แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

2 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร ปการส มภาษณ จากผ บร หารระด บส ง 3-1 สร ปการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล 3-1 สร ปการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถาม 3-2 สร ปการว เคราะห HR SWOT 3-5 บทท 4 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) 4-1 บทท 5 แผนพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) 5-1 แผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร 5-1 การก าหนดต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากร 5-3 ภาคผนวก 1. เอกสารการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล โครงสร างข าราชการจ าแนกแต ละช วงอาย ข อม ลการเกษ ยณอาย ของราชการป ส ดส วนข าราชการ ชาย-หญ ง ข อม ลค าใช จ ายด านบ คลากรต องบประมาณรวม ข อม ลงบในการพ ฒนาบ คลากรต องบบ คลากร ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนา

3 บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล กรมชลประทาน ม ความจ าเป นต องด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน พ.ศ เพ อเป นกรอบและท ศทางในการพ ฒนาบ คลากรของกรม ให สอดคล องและต อเน องก บแผน ย ทธศาสตร ของกรม ซ งกรมชลประทาน ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นหล ก ได แก 1. การพ ฒนาแหล งน า 2. การบร หารจ ดการน า 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า ท งน แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรม ท ได จ ดท าข นน ใช เป นกรอบแนวค ดในการพ ฒนาบ คลากร ของกรมในการด าเน นการพ ฒนาในร ปแบบว ธ การพ ฒนาต าง ๆ ส าหร บหน วยงานผ ร บผ ดชอบในการพ ฒนาโดยตรง และหน วยงานภายในกรมท กหน วยงาน ซ งม หน าท ร วมก นในการพ ฒนาบ คลากรของกรมให ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และผล กด นการข บเคล อนย ทธศาสตร ของกรมชลประทานให ประสบความส าเร จ 2. ว ตถ ประสงค โครงการ โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) น นม ว ตถ ประสงค หล ก 2 ประการ ค อ 1. เพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ป พ.ศ ต วช ว ดในแต ละ ย ทธศาสตร รวมท ง แผนงาน/โครงการ ท เหมาะสมสอดคล อง สน บสน นต อย ทธศาสตร หล กของกรม ชลประทาน อ กท งเพ อพ ฒนายกระด บสมรรถนะของบ คลากรในการปฏ บ ต งานให บรรล ผลส มฤทธ ตาม ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร หล กของกรมชลประทาน 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะ ความสามารถ ท ช วยข บเคล อนย ทธศาสตร หล กของกรมชลประทาน โดยม แนวทางการพ ฒนาท ช ดเจนและสน บสน นต อย ทธศาสตร หล ก 3. ผลท คาดว าจะได ร บ การว เคราะห ระบบบร หารทร พยากรมน ษย ของกรมชลประทาน แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) ต วช ว ดความส าเร จตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร การส อสารแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรมให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อน าไปส การวางแผน พ ฒนาท สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทานด งท ได ก าหนดไว หน า 1-1

4 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ม ว ตถ ประสงค เพ อให องค กรม จ ดม งหมาย ท ศทางในการก าวไป ข างหน าในเช งการพ ฒนาบ คลากร เพ อไปตอบสนองต อย ทธศาสตร องค กร ม ว ธ การและเคร องม อในการผล กด นส ความส าเร จรวมท งระบบการต ดตามผล อ กท งเป นการสร างความต อเน องในการพ ฒนาบ คลากรในองค กร ซ งการจ ดท า ย ทธศาสตร น นค อการก าหนดท ศทางขององค กร ซ งท ศทางน จะม ผลครอบคล มอย ในช วงระยะเวลา 5 ป ในการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรมชลประทานน น ต องเป นการจ ดท าย ทธศาสตร ท ม ความ เช อมโยงก บย ทธศาสตร หล กของกรมและย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน (ย ทธศาสตร ระด บชาต ) ท งน เพ อให ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงานน นเป นส วนท ช วยสน บสน นผล กด นให ย ทธศาสตร ของหน วยงานประสบความส าเร จ ผ านทางบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาให ม ความร สมรรถนะ เป นผ น า เป นคนด ม ว น ย และม พล งกายพล งใจในการปฏ บ ต ภารก จของตนให ประสบความส าเร จอย างด ย ง และเพ อให ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน นม ความเช อมต อก บ ย ทธศาสตร ของกรมชลประทานในท ก ๆ ย ทธศาสตร โดยม ได เพ ยงเช อมโยงเฉพาะในด านท เป นย ทธศาสตร ด าน ทร พยากรบ คคลเท าน น เพ อให การจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรมชลประทาน ม ความสอดคล องและส มพ นธ ก บ ย ทธศาสตร หล กของกรม รวมท งย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการของส าน กงาน ก.พ. จ งได ก าหนดกระบวนในการ จ ดท าด งน หน า 2-1

