ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ"

Transcription

1 ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ( ) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด ( ) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาอ าเภอ นโยบายการพ ฒนาท องถ น ท งในทางด านเน อหาสาระ กระบวนการ ข นตอน และระยะเวลาจ ดท า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ด งกล าว เร ยบร อยแล ว เพ อให การตามแผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนาสามป และแนวทางการพ ฒนาท ก าหนดไว ส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ตลอดจนได ร บการสน บสน นในด านต าง ๆ จาก ท เก ยวข องก บต าบล จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ของต าบล ข น 1. ว ตถ ประสงค การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ม ว ตถ ประสงค ด งน 1.1 เพ อแสดงความส มพ นธ เช อมโยง และสอดคล องก นระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การประจ าป 2552 และจ ดท างบประมาณประจ าป เพ อแสดงแนวทางการพ ฒนาในป 2553 ท ม ความสอดคล องและสามารถสนองตอบต อ ย ทธศาสตร การพ ฒนา และแผนสามป อย างม ประส ทธ ภาพ 1.3 เป นการจ ดเตร ยมโครงการพ ฒนาต าง ๆ ให อย ในล กษณะท พร อมจะบรรจ ในเอกสาร งบประมาณประจ าป และน าไปปฏ บ ต การได ท นท เม อได ร บงบประมาณ 2. เป าหมาย จ ดท าเอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 จ านวน 7 เล ม 3. ว ธ 3.1 การเก บรวบรวมข อม ล ระหว างว นท 30 ส งหาคม 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน 2552 (เก บรวบรวมข อม ลตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนาสามป ) 3.2 การว เคราะห ข อม ล ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2552 ถ งว นท 31 ต ลาคม 2552 (ว เคราะห ข อม ลตามย ทธศาสตร การพ ฒนา และแผนพ ฒนาสามป ) 3.3 การก าหนดว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนา

2 ระหว างว นท 16 ส งหาคม 2552 ถ งว นท 16 ก นยายน การจ ดท ารายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ในป งบประมาณ 2553 ระหว างว นท 16 ก นยายน 2552 ถ งว นท 25 ก นยายน การจ ดท าร างแผนปฏ บ ต การ ระหว างว นท 20 ก นยายน 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน การอน ม ต แผนและประกาศใช แผน ระหว างว นท 1 ธ นวาคม 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน 2553 ในการตามข นตอนและว ธ การด งกล าวม องค กรร บผ ดชอบได แก คณะกรรมการ สน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ประชาคมต าบล ประชาคม หม บ าน และประชาชนในเขตต าบล ได ประสานงานในการจ ดท าโครงการและแนว ทางการพ ฒนา ต าบลประจ าป ระยะเวลา ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน ท ร บผ ดชอบโครงการ ต าบล 6. การต ดตามประเม นผล การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2552 ม การต ดตามประเม นผล 2 คร งด งน 6.1 การต ดตามประเม นผลระยะท 1 ว นท 1 ต ลาคม 2551 ถ ง 31 มกราคม การต ดตามประเม นผลระยะท 2 ว นท 1 ก มภาพ นธ 2553 ถ ง 30 ก นยายน ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ต าบล จะม แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 เพ อการพ ฒนาให สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ท จ ดท าไว 7.2 ต าบล จะม แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 เพ อใช เป นแนวทาง ใน การพ ฒนาในป งบประมาณ 2553 อย างม ประส ทธ ภาพ 7.3 ต าบล ได ใช งบประมาณท ม อย อย างจ าก ดในการพ ฒนาอย าง ม ประส ทธ ภาพและเป นระบบ ลงช อ. ( นางนราพร เมตตา ) เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน

3 ส วนท 2 สภาพท วไปขององค การบร หารส วนต าบล สภาพท วไปและสภาพทางเศรษฐก จและส งคม 1. สภาพท วไป 1.1 ท ต ง ต าบล เป นเขตการปกครองของอ าเภอเม อง จ งหว ดกาฬส นธ ต งอย เขตรอบนอกของ เม องกาฬส นธ อย ทางท ศเหน อของจ งหว ดกาฬส นธ ห างจากจ งหว ดกาฬส นธ ประมาณ 3 ก โลเมตร สภาพโดยท วไปต าบลม เขตต ดต อองค การบร หารส วนต าบลใกล เค ยงด งต อไปน ท ศเหน อ ต ดต อก บต าบลเหน อ อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ ท ศตะว นตก ต ดต อก บต าบลโนนศ ลาเล ง ก งอ าเภอฆ องช ย จ งหว ดกาฬส นธ ท ศตะว นออก ต ดต อก บต าบลห วยโพธ อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ ท ศใต ต ดต อก บต าบลอ มเม า อ าเภอยางตลาด จ งหว ดกาฬส นธ 1.2 ต าบล ม โดยประมาณ ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 28, ไร 1.3 สภาพภ ม ประเทศ ต าบล ม ภ ม ประเทศเป นท ราบล มม ความอ ดมสมบ รณ เหมาะส าหร บการท าเกษตรกรรม ม ล าห วยหนองน าธรรมชาต และโครงการชลประทานเป นแหล งน าท ส าค ญของต าบล ม สภาพภ ม อากาศ ประกอบด วย 3 ฤด ด งน ฤด ร อน เร มต งแต เด อน ก มภาพ นธ ถ งเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน เร มต งแต เด อนม ถ นายน ถ งเด อนก นยายน ฤด หนาว เร มต งแต เด อนต ลาคม ถ งเด อนมกราคม 1.4 จ านวนหม บ าน 16 หม บ าน ด งน จ านวนหม บ านอย ในเขตต าบลท งหมด รายช อหม บ านและผ น าหม บ าน ต าบล ม 16 หม บ าน ม นายช ช ต ว เช ยรซอย เป น ก าน นประจ าต าบล ด งต อไปน 1. หม ท 1 บ านคอนเร ยบ 2. หม ท 2 บ านก ดอ อ 3. หม ท 3 บ านโคกกลาง 4. หม ท 4 บ านเตาไห 5. หม ท 5 บ านช างอ ยอ 6. หม ท 6 บ าน 7. หม ท 7 บ าน

