แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557"

Transcription

1 1

2 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ ญญ ต อาช วศ กษา โดยม แนวปฏ บ ต ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เป นไปในท ศทางเด ยวก นน น ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ได จ ดท า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 ข นด วยการระดมสรรพก าล งท ส าค ญย งของหน วยงานและ ผ บร หารท กฝ าย โดยช วยก นค ดว เคราะห จ ดท างบรายจ ายตามแผนงาน/โครงการภายใต กรอบแผนปฏ บ ต การ อย างเป นระบบโดยสอดคล องก บนโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และนโยบาย กระทรวงศ กษาธ การ ตลอดจนค าน งถ งข อจ าก ดเร องงบประมาณท ได ร บจ ดสรร จ งได น ามาจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 การด าเน นการจ ดท าแผนคร งน ได ร บความร วมม อจากท กหน วยงาน ผ บร หาร และ ผ เก ยวข องท กท านท ส งผลให การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 ส าเร จล ล วงด วยด จ งขอขอบค ณมา ณ โอกาสน ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น 2

3 สารบ ญ คานา แผนภ ม โครงการสร างการว ทยาล ยการอาช พขอนแก น 1 ว ส ยท ศน ภารก จ พ นธก จของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาของสถานศ กษา 6 จ ดเด น และจ ดเน นของสถานศ กษา 9 ข อม ลสถานศ กษา 14 ข อม ลบ คลากร 16 ข อม ลจานวนน กเร ยนน กศ กษา 18 แผนการร บน กเร ยนน กศ กษา 20 ประมาณการรายร บ รายจ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ ายรายได ประจาป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ ายอ ดหน นจ ดการเร ยนการสอน ประจาป งบประมาณ ประมาณการรายร บ รายจ ายอ ดหน นเร ยนฟร 15 ป ประจาป งบประมาณ งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ กลย ทธ ท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา 1 โครงการ พ ฒนามาตรฐานว ชาช พ และจรรยาบรรณว ชาช พ/งานก จกรรม 31 2 โครงการ อบรมว ชาช พช างไฟฟ ากาล ง 34 3 โครงการ นาน กศ กษาเข าทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน/ช างกลโรงงาน 36 4 โครงการ พ ฒนาน กศ กษาให ม มาตรฐานส สากล/งานก จกรรม 38 5 โครงการ เข าค ายภาษาอ งกฤษ (English Camp) /หมวดอ งกฤษ 40 6 โครงการ ทดสอบความร ความสามารถทาง ด านว ชาการ (Pre V-Net)/งานว ดผล 43 7 โครงการ ทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-Net)/งานว ดผล 45 8 โครงการ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ/งานว ดผล 47 9 โครงการ ป จฉ มน เทศน กเร ยนน กศ กษา/งานว ดผล โครงการ ต ดตามความพ งพอใจของสถานประกอบการท ม ต อผ สาเร จฯ/งานแนะแนว โครงการ ต ดตามภาวะผ ม งานทาเข าส ตลาดแรงงานและการศ กษาต อของผ สาเร จการศ กษา โครงการ แนะแนวการศ กษาต อ/งานแนะแนว 56 3

4 สารบ ญ (ต อ) กลย ทธ ท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา 13 โครงการ น เทศการจ ดการเร ยนร /งานว ดผล โครงการ พ ฒนาค ณภาพแบบทดสอบ/งานว ดผล โครงการ สอบปลายภาค/งานว ดผล โครงการ น เทศผ เร ยนและศ กษาด งานของคณะคร ผ บร หารในสถานฯ/งานทว ภาค โครงการ เช ญสถานประกอบการมาให ความร การฝ กงานและแนะนาฯ/งานทว ภาค โครงการ ประกวดผลงานว จ ย ป การศ กษา 2557/งานว จ ย โครงการ หารายได ระหว างเร ยนของน กเร ยนน กศ กษาท ยากจน/งานการค า โครงการ เช ญผ เช ยวชาญภายนอกมาให ความร ก บผ เร ยน/อ เล กฯ โครงการ เช ญว ทยากรภายนอกมาให ความร เก ยวก บว ชาช พการโรงแรม โครงการ ศ กษาด งานสถานประกอบการด านงานการโรงแรม โครงการ ศ กษาด งานนอกสถานท บร ษ ท ศร ไทยซ ปเปอร แวร /บ ญช โครงการ เช ญว ทยากรภายนอกให ความร ก บผ เร ยน สาขาว ชาการตลาด โครงการ แข งข นท กษะว ชาช พ สาขาว ชาการตลาด โครงการ จ ดการศ กษาด งานสถานประกอบการของนร.นศ.ใหม /การตลาด 88 กลย ทธ ท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา 27 โครงการ จ ดทาค ม อแผนกลย ทธ ฉบ บพกพา/งานวางแผน โครงการ จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557/งานวางแผน โครงการ เสร มสร างความร บผ ดชอบต อส งคม สมาช กองค การว ชาช พ โครงการ ทาประก นอ บ ต เหต หม ประจาป 2557/งานสว สด การพยาบาล โครงการ ตรวจส ขภาพ ประจาป 2557/งานสว สด การพยาบาล โครงการ จ ดทาประว ต งานปกครองของน กเร ยนน กศ กษา โครงการ ตรวจเย ยมหอพ กน กเร ยนน กศ กษา/งานคร ท ปร กษา โครงการ ประช มผ ปกครอง/งานคร ท ปร กษา โครงการ จ ดหาเวชภ ณฑ เพ องานสว สด การพยาบาล ประจาป โครงการ พ ฒนาความร ความสามารถทางว ชาการ/งานก จกรรม โครงการ แข งข นท กษะว ชาช พ สาขาว ชาเคร องกล โครงการ ปร บปร งพ นท ห องเร ยนทฤษฎ และภาคปฏ บ ต /ช างยนต 115 4

