แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนสรรพว ทยาคมม มต เห นชอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยนสรรพว ทยาคมซ งเก ดจากความร วมม อของคณะคร และ กรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานโรงเร ยนสรรพว ทยาคมและเห นว าเป นประโยชน แก น กเร ยนและโรงเร ยนเป นอย างมา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนสรรพว ทยาคมจ งขอขอบค ณคณะท างานแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยนสรรพว ทยาคมท กท าน (นายโกว ท เคร อวงษ ) ประธานกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38

3 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 เล มน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและแนวการ ด าเน นงานของโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ซ งเป นไปตามแผนและบรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพท งในเช งปร มาณและค ณภาพ โดยค าน งถ งกรอบ พ นธ ก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร ตามนโยบายโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 และส าน กงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ท งน ม ความสอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ เพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ขอขอบค ณคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 และผ เก ยวข องท ก ฝ ายของโรงเร ยนสรรพว ทยาคม หว งเป นอย างย งว าเอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 เล มน จะเป นค ม อและแนวทางปฏ บ ต ให บ งเก ดผลส าเร จ ตามเหมายอย างม ประส ทธ ภาพ (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม

4 สารบ ญ เน อหา หน า ส วนท 1 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ประว ต และความเป นมาโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 1 แผนผ งโครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 7 แผนผ งแสดงบร เวณโรงเร ยน 13 ท าเน ยบผ บร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 15 สร ปประมาณการใช เง นงบประมาณ ประจ าป การศ กษา ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา ส วนท 2 นโยบาย การด าเน นงาน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร 32 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ กลย ทธ พ ฒนา บทสร ปแนวทางการพ ฒนา ฯ และแผนกลย ทธ ส ญล กษณ ของโรงเร ยน 44 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนงาน / โครงการ / ก จกรรม ป การศ กษา โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร การงานอาช พฯ 45 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 36 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 42 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 50 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาฯ 55 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 59 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา 63 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 69 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานว ชาการ 75 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานบ คลากร 88 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานท วไป 100 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานก จการโรงเร ยน 110 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานงบประมาณและส นทร พย 121 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป

5 ส วนท 1 สภาพป จจ บ น ป ญหาและ ความต องการป การศ กษา 2554

6 ส วนท 1 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ ป การศ กษา ประว ต และความเป นมาโรงเร ยนสรรพว ทยาคม โรงเร ยนสรรพว ทยาคม เป นโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษาประจ าอ าเภอ ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 กระทรวงศ กษาธ การ ต งอย เลขท 51 ถนนประสาทว ถ อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย ก อต งและเป ดท าการสอนในราวเด อนพฤษภาคม พ.ศ ใช ช อว า "โรงเร ยนประจ าอ าเภอแม สอด" ในคร งแรกต งอย ในบร เวณว ดมณ ไพรสณฑ ถนนอ นทรค ร อ าเภอแม สอด ท าการสอนต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งช นประถมศ กษาป ท 3 ม นายเท ง ส ขนาม เป นคร ใหญ คนแรก พ.ศ นายปล ก แสนวงษ ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท สอง พ.ศ นายทองอย วงษ ภ ม ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท สาม พ.ศ นายบร บ รณ (แนบ) อ นทรส ตร ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท ส ใน พ.ศ พระสม ครสรรพการผ ว าราชการอ าเภอแม สอด (ต าแหน งขณะน น) ได ของบประมาณกระทรวงศ กษาธ การมาจ ดซ อท ราชพ สด ร มถนนประสาทว ถ และได ก อสร าง อาคารเร ยนถาวรข นใหม ณ ท ต ง โรงเร ยนในป จจ บ น พ.ศ นายมงคล ย วะเวส ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท ห าได ขยายช นเร ยน จนถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ใน พ.ศ พ.ศ นายทรง ย งยวด ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท หก พ.ศ นายส เมธ สารว ทย ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท เจ ด ได ขยายช น เร ยนจนถ งช นม ธยมป ท 6 และในขณะเด ยวก นก ลดช นประถมศ กษาลงป ละช น นอกจากน ย งได พ ฒนาและปร บปร งการศ กษาให ก าวหน า และได ขยายบร เวณโรงเร ยนให กว างขวางออกไป โดยได ร บความร วมม อและช วยเหล อจาก นายทรงศ กด ภ ม พาน ช คหบด อ าเภอแม สอด ได บร จาคเง นจ านวน 10,000 บาท (หน งหม นบาทถ วน) ซ อท ด นด านหล งโรงเร ยนให เป น กรรมส ทธ ของโรงเร ยนจนถ งป จจ บ น พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศให โรงเร ยนเปล ยน ช อใหม เป น โรงเร ยนแม สอด "สรรพว ทยาคม" ในสม ยนายเทพ ไกรโชค ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท แปด

