การใช งานโปรแกรม Power Point Force II

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานโปรแกรม Power Point Force II"

Transcription

1 1 การใช งานโปรแกรม Power Point Force II 1. ส งท จ าเป นส าหร บการใช งานระบบ Hardware: CPU: Memory: Available disk space: Software: Pentium III or later 64MB (128MB recommended) 12MB Operating System: Microsoft Windows XP, 2003 or Vista and Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft PowerPoint MS PowerPoint Update for Office 2003 (KB907417), MS PowerPoint 2007 Software ท จ าเป นส าหร บการแสดงผลม ด งน browsers : - Microsoft Internet Explorer 5.x or later - Netscape 7.x or later - Firefox 1.x or later and Opera 7.11 or later - Flash player (version 8 or later) 2. การต ดต ง และ การเป ดใช งาน PowerPointForce II การต ดต ง PowerPointForce II: 1. ป ดโปรแกรม PowerPoint 2. Double click ท setup.exe 3. ท าตามค าแนะน า ตามค าท ต งไว PowerPointForce II จะต ดต งท C:\Program Files\ElearningForce\PowerPointForce II. เม อต ดต งโปรแกรม PowerPointForce II เร ยบร อยแล ว จะปรากฏเมน Add-Ins ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint และเม อคล กท Add-Ins จะม เมน PowerPointForce II

2 2 ส าหร บ Microsoft PowerPoint 2003 ส าหร บผ ท ใช Windows Vista จะต องป ด UAC (User Account Control) 3. Library สามารถต งค า Logos, Presenters และ Playlists ส าหร บ PowerPointForce II. 3.1 การใช งาน Library 1. คล กท PowerPointForce II เมน 2. คล กท Library 3. หน าต างด งร ปจะแสดงข นมา

3 3 3.1 Logos คล กท แท บ Logos การใช งานป มต าง ๆ บนหน าต าง ป ม ค าอธ บาย เพ อเพ ม Logo เข าไปใน library (ไฟล ท รองร บค อ.GIF,.PNG,.JPEG). ถ าใช animated.gif, จะ Add สามารถแสดงได เฉพาะ frame แรกเท าน น ส าหร บขนาดของภาพท เหมาะสมค อ 208x40 pixels (ส าหร บ Standard และ JooM templates), 173x60 pixels (ส าหร บ Boogie Night template). Delete เพ อลบ Logo โดยการคล ก highlight ท ช อ Logo ท ต องการลบ แล วคล กป ม Delete (โปรดระว งขณะลบ เน องจากระบบไม ม หน าต างถามเพ อย นย น ) Set Default เพ อก าหนด logo ท เล อกเป นค าเร มต นโดยการคล ก highlight ท ช อ Logo ท ต องการ แล วคล กป ม Set Default

4 4 3.2 Presenters คล กท แท บ Presenters จะปรากฎหน าต างด งร ป การใช งานป มต าง ๆ บนหน าต าง ป ม ค าอธ บาย Add เพ อเพ ม presenter หร อผ สอน เข าไปใน library โดยข อม ลท กรอกท งหมด จะแสดงผลเม อ Publish แล ว คล กป ม Ok to เพ อ save หร อคล กป ม Cancel หากไม ต องการ Name พ มพ ช อและนามสก ลของผ สอน Specialty ความช านาญพ เศษ หร อต าแหน ง Photo เพ อเพ มหร อแก ไขร ปภาพของผ สอนให คล กท ป ม แล วเล อกร ปภาพท ต องการ ไฟล ภาพท รองร บค อ.JPG and.gif. ขนาดของภาพท เหมาะสมค 77x77 pixels (ส าหร บ Standard template), 85x83 pixels (ส าหร บ JooM template) และ 57x62 pixels (ส าหร บ Boogie Night template) พ มพ address ของผ สอน Bio พ มพ ประว ต ย อ ๆ ของผ สอน Edit เพ อแก ไขรายละเอ ยดของผ สอนท เล อกไว Delete เพ อลบรายช อผ สอนท เล อกไว (โปรดระว งขณะลบ เน องจากระบบไม ม หน าต างถามเพ อย นย น) Set Default เพ อก าหนดให ผ สอนท เล อกไว เป นค าเร มต น

5 5 Tip : การใช งาน Slide Manager สามารถก าหนดผ สอนได ท กสไลด ของ presentation ช อของผ สอน ความช านาญพ เศษ ร ปภาพของผ สอน address ของผ สอน ข อม ลเพ มเต ม 3.3 Playlists คล กท แท บ Playlists จะปรากฎหน าจอด งร ป