5 สารบ ญ (ต อ) 39 โครงการ พ ฒนาและปร บปร งอาคารว ทยบร การ/งานอาคารว ทยบร การ โครงการ พ ฒนาและปร บปร งระบบเส ยงหอประช มว ทยาล ยการอาช พขอนแก น โครงการ จ ดซ อเคร องพ มพ ปร นเตอร เพ อการบร หารงานท วไป โครงการ พ ฒนาห องพ กคร แผนกสาม ญส มพ นธ โครงการ จ ดหาโต ะวางเคร องคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การพร อมเก าอ /เทคโนโลย คอมฯ โครงการ ปร บปร งพ นห องเร ยนเทคโนโลย คอมพ วเตอร โครงการ ปร บปร งห องปฏ บ ต งานเข ยนแบบโยธา/ช างโยธา โครงการ ปร บปร งห องเคร องม อ/ช างกลโรงงาน โครงการ ร วก นคอมเพรสเซอร แอร /ไฟฟ ากาล ง โครงการ ปร บปร งพ ฒนาช ดฝ ก/ไฟฟ าก าล ง โครงการ พ ฒนาห อง WORK SHOP/ไฟฟ ากาล ง โครงการ พ ฒนาห องเก บเคร องม อ/ไฟฟ ากาล ง โครงการ ปร บปร งห องเร ยนเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร /เทคน คการผล ต โครงการ ปร บปร งห องสาหร บจ ดการศ กษา ระด บปร ญญาตร โครงการ หน งส อเร ยนฟร 15 ป /งานว ทยบร การ โครงการ แหล งส บค นข อม ลห องสม ด/งานว ทยบร การ โครงการ จ ดซ อเคร องม ออ ปกรณ ก อสร าง/ช างโยธา โครงการ จ ดซ อเคร องม องานไม /ช างโยธา โครงการ จ ดซ อเคร องเจ ยระไน แบบต งโต ะ/ช างกลโรงาน โครงการ ซ อมเคร องคอมพ วเตอร /เทคน คการผล ต โครงการ ซ อมบาร งเคร องกล งซ เอ นซ /เทคน คการผล ต โครงการ ซ อมบาร งท อจ ายลม สาขาว ชาเคร องกล โครงการ จ ดหาโต ะประจาห องปฏ บ ต การทดลอง/เทคโนโลย คอมฯ โครงการ จ ดหาช ดย น ฟอร ม/การโรงแรม โครงการ จ ดซ อว สด งานบ านงานคร ว เพ องานการโรงแรม โครงการ ช ดฝ กงานต ดต งเด นท อร อยสายไฟ สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง โครงการ จ ดซ อเคร องม อว ดอ เล กทรอน กส /ช างอ เล กทรอน กส โครงการ จ ดหาอ ปกรณ การเร ยนการสอน หมวดว ชาส มพ นธ ธ รก จ 176 5

6 สารบ ญ (ต อ) 67 โครงการ ซ อมแซมคร ภ ณฑ สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง โครงการ ซ อมแซมระบบไฟฟ าภายในว ทยาล ย/ไฟฟ ากาล ง โครงการ สรรหาบ คลากรชาวต างชาต หมวดว ชาภาษาอ งกฤษ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง โครงการ อบรมพ ฒนาองค กร (Organization Development)/งานบ คลากร โครงการ อบรมค ณธรรม จร ยธรรม/งานบ คลากร โครงการ จ ดอบรม เพ อเพ มว ทยฐานะ/งานบ คลากร โครงการ อบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องการต ดต งอ ปกรณ ฯ/เทคโนโลย คอมพ วเตอร โครงการ เช ญผ เช ยวชาญให ความร ในการจ ดการอาช วศ กษา/คอมพ วเตอร 196 กลย ทธ ท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ 76 โครงการ อาเภอย มเคล อนท โครงการ เทศบาลเคล อนท โครงการ ขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน/งานโครงการพ เศษ โครงการ ฝ กอาช พ 108 อาช พ โครงการ อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชน/งานโครงการพ เศษ,ชย. 207 กลย ทธ ท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 81 โครงการ ส ปดาห ว นว ทยาศาสตร /หมวดว ทยาศาสตร โครงการ ประกวดโครงงานว ทยาศาสตร /หมวดว ทยาศาสตร โครงการ ส งเสร มความค ดร เร มสร างสรรค /งานก จกรรม โครงการ ปร บปร งรถประหย ดน าม นเช อเพล ง โครงการ พ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ เพ อการพ ฒนาส งประด ษฐ โครงการ จ ดทาส งประด ษฐ ของคนร นใหม โครงการ จ ดการอ ปกรณ เพ อจ ดแสดงและน ทรรศการ/งานว จ ยฯ 225 กลย ทธ ท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก 88 โครงการ ว นสาค ญทางชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย /งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างบ คล กภาพสมาช กองค การว ชาช พ/งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างด านศาสนา/งานก จกรรม โครงการ ส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม/งานก จกรรม 235 6