5 ข นตอนท 1 ก าหนดประเด นหล กตามย ทธศาสตร องค กร เพ อศ กษาแนวนโยบายการพ ฒนาประเทศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แนวนโยบายของกระทรวง และทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร องค กร ในการก าหนดประเด นหล กตามย ทธศาสตร องค กร (ย ทธศาสตร กรมชลประทาน) น นเป นการศ กษา แนวนโยบายการพ ฒนาประเทศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม นโยบายของกระทรวง ท เก ยวข อง เป นการ ทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร องค กร และศ กษาข อม ลประกอบท ส าค ญในการจ ดท าย ทธศาสตร ศ กษา ต วช ว ดในระด บองค กร เม อได ท าการศ กษาและทบทวนข อม ลย ทธศาสตร ท เก ยวข อง ข อม ลว ส ยท ศน พ นธก จ แล ว จากน นด าเน นการก าหนดประเด นส าค ญในย ทธศาสตร องค กร ข นตอนท 2 การท า HR SWOT เพ อว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส อ ปสรรค ในเร องของ คน ท จะท าให องค กรบรรล หร อไม บรรล ตามย ทธศาสตร ท วางไว ข นตอนน เป นข นตอนท จะช วยในการว เคราะห ข อม ลป จจ ยภายใน และป จจ ยภายนอกในด านทร พยากร มน ษย ท ม ผลต อความส าเร จขององค กร ซ งการท า HR SWOT น น เป นการว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส อ ปสรรค ในเร องของ คน ท จะท าให องค กรบรรล หร อไม บรรล ผลส าเร จตามย ทธศาสตร และกลย ทธ ท วางไว เป นการด าเน นการในร ปการประช ม หร อ Workshop เพ อเป นการระดมสมอง ซ งให ได มาซ ง ข อม ลจ านวนมาก เป นการระดมสมอง โดยท ส งท ได จากการระดมสมองน นเป นความเห นของผ ท มาเข าร วม พ จารณาให ความส าค ญก บจ ดอ อน เป นล าด บแรก ๆ เป นการว เคราะห ในท กๆ ด านท เก ยวก บการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ไม ควรจ าก ด เฉพาะในด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ ยงอย างเด ยว ข นตอนท 3 ว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรมน ษย เพ อว เคราะห ข อม ลท ส าค ญ ซ งจะช วยสน บสน น ผลการท า HR SWOT และเป นข อม ลสน บสน นในการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรต อไป ข นตอนน เป นข นตอนท จะช วยสน บสน นการจ ดท าย ทธศาสตร ด วยการว เคราะห จากข อม ลส าค ญด าน ทร พยากรมน ษย และย งเป นการตรวจสอบ ย นย น การท า HR SWOT ในข นตอนก อนหน าถ งความสอดคล อง และ เป นเหต เป นผลซ งก นและก น นอกจากน การว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรมน ษย ย งช วยให การจ ดท า ย ทธศาสตร ต าง ๆ ม ความถ กต องโดยม ข อม ลต วเลขสน บสน นการค ดว เคราะห และการจ ดท า ผลจากการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรมน ษย น น ท าให องค กรเห นถ งน ยส าค ญท ม ผลต อการ บร หารงานในป จจ บ น และอนาคตอ นใกล เช น การว เคราะห จ านวนคนในแต ละช วงอาย ท าให เห นถ งกล มประชากร ส วนใหญ ในองค กร ด วยข อม ลน ท าให การก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนการพ ฒนาม ความสอดคล องก บกล มคน ส วนใหญ ในองค กร จ านวนว นท ใช ในการพ ฒนา แสดงถ งค าเฉล ยจ านวนว นท บ คลากรได ร บในการพ ฒนา และ ค าใช จ ายในการพ ฒนาน นสะท อนถ งการบร หารจ ดการ ความพยายามในการด าเน นการพ ฒนาผ านการใช จ ายเพ อ การพ ฒนาซ งสามารถน าไปเปร ยบเท ยบก บหน วยงานท เป นหน วยงานท ด ในเร องการพ ฒนาคน หน า 2-2

6 ข นตอนท 4 ศ กษาต วแบบการพ ฒนาขององค กรท คล ายคล งก น เพ อศ กษาแนวปฏ บ ต ท ด ขององค กรอ น ซ งจะช วยสน บสน นการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร เน องด วยจากความเป นจร งท ว า องค กรใดองค กรหน งน นไม ได เก งไปท กเร อง ย งม องค กรท เก งกว าองค กรอ น ๆ อย างมากในบางเร อง ด งน นการศ กษาจากประสบการณ ตรงขององค กรอ น แล วน ามาประย กต ให เหมาะสม จะ ช วยประหย ดเวลาและลดการด าเน นงานแบบลองผ ดลองถ ก ท าให สามารถเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน และเพ ม ศ กยภาพในการแข งข น ในการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค กรน นควรท จะศ กษาและเปร ยบเท ยบก บหน วยงาน หร อองค กรท ม ความคล ายคล งก นด วย ท งน เพ อให เก ดการเร ยนร โดยเล อกสรรและน าย ทธศาสตร ท ด เหล าน นมา ประย กต ใช เพ อการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการศ กษาต วแบบการพ ฒนาขององค กรอ นน น จะให ความส าค ญในการศ กษากลย ทธ ในเร องการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ขององค กรท ประสบความส าเร จในด านการวางกลย ทธ การพ ฒนา ซ งส วนใหญ จะเป นองค กรท ม ประว ต ท ยาวนานหร อประสบความส าเร จในการด าเน นงานอย างต อเน อง หร อเป นองค กรธ รก จ ร ฐว สาหก จ ท ล กษณะภารก จท คล ายคล งก น ท งในและต างประเทศ ข นตอนท 5 จ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร (HRD Strategy) เป นข นตอนการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรในรายละเอ ยด พร อมต วช ว ดผลงานท ส าค ญ (KPI) ข นตอนน เป นข นตอนในการสร างย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค กร โดยการน าข อม ลท ได จาก ข นตอนท 1 ถ ง 4 มาว เคราะห จ ดล าด บความส าค ญ จ ดกล มประเด นป ญหา เพ อจ ดท าเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาข น เม อสร างย ทธศาสตร การพ ฒนาจากข นตอนการสร างย ทธศาสตร และท าการเช อมโยงก บย ทธศาสตร หล ก ของกรมชลประทานแล ว ล าด บถ ดมา ด าเน นการจ ดกล ม ปร บปร ง เพ อค ดเล อกให เหล อในปร มาณย ทธศาสตร ท เหมาะสม จากน นน าช อย ทธศาสตร ท ได ผ านการจ ดกล ม ปร บปร งแล ว มาก าหนดต วช ว ด พร อมท งช อโครงการใน แต ละย ทธศาสตร ในการก าหนดต วช ว ดควรเป นการว ดผลล พธ หร อผลส มฤทธ ของย ทธศาสตร และควรก าหนด ต วช ว ดท สอดคล องและตรงต อย ทธ ศาสตร ท ก าหนดข นมา ท งน จะท ากรมชลประทานสามารถประเม นผลงาน ความส าเร จได ง าย ข นตอนท 6 จ ดท าแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) เป นข นตอนหน งในการแปลงย ทธศาสตร มาส การปฏ บ ต และการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป นการผล กด นให ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน นประสบผลส าเร จด วย การจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) ม ว ตถ ประสงค เพ อให การด าเน นงานตามย ทธศาสตร น นได เก ดข น จร ง ม กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเน นงานท ช ดเจน นอกจากน ย งเป นการมอบหมายความ ร บผ ดชอบให ผ ท เก ยวข องเพ อน าไปก าหนดเป นแผนงานการปฏ บ ต งานของตนซ งน าไปส การประเม นผลงานประจ าป ท ม ความช ดเจนในผลงานท เก ดข น การก าหนดแผนปฏ บ ต งานท ด ต องม ความสอดคล องตามว ตถ ประสงค ของต วช ว ด กรอบระยะเวลาต องเป น ระยะเวลาท สามารถด าเน นการให แล วเสร จได ม ความเป นไปได ในการน ามาปฏ บ ต และสามารถปฏ บ ต ได ตามจร ง หน า 2-3