4 8. หม ท 8 บ านดอนนาแก 9. หม ท 9 บ านดอนสนวน 10. หม ท 10 บ านหนองคอนช ย 11. หม ท 11 บ านคอนเร ยบ 12. หม ท 12 บ านโนนสว าง 13. หม ท 13 บ านดอนเจ าป 14.หม ท 14 บ านส ขสว สด 15. หม ท 15 บ านไผ ทอง 16. หม ท 16 บ านโต น หม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,16 เป นหม บ านเร งพ ฒนาอ นด บ รายช อผ ใหญ บ าน หม 1 นายบ ญส ข การสอน หม 2 นายเท ยง ก ลศร หม 3 นายสม ย ก นยาสน หม 4 นายส ยอน ก งภ เขา หม 5 นายบ ญถ น หาญช ย หม 6 นายบ ญช ถ ตย เลขา หม 7 นายช ช ต ว เช ยรซอย หม 8 นายทองส ข จ าเร ญร กษ หม 9 นายณรงค พ นธ โกฎ หม 10 นายประคอง โคตรบ ญครอง หม 11 นายสร อย เร ยบเจ อ หม 12 นายพ ท ย บ ปผาเดช หม 13 นายทองบ อ เพชรส งหาร หม 14 นายด ากว ภ ม ศร หม 15 นายก าจ ด พ นโกฎ หม 16 นายอารมย พ มพ พะร ตน 1.5 จ านวนประชากร ต าบล ม จ านวนประชากร 11,002 คน จ านวน 2,268 คร วเร อน แยกเป น ชาย 5,554 คน หญ ง 5,448 คน ม ความหนาแน นเฉล ยจ านวน คน / ตารางก โลเมตร

5 2. สภาพทางเศรษฐก จ 2.1 อาช พ อาช พหล ก ได แก การท านา จ านวน 2,000 คร วเร อน อาช พรองได แก 1. ท าไร ส วนใหญ ได แก ม นส าปะหล ง จ านวน - คร วเร อน 2. ท าสวน ส วนใหญ ได แก ไม ย นต น-ไม ผล จ านวน 10 คร วเร อน พ ชผ ก จ านวน 70 คร วเร อน ไม ดอก-ไม ประด บ จ านวน 10 คร วเร อน อาช พเล ยงส ตว ได แก โค กระบ อ จ านวน 16 คร วเร อน ส กร จ านวน 25 คร วเร อน เป ด -ไก จ านวน 10 คร วเร อน อาช พค าขาย จ านวน 50 คร วเร อน ส วนมากม รายได เฉล ยคร วเร อนละ 20,000 บาท/ป 2.2 หน วยธ รก จในเขตต าบล ธนาคาร - แห ง โรงแรม 1 แห ง ป มน าม นขนาดใหญ 4 แห ง ป มน าม นขนาดเล ก - แห ง โรงงานอ ตสาหกรรม 1 แห ง โรงส ข าว 49 แห ง อ ตสาหกรรมในคร วเร อน 10 แห ง 3. สภาพทางส งคม 3.1 สภาพทางการศ กษา โรงเร ยนประถมศ กษา 6 แห ง ซ งเป นของร ฐบาล 1. โรงเร ยนก ดอ อส ขสว สด ต งอย ในเขตหม ท โรงเร ยนบ านโคกกลาง ต งอย ในเขตหม ท 3 3. โรงเร ยนบ านเตาไหฯ ต งอย ในเขตหม ท 4 4. โรงเร ยนบ านดอนสนวนฯ ต งอย ในเขตหม ท 9 5. โรงเร ยนบ านคอนเร ยบ ฯ ต งอย ในเขตหม ท โรงเร ยนบ านฯ ต งอย ในเขตหม ท โรงเร ยน/สถาบ นช นส ง - แห ง

6 3.1.3 ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน 14 แห ง ห องสม ดประชาชน - แห ง ศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน 1 แห ง ศ นย พ ฒนาเด กเล กประจ าหม บ าน 4 แห ง ( พช.ถ ายโอน / ศ นย ว ด ) 3.2 สถาบ นและองค การทางศาสนา ว ด / ส าน กสงฆ 12 แห ง 1. ว ดป าพ ทธมงคล อย ในเขตหม ท 5 2. ว ดก ดอ อ อย ในเขตหม ท 2 3. ว ดดอนสนวน อย ในเขตหม ท 9 4. ว ดสว างอ มพว น อย ในเขตหม ท ว ดโพธ ช ยคอนเร ยบ อย ในเขตหม ท ว ดโพธ ช ยใน อย ในเขตหม ท 7 7. ว ดท ศนารามเตาไห อย ในเขตหม ท 4 8. ว ดดอนนาแก อย ในเขตหม ท 8 9. ว ดหนองคอนช ย อย ในเขตหม ท ว ดเน นเกษแก วเทพประทาน อย ในเขตหม ท ว ดสว างโคกกลาง อย ในเขตหม ท ว ดบ านโต น อย ในเขตหม ท ม สย ด จ านวน - แห ง ศาลเจ า จ านวน - แห ง 3.3 การสาธารณส ข สถาน อนาม ย ประจ าหม บ าน/ต าบล 1 แห ง ต งอย ในเขตหม ท 12 บ านโนนสว าง จากน ย งม หน วย อสม. แต ละหม บ านเพ อบร การข นม ลฐานของการร กษาพยาบาล อ ตราการม และการใช ส วมราดน า ร อยละ 100 เปอร เซ นต 3.4 ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น สถาน ด บเพล ง 1 แห ง หน วยป องก นภ ยฝ ายพลเร อน 1 แห ง ป อมยาม () - แห ง 4. การบร การข นพ นฐาน 4.1 สถานท ราชการในเขตต าบล ท ท าการต าบล ต งอย ในเขตหม ท สถาน อนาม ยประจ าต าบล ต งอย ในเขตหม ท 12

