แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

2 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร ปการส มภาษณ จากผ บร หารระด บส ง 3-1 สร ปการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล 3-1 สร ปการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถาม 3-2 สร ปการว เคราะห HR SWOT 3-5 บทท 4 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) 4-1 บทท 5 แผนพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) 5-1 แผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร 5-1 การก าหนดต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากร 5-3 ภาคผนวก 1. เอกสารการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล โครงสร างข าราชการจ าแนกแต ละช วงอาย ข อม ลการเกษ ยณอาย ของราชการป ส ดส วนข าราชการ ชาย-หญ ง ข อม ลค าใช จ ายด านบ คลากรต องบประมาณรวม ข อม ลงบในการพ ฒนาบ คลากรต องบบ คลากร ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนา

3 บทท 1 บทน า 1. หล กการและเหต ผล กรมชลประทาน ม ความจ าเป นต องด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน พ.ศ เพ อเป นกรอบและท ศทางในการพ ฒนาบ คลากรของกรม ให สอดคล องและต อเน องก บแผน ย ทธศาสตร ของกรม ซ งกรมชลประทาน ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นหล ก ได แก 1. การพ ฒนาแหล งน า 2. การบร หารจ ดการน า 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า ท งน แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรม ท ได จ ดท าข นน ใช เป นกรอบแนวค ดในการพ ฒนาบ คลากร ของกรมในการด าเน นการพ ฒนาในร ปแบบว ธ การพ ฒนาต าง ๆ ส าหร บหน วยงานผ ร บผ ดชอบในการพ ฒนาโดยตรง และหน วยงานภายในกรมท กหน วยงาน ซ งม หน าท ร วมก นในการพ ฒนาบ คลากรของกรมให ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และผล กด นการข บเคล อนย ทธศาสตร ของกรมชลประทานให ประสบความส าเร จ 2. ว ตถ ประสงค โครงการ โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) น นม ว ตถ ประสงค หล ก 2 ประการ ค อ 1. เพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ป พ.ศ ต วช ว ดในแต ละ ย ทธศาสตร รวมท ง แผนงาน/โครงการ ท เหมาะสมสอดคล อง สน บสน นต อย ทธศาสตร หล กของกรม ชลประทาน อ กท งเพ อพ ฒนายกระด บสมรรถนะของบ คลากรในการปฏ บ ต งานให บรรล ผลส มฤทธ ตาม ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร หล กของกรมชลประทาน 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะ ความสามารถ ท ช วยข บเคล อนย ทธศาสตร หล กของกรมชลประทาน โดยม แนวทางการพ ฒนาท ช ดเจนและสน บสน นต อย ทธศาสตร หล ก 3. ผลท คาดว าจะได ร บ การว เคราะห ระบบบร หารทร พยากรมน ษย ของกรมชลประทาน แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) ต วช ว ดความส าเร จตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร การส อสารแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรมให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อน าไปส การวางแผน พ ฒนาท สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทานด งท ได ก าหนดไว หน า 1-1

4 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ม ว ตถ ประสงค เพ อให องค กรม จ ดม งหมาย ท ศทางในการก าวไป ข างหน าในเช งการพ ฒนาบ คลากร เพ อไปตอบสนองต อย ทธศาสตร องค กร ม ว ธ การและเคร องม อในการผล กด นส ความส าเร จรวมท งระบบการต ดตามผล อ กท งเป นการสร างความต อเน องในการพ ฒนาบ คลากรในองค กร ซ งการจ ดท า ย ทธศาสตร น นค อการก าหนดท ศทางขององค กร ซ งท ศทางน จะม ผลครอบคล มอย ในช วงระยะเวลา 5 ป ในการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรมชลประทานน น ต องเป นการจ ดท าย ทธศาสตร ท ม ความ เช อมโยงก บย ทธศาสตร หล กของกรมและย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน (ย ทธศาสตร ระด บชาต ) ท งน เพ อให ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงานน นเป นส วนท ช วยสน บสน นผล กด นให ย ทธศาสตร ของหน วยงานประสบความส าเร จ ผ านทางบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาให ม ความร สมรรถนะ เป นผ น า เป นคนด ม ว น ย และม พล งกายพล งใจในการปฏ บ ต ภารก จของตนให ประสบความส าเร จอย างด ย ง และเพ อให ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน นม ความเช อมต อก บ ย ทธศาสตร ของกรมชลประทานในท ก ๆ ย ทธศาสตร โดยม ได เพ ยงเช อมโยงเฉพาะในด านท เป นย ทธศาสตร ด าน ทร พยากรบ คคลเท าน น เพ อให การจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของกรมชลประทาน ม ความสอดคล องและส มพ นธ ก บ ย ทธศาสตร หล กของกรม รวมท งย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการของส าน กงาน ก.พ. จ งได ก าหนดกระบวนในการ จ ดท าด งน หน า 2-1

