แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนสรรพว ทยาคมม มต เห นชอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยนสรรพว ทยาคมซ งเก ดจากความร วมม อของคณะคร และ กรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานโรงเร ยนสรรพว ทยาคมและเห นว าเป นประโยชน แก น กเร ยนและโรงเร ยนเป นอย างมา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนสรรพว ทยาคมจ งขอขอบค ณคณะท างานแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 ของโรงเร ยนสรรพว ทยาคมท กท าน (นายโกว ท เคร อวงษ ) ประธานกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38

3 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 เล มน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและแนวการ ด าเน นงานของโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ซ งเป นไปตามแผนและบรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพท งในเช งปร มาณและค ณภาพ โดยค าน งถ งกรอบ พ นธ ก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร ตามนโยบายโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 และส าน กงานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ท งน ม ความสอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ เพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ขอขอบค ณคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 และผ เก ยวข องท ก ฝ ายของโรงเร ยนสรรพว ทยาคม หว งเป นอย างย งว าเอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 เล มน จะเป นค ม อและแนวทางปฏ บ ต ให บ งเก ดผลส าเร จ ตามเหมายอย างม ประส ทธ ภาพ (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม

4 สารบ ญ เน อหา หน า ส วนท 1 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ประว ต และความเป นมาโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 1 แผนผ งโครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 7 แผนผ งแสดงบร เวณโรงเร ยน 13 ท าเน ยบผ บร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 15 สร ปประมาณการใช เง นงบประมาณ ประจ าป การศ กษา ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา ส วนท 2 นโยบาย การด าเน นงาน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร 32 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ กลย ทธ พ ฒนา บทสร ปแนวทางการพ ฒนา ฯ และแผนกลย ทธ ส ญล กษณ ของโรงเร ยน 44 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนงาน / โครงการ / ก จกรรม ป การศ กษา โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร การงานอาช พฯ 45 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 36 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 42 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 50 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาฯ 55 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 59 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา 63 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 69 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานว ชาการ 75 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานบ คลากร 88 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานท วไป 100 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานก จการโรงเร ยน 110 โครงการพ ฒนาค ณภาพฝ ายบร หารงานงบประมาณและส นทร พย 121 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป

5 ส วนท 1 สภาพป จจ บ น ป ญหาและ ความต องการป การศ กษา 2554

6 ส วนท 1 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ ป การศ กษา ประว ต และความเป นมาโรงเร ยนสรรพว ทยาคม โรงเร ยนสรรพว ทยาคม เป นโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษาประจ าอ าเภอ ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 กระทรวงศ กษาธ การ ต งอย เลขท 51 ถนนประสาทว ถ อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย ก อต งและเป ดท าการสอนในราวเด อนพฤษภาคม พ.ศ ใช ช อว า "โรงเร ยนประจ าอ าเภอแม สอด" ในคร งแรกต งอย ในบร เวณว ดมณ ไพรสณฑ ถนนอ นทรค ร อ าเภอแม สอด ท าการสอนต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งช นประถมศ กษาป ท 3 ม นายเท ง ส ขนาม เป นคร ใหญ คนแรก พ.ศ นายปล ก แสนวงษ ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท สอง พ.ศ นายทองอย วงษ ภ ม ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท สาม พ.ศ นายบร บ รณ (แนบ) อ นทรส ตร ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท ส ใน พ.ศ พระสม ครสรรพการผ ว าราชการอ าเภอแม สอด (ต าแหน งขณะน น) ได ของบประมาณกระทรวงศ กษาธ การมาจ ดซ อท ราชพ สด ร มถนนประสาทว ถ และได ก อสร าง อาคารเร ยนถาวรข นใหม ณ ท ต ง โรงเร ยนในป จจ บ น พ.ศ นายมงคล ย วะเวส ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท ห าได ขยายช นเร ยน จนถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ใน พ.ศ พ.ศ นายทรง ย งยวด ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท หก พ.ศ นายส เมธ สารว ทย ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท เจ ด ได ขยายช น เร ยนจนถ งช นม ธยมป ท 6 และในขณะเด ยวก นก ลดช นประถมศ กษาลงป ละช น นอกจากน ย งได พ ฒนาและปร บปร งการศ กษาให ก าวหน า และได ขยายบร เวณโรงเร ยนให กว างขวางออกไป โดยได ร บความร วมม อและช วยเหล อจาก นายทรงศ กด ภ ม พาน ช คหบด อ าเภอแม สอด ได บร จาคเง นจ านวน 10,000 บาท (หน งหม นบาทถ วน) ซ อท ด นด านหล งโรงเร ยนให เป น กรรมส ทธ ของโรงเร ยนจนถ งป จจ บ น พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศให โรงเร ยนเปล ยน ช อใหม เป น โรงเร ยนแม สอด "สรรพว ทยาคม" ในสม ยนายเทพ ไกรโชค ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท แปด

