แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

2 บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร วมม อในการว จ ย แลกเปล ยนความร สร างสรรค ภ ม ป ญญา เพ อการพ ฒนาท องถ น อย างย งย น โดยกาหนดแผนย ทธศาสตร การว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม (พ.ศ ) ท ม ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของสถาบ นท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย และได กาหนด แผนปฏ บ ต ราชการประจาป เป นเคร องม อในการข บเคล อนภารก จไปส เป าหมาย ด วยเหต ผลด งกล าว บ คลากร จ งต องม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จรรยาบรรณว ชาช พ รวมท งม ความก าวหน าและความม นคงในช ว ต ได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบและ ต อเน อง ด งน นสถาบ นว จ ยจ งจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ ตาม ท ศทางท กาหนดในแผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ย เพ อเป นแนวทางให ท กงานต งแต ระด บบ คคล หน วยงาน และองค กร สามารถด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องและสน บสน น ซ งก นและก น อ นจะทาให เก ดประโยชน ส งส ดในการใช งบประมาณอย างค มค า อ กท งเพ อนาไปส การบรรล ตาม แผนปฏ บ ต ราชการ และนาผลการประเม นน นมาเป นข อพ จารณาในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรป ถ ดไป หล กการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยม กระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรตามข นตอนด งน 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบหล กทาหน าท รวบรวมข อม ลความเห นและผลการประช มเพ อจ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากร กาก บต ดตามผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร และรายงานผล ต อผ บร หาร 2. นาผลการดาเน นในป ท ผ านมาเป นแนวทางในการปร บปร งแผนบ คลากร 3. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 4. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 5. จ ดทาสมรรถนะของบ คลากร และนามาใช เป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร 6. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรและดาเน นการตามแผนโดยใช กระบวนการจ ดการความร เป น เคร องม อหล ก ว ตถ ประสงค การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อจ ดทาแผนการบร หารและการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรท กตาแหน งให ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะให ม ความก าวหน า ในว ชาช พตามตาแหน งท ปฏ บ ต หน าท 3. เพ อสร างระบบและกลไกท ม ประส ทธ ภาพในการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร

3 ข นตอนการดาเน นการ การดาเน นงานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประกอบด วยข นตอนด งต อไปน 1. แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ทบทวนแผนพ ฒนาบ คลากรในป ท ผ านมา โดยจ ดประช มพ จารณาผลการด าเน นการท ผ านมาท งใน ด านผลสาเร จ ป ญหา และอ ปสรรคท เก ดข น 3. ทบทวนและปร บปร งสมรรถนะบ คลากร โดยจ ดประช มและให พ จารณาทบทวนสมรรถนะของ บ คลากรท ได ว เคราะห และจ ดทาไว แล วในป ท ผ านมาและป ต อไป เพ อพ จารณาปร บปร งให เป นแนวทาง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ท กษะและพฤต กรรม การปฏ บ ต งานตามตาแหน ง 4. ดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร โดยการรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ลท เก ยวข อง และ จ ดประช มให ข อเสนอแนะร วมก น และจ ดทาเอกสาร แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรต อกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยเพ อให ความเห นชอบ 6. ปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากรและถ ายทอดส การปฏ บ ต การถ ายทอดแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต สถาบ นว จ ยจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรโดยนาแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเป น แนวทางในการจ ดทา และกาหนดโครงการพ ฒนาบ คลากรท สอดคล องตามภารก จของสถาบ น รวมท งใช กระบวนการจ ดการความร เป นเคร องม อหล กในการพ ฒนาบ คลากร การประเม นการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยกาหนดให ผ บร หารทาหน าท ในการก าก บต ดตาม ประเม นผล ให ค าแนะนาใน การดาเน นงาน และรวบรวมสร ปผลการดาเน นงาน การปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากร กาหนดให คณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ม การพ จารณาทบทวนและปร บปร งแผนตาม ความเหมาะสม และนาผลการดาเน นการไปใช ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรป ต อไป

4 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาข น เพ อม งให บ คลากรของหน วยงานได ร บการพ ฒนาให ม สมรรถนะในการทางานตามมาตรฐานและทางาน อย างม ความส ขเป นแผนท สนองต อว ส ยท ศน และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการ/ก จกรรมของหน วยงานตลอดจนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยเพ อเป นกลไกในการข บเคล อน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรให เป นผ ท ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะเพ ยงพอสาหร บการปฏ บ ต หน าท ให บรรล ว ส ยท ศน ของหน วยงาน ม ค ณธรรมจร ยธรรม และม ความก าวหน าและความม นคงในว ชาช พ การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน ได กาหนดว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เป าหมาย และต วช ว ดไว อย างช ดเจนครอบคล มประเด นย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยกาหนด โดยภาพรวมแผนพ ฒนาบ คลากรด งกล าวจะช วยให สถาบ นว จ ยสามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป น ร ปธรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มสมรรถนะของบ คลากรและสน บสน นให เก ดความร วมม อระหว างบ คลากร ท งภายในและภายนอก ม การพ ฒนาระบบบร หารบ คลากรของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส ตรวจสอบได และสร างว ฒนธรรมขององค กรเพ อให บ คลากร ม ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บ การทางานอย างม ความส ข ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก และคณะ

