แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคมเป นแผนท จ ดท าเพ อ ก าหนดท ศทางการปฏ บ ต งานในการจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ให สถานศ กษาม การพ ฒนาท งด านผ เร ยน คร และผ บร หาร ให ได มาตรฐาน การศ กษา โดยจ ดท าให สอดคล องก บย ทธศาสตร องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก นและย ทธศาสตร ของ โรงเร ยน ให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนและสถานศ กษา โดยป งบประมาณ พ.ศ ทาง โรงเร ยนได น ามาตรฐานการศ กษา 24 มาตรฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น มาเป นมาตรฐานก าหนดการ จ ดท าโครงการของโรงเร ยน แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ได ร บความร วมม อจากข าราชการคร และ บ คลากร กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน จ ดท าและเห นชอบแผนการใช งบประมาณ รวมท งโครงการ/ ก จกรรม ให ส าเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ขอขอบค ณท กท านท ร วมก นจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการจนส าเร จเร ยบร อยสามารถใช ปฏ บ ต งานได ต อไป ( นายอ ท ย ว ส ลา ) ( นายบ ญเก ด ครเจร ญ ) ประธานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ อ านวยการโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม

3 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยดประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ 21

4 ส วนท 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

5 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร ยน ประธานกรรมการฯและกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม บ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร หารโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม จะได เสนอร างแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานอ กคร งหน ง ฉะน นในโอกาสน คณะผ บร หาร โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม จ งขอแถลงให ท านประธานและคณะกรรมการสถานศ กษาฯ ท กท านได ทราบถ ง สถานการณ คล ง ตลอดจนหล กการแนวนโยบายการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ด งต อไปน 1. สถานการณ คล ง รายงานการเง นป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 รายร บ รายจ าย คงเหล อ 7,051, บาท 5,799, บาท 1,251, บาท เง นคงเหล อ - ค างจ าย 977, บาท - ภาษ ห ก ณ ท จ าย 3, บาท เง นสะสมป งบประมาณ พ.ศ คงเหล อ 270, บาท เง นสะสมคงเหล อ ยกไปป งบประมาณ พ.ศ รวมท งส น 663, บาท ( เง นสะสมยกมาจากป พ.ศ , บาท + เง นสะสมป พ.ศ , บาท )

6 2. การบร หารงบประมาณในป ท ผ านมาและป ป จจ บ น 2.1 รายได รายได ร บจร ง ป 2556 ประมาณการ 2557 หมายเหต ก. รายได ท จ ดหาเอง 85, ,000 ข. รายได ท องค กรปกครองส วนท องถ นต ง งบประมาณให และเง นท ได ร บจากเง น อ ดหน น 1. เง นท องค กรปกครองส วนท องถ นต ง งบประมาณให สถานศ กษา จากเง นรายได ของ องค กรปกครองส วนท องถ นเอง 2. เง นอ ดหน นท ร ฐจ ดสรรให องค กรปกครอง ส วนท องถ นเพ อต งงบประมาณให สถานศ กษา 3. เง นอ ดหน นเฉพาะก จ 3.1 เง นรายห ว 3.2 เง นค าเคร องแบบน กเร ยน 3.3 เง นหน งส อเร ยน 3.4 เง นค าอ ปกรณ การเร ยน 3.5 เง นค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1,880, ,000 2,111, , , , ,490 2,681, ,000 2,270, , , , ,350 รวม 6,022,017 7,021, รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและ ช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยน 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และ ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 20,000 3,223,137 20,000 3,542,051

7 2.2 รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 3. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษา เพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ต ท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรม ด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออก ก าล งกายให ก บผ เร ยนอย างครบวงจร 4.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท สมบ รณ 5. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยน ประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ ง ประสงค 6. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพใน การปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากร ให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและ ประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด 66,750 83,000 42,000 5,000 41,550 2,500 25,000 66, ,000 42,000 5,000 41,550 5,500 50,000