7 พ.ศ นายถนอม ส งขพ ท กษ ด ารงต าแหน งคร ใหญ คนท เก า ได ต ดช นม ธยมป ท 1, 2 และ 3 ออก และเปล ยนช อเร ยกช นม ธยมป ท 4, 5 และ 6 เป นช นม ธยมศ กษาป ท 1, 2 และ 3 และ ได ร บบร จาคเง นจากประชาชนเพ อสร างอาคาร ผ ปกครองสงเคราะห เพ อใช เป นอาคารเร ยน พ.ศ ได งบประมาณจากกระทรวงศ กษาธ การ สร างอาคารเร ยน 204 จ านวน 4 ห องเร ยน พ.ศ ได ร บงบประมาณจากกระทรวงศ กษาธ การ สร างอาคารไม 212 จ านวน 12 ห อง โดยใช เป นห องเร ยน 11 ห อง และใช เป นห องอ น ๆ 1 ห อง พ.ศ นายช น ศร สว สด ด ารงต าแหน งอาจารย ใหญ ซ งเป น ผ บร หารคนท ส บ โรงเร ยนได ร บค ดเล อกเข าโครงการโรงเร ยนม ธยมศ กษาในชนบท (โครงการ คมช.) และได ร บ งบประมาณเพ อสร างโรงฝ กงาน 2 หล ง หอประช ม สนามบาสเก ตบอล ร วคอนกร ตเสร มเหล ก และได ร บความช วยเหล อในด านอ ปกรณ การเร ยนการสอน จากกรมสาม ญศ กษา กระทรวงศ กษาธ การและองค การย น เซฟ พ.ศ คณะศ ษย เก าโรงเร ยนแม สอด "สรรพว ทยาคม" ได ก อต งสมาคมศ ษย เก าแม สอด "สรรพว ทยาคม" ข นในว นท 14 ก มภาพ นธ 2514 โดยม นายจ นทร ท ศน ยานนท เป นนายกสมาคม คนแรก พ.ศ โรงเร ยนได งบประมาณสร างอาคารเร ยน 318 ป. จ านวน 9 ห อง พ.ศ นายส าราญ ด มงคล ผ บร หารคนท ส บเอ ด ด ารงต าแหน ง อาจารย ใหญ เพ ยง 6 เด อน นายจร ญ ฉ ากมล ได ย ายมาด ารงต าแหน งอาจารย ใหญ แทนในป เด ยวก น พ.ศ โรงเร ยนร บอน ม ต จากกระทรวงศ กษาธ การ ให ขยายช นเร ยนเป ดสอนถ งระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย จ านวน 2 ห องเร ยน และได ร บงบประมาณก อสร างต อเต มอาคารเร ยน 318 ป. ให เต มร ปแบบอ ก จ านวน 9 ห อง พ.ศ ได ร บงบประมาณเพ อสร างอาคารช วคราว จ านวน 1 หล ง 8 ห องเร ยน ท งน เน องจากม น กเร ยนเพ มมากข น ห องเร ยนไม เพ ยงพอ จ งด าเน นการของบประมาณ เพ อสร างอาคาร เร ยนเพ มเต ม เพ อเป นการแก ป ญหา กรมสาม ญศ กษาจ งจ ดสรรงบประมาณเพ อสร างอาคารเร ยน ช วคราว 1 หล ง พ.ศ โรงเร ยนแม สอด "สรรพว ทยาคม" ได ร บการก าหนดต าแหน งผ บร หารโรงเร ยน จากต าแหน งอาจารย ใหญ เป นต าแหนงผ อ านวยการ ซ งตรงก บสม ย นายจร ญ ฉ ากมล จ งถ อว าเป น ผ อ านวยการคนแรกของโรงเร ยน และเป นผ บร หารคนท ส บสอง

8 ในว นท 7 พฤศจ กายน 2521 กระทรวงศ กษาธ การ โดย ดร.ก อ สว สด พาน ช ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ ปฏ บ ต ราชการแทน ลงนามในหน งส ออน ม ต ให โรงเร ยนเปล ยนช อ เป น "โรงเร ยนสรรพว ทยาคม" ต งแต ว นท 7 พฤศจ กายน 2521 และเพ อม ให เก ด ความส บส นก บช อ ของโรงเร ยนแม สอด ซ งเป นโรงเร ยนประถมศ กษาของอ าเภอ นอกจากน โรงเร ยนย งได ร บงบประมาณสร างอาคารเร ยน 318 ค. จ านวน 18 ห อง และ อาคารช วคราว จ านวน 4 ห อง พ.ศ โรงเร ยนได ร บงบประมาณสร างโรงฝ กงานอ ตสาหกรรม จ านวน 1 หล ง ม การ ก อสร างศาลร วมจ ต (ศาลประภ ม เจ าท ) พ.ศ โรงเร ยนได ร บงบประมาณสร างอาคารเอนกประสงค จ านวน 1 หล ง พ.ศ นายล ายง บ อน อย ด ารงต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยนซ งเป น ผ บร หารคนท ส บสาม ได ร บเล อกเป นประธานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษาจ งหว ดตากและได ร บการจ ดสรร งบประมาณสร างโรงฝ กงาน จ านวน 1 หล ง และบ านพ กคร จ านวน 1 หล ง พ.ศ ได ร บเง นบร จาคจากชมรมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม จ ดสร าง ถนนคอนกร ตในโรงเร ยน ขนาดกว าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร นอกจากน ย งได ร บงบประมาณสร าง โรงฝ กงานจ านวน 1 หล ง ม การพ ฒนางานด าน ว ชาการและสน บสน น ก จการ ชกท. พ.ศ ได ร บเง นบร จาค จากชมรมผ ปกครองและคร โรงเร ยน สรรพว ทยาคม สร างถนน คอนกร ตในโรงเร ยนขนาด กว าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร โรงเร ยนได ร บค ดเล อกเข าโครงการโรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร ปร บปร ง ห องสม ด ห อง แนะแนว ห องว ชาการ เพ อให เหมาะสมตามเกณฑ โรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร นอกจากน ย ง ได ร บค ดเล อกคร เกษตร และสมาช กด เด นของ ชกท. จ งหว ดตาก และได เป นต วแทนสมาช ก ชกท. เขการศ กษา 7 เข าร วมก จกรรมระด บชาต สมาช กสาม ญ คร งท 2 พ.ศ ได ร บงบประมาณสร างอาคารแบบเร ยน 316 ล. จ านวน 1 หล ง 16 ห องเร ยน โรงเร ยนได สร างพ ทธมณฑป ในบร เวณโรงเร ยนตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ท ให โรงเร ยนม ธยมศ กษาม พระพ ทธร ปนอกอาคารเร ยน เพ อเป นท ส กการะบ ชาของคณะคร - อาจารย และน กเร ยน โดยได ร บบร จาคจากผ ม จ ตศร ทธาในอ าเภอแม สอด และได ร บพระพ ทธร ป "พระพ ทธ ประท ป วโรท ย" จากพระก ตต ว ฒ โธ ว ทยาล ยจ ตตภาว น อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร พ.ศ.2530 โรงเร ยนได ร บค ดเล อกให เป นท ต งศ นย ว ฒนธรรมอ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก ตาม ประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2530ได ร บงบประมาณสร างอาคาร เร ยนแบบ 316 ล. (ปร บปร งป 2529) และสร างแล วเสร จในป พ.ศ พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ซ งเป นผ บร หารคนท 14

