ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ"

Transcription

1 ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ( ) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด ( ) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาอ าเภอ นโยบายการพ ฒนาท องถ น ท งในทางด านเน อหาสาระ กระบวนการ ข นตอน และระยะเวลาจ ดท า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ด งกล าว เร ยบร อยแล ว เพ อให การตามแผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนาสามป และแนวทางการพ ฒนาท ก าหนดไว ส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ตลอดจนได ร บการสน บสน นในด านต าง ๆ จาก ท เก ยวข องก บต าบล จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ของต าบล ข น 1. ว ตถ ประสงค การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ม ว ตถ ประสงค ด งน 1.1 เพ อแสดงความส มพ นธ เช อมโยง และสอดคล องก นระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การประจ าป 2552 และจ ดท างบประมาณประจ าป เพ อแสดงแนวทางการพ ฒนาในป 2553 ท ม ความสอดคล องและสามารถสนองตอบต อ ย ทธศาสตร การพ ฒนา และแผนสามป อย างม ประส ทธ ภาพ 1.3 เป นการจ ดเตร ยมโครงการพ ฒนาต าง ๆ ให อย ในล กษณะท พร อมจะบรรจ ในเอกสาร งบประมาณประจ าป และน าไปปฏ บ ต การได ท นท เม อได ร บงบประมาณ 2. เป าหมาย จ ดท าเอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 จ านวน 7 เล ม 3. ว ธ 3.1 การเก บรวบรวมข อม ล ระหว างว นท 30 ส งหาคม 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน 2552 (เก บรวบรวมข อม ลตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนาและแผนพ ฒนาสามป ) 3.2 การว เคราะห ข อม ล ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2552 ถ งว นท 31 ต ลาคม 2552 (ว เคราะห ข อม ลตามย ทธศาสตร การพ ฒนา และแผนพ ฒนาสามป ) 3.3 การก าหนดว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนา

2 ระหว างว นท 16 ส งหาคม 2552 ถ งว นท 16 ก นยายน การจ ดท ารายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ในป งบประมาณ 2553 ระหว างว นท 16 ก นยายน 2552 ถ งว นท 25 ก นยายน การจ ดท าร างแผนปฏ บ ต การ ระหว างว นท 20 ก นยายน 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน การอน ม ต แผนและประกาศใช แผน ระหว างว นท 1 ธ นวาคม 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน 2553 ในการตามข นตอนและว ธ การด งกล าวม องค กรร บผ ดชอบได แก คณะกรรมการ สน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ประชาคมต าบล ประชาคม หม บ าน และประชาชนในเขตต าบล ได ประสานงานในการจ ดท าโครงการและแนว ทางการพ ฒนา ต าบลประจ าป ระยะเวลา ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2552 ถ งว นท 30 ก นยายน ท ร บผ ดชอบโครงการ ต าบล 6. การต ดตามประเม นผล การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2552 ม การต ดตามประเม นผล 2 คร งด งน 6.1 การต ดตามประเม นผลระยะท 1 ว นท 1 ต ลาคม 2551 ถ ง 31 มกราคม การต ดตามประเม นผลระยะท 2 ว นท 1 ก มภาพ นธ 2553 ถ ง 30 ก นยายน ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ต าบล จะม แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 เพ อการพ ฒนาให สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ท จ ดท าไว 7.2 ต าบล จะม แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 เพ อใช เป นแนวทาง ใน การพ ฒนาในป งบประมาณ 2553 อย างม ประส ทธ ภาพ 7.3 ต าบล ได ใช งบประมาณท ม อย อย างจ าก ดในการพ ฒนาอย าง ม ประส ทธ ภาพและเป นระบบ ลงช อ. ( นางนราพร เมตตา ) เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน

3 ส วนท 2 สภาพท วไปขององค การบร หารส วนต าบล สภาพท วไปและสภาพทางเศรษฐก จและส งคม 1. สภาพท วไป 1.1 ท ต ง ต าบล เป นเขตการปกครองของอ าเภอเม อง จ งหว ดกาฬส นธ ต งอย เขตรอบนอกของ เม องกาฬส นธ อย ทางท ศเหน อของจ งหว ดกาฬส นธ ห างจากจ งหว ดกาฬส นธ ประมาณ 3 ก โลเมตร สภาพโดยท วไปต าบลม เขตต ดต อองค การบร หารส วนต าบลใกล เค ยงด งต อไปน ท ศเหน อ ต ดต อก บต าบลเหน อ อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ ท ศตะว นตก ต ดต อก บต าบลโนนศ ลาเล ง ก งอ าเภอฆ องช ย จ งหว ดกาฬส นธ ท ศตะว นออก ต ดต อก บต าบลห วยโพธ อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ ท ศใต ต ดต อก บต าบลอ มเม า อ าเภอยางตลาด จ งหว ดกาฬส นธ 1.2 ต าบล ม โดยประมาณ ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 28, ไร 1.3 สภาพภ ม ประเทศ ต าบล ม ภ ม ประเทศเป นท ราบล มม ความอ ดมสมบ รณ เหมาะส าหร บการท าเกษตรกรรม ม ล าห วยหนองน าธรรมชาต และโครงการชลประทานเป นแหล งน าท ส าค ญของต าบล ม สภาพภ ม อากาศ ประกอบด วย 3 ฤด ด งน ฤด ร อน เร มต งแต เด อน ก มภาพ นธ ถ งเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน เร มต งแต เด อนม ถ นายน ถ งเด อนก นยายน ฤด หนาว เร มต งแต เด อนต ลาคม ถ งเด อนมกราคม 1.4 จ านวนหม บ าน 16 หม บ าน ด งน จ านวนหม บ านอย ในเขตต าบลท งหมด รายช อหม บ านและผ น าหม บ าน ต าบล ม 16 หม บ าน ม นายช ช ต ว เช ยรซอย เป น ก าน นประจ าต าบล ด งต อไปน 1. หม ท 1 บ านคอนเร ยบ 2. หม ท 2 บ านก ดอ อ 3. หม ท 3 บ านโคกกลาง 4. หม ท 4 บ านเตาไห 5. หม ท 5 บ านช างอ ยอ 6. หม ท 6 บ าน 7. หม ท 7 บ าน

