แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557"

Transcription

1 1

2 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ ญญ ต อาช วศ กษา โดยม แนวปฏ บ ต ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เป นไปในท ศทางเด ยวก นน น ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ได จ ดท า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 ข นด วยการระดมสรรพก าล งท ส าค ญย งของหน วยงานและ ผ บร หารท กฝ าย โดยช วยก นค ดว เคราะห จ ดท างบรายจ ายตามแผนงาน/โครงการภายใต กรอบแผนปฏ บ ต การ อย างเป นระบบโดยสอดคล องก บนโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และนโยบาย กระทรวงศ กษาธ การ ตลอดจนค าน งถ งข อจ าก ดเร องงบประมาณท ได ร บจ ดสรร จ งได น ามาจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 การด าเน นการจ ดท าแผนคร งน ได ร บความร วมม อจากท กหน วยงาน ผ บร หาร และ ผ เก ยวข องท กท านท ส งผลให การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 ส าเร จล ล วงด วยด จ งขอขอบค ณมา ณ โอกาสน ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น 2

3 สารบ ญ คานา แผนภ ม โครงการสร างการว ทยาล ยการอาช พขอนแก น 1 ว ส ยท ศน ภารก จ พ นธก จของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาของสถานศ กษา 6 จ ดเด น และจ ดเน นของสถานศ กษา 9 ข อม ลสถานศ กษา 14 ข อม ลบ คลากร 16 ข อม ลจานวนน กเร ยนน กศ กษา 18 แผนการร บน กเร ยนน กศ กษา 20 ประมาณการรายร บ รายจ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ ายรายได ประจาป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ ายอ ดหน นจ ดการเร ยนการสอน ประจาป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ ายอ ดหน นเร ยนฟร 15 ป ประจาป งบประมาณ งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ กลย ทธ ท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 1 โครงการ พ ฒนามาตรฐานว ชาช พ และจรรยาบรรณว ชาช พ/งานก จกรรม 31 2 โครงการ อบรมว ชาช พช างไฟฟ ากาล ง 34 3 โครงการ นาน กศ กษาเข าทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน/ช างกลโรงงาน 36 4 โครงการ พ ฒนาน กศ กษาให ม มาตรฐานส สากล/งานก จกรรม 38 5 โครงการ เข าค ายภาษาอ งกฤษ (English Camp) /หมวดอ งกฤษ 40 6 โครงการ ทดสอบความร ความสามารถทาง ด านว ชาการ (Pre V-Net)/งานว ดผล 43 7 โครงการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-Net)/งานว ดผล 45 8 โครงการ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ/งานว ดผล 47 9 โครงการ ป จฉ มน เทศน กเร ยนน กศ กษา/งานว ดผล โครงการ ต ดตามความพ งพอใจของสถานประกอบการท ม ต อผ สาเร จฯ/งานแนะแนว โครงการ ต ดตามภาวะผ ม งานทาเข าส ตลาดแรงงานและการศ กษาต อของผ สาเร จการศ กษา โครงการ แนะแนวการศ กษาต อ/งานแนะแนว 56 3

4 สารบ ญ (ต อ) กลย ทธ ท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 13 โครงการ น เทศการจ ดการเร ยนร /งานว ดผล โครงการ พ ฒนาค ณภาพแบบทดสอบ/งานว ดผล โครงการ สอบปลายภาค/งานว ดผล โครงการ น เทศผ เร ยนและศ กษาด งานของคณะคร ผ บร หารในสถานฯ/งานทว ภาค โครงการ เช ญสถานประกอบการมาให ความร การฝ กงานและแนะนาฯ/งานทว ภาค โครงการ ประกวดผลงานว จ ย ป การศ กษา 2557/งานว จ ย โครงการ หารายได ระหว างเร ยนของน กเร ยนน กศ กษาท ยากจน/งานการค า โครงการ เช ญผ เช ยวชาญภายนอกมาให ความร ก บผ เร ยน/อ เล กฯ โครงการ เช ญว ทยากรภายนอกมาให ความร เก ยวก บว ชาช พการโรงแรม โครงการ ศ กษาด งานสถานประกอบการด านงานการโรงแรม โครงการ ศ กษาด งานนอกสถานท บร ษ ท ศร ไทยซ ปเปอร แวร /บ ญช โครงการ เช ญว ทยากรภายนอกให ความร ก บผ เร ยน สาขาว ชาการตลาด โครงการ แข งข นท กษะว ชาช พ สาขาว ชาการตลาด โครงการ จ ดการศ กษาด งานสถานประกอบการของนร.นศ.ใหม /การตลาด 88 กลย ทธ ท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 27 โครงการ จ ดทาค ม อแผนกลย ทธ ฉบ บพกพา/งานวางแผน โครงการ จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557/งานวางแผน โครงการ เสร มสร างความร บผ ดชอบต อส งคม สมาช กองค การว ชาช พ โครงการ ทาประก นอ บ ต เหต หม ประจาป 2557/งานสว สด การพยาบาล โครงการ ตรวจส ขภาพ ประจาป 2557/งานสว สด การพยาบาล โครงการ จ ดทาประว ต งานปกครองของน กเร ยนน กศ กษา โครงการ ตรวจเย ยมหอพ กน กเร ยนน กศ กษา/งานคร ท ปร กษา โครงการ ประช มผ ปกครอง/งานคร ท ปร กษา โครงการ จ ดหาเวชภ ณฑ เพ องานสว สด การพยาบาล ประจาป โครงการ พ ฒนาความร ความสามารถทางว ชาการ/งานก จกรรม โครงการ แข งข นท กษะว ชาช พ สาขาว ชาเคร องกล โครงการ ปร บปร งพ นท ห องเร ยนทฤษฎ และภาคปฏ บ ต /ช างยนต 115 4