7 พ.ศ นายถนอม ส งขพ ท กษ ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท เก า ได ต ดช นม ธยมป ท 1, 2 และ 3 ออก และเปล ยนช อเร ยกช นม ธยมป ท 4, 5 และ 6 เป นช นม ธยมศ กษาป ท 1, 2 และ 3 และ ได ร บบร จาคเง นจากประชาชนเพ อสร างอาคาร ผ ปกครองสงเคราะห เพ อใช เป นอาคารเร ยน พ.ศ ได งบประมาณจากกระทรวงศ กษาธ การ สร างอาคารเร ยน 204 จ านวน 4 ห องเร ยน พ.ศ ได ร บงบประมาณจากกระทรวงศ กษาธ การ สร างอาคารไม 212 จ านวน 12 ห อง โดยใช เป นห องเร ยน 11 ห อง และใช เป นห องอ น ๆ 1 ห อง พ.ศ นายช น ศร สว สด ด ารงต าแหน งอาจารย ใหญ ซ งเป น ผ บร หารคนท ส บ โรงเร ยนได ร บค ดเล อกเข าโครงการโรงเร ยนม ธยมศ กษาในชนบท (โครงการ คมช.) และได ร บ งบประมาณเพ อสร างโรงฝ กงาน 2 หล ง หอประช ม สนามบาสเก ตบอล ร วคอนกร ตเสร มเหล ก และได ร บความช วยเหล อในด านอ ปกรณ การเร ยนการสอน จากกรมสาม ญศ กษา กระทรวงศ กษาธ การและองค การย น เซฟ พ.ศ คณะศ ษย เก าโรงเร ยนแม สอด "สรรพว ทยาคม" ได ก อต งสมาคมศ ษย เก าแม สอด "สรรพว ทยาคม" ข นในว นท 14 ก มภาพ นธ 2514 โดยม นายจ นทร ท ศน ยานนท เป นนายกสมาคม คนแรก พ.ศ โรงเร ยนได งบประมาณสร างอาคารเร ยน 318 ป. จ านวน 9 ห อง พ.ศ นายส าราญ ด มงคล ผ บร หารคนท ส บเอ ด ด ารงต าแหน ง อาจารย ใหญ เพ ยง 6 เด อน นายจร ญ ฉ ากมล ได ย ายมาด ารงต าแหน งอาจารย ใหญ แทนในป เด ยวก น พ.ศ โรงเร ยนร บอน ม ต จากกระทรวงศ กษาธ การ ให ขยายช นเร ยนเป ดสอนถ งระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย จ านวน 2 ห องเร ยน และได ร บงบประมาณก อสร างต อเต มอาคารเร ยน 318 ป. ให เต มร ปแบบอ ก จ านวน 9 ห อง พ.ศ ได ร บงบประมาณเพ อสร างอาคารช วคราว จ านวน 1 หล ง 8 ห องเร ยน ท งน เน องจากม น กเร ยนเพ มมากข น ห องเร ยนไม เพ ยงพอ จ งด าเน นการของบประมาณ เพ อสร างอาคาร เร ยนเพ มเต ม เพ อเป นการแก ป ญหา กรมสาม ญศ กษาจ งจ ดสรรงบประมาณเพ อสร างอาคารเร ยน ช วคราว 1 หล ง พ.ศ โรงเร ยนแม สอด "สรรพว ทยาคม" ได ร บการก าหนดต าแหน งผ บร หารโรงเร ยน จากต าแหน งอาจารย ใหญ เป นต าแหนงผ อ านวยการ ซ งตรงก บสม ย นายจร ญ ฉ ากมล จ งถ อว าเป น ผ อ านวยการคนแรกของโรงเร ยน และเป นผ บร หารคนท ส บสอง

8 ในว นท 7 พฤศจ กายน 2521 กระทรวงศ กษาธ การ โดย ดร.ก อ สว สด พาน ช ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ ปฏ บ ต ราชการแทน ลงนามในหน งส ออน ม ต ให โรงเร ยนเปล ยนช อ เป น "โรงเร ยนสรรพว ทยาคม" ต งแต ว นท 7 พฤศจ กายน 2521 และเพ อม ให เก ด ความส บส นก บช อ ของโรงเร ยนแม สอด ซ งเป นโรงเร ยนประถมศ กษาของอ าเภอ นอกจากน โรงเร ยนย งได ร บงบประมาณสร างอาคารเร ยน 318 ค. จ านวน 18 ห อง และ อาคารช วคราว จ านวน 4 ห อง พ.ศ โรงเร ยนได ร บงบประมาณสร างโรงฝ กงานอ ตสาหกรรม จ านวน 1 หล ง ม การ ก อสร างศาลร วมจ ต (ศาลประภ ม เจ าท ) พ.ศ โรงเร ยนได ร บงบประมาณสร างอาคารเอนกประสงค จ านวน 1 หล ง พ.ศ นายล ายง บ อน อย ด ารงต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยนซ งเป น ผ บร หารคนท ส บสาม ได ร บเล อกเป นประธานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษาจ งหว ดตากและได ร บการจ ดสรร งบประมาณสร างโรงฝ กงาน จ านวน 1 หล ง และบ านพ กคร จ านวน 1 หล ง พ.ศ ได ร บเง นบร จาคจากชมรมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม จ ดสร าง ถนนคอนกร ตในโรงเร ยน ขนาดกว าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร นอกจากน ย งได ร บงบประมาณสร าง โรงฝ กงานจ านวน 1 หล ง ม การพ ฒนางานด าน ว ชาการและสน บสน น ก จการ ชกท. พ.ศ ได ร บเง นบร จาค จากชมรมผ ปกครองและคร โรงเร ยน สรรพว ทยาคม สร างถนน คอนกร ตในโรงเร ยนขนาด กว าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร โรงเร ยนได ร บค ดเล อกเข าโครงการโรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร ปร บปร ง ห องสม ด ห อง แนะแนว ห องว ชาการ เพ อให เหมาะสมตามเกณฑ โรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร นอกจากน ย ง ได ร บค ดเล อกคร เกษตร และสมาช กด เด นของ ชกท. จ งหว ดตาก และได เป นต วแทนสมาช ก ชกท. เขการศ กษา 7 เข าร วมก จกรรมระด บชาต สมาช กสาม ญ คร งท 2 พ.ศ ได ร บงบประมาณสร างอาคารแบบเร ยน 316 ล. จ านวน 1 หล ง 16 ห องเร ยน โรงเร ยนได สร างพ ทธมณฑป ในบร เวณโรงเร ยนตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ท ให โรงเร ยนม ธยมศ กษาม พระพ ทธร ปนอกอาคารเร ยน เพ อเป นท ส กการะบ ชาของคณะคร - อาจารย และน กเร ยน โดยได ร บบร จาคจากผ ม จ ตศร ทธาในอ าเภอแม สอด และได ร บพระพ ทธร ป "พระพ ทธ ประท ป วโรท ย" จากพระก ตต ว ฒ โธ ว ทยาล ยจ ตตภาว น อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร พ.ศ.2530 โรงเร ยนได ร บค ดเล อกให เป นท ต งศ นย ว ฒนธรรมอ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก ตาม ประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2530ได ร บงบประมาณสร างอาคาร เร ยนแบบ 316 ล. (ปร บปร งป 2529) และสร างแล วเสร จในป พ.ศ พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ซ งเป นผ บร หารคนท 14

