แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

2 บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร วมม อในการว จ ย แลกเปล ยนความร สร างสรรค ภ ม ป ญญา เพ อการพ ฒนาท องถ น อย างย งย น โดยกาหนดแผนย ทธศาสตร การว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม (พ.ศ ) ท ม ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของสถาบ นท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย และได กาหนด แผนปฏ บ ต ราชการประจาป เป นเคร องม อในการข บเคล อนภารก จไปส เป าหมาย ด วยเหต ผลด งกล าว บ คลากร จ งต องม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จรรยาบรรณว ชาช พ รวมท งม ความก าวหน าและความม นคงในช ว ต ได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบและ ต อเน อง ด งน นสถาบ นว จ ยจ งจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ ตาม ท ศทางท กาหนดในแผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ย เพ อเป นแนวทางให ท กงานต งแต ระด บบ คคล หน วยงาน และองค กร สามารถด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องและสน บสน น ซ งก นและก น อ นจะทาให เก ดประโยชน ส งส ดในการใช งบประมาณอย างค มค า อ กท งเพ อนาไปส การบรรล ตาม แผนปฏ บ ต ราชการ และนาผลการประเม นน นมาเป นข อพ จารณาในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรป ถ ดไป หล กการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยม กระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรตามข นตอนด งน 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบหล กทาหน าท รวบรวมข อม ลความเห นและผลการประช มเพ อจ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากร กาก บต ดตามผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร และรายงานผล ต อผ บร หาร 2. นาผลการดาเน นในป ท ผ านมาเป นแนวทางในการปร บปร งแผนบ คลากร 3. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 4. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 5. จ ดทาสมรรถนะของบ คลากร และนามาใช เป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร 6. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรและดาเน นการตามแผนโดยใช กระบวนการจ ดการความร เป น เคร องม อหล ก ว ตถ ประสงค การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อจ ดทาแผนการบร หารและการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรท กตาแหน งให ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะให ม ความก าวหน า ในว ชาช พตามตาแหน งท ปฏ บ ต หน าท 3. เพ อสร างระบบและกลไกท ม ประส ทธ ภาพในการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร

3 ข นตอนการดาเน นการ การดาเน นงานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประกอบด วยข นตอนด งต อไปน 1. แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ทบทวนแผนพ ฒนาบ คลากรในป ท ผ านมา โดยจ ดประช มพ จารณาผลการด าเน นการท ผ านมาท งใน ด านผลสาเร จ ป ญหา และอ ปสรรคท เก ดข น 3. ทบทวนและปร บปร งสมรรถนะบ คลากร โดยจ ดประช มและให พ จารณาทบทวนสมรรถนะของ บ คลากรท ได ว เคราะห และจ ดทาไว แล วในป ท ผ านมาและป ต อไป เพ อพ จารณาปร บปร งให เป นแนวทาง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ท กษะและพฤต กรรม การปฏ บ ต งานตามตาแหน ง 4. ดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร โดยการรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ลท เก ยวข อง และ จ ดประช มให ข อเสนอแนะร วมก น และจ ดทาเอกสาร แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรต อกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยเพ อให ความเห นชอบ 6. ปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากรและถ ายทอดส การปฏ บ ต การถ ายทอดแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต สถาบ นว จ ยจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรโดยนาแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเป น แนวทางในการจ ดทา และกาหนดโครงการพ ฒนาบ คลากรท สอดคล องตามภารก จของสถาบ น รวมท งใช กระบวนการจ ดการความร เป นเคร องม อหล กในการพ ฒนาบ คลากร การประเม นการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยกาหนดให ผ บร หารทาหน าท ในการก าก บต ดตาม ประเม นผล ให ค าแนะนาใน การดาเน นงาน และรวบรวมสร ปผลการดาเน นงาน การปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากร กาหนดให คณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ม การพ จารณาทบทวนและปร บปร งแผนตาม ความเหมาะสม และนาผลการดาเน นการไปใช ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรป ต อไป

4 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาข น เพ อม งให บ คลากรของหน วยงานได ร บการพ ฒนาให ม สมรรถนะในการทางานตามมาตรฐานและทางาน อย างม ความส ขเป นแผนท สนองต อว ส ยท ศน และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการ/ก จกรรมของหน วยงานตลอดจนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยเพ อเป นกลไกในการข บเคล อน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรให เป นผ ท ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะเพ ยงพอสาหร บการปฏ บ ต หน าท ให บรรล ว ส ยท ศน ของหน วยงาน ม ค ณธรรมจร ยธรรม และม ความก าวหน าและความม นคงในว ชาช พ การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน ได กาหนดว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เป าหมาย และต วช ว ดไว อย างช ดเจนครอบคล มประเด นย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยกาหนด โดยภาพรวมแผนพ ฒนาบ คลากรด งกล าวจะช วยให สถาบ นว จ ยสามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป น ร ปธรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มสมรรถนะของบ คลากรและสน บสน นให เก ดความร วมม อระหว างบ คลากร ท งภายในและภายนอก ม การพ ฒนาระบบบร หารบ คลากรของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส ตรวจสอบได และสร างว ฒนธรรมขององค กรเพ อให บ คลากร ม ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บ การทางานอย างม ความส ข ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก และคณะ

