แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคมเป นแผนท จ ดท าเพ อ ก าหนดท ศทางการปฏ บ ต งานในการจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไข เพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ให สถานศ กษาม การพ ฒนาท งด านผ เร ยน คร และผ บร หาร ให ได มาตรฐาน การศ กษา โดยจ ดท าให สอดคล องก บย ทธศาสตร องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก นและย ทธศาสตร ของ โรงเร ยน ให เก ดประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนและสถานศ กษา โดยป งบประมาณ พ.ศ ทาง โรงเร ยนได น ามาตรฐานการศ กษา 24 มาตรฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น มาเป นมาตรฐานก าหนดการ จ ดท าโครงการของโรงเร ยน แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ได ร บความร วมม อจากข าราชการคร และ บ คลากร กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน จ ดท าและเห นชอบแผนการใช งบประมาณ รวมท งโครงการ/ ก จกรรม ให ส าเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ขอขอบค ณท กท านท ร วมก นจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการจนส าเร จเร ยบร อยสามารถใช ปฏ บ ต งานได ต อไป ( นายอ ท ย ว ส ลา ) ( นายบ ญเก ด ครเจร ญ ) ประธานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผ อ านวยการโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม

3 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยดประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ 21

4 ส วนท 1 ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

5 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร ยน ประธานกรรมการฯและกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม บ ดน ถ งเวลาท คณะผ บร หารโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม จะได เสนอร างแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานอ กคร งหน ง ฉะน นในโอกาสน คณะผ บร หาร โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม จ งขอแถลงให ท านประธานและคณะกรรมการสถานศ กษาฯ ท กท านได ทราบถ ง สถานการณ คล ง ตลอดจนหล กการแนวนโยบายการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ด งต อไปน 1. สถานการณ คล ง รายงานการเง นป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 รายร บ รายจ าย คงเหล อ 7,051, บาท 5,799, บาท 1,251, บาท เง นคงเหล อ - ค างจ าย 977, บาท - ภาษ ห ก ณ ท จ าย 3, บาท เง นสะสมป งบประมาณ พ.ศ คงเหล อ 270, บาท เง นสะสมคงเหล อ ยกไปป งบประมาณ พ.ศ รวมท งส น 663, บาท ( เง นสะสมยกมาจากป พ.ศ , บาท + เง นสะสมป พ.ศ , บาท )

6 2. การบร หารงบประมาณในป ท ผ านมาและป ป จจ บ น 2.1 รายได รายได ร บจร ง ป 2556 ประมาณการ 2557 หมายเหต ก. รายได ท จ ดหาเอง 85, ,000 ข. รายได ท องค กรปกครองส วนท องถ นต ง งบประมาณให และเง นท ได ร บจากเง น อ ดหน น 1. เง นท องค กรปกครองส วนท องถ นต ง งบประมาณให สถานศ กษา จากเง นรายได ของ องค กรปกครองส วนท องถ นเอง 2. เง นอ ดหน นท ร ฐจ ดสรรให องค กรปกครอง ส วนท องถ นเพ อต งงบประมาณให สถานศ กษา 3. เง นอ ดหน นเฉพาะก จ 3.1 เง นรายห ว 3.2 เง นค าเคร องแบบน กเร ยน 3.3 เง นหน งส อเร ยน 3.4 เง นค าอ ปกรณ การเร ยน 3.5 เง นค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1,880, ,000 2,111, , , , ,490 2,681, ,000 2,270, , , , ,350 รวม 6,022,017 7,021, รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและ ช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยน 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และ ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 20,000 3,223,137 20,000 3,542,051

7 2.2 รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 3. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษา เพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ต ท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรม ด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออก ก าล งกายให ก บผ เร ยนอย างครบวงจร 4.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท สมบ รณ 5. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยน ประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ ง ประสงค 6. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพใน การปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากร ให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและ ประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด 66,750 83,000 42,000 5,000 41,550 2,500 25,000 66, ,000 42,000 5,000 41,550 5,500 50,000

8 2.2 รายจ ายตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนา ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา จ ายจร ง ป 2556 งบประมาณป 2557 หมายเหต 7. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อ การเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นไป อย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายใน โรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม 297,680 20, ,680 70, ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บ ช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วน ร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน 48,000 53, ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน า 10,000 10,000 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ใน ระบบบร หาร 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบ 1,000 2,780 การน เทศต ดตามและประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 9.3 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การ 2,364,400 2,509,400 จ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากรเพ อใช ใน การบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครอง น กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษาข น 21,000 21,000 พ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนา โรงเร ยน รวมรายจ ายท งส น 6,271,017 7,021,751

