แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554

2 สารบ ญ ค าน า หน า บทท 1 ข อม ลท วไปและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข อม ลหน วยงาน การจ ดการองค ความร ท ผ านมาของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. 6 บทท 2 แนวทางการจ ดการความร ภายในองค กร การจ ดการความร แนวทางการจ ดการความร ในองค กร 9 บทท 3 การประเม นตนเองด านการจ ดการความร 17 บทท 4 แผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการความร แผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก ข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร 40 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ค าส งแต งต งคณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. ภาคผนวก ข ห วข อความร ท ได จากการส ารวจจากบ คลากร ภาคผนวก ค ท าเน ยบผ เช ยวชาญ

3 แผนการจ ดการองค ความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. ค าน า เพ อสนองนโยบายของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และตระหน กถ งความส าค ญของการจ ดการ ความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) จ งได แต งต งคณะท างานการจ ดท า แผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก. ตามค าส ง สวพ.มก. ท 40/2553 ลงว นท 23 ส งหาคม 2553 โดยให ม หน าท ด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของสถาบ นฯ ให เก ดข นเป นร ปธรรม เอกสารฉบ บน จ งเป นการรายงานผลการด าเน นงานของคณะท างาน ซ งประกอบด วยเน อหา ท งหมด 3 บท ได แก บทท 1 การจ ดการองค ความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ซ งเป นการทบทวนสถานภาพและ โครงสร างขององค กร ตลอดจนการด าเน นงานด านการจ ดการองค ความร ของสถาบ นฯ ท ผ านมา บทท 2 แนวทางการจ ดการองค ความร ในองค กร ซ งเป นการทบทวนทฤษฏ และแนวทางการปฏ บ ต ด านการจ ดการความร ขององค กรต าง ๆ บทท 3 แผนการจ ดการความร ประจ าป ซ งเป นผลการด าเน นงานของคณะท างานท มา จากแต ละหน วยงานภายในสถาบ นฯ ได ประช มหาร อ ระดมสมอง จ ดท าขอบเขตองค ความร และองค ความร ท ส าค ญ ท ควรจะด าเน นการในช วงป งบประมาณ เพ อใช เป นกรอบในการจ ดท าแผนการจ ดการ องค ความร ในระด บหน วยงานภายในต อไป บทท 4 แผนการจ ดการความร ของ สวพ.มก. ซ งประกอบด วย ข นตอนการจ ดท าแผนการจ ดการ ความร แผนการจ ดการความร ของ สวพ.มก. และข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รายงานฉบ บน จะได น าเสนอคณะกรรมการพ ฒนางานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา (คพง.) เพ อให ความ เห นชอบ เพ อการด าเน นงานอย างเป นร ปธรรมต อไป มณฑล จ าเร ญพฤกษ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.มณฑล จ าเร ญพฤกษ ) ประธานคณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายใน สวพ.มก.

4 บทท 1 ข อม ลท วไปและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เป นส วนราชการระด บคณะ ได ร บการจ ดต งข นตามประกาศ ส าน กนายกร ฐมนตร เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ฉบ บท 5) พ.ศ ต งแต ว นท 2 ต ลาคม 2521 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 10 ต ลาคม 2521 น บเป นส วนราชการ ระด บคณะท ได จ ดต งข นเป นล าด บท ส บห าของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โดยท าหน าท เป นศ นย กลางการ ประสานและบร หารงานด านว จ ย ท งท นอ ดหน นว จ ยจากเง นงบประมาณแผ นด น (ท นอ ดหน นว จ ย มก.) และ แหล งท นต างๆ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ เป นหล ก 1.1 ข อม ลหน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ งก อต งมาเป นเวลานานกว า 30 ป ม การเปล ยนแปลง หน วยงานภายในหลายคร ง เพ อให การบร หารจ ดการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยล าส ดได ร บอน ม ต จาก สภามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ให ปร บโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. (ด งภาพท 1) ตามประกาศ ณ ว นท 29 ม นาคม 2553 และตามประกาศ ณ ว นท 30 ธ นวาคม 2553 ประกอบด วย 1 ส าน กงาน 4 ฝ าย 2 สถาน ว จ ย และ 2 ศ นย ว จ ย ซ งแต ละหน วยงานม บทบาทหน าท ด งน 1) ส าน กงานเลขาน การ ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารงานส วนกลาง รวมถ งการอ านวยความ สะดวกให แก หน วยงานในส งก ดสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในด านงานบร หารและธ รการ งานพ สด งานคล ง งานบร การงานว จ ยและพ ฒนา และงานนโยบายและแผน รวมท งการประสานงานก บหน วยงาน ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยฯ 2) ฝ ายประสานงานว จ ยและประเม นผล ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารงานว จ ยของมหาว ทยาล ยฯ ท งท นอ ดหน นว จ ย จากงบประมาณแผ นด น และท นอ ดหน นว จ ยจากแหล งท นต างๆ ภายในและต างประเทศ การพ ฒนางานว จ ย และสร างเคร อข ายความร วมม อทางการว จ ย การต ดตามและประเม นผลโครงการว จ ย ตลอดจนการ ให บร การปร กษาว จ ย การเสร มสร างงานว จ ย และพ ฒนาบ คลากรว จ ย 3) ฝ ายเผยแพร งานว จ ย ท าหน าท หล กในการน าผลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ออกเผยแพร และ ถ ายทอดเทคโนโลย ส ส งคม และกล มเป าหมายต างๆ เพ อน าไปใช ประโยชน โดยการผล ตส อในร ปแบบต างๆ อาท ส อส งพ มพ ได แก วารสารข าว สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. วารสารว ทยาสารเกษตรศาสตร - 1 -