5 สารบ ญ (ต อ) 39 โครงการ พ ฒนาและปร บปร งอาคารว ทยบร การ/งานอาคารว ทยบร การ โครงการ พ ฒนาและปร บปร งระบบเส ยงหอประช มว ทยาล ยการอาช พขอนแก น โครงการ จ ดซ อเคร องพ มพ ปร นเตอร เพ อการบร หารงานท วไป โครงการ พ ฒนาห องพ กคร แผนกสาม ญส มพ นธ โครงการ จ ดหาโต ะวางเคร องคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การพร อมเก าอ /เทคโนโลย คอมฯ โครงการ ปร บปร งพ นห องเร ยนเทคโนโลย คอมพ วเตอร โครงการ ปร บปร งห องปฏ บ ต งานเข ยนแบบโยธา/ช างโยธา โครงการ ปร บปร งห องเคร องม อ/ช างกลโรงงาน โครงการ ร วก นคอมเพรสเซอร แอร /ไฟฟ ากาล ง โครงการ ปร บปร งพ ฒนาช ดฝ ก/ไฟฟ าก าล ง โครงการ พ ฒนาห อง WORK SHOP/ไฟฟ ากาล ง โครงการ พ ฒนาห องเก บเคร องม อ/ไฟฟ ากาล ง โครงการ ปร บปร งห องเร ยนเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร /เทคน คการผล ต โครงการ ปร บปร งห องสาหร บจ ดการศ กษา ระด บปร ญญาตร โครงการ หน งส อเร ยนฟร 15 ป /งานว ทยบร การ โครงการ แหล งส บค นข อม ลห องสม ด/งานว ทยบร การ โครงการ จ ดซ อเคร องม ออ ปกรณ ก อสร าง/ช างโยธา โครงการ จ ดซ อเคร องม องานไม /ช างโยธา โครงการ จ ดซ อเคร องเจ ยระไน แบบต งโต ะ/ช างกลโรงาน โครงการ ซ อมเคร องคอมพ วเตอร /เทคน คการผล ต โครงการ ซ อมบาร งเคร องกล งซ เอ นซ /เทคน คการผล ต โครงการ ซ อมบาร งท อจ ายลม สาขาว ชาเคร องกล โครงการ จ ดหาโต ะประจาห องปฏ บ ต การทดลอง/เทคโนโลย คอมฯ โครงการ จ ดหาช ดย น ฟอร ม/การโรงแรม โครงการ จ ดซ อว สด งานบ านงานคร ว เพ องานการโรงแรม โครงการ ช ดฝ กงานต ดต งเด นท อร อยสายไฟ สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง โครงการ จ ดซ อเคร องม อว ดอ เล กทรอน กส /ช างอ เล กทรอน กส โครงการ จ ดหาอ ปกรณ การเร ยนการสอน หมวดว ชาส มพ นธ ธ รก จ 176 5

6 สารบ ญ (ต อ) 67 โครงการ ซ อมแซมคร ภ ณฑ สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง โครงการ ซ อมแซมระบบไฟฟ าภายในว ทยาล ย/ไฟฟ ากาล ง โครงการ สรรหาบ คลากรชาวต างชาต หมวดว ชาภาษาอ งกฤษ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง โครงการ อบรมพ ฒนาองค กร (Organization Development)/งานบ คลากร โครงการ อบรมค ณธรรม จร ยธรรม/งานบ คลากร โครงการ จ ดอบรม เพ อเพ มว ทยฐานะ/งานบ คลากร โครงการ อบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องการต ดต งอ ปกรณ ฯ/เทคโนโลย คอมพ วเตอร โครงการ เช ญผ เช ยวชาญให ความร ในการจ ดการอาช วศ กษา/คอมพ วเตอร 196 กลย ทธ ท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 76 โครงการ อาเภอย มเคล อนท โครงการ เทศบาลเคล อนท โครงการ ขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน/งานโครงการพ เศษ โครงการ ฝ กอาช พ 108 อาช พ โครงการ อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชน/งานโครงการพ เศษ,ชย. 207 กลย ทธ ท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 81 โครงการ ส ปดาห ว นว ทยาศาสตร /หมวดว ทยาศาสตร โครงการ ประกวดโครงงานว ทยาศาสตร /หมวดว ทยาศาสตร โครงการ ส งเสร มความค ดร เร มสร างสรรค /งานก จกรรม โครงการ ปร บปร งรถประหย ดน าม นเช อเพล ง โครงการ พ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ เพ อการพ ฒนาส งประด ษฐ โครงการ จ ดทาส งประด ษฐ ของคนร นใหม โครงการ จ ดการอ ปกรณ เพ อจ ดแสดงและน ทรรศการ/งานว จ ยฯ 225 กลย ทธ ท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก 88 โครงการ ว นสาค ญทางชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย /งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างบ คล กภาพสมาช กองค การว ชาช พ/งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างด านศาสนา/งานก จกรรม โครงการ ส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม/งานก จกรรม 235 6

