แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554

2 สารบ ญ ค าน า หน า บทท 1 ข อม ลท วไปและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข อม ลหน วยงาน การจ ดการองค ความร ท ผ านมาของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. 6 บทท 2 แนวทางการจ ดการความร ภายในองค กร การจ ดการความร แนวทางการจ ดการความร ในองค กร 9 บทท 3 การประเม นตนเองด านการจ ดการความร 17 บทท 4 แผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการความร แผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร 40 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ค าส งแต งต งคณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. ภาคผนวก ข ห วข อความร ท ได จากการส ารวจจากบ คลากร ภาคผนวก ค ท าเน ยบผ เช ยวชาญ

3 แผนการจ ดการองค ความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. ค าน า เพ อสนองนโยบายของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และตระหน กถ งความส าค ญของการจ ดการ ความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) จ งได แต งต งคณะท างานการจ ดท า แผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. ตามค าส ง สวพ.มก. ท 40/2553 ลงว นท 23 ส งหาคม 2553 โดยให ม หน าท ด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของสถาบ นฯ ให เก ดข นเป นร ปธรรม เอกสารฉบ บน จ งเป นการรายงานผลการด าเน นงานของคณะท างาน ซ งประกอบด วยเน อหา ท งหมด 3 บท ได แก บทท 1 การจ ดการองค ความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ซ งเป นการทบทวนสถานภาพและ โครงสร างขององค กร ตลอดจนการด าเน นงานด านการจ ดการองค ความร ของสถาบ นฯ ท ผ านมา บทท 2 แนวทางการจ ดการองค ความร ในองค กร ซ งเป นการทบทวนทฤษฏ และแนวทางการปฏ บ ต ด านการจ ดการความร ขององค กรต าง ๆ บทท 3 แผนการจ ดการความร ประจ าป ซ งเป นผลการด าเน นงานของคณะท างานท มา จากแต ละหน วยงานภายในสถาบ นฯ ได ประช มหาร อ ระดมสมอง จ ดท าขอบเขตองค ความร และองค ความร ท ส าค ญ ท ควรจะด าเน นการในช วงป งบประมาณ เพ อใช เป นกรอบในการจ ดท าแผนการจ ดการ องค ความร ในระด บหน วยงานภายในต อไป บทท 4 แผนการจ ดการความร ของ สวพ.มก. ซ งประกอบด วย ข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการ ความร แผนการจ ดการความร ของ สวพ.มก. และข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รายงานฉบ บน จะได น าเสนอคณะกรรมการพ ฒนางานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา (คพง.) เพ อให ความ เห นชอบ เพ อการด าเน นงานอย างเป นร ปธรรมต อไป มณฑล จ าเร ญพฤกษ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.มณฑล จ าเร ญพฤกษ ) ประธานคณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก.

4 บทท 1 ข อม ลท วไปและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เป นส วนราชการระด บคณะ ได ร บการจ ดต งข นตามประกาศ ส าน กนายกร ฐมนตร เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ฉบ บท 5) พ.ศ ต งแต ว นท 2 ต ลาคม 2521 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 10 ต ลาคม 2521 น บเป นส วนราชการ ระด บคณะท ได จ ดต งข นเป นล าด บท ส บห าของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โดยท าหน าท เป นศ นย กลางการ ประสานและบร หารงานด านว จ ย ท งท นอ ดหน นว จ ยจากเง นงบประมาณแผ นด น (ท นอ ดหน นว จ ย มก.) และ แหล งท นต างๆ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ เป นหล ก 1.1 ข อม ลหน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ งก อต งมาเป นเวลานานกว า 30 ป ม การเปล ยนแปลง หน วยงานภายในหลายคร ง เพ อให การบร หารจ ดการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยล าส ดได ร บอน ม ต จาก สภามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ให ปร บโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. (ด งภาพท 1) ตามประกาศ ณ ว นท 29 ม นาคม 2553 และตามประกาศ ณ ว นท 30 ธ นวาคม 2553 ประกอบด วย 1 ส าน กงาน 4 ฝ าย 2 สถาน ว จ ย และ 2 ศ นย ว จ ย ซ งแต ละหน วยงานม บทบาทหน าท ด งน 1) ส าน กงานเลขาน การ ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารงานส วนกลาง รวมถ งการอ านวยความ สะดวกให แก หน วยงานในส งก ดสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในด านงานบร หารและธ รการ งานพ สด งานคล ง งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา และงานนโยบายและแผน รวมท งการประสานงานก บหน วยงาน ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยฯ 2) ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารงานว จ ยของมหาว ทยาล ยฯ ท งท นอ ดหน นว จ ย จากงบประมาณแผ นด น และท นอ ดหน นว จ ยจากแหล งท นต างๆ ภายในและต างประเทศ การพ ฒนางานว จ ย และสร างเคร อข ายความร วมม อทางการว จ ย การต ดตามและประเม นผลโครงการว จ ย ตลอดจนการ ให บร การปร กษาว จ ย การเสร มสร างงานว จ ย และพ ฒนาบ คลากรว จ ย 3) ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ท าหน าท หล กในการน าผลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ออกเผยแพร และ ถ ายทอดเทคโนโลย ส ส งคม และกล มเป าหมายต างๆ เพ อน าไปใช ประโยชน โดยการผล ตส อในร ปแบบต างๆ อาท ส อส งพ มพ ได แก วารสารข าว สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. วารสารว ทยาสารเกษตรศาสตร - 1 -