5 ส อโสตท ศน เพ อเผยแพร ถ ายทอดผลงานว จ ยโดย ส อโทรท ศน และว ทย การจ ดน ทรรศการโดยม การ ประสานงานก บหน วยงานต างๆ ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยฯ 4) ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย ท าหน าท หล กในด านการประสานและบร หารจ ดการข อม ลงานว จ ยของมหาว ทยาล ยฯ เพ อให บร การ/เช อมโยง/แลกเปล ยนข อม ลงานว จ ย ก บแหล งข อม ลอ นๆ ท งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน พ ฒนา/ปร บปร งระบบสารสนเทศการบร หารภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพย งข น 5) ฝ ายเคร องม อและว จ ยทางว ทยาศาสตร ท าหน าท หล กในการให บร การงานว จ ยและบร การว ชาการแก บ คลากรในมหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร บ คคลท วไป และหน วยงานภายนอก ท งภาคร ฐและเอกชน โดยท าหน าท ให บร การว เคราะห ทางเคม ช วเคม การเตร ยมต วอย างและตรวจสอบด วยกล องจ ลทรรศน อ เล กตรอน การผล ตต นพ ชด วย ว ธ การเพาะเล ยงเน อเย อ การบร การเคร องม อ อ ปกรณ สถานท ห องประช ม และโรงเร อนเพาะช า ระบบการ ระเหย การฝ กอบรม และฝ กงานในสาขาเฉพาะด าน สน บสน นงานเร ยนงานสอน ท งด านว ทยากร และ เคร องม ออ ปกรณ ว ทยาศาสตร ปฏ บ ต งานว จ ยเฉพาะทาง หร องานว จ ยเพ อเสร มสร างศ กยภาพในการ ให บร การงานว จ ย และบร การว ชาการ 6) สถาน ว จ ยเพ อการพ ฒนาชายฝ งอ นดาม น ท าหน าท หล กให การสน บสน นการศ กษาว จ ย และให บร การว ชาการด านการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมชายฝ งทะเล โดยด าเน นการสน บสน นการเร ยน การสอน การฝ กงาน การท าป ญหาพ เศษ ว ทยาน พนธ ของน ส ต/น กศ กษา ท งระด บปร ญญาตร /โท และเอก รวมถ งการเผยแพร ว ทยาการความร ทางด านความหลากหลายทางช วภาพ การใช ประโยชน การฟ นฟ ด แล ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น แก เยาวชนและประชาชนท สนใจโดยท วไป 7) สถาน ว จ ยและฝ กอบรมวนเกษตรตราด ท าหน าท หล กในการสน บสน นการศ กษาว จ ย และให บร การว ชาการด านวนเกษตร การป าไม การเกษตร และส งแวดล อม โดยประสานความร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ด าเน นการสาธ ต ฝ กอบรม เผยแพร ความร ด านวนเกษตร การฝ กงาน การท า ป ญหาพ เศษ ว ทยาน พนธ ท งระด บปร ญญาตร /โท และเอก ให แก น ส ต/น กศ กษามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และสถาบ นการศ กษาอ น 8) ศ นย นาโนเทคโนโลย มก. ท าหน าท ในการประสานงานความร วมม อก บหน วยงาน/คณะต างๆ ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ ท เก ยวข อง รวมท งสร างน กว จ ย และกล มว จ ยท ม ความเช ยวชาญทางด านนาโน เทคโนโลย เพ อพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในสาขาน ให ก าวหน าย งข น - 2 -

6 9) ศ นย ความหลากหลายทางช วภาพ ท าหน าท เป นศ นย กลางในการประสาน และการพ ฒนาความร วมม อ และสร างเคร อข าย การว จ ย ส งเสร มการด าเน นงานด านความหลากหลายทางช วภาพในสาขาต างๆ 6 สาขา ได แก สาขาพ ช สาขาส ตว สาขาจ ล นทร ย สาขาแมลง สาขาส งม ช ว ตในน า และสาขาป าไม และส ตว ป า - 3 -

7 โครงสร างการแบ งส วนราชการของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ภาพท 1 โครงสร างการแบ งส วนราชการของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - 4 -

8 ปร ชญา ปณ ธาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม งม นบร หารงานว จ ย ด วยหล กธรรมาภ บาลและปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ในการสร างความเป นเล ศด านภ ม ป ญญา เพ อให เก ดว ฒนธรรมการว จ ยท เหมาะสม ได ร บ การยอมร บในระด บส งจากการช ว ดท กร ปแบบ ตลอดจนน าความร ส การพ ฒนาประเทศ งานว จ ย ว ส ยท ศน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. เป นเล ศในระด บสถาบ นอ ดมศ กษาของประเทศด านการบร หารงานว จ ยและสารสนเทศ ภารก จสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมก. 1) ด านการประสานและบร หารงานว จ ย 2) ด านการบร การงานว จ ย บร การว ชาการ 3) ด านการประชาส มพ นธ เผยแพร และถ ายทอดผลงานว จ ย 4) ด านการพ ฒนาระบบและบร หารจ ดการสารสนเทศเพ องานว จ ย 5) ด านการว จ ยเฉพาะทาง และว จ ยเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการให บร การ 6) ด านการบร หารจ ดการองค กร ประเด นย ทธศาสตร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ย ทธศาสตร ท 1 สน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร และผลงานว จ ยท ม ค ณภาพส การ เผยแพร และใช ประโยชน ย ทธศาสตร ท 2 การให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาข ดความสามารถของผ ร บบร การโดยใช องค ความร ท ม อย เป นฐาน ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยอาศ ยหล กธรรมาภ บาล เพ อให งานบร หาร ท วไปบรรล เป าหมาย ย ทธศาสตร ท 4 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย - 5 -