5 ข นตอนท 1 ก าหนดประเด นหล กตามย ทธศาสตร องค กร เพ อศ กษาแนวนโยบายการพ ฒนาประเทศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แนวนโยบายของกระทรวง และทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร องค กร ในการก าหนดประเด นหล กตามย ทธศาสตร องค กร (ย ทธศาสตร กรมชลประทาน) น นเป นการศ กษา แนวนโยบายการพ ฒนาประเทศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม นโยบายของกระทรวง ท เก ยวข อง เป นการ ทบทวนว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร องค กร และศ กษาข อม ลประกอบท ส าค ญในการจ ดท าย ทธศาสตร ศ กษา ต วช ว ดในระด บองค กร เม อได ท าการศ กษาและทบทวนข อม ลย ทธศาสตร ท เก ยวข อง ข อม ลว ส ยท ศน พ นธก จ แล ว จากน นด าเน นการก าหนดประเด นส าค ญในย ทธศาสตร องค กร ข นตอนท 2 การท า HR SWOT เพ อว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส อ ปสรรค ในเร องของ คน ท จะท าให องค กรบรรล หร อไม บรรล ตามย ทธศาสตร ท วางไว ข นตอนน เป นข นตอนท จะช วยในการว เคราะห ข อม ลป จจ ยภายใน และป จจ ยภายนอกในด านทร พยากร มน ษย ท ม ผลต อความส าเร จขององค กร ซ งการท า HR SWOT น น เป นการว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส อ ปสรรค ในเร องของ คน ท จะท าให องค กรบรรล หร อไม บรรล ผลส าเร จตามย ทธศาสตร และกลย ทธ ท วางไว เป นการด าเน นการในร ปการประช ม หร อ Workshop เพ อเป นการระดมสมอง ซ งให ได มาซ ง ข อม ลจ านวนมาก เป นการระดมสมอง โดยท ส งท ได จากการระดมสมองน นเป นความเห นของผ ท มาเข าร วม พ จารณาให ความส าค ญก บจ ดอ อน เป นล าด บแรก ๆ เป นการว เคราะห ในท กๆ ด านท เก ยวก บการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ไม ควรจ าก ด เฉพาะในด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ ยงอย างเด ยว ข นตอนท 3 ว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรมน ษย เพ อว เคราะห ข อม ลท ส าค ญ ซ งจะช วยสน บสน น ผลการท า HR SWOT และเป นข อม ลสน บสน นในการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรต อไป ข นตอนน เป นข นตอนท จะช วยสน บสน นการจ ดท าย ทธศาสตร ด วยการว เคราะห จากข อม ลส าค ญด าน ทร พยากรมน ษย และย งเป นการตรวจสอบ ย นย น การท า HR SWOT ในข นตอนก อนหน าถ งความสอดคล อง และ เป นเหต เป นผลซ งก นและก น นอกจากน การว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรมน ษย ย งช วยให การจ ดท า ย ทธศาสตร ต าง ๆ ม ความถ กต องโดยม ข อม ลต วเลขสน บสน นการค ดว เคราะห และการจ ดท า ผลจากการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรมน ษย น น ท าให องค กรเห นถ งน ยส าค ญท ม ผลต อการ บร หารงานในป จจ บ น และอนาคตอ นใกล เช น การว เคราะห จ านวนคนในแต ละช วงอาย ท าให เห นถ งกล มประชากร ส วนใหญ ในองค กร ด วยข อม ลน ท าให การก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนการพ ฒนาม ความสอดคล องก บกล มคน ส วนใหญ ในองค กร จ านวนว นท ใช ในการพ ฒนา แสดงถ งค าเฉล ยจ านวนว นท บ คลากรได ร บในการพ ฒนา และ ค าใช จ ายในการพ ฒนาน นสะท อนถ งการบร หารจ ดการ ความพยายามในการด าเน นการพ ฒนาผ านการใช จ ายเพ อ การพ ฒนาซ งสามารถน าไปเปร ยบเท ยบก บหน วยงานท เป นหน วยงานท ด ในเร องการพ ฒนาคน หน า 2-2

6 ข นตอนท 4 ศ กษาต วแบบการพ ฒนาขององค กรท คล ายคล งก น เพ อศ กษาแนวปฏ บ ต ท ด ขององค กรอ น ซ งจะช วยสน บสน นการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร เน องด วยจากความเป นจร งท ว า องค กรใดองค กรหน งน นไม ได เก งไปท กเร อง ย งม องค กรท เก งกว าองค กรอ น ๆ อย างมากในบางเร อง ด งน นการศ กษาจากประสบการณ ตรงขององค กรอ น แล วน ามาประย กต ให เหมาะสม จะ ช วยประหย ดเวลาและลดการด าเน นงานแบบลองผ ดลองถ ก ท าให สามารถเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน และเพ ม ศ กยภาพในการแข งข น ในการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค กรน นควรท จะศ กษาและเปร ยบเท ยบก บหน วยงาน หร อองค กรท ม ความคล ายคล งก นด วย ท งน เพ อให เก ดการเร ยนร โดยเล อกสรรและน าย ทธศาสตร ท ด เหล าน นมา ประย กต ใช เพ อการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการศ กษาต วแบบการพ ฒนาขององค กรอ นน น จะให ความส าค ญในการศ กษากลย ทธ ในเร องการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ขององค กรท ประสบความส าเร จในด านการวางกลย ทธ การพ ฒนา ซ งส วนใหญ จะเป นองค กรท ม ประว ต ท ยาวนานหร อประสบความส าเร จในการด าเน นงานอย างต อเน อง หร อเป นองค กรธ รก จ ร ฐว สาหก จ ท ล กษณะภารก จท คล ายคล งก น ท งในและต างประเทศ ข นตอนท 5 จ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร (HRD Strategy) เป นข นตอนการก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรในรายละเอ ยด พร อมต วช ว ดผลงานท ส าค ญ (KPI) ข นตอนน เป นข นตอนในการสร างย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค กร โดยการน าข อม ลท ได จาก ข นตอนท 1 ถ ง 4 มาว เคราะห จ ดล าด บความส าค ญ จ ดกล มประเด นป ญหา เพ อจ ดท าเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาข น เม อสร างย ทธศาสตร การพ ฒนาจากข นตอนการสร างย ทธศาสตร และท าการเช อมโยงก บย ทธศาสตร หล ก ของกรมชลประทานแล ว ล าด บถ ดมา ด าเน นการจ ดกล ม ปร บปร ง เพ อค ดเล อกให เหล อในปร มาณย ทธศาสตร ท เหมาะสม จากน นน าช อย ทธศาสตร ท ได ผ านการจ ดกล ม ปร บปร งแล ว มาก าหนดต วช ว ด พร อมท งช อโครงการใน แต ละย ทธศาสตร ในการก าหนดต วช ว ดควรเป นการว ดผลล พธ หร อผลส มฤทธ ของย ทธศาสตร และควรก าหนด ต วช ว ดท สอดคล องและตรงต อย ทธ ศาสตร ท ก าหนดข นมา ท งน จะท ากรมชลประทานสามารถประเม นผลงาน ความส าเร จได ง าย ข นตอนท 6 จ ดท าแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) เป นข นตอนหน งในการแปลงย ทธศาสตร มาส การปฏ บ ต และการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป นการผล กด นให ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน นประสบผลส าเร จด วย การจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) ม ว ตถ ประสงค เพ อให การด าเน นงานตามย ทธศาสตร น นได เก ดข น จร ง ม กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเน นงานท ช ดเจน นอกจากน ย งเป นการมอบหมายความ ร บผ ดชอบให ผ ท เก ยวข องเพ อน าไปก าหนดเป นแผนงานการปฏ บ ต งานของตนซ งน าไปส การประเม นผลงานประจ าป ท ม ความช ดเจนในผลงานท เก ดข น การก าหนดแผนปฏ บ ต งานท ด ต องม ความสอดคล องตามว ตถ ประสงค ของต วช ว ด กรอบระยะเวลาต องเป น ระยะเวลาท สามารถด าเน นการให แล วเสร จได ม ความเป นไปได ในการน ามาปฏ บ ต และสามารถปฏ บ ต ได ตามจร ง หน า 2-3