9 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

10 บ นท กหล กการและเหต ผล ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หล กการ รวมรายจ ายท งส น ยอดรวม 7,021,751 บาท แยกรายละเอ ยดตามย ทธศาสตร / แนวทางการพ ฒนาได ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการ ของผ เร ยน ยอดรวม 20,000 บาท 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ยอดรวม 3,542,051 บาท 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐาน ในการประกอบอาช พ ยอดรวม 66,790 บาท 3. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ยอดรวม 110,000 บาท 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยน อย างครบวงจร ยอดรวม 42,000 บาท 4.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท สมบ รณ ยอดรวม 5,000 บาท 5. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ยอดรวม 41,550 บาท 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค ยอดรวม 5,500 บาท

11 6. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ยอดรวม 50,000 บาท 7. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ ยอดรวม 472,680 บาท 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม ยอดรวม 70,000 บาท 8. ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน ยอดรวม 53,000 บาท 9. ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ในระบบบร หาร ยอดรวม 10,000 บาท 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผล ท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ยอดรวม 2,780 บาท 9.3 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว ยอดรวม 2,509,400 บาท 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาโรงเร ยน ยอดรวม 21,000 บาท เหต ผล เพ อใช ในการด าเน นงานตามนโยบายขององค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น คณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐาน และคณะผ บร หารสถานศ กษา ท ได วางแผนไว ตามแผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษา ตลอด ป งบประมาณ พ.ศ จ งเสนอร างแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม พ จารณาเห นชอบต อไป

12 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น โดยท เป นการสมควรจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ อาศ ยอ านาจตามระเบ ยบ กระทรวงมหาดไทยว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ด การศ กษาในสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 9 จ งจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นไว โดยความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนซ าส งพ ทยา คม ด งน ข อ 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณน เร ยกว า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อ 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณน ให ใช บ งค บต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ เป นต นไป ข อ 3 รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป นจ านวนรวมท งส น 6,271,017 บาท โดยแยก รายละเอ ยดตามย ทธศาสตร และแนวทางพ ฒนาได ด งน ก. ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1. แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการ ของผ เร ยน ยอดรวม 20,000 บาท ข. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ยอดรวม 3,542,051 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐาน ในการประกอบอาช พ ยอดรวม 66,790 บาท ค. ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 1. แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ยอดรวม 110,000 บาท ง. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยน อย างครบวงจร ยอดรวม 42,000 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท สมบ รณ ยอดรวม 5,000 บาท

13 จ. ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 1. แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ยอดรวม 41,550 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค ยอดรวม 5,500 บาท ฉ. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ยอดรวม 50,000 บาท ช. ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 1. แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน ให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ ยอดรวม 472,680 บาท 2. แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม ยอดรวม 70,000 บาท ซ. ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน ยอดรวม 53,000 บาท ฌ. ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 1. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา มาใช ในระบบบร หาร 2. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผล ยอดรวม 10,000 บาท ท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ยอดรวม 2,780 บาท 3. แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว ยอดรวม 2,509,400 บาท 4. ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาโรงเร ยน ยอดรวม 21,000 บาท ข อ 4 การเบ กจ ายเง นรายได สถานศ กษาท ได ร บความเห นชอบให เป นไปตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว า ด วยหล กเกณฑ และว ธ การน าเง นรายได ของสถานศ กษาไปจ ดสรรเป นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาใน สถานศ กษาส งก ดองค กรการปกครองส วนท องถ น พ.ศ ลงนาม (นายบ ญเก ด ครเจร ญ) ต าแหน ง ผ อ านวยการสถานศ กษา

14 ส วนท 3 รายละเอ ยดประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น -ประมาณการรายได -รายจ ายตามย ทธศาสตร การพ ฒนา -รายละเอ ยดรายจ ายตามย ทธศาสตร การพ ฒนา