9 1.2 การจ ดการองค ความร ท ผ านมาของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงระยะเวลาท ผ านมา สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ม การด าเน นการเก ยวข องด าน จ ดการองค ความร อย ด วยก น 3 ร ปแบบ ประกอบด วย 1) การถ ายทอด แบ งป น แลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) จากผ ร ผ ม ความช านาญ ในเร องน นๆ อย างไม เป นทางการ ท งจากบ คลากรภายในหน วยงาน และภายนอกหน วยงานท งภายใน มหาว ทยาล ย และภายนอกมหาว ทยาล ย เป นต น ข อด ของการด าเน นการในร ปแบบน ท าให เก ดการซ กถาม/ ตอบข อสงส ยได อย างท นท และใช เวลาน อยเน องจากจะแลกเปล ยนเฉพาะส วนท เก ดข อสงส ย และเป น ป ญหาต อการปฏ บ ต หน าท เท าน น อ กท งไม ม งบประมาณค าใช จ ายเก ดข น ส วนข อด อยก ค อความร จะ สามารถถ ายทอดได ในวงแคบเฉพาะผ ซ กถามเท าน น ไม เก ดการหม นเว ยนความร ไปย งผ ร วมงานอ น 2) การจ ดท าค ม อปฏ บ ต งาน ส าน กงานเลขาน การได ด าเน นการจ ดท าค ม อเพ อใช เป นแนว ทางการปฏ บ ต งานรวมจ านวน 8 ค ม อ ครอบคล มท กงานภายในส งก ดส าน กงาน ได แก 2.1) ค ม อปฏ บ ต งานการควบค มและการจ าหน ายตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว า ด วยการพ สด ป ) ค ม อการจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด ป ) ค ม อการควบค มงาน และการตรวจการจ างก อสร าง 2.4) ค ม อปฏ บ ต งานงานบร หารและธ รการ 2.5) ค ม อปฏ บ ต งานงานนโยบายและแผน 2.6) ค ม อการเบ กจ ายเง นอ ดหน นว จ ย 2.7) ค ม อการใช แบบฟอร มด านการเง นและบ ญช 2.8) ค ม องานบร การงานว จ ยและพ ฒนา โดยค ม อเหล าน ได เผยแพร องค ความร ไว บนเว บไซด ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เพ อให บ คลากรภายในหน วยงานได เข าถ งความร ได ง ายและสะดวกต อการน าไปใช ประโยชน มากย งข น 3) การจ ดท าแผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. (Knowledge Management Plan) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป นระยะเวลา 3 ป โดยองค ความร ท ม การถ ายทอด แบ งป น ได แก 3.1) ป งบประมาณ พ.ศ องค ความร : การบร หารจ ดการความร ด านการ บร หารงานท วไป และการบร หารจ ดการงานว จ ย โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ (ฐานข อม ลการบร หารจ ดการ งานว จ ย) 3.2) ป งบประมาณ พ.ศ องค ความร : กระบวนการผล ตรายการเกษตรศาสตร น าไทย โดยใช ว ธ จ ดท าค ม อการผล ตรายการเกษตรศาสตร น าไทย โดยม ท มงานรายการเกษตรศาสตร น าไทย เป นกล มเป าหมาย - 6 -

10 3.3) ป งบประมาณ พ.ศ องค ความร : การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. 2 กล ม ได แก กล มงานว จ ยว ทยาศาสตร และ กล มงานว จ ยสถาบ น/ ส งคมศาสตร โดยใช ว ธ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การและแลกเปล ยนเร ยนร โครงการการพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากรว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ระยะเวลาด าเน นการ เด อนเมษายน-ม ถ นายน 2553 โดยม บ คลากรว จ ย และบ คลากรสายสน บสน นการว จ ยของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. เป นกล มเป าหมาย ส าหร บในป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ม งเน นกระบวนการ จ ดการองค ความร ให เก ดข นอย างเป นระบบและร ปธรรมมากย งข นภายใต กระบวนการม ส วนร วมของ บ คลากร โดยได แต งต งคณะท างานจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ ง เป นต วแทนของบ คลากรจากหน วยงานในส งก ดจ านวน 10 คน โดยม ผศ.ดร.มณฑล จ าเร ญพฤกษ รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร เป นประธานคณะท างาน (ภาคผนวก ก) ซ งได เร มด าเน นการต งแต เด อนต ลาคม 2553 เป นต นมา เพ อจ ดท าแผนจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงป งบประมาณ พ.ศ การพ ฒนาความร การเปล ยนแนวค ด แนวทางในการปฏ บ ต งาน เป นพ นฐานส าค ญในการ พ ฒนาองค กร ซ งในบทถ ดไปจ กได น าเสนอแนวทางการจ ดการความร ท สอดคล องก บส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการและมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - 7 -

