โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ"

Transcription

1 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข

2 การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล (RMC 2012) 2 ประกอบด วย 3 โปรแกรม ค อ 1. โปรแกรมพ สด (ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ) พ ฒนาข นเพ อบ นท กข อม ลทะเบ ยนคร ภ ณฑ ท กรายการ 2. โปรแกรมซ อมบำร ง พ ฒนาข นเพ อบ นท กข อม ลการปฏ บ ต งาน(JOB) ของงานซ อมบาร ง ท กประเภทในโรงพยาบาล ท งประเภทงานซ อม(BM), งานบาร งร กษา(PM) และงานสอบเท ยบ (CAL) 3. โปรแกรมแจ งซ อมออนไลน พ ฒนาข นสาหร บต ดต งให ก บหน วยงานผ ใช เพ อการเข าถ งข อม ลใน ระบบซ อมบาร ง เช น - การแจ งซ อมผ านระบบคอมพ วเตอร - การค น/ต ดตามความค บหน าของงาน - การพ มพ รายงานค าใช จ ายการซ อมบาร งในแต ละเด อน - การพ มพ รายงานประว ต การซ อมบาร งของคร ภ ณฑ แต ละรายการ - การค นประว ต การบาร งร กษา / การสอบเท ยบเคร องม อแพทย

3 กำรต ดต งใช งำน กำรต ดต งใช งำนแบบเคร องเด ยว โดยการค ดลอกโปรแกรมลงในเคร องคอมพ วเตอร ท ต องการใช งาน แล วสามารถใช งานได เลยโดย ไม ต องม การ Setup แต อย างใด ซ งสามารถ Download โปรแกรม ตามรายละเอ ยดน 1. โปรแกรม Download น ประกอบด วย 4 โปรแกรม 1. โปรแกรม Database 2. โปรแกรม คร ภ ณฑ 3. โปรแกรม แจ งซ อม 4. โปรแกรม ซ อมบำร ง 3 2. ล กษณะกำรใช งำน - โปรแกรมท Download น จะแยกฐานข อม ลออกจากก นของแต ละโปรแกรม (ฐานข อม ลไม ได เช อมโยงก น การต ดต งใช งานเต มระบบจะเป นแบบผ ง การเช อมโยงโปรแกรมใน MTM) - รห สผ านในโปรแกรมจะถ กกาหนดไว แล วโดยอ ตโนม ต หร อตามท ผ ด แลกาหนด ซ งอย ใน ตารางท ช อว า User ในหน าตารางของ Database - เม อต ดต งแบบ SQL Server จะม ความปลอดภ ยมากท ส ด - สามารถใช โปรแกรมน บ นท กข อม ล ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ได จร งโดยการลบข อม ลเด มออก - เม อบ นท กทะเบ ยนคร ภ ณฑ ของโรงพยาบาลได ครบถ วนแล ว ค อยโอนย ายข อม ลไปต ดต ง เพ อให เก ดการเช อมโยงก บระบบอ นๆต อไปได สอบถามรายละเอ ยดอ นๆได ท ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท ๙ (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรม การแพทย กระทรวงสาธารณส ข

4 การต ดต งโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 4 1. ภาพแสดงการค ดลอกโปรแกรมมาวางใน C:\ ร ปท 1 แสดงการค ดลอกโปรแกรมมาวางใน C:\ 2. เป ดโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ เม อเป ดโปรแกรมข นมา ให เป ดไปท หน าต างของ ฐานข อม ล ด งร ปในหมายเลข 1 ร ปท 2 แสดงการเล อหน าต างฐานข อม ล

5 3. ให เล อกท ตาราง จะแสดงตารางท งหมดของฐานข อม ล 5 ร ปท 3 แสดงตารางท งหมดของฐานข อม ล

6 4. ทาการลบฐานข อม ลเด ม เพ อท จะทาการเช อมโยงก บฐานข อม ลใหม 6 ร ปท 4 แสดงตารางฐานข อม ลว าง 5. Click ขวา ไปท เมน เช อมโยงตาราง ร ปท 5 แสดงการเช อมโยงตาราง

7 6. เล อกฐานข อม ล ท จะเช อมโยง ซ งอย ใน C\: ด งร ป 7 ร ปท 6 แสดงการเล อกฐานข อม ลเช อมโยงตาราง 7. เล อกข อม ลท งหมด ตกลง ร ปท 7 แสดงการเล อกตารางท งหมด