7 สารบ ญ (ต อ) 92 โครงการ หน งใจให ธรรมะ สาขาว ชาการบ ญช โครงการ DAY CAMP ล กเส อว สาม ญ/กล มงานล กเส อว สาม ญ โครงการ เด นทางไกลและอย ค ายพ กแรม/กล มงานล กเส อว สาม ญ โครงการ บร จาคโลห ต ประจาป 2557/งานสว สด การพยาบาล โครงการ ส งเสร มการอน ร กษ ส งแวดล อม/งานก จกรรม โครงการ ส งเสร มการอน ร กษ ธรรมชาต /งานก จกรรม โครงการ ก จกรรมชมรมว ชาช พ ชมรมอ สระ/งานก จกรรม โครงการ จ ดก จกรรมองค การว ชาช พ ป การศ กษา 2557/งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างก ฬา และน นทนาการ/งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างส ขภาพสมาช กองค การว ชาช พ/งานก จกรรม โครงการ เส ยงตามสายหลากหลายด เจ/งานประชาส มพ นธ โครงการ เสร มสร างพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม/งานก จกรรม โครงการ ส งเสร มการเร ยนร แบบบ รณาการ/งานก จกรรม 265 กลย ทธ ท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 105 โครงการ พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน/งานประก น โครงการ จดหมายข าวไหมไทย/งานประชาส มพ นธ โครงการ จ ดทาแผ นป ายประชาส มพ นธ /งานประชาส มพ นธ 272 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ด วยรายได ประจาป งบประมาณ โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ ในการจ ดการเร ยนการสอน แผนกสาม ญส มพ นธ โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ และอ ปกรณ สน บสน นด านการเร ยนฯ การโรงแรม โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องคอมพ วเตอร /เทคโนโลย คอมฯ โครงการ จ ดซ อช ดกระดานอ จฉร ยะพร อมระบบเคร องเส ยง,โปรเจคเตอร /เทคโนโลย คอม โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เพ อการฝ กท กษะงานเช อม/ช างเช อมโลหะ โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ งานอาคารสถานท /งานอาคารสถานท โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ งานโยธา/ช างโยธา โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องม องานไม /ช างโยธา โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องคอมพ วเตอร /ช างอ เล กทรอน กส โครงการ จ ดซ อเคร องสารองไฟฟ าเพ อพ ฒนาระบบฐานข อม ลน กเร ยนน กศ กษา/งานทะเบ ยน 292 7

8 สารบ ญ (ต อ) 118 โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ เพ อพ ฒนางานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมฯ โครงการ ปร บปร งห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3301/คอมพ วเตอร โครงการ ปร บปร งห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3402/คอมพ วเตอร โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ สาหร บจ ดการศ กษา ระด บปร ญญาตร โครงการ ต ดต งเคร องปร บอากาศห องจ ดการศ กษา ระด บปร ญญาตร โครงการ พ ฒนาห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร /แผนกบ ญช 304 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 รายการคร ภ ณฑ ได ร บจ ดสรรจากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รายการคร ภ ณฑ ท ซ อด วยรายได จากว ทยาล ยการอาช พขอนแก น รายการว สด /อ ปกรณ ท ซ อด วยงบประมาณ จากว ทยาล ยการอาช พขอนแก น 8

9 แผนภ ม โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ผ อานวยการว ทยาล ย นายวรว ทย ต นฑนะเทว นทร คณะกรรมการสถานศ กษา คณะกรรมการท ปร กษา รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นายส ร กษ ส ทธ ประภา รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวส ร ย ร ตน อมรพ ส ทธ รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาก จการฯ นายจ ตต เม องโคตร รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ นายถาวรส ทธ อ นทะแสง หน.งานบร หารงานท วไป นางส ภาพร น ก ล หน.งานบ คลากร นางสาวสมปรารถนา ศร รมย หน.งานการ นางจ ระภรณ แก วบ ญป น หน.งานการบ ญช นางสาววรรณภา พงษ ส มา หน.งานพ สด นางสาวอร ญญา เพ ยย ระ หน.งานอาคารสถานท นายพ ส ษฐ กระแสร หน.งานทะเบ ยน นายว รศ กด ขจรบ ญ หน.งานประชาส มพ นธ นางสาวอรท ย เล ศข นทด หน.งานวางแผนและงบประมาณ นายกฤษธเนศ จ นดาอาจ หน.งานความร วมม อ นายสมาน พรหมร บ หน.งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นายมนตร โนนพะยอม หน.งานส งเสร มผล ตผลการค าและประกอบธ รก จ นางวาร ณ เหง าศร หน.งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางกฤต มา อน ดคะท ด หน.งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ นางสาวน พา สาร พ นธ 9 หน.งานก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา นายองอาจ ข นสายชมจ นทร หน.งานคร ท ปร กษา นายเท ยนช ย ม ลดามาตย หน.งานปกครอง นายประโยชน เร มตระก ล หน.งานแนะแนวอาช พและจ ดหางาน นายเจร ญ บ ญใบ หน.งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา นางอาร ย ม ลดามาตย หน.งานโครงการพ เศษและบร การช มชน นายส นทร ดวงแก ว หน.งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นายช ด ดงเจร ญ หน.งานว ดผลและประเม นผล นางสาวเยาวล กษณ เช อเจ าทร พย หน.งานว ทยบร การและห องสม ด นางนวร ตน เจร ญธนก ล หน.งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายว ศาสตร ป ญญา หน.งานส อการเร ยนการสอน นายมนตร โนนพะยอม หน.สาขาว ชาเคร องม อกล นายมานพ สายหม หน.สาขาว ชาเช อมโลหะ นายชาญช ย ส ร วาร นทร หน.สาขาว ชาโยธา-ก อสร าง นางสาวท กษ ณา ชมจ นทร หน.สาขาว ชาอ เล กทรอน กส นายว ฒ ช ย ศร ล นช าง หน.สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง นายเล ศส ว ฒน โยมะบ ตร หน.สาขาว ชาเทคโนโลย คอมฯ นายมนตร โนนพะยอม หน.สาขาว ชาการบ ญช นางสาวน นท น หงส ส ร พร หน.คอมพ วเตอร ธ รก จ นายกฤษธเนศ จ นดาอาจ หน.สาขาว ชาการตลาด นางวาร ณ เหง าศร หน.สาขาว ชาการโรงแรม นางอาร ย ม ลดามาตย หน.แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นางว ภาร ตน ศร ล นช าง หน.สาขาว ชาเทคน คการผล ต นายมานพ สายหม