7 ข นตอนท 7 ประเม นผลการพ ฒนาตามแผน เป นการต ดตามผลความก าวหน า และความส าเร จ ท งน เพ อ น ามาปร บแต งแผนปฏ บ ต งานให ปฏ บ ต ได ตามเป าหมายท ก าหนด ข นตอนส ดท ายของการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน น เป นข นตอนการต ดตามและประเม นผล ความก าวหน า ความส าเร จของย ทธศาสตร ท ได ก าหนดไว ในการประเม นและต ดตามผลตลอดช วงระยะเวลาของ แผนปฏ บ ต การ เพ อองค กรจะได ทราบถ งความก าวหน าตามแผนงาน และเม อเก ดความล าช าองค กรสามารถศ กษา ข อม ลเพ มเต มจากผ ร บผ ดชอบ เพ อร วมก นปร บปร งการปฏ บ ต งานให บรรล เป าหมายในท ส ด ในการต ดตามผล องค กรควรม การต ดตามผลโดยการรวบรวมรายงานความก าวหน า ผลงาน ป ญหา อ ปสรรค ท เก ดข น รวมท งสาเหต จากผ ร บผ ดชอบ ในช วงระยะเวลาท ช ดเจน เช น ท กเด อน หร อ ท กไตรมาส เป นต น และจ ดประช มเพ อรายงานความก าวหน าเพ อแลกเปล ยนข อม ล ความค ดเห น ท ช วยสน บสน นผ เก ยวข อง เพ อให องค กรบรรล เป าหมายของการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท ได จ ดท า หน า 2-4

8 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลประกอบการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ในการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน น ได ม การน าข อม ลในหลาย ๆ ด านมาสร ปผลและว เคราะห เพ อประกอบในการจ ดท าย ทธศาสตร ท งน เพ อให ย ทธศาสตร ท จ ดท าข นน นสามารถน ามาใช ในการพ ฒนาแก ไขใน ส วนท เป นจ ดอ อนของบ คลากร และส งเสร มสมรรถนะท จ าเป นในการบรรล เป าประสงค เช งกลย ทธ ของกรม ชลประทาน ท งน ในการว เคราะห ข อม ลได ก าหนดท มาของข อม ลเพ อน ามาว เคราะห ได 4 ทาง ค อ 1.การส มภาษณ จาก กล มผ บร หารระด บส ง 2.การรวบรวมข อม ลท ส าค ญด านทร พยากรบ คคลจากหน วยงานท เก ยวข อง 3.การสร ปจาก แบบสอบถามส ารวจความเห นต อการพ ฒนาบ คลากร 4.การส มมนาเช งปฏ บ ต การการว เคราะห HR SWOT ซ ง สร ปผลการว เคราะห ข อม ลจากท มาของข อม ลด งกล าว ได ด งน สร ปการส มภาษณ จากผ บร หารระด บส ง จากการส มภาษณ ผ บร หารระด บส ง ซ งประกอบไปด วย ผ บร หารระด บรองอธ บด และ ผ บร หารใน หน วยงานผ ร บผ ดชอบโดยตรงในเร องการบร หารบ คลากร เพ อสอบถามความคาดหว งในเร องการพ ฒนาบ คลากรใน ความเห นของผ บร หารระด บส ง สามารถสร ปผลการส มภาษณ ได ด งน 1. การเพ มแหล งก กเก บและพ นท ชลประทานใหม (ม งส 60 ล านไร ) บ คลากรต องม ความพร อม เพ อ ท าให เป าหมายด งกล าวประสบผลส าเร จ 2. บ คลากรต องม ความร ความสามารถในการบร หารจ ดการอาคารและพ นท ชลประทานในป จจ บ นให ได เต มประส ทธ ภาพ 3. การสร างนว ตกรรมในการชลประทานใหม ๆ 4. การน าเทคโนโลย มาใช ในงานชลประทานเพ มข น 5. การสร างความแข งแกร งในการประสาน และบร หารภาคส งคม เพ อให บรรล ภาระก จหล ก 6. การพ ฒนาท กษะให เป น multi skill เพ อปร บต วก บนโยบายควบค มก าล งคนภาคร ฐ 7. การเพ มท กษะการบร หารจ ดการในงาน 8. การเสร มสร างภาวะผ น าให แก ผ บ งค บบ ญชาท กระด บ โดยเฉพาะเร องการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สร ปการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล ในการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล ได ท าการว เคราะห ข อม ลส าค ญ ด งน โครงสร างข าราชการจ าแนกแต ละช วงอาย ข อม ลการเกษ ยณอาย ของราชการป อ ตราการส ญเส ยจ าแนกตามช วงอาย งานและสาเหต ส ดส วนข าราชการ ชาย-หญ ง ข อม ลค าใช จ ายด านบ คลากรต องบประมาณรวม ข อม ลงบในการพ ฒนาบ คลากรต องบบ คลากร ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนา หน า 3-1