5 ส อโสตท ศน เพ อเผยแพร ถ ายทอดผลงานว จ ยโดย ส อโทรท ศน และว ทย การจ ดน ทรรศการโดยม การ ประสานงานก บหน วยงานต างๆ ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยฯ 4) ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารจ ดการข อม ลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยฯ เพ อให บร การ/เช อมโยง/แลกเปล ยนข อม ลงานว จ ย ก บแหล งข อม ลอ นๆ ท งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน พ ฒนา/ปร บปร งระบบสารสนเทศการบร หารภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพย งข น 5) ฝ ายเคร องม อและว จ ยทางว ทยาศาสตร ท าหน าท หล กในการให บร การงานว จ ยและบร การว ชาการแก บ คลากรในมหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร บ คคลท วไป และหน วยงานภายนอก ท งภาคร ฐและเอกชน โดยท าหน าท ให บร การว เคราะห ทางเคม ช วเคม การเตร ยมต วอย างและตรวจสอบด วยกล องจ ลทรรศน อ เล กตรอน การผล ตต นพ ชด วย ว ธ การเพาะเล ยงเน อเย อ การบร การเคร องม อ อ ปกรณ สถานท ห องประช ม และโรงเร อนเพาะช า ระบบการ ระเหย การฝ กอบรม และฝ กงานในสาขาเฉพาะด าน สน บสน นงานเร ยนงานสอน ท งด านว ทยากร และ เคร องม ออ ปกรณ ว ทยาศาสตร ปฏ บ ต งานว จ ยเฉพาะทาง หร องานว จ ยเพ อเสร มสร างศ กยภาพในการ ให บร การงานว จ ย และบร การว ชาการ 6) สถาน ว จ ยเพ อการพ ฒนาชายฝ งอ นดาม น ท าหน าท หล กให การสน บสน นการศ กษาว จ ย และให บร การว ชาการด านการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมชายฝ งทะเล โดยด าเน นการสน บสน นการเร ยน การสอน การฝ กงาน การท าป ญหาพ เศษ ว ทยาน พนธ ของน ส ต/น กศ กษา ท งระด บปร ญญาตร /โท และเอก รวมถ งการเผยแพร ว ทยาการความร ทางด านความหลากหลายทางช วภาพ การใช ประโยชน การฟ นฟ ด แล ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น แก เยาวชนและประชาชนท สนใจโดยท วไป 7) สถาน ว จ ยและฝ กอบรมวนเกษตรตราด ท าหน าท หล กในการสน บสน นการศ กษาว จ ย และให บร การว ชาการด านวนเกษตร การป าไม การเกษตร และส งแวดล อม โดยประสานความร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ด าเน นการสาธ ต ฝ กอบรม เผยแพร ความร ด านวนเกษตร การฝ กงาน การท า ป ญหาพ เศษ ว ทยาน พนธ ท งระด บปร ญญาตร /โท และเอก ให แก น ส ต/น กศ กษามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และสถาบ นการศ กษาอ น 8) ศ นย นาโนเทคโนโลย มก. ท าหน าท ในการประสานงานความร วมม อก บหน วยงาน/คณะต างๆ ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ ท เก ยวข อง รวมท งสร างน กว จ ย และกล มว จ ยท ม ความเช ยวชาญทางด านนาโน เทคโนโลย เพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในสาขาน ให ก าวหน าย งข น - 2 -

6 9) ศ นย ความหลากหลายทางช วภาพ ท าหน าท เป นศ นย กลางในการประสาน และการพ ฒนาความร วมม อ และสร างเคร อข าย การว จ ย ส งเสร มการด าเน นงานด านความหลากหลายทางช วภาพในสาขาต างๆ 6 สาขา ได แก สาขาพ ช สาขาส ตว สาขาจ ล นทร ย สาขาแมลง สาขาส งม ช ว ตในน า และสาขาป าไม และส ตว ป า - 3 -

7 โครงสร างการแบ งส วนราชการของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ภาพท 1 โครงสร างการแบ งส วนราชการของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - 4 -

8 ปร ชญา ปณ ธาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม งม นบร หารงานว จ ย ด วยหล กธรรมาภ บาลและปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ในการสร างความเป นเล ศด านภ ม ป ญญา เพ อให เก ดว ฒนธรรมการว จ ยท เหมาะสม ได ร บ การยอมร บในระด บส งจากการช ว ดท กร ปแบบ ตลอดจนน าความร ส การพ ฒนาประเทศ งานว จ ย ว ส ยท ศน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. เป นเล ศในระด บสถาบ นอ ดมศ กษาของประเทศด านการบร หารงานว จ ยและสารสนเทศ ภารก จสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. 1) ด านการประสานและบร หารงานว จ ย 2) ด านการบร การงานว จ ย บร การว ชาการ 3) ด านการประชาส มพ นธ เผยแพร และถ ายทอดผลงานว จ ย 4) ด านการพ ฒนาระบบและบร หารจ ดการสารสนเทศเพ องานว จ ย 5) ด านการว จ ยเฉพาะทาง และว จ ยเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการให บร การ 6) ด านการบร หารจ ดการองค กร ประเด นย ทธศาสตร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ย ทธศาสตร ท 1 สน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร และผลงานว จ ยท ม ค ณภาพส การ เผยแพร และใช ประโยชน ย ทธศาสตร ท 2 การให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาข ดความสามารถของผ ร บบร การโดยใช องค ความร ท ม อย เป นฐาน ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยอาศ ยหล กธรรมาภ บาล เพ อให งานบร หาร ท วไปบรรล เป าหมาย ย ทธศาสตร ท 4 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย - 5 -