9 พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ได ร บค ดเล อกให เป นประธานกล มโรงเร ยนกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดตาก และได ร บค ดเล อก ให เป นประธาน 2 สม ยต ดต อก น โรงเร ยนได ร บอน ม ต จากกรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ให เป นส วนราชการผ เบ กเพ อท า หน าท เบ กจ ายเง นให แก โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดตาก ด านตะว นตก จ านวน 5 อ าเภอ ค อ อ าเภอแม สอด อ าเภอแม ระมาด อ าเภอท าสองยาง อ าเภอพบพระ และอ าเภอ อ มผาง พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ผ อ านวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ได ร บค าส งจาก กรมสาม ญศ กษา ให ท าหน าท ผ อ านวยการสาม ญศ กษา จ งหว ดตากอ กต าแหน งหน ง พ.ศ นายสมน ก ย วพ นธ ได ร บค าส งจากกรมสาม ญศ กษา ให ด ารงต าแหน ง ผ อ านวยการสาม ญศ กษาจ งหว ดตาก และว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต มาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ซ งเป นผ บร หารคนท ส บห า และเร มพ ฒนาพ นท บร เวณหน าอาคาร 318 ป. รวมท งบร เวณบ านพ กคร รอบ ๆ โรงเร ยน ปร บปร งอาคารและจ ดท าป ายช อโรงเร ยน ร อถอนอาคาร เก าท ช าร ดออก เน องจากได ร บงบประมาณก อสร างอาคารโรงอาหาร หอประช ม แบบ 101ล./27 จ านวน 1 หล ง พ.ศ 2536 ว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต ได ร บการค ดเล อกให เป นประธานกล ม โรงเร ยนม ธยมศ กษา กล มท 2 พ.ศ ได ปร บปร งบรรยากาศและส งแวดล อม โดยท วไปของ โรงเร ยน โดยได ร บความร วมม อจากน กเร ยน คณะคร และ ผ ปกครองรวมท งหน วยงานต าง ๆ เช น ปร บปร งอาคารเร ยน 318 ป. ท งหล งจ ดท าห องสม ด ห องแนะแนว พ พ ธภ ณฑ โรงเร ยน ห องโสตท ศนศ กษาและส าน กงานธ รการ ว ชาการ ปร บปร งซ อมแซม ถนนคอนกร ตภายในโรงเร ยนท งหมด พ.ศ ว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต ผ อ านวยการได ร บการ ค ดเล อก ให เป น ประธานกล มโรงเร ยนกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดตาก อ กต าแหน งหน งด วย พ.ศ นายสมศ กด จงร ธรรม ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการคนท 16 และได ร บ การค ดเล อกเป นประธานกล ม โรงเร ยนม ธยมศ กษาจ งหว ดตาก กล มท 2 พ.ศ นายไพร ตน ใยด ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ คนท 17 ได ร บการ ค ดเล อกให เป นประธานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษาจ งหว ดตากกล มท 2 และเป นประธานสหว ทยาเขต เจ าพะวอ ได ด าเน นนโยบายการม ส วนร วมโดยม การจ ดต งคณะกรรมการสถานศ กษาข นเป นช ดแรก โดยม นายส ชาต ตร ร ตน ว ฒนา เป นประธานคณะกรรมการคนท 1 ของโรงเร ยนม การจ ดต ง คณะกรรมการผ ปกครองและช มชนม การจ ดต งคณะกรรมการส งแวดล อม

10 โรงเร ยนพ ฒนาปร บปร งสภาพแวดล อมโดยให ผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมณะ กรรมการผ ปกครองและคร ต ดต งพ ดลมตาม ห องเร ยนท กห องเร ยน สมาคมศ ษย เก าแม สอด สรรพ ว ทยาคม จ ดท ายกระด บถนน ด านหน าอาคารว ทยาศาสตร ด วยยางแอสฟ ลต ก พ.ศ นายเดช ร กการ ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ คนท 18 พ.ศ ได ร บงบประมาณ 15,175,000 บาท ในการสร างอาคารเร ยน 324 ล ตอกเข ม จะสร างเสร จในเด อนส งหาคม พ.ศ พ.ศ ได ร บเง นบร จาคสมทบจากสมาคมศ ษย เก าและเง นสมทบจากงานต าง ๆ จ านวน 1,224,840 บาท ในการด าเน นการจ ดท าโครงการปร บปร งสนามบาสเกตบอลโดยการต ดต ง หล งคาโครงเหล ก พร อมท งเทพ นคอนกร ตใหม พ.ศ นายชาญณรงค ภ ม ถาวร ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการคนท 19 ได อน ม ต งบประมาณจ ดสร างแหล งเร ยนร นอกห องเร ยน ลานเอนกประสงค ท าการป ต วหนอน บร เวณสวนป าระหว างอาคาร 5-6 ปร บปร งอาคารสถานท ได แก ห องโสตท ศนศ กษา(ใหม ) อาคาร ส าน กงาน เช นห องบร หารก จการน กเร ยน ห องผ อ านวยการ ห องบร หารท วไป พ.ศ นายธว ช ธ วงศ ค า ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการคนท 20 ได อน ม ต จ ดท าร วคอนกร ตรอบโรงเร ยน จ านวน เมตร งบประมาณ 521,000 บาท ปร บปร งห องน าคร หญ ง คร ชาย อาคาร 1 งบประมาณ 250,000 บาท ปร บปร งระบบระบายน าภายในโรงเร ยน งบประมาณ 200,000 บาท วางท อระบายน า อาคาร 1 งบประมาณ บาท ปร บปร งบ านพ กคร เร อนแถว งบประมาณ 54,500 บาท ปร บปร งห องน าห องส วมและทาส ภายนอกอาคาร งบประมาณ 145,000 บาท ปร บปร งศ นย HUB งบประมาณ 200,000 บาท ปร บปร งห องว ชาการ งบประมาณ 217,367 บาท ปร บปร งศ นย เพ อนใจว ยร น งบประมาณ 200,000 บาท ก อสร างส วมชาย แบบ 6/49 งบประมาณ 598,000 บาท จ างเหมาปร บซ อมร วบ านพ กคร งบประมาณ 450,500 บาท พ.ศ ป จจ บ น นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ย ายมาด ารงต าแหน งผ อ านวยการ คนท 21 พ.ศ ได ร บแต งต งเป นรองประธานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลาย จ งหว ด ตากและได ร บการแต งต งเป นประธานกล มโรงเร ยนล มน าเมย โรงเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลาย อ าเภอชายแดนฝ งตะว นตก โรงเร ยนเป นท ต งของศ นย การเร ยนร ว ชาภาษาไทย จ งหว ดตาก