5 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร... ก คานา... ค สารบ ญ... ง ส วนท 1 ส วนนา ช อหน วยงานท ต ง และประว ต ความเป นมาโดยย อ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร โครงสร างการบร หาร : สถาบ นว จ ย โครงสร างหน วยงาน : สถาบ นว จ ย รายช อผ บร หารและบ คลากร... 7 ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมตามบร บทของสถานการณ ป จจ บ น ข อจาก ดในการพ ฒนาบ คลากร ว เคราะห สภาพแวดล อมในการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย ส วนท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน การพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก - คาส งสถาบ นว จ ย ท 011/2556 เร อง แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ของสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะผ จ ดทา... 19

6 ส วนท 1 ส วนน ำ 1. ช อหน วยงำนท ต ง และประว ต ควำมเป นมำโดยย อ ในป พ.ศ ว ทยาล ยคร มหาสารคาม ได ม การปร บปร งแบ งส วนราชการเพ อให เก ด ความคล องต ว และปฏ บ ต ภารก จได ในฐานะท เป นสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ในขณะน น ได แบ งส วนราชการเป น 4 คณะว ชา ค อ คณะว ชาคร ศาสตร คณะว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และคณะว ชาว ทยาการจ ดการ ม หน วยงาน ศ นย สาน ก ซ งทาหน าท สน บสน นการเร ยนการสอนอ ก 6 หน วยงาน ค อ สาน กงานอธ การบด สาน กส งเสร มว ชาการ สาน กก จการน กศ กษา สาน กวางแผน ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม และศ นย ว จ ยและบร การการศ กษา เม อว นท 14 ก มภาพ นธ พ.ศ ว ทยาล ยคร ท กแห งได ร บพระราชทานนามว า สถาบ นราชภ ฏ ใช คาภาษาอ งกฤษว า Rajabhat Institute แล วต อเต มด วยช อจ งหว ด ต อมา พ.ศ ได ปร บเปล ยนช อจากศ นย ว จ ยและบร การการศ กษา มาเป นสาน กว จ ยและ บร การว ชาการ พร อมท งม การจ ดต งศ นย การศ กษาการพ ฒนาการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนท องถ น ตามแนวพระราชดาร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สถาบ นราชภ ฏมหาสารคามได น อมนาเอาพระราชดาร เร องเศรษฐก จแบบพอเพ ยงและพระราชกรณ ยก จด านการพ ฒนาท องถ น มาเป นแนวทางในการดาเน นงานเพ อ เป นการส บสานพระราชปณ ธาน และขยายงานอ นทรงค ณค าต อการพ ฒนาท องถ นให แผ ขยายออกไป และเม อ ป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ซ งส งผลให สถาบ นราชภ ฏมหาสารคาม เปล ยนสถานะเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ต งแต ว นท 15 ม ถ นายน 2547 เป นต นไป และได เปล ยนช อมาเป น "สถาบ นว จ ย" สถาบ นว จ ย ซ งเร มต งแต ป พ.ศ เม อน บมาถ งป พ.ศ สถาบ นว จ ยและ พ ฒนา ม ผ บร หารต งแต เร มแรกจนถ งป จจ บ น (ผ อานวยการสถาบ นว จ ย) จานวน 6 ท าน ค อ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย บ ปผชาต เร องส วรรณ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ประส ทธ พลศร พ มพ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมศ กด คาศร ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เอนก ศ ลปน ลมาลย ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ร งสรรค ส งหเล ศ (ดารงตาแหน ง 2 วาระ) ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก

7 2 2. ปร ชญำ ปณ ธำน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศำสตร ช อหน วยงำน (ภำษำไทย- ภำษำอ งกฤษ) ภาษาไทย สถาบ นว จ ย ภาษาอ งกฤษ Research and Development Institute: RDI ส ประจาหน วยงาน ส ม วง ปร ชญำ : ว จ ยสร างสรรค บ รณาการองค ความร เช ดช ภ ม ป ญญา พ ฒนาส งคม นาพาส สากล ว ส ยท ศน : สร างส งคมแห งการว จ ย องค ความร ส การเป นคล งป ญญาเพ อพ ฒนาท องถ น ให สามารถแข งข นในระด บสากลได อย างย งย น พ นธก จ : (พ ฒนาคน พ ฒนางานว จ ยและการเผยแพร พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ แหล งท นว จ ยระบบบร หารจ ดการ) 1. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยของน กศ กษา บ คลากร อาจารย ให ม ความเข มแข ง และ ม ค ณภาพด านการว จ ย 2. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นในการว จ ย R2R เพ อพ ฒนางานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 3. พ ฒนางานว จ ย โดยการพ ฒนาโจทย ว จ ยตามย ทธศาสตร ว จ ยของชาต ย ทธศาสตร ว จ ย ของมหาว ทยาล ย และการว จ ยเช งพ นท ตามความต องการของท องถ น 4. พ ฒนางานว จ ยโดยการสร างน กว จ ยใหม น กว จ ยม ออาช พท งเช งปร มาณและ ค ณภาพ 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ยท เอ อต อการพ ฒนาผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ และ ม ประโยชน ต อการพ ฒนาการเร ยนการสอน ช มชนท องถ น และประเทศ 6. สน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยส ระด บนานาชาต 7. สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ย และการช วยเหล อร วมม อก นระหว าง มหาว ทยาล ยก บหน วยงานภายนอก ท งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ระบบเคร อข าย การว จ ยให เก ด Asean University Research Network 8. ส งเสร มสน บสน นให ม การจดส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร และล ขส ทธ เป นทร พย ส นทางป ญญา จากงานว จ ยและนว ตกรรม 9. แสวงหาแหล งท นเพ อสน บสน นการว จ ยจากหน วยงานภายนอกเพ มข น 10. นาผลงานว จ ยไปบ รณาการก บการเร ยนการสอน พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต การบร การ ว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โดยใช การว จ ยพ ฒนาท กพ นธก จของมหาว ทยาล ย 11. ส งเสร มการทาว จ ยสถาบ นเพ อการพ ฒนาอ ตล กษณ และเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม 12. ส งเสร มการสร างองค ความร นว ตกรรมเพ อนาไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาท องถ น โดยการส งเสร มการว จ ยต อยอดจากฐานภ ม ป ญญาท องถ น 13. ส งเสร มการสร างจร ยธรรมทางว ชาการและการว จ ย

8 3 ย ทธศำสตร กำรว จ ย 1. ว จ ยองค ความร เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน ท องถ น และเสร มสร าง ความเข มแข งทางว ชาการ 2. เผยแพร งานว จ ยเพ อเสร มสร างความเข มแข งให แก ช มชนและท องถ น 3. การบร หารองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 4. การสร างเคร อข ายความร วมม อการว จ ย ย ทธศำสตร กำรว จ ยและเป ำประสงค ย ทธศำสตร ท 1 : ว จ ยองค ความร เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน ท องถ น และเสร มสร าง ความเข มแข งทางว ชาการ เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 1) 1. อาจารย /น กว จ ย สามารถทาการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนา ท องถ นอย างม ค ณภาพอย างน อย ร อยละ 60 ของอาจารย ประจา 2. บ คลากรสายสน บสน นสามารถทาการว จ ยเพ อพ ฒนางานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ อย างน อยร อยละ 40 ของบ คคลากร 3. น กศ กษาระด บปร ญญาตร /ปร ญญาโทและปร ญญาเอกสามารถทางานว จ ยเพ อพ ฒนางาน ว ชาการในสาขาท ศ กษาได อย างม ค ณภาพ 4. พ ฒนางานว จ ยโดยการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย ให ม น กว จ ยร นใหม ร นกลาง และน กว จ ย ม ออาช พ ร อยละ 80 ของจานวนบ คลากร 5. ม ผลงานว จ ยท ด ม ค ณภาพ และนว ตกรรมท สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ไม ต ากว า ป ละ 50 เร อง 6. สร างกลไกเช อมโยงแหล งท นสน บสน นการว จ ยท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 7. อาจารย ประจาได ร บท นว จ ยภายในและภายนอกสถาบ นต ออาจารย ประจาร อยละ บ รณาการการว จ ยก บการเร ยนการสอน การบร การว ชาการ 9. ม งานว จ ยสถาบ น เพ อเป นฐานของการพ ฒนามหาว ทยาล ยในท กด าน และท กคณะ/สาขา 10. สร างองค ความร นว ตกรรม เพ อนาไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนา ท องถ น โดยการการว จ ยต อยอดจากภ ม ป ญญาท องถ นเป นฐานนาไปส การว จ ย โดยการบ รณาการ ก บองค ความร ทางว ชาการด านต างๆ ย ทธศำสตร ท 2 : เผยแพร งานว จ ยเพ อเสร มสร างความเข มแข งให แก ช มชนและท องถ น เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 2) 1. ม การเผยแพร ผลงานว จ ยในระด บชาต และนานาชาต ร อยละ 20 ของจานวนน กว จ ย 2. ม การจ ดการระบบงานว จ ยด วยการจ ดการความร ให ม ค ณภาพ สามารถต พ มพ เผยแพร ท งในระด บชาต และนานาชาต 3. ม งานว จ ย/งานว จ ยสร างสรรค /นว ตกรรม ถ กนาไปใช ประย กต ใช ให เก ดในการพ ฒนาท องถ น ร อยละ 20 ของจานวนงานว จ ย