7 4.2 การคมนาคม ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 214 ถนนไปร อยเอ ด - กาฬส นธ ผ านหม 4,6, ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 213 ผ านบ านส ขสว สด ถนนกรมโยธาธ การสายบ านเตาไหถ งว ดป าพ ทธมงคล ถนน รพช. 3 สาย ถนนล กร งภายในหม บ านอ กจ านวนหน งซ งอย ในสภาพช าร ด เน องจากสภาพใช การมานาน ถนนคอนกร ตภายในหม บ านอ กจ านวน ก โลเมตร 4.3 การโทรคมนาคม เขตต าบล ย งขาดการบร การทางโทรศ พท เป นบางส วน ท ท าการไปรษณ ย โทรเลข - แห ง สถาน โทรคมนาคม - แห ง ส าน กงานบร การโทรศ พท - แห ง 4.4 การไฟฟ า ต าบล กระแสไฟฟ าครบท กหม บ าน แต ไม ครบท กคร วเร อน การให แสงสว าง ตามจ ดต าง ๆ ในเขตหม บ านย งไม ม เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน จ านวนประชากรท ใช ไฟฟ า จ านวนร อยละ 100 โดยแยกได ด งน ม ผ ใช ไฟฟ าท งหมด 2,268 คร วเร อน 4.5 แหล งน าธรรมชาต ท ส าค ญ คลอง 2 สาย สระน า 4 แห ง 4.6 แหล งน าท สร างข น ฝาย 1 แห ง บ อน าต น 25 แห ง บ อโยธา 10 แห ง อ น ๆ (บ อบาดาล) 3 แห ง 4.7 การประปา ต าบล ย งขาดแคลนน าด มน าใช ท สะอาด ย งต องขอความช วยเหล อจากอ น ตลอดเม อถ งฤด แล งการบร การน าประปาย งอย ในเขตต าบลเท าน น ม บางหม บ านท ม ประปาหม บ าน/ ประปาของส วนภ ม ภาค แต ย งไม เพ ยงพอต อความต องการ อ กท งไม ม แหล งเก บน าด บ ไว ใช นอกฤด ฝน ซ ง เป นป ญหาท าให ขาดแคลน น าสะอาดในการอ ปโภค บร โภค ต าบล ม โครงการท จะ ประสานก บราชการ ท ม หน าท เก ยวก บการจ ดท าประปาเพ อแก ไขป ญหาเร องน ต อไป ประชากรม น าประปาใช 2,268 คร วเร อน ได แก หม ท 1-16

8 5. ข อม ลอ น ๆ 5.1 ทร พย ยากรธรรมชาต ใน เขตต าบล ไม ม ทร พย ยากรธรรมชาต ท จะน ามาเป นว ตถ ด บในการพ ฒนาได 5.2 มวลชนจ ดต ง ล กเส อชาวบ าน 2 ร น จ านวน 400 คน ไทยอาสาป องก นชาต 1 ร น จ านวน 365 คน กองหน นเพ อความม นคงของชาต - ร น จ านวน - คน อ น ๆ (ระบ ) เช น - แม บ านเกษตร 2 ร น จ านวน 50 คน - เยาวชน 3 ร น จ านวน 100 คน - อพป. 1 ร น จ านวน 100 คน อสม. 1 ร น จ านวน 100 คน 6. ศ กยภาพในต าบล ศ กยภาพของต าบล 1. จ านวนบ คลากร ในต าบล ม จ านวนท งหมด 24 ต าแหน ง 2. ต าแหน งในต าบล ม ด งน - น กบร หารงาน (ปล ดฯ) 1 อ ตรา - น กบร หารงาน (รองปล ดฯ) 1 อ ตรา - ต าแหน งในส าน กปล ดองค การบร หารส วนต าบล 6 อ ตรา - ต าแหน งในส วนการคล ง 8 อ ตรา - ต าแหน งในส วนโยธา 7 อ ตรา - ส วนการศ กษาและว ฒนธรรม 2 อ ตรา - ส วนสว สด การและส งคมสงเคราะห 4 อ ตรา - ส วนส งเสร มการเกษตร - - ต าแหน งล กจ างประจ า 2 อ ตรา - พน กงานจ างตามภารก จ 29 อ ตรา - พน กงานจ างท วไป 17 อ ตรา 3. ระด บการศ กษา - ประถมศ กษา 3 คน - ม ธยมศ กษาตอนต น 8 คน - ปวช. 5 คน - ม ธยมศ กษาตอนปลาย 3 คน

9 - ปวส. 8 คน - ปร ญญาตร 20 คน - ส งกว าปร ญญาตร 1 คน 4. รายได ของต าบล ณ 30 ก นยายน รายได ท ต าบลจ ดเก บเอง 799, บาท - รายได ท ส วนราชการต าง ๆ จ ดเก บให 13,108, บาท - เง นอ ดหน นจากร ฐบาล 16,215, บาท *** ข อม ล ณ. ว นท 30 ก นยายน 2552***

10 ศ กยภาพของช มชนและ ล กษณะของต าบล ล กษณะของต าบล ม ล กษณะราบ และราบล มม แหล งน าท ส าค ญ ค อ ล าน าปาว แหล ง น าธรรมชาต และแหล งน าท สร างข นเพ อใช ในการเกษตรและการปศ ส ตว 1. ล กษณะท ด นและสภาพด น ล กษณะของด น เป นด นร วนปนทรายไม อ มน า สภาพท งหมดของต าบล ม จ านวน 23,731 ไร แยกเป นด งน ประเภทเกษตรกรรม จ านวน (ไร ) ท านา 20, เขตชลประทาน 16, เขตอาศ ยน าฝน 4,281 นา 1,000 รวม 23, แรงงาน ต าบล ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พด านการเกษตร โดยประชาชนส วนหน งจะท า การค าขาย โดยการเด นทางไปขายส นค าการเกษตรท กร งเทพฯ ท าให ประชากรม รายได อย ในเกณฑ ด ด านการเกษตร ค อ การท านา ท าไร การประมง ซ งม แรงงานบางส วนเม อประกอบอาช พเสร จ แล ว ก จะเด นทางไปท างานต างจ งหว ดและกร งเทพมหานคร ซ งเป นป ญหาท ส าค ญอย างหน ง ต าบลก าล งแก ไข และได ประสานงานก บส วนราชการท เก ยวข องเพ อการแก ไขป ญหาด งกล าว 3. ผลผล ต ส วนใหญ ในต าบล ได อาศ ยจากโครงการชลประทานจ งหว ดกาฬส นธ และแหล งน า ธรรมชาต ค อ ล าน าปาว ในการท าการเกษตร ค อการท านาป นาปร ง และการปล กพ ชฤด แล ง เช น ข าวโพด ถ ว ล สง เพราะฉะน น จะเห นได ว า รายได ส วนใหญ ของประชาชนในท องถ นส วนใหญ มาจากการท าการเกษตร มากท ส ด