7 ข นตอนท 7 ประเม นผลการพ ฒนาตามแผน เป นการต ดตามผลความก าวหน า และความส าเร จ ท งน เพ อ น ามาปร บแต งแผนปฏ บ ต งานให ปฏ บ ต ได ตามเป าหมายท ก าหนด ข นตอนส ดท ายของการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน น เป นข นตอนการต ดตามและประเม นผล ความก าวหน า ความส าเร จของย ทธศาสตร ท ได ก าหนดไว ในการประเม นและต ดตามผลตลอดช วงระยะเวลาของ แผนปฏ บ ต การ เพ อองค กรจะได ทราบถ งความก าวหน าตามแผนงาน และเม อเก ดความล าช าองค กรสามารถศ กษา ข อม ลเพ มเต มจากผ ร บผ ดชอบ เพ อร วมก นปร บปร งการปฏ บ ต งานให บรรล เป าหมายในท ส ด ในการต ดตามผล องค กรควรม การต ดตามผลโดยการรวบรวมรายงานความก าวหน า ผลงาน ป ญหา อ ปสรรค ท เก ดข น รวมท งสาเหต จากผ ร บผ ดชอบ ในช วงระยะเวลาท ช ดเจน เช น ท กเด อน หร อ ท กไตรมาส เป นต น และจ ดประช มเพ อรายงานความก าวหน าเพ อแลกเปล ยนข อม ล ความค ดเห น ท ช วยสน บสน นผ เก ยวข อง เพ อให องค กรบรรล เป าหมายของการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท ได จ ดท า หน า 2-4

8 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลประกอบการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ในการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรน น ได ม การน าข อม ลในหลาย ๆ ด านมาสร ปผลและว เคราะห เพ อประกอบในการจ ดท าย ทธศาสตร ท งน เพ อให ย ทธศาสตร ท จ ดท าข นน นสามารถน ามาใช ในการพ ฒนาแก ไขใน ส วนท เป นจ ดอ อนของบ คลากร และส งเสร มสมรรถนะท จ าเป นในการบรรล เป าประสงค เช งกลย ทธ ของกรม ชลประทาน ท งน ในการว เคราะห ข อม ลได ก าหนดท มาของข อม ลเพ อน ามาว เคราะห ได 4 ทาง ค อ 1.การส มภาษณ จาก กล มผ บร หารระด บส ง 2.การรวบรวมข อม ลท ส าค ญด านทร พยากรบ คคลจากหน วยงานท เก ยวข อง 3.การสร ปจาก แบบสอบถามส ารวจความเห นต อการพ ฒนาบ คลากร 4.การส มมนาเช งปฏ บ ต การการว เคราะห HR SWOT ซ ง สร ปผลการว เคราะห ข อม ลจากท มาของข อม ลด งกล าว ได ด งน สร ปการส มภาษณ จากผ บร หารระด บส ง จากการส มภาษณ ผ บร หารระด บส ง ซ งประกอบไปด วย ผ บร หารระด บรองอธ บด และ ผ บร หารใน หน วยงานผ ร บผ ดชอบโดยตรงในเร องการบร หารบ คลากร เพ อสอบถามความคาดหว งในเร องการพ ฒนาบ คลากรใน ความเห นของผ บร หารระด บส ง สามารถสร ปผลการส มภาษณ ได ด งน 1. การเพ มแหล งก กเก บและพ นท ชลประทานใหม (ม งส 60 ล านไร ) บ คลากรต องม ความพร อม เพ อ ท าให เป าหมายด งกล าวประสบผลส าเร จ 2. บ คลากรต องม ความร ความสามารถในการบร หารจ ดการอาคารและพ นท ชลประทานในป จจ บ นให ได เต มประส ทธ ภาพ 3. การสร างนว ตกรรมในการชลประทานใหม ๆ 4. การน าเทคโนโลย มาใช ในงานชลประทานเพ มข น 5. การสร างความแข งแกร งในการประสาน และบร หารภาคส งคม เพ อให บรรล ภาระก จหล ก 6. การพ ฒนาท กษะให เป น multi skill เพ อปร บต วก บนโยบายควบค มก าล งคนภาคร ฐ 7. การเพ มท กษะการบร หารจ ดการในงาน 8. การเสร มสร างภาวะผ น าให แก ผ บ งค บบ ญชาท กระด บ โดยเฉพาะเร องการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา สร ปการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล ในการว เคราะห ข อม ลส าค ญด านทร พยากรบ คคล ได ท าการว เคราะห ข อม ลส าค ญ ด งน โครงสร างข าราชการจ าแนกแต ละช วงอาย ข อม ลการเกษ ยณอาย ของราชการป อ ตราการส ญเส ยจ าแนกตามช วงอาย งานและสาเหต ส ดส วนข าราชการ ชาย-หญ ง ข อม ลค าใช จ ายด านบ คลากรต องบประมาณรวม ข อม ลงบในการพ ฒนาบ คลากรต องบบ คลากร ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนา หน า 3-1

