การใช งานโปรแกรม Power Point Force II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานโปรแกรม Power Point Force II"

Transcription

1 1 การใช งานโปรแกรม Power Point Force II 1. ส งท จ าเป นส าหร บการใช งานระบบ Hardware: CPU: Memory: Available disk space: Software: Pentium III or later 64MB (128MB recommended) 12MB Operating System: Microsoft Windows XP, 2003 or Vista and Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft PowerPoint MS PowerPoint Update for Office 2003 (KB907417), MS PowerPoint 2007 Software ท จ าเป นส าหร บการแสดงผลม ด งน browsers : - Microsoft Internet Explorer 5.x or later - Netscape 7.x or later - Firefox 1.x or later and Opera 7.11 or later - Flash player (version 8 or later) 2. การต ดต ง และ การเป ดใช งาน PowerPointForce II การต ดต ง PowerPointForce II: 1. ป ดโปรแกรม PowerPoint 2. Double click ท setup.exe 3. ท าตามค าแนะน า ตามค าท ต งไว PowerPointForce II จะต ดต งท C:\Program Files\ElearningForce\PowerPointForce II. เม อต ดต งโปรแกรม PowerPointForce II เร ยบร อยแล ว จะปรากฏเมน Add-Ins ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint และเม อคล กท Add-Ins จะม เมน PowerPointForce II

2 2 ส าหร บ Microsoft PowerPoint 2003 ส าหร บผ ท ใช Windows Vista จะต องป ด UAC (User Account Control) 3. Library สามารถต งค า Logos, Presenters และ Playlists ส าหร บ PowerPointForce II. 3.1 การใช งาน Library 1. คล กท PowerPointForce II เมน 2. คล กท Library 3. หน าต างด งร ปจะแสดงข นมา

3 3 3.1 Logos คล กท แท บ Logos การใช งานป มต าง ๆ บนหน าต าง ป ม ค าอธ บาย เพ อเพ ม Logo เข าไปใน library (ไฟล ท รองร บค อ.GIF,.PNG,.JPEG). ถ าใช animated.gif, จะ Add สามารถแสดงได เฉพาะ frame แรกเท าน น ส าหร บขนาดของภาพท เหมาะสมค อ 208x40 pixels (ส าหร บ Standard และ JooM templates), 173x60 pixels (ส าหร บ Boogie Night template). Delete เพ อลบ Logo โดยการคล ก highlight ท ช อ Logo ท ต องการลบ แล วคล กป ม Delete (โปรดระว งขณะลบ เน องจากระบบไม ม หน าต างถามเพ อย นย น ) Set Default เพ อก าหนด logo ท เล อกเป นค าเร มต นโดยการคล ก highlight ท ช อ Logo ท ต องการ แล วคล กป ม Set Default

4 4 3.2 Presenters คล กท แท บ Presenters จะปรากฎหน าต างด งร ป การใช งานป มต าง ๆ บนหน าต าง ป ม ค าอธ บาย Add เพ อเพ ม presenter หร อผ สอน เข าไปใน library โดยข อม ลท กรอกท งหมด จะแสดงผลเม อ Publish แล ว คล กป ม Ok to เพ อ save หร อคล กป ม Cancel หากไม ต องการ Name พ มพ ช อและนามสก ลของผ สอน Specialty ความช านาญพ เศษ หร อต าแหน ง Photo เพ อเพ มหร อแก ไขร ปภาพของผ สอนให คล กท ป ม แล วเล อกร ปภาพท ต องการ ไฟล ภาพท รองร บค อ.JPG and.gif. ขนาดของภาพท เหมาะสมค 77x77 pixels (ส าหร บ Standard template), 85x83 pixels (ส าหร บ JooM template) และ 57x62 pixels (ส าหร บ Boogie Night template) พ มพ address ของผ สอน Bio พ มพ ประว ต ย อ ๆ ของผ สอน Edit เพ อแก ไขรายละเอ ยดของผ สอนท เล อกไว Delete เพ อลบรายช อผ สอนท เล อกไว (โปรดระว งขณะลบ เน องจากระบบไม ม หน าต างถามเพ อย นย น) Set Default เพ อก าหนดให ผ สอนท เล อกไว เป นค าเร มต น

5 5 Tip : การใช งาน Slide Manager สามารถก าหนดผ สอนได ท กสไลด ของ presentation ช อของผ สอน ความช านาญพ เศษ ร ปภาพของผ สอน address ของผ สอน ข อม ลเพ มเต ม 3.3 Playlists คล กท แท บ Playlists จะปรากฎหน าจอด งร ป