5 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร... ก คานา... ค สารบ ญ... ง ส วนท 1 ส วนนา ช อหน วยงานท ต ง และประว ต ความเป นมาโดยย อ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร โครงสร างการบร หาร : สถาบ นว จ ย โครงสร างหน วยงาน : สถาบ นว จ ย รายช อผ บร หารและบ คลากร... 7 ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมตามบร บทของสถานการณ ป จจ บ น ข อจาก ดในการพ ฒนาบ คลากร ว เคราะห สภาพแวดล อมในการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย ส วนท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน การพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก - คาส งสถาบ นว จ ย ท 011/2556 เร อง แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ของสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะผ จ ดทา... 19

6 ส วนท 1 ส วนน ำ 1. ช อหน วยงำนท ต ง และประว ต ควำมเป นมำโดยย อ ในป พ.ศ ว ทยาล ยคร มหาสารคาม ได ม การปร บปร งแบ งส วนราชการเพ อให เก ด ความคล องต ว และปฏ บ ต ภารก จได ในฐานะท เป นสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ในขณะน น ได แบ งส วนราชการเป น 4 คณะว ชา ค อ คณะว ชาคร ศาสตร คณะว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และคณะว ชาว ทยาการจ ดการ ม หน วยงาน ศ นย สาน ก ซ งทาหน าท สน บสน นการเร ยนการสอนอ ก 6 หน วยงาน ค อ สาน กงานอธ การบด สาน กส งเสร มว ชาการ สาน กก จการน กศ กษา สาน กวางแผน ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม และศ นย ว จ ยและบร การการศ กษา เม อว นท 14 ก มภาพ นธ พ.ศ ว ทยาล ยคร ท กแห งได ร บพระราชทานนามว า สถาบ นราชภ ฏ ใช คาภาษาอ งกฤษว า Rajabhat Institute แล วต อเต มด วยช อจ งหว ด ต อมา พ.ศ ได ปร บเปล ยนช อจากศ นย ว จ ยและบร การการศ กษา มาเป นสาน กว จ ยและ บร การว ชาการ พร อมท งม การจ ดต งศ นย การศ กษาการพ ฒนาการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนท องถ น ตามแนวพระราชดาร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สถาบ นราชภ ฏมหาสารคามได น อมนาเอาพระราชดาร เร องเศรษฐก จแบบพอเพ ยงและพระราชกรณ ยก จด านการพ ฒนาท องถ น มาเป นแนวทางในการดาเน นงานเพ อ เป นการส บสานพระราชปณ ธาน และขยายงานอ นทรงค ณค าต อการพ ฒนาท องถ นให แผ ขยายออกไป และเม อ ป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ซ งส งผลให สถาบ นราชภ ฏมหาสารคาม เปล ยนสถานะเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ต งแต ว นท 15 ม ถ นายน 2547 เป นต นไป และได เปล ยนช อมาเป น "สถาบ นว จ ย" สถาบ นว จ ย ซ งเร มต งแต ป พ.ศ เม อน บมาถ งป พ.ศ สถาบ นว จ ยและ พ ฒนา ม ผ บร หารต งแต เร มแรกจนถ งป จจ บ น (ผ อานวยการสถาบ นว จ ย) จานวน 6 ท าน ค อ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย บ ปผชาต เร องส วรรณ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ประส ทธ พลศร พ มพ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมศ กด คาศร ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เอนก ศ ลปน ลมาลย ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ร งสรรค ส งหเล ศ (ดารงตาแหน ง 2 วาระ) ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก

7 2 2. ปร ชญำ ปณ ธำน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศำสตร ช อหน วยงำน (ภำษำไทย- ภำษำอ งกฤษ) ภาษาไทย สถาบ นว จ ย ภาษาอ งกฤษ Research and Development Institute: RDI ส ประจาหน วยงาน ส ม วง ปร ชญำ : ว จ ยสร างสรรค บ รณาการองค ความร เช ดช ภ ม ป ญญา พ ฒนาส งคม นาพาส สากล ว ส ยท ศน : สร างส งคมแห งการว จ ย องค ความร ส การเป นคล งป ญญาเพ อพ ฒนาท องถ น ให สามารถแข งข นในระด บสากลได อย างย งย น พ นธก จ : (พ ฒนาคน พ ฒนางานว จ ยและการเผยแพร พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ แหล งท นว จ ยระบบบร หารจ ดการ) 1. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยของน กศ กษา บ คลากร อาจารย ให ม ความเข มแข ง และ ม ค ณภาพด านการว จ ย 2. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นในการว จ ย R2R เพ อพ ฒนางานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 3. พ ฒนางานว จ ย โดยการพ ฒนาโจทย ว จ ยตามย ทธศาสตร ว จ ยของชาต ย ทธศาสตร ว จ ย ของมหาว ทยาล ย และการว จ ยเช งพ นท ตามความต องการของท องถ น 4. พ ฒนางานว จ ยโดยการสร างน กว จ ยใหม น กว จ ยม ออาช พท งเช งปร มาณและ ค ณภาพ 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ยท เอ อต อการพ ฒนาผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ และ ม ประโยชน ต อการพ ฒนาการเร ยนการสอน ช มชนท องถ น และประเทศ 6. สน บสน นการเผยแพร ผลงานว จ ยส ระด บนานาชาต 7. สร างเคร อข ายความร วมม อด านการว จ ย และการช วยเหล อร วมม อก นระหว าง มหาว ทยาล ยก บหน วยงานภายนอก ท งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ระบบเคร อข าย การว จ ยให เก ด Asean University Research Network 8. ส งเสร มสน บสน นให ม การจดส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร และล ขส ทธ เป นทร พย ส นทางป ญญา จากงานว จ ยและนว ตกรรม 9. แสวงหาแหล งท นเพ อสน บสน นการว จ ยจากหน วยงานภายนอกเพ มข น 10. นาผลงานว จ ยไปบ รณาการก บการเร ยนการสอน พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต การบร การ ว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โดยใช การว จ ยพ ฒนาท กพ นธก จของมหาว ทยาล ย 11. ส งเสร มการทาว จ ยสถาบ นเพ อการพ ฒนาอ ตล กษณ และเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม 12. ส งเสร มการสร างองค ความร นว ตกรรมเพ อนาไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาท องถ น โดยการส งเสร มการว จ ยต อยอดจากฐานภ ม ป ญญาท องถ น 13. ส งเสร มการสร างจร ยธรรมทางว ชาการและการว จ ย

8 3 ย ทธศำสตร กำรว จ ย 1. ว จ ยองค ความร เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน ท องถ น และเสร มสร าง ความเข มแข งทางว ชาการ 2. เผยแพร งานว จ ยเพ อเสร มสร างความเข มแข งให แก ช มชนและท องถ น 3. การบร หารองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 4. การสร างเคร อข ายความร วมม อการว จ ย ย ทธศำสตร กำรว จ ยและเป ำประสงค ย ทธศำสตร ท 1 : ว จ ยองค ความร เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน ท องถ น และเสร มสร าง ความเข มแข งทางว ชาการ เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 1) 1. อาจารย /น กว จ ย สามารถทาการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนา ท องถ นอย างม ค ณภาพอย างน อย ร อยละ 60 ของอาจารย ประจา 2. บ คลากรสายสน บสน นสามารถทาการว จ ยเพ อพ ฒนางานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ อย างน อยร อยละ 40 ของบ คคลากร 3. น กศ กษาระด บปร ญญาตร /ปร ญญาโทและปร ญญาเอกสามารถทางานว จ ยเพ อพ ฒนางาน ว ชาการในสาขาท ศ กษาได อย างม ค ณภาพ 4. พ ฒนางานว จ ยโดยการพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย ให ม น กว จ ยร นใหม ร นกลาง และน กว จ ย ม ออาช พ ร อยละ 80 ของจานวนบ คลากร 5. ม ผลงานว จ ยท ด ม ค ณภาพ และนว ตกรรมท สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ไม ต ากว า ป ละ 50 เร อง 6. สร างกลไกเช อมโยงแหล งท นสน บสน นการว จ ยท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 7. อาจารย ประจาได ร บท นว จ ยภายในและภายนอกสถาบ นต ออาจารย ประจาร อยละ บ รณาการการว จ ยก บการเร ยนการสอน การบร การว ชาการ 9. ม งานว จ ยสถาบ น เพ อเป นฐานของการพ ฒนามหาว ทยาล ยในท กด าน และท กคณะ/สาขา 10. สร างองค ความร นว ตกรรม เพ อนาไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนา ท องถ น โดยการการว จ ยต อยอดจากภ ม ป ญญาท องถ นเป นฐานนาไปส การว จ ย โดยการบ รณาการ ก บองค ความร ทางว ชาการด านต างๆ ย ทธศำสตร ท 2 : เผยแพร งานว จ ยเพ อเสร มสร างความเข มแข งให แก ช มชนและท องถ น เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 2) 1. ม การเผยแพร ผลงานว จ ยในระด บชาต และนานาชาต ร อยละ 20 ของจานวนน กว จ ย 2. ม การจ ดการระบบงานว จ ยด วยการจ ดการความร ให ม ค ณภาพ สามารถต พ มพ เผยแพร ท งในระด บชาต และนานาชาต 3. ม งานว จ ย/งานว จ ยสร างสรรค /นว ตกรรม ถ กนาไปใช ประย กต ใช ให เก ดในการพ ฒนาท องถ น ร อยละ 20 ของจานวนงานว จ ย

9 4 4. ม ผลงานว จ ยท ได ร บการจดส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร ทร พย ส นทางป ญญาจากงานว จ ยและ นว ตกรรม ร อยละ 10 ของจานวนงานว จ ย ย ทธศำสตร ท 3 : กำรบร หำรจ ดกำรองค กรอย ำงม ประส ทธ ภำพและระบบเทคโนโลย สำรสนเทศ เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 3) 1. มหาว ทยาล ยม ระบบบร หารจ ดการงานว จ ยท ม ค ณภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ม ฐานข อม ลงานว จ ยท เป นป จจ บ นท นสม ยเพ อเผยแพร และให ความร ทางการว จ ย ย ทธศำสตร ท 4 กำรสร ำงเคร อข ำยควำมร วมม อกำรว จ ย เป ำประสงค (ตำมย ทธศำสตร ท 4) ม เคร อข ายภาค การว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ นท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยในระด บช มชน ท องถ น ระด บชาต ระด บอาเซ ยน และระด บนานาชาต เพ อพ ฒนาน กว จ ย พ ฒนาส งคม และช มชน