11 บทท 2 แนวทางการจ ดการความร ภายในองค กร ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะ เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด าน ต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการ ในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ซ งเป นหน วยงานหล กในการท าหน าท ประสานและบร หาร งานว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ให เป นไปอย างเข มแข ง และม ประส ทธ ภาพ ได ตระหน กถ ง ความส าค ญในการปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด จ งม การน าระบบ การจ ดการความร (Knowledge Management) มาใช ซ งระบบด งกล าวจะเป นเคร องม อส าค ญในการ สร างความร อย างเป นระบบ อ กท งย งเป นการแก ป ญหาให ก บองค กร อ นเน องมาจากการกระจ กองค ความร ท อย เพ ยงต วบ คคลเท าน น นอกจากน ม งานว จ ยท พบว า ความร ท ใช ในการท างานส วนใหญ (ร อยละ 70-80) เป นความร ฝ งล ก ซ งเป นความร ท ได จากประสบการณ โดยการจ ดการความร น จะม งเน นให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ในองค ความร ท ส าค ญท จะม ผลต อ การปฏ บ ต ราชการให เป นไปอย างต อเน อง และม ประส ทธ ภาพ โดยสามารถส งผลต อความสามารถของ องค กรย งย นต อไป 2.1 การจ ดการความร การจ ดการความร (Knowledge management) หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ใน องค กร ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กร สามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด โดยความร ในองค กรแบ งออกได เป น 2 ประเภท ค อ - ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อ ส ญชาตญาณของแต ละบ คคลในการท าความเข าใจในส งต างๆ เป นความร ท ไม สามารถถ ายทอดออกมาเป น ค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการค ดเช งว เคราะห บางคร ง เร ยกว าเป นความร แบบนามธรรม - ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวม ถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต างๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อต างๆ และบางคร งเร ยกว าเป นความร แบบร ปธรรม - 8 -

12 ความร ท งสองประเภทน ใช ว ธ การจ ดการความร ท ไม เหม อนก น โดยความร ท ฝ งอย ในต วคนน นม มาก เก ดได จากประสบการณ ต องใช การเร ยนร ร วมก น ส วนความร ท ช ดแจ ง จ าเป นต องรวบรวม/จ ดเก บ เพ อเข าถ งความร น น 2.2 แนวทางการจ ดการความร ในองค กร เน องจากการจ ดการความร ในแต ละองค กรอาจม แนวทางและข นตอนการด าเน นงานท แตกต างก น ไป ในท น จ งจะขอกล าวถ งแนวทางและข นตอนการจ ดการความร ของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) และของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อใช เป นแนวทางในการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ต อไป ซ งม รายละเอ ยดด งน 2.2.1) แนวทางการจ ดการความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. จากค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ท จ ดท าโดยส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ต แห งชาต ได กล าวถ งแนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร ซ งได น าแนวค ดเร องกระบวนการจ ดการ ความร (Knowledge Management Process) และกระบวนการบร หารหารเปล ยนแปลง (Change Management Process) มาประย กต ใช ในการในการจ ดแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ซ งใน แต ละกระบวนการม รายละเอ ยดด งน กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) กระบวนการจ ดการความร เป นกระบวนการหน งท จะช วยให องค กรเข าใจถ งข นตอนท ท าให เก ด กระบวนการจ ดการความร หร อพ ฒนาการของความร ท จะเก ดข นภายในองค กร ประกอบด วย 7 ข นตอน ข างต น (ด งภาพท 2) ซ งประกอบด วย 2 ส วนหล ก กล าวค อ ในส วนของการว เคราะห องค ความร ท จ าเป น และการถ ายทอดองค ความร ซ งเป นการประมวล และกล นกรองความร ท เป นความร เด มจากต วบ คคล และ การสร างความร ใหม โดยให ม ล กษณะผสมผสาน สร างสรรค ถ ายทอด แลกเปล ยน และปร บปร งให เป น มาตรฐานในร ปแบบของเอกสาร เม อได ความร ท ต องการแล วต องม การเก บรวบรวมอย างเป นระบบ เพ อให ผ ท ต องการใช ประโยชน จากความร เข าถ งได ง ายและสะดวก ตลอดจนเป นการแบ งป นความร เพ อน าไปส การ เร ยนร ใหม ๆ ของบ คลากร - 9 -

13 เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ความร น นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข นหร อไม ท มา : ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภาพท 2 กระบวนการจ ดการความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. 7. การเร ยนร (Learning) กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) เป นกรอบความค ดท จะให องค กรท ต องการจ ดการความร ภายในองค กร ได ม งเน นถ งป จจ ยแวดล อม ภายในองค กร ท ม ผลกระทบต อการจ ดการความร ซ งประกอบด วย 6 องค ประกอบ (ด งภาพท 3) ในแต ละ องค ประกอบม รายละเอ ยดสร ปได ด งน 1) การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม เช น ก จกรรมการม ส วนร วมและสน บสน นจากผ บร หาร (ท ท กคนมองเห น), โครงสร างพ นฐานขององค กร, ท ม/หน วยงานท ร บผ ดชอบ, ม ระบบการต ดตาม และประเม นผล, ก าหนดป จจ ยแห งความส าเร จช ดเจน 2) การส อสาร เช น ก จกรรมท ท าให ท กคนเข าใจถ งส งท องค กรจะท า, ประโยชน ท จะเก ดข นก บท กคน, แต ละคนจะม ส วนร วมได อย างไร