9 1.2 การจ ดการองค ความร ท ผ านมาของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงระยะเวลาท ผ านมา สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ม การด าเน นการเก ยวข องด าน จ ดการองค ความร อย ด วยก น 3 ร ปแบบ ประกอบด วย 1) การถ ายทอด แบ งป น แลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) จากผ ร ผ ม ความช านาญ ในเร องน นๆ อย างไม เป นทางการ ท งจากบ คลากรภายในหน วยงาน และภายนอกหน วยงานท งภายใน มหาว ทยาล ย และภายนอกมหาว ทยาล ย เป นต น ข อด ของการด าเน นการในร ปแบบน ท าให เก ดการซ กถาม/ ตอบข อสงส ยได อย างท นท และใช เวลาน อยเน องจากจะแลกเปล ยนเฉพาะส วนท เก ดข อสงส ย และเป น ป ญหาต อการปฏ บ ต หน าท เท าน น อ กท งไม ม งบประมาณค าใช จ ายเก ดข น ส วนข อด อยก ค อความร จะ สามารถถ ายทอดได ในวงแคบเฉพาะผ ซ กถามเท าน น ไม เก ดการหม นเว ยนความร ไปย งผ ร วมงานอ น 2) การจ ดท าค ม อปฏ บ ต งาน ส าน กงานเลขาน การได ด าเน นการจ ดท าค ม อเพ อใช เป นแนว ทางการปฏ บ ต งานรวมจ านวน 8 ค ม อ ครอบคล มท กงานภายในส งก ดส าน กงาน ได แก 2.1) ค ม อปฏ บ ต งานการควบค มและการจ าหน ายตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว า ด วยการพ สด ป ) ค ม อการจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด ป ) ค ม อการควบค มงาน และการตรวจการจ างก อสร าง 2.4) ค ม อปฏ บ ต งานงานบร หารและธ รการ 2.5) ค ม อปฏ บ ต งานงานนโยบายและแผน 2.6) ค ม อการเบ กจ ายเง นอ ดหน นว จ ย 2.7) ค ม อการใช แบบฟอร มด านการเง นและบ ญช 2.8) ค ม องานบร การงานว จ ยและพ ฒนา โดยค ม อเหล าน ได เผยแพร องค ความร ไว บนเว บไซด ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เพ อให บ คลากรภายในหน วยงานได เข าถ งความร ได ง ายและสะดวกต อการน าไปใช ประโยชน มากย งข น 3) การจ ดท าแผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. (Knowledge Management Plan) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป นระยะเวลา 3 ป โดยองค ความร ท ม การถ ายทอด แบ งป น ได แก 3.1) ป งบประมาณ พ.ศ องค ความร : การบร หารจ ดการความร ด านการ บร หารงานท วไป และการบร หารจ ดการงานว จ ย โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ (ฐานข อม ลการบร หารจ ดการ งานว จ ย) 3.2) ป งบประมาณ พ.ศ องค ความร : กระบวนการผล ตรายการเกษตรศาสตร น าไทย โดยใช ว ธ จ ดท าค ม อการผล ตรายการเกษตรศาสตร น าไทย โดยม ท มงานรายการเกษตรศาสตร น าไทย เป นกล มเป าหมาย - 6 -

10 3.3) ป งบประมาณ พ.ศ องค ความร : การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. 2 กล ม ได แก กล มงานว จ ยว ทยาศาสตร และ กล มงานว จ ยสถาบ น/ ส งคมศาสตร โดยใช ว ธ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การและแลกเปล ยนเร ยนร โครงการการพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากรว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ระยะเวลาด าเน นการ เด อนเมษายน-ม ถ นายน 2553 โดยม บ คลากรว จ ย และบ คลากรสายสน บสน นการว จ ยของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เป นกล มเป าหมาย ส าหร บในป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ม งเน นกระบวนการ จ ดการองค ความร ให เก ดข นอย างเป นระบบและร ปธรรมมากย งข นภายใต กระบวนการม ส วนร วมของ บ คลากร โดยได แต งต งคณะท างานจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ ง เป นต วแทนของบ คลากรจากหน วยงานในส งก ดจ านวน 10 คน โดยม ผศ.ดร.มณฑล จ าเร ญพฤกษ รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร เป นประธานคณะท างาน (ภาคผนวก ก) ซ งได เร มด าเน นการต งแต เด อนต ลาคม 2553 เป นต นมา เพ อจ ดท าแผนจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงป งบประมาณ พ.ศ การพ ฒนาความร การเปล ยนแนวค ด แนวทางในการปฏ บ ต งาน เป นพ นฐานส าค ญในการ พ ฒนาองค กร ซ งในบทถ ดไปจ กได น าเสนอแนวทางการจ ดการความร ท สอดคล องก บส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการและมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - 7 -