10 5 โครงสร ำงกำรบร หำร : สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อธ กำรบด รองศำสตรำจำรย สมชำย วงศ เกษม รองอธ กำรบด ฝ ำยว จ ย วำงแผนและพ ฒนำ อำจำรย ดร. จำเน ยร พลหำญ ผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร. สมสงวน ป สสำโก คณะกรรมกำรประจำสถำบ น. รองผ อำนวยกำรฝ ำยบร หำรและว จ ย อำจำรย ดร. ประสพส ข ฤทธ เดช รองผ อำนวยกำรฝ ำยเทคโนโลย สำรสนเทศและเคร อข ำย อำจำรย ดร. พรณรงค ส ร ป ยะส งห รองผ อำนวยกำรฝ ำยว ชำกำรและประก นค ณภำพ อำจำรย วน ดำ ผำระน ด ห วหน ำสำน กงำน นำงป ยนำฎ พ นธ ประส ทธ เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป น กว ชำกำรศ กษำ นำงอำภำภร ประจ นตะเสน น กว ชำกำรคอมพ วเตอร นำยกฤษฎำ แสนบ วคำ

11 6 โครงสร ำงหน วยงำน : สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ สำน กงำนผ อำนวยกำร ห วหน ากล มงานอานวยการ ห วหน ากล มงานว จ ยและส งเสร มเผยแพร ห วหน ากล มงานว ชาการและประก นค ณภาพ ห วหน ากล มงานสารสนเทศและเคร อข าย - งานธ รการและสารบรรณ - งานงบประมาณ - งานการคล ง - งานพ สด - งานเบ ก-จ ายเง นท นว จ ย - งานเบ ก-จ ายค าตอบแทน/ใช สอย/ว สด คร ภ ณฑ และอ นๆ ของสถาบ น - งานระเบ ยบ/คาส ง/ประกาศของสถาบ นฯ - งานจ ดพ มพ /แจกจ ายเอกสาร - งานต ดต อประสานงานก บหน วยงานต างๆ - งานประช มว ชาการระด บชาต /นานาชาต - งานแผนย ทธศาสตร การว จ ย - งานจ ดทาค ม อน กว จ ย - งานพ ฒนานโยบายการว จ ย - งานว จ ยสถาบ น - งานวารสารสถาบ นว จ ย - งานเผยแพร งานว จ ย - งานต ดตามประเม นผลการว จ ย - งานแผนพ ฒนาบ คลากร - งานต ดตามผลงานว จ ยต พ มพ เผยแพร นาไปใช ประโยชน - งานประก นค ณภาพการศ กษา - งานแผนปฏ บ ต การประจาป - งานจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน - งานจ ดทารายงานผลการปฏ บ ต งาน - งานการตรวจสอบภายใน - งานประช มสถาบ นว จ ย - งานแผนบร หารความเส ยง - งานต ดตามผลการดาเน นงานของพ นธก จ - งานการจ ดการความร (KM) - งานระบบสารสนเทศงานว จ ย - งานประสานแหล งท นภายนอก วช., สกอ., สกว. และอ นๆ - งานสารสนเทศและเผยแพร งานว จ ย - งานประชาส มพ นธ - งานระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต NRPM - งานต ดตามรายงานความก าวหน างานว จ ย - งานสน บสน นการจดล ขส ทธ / อน ส ทธ บ ตร/ ส ทธ บ ตร - งานร บข อเสนอการว จ ยและทาส ญญาร บท น - งานรวบรวมรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

12 7 รำยช อผ บร หำรและบ คลำกร 1. ผศ.ดร. สมสงวน ป สสาโก ผ อานวยการสถาบ นว จ ย 2. ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช รองผ อานวยการฝ ายบร หารและว จ ย 3. ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห รองผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และเคร อข าย 4. อาจารย วน ดา ผาระน ด รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและประก นค ณภาพ 5. อาจารย สมส ข ไตรศ ภก ต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารงานท วไป 6. อาจารย ปรมาภรณ แสงภารา ผ ช วยผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ และเคร อข าย 7. อาจารย มะล นาช ยส นธ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร การว ชาการและ ประก นค ณภาพ 8. อาจารย อ งศ มา ก านจ กร ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นว จ ย 9. นางป ยนาฏ พ นธ ประส ทธ ห วหน าสาน กงานสถาบ นว จ ยฯและ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 10. นางอาภากร ประจ นตะเสน น กว ชาการศ กษา 11. นายกฤษฎา แสนบ วคา น กว ชาการคอมพ วเตอร