9 จากการว เคราะห ข อม ลท ส าค ญด านทร พยากรบ คคลด งท กล าวข างต นน น ผลการว เคราะห พบว า ใน ระยะเวลา 5 ป ข างหน า กรมชลประทานจะประสบป ญหาในเร องอ ตราก าล งคนท จะหายไปจากการเกษ ยณอาย ซ ง ก าล งคนด งกล าวเป นก าล งคนในระด บผ บร หาร ซ งอาจส งผลกระทบในเร องการบร หารงานของกรม ความพร อมของ ก าล งคนท จะทดแทนก าล งคนท หายไป นอกจากน ในเร องค าใช จ ายในการพ ฒนาและจ านวนว นท ได ร บการพ ฒนา ของข าราชการน นย งต ากว าเป าหมายท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดไว ค อ จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนา 10 ว น ต อคน ต อป และค าใช จ ายการพ ฒนา 3% ของงบบ คลากร สร ปการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถาม นอกจากการส มภาษณ ผ บร หารระด บส งแล ว ย งม การส ารวจข อม ลความเห นจากบ คลากรของกรม ชลประทานประกอบในการกระบวนการรว เคราะห ข อม ลด วย โดยได ม การส งแบบสอบถามไปย งหน วยงานต าง ๆ เพ อให บ คลากร ท งข าราชการ พน กงานราชการ และล กจ างประจ า ได ตอบแบบสอบถามในเร องการพ ฒนาบ คลากร ของกรม โดยม กล มผ ตอบแบบสอบถามด งรายละเอ ยดต อไปน ข อม ลกล มผ ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) % ระด บผ ตอบแบบสอบถาม ข าราชการ บร หาร 5 0.3% อ านวยการ % ว ชาการ % ท วไป % ล กจ างประจ า พ นฐาน % สน บสน น % ช าง % พน กงานราชการ ท วไป % รวม 1, % ข อม ลกล มผ ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) % ช วงอาย ผ ตอบแบบสอบถาม ต ากว า 25 ป % ป % ป % ป % ป % หน า 3-2

10 51 ป ข นไป % รวม 1, % ในการตอบแบบสอบถามน น ได ก าหนดให ผ ตอบแบบสอบถามให ความเห นในแต ละด านของการพ ฒนา บ คลากรของกรมจ านวน 4 ด านหล ก ได แก 1. นโยบายการพ ฒนา 2. ท ศทางการพ ฒนา 3. เคร องม อในการพ ฒนา 4. การประเม นและต ดตามผลการพ ฒนา ผลสร ปความเห นต อการด าเน นการในภาพรวม สร ปผลความเห นต อการด าเน นการในแต ละด านน น จากคะแนนเต ม 5 คะแนน (ด มาก) คะแนนเฉล ยอย ใน ระด บต ากว า 3 คะแนน (ระด บปานกลาง) โดยด านนโยบายการพ ฒนาคะแนนเฉล ย 2.93 คะแนน ด านท ศทางการ พ ฒนา 2.95 ด านเคร องม อในการพ ฒนา 2.87 คะแนน และด านการประเม นและต ดตามผลการพ ฒนา 2.93 คะแนน ผลสร ปความเห นต อการด าเน นการในรายละเอ ยด และเม อพ จารณาในรายละเอ ยดของแต ละด านสามารถสร ปความเห นต อการด าเน นงานท ม ผ ตอบเป น ส ดส วนส งส ด 3 ล าด บซ งให ความเห นว าย งเห นว าควรพ ฒนาให ด ย งข น รายละเอ ยดด งภาพต อไปน หน า 3-3

11 ความเพ ยงพอของงบประมาณการพ ฒนา % 19.09% นโยบายการพ ฒนา จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาต อคนต อป พอเพ ยง นโยบายการพ ฒนาบ คลากรม ความช ดเจน % % 19.56% 24.48% ท ศทางในการพ ฒนา การฝ กอบรมม ความต อเน องไปตามระด บ ต าแหน ง ม การก าหนดพฤต กรรมท ใช เป นต วแบบในการพ ฒนา ม การพ ฒนาในองค ความร ใหม ๆ อย างพ ยงพอ % % % 21.97% 20.67% 24.49% เคร องม อการพ ฒนา ม การท า On The Job Training อย างท วถ ง จ ดให ม การเร ยนร ในร ป Project Based Learning ม การส อข อม ลหล กส ตรการอบรมไปส บ คลากรอย างท วถ ง % % % 18.72% 18.24% 23.54% การประเม นและต ดตามผล น าการพ ฒนามาเป นส วนหน งของการให ค ณ ให โทษ ม การว ดความค มค าจากการพ ฒนาท ช ดเจน ม ระบบการประเม นผลการฝ กอบรมท ม ประส ทธ ภาพ % % % 22.51% 22.97% 22.38% ซ งสามารถสร ปป ญหาของระบบการพ ฒนาบ คลากรในป จจ บ นได ค อ ในเร องนโยบายการพ ฒนาน น ม นโยบายการพ ฒนาท ช ดเจนแล วแต การน าไปส การปฏ บ ต ย งม ป ญหา ปร มาณเวลาและงบประมาณเพ อการพ ฒนาน น ย งไม เพ ยงพอ ในเร องท ศทางการพ ฒนาในป จจ บ นย งขาดความต อเน อง และขาดการน าองค ความร ใหม ๆ มาส การ พ ฒนาอย างเพ ยงพอ ในเร องเคร องม อการพ ฒนาน นขาดเคร องม อการพ ฒนาท หลากหลายและย งขาดเคร องม อท เป นการเร ยนร เช งประจ กษ ซ งเป นการเร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร ง ในเร องการประเม นและต ดตามผลระบบพ ฒนา บ คลากรย งเป นร ปแบบการประเม นความร มากกว าการประเม นท กษะในส วนท เพ มข นภายหล งการพ ฒนา รวมท งย ง ไม สามารถประเม นถ งผลตอบแทนท ได ร บจากการพ ฒนาได หน า 3-4

