โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ"

Transcription

1 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข

2 การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล (RMC 2012) 2 ประกอบด วย 3 โปรแกรม ค อ 1. โปรแกรมพ สด (ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ) พ ฒนาข นเพ อบ นท กข อม ลทะเบ ยนคร ภ ณฑ ท กรายการ 2. โปรแกรมซ อมบำร ง พ ฒนาข นเพ อบ นท กข อม ลการปฏ บ ต งาน(JOB) ของงานซ อมบาร ง ท กประเภทในโรงพยาบาล ท งประเภทงานซ อม(BM), งานบาร งร กษา(PM) และงานสอบเท ยบ (CAL) 3. โปรแกรมแจ งซ อมออนไลน พ ฒนาข นสาหร บต ดต งให ก บหน วยงานผ ใช เพ อการเข าถ งข อม ลใน ระบบซ อมบาร ง เช น - การแจ งซ อมผ านระบบคอมพ วเตอร - การค น/ต ดตามความค บหน าของงาน - การพ มพ รายงานค าใช จ ายการซ อมบาร งในแต ละเด อน - การพ มพ รายงานประว ต การซ อมบาร งของคร ภ ณฑ แต ละรายการ - การค นประว ต การบาร งร กษา / การสอบเท ยบเคร องม อแพทย

3 กำรต ดต งใช งำน กำรต ดต งใช งำนแบบเคร องเด ยว โดยการค ดลอกโปรแกรมลงในเคร องคอมพ วเตอร ท ต องการใช งาน แล วสามารถใช งานได เลยโดย ไม ต องม การ Setup แต อย างใด ซ งสามารถ Download โปรแกรม ตามรายละเอ ยดน 1. โปรแกรม Download น ประกอบด วย 4 โปรแกรม 1. โปรแกรม Database 2. โปรแกรม คร ภ ณฑ 3. โปรแกรม แจ งซ อม 4. โปรแกรม ซ อมบำร ง 3 2. ล กษณะกำรใช งำน - โปรแกรมท Download น จะแยกฐานข อม ลออกจากก นของแต ละโปรแกรม (ฐานข อม ลไม ได เช อมโยงก น การต ดต งใช งานเต มระบบจะเป นแบบผ ง การเช อมโยงโปรแกรมใน MTM) - รห สผ านในโปรแกรมจะถ กกาหนดไว แล วโดยอ ตโนม ต หร อตามท ผ ด แลกาหนด ซ งอย ใน ตารางท ช อว า User ในหน าตารางของ Database - เม อต ดต งแบบ SQL Server จะม ความปลอดภ ยมากท ส ด - สามารถใช โปรแกรมน บ นท กข อม ล ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ได จร งโดยการลบข อม ลเด มออก - เม อบ นท กทะเบ ยนคร ภ ณฑ ของโรงพยาบาลได ครบถ วนแล ว ค อยโอนย ายข อม ลไปต ดต ง เพ อให เก ดการเช อมโยงก บระบบอ นๆต อไปได สอบถามรายละเอ ยดอ นๆได ท ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท ๙ (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรม การแพทย กระทรวงสาธารณส ข

4 การต ดต งโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 4 1. ภาพแสดงการค ดลอกโปรแกรมมาวางใน C:\ ร ปท 1 แสดงการค ดลอกโปรแกรมมาวางใน C:\ 2. เป ดโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ เม อเป ดโปรแกรมข นมา ให เป ดไปท หน าต างของ ฐานข อม ล ด งร ปในหมายเลข 1 ร ปท 2 แสดงการเล อหน าต างฐานข อม ล

5 3. ให เล อกท ตาราง จะแสดงตารางท งหมดของฐานข อม ล 5 ร ปท 3 แสดงตารางท งหมดของฐานข อม ล

6 4. ทาการลบฐานข อม ลเด ม เพ อท จะทาการเช อมโยงก บฐานข อม ลใหม 6 ร ปท 4 แสดงตารางฐานข อม ลว าง 5. Click ขวา ไปท เมน เช อมโยงตาราง ร ปท 5 แสดงการเช อมโยงตาราง

7 6. เล อกฐานข อม ล ท จะเช อมโยง ซ งอย ใน C\: ด งร ป 7 ร ปท 6 แสดงการเล อกฐานข อม ลเช อมโยงตาราง 7. เล อกข อม ลท งหมด ตกลง ร ปท 7 แสดงการเล อกตารางท งหมด