7 สารบ ญ (ต อ) 92 โครงการ หน งใจให ธรรมะ สาขาว ชาการบ ญช โครงการ DAY CAMP ล กเส อว สาม ญ/กล มงานล กเส อว สาม ญ โครงการ เด นทางไกลและอย ค ายพ กแรม/กล มงานล กเส อว สาม ญ โครงการ บร จาคโลห ต ประจาป 2557/งานสว สด การพยาบาล โครงการ ส งเสร มการอน ร กษ ส งแวดล อม/งานก จกรรม โครงการ ส งเสร มการอน ร กษ ธรรมชาต /งานก จกรรม โครงการ ก จกรรมชมรมว ชาช พ ชมรมอ สระ/งานก จกรรม โครงการ จ ดก จกรรมองค การว ชาช พ ป การศ กษา 2557/งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างก ฬา และน นทนาการ/งานก จกรรม โครงการ เสร มสร างส ขภาพสมาช กองค การว ชาช พ/งานก จกรรม โครงการ เส ยงตามสายหลากหลายด เจ/งานประชาส มพ นธ โครงการ เสร มสร างพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม/งานก จกรรม โครงการ ส งเสร มการเร ยนร แบบบ รณาการ/งานก จกรรม 265 กลย ทธ ท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา 105 โครงการ พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน/งานประก น โครงการ จดหมายข าวไหมไทย/งานประชาส มพ นธ โครงการ จ ดทาแผ นป ายประชาส มพ นธ /งานประชาส มพ นธ 272 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ด วยรายได ประจาป งบประมาณ โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ ในการจ ดการเร ยนการสอน แผนกสาม ญส มพ นธ โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ และอ ปกรณ สน บสน นด านการเร ยนฯ การโรงแรม โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องคอมพ วเตอร /เทคโนโลย คอมฯ โครงการ จ ดซ อช ดกระดานอ จฉร ยะพร อมระบบเคร องเส ยง,โปรเจคเตอร /เทคโนโลย คอม โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เพ อการฝ กท กษะงานเช อม/ช างเช อมโลหะ โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ งานอาคารสถานท /งานอาคารสถานท โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ งานโยธา/ช างโยธา โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องม องานไม /ช างโยธา โครงการ จ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องคอมพ วเตอร /ช างอ เล กทรอน กส โครงการ จ ดซ อเคร องสารองไฟฟ าเพ อพ ฒนาระบบฐานข อม ลน กเร ยนน กศ กษา/งานทะเบ ยน 292 7

8 สารบ ญ (ต อ) 118 โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ เพ อพ ฒนางานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมฯ โครงการ ปร บปร งห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3301/คอมพ วเตอร โครงการ ปร บปร งห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3402/คอมพ วเตอร โครงการ จ ดหาคร ภ ณฑ สาหร บจ ดการศ กษา ระด บปร ญญาตร โครงการ ต ดต งเคร องปร บอากาศห องจ ดการศ กษา ระด บปร ญญาตร โครงการ พ ฒนาห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร /แผนกบ ญช 304 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 รายการคร ภ ณฑ ได ร บจ ดสรรจากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รายการคร ภ ณฑ ท ซ อด วยรายได จากว ทยาล ยการอาช พขอนแก น รายการว สด /อ ปกรณ ท ซ อด วยงบประมาณ จากว ทยาล ยการอาช พขอนแก น 8

9 แผนภ ม โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ผ อานวยการว ทยาล ย นายวรว ทย ต นฑนะเทว นทร คณะกรรมการสถานศ กษา คณะกรรมการท ปร กษา รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นายส ร กษ ส ทธ ประภา รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวส ร ย ร ตน อมรพ ส ทธ รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาก จการฯ นายจ ตต เม องโคตร รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ นายถาวรส ทธ อ นทะแสง หน.งานบร หารงานท วไป นางส ภาพร น ก ล หน.งานบ คลากร นางสาวสมปรารถนา ศร รมย หน.งานการ นางจ ระภรณ แก วบ ญป น หน.งานการบ ญช นางสาววรรณภา พงษ ส มา หน.งานพ สด นางสาวอร ญญา เพ ยย ระ หน.งานอาคารสถานท นายพ ส ษฐ กระแสร หน.งานทะเบ ยน นายว รศ กด ขจรบ ญ หน.งานประชาส มพ นธ นางสาวอรท ย เล ศข นทด หน.งานวางแผนและงบประมาณ นายกฤษธเนศ จ นดาอาจ หน.งานความร วมม อ นายสมาน พรหมร บ หน.งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นายมนตร โนนพะยอม หน.งานส งเสร มผล ตผลการค าและประกอบธ รก จ นางวาร ณ เหง าศร หน.งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางกฤต มา อน ดคะท ด หน.งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ นางสาวน พา สาร พ นธ 9 หน.งานก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา นายองอาจ ข นสายชมจ นทร หน.งานคร ท ปร กษา นายเท ยนช ย ม ลดามาตย หน.งานปกครอง นายประโยชน เร มตระก ล หน.งานแนะแนวอาช พและจ ดหางาน นายเจร ญ บ ญใบ หน.งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา นางอาร ย ม ลดามาตย หน.งานโครงการพ เศษและบร การช มชน นายส นทร ดวงแก ว หน.งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นายช ด ดงเจร ญ หน.งานว ดผลและประเม นผล นางสาวเยาวล กษณ เช อเจ าทร พย หน.งานว ทยบร การและห องสม ด นางนวร ตน เจร ญธนก ล หน.งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายว ศาสตร ป ญญา หน.งานส อการเร ยนการสอน นายมนตร โนนพะยอม หน.สาขาว ชาเคร องม อกล นายมานพ สายหม หน.สาขาว ชาเช อมโลหะ นายชาญช ย ส ร วาร นทร หน.สาขาว ชาโยธา-ก อสร าง นางสาวท กษ ณา ชมจ นทร หน.สาขาว ชาอ เล กทรอน กส นายว ฒ ช ย ศร ล นช าง หน.สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง นายเล ศส ว ฒน โยมะบ ตร หน.สาขาว ชาเทคโนโลย คอมฯ นายมนตร โนนพะยอม หน.สาขาว ชาการบ ญช นางสาวน นท น หงส ส ร พร หน.คอมพ วเตอร ธ รก จ นายกฤษธเนศ จ นดาอาจ หน.สาขาว ชาการตลาด นางวาร ณ เหง าศร หน.สาขาว ชาการโรงแรม นางอาร ย ม ลดามาตย หน.แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นางว ภาร ตน ศร ล นช าง หน.สาขาว ชาเทคน คการผล ต นายมานพ สายหม