8 2.2 รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 7. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อ การเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นไป อย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายใน โรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม 297,680 20, ,680 70, ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บ ช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วน ร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน 48,000 53, ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน า 10,000 10,000 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ใน ระบบบร หาร 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบ 1,000 2,780 การน เทศต ดตามและประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 9.3 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การ 2,364,400 2,509,400 จ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากรเพ อใช ใน การบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครอง น กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษาข น 21,000 21,000 พ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนา โรงเร ยน รวมรายจ ายท งส น 6,271,017 7,021,751

9 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

10 บ นท กหล กการและเหต ผล ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หล กการ รวมรายจ ายท งส น ยอดรวม 7,021,751 บาท แยกรายละเอ ยดตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนาได ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการ ของผ เร ยน ยอดรวม 20,000 บาท 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ยอดรวม 3,542,051 บาท 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐาน ในการประกอบอาช พ ยอดรวม 66,790 บาท 3. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ยอดรวม 110,000 บาท 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยน อย างครบวงจร ยอดรวม 42,000 บาท 4.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท สมบ รณ ยอดรวม 5,000 บาท 5. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ยอดรวม 41,550 บาท 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค ยอดรวม 5,500 บาท

11 6. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ยอดรวม 50,000 บาท 7. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ ยอดรวม 472,680 บาท 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม ยอดรวม 70,000 บาท 8. ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน ยอดรวม 53,000 บาท 9. ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ในระบบบร หาร ยอดรวม 10,000 บาท 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผล ท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ยอดรวม 2,780 บาท 9.3 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว ยอดรวม 2,509,400 บาท 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาโรงเร ยน ยอดรวม 21,000 บาท เหต ผล เพ อใช ในการด าเน นงานตามนโยบายขององค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น คณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐาน และคณะผ บร หารสถานศ กษา ท ได วางแผนไว ตามแผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษา ตลอด ป งบประมาณ พ.ศ จ งเสนอร างแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม พ จารณาเห นชอบต อไป

12 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น โดยท เป นการสมควรจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ อาศ ยอ านาจตามระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทยว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ด การศ กษาในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 9 จ งจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นไว โดยความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนซ าส งพ ทยา คม ด งน ข อ 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณน เร ยกว า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อ 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณน ให ใช บ งค บต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป ข อ 3 รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป นจ านวนรวมท งส น 6,271,017 บาท โดยแยก รายละเอ ยดตามย ทธศาสตร และแนวทางพ ฒนาได ด งน ก. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1. แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการ ของผ เร ยน ยอดรวม 20,000 บาท ข. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ยอดรวม 3,542,051 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐาน ในการประกอบอาช พ ยอดรวม 66,790 บาท ค. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 1. แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ยอดรวม 110,000 บาท ง. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยน อย างครบวงจร ยอดรวม 42,000 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท สมบ รณ ยอดรวม 5,000 บาท

13 จ. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 1. แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ยอดรวม 41,550 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค ยอดรวม 5,500 บาท ฉ. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ยอดรวม 50,000 บาท ช. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 1. แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ ยอดรวม 472,680 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม ยอดรวม 70,000 บาท ซ. ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน ยอดรวม 53,000 บาท ฌ. ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ในระบบบร หาร 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผล ยอดรวม 10,000 บาท ท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ยอดรวม 2,780 บาท 3. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว ยอดรวม 2,509,400 บาท 4. ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาโรงเร ยน ยอดรวม 21,000 บาท ข อ 4 การเบ กจ ายเง นรายได สถานศ กษาท ได ร บความเห นชอบให เป นไปตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว า ด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาใน สถานศ กษาส งก ดองค กรการปกครองส วนท องถ น พ.ศ ลงนาม (นายบ ญเก ด ครเจร ญ) ต าแหน ง ผ อ านวยการสถานศ กษา

14 ส วนท 3 รายละเอ ยดประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น -ประมาณการรายได -รายจ ายตามย ทธศาสตร การพ ฒนา -รายละเอ ยดรายจ ายตามย ทธศาสตร การพ ฒนา