8 8 8. การเช อมโยงข องม ลเร ยบร อย พร อมใช งาน ร ปท 8 แสดงการเช อมโยงข อม ลเร ยบร อย 9. จากน นให ทาการ Login เข าใช โปรแกรม ร ปท 9 แสดงการเข าโปรแกรมและเร มใช งาน 10. โปรแกรมซ อมบาร ง และ โปรแกรมแจ งซ อมออนไลน ใช ว ธ การเช อมโยงก บฐานข อม ลใน ล กษณะเด ยวก น ********************************************************

9 กำรต ดต งใช งำนในระบบเคร อข ำย LAN สามารถทาได โดย นาโปรแกรมไปวางบนเคร อง Sever หร อเคร องใดเคร องหน งท ม การเช อมต อก บระบบเคร อข าย LAN สามารถเข าถ งข อม ลได ตลอดเวลา ท งน อาจม ว ธ การต างๆ ท สามารถเช อมโยงข อม ลได เช น การจ ดการฐานข อม ล MYSQL, MSQL, เป นต น ต วอย ำงกำรเช อมต อเคร อข ำยแบบ Map Network Drive เพ อการเช อมโยงข อม ล 1. ค ดลอกโปรแกรมไปวางไว ท เคร อง Server 2. ทาการ Share Folder 9 ร ปท 10 แสดงการ Sharing ไฟล

10 10 4. จากน นให ไปคล กท My Network Places 5. เม อเข าแล วให คล กท ร ปท 11 แสดงการ Share Folder สาเร จ ร ปท 12 แสดงการเข าถ ง Network

11 6. แล วทาการ Map Network Drive 11 ร ปท 13 แสดงการ Map Network Drive 7. เม อทาการ Map Network Drive เร ยบร อย ด งร ป ร ปท 14 แสดงการ Map Network Drive สาเร จ

12 8. ทาการค ดลอก ต ดต งโปรแกรมท เคร อง Client (เคร องล กข าย) และทาการลบข อม ลเก าและ ทาการเช อมโยงไปย งฐำนข อม ลของเคร อง Server ท ได Share Drive ไว ข ำงต นแล ว ทา เช นเด ยวก นน ท กโปรแกรม 12 ร ปท 15 แสดงการเช อมโยงข อม ลไปย ง Drive ท Share ไว ***************************************************

13 13 ค ม อการใช งาน โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ,

14 14 โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ เป นโปรแกรมท ใช สาหร บเก บข อม ลคร ภ ณฑ ประเภทต างๆ ซ งสามารถ นามาใช ในงานพ สด เพ อจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ ในโรงพยาบาล ร ปท 1 แสดงหน าแรกเม อเข าส โปรแกรม เม อเป ดโปรแกรมคร ภ ณฑ จะปรากฏหน าจอแรกสาหร บใช งานม ป ม เข ำส โปรแกรม และป มคาส ง ออกจำกโปรแกรม และเม อคล กป มคาส ง เข าส โปรแกรม จะปรากฏหน าจอให ใส รห สผ ำน ด งร ป ร ปท 2 แสดงการใส ช อผ ใช และรห สผ าน เม อป อนรห สผ านถ กต อง โปรแกรมก จะเข าส เมน ใช งานต อไป โดยช อผ ใช และรห สผ านจะถ กกาหนด ข นโดนผ ด แลระบบ

15 เม อเข าส โปรแกรมจะม รายการป มคาส งใช งานด งร ปขยายน 15 เมน หล กจะแบ งออกเป น 6 ประเภทได แก 1. เพ มรายการคร ภ ณฑ 2. ค นรายงานคร ภ ณฑ 3. Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ 4. ข อม ลพ นฐาน 5. Print Label 6. สร ปสถานะคร ภ ณฑ ร ปท 3 แสดงเมน ป มคาส งต างๆ

16 1. เพ มรำยกำรคร ภ ณฑ เป นเมน สาหร บป อนและแก ไขข อม ลคร ภ ณฑ ประว ต การซ อม การสอบ เท ยบ ซ งข อม ลท งหมดจะถ กแสดง เม อส ง Print ทะเบ ยนค ม ด งร ป เม อคล กป ม 16 ร ปท 4 แสดงป มคาส ง เพ มรายการคร ภ ณฑ กำรลงทะเบ ยนคร ภ ณฑ เม อกาหนดรห สพ นฐานสาหร บโปรแกรมเร ยบร อยแล ว ต อไปจะนาทะเบ ยนคร ภ ณฑ ค ย เข าส ระบบฐานข อม ล โดยให คล กเล อก 1.1 Add New คร ภ ณฑ จะปรากฏฟอร มว างพร อมให ค ย ข อม ลทะเบ ยน คร ภ ณฑ โดยแต ละช องสาหร บค ย ข อม ลท สาค ญด งน ร ปท 5 แสดงหน าจอสาหร บป อนข อม ลรายการคร ภ ณฑ