13 8 ช อ-สก ล ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก ตาแหน ง ผ อานวยการสถาบ นว จ ย ช อ-สก ล ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช ตาแหน ง รองผ อานวยการฝ ายบร หารและว จ ย ช อ-สก ล ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห ตาแหน ง รองผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข าย ช อ-สก ล อาจารย วน ดา ผาระน ด ตาแหน ง รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและประก นค ณภาพ

14 9 ช อ-สก ล อาจารย สมส ข ไตรศ ภก ต ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หารงานท วไป ช อ-สก ล อาจารย ปรมาภรณ แสงภารา ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและเคร อข าย ช อ-สก ล อาจารย มะล นาช ยส นธ ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการและประก นค ณภาพ ช อ-สก ล อาจารย อ งศ มา ก านจ กร ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นว จ ย

15 10 ช อ-สก ล นางป ยนาฏ พ นธ ประส ทธ ตาแหน ง ห วหน าสาน กงานสถาบ นว จ ย เจ าหน าท บร หารงานท วไป ช อ-สก ล นางอาภากร ประจ นตะเสน ต าแหน ง น กว ชาการศ กษา ช อ-สก ล นายกฤษฎา แสนบ วคา ตาแหน ง น กว ชาการคอมพ วเตอร

16 11 ส วนท 2 กำรว เครำะห สภำพแวดล อมตำมบร บทของสถำนกำรณ ป จจ บ น ข อจำก ดในกำรพ ฒนำบ คลำกร แผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย พบว า การจ ดทาและการใช งานตามแผนฯ ท ผ านมาย งไม ได ใช แผนเต มท มากน ก ซ งป ญญาหาเก ดจากสาเหต หลายประการ เช น ข อจาก ดด าน งบประมาณ ขาดความช ดเจนของแผนฯ เป นต น ซ งข อจ าก ดและจ ดอ อนท เป นอ ปสรรคต อการใช แผนพ ฒนาบ คลากรด งกล าวสามารถแยกพ จารณา ได ด งน 1. ข อจำก ดด ำนกำรบร หำรจ ดกำร - การบร หารจ ดการย งขาดการประสานงานท ด ส งผลให การบร หารงานตามแผนฯ ล าช า - ย งขาดหล กการ ว ธ การปฏ บ ต งาน และระบบการดาเน นงานด านการพ ฒนาท ช ดเจน - ระยะเวลาไม เอ อต อการพ ฒนาบ คลากร เช น การเข าประช ม ฝ กอบรม ส มมนาไม เต มท ก บการบร หารงาน - ขาดความต อเน องของการพ ฒนา ส งผลให การบร หารจ ดการไม ม ประส ทธ ภาพ - ขาดการต ดตามและประเม นผลการนาความร ท ได จากการเข าร วมการฝ กอบรมมาพ ฒนางาน 2. ข อจำก ดด ำนบ คคลำกร - จานวนบ คลากรม จาก ดในการบร หารงานของสถาบ นว จ ย - การเปล ยนแปลงบ คลากรบ อย ทาให การพ ฒนาไม ต อเน องและส นเปล องงบประมาณใน การพ ฒนา - ภาระงานท มาก ทาให บ คลากรอาจไม ม เวลาในการเข าอบรมตามหล กส ตรท ทางมหาว ทยาล ย จ ดข น 3. ข อจำก ดด ำนงบประมำณ - งบประมาณจาก ดทาให การพ ฒนาตามแผนไม เพ ยงพอ - ความล าช าของการเบ กจ ายเง นงบประมาณ 4. ข อจำก ดด ำนอ น ๆ - กฎระเบ ยบข อบ งค บท ไม เคร งคร ดเก ยวก บการพ ฒนาตามแผนท ได ต งเอาไว - สภาวะทางด านเศรษฐก จของส งคมเป นต วบ งช และกาหนดแผน - ด านเศรษฐก จและการเม อง ไม ม เสถ ยรภาพ ส งผลให สภาวการณ เก ดความไม ม นคงต อ การจ ดงบประมาณของสถาบ นฯ และการจ ดสรรงบประมาณในการบร หารตามแผนของ สถาบ นฯ - ด านว ฒนธรรมองค กร การเปล ยนแปลงว ธ การดาเน นงานในร ปแบบใหม ย งไม ช ดเจน