6 6 การใช งานป มต าง ๆ บนหน าต าง ป ม ค าอธ บาย New เพ อสร างรายการเส ยง playlist ให พ มพ ช อ playlist ในหน าต างท แสดง ข นมาแล วคล กป ม Ok Delete เพ อลบรายการ playlist ท เล อกช อไว (โปรดระว งขณะลบ เน องจากระบบไม ม หน าต างถามเพ อ ย นย น) Rename เพ อเปล ยนช อของ playlist ท เล อกไว ให พ มพ ช อใหม ท ต องการในหน าต างท แสดงข นมาแล วคล กป ม Ok เพ อบ นท ก Add เม อสร าง playlist เร ยบร อยแล ว สามารถเพ ม tracks ใน playlist ได โดย คล กเล อกช อ playlist ท ต องการและคล กป ม Add และเล อก track ไฟล ท รองร บค อ MP3 Delete เพ อลบ track ออกจาก playlist โดยเล อกช อ track ท ต องการลบและคล กป ม Delete ด านล างของ หน าต าง Up เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ข นไปเป นรายการก อนหน า 1 ล าด บ โดยการคล กท ป ม ( ) Down เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ลงไปเป นรายการด านล าง 1 ล าด บ โดยการคล กท ป ม ( ) Top เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ข นไปเป นรายการบนส ด โดยการคล กท ป ม ( ) Bottom เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ลงไปเป นรายการล างส ด โดยการคล กท ป ม ( ) Loop playlist ท าเคล องหมายท กล อง หากต องการให รายการเส ยงใน playlist เล นวนซ า หน าต างท จะแสดงเม อคล กป ม New

7 4. การแทรก Flash Movie ในการน าเสนอ PowerPointForce II ช วยให สะดวกในการแทรกไฟล Flash movies (*.swf) เข าไปใน presentation โดยจะแสดงผลก ต อเม อม การ published ไฟล เร ยบร อยแล ว การเพ มไฟล Flash Movie ม ว ธ การด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert > Flash Movie. 7 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กป ม Ok เพ อบ นท ก หร อหากไม ต องการบ นท กให คล กป ม Cancel

8 8 รายการ ค าอธ บาย File คล กท ป ม และเล อกไฟล.swf ท ต องการ Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (flash movie จะแสดงอ ตโนม ต ) Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen) หากต องการเปล ยนขนาดของ flash movie โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ flash movie โดยใช pixels ให เล อก In pixels View ม ว ธ การด ผล 2 แบบ ด งน Standard จะแสดงในหน า presentation. In new browser window จะเป ดหน าต างใหม ข นมาจากหน าสไลด ท สร าง flash movies ไว หากเล อกว ธ น จะม flash icon แสดงอย ด านบนซ ายของสไลด โดย สามารถลากย ายไปอย ท ใดก ได ในสไลด ซ ง icon น จะเป นเพ ยงส ญล กษณ ท แสดง ให ทราบว าม การแทรกไฟล flash movies ในสไลด น แล วเท าน น Note: สามารถแทรก Flash movie ได เพ ยงสไลด ละ 1 ไฟล เท าน นส าหร บการแสดงผลแบบ Standard โดยจะเห นผลหล งจาก published แล วเท าน น ต องเป ด Presentation จากโฟล เดอร ท published เท าน น หากม การย าย presentation ไปโฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห น Flash movie หากแทรก Flash movie และ Web object ไว ในสไลด เด ยวก น เม อแสดงผลจะแสดง Flash movie ก อน 5. การใส Flash Video ในงานน า เสนอ PowerPointForce II อน ญาตให แทรก video files (*.flv) เข าไปใน presentation ได การเพ มไฟล Flash Video ม ว ธ การด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert > Flash Video

9 9 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กป ม Ok เพ อบ นท ก หร อหากไม ต องการบ นท กให คล กป ม Cancel รายการ ค าอธ บาย File คล กป ม และเล อกไฟล.flv ท ต องการ Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen) หากต องการเปล ยนขนาดของ flash video โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ flash video โดยใช pixels ให เล อก In pixels Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (flash video จะแสดงอ ตโนม ต )