15 ประมาณการรายได ของสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ประมาณการรายได รวมท งส น 7,121,751 บาท ก. รายได ท จ ดหาเอง รวมท งส น 100,000 บาท ข. รายได ท องค การบร หารส วนท องถ นต งงบประมาณให และเง นท ได จากเง นอ ดหน น 1. เง นท องค กรปกครองส วนท องถ นต งงบประมาณให สถานศ กษา จากเง นรายได ขององค กรปกครองส วน ท องถ นเอง จ านวน 2,681,000 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา 2. เง นอ ดหน นเฉพาะก จ 2.1 เง นค ารายห ว จ านวน 2,270,700 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น 2.2 เง นค าเคร องแบบน กเร ยน จ านวน 295,250 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น 2.3 เง นค าหน งส อเร ยน จ านวน 628,811 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา 2.4 เง นค าอ ปกรณ การเร ยน จ านวน 273,640 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น 2.5 เง นค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ านวน 569,350 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น

16 รายจ ายตามย ทธศาสตร การพ ฒนา รายละเอ ยดรายจ ายของสถานศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยน 1. ค าใช จ ายในการปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา 20,000 20,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 20,000 20,000 2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 1. ค าเคร องแบบน กเร ยน 274, , ค าหน งส อเร ยน 575, , ค าอ ปกรณ การเร ยน 254, , ค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 529, , ค ายพ ฒนาค ณธรรม 195, , ค ายล กเส อ เนตรนาร 70,000 65, ศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานศ กษา 198, , ค ายศ ลปะ - 50, ค ายว ทยาศาสตร 65,000 50, ค ายภาษาอ งกฤษ - 50,000 รวมรายจ าย 1,633,617 1,767,051

17 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ (ต อ) 5. โครงการส งเสร มค ณภาพน กเร ยน (175,520) (200,000) 5.1. ก จกรรมมหกรรมว ชาการ 20,000 35, ก จกรรมแข งข นท กษะว ชาการ 10,000 30, ก จกรรมพ ฒนาความบกพร องทางภาษาไทย 3,520 3, ก จกรรมส งเสร มการออม - 5, ก จกรรมพ ฒนาส อการสอน 8 กล มสาระ 50,000 32, ก จกรรมว นคร สมาสต 10,000 15, ก จกรรมว นส นทรภ 15,000 15, ก จกรรมส งเสร มการอ าน 22,000 30, ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 20,000 99,000 ข อบ ญญ ต (80,000) 5.10 ก จกรรมว นว ทยาศาสตร 15,000 15, ก จกรรมกลองยาว 10, โครงการพ ฒนาความสามารถในการค ดการค ด (5,000) (15,000) ว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณฯ 7. โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (75,000) (75,000) 7.1 ก จกรรมน เทศการเร ยนการสอน 1,000 2, ก จกรรมพ ฒนาระบบงานทะเบ ยน 24,000 40, ก จกรรมพ ฒนาระบบงานว ดผล 20,000 33, ก จกรรมพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน 30, โครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม 2,000 2,000 ป ญญาท องถ นเพ อจ ดการเร ยนร 8.1 ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร - 2, ก จกรรมศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง 2, โครงการป จจ ยพ นฐานน กเร ยน 1,332,000 1,403,000 (ข อบ ญญ ต 1,100,000) 10. โครงการเข าร วมงานช มน มล กเส อท องถ น - - รวมรายจ าย 1,589,520 1,775,000 รวมรายจ ายท งส น 3,223,137 3,542,051

18 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 1. โครงการพ ฒนาความใฝ ร ใฝ เร ยน 51,750 51, ก จกรรมประด ษฐ ของใช เพ อจ าหน าย 1,000 3, ก จกรรมพ ฒนาความใฝ ร ใฝ เร ยน 5,000 10, ก จกรรมเกษตรม ช ว ต 15, ระบบด แลและการให ค าปร กษา 5,000 5, ป จฉ มน เทศ 5,000 8, แนะแนวศ กษาต อ 5,000 5, ค ายสานส มพ นธ น องพ ส ร วมหาว ทยาล ย 15,000 20, โครงการพ ฒนาท กษะในการท างานและเจตคต 15,000 15, ก จกรรมจ ดซ อว สด ฝ กกล มการงานอาช พ 15,000 15,000 รวมรายจ าย 66,750 66, ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 1. โครงการพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา 83,000 80, ก จกรรมคล น กคอมพ วเตอร 10,000 10, ก จกรรมค าเช าพ นท พ ฒนาเว บไซต 8,000 10, ก จกรรมพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา 10,000 20, ก จกรรมพ ฒนาระบบ e-learning - 40, ก จกรรมพ ฒนาห องสารสนเทศ 15, ก จกรรมพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 30,000 30,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 83, ,000