11 สภาพป ญหาความต องการนโยบายและศ กยภาพ 1. สภาพป ญหา 1.1 ป ญหาโครงสร างพ นฐาน (ป ญหาคมนาคม) น า ไฟฟ า ความปลอดภ ย ยาเสพต ด ขาดน าสะอาดด มเพ ยงพอตลอดป จ านวน 16 หม บ าน ค อ ขาดแคลนแหล งน าเพ อการเกษตร จ านวน 16 หม บ าน ค อ การคมนาคมภายในหม บ าน และระหว างหม บ านไม สะดวก ค อ ประชาชนไม ม เอกสารส ทธ ครอบครองในท ท าก นเป นของตนเอง 1.2 ป ญหาค ณภาพช ว ต (ป ญหาด านส ขภาพ การศ กษา การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม) การบร การสาธารณส ขในหม บ านครอบคล มไม ต อเน อง ป ญหาขยะ มลภาวะและส งแวดล อม ประชาชนจบการศ กษาภาคบ งค บไม ได เร ยนต อหร อฝ กงานด านอาช พ 1.3 ป ญหารายได ประชาชน (ป ญหาด านการผล ตและการตลาด การอาช พ) ประชาชนม รายได จากการประกอบอาช พต ากว า 20,000 บาท/ป /คร วเร อน ผลผล ตทางการเกษตรและราคาตกต าไม ค มท นการผล ต และไม ม ตลาดรองร บผลผล ตท แน นอน ประชาชนไม ม อาช พ และรายได เสร มหล งฤด การผล ต ท าให ต องอพยพไปท างานต าง จ งหว ด ไม ม แหล งเง นท นเพ ยงพอในการลงท นประกอบอาช พ 2. ความต องการของประชาชน 2.1 ด านโครงสร างพ นฐาน ม เอกสารส ทธ ในท ท าก นของตนเองเพ อใช เป นหล กทร พย ในการหาเง นท นในการ ประกอบอาช พการเกษตรและอ น ๆ ม การคมนาคมสะดวกท งภายในหม บ านและระหว างหม บ าน ม แหล งน าเพ อการเกษตรท งฤด ฝนและฤด แล ง ม แหล งน าก นน าใช เพ ยงพอตลอดท งป 2.2 ด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ม บร การสาธารณะส ขในหม บ านครอบคล มและต อเน อง ม การรณรงค ตรวจร กษาโรคท เป นอ นตรายต อเน องท กป

12 2.2.3 อบรมและส งเสร มการประกอบอาช พเพ อเสร มรายได หล กฤด การท านา ท าไร พร อม ท งหาตลาด รองร บผลผล ต สน บสน น/ส งเสร มการศ กษาข นพ นฐานท จ าเป นให ก บเด กเล ก เยาวชนและประชานชน นโยบายและแนวทางการพ ฒนาของต าบล ล กษณะท ส าค ญของแผนพ ฒนาของต าบล 1. เป นแผนท มองไปในอนาคต เพ อเตร ยมการพ ฒนาและรองร บความเจร ญเต บโตของต าบลหร อ การ เปล ยนแปลงท จะเก ดข น หร อคาดว าจะเก ดข นในอนาคต 2. เป นแผนท สอดคล องก บสภาพแวดล อม ศ กยภาพ โอกาส และล ทางการพ ฒนาต าบลในระยะ 3 ป ข างหน า ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3. เป นแผนท ค ดอย างม ระบบ โดยมองท กม ม ท กป ญหา และท ก ท งหม บ านท กหม บ านใน ต าบล โดยท ม ค าตอบแทนและท ศทางการพ ฒนาต าบลท ช ดเจนและไม มองการพ ฒนาเป นเพ ยง ก จกรรมหน งท เป นอ สระจากก จกรรมอ น 4. เป นแผนท ท กฝ ายท งสมาช กองค การบร หารส วนต าบล ผ น าของท องถ น ข าราชการในท องถ น ร วมก นค ดและพ จารณาก าหนดท ศทางการพ ฒนาของต าบลท ช ดเจนโดยไม แยกว าเป นแผนของ ใดโดยเฉพาะ แต ถ อว าเป นของท กในต าบล แนวทางแก ไขป ญหาและแนวทางการพ ฒนาต าบล 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน สาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการ 2. พ ฒนาด านทร พยากรมน ษย โดยเน นเด ก เยาวชน สตร และผ น าท องถ น 3. พ ฒนาด านค ณภาพช ว ตให ประชาชนท ค ณภาพช ว ตท ด ข น 4. ส งเสร มสน บสน นการประกอบธ รก จด านอ ตสาหกรรมในคร วเร อน 5. การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 6. ส งเสร มการลงท นท งภาคร ฐและเอกชน 7. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบก จกรรมของต าบล 8. ส งเสร มและสน บสน นงานประเพณ ว ฒนธรรมต าบล 9. ส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตรให เป นเกษตรก าวหน า