10 10 Note: ต องเป ด Presentation จากโฟล เดอร ท published เท าน น หากม การย าย presentation ไป โฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห น Flash video 6. การแทรก Web Object ในงานน า เสนอ PowerPointForce II ท าให ง ายในการแทรก Web pages (html) เข าไปใน presentation การเพ ม Web Object ม ว ธ ด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert > Web Object หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กป ม Ok เพ อบ นท ก หร อหากไม ต องการบ นท กให คล กป ม Cancel

11 11 รายการ ค าอธ บาย File คล กป ม และใส เวบท ต องการ Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (Web object จะแสดงอ ตโนม ต ) View ม ว ธ การด ผล 2 แบบ ด งน Standard จะแสดงในหน า presentation. In new browser window จะเป ดหน าต างใหม ข นมาจากหน าสไลด ท สร าง flash movies ไว หากเล อกว ธ น จะม flash icon แสดงอย ด านบนซ ายของสไลด โดย สามารถลากย ายไปอย ท ใดก ได ในสไลด ซ ง icon น จะเป นเพ ยงส ญล กษณ ท แสดง ให ทราบว าม การแทรกไฟล flash movies ในสไลด น แล วเท าน น Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen) หากต องการเปล ยนขนาดของ Web object โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ Web object โดยใช pixels ให เล อก In pixels Note: สามารถแทรก Web object ได เพ ยงสไลด ละ 1 เวบเท าน นส าหร บการแสดงผลแบบ Standard โดยจะเห นผลหล งจาก published แล วเท าน นต องเป ด Presentation จากโฟล เดอร ท published เท าน น หากม การย าย presentation ไปโฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห น Web objectหากแทรก Flash movie และ Web object ไว ในสไลด เด ยวก น เม อแสดงผลจะแสดง Flash movie ก อนหากหน าท แทรก Web object ม ไฟล เส ยงแนบด วย ก จะแสดงท งสองอย าง 7. การแทรกข อสอบในงานน าเสนอ สามารถน า quizzes ซ งสร างด วย Quiz Force เข าไปใน presentation ได การแทรก quiz ม ว ธ ด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert และเล อก Quiz from Quiz Force

12 12 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได ขนาดท เหมาะสมของ presentation ท จะแทรก quiz ค อ 720x540

13 รายการ ค าอธ บาย Quiz location คล กป ม และ quiz ท ต องการ โดยโฟลเดอร ท เล อกต องม quiz resources (QuizForce.swf, test.txt และ media) โฟลเดอร น ถ กสร างข นเม อ publish quiz ใน QuizForceหร อจะพ มพ Path ด วยตนเองก ได Finish button actions เม อผ เร ยนทดสอบ quiz ผ าน ให เล อกเง อนไขตามต องการ (stay on the current slide, go to the previous slide, go to the next slide) เม อผ เร ยนทดสอบ quiz ไม ผ าน ให เล อกเง อนไขตามต องการ (stay on the current slide, go to the previous slide, go to the next slide) User can leave the quiz at any time ท าเคร องหมายในกล อง หากต องการอน ยาตให ผ เร ยนข ามหร อออกจากสไลด ก อนท จะ ท าแบบทดสอบเสร จ หร อหากไม ต องการใช เง อนไขน ก ไม ต องท าเคร องหมาย 13 Note : สามารถแทรก Quiz ได เพ ยงสไลด ละ 1 Quiz เท าน น โดยท ไม สามารถแทรก Quiz ในสไลด เด ยวก นก บ Word ท สร างมาจาก WordForce, Web หร อ Flash object ได สามารถด การแสดงผลของ Quiz ได เม อท าการ published แล วเท าน นหากต องการใช Automatically After ส าหร บสไลด ท แทรก quiz จะม ผล เม อ quiz เสร จส น เช น หากต งเวลาล วงหน าไว 20 ว นาท สไลด จะเปล ยนเองอ ตโนม ตเม อเวลาผ านไป 20 ว นาท หล งจากผ านการทดสอบแล ว เง อนไขน จะม ผลก ต อเม อย งอย ในหน าสไลด น นอย 8. การใส WordForce ในงานน าเสนอ สามารถน าไฟล Word doc ซ งสร างด วย WordForce เข าไปใน presentation ได การแทรก word doc ม ว ธ ด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert และเล อก WordForce Production