9 พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ได ร บค ดเล อกให เป นประธานกล มโรงเร ยนกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดตาก และได ร บค ดเล อก ให เป นประธาน 2 สม ยต ดต อก น โรงเร ยนได ร บอน ม ต จากกรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ให เป นส วนราชการผ เบ กเพ อท า หน าท เบ กจ ายเง นให แก โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดตาก ด านตะว นตก จ านวน 5 อ าเภอ ค อ อ าเภอแม สอด อ าเภอแม ระมาด อ าเภอท าสองยาง อ าเภอพบพระ และอ าเภอ อ มผาง พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ได ร บค าส งจาก กรมสาม ญศ กษา ให ท าหน าท ผ อ านวยการสาม ญศ กษา จ งหว ดตากอ กต าแหน งหน ง พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ได ร บค าส งจากกรมสาม ญศ กษา ให ด ารงต าแหน ง ผ อ านวยการสาม ญศ กษาจ งหว ดตาก และว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต มาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ซ งเป นผ บร หารคนท ส บห า และเร มพ ฒนาพ นท บร เวณหน าอาคาร 318 ป. รวมท งบร เวณบ านพ กคร รอบ ๆ โรงเร ยน ปร บปร งอาคารและจ ดท าป ายช อโรงเร ยน ร อถอนอาคาร เก าท ช าร ดออก เน องจากได ร บงบประมาณก อสร างอาคารโรงอาหาร หอประช ม แบบ 101ล./27 จ านวน 1 หล ง พ.ศ 2536 ว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต ได ร บการค ดเล อกให เป นประธานกล ม โรงเร ยนม ธยมศ กษา กล มท 2 พ.ศ ได ปร บปร งบรรยากาศและส งแวดล อม โดยท วไปของ โรงเร ยน โดยได ร บความร วมม อจากน กเร ยน คณะคร และ ผ ปกครองรวมท งหน วยงานต าง ๆ เช น ปร บปร งอาคารเร ยน 318 ป. ท งหล งจ ดท าห องสม ด ห องแนะแนว พ พ ธภ ณฑ โรงเร ยน ห องโสตท ศนศ กษาและส าน กงานธ รการ ว ชาการ ปร บปร งซ อมแซม ถนนคอนกร ตภายในโรงเร ยนท งหมด พ.ศ ว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต ผ อ านวยการได ร บการ ค ดเล อก ให เป น ประธานกล มโรงเร ยนกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดตาก อ กต าแหน งหน งด วย พ.ศ นายสมศ กด จงร ธรรม ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการคนท 16 และได ร บ การค ดเล อกเป นประธานกล ม โรงเร ยนม ธยมศ กษาจ งหว ดตาก กล มท 2 พ.ศ นายไพร ตน ใยด ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ คนท 17 ได ร บการ ค ดเล อกให เป นประธานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษาจ งหว ดตากกล มท 2 และเป นประธานสหว ทยาเขต เจ าพะวอ ได ด าเน นนโยบายการม ส วนร วมโดยม การจ ดต งคณะกรรมการสถานศ กษาข นเป นช ดแรก โดยม นายส ชาต ตร ร ตน ว ฒนา เป นประธานคณะกรรมการคนท 1 ของโรงเร ยนม การจ ดต ง คณะกรรมการผ ปกครองและช มชนม การจ ดต งคณะกรรมการส งแวดล อม