8 8 8. การเช อมโยงข องม ลเร ยบร อย พร อมใช งาน ร ปท 8 แสดงการเช อมโยงข อม ลเร ยบร อย 9. จากน นให ทาการ Login เข าใช โปรแกรม ร ปท 9 แสดงการเข าโปรแกรมและเร มใช งาน 10. โปรแกรมซ อมบาร ง และ โปรแกรมแจ งซ อมออนไลน ใช ว ธ การเช อมโยงก บฐานข อม ลใน ล กษณะเด ยวก น ********************************************************

9 กำรต ดต งใช งำนในระบบเคร อข ำย LAN สามารถทาได โดย นาโปรแกรมไปวางบนเคร อง Sever หร อเคร องใดเคร องหน งท ม การเช อมต อก บระบบเคร อข าย LAN สามารถเข าถ งข อม ลได ตลอดเวลา ท งน อาจม ว ธ การต างๆ ท สามารถเช อมโยงข อม ลได เช น การจ ดการฐานข อม ล MYSQL, MSQL, เป นต น ต วอย ำงกำรเช อมต อเคร อข ำยแบบ Map Network Drive เพ อการเช อมโยงข อม ล 1. ค ดลอกโปรแกรมไปวางไว ท เคร อง Server 2. ทาการ Share Folder 9 ร ปท 10 แสดงการ Sharing ไฟล

10 10 4. จากน นให ไปคล กท My Network Places 5. เม อเข าแล วให คล กท ร ปท 11 แสดงการ Share Folder สาเร จ ร ปท 12 แสดงการเข าถ ง Network

11 6. แล วทาการ Map Network Drive 11 ร ปท 13 แสดงการ Map Network Drive 7. เม อทาการ Map Network Drive เร ยบร อย ด งร ป ร ปท 14 แสดงการ Map Network Drive สาเร จ

12 8. ทาการค ดลอก ต ดต งโปรแกรมท เคร อง Client (เคร องล กข าย) และทาการลบข อม ลเก าและ ทาการเช อมโยงไปย งฐำนข อม ลของเคร อง Server ท ได Share Drive ไว ข ำงต นแล ว ทา เช นเด ยวก นน ท กโปรแกรม 12 ร ปท 15 แสดงการเช อมโยงข อม ลไปย ง Drive ท Share ไว ***************************************************

13 13 ค ม อการใช งาน โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ,

14 14 โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ เป นโปรแกรมท ใช สาหร บเก บข อม ลคร ภ ณฑ ประเภทต างๆ ซ งสามารถ นามาใช ในงานพ สด เพ อจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ ในโรงพยาบาล ร ปท 1 แสดงหน าแรกเม อเข าส โปรแกรม เม อเป ดโปรแกรมคร ภ ณฑ จะปรากฏหน าจอแรกสาหร บใช งานม ป ม เข ำส โปรแกรม และป มคาส ง ออกจำกโปรแกรม และเม อคล กป มคาส ง เข าส โปรแกรม จะปรากฏหน าจอให ใส รห สผ ำน ด งร ป ร ปท 2 แสดงการใส ช อผ ใช และรห สผ าน เม อป อนรห สผ านถ กต อง โปรแกรมก จะเข าส เมน ใช งานต อไป โดยช อผ ใช และรห สผ านจะถ กกาหนด ข นโดนผ ด แลระบบ

15 เม อเข าส โปรแกรมจะม รายการป มคาส งใช งานด งร ปขยายน 15 เมน หล กจะแบ งออกเป น 6 ประเภทได แก 1. เพ มรายการคร ภ ณฑ 2. ค นรายงานคร ภ ณฑ 3. Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ 4. ข อม ลพ นฐาน 5. Print Label 6. สร ปสถานะคร ภ ณฑ ร ปท 3 แสดงเมน ป มคาส งต างๆ

16 1. เพ มรำยกำรคร ภ ณฑ เป นเมน สาหร บป อนและแก ไขข อม ลคร ภ ณฑ ประว ต การซ อม การสอบ เท ยบ ซ งข อม ลท งหมดจะถ กแสดง เม อส ง Print ทะเบ ยนค ม ด งร ป เม อคล กป ม 16 ร ปท 4 แสดงป มคาส ง เพ มรายการคร ภ ณฑ กำรลงทะเบ ยนคร ภ ณฑ เม อกาหนดรห สพ นฐานสาหร บโปรแกรมเร ยบร อยแล ว ต อไปจะนาทะเบ ยนคร ภ ณฑ ค ย เข าส ระบบฐานข อม ล โดยให คล กเล อก 1.1 Add New คร ภ ณฑ จะปรากฏฟอร มว างพร อมให ค ย ข อม ลทะเบ ยน คร ภ ณฑ โดยแต ละช องสาหร บค ย ข อม ลท สาค ญด งน ร ปท 5 แสดงหน าจอสาหร บป อนข อม ลรายการคร ภ ณฑ