14 14 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได รายการ ค าอธ บาย Location คล กท ป ม และเล อกไฟล doc ท ต องการ โดยโฟลเดอร จะต องม doc resources (index.htm และไฟล html pages, media, images, buttons, etc) โฟลเดอร น ถ กสร าง ข นเม อ publish word ใน WordForce หร อจะพ มพ Path ด วยตนเองก ได Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (จะแสดงผลอ ตโนม ต ) Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen)

15 15 หากต องการเปล ยนขนาดของ Word doc โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ Word doc โดยใช pixels ให เล อก In pixels Note : สามารถแทรก Word doc ได เพ ยงสไลด ละ 1 ไฟล เท าน น โดยท ไม สามารถแทรก Word doc ในสไลด เด ยวก นก บ Quiz, Web หร อ Flash object ได สามารถด การแสดงผลของ Word doc ได เม อท าการ published แล วเท าน น 9. Adding the slide s narration 9.1 Narration using PowerPointForce means ด วย PowerPointForce II ซ งท าให ง ายในการเพ มเส ยงบรรยายเข าไปในสไลด การเพ ม narration ม ว ธ การด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Narration จาก PowerPointForce II เมน จะเห นตารางแสดงสไลด และไฟล เส ยงบรรยาย โดยสามารถบ นท กหร อน าเข าไฟล เส ยงบรรยายได ในแต ละสไลด

16 การ บ นท กเส ยงบรรยาย หร อปร บเปล ยนให คล กท ป ม ( ) หน าต างบ นท กเส ยงจะแสดงข นมา โดยในขณะท บ นท ก สามารถลากย ายหน าต างบ นท กเส ยงไปท ใดก ได ในหน าจอ 16

17 17 หน าต างบ นท กเส ยง เร มการบ นท กเส ยงให คล กท ป ม record ในขณะท บ นท กสามารถใช ป ม pause ได เม อส นส ดการ บ นท กให คล กท ป ม stop การฟ งเส ยงบรรยายท บ นท กไว สามารถเป ดโดยคล กท ป ม play คล กท ป ม Next Slide เพ อไปในสไลด ถ ดไป หร อเล อกสไลด จากกล อง drop-down ด านบน โดยในม มบนด านซ ายจะสามาถ เห นระยะเวลาในการบ นท กเส ยง ป ม Next animation จะแสดงข นหากในสไลด ม ไฟล animation อย หาก เล อก Overwrite ใน Record Type จะสามารถบ นท กเส ยงบรรยายท บไฟล เด มท ม อย เล อก Insert หาก ต องการแทรกเส ยงบ นท กเพ มเต มเข าไปในเส ยงบรรยายเด ม โดยเล อกต าแหน งท ต องการแทรกเส ยงเพ ม

18 Note : PowerPointForce II จะสร างโฟลเดอร ส าหร บเก บไฟล เส ยงบรรยายของแต ละ presentation ไว ส าหร บการน าไฟล เส ยงเข ามาให คล กท ป ม ( ) และเล อกไฟล เส ยงท ต องการ ส าหร บการลบไฟล เส ยง บรรยาย ให คล กท ป ม ( ) 9.2 Native PowerPoint narration การเพ มร ปแบบเส ยง.wav,.wma and.mp3 เข าไปใน presentation ด วย PowerPoint หมายถ ง จะเล น PowerPointForce player ด วย «start automatically» จะเล นไฟล เส ยงพร อมก บสไลด «start when click» จะเล นไฟล เส ยงหล งจากคล กบนสไลด «after animation and narration» จะเล นไฟล เส ยงโดยการน บเวลาท ต งไว 10. Slide Manager เม อใช Slide Manager จะสามารถจ ดการก บค ณสมบ ต ของแต ละสไลด ใน presentation ได PowerPoint Slide Title, Title for Publishing, Level, Presenter and Playlist การเป ด Slide Manager : 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Slide Manager จาก PowerPointForce II เมน 18