17 17 ร ปท 6 แสดงหน าจอ ส วนท 1 ID : ย อมำจำก Identity เป นรห สอ ตโนม ต ประจาระเบ ยนคร ภ ณฑ แต ละรายการ โดยคอมพ วเตอร จะ กาหนดข นเองโดยอ ตโนม ต ม ล กษณะต วเลขต งแต 1 และจะเพ มข นท ละ 1 และหากม หมายเลขใดถ กลบ ออกจากระบบไปแล ว คอมพ วเตอร จะไม สร างหมายเลขน นข นมาอ ก หมำยเลขคร ภ ณฑ : เป นร ปแบบของรห สของแต ละประเภทคร ภ ณฑ กาหนดข นโดย กรมบ ญช กลาง กาหนดร ปแบบโดย สาน กนโยบายและย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ข และบ งค บใช โดยกรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ซ งจะม ค ม อการกาหนดรายละเอ ยดต างๆ ท ฝ ายพ สด ของโรงพยาบาลท กแห งอย แล ว ต วอย างร ปแบบ เช น /001 ช อคร ภ ณฑ : หมายถ งช อของคร ภ ณฑ ท ได ร บ เช น เคร องช วยหายใจ, เคร องควบค มการให สารละลาย ทางหลอดเล อดดา เป นต น (หมายเหต เคร องชน ดเด ยวก น ควรใช ช อเหม อนก น) ย ห อ/ร น/ขนำด : หมายถ งย ห อ/ร น/ขนาดของคร ภ ณฑ น น Serial No. : หมายถ ง เลขทะเบ ยนประจาเคร อง ท กาหนดมาจากบร ษ ท ผ ผล ต/จำหน ำย : หมายถ ง ช อผ ผล ต หร อจาหน ายเคร องน นๆ โดยเล อกรห สจากทะเบ ยนผ ผล ตจาหน ายท ได จ ดทาไว แล วในฐานข อม ล

18 18 หน วยงำน : หมายถ ง หน วยงานในโรงพยาบาลท เคร องม อได ต ดต งใช งาน โดยเล อกจากรห สหน วยงานท กาหนดไว ในฐานข อม ล ประเภทคร ภ ณฑ : หมายถ ง ประเภทคร ภ ณฑ เช น คร ภ ณฑ สาน กงาน, คร ภ ณฑ ว ทยาศาสตร และ การแพทย ว ธ กำรได มำ : หมายถ ง ว ธ การได มาของคร ภ ณฑ น น เช น ว ธ ตกลงราคา สอบราคา ประเภทเง น : หมายถ ง ประเภทของเง นท ซ อคร ภ ณฑ เช น เง นงบประมาณ เง น UC รำคำ : หมายถ ง ราคาเคร องม อเม อว นท ร บเคร อง เช น 50,000, 100,000 เป นต น ว นท ได ร บ : หมายถ ง ว นท ร บคร ภ ณฑ เคร องน นเข ามาใช งาน เช น 10 ม ถ นายน 2555 เอกสำรกำรได มำ : หมายถ ง เลขท เอกสารจากการจ ดซ อ หร อตรวจร บ ร บประก นถ งว นท : หมายถ ง ว นท บร ษ ทผ จาหน ายร บประก นถ งว นท /เด อน/ป ผ ร บผ ดชอบ : หมายถ ง ช อเจ าหน าท ในหน วยงาน ซ งร บผ ดชอบด แลเคร องม อ ข อม ลกำรจำหน ำย เอกสำรกำรจำหน ำย : หมายถ ง เลขท เอกสารท จาหน าย ว นท ในเอกสำรจำหน ำย : หมายถ ง เอกสารจาหน ายลงว นท ว นท อน ม ต จำหน ำย : หมายถ ง ว นท อน ม ต ให จาหน ายคร ภ ณฑ เอกสำรกำรจำหน ำย : หมายถ ง เลขท เอกสารท จาหน าย สถำนะพ สด : หมายถ ง สถานะท พ สด ในขณะน น เช น ใช งานปกต, จาหน ายแล ว โดยเล อกจากฐานข อม ล ร ปท 7 แสดงหน าจอส วน ข อม ลการจาหน าย ประว ต กำรโอนย ำย : หมายถ งประว ต การต ดต งใช งานในหน วยงานต างๆในโรงพยาบาล