10 โรงเร ยนพ ฒนาปร บปร งสภาพแวดล อมโดยให ผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมณะ กรรมการผ ปกครองและคร ต ดต งพ ดลมตาม ห องเร ยนท กห องเร ยน สมาคมศ ษย เก าแม สอด สรรพ ว ทยาคม จ ดท ายกระด บถนน ด านหน าอาคารว ทยาศาสตร ด วยยางแอสฟ ลต ก พ.ศ นายเดช ร กการ ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ คนท 18 พ.ศ ได ร บงบประมาณ 15,175,000 บาท ในการสร างอาคารเร ยน 324 ล ตอกเข ม จะสร างเสร จในเด อนส งหาคม พ.ศ พ.ศ ได ร บเง นบร จาคสมทบจากสมาคมศ ษย เก าและเง นสมทบจากงานต าง ๆ จ านวน 1,224,840 บาท ในการด าเน นการจ ดท าโครงการปร บปร งสนามบาสเกตบอลโดยการต ดต ง หล งคาโครงเหล ก พร อมท งเทพ นคอนกร ตใหม พ.ศ นายชาญณรงค ภ ม ถาวร ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการคนท 19 ได อน ม ต งบประมาณจ ดสร างแหล งเร ยนร นอกห องเร ยน ลานเอนกประสงค ท าการป ต วหนอน บร เวณสวนป าระหว างอาคาร 5-6 ปร บปร งอาคารสถานท ได แก ห องโสตท ศนศ กษา(ใหม ) อาคาร ส าน กงาน เช นห องบร หารก จการน กเร ยน ห องผ อ านวยการ ห องบร หารท วไป พ.ศ นายธว ช ธ วงศ ค า ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการคนท 20 ได อน ม ต จ ดท าร วคอนกร ตรอบโรงเร ยน จ านวน เมตร งบประมาณ 521,000 บาท ปร บปร งห องน าคร หญ ง คร ชาย อาคาร 1 งบประมาณ 250,000 บาท ปร บปร งระบบระบายน าภายในโรงเร ยน งบประมาณ 200,000 บาท วางท อระบายน า อาคาร 1 งบประมาณ บาท ปร บปร งบ านพ กคร เร อนแถว งบประมาณ 54,500 บาท ปร บปร งห องน าห องส วมและทาส ภายนอกอาคาร งบประมาณ 145,000 บาท ปร บปร งศ นย HUB งบประมาณ 200,000 บาท ปร บปร งห องว ชาการ งบประมาณ 217,367 บาท ปร บปร งศ นย เพ อนใจว ยร น งบประมาณ 200,000 บาท ก อสร างส วมชาย แบบ 6/49 งบประมาณ 598,000 บาท จ างเหมาปร บซ อมร วบ านพ กคร งบประมาณ 450,500 บาท พ.ศ ป จจ บ น นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ คนท 21 พ.ศ ได ร บแต งต งเป นรองประธานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลาย จ งหว ด ตากและได ร บการแต งต งเป นประธานกล มโรงเร ยนล มน าเมย โรงเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลาย อ าเภอชายแดนฝ งตะว นตก โรงเร ยนเป นท ต งของศ นย การเร ยนร ว ชาภาษาไทย จ งหว ดตาก

11 ป จจ บ นโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ม ท ด น 32 ไร 38 ตารางวา ม อาคารเร ยนถาวร 5 หล ง ห องเร ยน 54 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา 1 ห อง ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 8 ห อง ห องเร ยนส เข ยว 1 ห อง ห องปฏ บ ต การคหกรรม 2 ห อง ห องปฏ บ ต การอ ตสาหกรรม 2 ห อง ห องปฏ บ ต การ ดนตร ไทย 1 ห อง ห องปฏ บ ต การดนตร สากล 1 ห อง ห องปฏ บ ต การศ ลปศ กษา 3 ห อง ห องศ นย ว ชา 8 ห อง ห องพยาบาล 2 ห อง ห องสม ด 1 ห อง ห องโสตท ศนศ กษา 2 ห อง หอประช ม 2 ห อง โรงอาหาร 1 ห อง สนามฟ ตบอล 1 แห ง สนามบาสเกตบอล 2 แห ง สนามวอลเลย บอล 2 แห ง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 5 ห อง ห องศ นย ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น 1 ห อง ห อง จร ยธรรม1 ห อง ห องแนะแนว 1 ห อง ห องน า ห องส วม 6 หล ง บ านพ กคร 19 หล ง บ านพ กภาร โรง 2 หล ง ผ บร หาร 4 คน คร - อาจารย ท ปฏ บ ต หน าท 84 คน คร อ ตราจ าง 31 คน ล กจ างประจ า 13 คน คร จ างเจ าของภาษาพม า 2 คน ภาษาต างประเทศ 5 คน ม น กเร ยนท งหมด 2,543 คน เม อน บอาย จนถ งป จจ บ นน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ม อาย รวม 96 ป และจะม อาย ครบ 99 ป ในป พ.ศ. 2557