6 6 การใช งานป มต าง ๆ บนหน าต าง ป ม ค าอธ บาย New เพ อสร างรายการเส ยง playlist ให พ มพ ช อ playlist ในหน าต างท แสดง ข นมาแล วคล กป ม Ok Delete เพ อลบรายการ playlist ท เล อกช อไว (โปรดระว งขณะลบ เน องจากระบบไม ม หน าต างถามเพ อ ย นย น) Rename เพ อเปล ยนช อของ playlist ท เล อกไว ให พ มพ ช อใหม ท ต องการในหน าต างท แสดงข นมาแล วคล กป ม Ok เพ อบ นท ก Add เม อสร าง playlist เร ยบร อยแล ว สามารถเพ ม tracks ใน playlist ได โดย คล กเล อกช อ playlist ท ต องการและคล กป ม Add และเล อก track ไฟล ท รองร บค อ MP3 Delete เพ อลบ track ออกจาก playlist โดยเล อกช อ track ท ต องการลบและคล กป ม Delete ด านล างของ หน าต าง Up เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ข นไปเป นรายการก อนหน า 1 ล าด บ โดยการคล กท ป ม ( ) Down เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ลงไปเป นรายการด านล าง 1 ล าด บ โดยการคล กท ป ม ( ) Top เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ข นไปเป นรายการบนส ด โดยการคล กท ป ม ( ) Bottom เพ อเล อนรายการ track ท เล อกไว ลงไปเป นรายการล างส ด โดยการคล กท ป ม ( ) Loop playlist ท าเคล องหมายท กล อง หากต องการให รายการเส ยงใน playlist เล นวนซ า หน าต างท จะแสดงเม อคล กป ม New

7 4. การแทรก Flash Movie ในการน าเสนอ PowerPointForce II ช วยให สะดวกในการแทรกไฟล Flash movies (*.swf) เข าไปใน presentation โดยจะแสดงผลก ต อเม อม การ published ไฟล เร ยบร อยแล ว การเพ มไฟล Flash Movie ม ว ธ การด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert > Flash Movie. 7 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กป ม Ok เพ อบ นท ก หร อหากไม ต องการบ นท กให คล กป ม Cancel

8 8 รายการ ค าอธ บาย File คล กท ป ม และเล อกไฟล.swf ท ต องการ Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (flash movie จะแสดงอ ตโนม ต ) Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen) หากต องการเปล ยนขนาดของ flash movie โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ flash movie โดยใช pixels ให เล อก In pixels View ม ว ธ การด ผล 2 แบบ ด งน Standard จะแสดงในหน า presentation. In new browser window จะเป ดหน าต างใหม ข นมาจากหน าสไลด ท สร าง flash movies ไว หากเล อกว ธ น จะม flash icon แสดงอย ด านบนซ ายของสไลด โดย สามารถลากย ายไปอย ท ใดก ได ในสไลด ซ ง icon น จะเป นเพ ยงส ญล กษณ ท แสดง ให ทราบว าม การแทรกไฟล flash movies ในสไลด น แล วเท าน น Note: สามารถแทรก Flash movie ได เพ ยงสไลด ละ 1 ไฟล เท าน นส าหร บการแสดงผลแบบ Standard โดยจะเห นผลหล งจาก published แล วเท าน น ต องเป ด Presentation จากโฟล เดอร ท published เท าน น หากม การย าย presentation ไปโฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห น Flash movie หากแทรก Flash movie และ Web object ไว ในสไลด เด ยวก น เม อแสดงผลจะแสดง Flash movie ก อน 5. การใส Flash Video ในงานน า เสนอ PowerPointForce II อน ญาตให แทรก video files (*.flv) เข าไปใน presentation ได การเพ มไฟล Flash Video ม ว ธ การด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert > Flash Video

9 9 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กป ม Ok เพ อบ นท ก หร อหากไม ต องการบ นท กให คล กป ม Cancel รายการ ค าอธ บาย File คล กป ม และเล อกไฟล.flv ท ต องการ Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen) หากต องการเปล ยนขนาดของ flash video โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ flash video โดยใช pixels ให เล อก In pixels Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (flash video จะแสดงอ ตโนม ต )

10 10 Note: ต องเป ด Presentation จากโฟล เดอร ท published เท าน น หากม การย าย presentation ไป โฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห น Flash video 6. การแทรก Web Object ในงานน า เสนอ PowerPointForce II ท าให ง ายในการแทรก Web pages (html) เข าไปใน presentation การเพ ม Web Object ม ว ธ ด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert > Web Object หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กป ม Ok เพ อบ นท ก หร อหากไม ต องการบ นท กให คล กป ม Cancel