10 ว ส ยท ศน ภารก จ และพ นธก จของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ตรงตามความต องการของ ตลาดแรงงาน ส งคม ระด บประเทศและภ ม ภาค ภารก จ ว ชาช พ จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ โดยค าน งถ งค ณภาพและความเป นเล ศทาง พ นธก จ 1) จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พอย างท วถ งและเสมอภาค 3) สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พ 4) ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ในการผล กด นให ว ส ยท ศน ภารก จ และพ นธก จบรรล ตามเป าหมายน น ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษาได กาหนดย ทธศาสตร ไว 6 ย ทธศาสตร 35 กลย ทธ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาม ภารก จเก ยวก บการจ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรม ว ชาช พโดยค าน งถ งค ณธรรมและความเป นเล ศทางว ชาช พ การพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พ จะเน นการผล ตกาล งคนให ม ค ณภาพมาตรฐาน ม เส นทางอาช พท ช ดเจน เพ อสน บสน นข ดความสามารถ ในการแข งข นของประเทศ ตลอดจนให ม การร บรองสมรรถนะของบ คคลในการประกอบอาช พ เสร มสร างท กษะ การเป นผ ประกอบการ และสร างค าน ยมท ด ต อการอาช วศ กษา โดยม เป าประสงค ให ผ สาเร จอาช วศ กษาและการ ฝ กอบรมว ชาช พม ค ณภาพ มาตรฐานม งานทาและดารงช ว ตอย างม ความส ขในส งคม โดยม กลย ทธ หล ก ค อ 1. พ ฒนาคร และบ คลากรอาช วศ กษา 2. เร งร ดพ ฒนาค ณภาพและสมรรถนะผ เร ยน 3. สร างมาตรฐานและพ ฒนาหล กส ตร กระบวนการเร ยนการสอน และการว ดและประเม นผล 4. ส งเสร มการประก นค ณภาพสถานศ กษา 5. ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ 6. พ ฒนาสถานศ กษาและสถาบ นการอาช วศ กษาให ได มาตรฐาน ม ความเป นเล ศทางว ชาช พ 7. สร างเสร มประสบการณ ว ชาช พ ปล กจ ตอาสา ด วยการบร การส งคม 10

11 8. ส งเสร มให น าเทคโนโลย สารสนเทศ ส อ นว ตกรรม มาใช ในการเร ยนการสอน เสร มสร างท กษะการ เป นผ ประกอบการ 9. สร างภาพล กษณ ท ด ต อการอาช วศ กษา ย ทธศาสตร ท 2 สร างเคร อข ายและส งเสร มความร วมม อ การผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ตรงตามความต องการของประเทศ ต องได ร บร วมม อก บองค กรท ต องการใช ก าล งคน ต งแต ภาคการผล ต เอกชน ร ฐว สาหก จ และช มชน เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อในการ จ ดการอาช วศ กษาท งในและต างประเทศ นาไปส การก าหนดหล กส ตร กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนในการ ผล ตก าล งคนได ตรงก บความต องการภาคการผล ตและความต องการของผ ใช โดยม เป าประสงค เพ อผล ตและ พ ฒนากาล งคนสอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานและท องถ น และม กลย ทธ ค อ 1. ส งเสร มและสน บสน นความร วมม อในการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พท งในและ ต างประเทศ 2. สร างความเข มแข งในการสร างเคร อข ายและความร วมม อในการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรม ว ชาช พ 3. พ ฒนาฐานข อม ลความร วมม อ 4. พ ฒนาศ นย กาล งคนอาช วศ กษา 5. ประสาน ส งเสร มและสน บสน น การจ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พของสถานศ กษา เอกชน สถานประกอบการและเคร อข าย ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอาช วศ กษา ค ณภาพของการอาช วศ กษา ม ระบบการบร หารจ ดการอาช วศ กษาองค ประกอบท ส าค ญท ส ดท จะส งผล ต อค ณภาพ การปฏ ร ประบบราชการ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และน าแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซ งเป นเคร องม อในการพ ฒนาองค กรไปส ความเป นเล ศ ในขณะท กฎหมายการ อาช วศ กษาได ระบ ถ งการจ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษา ซ งต องม การพ ฒนาระบบการบร หารและจ ดการใน ร ปแบบสถาบ นการอาช วศ กษาควบค ไปด วย อ กท งจากการประกาศใช กฎหมายการอาช วศ กษาด งกล าว ม ผลให ต องสร างกฎหมาย กฎระเบ ยบต างๆ เพ อนาไปส การปฏ บ ต ด งน นเพ อให การพ ฒนาระบบบร หารและจ ดการอาช วศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งได กาหนด กลย ทธ ไว ด งน 1. จ ดและพ ฒนาโครงสร างการบร หารงานให เป นไปตาม ก.ม.การอาช วศ กษาและ ก.ม.อ นท เก ยวข อง 2. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการตามหล กเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐและธรรมาภ บาล 3. พ ฒนากฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ 4. กระจายอานาจการบร หารจ ดการส สถานศ กษาและสถาบ น 5. ผล กด นการจ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษา 11