17 17 ร ปท 6 แสดงหน าจอ ส วนท 1 ID : ย อมำจำก Identity เป นรห สอ ตโนม ต ประจาระเบ ยนคร ภ ณฑ แต ละรายการ โดยคอมพ วเตอร จะ กาหนดข นเองโดยอ ตโนม ต ม ล กษณะต วเลขต งแต 1 และจะเพ มข นท ละ 1 และหากม หมายเลขใดถ กลบ ออกจากระบบไปแล ว คอมพ วเตอร จะไม สร างหมายเลขน นข นมาอ ก หมำยเลขคร ภ ณฑ : เป นร ปแบบของรห สของแต ละประเภทคร ภ ณฑ กาหนดข นโดย กรมบ ญช กลาง กาหนดร ปแบบโดย สาน กนโยบายและย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ข และบ งค บใช โดยกรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ซ งจะม ค ม อการกาหนดรายละเอ ยดต างๆ ท ฝ ายพ สด ของโรงพยาบาลท กแห งอย แล ว ต วอย างร ปแบบ เช น /001 ช อคร ภ ณฑ : หมายถ งช อของคร ภ ณฑ ท ได ร บ เช น เคร องช วยหายใจ, เคร องควบค มการให สารละลาย ทางหลอดเล อดดา เป นต น (หมายเหต เคร องชน ดเด ยวก น ควรใช ช อเหม อนก น) ย ห อ/ร น/ขนำด : หมายถ งย ห อ/ร น/ขนาดของคร ภ ณฑ น น Serial No. : หมายถ ง เลขทะเบ ยนประจาเคร อง ท กาหนดมาจากบร ษ ท ผ ผล ต/จำหน ำย : หมายถ ง ช อผ ผล ต หร อจาหน ายเคร องน นๆ โดยเล อกรห สจากทะเบ ยนผ ผล ตจาหน ายท ได จ ดทาไว แล วในฐานข อม ล

18 18 หน วยงำน : หมายถ ง หน วยงานในโรงพยาบาลท เคร องม อได ต ดต งใช งาน โดยเล อกจากรห สหน วยงานท กาหนดไว ในฐานข อม ล ประเภทคร ภ ณฑ : หมายถ ง ประเภทคร ภ ณฑ เช น คร ภ ณฑ สาน กงาน, คร ภ ณฑ ว ทยาศาสตร และ การแพทย ว ธ กำรได มำ : หมายถ ง ว ธ การได มาของคร ภ ณฑ น น เช น ว ธ ตกลงราคา สอบราคา ประเภทเง น : หมายถ ง ประเภทของเง นท ซ อคร ภ ณฑ เช น เง นงบประมาณ เง น UC รำคำ : หมายถ ง ราคาเคร องม อเม อว นท ร บเคร อง เช น 50,000, 100,000 เป นต น ว นท ได ร บ : หมายถ ง ว นท ร บคร ภ ณฑ เคร องน นเข ามาใช งาน เช น 10 ม ถ นายน 2555 เอกสำรกำรได มำ : หมายถ ง เลขท เอกสารจากการจ ดซ อ หร อตรวจร บ ร บประก นถ งว นท : หมายถ ง ว นท บร ษ ทผ จาหน ายร บประก นถ งว นท /เด อน/ป ผ ร บผ ดชอบ : หมายถ ง ช อเจ าหน าท ในหน วยงาน ซ งร บผ ดชอบด แลเคร องม อ ข อม ลกำรจำหน ำย เอกสำรกำรจำหน ำย : หมายถ ง เลขท เอกสารท จาหน าย ว นท ในเอกสำรจำหน ำย : หมายถ ง เอกสารจาหน ายลงว นท ว นท อน ม ต จำหน ำย : หมายถ ง ว นท อน ม ต ให จาหน ายคร ภ ณฑ เอกสำรกำรจำหน ำย : หมายถ ง เลขท เอกสารท จาหน าย สถำนะพ สด : หมายถ ง สถานะท พ สด ในขณะน น เช น ใช งานปกต, จาหน ายแล ว โดยเล อกจากฐานข อม ล ร ปท 7 แสดงหน าจอส วน ข อม ลการจาหน าย ประว ต กำรโอนย ำย : หมายถ งประว ต การต ดต งใช งานในหน วยงานต างๆในโรงพยาบาล