11 11 รายการ ค าอธ บาย File คล กป ม และใส เวบท ต องการ Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (Web object จะแสดงอ ตโนม ต ) View ม ว ธ การด ผล 2 แบบ ด งน Standard จะแสดงในหน า presentation. In new browser window จะเป ดหน าต างใหม ข นมาจากหน าสไลด ท สร าง flash movies ไว หากเล อกว ธ น จะม flash icon แสดงอย ด านบนซ ายของสไลด โดย สามารถลากย ายไปอย ท ใดก ได ในสไลด ซ ง icon น จะเป นเพ ยงส ญล กษณ ท แสดง ให ทราบว าม การแทรกไฟล flash movies ในสไลด น แล วเท าน น Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen) หากต องการเปล ยนขนาดของ Web object โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ Web object โดยใช pixels ให เล อก In pixels Note: สามารถแทรก Web object ได เพ ยงสไลด ละ 1 เวบเท าน นส าหร บการแสดงผลแบบ Standard โดยจะเห นผลหล งจาก published แล วเท าน นต องเป ด Presentation จากโฟล เดอร ท published เท าน น หากม การย าย presentation ไปโฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห น Web objectหากแทรก Flash movie และ Web object ไว ในสไลด เด ยวก น เม อแสดงผลจะแสดง Flash movie ก อนหากหน าท แทรก Web object ม ไฟล เส ยงแนบด วย ก จะแสดงท งสองอย าง 7. การแทรกข อสอบในงานน าเสนอ สามารถน า quizzes ซ งสร างด วย Quiz Force เข าไปใน presentation ได การแทรก quiz ม ว ธ ด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert และเล อก Quiz from Quiz Force

12 12 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได ขนาดท เหมาะสมของ presentation ท จะแทรก quiz ค อ 720x540

13 รายการ ค าอธ บาย Quiz location คล กป ม และ quiz ท ต องการ โดยโฟลเดอร ท เล อกต องม quiz resources (QuizForce.swf, test.txt และ media) โฟลเดอร น ถ กสร างข นเม อ publish quiz ใน QuizForceหร อจะพ มพ Path ด วยตนเองก ได Finish button actions เม อผ เร ยนทดสอบ quiz ผ าน ให เล อกเง อนไขตามต องการ (stay on the current slide, go to the previous slide, go to the next slide) เม อผ เร ยนทดสอบ quiz ไม ผ าน ให เล อกเง อนไขตามต องการ (stay on the current slide, go to the previous slide, go to the next slide) User can leave the quiz at any time ท าเคร องหมายในกล อง หากต องการอน ยาตให ผ เร ยนข ามหร อออกจากสไลด ก อนท จะ ท าแบบทดสอบเสร จ หร อหากไม ต องการใช เง อนไขน ก ไม ต องท าเคร องหมาย 13 Note : สามารถแทรก Quiz ได เพ ยงสไลด ละ 1 Quiz เท าน น โดยท ไม สามารถแทรก Quiz ในสไลด เด ยวก นก บ Word ท สร างมาจาก WordForce, Web หร อ Flash object ได สามารถด การแสดงผลของ Quiz ได เม อท าการ published แล วเท าน นหากต องการใช Automatically After ส าหร บสไลด ท แทรก quiz จะม ผล เม อ quiz เสร จส น เช น หากต งเวลาล วงหน าไว 20 ว นาท สไลด จะเปล ยนเองอ ตโนม ตเม อเวลาผ านไป 20 ว นาท หล งจากผ านการทดสอบแล ว เง อนไขน จะม ผลก ต อเม อย งอย ในหน าสไลด น นอย 8. การใส WordForce ในงานน าเสนอ สามารถน าไฟล Word doc ซ งสร างด วย WordForce เข าไปใน presentation ได การแทรก word doc ม ว ธ ด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. คล กเล อก Insert และเล อก WordForce Production

14 14 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได รายการ ค าอธ บาย Location คล กท ป ม และเล อกไฟล doc ท ต องการ โดยโฟลเดอร จะต องม doc resources (index.htm และไฟล html pages, media, images, buttons, etc) โฟลเดอร น ถ กสร าง ข นเม อ publish word ใน WordForce หร อจะพ มพ Path ด วยตนเองก ได Show with delay from the beginning ท าเคร องหมายในกล องหากต องการให แสดงผล โดยม การก าหนดการหน วงเวลา หากไม ต องการ ไม ต องท าเคร องหมาย (จะแสดงผลอ ตโนม ต ) Size ก าหนดค าต งต นเป น Full Slide (Full Screen)