12 6. พ ฒนาระบบต ดตามและประเม นผลให ม ประส ทธ ภาพ 7. พ ฒนาระบบการตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ 8. ส งเสร มการนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการและการให บร การ 9. เสร มสร างสว สด การและขว ญกาล งใจ ย ทธศาสตร ท 4 ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พและส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ม งเน นการเพ มโอกาสทางการศ กษาว ชาช พให ประชาชนท กคนม โอกาสเข าถ งการศ กษา ด านว ชาช พท ม ค ณภาพมาตรฐานอย างต อเน องตลอดช ว ต ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตาม อ ธยาศ ย โดยม จ ดม งหมายให คลอบคล มประชาชนท กเพศท กว ย และกล มเป าหมายท งเด ก เยาวชน ว ยแรงงาน สตร ผ ส งอาย โดยเฉพาะผ ยากไร ด อยโอกาสคนพ การ ผ ห างไกลท รก นดารและชนกล มน อย ม กลย ทธ ด งน 1. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ ด วยร ปแบบท หลากหลายท งใน ระบบ นอกระบบ และทว ภาค 2. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ประชาชนในการสร างงานสร างรายได 3. จ ดการศ กษาว ชาช พแก ผ ด อยโอกาส คนพ การ ผ ส งอาย 4. ส งเสร มให ม การสร างรายได ระหว างเร ยน ย ทธศาสตร ท 5 จ ดอาช วศ กษาเพ อสร างเสร มความม นคงของร ฐ ส งเสร มการจ ดการศ กษาในจ งหว ดชายแดน ให เป นกลไกเสร มสร างความสมานฉ นท ส นต ว ธ ว ถ ประชาธ ปไตย บนพ นฐานความหลากหลายทางว ฒนธรรม และความเป นอ ตล กษณ ของแต ละพ นท ม ความ ร วมม อระหว างประเทศด านการศ กษา แลกเปล ยนความร พ ฒนาว ชาการ/ว ชาช พ เตร ยมความพร อมรองร บ การเป ดเสร การค าในอนาคต โดยหว งผลให ประเทศไทยเป นศ นย กลางการศ กษาว ชาช พในภ ม ภาค โดยเฉพาะ สาขาท ม ศ กยภาพและความพร อม ประกอบไปด วยกลย ทธ ด งน 1. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในเขตชายแดนภาคใต 2. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในพ นท ชายแดน และเขตพ ฒนา พ เศษเฉพาะก จ 3. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พตามโครงการพระราชดาร 4. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาร วมก บประเทศเพ อนบ านเพ อสร างความเข าใจอ นด ย ทธศาสตร ท 6 สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อให การอาช วศ กษาเป นองค กรแห งการเร ยนร ต งแต การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ให เอ อต อ การเร ยนร การสร างองค ความร และนว ตกรรมทางว ชาช พ การเช อมโยงการว จ ยก บกระบวนการจ ดการเร ยน การสอนว ชาช พ ม กลไกนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ได จร ง ม กลย ทธ ด งน 1. ส งเสร มพ ฒนาการว จ ย สร างนว ตกรรม ส งประด ษฐ และการว จ ยเช งนโยบาย การว จ ย เพ อตอบสนองความต องการของสถานประกอบการ 12

13 2. ส งเสร มการนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรมไปใช พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการและการ เร ยนการสอน 3. ส งเสร มให น าความร เทคโนโลย ส งประด ษฐ และนว ตกรรมไปใช พ ฒนาอาช พ จดส ทธ บ ตร และ พ ฒนาส เช งพาณ ชย 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เคร อข ายงานว จ ย และการจ ดการความร อาช วศ กษา ท งในประเทศและ ระด บนานาชาต ว ส ยท ศน พ นธก จ และปร ชญาของว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ว ส ยท ศน (Vision) สถานศ กษาระด บมาตรฐานการอาช วศ กษา ม งพ ฒนาและใช เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการศ กษาย ด หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ขยายโอกาสและยกระด บการศ กษาว ชาช พ ส ปร ญญาตร สายเทคโนโลย ผ สาเร จการศ กษาม ค ณธรรมนาความร และสมรรถนะอาช พพร อมก าวส ประชาคมโลก พ นธก จ (Mission) 1. บร หาร จ ดการอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานการอาช วศ กษา 2. พ ฒนาและใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการจ ดการศ กษา 3. พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาท กระด บโดยบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 4. สน บสน นการจ ดการศ กษาถ งระด บปร ญญาตร หลายหลายระบบ เช น ทว ภาค และ เท ยบโอนความร และประสบการณ 5. ผล ตผ สาเร จการศ กษาให ม ค ณธรรมนาความร และสมรรถนะอาช พพร อมก าวส ประชาคม โลก 6. บร หารจ ดการองค กร ตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค (Goal) 1. ม การประเม นค ณภาพภายใน และรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก ต ดตาม ตรวจสอบและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง 2. เพ มศ กยภาพการบร การ จ ดการด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3. บ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงก บหล กส ตรท กระด บส การปฏ บ ต 4. ม หล กส ตรถ งระด บปร ญญาตร หลากหลายระบบ รองร บความต องการของผ เร ยนและ ช มชน 5. ดาเน นงานตามปฏ ญญาอาเซ ยนด านการศ กษาและพ ฒนาส ส งคมโลก 6. จ ดระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เอกล กษณ ศาลาไหมไทย 13