19 19 ร ปท 8 แสดงหน าจอส วน การจาแนกเคร องม อ กำรจำแนกกล มเคร องม อ กำรบำร งร กษำ : ให เล อกห วข อการบาร งร กษา เช น IM บาร งร กษาโดยหน วยงานภายในโรงพยาบาล หร อ EM บาร งร กษาโดยหน วยงานภายนอก กำรสอบเท ยบมำตรฐำน : ให เล อกห วข อสอบเท ยบ เช น IC สอบเท ยบโดยหน วยงานภายในโรงพยาบาล หร อ EC สอบเท ยบโดยหน วยงานภายนอก ระด บควำมเส ยงต อผ ป วย : ค อระด บความเส ยงของเคร องม อต อผ ป วย อย ในระด บส ง กลาง หร อต า ซ งจะม ค ม อแนะนาจากกองว ศวกรรมการแพทย หร ออาจกาหนดโดยคณะกรรมการเคร องม อแพทย ของ โรงพยาบาล เคร องม อพ เศษ : หมายถ งเคร องม อท ม ความละเอ ยดอ อนส ง และผ ใช งานต องผ านการอบรมว ธ การใช งานท ถ กต อง เช น เคร องดมยาสลบ เคร องช วยหายใจ เคร องม อสำรอง : ค อเคร องม อท สารองไว เพ อใช งานในภาวะฉ กเฉ น แต ต องแสดงประว ต การสอบเท ยบและ บาร งร กษา เพ อพร อมใช งานเม อจาเป นได ตลอดเวลา

20 ID CODE : การกาหนดรห สเพ อการจ ดทาแผนบาร งร กษา และสอบเท ยบ ซ งม ร ปแบบหลายๆแบบ เช น INF-A ค อ INF : เคร องให สารละลายทางหลอดเล อดดา (Infusion Pump) A23 : รห สหน วยงาน 001 : ลาด บจานวนเคร องม อชน ดน นๆในโรงพยาบาลหร อกาหนดแบบส น เช น INF INF ค อรห ส เคร องม อ, ค อ ID อ ตโนม ต ท คอมพ วเตอร กาหนด ควำมถ ในกำรบำร งร กษำ : ระยะเวลาท ต องบาร งร กษา เช น ท ก 6 เด อน, ท ก 12 เด อน ควำมถ ในกำรสอบเท ยบ : ระยะเวลาท ต องสอบเท ยบเคร องม อ เช น ท ก 6 เด อน, ท ก 12 เด อน ประเภทเคร องม อ : กล มประเภทเคร องม อน นๆ เช น เคร องม อช วยช ว ต, เคร องม อเพ อการร กษา เป นต น 20 ร ปท 9 แสดงหน าจอท ป อนข อม ลเสร จแล ว

21 ทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ เป นรายงานแสดงข อม ลของคร ภ ณฑ เม อป อนข อม ลอย างครบถ วน 21 ร ปท 10 แสดงแบบฟอร มการ Print ทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ

22 2. ค นรำยงำนคร ภ ณฑ เป นเมน ล ดสาหร บใช ค นหาคร ภ ณฑ จาก ID หมายเลขคร ภ ณฑ ช อ ย ห อ S/N เป นต น เพ อสะดวกในการเข าถ งข อม ลแก ผ ใช งาน ค นด วย ID ร ปท 11 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ 2.2 ค นด วยหมำยเลขคร ภ ณฑ ร ปท 12 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย ID ร ปท 13 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย หมายเลขคร ภ ณฑ

23 2.3 ค นด วยช อ, ย ห อ ร น, Serial No., ID CAL 23 ร ปท 14 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย ช อ, ย ห อ ร น, Serial No., ID CAL 2.4 ค นหำด วยรห สหน วยงำน ซ งเป นรห สท ผ ด แลระบบ (IT) เป นผ กาหนดให แต ละหน วยงาน เช น A01 : งานผ ป วยนอก(OPD) เป นต น ร ปท 15 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย รห สหน วยงาน

24 2.5 ค นหำโดยกำรแสดงกล มหมำยเลขคร ภ ณฑ เช น / 24 ร ปท 16 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย กล มหมายเลขคร ภ ณฑ 2.6 ค นหำจำก หมำยเลขคร ภ ณฑ ซ ำๆ ใช สาหร บกรณ ท ม หมายเลขคร ภ ณฑ ท ซ าก น 2.7 ตรวจสอบรำยช อคร ภ ณฑ ร ปท 17 แสดงเมน ตรวจสอบรายช อคร ภ ณฑ