15 15 หากต องการเปล ยนขนาดของ Word doc โดยใช percent ให เล อก In percents หากต องการเปล ยนขนาดของ Word doc โดยใช pixels ให เล อก In pixels Note : สามารถแทรก Word doc ได เพ ยงสไลด ละ 1 ไฟล เท าน น โดยท ไม สามารถแทรก Word doc ในสไลด เด ยวก นก บ Quiz, Web หร อ Flash object ได สามารถด การแสดงผลของ Word doc ได เม อท าการ published แล วเท าน น 9. Adding the slide s narration 9.1 Narration using PowerPointForce means ด วย PowerPointForce II ซ งท าให ง ายในการเพ มเส ยงบรรยายเข าไปในสไลด การเพ ม narration ม ว ธ การด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Narration จาก PowerPointForce II เมน จะเห นตารางแสดงสไลด และไฟล เส ยงบรรยาย โดยสามารถบ นท กหร อน าเข าไฟล เส ยงบรรยายได ในแต ละสไลด

16 การ บ นท กเส ยงบรรยาย หร อปร บเปล ยนให คล กท ป ม ( ) หน าต างบ นท กเส ยงจะแสดงข นมา โดยในขณะท บ นท ก สามารถลากย ายหน าต างบ นท กเส ยงไปท ใดก ได ในหน าจอ 16

17 17 หน าต างบ นท กเส ยง เร มการบ นท กเส ยงให คล กท ป ม record ในขณะท บ นท กสามารถใช ป ม pause ได เม อส นส ดการ บ นท กให คล กท ป ม stop การฟ งเส ยงบรรยายท บ นท กไว สามารถเป ดโดยคล กท ป ม play คล กท ป ม Next Slide เพ อไปในสไลด ถ ดไป หร อเล อกสไลด จากกล อง drop-down ด านบน โดยในม มบนด านซ ายจะสามาถ เห นระยะเวลาในการบ นท กเส ยง ป ม Next animation จะแสดงข นหากในสไลด ม ไฟล animation อย หาก เล อก Overwrite ใน Record Type จะสามารถบ นท กเส ยงบรรยายท บไฟล เด มท ม อย เล อก Insert หาก ต องการแทรกเส ยงบ นท กเพ มเต มเข าไปในเส ยงบรรยายเด ม โดยเล อกต าแหน งท ต องการแทรกเส ยงเพ ม

18 Note : PowerPointForce II จะสร างโฟลเดอร ส าหร บเก บไฟล เส ยงบรรยายของแต ละ presentation ไว ส าหร บการน าไฟล เส ยงเข ามาให คล กท ป ม ( ) และเล อกไฟล เส ยงท ต องการ ส าหร บการลบไฟล เส ยง บรรยาย ให คล กท ป ม ( ) 9.2 Native PowerPoint narration การเพ มร ปแบบเส ยง.wav,.wma and.mp3 เข าไปใน presentation ด วย PowerPoint หมายถ ง จะเล น PowerPointForce player ด วย «start automatically» จะเล นไฟล เส ยงพร อมก บสไลด «start when click» จะเล นไฟล เส ยงหล งจากคล กบนสไลด «after animation and narration» จะเล นไฟล เส ยงโดยการน บเวลาท ต งไว 10. Slide Manager เม อใช Slide Manager จะสามารถจ ดการก บค ณสมบ ต ของแต ละสไลด ใน presentation ได PowerPoint Slide Title, Title for Publishing, Level, Presenter and Playlist การเป ด Slide Manager : 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Slide Manager จาก PowerPointForce II เมน 18

19 19 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได การก าหนดค าต าง ๆ รายการ ค าอธ บาย Title for ค าท ก าหนดไว ค อ [no title] สามารถเปล ยนโดยการ highlight ค าท ก าหนดไว และใส Publishing ช อสไลด ท ต องการลงไป ขอแนะน าว าช อไม ควรยาวเก นไป Level สามารถสร างระด บของสไดล ได ส าหร บการแก ไขระด บ ให คล กเพ อเล อกล าด บ โดย จะเล อนท ละ 1 ระด บ เช น ในสไลด แรกเราจะก าหนดให เป นเป นระด บส งส ด ให เล อก 1 และหากต องการให สไลด ถ ดไปเป นห วข อย อยของสไลด แรก ให เล อก 2 หร อ 3 ตามล าด บ เป นต น Presenter แต ละสไลด สามารถเช อมโยงก บรายช อผ สอนได โดยการเล อกจาก Presenter ท ม อย ใน รายการ (Presenters สามารถก าหนดได ใน Library) Playlist แต ละสไดล สามารถเช อมโยงก บ playlist ได โดยการเล อกจากรายการ playlists ท ม อย ในรายการ (Playlists สามารถก าหนดได ใน Library) Change view to สามารถก าหนดให เปล ยนการแสดงผลของแต ละหน าได Advance to the next slide ใช รายการน เพ อให เปล ยนไปสไลด ถ ดไปโดย เล อก animations and narration หากต องการให เปล ยนไปสไลด ถ ดไปหล งจากแสดง ไฟล animations และ narration เสร จเร ยบร อยแล ว เล อก On time และก าหนดระยะเวลาท ต องการให สไลด เปล ยนไปสไลด ถ ดไป ค าท ก าหนดไว เป น min: sec หากต องการเวลาเป นช วโมงให พ มพ hours: min: sec เล อก On Mouse Click หากต องการให เปล ยนไปสไลด ถ ดไปเม อคล กเมาส