15 ประมาณการรายได ของสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ประมาณการรายได รวมท งส น 7,121,751 บาท ก. รายได ท จ ดหาเอง รวมท งส น 100,000 บาท ข. รายได ท องค การบร หารส วนท องถ นต งงบประมาณให และเง นท ได จากเง นอ ดหน น 1. เง นท องค กรปกครองส วนท องถ นต งงบประมาณให สถานศ กษา จากเง นรายได ขององค กรปกครองส วน ท องถ นเอง จ านวน 2,681,000 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา 2. เง นอ ดหน นเฉพาะก จ 2.1 เง นค ารายห ว จ านวน 2,270,700 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น 2.2 เง นค าเคร องแบบน กเร ยน จ านวน 295,250 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น 2.3 เง นค าหน งส อเร ยน จ านวน 628,811 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา 2.4 เง นค าอ ปกรณ การเร ยน จ านวน 273,640 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น 2.5 เง นค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ านวน 569,350 บาท ค าช แจง ประมาณการไว ส งกว าป ท ผ านมา เน องจากม จ านวนน กเร ยนเพ มข น

16 รายจ ายตามย ทธศาสตร การพ ฒนา รายละเอ ยดรายจ ายของสถานศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของโรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ย ทธศาสตร การพ ฒนาหล กส ตร ให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนและช มชน 1.1 แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยน 1. ค าใช จ ายในการปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา 20,000 20,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 20,000 20,000 2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านว ชาการ และท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 1. ค าเคร องแบบน กเร ยน 274, , ค าหน งส อเร ยน 575, , ค าอ ปกรณ การเร ยน 254, , ค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 529, , ค ายพ ฒนาค ณธรรม 195, , ค ายล กเส อ เนตรนาร 70,000 65, ศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานศ กษา 198, , ค ายศ ลปะ - 50, ค ายว ทยาศาสตร 65,000 50, ค ายภาษาอ งกฤษ - 50,000 รวมรายจ าย 1,633,617 1,767,051

17 2.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ (ต อ) 5. โครงการส งเสร มค ณภาพน กเร ยน (175,520) (200,000) 5.1. ก จกรรมมหกรรมว ชาการ 20,000 35, ก จกรรมแข งข นท กษะว ชาการ 10,000 30, ก จกรรมพ ฒนาความบกพร องทางภาษาไทย 3,520 3, ก จกรรมส งเสร มการออม - 5, ก จกรรมพ ฒนาส อการสอน 8 กล มสาระ 50,000 32, ก จกรรมว นคร สมาสต 10,000 15, ก จกรรมว นส นทรภ 15,000 15, ก จกรรมส งเสร มการอ าน 22,000 30, ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 20,000 99,000 ข อบ ญญ ต (80,000) 5.10 ก จกรรมว นว ทยาศาสตร 15,000 15, ก จกรรมกลองยาว 10, โครงการพ ฒนาความสามารถในการค ดการค ด (5,000) (15,000) ว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณฯ 7. โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (75,000) (75,000) 7.1 ก จกรรมน เทศการเร ยนการสอน 1,000 2, ก จกรรมพ ฒนาระบบงานทะเบ ยน 24,000 40, ก จกรรมพ ฒนาระบบงานว ดผล 20,000 33, ก จกรรมพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน 30, โครงการส งเสร มการใช แหล งเร ยนร และภ ม 2,000 2,000 ป ญญาท องถ นเพ อจ ดการเร ยนร 8.1 ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร - 2, ก จกรรมศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง 2, โครงการป จจ ยพ นฐานน กเร ยน 1,332,000 1,403,000 (ข อบ ญญ ต 1,100,000) 10. โครงการเข าร วมงานช มน มล กเส อท องถ น - - รวมรายจ าย 1,589,520 1,775,000 รวมรายจ ายท งส น 3,223,137 3,542,051

18 2.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานในการประกอบอาช พ 1. โครงการพ ฒนาความใฝ ร ใฝ เร ยน 51,750 51, ก จกรรมประด ษฐ ของใช เพ อจ าหน าย 1,000 3, ก จกรรมพ ฒนาความใฝ ร ใฝ เร ยน 5,000 10, ก จกรรมเกษตรม ช ว ต 15, ระบบด แลและการให ค าปร กษา 5,000 5, ป จฉ มน เทศ 5,000 8, แนะแนวศ กษาต อ 5,000 5, ค ายสานส มพ นธ น องพ ส ร วมหาว ทยาล ย 15,000 20, โครงการพ ฒนาท กษะในการท างานและเจตคต 15,000 15, ก จกรรมจ ดซ อว สด ฝ กกล มการงานอาช พ 15,000 15,000 รวมรายจ าย 66,750 66, ย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 แนวทางการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 1. โครงการพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา 83,000 80, ก จกรรมคล น กคอมพ วเตอร 10,000 10, ก จกรรมค าเช าพ นท พ ฒนาเว บไซต 8,000 10, ก จกรรมพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา 10,000 20, ก จกรรมพ ฒนาระบบ e-learning - 40, ก จกรรมพ ฒนาห องสารสนเทศ 15, ก จกรรมพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 30,000 30,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 83, ,000