11 บทท 2 แนวทางการจ ดการความร ภายในองค กร ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะ เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด าน ต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการ ในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ งเป นหน วยงานหล กในการท าหน าท ประสานและบร หาร งานว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ให เป นไปอย างเข มแข ง และม ประส ทธ ภาพ ได ตระหน กถ ง ความส าค ญในการปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด จ งม การน าระบบ การจ ดการความร (Knowledge Management) มาใช ซ งระบบด งกล าวจะเป นเคร องม อส าค ญในการ สร างความร อย างเป นระบบ อ กท งย งเป นการแก ป ญหาให ก บองค กร อ นเน องมาจากการกระจ กองค ความร ท อย เพ ยงต วบ คคลเท าน น นอกจากน ม งานว จ ยท พบว า ความร ท ใช ในการท างานส วนใหญ (ร อยละ 70-80) เป นความร ฝ งล ก ซ งเป นความร ท ได จากประสบการณ โดยการจ ดการความร น จะม งเน นให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ในองค ความร ท ส าค ญท จะม ผลต อ การปฏ บ ต ราชการให เป นไปอย างต อเน อง และม ประส ทธ ภาพ โดยสามารถส งผลต อความสามารถของ องค กรย งย นต อไป 2.1 การจ ดการความร การจ ดการความร (Knowledge management) หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ใน องค กร ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กร สามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด โดยความร ในองค กรแบ งออกได เป น 2 ประเภท ค อ - ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อ ส ญชาตญาณของแต ละบ คคลในการท าความเข าใจในส งต างๆ เป นความร ท ไม สามารถถ ายทอดออกมาเป น ค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการค ดเช งว เคราะห บางคร ง เร ยกว าเป นความร แบบนามธรรม - ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวม ถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต างๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อต างๆ และบางคร งเร ยกว าเป นความร แบบร ปธรรม - 8 -

12 ความร ท งสองประเภทน ใช ว ธ การจ ดการความร ท ไม เหม อนก น โดยความร ท ฝ งอย ในต วคนน นม มาก เก ดได จากประสบการณ ต องใช การเร ยนร ร วมก น ส วนความร ท ช ดแจ ง จ าเป นต องรวบรวม/จ ดเก บ เพ อเข าถ งความร น น 2.2 แนวทางการจ ดการความร ในองค กร เน องจากการจ ดการความร ในแต ละองค กรอาจม แนวทางและข นตอนการด าเน นงานท แตกต างก น ไป ในท น จ งจะขอกล าวถ งแนวทางและข นตอนการจ ดการความร ของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) และของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อใช เป นแนวทางในการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ต อไป ซ งม รายละเอ ยดด งน 2.2.1) แนวทางการจ ดการความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. จากค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ท จ ดท าโดยส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ต แห งชาต ได กล าวถ งแนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร ซ งได น าแนวค ดเร องกระบวนการจ ดการ ความร (Knowledge Management Process) และกระบวนการบร หารหารเปล ยนแปลง (Change Management Process) มาประย กต ใช ในการในการจ ดแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ซ งใน แต ละกระบวนการม รายละเอ ยดด งน กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) กระบวนการจ ดการความร เป นกระบวนการหน งท จะช วยให องค กรเข าใจถ งข นตอนท ท าให เก ด กระบวนการจ ดการความร หร อพ ฒนาการของความร ท จะเก ดข นภายในองค กร ประกอบด วย 7 ข นตอน ข างต น (ด งภาพท 2) ซ งประกอบด วย 2 ส วนหล ก กล าวค อ ในส วนของการว เคราะห องค ความร ท จ าเป น และการถ ายทอดองค ความร ซ งเป นการประมวล และกล นกรองความร ท เป นความร เด มจากต วบ คคล และ การสร างความร ใหม โดยให ม ล กษณะผสมผสาน สร างสรรค ถ ายทอด แลกเปล ยน และปร บปร งให เป น มาตรฐานในร ปแบบของเอกสาร เม อได ความร ท ต องการแล วต องม การเก บรวบรวมอย างเป นระบบ เพ อให ผ ท ต องการใช ประโยชน จากความร เข าถ งได ง ายและสะดวก ตลอดจนเป นการแบ งป นความร เพ อน าไปส การ เร ยนร ใหม ๆ ของบ คลากร - 9 -

13 เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ความร น นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข นหร อไม ท มา : ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภาพท 2 กระบวนการจ ดการความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. 7. การเร ยนร (Learning) กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) เป นกรอบความค ดท จะให องค กรท ต องการจ ดการความร ภายในองค กร ได ม งเน นถ งป จจ ยแวดล อม ภายในองค กร ท ม ผลกระทบต อการจ ดการความร ซ งประกอบด วย 6 องค ประกอบ (ด งภาพท 3) ในแต ละ องค ประกอบม รายละเอ ยดสร ปได ด งน 1) การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม เช น ก จกรรมการม ส วนร วมและสน บสน นจากผ บร หาร (ท ท กคนมองเห น), โครงสร างพ นฐานขององค กร, ท ม/หน วยงานท ร บผ ดชอบ, ม ระบบการต ดตาม และประเม นผล, ก าหนดป จจ ยแห งความส าเร จช ดเจน 2) การส อสาร เช น ก จกรรมท ท าให ท กคนเข าใจถ งส งท องค กรจะท า, ประโยชน ท จะเก ดข นก บท กคน, แต ละคนจะม ส วนร วมได อย างไร