14 อ ตล กษณ ความร ค ค ณธรรม จ ดเน น เน นให น กเร ยนน กศ กษา เป นคนด คนเก งและอย ในส งคมอย างม ความส ข จ ดเด น เด นในด านนว ตกรรม โครงงาน โครงการ ส งประด ษฐ ของคนร นใหม ปร ชญาของสถานศ กษา ร เวลา ร หน าท ม ว น ย เก งการเร ยน ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ม งม นพ ฒนาการด าเน นการตามปร ชญา ร เวลา ร หน าท ม ว น ย เก งการเร ยน ซ งอาศ ยว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และกลย ทธ ของสถานศ กษาเป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน เพ อให สอดคล องก บการด าเน นงาน โดยใช ระบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม ซ งส งผลต อ ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จากผลการด าเน นงานการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนน กศ กษา การพ ฒนาค ณภาพการเร ยน การสอน ผลงานนว ตกรรม ส งประด ษฐ และงานว จ ยในช วงท ผ านมา ถ อเป นส งส าค ญย งในการผล กด นข บเคล อนให ว ทยาล ยการอาช พขอนแก นก าวไปส เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนสามารถสร างความเข มแข งในด าน ต างๆ เพ อเป นรากฐานในการดาเน นงานต อไป ว ตถ ประสงค ของสถานศ กษา 1. เพ อจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา 2. เพ อให การศ กษาสอดคล องก บแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) 3. เพ อให เก ดความร วมม อประสานงานและบร การต างๆ แก ช มชนท องถ น 4. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พของประชาชนให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จของประเทศในป จจ บ น 5. ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมแก น กเร ยนน กศ กษา กลย ทธ (Strategy) กลย ทธ ท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพ ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา กลย ทธ ท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนา ค ณภาพด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา กลย ทธ ท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการ บร หารจ ดการอาช วศ กษา กลย ทธ ท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการ บร การว ชาการและว ชาช พ 14

15 กลย ทธ ท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยประเม น ตรวจสอบและ พ ฒนาค ณภาพด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย กลย ทธ ท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลกประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลก กลย ทธ ท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา กลย ทธ ท 8 ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนา ค ณภาพด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น กลย ทธ ท 9 สน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรปร ญญาตร ทว ภาค และเท ยบโอนความร และ ประสบการณ รองร บความต องการของผ เร ยนและช มชน กลย ทธ ท 10 สน บสน นการดาเน นงานตามปฏ ญาณอาเซ ยนและส งคมโลกด านการศ กษา กลย ทธ ท 11 เพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการ และการบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศให สอดคล องก บความต องการของผ ร บบร การ กลย ทธ ท 12 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กรท ม ข ดสมรรถนะส งตามหล กธรรมาภ บาล จ ดเน นและจ ดเด นของสถานศ กษา จ ดเน น การพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนน กศ กษาม การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยน น กศ กษาเป นคนด คนเก ง และอย ในส งคมอย างม ความส ข เป นจ ดเน นของสถานศ กษา จะเห นได จาก น กเร ยนน กศ กษาได สร างช อเส ยงและได ร บรางว ลมากมายท งในระด บภาคและระด บชาต ด งต อไปน 1. รางว ลชนะเล ศ ประเภทรถตลาด สถ ต ค าประหย ดน าม นส งส ด ก โลเมตรต อล ตร ท มไหม หมายเลขรถ 733 จากการเข าร วมแข งข นฮอนด าประหย ดเช อเพล ง คร งท 16 ประจาป รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 8 ประเภทรถตลาด สถ ต ค าประหย ดน าม นส งส ด ก โลเมตรต อ ล ตร ท มไหม หมายเลขรถ 732 จากการเข าร วมแข งข นฮอนด าประหย ดเช อเพล ง คร งท 16 ประจาป รางว ลการแข งข น Honda Student Safety Riding Skill Contest คร งท 3 ประจ าป 2556 และ ได เป นต วแทนเข าร วมแข งข น ระด บประเทศ ด งน ประเภทหญ ง ได แก 1. น.ส. จ ตต มา ป าด ทาสถ ต ได น.ส.ดาร ตน กาศหาญ ทาสถ ต ได น.ส.จงร ก เพ งแสง ทาสถ ต ได น.ส.ป ทมวรรณ ราศ ทาสถ ต ได ประเภทชาย ได แก 1. นายศ กด ร นทร กางต น ทาสถ ต ได นายบรรณาร กษ แถวโน นง ว ทาสถ ต ได