9 4 4. ม ผลงานว จ ยท ได ร บการจดส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร ทร พย ส นทางป ญญาจากงานว จ ยและ นว ตกรรม ร อยละ 10 ของจานวนงานว จ ย ย ทธศำสตร ท 3 : กำรบร หำรจ ดกำรองค กรอย ำงม ประส ทธ ภำพและระบบเทคโนโลย สำรสนเทศ เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 3) 1. มหาว ทยาล ยม ระบบบร หารจ ดการงานว จ ยท ม ค ณภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ม ฐานข อม ลงานว จ ยท เป นป จจ บ นท นสม ยเพ อเผยแพร และให ความร ทางการว จ ย ย ทธศำสตร ท 4 กำรสร ำงเคร อข ำยควำมร วมม อกำรว จ ย เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 4) ม เคร อข ายภาค การว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ นท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยในระด บช มชน ท องถ น ระด บชาต ระด บอาเซ ยน และระด บนานาชาต เพ อพ ฒนาน กว จ ย พ ฒนาส งคม และช มชน

10 5 โครงสร ำงกำรบร หำร : สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อธ กำรบด รองศำสตรำจำรย สมชำย วงศ เกษม รองอธ กำรบด ฝ ำยว จ ย วำงแผนและพ ฒนำ อำจำรย ดร. จำเน ยร พลหำญ ผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร. สมสงวน ป สสำโก คณะกรรมกำรประจำสถำบ น. รองผ อำนวยกำรฝ ำยบร หำรและว จ ย อำจำรย ดร. ประสพส ข ฤทธ เดช รองผ อำนวยกำรฝ ำยเทคโนโลย สำรสนเทศและเคร อข ำย อำจำรย ดร. พรณรงค ส ร ป ยะส งห รองผ อำนวยกำรฝ ำยว ชำกำรและประก นค ณภำพ อำจำรย วน ดำ ผำระน ด ห วหน ำสำน กงำน นำงป ยนำฎ พ นธ ประส ทธ เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป น กว ชำกำรศ กษำ นำงอำภำภร ประจ นตะเสน น กว ชำกำรคอมพ วเตอร นำยกฤษฎำ แสนบ วคำ

11 6 โครงสร ำงหน วยงำน : สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ สำน กงำนผ อำนวยกำร ห วหน ากล มงานอานวยการ ห วหน ากล มงานว จ ยและส งเสร มเผยแพร ห วหน ากล มงานว ชาการและประก นค ณภาพ ห วหน ากล มงานสารสนเทศและเคร อข าย - งานธ รการและสารบรรณ - งานงบประมาณ - งานการคล ง - งานพ สด - งานเบ ก-จ ายเง นท นว จ ย - งานเบ ก-จ ายค าตอบแทน/ใช สอย/ว สด คร ภ ณฑ และอ นๆ ของสถาบ น - งานระเบ ยบ/คาส ง/ประกาศของสถาบ นฯ - งานจ ดพ มพ /แจกจ ายเอกสาร - งานต ดต อประสานงานก บหน วยงานต างๆ - งานประช มว ชาการระด บชาต /นานาชาต - งานแผนย ทธศาสตร การว จ ย - งานจ ดทาค ม อน กว จ ย - งานพ ฒนานโยบายการว จ ย - งานว จ ยสถาบ น - งานวารสารสถาบ นว จ ย - งานเผยแพร งานว จ ย - งานต ดตามประเม นผลการว จ ย - งานแผนพ ฒนาบ คลากร - งานต ดตามผลงานว จ ยต พ มพ เผยแพร นาไปใช ประโยชน - งานประก นค ณภาพการศ กษา - งานแผนปฏ บ ต การประจาป - งานจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน - งานจ ดทารายงานผลการปฏ บ ต งาน - งานการตรวจสอบภายใน - งานประช มสถาบ นว จ ย - งานแผนบร หารความเส ยง - งานต ดตามผลการดาเน นงานของพ นธก จ - งานการจ ดการความร (KM) - งานระบบสารสนเทศงานว จ ย - งานประสานแหล งท นภายนอก วช., สกอ., สกว. และอ นๆ - งานสารสนเทศและเผยแพร งานว จ ย - งานประชาส มพ นธ - งานระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต NRPM - งานต ดตามรายงานความก าวหน างานว จ ย - งานสน บสน นการจดล ขส ทธ / อน ส ทธ บ ตร/ ส ทธ บ ตร - งานร บข อเสนอการว จ ยและทาส ญญาร บท น - งานรวบรวมรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

12 7 รำยช อผ บร หำรและบ คลำกร 1. ผศ.ดร. สมสงวน ป สสาโก ผ อานวยการสถาบ นว จ ย 2. ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช รองผ อานวยการฝ ายบร หารและว จ ย 3. ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห รองผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และเคร อข าย 4. อาจารย วน ดา ผาระน ด รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและประก นค ณภาพ 5. อาจารย สมส ข ไตรศ ภก ต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารงานท วไป 6. อาจารย ปรมาภรณ แสงภารา ผ ช วยผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และเคร อข าย 7. อาจารย มะล นาช ยส นธ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร การว ชาการและ ประก นค ณภาพ 8. อาจารย อ งศ มา ก านจ กร ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นว จ ย 9. นางป ยนาฏ พ นธ ประส ทธ ห วหน าสาน กงานสถาบ นว จ ยฯและ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 10. นางอาภากร ประจ นตะเสน น กว ชาการศ กษา 11. นายกฤษฎา แสนบ วคา น กว ชาการคอมพ วเตอร