10 ว ส ยท ศน ภารก จ และพ นธก จของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ตรงตามความต องการของ ตลาดแรงงาน ส งคม ระด บประเทศและภ ม ภาค ภารก จ ว ชาช พ จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ โดยค าน งถ งค ณภาพและความเป นเล ศทาง พ นธก จ 1) จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พอย างท วถ งและเสมอภาค 3) สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พ 4) ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ในการผล กด นให ว ส ยท ศน ภารก จ และพ นธก จบรรล ตามเป าหมายน น ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษาได กาหนดย ทธศาสตร ไว 6 ย ทธศาสตร 35 กลย ทธ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาม ภารก จเก ยวก บการจ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรม ว ชาช พโดยค าน งถ งค ณธรรมและความเป นเล ศทางว ชาช พ การพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พ จะเน นการผล ตกาล งคนให ม ค ณภาพมาตรฐาน ม เส นทางอาช พท ช ดเจน เพ อสน บสน นข ดความสามารถ ในการแข งข นของประเทศ ตลอดจนให ม การร บรองสมรรถนะของบ คคลในการประกอบอาช พ เสร มสร างท กษะ การเป นผ ประกอบการ และสร างค าน ยมท ด ต อการอาช วศ กษา โดยม เป าประสงค ให ผ สาเร จอาช วศ กษาและการ ฝ กอบรมว ชาช พม ค ณภาพ มาตรฐานม งานทาและดารงช ว ตอย างม ความส ขในส งคม โดยม กลย ทธ หล ก ค อ 1. พ ฒนาคร และบ คลากรอาช วศ กษา 2. เร งร ดพ ฒนาค ณภาพและสมรรถนะผ เร ยน 3. สร างมาตรฐานและพ ฒนาหล กส ตร กระบวนการเร ยนการสอน และการว ดและประเม นผล 4. ส งเสร มการประก นค ณภาพสถานศ กษา 5. ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ 6. พ ฒนาสถานศ กษาและสถาบ นการอาช วศ กษาให ได มาตรฐาน ม ความเป นเล ศทางว ชาช พ 7. สร างเสร มประสบการณ ว ชาช พ ปล กจ ตอาสา ด วยการบร การส งคม 10

11 8. ส งเสร มให น าเทคโนโลย สารสนเทศ ส อ นว ตกรรม มาใช ในการเร ยนการสอน เสร มสร างท กษะการ เป นผ ประกอบการ 9. สร างภาพล กษณ ท ด ต อการอาช วศ กษา ย ทธศาสตร ท 2 สร างเคร อข ายและส งเสร มความร วมม อ การผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ตรงตามความต องการของประเทศ ต องได ร บร วมม อก บองค กรท ต องการใช ก าล งคน ต งแต ภาคการผล ต เอกชน ร ฐว สาหก จ และช มชน เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อในการ จ ดการอาช วศ กษาท งในและต างประเทศ นาไปส การก าหนดหล กส ตร กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนในการ ผล ตก าล งคนได ตรงก บความต องการภาคการผล ตและความต องการของผ ใช โดยม เป าประสงค เพ อผล ตและ พ ฒนากาล งคนสอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานและท องถ น และม กลย ทธ ค อ 1. ส งเสร มและสน บสน นความร วมม อในการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พท งในและ ต างประเทศ 2. สร างความเข มแข งในการสร างเคร อข ายและความร วมม อในการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรม ว ชาช พ 3. พ ฒนาฐานข อม ลความร วมม อ 4. พ ฒนาศ นย กาล งคนอาช วศ กษา 5. ประสาน ส งเสร มและสน บสน น การจ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พของสถานศ กษา เอกชน สถานประกอบการและเคร อข าย ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอาช วศ กษา ค ณภาพของการอาช วศ กษา ม ระบบการบร หารจ ดการอาช วศ กษาองค ประกอบท ส าค ญท ส ดท จะส งผล ต อค ณภาพ การปฏ ร ประบบราชการ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และน าแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซ งเป นเคร องม อในการพ ฒนาองค กรไปส ความเป นเล ศ ในขณะท กฎหมายการ อาช วศ กษาได ระบ ถ งการจ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษา ซ งต องม การพ ฒนาระบบการบร หารและจ ดการใน ร ปแบบสถาบ นการอาช วศ กษาควบค ไปด วย อ กท งจากการประกาศใช กฎหมายการอาช วศ กษาด งกล าว ม ผลให ต องสร างกฎหมาย กฎระเบ ยบต างๆ เพ อนาไปส การปฏ บ ต ด งน นเพ อให การพ ฒนาระบบบร หารและจ ดการอาช วศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งได กาหนด กลย ทธ ไว ด งน 1. จ ดและพ ฒนาโครงสร างการบร หารงานให เป นไปตาม ก.ม.การอาช วศ กษาและ ก.ม.อ นท เก ยวข อง 2. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการตามหล กเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐและธรรมาภ บาล 3. พ ฒนากฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ 4. กระจายอานาจการบร หารจ ดการส สถานศ กษาและสถาบ น 5. ผล กด นการจ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษา 11