13 ย ทธศาสตร ต าบล 1. ย ทธศาสตร ด านการศ กษาและการบร หารก จการบ านเม องท ด แนวทางการพ ฒนา 1. ส งเสร มการศ กษา พ ฒนาองค กร และบ คลากรในท องถ น บร หารก จการ บ านเม องท ด 2. การร กษาความสงบภายใน 3. พ ฒนาการศ กษาภ ม ป ญญาท องถ น เพ อการน ามาใช ประโยชน และส บสาน ว ฒนธรรม 2. ย ทธศาสตร ด านสาธารณส ขและส งคมสงเคราะห แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาและส งเสร มก จกรรมการควบค มโรค 2. พ ฒนาด านส งคมสงเคราะห 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานก อสร างปร บปร ง ร กษาถนน ไฟฟ า สะพาน ทางเท า และท อระบายน า 3. ย ทธศาสตร ด านส งแวดล อมและการเกษตร แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 2. พ ฒนาด านการเกษตร 4. ย ทธศาสตร ด านเศรษฐก จและการสร างความเข มแข งของช มชน ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ก บประชาชน 2. พ ฒนากล มและเคร อข าย 5. ย ทธศาสตร ด านโครงสร างพ นฐาน แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานก อสร างปร บปร ง ร กษาถนน ไฟฟ า สะพาน ทางเท า และท อระบายน า

14 6.ย ทธศาสตร ด านส อและข อม ลข าวสาร แนวทางการพ ฒนา 1.พ ฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข อม ลข าวสาร 7.ย ทธศาสตร ด านการท องเท ยว การก ฬา และว ฒนธรรม แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาส งเสร มส บสานประเพณ และว ฒนธรรมบ ญเด อนส บ ญป งไฟ งานแข งเร อ 2. พ ฒนาส งเสร มก ฬาเยาวชนภายในต าบลอย างต อเน อง 3. พ ฒนาส งเสร มสถานท แหล งท องเท ยวภายในต าบล ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา ว ส ยท ศน (Vision) ส งคมน าอย ม งส ค ณภาพช ว ตท ด ย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร มการศ กษา การบร หารก จการบ านเม องท ด และพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 2. จ ดให ม และบ าร งร กษา สะพาน ถนน ไฟฟ า และประปา 3. ก าจ ดขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ล และน าเส ย 4. พ ฒนากล มอาช พ เศรษฐก จช มชน จ ดให ม ลานค าช มชน 5. เสร มสร างความเข มแข งของช มชนสร างความส มพ นธ ช มชน 6. จ ดระบบข อม ลข าวสารระด บต าบล 7. ส งเสร มงานด านสาธารณส ข 8. ส งเสร มงานผ ส งอาย ผ ด อยโอกาส จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาท องถ น (Goal) 1. พ ฒนาการศ กษาท กระด บช นท งในและนอกระบบ และเน นการบร หารจ ดการท ด ให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใสสามรถตรวจสอบได และให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ 2. เพ อพ ฒนาการคมนาคม ให ม ความสะดวก น าอ ปโภค-บร โภคม เพ ยงพอ 3. เพ ออน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ช มชนไม ม มลพ ษ 4. เพ อส งเสร มให ประชาชนม อาช พและม รายได เพ ยงพอ 5. เพ อส งเสร ม ให ประชาชนม ส ขภาพท ด และสว สด การท ด 6. เพ อพ ฒนาช องทางการร บร ข าวสารท ท นสม ยของประชาชนเพ มข น

15

16 ต วช ว ดของต าบล เป าประสงค (Goals) ต วช ว ด (KPIs) 1. พ ฒนาให เป นต าบล น าอย 1. คร วเร อนในต าบลม ไฟฟ า ประปาใช ท กคร ว เร อน 2. ประชาชนในต าบลได ร บความสะดวก ในการส ญจรไป - มา 3. คร วเร อนในต าบลม รายได เพ มข น ตก เกณฑ จปฐ. ลดลง และสามารถ ข อม ลป จจ บ น คร วเร อนท ม ไฟฟ าและประปา ใช ค ดเป นร อยละ 90 ของ จ านวนคร วเร อนในต าบล ถนนท ใช ในการส ญจรไปมา เป นหล มเป นบ อ คร วเร อนในต าบล ม รายได เพ มข น เป าหมาย 5 ป % 90 % 92 % 95 % 98 % 100 % 90 % 60 % 70 % 80 % 90 % 90 % 80 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 4. ประชาชนม ส ขภาพและอนาม ยท ด ข น ประชาชนชนในต าบลม ป ญหา ด านส ขภาพ ค ดเป นร อยละ 70 ของประชาชนท งหมด 5. ประชาชนได ร บการศ กษาภาคบ งค บ เพ มมากข น 6. ประชาชนในต าบลม ความร ส ก ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ประชาชนท ย งไม ได ร บการ การศ กษาข นพ นฐานค ดเป น ของประชาชนท งหมด ร อยละ 2 ของประชาชนใน ต าบลเป น อาสาสม ครป องก น ภ ยฝ ายพลเร อน 100 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 100 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 5 % 2 % 3 % 4 % 5 % 5 %

17 เป าประสงค (Goals) ต วช ว ด (KPIs) ข อม ลป จจ บ น เป าหมาย 5 ป บร หารจ ดการท ด ให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส สามารถตรวจสอบได และให ประชาชนม ส วนร วมในการ บร หารจ ดการ 3. อน ร กษ ส งเสร มและสน บสน น ประเพณ ศ ลปะและว ฒนธรรมของ ต าบล 1. ประชาชนม ความพ งพอใจในการ บร หารงานขององค การบร หารส วน ต าบลเพ มมากข น 2. บ คลากรในองค การบร หารส วนต าบล ม ความร เพ มมากข นและปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 3. ระบบข อม ลข าวสารขององค การ บร หารส วนต าบลม ความรวดเร ว และท นสม ยมากย งข น 4. ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนา ท องถ นเพ มมากข น 1. ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของต าบล ได ร บการฟ นฟ และอน ร กษ ให คงอย ส บไป 2. ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของต าบล เป นท ร จ กอย างกว างขวาง ประชาชนม ความพ งพอใจใน การบร หารงานขององค การ บร หารส วนต าบล ค ดเป นร อย ละ 85.69% บ คลากรในองค กรได ร บการ เพ มความร ความสามารถค ด เป นร อยละ 44 ของบ คลากร ท งหมด - ระบบการให ข อม ลข าวสาร ย งล าช า - การบร การ Internet ย งไม ท วถ ง ประชาชนม ส วนร วมในการ พ ฒนาท องถ นค ดเป นร อยละ 56 ของประชากรท ม ส ทธ เล อกต งท งหมด ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของ ต าบลได ร บฟ นฟ ไม ครบตาม ฮ ต 12 คลอง 14 ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม ส าค ญของต าบลย งไม เป นท ร จ กเท าท ควร 100 % 85% 90% 95% 98% 100% 100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 80 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 80 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