12 ผ งโครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) ฝ ายบร หารบ คคล (นายนพพร วรอ ไร) ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นางกมลพร ก ณฑ น ล) ฝ ายบร หารว ชาการ (นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ) ฝ ายบร หารท วไป (นางศ ร พร จงจร ญก จ) ส าน กงานอ านวยการ (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) ผช.กล มงานบ คลากรคร และ บ คลากร ทางการศ กษา (นางอล สา ป ญญาเทพ ) - งานการวางแผนอ ตราก าล งและก าหนด ต าแหน ง - งานการสรรหา การบรรจ แต งต งและ การออกจากราชการ - งานเล อนต าแหน ง - งานว น ย การร กษา และเวรยาม - งานการบ าร งขว ญและก าล งใจบ คลากร - งานพ ฒนาบ คลากร ผช.กล มงานปกครองน กเร ยน (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ ) - งานพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน - งานเคร อข ายผ ปกครอง - งานส าน กงาน - งานระเบ ยบว น ยและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค - งานยาเสพต ด - งานปกครองระด บช น - งานสภาน กเร ยน และส งเสร มประชาธ ปไตย - งานสารว ตน กเร ยน ผช.กล มงานแผนงาน พ สด และส นทร พย (นางจ นทร เพ ญ ค าปาแก ว) - งานแผนพ ฒนาโรงเร ยน - งานจ ดสรรงบประมาณ - งานการจ ดท าและเสนอของบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตาม - งานการบร หารพ สด และส นทร พย - งานการจ ดระบบควบค ม ตรวจสอบ ผช.กล มงานการเง น บ ญช และรายได สถานศ กษา (นายจ กกฤษณ เร องปร ชา ) - งานการบร หารการเง น - งานการบร หารการบ ญช - งานการลงท นเพ อการศ กษา - เง นรายได สถานศ กษา - งานการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา - งานสร ปรายงานผลการด าเน นงาน และผลการใช เง น - งานหน วยเบ ก ผช.กล มงานบร หารว ชาการ 1 (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน - งานพ ฒนากล มสาระการเร ยนร 8 กล ม - งานพ ฒนาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - งานว จ ยเพ อการศ กษา - งานห องสม ด - งานแนะแนว/เง นก เพ อการศ กษา/ท นการศ กษา - งาน Education Hup / SME Worldclass standard school - งานประก นค ณภาพการศ กษา - งานคอมพ วเตอร - งานเร ยนร วม - งานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษา - งานน เทศภายใน ผช.กล มงานบร หารว ชาการ 2 (นางสาวนพวรรณ ส หะอ าไพ) - งานทะเบ ยน /ว ดผล - งานร บน กเร ยน ผช.กล มงานบร หารว ชาการ 3 (นางวรรณร แก วมา) - งานส าน กบร หารว ชาการ - งานโรงเร ยนพระราชทาน - งานประเม นและต ดตามผลว ชาการ ผช.กล มงานส งเสร มนว ตกรรมทางการศ กษา และพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา (นายบ ญธรรม บ ญนาย น ) - งานพ ฒนาระบบเคร อข ายสารสนเทศ และเทคโนโลย - งานโสตท ศนศ กษา - งานส งเสร มและประสานงานการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย - งานประชาส มพ นธ และว ทย โรงเร ยน - งานวารสารโรงเร ยน - งานสารสนเทศ ผช.กล มงานบร การ (นางประด บ เด อนจ นทร ฉาย) - งานบร การช มชนส มพ นธ - งานธนาคารโรงเร ยน - งานสว สด การโรงเร ยน - งานสหกรณ โรงเร ยน - งานแผนงบประมาณฝ ายบร หารท วไป - งานหน งส อเร ยนเสร ม - งานโภชนาการ กล มงานอาคารสถานท และส ขอนาม ย (นายอ านวย อาจหาญ ) งานด แลอาคารสถานท / งานน กการภารโรง/ งาน บ านพ กคร / งานธนาคารขยะ / งานสาธารณ ปโภค และ งานปร บซ อมบ าร ง/งานยานพาหนะและบร การ / งาน จ ดระเบ ยบจราจร/ งานส งเสร มส ขภาพและอนาม ย โรงเร ยน ผช.กล มงานส าน กงานผ อ านวยการ ( นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย ) - งานการจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค กร - งานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน - งานการประชาส มพ นธ งานการศ กษา - งานจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต งานประจ าป - งานการเสร มสร างประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต ราชการ - งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย ผช.กล มงานธ รการและสารบรรณ (นายจร ล กอบฝ น ) - งานธ รการและสารบรรณโรงเร ยน - งานการประสานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา - งานส มพ นธ ก บองค กรช มชน - งานประสานราชการก บเขตพ นท และหน วยงานอ นๆ - งานพ ฒนาระบบ e-office, e-filing

13 1. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารว ชาการ ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการฝ ายบร หารว ชาการ รองผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ (นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ) ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ 2 (นางสาวนพวรรณ ส หะอ าไพ ) ผ ช วยผ อ านวยการ ฝ ายบร หารว ชาการ 1 (นายฉ ตรช ย น เทศน ) ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ 3 (นางวรรณร แก วมา ) กล มงานทะเบ ยน - งานทะเบ ยนและเท ยบโอนผลการเร ยน (นางสาวนพวรรณ ส หะอ าไพ) - งานทะเบ ยนประว ต น กเร ยน (นายบ ญธรรม บ ญนาย น) - งานว ดผลและประเม นผล (นายธนส น ช เก ยรต ตก ล) - งานร บน กเร ยน (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) กล มงานสาระการเร ยนร - กล มสาระภาษาไทย (นางส น ย ยะส ก ม) - กล มสาระคณ ตศาสตร (นายศรช ย หน มค า) - กล มสาระว ทยาศาสตร (นายประเสร ฐ แก วมา) - กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (นายน ร นดร รสส ข มาลชาต ) - กล มสาระศ ลปะ (นางกาญจนา ชาญเช งพาน ช) - กล มสาระส ขศ กษา และพลศ กษา (นางภมร อาจหาญ) - กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย (นายประพ นธ พ ทยาวรรณ) - กล มสาระภาษาต างประเทศ (นางสาวพลอย พ ฒนาน ร กษ ) ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) - งานน กศ กษาว ชาทหาร (นายนพพร วรอ ไร) - งานก จารล กเส อ/เนตรนาร (นายไพโรจน ไวว อง) - งานก จการย วกาชาด (นางสาวนงเยาว เร อนใจด ) กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและส งเสร มว ชาการ - งานพ ฒนาหล กส ตร (นางสาวจ ตรา อย เจร ญ) - งานประก นค ณภาพการศ กษา (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) - งาน Education Hub SME Word class standard school (นางแสงเด อน ส ร สานต ) - งานห องสม ด (นายจ าลอง เขยก น) - งานแนะแนว (นางเพล นพ ศ ศร ส วรรณ) - กองท นก ย ม และท นการศ กษา (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานว จ ยเพ อพ ฒนา (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานพ ฒนาศ นย การเร ยนร แหล งการเร ยนร ศ นย ว ฒนธรรม Asian (นางสาวจ ตรา อย เจร ญ) - งานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษา -งานโรงเร ยนพระราชทาน (รองสคราญจ ต ศร ญญามาศ) - งานประเม นและต ดตามผลว ชาการ (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - ส าน กงานบร หารว ชาการ งานธ รการ สารบรรณ (นางวรรณร แก วมา) พ สด -การเง นและงานควบค มภายใน (นางวรรณร แก วมา) งานข อม ลสารสนเทศแผนงาน ประชาส มพ นธ สร ปงาน (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) งานอ ดส าเนา เอกสารการพ มพ (นายสมยศ จ รก ลธรวณ ช) (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานคอมพ วเตอร ( นางน ตยา เคล อบว ง ) - งานน กเร ยนเร ยนร วม ส งเสร มน กเร ยน ท ม ความสามารถพ เศษ (นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร) - งานน เทศภายใน (นางอภ ญญา เก อก ลประชา)