11 ป จจ บ นโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ม ท ด น 32 ไร 38 ตารางวา ม อาคารเร ยนถาวร 5 หล ง ห องเร ยน 54 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา 1 ห อง ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 8 ห อง ห องเร ยนส เข ยว 1 ห อง ห องปฏ บ ต การคหกรรม 2 ห อง ห องปฏ บ ต การอ ตสาหกรรม 2 ห อง ห องปฏ บ ต การ ดนตร ไทย 1 ห อง ห องปฏ บ ต การดนตร สากล 1 ห อง ห องปฏ บ ต การศ ลปศ กษา 3 ห อง ห องศ นย ว ชา 8 ห อง ห องพยาบาล 2 ห อง ห องสม ด 1 ห อง ห องโสตท ศนศ กษา 2 ห อง หอประช ม 2 ห อง โรงอาหาร 1 ห อง สนามฟ ตบอล 1 แห ง สนามบาสเกตบอล 2 แห ง สนามวอลเลย บอล 2 แห ง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 5 ห อง ห องศ นย ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น 1 ห อง ห อง จร ยธรรม1 ห อง ห องแนะแนว 1 ห อง ห องน า ห องส วม 6 หล ง บ านพ กคร 19 หล ง บ านพ กภาร โรง 2 หล ง ผ บร หาร 4 คน คร - อาจารย ท ปฏ บ ต หน าท 84 คน คร อ ตราจ าง 31 คน ล กจ างประจ า 13 คน คร จ างเจ าของภาษาพม า 2 คน ภาษาต างประเทศ 5 คน ม น กเร ยนท งหมด 2,543 คน เม อน บอาย จนถ งป จจ บ นน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ม อาย รวม 96 ป และจะม อาย ครบ 99 ป ในป พ.ศ. 2557

12 ผ งโครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) ฝ ายบร หารบ คคล (นายนพพร วรอ ไร) ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นางกมลพร ก ณฑ น ล) ฝ ายบร หารว ชาการ (นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ) ฝ ายบร หารท วไป (นางศ ร พร จงจร ญก จ) ส าน กงานอ านวยการ (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) ผช.กล มงานบ คลากรคร และ บ คลากร ทางการศ กษา (นางอล สา ป ญญาเทพ ) - งานการวางแผนอ ตราก าล งและก าหนด ต าแหน ง - งานการสรรหา การบรรจ แต งต งและ การออกจากราชการ - งานเล อนต าแหน ง - งานว น ย การร กษา และเวรยาม - งานการบ าร งขว ญและก าล งใจบ คลากร - งานพ ฒนาบ คลากร ผช.กล มงานปกครองน กเร ยน (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ ) - งานพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน - งานเคร อข ายผ ปกครอง - งานส าน กงาน - งานระเบ ยบว น ยและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค - งานยาเสพต ด - งานปกครองระด บช น - งานสภาน กเร ยน และส งเสร มประชาธ ปไตย - งานสารว ตน กเร ยน ผช.กล มงานแผนงาน พ สด และส นทร พย (นางจ นทร เพ ญ ค าปาแก ว) - งานแผนพ ฒนาโรงเร ยน - งานจ ดสรรงบประมาณ - งานการจ ดท าและเสนอของบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตาม - งานการบร หารพ สด และส นทร พย - งานการจ ดระบบควบค ม ตรวจสอบ ผช.กล มงานการเง น บ ญช และรายได สถานศ กษา (นายจ กกฤษณ เร องปร ชา ) - งานการบร หารการเง น - งานการบร หารการบ ญช - งานการลงท นเพ อการศ กษา - เง นรายได สถานศ กษา - งานการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา - งานสร ปรายงานผลการด าเน นงาน และผลการใช เง น - งานหน วยเบ ก ผช.กล มงานบร หารว ชาการ 1 (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน - งานพ ฒนากล มสาระการเร ยนร 8 กล ม - งานพ ฒนาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน - งานว จ ยเพ อการศ กษา - งานห องสม ด - งานแนะแนว/เง นก เพ อการศ กษา/ท นการศ กษา - งาน Education Hup / SME Worldclass standard school - งานประก นค ณภาพการศ กษา - งานคอมพ วเตอร - งานเร ยนร วม - งานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษา - งานน เทศภายใน ผช.กล มงานบร หารว ชาการ 2 (นางสาวนพวรรณ ส หะอ าไพ) - งานทะเบ ยน /ว ดผล - งานร บน กเร ยน ผช.กล มงานบร หารว ชาการ 3 (นางวรรณร แก วมา) - งานส าน กบร หารว ชาการ - งานโรงเร ยนพระราชทาน - งานประเม นและต ดตามผลว ชาการ ผช.กล มงานส งเสร มนว ตกรรมทางการศ กษา และพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา (นายบ ญธรรม บ ญนาย น ) - งานพ ฒนาระบบเคร อข ายสารสนเทศ และเทคโนโลย - งานโสตท ศนศ กษา - งานส งเสร มและประสานงานการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย - งานประชาส มพ นธ และว ทย โรงเร ยน - งานวารสารโรงเร ยน - งานสารสนเทศ ผช.กล มงานบร การ (นางประด บ เด อนจ นทร ฉาย) - งานบร การช มชนส มพ นธ - งานธนาคารโรงเร ยน - งานสว สด การโรงเร ยน - งานสหกรณ โรงเร ยน - งานแผนงบประมาณฝ ายบร หารท วไป - งานหน งส อเร ยนเสร ม - งานโภชนาการ กล มงานอาคารสถานท และส ขอนาม ย (นายอ านวย อาจหาญ ) งานด แลอาคารสถานท / งานน กการภารโรง/ งาน บ านพ กคร / งานธนาคารขยะ / งานสาธารณ ปโภค และ งานปร บซ อมบ าร ง/งานยานพาหนะและบร การ / งาน จ ดระเบ ยบจราจร/ งานส งเสร มส ขภาพและอนาม ย โรงเร ยน ผช.กล มงานส าน กงานผ อ านวยการ ( นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย ) - งานการจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค กร - งานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน - งานการประชาส มพ นธ งานการศ กษา - งานจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต งานประจ าป - งานการเสร มสร างประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต ราชการ - งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย ผช.กล มงานธ รการและสารบรรณ (นายจร ล กอบฝ น ) - งานธ รการและสารบรรณโรงเร ยน - งานการประสานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา - งานส มพ นธ ก บองค กรช มชน - งานประสานราชการก บเขตพ นท และหน วยงานอ นๆ - งานพ ฒนาระบบ e-office, e-filing