17 12 ว เครำะห สภำพแวดล อมในกำรพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ สร ปการว เคราะห ป จจ ยแวดล อม (SWOT Analysis) จ ดแข ง (S : Strength) 1. บ คลากรม ความเช ยวชาญในงานท ร บผ ดชอบ 2. ม การทางานเป นท ม และบ คลากรอ ท ศเวลาให ก บการทางาน 3. ม โครงสร างสถาบ นฯ ไม ซ บซ อน ง ายต อการบร หารงานโดยการบร หารแบบองค รวม 4. ม การนาเทคโนโลย มาใช ในการปฏ บ ต งาน จ ดอ อน (W : Weakness) 1. บ คลากรม จานวนน อย 2. ย งไม ม ฐานข อม ลท ม มาตรฐานของสถาบ นและมหาว ทยาล ย 3. ขาดบ คลากรในด านต าง ๆ ได แก น กว จ ย น กบ ญช น กว ชาการพ สด และ น กว เคราะห นโยบายและแผน 4. ไม ม ระบบงานท ตรวจสอบได โอกำส (O : Opportunity) 1. การพ ฒนาบ คลากรในสถาบ นว จ ยฯ ให ม ความร ความสามารถในด านสายงานของ ตนเอง เต มตามศ กยภาพ เช น ด านงานว ชาการ งานประก นค ณภาพ ธ รการ การเง น และงานด านการบร การช มชน ตามกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 พ.ศ การพ ฒนาบ คลากรจากสถาบ นว จ ยฯ พ ฒนาบ คลากรโดยย ดหล กธรรมมาภ บาลตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ระยะ 5 ป พ.ศ ม ว ส ยท ศน ท ม งพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและศ กยภาพท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย โดยย ดหล กธรรมาภ บาลและ ผลส มฤทธ ของงาน 3. ผ บร หารระด บส ง ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยโดยใช ว จ ยเป นฐาน ท กพ นธก จ การบร หารจ ดการงานว จ ย อ ปสรรค (T : Threat) 1. ข อจาก ดด านงบประมาณ เคร องม อ สถานท และจานวนบ คลากร 2. การกาหนดฐานข อม ลหร อ software ของแต ละหน วยงานขาดความเช อมโยงก น

18 ส วนท 3 แผนพ ฒนำบ คลำกร สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ ว ส ยท ศน และย ทธศำสตร กำรพ ฒนำบ คลำกร สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ 1.1 ว ส ยท ศน กำรพ ฒนำบ คลำกร สถาบ นว จ ยม งพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม ความร ท กษะ และสมรรถนะในการปฏ บ ต หน าท เพ อข บเคล อนสถาบ นให ได ท นการเปล ยนแปลงตามภารก จ และท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย 1.2 ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำบ คลำกร สถาบ นว จ ยกาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วย 4 ประเด นย ทธศาสตร ซ งประกอบด วยเป าประสงค เช งย ทธศาสตร กล มเป าหมาย ต วช ว ด และกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร พ.ศ ด งตารางท 1 ตำรำงท 1 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร กล มเป าหมาย ต วช ว ด และกลย ทธ การพ ฒนา บ คลากร พ.ศ ประเด นย ทธศำสตร 1. การเสร มสร าง สมรรถนะและท กษะ การปฏ บ ต งานให แก บ คลากร 2. การวางแผน อ ตรากาล งให เหมาะสมก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนา ของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา เป ำประสงค เช งย ทธศำสตร 1.1 พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะใน การปฏ บ ต หน าท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร ของ สถาบ นว จ ย 2.1 ปร บโครงสร างและ อ ตรากาล งให เหมาะสม ก บภารก จและท ศ ทางการพ ฒนา สถาบ นว จ ย 2.2 การพ ฒนา กระบวนการสรรหา บ คลากรท เหมาะสมก บ ภารก จและท ศทาง การพ ฒนาของ กล มเป ำหมำย ต วช ว ด กลย ทธ บ คลากรสถาบ นว จ ย บ คลากรสถาบ นว จ ย บ คลากรสถาบ นว จ ย ร อยละความพ ง พอใจของผ ใช บร การ สถาบ นว จ ย ระด บ ความสาเร จของ การปร บปร งโครงสร าง และกรอบอ ตรากาล ง ระด บ ความสาเร จของ แผนความต องการ อ ตรากาล งบ คลากร ท สอดคล องก บ - สน บสน นและ ส งเสร มให บ คลากร สถาบ นว จ ย เข าร บการอบรมเพ อ พ ฒนาสมรรถนะและ ท กษะ - จ ดท ศนศ กษาและ ด งานภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย - ส งเสร มการทบทวน และปร บโครงสร าง อ ตรากาล งท เหมาะสม - พ ฒนาระบบการ สรรหาบ คลากรท เหมาะสมก บภารก จ ท ศทางของ สถาบ นว จ ย

19 ประเด นย ทธศำสตร 3. พ ฒนาการบร หาร จ ดการบ คลากรใน สถาบ นว จ ยและ พ ฒนาด วยหล กธรร มาภ บาลและระบบ ค ณธรรม 4. การส งเสร ม การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของบ คลากร เป ำประสงค เช งย ทธศำสตร สถาบ นว จ ย และท ศทางการพ ฒนา ของมหาว ทยาล ย 3.1 บ คลากรม ค ณธรรม จร ยธรรมและปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ว ชาช พ 4.1 บ คลากรได ร บ การส งเสร มพ ฒนา ค ณภาพช ว ตอย างม ความส ข กล มเป ำหมำย ต วช ว ด กลย ทธ บ คลากรสถาบ นว จ ย บ คลากรสถาบ นว จ ย ท ศทางการพ ฒนา สถาบ นว จ ย ระด บ ความสาเร จของ การปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ ของบ คลากร สถาบ นว จ ย ระด บความพ ง พอใจของบ คลากรต อ การพ ฒนาส งเสร ม ค ณภาพช ว ต - ส งเสร มให บ คลากร เข าร บการอบรม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ - ส งเสร ม สภาพแวดล อมด าน อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช และสร าง เสร มค ณภาพช ว ต 14