18 เป าประสงค (Goals) 4. เพ อส งเสร ม สน บสน น เกษตรกร ให เพ มผลผล ตทางการเกษตร ต วช ว ด (KPIs) ข อม ลป จจ บ น 1. ผลผล ตทางการเกษตรเพ มมากข น เกษตรกรได ผลผล ตทาง การเกษตรไม มากเท าท ควร 2. การเกษตรได ร บการพ ฒนาและ ทางการเกษตรเส อมโทรม สามารถสร างผลผล ตต อไร เพ มมากข น ใช ในการท าเกษตรได 70 % ของ 3. ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย ทางการ เกษตรได ร บการพ ฒนาปร บปร งสามารถ เป นศ นย การแห งการเร ยนร เก ยวก บ การเกษตรได ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย ทางการ เกษตรย งขาดการพ ฒนาปร บปร ง ให เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ได เป าหมาย 5 ป % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 100 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 50 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 5. เพ อพ ฒนาท องเท ยว และ ประชาส มพ นธ ให เป นท ร จ กอย าง กว างขวาง 1. แหล งท องเท ยวในต าบลได ร บ การพ ฒนาเป นแหล งท องเท ยวประจ า จ งหว ด 2. แหล งท องเท ยวในต าบล เป นท ร จ กอย างกว างขวาง พระพ ทธไสยาสน ภ ปอย งขาด งบประมาณการพ ฒนา แหล งท องเท ยวในต าบล ย งไม เป นท ร จ กเท าท ควร 50 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 50 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

19 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการซ อมแซมถนน ล กร งเขตท 1 หม 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 เพ อจ ายเป นค าซ อมแซมล กร งพ นท ใน เขต เขต 1 หม ท 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 ต าบล กองช าง 2. โครงการซ อมแซม ถนนล กร ง เขตท 2 หม ท 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15 เพ อจ ายเป นค าซ อมแซมล กร งพ นท ใน เขต เขต 2 หม ท 2, 3, 4, 9, 10,14, 15 ต าบล กองช าง 3. โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 3 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 8 ช ด ต าบล กองช าง 4. โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 4 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด ต าบล กองช าง

20 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 5 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 7 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 8 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 9 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 10 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 10 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 4 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 7 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 8 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง

21 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 11 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 13 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 14 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 15 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 5 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 1 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 6 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 2 ช ด ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง 15. โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 16 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 16 ช ด ต าบล กองช าง

22 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม โครงการปร บปร งห อง นายก โครงการข ดลอกล าห วย บวมบ านโคกกลาง หม ท 3 เพ อจ ายเป นค าปร บปร งต อเต มส าหร บ ห องผ บร หาร เพ อจ ายเป นค าข ดลอกล าห วยบวมบ าน โคกกลาง หม ท 3 ต าบล ต าบล กองช าง กองช าง

23 ว ตถ ประสงค ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาส งคม 1. เพ อจ ดสว สด การให แก ผ ด อยโอกาสในส งคมให สามารถพ งพาตนเองได 2. เพ อสน บสน นและส งเสร มเยาวชนในการพ ฒนาความร ด านต างๆ 3. เพ อให ส งคมเป นส งคมท เอ ออาทรและสมานฉ นท แนวทางจ ดสว สด การให ผ ด อยโอกาสทางส งคม ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการสงเคราะห ช วยเหล อผ ส งอาย 2 โครงการสงเคราะห คน พ การ 3 โครงการว นผ ส งอาย ต าบล 4 โครงการสน บสน น ส าน กงานกาชาด กาฬส นธ สงเคราะห เง นแก คนชรา ในต าบล งบประมาณ 1,356,000 บาท, สงเคราะห เง นแก ผ พ การ ในต าบล งบประมาณ 306,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในงานว น ผ ส งอาย งบประมาณ 120,000 บาท เพ อจ ายให ส าน กงานเหล ากาชาด จ งหว ดในการช วยผ ประสบภ ย ต าง ๆ งบประมาณ 20,000 บาท หม 1-16 หม 1-16 หม 1-16 อ าเภอ เม องฯ

24 แนวทางพ ฒนาท กษะทางการก ฬาแก เยาวชน ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการจ ดงานก ฬา ต อต านยาเสพต ด 2 โครงการจ ดงานก ฬา ต อต านยาเสพต ด อ ดหน นเง นแก กล มเยาวชนต าบล เพ อ จ ดการแข งข นก ฬา งบประมาณ 100,000 บาท อ ดหน น จ ดการแข งข นก ฬาต อต าน ยาเสพต ด งบประมาณ 30,000 บาท 3 โครงการต านยาเสพต ด เพ อจ ายเป นค าก จกรรมศ นย ปฎ บ ต การต านยาเสพต ด งบประมาณ 20,000 บาท หม 1-16 หม 1-16 หม 1-16