19 19 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได การก าหนดค าต าง ๆ รายการ ค าอธ บาย Title for ค าท ก าหนดไว ค อ [no title] สามารถเปล ยนโดยการ highlight ค าท ก าหนดไว และใส Publishing ช อสไลด ท ต องการลงไป ขอแนะน าว าช อไม ควรยาวเก นไป Level สามารถสร างระด บของสไดล ได ส าหร บการแก ไขระด บ ให คล กเพ อเล อกล าด บ โดย จะเล อนท ละ 1 ระด บ เช น ในสไลด แรกเราจะก าหนดให เป นเป นระด บส งส ด ให เล อก 1 และหากต องการให สไลด ถ ดไปเป นห วข อย อยของสไลด แรก ให เล อก 2 หร อ 3 ตามล าด บ เป นต น Presenter แต ละสไลด สามารถเช อมโยงก บรายช อผ สอนได โดยการเล อกจาก Presenter ท ม อย ใน รายการ (Presenters สามารถก าหนดได ใน Library) Playlist แต ละสไดล สามารถเช อมโยงก บ playlist ได โดยการเล อกจากรายการ playlists ท ม อย ในรายการ (Playlists สามารถก าหนดได ใน Library) Change view to สามารถก าหนดให เปล ยนการแสดงผลของแต ละหน าได Advance to the next slide ใช รายการน เพ อให เปล ยนไปสไลด ถ ดไปโดย เล อก animations and narration หากต องการให เปล ยนไปสไลด ถ ดไปหล งจากแสดง ไฟล animations และ narration เสร จเร ยบร อยแล ว เล อก On time และก าหนดระยะเวลาท ต องการให สไลด เปล ยนไปสไลด ถ ดไป ค าท ก าหนดไว เป น min: sec หากต องการเวลาเป นช วโมงให พ มพ hours: min: sec เล อก On Mouse Click หากต องการให เปล ยนไปสไลด ถ ดไปเม อคล กเมาส

20 11. Adding attachments การแนบไฟล เอกสารเพ มเต ม เพ อให สามารถเป ดด ได ระหว างการน าเสนองาน การเพ ม attachment 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Attachment จาก PowerPointForce II เมน 20

21 21 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กท ป ม Add เพ อแนบไฟล สามารถแนบได 2 แบบค อ file หร อ link Title : พ มพ ช อไฟล ท ต องการแนบ Type : เล อกประเภทของเอกสารแนบโดยเล อกจากกล อง drop-down Path : เล อก Path ท เก บไฟล เอกสารท ต องการแนบ หากเล อก Type เป น Link ป ม ellipsis จะไม สามารถคล กได แต จะแสดง ข นมาอ ตโนม ต สามารถพ มพ ท อย ของ link ต อได เลย Note : จะสามารถเห น Link ได ก ต อเม อได ม การ published ไฟล เร ยบร อยแล วเท าน น

22 Template Builder ค อเคร องม อในการปร บแต ง PowerPointForce II การจ ดการ Template Builder : 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Template Builder จาก PowerPointForce II เมน 3. ม template ให เล อกใช 3 แบบ ค อ (PowerWin, Boogie Night and JooM) สามารถ ปร บแต งหร อลบได

23 23 การเพ ม template ใหม เข าไปในรายการ ให คล กป ม New แล วพ มพ ช อ เล อก template ท ต องการใช (PowerWin, Boogie Night or JooM) และคล กป ม Ok จากน นจะเห นช อเพ มข นในรายการ สามารถเล อก ข นมาปร บแก ได ด งน รายการ ค าอธ บาย View ค าท ก าหนดไว ค อ user can switch view ผ ใช สามารถสล บการแสดงผลเป นแบบ standard modes mode หร อ full mode ได Controls อน ญาตให เล อกได ว าต องการให แสดงหร อไม แสดงรายการเหล าน บนหน าแสดงผล volume control, navigation buttons และ display seekbar หากต องการให แสดงให ท าเคร องหมาย ในกล อง หากไม ต องการให ว างไว Navigation ค าท ก าหนดไว ค อ user can view slides in any order ผ ใช สามารถเล อกด สไลด ได ตาม

24 ต องการ หากเล อก user cannot change slides ผ ใช จะไม สามารถใช เมน เปล ยนสไดล ได หากต องการให แสดงผลวนซ า ๆ ให ท าเคร องหมายในกล อง loop presentation หากไม ต องการให ว างไว Panels สามารถเล อกให ซ อนท งหมดหร อให แสดงบาง panels ก ได รายการค อ logo, presenter panel, bio and , and control panel หากต องการให แสดงให ท าเคร องหมายท กล อง หากไม ต องการให ว างไว Color Scheme สามารถเปล ยนส ของ template ตามต องการ คล กท แท บ Color schemes เพ อแก ไขส ส าหร บ standard scheme จะไม สามารถแก ไขหร อลบได การเพ ม scheme ใหม ให คล กท ป ม New ให ใส ช อและเล อก template ท ต องการน ามาแก ไขส (PowerWin, Boogie Night or JooM) แล วคล กป ม Ok จากน นจ งสามารถแก ไขด วยการคล กท ป มส 24 Text labels file การแก ไขข อความใน template ให คล กท แท บ Text Labels ส าหร บ standard จะไม สามารถ แก ไขหร อลบได การเพ มไฟล ใหม ให คล กท ป ม New ให ใส ช อแล วคล กป ม Ok จากน นจ ง สามารถแก ไขข อความด วยการ highlight แล วพ มพ ข อความใหม แทน