19 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยนอย างครบวงจร 1. โครงการพ ฒนาส นทร ยภาพด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 42,000 42, ก จกรรมส งเสร มความเป นเล ศทางก ฬา 40,000 30, ก จกรรมส งเสร มงานศ ลปะ 2,000 1, จ างสอนดนตร สากล - 10,500 รวมรายจ าย 42,000 42, แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท สมบ รณ 1. โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 5,000 5,000 รวมรายจ าย 5,000 5, ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม 1. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมน กเร ยน 41,550 41, ก จกรรมส งเสร มว น ย 2,050 1, ก จกรรมซ อมพฤต กรรม 2,000 3, ก จกรรมว นพ อ ว นแม 20,000 20, ก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา 15,000 15, ก จกรรม big cleaning 1,000 2, ก จกรรมบวร รวมรายจ าย 41,550 41,550

20 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค 1. โครงการส งเสร มประชาธ ปไตย โครงการในการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ 2,000 5,000 พ ฒนาส งแวดล อม รวมรายจ าย 2,500 5, ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนาตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป น แบบอย างท ด 1. โครงการพ ฒนาบ คลากร 25,000 50,000 รวมรายจ าย 25,000 50, ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ 1. โครงการพ ฒนาทร พยากรและสภาพแวดล อม 22,680 22, พ ฒนาห องเร ยน 17,680 22, ปร บปร งห องแนะแนว 5, โครงการซ อมแซมอาคารเร ยนสถานท 180, ,000 (ข อบ ญญ ต 200,000) 3. โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ของโรงเร ยน 20,000 50,000 ข อบ ญญ ต 4. โครงการพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน 75, ,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 297, ,680

21 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม 1. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมกายภาพ 10,000 10, ก จกรรมสวนความร 10,000 10, โครงการปร บปร งภ ม ท ศน 10,000 60,000 รวมรายจ าย 20,000 70, ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน 1. โครงการพ ฒนาความร วมม อระหว างบ าน 2,000 2,000 โรงเร ยนสถาบ นว ชาการ 1.1 ก จกรรมส มพ นธ ช มชนและภ ม ป ญญาท องถ น 2,000 2, โครงการโรงเร ยนสร างสรรค ส มพ นธ ช มชน 36,000 36, ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยน 1,000 3, ก จกรรมจ ดท าวารสารโรงเร ยน 35,000 30, ประช มผ ปกครองน กเร ยน 16,000 3, โครงการรณรงค ต อต านยาเสพต ด 10,000 15,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 48,000 53, ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษามาใช ในระบบบร หาร 1. โครงการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน 10,000 10,000 สถานศ กษา รวมรายจ าย 10,000 10,000

22 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 1. โครงการวางระบบน เทศต ดตามโครงการ 1,000 2,780 รวมรายจ าย 1,000 2, แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว 1. โครงการค าว สด ส าน กงาน 300, , โครงการพ ฒนาองค กรและระบบบร หารโรงเร ยน 650, , ก จกรรมจ างเหมาบร การ 392, , ก จกรรมค าเบ ยเล ยงพาหนะ 150,000 15, ก จกรรมค าไปรษณ ย 1,000 1, ค าโทรศ พท + อ นเตอร เน ต 20,000 14, ก จกรรม 5ส 1,000 3, ก จกรรมปร บปร งโสตท ศน ปกรณ 20,000 10, การด แลร กษายานพาหนะ 63,000 56, โครงการค าซ อมแซม ว สด คร ภ ณฑ 20,000 20, โครงการค าว สด เช อเพล งและหล อล น 65,000 84, โครงการค าคร ภ ณฑ 323, , โครงการค ากระแสไฟฟ า 300, , โครงการค าตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 45,000 54,000 ข อบ ญญ ต 8. โครงการค าจ างเหมาบร การโรงเร ยนในส งก ด 643,600 1,015,200 ข อบ ญญ ต 9. โครงการค าบร การทางด านโทรคมนาคม 16,800 16,800 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 2,364,400 2,509,400