4 8. หม ท 8 บ านดอนนาแก 9. หม ท 9 บ านดอนสนวน 10. หม ท 10 บ านหนองคอนช ย 11. หม ท 11 บ านคอนเร ยบ 12. หม ท 12 บ านโนนสว าง 13. หม ท 13 บ านดอนเจ าป 14.หม ท 14 บ านส ขสว สด 15. หม ท 15 บ านไผ ทอง 16. หม ท 16 บ านโต น หม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,16 เป นหม บ านเร งพ ฒนาอ นด บ รายช อผ ใหญ บ าน หม 1 นายบ ญส ข การสอน หม 2 นายเท ยง ก ลศร หม 3 นายสม ย ก นยาสน หม 4 นายส ยอน ก งภ เขา หม 5 นายบ ญถ น หาญช ย หม 6 นายบ ญช ถ ตย เลขา หม 7 นายช ช ต ว เช ยรซอย หม 8 นายทองส ข จ าเร ญร กษ หม 9 นายณรงค พ นธ โกฎ หม 10 นายประคอง โคตรบ ญครอง หม 11 นายสร อย เร ยบเจ อ หม 12 นายพ ท ย บ ปผาเดช หม 13 นายทองบ อ เพชรส งหาร หม 14 นายด ากว ภ ม ศร หม 15 นายก าจ ด พ นโกฎ หม 16 นายอารมย พ มพ พะร ตน 1.5 จ านวนประชากร ต าบล ม จ านวนประชากร 11,002 คน จ านวน 2,268 คร วเร อน แยกเป น ชาย 5,554 คน หญ ง 5,448 คน ม ความหนาแน นเฉล ยจ านวน คน / ตารางก โลเมตร

5 2. สภาพทางเศรษฐก จ 2.1 อาช พ อาช พหล ก ได แก การท านา จ านวน 2,000 คร วเร อน อาช พรองได แก 1. ท าไร ส วนใหญ ได แก ม นส าปะหล ง จ านวน - คร วเร อน 2. ท าสวน ส วนใหญ ได แก ไม ย นต น-ไม ผล จ านวน 10 คร วเร อน พ ชผ ก จ านวน 70 คร วเร อน ไม ดอก-ไม ประด บ จ านวน 10 คร วเร อน อาช พเล ยงส ตว ได แก โค กระบ อ จ านวน 16 คร วเร อน ส กร จ านวน 25 คร วเร อน เป ด -ไก จ านวน 10 คร วเร อน อาช พค าขาย จ านวน 50 คร วเร อน ส วนมากม รายได เฉล ยคร วเร อนละ 20,000 บาท/ป 2.2 หน วยธ รก จในเขตต าบล ธนาคาร - แห ง โรงแรม 1 แห ง ป มน าม นขนาดใหญ 4 แห ง ป มน าม นขนาดเล ก - แห ง โรงงานอ ตสาหกรรม 1 แห ง โรงส ข าว 49 แห ง อ ตสาหกรรมในคร วเร อน 10 แห ง 3. สภาพทางส งคม 3.1 สภาพทางการศ กษา โรงเร ยนประถมศ กษา 6 แห ง ซ งเป นของร ฐบาล 1. โรงเร ยนก ดอ อส ขสว สด ต งอย ในเขตหม ท โรงเร ยนบ านโคกกลาง ต งอย ในเขตหม ท 3 3. โรงเร ยนบ านเตาไหฯ ต งอย ในเขตหม ท 4 4. โรงเร ยนบ านดอนสนวนฯ ต งอย ในเขตหม ท 9 5. โรงเร ยนบ านคอนเร ยบ ฯ ต งอย ในเขตหม ท โรงเร ยนบ านฯ ต งอย ในเขตหม ท โรงเร ยน/สถาบ นช นส ง - แห ง

6 3.1.3 ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน 14 แห ง ห องสม ดประชาชน - แห ง ศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน 1 แห ง ศ นย พ ฒนาเด กเล กประจ าหม บ าน 4 แห ง ( พช.ถ ายโอน / ศ นย ว ด ) 3.2 สถาบ นและองค การทางศาสนา ว ด / ส าน กสงฆ 12 แห ง 1. ว ดป าพ ทธมงคล อย ในเขตหม ท 5 2. ว ดก ดอ อ อย ในเขตหม ท 2 3. ว ดดอนสนวน อย ในเขตหม ท 9 4. ว ดสว างอ มพว น อย ในเขตหม ท ว ดโพธ ช ยคอนเร ยบ อย ในเขตหม ท ว ดโพธ ช ยใน อย ในเขตหม ท 7 7. ว ดท ศนารามเตาไห อย ในเขตหม ท 4 8. ว ดดอนนาแก อย ในเขตหม ท 8 9. ว ดหนองคอนช ย อย ในเขตหม ท ว ดเน นเกษแก วเทพประทาน อย ในเขตหม ท ว ดสว างโคกกลาง อย ในเขตหม ท ว ดบ านโต น อย ในเขตหม ท ม สย ด จ านวน - แห ง ศาลเจ า จ านวน - แห ง 3.3 การสาธารณส ข สถาน อนาม ย ประจ าหม บ าน/ต าบล 1 แห ง ต งอย ในเขตหม ท 12 บ านโนนสว าง จากน ย งม หน วย อสม. แต ละหม บ านเพ อบร การข นม ลฐานของการร กษาพยาบาล อ ตราการม และการใช ส วมราดน า ร อยละ 100 เปอร เซ นต 3.4 ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น สถาน ด บเพล ง 1 แห ง หน วยป องก นภ ยฝ ายพลเร อน 1 แห ง ป อมยาม () - แห ง 4. การบร การข นพ นฐาน 4.1 สถานท ราชการในเขตต าบล ท ท าการต าบล ต งอย ในเขตหม ท สถาน อนาม ยประจ าต าบล ต งอย ในเขตหม ท 12