25 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการอาหาร กลางว น ในเขตต าบล 2. โครงการพ ฒนา สาธารณส ขม ลฐาน 3. โครงการป องก นพ ษ ส น ขบ า ในเขตต าบล 4. โครงการกองท น หล กประก นส ขภาพ ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาสาธารณส ข ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มส ขภาพ และพลานาม ยของประชาชนให แข งแรงสมบ รณ 2. เพ อป องก นการแพร ระบาดของโรค แนวทางส งเสร มส ขภาพและพลานาม ยของประชาชนในต าบล แนวทางก าจ ดการแพร ระบาดของโรค อ ดหน นโครงการอาหารกลางว น งบประมาณ 1,404,000 บาท เพ อสน บสน นการพ ฒนา สาธารณส ขม ลฐานในต าบล งบประมาณ 160,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว คซ นป องก นโรคพ ษ ส น ขบ า ให แก กองท นพ ษส น ขบ า ต าบล เพ อจ ายเป นเง นสมทบกอองท น หล กประก นส ขภาพ โรงเร ยน ในเขต ต าบล หม 1-16 หม 1-16 หม 1-16

26 ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร ม และสน บสน นการศ กษาให ม การศ กษาอย างต อเน องและตลอดช ว ต 2. เพ ออน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรม 3. เพ อส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ นให คงอย ค ก บท องถ นตลอดไป แนวทางส งเสร มและสน บสน นการศ กษา ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการจ ดงานว นเด ก แห งชาต เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดงาน ว นเด กแห งชาต งบประมาณ 70,000 บาท 2. โครงการจ ดงานว นแม เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดงาน ว นแม งบประมาณ 20,000 บาท 3. โครงการจ ดงานว นพ อ เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดงาน ว นพ อ งบประมาณ 8,000 บาท 4. โครงการบ ณฑ ตน อย เพ อจ ายให ก บก จกรรมโครงการ บ ณฑ ตน อย

27 แนวทางอน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการส งเสร ม ประเพณ ว ฒนธรรม ท องถ น บ ญบ งไฟดนตร พ นเม องอ สาน 2 โครงการส งเสร ม ประเพณ ไทย 3. โครงการอบรม จร ยธรรมน กเร ยนใน เขตต าบล 4. โครงการอบรม จร ยธรรมน กเร ยนใน เขตต าบล อ ดหน นประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น บ ญบ งไฟ งบประมาณ 220,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในงานว น เข าพรรษา ว นออกพรรษา และ ประเพณ อ น ๆ ตามหล กพ ทธ ศาสนา งบประมาณ 130,000 บาท เพ อจ ายเป นค าอบรมจร ยธรรม น กเร ยนม ธยมในเขตต าบล งบประมาณ 20,000 บท เพ อจ ายเป นค าอบรมจร ยธรรม น กเร ยนประถมในเขตต าบล งบประมาณ 35,000 บาท หม 1-16 ว ดในเขต รร. ใน เขตต าบล รร. ใน เขตต าบล

28 ภายใต ย ทธศาสตร การบร หารการจ ดการ และการเม องการปกครอง ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาระบบบร หารกาจ ดการองค การบร หารส วนต าบลให ม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อสน บสน นให ประชาชนม ส วนร วมต อการพ ฒนาช มชนท องถ นของตนเอง 3. เพ อส งเสร มให ประชาชนม ความร ความเข าใจในการบร หารงานขององค การบร หารส วนต าบล ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการฝ กอบรมของ 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ เพ อจ ายเป นค าธรรมเน ยม และค าลงทะเบ ยนในการเข า ร วมอบรมพน กงาน งบประมาณ 100,000 บาท ส าน กปล ด ค าตอบแทน ใช สอยและว สด ค าตอบแทนรายเด อน สมาช ก ต าบล งบประมาณ 1,173,000 บาท

29 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารของงานของ ค าจ างท ปร กษาท าการว จ ย เก ยวก บการด าเน นงาน ต าบล งบประมาณ 35,000 บาท ค าว สด ค าว สด ส าน กงานในการ ปฎ บ ต งานของ งบประมาณ 275,000

30 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารงานของ โครงการการประชาส มพ นธ ให ความร แก ประชาชนใน งบประมาณ 50,000 บาท โครงการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ในการจ ดท าแผน จ านวน 16 หม บาท งบประมาณ 15,000 บาท โครงการการเล อกต ง ในการ เล อกต งในเขตต าบล งบประมาณ 250,000 บาท โครงการสน บสน นว นสถาปนา อปพร. งบประมาณ 20,000 บาท โครงการอบรมส มมนาว ชาการ เจ าหน าท งบประมาณ 30,000 บาท

31 ด บท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารงานของ กองคล ง ค าตอบแทน เพ อจ ายเป นเง นค าช วยเหล อ การศ กษาบ ตรให แก พน กงานส วน ต าบล งบประมาณ 100,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อค า ร กษาพยาบาลให แก พน กงานส วน ต าบล งบประมาณ 280,000 บาท เพ อจ ายเป นค าเช าบ านให แก พน กงานส วนต าบล งบประมาณ 225,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นค าปฏ บ ต งานนอก เวลาราชการ งบประมาณ 95,000 บาท ค าตอบแทนพ เศษ งบประมาณ 100,000 บาท อบต

32 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารงานของ ค าตอบแทนคณะกรรมการจ ดซ อจ กจ าง งบประมาณ 40,000 บาท ค าใช สอย เพ อจ ายในการเล ยงร บรอง ของทางของทางต าบล และประช มสภา ประกอบด วยค าอาหาร ค าเคร องด ม อาหารว าง และของท ระล ก งบประมาณ 50,000 บาท ค าว สด เช อเพล งและหล อล น เพ อจ าย เป นค าน าม นเช อเพล ง น าม นหล อล น ไว ในก จการของ ก จการถ าย โอน ก จการอ น ๆ งบประมาณ 500,000 บาท ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ เพ อ จ ายเป นค าเบ ยเล ยง ค าพาหนะ ค า เช าท พ ก งบประมาณ 275,000 บาท ค าถ ายเอกสาร เพ อจ ายเป นค าใช จ ายใน การถ ายแบบพ มพ เข ยวในงานว สด งบประมาณ 80,000 บาท