20 11. Adding attachments การแนบไฟล เอกสารเพ มเต ม เพ อให สามารถเป ดด ได ระหว างการน าเสนองาน การเพ ม attachment 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Attachment จาก PowerPointForce II เมน 20

21 21 หน าต างจะแสดงข นมาเพ อให สามารถแก ไขรายการได คล กท ป ม Add เพ อแนบไฟล สามารถแนบได 2 แบบค อ file หร อ link Title : พ มพ ช อไฟล ท ต องการแนบ Type : เล อกประเภทของเอกสารแนบโดยเล อกจากกล อง drop-down Path : เล อก Path ท เก บไฟล เอกสารท ต องการแนบ หากเล อก Type เป น Link ป ม ellipsis จะไม สามารถคล กได แต จะแสดง ข นมาอ ตโนม ต สามารถพ มพ ท อย ของ link ต อได เลย Note : จะสามารถเห น Link ได ก ต อเม อได ม การ published ไฟล เร ยบร อยแล วเท าน น

22 Template Builder ค อเคร องม อในการปร บแต ง PowerPointForce II การจ ดการ Template Builder : 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Template Builder จาก PowerPointForce II เมน 3. ม template ให เล อกใช 3 แบบ ค อ (PowerWin, Boogie Night and JooM) สามารถ ปร บแต งหร อลบได

23 23 การเพ ม template ใหม เข าไปในรายการ ให คล กป ม New แล วพ มพ ช อ เล อก template ท ต องการใช (PowerWin, Boogie Night or JooM) และคล กป ม Ok จากน นจะเห นช อเพ มข นในรายการ สามารถเล อก ข นมาปร บแก ได ด งน รายการ ค าอธ บาย View ค าท ก าหนดไว ค อ user can switch view ผ ใช สามารถสล บการแสดงผลเป นแบบ standard modes mode หร อ full mode ได Controls อน ญาตให เล อกได ว าต องการให แสดงหร อไม แสดงรายการเหล าน บนหน าแสดงผล volume control, navigation buttons และ display seekbar หากต องการให แสดงให ท าเคร องหมาย ในกล อง หากไม ต องการให ว างไว Navigation ค าท ก าหนดไว ค อ user can view slides in any order ผ ใช สามารถเล อกด สไลด ได ตาม

24 ต องการ หากเล อก user cannot change slides ผ ใช จะไม สามารถใช เมน เปล ยนสไดล ได หากต องการให แสดงผลวนซ า ๆ ให ท าเคร องหมายในกล อง loop presentation หากไม ต องการให ว างไว Panels สามารถเล อกให ซ อนท งหมดหร อให แสดงบาง panels ก ได รายการค อ logo, presenter panel, bio and , and control panel หากต องการให แสดงให ท าเคร องหมายท กล อง หากไม ต องการให ว างไว Color Scheme สามารถเปล ยนส ของ template ตามต องการ คล กท แท บ Color schemes เพ อแก ไขส ส าหร บ standard scheme จะไม สามารถแก ไขหร อลบได การเพ ม scheme ใหม ให คล กท ป ม New ให ใส ช อและเล อก template ท ต องการน ามาแก ไขส (PowerWin, Boogie Night or JooM) แล วคล กป ม Ok จากน นจ งสามารถแก ไขด วยการคล กท ป มส 24 Text labels file การแก ไขข อความใน template ให คล กท แท บ Text Labels ส าหร บ standard จะไม สามารถ แก ไขหร อลบได การเพ มไฟล ใหม ให คล กท ป ม New ให ใส ช อแล วคล กป ม Ok จากน นจ ง สามารถแก ไขข อความด วยการ highlight แล วพ มพ ข อความใหม แทน

25 การบ นท ก color schemes และ text labels หล งจากแก ไขแล วให คล กป ม Save หากต องการด ผลการ แก ไข template ใน browser ให คล กท ป ม Preview หาก Template builder ไม สามารถสร าง template ได ตรงตามความต องการ ท านสามารถส งท าได จาก developer เม อได ร บ template ท ส งท าแล วให น าไปใส ใน โฟลเดอร (the default directory is C:\Program Files\ElearningForce\PowerPointForce II\Templates\Buildin) หากไม ม โฟล เดอร ช อ Build-in ในโฟลเดอร Templates ให สร างโฟลเดอร ข นเอง จากน น template ก จะเข าไปอย ในรายการ 25