13 8 ช อ-สก ล ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก ตาแหน ง ผ อานวยการสถาบ นว จ ย ช อ-สก ล ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช ตาแหน ง รองผ อานวยการฝ ายบร หารและว จ ย ช อ-สก ล ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห ตาแหน ง รองผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข าย ช อ-สก ล อาจารย วน ดา ผาระน ด ตาแหน ง รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและประก นค ณภาพ

14 9 ช อ-สก ล อาจารย สมส ข ไตรศ ภก ต ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารงานท วไป ช อ-สก ล อาจารย ปรมาภรณ แสงภารา ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข าย ช อ-สก ล อาจารย มะล นาช ยส นธ ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการและประก นค ณภาพ ช อ-สก ล อาจารย อ งศ มา ก านจ กร ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นว จ ย

15 10 ช อ-สก ล นางป ยนาฏ พ นธ ประส ทธ ตาแหน ง ห วหน าสาน กงานสถาบ นว จ ย เจ าหน าท บร หารงานท วไป ช อ-สก ล นางอาภากร ประจ นตะเสน ต าแหน ง น กว ชาการศ กษา ช อ-สก ล นายกฤษฎา แสนบ วคา ตาแหน ง น กว ชาการคอมพ วเตอร

16 11 ส วนท 2 กำรว เครำะห สภำพแวดล อมตำมบร บทของสถำนกำรณ ป จจ บ น ข อจำก ดในกำรพ ฒนำบ คลำกร แผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย พบว า การจ ดทาและการใช งานตามแผนฯ ท ผ านมาย งไม ได ใช แผนเต มท มากน ก ซ งป ญญาหาเก ดจากสาเหต หลายประการ เช น ข อจาก ดด าน งบประมาณ ขาดความช ดเจนของแผนฯ เป นต น ซ งข อจ าก ดและจ ดอ อนท เป นอ ปสรรคต อการใช แผนพ ฒนาบ คลากรด งกล าวสามารถแยกพ จารณา ได ด งน 1. ข อจำก ดด ำนกำรบร หำรจ ดกำร - การบร หารจ ดการย งขาดการประสานงานท ด ส งผลให การบร หารงานตามแผนฯ ล าช า - ย งขาดหล กการ ว ธ การปฏ บ ต งาน และระบบการดาเน นงานด านการพ ฒนาท ช ดเจน - ระยะเวลาไม เอ อต อการพ ฒนาบ คลากร เช น การเข าประช ม ฝ กอบรม ส มมนาไม เต มท ก บการบร หารงาน - ขาดความต อเน องของการพ ฒนา ส งผลให การบร หารจ ดการไม ม ประส ทธ ภาพ - ขาดการต ดตามและประเม นผลการนาความร ท ได จากการเข าร วมการฝ กอบรมมาพ ฒนางาน 2. ข อจำก ดด ำนบ คคลำกร - จานวนบ คลากรม จาก ดในการบร หารงานของสถาบ นว จ ย - การเปล ยนแปลงบ คลากรบ อย ทาให การพ ฒนาไม ต อเน องและส นเปล องงบประมาณใน การพ ฒนา - ภาระงานท มาก ทาให บ คลากรอาจไม ม เวลาในการเข าอบรมตามหล กส ตรท ทางมหาว ทยาล ย จ ดข น 3. ข อจำก ดด ำนงบประมำณ - งบประมาณจาก ดทาให การพ ฒนาตามแผนไม เพ ยงพอ - ความล าช าของการเบ กจ ายเง นงบประมาณ 4. ข อจำก ดด ำนอ น ๆ - กฎระเบ ยบข อบ งค บท ไม เคร งคร ดเก ยวก บการพ ฒนาตามแผนท ได ต งเอาไว - สภาวะทางด านเศรษฐก จของส งคมเป นต วบ งช และกาหนดแผน - ด านเศรษฐก จและการเม อง ไม ม เสถ ยรภาพ ส งผลให สภาวการณ เก ดความไม ม นคงต อ การจ ดงบประมาณของสถาบ นฯ และการจ ดสรรงบประมาณในการบร หารตามแผนของ สถาบ นฯ - ด านว ฒนธรรมองค กร การเปล ยนแปลงว ธ การดาเน นงานในร ปแบบใหม ย งไม ช ดเจน