14 3) กระบวนการและเคร องม อ ช วยให การค นหา เข าถ ง ถ ายทอด และแลกเปล ยนความร สะดวก รวดเร วข น โดยการเล อกใช กระบวนการและเคร องม อ ข นก บชน ดของความร, ล กษณะขององค กร (ขนาด, สถานท ต ง ฯลฯ), ล กษณะการท างาน, ว ฒนธรรมองค กร, ทร พยากร 4) การเร ยนร เพ อสร างความเข าใจและตระหน กถ งความส าค ญและหล กการของการจ ดการความร โดยการเร ยนร ต องพ จารณาถ ง เน อหา, กล มเป าหมาย, ว ธ การ, การประเม นผลและปร บปร ง 5) การว ดผล เพ อให ทราบว าการด าเน นการได บรรล เป าหมายท ต งไว หร อไม, ม การน าผลของการว ด มาใช ในการปร บปร งแผนและการด าเน นการให ด ข น, ม การน าผลการว ดมาใช ในการส อสารก บ บ คลากรในท กระด บให เห นประโยชน ของการจ ดการความร และการว ดผลต องพ จารณาด วยว าจะ ว ดผลท ข นตอนไหนได แก ว ดระบบ (System), ว ดท ผลล พธ ผลผล ต (Output) หร อว ดท ประโยชน ท จะได ร บ (Outcome) 6) การยกย องชมเชยและให รางว ล เป นการสร างแรงจ งใจให เก ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมและการม ส วนร วมของบ คลากรในท กระด บ โดยข อควรพ จารณาได แก ค นหาความต องการของบ คลากร, แรงจ งใจระยะส นและระยะยาว, บ รณาการก บระบบท ม อย, ปร บเปล ยนให เข าก บก จกรรมท ท าใน แต ละช วงเวลา การเร ยนร (Learning) การว ดผล (Measurements) การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) เป าหมาย (Desired State) กระบวนการ และเคร องม อ (Process & Tools) การส อสาร (Communication) การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม (Transition and Behavior ท มา : Robert Osterhoff อ างตามส าน กงาน ก.พ.ร. ภาพท 3 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงของส าน กงาน ก.พ.ร. จากกระบวนการบร หารจ ดการเปล ยนแปลงด งกล าว การปร บเปล ยนพฤต กรรมจะเป นผลส าเร จได จ าเป นต องได ร บความร วมม อจากผ ท เก ยวข อง ตลอดจนได ร บการส งเสร ม สน บสน น จากผ บร หาร ไม ว าจะ เป นทร พยากร งบประมาณ สถานท ในการสร างองค ความร ให เข าถ งกล มเป าหมาย ม การว ดผล สร ปผล เพ อการปร บปร งแนวทางการด าเน นงานให ด ข น ท งน ต องอาศ ยการส อสารสร างความเข าใจก บบ คลากร

15 ในส งท ด าเน นการ เพ อเก ดความร วมม อ และเพ อเป นการกระต นให เก ดนว ตกรรมจากการเร ยนร จ งควรจ ด ให ม การยกย องชมเชย และให รางว ลแก บ คคล/หน วยงาน ท ด าเน นการจ ดการความร ได อย างเป นเล ศ นอกจากน ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ย งได เสนอแนวทางการจ ดการ ความร ภายในองค กรไว ด วยก น 4 ข นตอนหล ก (ด งภาพท 4) ซ งในแต ละข นตอนม รายละเอ ยดด งน ข นตอนท 1 ส ารวจความร - การบ งช ความร เช น พ จารณาว า ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าหมาย ค ออะไร และเพ อให บรรล เป าหมาย เราจ าเป นต องร อะไร, ขณะน เราม ความร อะไรบ าง, อย ในร ปแบบใด, อย ท ใคร ข นตอนท 2 รวบรวมพ ฒนา - การสร างและแสวงหาความร เช นการสร างความร ใหม, แสวงหาความร จากภายนอก, ร กษา ความร เก า, ก าจ ดความร ท ใช ไม ได แล ว ข นตอนท 3 จ ดเก บส งเคราะห - การจ ดความร ให เป นระบบ เป นการวางโครงสร างความร เพ อเตร ยมพร อมส าหร บการเก บ ความร อย างเป นระบบในอนาคต - การประมวลและกล นกรองความร เช นปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐาน, ใช ภาษา เด ยวก น, ปร บปร งเน อหาให สมบ รณ ข นตอนท 4 ถ ายทอด - การเข าถ งความร เป นการท าให ผ ใช ความร น นเข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก เช น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT), Web board,บอร ดประชาส มพ นธ เป นต น - การแบ งป นแลกเปล ยนความร ท าได หลายว ธ การ โดยกรณ เป น Explicit Knowledge อาจ จ ดท าเป น เอกสาร, ฐานความร, เทคโนโลย สารสนเทศ หร อกรณ เป น Tacit Knowledge อาจจ ดท าเป นระบบ ท มข ามสายงาน, ก จกรรมกล มค ณภาพและนว ตกรรม, ช มชนแห งการ เร ยนร, ระบบพ เล ยง, การส บเปล ยนงาน, การย มต ว, เวท แลกเปล ยนความร เป นต น - การเร ยนร ควรท าให การเร ยนร เป นส วนหน งของงาน เช นเก ดระบบการเร ยนร จาก สร าง องค ความร > น าความร ไปใช > เก ดการเร ยนร และประสบการณ ใหม และหม นเว ยนต อไป อย างต อเน อง