19 4. ย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด ของผ เร ยนและสน บสน นการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 4.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการออกก าล งกายให ก บผ เร ยนอย างครบวงจร 1. โครงการพ ฒนาส นทร ยภาพด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา 42,000 42, ก จกรรมส งเสร มความเป นเล ศทางก ฬา 40,000 30, ก จกรรมส งเสร มงานศ ลปะ 2,000 1, จ างสอนดนตร สากล - 10,500 รวมรายจ าย 42,000 42, แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท สมบ รณ 1. โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ 5,000 5,000 รวมรายจ าย 5,000 5, ย ทธศาสตร ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ให ผ เร ยน 5.1 แนวทางการพ ฒนาปล กจ ตส าน กให ผ เร ยน ม ค ณธรรมจร ยธรรม 1. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมน กเร ยน 41,550 41, ก จกรรมส งเสร มว น ย 2,050 1, ก จกรรมซ อมพฤต กรรม 2,000 3, ก จกรรมว นพ อ ว นแม 20,000 20, ก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา 15,000 15, ก จกรรม big cleaning 1,000 2, ก จกรรมบวร รวมรายจ าย 41,550 41,550

20 5.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนให เป นผ ท ม ค าน ยมท พ งประสงค 1. โครงการส งเสร มประชาธ ปไตย โครงการในการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ 2,000 5,000 พ ฒนาส งแวดล อม รวมรายจ าย 2,500 5, ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน 6.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มบ คลากรให ได ร บการพ ฒนาตนเองอย างต อเน องและประพฤต ตนเป น แบบอย างท ด 1. โครงการพ ฒนาบ คลากร 25,000 50,000 รวมรายจ าย 25,000 50, ย ทธศาสตร จ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร 7.1 แนวทางการพ ฒนาอาคารสถานท เพ อสน บสน นการเร ยนการสอนให เป นไปอย างต อเน องม ประส ทธ ภาพ 1. โครงการพ ฒนาทร พยากรและสภาพแวดล อม 22,680 22, พ ฒนาห องเร ยน 17,680 22, ปร บปร งห องแนะแนว 5, โครงการซ อมแซมอาคารเร ยนสถานท 180, ,000 (ข อบ ญญ ต 200,000) 3. โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ของโรงเร ยน 20,000 50,000 ข อบ ญญ ต 4. โครงการพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน 75, ,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 297, ,680

21 7.2 แนวทางการพ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม ความร มร นสวยงาม 1. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมกายภาพ 10,000 10, ก จกรรมสวนความร 10,000 10, โครงการปร บปร งภ ม ท ศน 10,000 60,000 รวมรายจ าย 20,000 70, ย ทธศาสตร การเสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 8.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการม ส วนร วมระหว างโรงเร ยนก บช มชน 1. โครงการพ ฒนาความร วมม อระหว างบ าน 2,000 2,000 โรงเร ยนสถาบ นว ชาการ 1.1 ก จกรรมส มพ นธ ช มชนและภ ม ป ญญาท องถ น 2,000 2, โครงการโรงเร ยนสร างสรรค ส มพ นธ ช มชน 36,000 36, ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยน 1,000 3, ก จกรรมจ ดท าวารสารโรงเร ยน 35,000 30, ประช มผ ปกครองน กเร ยน 16,000 3, โครงการรณรงค ต อต านยาเสพต ด 10,000 15,000 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 48,000 53, ย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารให ม ค ณภาพ 9.1 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มการน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษามาใช ในระบบบร หาร 1. โครงการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน 10,000 10,000 สถานศ กษา รวมรายจ าย 10,000 10,000