16 4. รางว ลชนะเล ศ ระด บเหร ยญทอง การแข งข นท กษะงานท อพ ว ซ ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร ประจ าป การศ กษา 2556 ได แก นายจ กร นทร บ ตรล และนายสามประส ทธ ส บมงคล 5. รางว ลชนะเล ศ การแข งข นท กษะการเข ยนแบบเคร องกลด วยคอมพ วเตอร สาขาว ชาเทคน คการ ผล ต จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2556 และได เป น ต วแทนเข าร วมแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บประเทศต อไป ณ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช 6. รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 การแข งข นมวยไทยสม ครเล น ร นเวลเตอร เวท น าหน กไม เก น 67 กก. ประเภทชาย ได แก นายอน ว ตร ร สมกาย จากการแข งข นก ฬาอาช วะเกมส ระด บชาต คร งท 8 บางแสน เกมส จ ดเด น ผลงานนว ตกรรม ส งประด ษฐ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ม การส งเสร ม สน บสน นและ ให ความสาค ญอย างต อเน องตลอดมา เพ อเป นการสร างความเข มแข งในด านว ชาช พ เป นรากฐานส าค ญในการ ดาเน นงานต อไป ผลงานของสถานศ กษาซ งเป นท ยอมร บของส งคม ได แก 1. การประกวดส งประด ษฐ ของคนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท พฤศจ กายน 2556 ณ ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น และว ทยาล ยอาช วศ กษาขอนแก น ได แก - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน อ ปกรณ เก บขาต งรถจ กรยานยนต อ จฉร ยะ สาขาว ชาช างยนต ประเภทท 1 พ ฒนาค ณภาพช ว ต และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน ด ามจ บกระดาษทราย สาขาว ชาช างกลโรงงาน ประเภทท 2 การประกอบอาช พ และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน เคร องทาความสะอาดช ดเบรกรถยนต สาขาว ชาช างยนต ประเภทท 2 การประกอบอาช พ และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน ช ดช วยประหย ดพล งงานไฟฟ าอ ตโนม ต สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง ประเภทท 4 พล งงานและส งแวดล อม จากการประกวดส งประด ษฐ ของคนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ขอนแก น ประจาป การศ กษา 2556 และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน Wifi พล งงานแสงอาท ตย สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร ประเภท ท 4 พล งงานและส งแวดล อม และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงานโคมไฟส องสว างจากพล งงานแสงอาท ตย สาขาว ชาช างยนต ประเภท ท 4 พล งงานและส งแวดล อม และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลระด บเหร ยญทอง ช อผลงาน ผล ตภ ณฑ ประด บตกแต งจากเปล อกหอยเชอร จากการประกวด โครงงานว ทยาศาสตร เอสโซ ประจาป 2556 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 16

17 - รางว ลระด บเหร ยญ ช อผลงาน ข าวต มก งส าเร จร ปเพ อส ขภาพ จากการประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร เอสโซ ประจาป 2556 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 2. งานมหกรรมอาช วศ กษา ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท ธ นวาคม 2556 ณ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร ได แก - รางว ลชนะเล ศ ระด บเหร ยญทอง การแข งข นท กษะงานท อพ ว ซ ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร ประจ าป การศ กษา 2556 ได แก นายจ กร นทร บ ตรล และนายสามประส ทธ ส บมงคล - รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 ระด บ ปวช. สาขางานเคร องยนต เล กและจ กรยานยนต และรางว ล ชนะเล ศ ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คยานยนต จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บท 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง ท กษะ งานกล ง ก ด ต ด ไส ช นงาน จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจ าป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บท 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ สาขางานเช อมโลหะ จากการแข งข นท กษะ ว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลชนะเล ศ การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาเคร องท าความเย นและปร บอากาศ สาขางาน ไฟฟ ากาล ง จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาการออกแบบและเข ยนแบบไฟฟ า ด วยคอมพ วเตอร สาขางานไฟฟ าก าล ง จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาการเข ยนโปรแกรมและ การควบค มระบบไฟฟ าโปรแกรม PLC และท กษะว ชาการเด นท อร อยสายและการควบค ม) สาขางานไฟฟ า กาล ง จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาการต ดต งต สาขาโทรศ พท ภายใน สาขางานอ เล กทรอน กส จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจ าป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ สาขาท กษะงานป น สาขาว ชาก อสร าง-โยธา จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาบ ญช ก บคอมพ วเตอร ระด บ ปวช. และประเภทว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานบ ญช ระด บ ปวส. สาขาว ชาการบ ญช จากการแข งข นท กษะ ว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา

18 - รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาออกแบบ Web Page และรางว ล รองชนะเล ศ อ นด บ 2 ท กษะว ชา Animation สาขาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลอ นด บท 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะเทคน คการน าเสนอ ระด บ ปวช. และท กษะเข ยน แผนธ รก จ ระด บ ปวส. สาขาว ชาการตลาด จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลอ นด บท 3 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะพ มพ ด ดอ งกฤษด วยคอมพ วเตอร และรางว ล อ นด บท 5 ท กษะพ มพ ด ดไทย หมวดว ชาส มพ นธ ธ รก จ จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะงานฝ กฝ ม อ ระด บ ปวส. และรางว ล รองชนะเล ศ อ นด บ 2 ท กษะงานฝ กฝ ม อ ระด บ ปวช. หมวดว ชาเทคน คพ นฐาน จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา 2556 จ ดเน น ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ได เข าร วมงานช มน มล กเส อ-เนตรนาร ว สาม ญ คร งท 17 ณ ค ายล กเส อ วช ราว ธ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร ซ งได น าล กเส อ-เนตรนาร ว สาม ญ เข าร วม 2 หม ได แก ล กเส อชาย 1 หม และ ล กเส อหญ ง 1 หม และได ร บรางว ลในการเข าร วมช มน ม ด งน - โล รางว ลกองล กเส อชายด เด น - โล รางว ลหม ล กเส อหญ งด เด น - โล รางว ลระเบ ยบแถวหม ล กเส อชายด เด น - โล รางว ลระเบ ยบแถวหม ล กเส อหญ งด เด น - โล รางว ลแข งข นท กษะทางล กเส อ (การสร างป นโรม น) หม ล กเส อชายด เด น - โล รางว ลท ศนะศ กษาหม ล กเส อด เด น การปฏ บ ต ตนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง ตามนโยบายจากกระทรวงศ กษาธ การและส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได จ ดการศ กษา โดยใช ค ณธรรมน าความร ซ งเป นส วนหน งของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง อ นประกอบด วย 3 ห วง (พอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก นท ด ) และ 2 เง อนไข (ความร ค ณธรรม ) โดยม งผลสมด ลย งย น 4 ม ต (เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม ว ฒนธรรม) จ งมอบหมายให สถานศ กษาน อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาเป นหล กการในการบร หารจ ดการ และจ ดการศ กษาให ก บผ เร ยน เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะตรงตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ค อ ด เก ง และม ความส ข และประการส าค ญท ส ด ค อ น อมน าพระราชด าร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วมาส การปฏ บ ต อย างเป น ร ปธรรมในสถานศ กษา ซ งเป นการปฏ บ ต เพ อสนองตอบต อพระมหากร ณาธ ค ณในฐานะพสกน กรผ จงร กภ กด 18