9 จากการว เคราะห ข อม ลท ส าค ญด านทร พยากรบ คคลด งท กล าวข างต นน น ผลการว เคราะห พบว า ใน ระยะเวลา 5 ป ข างหน า กรมชลประทานจะประสบป ญหาในเร องอ ตราก าล งคนท จะหายไปจากการเกษ ยณอาย ซ ง ก าล งคนด งกล าวเป นก าล งคนในระด บผ บร หาร ซ งอาจส งผลกระทบในเร องการบร หารงานของกรม ความพร อมของ ก าล งคนท จะทดแทนก าล งคนท หายไป นอกจากน ในเร องค าใช จ ายในการพ ฒนาและจ านวนว นท ได ร บการพ ฒนา ของข าราชการน นย งต ากว าเป าหมายท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดไว ค อ จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนา 10 ว น ต อคน ต อป และค าใช จ ายการพ ฒนา 3% ของงบบ คลากร สร ปการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถาม นอกจากการส มภาษณ ผ บร หารระด บส งแล ว ย งม การส ารวจข อม ลความเห นจากบ คลากรของกรม ชลประทานประกอบในการกระบวนการรว เคราะห ข อม ลด วย โดยได ม การส งแบบสอบถามไปย งหน วยงานต าง ๆ เพ อให บ คลากร ท งข าราชการ พน กงานราชการ และล กจ างประจ า ได ตอบแบบสอบถามในเร องการพ ฒนาบ คลากร ของกรม โดยม กล มผ ตอบแบบสอบถามด งรายละเอ ยดต อไปน ข อม ลกล มผ ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) % ระด บผ ตอบแบบสอบถาม ข าราชการ บร หาร 5 0.3% อ านวยการ % ว ชาการ % ท วไป % ล กจ างประจ า พ นฐาน % สน บสน น % ช าง % พน กงานราชการ ท วไป % รวม 1, % ข อม ลกล มผ ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) % ช วงอาย ผ ตอบแบบสอบถาม ต ากว า 25 ป % ป % ป % ป % ป % หน า 3-2

10 51 ป ข นไป % รวม 1, % ในการตอบแบบสอบถามน น ได ก าหนดให ผ ตอบแบบสอบถามให ความเห นในแต ละด านของการพ ฒนา บ คลากรของกรมจ านวน 4 ด านหล ก ได แก 1. นโยบายการพ ฒนา 2. ท ศทางการพ ฒนา 3. เคร องม อในการพ ฒนา 4. การประเม นและต ดตามผลการพ ฒนา ผลสร ปความเห นต อการด าเน นการในภาพรวม สร ปผลความเห นต อการด าเน นการในแต ละด านน น จากคะแนนเต ม 5 คะแนน (ด มาก) คะแนนเฉล ยอย ใน ระด บต ากว า 3 คะแนน (ระด บปานกลาง) โดยด านนโยบายการพ ฒนาคะแนนเฉล ย 2.93 คะแนน ด านท ศทางการ พ ฒนา 2.95 ด านเคร องม อในการพ ฒนา 2.87 คะแนน และด านการประเม นและต ดตามผลการพ ฒนา 2.93 คะแนน ผลสร ปความเห นต อการด าเน นการในรายละเอ ยด และเม อพ จารณาในรายละเอ ยดของแต ละด านสามารถสร ปความเห นต อการด าเน นงานท ม ผ ตอบเป น ส ดส วนส งส ด 3 ล าด บซ งให ความเห นว าย งเห นว าควรพ ฒนาให ด ย งข น รายละเอ ยดด งภาพต อไปน หน า 3-3

11 ความเพ ยงพอของงบประมาณการพ ฒนา % 19.09% นโยบายการพ ฒนา จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาต อคนต อป พอเพ ยง นโยบายการพ ฒนาบ คลากรม ความช ดเจน % % 19.56% 24.48% ท ศทางในการพ ฒนา การฝ กอบรมม ความต อเน องไปตามระด บ ต าแหน ง ม การก าหนดพฤต กรรมท ใช เป นต วแบบในการพ ฒนา ม การพ ฒนาในองค ความร ใหม ๆ อย างพ ยงพอ % % % 21.97% 20.67% 24.49% เคร องม อการพ ฒนา ม การท า On The Job Training อย างท วถ ง จ ดให ม การเร ยนร ในร ป Project Based Learning ม การส อข อม ลหล กส ตรการอบรมไปส บ คลากรอย างท วถ ง % % % 18.72% 18.24% 23.54% การประเม นและต ดตามผล น าการพ ฒนามาเป นส วนหน งของการให ค ณ ให โทษ ม การว ดความค มค าจากการพ ฒนาท ช ดเจน ม ระบบการประเม นผลการฝ กอบรมท ม ประส ทธ ภาพ % % % 22.51% 22.97% 22.38% ซ งสามารถสร ปป ญหาของระบบการพ ฒนาบ คลากรในป จจ บ นได ค อ ในเร องนโยบายการพ ฒนาน น ม นโยบายการพ ฒนาท ช ดเจนแล วแต การน าไปส การปฏ บ ต ย งม ป ญหา ปร มาณเวลาและงบประมาณเพ อการพ ฒนาน น ย งไม เพ ยงพอ ในเร องท ศทางการพ ฒนาในป จจ บ นย งขาดความต อเน อง และขาดการน าองค ความร ใหม ๆ มาส การ พ ฒนาอย างเพ ยงพอ ในเร องเคร องม อการพ ฒนาน นขาดเคร องม อการพ ฒนาท หลากหลายและย งขาดเคร องม อท เป นการเร ยนร เช งประจ กษ ซ งเป นการเร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร ง ในเร องการประเม นและต ดตามผลระบบพ ฒนา บ คลากรย งเป นร ปแบบการประเม นความร มากกว าการประเม นท กษะในส วนท เพ มข นภายหล งการพ ฒนา รวมท งย ง ไม สามารถประเม นถ งผลตอบแทนท ได ร บจากการพ ฒนาได หน า 3-4