16 ท มา : ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภาพท 4 แนวทางการจ ดการความร ในองค กรโดยส าน กงาน ก.พ.ร ) แนวทางการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ม ย ทธศาสตร ด านการจ ดการความร อย ด วยก น 4 ด าน ได แก - Learning Strategy เป นการให ความส าค ญก บกระบวนการเร ยนร ของบ คลากรท งภายในและ ภายนอกองค กร เพ อเป นรากฐานท ม นคงส าหร บการพ ฒนาองค กรให กลายเป นองค กรแห งการเร ยนร ตลอดจนการพ ฒนามหาว ทยาล ยส ส งคมแห งการเร ยนร ได - Integrated Strategy เป นกระบวนการบ รณาการการน าเทคโนโลย สารสนเทศและโครงสร าง พ นฐานต างๆ มาช วยในการบร หารจ ดการความร โดยเน นในร ปแบบของความร ท กระจ างช ด (Explicit knowledge) เฉพาะอย างย งเน นในประเด นของการจ ดเก บความร การแบ งป นความร เพ อให สามารถน า ความร ต างๆ ท ม อย ท สร างข นใหม น นสามารถกล บมาใช ประโยชน ให ก บองค กรได อ ก ในส วนน จ าเป นต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อสน บสน น - Network Strategy เป นการให ความส าค ญก บความร ท อย ภายนอกองค กร ไม ว าความร จาก ผ เช ยวชาญภายนอก หน วยงานว จ ย มหาว ทยาล ยท งภายใน มก. และภายนอก มก. รวมถ งความร จาก

17 องค กรต างๆ ท เก ยวข องก บองค กร โดยการสร างความร วมม อเพ อก อให เก ดก จกรรมในการถ ายทอดและ บ รณาการความร ท ก อให เก ดประโยชน ก บท กส วนท เก ยวข อง Knowledge Strategy เป นการบร หาร จ ดการ สร างและใช ประโยชน จากความร ภายในองค กร ท งในส วนของความร ท กร ปแบบ ท งท เป นความร แฝง (Tacit knowledge) และความร แบบกระจ างช ด (Explicit knowledge) ให ความส าค ญในเร องของการสร างปฏ ส มพ นธ ทางส งคมท ก อให เก ดการเร ยนร ถ ายทอดความร และแบ งป นความร ระหว างบ คลากรและหน วยงานต างๆ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. รวมท งสร างและใช องค ความร ให เก ดประโยชน อย างแท จร ง ส าหร บข นตอนการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประกอบไปด วย 4 ข นตอนหล ก (ภาพท 5) ซ งรายละเอ ยดในแต ละข นตอนม ด งน ข นตอนท 1 การถอดความร (Capture Knowledge) การถอดความร หมายถ ง ว ธ การในการรวบรวมความร ประสบการณ ท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน จากผ เช ยวชาญในองค กร ประกอบด วย 5 ข นตอนย อย ได แก ข นท 1 การก าหนดความร การก าหนดความร หมายถ ง การพ จารณาของผ ร บผ ดชอบในการด าเน นงานด านการจ ดการ ความร เพ อระบ ว าความร อะไรบ างท บ คลากรในองค กรจ าเป นต องร โดยพ จารณาถ งว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายของหน วยงาน และเป นความร ซ งท าให บ คลากรสามารถน าไปใช ในการพ ฒนาตนเอง พ ฒนางานให สามารถบรรล เป าหมายได ข นท 2 การจ ดล าด บความส าค ญของความร การจ ดล าด บความส าค ญของความร หมายถ ง การเร ยงล าด บความส าค ญว าความร อะไรบ างท จ าเป นมากท ส ดและรองลงไปตามล าด บความส าค ญในการปฏ บ ต งาน ข นท 3 การแสวงหาความร การแสวงหาความร หมายถ ง การค นหาจากแหล งความร ท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งาน โดยด าเน นการว เคราะห ถ งแหล งความร ท องค กรจ าเป นต องม และท ม อย เหล าน นจะมาจากท ใดบ าง ข นท 4 การสก ดความร การสก ดความร หมายถ ง การสร ป การประมวล และการกล นกรองจากการถอดองค ความร เช น การส มภาษณ การส งเกต การสนทนา การประช ม การอภ ปราย การบรรยาย การส งเคราะห เอกสาร เป นต น หล งจากน นน าองค ความร ท ได มาสร ปในล กษณะของแผนผ งความค ด แผนผ งกระบวนการ ข นตอน การปฏ บ ต งาน ฯลฯ ท งน โดยค าน งถ งความสะดวกของผ น าความร ด งกล าวไปใช งานเป นหล ก