13 1. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารว ชาการ ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการฝ ายบร หารว ชาการ รองผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ (นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ) ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ 2 (นางสาวนพวรรณ ส หะอ าไพ ) ผ ช วยผ อ านวยการ ฝ ายบร หารว ชาการ 1 (นายฉ ตรช ย น เทศน ) ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบร หารว ชาการ 3 (นางวรรณร แก วมา ) กล มงานทะเบ ยน - งานทะเบ ยนและเท ยบโอนผลการเร ยน (นางสาวนพวรรณ ส หะอ าไพ) - งานทะเบ ยนประว ต น กเร ยน (นายบ ญธรรม บ ญนาย น) - งานว ดผลและประเม นผล (นายธนส น ช เก ยรต ตก ล) - งานร บน กเร ยน (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) กล มงานสาระการเร ยนร - กล มสาระภาษาไทย (นางส น ย ยะส ก ม) - กล มสาระคณ ตศาสตร (นายศรช ย หน มค า) - กล มสาระว ทยาศาสตร (นายประเสร ฐ แก วมา) - กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (นายน ร นดร รสส ข มาลชาต ) - กล มสาระศ ลปะ (นางกาญจนา ชาญเช งพาน ช) - กล มสาระส ขศ กษา และพลศ กษา (นางภมร อาจหาญ) - กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย (นายประพ นธ พ ทยาวรรณ) - กล มสาระภาษาต างประเทศ (นางสาวพลอย พ ฒนาน ร กษ ) ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) - งานน กศ กษาว ชาทหาร (นายนพพร วรอ ไร) - งานก จารล กเส อ/เนตรนาร (นายไพโรจน ไวว อง) - งานก จการย วกาชาด (นางสาวนงเยาว เร อนใจด ) กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและส งเสร มว ชาการ - งานพ ฒนาหล กส ตร (นางสาวจ ตรา อย เจร ญ) - งานประก นค ณภาพการศ กษา (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) - งาน Education Hub SME Word class standard school (นางแสงเด อน ส ร สานต ) - งานห องสม ด (นายจ าลอง เขยก น) - งานแนะแนว (นางเพล นพ ศ ศร ส วรรณ) - กองท นก ย ม และท นการศ กษา (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานว จ ยเพ อพ ฒนา (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานพ ฒนาศ นย การเร ยนร แหล งการเร ยนร ศ นย ว ฒนธรรม Asian (นางสาวจ ตรา อย เจร ญ) - งานกล มโรงเร ยนม ธยมศ กษา -งานโรงเร ยนพระราชทาน (รองสคราญจ ต ศร ญญามาศ) - งานประเม นและต ดตามผลว ชาการ (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - ส าน กงานบร หารว ชาการ งานธ รการ สารบรรณ (นางวรรณร แก วมา) พ สด -การเง นและงานควบค มภายใน (นางวรรณร แก วมา) งานข อม ลสารสนเทศแผนงาน ประชาส มพ นธ สร ปงาน (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) งานอ ดส าเนา เอกสารการพ มพ (นายสมยศ จ รก ลธรวณ ช) (นายฉ ตรช ย ว เทศน ) - งานคอมพ วเตอร ( นางน ตยา เคล อบว ง ) - งานน กเร ยนเร ยนร วม ส งเสร มน กเร ยน ท ม ความสามารถพ เศษ (นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร) - งานน เทศภายใน (นางอภ ญญา เก อก ลประชา)