14 3) กระบวนการและเคร องม อ ช วยให การค นหา เข าถ ง ถ ายทอด และแลกเปล ยนความร สะดวก รวดเร วข น โดยการเล อกใช กระบวนการและเคร องม อ ข นก บชน ดของความร, ล กษณะขององค กร (ขนาด, สถานท ต ง ฯลฯ), ล กษณะการท างาน, ว ฒนธรรมองค กร, ทร พยากร 4) การเร ยนร เพ อสร างความเข าใจและตระหน กถ งความส าค ญและหล กการของการจ ดการความร โดยการเร ยนร ต องพ จารณาถ ง เน อหา, กล มเป าหมาย, ว ธ การ, การประเม นผลและปร บปร ง 5) การว ดผล เพ อให ทราบว าการด าเน นการได บรรล เป าหมายท ต งไว หร อไม, ม การน าผลของการว ด มาใช ในการปร บปร งแผนและการด าเน นการให ด ข น, ม การน าผลการว ดมาใช ในการส อสารก บ บ คลากรในท กระด บให เห นประโยชน ของการจ ดการความร และการว ดผลต องพ จารณาด วยว าจะ ว ดผลท ข นตอนไหนได แก ว ดระบบ (System), ว ดท ผลล พธ ผลผล ต (Output) หร อว ดท ประโยชน ท จะได ร บ (Outcome) 6) การยกย องชมเชยและให รางว ล เป นการสร างแรงจ งใจให เก ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมและการม ส วนร วมของบ คลากรในท กระด บ โดยข อควรพ จารณาได แก ค นหาความต องการของบ คลากร, แรงจ งใจระยะส นและระยะยาว, บ รณาการก บระบบท ม อย, ปร บเปล ยนให เข าก บก จกรรมท ท าใน แต ละช วงเวลา การเร ยนร (Learning) การว ดผล (Measurements) การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) เป าหมาย (Desired State) กระบวนการ และเคร องม อ (Process & Tools) การส อสาร (Communication) การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม (Transition and Behavior ท มา : Robert Osterhoff อ างตามส าน กงาน ก.พ.ร. ภาพท 3 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงของส าน กงาน ก.พ.ร. จากกระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลงด งกล าว การปร บเปล ยนพฤต กรรมจะเป นผลส าเร จได จ าเป นต องได ร บความร วมม อจากผ ท เก ยวข อง ตลอดจนได ร บการส งเสร ม สน บสน น จากผ บร หาร ไม ว าจะ เป นทร พยากร งบประมาณ สถานท ในการสร างองค ความร ให เข าถ งกล มเป าหมาย ม การว ดผล สร ปผล เพ อการปร บปร งแนวทางการด าเน นงานให ด ข น ท งน ต องอาศ ยการส อสารสร างความเข าใจก บบ คลากร

15 ในส งท ด าเน นการ เพ อเก ดความร วมม อ และเพ อเป นการกระต นให เก ดนว ตกรรมจากการเร ยนร จ งควรจ ด ให ม การยกย องชมเชย และให รางว ลแก บ คคล/หน วยงาน ท ด าเน นการจ ดการความร ได อย างเป นเล ศ นอกจากน ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ย งได เสนอแนวทางการจ ดการ ความร ภายในองค กรไว ด วยก น 4 ข นตอนหล ก (ด งภาพท 4) ซ งในแต ละข นตอนม รายละเอ ยดด งน ข นตอนท 1 ส ารวจความร - การบ งช ความร เช น พ จารณาว า ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าหมาย ค ออะไร และเพ อให บรรล เป าหมาย เราจ าเป นต องร อะไร, ขณะน เราม ความร อะไรบ าง, อย ในร ปแบบใด, อย ท ใคร ข นตอนท 2 รวบรวมพ ฒนา - การสร างและแสวงหาความร เช นการสร างความร ใหม, แสวงหาความร จากภายนอก, ร กษา ความร เก า, ก าจ ดความร ท ใช ไม ได แล ว ข นตอนท 3 จ ดเก บส งเคราะห - การจ ดความร ให เป นระบบ เป นการวางโครงสร างความร เพ อเตร ยมพร อมส าหร บการเก บ ความร อย างเป นระบบในอนาคต - การประมวลและกล นกรองความร เช นปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐาน, ใช ภาษา เด ยวก น, ปร บปร งเน อหาให สมบ รณ ข นตอนท 4 ถ ายทอด - การเข าถ งความร เป นการท าให ผ ใช ความร น นเข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก เช น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT), Web board,บอร ดประชาส มพ นธ เป นต น - การแบ งป นแลกเปล ยนความร ท าได หลายว ธ การ โดยกรณ เป น Explicit Knowledge อาจ จ ดท าเป น เอกสาร, ฐานความร, เทคโนโลย สารสนเทศ หร อกรณ เป น Tacit Knowledge อาจจ ดท าเป นระบบ ท มข ามสายงาน, ก จกรรมกล มค ณภาพและนว ตกรรม, ช มชนแห งการ เร ยนร, ระบบพ เล ยง, การส บเปล ยนงาน, การย มต ว, เวท แลกเปล ยนความร เป นต น - การเร ยนร ควรท าให การเร ยนร เป นส วนหน งของงาน เช นเก ดระบบการเร ยนร จาก สร าง องค ความร > น าความร ไปใช > เก ดการเร ยนร และประสบการณ ใหม และหม นเว ยนต อไป อย างต อเน อง