26 13. Publishing เม อก าหนดความต องการต าง ๆ ใน presentation เร ยบร อยแล ว ก พร อมน าไปใช งานด วยการ Publish 13.1 Web Publishing หากต องการด การแสดงผล presentation หร อต องการน าข น Web server ในระบบ Internet หร อ intranet ให ท าด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Publish > Publish for Web จาก PowerPointForce II เมน หน าต างจะแสดงข นมา: คล กป ม Ok เพ อ publish presentation

27 27 รายการ ค าอธ บาย Location ก าหนดต าแหน งโฟลเดอร ท ส าหร บเก บ presentation Title ก าหนดช อ Presentation โดยค าท ก าหนดไว จะเป นช อเด ยวก บ PowerPoint presentation อย า ใช โฟลเดอร ท เก บไฟล.ppt เน องจาก PowerPointForce II จะบ นท กไว ท เด ยวก บท เก บไฟล narrations Template เล อกแบบของ template ส าหร บ presentation จากกล อง drop-down ค าท ก าหนดไว ค อ Standard Template สามารถปร บเปล ยน Templates ได โดย Template Builder Logo เล อก Logos ท จะแสดงส าหร บ presentation โดย Logos สามารถจ ดการได ท Library Presenter การต งค า presenter สามารถท าได ท งสองแบบค อ ก าหนดในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนดส าหร บท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถ จ ดการ Presenters ได ท Library. Playlist สามารถก าหนดค า playlist ในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนดส าหร บ ท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถจ ดการ Playlists ได ท Library Remember : Flash movies และ Web Objects จะแสดงผลเฉพาะหล งจาก publish แล วเท าน น 13.2 LMS Publishing หากต องการน า presentation ข นระบบ Learning Management System ให ท าด งน 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Publish > Publish for LMS จาก PowerPointForce II เมน

28 28 3. หน าต างจะแสดงข นมา: รายการ ค าอธ บาย Location ก าหนดต าแหน งโฟลเดอร ท ส าหร บเก บ presentation Title ก าหนดช อ Presentation โดยค าท ก าหนดไว จะเป นช อเด ยวก บ PowerPoint presentation อย าใช โฟลเดอร ท เก บไฟล.ppt เน องจาก PowerPointForce II จะบ นท กไว ท เด ยวก บท เก บ ไฟล narration. Template เล อกแบบของ template ส าหร บ presentation จากกล อง drop-down ค าท ก าหนดไว ค อ Standard Template สามารถปร บเปล ยน Templates ได โดย Template Builder Logo เล อก Logos ท จะแสดงส าหร บ presentation โดย Logos สามารถจ ดการได ท Library Presenter การต งค า presenter สามารถท าได ท งสองแบบค อ ก าหนดในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนดส าหร บท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถ จ ดการ Presenters ได ท Library. Playlist สามารถก าหนดค า playlist ในแต ละสไลด (ก าหนดใน Slide Manager) หร อก าหนด ส าหร บท กสไลด (โดยเล อกจากกล อง drop-down) โดยสามารถจ ดการ Playlists ได ท Library Create Zip ใส เคร องหมายในกล องหากต องการให สร าง zip package เม อ published presentation หาก ไม ต องการให ว างไว

29 คล กป ม Next และใส metadata ของบทเร ยนท จะใช ในการส งค าไปย ง LMS หากไม แน ใจในการ ก าหนดค า ให ตรวจสอบก บผ ผล ตระบบ LMS ท ท านใช งานอย ว า LMS รองร บตามมาตรฐาน SCORM 1.2 และ SCORM คล กป ม Next และก าหนดค าการต ดตามผล ค าท ก าหนดไว ค อด ได ท งหมดหล งจาก published เสร จ แต สามารถแก ไขจ านวนของสไลด ท ต องการด ผลได หาก presentation ม quizzes อย จะสามารถต ดตามผล ของ quizzes ได