12 6. พ ฒนาระบบต ดตามและประเม นผลให ม ประส ทธ ภาพ 7. พ ฒนาระบบการตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ 8. ส งเสร มการนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการและการให บร การ 9. เสร มสร างสว สด การและขว ญกาล งใจ ย ทธศาสตร ท 4 ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พและส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ม งเน นการเพ มโอกาสทางการศ กษาว ชาช พให ประชาชนท กคนม โอกาสเข าถ งการศ กษา ด านว ชาช พท ม ค ณภาพมาตรฐานอย างต อเน องตลอดช ว ต ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตาม อ ธยาศ ย โดยม จ ดม งหมายให คลอบคล มประชาชนท กเพศท กว ย และกล มเป าหมายท งเด ก เยาวชน ว ยแรงงาน สตร ผ ส งอาย โดยเฉพาะผ ยากไร ด อยโอกาสคนพ การ ผ ห างไกลท รก นดารและชนกล มน อย ม กลย ทธ ด งน 1. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ ด วยร ปแบบท หลากหลายท งใน ระบบ นอกระบบ และทว ภาค 2. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ประชาชนในการสร างงานสร างรายได 3. จ ดการศ กษาว ชาช พแก ผ ด อยโอกาส คนพ การ ผ ส งอาย 4. ส งเสร มให ม การสร างรายได ระหว างเร ยน ย ทธศาสตร ท 5 จ ดอาช วศ กษาเพ อสร างเสร มความม นคงของร ฐ ส งเสร มการจ ดการศ กษาในจ งหว ดชายแดน ให เป นกลไกเสร มสร างความสมานฉ นท ส นต ว ธ ว ถ ประชาธ ปไตย บนพ นฐานความหลากหลายทางว ฒนธรรม และความเป นอ ตล กษณ ของแต ละพ นท ม ความ ร วมม อระหว างประเทศด านการศ กษา แลกเปล ยนความร พ ฒนาว ชาการ/ว ชาช พ เตร ยมความพร อมรองร บ การเป ดเสร การค าในอนาคต โดยหว งผลให ประเทศไทยเป นศ นย กลางการศ กษาว ชาช พในภ ม ภาค โดยเฉพาะ สาขาท ม ศ กยภาพและความพร อม ประกอบไปด วยกลย ทธ ด งน 1. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในเขตชายแดนภาคใต 2. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในพ นท ชายแดน และเขตพ ฒนา พ เศษเฉพาะก จ 3. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พตามโครงการพระราชดาร 4. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาร วมก บประเทศเพ อนบ านเพ อสร างความเข าใจอ นด ย ทธศาสตร ท 6 สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อให การอาช วศ กษาเป นองค กรแห งการเร ยนร ต งแต การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ให เอ อต อ การเร ยนร การสร างองค ความร และนว ตกรรมทางว ชาช พ การเช อมโยงการว จ ยก บกระบวนการจ ดการเร ยน การสอนว ชาช พ ม กลไกนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ได จร ง ม กลย ทธ ด งน 1. ส งเสร มพ ฒนาการว จ ย สร างนว ตกรรม ส งประด ษฐ และการว จ ยเช งนโยบาย การว จ ย เพ อตอบสนองความต องการของสถานประกอบการ 12

13 2. ส งเสร มการนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรมไปใช พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการและการ เร ยนการสอน 3. ส งเสร มให น าความร เทคโนโลย ส งประด ษฐ และนว ตกรรมไปใช พ ฒนาอาช พ จดส ทธ บ ตร และ พ ฒนาส เช งพาณ ชย 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เคร อข ายงานว จ ย และการจ ดการความร อาช วศ กษา ท งในประเทศและ ระด บนานาชาต ว ส ยท ศน พ นธก จ และปร ชญาของว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ว ส ยท ศน (Vision) สถานศ กษาระด บมาตรฐานการอาช วศ กษา ม งพ ฒนาและใช เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการศ กษาย ด หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ขยายโอกาสและยกระด บการศ กษาว ชาช พ ส ปร ญญาตร สายเทคโนโลย ผ สาเร จการศ กษาม ค ณธรรมนาความร และสมรรถนะอาช พพร อมก าวส ประชาคมโลก พ นธก จ (Mission) 1. บร หาร จ ดการอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานการอาช วศ กษา 2. พ ฒนาและใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการจ ดการศ กษา 3. พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาท กระด บโดยบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 4. สน บสน นการจ ดการศ กษาถ งระด บปร ญญาตร หลายหลายระบบ เช น ทว ภาค และ เท ยบโอนความร และประสบการณ 5. ผล ตผ สาเร จการศ กษาให ม ค ณธรรมนาความร และสมรรถนะอาช พพร อมก าวส ประชาคม โลก 6. บร หารจ ดการองค กร ตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค (Goal) 1. ม การประเม นค ณภาพภายใน และรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก ต ดตาม ตรวจสอบและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง 2. เพ มศ กยภาพการบร การ จ ดการด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3. บ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงก บหล กส ตรท กระด บส การปฏ บ ต 4. ม หล กส ตรถ งระด บปร ญญาตร หลากหลายระบบ รองร บความต องการของผ เร ยนและ ช มชน 5. ดาเน นงานตามปฏ ญญาอาเซ ยนด านการศ กษาและพ ฒนาส ส งคมโลก 6. จ ดระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เอกล กษณ ศาลาไหมไทย 13