14 2. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม รองผ อ านวยการฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นางกมลพร ก ณฑ น ล) คณะกรรมการบร หาร ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ กล มงานแผนงาน พ สด และส นทร พย ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นางจ นทร เพ ญ ค าปาแก ว) กล มงานการเง น บ ญช และรายได สถานศ กษา ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารนโยบาย แผน และงบประมาณ (นายจ กกฤษณ เร องปร ชา ) - งานแผนพ ฒนาโรงเร ยน (นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร) งานจ ดสรรงบประมาณ ( นางจ นทร เพ ญ ค าปาแก ว,) งานการจ ดท าและเสนอของบประมาณ (นายส ชาต เข ยวน อย) งานตรวจสอบต ดตาม ประเม นผลโครงการตามย ทธศาสตร (นางกาญจนา ชาญเช งพาน ช) - งานการบร หารพ สด และส นทร พย (นางก ลยา ประท ป ณ ถลาง) งานการจ ดระบบควบค ม ตรวจสอบ ในหน วยงาน (นางอล สา ป ญญาเทพ) งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย (นางสาวพลอยไพล น ส ขพลอย) - งานการบร หารการเง น (นางร ตนาภรณ ว เทศน ) งานการบร หารการบ ญช ( นางสาวส ดคน ง ส รศ กด ส ทธ ช ย ) งานการลงท นเพ อการศ กษา (นางร ตนาภรณ ว เทศน ) เง นรายได สถานศ กษา (นายศ กด นร นทร ส ก นทา) งานการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา (นายศ กด นร นทร ส ก นทา) - งานสร ปรายงานผลการด าเน นงาน และผลการใช เง น (นางสาวส ดคน ง ส รศ กด ส ทธ ช ย) - งานหน วยเบ ก (นายจ กกฤษณ เร องปร ชา )

15 3. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารบ คคล ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการบร หาร ฝ ายบร หารบ คคล รองผ อ านวยการฝ ายบร หารบ คคล ( นายนพพร วรอ ไร ) กล มงานบ คลากรคร และบ คลากรทางการศ กษา ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารบ คคล (นางอล สา ป ญญาเทพ ) กล มงานปกครองน กเร ยน ผช.ผ อ านวยการฝ ายบร หารบ คคล (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ) - งานการวางแผนอ ตราก าล งและก าหนดต าแหน ง (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานการสรรหา การบรรจ แต งต งและการออกจากราชการ (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานเล อนต าแหน ง เล อนว ทยฐานะ(นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานว น ย การร กษา และเวรยาม(นายจร ล กอบฝ น) - งานการบ าร งขว ญและก าล งใจบ คลากร (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานพ ฒนาบ คลากร (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานพน กงานราชการ/ล กจ างช วคราว (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานท ไม ได ระบ ในงานอ น (นางอล สา ป ญญาเทพ) - งานพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน (นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย) - งานเคร อข ายผ ปกครอง (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ) - งานส าน กงาน (นางแสงเด อน แก วส ร ยะ) - งานระเบ ยบว น ยและค ณล กษณะอ นพ งประสงค (นางสาวนงเยาว เร อนใจด ) - งานยาเสพต ด (นางอร ณ ค ณาจ ตต การ ณ) - งานปกครองระด บช น (นายสมาน โตส งห ) - งานสภาน กเร ยน และส งเสร มประชาธ ปไตย (นายว ทยา หร วรน นท ) - งานสารว ตน กเร ยน (นายสมฤท ย จ นทร เจร ญ)

16 4. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายบร หารท วไป ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการบร หาร ฝ ายบร หารท วไป รองผ อ านวยการฝ ายบร หารท วไป (นางศ ร พร จงจร ญก จ ) กล มงานส งเสร มนว ตกรรมทางการศ กษา และพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารท วไป (นายบ ญธรรม บ ญนาย น ) กล มงานบร การ ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารท วไป (นางประด บ เด อนจ นทร ฉาย) กล มงานอาคารสถานท และส ขอนาม ย ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายบร หารท วไป (นายอ านวย อาจหาญ) - งานพ ฒนาระบบเคร อข ายสารสนเทศ และเว บไซต สถานศ กษา (นายว ช ย ใจยาส นา) - งานเทคโนโลย ส อสาร สารสนเทศ และระบบไอท (นายบ ญธรรม บ ญนาย น) - งานโสตท ศนศ กษา (นางท พยา ส ร ส ว ณณ ) - งานส งเสร มและประสานงานการศ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย (นางชลธ ชา น ชาร มย ) - งานประชาส มพ นธ (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) - งานว ทย โรงเร ยน (นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล) งานวารสารโรงเร ยน(นางน ตยา เคล อบว ง) งานสารสนเทศโรงเร ยน (นางร กษ ส มล โกศล) - งานบร การช มชนส มพ นธ (นางอ าไพ พรมมา) งานส าน กงานฝ ายบร หารท วไป (นางอ งคนา โชต ถว ลภ กด ) งานสารสนเทศฝ าย (นางส น ย ยะส ก ม) - งานธนาคารโรงเร ยน (นางเพ ญพ มล ปานค า) - งานสว สด การโรงเร ยน (นางประด บ เด อนจ นทร ฉาย) - งานสหกรณ (นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร) งานปฏ คม (นางแสงเด อน แก วส ร ยะ) - งานแผนงบประมาณฝ ายบร หารท วไป (นางสาวจ นตนา อ มประเก ยนธรรม) งานหน งส อเร ยนเสร ม (นางก ลยา ประท ป ณ ถลาง) งานโภชนาการ (นางส ก ญญา เน องพ ก) - งานด แลอาคารสถานท สภาพแวดล อม (นายอ านวย อาจหาญ) งานน กการภารโรง (นายอ านวย อาจหาญ) - งานบ านพ กคร (นายสมาน โตส งห ) - งานธนาคารขยะ (นางนาตยาณ ไวว อง) - งานสาธาณ ปโภค และงานปร บซ อมบ าร ง (นายส ชาต เข ยวน อย) งานยานพาหนะและบร การ (นายไพโรจน ไวว อง) งานจ ดระเบ ยบจราจร (นายอ านวย อาจหาญ) - งานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยโรงเร ยน (นางภมร อาจหาญ )