19 19 ร ปท 8 แสดงหน าจอส วน การจาแนกเคร องม อ กำรจำแนกกล มเคร องม อ กำรบำร งร กษำ : ให เล อกห วข อการบาร งร กษา เช น IM บาร งร กษาโดยหน วยงานภายในโรงพยาบาล หร อ EM บาร งร กษาโดยหน วยงานภายนอก กำรสอบเท ยบมำตรฐำน : ให เล อกห วข อสอบเท ยบ เช น IC สอบเท ยบโดยหน วยงานภายในโรงพยาบาล หร อ EC สอบเท ยบโดยหน วยงานภายนอก ระด บควำมเส ยงต อผ ป วย : ค อระด บความเส ยงของเคร องม อต อผ ป วย อย ในระด บส ง กลาง หร อต า ซ งจะม ค ม อแนะนาจากกองว ศวกรรมการแพทย หร ออาจกาหนดโดยคณะกรรมการเคร องม อแพทย ของ โรงพยาบาล เคร องม อพ เศษ : หมายถ งเคร องม อท ม ความละเอ ยดอ อนส ง และผ ใช งานต องผ านการอบรมว ธ การใช งานท ถ กต อง เช น เคร องดมยาสลบ เคร องช วยหายใจ เคร องม อสำรอง : ค อเคร องม อท สารองไว เพ อใช งานในภาวะฉ กเฉ น แต ต องแสดงประว ต การสอบเท ยบและ บาร งร กษา เพ อพร อมใช งานเม อจาเป นได ตลอดเวลา

20 ID CODE : การกาหนดรห สเพ อการจ ดทาแผนบาร งร กษา และสอบเท ยบ ซ งม ร ปแบบหลายๆแบบ เช น INF-A ค อ INF : เคร องให สารละลายทางหลอดเล อดดา (Infusion Pump) A23 : รห สหน วยงาน 001 : ลาด บจานวนเคร องม อชน ดน นๆในโรงพยาบาลหร อกาหนดแบบส น เช น INF INF ค อรห ส เคร องม อ, ค อ ID อ ตโนม ต ท คอมพ วเตอร กาหนด ควำมถ ในกำรบำร งร กษำ : ระยะเวลาท ต องบาร งร กษา เช น ท ก 6 เด อน, ท ก 12 เด อน ควำมถ ในกำรสอบเท ยบ : ระยะเวลาท ต องสอบเท ยบเคร องม อ เช น ท ก 6 เด อน, ท ก 12 เด อน ประเภทเคร องม อ : กล มประเภทเคร องม อน นๆ เช น เคร องม อช วยช ว ต, เคร องม อเพ อการร กษา เป นต น 20 ร ปท 9 แสดงหน าจอท ป อนข อม ลเสร จแล ว

21 ทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ เป นรายงานแสดงข อม ลของคร ภ ณฑ เม อป อนข อม ลอย างครบถ วน 21 ร ปท 10 แสดงแบบฟอร มการ Print ทะเบ ยนค มคร ภ ณฑ

22 2. ค นรำยงำนคร ภ ณฑ เป นเมน ล ดสาหร บใช ค นหาคร ภ ณฑ จาก ID หมายเลขคร ภ ณฑ ช อ ย ห อ S/N เป นต น เพ อสะดวกในการเข าถ งข อม ลแก ผ ใช งาน ค นด วย ID ร ปท 11 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ 2.2 ค นด วยหมำยเลขคร ภ ณฑ ร ปท 12 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย ID ร ปท 13 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย หมายเลขคร ภ ณฑ

23 2.3 ค นด วยช อ, ย ห อ ร น, Serial No., ID CAL 23 ร ปท 14 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย ช อ, ย ห อ ร น, Serial No., ID CAL 2.4 ค นหำด วยรห สหน วยงำน ซ งเป นรห สท ผ ด แลระบบ (IT) เป นผ กาหนดให แต ละหน วยงาน เช น A01 : งานผ ป วยนอก(OPD) เป นต น ร ปท 15 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย รห สหน วยงาน

24 2.5 ค นหำโดยกำรแสดงกล มหมำยเลขคร ภ ณฑ เช น / 24 ร ปท 16 แสดงเมน ค นรายงานคร ภ ณฑ ด วย กล มหมายเลขคร ภ ณฑ 2.6 ค นหำจำก หมำยเลขคร ภ ณฑ ซ ำๆ ใช สาหร บกรณ ท ม หมายเลขคร ภ ณฑ ท ซ าก น 2.7 ตรวจสอบรำยช อคร ภ ณฑ ร ปท 17 แสดงเมน ตรวจสอบรายช อคร ภ ณฑ