33 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด ค าว สด ยานยนต งบประมาณ 55,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร งบประมาณ 10,000 บาท ค าว สด เคร องคอมพ วเตอร เพ อจ าย เป นว สด อ ปกรณ เคร องคอมพ วเตอร งบประมาณ 30,000 บาท ค าว สด งานบ านงานคร ว เพ อจ าย เป นค าส งของและเคร องใช ต าง ๆ งบประมาณ 110,000 บาท ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด ในการปฏ บ ต งาน งบประมาณ 150,000 บาท ค าว สด ยานพาหนะและค าขนส ง เพ อจ ายเป นค าค าว สด ยานพาหนะ ส าหร บรถขยะ รถไฟฟ า รถยนต ส วนกลางงบประมาณ 30,000 บาท

34 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าสาธารณ ปโภค เพ อจ ายเป นค า น า ค าไฟฟ า ค าโทรศ พท อ น ๆ งบประมาณ 384,000 บาท กองช าง ค าใช สอย เพ อจ ายเป นค ามาตราว ด น า ค าธรรมเน ยม ค าต ดต งอ ปกรณ ไฟฟ า ค าธรรมเน ยมในการรางว ด ท ด น งบประมาณ 1,120,000 บาท ค าว สด ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด ในการปฏ บ ต ของ ต าบล งบประมาณ 40,000 บาท ค าว สด ก อสร าง เพ อจ ายเป นค าว สด ก อสร างในการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 300,000 บาท ค าว สด ไฟฟ า เพ อจ ายเป นค าว สด ไฟฟ าส าหร บใช ภายในอาคาร งบประมาณ 100,000 บาท

35 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด โฆษณาและเผยแพร เพ อ จ ายเป นค าจ ดซ ออ ปกรณ ในการ ประชาส มพ นธ และโฆษณาของ งบประมาณ 20,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร เพ อจ ายเป นค า อ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น หม ก ตล บหม ก แผ นกรอง งบประมาณ 30,000 บาท กองการศ กษา ว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค าว สด ส าน กงานในการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 14,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร งบประมาณ 10,000 บาท ค าว สด เผยแพร ละโฆษณา งบประมาณ บาท

36 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ กองสว สด การ ค าว สด ค าใช จ ายในการจ ดเก บ จปฐ. ท ง 16 หม บ านในเขตต าบล งบประมาณ 50,000 บาท โครงการป องก นโรคเอดส แบบม ส วนร วม งบประมาณ 10,000 บาท ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด ส าน กงานในการปฏ บ ต งาน ของ งบประมาณ 30,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร เพ อซ อ ว สด อ ปกรณ ในการประชาส มพ นธ และโฆษณาของ งบประมาณ 5,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร เพ อจ ายเป นค า จ ดซ ออ ปกรณ คอมพ วเตอร งบประมาณ 10,000 บาท

37 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หา0งานของ กองสาธารณส ขและส งแวดล อม ค าว สด ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด มนการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 10,000 บาท ค าเคร องแต งกาย เพ อจ ายเป น ค าใช จ ายในการจ ดซ ออ ปกรณ ส าหร บคนเก บขยะ งบประมาณ 20,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร เพ อจ ายเพ อค า จ ดซ ออ ปกรณ คอมพ วเตอร งบประมาณ 20,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร เพ อ จ ายเป นค าอ ปกรณ ในการ ประชาส มพ นธ และเผยแพร ของ งบประมาณ 10,000 บาท

38 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด งานบ านงานคร ว เพ อจ าย เป นค าจ ดซ อเข งในการเก บขยะ งบประมาณ 20,000 บาท กองส งเสร มการเกษตร ค าใช สอย โครงการโรงเร ยนการเกษตร เพ อ จ ายเป นค าจ ดซ อหอยเชอร ใช ท าป ย ช วภาพ งบประมาณ 300,000 บาท โครงการขอใช เคร องส บน าเพ อ การเกษตร เพ อจ ายเป นค าน าม น เช อเพล ง และหล อล น และเบ ย เล ยง ส าหร บช วยเกษตรกรใน ต าบล งบประมาณ 100,000 บาท ค าว สด ค าว สด การเกษตร เพ อจ ายเป นค า ว สด ในการเกษตร งบประมาณ 200,000 บาท

39 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด มนการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 5,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร งบประมาณ 10,000 บาท

40 การต ดตามและการประเม นผล 1. การปฏ บ ต ตามแผน สามารถได 2 ทาง 1.1 ต าบลน าแผนงานโครงการท าตามแผนงาน ท วางไว ให บรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค การสน บสน นจากอ น - ขอร บการสน บสน นงบประมาณรายจ ายจากอ น โดย ต าบลเป นผ เอง - เสนอโครงการให อ นเป นผ เองโดยเสนอผ านอ าเภอ 2. การต ดตามและการประเม น 2.1 ตรวจสอบโดยต าบล - ให คณะกรรมการต ดตามประเม นผลตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว า ด วยการจ ดท าและประสานแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนท องถ น พ.ศ 2546 ข อ 38 รายงานผล การต ดตาม ประเม นผลต อสภา ป ละ 2 คร ง - สภาองค การบร หารส วนต าบลตรวจสอบโดยโครงการในแผนพ ฒนา สามป และแผนปฏ บ ต การประจ าป - ต ดตามด าเน นงานโครงการให เป นไปด วยความถ กต อง 1.1 ตรวจสอบโดยอ าเภอ - การก าก บด แลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป - ตรวจสอบและประสานให การด าเน นงานตามปฏ บ ต การให เป นปตาม ระเบ ยบและข อบ งค บทางราชการ 1.2 ตรวจสอบและต ดตามโดยภาคประชาชน - ต ดตามการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การให เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - ต ดตามการบร หารการจ ดการและการน าโครงการไปปฏ บ ต ให เป นไป ด วยความโปร งใส

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 จ ดทาโดย เทศบาลตาบลคลองชะอ น อาเภอพนม จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป 2554 ตามย ทธศาสตร การพ ฒนา รวม

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง ค าช แจง : แบบท 1 เป นแบบประเม นตนเองในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยจะท าการประเม น และรายงานท กๆคร ง หล งจากท องค กรปกครองส

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information