14 2. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม รองผ อ านวยการฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นางกมลพร ก ณฑ น ล) คณะกรรมการบร หาร ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ กล มงานแผนงาน พ สด และส นทร พย ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นางจ นทร เพ ญ ค าปาแก ว) กล มงานการเง น บ ญช และรายได สถานศ กษา ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นายจ กกฤษณ เร องปร ชา ) - งานแผนพ ฒนาโรงเร ยน (นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร) งานจ ดสรรงบประมาณ ( นางจ นทร เพ ญ ค าปาแก ว,) งานการจ ดท าและเสนอของบประมาณ (นายส ชาต เข ยวน อย) งานตรวจสอบต ดตาม ประเม นผลโครงการตามย ทธศาสตร (นางกาญจนา ชาญเช งพาน ช) - งานการบร หารพ สด และส นทร พย (นางก ลยา ประท ป ณ ถลาง) งานการจ ดระบบควบค ม ตรวจสอบ ในหน วยงาน (นางอล สา ป ญญาเทพ) งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย (นางสาวพลอยไพล น ส ขพลอย) - งานการบร หารการเง น (นางร ตนาภรณ ว เทศน ) งานการบร หารการบ ญช ( นางสาวส ดคน ง ส รศ กด ส ทธ ช ย ) งานการลงท นเพ อการศ กษา (นางร ตนาภรณ ว เทศน ) เง นรายได สถานศ กษา (นายศ กด นร นทร ส ก นทา) งานการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา (นายศ กด นร นทร ส ก นทา) - งานสร ปรายงานผลการด าเน นงาน และผลการใช เง น (นางสาวส ดคน ง ส รศ กด ส ทธ ช ย) - งานหน วยเบ ก (นายจ กกฤษณ เร องปร ชา )

15 3. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารบ คคล ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการบร หาร ฝ ายบร หารบ คคล รองผ อ านวยการฝ ายบร หารบ คคล ( นายนพพร วรอ ไร ) กล มงานบ คลากรคร และบ คลากรทางการศ กษา ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารบ คคล (นางอล สา ป ญญาเทพ ) กล มงานปกครองน กเร ยน ผช.ผ อ านวยการฝ ายบร หารบ คคล (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ) - งานการวางแผนอ ตราก าล งและก าหนดต าแหน ง (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานการสรรหา การบรรจ แต งต งและการออกจากราชการ (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานเล อนต าแหน ง เล อนว ทยฐานะ(นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานว น ย การร กษา และเวรยาม(นายจร ล กอบฝ น) - งานการบ าร งขว ญและก าล งใจบ คลากร (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานพ ฒนาบ คลากร (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานพน กงานราชการ/ล กจ างช วคราว (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานท ไม ได ระบ ในงานอ น (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน (นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย) - งานเคร อข ายผ ปกครอง (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ) - งานส าน กงาน (นางแสงเด อน แก วส ร ยะ) - งานระเบ ยบว น ยและค ณล กษณะอ นพ งประสงค (นางสาวนงเยาว เร อนใจด ) - งานยาเสพต ด (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ) - งานปกครองระด บช น (นายสมาน โตส งห ) - งานสภาน กเร ยน และส งเสร มประชาธ ปไตย (นายว ทยา หร วรน นท ) - งานสารว ตน กเร ยน (นายสมฤท ย จ นทร เจร ญ)

16 4. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารท วไป ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการบร หาร ฝ ายบร หารท วไป รองผ อ านวยการฝ ายบร หารท วไป (นางศ ร พร จงจร ญก จ ) กล มงานส งเสร มนว ตกรรมทางการศ กษา และพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารท วไป (นายบ ญธรรม บ ญนาย น ) กล มงานบร การ ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารท วไป (นางประด บ เด อนจ นทร ฉาย) กล มงานอาคารสถานท และส ขอนาม ย ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารท วไป (นายอ านวย อาจหาญ) - งานพ ฒนาระบบเคร อข ายสารสนเทศ และเว บไซต สถานศ กษา (นายว ช ย ใจยาส นา) - งานเทคโนโลย ส อสาร สารสนเทศ และระบบไอท (นายบ ญธรรม บ ญนาย น) - งานโสตท ศนศ กษา (นางท พยา ส ร ส ว ณณ ) - งานส งเสร มและประสานงานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย (นางชลธ ชา น ชาร มย ) - งานประชาส มพ นธ (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) - งานว ทย โรงเร ยน (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) งานวารสารโรงเร ยน(นางน ตยา เคล อบว ง) งานสารสนเทศโรงเร ยน (นางร กษ ส มล โกศล) - งานบร การช มชนส มพ นธ (นางอ าไพ พรมมา) งานส าน กงานฝ ายบร หารท วไป (นางอ งคนา โชต ถว ลภ กด ) งานสารสนเทศฝ าย (นางส น ย ยะส ก ม) - งานธนาคารโรงเร ยน (นางเพ ญพ มล ปานค า) - งานสว สด การโรงเร ยน (นางประด บ เด อนจ นทร ฉาย) - งานสหกรณ (นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร) งานปฏ คม (นางแสงเด อน แก วส ร ยะ) - งานแผนงบประมาณฝ ายบร หารท วไป (นางสาวจ นตนา อ มประเก ยนธรรม) งานหน งส อเร ยนเสร ม (นางก ลยา ประท ป ณ ถลาง) งานโภชนาการ (นางส ก ญญา เน องพ ก) - งานด แลอาคารสถานท สภาพแวดล อม (นายอ านวย อาจหาญ) งานน กการภารโรง (นายอ านวย อาจหาญ) - งานบ านพ กคร (นายสมาน โตส งห ) - งานธนาคารขยะ (นางนาตยาณ ไวว อง) - งานสาธาณ ปโภค และงานปร บซ อมบ าร ง (นายส ชาต เข ยวน อย) งานยานพาหนะและบร การ (นายไพโรจน ไวว อง) งานจ ดระเบ ยบจราจร (นายอ านวย อาจหาญ) - งานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยโรงเร ยน (นางภมร อาจหาญ )