20 15 ตำรำงท 2 ค าเป าหมายต วช ว ดการพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค ต วช ว ด 1. กำรเสร มสร ำงสมรรถนะและท กษะกำรปฏ บ ต งำนให แก บ คลำกร 1.1 พ ฒนาบ คลากร ร อยละ ให ม สมรรถนะและ ความพ งพอใจของ ท กษะในการปฏ บ ต ผ ใช บร การสถาบ นว จ ย หน าท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร ของ สถาบ นว จ ย ค ำเป ำหมำยต วช ว ด ป งบประมำณ พ.ศ ผ ร บผ ดชอบ สถาบ นว จ ย 2. กำรวำงแผนอ ตรำกำล งให เหมำะสมก บภำรก จและท ศทำงกำรพ ฒนำของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ 2.1 ปร บโครงสร างและ ระด บความสาเร จ อ ตรากาล งให เหมาะสม ของการปร บปร ง ก บภารก จและท ศ โครงสร างและกรอบ ทางการพ ฒนา อ ตรากาล ง สถาบ นว จ ย 2.2 การพ ฒนา กระบวนการสรรหา บ คลากรท เหมาะสม ก บภารก จและท ศทาง การพ ฒนาของ สถาบ นว จ ย และท ศทางการพ ฒนา ของมหาว ทยาล ย ระด บความสาเร จ ของแผนความต องการ อ ตรากาล งบ คลากรท สอดคล องก บท ศทาง การพ ฒนาสถาบ นว จ ย สถาบ นว จ ย สถาบ นว จ ย 3. พ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรบ คลำกรในสถำบ นว จ ยและพ ฒนำด วยหล กธรรมำภ บำลและระบบค ณธรรม 3.1 บ คลากรม ค ณธรรม ระด บความสาเร จ จร ยธรรมและปฏ บ ต ของการปฏ บ ต ตาม ตามจรรยาบรรณ จรรยาบรรณว ชาช พของ ว ชาช พ บ คลากรสถาบ นว จ ย 4. กำรส งเสร มกำรพ ฒนำค ณภำพช ว ตของบ คลำกร สถาบ นว จ ย 4.1 บ คลากรได ร บการ ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตอย างม ความส ข ระด บความพ ง พอใจของบ คลากรต อ การพ ฒนาส งเสร ม ค ณภาพช ว ต สถาบ นว จ ย

21 2. โครงกำร/ก จกรรม/งบประมำณ เพ อรองร บกำรพ ฒนำบ คลำกร ประจำป งบประมำณ พ.ศ เป ำประสงค ต วช ว ด โครงกำร/ก จกรรม กล มเป ำหมำย งบประมำณ (บำท) ประเด นย ทธศำสตร ท 1 กำรเสร มสร ำงสมรรถนะและท กษะกำรปฏ บ ต งำนให แก บ คลำกร 1.1 พ ฒนาบ คลากร ร อยละความพ ง 1. โครงการจ ดทา บ คลากร ให ม สมรรถนะและท กษะ พอใจของผ ใช บร การ ค ม อการปฏ บ ต งาน สถาบ นว จ ย ในการปฏ บ ต หน าท สถาบ นว จ ย ของสถาบ นว จ ยและ ตอบสนองต อย ทธศาสตร พ ฒนา ของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา 2. โครงการพ ฒนา บ คลากร บ คลากร สถาบ นว จ ย 16 ผ ร บผ ดชอบ 30,000 สถาบ นว จ ย 20,000 สถาบ นว จ ย ประเด นย ทธศำสตร ท 2 กำรวำงแผนอ ตรำกำล งให เหมำะสมก บภำรก จและท ศทำงกำรพ ฒนำของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ 2.1 ปร บโครงสร างและ ระด บ 1. โครงการ บ คลากร - สถาบ นว จ ย อ ตรากาล งให เหมาะสม ความสาเร จของการ ว เคราะห ข อม ล สถาบ นว จ ย ก บภารก จและท ศทาง ปร บปร งโครงสร างและ ประกอบ การพ ฒนาสถาบ นว จ ย การจ ดทาแผน กรอบอ ตรากาล ง เพ อขอกรอบ อ ตรากาล งเพ มใหม 2.2 การพ ฒนา ระด บ กระบวนการสรรหา ความสาเร จของ บ คลากรท เหมาะสมก บ แผนความต องการ ภารก จและท ศทาง อ ตรากาล งบ คลากร การพ ฒนาของ สถาบ นว จ ย ท สอดคล องก บ และท ศทางการพ ฒนา ท ศทางการพ ฒนา ของมหาว ทยาล ย สถาบ นว จ ย ประเด นย ทธศำสตร ท 3 พ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรบ คลำกรในสถำบ นว จ ยและพ ฒนำด วยหล กธรรมำภ บำลและ 3.1 บ คลากรม ค ณธรรม จร ยธรรมและปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ ระบบค ณธรรม ระด บ ความสาเร จของ การปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ ของบ คลากร สถาบ นว จ ย 1. โครงการส งเสร ม บ คลากรให ม ส วน ร วมในการทาน บาร ง ตามภารก จของ มหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศำสตร ท 4 กำรส งเสร มกำรพ ฒนำค ณภำพช ว ตของบ คลำกร 4.1 บ คลากรได ร บการ ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพ ระด บความพ ง พอใจของบ คลากร 1. โครงการจ ดทา ค ม อการปฏ บ ต งาน ช ว ตอย างม ความส ข ต อการพ ฒนาส งเสร ม ของสถาบ นว จ ยและ ค ณภาพช ว ต พ ฒนา บ คลากร สถาบ นว จ ย บ คลากร สถาบ นว จ ย - สถาบ นว จ ย 30,000 สถาบ นว จ ย