14 อ ตล กษณ ความร ค ค ณธรรม จ ดเน น เน นให น กเร ยนน กศ กษา เป นคนด คนเก งและอย ในส งคมอย างม ความส ข จ ดเด น เด นในด านนว ตกรรม โครงงาน โครงการ ส งประด ษฐ ของคนร นใหม ปร ชญาของสถานศ กษา ร เวลา ร หน าท ม ว น ย เก งการเร ยน ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ม งม นพ ฒนาการด าเน นการตามปร ชญา ร เวลา ร หน าท ม ว น ย เก งการเร ยน ซ งอาศ ยว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และกลย ทธ ของสถานศ กษาเป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน เพ อให สอดคล องก บการด าเน นงาน โดยใช ระบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม ซ งส งผลต อ ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จากผลการด าเน นงานการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนน กศ กษา การพ ฒนาค ณภาพการเร ยน การสอน ผลงานนว ตกรรม ส งประด ษฐ และงานว จ ยในช วงท ผ านมา ถ อเป นส งส าค ญย งในการผล กด นข บเคล อนให ว ทยาล ยการอาช พขอนแก นก าวไปส เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนสามารถสร างความเข มแข งในด าน ต างๆ เพ อเป นรากฐานในการดาเน นงานต อไป ว ตถ ประสงค ของสถานศ กษา 1. เพ อจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา 2. เพ อให การศ กษาสอดคล องก บแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) 3. เพ อให เก ดความร วมม อประสานงานและบร การต างๆ แก ช มชนท องถ น 4. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พของประชาชนให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จของประเทศในป จจ บ น 5. ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมแก น กเร ยนน กศ กษา กลย ทธ (Strategy) กลย ทธ ท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพ ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา กลย ทธ ท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนา ค ณภาพด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา กลย ทธ ท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการ บร หารจ ดการอาช วศ กษา กลย ทธ ท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการ บร การว ชาการและว ชาช พ 14

15 กลย ทธ ท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยประเม น ตรวจสอบและ พ ฒนาค ณภาพด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย กลย ทธ ท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลกประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องและพลโลก กลย ทธ ท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษาประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนาค ณภาพด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา กลย ทธ ท 8 ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นประเม น ตรวจสอบ และพ ฒนา ค ณภาพด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น กลย ทธ ท 9 สน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรปร ญญาตร ทว ภาค และเท ยบโอนความร และ ประสบการณ รองร บความต องการของผ เร ยนและช มชน กลย ทธ ท 10 สน บสน นการดาเน นงานตามปฏ ญาณอาเซ ยนและส งคมโลกด านการศ กษา กลย ทธ ท 11 เพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการ และการบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศให สอดคล องก บความต องการของผ ร บบร การ กลย ทธ ท 12 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กรท ม ข ดสมรรถนะส งตามหล กธรรมาภ บาล จ ดเน นและจ ดเด นของสถานศ กษา จ ดเน น การพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนน กศ กษาม การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยน น กศ กษาเป นคนด คนเก ง และอย ในส งคมอย างม ความส ข เป นจ ดเน นของสถานศ กษา จะเห นได จาก น กเร ยนน กศ กษาได สร างช อเส ยงและได ร บรางว ลมากมายท งในระด บภาคและระด บชาต ด งต อไปน 1. รางว ลชนะเล ศ ประเภทรถตลาด สถ ต ค าประหย ดน าม นส งส ด ก โลเมตรต อล ตร ท มไหม หมายเลขรถ 733 จากการเข าร วมแข งข นฮอนด าประหย ดเช อเพล ง คร งท 16 ประจาป รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 8 ประเภทรถตลาด สถ ต ค าประหย ดน าม นส งส ด ก โลเมตรต อ ล ตร ท มไหม หมายเลขรถ 732 จากการเข าร วมแข งข นฮอนด าประหย ดเช อเพล ง คร งท 16 ประจาป รางว ลการแข งข น Honda Student Safety Riding Skill Contest คร งท 3 ประจ าป 2556 และ ได เป นต วแทนเข าร วมแข งข น ระด บประเทศ ด งน ประเภทหญ ง ได แก 1. น.ส. จ ตต มา ป าด ทาสถ ต ได น.ส.ดาร ตน กาศหาญ ทาสถ ต ได น.ส.จงร ก เพ งแสง ทาสถ ต ได น.ส.ป ทมวรรณ ราศ ทาสถ ต ได ประเภทชาย ได แก 1. นายศ กด ร นทร กางต น ทาสถ ต ได นายบรรณาร กษ แถวโน นง ว ทาสถ ต ได