17 5. ผ งโครงสร างการบร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ฝ ายส าน กงานอ านวยการ ชมรม สมาคม ม ลน ธ ต างๆ ผ อ านวยการโรงเร ยน (นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) คณะกรรมการสถานศ กษาฯ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการบร หาร ฝ ายส าน กงานอ านวยการ รองผ อ านวยการฝ ายส าน กงานอ านวยการ ( นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา ) กล มงานส าน กงานผ อ านวยการ ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายอ านวยการ( นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย ) กล มงานธ รการและสารบรรณ ผช.ผ อ านวยการ ฝ ายอ านวยการ (นายจร ล กอบฝ น ) - งานการจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค การ (นางสาวอ ไรวรรณ อ นร ราย) - งานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน (นายฐาปนะพงษ ทะน นใจ) - งานการประชาส มพ นธ งานการศ กษา (นายศ กด นร นทร ส ก นทา) - งานจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต งานประจ าป (นางอภ ญญา เก อก ลประชา) - งานการเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) - งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย (นางสาวจ ราภรณ เพชรป ญญา) - งานด าเน นงานธ รการและสารบรรณโรงเร ยน (นางภ ทธ รา เชษฐ ตระก ล) - งานการประสานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา (นางภ ทธ รา เชษฐ ตระก ล) - งานส งเสร ม สน บสน นด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากรและบร หารท วไป (นางภ ทธ รา เชษฐ ตระก ล) - งานประสานราชการก บเขตพ นท และหน วยงานงานอ น (นางเพ ญพ กตร โอสถานนท ) - งานพ ฒนาระบบ e-office, e-filing โรงเร ยน (นางเพ ญพ กตร โอสถานนท ) - งานท ไม ได ระบ ไว ในงานอ น (นางเพ ญพ กตร โอสถานนท )

18 ท ต งสถานศ กษา แผนท ต งสถานศ กษา โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ต งอย ณ เลขท 51 ถนนประสาทว ถ อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย โทรศ พท , โทรสาร E mail Website ข อม ลท วไป ช อโรงเร ยน ประเภทโรงเร ยน อ กษรย อ ว นสถาปนาโรงเร ยน พระพ ทธร ปประจ าโรงเร ยน สรรพว ทยาคม ม ธยมศ กษา ตอนต น-ตอนปลาย, สหศ กษา ส.ว. 30 พฤศจ กายน 2458 พระพ ทธประท ป วโรท ย ส ญล กษณ ของโรงเร ยน ร ปคบเพล ง หมายถ ง ป ญญาเป นแสงสว าง น าทางช ว ต คต พจน ปร ชญา ส ขน ต ห ตส ขาวหา เร องด วยป ญญาและค ณธรรม ม วง - เหล อง แปลว าความอดทนน าประโยชน ส ขมาให ส ม วง หมายถ ง เป นส ผสมท เก ดข นระหว างส แดง ก บส น าเง น อ นหมายถ งพระมหากษ ตร ย ส เหล อง หมายถ ง ศาสนา ส ม วง-เหล อง จ งม ความหมาย ให ท กคนย ดม น ใน ชาต ศาสนา และองค พระมหากษ ตร ย อย เหน อ ส งอ นใด ต นไม ประจ าโรงเร ยน ค อ ต นสน เป นส ญล กษณ ของ ความอ อนไหวล ลม แข งแรง อาย ย นยาว

19 แผนผ งบร เวณโรงเร ยนสรรพว ทยาคม แผนภ ม โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสรรพว ทยาคม อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก ท าเน ยบผ บร หารโรงเร ยนสรรพว ทยาคม

20 ล าด บท ช อผ บร หาร ต าแหน ง ป พ.ศ นายเท ง ส ขนาม นายปล ก แสนวงษ นายทองอย วงษ ภ ม นายบร บ รณ (แนบ ) อ นทรส ตร นายมงคล ย วเวส นายทรง ย งยวด นายส เมธ สารว ทย นายเทพ ไกรโชค นายถนอม ส งขพ ท กษ นายช น ศร สว สด นายส าราญ ด มงคล นายจร ญ ฉ ากมล นายล ายง บ อน อย นายสมน ก ย วพ นธ ว าท ร อยตร ไพศาล ประท มชาต นายสมศ กด จงร ธรรม นายไพร ตน ใยด นายเดช ร กการ นายชาญณรงค ภ ม ถาวร นายธว ช ธ วงศ ค า นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ คร ใหญ อาจารย ใหญ อาจารย ใหญ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ผ อ านวยการ ป จจ บ น

21 สร ปประมาณการใช เง นงบประมาณ โรงเร ยนสรรพว ทยาคม อ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก ประจ าป การศ กษา 2554 เง นอ ดหน นรายห ว ป การศ กษา 2554 ได ร บจ ดสรร 9,401,500 บาท ห กค าใช จ ายจ าเป น 1. ส ารองจ าย 10% 940,150 บาท 2. ค าน าม นเช อเพล ง 450,000 บาท 3. ค าสาธารณ ปโภค(ไฟฟ า+ประปา+โทรศ พท ) 25% 2,350,375 บาท 4. ค าเอกสารส งพ มพ 1,000,000 บาท 5. ค าวารสารและส งพ มพ (ห องสม ด) 50,000 บาท 6. ค าซ อมบ าร ง 100,000 บาท รวมท งหมด 4,890,525 บาท คงเหล อ 9,401,500 4,890,525 = 4,510,975 บาท จ านวนท น ามาจ ดสรร 4,510,975 บาท 1. งบบร หารท วไป 30 % = 1,353,293 บาท 1.1 ฝ ายบ คลากร 500,000 บาท (งบบร หารว ชาการสมทบ 500,000 รวมท งหมด 1,000,000 บาท) 1.2 ฝ ายบร หารท วไป 520,293 บาท 1.3 ฝ ายนโยบายและแผนงบประมาณ 130,000 บาท 1.4 ฝ ายปกครอง 103,000 บาท 1.4 ส าน กอ านวยการ 100,000 บาท 2. งบบร หารว ชาการ 70 % = 3,157,682 บาท (สมทบให บ คลากร 500,000 บาท) คงเหล องบบร หารว ชาการ 2,657,682 บาท 2.1 งานว ชาการ (ห องสม ด,ศ นย ว ฒนธรรม,ว ทยากรท องถ น,คอมพ วเตอร,ทะเบ ยน,ว ดผล) 2.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 2.3 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 2.4 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 2.5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 2.6 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 2.7 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ

22 ล าด บ ท 2.8 กล มสาระการเร ยนร พละศ กษา 2.9 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.10 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (ช มน ม,ชมรม,แนะแนว) รายละเอ ยดด งน 1. รายละเอ ยดการใช เง นงบประมาณหมวดบร หารว ชาการ แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการ [100,000] เร ยนร การงานพ นฐานอาช พ ก จกรรม แข งข นท กษะทางว ชาการ (งานคหกรรม) ก จกรรม การพ ฒนาการจ ดการและค ณภาพการเร ยนร การ งานอาช พ ก จกรรม ส งเสร มก จกรรมงานเกษตร 5,000 ก จกรรม ส งเสร มก จกรรมงานช าง 5,000 2 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการ [107,000] เร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรม พ ฒนาส อการสอนหล กส ตรท องถ นภาษาพม า ก จกรรม พ ฒนาห องปฏ บ ต การทาง คณ ตศาสตร ก จกรรม ห องสม ดคณ ตศาสตร (SME) ก จกรรม โครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรม ส งเสร มศ กยภาพทางการเร ยนการสอน คณ ตศาสตร ก จกรรม จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ พ ฒนาการเร ยนการสอน นายประพ นธ พ ทยาวรรณ 20,000 นางผด งภรณ แหงมงาม 70,000 นางผด งภรณ แหงมงาม 7,000 10,000 15,000 5,000 20,000 50,000 นายศรช ย หน มค า นางท พยา ส ร ส ว ณณ นายศรช ย หน มค า นางภณ ตา แก วเจร ญเนตร นางน รมล พ พ ฒน ค ปต ก ล นางวรรณร แก วมา นางส ปราณ ป ทมส ทธ โชต ก จกรรม ศ กษาด งานโรงเร ยนมาตรฐานสากล 15,000 *งบบ คลากร* 3 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย [170,000] นางส น ย ยะส ก ม ก จกรรม พ ฒนาส อการเร ยนการสอน 62,000 น.ส.ฐาน ตา,นางส มาล ก จกรรม จ ดน ทรรศการว นส นทรภ 5,000 นางส น ย,น.ส.ธ ญญาร ตน ก จกรรม จ ดน ทรรศการว นภาษาไทยแห งชาต 10,000 นางส น ย ยะส ก ม

23 ล าด บ ท แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรม ส งเสร มการอ าน ก จกรรม การเข ยนเช งสร างสรรค ก จกรรม ก จกรรมการแสดงละครค ณภาพ ก จกรรม พ ฒนาศ นย ภาษาไทย ก จกรรม การพ ดต อหน าประช มชนแข งข นกลอนสด โต วาท ก จกรรม ละครมรดกไทย ก จกรรม การฟ งเทศน มหาชาต ก จกรรม อ านร อยแก ว ร อยกรอง ก จกรรม เข ยนค าขว ญเร ยงความเข ยนภาษาไทยถ กต อง 4 โครงการ: พ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 10,000 4,000 20,000 30,000 10,000-4,000 10,000 5,000 [510,000] นางอภ ญญา เก อก ลประชา นางก ลยา ปาหา นางอภ ญญา เก อก ลประชา นางส น ย,น.ส.จ นทร จ รา นางอภ ญญา เก อก ลประชา นางอล สา ป ญญาเทพ นางจร สศร ธรรมจ ต นางอภ ญญา,นางอล สา นางพ ชราภรณ, นางจรวยพร นายประเสร ฐ แก วมา ก จกรรม จ ดซ ออ ปกรณ -สารเคม 190,000 นางอ าไพ พรมมา ก จกรรม พ ฒนาและส งเสร มจ ดท าโครงงานว ทยาศาสตร 20,000 นางก ลยา ประท ป ณ ถลาง ก จกรรม จ ดซ อเคร องม ออ เลคทรอน กส เพ อการเร ยนการ สอนในห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 215,000 นายธนส น ช เก ยรตต ก ล ก จกรรม น ทรรศการส ปดาห ว ทยาศาสตร ก จกรรม ว สด ส าน กงาน 5 โครงการ: ส งเสร มและพ ฒนากล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ก จกรรม พ ฒนาส อการเร ยนร ห องเร ยนของ ภาษาต างประเทศ ก จกรรม แลกเปล ยนเยาวชนไทยนานาชาต ก จกรรม พ ฒนาท กษะความสามารถทางภาษาต างประเทศ ก จกรรม พ ฒนาศ กยภาพคร น กเร ยนและส งเสร มการเร ยน ภาษาศ นย ERIC ก จกรรม ส งเสร มความเป นเล ศทางท กษะภาษาอ งกฤษ ก จกรรม ว สด ส าน กงาน 30,000 55,000 [153,000] นายช ยสว สด ทองประว ทย นางอ าไพ พรมมา นางสาวพลอย พ ฒนาน ร กษ 30,000 นางแสงเด อน ศ ร สานต 3,000 30,000 10,000 50,000 30,000 นางก ลยา พ ทยาวรรณ นางก ลยา พ ทยาวรรณ นางก ลยา พ ทยาวรรณ นางสาวพลอย พ ฒนาน ร กษ นางร ชน ศร ป อ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย

ช อโครงการ แผนงาน ผ ร บผ ดชอบ ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ช อโครงการ การพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย เพ อการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงาน พ ฒนาและยกระด บค ณภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ผ ร บผ ดชอบ นางจ รภ ทร พงศ พ ทธ ร จ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ล กษณะโครงการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information