12 สร ปการว เคราะห HR SWOT ในการว เคราะห ข อม ลสภาพแวดล อมภายในและภายนอก ได ม การจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อรวบรวม ข อม ล โดยได เช ญผ บร หารจากท กหน วยงานมาร วมก นท า HR SWOT เพ อว เคราะห หาจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และ อ ปสรรค โดยเน นในประเด นท เก ยวข องก บบ คลากร ท งน สามารถสร ปผลจากว เคราะห ได ด งน จ ดแข ง ม ระบบ IT และเทคโนโลย ท ท นสม ยรองร บ องค กรม แผนในการพ ฒนาบ คลากรเฉพาะด าน บ คลากรม ความร ความเข าใจ เข าถ งว ฒนธรรมในพ นท การม ส วนร วมก บช มชนท องถ น ผ บร หารให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการน า ม การต ดตาม ประเม นผล และคาดการณ อย างเป นระบบ องค กรม การส งสมประสบการณ อย างต อเน องในเร องการป องก นและบรรเทาภ ยจากน า บ คลากรม องค ความร ความเช ยวชาญเฉพาะด าน และม ประสบการณ ส ง จ ดอ อน ขาดการพ ฒนาความร ด านเทคโนโลย ระบบ เคร องม อใหม ๆ ในการพ ฒนาแหล งน า ขาดท กษะด านการส อข อความ บร หารประชาส งคมเพ อสร างแรงสน บสน นจากประชาชน และท กษะท จ าเป นในการท างานเช งร ก การสน บสน นด านงบประมาณการพ ฒนาย งไม เพ ยงพอ ด านอ ตราก าล งย งไม เพ ยงพอและไม เหมาะสมในก บปร มาณงาน ระบบสน บสน นด านการปฏ บ ต งานย งขาดประส ทธ ภาพ ขาดการสร ปบทเร ยน องค ความร และต ดตามประเม นผลเพ อการแก ป ญหาอย างจร งจ งและต อเน อง ขาดการมองเช งระบบ ความเข าใจและท กษะการท างานแบบบ รณาการ บ คลากรม อาย มากและไม ยอมร บเทคโนโลย โอกาส สถาบ นพระมหากษ ตร ย ให ความส าค ญในการพ ฒนา องค กรเป นท ร จ กและยอมร บ และม ภาพล กษณ ท น าเช อถ อ ม การสน บสน น ส งเสร มท งด านนโยบายและแนวทางการปฏ บ ต จากร ฐบาล ม กฎหมายท รองร บและช ดเจน เป นหน วยงานท ม ภารก จหล กท ส าค ญต อประชาชนและประเทศในเร องการบร หารจ ดการน า อ ปสรรค งบประมาณไม เพ ยงพอ กฏหมาย/กฏระเบ ยบไม เอ ออ านวย (การขออน ญาตต างๆ) ม การต อต านจาก NGO/ประชาชน ท เส ยผลประโยชน การแทรกแทรงจากฝ ายการเม อง ในเร องการปฏ บ ต งาน และการแต งต งบ คลากร ม ภ ยธรรมชาต และการปร บเปล ยนภ ม อากาศท ไม สามารควบค มได หน า 3-5

13 บทท 4 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) ผลการว เคราะห ข อม ลท ส าค ญในด านต าง ๆ จากผ บร หาร บ คลากร รวมท งข อม ลย ทธศาสตร ของกรม ชลประทาน ได ถ กน ามาสร ปเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) อ กท ง ได ม ปร บปร งการก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จ การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) ใหม และ จ ดท าเป นแผนท ย ทธศาสตร เพ อให เป นกรอบกลย ทธ ในการพ ฒนาทร พยากรบ คคล และเพ อส อสารให บ คลากรใน องค กรได ม ความเข าใจในท ศทาง เห นความช ดเจนของการพ ฒนาบ คลากรร วมก น โดยม รายละเอ ยดด งน ว ส ยท ศน บ คลากรของกรมชลประทาน เป นผ ม สมรรถนะส ง เป ยมด วยจร ยธรรม เข าถ งประชาชน ม ความเป น สากล ท มเทผล กด นให ย ทธศาสตร องค กรส าเร จ พ นธก จ 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ความเช ยวชาญในงาน อย างส งส ด 2. สร างเสร มว ฒนธรรม และพฤต กรรมท สน บสน นต อว ส ยท ศน พ นธก จของกรมชลประทาน 3. ส งเสร มการเร ยนร อย างย งย น โดยม การพ ฒนาตนเองเป นห วใจหล ก 4. พ ฒนาผ บ งค บบ ญชา และผ บร หาร ให ม ท กษะการจ ดการ และภาวะผ น าท เป นเล ศ แผนท ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ว ส ยท ศน การพ ฒนาบรรล ว ส ยท ศน องค กรบรรล ม มมองด านผ ม ส วนได เส ย (Stake holder) ม ความเป น สากล ผ ปฏ บ ต งาน ผ บ งค บบ ญชา ประชาชน ใส ใจพ ฒนา ท กษะการ ท กษะส ง ม จร ยธรรม ภาวะผ น าส ง ได ร บการ เช อ ตนเอง จ ตอาสา จ ดการส ง บร การท ด ถ อศ ทธา ม มมองด าน กระบวนการ ภายใน ระบบการบร หารความสามารถท สร างความต อเน อง ปร บปร งระบบสมรรถนะให เป น หล กในการพ ฒนา Development Road Map ขยายผล Career Development ยกระด บ KM เคร องม อการพ ฒนาท ม ประส ทธ ผลส ง หล กส ตรฝ กอบรมท สน บสน นย ทธ ศาสตร หล กกรมฯ หล กส ตรสร างท กษะความเป นสากล เคร องม อการพ ฒนาภาวะผ น าและ การจ ดการ การเร ยนร ด วยการปฏ บ ต จร ง ว ฒนธรรมองค กรท สน บสน นย ทธศาสตร ก าหนดต วแบบพฤต กรรมท ช ดเจน ก จกรรมปร บพฤต กรรมอย างต อเน อง การสน บสน นจากผ บ งค บบ ญชา ม มมองด าน การเร ยนร ผ ปฏ บ ต งานด าน HRD ม ความสามารถ ระบบ IT เพ อการ พ ฒนา สร างเคร อข าย ผ ถ ายทอดความร ว ทยากรภายใน ม มมองด าน งบประมาณ การใช งบประมาณการพ ฒนา ม ประส ทธ ภาพ งบประมาณม เพ ยงพอ หน า 4-1