17 5. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายส าน กงานอ านวยการ ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการบร หาร ฝ ายส าน กงานอ านวยการ รองผ อ านวยการฝ ายส าน กงานอ านวยการ ( นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา ) กล มงานส าน กงานผ อ านวยการ ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายอ านวยการ( นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย ) กล มงานธ รการและสารบรรณ ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายอ านวยการ (นายจร ล กอบฝ น ) - งานการจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค การ (นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย) - งานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน (นายฐาปนะพงษ ทะน นใจ) - งานการประชาส มพ นธ งานการศ กษา (นายศ กด นร นทร ส ก นทา) - งานจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต งานประจ าป (นางอภ ญญา เก อก ลประชา) - งานการเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) - งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) - งานด าเน นงานธ รการและสารบรรณโรงเร ยน (นางภ ทธ รา เชษฐ ตระก ล) - งานการประสานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา (นางภ ทธ รา เชษฐ ตระก ล) - งานส งเสร ม สน บสน นด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและบร หารท วไป (นางภ ทธ รา เชษฐ ตระก ล) - งานประสานราชการก บเขตพ นท และหน วยงานงานอ น (นางเพ ญพ กตร โอสถานนท ) - งานพ ฒนาระบบ e-office, e-filing โรงเร ยน (นางเพ ญพ กตร โอสถานนท ) - งานท ไม ได ระบ ไว ในงานอ น (นางเพ ญพ กตร โอสถานนท )

18 ท ต งสถานศ กษา แผนท ต งสถานศ กษา โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ต งอย ณ เลขท 51 ถนนประสาทว ถ อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย โทรศ พท , โทรสาร E mail Website ข อม ลท วไป ช อโรงเร ยน ประเภทโรงเร ยน อ กษรย อ ว นสถาปนาโรงเร ยน พระพ ทธร ปประจ าโรงเร ยน สรรพว ทยาคม ม ธยมศ กษา ตอนต น-ตอนปลาย, สหศ กษา ส.ว. 30 พฤศจ กายน 2458 พระพ ทธประท ป วโรท ย ส ญล กษณ ของโรงเร ยน ร ปคบเพล ง หมายถ ง ป ญญาเป นแสงสว าง น าทางช ว ต คต พจน ปร ชญา ส ขน ต ห ตส ขาวหา เร องด วยป ญญาและค ณธรรม ม วง - เหล อง แปลว าความอดทนน าประโยชน ส ขมาให ส ม วง หมายถ ง เป นส ผสมท เก ดข นระหว างส แดง ก บส น าเง น อ นหมายถ งพระมหากษ ตร ย ส เหล อง หมายถ ง ศาสนา ส ม วง-เหล อง จ งม ความหมาย ให ท กคนย ดม น ใน ชาต ศาสนา และองค พระมหากษ ตร ย อย เหน อ ส งอ นใด ต นไม ประจ าโรงเร ยน ค อ ต นสน เป นส ญล กษณ ของ ความอ อนไหวล ลม แข งแรง อาย ย นยาว

19 แผนผ งบร เวณโรงเร ยนสรรพว ทยาคม แผนภ ม โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสรรพว ทยาคม อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก ท าเน ยบผ บร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม

20 ล าด บท ช อผ บร หาร ต าแหน ง ป พ.ศ นายเท ง ส ขนาม นายปล ก แสนวงษ นายทองอย วงษ ภ ม นายบร บ รณ (แนบ ) อ นทรส ตร นายมงคล ย วเวส นายทรง ย งยวด นายส เมธ สารว ทย นายเทพ ไกรโชค นายถนอม ส งขพ ท กษ นายช น ศร สว สด นายส าราญ ด มงคล นายจร ญ ฉ ากมล นายล ายง บ อน อย นายสมน ก ย วพ นธ ว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต นายสมศ กด จงร ธรรม นายไพร ตน ใยด นายเดช ร กการ นายชาญณรงค ภ ม ถาวร นายธว ช ธ วงศ ค า นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ อาจารย ใหญ อาจารย ใหญ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ป จจ บ น

21 สร ปประมาณการใช เง นงบประมาณ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก ประจ าป การศ กษา 2554 เง นอ ดหน นรายห ว ป การศ กษา 2554 ได ร บจ ดสรร 9,401,500 บาท ห กค าใช จ ายจ าเป น 1. ส ารองจ าย 10% 940,150 บาท 2. ค าน าม นเช อเพล ง 450,000 บาท 3. ค าสาธารณ ปโภค(ไฟฟ า+ประปา+โทรศ พท ) 25% 2,350,375 บาท 4. ค าเอกสารส งพ มพ 1,000,000 บาท 5. ค าวารสารและส งพ มพ (ห องสม ด) 50,000 บาท 6. ค าซ อมบ าร ง 100,000 บาท รวมท งหมด 4,890,525 บาท คงเหล อ 9,401,500 4,890,525 = 4,510,975 บาท จ านวนท น ามาจ ดสรร 4,510,975 บาท 1. งบบร หารท วไป 30 % = 1,353,293 บาท 1.1 ฝ ายบ คลากร 500,000 บาท (งบบร หารว ชาการสมทบ 500,000 รวมท งหมด 1,000,000 บาท) 1.2 ฝ ายบร หารท วไป 520,293 บาท 1.3 ฝ ายนโยบายและแผนงบประมาณ 130,000 บาท 1.4 ฝ ายปกครอง 103,000 บาท 1.4 ส าน กอ านวยการ 100,000 บาท 2. งบบร หารว ชาการ 70 % = 3,157,682 บาท (สมทบให บ คลากร 500,000 บาท) คงเหล องบบร หารว ชาการ 2,657,682 บาท 2.1 งานว ชาการ (ห องสม ด,ศ นย ว ฒนธรรม,ว ทยากรท องถ น,คอมพ วเตอร,ทะเบ ยน,ว ดผล) 2.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 2.3 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 2.4 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 2.5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 2.6 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 2.7 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ

22 ล าด บ ท 2.8 กล มสาระการเร ยนร พละศ กษา 2.9 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.10 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (ช มน ม,ชมรม,แนะแนว) รายละเอ ยดด งน 1. รายละเอ ยดการใช เง นงบประมาณหมวดบร หารว ชาการ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการ [100,000] เร ยนร การงานพ นฐานอาช พ ก จกรรม แข งข นท กษะทางว ชาการ (งานคหกรรม) ก จกรรม การพ ฒนาการจ ดการและค ณภาพการเร ยนร การ งานอาช พ ก จกรรม ส งเสร มก จกรรมงานเกษตร 5,000 ก จกรรม ส งเสร มก จกรรมงานช าง 5,000 2 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการ [107,000] เร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรม พ ฒนาส อการสอนหล กส ตรท องถ นภาษาพม า ก จกรรม พ ฒนาห องปฏ บ ต การทาง คณ ตศาสตร ก จกรรม ห องสม ดคณ ตศาสตร (SME) ก จกรรม โครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรม ส งเสร มศ กยภาพทางการเร ยนการสอน คณ ตศาสตร ก จกรรม จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ พ ฒนาการเร ยนการสอน นายประพ นธ พ ทยาวรรณ 20,000 นางผด งภรณ แหงมงาม 70,000 นางผด งภรณ แหงมงาม 7,000 10,000 15,000 5,000 20,000 50,000 นายศรช ย หน มค า นางท พยา ส ร ส ว ณณ นายศรช ย หน มค า นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล นางวรรณร แก วมา นางส ปราณ ป ทมส ทธ โชต ก จกรรม ศ กษาด งานโรงเร ยนมาตรฐานสากล 15,000 *งบบ คลากร* 3 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย [170,000] นางส น ย ยะส ก ม ก จกรรม พ ฒนาส อการเร ยนการสอน 62,000 น.ส.ฐาน ตา,นางส มาล ก จกรรม จ ดน ทรรศการว นส นทรภ 5,000 นางส น ย,น.ส.ธ ญญาร ตน ก จกรรม จ ดน ทรรศการว นภาษาไทยแห งชาต 10,000 นางส น ย ยะส ก ม

23 ล าด บ ท แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรม ส งเสร มการอ าน ก จกรรม การเข ยนเช งสร างสรรค ก จกรรม ก จกรรมการแสดงละครค ณภาพ ก จกรรม พ ฒนาศ นย ภาษาไทย ก จกรรม การพ ดต อหน าประช มชนแข งข นกลอนสด โต วาท ก จกรรม ละครมรดกไทย ก จกรรม การฟ งเทศน มหาชาต ก จกรรม อ านร อยแก ว ร อยกรอง ก จกรรม เข ยนค าขว ญเร ยงความเข ยนภาษาไทยถ กต อง 4 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 10,000 4,000 20,000 30,000 10,000-4,000 10,000 5,000 [510,000] นางอภ ญญา เก อก ลประชา นางก ลยา ปาหา นางอภ ญญา เก อก ลประชา นางส น ย,น.ส.จ นทร จ รา นางอภ ญญา เก อก ลประชา นางอล สา ป ญญาเทพ นางจร สศร ธรรมจ ต นางอภ ญญา,นางอล สา นางพ ชราภรณ, นางจรวยพร นายประเสร ฐ แก วมา ก จกรรม จ ดซ ออ ปกรณ -สารเคม 190,000 นางอ าไพ พรมมา ก จกรรม พ ฒนาและส งเสร มจ ดท าโครงงานว ทยาศาสตร 20,000 นางก ลยา ประท ป ณ ถลาง ก จกรรม จ ดซ อเคร องม ออ เลคทรอน กส เพ อการเร ยนการ สอนในห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 215,000 นายธนส น ช เก ยรตต ก ล ก จกรรม น ทรรศการส ปดาห ว ทยาศาสตร ก จกรรม ว สด ส าน กงาน 5 โครงการ: ส งเสร มและพ ฒนากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ก จกรรม พ ฒนาส อการเร ยนร ห องเร ยนของ ภาษาต างประเทศ ก จกรรม แลกเปล ยนเยาวชนไทยนานาชาต ก จกรรม พ ฒนาท กษะความสามารถทางภาษาต างประเทศ ก จกรรม พ ฒนาศ กยภาพคร น กเร ยนและส งเสร มการเร ยน ภาษาศ นย ERIC ก จกรรม ส งเสร มความเป นเล ศทางท กษะภาษาอ งกฤษ ก จกรรม ว สด ส าน กงาน 30,000 55,000 [153,000] นายช ยสว สด ทองประว ทย นางอ าไพ พรมมา นางสาวพลอย พ ฒนาน ร กษ 30,000 นางแสงเด อน ศ ร สานต 3,000 30,000 10,000 50,000 30,000 นางก ลยา พ ทยาวรรณ นางก ลยา พ ทยาวรรณ นางก ลยา พ ทยาวรรณ นางสาวพลอย พ ฒนาน ร กษ นางร ชน ศร ป อ

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information