18 ข นท 5 การตรวจสอบความถ กต อง การตรวจสอบความถ กต อง หมายถ ง ว ธ การประเม นความถ กต อง ความเหมาะสม และความ สมบ รณ ของสารสนเทศ และความร เพ อลดป ญหาในการท างานต างๆ ซ งจะถ อได ว าเป นความร ท ม ค ณค าต อ การพ ฒนางานและพ ฒนาองค กร ข นตอนท 2 การแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing) การแลกเปล ยนเร ยนร หมายถ ง กระบวนการ หร อก จกรรมท สร างให เก ดความส มพ นธ อ นก อให เก ดความร ความเข าใจระหว างผ เข าร วมก จกรรมในการเร ยนร โดยกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ม หล กท ส าค ญ ค อ 1) การถ ายทอดอย างต อเน อง เป นความร ของบ คคลไปส กล ม 2) การถ ายทอดแบบใกล เป นการเก ดซ าของการเร ยนร ของคณะท างานหน งไปย งอ กคณะท างาน ท ท างานคล ายก น 3) การถ ายทอดแบบไกล เป นการเก ดซ าของการเร ยนร ของคณะท างานหน งไปย งอ กคณะท างาน โดยเฉพาะความร ท ฝ งล กและไม ใช งานประจ า 4) การถ ายทอดเช งกลย ทธ เป นการถ ายทอดความร หล ก เพ อให บรรล ถ งภารก จตามกลย ทธ 5) การถ ายทอดจากผ เช ยวชาญ สามารถเก ดข นเม อคณะท างานประสบป ญหาด านเทคน ค ผ เช ยวชาญในองค กรสามารถช วยแก ป ญหาท เก ดข นได ท งน กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร จะเก ดประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพส งส ดก ต อเม อถ ก สน บสน นด วยว ฒนธรรมการเร ยนร ขององค กรและความไว วางใจของผ ท เก ยวข องท งหมด เพราะการ แลกเปล ยนเร ยนร จะเก ดข นไม ได หากบ คลากรไม เห นค ณค าของความร และไม ไว วางใจว าความร ท มาจาก เพ อนร วมงานจะสามารถแก ไขป ญหาต างๆ ของตนได ข นตอนท 3 การน าความร ไปใช (Knowledge Reuse) การน าความร ไปใช หมายถ ง ผ ท ม ส วนเก ยวข องได น าความร ท ได จากการถอดความร มาประย กต บ รณาการใช ในการปฏ บ ต งานของตนอย างต อเน องในองค กร ท งน ในการน าความร ไปใช ม เป าหมายส าค ญ ค อ องค ความร สามารถน าไปใช ในการพ ฒนาคน พ ฒนางาน และพ ฒนาองค กร ข นตอนท 4 การจ ดเก บและบ าร งร กษาความร (Knowledge Maintenance) การจ ดเก บและบ าร งร กษาความร หมายถ ง กระบวนการทบทวน ความถ กต อง ความท นสม ย ของความร ก อนท จะน าไปไว ในระบบฐานความร โดยเฉพาะอย างย งความร จากความส าเร จ เทคน คว ธ การ ในการแก ป ญหาต างๆ การทบทวนความถ กต องจะต องด าเน นการอย างต อเน อง สามารถพ ฒนาได จน กลายเป นภ ม ป ญญาของหน วยงานได

19 น าความร ไปใช ภาพท 5 ข นตอนการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

20 บทท 3 การประเม นตนเองด านการจ ดการความร จากข อม ลท กล าวมาแล วในบทท 1 และ 2 เพ อให การจ ดแผนการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ย และพ ฒนาแห ง มก. เป นไปอย างม ระบบและม ประส ทธ ภาพมากย งข น คณะท างานฯ จ งได ท าการประเม น การจ ดการความร ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ในช วงท ผ านมา เพ อน าข อม ลท ได มาสน บสน น กระบวนการจ ดท าแผนฯ ซ งได น า KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) มาเป นเคร องม อท ใช ในการประเม นองค กรตนเองในเร องการจ ดการความร ว าม จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส อ ปสรรค ในการจ ดการความร เร องใดบ าง โดยแบ งเป น 5 หมวด ได แก หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร หมวด 2 ภาวะผ น า หมวด 3 ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร หมวด 4 เทคโนโลย การจ ดการความร หมวด 5 การว ดผลการจ ดการความร รายละเอ ยดผลการประเม นตนเอง (ตารางท 1-5) ซ งสามารถสร ปผลได ด งน การว เคราะห หมวดกระบวนการจ ดการความร ท ม อย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม การจ ดการความร และการเช อมโยงถ งการจ ดการองค ความร และม การแสวงหาความร ใหม ๆ อย างต อเน อง แต ย งไม ม การถ ายทอดความร อย างเป นระบบตามแนวทาง ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะความร ท แฝงอย เฉพาะต วบ คคล บ คลากรของหน วยงานย งม ส วน น อยท เข ามาส วนร วมหร อท าเฉพาะกล มงานในการแสวงหาความค ดใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆ (ตารางท 1) การว เคราะห หมวดภาวะผ น า ผ บร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ให ความส าค ญก บการจ ดการความร ในองค กร ท งการ สน บสน น ส งเสร ม และกระต นให บ คลากรเห นความส าค ญในการเร ยนร (ตารางท 2) ด งจะเห นได จาก จ านวนบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาความร ย อนหล ง 3 ป เฉล ยเท าก บร อยละ 90 การว เคราะห หมวดว ฒนธรรมเร องการจ ดการความร ป จจ บ นแม ย งไม ม ระบบการจ ดการความร อย างเป นร ปธรรมช ดเจน แต สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ได ม การส งเสร มโครงการจ ดการความร อย างต อเน อง แต บ คลากรภายในบางส วนย งขาดการตระหน กถ ง ความส าค ญของการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น (ตารางท 3)