16 4. รางว ลชนะเล ศ ระด บเหร ยญทอง การแข งข นท กษะงานท อพ ว ซ ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร ประจ าป การศ กษา 2556 ได แก นายจ กร นทร บ ตรล และนายสามประส ทธ ส บมงคล 5. รางว ลชนะเล ศ การแข งข นท กษะการเข ยนแบบเคร องกลด วยคอมพ วเตอร สาขาว ชาเทคน คการ ผล ต จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2556 และได เป น ต วแทนเข าร วมแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บประเทศต อไป ณ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช 6. รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 การแข งข นมวยไทยสม ครเล น ร นเวลเตอร เวท น าหน กไม เก น 67 กก. ประเภทชาย ได แก นายอน ว ตร ร สมกาย จากการแข งข นก ฬาอาช วะเกมส ระด บชาต คร งท 8 บางแสน เกมส จ ดเด น ผลงานนว ตกรรม ส งประด ษฐ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ม การส งเสร ม สน บสน นและ ให ความสาค ญอย างต อเน องตลอดมา เพ อเป นการสร างความเข มแข งในด านว ชาช พ เป นรากฐานส าค ญในการ ดาเน นงานต อไป ผลงานของสถานศ กษาซ งเป นท ยอมร บของส งคม ได แก 1. การประกวดส งประด ษฐ ของคนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท พฤศจ กายน 2556 ณ ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น และว ทยาล ยอาช วศ กษาขอนแก น ได แก - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน อ ปกรณ เก บขาต งรถจ กรยานยนต อ จฉร ยะ สาขาว ชาช างยนต ประเภทท 1 พ ฒนาค ณภาพช ว ต และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน ด ามจ บกระดาษทราย สาขาว ชาช างกลโรงงาน ประเภทท 2 การประกอบอาช พ และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน เคร องทาความสะอาดช ดเบรกรถยนต สาขาว ชาช างยนต ประเภทท 2 การประกอบอาช พ และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน ช ดช วยประหย ดพล งงานไฟฟ าอ ตโนม ต สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง ประเภทท 4 พล งงานและส งแวดล อม จากการประกวดส งประด ษฐ ของคนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ขอนแก น ประจาป การศ กษา 2556 และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงาน Wifi พล งงานแสงอาท ตย สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร ประเภท ท 4 พล งงานและส งแวดล อม และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลเหร ยญทอง ช อผลงานโคมไฟส องสว างจากพล งงานแสงอาท ตย สาขาว ชาช างยนต ประเภท ท 4 พล งงานและส งแวดล อม และได เป นต วแทนเข าแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - รางว ลระด บเหร ยญทอง ช อผลงาน ผล ตภ ณฑ ประด บตกแต งจากเปล อกหอยเชอร จากการประกวด โครงงานว ทยาศาสตร เอสโซ ประจาป 2556 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 16

17 - รางว ลระด บเหร ยญ ช อผลงาน ข าวต มก งส าเร จร ปเพ อส ขภาพ จากการประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร เอสโซ ประจาป 2556 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 2. งานมหกรรมอาช วศ กษา ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท ธ นวาคม 2556 ณ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร ได แก - รางว ลชนะเล ศ ระด บเหร ยญทอง การแข งข นท กษะงานท อพ ว ซ ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร ประจ าป การศ กษา 2556 ได แก นายจ กร นทร บ ตรล และนายสามประส ทธ ส บมงคล - รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 ระด บ ปวช. สาขางานเคร องยนต เล กและจ กรยานยนต และรางว ล ชนะเล ศ ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คยานยนต จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บท 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง ท กษะ งานกล ง ก ด ต ด ไส ช นงาน จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจ าป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บท 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ สาขางานเช อมโลหะ จากการแข งข นท กษะ ว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลชนะเล ศ การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาเคร องท าความเย นและปร บอากาศ สาขางาน ไฟฟ ากาล ง จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาการออกแบบและเข ยนแบบไฟฟ า ด วยคอมพ วเตอร สาขางานไฟฟ าก าล ง จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาการเข ยนโปรแกรมและ การควบค มระบบไฟฟ าโปรแกรม PLC และท กษะว ชาการเด นท อร อยสายและการควบค ม) สาขางานไฟฟ า กาล ง จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาการต ดต งต สาขาโทรศ พท ภายใน สาขางานอ เล กทรอน กส จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจ าป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ สาขาท กษะงานป น สาขาว ชาก อสร าง-โยธา จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาบ ญช ก บคอมพ วเตอร ระด บ ปวช. และประเภทว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานบ ญช ระด บ ปวส. สาขาว ชาการบ ญช จากการแข งข นท กษะ ว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา

18 - รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะว ชาออกแบบ Web Page และรางว ล รองชนะเล ศ อ นด บ 2 ท กษะว ชา Animation สาขาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลอ นด บท 2 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะเทคน คการน าเสนอ ระด บ ปวช. และท กษะเข ยน แผนธ รก จ ระด บ ปวส. สาขาว ชาการตลาด จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลอ นด บท 3 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะพ มพ ด ดอ งกฤษด วยคอมพ วเตอร และรางว ล อ นด บท 5 ท กษะพ มพ ด ดไทย หมวดว ชาส มพ นธ ธ รก จ จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ขอนแก น ประจาป การศ กษา รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 การแข งข นท กษะว ชาช พ ท กษะงานฝ กฝ ม อ ระด บ ปวส. และรางว ล รองชนะเล ศ อ นด บ 2 ท กษะงานฝ กฝ ม อ ระด บ ปวช. หมวดว ชาเทคน คพ นฐาน จากการแข งข นท กษะว ชาช พ ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดขอนแก น ประจาป การศ กษา 2556 จ ดเน น ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ได เข าร วมงานช มน มล กเส อ-เนตรนาร ว สาม ญ คร งท 17 ณ ค ายล กเส อ วช ราว ธ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร ซ งได น าล กเส อ-เนตรนาร ว สาม ญ เข าร วม 2 หม ได แก ล กเส อชาย 1 หม และ ล กเส อหญ ง 1 หม และได ร บรางว ลในการเข าร วมช มน ม ด งน - โล รางว ลกองล กเส อชายด เด น - โล รางว ลหม ล กเส อหญ งด เด น - โล รางว ลระเบ ยบแถวหม ล กเส อชายด เด น - โล รางว ลระเบ ยบแถวหม ล กเส อหญ งด เด น - โล รางว ลแข งข นท กษะทางล กเส อ (การสร างป นโรม น) หม ล กเส อชายด เด น - โล รางว ลท ศนะศ กษาหม ล กเส อด เด น การปฏ บ ต ตนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง ตามนโยบายจากกระทรวงศ กษาธ การและส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได จ ดการศ กษา โดยใช ค ณธรรมน าความร ซ งเป นส วนหน งของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง อ นประกอบด วย 3 ห วง (พอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก นท ด ) และ 2 เง อนไข (ความร ค ณธรรม ) โดยม งผลสมด ลย งย น 4 ม ต (เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม ว ฒนธรรม) จ งมอบหมายให สถานศ กษาน อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาเป นหล กการในการบร หารจ ดการ และจ ดการศ กษาให ก บผ เร ยน เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะตรงตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ค อ ด เก ง และม ความส ข และประการส าค ญท ส ด ค อ น อมน าพระราชด าร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วมาส การปฏ บ ต อย างเป น ร ปธรรมในสถานศ กษา ซ งเป นการปฏ บ ต เพ อสนองตอบต อพระมหากร ณาธ ค ณในฐานะพสกน กรผ จงร กภ กด 18