7 4.2 การคมนาคม ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 214 ถนนไปร อยเอ ด - กาฬส นธ ผ านหม 4,6, ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 213 ผ านบ านส ขสว สด ถนนกรมโยธาธ การสายบ านเตาไหถ งว ดป าพ ทธมงคล ถนน รพช. 3 สาย ถนนล กร งภายในหม บ านอ กจ านวนหน งซ งอย ในสภาพช าร ด เน องจากสภาพใช การมานาน ถนนคอนกร ตภายในหม บ านอ กจ านวน ก โลเมตร 4.3 การโทรคมนาคม เขตต าบล ย งขาดการบร การทางโทรศ พท เป นบางส วน ท ท าการไปรษณ ย โทรเลข - แห ง สถาน โทรคมนาคม - แห ง ส าน กงานบร การโทรศ พท - แห ง 4.4 การไฟฟ า ต าบล กระแสไฟฟ าครบท กหม บ าน แต ไม ครบท กคร วเร อน การให แสงสว าง ตามจ ดต าง ๆ ในเขตหม บ านย งไม ม เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน จ านวนประชากรท ใช ไฟฟ า จ านวนร อยละ 100 โดยแยกได ด งน ม ผ ใช ไฟฟ าท งหมด 2,268 คร วเร อน 4.5 แหล งน าธรรมชาต ท ส าค ญ คลอง 2 สาย สระน า 4 แห ง 4.6 แหล งน าท สร างข น ฝาย 1 แห ง บ อน าต น 25 แห ง บ อโยธา 10 แห ง อ น ๆ (บ อบาดาล) 3 แห ง 4.7 การประปา ต าบล ย งขาดแคลนน าด มน าใช ท สะอาด ย งต องขอความช วยเหล อจากอ น ตลอดเม อถ งฤด แล งการบร การน าประปาย งอย ในเขตต าบลเท าน น ม บางหม บ านท ม ประปาหม บ าน/ ประปาของส วนภ ม ภาค แต ย งไม เพ ยงพอต อความต องการ อ กท งไม ม แหล งเก บน าด บ ไว ใช นอกฤด ฝน ซ ง เป นป ญหาท าให ขาดแคลน น าสะอาดในการอ ปโภค บร โภค ต าบล ม โครงการท จะ ประสานก บราชการ ท ม หน าท เก ยวก บการจ ดท าประปาเพ อแก ไขป ญหาเร องน ต อไป ประชากรม น าประปาใช 2,268 คร วเร อน ได แก หม ท 1-16

8 5. ข อม ลอ น ๆ 5.1 ทร พย ยากรธรรมชาต ใน เขตต าบล ไม ม ทร พย ยากรธรรมชาต ท จะน ามาเป นว ตถ ด บในการพ ฒนาได 5.2 มวลชนจ ดต ง ล กเส อชาวบ าน 2 ร น จ านวน 400 คน ไทยอาสาป องก นชาต 1 ร น จ านวน 365 คน กองหน นเพ อความม นคงของชาต - ร น จ านวน - คน อ น ๆ (ระบ ) เช น - แม บ านเกษตร 2 ร น จ านวน 50 คน - เยาวชน 3 ร น จ านวน 100 คน - อพป. 1 ร น จ านวน 100 คน อสม. 1 ร น จ านวน 100 คน 6. ศ กยภาพในต าบล ศ กยภาพของต าบล 1. จ านวนบ คลากร ในต าบล ม จ านวนท งหมด 24 ต าแหน ง 2. ต าแหน งในต าบล ม ด งน - น กบร หารงาน (ปล ดฯ) 1 อ ตรา - น กบร หารงาน (รองปล ดฯ) 1 อ ตรา - ต าแหน งในส าน กปล ดองค การบร หารส วนต าบล 6 อ ตรา - ต าแหน งในส วนการคล ง 8 อ ตรา - ต าแหน งในส วนโยธา 7 อ ตรา - ส วนการศ กษาและว ฒนธรรม 2 อ ตรา - ส วนสว สด การและส งคมสงเคราะห 4 อ ตรา - ส วนส งเสร มการเกษตร - - ต าแหน งล กจ างประจ า 2 อ ตรา - พน กงานจ างตามภารก จ 29 อ ตรา - พน กงานจ างท วไป 17 อ ตรา 3. ระด บการศ กษา - ประถมศ กษา 3 คน - ม ธยมศ กษาตอนต น 8 คน - ปวช. 5 คน - ม ธยมศ กษาตอนปลาย 3 คน

9 - ปวส. 8 คน - ปร ญญาตร 20 คน - ส งกว าปร ญญาตร 1 คน 4. รายได ของต าบล ณ 30 ก นยายน รายได ท ต าบลจ ดเก บเอง 799, บาท - รายได ท ส วนราชการต าง ๆ จ ดเก บให 13,108, บาท - เง นอ ดหน นจากร ฐบาล 16,215, บาท *** ข อม ล ณ. ว นท 30 ก นยายน 2552***