21 การว เคราะห หมวดเทคโนโลย การจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการใช ประโยชน ได เป นอย างด ซ ง หากม การพ ฒนาความร ความสามารถบ คลากรอย างท วถ ง ตลอดจนให สามารถส อสารเช อมโยง และ ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานท เหมาะสม ก จะเป นประโยชน ก บองค กรได ทางหน ง (ตารางท 4) การว เคราะห หมวดการว ดผลการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ม การเช อมโยงการจ ดการความร ก บภารก จของหน วยงานได ด ใน ระด บหน งโดยม การก าหนดต วบ งช การจ ดการจ ดการความร แต ต วบ งช ด งกล าวย งไม ได แสดงให เห นถ งความ สมด ลก บการด าเน นงานขององค กร รวมท งสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. จ กต องม การจ ดสรรงบประมาณ ทร พยากรให ก บก จกรรมการจ ดการความร ต อไป (ตารางท 5) จากผลการว เคราะห ตนเองตามเคร องม อ KMAT แล ว สามารถสร ปในภาพรวมได ว าหมวดภาวะ ผ น าและเทคโนโลย การจ ดการความร ของ สวพ.มก. เป นจ ดแข งท ช วยส งเสร ม สน บสน นเช งร ก การจ ดการ ความร แบบท วท งองค กรอย างเป นระบบให เก ดข นได จร ง ส วนหมวดกระบวนการจ ดการความร ท ม อย ว ฒนธรรมการจ ดการความร และการว ดผลการจ ดการความร เป นจ ดอ อนท ม โอกาสรวมอย ด งน นควรใช ย ทธศาสตร เช งปร บ/แก ไข ในการสร างแรงผล กด นให เก ดว ฒนธรรมการเร ยนร แก สวพ.มก. ได ท งน หากหน วยงานด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผนแล ว ผ บร หารท กระด บควรร วมผล กด นให เก ดการบ รณาการกระบวนการจ ดการความร ให ย ดถ อ ปฏ บ ต อย ในกระบวนงาน รวมถ งบ รณาการกระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงให เก ดข นในการ ปฏ บ ต ราชการของหน วยงานในขอบเขตและเป าหมายการจ ดการความร ในเร องอ นๆ ต อไป ท งน เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ

22 ตารางท 1 การประเม นตนเองเพ อการจ ดการความร หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 1.1.องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข งจ ดอ อนในเร องการจ ดการความร - องค กรม การว เคราะห SWOT ขององค กร แต ย งไม ได เช อมโยงถ ง เพ อปร บปร งในเร องความร เช นองค กรย งขาดความร ท จ าเป นต องม หร อองค กรไม ได การจ ดการความร รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ เพ อให ง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว าคนไหนเก งเร องอะไร - ระด บ 1 ฯลฯ และม ว ธ การท ช ดเจนในการแก ไข ปร บปร ง 1.2.องค กรม การแสวงหาข อม ล/ความร จากแหล งต างๆ โดยเฉพาะอย างย งจากองค กรท ม การให บร การคล ายคล งก น (ถ าม ) อย างเป นระบบและม จร ยธรรม 1.3 ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ดใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆ ท ม ล กษณะคล ายคล งก น (บร การ หร อด าเน นงานท คล ายคล งก น ) และจากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะแตกต างก นโดยส นเช ง 1.4 องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป นระบบ ซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices ออกมาเป นเอกสาร และการจ ดท าข อสร ปบทเร ยนท ได ร บ (Lessons Learned) 1.5 องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อ ความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจากประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคน และให ม การถ ายทอดความร และท กษะ น น ๆ ท วท งองค กร - องค กรม การแสวงหาความร / ข อม ลจากแหล งต างๆ เม อจ าเป นต อง ใช แต ไม ม การรวบรวมข อม ลให เป นระบบ - ระด บ 2 - องค กรม การแสวงหาความร ใหม ๆ บ าง แต ไม เป นระบบและท าก น เฉพาะกล มงาน ย งไม ครอบคล มท กคน - ระด บ 2 - องค กรม การจ ดท าความร เพ อเผยแพร ในบางเร อง แต ย งไม ม การ ถ ายทอด ท าเฉพาะผ ท ร บผ ดชอบ - ระด บ 1 - องค กรเห นค ณค าของ Tacit Knowledge แต ย งไม ม การถ ายทอด ความร แต อย างใด ไม ม การแลกเปล ยนความร เป นกล มย อยๆ แต ไม ม ร ปแบบช ดเจน - ระด บ 1 หมายเหต 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก

23 ตารางท 2 การประเม นตนเองเพ อการจ ดการความร หมวด 2 ภาวะผ น า หมวด 2 ภาวะผ น า ส งท ม อย / ท าอย 2.1 ผ บร หารก าหนดให การจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญในองค กร ผ บร หารให ความส าค ญก บการจ ดการความร ในองค กร โดยให จ ดท า แผน KM ในหน วยงาน - ระด บ ผ บร หารตระหน กว า ความร เป นส นทร พย (Knowledge Asset) ท สามารถน าไปใช ให เก ดประโยชน ก บองค กรได และม การจ ดท ากลย ทธ ท ช ดเจน เพ อน าส นทร พย ความร ท ม อย ไปใช ประโยชน (เช น ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข น ให บร การได รวดเร ว และตรงตามความต องการ สร างความพ งพอใจให ผ ใช บร การ เป นต น) 2.3 องค กรเน นเร องการเร ยนร ของบ คลากร เพ อส งเสร ม Core Competencies เด มท ม อย ให แข งแกร งข น และพ ฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถ ง ความเก งหร อความสามารถเฉพาะทางขององค กร) 2.4 การม ส วนร วมในการสร างองค ความร ขององค กร เป นส วนหน งของเกณฑ ท องค กรใช ประกอบในการพ จารณาในการ ประเม นผล และให ผลตอบแทนบ คลากร ผ บร หารตระหน กว าความร ค อส นทร พย จ งกระต นให บ คลากรเห น ความส าค ญในการเร ยนร เก ยวก บการบร หารงาน ซ งเป นห วใจส าค ญ ในการท างาน - ระด บ 4 องค กรม การส งเสร มให บ คลากรใฝ ใจศ กษาเร ยนร เพ อเสร มศ กยภาพ ในต วบ คคล - ระด บ 3 องค กรม ต วบ งช บ งค บให ม การส งเสร มบ คลากรให ม การพ ฒนาความร - ระด บ 3 หมายเหต 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information