25 25 3. Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ เป นเมน สาหร บพ มพ รายงานในร ปแบบต างๆ ด งร ป ร ปท 18 แสดงเมน Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ประกอบด วย 13 เมน ด งน 3.1 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ รห สหน วยงำน โดยรห สหน วยงานจะถ กต งข นโดยผ ด แลระบบ 3.2 Print แบบฟอร มสำรวจข อม ลคร ภ ณฑ เป นแบบฟอร มใช ในการสารวจคร ภ ณฑ 3.3 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ ช อเคร องม อ เช น การใส ประโยคสาค ญ(Key word) 3.4 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ รำยละเอ ยดประกอบ เช น ช อย ห อ ร น เป นต น

26 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ท งส น(ท กสถำนะ) เป นการรายงานรำยกำรคร ภ ณฑ ท งหมด ภายใน ฐานข อม ล (ท งโรงพยาบาล) 3.6 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ร บเข ำ ในแต ละป 1-3 โดยระบ ป งบประมาณ ม ให เล อก 3 แบบ เพ อ ความเหมาะสมในการใช งานของโรงพยาบาล 3.9 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ จำแนกประเภท ซ งจะต องกาหนดรห สประเภทคร ภ ณฑ เช น 01 : คร ภ ณฑ ว ทยาศาสตร และการแพทย, 02 : คร ภ ณฑ สาน กงาน, 03 : คร ภ ณฑ ไฟฟ าและว ทย เป นต น 3.10 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ระบ ช วงรำคำ โดยจะแสดงเป นรายงานเป นรายป งบประมาณไป 3.11 Print รำยช อคร ภ ณฑ โดยใส ช อคร ภ ณฑ เพ อเร ยกรายงาน

27 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ รอจำหน ำย จะแสดงรายงานสถานะ รอจำหน ำย ท ระบ ไว ใน ข อม ลคร ภ ณฑ หร อทะเบ ยนค ม 3.13 Print ทะเบ ยนคร ภ ณฑ จำหน ำย จะแสดงรายงานสถานะ จำหน ำยแล ว ท ระบ ไว ใน ข อม ลคร ภ ณฑ หร อทะเบ ยนค ม เช นเด ยวก นก บสถานะรอจาหน าย 4. ข อม ลพ นฐำน เป นแก ไข เพ มเต มข อม ลพ นฐาน เช น ข อม ลผ ผล ต/ผ จาหน าย, กล มงาน/ฝ าย, ประเภทคร ภ ณฑ, ว ธ การได มา, ประเภทเง นจ ดซ อ เป นต น ร ปท 19 แสดงเมน ข อม ลพ นฐาน 4.1 เพ ม/แก ไขรำยช อบร ษ ท ร ำนค ำ สามารถเพ มหร อลบข อม ลรายช อบร ษ ทได ในเมน การใช งานน ด งร ป ร ปท 20 แสดงเมน การเพ ม/ แก ไขรายช อบร ษ ท ร านค า

28 4.2 เพ ม/แก ไขรห สหน วยงำน ในโรงพยาบาล เช น A01 :งานบร หารท วไปและงานสารบรรณ 28 ร ปท 21 แสดงเมน การเพ ม/ แก ไขรห สหน วยงาน 4.3 เพ ม/แก ไขข อม ลพ นฐำนอ นๆ เช น ประเภทคร ภ ณฑ, ว ธ การได มา, ประเภทเง นจ ดซ อ ร ปท 22 แสดงเมน การเพ ม/ แก ไขข อม ลพ นฐานอ นๆ

29 5. Print Label เม อเพ มทะเบ ยนคร ภ ณฑ ใหม ลงในระบบแล ว สามารถ Print Label เพ อใช ต ด คร ภ ณฑ ช นน นๆ ได เม อคล กป ม โปรแกรมจะถามส งท ค นหา 29 ร ปท 23 แสดงเมน Print Label ร ปท 24 แสดงร ป Label ใช ต ดคร ภ ณฑ 6. สร ปสถำนะคร ภ ณฑ รายงานสถานะคร ภ ณฑ ท งหมด เม อคล ก ร ปท 25 แสดงร ป สร ปสถานะคร ภ ณฑ ********************************************************

30 30 ค ม อการใช งาน โปรแกรมซ อมบาร ง โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ,