10 ศ กยภาพของช มชนและ ล กษณะของต าบล ล กษณะของต าบล ม ล กษณะราบ และราบล มม แหล งน าท ส าค ญ ค อ ล าน าปาว แหล ง น าธรรมชาต และแหล งน าท สร างข นเพ อใช ในการเกษตรและการปศ ส ตว 1. ล กษณะท ด นและสภาพด น ล กษณะของด น เป นด นร วนปนทรายไม อ มน า สภาพท งหมดของต าบล ม จ านวน 23,731 ไร แยกเป นด งน ประเภทเกษตรกรรม จ านวน (ไร ) ท านา 20, เขตชลประทาน 16, เขตอาศ ยน าฝน 4,281 นา 1,000 รวม 23, แรงงาน ต าบล ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พด านการเกษตร โดยประชาชนส วนหน งจะท า การค าขาย โดยการเด นทางไปขายส นค าการเกษตรท กร งเทพฯ ท าให ประชากรม รายได อย ในเกณฑ ด ด านการเกษตร ค อ การท านา ท าไร การประมง ซ งม แรงงานบางส วนเม อประกอบอาช พเสร จ แล ว ก จะเด นทางไปท างานต างจ งหว ดและกร งเทพมหานคร ซ งเป นป ญหาท ส าค ญอย างหน ง ต าบลก าล งแก ไข และได ประสานงานก บส วนราชการท เก ยวข องเพ อการแก ไขป ญหาด งกล าว 3. ผลผล ต ส วนใหญ ในต าบล ได อาศ ยจากโครงการชลประทานจ งหว ดกาฬส นธ และแหล งน า ธรรมชาต ค อ ล าน าปาว ในการท าการเกษตร ค อการท านาป นาปร ง และการปล กพ ชฤด แล ง เช น ข าวโพด ถ ว ล สง เพราะฉะน น จะเห นได ว า รายได ส วนใหญ ของประชาชนในท องถ นส วนใหญ มาจากการท าการเกษตร มากท ส ด

11 สภาพป ญหาความต องการนโยบายและศ กยภาพ 1. สภาพป ญหา 1.1 ป ญหาโครงสร างพ นฐาน (ป ญหาคมนาคม) น า ไฟฟ า ความปลอดภ ย ยาเสพต ด ขาดน าสะอาดด มเพ ยงพอตลอดป จ านวน 16 หม บ าน ค อ ขาดแคลนแหล งน าเพ อการเกษตร จ านวน 16 หม บ าน ค อ การคมนาคมภายในหม บ าน และระหว างหม บ านไม สะดวก ค อ ประชาชนไม ม เอกสารส ทธ ครอบครองในท ท าก นเป นของตนเอง 1.2 ป ญหาค ณภาพช ว ต (ป ญหาด านส ขภาพ การศ กษา การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม) การบร การสาธารณส ขในหม บ านครอบคล มไม ต อเน อง ป ญหาขยะ มลภาวะและส งแวดล อม ประชาชนจบการศ กษาภาคบ งค บไม ได เร ยนต อหร อฝ กงานด านอาช พ 1.3 ป ญหารายได ประชาชน (ป ญหาด านการผล ตและการตลาด การอาช พ) ประชาชนม รายได จากการประกอบอาช พต ากว า 20,000 บาท/ป /คร วเร อน ผลผล ตทางการเกษตรและราคาตกต าไม ค มท นการผล ต และไม ม ตลาดรองร บผลผล ตท แน นอน ประชาชนไม ม อาช พ และรายได เสร มหล งฤด การผล ต ท าให ต องอพยพไปท างานต าง จ งหว ด ไม ม แหล งเง นท นเพ ยงพอในการลงท นประกอบอาช พ 2. ความต องการของประชาชน 2.1 ด านโครงสร างพ นฐาน ม เอกสารส ทธ ในท ท าก นของตนเองเพ อใช เป นหล กทร พย ในการหาเง นท นในการ ประกอบอาช พการเกษตรและอ น ๆ ม การคมนาคมสะดวกท งภายในหม บ านและระหว างหม บ าน ม แหล งน าเพ อการเกษตรท งฤด ฝนและฤด แล ง ม แหล งน าก นน าใช เพ ยงพอตลอดท งป 2.2 ด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ม บร การสาธารณะส ขในหม บ านครอบคล มและต อเน อง ม การรณรงค ตรวจร กษาโรคท เป นอ นตรายต อเน องท กป

12 2.2.3 อบรมและส งเสร มการประกอบอาช พเพ อเสร มรายได หล กฤด การท านา ท าไร พร อม ท งหาตลาด รองร บผลผล ต สน บสน น/ส งเสร มการศ กษาข นพ นฐานท จ าเป นให ก บเด กเล ก เยาวชนและประชานชน นโยบายและแนวทางการพ ฒนาของต าบล ล กษณะท ส าค ญของแผนพ ฒนาของต าบล 1. เป นแผนท มองไปในอนาคต เพ อเตร ยมการพ ฒนาและรองร บความเจร ญเต บโตของต าบลหร อ การ เปล ยนแปลงท จะเก ดข น หร อคาดว าจะเก ดข นในอนาคต 2. เป นแผนท สอดคล องก บสภาพแวดล อม ศ กยภาพ โอกาส และล ทางการพ ฒนาต าบลในระยะ 3 ป ข างหน า ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3. เป นแผนท ค ดอย างม ระบบ โดยมองท กม ม ท กป ญหา และท ก ท งหม บ านท กหม บ านใน ต าบล โดยท ม ค าตอบแทนและท ศทางการพ ฒนาต าบลท ช ดเจนและไม มองการพ ฒนาเป นเพ ยง ก จกรรมหน งท เป นอ สระจากก จกรรมอ น 4. เป นแผนท ท กฝ ายท งสมาช กองค การบร หารส วนต าบล ผ น าของท องถ น ข าราชการในท องถ น ร วมก นค ดและพ จารณาก าหนดท ศทางการพ ฒนาของต าบลท ช ดเจนโดยไม แยกว าเป นแผนของ ใดโดยเฉพาะ แต ถ อว าเป นของท กในต าบล แนวทางแก ไขป ญหาและแนวทางการพ ฒนาต าบล 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน สาธารณ ปโภค และสาธารณ ปการ 2. พ ฒนาด านทร พยากรมน ษย โดยเน นเด ก เยาวชน สตร และผ น าท องถ น 3. พ ฒนาด านค ณภาพช ว ตให ประชาชนท ค ณภาพช ว ตท ด ข น 4. ส งเสร มสน บสน นการประกอบธ รก จด านอ ตสาหกรรมในคร วเร อน 5. การพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 6. ส งเสร มการลงท นท งภาคร ฐและเอกชน 7. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบก จกรรมของต าบล 8. ส งเสร มและสน บสน นงานประเพณ ว ฒนธรรมต าบล 9. ส งเสร มและพ ฒนาด านการเกษตรให เป นเกษตรก าวหน า