25 25 3. Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ เป นเมน สาหร บพ มพ รายงานในร ปแบบต างๆ ด งร ป ร ปท 18 แสดงเมน Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ประกอบด วย 13 เมน ด งน 3.1 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ รห สหน วยงำน โดยรห สหน วยงานจะถ กต งข นโดยผ ด แลระบบ 3.2 Print แบบฟอร มสำรวจข อม ลคร ภ ณฑ เป นแบบฟอร มใช ในการสารวจคร ภ ณฑ 3.3 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ ช อเคร องม อ เช น การใส ประโยคสาค ญ(Key word) 3.4 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ รำยละเอ ยดประกอบ เช น ช อย ห อ ร น เป นต น

26 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ท งส น(ท กสถำนะ) เป นการรายงานรำยกำรคร ภ ณฑ ท งหมด ภายใน ฐานข อม ล (ท งโรงพยาบาล) 3.6 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ร บเข ำ ในแต ละป 1-3 โดยระบ ป งบประมาณ ม ให เล อก 3 แบบ เพ อ ความเหมาะสมในการใช งานของโรงพยาบาล 3.9 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ จำแนกประเภท ซ งจะต องกาหนดรห สประเภทคร ภ ณฑ เช น 01 : คร ภ ณฑ ว ทยาศาสตร และการแพทย, 02 : คร ภ ณฑ สาน กงาน, 03 : คร ภ ณฑ ไฟฟ าและว ทย เป นต น 3.10 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ ช วงรำคำ โดยจะแสดงเป นรายงานเป นรายป งบประมาณไป 3.11 Print รำยช อคร ภ ณฑ โดยใส ช อคร ภ ณฑ เพ อเร ยกรายงาน

27 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ รอจำหน ำย จะแสดงรายงานสถานะ รอจำหน ำย ท ระบ ไว ใน ข อม ลคร ภ ณฑ หร อทะเบ ยนค ม 3.13 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ จำหน ำย จะแสดงรายงานสถานะ จำหน ำยแล ว ท ระบ ไว ใน ข อม ลคร ภ ณฑ หร อทะเบ ยนค ม เช นเด ยวก นก บสถานะรอจาหน าย 4. ข อม ลพ นฐำน เป นแก ไข เพ มเต มข อม ลพ นฐาน เช น ข อม ลผ ผล ต/ผ จาหน าย, กล มงาน/ฝ าย, ประเภทคร ภ ณฑ, ว ธ การได มา, ประเภทเง นจ ดซ อ เป นต น ร ปท 19 แสดงเมน ข อม ลพ นฐาน 4.1 เพ ม/แก ไขรำยช อบร ษ ท ร ำนค ำ สามารถเพ มหร อลบข อม ลรายช อบร ษ ทได ในเมน การใช งานน ด งร ป ร ปท 20 แสดงเมน การเพ ม/ แก ไขรายช อบร ษ ท ร านค า

28 4.2 เพ ม/แก ไขรห สหน วยงำน ในโรงพยาบาล เช น A01 :งานบร หารท วไปและงานสารบรรณ 28 ร ปท 21 แสดงเมน การเพ ม/ แก ไขรห สหน วยงาน 4.3 เพ ม/แก ไขข อม ลพ นฐำนอ นๆ เช น ประเภทคร ภ ณฑ, ว ธ การได มา, ประเภทเง นจ ดซ อ ร ปท 22 แสดงเมน การเพ ม/ แก ไขข อม ลพ นฐานอ นๆ

29 5. Print Label เม อเพ มทะเบ ยนคร ภ ณฑ ใหม ลงในระบบแล ว สามารถ Print Label เพ อใช ต ด คร ภ ณฑ ช นน นๆ ได เม อคล กป ม โปรแกรมจะถามส งท ค นหา 29 ร ปท 23 แสดงเมน Print Label ร ปท 24 แสดงร ป Label ใช ต ดคร ภ ณฑ 6. สร ปสถำนะคร ภ ณฑ รายงานสถานะคร ภ ณฑ ท งหมด เม อคล ก ร ปท 25 แสดงร ป สร ปสถานะคร ภ ณฑ ********************************************************

30 30 ค ม อการใช งาน โปรแกรมซ อมบาร ง โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ,