31 โปรแกรมซ อมบำร ง โปรแกรมซ อมบำร ง พ ฒนาข นเพ อบ นท กข อม ลการปฏ บ ต งาน (JOB) ของงานซ อมบาร งท กประเภทใน โรงพยาบาล ท งประเภทงานซ อม(BM), งานบาร งร กษา(PM) และงานสอบเท ยบ(CAL) 31 ร ปท 1 แสดงหน าแรกเม อเข าส โปรแกรม เม อเข าส โปรแกรมซ อมบาร ง คล ก เข ำส โปรแกรม ก จะปรากฏหน าจอให ป อนรห สผ านเช นก น ซ ง ช อผ ใช และ รห สผ ำน ผ ด แลระบบจะเป นผ กาหนดให แต ละหน วยงาน ร ปท 2 แสดงหน าลงช อผ ใช และรห สผ าน

32 เมน กำรใช งำนจะแยกเป น 2 ส วน ค อ - ส วนท 1 ประกอบด วยเมน หล ก 5 รายการ - ส วนท 2 จะเป นเมน ร บ JOB แจ งซ อมผ านเคร อข าย 32 เมน ส วนท 1 ร ปท 3 แสดงหน าแรกเม อเข าส โปรแกรม โปรแกรมซ อมบำร ง จาเป นต องสร างรห สข อม ลพ นฐานท สาค ญ โดยคล กเมน ย อย 5.1 คร ภ ณฑ /ข อม ล พ นฐาน ร ปท 4 แสดงเมน ย อย

33 33 ร ปท 5 เมน ย อยรห สข อม ลพ นฐาน และทะเบ ยนคร ภ ณฑ ข อม ลพ นฐานท จาเป นต องเพ มในโปรแกรมซ อมบาร ง ค อ รห สเจ าหน าท ช าง โดยคล กเล อกเมน 3.3 ก จะม ฟอร มสาหร บป อนรห สเจ าหน าท ช าง ให ค ย ข อม ลเจ าหน าท ช างของโรงพยาบาลลงไปแทนท ข อม ลเด ม ท อย ในโปรแกรม ร ปท 6 เมน ข อม ลพ นฐาน

34 3.1 รห สหน วยงำน (ใช ข อม ลเด ยวก นก บโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ ) 34 ร ปท 7 รห สหน วยงาน 3.2 หมวดช ำง/ล กษณะงำน (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว) ร ปท 8 หมวดช าง/ล กษณะงาน

35 3.3 รำยช อเจ ำหน ำท ช ำง ป อนใหม 35 ร ปท 9 รายช อเจ าหน าท ช างของโรงพยาบาล 3.4 ชน ดกำรสอบเท ยบ (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว) 3.5 Checklist (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว) 3.6 เพ มรำยกำรว สด ร ปท 10 ต วอย างการเพ มรายการว สด 3.7 ค นรำยกำรว สด (ม ต วอย างในโปรแกรม) 3.8 ว เครำะห ม ลเหต (กาหนดไว ในโปรแกรมแล ว)

36 1. เพ ม/ค น JOB, Print ทะเบ ยนงำน กำรลงทะเบ ยน ใบซ อมท ส งมาในร ปแบบการเข ยนใน แบบฟอร มการส งซ อมเคร องม อของโรงพยาบาล ให เป ดฟอร ม 1.1 Add New Job จะปรากฏ ฟอร มสาหร บค ย ข อม ล 36 ร ปท 11 เมน เพ ม/ค น JOB, Print ทะเบ ยนงาน การลงทะเบ ยน ร ปท 12 ฟอร มสาหร บค ย ข อม ล

37 กำรป อนข อม ลฟอร มกำรส งซ อม ให เล อกประเภท job 37 ร ปท 13 เมน เล อกประเภทของงาน หน วยงำน : หน วยงานท ต องการแจ งซ อม ให เล อกจากรายการใน List บ นท กส งซ อม : ค ย รายการแจ งซ อม เช น ขอแจ งซ อมหลอดไฟบร เวณห องพ กเวรพยาบาล หร อถ าเป นการส งซ อมเคร องม อ ก ให ค ย ขอส งซ อมเคร องม อแพทย เป นต น ID คร ภ ณฑ : ค อ หมายเลข ID คร ภ ณฑ จากโปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ ซ งเม อค ย ID ลงใน ช องแล วข อม ลรายละเอ ยดของทะเบ ยนคร ภ ณฑ น นๆ จะถ กด งจากโปรแกรมคร ภ ณฑ มาปรากฏในช องต างๆ ของโปรแกรมซ อมบาร งด งร ป ร ปท 14 เมน บ นท กส งซ อม/หน วยงาน/คร ภ ณฑ หมวดช ำง : หมำยถ ง หมวดช ำงท จะดำเน นกำร job น ผ แจ งซ อม/ร บค น : หมำยถ ง ช อ-นำมสก ลและหมำยเลขโทรศ พท หน วยงำนแจ งซ อม ร ปท 15 เมน ล กษณะงาน / ผ แจ ง / อาการและสาเหต