22 ภาคผนวก

23 คำส งสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ท ๐๑๑ / ๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะทำงำนจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ อให กำรบร หำรจ ดกำรภำยในสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม ได ดำเน นกำรตำมต วบ งช ท ๒.๔ ระบบพ ฒนำคณำจำรย และบ คลำกรสำยสน บสน น ตำมเกณฑ มำตรฐำน กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำภำยในสถำนศ กษำระด บอ ดมศ กษำของสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรอ ดมศ กษำ เพ อพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำให เหมำะสมและสอดคล องก บภำรก จหล กและแผนปฏ บ ต รำชกำร และเพ อให กำรดำเน นงำนเป นไปด วยควำมเร ยบร อย ม ประส ทธ ภำพ และบรรล ว ตถ ประสงค สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ จ งแต งต งคณะกรรมกำรดำเน นงำน ด งน ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร.สมสงวน ป สสำโก ประธำนกรรมกำร ๒. อำจำรย ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช รองประธำนกรรมกำร ๓. อำจำรย ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห กรรมกำร ๔. อำจำรย สมส ข ไตรศ ภก ตต กรรมกำร ๕. อำจำรย ปรมำภรณ แสงภำรำ กรรมกำร ๖. อำจำรย อ งศ มำ ก ำนจ กร กรรมกำร ๗. นำงป ยนำฏ พ นธ ประส ทธ กรรมกำร ๘. นำยกฤษฎำ แสนบ วคำ กรรมกำร ๙. อำจำรย วน ดำ ผำระน ด กรรมกำรและเลขำน กำร ๑๐. อำจำรย มะล นำช ยส นธ กรรมกำรและผ ช วยเลขำน กำร ๑๑. นำงอำภำกร ประจ นตะเสน กรรมกำรและผ ช วยเลขำน กำร หน าท ๑. กำหนด นโยบำย กรอบแนวทำงและท ศทำง กำรจ ดทำแผนพ ฒนำบ คลำกรของ สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒. ดำเน นกำรจ ดทำแผนพ ฒนำบ คลำกร ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ๓. จ ดเตร ยมข อม ลและสน บสน นว สด อ ปกรณ และอ นๆ ท เก ยวข องก บกำรจ ดทำแผนพ ฒนำบ คลำกร ของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ๔. ต ดตำมและรำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนพ ฒนำบ คลำกรของสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ ท งน ให คณะกรรมท ได ร บกำรแต งต งปฏ บ ต หน ำท ท ได ร บมอบหมำยด วยควำมร บผ ดชอบอย ำงเต ม ควำมสำมำรถ เพ อให งำนสำเร จตำมว ตถ ประสงค และเก ดประโยชน ส งส ดแก มหำว ทยำล ยฯ ส ง ณ ว นท ๑๓ ต ลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร.สมสงวน ป สสำโก) ผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ

24 คณะจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ผศ.ดร.สมสงวน ป สสำโก ผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย ดร.ประสพส ข ฤทธ เดช รองผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย ดร.พรณรงค ส ร ป ยะส งห รองผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย วน ดำ ผำระน ด รองผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย มะล นำช ยส นธ ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย สมส ข ไตรศ ภก ตต ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย ปรมำภรณ แสงภำรำ ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ อำจำรย อ งศ มำ ก ำนจ กร ผ ช วยผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ นำงป ยนำฏ พ นธ ประส ทธ ห วหน ำสำน กงำนผ อำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำ และเจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป นำงอำภำกร ประจ นตะเสน น กว ชำกำรศ กษำ นำยกฤษฎำ แสนบ วคำ น กว ชำกำรคอมพ วเตอร หน วยงานท จ ดทา สถำบ นว จ ยและพ ฒนำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม ช น 3 อำคำรเฉล มพระเก ยรต 72 พรรษำ มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม 80 ตำบลตลำด อำเภอเม อง จ งหว ดมหำสำรคำม โทรศ พท ต อ 319, 320 โทรสำร เว บไซต อ เมล

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555 คำนำ แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แนวปฏ บ ต ท ด หมายถ ง ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให องค การประสบความส าเร จ หร อส ความเป

More information

QA ภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ผศ.แก วตา ขาวเหล อง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

QA ภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ผศ.แก วตา ขาวเหล อง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร QA ภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ผศ.แก วตา ขาวเหล อง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร นโยบายด านการประก นค ณภาพ ว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) จ ดทำว ส ยท ศน ภำรก จ เป ำหมำย กลย ทธ กำหนดนโยบำยค ณภำพ

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information