13 ย ทธศาสตร ต าบล 1. ย ทธศาสตร ด านการศ กษาและการบร หารก จการบ านเม องท ด แนวทางการพ ฒนา 1. ส งเสร มการศ กษา พ ฒนาองค กร และบ คลากรในท องถ น บร หารก จการ บ านเม องท ด 2. การร กษาความสงบภายใน 3. พ ฒนาการศ กษาภ ม ป ญญาท องถ น เพ อการน ามาใช ประโยชน และส บสาน ว ฒนธรรม 2. ย ทธศาสตร ด านสาธารณส ขและส งคมสงเคราะห แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาและส งเสร มก จกรรมการควบค มโรค 2. พ ฒนาด านส งคมสงเคราะห 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานก อสร างปร บปร ง ร กษาถนน ไฟฟ า สะพาน ทางเท า และท อระบายน า 3. ย ทธศาสตร ด านส งแวดล อมและการเกษตร แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 2. พ ฒนาด านการเกษตร 4. ย ทธศาสตร ด านเศรษฐก จและการสร างความเข มแข งของช มชน ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ก บประชาชน 2. พ ฒนากล มและเคร อข าย 5. ย ทธศาสตร ด านโครงสร างพ นฐาน แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานก อสร างปร บปร ง ร กษาถนน ไฟฟ า สะพาน ทางเท า และท อระบายน า

14 6.ย ทธศาสตร ด านส อและข อม ลข าวสาร แนวทางการพ ฒนา 1.พ ฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข อม ลข าวสาร 7.ย ทธศาสตร ด านการท องเท ยว การก ฬา และว ฒนธรรม แนวทางการพ ฒนา 1. พ ฒนาส งเสร มส บสานประเพณ และว ฒนธรรมบ ญเด อนส บ ญป งไฟ งานแข งเร อ 2. พ ฒนาส งเสร มก ฬาเยาวชนภายในต าบลอย างต อเน อง 3. พ ฒนาส งเสร มสถานท แหล งท องเท ยวภายในต าบล ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา ว ส ยท ศน (Vision) ส งคมน าอย ม งส ค ณภาพช ว ตท ด ย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ (Mission) 1. ส งเสร มการศ กษา การบร หารก จการบ านเม องท ด และพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 2. จ ดให ม และบ าร งร กษา สะพาน ถนน ไฟฟ า และประปา 3. ก าจ ดขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ล และน าเส ย 4. พ ฒนากล มอาช พ เศรษฐก จช มชน จ ดให ม ลานค าช มชน 5. เสร มสร างความเข มแข งของช มชนสร างความส มพ นธ ช มชน 6. จ ดระบบข อม ลข าวสารระด บต าบล 7. ส งเสร มงานด านสาธารณส ข 8. ส งเสร มงานผ ส งอาย ผ ด อยโอกาส จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาท องถ น (Goal) 1. พ ฒนาการศ กษาท กระด บช นท งในและนอกระบบ และเน นการบร หารจ ดการท ด ให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใสสามรถตรวจสอบได และให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ 2. เพ อพ ฒนาการคมนาคม ให ม ความสะดวก น าอ ปโภค-บร โภคม เพ ยงพอ 3. เพ ออน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ช มชนไม ม มลพ ษ 4. เพ อส งเสร มให ประชาชนม อาช พและม รายได เพ ยงพอ 5. เพ อส งเสร ม ให ประชาชนม ส ขภาพท ด และสว สด การท ด 6. เพ อพ ฒนาช องทางการร บร ข าวสารท ท นสม ยของประชาชนเพ มข น

15

16 ต วช ว ดของต าบล เป าประสงค (Goals) ต วช ว ด (KPIs) 1. พ ฒนาให เป นต าบล น าอย 1. คร วเร อนในต าบลม ไฟฟ า ประปาใช ท กคร ว เร อน 2. ประชาชนในต าบลได ร บความสะดวก ในการส ญจรไป - มา 3. คร วเร อนในต าบลม รายได เพ มข น ตก เกณฑ จปฐ. ลดลง และสามารถ ข อม ลป จจ บ น คร วเร อนท ม ไฟฟ าและประปา ใช ค ดเป นร อยละ 90 ของ จ านวนคร วเร อนในต าบล ถนนท ใช ในการส ญจรไปมา เป นหล มเป นบ อ คร วเร อนในต าบล ม รายได เพ มข น เป าหมาย 5 ป % 90 % 92 % 95 % 98 % 100 % 90 % 60 % 70 % 80 % 90 % 90 % 80 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 4. ประชาชนม ส ขภาพและอนาม ยท ด ข น ประชาชนชนในต าบลม ป ญหา ด านส ขภาพ ค ดเป นร อยละ 70 ของประชาชนท งหมด 5. ประชาชนได ร บการศ กษาภาคบ งค บ เพ มมากข น 6. ประชาชนในต าบลม ความร ส ก ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ประชาชนท ย งไม ได ร บการ การศ กษาข นพ นฐานค ดเป น ของประชาชนท งหมด ร อยละ 2 ของประชาชนใน ต าบลเป น อาสาสม ครป องก น ภ ยฝ ายพลเร อน 100 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 100 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 5 % 2 % 3 % 4 % 5 % 5 %