25 การบ นท ก color schemes และ text labels หล งจากแก ไขแล วให คล กป ม Save หากต องการด ผลการ แก ไข template ใน browser ให คล กท ป ม Preview หาก Template builder ไม สามารถสร าง template ได ตรงตามความต องการ ท านสามารถส งท าได จาก developer เม อได ร บ template ท ส งท าแล วให น าไปใส ใน โฟลเดอร (the default directory is C:\Program Files\ElearningForce\PowerPointForce II\Templates\Buildin) หากไม ม โฟล เดอร ช อ Build-in ในโฟลเดอร Templates ให สร างโฟลเดอร ข นเอง จากน น template ก จะเข าไปอย ในรายการ 25

26 13. Publishing เม อก าหนดความต องการต าง ๆ ใน presentation เร ยบร อยแล ว ก พร อมน าไปใช งานด วยการ Publish 13.1 Web Publishing หากต องการด การแสดงผล presentation หร อต องการน าข น Web server ในระบบ Internet หร อ intranet ให ท าด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Publish > Publish for Web จาก PowerPointForce II เมน หน าต างจะแสดงข นมา: คล กป ม Ok เพ อ publish presentation

27 27 รายการ ค าอธ บาย Location ก าหนดต าแหน งโฟลเดอร ท ส าหร บเก บ presentation Title ก าหนดช อ Presentation โดยค าท ก าหนดไว จะเป นช อเด ยวก บ PowerPoint presentation อย า ใช โฟลเดอร ท เก บไฟล.ppt เน องจาก PowerPointForce II จะบ นท กไว ท เด ยวก บท เก บไฟล narrations Template เล อกแบบของ template ส าหร บ presentation จากกล อง drop-down ค าท ก าหนดไว ค อ Standard Template สามารถปร บเปล ยน Templates ได โดย Template Builder Logo เล อก Logos ท จะแสดงส าหร บ presentation โดย Logos สามารถจ ดการได ท Library Presenter การต งค า presenter สามารถท าได ท งสองแบบค อ ก าหนดในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนดส าหร บท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถ จ ดการ Presenters ได ท Library. Playlist สามารถก าหนดค า playlist ในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนดส าหร บ ท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถจ ดการ Playlists ได ท Library Remember : Flash movies และ Web Objects จะแสดงผลเฉพาะหล งจาก publish แล วเท าน น 13.2 LMS Publishing หากต องการน า presentation ข นระบบ Learning Management System ให ท าด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Publish > Publish for LMS จาก PowerPointForce II เมน

28 28 3. หน าต างจะแสดงข นมา: รายการ ค าอธ บาย Location ก าหนดต าแหน งโฟลเดอร ท ส าหร บเก บ presentation Title ก าหนดช อ Presentation โดยค าท ก าหนดไว จะเป นช อเด ยวก บ PowerPoint presentation อย าใช โฟลเดอร ท เก บไฟล.ppt เน องจาก PowerPointForce II จะบ นท กไว ท เด ยวก บท เก บ ไฟล narration. Template เล อกแบบของ template ส าหร บ presentation จากกล อง drop-down ค าท ก าหนดไว ค อ Standard Template สามารถปร บเปล ยน Templates ได โดย Template Builder Logo เล อก Logos ท จะแสดงส าหร บ presentation โดย Logos สามารถจ ดการได ท Library Presenter การต งค า presenter สามารถท าได ท งสองแบบค อ ก าหนดในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนดส าหร บท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถ จ ดการ Presenters ได ท Library. Playlist สามารถก าหนดค า playlist ในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนด ส าหร บท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถจ ดการ Playlists ได ท Library Create Zip ใส เคร องหมายในกล องหากต องการให สร าง zip package เม อ published presentation หาก ไม ต องการให ว างไว