17 12 ว เครำะห สภำพแวดล อมในกำรพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ สร ปการว เคราะห ป จจ ยแวดล อม (SWOT Analysis) จ ดแข ง (S : Strength) 1. บ คลากรม ความเช ยวชาญในงานท ร บผ ดชอบ 2. ม การทางานเป นท ม และบ คลากรอ ท ศเวลาให ก บการทางาน 3. ม โครงสร างสถาบ นฯ ไม ซ บซ อน ง ายต อการบร หารงานโดยการบร หารแบบองค รวม 4. ม การนาเทคโนโลย มาใช ในการปฏ บ ต งาน จ ดอ อน (W : Weakness) 1. บ คลากรม จานวนน อย 2. ย งไม ม ฐานข อม ลท ม มาตรฐานของสถาบ นและมหาว ทยาล ย 3. ขาดบ คลากรในด านต าง ๆ ได แก น กว จ ย น กบ ญช น กว ชาการพ สด และ น กว เคราะห นโยบายและแผน 4. ไม ม ระบบงานท ตรวจสอบได โอกำส (O : Opportunity) 1. การพ ฒนาบ คลากรในสถาบ นว จ ยฯ ให ม ความร ความสามารถในด านสายงานของ ตนเอง เต มตามศ กยภาพ เช น ด านงานว ชาการ งานประก นค ณภาพ ธ รการ การเง น และงานด านการบร การช มชน ตามกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 พ.ศ การพ ฒนาบ คลากรจากสถาบ นว จ ยฯ พ ฒนาบ คลากรโดยย ดหล กธรรมมาภ บาลตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ระยะ 5 ป พ.ศ ม ว ส ยท ศน ท ม งพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและศ กยภาพท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย โดยย ดหล กธรรมาภ บาลและ ผลส มฤทธ ของงาน 3. ผ บร หารระด บส ง ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยโดยใช ว จ ยเป นฐาน ท กพ นธก จ การบร หารจ ดการงานว จ ย อ ปสรรค (T : Threat) 1. ข อจาก ดด านงบประมาณ เคร องม อ สถานท และจานวนบ คลากร 2. การกาหนดฐานข อม ลหร อ software ของแต ละหน วยงานขาดความเช อมโยงก น

18 ส วนท 3 แผนพ ฒนำบ คลำกร สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ ว ส ยท ศน และย ทธศำสตร กำรพ ฒนำบ คลำกร สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ 1.1 ว ส ยท ศน กำรพ ฒนำบ คลำกร สถาบ นว จ ยม งพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม ความร ท กษะ และสมรรถนะในการปฏ บ ต หน าท เพ อข บเคล อนสถาบ นให ได ท นการเปล ยนแปลงตามภารก จ และท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย 1.2 ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำบ คลำกร สถาบ นว จ ยกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วย 4 ประเด นย ทธศาสตร ซ งประกอบด วยเป าประสงค เช งย ทธศาสตร กล มเป าหมาย ต วช ว ด และกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร พ.ศ ด งตารางท 1 ตำรำงท 1 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กล มเป าหมาย ต วช ว ด และกลย ทธ การพ ฒนา บ คลากร พ.ศ ประเด นย ทธศำสตร 1. การเสร มสร าง สมรรถนะและท กษะ การปฏ บ ต งานให แก บ คลากร 2. การวางแผน อ ตรากาล งให เหมาะสมก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนา ของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา เป ำประสงค เช งย ทธศำสตร 1.1 พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะใน การปฏ บ ต หน าท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร ของ สถาบ นว จ ย 2.1 ปร บโครงสร างและ อ ตรากาล งให เหมาะสม ก บภารก จและท ศ ทางการพ ฒนา สถาบ นว จ ย 2.2 การพ ฒนา กระบวนการสรรหา บ คลากรท เหมาะสมก บ ภารก จและท ศทาง การพ ฒนาของ กล มเป ำหมำย ต วช ว ด กลย ทธ บ คลากรสถาบ นว จ ย บ คลากรสถาบ นว จ ย บ คลากรสถาบ นว จ ย ร อยละความพ ง พอใจของผ ใช บร การ สถาบ นว จ ย ระด บ ความสาเร จของ การปร บปร งโครงสร าง และกรอบอ ตรากาล ง ระด บ ความสาเร จของ แผนความต องการ อ ตรากาล งบ คลากร ท สอดคล องก บ - สน บสน นและ ส งเสร มให บ คลากร สถาบ นว จ ย เข าร บการอบรมเพ อ พ ฒนาสมรรถนะและ ท กษะ - จ ดท ศนศ กษาและ ด งานภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย - ส งเสร มการทบทวน และปร บโครงสร าง อ ตรากาล งท เหมาะสม - พ ฒนาระบบการ สรรหาบ คลากรท เหมาะสมก บภารก จ ท ศทางของ สถาบ นว จ ย

19 ประเด นย ทธศำสตร 3. พ ฒนาการบร หาร จ ดการบ คลากรใน สถาบ นว จ ยและ พ ฒนาด วยหล กธรร มาภ บาลและระบบ ค ณธรรม 4. การส งเสร ม การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของบ คลากร เป ำประสงค เช งย ทธศำสตร สถาบ นว จ ย และท ศทางการพ ฒนา ของมหาว ทยาล ย 3.1 บ คลากรม ค ณธรรม จร ยธรรมและปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ว ชาช พ 4.1 บ คลากรได ร บ การส งเสร มพ ฒนา ค ณภาพช ว ตอย างม ความส ข กล มเป ำหมำย ต วช ว ด กลย ทธ บ คลากรสถาบ นว จ ย บ คลากรสถาบ นว จ ย ท ศทางการพ ฒนา สถาบ นว จ ย ระด บ ความสาเร จของ การปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ ของบ คลากร สถาบ นว จ ย ระด บความพ ง พอใจของบ คลากรต อ การพ ฒนาส งเสร ม ค ณภาพช ว ต - ส งเสร มให บ คลากร เข าร บการอบรม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ - ส งเสร ม สภาพแวดล อมด าน อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช และสร าง เสร มค ณภาพช ว ต 14