30 30 คล กป ม Publish เพ อ publish presentation 14. PowerPoint features in PowerPointForce player การแสดงผล presentation ของ PowerPoint ก บ PowerPointForce จะแตกต างก น ด งน นก อนท จะ publish ให อ านเพ อท าความเข าใจก บค ณบ ต ต าง ๆ ก อน Objects ท แทรกเข าไปใน PowerPoint จะแสดงใน PowerPointForce เป นร ปภาพปกต 14.1 Slides Transition ในการแสดงผลของ PowerPointForce II สามารถจ ดการได ด งน หากเล อก On Mouse Click สไลด จะเปล ยนเม อม การคล กเมาส หากในสไลด ม animation ต องคล ก เมาส หล งจากเล นanimation เสร จเร ยบร อยแล ว หากเล อก Automatically After สไลด จะเปล ยนไปอ ตโนม ต หล งจากช วงเวลาท หากความยาวของภาพเคล อนไหวม ความยาวมากกว าช วงเวลาของสไลด ท ก าหนดไว สไลด จะเปล ยนไปอ ตโนม ต เม อเล น animation จบลง หากเล อก On Mouse Click และ Automatically After สไลด จะเปล ยนอ ตโนม ต หล งจากช วงเวลาท ก าหนดหร อโดยการคล ก ข นอย ก บว าจะเก ดเหต การณ ใดก อน Note: ไม รองร บ transition sounds Transition ท รองร บ ค อท ม เคร องหมาย + Transition effects between slides BlindsHorizontal + BlindsVertical + BoxIn + Box Out + Checkerboard Across + Checkerboard Down + Combination Horizontal + Combination Vertical + CoverDown + Cover Left + Cover Right + Cover Up + CoverLeftDown + CoverLeftUp +

31 CoverRightDown + CoverRightUp + Cut + CutThroughBlack + Dissolve + Fade Smoothly + Fade ThroughBlack + News flash + Push Down + Push Left + Push Right + Push Up + RandomBarsHorizontal + RandomBarsVertical + Circle Out + Diamond Out + Plus Out + SplitHorizontalIn + SplitHorizontal Out + SplitVerticalIn + SplitVertical Out + StripsLeftDown + Strips LeftUp + Strips RightDown + Strips RightUp + UncoverDown + Uncover Left + UncoverRight + Uncover Right Up + Uncover LeftDown + Uncover LeftUp + 31

32 32 Uncover RightDown + Uncover RightUp + Wedge + Wheel1Spoke + Wheel 2 Spoke + Wheel 3 Spoke + Wheel 4 Spoke + Wheel 8 Spoke + WipeDown + Wipe Left + Wipe Right + Wipe Up + Random Notes การเพ ม notes เข าไปใน PowerPoint ในส วนของการแสดงผลใน PowerPointForce น น notes จะ แสดงท ด านล างของสไลด (ใต สไลด ) 14.3 Hyperlinks ในความหมายของ PowerPoint สามารถสร าง hyperlinks จะอน ญาตให สร างความเช อมโยงระหว าง สไลด, ไฟล อ น ๆ, และ Web pages โดย Hyperlinks สามารถใช ได ท งแบบ text, pictures, charts, และ องค ประกอบอ น ๆ ของสไลด Note: อย าสร าง hyperlinks เช อมโยงก บ Web Object, Flash Movie และ WordForce และไม แนะน าให แทรก hyperlink เข าไปใน quizzes ด วยเช นก น

33 14.4 Animation effects ด วย animation ของ PowerPoint ท ช วยให การสร าง presentations ให น าสนใจและด งด ดใจมากข น เพ อความเข าใจมากข นเก ยวก บ animation ให เข าไปอ านท help ของ PowerPoint ได ส าหร บ PowerPointForce II จะรองร บ animation ด งน หากสไลด ม การก าหนดให เล น animation เม อคล กเมาส เวลาท เล นจะไม เก ยวข องก บเวลาของการเล นสไลด Animations ท รองร บ ค อท ม เคร องหมาย + Entrance Animations Appear + Fly in + Blinds + Wedge + Plus + Box + Diamond + Random Bars + Strips + Checkerboard + Flash Once + Crawl in + Circle + Split + Wipe + Dissolve in + Peek in + Random Effects - Wheel + Fade + Fade Zoom + Faded Swirl - 33

34 Expand + Ease In + Rise Up + Ascend + Stretch + Zoom + Color Typewriter - Center Revolve + Descend + Unfold - Compress + Grow &Turn + Spinner + Boomerang + Swivel + Bounce + Wheel + Float + Arc Up + Light Speed + Spiral In + Magnify + Swish - Sling + Whip - Thread + Flip - Glide + Fold + Credits + Exit Animations 34

35 Flash Once + Blinds + Disappear + Wedge + Plus + Box + Diamond + Random Bars + Strips + Checkerboard + Fly Out + Peek Out + Circle + Split + Wipe + Dissolve Out + Crawl Out + Random - Wheel + Fade + Faded Zoom + Faded Swirl - Expand + Rise Up + Descend + Unfold - Contract + Zoom + Color Typewriter - Center Revolve + Ascend + 35

36 Stretchy + Ease Out + Grow &Turn + Spinner + Boomerang + Swivel + Spiral out + Whip + Thread + Flip - Glide + Fold + Magnify + Swish - Sling + Bounce + Wheel + Float + Rise Up + Light Speed + Credits + Emphasis Animations Spin + Grow Shrink - Change Fill Color + Change Font Color - Transparency + Change Font Style - Change Font Size - Change Line Color + Change Font - 36