29 คล กป ม Next และใส metadata ของบทเร ยนท จะใช ในการส งค าไปย ง LMS หากไม แน ใจในการ ก าหนดค า ให ตรวจสอบก บผ ผล ตระบบ LMS ท ท านใช งานอย ว า LMS รองร บตามมาตรฐาน SCORM 1.2 และ SCORM คล กป ม Next และก าหนดค าการต ดตามผล ค าท ก าหนดไว ค อด ได ท งหมดหล งจาก published เสร จ แต สามารถแก ไขจ านวนของสไลด ท ต องการด ผลได หาก presentation ม quizzes อย จะสามารถต ดตามผล ของ quizzes ได

30 30 คล กป ม Publish เพ อ publish presentation 14. PowerPoint features in PowerPointForce player การแสดงผล presentation ของ PowerPoint ก บ PowerPointForce จะแตกต างก น ด งน นก อนท จะ publish ให อ านเพ อท าความเข าใจก บค ณบ ต ต าง ๆ ก อน Objects ท แทรกเข าไปใน PowerPoint จะแสดงใน PowerPointForce เป นร ปภาพปกต 14.1 Slides Transition ในการแสดงผลของ PowerPointForce II สามารถจ ดการได ด งน หากเล อก On Mouse Click สไลด จะเปล ยนเม อม การคล กเมาส หากในสไลด ม animation ต องคล ก เมาส หล งจากเล นanimation เสร จเร ยบร อยแล ว หากเล อก Automatically After สไลด จะเปล ยนไปอ ตโนม ต หล งจากช วงเวลาท หากความยาวของภาพเคล อนไหวม ความยาวมากกว าช วงเวลาของสไลด ท ก าหนดไว สไลด จะเปล ยนไปอ ตโนม ต เม อเล น animation จบลง หากเล อก On Mouse Click และ Automatically After สไลด จะเปล ยนอ ตโนม ต หล งจากช วงเวลาท ก าหนดหร อโดยการคล ก ข นอย ก บว าจะเก ดเหต การณ ใดก อน Note: ไม รองร บ transition sounds Transition ท รองร บ ค อท ม เคร องหมาย + Transition effects between slides BlindsHorizontal + BlindsVertical + BoxIn + Box Out + Checkerboard Across + Checkerboard Down + Combination Horizontal + Combination Vertical + CoverDown + Cover Left + Cover Right + Cover Up + CoverLeftDown + CoverLeftUp +

31 CoverRightDown + CoverRightUp + Cut + CutThroughBlack + Dissolve + Fade Smoothly + Fade ThroughBlack + News flash + Push Down + Push Left + Push Right + Push Up + RandomBarsHorizontal + RandomBarsVertical + Circle Out + Diamond Out + Plus Out + SplitHorizontalIn + SplitHorizontal Out + SplitVerticalIn + SplitVertical Out + StripsLeftDown + Strips LeftUp + Strips RightDown + Strips RightUp + UncoverDown + Uncover Left + UncoverRight + Uncover Right Up + Uncover LeftDown + Uncover LeftUp + 31

32 32 Uncover RightDown + Uncover RightUp + Wedge + Wheel1Spoke + Wheel 2 Spoke + Wheel 3 Spoke + Wheel 4 Spoke + Wheel 8 Spoke + WipeDown + Wipe Left + Wipe Right + Wipe Up + Random Notes การเพ ม notes เข าไปใน PowerPoint ในส วนของการแสดงผลใน PowerPointForce น น notes จะ แสดงท ด านล างของสไลด (ใต สไลด ) 14.3 Hyperlinks ในความหมายของ PowerPoint สามารถสร าง hyperlinks จะอน ญาตให สร างความเช อมโยงระหว าง สไลด, ไฟล อ น ๆ, และ Web pages โดย Hyperlinks สามารถใช ได ท งแบบ text, pictures, charts, และ องค ประกอบอ น ๆ ของสไลด Note: อย าสร าง hyperlinks เช อมโยงก บ Web Object, Flash Movie และ WordForce และไม แนะน าให แทรก hyperlink เข าไปใน quizzes ด วยเช นก น

33 14.4 Animation effects ด วย animation ของ PowerPoint ท ช วยให การสร าง presentations ให น าสนใจและด งด ดใจมากข น เพ อความเข าใจมากข นเก ยวก บ animation ให เข าไปอ านท help ของ PowerPoint ได ส าหร บ PowerPointForce II จะรองร บ animation ด งน หากสไลด ม การก าหนดให เล น animation เม อคล กเมาส เวลาท เล นจะไม เก ยวข องก บเวลาของการเล นสไลด Animations ท รองร บ ค อท ม เคร องหมาย + Entrance Animations Appear + Fly in + Blinds + Wedge + Plus + Box + Diamond + Random Bars + Strips + Checkerboard + Flash Once + Crawl in + Circle + Split + Wipe + Dissolve in + Peek in + Random Effects - Wheel + Fade + Fade Zoom + Faded Swirl - 33