31 โปรแกรมซ อมบำร ง โปรแกรมซ อมบำร ง พ ฒนาข นเพ อบ นท กข อม ลการปฏ บ ต งาน (JOB) ของงานซ อมบาร งท กประเภทใน โรงพยาบาล ท งประเภทงานซ อม(BM), งานบาร งร กษา(PM) และงานสอบเท ยบ(CAL) 31 ร ปท 1 แสดงหน าแรกเม อเข าส โปรแกรม เม อเข าส โปรแกรมซ อมบาร ง คล ก เข ำส โปรแกรม ก จะปรากฏหน าจอให ป อนรห สผ านเช นก น ซ ง ช อผ ใช และ รห สผ ำน ผ ด แลระบบจะเป นผ กาหนดให แต ละหน วยงาน ร ปท 2 แสดงหน าลงช อผ ใช และรห สผ าน

32 เมน กำรใช งำนจะแยกเป น 2 ส วน ค อ - ส วนท 1 ประกอบด วยเมน หล ก 5 รายการ - ส วนท 2 จะเป นเมน ร บ JOB แจ งซ อมผ านเคร อข าย 32 เมน ส วนท 1 ร ปท 3 แสดงหน าแรกเม อเข าส โปรแกรม โปรแกรมซ อมบำร ง จาเป นต องสร างรห สข อม ลพ นฐานท สาค ญ โดยคล กเมน ย อย 5.1 คร ภ ณฑ /ข อม ล พ นฐาน ร ปท 4 แสดงเมน ย อย

33 33 ร ปท 5 เมน ย อยรห สข อม ลพ นฐาน และทะเบ ยนคร ภ ณฑ ข อม ลพ นฐานท จาเป นต องเพ มในโปรแกรมซ อมบาร ง ค อ รห สเจ าหน าท ช าง โดยคล กเล อกเมน 3.3 ก จะม ฟอร มสาหร บป อนรห สเจ าหน าท ช าง ให ค ย ข อม ลเจ าหน าท ช างของโรงพยาบาลลงไปแทนท ข อม ลเด ม ท อย ในโปรแกรม ร ปท 6 เมน ข อม ลพ นฐาน

34 3.1 รห สหน วยงำน (ใช ข อม ลเด ยวก นก บโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ ) 34 ร ปท 7 รห สหน วยงาน 3.2 หมวดช ำง/ล กษณะงำน (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว) ร ปท 8 หมวดช าง/ล กษณะงาน

35 3.3 รำยช อเจ ำหน ำท ช ำง ป อนใหม 35 ร ปท 9 รายช อเจ าหน าท ช างของโรงพยาบาล 3.4 ชน ดกำรสอบเท ยบ (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว) 3.5 Checklist (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว) 3.6 เพ มรำยกำรว สด ร ปท 10 ต วอย างการเพ มรายการว สด 3.7 ค นรำยกำรว สด (ม ต วอย างในโปรแกรม) 3.8 ว เครำะห ม ลเหต (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว)

36 1. เพ ม/ค น JOB, Print ทะเบ ยนงำน กำรลงทะเบ ยน ใบซ อมท ส งมาในร ปแบบการเข ยนใน แบบฟอร มการส งซ อมเคร องม อของโรงพยาบาล ให เป ดฟอร ม 1.1 Add New Job จะปรากฏ ฟอร มสาหร บค ย ข อม ล 36 ร ปท 11 เมน เพ ม/ค น JOB, Print ทะเบ ยนงาน การลงทะเบ ยน ร ปท 12 ฟอร มสาหร บค ย ข อม ล

37 กำรป อนข อม ลฟอร มกำรส งซ อม ให เล อกประเภท job 37 ร ปท 13 เมน เล อกประเภทของงาน หน วยงำน : หน วยงานท ต องการแจ งซ อม ให เล อกจากรายการใน List บ นท กส งซ อม : ค ย รายการแจ งซ อม เช น ขอแจ งซ อมหลอดไฟบร เวณห องพ กเวรพยาบาล หร อถ าเป นการส งซ อมเคร องม อ ก ให ค ย ขอส งซ อมเคร องม อแพทย เป นต น ID คร ภ ณฑ : ค อ หมายเลข ID คร ภ ณฑ จากโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ ซ งเม อค ย ID ลงใน ช องแล วข อม ลรายละเอ ยดของทะเบ ยนคร ภ ณฑ น นๆ จะถ กด งจากโปรแกรมคร ภ ณฑ มาปรากฏในช องต างๆ ของโปรแกรมซ อมบาร งด งร ป ร ปท 14 เมน บ นท กส งซ อม/หน วยงาน/คร ภ ณฑ หมวดช ำง : หมำยถ ง หมวดช ำงท จะดำเน นกำร job น ผ แจ งซ อม/ร บค น : หมำยถ ง ช อ-นำมสก ลและหมำยเลขโทรศ พท หน วยงำนแจ งซ อม ร ปท 15 เมน ล กษณะงาน / ผ แจ ง / อาการและสาเหต