38 อำกำร / สำเหต : อาการชาร ดของเคร องและสาเหต ท คาดว าทาให เก ดการชาร ดด งกล าว กำรแก ไข : ว ธ การซ อมบาร ง และแก ไขให เคร องม อสามารถใช งานได ตามปกต ว เครำะห ม ลเหต : ให เล อกห วข อท คาดว าเป นม ลเหต ทาให เคร องม อชาร ด กำรซ อมซ ำ : การเล อกห วข อน ต องคาน ง 2 ประการ ค อ ประการแรก job น ต องม อาการชาร ด คล ายคล งก บ job ท ผ านมาก อนน และต องอย ในระยะเวลาท ใกล เค ยง เช น ม อาการชาร ดเหม อนคร งท แล ว ประมาณไม เก น 1 เด อนเป นต น สถำนะงำน : เป นการแสดงสถานะงานป จจ บ นท ช างกาล งดาเน นการ เช น กาล งจ ดหาว สด อะไหล หร อกาล งตรวจเช คสาเหต การชาร ดของเคร องม อ สถานะจะต องเปล ยนแปลงตามความเป นจร ง เน องจาก ข อม ลน จะแสดงให หน วยงานทราบว าเคร องม อกาล งดาเน นการในข นตอนใดของการซ อมบาร ง ว นดำเน นกำร : ม กำรลงว นท ท ดำเน นกำรท กข นตอน เพ อเป นการต ดตามงานและประมวลผล การใช ระยะเวลาในการซ อมบาร งของแต ละข นตอน ช ำงดำเน นกำร : ช อช างท ดาเน นการใน job สามารถม ช างดาเน นการได หลายคน รำยกำรว สด -อะไหล : รายการว สด และอะไหล ท ใช ในการตรวจซ อม และควรจะต องม ราคา ว สด แต ละรายการด วย เน องจากจะใช เป นประว ต การซ อมบาร งของเคร องม อแต ละรายการ และเป น ค าใช จ ายในการซ อมบาร งของแต ละหน วยงานในแต ละเด อน (unit cost) ร ปท 16 ฟอร มท ป อนข อม ลเสร จเร ยบร อย

39 รำยงำนท สำค ญ รายงานท สาค ญในโปรแกรมน เช น 1.3, 1.4, 1.5 เป นรายงานทะเบ ยนงานท ร บเข าในแต ละว น เด อนและสามารถสร ปจาแนกหน วยงานแจ งซ อม รำยงำนในห วข อ 2.1, 2.2, 2.3 เป นรายงานค าใช จ ายในการซ อมบาร ง ท งแบบม รายละเอ ยดประกอบ และแบบสร ปค าใช จ ายรวม รำยงำน 3.1 ประว ต กำรซ อมบำร งคร ภ ณฑ เป นรายงานท สาค ญมาก เน องจากรายงานแสดง รายละเอ ยดประว ต การซ อมบ าร งคร ภ ณฑ แต ละรายการตลอดอาย การใช งาน เมน ย อย 5.1 เมน ข อม ลพ นฐาน เป นเมน สาหร บกาหนดรห สข อม ลพ นฐานด งได อธ บายไปแล ว ข างต นและเมน สาหร บดาเน นการเก ยวก บคร ภ ณฑ เช น การค นหาข อม ลคร ภ ณฑ การพ มพ รายงานคร ภ ณฑ ของแต ละหน วยงาน เป นต น เมน ย อย 6.1 ร บ JOB แจ งซ อมออนไลน ผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร โดยจะแสดง job ท แจ ง ซ อมเข ามาเม อม การเป ดด รายละเอ ยดแล วลงว นท ร บงานแล ว job น นก จะไม แสดงในรายการแจ งซ อม ออนไลน อ กต อไป เม อช างได ทาการแก ไข ปร บซ อมเคร องม อหร ออ ปกรณ เร ยบร อยแล ว ต องทาการบ นท กการซ อม ลงในระบบ โดยม รายละเอ ยดอาการ/สาเหต ว ธ การแก ไข กาหนดเสร จ เป นต น เพ อเป นการย นย นสถานะ ของเคร องม อน นๆ ท ได ส งซ อม หน วยงานส งซ อมจะได ต ดต อขอร บเคร องไปใช งานตามปกต ท งน สามารถ Print รายงานต างๆ เช น ใบส งซ อม ใบเบ กของ ใบสร ปการซ อม ได ด งร ป 39 ร ปท 17 เมน รายงานต างๆ 1.2 ค น/แก ไข JOB 1.3 Print ทะเบ ยนร บงำนประจำว น Print สร ปการร บ JOB ประจาว น