20 15 ตำรำงท 2 ค าเป าหมายต วช ว ดการพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค ต วช ว ด 1. กำรเสร มสร ำงสมรรถนะและท กษะกำรปฏ บ ต งำนให แก บ คลำกร 1.1 พ ฒนาบ คลากร ร อยละ ให ม สมรรถนะและ ความพ งพอใจของ ท กษะในการปฏ บ ต ผ ใช บร การสถาบ นว จ ย หน าท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร ของ สถาบ นว จ ย ค ำเป ำหมำยต วช ว ด ป งบประมำณ พ.ศ ผ ร บผ ดชอบ สถาบ นว จ ย 2. กำรวำงแผนอ ตรำกำล งให เหมำะสมก บภำรก จและท ศทำงกำรพ ฒนำของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ 2.1 ปร บโครงสร างและ ระด บความสาเร จ อ ตรากาล งให เหมาะสม ของการปร บปร ง ก บภารก จและท ศ โครงสร างและกรอบ ทางการพ ฒนา อ ตรากาล ง สถาบ นว จ ย 2.2 การพ ฒนา กระบวนการสรรหา บ คลากรท เหมาะสม ก บภารก จและท ศทาง การพ ฒนาของ สถาบ นว จ ย และท ศทางการพ ฒนา ของมหาว ทยาล ย ระด บความสาเร จ ของแผนความต องการ อ ตรากาล งบ คลากรท สอดคล องก บท ศทาง การพ ฒนาสถาบ นว จ ย สถาบ นว จ ย สถาบ นว จ ย 3. พ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรบ คลำกรในสถำบ นว จ ยและพ ฒนำด วยหล กธรรมำภ บำลและระบบค ณธรรม 3.1 บ คลากรม ค ณธรรม ระด บความสาเร จ จร ยธรรมและปฏ บ ต ของการปฏ บ ต ตาม ตามจรรยาบรรณ จรรยาบรรณว ชาช พของ ว ชาช พ บ คลากรสถาบ นว จ ย 4. กำรส งเสร มกำรพ ฒนำค ณภำพช ว ตของบ คลำกร สถาบ นว จ ย 4.1 บ คลากรได ร บการ ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตอย างม ความส ข ระด บความพ ง พอใจของบ คลากรต อ การพ ฒนาส งเสร ม ค ณภาพช ว ต สถาบ นว จ ย

21 2. โครงกำร/ก จกรรม/งบประมำณ เพ อรองร บกำรพ ฒนำบ คลำกร ประจำป งบประมำณ พ.ศ เป ำประสงค ต วช ว ด โครงกำร/ก จกรรม กล มเป ำหมำย งบประมำณ (บำท) ประเด นย ทธศำสตร ท 1 กำรเสร มสร ำงสมรรถนะและท กษะกำรปฏ บ ต งำนให แก บ คลำกร 1.1 พ ฒนาบ คลากร ร อยละความพ ง 1. โครงการจ ดทา บ คลากร ให ม สมรรถนะและท กษะ พอใจของผ ใช บร การ ค ม อการปฏ บ ต งาน สถาบ นว จ ย ในการปฏ บ ต หน าท สถาบ นว จ ย ของสถาบ นว จ ยและ ตอบสนองต อย ทธศาสตร พ ฒนา ของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา 2. โครงการพ ฒนา บ คลากร บ คลากร สถาบ นว จ ย 16 ผ ร บผ ดชอบ 30,000 สถาบ นว จ ย 20,000 สถาบ นว จ ย ประเด นย ทธศำสตร ท 2 กำรวำงแผนอ ตรำกำล งให เหมำะสมก บภำรก จและท ศทำงกำรพ ฒนำของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ 2.1 ปร บโครงสร างและ ระด บ 1. โครงการ บ คลากร - สถาบ นว จ ย อ ตรากาล งให เหมาะสม ความสาเร จของการ ว เคราะห ข อม ล สถาบ นว จ ย ก บภารก จและท ศทาง ปร บปร งโครงสร างและ ประกอบ การพ ฒนาสถาบ นว จ ย การจ ดทาแผน กรอบอ ตรากาล ง เพ อขอกรอบ อ ตรากาล งเพ มใหม 2.2 การพ ฒนา ระด บ กระบวนการสรรหา ความสาเร จของ บ คลากรท เหมาะสมก บ แผนความต องการ ภารก จและท ศทาง อ ตรากาล งบ คลากร การพ ฒนาของ สถาบ นว จ ย ท สอดคล องก บ และท ศทางการพ ฒนา ท ศทางการพ ฒนา ของมหาว ทยาล ย สถาบ นว จ ย ประเด นย ทธศำสตร ท 3 พ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรบ คลำกรในสถำบ นว จ ยและพ ฒนำด วยหล กธรรมำภ บำลและ 3.1 บ คลากรม ค ณธรรม จร ยธรรมและปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ ระบบค ณธรรม ระด บ ความสาเร จของ การปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ ของบ คลากร สถาบ นว จ ย 1. โครงการส งเสร ม บ คลากรให ม ส วน ร วมในการทาน บาร ง ตามภารก จของ มหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศำสตร ท 4 กำรส งเสร มกำรพ ฒนำค ณภำพช ว ตของบ คลำกร 4.1 บ คลากรได ร บการ ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพ ระด บความพ ง พอใจของบ คลากร 1. โครงการจ ดทา ค ม อการปฏ บ ต งาน ช ว ตอย างม ความส ข ต อการพ ฒนาส งเสร ม ของสถาบ นว จ ยและ ค ณภาพช ว ต พ ฒนา บ คลากร สถาบ นว จ ย บ คลากร สถาบ นว จ ย - สถาบ นว จ ย 30,000 สถาบ นว จ ย