12 สร ปการว เคราะห HR SWOT ในการว เคราะห ข อม ลสภาพแวดล อมภายในและภายนอก ได ม การจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อรวบรวม ข อม ล โดยได เช ญผ บร หารจากท กหน วยงานมาร วมก นท า HR SWOT เพ อว เคราะห หาจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และ อ ปสรรค โดยเน นในประเด นท เก ยวข องก บบ คลากร ท งน สามารถสร ปผลจากว เคราะห ได ด งน จ ดแข ง ม ระบบ IT และเทคโนโลย ท ท นสม ยรองร บ องค กรม แผนในการพ ฒนาบ คลากรเฉพาะด าน บ คลากรม ความร ความเข าใจ เข าถ งว ฒนธรรมในพ นท การม ส วนร วมก บช มชนท องถ น ผ บร หารให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการน า ม การต ดตาม ประเม นผล และคาดการณ อย างเป นระบบ องค กรม การส งสมประสบการณ อย างต อเน องในเร องการป องก นและบรรเทาภ ยจากน า บ คลากรม องค ความร ความเช ยวชาญเฉพาะด าน และม ประสบการณ ส ง จ ดอ อน ขาดการพ ฒนาความร ด านเทคโนโลย ระบบ เคร องม อใหม ๆ ในการพ ฒนาแหล งน า ขาดท กษะด านการส อข อความ บร หารประชาส งคมเพ อสร างแรงสน บสน นจากประชาชน และท กษะท จ าเป นในการท างานเช งร ก การสน บสน นด านงบประมาณการพ ฒนาย งไม เพ ยงพอ ด านอ ตราก าล งย งไม เพ ยงพอและไม เหมาะสมในก บปร มาณงาน ระบบสน บสน นด านการปฏ บ ต งานย งขาดประส ทธ ภาพ ขาดการสร ปบทเร ยน องค ความร และต ดตามประเม นผลเพ อการแก ป ญหาอย างจร งจ งและต อเน อง ขาดการมองเช งระบบ ความเข าใจและท กษะการท างานแบบบ รณาการ บ คลากรม อาย มากและไม ยอมร บเทคโนโลย โอกาส สถาบ นพระมหากษ ตร ย ให ความส าค ญในการพ ฒนา องค กรเป นท ร จ กและยอมร บ และม ภาพล กษณ ท น าเช อถ อ ม การสน บสน น ส งเสร มท งด านนโยบายและแนวทางการปฏ บ ต จากร ฐบาล ม กฎหมายท รองร บและช ดเจน เป นหน วยงานท ม ภารก จหล กท ส าค ญต อประชาชนและประเทศในเร องการบร หารจ ดการน า อ ปสรรค งบประมาณไม เพ ยงพอ กฏหมาย/กฏระเบ ยบไม เอ ออ านวย (การขออน ญาตต างๆ) ม การต อต านจาก NGO/ประชาชน ท เส ยผลประโยชน การแทรกแทรงจากฝ ายการเม อง ในเร องการปฏ บ ต งาน และการแต งต งบ คลากร ม ภ ยธรรมชาต และการปร บเปล ยนภ ม อากาศท ไม สามารควบค มได หน า 3-5