19 ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 เพ อเป นเคร องม อ ส าค ญในด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา และน อมน าพระราชด าร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงขอ ง พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมและม แนวปฏ บ ต ตนตามแนวทางเศรษฐก จ พอเพ ยงด งต อไปน 1. ย ดความประหย ด ต ดทอนค าใช จ ายท กด าน ลดละความฟ มเฟ อยในการด ารงช พอย างจร งจ ง ด งกระแสพระราชดาร ส ความว า...ความเป นอย ท ต องไม ฟ งเฟ อ ต องประหย ดไปในทางท ถ กต อง 2. ย ดถ อการประกอบอาช พด วยความถ กต อง ส จร ต แม จะตกอย ในภาวะขาดแคลนในการด ารงช พ ก ตามด งกระแสพระราชด าร ส ความว า...ความเจร ญของคนท งหลาย ย อมเก ดจากการประพฤต และการหา เล ยงช พชอบเป นหล กสาค ญ ละเล กการแก งแย งผลประโยชน และแข งข นในทางการค าขาย ประกอบอาช พแบบต อส ก นอย าง ร นแรงด งอด ต ด งกระแสพระราชดาร สในเร องน ความว า...ความส ขความเจร ญอ นแท จร งน น หมายถ ง ความส ขความเจร ญท บ คคลแสวงหาได ด วยความเป น ธรรมท งในเจตนาและการกระทาไม ใช ได มาด วยความบ งเอ ญ หร อด วยการแก งแย งเบ ยดบ งมาจากผ อ น ไม หย ดน งท จะหาทางให ช ว ตหล ดพ นจากความท กข ยากคร งน โดยต องขวนขวายใฝ หาความร ให เก ด ม รายได เพ มพ นข นจนถ งข นพอเพ ยงเป นเป าหมายส าค ญ ด งกระแสพระราชด าร สตอนหน งท ให ความหมาย ช ดเจนว า...การท ต องการให ท กคนพยายามท จะหาความร และสร างตนเองให ม นคงน เพ อตนเองเพ อท จะให ต วเองม ความเป นอย ท ก าวหน าท ม ความส ข พอม พอก นเป นข นหน งและข นต อไปก ค อให เก ยรต ว าย นได ด วย ต วเอง ปฏ บ ต ตนในแนวทางท ด ลดละส งช วให หมดส นไป ท งน ด วยส งคมไทยท ล มสลายลงในคร งน เพราะ ย งม บ คคลจ านวนม ใช น อยท ด าเน นการโดยปราศจากละอายแผ นด น ด งกระแสพระราชด าร ส ความว า... พยายามไม ก อความช วให เป นเคร องท าลายต วท าลายผ อ น พยายามลด พยายามละความช วท ต วเองม อย พยายามก อความด ให แก ต วอย เสมอ พยายามร กษาและเพ มพ นความด ท ม อย น นให งอกงามสมบ รณ ข น... ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2557 น ว ทยาล ยฯ ได ดาเน นการข บเคล อนปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงโดยม โครงการค ณธรรมน าความร และโครงการภายใต เศรษฐก จพอเพ ยงเข าบรรจ ใน แผนปฏ บ ต การประจาป และย ดการปฏ บ ต ตนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงตลอดไป 19

20 ข อม ลสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น (Khonkaen Industrial Community Education College) จ ดต งข น เม อป พ.ศ บนเน อท 56 ไร ในนามศ นย ฝ กว ชาช พขอนแก น ร นท 1 ของโครงการจ ดต งศ นย ฝ กว ชาช พ กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ และได ร บการพ ฒนาปร บปร งยกฐานะเป น ว ทยาล ยการอาช พ ขอนแก น เม อป พ.ศ ป จจ บ นต งอย เลขท 172 หม ท 3 ถนนแจ งสน ท ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท โทรสาร Web Site : เขตต ดต อ ท ศเหน อจรด ทางหลวงแผ นด น (ถนนแจ งสน ท) ท ศใต จรด ท ด นเอกชน ท ศตะว นออกจรด โรงเร ยนชนบทศ กษา ท ศตะว นตกจรด ท ด นเอกชน หล กส ตรการเร ยนการสอน 1. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ร บผ ท จบระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.3) หร อเท ยบเท า ซ งว ทยาล ยฯ ทาการเป ดการเร ยนการสอนว นจ นทร - ว นศ กร เวลา น. สาขาท เป ดสอนใน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2556 ด งน ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน อ ตสาหกรรม ช างยนต ยานยนต ช างกลโรงงาน เคร องม อกล ช างเช อมโลหะ เช อมโลหะ 20

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information