14 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ในงาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป นเคร องม อ หล กในการบร หารจ ดการการพ ฒนา 2. น าระบบบร หารความก าวหน าทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หารและผ เช ยวชาญ เพ อสร าง ความต อเน องในการบร หารงาน 3. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ งประชาชนให แก ข าราชการท กระด บช น 4. สร างภาวะผ น า และท กษะด านการบร หาร คน ท เข มแข งให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อใช ในการจ งใจ พ ฒนาและมอบหมายงานผ ใต บ งค บบ ญชา 5. สร างว ฒนธรรมการท างานร วมก นอย างม ความส ข 6. พ ฒนาท กษะความเป นสากลให แก ข าราชการเพ อส งเสร มบทบาทของกรม และของประเทศต อ ประชาคมอาเซ ยน 7. ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร เพ อม งส การเป นองค กรแห งการเร ยนร โดยในแต ละย ทธศาสตร การพ ฒนาน นได ก าหนดต วช ว ด เพ อการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ความก าวหน าของการด าเน นงานตามย ทธศาสตร ไว ด งน ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ด 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ในงาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป นเคร องม อ หล กในการบร หารจ ดการการพ ฒนา 1. ร อยละเฉล ยของข าราชการกรมท ผ านการประเม น สมรรถนะในระด บท องค กรคาดหว ง (% Competency Fit) 2. จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาเฉล ยต อคนต อป 2. น าระบบบร หารความก าวหน าทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หารและผ เช ยวชาญเพ อ สร างความต อเน องในการบร หารงาน 3. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ ง ประชาชนให แก ข าราชการท กระด บช น 1. ร อยละของข าราชการท ได ร บการเต บโตตามแผน ความก าวหน าทางอาช พต อป 2. ผลการส ารวจความพ งพอใจในระบบบร หาร ความก าวหน าของผ บ งค บบ ญชา และบ คลากร 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรได ร บการพ ฒนา หร อเข าร วมก จกรรมด านส งเสร มค ณธรรม และจ ต อาสา 2. ผลการส ารวจภาพล กษณ ด านค ณธรรมจร ยธรรม ของบ คลากรต อส งคมภายนอก หน า 4-2

15 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ด 4. สร างภาวะผ น า และท กษะด านการบร หาร คน ท เข มแข งให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อใช ในการจ งใจพ ฒนา และมอบหมายงานผ ใต บ งค บบ ญชา 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรซ งด ารงต าแหน ง ผ บ งค บบ ญชาท ได ร บการพ ฒนาในเร องภาวะผ น า และการบร หารคน 2. ผลการประเม นท ศนคต ของบ คลากรต อ ผ บ งค บบ ญชา 5. สร างว ฒนธรรมการท างานร วมก นอย างม ความส ข 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรเข าร วมก จกรรม พ ฒนาความส ขกาย ส ขใจ 2. ร อยละของความพ งพอใจของบ คลากรต อการ ปฏ บ ต งาน 6. พ ฒนาท กษะความเป นสากลให แก ข าราชการเพ อ ส งเสร มบทบาทของกรม และของประเทศต อ ประชาคมอาเซ ยน 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรได ร บการพ ฒนา ท กษะความเป นสากล 2. ผลคะแนนเฉล ยการสอบท กษะทางภาษาอ งกฤษ 7. ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร เพ อม งส การเป นองค กร แห งการเร ยนร 1. จ านวนความร /บทความ/นว ตกรรม เฉล ยต อคนท บ คลากรบ นท กเข าระบบ KM 2. ผลงานนว ตกรรมท ได ร บการค ดเล อกให ได ร บรางว ล. หน า 4-3