13 บทท 4 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) ผลการว เคราะห ข อม ลท ส าค ญในด านต าง ๆ จากผ บร หาร บ คลากร รวมท งข อม ลย ทธศาสตร ของกรม ชลประทาน ได ถ กน ามาสร ปเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) อ กท ง ได ม ปร บปร งการก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จ การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) ใหม และ จ ดท าเป นแผนท ย ทธศาสตร เพ อให เป นกรอบกลย ทธ ในการพ ฒนาทร พยากรบ คคล และเพ อส อสารให บ คลากรใน องค กรได ม ความเข าใจในท ศทาง เห นความช ดเจนของการพ ฒนาบ คลากรร วมก น โดยม รายละเอ ยดด งน ว ส ยท ศน บ คลากรของกรมชลประทาน เป นผ ม สมรรถนะส ง เป ยมด วยจร ยธรรม เข าถ งประชาชน ม ความเป น สากล ท มเทผล กด นให ย ทธศาสตร องค กรส าเร จ พ นธก จ 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ความเช ยวชาญในงาน อย างส งส ด 2. สร างเสร มว ฒนธรรม และพฤต กรรมท สน บสน นต อว ส ยท ศน พ นธก จของกรมชลประทาน 3. ส งเสร มการเร ยนร อย างย งย น โดยม การพ ฒนาตนเองเป นห วใจหล ก 4. พ ฒนาผ บ งค บบ ญชา และผ บร หาร ให ม ท กษะการจ ดการ และภาวะผ น าท เป นเล ศ แผนท ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ว ส ยท ศน การพ ฒนาบรรล ว ส ยท ศน องค กรบรรล ม มมองด านผ ม ส วนได เส ย (Stake holder) ม ความเป น สากล ผ ปฏ บ ต งาน ผ บ งค บบ ญชา ประชาชน ใส ใจพ ฒนา ท กษะการ ท กษะส ง ม จร ยธรรม ภาวะผ น าส ง ได ร บการ เช อ ตนเอง จ ตอาสา จ ดการส ง บร การท ด ถ อศ ทธา ม มมองด าน กระบวนการ ภายใน ระบบการบร หารความสามารถท สร างความต อเน อง ปร บปร งระบบสมรรถนะให เป น หล กในการพ ฒนา Development Road Map ขยายผล Career Development ยกระด บ KM เคร องม อการพ ฒนาท ม ประส ทธ ผลส ง หล กส ตรฝ กอบรมท สน บสน นย ทธ ศาสตร หล กกรมฯ หล กส ตรสร างท กษะความเป นสากล เคร องม อการพ ฒนาภาวะผ น าและ การจ ดการ การเร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร ง ว ฒนธรรมองค กรท สน บสน นย ทธศาสตร ก าหนดต วแบบพฤต กรรมท ช ดเจน ก จกรรมปร บพฤต กรรมอย างต อเน อง การสน บสน นจากผ บ งค บบ ญชา ม มมองด าน การเร ยนร ผ ปฏ บ ต งานด าน HRD ม ความสามารถ ระบบ IT เพ อการ พ ฒนา สร างเคร อข าย ผ ถ ายทอดความร ว ทยากรภายใน ม มมองด าน งบประมาณ การใช งบประมาณการพ ฒนา ม ประส ทธ ภาพ งบประมาณม เพ ยงพอ หน า 4-1

14 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ในงาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป นเคร องม อ หล กในการบร หารจ ดการการพ ฒนา 2. น าระบบบร หารความก าวหน าทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หารและผ เช ยวชาญ เพ อสร าง ความต อเน องในการบร หารงาน 3. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ งประชาชนให แก ข าราชการท กระด บช น 4. สร างภาวะผ น า และท กษะด านการบร หาร คน ท เข มแข งให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อใช ในการจ งใจ พ ฒนาและมอบหมายงานผ ใต บ งค บบ ญชา 5. สร างว ฒนธรรมการท างานร วมก นอย างม ความส ข 6. พ ฒนาท กษะความเป นสากลให แก ข าราชการเพ อส งเสร มบทบาทของกรม และของประเทศต อ ประชาคมอาเซ ยน 7. ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร เพ อม งส การเป นองค กรแห งการเร ยนร โดยในแต ละย ทธศาสตร การพ ฒนาน นได ก าหนดต วช ว ด เพ อการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ความก าวหน าของการด าเน นงานตามย ทธศาสตร ไว ด งน ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ด 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ในงาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป นเคร องม อ หล กในการบร หารจ ดการการพ ฒนา 1. ร อยละเฉล ยของข าราชการกรมท ผ านการประเม น สมรรถนะในระด บท องค กรคาดหว ง (% Competency Fit) 2. จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาเฉล ยต อคนต อป 2. น าระบบบร หารความก าวหน าทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หารและผ เช ยวชาญเพ อ สร างความต อเน องในการบร หารงาน 3. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ ง ประชาชนให แก ข าราชการท กระด บช น 1. ร อยละของข าราชการท ได ร บการเต บโตตามแผน ความก าวหน าทางอาช พต อป 2. ผลการส ารวจความพ งพอใจในระบบบร หาร ความก าวหน าของผ บ งค บบ ญชา และบ คลากร 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรได ร บการพ ฒนา หร อเข าร วมก จกรรมด านส งเสร มค ณธรรม และจ ต อาสา 2. ผลการส ารวจภาพล กษณ ด านค ณธรรมจร ยธรรม ของบ คลากรต อส งคมภายนอก หน า 4-2

15 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ด 4. สร างภาวะผ น า และท กษะด านการบร หาร คน ท เข มแข งให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อใช ในการจ งใจพ ฒนา และมอบหมายงานผ ใต บ งค บบ ญชา 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรซ งด ารงต าแหน ง ผ บ งค บบ ญชาท ได ร บการพ ฒนาในเร องภาวะผ น า และการบร หารคน 2. ผลการประเม นท ศนคต ของบ คลากรต อ ผ บ งค บบ ญชา 5. สร างว ฒนธรรมการท างานร วมก นอย างม ความส ข 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรเข าร วมก จกรรม พ ฒนาความส ขกาย ส ขใจ 2. ร อยละของความพ งพอใจของบ คลากรต อการ ปฏ บ ต งาน 6. พ ฒนาท กษะความเป นสากลให แก ข าราชการเพ อ ส งเสร มบทบาทของกรม และของประเทศต อ ประชาคมอาเซ ยน 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรได ร บการพ ฒนา ท กษะความเป นสากล 2. ผลคะแนนเฉล ยการสอบท กษะทางภาษาอ งกฤษ 7. ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร เพ อม งส การเป นองค กร แห งการเร ยนร 1. จ านวนความร /บทความ/นว ตกรรม เฉล ยต อคนท บ คลากรบ นท กเข าระบบ KM 2. ผลงานนว ตกรรมท ได ร บการค ดเล อกให ได ร บรางว ล. หน า 4-3