19 ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 เพ อเป นเคร องม อ ส าค ญในด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา และน อมน าพระราชด าร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงขอ ง พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมและม แนวปฏ บ ต ตนตามแนวทางเศรษฐก จ พอเพ ยงด งต อไปน 1. ย ดความประหย ด ต ดทอนค าใช จ ายท กด าน ลดละความฟ มเฟ อยในการด ารงช พอย างจร งจ ง ด งกระแสพระราชดาร ส ความว า...ความเป นอย ท ต องไม ฟ งเฟ อ ต องประหย ดไปในทางท ถ กต อง 2. ย ดถ อการประกอบอาช พด วยความถ กต อง ส จร ต แม จะตกอย ในภาวะขาดแคลนในการด ารงช พ ก ตามด งกระแสพระราชด าร ส ความว า...ความเจร ญของคนท งหลาย ย อมเก ดจากการประพฤต และการหา เล ยงช พชอบเป นหล กสาค ญ ละเล กการแก งแย งผลประโยชน และแข งข นในทางการค าขาย ประกอบอาช พแบบต อส ก นอย าง ร นแรงด งอด ต ด งกระแสพระราชดาร สในเร องน ความว า...ความส ขความเจร ญอ นแท จร งน น หมายถ ง ความส ขความเจร ญท บ คคลแสวงหาได ด วยความเป น ธรรมท งในเจตนาและการกระทาไม ใช ได มาด วยความบ งเอ ญ หร อด วยการแก งแย งเบ ยดบ งมาจากผ อ น ไม หย ดน งท จะหาทางให ช ว ตหล ดพ นจากความท กข ยากคร งน โดยต องขวนขวายใฝ หาความร ให เก ด ม รายได เพ มพ นข นจนถ งข นพอเพ ยงเป นเป าหมายส าค ญ ด งกระแสพระราชด าร สตอนหน งท ให ความหมาย ช ดเจนว า...การท ต องการให ท กคนพยายามท จะหาความร และสร างตนเองให ม นคงน เพ อตนเองเพ อท จะให ต วเองม ความเป นอย ท ก าวหน าท ม ความส ข พอม พอก นเป นข นหน งและข นต อไปก ค อให เก ยรต ว าย นได ด วย ต วเอง ปฏ บ ต ตนในแนวทางท ด ลดละส งช วให หมดส นไป ท งน ด วยส งคมไทยท ล มสลายลงในคร งน เพราะ ย งม บ คคลจ านวนม ใช น อยท ด าเน นการโดยปราศจากละอายแผ นด น ด งกระแสพระราชด าร ส ความว า... พยายามไม ก อความช วให เป นเคร องท าลายต วท าลายผ อ น พยายามลด พยายามละความช วท ต วเองม อย พยายามก อความด ให แก ต วอย เสมอ พยายามร กษาและเพ มพ นความด ท ม อย น นให งอกงามสมบ รณ ข น... ในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2557 น ว ทยาล ยฯ ได ดาเน นการข บเคล อนปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงโดยม โครงการค ณธรรมน าความร และโครงการภายใต เศรษฐก จพอเพ ยงเข าบรรจ ใน แผนปฏ บ ต การประจาป และย ดการปฏ บ ต ตนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงตลอดไป 19

20 ข อม ลสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น (Khonkaen Industrial Community Education College) จ ดต งข น เม อป พ.ศ บนเน อท 56 ไร ในนามศ นย ฝ กว ชาช พขอนแก น ร นท 1 ของโครงการจ ดต งศ นย ฝ กว ชาช พ กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ และได ร บการพ ฒนาปร บปร งยกฐานะเป น ว ทยาล ยการอาช พ ขอนแก น เม อป พ.ศ ป จจ บ นต งอย เลขท 172 หม ท 3 ถนนแจ งสน ท ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท โทรสาร Web Site : เขตต ดต อ ท ศเหน อจรด ทางหลวงแผ นด น (ถนนแจ งสน ท) ท ศใต จรด ท ด นเอกชน ท ศตะว นออกจรด โรงเร ยนชนบทศ กษา ท ศตะว นตกจรด ท ด นเอกชน หล กส ตรการเร ยนการสอน 1. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ร บผ ท จบระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.3) หร อเท ยบเท า ซ งว ทยาล ยฯ ทาการเป ดการเร ยนการสอนว นจ นทร - ว นศ กร เวลา น. สาขาท เป ดสอนใน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2556 ด งน ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน อ ตสาหกรรม ช างยนต ยานยนต ช างกลโรงงาน เคร องม อกล ช างเช อมโลหะ เช อมโลหะ 20

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information