16 ท มา : ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภาพท 4 แนวทางการจ ดการความร ในองค กรโดยส าน กงาน ก.พ.ร ) แนวทางการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ม ย ทธศาสตร ด านการจ ดการความร อย ด วยก น 4 ด าน ได แก - Learning Strategy เป นการให ความส าค ญก บกระบวนการเร ยนร ของบ คลากรท งภายในและ ภายนอกองค กร เพ อเป นรากฐานท ม นคงส าหร บการพ ฒนาองค กรให กลายเป นองค กรแห งการเร ยนร ตลอดจนการพ ฒนามหาว ทยาล ยส ส งคมแห งการเร ยนร ได - Integrated Strategy เป นกระบวนการบ รณาการการน าเทคโนโลย สารสนเทศและโครงสร าง พ นฐานต างๆ มาช วยในการบร หารจ ดการความร โดยเน นในร ปแบบของความร ท กระจ างช ด (Explicit knowledge) เฉพาะอย างย งเน นในประเด นของการจ ดเก บความร การแบ งป นความร เพ อให สามารถน า ความร ต างๆ ท ม อย ท สร างข นใหม น นสามารถกล บมาใช ประโยชน ให ก บองค กรได อ ก ในส วนน จ าเป นต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อสน บสน น - Network Strategy เป นการให ความส าค ญก บความร ท อย ภายนอกองค กร ไม ว าความร จาก ผ เช ยวชาญภายนอก หน วยงานว จ ย มหาว ทยาล ยท งภายใน มก. และภายนอก มก. รวมถ งความร จาก

17 องค กรต างๆ ท เก ยวข องก บองค กร โดยการสร างความร วมม อเพ อก อให เก ดก จกรรมในการถ ายทอดและ บ รณาการความร ท ก อให เก ดประโยชน ก บท กส วนท เก ยวข อง Knowledge Strategy เป นการบร หาร จ ดการ สร างและใช ประโยชน จากความร ภายในองค กร ท งในส วนของความร ท กร ปแบบ ท งท เป นความร แฝง (Tacit knowledge) และความร แบบกระจ างช ด (Explicit knowledge) ให ความส าค ญในเร องของการสร างปฏ ส มพ นธ ทางส งคมท ก อให เก ดการเร ยนร ถ ายทอดความร และแบ งป นความร ระหว างบ คลากรและหน วยงานต างๆ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. รวมท งสร างและใช องค ความร ให เก ดประโยชน อย างแท จร ง ส าหร บข นตอนการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประกอบไปด วย 4 ข นตอนหล ก (ภาพท 5) ซ งรายละเอ ยดในแต ละข นตอนม ด งน ข นตอนท 1 การถอดความร (Capture Knowledge) การถอดความร หมายถ ง ว ธ การในการรวบรวมความร ประสบการณ ท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน จากผ เช ยวชาญในองค กร ประกอบด วย 5 ข นตอนย อย ได แก ข นท 1 การก าหนดความร การก าหนดความร หมายถ ง การพ จารณาของผ ร บผ ดชอบในการด าเน นงานด านการจ ดการ ความร เพ อระบ ว าความร อะไรบ างท บ คลากรในองค กรจ าเป นต องร โดยพ จารณาถ งว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายของหน วยงาน และเป นความร ซ งท าให บ คลากรสามารถน าไปใช ในการพ ฒนาตนเอง พ ฒนางานให สามารถบรรล เป าหมายได ข นท 2 การจ ดล าด บความส าค ญของความร การจ ดล าด บความส าค ญของความร หมายถ ง การเร ยงล าด บความส าค ญว าความร อะไรบ างท จ าเป นมากท ส ดและรองลงไปตามล าด บความส าค ญในการปฏ บ ต งาน ข นท 3 การแสวงหาความร การแสวงหาความร หมายถ ง การค นหาจากแหล งความร ท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งาน โดยด าเน นการว เคราะห ถ งแหล งความร ท องค กรจ าเป นต องม และท ม อย เหล าน นจะมาจากท ใดบ าง ข นท 4 การสก ดความร การสก ดความร หมายถ ง การสร ป การประมวล และการกล นกรองจากการถอดองค ความร เช น การส มภาษณ การส งเกต การสนทนา การประช ม การอภ ปราย การบรรยาย การส งเคราะห เอกสาร เป นต น หล งจากน นน าองค ความร ท ได มาสร ปในล กษณะของแผนผ งความค ด แผนผ งกระบวนการ ข นตอน การปฏ บ ต งาน ฯลฯ ท งน โดยค าน งถ งความสะดวกของผ น าความร ด งกล าวไปใช งานเป นหล ก