16 บทท 5 แผนพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) เพ อให เก ดการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คคลากรท ได ก าหนดไว แล วน น (รายละเอ ยดใน บทท 4) จ งได ม การก าหนดแผนงานโครงการ (Action Plan) ในแต ละย ทธศาสตร ท งน เพ อให การด าเน นการพ ฒนา ต าง ๆ น นม ความสอดคล องและเช อมโยงก บย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คคลากร รวมท งเช อมโยงก บย ทธศาสตร หล ก ของกรมด วย แผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ในงานโดยใช ระบบสมรรถนะ เป นเคร องม อหล กในการบร หารจ ดการการพ ฒนา 1. โครงการปร บปร งความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของข าราชการกรมชลประทาน 2. โครงการจ ดท า Development Road Map เพ อใช พ ฒนาข าราชการท กสายงาน 3. โครงการพ ฒนาข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ 4. โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ในการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร หล กของกรม (การพ ฒนาแหล งน า บร หารจ ดการน า ป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า) 5. โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ใหม ในงานชลประทาน (ส าหร บสายงานรองและสายงาน สน บสน น) 6. โครงการฝ กอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายและระเบ ยบการปฏ บ ต งานใหม 7. โครงการพ ฒนาท กษะด านพ ฒนาองค กร 8. โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 2 น าระบบบร หารความก าวหน าทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หารและ ผ เช ยวชาญ เพ อสร างความต อเน องในการบร หารงาน 1. โครงการเตร ยมความพร อมเข าส ต าแหน งผ อ านวยการโครงการชลประทาน 2. โครงการขยายผลการจ ดท า Career Management และการน ามาใช ท วท งองค กร 3. โครงการจ ดท า Career Planning ส าหร บข าราชการท ม ศ กยภาพส ง 4. โครงการส งเสร มและพ ฒนาท กษะ Coach ให เป นม ออาช พ 5. โครงการฝ กอบรมการพ ฒนาว ทยากรท เช ยวชาญในแต ละสาขางาน 6. โครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของกรมชลประทาน 7. โครงการพ ฒนาผ บร หารโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 3 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ งประชาชนให แก ข าราชการท กระด บช น 1 โครงการเสร มสร างความส มพ นธ ก บเคร อข ายค ณธรรม 2 โครงการเสร มสร างขว ญและก าล งใจ ส าหร บบ คคลท ได รางว ล 3 โครงการเผยแพร ข อบ งค บกรมชลประทานว าด วยจรรยาข าราชการกรมชลประทาน หน า 5-1

17 4 โครงการชลประทานอาสาช วยเหล อช มชน 5 โครงการพ ฒนาความสามารถในการบร การและจ ดการช มชน 6 โครงการเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม 7 โครงการส งเสร มสน บสน นให ม การปฏ บ ต งานตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด 8 โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 4 สร างภาวะผ น า และท กษะด านการบร หาร คน ท เข มแข งให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อใช ในการจ งใจพ ฒนาและมอบหมายงานผ ใต บ งค บบ ญชา 1. โครงการพ ฒนาระบบประเม น Leadership Competency แบบ360 องศา 2. โครงการพ ฒนาภาวะผ น า และท กษะการให ค าปร กษาเพ อจ งใจ เพ อสร างผ บ งค บบ ญชาท เป นเล ศ 3. โครงการพ ฒนาความร การจ ดการทร พยากรมน ษย แก ผ บ งค บบ ญชา (HR For Line Manager) 4. โครงการประกวดแผนก จกรรมการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา (ส ดยอดน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย ) 5. โครงการการพ ฒนา Road Map การพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาท เป นเล ศ 6. โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 5 สร างว ฒนธรรมการท างานร วมก นอย างม ความส ข 1 โครงการพ ฒนาการท างานร วมก นเป นท มข ามสายงาน 2 โครงการการอบรมการบร หารความเคร ยดในการท างาน และการให ก าล งใจเพ อนร วมงาน 3 โครงการจ ดท าระบบตรวจสอบความส ขในการท างานผ านเทคโนโลย สารสนเทศ 4 โครงการคล น คจ ตใจ (Life Coach) 5 โครงการเสร มสร างความผาส ข ความพ งพอใจ และแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท 6 พ ฒนาท กษะความเป นสากลให แก ข าราชการเพ อส งเสร มบทบาทของกรม และของ ประเทศต อประชาคมอาเซ ยน 1. การบรรยายพ เศษเพ อให ความร ประชาคมอาเซ ยนให แก บ คลากรกรมชลประทาน 2. โครงการทดสอบท กษะภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส าหร บผ ร บท นไปศ กษา ฝ กอบรม/ส มมนา และ ด งาน ณ ต างประเทศ 3. โครงการฝ กอบรมความร ด านภาษาอ งกฤษ เพ อเตร ยมบ คลากรส ประชาคมอาเซ ยน 4. โครงการค ายภาษาอ งกฤษ 5. โครงการศ กษาด งานด านการชลประทานและการบร หารจ ดการ 6. โครงการพ ฒนาความร ท วไปและว ฒนธรรมของประเทศในกล มอาเซ ยน ย ทธศาสตร ท 7 ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร เพ อม งส การเป นองค กรแห งการเร ยนร 1. โครงการพ ฒนาท กษะการค ดเพ อสร างนว ตกรรม (Creative for Innovation) 2. โครงการพ ฒนาท กษะการใช เคร องม อ KM (KM Tool Training ) 3. โครงการประกวดนว ตกรรม (KM Award) 4. โครงการตรวจประเม นการจ ดการความร ส ความเป นเล ศ (KMA) หน า 5-2