22 ภาคผนวก

23 คำส งสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ท ๐๑๑ / ๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะทำงำนจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ อให กำรบร หำรจ ดกำรภำยในสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม ได ดำเน นกำรตำมต วบ งช ท ๒.๔ ระบบพ ฒนำคณำจำรย และบ คลำกรสำยสน บสน น ตำมเกณฑ มำตรฐำน กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำภำยในสถำนศ กษำระด บอ ดมศ กษำของสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรอ ดมศ กษำ เพ อพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำให เหมำะสมและสอดคล องก บภำรก จหล กและแผนปฏ บ ต รำชกำร และเพ อให กำรดำเน นงำนเป นไปด วยควำมเร ยบร อย ม ประส ทธ ภำพ และบรรล ว ตถ ประสงค สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ จ งแต งต งคณะกรรมกำรดำเน นงำน ด งน ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร.สมสงวน ป สสำโก ประธำนกรรมกำร ๒. อำจำรย ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช รองประธำนกรรมกำร ๓. อำจำรย ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห กรรมกำร ๔. อำจำรย สมส ข ไตรศ ภก ตต กรรมกำร ๕. อำจำรย ปรมำภรณ แสงภำรำ กรรมกำร ๖. อำจำรย อ งศ มำ ก ำนจ กร กรรมกำร ๗. นำงป ยนำฏ พ นธ ประส ทธ กรรมกำร ๘. นำยกฤษฎำ แสนบ วคำ กรรมกำร ๙. อำจำรย วน ดำ ผำระน ด กรรมกำรและเลขำน กำร ๑๐. อำจำรย มะล นำช ยส นธ กรรมกำรและผ ช วยเลขำน กำร ๑๑. นำงอำภำกร ประจ นตะเสน กรรมกำรและผ ช วยเลขำน กำร หน าท ๑. กำหนด นโยบำย กรอบแนวทำงและท ศทำง กำรจ ดทำแผนพ ฒนำบ คลำกรของ สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒. ดำเน นกำรจ ดทำแผนพ ฒนำบ คลำกร ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ๓. จ ดเตร ยมข อม ลและสน บสน นว สด อ ปกรณ และอ นๆ ท เก ยวข องก บกำรจ ดทำแผนพ ฒนำบ คลำกร ของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ๔. ต ดตำมและรำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ท งน ให คณะกรรมท ได ร บกำรแต งต งปฏ บ ต หน ำท ท ได ร บมอบหมำยด วยควำมร บผ ดชอบอย ำงเต ม ควำมสำมำรถ เพ อให งำนสำเร จตำมว ตถ ประสงค และเก ดประโยชน ส งส ดแก มหำว ทยำล ยฯ ส ง ณ ว นท ๑๓ ต ลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร.สมสงวน ป สสำโก) ผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ

24 คณะจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ผศ.ดร.สมสงวน ป สสำโก ผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช รองผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห รองผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย วน ดำ ผำระน ด รองผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย มะล นำช ยส นธ ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย สมส ข ไตรศ ภก ตต ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย ปรมำภรณ แสงภำรำ ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย อ งศ มำ ก ำนจ กร ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ นำงป ยนำฏ พ นธ ประส ทธ ห วหน ำสำน กงำนผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ และเจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป นำงอำภำกร ประจ นตะเสน น กว ชำกำรศ กษำ นำยกฤษฎำ แสนบ วคำ น กว ชำกำรคอมพ วเตอร หน วยงานท จ ดทา สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม ช น 3 อำคำรเฉล มพระเก ยรต 72 พรรษำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม 80 ตำบลตลำด อำเภอเม อง จ งหว ดมหำสำรคำม โทรศ พท ต อ 319, 320 โทรสำร เว บไซต อ เมล

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information