16 บทท 5 แผนพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน (พ.ศ ) เพ อให เก ดการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คคลากรท ได ก าหนดไว แล วน น (รายละเอ ยดใน บทท 4) จ งได ม การก าหนดแผนงานโครงการ (Action Plan) ในแต ละย ทธศาสตร ท งน เพ อให การด าเน นการพ ฒนา ต าง ๆ น นม ความสอดคล องและเช อมโยงก บย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คคลากร รวมท งเช อมโยงก บย ทธศาสตร หล ก ของกรมด วย แผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ในงานโดยใช ระบบสมรรถนะ เป นเคร องม อหล กในการบร หารจ ดการการพ ฒนา 1. โครงการปร บปร งความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของข าราชการกรมชลประทาน 2. โครงการจ ดท า Development Road Map เพ อใช พ ฒนาข าราชการท กสายงาน 3. โครงการพ ฒนาข าราชการท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ 4. โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ในการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร หล กของกรม (การพ ฒนาแหล งน า บร หารจ ดการน า ป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า) 5. โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ใหม ในงานชลประทาน (ส าหร บสายงานรองและสายงาน สน บสน น) 6. โครงการฝ กอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายและระเบ ยบการปฏ บ ต งานใหม 7. โครงการพ ฒนาท กษะด านพ ฒนาองค กร 8. โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 2 น าระบบบร หารความก าวหน าทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หารและ ผ เช ยวชาญ เพ อสร างความต อเน องในการบร หารงาน 1. โครงการเตร ยมความพร อมเข าส ต าแหน งผ อ านวยการโครงการชลประทาน 2. โครงการขยายผลการจ ดท า Career Management และการน ามาใช ท วท งองค กร 3. โครงการจ ดท า Career Planning ส าหร บข าราชการท ม ศ กยภาพส ง 4. โครงการส งเสร มและพ ฒนาท กษะ Coach ให เป นม ออาช พ 5. โครงการฝ กอบรมการพ ฒนาว ทยากรท เช ยวชาญในแต ละสาขางาน 6. โครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของกรมชลประทาน 7. โครงการพ ฒนาผ บร หารโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 3 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ งประชาชนให แก ข าราชการท กระด บช น 1 โครงการเสร มสร างความส มพ นธ ก บเคร อข ายค ณธรรม 2 โครงการเสร มสร างขว ญและก าล งใจ ส าหร บบ คคลท ได รางว ล 3 โครงการเผยแพร ข อบ งค บกรมชลประทานว าด วยจรรยาข าราชการกรมชลประทาน หน า 5-1

17 4 โครงการชลประทานอาสาช วยเหล อช มชน 5 โครงการพ ฒนาความสามารถในการบร การและจ ดการช มชน 6 โครงการเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม 7 โครงการส งเสร มสน บสน นให ม การปฏ บ ต งานตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด 8 โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 4 สร างภาวะผ น า และท กษะด านการบร หาร คน ท เข มแข งให แก ผ บ งค บบ ญชาเพ อใช ในการจ งใจพ ฒนาและมอบหมายงานผ ใต บ งค บบ ญชา 1. โครงการพ ฒนาระบบประเม น Leadership Competency แบบ360 องศา 2. โครงการพ ฒนาภาวะผ น า และท กษะการให ค าปร กษาเพ อจ งใจ เพ อสร างผ บ งค บบ ญชาท เป นเล ศ 3. โครงการพ ฒนาความร การจ ดการทร พยากรมน ษย แก ผ บ งค บบ ญชา (HR For Line Manager) 4. โครงการประกวดแผนก จกรรมการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา (ส ดยอดน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย ) 5. โครงการการพ ฒนา Road Map การพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาท เป นเล ศ 6. โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บหน วยงานภายนอก ย ทธศาสตร ท 5 สร างว ฒนธรรมการท างานร วมก นอย างม ความส ข 1 โครงการพ ฒนาการท างานร วมก นเป นท มข ามสายงาน 2 โครงการการอบรมการบร หารความเคร ยดในการท างาน และการให ก าล งใจเพ อนร วมงาน 3 โครงการจ ดท าระบบตรวจสอบความส ขในการท างานผ านเทคโนโลย สารสนเทศ 4 โครงการคล น คจ ตใจ (Life Coach) 5 โครงการเสร มสร างความผาส ข ความพ งพอใจ และแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท 6 พ ฒนาท กษะความเป นสากลให แก ข าราชการเพ อส งเสร มบทบาทของกรม และของ ประเทศต อประชาคมอาเซ ยน 1. การบรรยายพ เศษเพ อให ความร ประชาคมอาเซ ยนให แก บ คลากรกรมชลประทาน 2. โครงการทดสอบท กษะภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส าหร บผ ร บท นไปศ กษา ฝ กอบรม/ส มมนา และ ด งาน ณ ต างประเทศ 3. โครงการฝ กอบรมความร ด านภาษาอ งกฤษ เพ อเตร ยมบ คลากรส ประชาคมอาเซ ยน 4. โครงการค ายภาษาอ งกฤษ 5. โครงการศ กษาด งานด านการชลประทานและการบร หารจ ดการ 6. โครงการพ ฒนาความร ท วไปและว ฒนธรรมของประเทศในกล มอาเซ ยน ย ทธศาสตร ท 7 ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร เพ อม งส การเป นองค กรแห งการเร ยนร 1. โครงการพ ฒนาท กษะการค ดเพ อสร างนว ตกรรม (Creative for Innovation) 2. โครงการพ ฒนาท กษะการใช เคร องม อ KM (KM Tool Training ) 3. โครงการประกวดนว ตกรรม (KM Award) 4. โครงการตรวจประเม นการจ ดการความร ส ความเป นเล ศ (KMA) หน า 5-2

18 5. โครงการส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร (Learning Cultural Campaign) 6. สร ปบทเร ยนผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร กรม (AAR) 7. โครงการพ ฒนาคล งความร (Knowledge Asset) 8. การศ กษาด งานองค กร Best Practice 9. ก จกรรม KM Day การก าหนดต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากร เพ อให การต ดตามความส าเร จและความก าวหน าในแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรท ได ก าหนดไว ในแต ละ ย ทธศาสตร น นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องสน บสน นต อความส าเร จของย ทธศาสตร หล กของกรม ชลประทาน จ งได ม การก าหนดต วช ว ดในแต ละแผนงานโครงการไว ซ งผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานสามารถใช เป นแนวทาง ในการต ดตาม และประเม นผลความส าเร จได ในการก าหนดต วช ว ดน นต องม ความช ดเจน สามารถว ดผลได และ สามารถว ดผลได จร ง ส าหร บต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากร ได ก าหนดต วช ว ดในแต ละแผนงานด งน หน า 5-3