34 Expand + Ease In + Rise Up + Ascend + Stretch + Zoom + Color Typewriter - Center Revolve + Descend + Unfold - Compress + Grow &Turn + Spinner + Boomerang + Swivel + Bounce + Wheel + Float + Arc Up + Light Speed + Spiral In + Magnify + Swish - Sling + Whip - Thread + Flip - Glide + Fold + Credits + Exit Animations 34

35 Flash Once + Blinds + Disappear + Wedge + Plus + Box + Diamond + Random Bars + Strips + Checkerboard + Fly Out + Peek Out + Circle + Split + Wipe + Dissolve Out + Crawl Out + Random - Wheel + Fade + Faded Zoom + Faded Swirl - Expand + Rise Up + Descend + Unfold - Contract + Zoom + Color Typewriter - Center Revolve + Ascend + 35

36 Stretchy + Ease Out + Grow &Turn + Spinner + Boomerang + Swivel + Spiral out + Whip + Thread + Flip - Glide + Fold + Magnify + Swish - Sling + Bounce + Wheel + Float + Rise Up + Light Speed + Credits + Emphasis Animations Spin + Grow Shrink - Change Fill Color + Change Font Color - Transparency + Change Font Style - Change Font Size - Change Line Color + Change Font - 36

37 37 Lighten + Complementary Color - Complementary Color 2 - Darken + Contrasting Color - Flash Bulb + Brush on Color - Color Blend + Brush on Underline - Bold Flash - Desaturate + Vertical Grow - Teeter + Flicker + Grow with Color - Blast + Blink + Wave - Style Emphasis - Bold Reveal - Motion Paths All including custom + ไม รองร บข อความ by letter, by word หร อ by paragraph และ In Reverse Order animation ส าหร บข อความจะท างานคล ายก บต วอ กษรท วไป ส งท ไม รองร บ : animation StartWith Previous enhancements After Animation enhancement Sound repeats

38 38 duration Until Next Slide and Until End of Slide เส ยงจะเร มเล นต งแต ต นเสมอ ไม รองร บค าส ง Stop after the specified number of slides ไม รองร บ Animated GIFs ไม รองร บ Animation ท แทรกใน Web objects, Flash Movies และ Flash Video PowerPoint Video PowerPoint อน ญาตให แทรก movies เข าไปใน presentation (PowerPoint Insert Movie menu). PowerPointForce player จะแสดง videos โดยม ข อจ าก ดด งน : - แสดงเพ ยง 1 movie ต อ 1 สไลด - ใน 1 สไลด สามารถม ได ท ง 1 ภาพยนตร 1 เว บไซต หร อ 1 ออบเจกต - จะต องเร มการน าเสนอจากโฟลเดอรท published เท าน น หากย าย presentation ไปย ง โฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห นว ด โอได 15. Check For Updates หากต องการอ พเดท PowerPointForce II เป นเวอร ช นล าส ด ให ปฏ บ ต ด งน : 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Check for Updates จาก PowerPointForce II เมน PowerPointForce จะพยายามเช อมต อก บอ นเทอร เนต และตรวสอบว าม เวอร ช นล าส ดหร อไม

39 39 หากโปรแกรมไม สามารถเช อมต ออ นเทอร เนตได (เช นไม ได ต อก บอ นเทอร เนตไว ) จะแสดงข อความด งน หากเวอร ช นท ใช อย เป นต วล าส ดแล ว จะเห นข อความด งน

40 40 3. หากม เวอร ช นล าส ดอย โปรแกรมจะแนะน าให ดาวน โหลด 4. คล กป ม Download เพ อดาวน โหลดไฟล อ พเดท 5. หากระยะเวลาการบ าร งร กษาได หมดอาย แล ว จะแสดงข อความด งน หากเก ดกรณ น กร ณาต ดต อผ ด แลระบบ

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม หล กส ตรน เหมาะส าหร บผ ท ต องการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ทราบถ งเทคน คต างๆซ ง ม ความจ าเป นในช ว ต การท างานป จจ บ น ด งน นผ ท ม ความร และสามารถใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information