23 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผน พ ฒนาโรงเร ยน 1. โครงการพ ฒนาการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 21,000 21, ก จกรรมส งเสร มความร วมม อคณะกรรมการ 2,000 4,000 สถานศ กษา 1.2 ก จกรรมจ ดท าแผน 2,000 5, พ ฒนาองค กรและระบบบร หาร 1,000 12,000 รวมรายจ าย 21,000 21,000

24 ส วนท 4 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

25 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หน วยงาน โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม แนวทางการพ ฒนาท 1.1 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมไทยแก คนท กช วงว ย ท 1 โครงการ/ ก จกรรม รายละเอ ยดของโครงการ/ก จกรรม ก จกรรม โครงการพ ฒนา -เพ อจ ดก จกรรมแข งข นท าความด ค ณธรรม ส งเสร มว น ย จร ยธรรม ของ น กเร ยน -เพ อจ ดก จกรรมซ อมพฤต กรรม -เพ อจ ดก จกรรมว นพ อ - ว นแม ว น ส าค ญทางศาสนา -เพ อจ ดก จกรรม big clearning day งบประม าณ สถานท หน วย พ.ศ.2556 ด าเน นการ ด าเน นก าร 41,550 ร.ร.ซ าส ง พ ทยาคม ฝ าย ปกครอง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. พ.ศ.2557 เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1 โครงการ 41,550

26 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หน วยงาน โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม แนวทางการพ ฒนาท 1.2 เสร มสร าง สน บสน นและพ ฒนาระบบส ขภาพอย างครบวงจร ท โครงการ/ก จกรรม 1 รายละเอ ยดของโครงการ/ ก จกรรม โครงการส งเสร ม ส ขภาพ -เพ อจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ -เพ อจ ดก จกรรมว นเอดส โลก -เพ อจ ดก จกรรมเหง อกสะอาด ฟ น แข งแรง -เพ อปร บปร งระบบห องพยาบาล -เพ อจ ดก จกรรมตรวจส ขภาพ งบประมา ณ สถานท หน วย พ.ศ.2556 ด าเน นการ ด าเน นก าร 5,000 ร.ร.ซ าส ง พ ทยาคม ฝ าย บร การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. พ.ศ.2557 เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1 โครงการ 5,000

27 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หน วยงาน โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม แนวทางการพ ฒนาท 1.3 ส งเสร ม สน บสน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดอย างเป นระบบครบวงจร ท 1 โครงการ/ ก จกรรม ค าใช จ ายในการ รณรงค และป องก นยาเสพ ต ดฯ รายละเอ ยดของโครงการ/ ก จกรรม -เพ อจ ดก จกรรมรณรงค ป องก นยา เสพต ด งบประมา ณ สถานท หน วย พ.ศ.2556 ด าเน นการ ด าเน นก าร 15,000 (ข อบ ญญ ต ) ร.ร.ซ าส ง พ ทยาคม ฝ าย ปกครอง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ศ.2557 พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1 โครงการ 15,000

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๒๕ ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา โรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น ๔ กล มงาน ได แก กล ม บร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณและงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

นาฎศ ลป เด กน กเร ยนในศ นย ฯ ใช ประกอบการแสดงต างๆ

นาฎศ ลป เด กน กเร ยนในศ นย ฯ ใช ประกอบการแสดงต างๆ ย ทธศาสตร การพ ฒนา ด านการศ กษา แนวทางการพ ฒนา ส งเสร มและพ ฒนาด านการศ กษา ท โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (บาท) 1 โครงการจ ดประช มผ ปกครอง - สร างความเข าใจตรงก นระหว าง - จ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information