17 เป าประสงค (Goals) ต วช ว ด (KPIs) ข อม ลป จจ บ น เป าหมาย 5 ป บร หารจ ดการท ด ให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส สามารถตรวจสอบได และให ประชาชนม ส วนร วมในการ บร หารจ ดการ 3. อน ร กษ ส งเสร มและสน บสน น ประเพณ ศ ลปะและว ฒนธรรมของ ต าบล 1. ประชาชนม ความพ งพอใจในการ บร หารงานขององค การบร หารส วน ต าบลเพ มมากข น 2. บ คลากรในองค การบร หารส วนต าบล ม ความร เพ มมากข นและปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 3. ระบบข อม ลข าวสารขององค การ บร หารส วนต าบลม ความรวดเร ว และท นสม ยมากย งข น 4. ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนา ท องถ นเพ มมากข น 1. ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของต าบล ได ร บการฟ นฟ และอน ร กษ ให คงอย ส บไป 2. ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของต าบล เป นท ร จ กอย างกว างขวาง ประชาชนม ความพ งพอใจใน การบร หารงานขององค การ บร หารส วนต าบล ค ดเป นร อย ละ 85.69% บ คลากรในองค กรได ร บการ เพ มความร ความสามารถค ด เป นร อยละ 44 ของบ คลากร ท งหมด - ระบบการให ข อม ลข าวสาร ย งล าช า - การบร การ Internet ย งไม ท วถ ง ประชาชนม ส วนร วมในการ พ ฒนาท องถ นค ดเป นร อยละ 56 ของประชากรท ม ส ทธ เล อกต งท งหมด ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของ ต าบลได ร บฟ นฟ ไม ครบตาม ฮ ต 12 คลอง 14 ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม ส าค ญของต าบลย งไม เป นท ร จ กเท าท ควร 100 % 85% 90% 95% 98% 100% 100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 80 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 80 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

18 เป าประสงค (Goals) 4. เพ อส งเสร ม สน บสน น เกษตรกร ให เพ มผลผล ตทางการเกษตร ต วช ว ด (KPIs) ข อม ลป จจ บ น 1. ผลผล ตทางการเกษตรเพ มมากข น เกษตรกรได ผลผล ตทาง การเกษตรไม มากเท าท ควร 2. การเกษตรได ร บการพ ฒนาและ ทางการเกษตรเส อมโทรม สามารถสร างผลผล ตต อไร เพ มมากข น ใช ในการท าเกษตรได 70 % ของ 3. ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย ทางการ เกษตรได ร บการพ ฒนาปร บปร งสามารถ เป นศ นย การแห งการเร ยนร เก ยวก บ การเกษตรได ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย ทางการ เกษตรย งขาดการพ ฒนาปร บปร ง ให เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ได เป าหมาย 5 ป % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 100 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 % 50 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 5. เพ อพ ฒนาท องเท ยว และ ประชาส มพ นธ ให เป นท ร จ กอย าง กว างขวาง 1. แหล งท องเท ยวในต าบลได ร บ การพ ฒนาเป นแหล งท องเท ยวประจ า จ งหว ด 2. แหล งท องเท ยวในต าบล เป นท ร จ กอย างกว างขวาง พระพ ทธไสยาสน ภ ปอย งขาด งบประมาณการพ ฒนา แหล งท องเท ยวในต าบล ย งไม เป นท ร จ กเท าท ควร 50 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 50 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

19 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการซ อมแซมถนน ล กร งเขตท 1 หม 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 เพ อจ ายเป นค าซ อมแซมล กร งพ นท ใน เขต เขต 1 หม ท 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 ต าบล กองช าง 2. โครงการซ อมแซม ถนนล กร ง เขตท 2 หม ท 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15 เพ อจ ายเป นค าซ อมแซมล กร งพ นท ใน เขต เขต 2 หม ท 2, 3, 4, 9, 10,14, 15 ต าบล กองช าง 3. โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 3 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 8 ช ด ต าบล กองช าง 4. โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 4 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด ต าบล กองช าง

20 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 5 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 7 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 8 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 9 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 10 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 10 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 4 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 7 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 8 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 3 ช ด ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง

21 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 11 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 13 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 14 โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 15 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 5 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 1 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 6 ช ด เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 2 ช ด ต าบล ต าบล ต าบล ต าบล กองช าง กองช าง กองช าง กองช าง 15. โครงการขยายเขตไฟฟ า หม 16 เพ อจ ายเป นค าต ดต งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 ว ตต จ านวน 16 ช ด ต าบล กองช าง

22 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม โครงการปร บปร งห อง นายก โครงการข ดลอกล าห วย บวมบ านโคกกลาง หม ท 3 เพ อจ ายเป นค าปร บปร งต อเต มส าหร บ ห องผ บร หาร เพ อจ ายเป นค าข ดลอกล าห วยบวมบ าน โคกกลาง หม ท 3 ต าบล ต าบล กองช าง กองช าง

23 ว ตถ ประสงค ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาส งคม 1. เพ อจ ดสว สด การให แก ผ ด อยโอกาสในส งคมให สามารถพ งพาตนเองได 2. เพ อสน บสน นและส งเสร มเยาวชนในการพ ฒนาความร ด านต างๆ 3. เพ อให ส งคมเป นส งคมท เอ ออาทรและสมานฉ นท แนวทางจ ดสว สด การให ผ ด อยโอกาสทางส งคม ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการสงเคราะห ช วยเหล อผ ส งอาย 2 โครงการสงเคราะห คน พ การ 3 โครงการว นผ ส งอาย ต าบล 4 โครงการสน บสน น ส าน กงานกาชาด กาฬส นธ สงเคราะห เง นแก คนชรา ในต าบล งบประมาณ 1,356,000 บาท, สงเคราะห เง นแก ผ พ การ ในต าบล งบประมาณ 306,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในงานว น ผ ส งอาย งบประมาณ 120,000 บาท เพ อจ ายให ส าน กงานเหล ากาชาด จ งหว ดในการช วยผ ประสบภ ย ต าง ๆ งบประมาณ 20,000 บาท หม 1-16 หม 1-16 หม 1-16 อ าเภอ เม องฯ

24 แนวทางพ ฒนาท กษะทางการก ฬาแก เยาวชน ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการจ ดงานก ฬา ต อต านยาเสพต ด 2 โครงการจ ดงานก ฬา ต อต านยาเสพต ด อ ดหน นเง นแก กล มเยาวชนต าบล เพ อ จ ดการแข งข นก ฬา งบประมาณ 100,000 บาท อ ดหน น จ ดการแข งข นก ฬาต อต าน ยาเสพต ด งบประมาณ 30,000 บาท 3 โครงการต านยาเสพต ด เพ อจ ายเป นค าก จกรรมศ นย ปฎ บ ต การต านยาเสพต ด งบประมาณ 20,000 บาท หม 1-16 หม 1-16 หม 1-16