40 1.4 Print ทะเบ ยนร บงำน (รำยเด อน) Print สร ปการร บ JOB ประจาเด อน สร ปงำนทะเบ ยนขำเข ำ Print สร ปการร บ JOB ท งหมด 2. สร ปค ำใช จ ำย ม รายงาน 3 แบบด งน 3. ประว ต กำรซ อมคร ภ ณฑ สามารถเร ยกด ประว ต การซ อม การ CAL คร ภ ณฑ ได 4. รำยงำน JOB สามารถพ มพ รายงานในร ปแบบต างๆ ได 5. เมน ย อย แยกเป น 3 ห วข อด งน

41 - เมน ย อยค นทะเบ ยนคร ภ ณฑ 41 - เมน ย อยสอบเท ยบ/บาร งร กษา - เมน ย อยโปรแกรมค นทะเบ ยนคร ภ ณฑ

42 เมน ส วนท 2 เป นเมน สาหร บร บ JOB แจ งซ อมผ านเคร อข าย สามารถตรวจสอบการแจ งซ อมผ าน เคร อข ายได เม อม การแจ งซ อมก จะปรากฏรายการด งร ป 42 ร ปท 18 เมน ร บ JOB แจ งซ อมผ านเคร อข าย ร ปท 19 แสดงการแจ งซ อมออนไลน จากหน วยงานต างๆ **********************************************************************

43 43 ค ม อการใช งาน โปรแกรมแจ งซ อมออนไลน โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ,

44 โปรแกรมแจ งซ อม โปรแกรมแจ งซ อม พ ฒนาข นสาหร บต ดต งให ก บหน วยงานผ ใช เพ อการเข าถ งข อม ลในระบบซ อม บาร ง 44 ร ปท 1 แสดงหน าแรกของโปรแกรมแจ งซ อมออนไลน เม อเป ดแจ งซ อมออนไลน จะปรากฏหน าจอแรกสาหร บใช งานม ป ม เข ำส โปรแกรม และป มคาส ง ออกจำกโปรแกรม และเม อคล กป มคาส ง เข าส โปรแกรม จะปรากฏหน าจอให ใส รห สผ ำน ด งร ป ร ปท 2 แสดงการลงช อผ ใช และรห สผ าน

45 45 เม อป อนช อผ ใช และรห สผ านแล ว ก สามารถเข าส เมน ใช งานโปรแกรมได ด งร ป ร ปท 3 แสดงการหน าเมน การใช งาน เมน กำรใช งำน ร ปท 4 แสดงการหน าเมน สาหร บหน วยงาน

46 46 1. แจ งซ อม ผ แจ งซ อมต องบ นท กอาการเส ย ช อผ แจ ง เบอร ต ดต อ ให ช ดเจน เพ อความสะดวกของช าง ในการแก ไขเบ องต น จากน นให Click ส งข อม ล ข อม ลก จะไปแสดงบนโปรแกรมซ อมบาร งด งร ป ร ปท 5 แสดงการป อนข อม ลการแจ งซ อม \ ร ปท 6 แสดงข อม ลบนหน าจอโปรแกรมซ อมบาร ง

47 2. กำรค น JOB ต ดตำมงำนค ำง เม อช างได เป ดร บ JOB แล ว เพ อร บงานไปซ อมพร อมก บประเม น ระยะเวลาดาเน นการซ อม และบ นท กกาหนดการแล วเสร จลงในโปรแกรมซ อมบาร ง ซ งหน วยงาน สามารถเป ดเร ยกด สถานะของเคร องม อท ส งซ อมได โดยการค นหา JOB ด งร ป กำรพ มพ รำยงำนค ำใช จ ำยซ อมบำร ง เล อกพ มพ ตามเมน ท ต องการ 3 แบบ 4. เมน ย อย และกำรสำรวจทะเบ ยนคร ภ ณฑ หน วยงานต างๆ สามารถค นหา และสารวจ คร ภ ณฑ ต างๆ ได โดยใช เมน น 5. รห สหน วยงำน เป นเมน ท ใช สาหร บด รห สหน วยงานต างๆ ในโรงพยาบาล เพ อการค นหาท สะดวก ย งข น ******************************************************

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ บร หาร การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th Ex-Flow. 1 สารบ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ใช ในการบร หารจ ดการ ในการลงทะเบ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 1 User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2 ระบบรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย ท ได ร บมอบหมายจากสภามหาว ทยาล ย (สาหร บผ ใช

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information