22 9.2 แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม ระบบการน เทศต ดตามและประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 1. โครงการวางระบบน เทศต ดตามโครงการ 1,000 2,780 รวมรายจ าย 1,000 2, แนวทางการพ ฒนาส งเสร มให ม การจ ดหาเคร องม อ ว สด และทร พยากร เพ อใช ในการบร หารจ ดการให เก ดความคล องต ว 1. โครงการค าว สด ส าน กงาน 300, , โครงการพ ฒนาองค กรและระบบบร หารโรงเร ยน 650, , ก จกรรมจ างเหมาบร การ 392, , ก จกรรมค าเบ ยเล ยงพาหนะ 150,000 15, ก จกรรมค าไปรษณ ย 1,000 1, ค าโทรศ พท + อ นเตอร เน ต 20,000 14, ก จกรรม 5ส 1,000 3, ก จกรรมปร บปร งโสตท ศน ปกรณ 20,000 10, การด แลร กษายานพาหนะ 63,000 56, โครงการค าซ อมแซม ว สด คร ภ ณฑ 20,000 20, โครงการค าว สด เช อเพล งและหล อล น 65,000 84, โครงการค าคร ภ ณฑ 323, , โครงการค ากระแสไฟฟ า 300, , โครงการค าตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 45,000 54,000 ข อบ ญญ ต 8. โครงการค าจ างเหมาบร การโรงเร ยนในส งก ด 643,600 1,015,200 ข อบ ญญ ต 9. โครงการค าบร การทางด านโทรคมนาคม 16,800 16,800 ข อบ ญญ ต รวมรายจ าย 2,364,400 2,509,400

23 9.4 ส งเสร มให ช มชน ผ ปกครองน กเร ยน และคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานม ส วนร วมในการวางแผน พ ฒนาโรงเร ยน 1. โครงการพ ฒนาการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 21,000 21, ก จกรรมส งเสร มความร วมม อคณะกรรมการ 2,000 4,000 สถานศ กษา 1.2 ก จกรรมจ ดท าแผน 2,000 5, พ ฒนาองค กรและระบบบร หาร 1,000 12,000 รวมรายจ าย 21,000 21,000

24 ส วนท 4 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตามย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

25 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หน วยงาน โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม แนวทางการพ ฒนาท 1.1 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมไทยแก คนท กช วงว ย ท 1 โครงการ/ ก จกรรม รายละเอ ยดของโครงการ/ก จกรรม ก จกรรม โครงการพ ฒนา -เพ อจ ดก จกรรมแข งข นท าความด ค ณธรรม ส งเสร มว น ย จร ยธรรม ของ น กเร ยน -เพ อจ ดก จกรรมซ อมพฤต กรรม -เพ อจ ดก จกรรมว นพ อ - ว นแม ว น ส าค ญทางศาสนา -เพ อจ ดก จกรรม big clearning day งบประม าณ สถานท หน วย พ.ศ.2556 ด าเน นการ ด าเน นก าร 41,550 ร.ร.ซ าส ง พ ทยาคม ฝ าย ปกครอง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. พ.ศ.2557 เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1 โครงการ 41,550

26 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หน วยงาน โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม แนวทางการพ ฒนาท 1.2 เสร มสร าง สน บสน นและพ ฒนาระบบส ขภาพอย างครบวงจร ท โครงการ/ก จกรรม 1 รายละเอ ยดของโครงการ/ ก จกรรม โครงการส งเสร ม ส ขภาพ -เพ อจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ -เพ อจ ดก จกรรมว นเอดส โลก -เพ อจ ดก จกรรมเหง อกสะอาด ฟ น แข งแรง -เพ อปร บปร งระบบห องพยาบาล -เพ อจ ดก จกรรมตรวจส ขภาพ งบประมา ณ สถานท หน วย พ.ศ.2556 ด าเน นการ ด าเน นก าร 5,000 ร.ร.ซ าส ง พ ทยาคม ฝ าย บร การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. พ.ศ.2557 เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1 โครงการ 5,000

27 บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น หน วยงาน โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคม แนวทางการพ ฒนาท 1.3 ส งเสร ม สน บสน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดอย างเป นระบบครบวงจร ท 1 โครงการ/ ก จกรรม ค าใช จ ายในการ รณรงค และป องก นยาเสพ ต ดฯ รายละเอ ยดของโครงการ/ ก จกรรม -เพ อจ ดก จกรรมรณรงค ป องก นยา เสพต ด งบประมา ณ สถานท หน วย พ.ศ.2556 ด าเน นการ ด าเน นก าร 15,000 (ข อบ ญญ ต ) ร.ร.ซ าส ง พ ทยาคม ฝ าย ปกครอง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ศ.2557 พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1 โครงการ 15,000

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information