25 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการอาหาร กลางว น ในเขตต าบล 2. โครงการพ ฒนา สาธารณส ขม ลฐาน 3. โครงการป องก นพ ษ ส น ขบ า ในเขตต าบล 4. โครงการกองท น หล กประก นส ขภาพ ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาสาธารณส ข ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มส ขภาพ และพลานาม ยของประชาชนให แข งแรงสมบ รณ 2. เพ อป องก นการแพร ระบาดของโรค แนวทางส งเสร มส ขภาพและพลานาม ยของประชาชนในต าบล แนวทางก าจ ดการแพร ระบาดของโรค อ ดหน นโครงการอาหารกลางว น งบประมาณ 1,404,000 บาท เพ อสน บสน นการพ ฒนา สาธารณส ขม ลฐานในต าบล งบประมาณ 160,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว คซ นป องก นโรคพ ษ ส น ขบ า ให แก กองท นพ ษส น ขบ า ต าบล เพ อจ ายเป นเง นสมทบกอองท น หล กประก นส ขภาพ โรงเร ยน ในเขต ต าบล หม 1-16 หม 1-16 หม 1-16

26 ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร ม และสน บสน นการศ กษาให ม การศ กษาอย างต อเน องและตลอดช ว ต 2. เพ ออน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรม 3. เพ อส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ นให คงอย ค ก บท องถ นตลอดไป แนวทางส งเสร มและสน บสน นการศ กษา ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการจ ดงานว นเด ก แห งชาต เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดงาน ว นเด กแห งชาต งบประมาณ 70,000 บาท 2. โครงการจ ดงานว นแม เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดงาน ว นแม งบประมาณ 20,000 บาท 3. โครงการจ ดงานว นพ อ เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจ ดงาน ว นพ อ งบประมาณ 8,000 บาท 4. โครงการบ ณฑ ตน อย เพ อจ ายให ก บก จกรรมโครงการ บ ณฑ ตน อย

27 แนวทางอน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการส งเสร ม ประเพณ ว ฒนธรรม ท องถ น บ ญบ งไฟดนตร พ นเม องอ สาน 2 โครงการส งเสร ม ประเพณ ไทย 3. โครงการอบรม จร ยธรรมน กเร ยนใน เขตต าบล 4. โครงการอบรม จร ยธรรมน กเร ยนใน เขตต าบล อ ดหน นประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น บ ญบ งไฟ งบประมาณ 220,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในงานว น เข าพรรษา ว นออกพรรษา และ ประเพณ อ น ๆ ตามหล กพ ทธ ศาสนา งบประมาณ 130,000 บาท เพ อจ ายเป นค าอบรมจร ยธรรม น กเร ยนม ธยมในเขตต าบล งบประมาณ 20,000 บท เพ อจ ายเป นค าอบรมจร ยธรรม น กเร ยนประถมในเขตต าบล งบประมาณ 35,000 บาท หม 1-16 ว ดในเขต รร. ใน เขตต าบล รร. ใน เขตต าบล

28 ภายใต ย ทธศาสตร การบร หารการจ ดการ และการเม องการปกครอง ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาระบบบร หารกาจ ดการองค การบร หารส วนต าบลให ม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อสน บสน นให ประชาชนม ส วนร วมต อการพ ฒนาช มชนท องถ นของตนเอง 3. เพ อส งเสร มให ประชาชนม ความร ความเข าใจในการบร หารงานขององค การบร หารส วนต าบล ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 1 โครงการฝ กอบรมของ 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ เพ อจ ายเป นค าธรรมเน ยม และค าลงทะเบ ยนในการเข า ร วมอบรมพน กงาน งบประมาณ 100,000 บาท ส าน กปล ด ค าตอบแทน ใช สอยและว สด ค าตอบแทนรายเด อน สมาช ก ต าบล งบประมาณ 1,173,000 บาท

29 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารของงานของ ค าจ างท ปร กษาท าการว จ ย เก ยวก บการด าเน นงาน ต าบล งบประมาณ 35,000 บาท ค าว สด ค าว สด ส าน กงานในการ ปฎ บ ต งานของ งบประมาณ 275,000

30 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารงานของ โครงการการประชาส มพ นธ ให ความร แก ประชาชนใน งบประมาณ 50,000 บาท โครงการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ในการจ ดท าแผน จ านวน 16 หม บาท งบประมาณ 15,000 บาท โครงการการเล อกต ง ในการ เล อกต งในเขตต าบล งบประมาณ 250,000 บาท โครงการสน บสน นว นสถาปนา อปพร. งบประมาณ 20,000 บาท โครงการอบรมส มมนาว ชาการ เจ าหน าท งบประมาณ 30,000 บาท

31 ด บท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารงานของ กองคล ง ค าตอบแทน เพ อจ ายเป นเง นค าช วยเหล อ การศ กษาบ ตรให แก พน กงานส วน ต าบล งบประมาณ 100,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อค า ร กษาพยาบาลให แก พน กงานส วน ต าบล งบประมาณ 280,000 บาท เพ อจ ายเป นค าเช าบ านให แก พน กงานส วนต าบล งบประมาณ 225,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นค าปฏ บ ต งานนอก เวลาราชการ งบประมาณ 95,000 บาท ค าตอบแทนพ เศษ งบประมาณ 100,000 บาท อบต

32 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารงานของ ค าตอบแทนคณะกรรมการจ ดซ อจ กจ าง งบประมาณ 40,000 บาท ค าใช สอย เพ อจ ายในการเล ยงร บรอง ของทางของทางต าบล และประช มสภา ประกอบด วยค าอาหาร ค าเคร องด ม อาหารว าง และของท ระล ก งบประมาณ 50,000 บาท ค าว สด เช อเพล งและหล อล น เพ อจ าย เป นค าน าม นเช อเพล ง น าม นหล อล น ไว ในก จการของ ก จการถ าย โอน ก จการอ น ๆ งบประมาณ 500,000 บาท ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ เพ อ จ ายเป นค าเบ ยเล ยง ค าพาหนะ ค า เช าท พ ก งบประมาณ 275,000 บาท ค าถ ายเอกสาร เพ อจ ายเป นค าใช จ ายใน การถ ายแบบพ มพ เข ยวในงานว สด งบประมาณ 80,000 บาท