38 อำกำร / สำเหต : อาการชาร ดของเคร องและสาเหต ท คาดว าทาให เก ดการชาร ดด งกล าว กำรแก ไข : ว ธ การซ อมบาร ง และแก ไขให เคร องม อสามารถใช งานได ตามปกต ว เครำะห ม ลเหต : ให เล อกห วข อท คาดว าเป นม ลเหต ทาให เคร องม อชาร ด กำรซ อมซ ำ : การเล อกห วข อน ต องคาน ง 2 ประการ ค อ ประการแรก job น ต องม อาการชาร ด คล ายคล งก บ job ท ผ านมาก อนน และต องอย ในระยะเวลาท ใกล เค ยง เช น ม อาการชาร ดเหม อนคร งท แล ว ประมาณไม เก น 1 เด อนเป นต น สถำนะงำน : เป นการแสดงสถานะงานป จจ บ นท ช างกาล งดาเน นการ เช น กาล งจ ดหาว สด อะไหล หร อกาล งตรวจเช คสาเหต การชาร ดของเคร องม อ สถานะจะต องเปล ยนแปลงตามความเป นจร ง เน องจาก ข อม ลน จะแสดงให หน วยงานทราบว าเคร องม อกาล งดาเน นการในข นตอนใดของการซ อมบาร ง ว นดำเน นกำร : ม กำรลงว นท ท ดำเน นกำรท กข นตอน เพ อเป นการต ดตามงานและประมวลผล การใช ระยะเวลาในการซ อมบาร งของแต ละข นตอน ช ำงดำเน นกำร : ช อช างท ดาเน นการใน job สามารถม ช างดาเน นการได หลายคน รำยกำรว สด -อะไหล : รายการว สด และอะไหล ท ใช ในการตรวจซ อม และควรจะต องม ราคา ว สด แต ละรายการด วย เน องจากจะใช เป นประว ต การซ อมบาร งของเคร องม อแต ละรายการ และเป น ค าใช จ ายในการซ อมบาร งของแต ละหน วยงานในแต ละเด อน (unit cost) ร ปท 16 ฟอร มท ป อนข อม ลเสร จเร ยบร อย

39 รำยงำนท สำค ญ รายงานท สาค ญในโปรแกรมน เช น 1.3, 1.4, 1.5 เป นรายงานทะเบ ยนงานท ร บเข าในแต ละว น เด อนและสามารถสร ปจาแนกหน วยงานแจ งซ อม รำยงำนในห วข อ 2.1, 2.2, 2.3 เป นรายงานค าใช จ ายในการซ อมบาร ง ท งแบบม รายละเอ ยดประกอบ และแบบสร ปค าใช จ ายรวม รำยงำน 3.1 ประว ต กำรซ อมบำร งคร ภ ณฑ เป นรายงานท สาค ญมาก เน องจากรายงานแสดง รายละเอ ยดประว ต การซ อมบ าร งคร ภ ณฑ แต ละรายการตลอดอาย การใช งาน เมน ย อย 5.1 เมน ข อม ลพ นฐาน เป นเมน สาหร บกาหนดรห สข อม ลพ นฐานด งได อธ บายไปแล ว ข างต นและเมน สาหร บดาเน นการเก ยวก บคร ภ ณฑ เช น การค นหาข อม ลคร ภ ณฑ การพ มพ รายงานคร ภ ณฑ ของแต ละหน วยงาน เป นต น เมน ย อย 6.1 ร บ JOB แจ งซ อมออนไลน ผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร โดยจะแสดง job ท แจ ง ซ อมเข ามาเม อม การเป ดด รายละเอ ยดแล วลงว นท ร บงานแล ว job น นก จะไม แสดงในรายการแจ งซ อม ออนไลน อ กต อไป เม อช างได ทาการแก ไข ปร บซ อมเคร องม อหร ออ ปกรณ เร ยบร อยแล ว ต องทาการบ นท กการซ อม ลงในระบบ โดยม รายละเอ ยดอาการ/สาเหต ว ธ การแก ไข กาหนดเสร จ เป นต น เพ อเป นการย นย นสถานะ ของเคร องม อน นๆ ท ได ส งซ อม หน วยงานส งซ อมจะได ต ดต อขอร บเคร องไปใช งานตามปกต ท งน สามารถ Print รายงานต างๆ เช น ใบส งซ อม ใบเบ กของ ใบสร ปการซ อม ได ด งร ป 39 ร ปท 17 เมน รายงานต างๆ 1.2 ค น/แก ไข JOB 1.3 Print ทะเบ ยนร บงำนประจำว น Print สร ปการร บ JOB ประจาว น