18 ข นท 5 การตรวจสอบความถ กต อง การตรวจสอบความถ กต อง หมายถ ง ว ธ การประเม นความถ กต อง ความเหมาะสม และความ สมบ รณ ของสารสนเทศ และความร เพ อลดป ญหาในการท างานต างๆ ซ งจะถ อได ว าเป นความร ท ม ค ณค าต อ การพ ฒนางานและพ ฒนาองค กร ข นตอนท 2 การแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing) การแลกเปล ยนเร ยนร หมายถ ง กระบวนการ หร อก จกรรมท สร างให เก ดความส มพ นธ อ นก อให เก ดความร ความเข าใจระหว างผ เข าร วมก จกรรมในการเร ยนร โดยกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ม หล กท ส าค ญ ค อ 1) การถ ายทอดอย างต อเน อง เป นความร ของบ คคลไปส กล ม 2) การถ ายทอดแบบใกล เป นการเก ดซ าของการเร ยนร ของคณะท างานหน งไปย งอ กคณะท างาน ท ท างานคล ายก น 3) การถ ายทอดแบบไกล เป นการเก ดซ าของการเร ยนร ของคณะท างานหน งไปย งอ กคณะท างาน โดยเฉพาะความร ท ฝ งล กและไม ใช งานประจ า 4) การถ ายทอดเช งกลย ทธ เป นการถ ายทอดความร หล ก เพ อให บรรล ถ งภารก จตามกลย ทธ 5) การถ ายทอดจากผ เช ยวชาญ สามารถเก ดข นเม อคณะท างานประสบป ญหาด านเทคน ค ผ เช ยวชาญในองค กรสามารถช วยแก ป ญหาท เก ดข นได ท งน กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร จะเก ดประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพส งส ดก ต อเม อถ ก สน บสน นด วยว ฒนธรรมการเร ยนร ขององค กรและความไว วางใจของผ ท เก ยวข องท งหมด เพราะการ แลกเปล ยนเร ยนร จะเก ดข นไม ได หากบ คลากรไม เห นค ณค าของความร และไม ไว วางใจว าความร ท มาจาก เพ อนร วมงานจะสามารถแก ไขป ญหาต างๆ ของตนได ข นตอนท 3 การน าความร ไปใช (Knowledge Reuse) การน าความร ไปใช หมายถ ง ผ ท ม ส วนเก ยวข องได น าความร ท ได จากการถอดความร มาประย กต บ รณาการใช ในการปฏ บ ต งานของตนอย างต อเน องในองค กร ท งน ในการน าความร ไปใช ม เป าหมายส าค ญ ค อ องค ความร สามารถน าไปใช ในการพ ฒนาคน พ ฒนางาน และพ ฒนาองค กร ข นตอนท 4 การจ ดเก บและบ าร งร กษาความร (Knowledge Maintenance) การจ ดเก บและบ าร งร กษาความร หมายถ ง กระบวนการทบทวน ความถ กต อง ความท นสม ย ของความร ก อนท จะน าไปไว ในระบบฐานความร โดยเฉพาะอย างย งความร จากความส าเร จ เทคน คว ธ การ ในการแก ป ญหาต างๆ การทบทวนความถ กต องจะต องด าเน นการอย างต อเน อง สามารถพ ฒนาได จน กลายเป นภ ม ป ญญาของหน วยงานได

19 น าความร ไปใช ภาพท 5 ข นตอนการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

20 บทท 3 การประเม นตนเองด านการจ ดการความร จากข อม ลท กล าวมาแล วในบทท 1 และ 2 เพ อให การจ ดแผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ย และพ ฒนาแห ง มก. เป นไปอย างม ระบบและม ประส ทธ ภาพมากย งข น คณะท างานฯ จ งได ท าการประเม น การจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงท ผ านมา เพ อน าข อม ลท ได มาสน บสน น กระบวนการจ ดท าแผนฯ ซ งได น า KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) มาเป นเคร องม อท ใช ในการประเม นองค กรตนเองในเร องการจ ดการความร ว าม จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส อ ปสรรค ในการจ ดการความร เร องใดบ าง โดยแบ งเป น 5 หมวด ได แก หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร หมวด 2 ภาวะผ น า หมวด 3 ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร หมวด 4 เทคโนโลย การจ ดการความร หมวด 5 การว ดผลการจ ดการความร รายละเอ ยดผลการประเม นตนเอง (ตารางท 1-5) ซ งสามารถสร ปผลได ด งน การว เคราะห หมวดกระบวนการจ ดการความร ท ม อย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม การจ ดการความร และการเช อมโยงถ งการจ ดการองค ความร และม การแสวงหาความร ใหม ๆ อย างต อเน อง แต ย งไม ม การถ ายทอดความร อย างเป นระบบตามแนวทาง ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะความร ท แฝงอย เฉพาะต วบ คคล บ คลากรของหน วยงานย งม ส วน น อยท เข ามาส วนร วมหร อท าเฉพาะกล มงานในการแสวงหาความค ดใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆ (ตารางท 1) การว เคราะห หมวดภาวะผ น า ผ บร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ให ความส าค ญก บการจ ดการความร ในองค กร ท งการ สน บสน น ส งเสร ม และกระต นให บ คลากรเห นความส าค ญในการเร ยนร (ตารางท 2) ด งจะเห นได จาก จ านวนบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาความร ย อนหล ง 3 ป เฉล ยเท าก บร อยละ 90 การว เคราะห หมวดว ฒนธรรมเร องการจ ดการความร ป จจ บ นแม ย งไม ม ระบบการจ ดการความร อย างเป นร ปธรรมช ดเจน แต สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ม การส งเสร มโครงการจ ดการความร อย างต อเน อง แต บ คลากรภายในบางส วนย งขาดการตระหน กถ ง ความส าค ญของการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น (ตารางท 3)