18 5. โครงการส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร (Learning Cultural Campaign) 6. สร ปบทเร ยนผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร กรม (AAR) 7. โครงการพ ฒนาคล งความร (Knowledge Asset) 8. การศ กษาด งานองค กร Best Practice 9. ก จกรรม KM Day การก าหนดต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากร เพ อให การต ดตามความส าเร จและความก าวหน าในแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรท ได ก าหนดไว ในแต ละ ย ทธศาสตร น นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องสน บสน นต อความส าเร จของย ทธศาสตร หล กของกรม ชลประทาน จ งได ม การก าหนดต วช ว ดในแต ละแผนงานโครงการไว ซ งผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานสามารถใช เป นแนวทาง ในการต ดตาม และประเม นผลความส าเร จได ในการก าหนดต วช ว ดน นต องม ความช ดเจน สามารถว ดผลได และ สามารถว ดผลได จร ง ส าหร บต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากร ได ก าหนดต วช ว ดในแต ละแผนงานด งน หน า 5-3

19 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 1.พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ใน งาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป น เคร องม อหล กในการบร หารจ ดการ การพ ฒนา 1. ร อยละเฉล ยของข าราชการกรมท ผ าน การประเม นสมรรถนะในระด บท องค กร คาดหว ง (% Competency Fit) 2. จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาเฉล ยต อคน ต อป 1.1 โครงการปร บปร งความร ความสามารถและ ท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของข าราชการกรม ชลประทาน. 1.2 โครงการจ ดท า Development Road Map เพ อใช พ ฒนาข าราชการท กสายงาน ความส าเร จของการปร บปร ง ความร ความสามารถและท กษะ ท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการกรมชลประทาน ความส าเร จของการจ ดท า Road Map 1.3 โครงการพ ฒนาข าราชการท อย ระหว างทดลอง ปฏ บ ต หน าท ราชการ ร อยละของข าราชการท ผ าน การทดลองงาน 1.4 โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ในการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร หล กของกรม (การ พ ฒนาแหล งน า บร หารจ ดการน า ป องก นและ บรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า) จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนา 3 ว นต อคนต อป หน า 5-4

20 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ใน งาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป น เคร องม อหล กในการบร หารจ ดการ การพ ฒนา 1. ร อยละเฉล ยของข าราชการกรมท ผ าน การประเม นสมรรถนะในระด บท องค กร คาดหว ง (% Competency Fit) 2. จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาเฉล ยต อคน ต อป 1.5 โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ใหม ในงานชลประทาน (ส าหร บสายงานรองและสาย งานสน บสน น) 1.6 โครงการฝ กอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกฎหมายและระเบ ยบการปฏ บ ต งานใหม ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย 1.7 โครงการพ ฒนาท กษะด านพ ฒนาองค กร ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย 1.8 โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก จ านวนบ คลากรท ได ร บการ พ ฒนา หน า 5-5

21 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 2. น าระบบบร หารความก าวหน า ทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หาร และผ เช ยวชาญ เพ อสร างความต อเน องในการ บร หารงาน 1. ร อยละของข าราชการท ได ร บการเต บโต ตามแผนความก าวหน าทางอาช พต อป 2. ผลการส ารวจความพ งพอใจในระบบ บร หารความก าวหน าของผ บ งค บบ ญชา และบ คลากร 1.1 โครงการเตร ยมความพร อมเข าส ต าแหน ง ผ อ านวยการโครงการชลประทาน 1.2 โครงการขยายผลการจ ดท า Career Management และการน ามาใช ท วท งองค กร 1.3 โครงการจ ดท า Career Planning ส าหร บ ข าราชการท ม ศ กยภาพส ง 1.4 โครงการส งเสร มและพ ฒนาท กษะ Coach ให เป นม ออาช พ 1.5 โครงการฝ กอบรมการพ ฒนาว ทยากรท เช ยวชาญในแต ละสาขางาน 1.6 โครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของ กรมชลประทาน 1.7 โครงพ ฒนาผ บร หารโดยการฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก ผลการประเม นผ เข าร วม โครงการ จ านวนสายอาช พท ม การจ ดท า Career Management แล ว เสร จ ร อยละความส าเร จของการ จ ดท า Career Planning ส าหร บข าราชการท ม ศ กยภาพ ส ง จ านวนบ คลากรท ได ร บการ พ ฒนาท กษะการสอนงานอย าง ม ออาช พ จ านวนบ คลากรท ได ร บการ พ ฒนา ระด บความส าเร จในการพ ฒนา ข าราชกาผ ม ผลส มฤทธ ส ง จ านวนผ บร หารท ได ร บการ พ ฒนาตามแผน หน า 5-6

22 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 3. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ งประชาชน ให แก ข าราชการท กระด บช น 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรได ร บ การพ ฒนา หร อเข าร วมก จกรรมด าน ส งเสร มค ณธรรม และจ ตอาสา 2. ผลการส ารวจภาพล กษณ ด านค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรต อส งคมภายนอก 1.1 โครงการเสร มสร างความส มพ นธ ก บเคร อข าย ค ณธรรม 1.2 โครงการเสร มสร างขว ญและก าล งใจส าหร บ บ คคลท ได รางว ล 1.3 โครงการเผยแพร ข อบ งค บกรมชลประทานว า ด วยจรรยาข าราชการกรมชลประทาน 1.4 โครงการชลประทานอาสาช วยเหล อช มชน 1.5 โครงการพ ฒนาความสามารถในการบร การและ จ ดการช มชน 1.6 โครงการเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม 1.7 โครงการส งเสร มสน บสน นให ม การปฏ บ ต งาน ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด 1.8 โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก ม เคร อข ายค ณธรรมอย างน อย 17 เคร อข าย จ านวนคนท ได ร บรางว ล ร อยละของบ คลากรกรมท ร ข อบ งค บ ม การช วยเหล อช มชนอย างน อย จ านวน 3 ว นต อคนต อป ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย จ านวนผ เข าร วมโครงการ ผลการประเม นผ เข าร วม โครงการ จ านวนผ บร หารท ได ร บการ พ ฒนาตามแผน หน า 5-7

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information