40 1.4 Print ทะเบ ยนร บงำน (รำยเด อน) Print สร ปการร บ JOB ประจาเด อน สร ปงำนทะเบ ยนขำเข ำ Print สร ปการร บ JOB ท งหมด 2. สร ปค ำใช จ ำย ม รายงาน 3 แบบด งน 3. ประว ต กำรซ อมคร ภ ณฑ สามารถเร ยกด ประว ต การซ อม การ CAL คร ภ ณฑ ได 4. รำยงำน JOB สามารถพ มพ รายงานในร ปแบบต างๆ ได 5. เมน ย อย แยกเป น 3 ห วข อด งน

41 - เมน ย อยค นทะเบ ยนคร ภ ณฑ 41 - เมน ย อยสอบเท ยบ/บาร งร กษา - เมน ย อยโปรแกรมค นทะเบ ยนคร ภ ณฑ

42 เมน ส วนท 2 เป นเมน สาหร บร บ JOB แจ งซ อมผ านเคร อข าย สามารถตรวจสอบการแจ งซ อมผ าน เคร อข ายได เม อม การแจ งซ อมก จะปรากฏรายการด งร ป 42 ร ปท 18 เมน ร บ JOB แจ งซ อมผ านเคร อข าย ร ปท 19 แสดงการแจ งซ อมออนไลน จากหน วยงานต างๆ **********************************************************************

43 43 ค ม อการใช งาน โปรแกรมแจ งซ อมออนไลน โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ,

44 โปรแกรมแจ งซ อม โปรแกรมแจ งซ อม พ ฒนาข นสาหร บต ดต งให ก บหน วยงานผ ใช เพ อการเข าถ งข อม ลในระบบซ อม บาร ง 44 ร ปท 1 แสดงหน าแรกของโปรแกรมแจ งซ อมออนไลน เม อเป ดแจ งซ อมออนไลน จะปรากฏหน าจอแรกสาหร บใช งานม ป ม เข ำส โปรแกรม และป มคาส ง ออกจำกโปรแกรม และเม อคล กป มคาส ง เข าส โปรแกรม จะปรากฏหน าจอให ใส รห สผ ำน ด งร ป ร ปท 2 แสดงการลงช อผ ใช และรห สผ าน

45 45 เม อป อนช อผ ใช และรห สผ านแล ว ก สามารถเข าส เมน ใช งานโปรแกรมได ด งร ป ร ปท 3 แสดงการหน าเมน การใช งาน เมน กำรใช งำน ร ปท 4 แสดงการหน าเมน สาหร บหน วยงาน

46 46 1. แจ งซ อม ผ แจ งซ อมต องบ นท กอาการเส ย ช อผ แจ ง เบอร ต ดต อ ให ช ดเจน เพ อความสะดวกของช าง ในการแก ไขเบ องต น จากน นให Click ส งข อม ล ข อม ลก จะไปแสดงบนโปรแกรมซ อมบาร งด งร ป ร ปท 5 แสดงการป อนข อม ลการแจ งซ อม \ ร ปท 6 แสดงข อม ลบนหน าจอโปรแกรมซ อมบาร ง

47 2. กำรค น JOB ต ดตำมงำนค ำง เม อช างได เป ดร บ JOB แล ว เพ อร บงานไปซ อมพร อมก บประเม น ระยะเวลาดาเน นการซ อม และบ นท กกาหนดการแล วเสร จลงในโปรแกรมซ อมบาร ง ซ งหน วยงาน สามารถเป ดเร ยกด สถานะของเคร องม อท ส งซ อมได โดยการค นหา JOB ด งร ป กำรพ มพ รำยงำนค ำใช จ ำยซ อมบำร ง เล อกพ มพ ตามเมน ท ต องการ 3 แบบ 4. เมน ย อย และกำรสำรวจทะเบ ยนคร ภ ณฑ หน วยงานต างๆ สามารถค นหา และสารวจ คร ภ ณฑ ต างๆ ได โดยใช เมน น 5. รห สหน วยงำน เป นเมน ท ใช สาหร บด รห สหน วยงานต างๆ ในโรงพยาบาล เพ อการค นหาท สะดวก ย งข น ******************************************************

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information