19 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 1.พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ใน งาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป น เคร องม อหล กในการบร หารจ ดการ การพ ฒนา 1. ร อยละเฉล ยของข าราชการกรมท ผ าน การประเม นสมรรถนะในระด บท องค กร คาดหว ง (% Competency Fit) 2. จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาเฉล ยต อคน ต อป 1.1 โครงการปร บปร งความร ความสามารถและ ท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของข าราชการกรม ชลประทาน. 1.2 โครงการจ ดท า Development Road Map เพ อใช พ ฒนาข าราชการท กสายงาน ความส าเร จของการปร บปร ง ความร ความสามารถและท กษะ ท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการกรมชลประทาน ความส าเร จของการจ ดท า Road Map 1.3 โครงการพ ฒนาข าราชการท อย ระหว างทดลอง ปฏ บ ต หน าท ราชการ ร อยละของข าราชการท ผ าน การทดลองงาน 1.4 โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ในการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร หล กของกรม (การ พ ฒนาแหล งน า บร หารจ ดการน า ป องก นและ บรรเทาภ ยอ นเก ดจากน า) จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนา 3 ว นต อคนต อป หน า 5-4

20 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ส งส ด ท นต อเทคโนโลย ใหม ๆ ใน งาน โดยใช ระบบสมรรถนะเป น เคร องม อหล กในการบร หารจ ดการ การพ ฒนา 1. ร อยละเฉล ยของข าราชการกรมท ผ าน การประเม นสมรรถนะในระด บท องค กร คาดหว ง (% Competency Fit) 2. จ านวนว นท ได ร บการพ ฒนาเฉล ยต อคน ต อป 1.5 โครงการพ ฒนาท กษะการประย กต ใช เทคโนโลย ใหม ในงานชลประทาน (ส าหร บสายงานรองและสาย งานสน บสน น) 1.6 โครงการฝ กอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกฎหมายและระเบ ยบการปฏ บ ต งานใหม ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย 1.7 โครงการพ ฒนาท กษะด านพ ฒนาองค กร ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย 1.8 โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก จ านวนบ คลากรท ได ร บการ พ ฒนา หน า 5-5

21 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 2. น าระบบบร หารความก าวหน า ทางอาช พท ม ประส ทธ ภาพมาใช สร างผ บร หาร และผ เช ยวชาญ เพ อสร างความต อเน องในการ บร หารงาน 1. ร อยละของข าราชการท ได ร บการเต บโต ตามแผนความก าวหน าทางอาช พต อป 2. ผลการส ารวจความพ งพอใจในระบบ บร หารความก าวหน าของผ บ งค บบ ญชา และบ คลากร 1.1 โครงการเตร ยมความพร อมเข าส ต าแหน ง ผ อ านวยการโครงการชลประทาน 1.2 โครงการขยายผลการจ ดท า Career Management และการน ามาใช ท วท งองค กร 1.3 โครงการจ ดท า Career Planning ส าหร บ ข าราชการท ม ศ กยภาพส ง 1.4 โครงการส งเสร มและพ ฒนาท กษะ Coach ให เป นม ออาช พ 1.5 โครงการฝ กอบรมการพ ฒนาว ทยากรท เช ยวชาญในแต ละสาขางาน 1.6 โครงการพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งของ กรมชลประทาน 1.7 โครงพ ฒนาผ บร หารโดยการฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก ผลการประเม นผ เข าร วม โครงการ จ านวนสายอาช พท ม การจ ดท า Career Management แล ว เสร จ ร อยละความส าเร จของการ จ ดท า Career Planning ส าหร บข าราชการท ม ศ กยภาพ ส ง จ านวนบ คลากรท ได ร บการ พ ฒนาท กษะการสอนงานอย าง ม ออาช พ จ านวนบ คลากรท ได ร บการ พ ฒนา ระด บความส าเร จในการพ ฒนา ข าราชกาผ ม ผลส มฤทธ ส ง จ านวนผ บร หารท ได ร บการ พ ฒนาตามแผน หน า 5-6

22 ต วช ว ดแผนงานโครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ต วช ว ดย ทธศาสตร โครงการ ต วช ว ดโครงการ 3. เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม จ ตอาสา การเข าถ งประชาชน ให แก ข าราชการท กระด บช น 1. จ านวนว นต อคนต อป ท บ คลากรได ร บ การพ ฒนา หร อเข าร วมก จกรรมด าน ส งเสร มค ณธรรม และจ ตอาสา 2. ผลการส ารวจภาพล กษณ ด านค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรต อส งคมภายนอก 1.1 โครงการเสร มสร างความส มพ นธ ก บเคร อข าย ค ณธรรม 1.2 โครงการเสร มสร างขว ญและก าล งใจส าหร บ บ คคลท ได รางว ล 1.3 โครงการเผยแพร ข อบ งค บกรมชลประทานว า ด วยจรรยาข าราชการกรมชลประทาน 1.4 โครงการชลประทานอาสาช วยเหล อช มชน 1.5 โครงการพ ฒนาความสามารถในการบร การและ จ ดการช มชน 1.6 โครงการเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม 1.7 โครงการส งเสร มสน บสน นให ม การปฏ บ ต งาน ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด 1.8 โครงการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรมก บ หน วยงานภายนอก ม เคร อข ายค ณธรรมอย างน อย 17 เคร อข าย จ านวนคนท ได ร บรางว ล ร อยละของบ คลากรกรมท ร ข อบ งค บ ม การช วยเหล อช มชนอย างน อย จ านวน 3 ว นต อคนต อป ร อยละของจ านวนบ คลากรท เข าร บการฝ กอบรมตาม เป าหมาย จ านวนผ เข าร วมโครงการ ผลการประเม นผ เข าร วม โครงการ จ านวนผ บร หารท ได ร บการ พ ฒนาตามแผน หน า 5-7

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information