21 การว เคราะห หมวดเทคโนโลย การจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการใช ประโยชน ได เป นอย างด ซ ง หากม การพ ฒนาความร ความสามารถบ คลากรอย างท วถ ง ตลอดจนให สามารถส อสารเช อมโยง และ ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานท เหมาะสม ก จะเป นประโยชน ก บองค กรได ทางหน ง (ตารางท 4) การว เคราะห หมวดการว ดผลการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม การเช อมโยงการจ ดการความร ก บภารก จของหน วยงานได ด ใน ระด บหน งโดยม การก าหนดต วบ งช การจ ดการจ ดการความร แต ต วบ งช ด งกล าวย งไม ได แสดงให เห นถ งความ สมด ลก บการด าเน นงานขององค กร รวมท งสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. จ กต องม การจ ดสรรงบประมาณ ทร พยากรให ก บก จกรรมการจ ดการความร ต อไป (ตารางท 5) จากผลการว เคราะห ตนเองตามเคร องม อ KMAT แล ว สามารถสร ปในภาพรวมได ว าหมวดภาวะ ผ น าและเทคโนโลย การจ ดการความร ของ สวพ.มก. เป นจ ดแข งท ช วยส งเสร ม สน บสน นเช งร ก การจ ดการ ความร แบบท วท งองค กรอย างเป นระบบให เก ดข นได จร ง ส วนหมวดกระบวนการจ ดการความร ท ม อย ว ฒนธรรมการจ ดการความร และการว ดผลการจ ดการความร เป นจ ดอ อนท ม โอกาสรวมอย ด งน นควรใช ย ทธศาสตร เช งปร บ/แก ไข ในการสร างแรงผล กด นให เก ดว ฒนธรรมการเร ยนร แก สวพ.มก. ได ท งน หากหน วยงานด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผนแล ว ผ บร หารท กระด บควรร วมผล กด นให เก ดการบ รณาการกระบวนการจ ดการความร ให ย ดถ อ ปฏ บ ต อย ในกระบวนงาน รวมถ งบ รณาการกระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงให เก ดข นในการ ปฏ บ ต ราชการของหน วยงานในขอบเขตและเป าหมายการจ ดการความร ในเร องอ นๆ ต อไป ท งน เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ

22 ตารางท 1 การประเม นตนเองเพ อการจ ดการความร หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 1.1.องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข งจ ดอ อนในเร องการจ ดการความร - องค กรม การว เคราะห SWOT ขององค กร แต ย งไม ได เช อมโยงถ ง เพ อปร บปร งในเร องความร เช นองค กรย งขาดความร ท จ าเป นต องม หร อองค กรไม ได การจ ดการความร รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ เพ อให ง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว าคนไหนเก งเร องอะไร - ระด บ 1 ฯลฯ และม ว ธ การท ช ดเจนในการแก ไข ปร บปร ง 1.2.องค กรม การแสวงหาข อม ล/ความร จากแหล งต างๆ โดยเฉพาะอย างย งจากองค กรท ม การให บร การคล ายคล งก น (ถ าม ) อย างเป นระบบและม จร ยธรรม 1.3 ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ดใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆ ท ม ล กษณะคล ายคล งก น (บร การ หร อด าเน นงานท คล ายคล งก น ) และจากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะแตกต างก นโดยส นเช ง 1.4 องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป นระบบ ซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices ออกมาเป นเอกสาร และการจ ดท าข อสร ปบทเร ยนท ได ร บ (Lessons Learned) 1.5 องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อ ความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจากประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคน และให ม การถ ายทอดความร และท กษะ น น ๆ ท วท งองค กร - องค กรม การแสวงหาความร / ข อม ลจากแหล งต างๆ เม อจ าเป นต อง ใช แต ไม ม การรวบรวมข อม ลให เป นระบบ - ระด บ 2 - องค กรม การแสวงหาความร ใหม ๆ บ าง แต ไม เป นระบบและท าก น เฉพาะกล มงาน ย งไม ครอบคล มท กคน - ระด บ 2 - องค กรม การจ ดท าความร เพ อเผยแพร ในบางเร อง แต ย งไม ม การ ถ ายทอด ท าเฉพาะผ ท ร บผ ดชอบ - ระด บ 1 - องค กรเห นค ณค าของ Tacit Knowledge แต ย งไม ม การถ ายทอด ความร แต อย างใด ไม ม การแลกเปล ยนความร เป นกล มย อยๆ แต ไม ม ร ปแบบช ดเจน - ระด บ 1 หมายเหต 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก

23 ตารางท 2 การประเม นตนเองเพ อการจ ดการความร หมวด 2 ภาวะผ น า หมวด 2 ภาวะผ น า ส งท ม อย / ท าอย 2.1 ผ บร หารก าหนดให การจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญในองค กร ผ บร หารให ความส าค ญก บการจ ดการความร ในองค กร โดยให จ ดท า แผน KM ในหน วยงาน - ระด บ ผ บร หารตระหน กว า ความร เป นส นทร พย (Knowledge Asset) ท สามารถน าไปใช ให เก ดประโยชน ก บองค กรได และม การจ ดท ากลย ทธ ท ช ดเจน เพ อน าส นทร พย ความร ท ม อย ไปใช ประโยชน (เช น ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข น ให บร การได รวดเร ว และตรงตามความต องการ สร างความพ งพอใจให ผ ใช บร การ เป นต น) 2.3 องค กรเน นเร องการเร ยนร ของบ คลากร เพ อส งเสร ม Core Competencies เด มท ม อย ให แข งแกร งข น และพ ฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถ ง ความเก งหร อความสามารถเฉพาะทางขององค กร) 2.4 การม ส วนร วมในการสร างองค ความร ขององค กร เป นส วนหน งของเกณฑ ท องค กรใช ประกอบในการพ จารณาในการ ประเม นผล และให ผลตอบแทนบ คลากร ผ บร หารตระหน กว าความร ค อส นทร พย จ งกระต นให บ คลากรเห น ความส าค ญในการเร ยนร เก ยวก บการบร หารงาน ซ งเป นห วใจส าค ญ ในการท างาน - ระด บ 4 องค กรม การส งเสร มให บ คลากรใฝ ใจศ กษาเร ยนร เพ อเสร มศ กยภาพ ในต วบ คคล - ระด บ 3 องค กรม ต วบ งช บ งค บให ม การส งเสร มบ คลากรให ม การพ ฒนาความร - ระด บ 3 หมายเหต 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information