37 37 Lighten + Complementary Color - Complementary Color 2 - Darken + Contrasting Color - Flash Bulb + Brush on Color - Color Blend + Brush on Underline - Bold Flash - Desaturate + Vertical Grow - Teeter + Flicker + Grow with Color - Blast + Blink + Wave - Style Emphasis - Bold Reveal - Motion Paths All including custom + ไม รองร บข อความ by letter, by word หร อ by paragraph และ In Reverse Order animation ส าหร บข อความจะท างานคล ายก บต วอ กษรท วไป ส งท ไม รองร บ : animation StartWith Previous enhancements After Animation enhancement Sound repeats

38 38 duration Until Next Slide and Until End of Slide เส ยงจะเร มเล นต งแต ต นเสมอ ไม รองร บค าส ง Stop after the specified number of slides ไม รองร บ Animated GIFs ไม รองร บ Animation ท แทรกใน Web objects, Flash Movies และ Flash Video PowerPoint Video PowerPoint อน ญาตให แทรก movies เข าไปใน presentation (PowerPoint Insert Movie menu). PowerPointForce player จะแสดง videos โดยม ข อจ าก ดด งน : - แสดงเพ ยง 1 movie ต อ 1 สไลด - ใน 1 สไลด สามารถม ได ท ง 1 ภาพยนตร 1 เว บไซต หร อ 1 ออบเจกต - จะต องเร มการน าเสนอจากโฟลเดอรท published เท าน น หากย าย presentation ไปย ง โฟลเดอร อ น จะไม สามารถมองเห นว ด โอได 15. Check For Updates หากต องการอ พเดท PowerPointForce II เป นเวอร ช นล าส ด ให ปฏ บ ต ด งน : 1. เป ดไฟล MS PowerPoint และคล กท เมน PowerPointForce II 2. เล อกเมน Check for Updates จาก PowerPointForce II เมน PowerPointForce จะพยายามเช อมต อก บอ นเทอร เนต และตรวสอบว าม เวอร ช นล าส ดหร อไม

39 39 หากโปรแกรมไม สามารถเช อมต ออ นเทอร เนตได (เช นไม ได ต อก บอ นเทอร เนตไว ) จะแสดงข อความด งน หากเวอร ช นท ใช อย เป นต วล าส ดแล ว จะเห นข อความด งน

40 40 3. หากม เวอร ช นล าส ดอย โปรแกรมจะแนะน าให ดาวน โหลด 4. คล กป ม Download เพ อดาวน โหลดไฟล อ พเดท 5. หากระยะเวลาการบ าร งร กษาได หมดอาย แล ว จะแสดงข อความด งน หากเก ดกรณ น กร ณาต ดต อผ ด แลระบบ

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

PROGRAM PROS: ค ณสมบ ต ของ Breeze Presenter

PROGRAM PROS: ค ณสมบ ต ของ Breeze Presenter Courseware Authoring Tools: Macromedia Breeze PROGRAM OVERVIEW: Macromedia Breeze Macromedia Breeze Macromedia Breeze Presenter เป นเคร องม อท มาใช ช วยในการสร างส อการเร ยนการสอนแบบม ลต ม เด ย ซ ง Breeze

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

EGAT Mail User Manual

EGAT Mail User Manual EGAT Mail User Manual Document Title : Microsoft Office Web App 2010 Users Manual Revision : B Date : Dec 4, 2012 Revision History Rev Date Changed By A Oct 24, 2012 Initial Draft Thanakorn Sareakthong

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 จ ดประสงค การเร ยนร 1. เข าใจการท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 2. อธ บายข นตอนการท า E-Book โดยใช โปรแกรม

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https://172.17.2.66/polis

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

เอกสารประกอบการใช งาน

เอกสารประกอบการใช งาน เอกสารประกอบการใช งาน BitDefender 10 Internet Security ความต องการของระบบ ข นต า CPU - Pentium MMX 200 MHz. เน อท ว าง ในฮาร ดด สก - 40 MB. ข นต าหน วยความจ า (RAM) 128 MB. ระบบปฏ บ ต การท ใช งานได Windows

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร การนาเสนอข อม ลต าง ๆ ไม ว าจะเป นข อม ลด านธ รก จ การเม อง เศรษฐก จ ส งคม หร อด านการศ กษา น น ในป จจ บ นก ม กจะน ยมใช โปรแกรมคอมพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได 5. ระบบ MMS MMS ค อ การสร างหมวดหม ขอ ม ลสามารถแบ งกล มได ตามความต องการของผ ด แลระบบ โดยจะ แสดงรายละเอ ยดห วข อเป นแบบโครงสร างต นไม หร อ Tree Diagram สามารถส บค นจากห วข อเอกสารโดย การพ มพ ขอ ความในช

More information