33 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด ค าว สด ยานยนต งบประมาณ 55,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร งบประมาณ 10,000 บาท ค าว สด เคร องคอมพ วเตอร เพ อจ าย เป นว สด อ ปกรณ เคร องคอมพ วเตอร งบประมาณ 30,000 บาท ค าว สด งานบ านงานคร ว เพ อจ าย เป นค าส งของและเคร องใช ต าง ๆ งบประมาณ 110,000 บาท ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด ในการปฏ บ ต งาน งบประมาณ 150,000 บาท ค าว สด ยานพาหนะและค าขนส ง เพ อจ ายเป นค าค าว สด ยานพาหนะ ส าหร บรถขยะ รถไฟฟ า รถยนต ส วนกลางงบประมาณ 30,000 บาท

34 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าสาธารณ ปโภค เพ อจ ายเป นค า น า ค าไฟฟ า ค าโทรศ พท อ น ๆ งบประมาณ 384,000 บาท กองช าง ค าใช สอย เพ อจ ายเป นค ามาตราว ด น า ค าธรรมเน ยม ค าต ดต งอ ปกรณ ไฟฟ า ค าธรรมเน ยมในการรางว ด ท ด น งบประมาณ 1,120,000 บาท ค าว สด ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด ในการปฏ บ ต ของ ต าบล งบประมาณ 40,000 บาท ค าว สด ก อสร าง เพ อจ ายเป นค าว สด ก อสร างในการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 300,000 บาท ค าว สด ไฟฟ า เพ อจ ายเป นค าว สด ไฟฟ าส าหร บใช ภายในอาคาร งบประมาณ 100,000 บาท

35 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด โฆษณาและเผยแพร เพ อ จ ายเป นค าจ ดซ ออ ปกรณ ในการ ประชาส มพ นธ และโฆษณาของ งบประมาณ 20,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร เพ อจ ายเป นค า อ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น หม ก ตล บหม ก แผ นกรอง งบประมาณ 30,000 บาท กองการศ กษา ว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค าว สด ส าน กงานในการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 14,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร งบประมาณ 10,000 บาท ค าว สด เผยแพร ละโฆษณา งบประมาณ บาท

36 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ กองสว สด การ ค าว สด ค าใช จ ายในการจ ดเก บ จปฐ. ท ง 16 หม บ านในเขตต าบล งบประมาณ 50,000 บาท โครงการป องก นโรคเอดส แบบม ส วนร วม งบประมาณ 10,000 บาท ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด ส าน กงานในการปฏ บ ต งาน ของ งบประมาณ 30,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร เพ อซ อ ว สด อ ปกรณ ในการประชาส มพ นธ และโฆษณาของ งบประมาณ 5,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร เพ อจ ายเป นค า จ ดซ ออ ปกรณ คอมพ วเตอร งบประมาณ 10,000 บาท

37 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หา0งานของ กองสาธารณส ขและส งแวดล อม ค าว สด ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด มนการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 10,000 บาท ค าเคร องแต งกาย เพ อจ ายเป น ค าใช จ ายในการจ ดซ ออ ปกรณ ส าหร บคนเก บขยะ งบประมาณ 20,000 บาท ค าว สด คอมพ วเตอร เพ อจ ายเพ อค า จ ดซ ออ ปกรณ คอมพ วเตอร งบประมาณ 20,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร เพ อ จ ายเป นค าอ ปกรณ ในการ ประชาส มพ นธ และเผยแพร ของ งบประมาณ 10,000 บาท

38 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด งานบ านงานคร ว เพ อจ าย เป นค าจ ดซ อเข งในการเก บขยะ งบประมาณ 20,000 บาท กองส งเสร มการเกษตร ค าใช สอย โครงการโรงเร ยนการเกษตร เพ อ จ ายเป นค าจ ดซ อหอยเชอร ใช ท าป ย ช วภาพ งบประมาณ 300,000 บาท โครงการขอใช เคร องส บน าเพ อ การเกษตร เพ อจ ายเป นค าน าม น เช อเพล ง และหล อล น และเบ ย เล ยง ส าหร บช วยเกษตรกรใน ต าบล งบประมาณ 100,000 บาท ค าว สด ค าว สด การเกษตร เพ อจ ายเป นค า ว สด ในการเกษตร งบประมาณ 200,000 บาท

39 ล าด บ ท โครงการ / ก จกรรม 2 โครงการเพ ม ประส ทธ ภาพในการ บร หารงานของ ค าว สด ส าน กงาน เพ อจ ายเป นค า ว สด มนการปฏ บ ต งานของ งบประมาณ 5,000 บาท ค าว สด โฆษณาและเผยแพร งบประมาณ 10,000 บาท

40 การต ดตามและการประเม นผล 1. การปฏ บ ต ตามแผน สามารถได 2 ทาง 1.1 ต าบลน าแผนงานโครงการท าตามแผนงาน ท วางไว ให บรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค การสน บสน นจากอ น - ขอร บการสน บสน นงบประมาณรายจ ายจากอ น โดย ต าบลเป นผ เอง - เสนอโครงการให อ นเป นผ เองโดยเสนอผ านอ าเภอ 2. การต ดตามและการประเม น 2.1 ตรวจสอบโดยต าบล - ให คณะกรรมการต ดตามประเม นผลตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว า ด วยการจ ดท าและประสานแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนท องถ น พ.ศ 2546 ข อ 38 รายงานผล การต ดตาม ประเม นผลต อสภา ป ละ 2 คร ง - สภาองค การบร หารส วนต าบลตรวจสอบโดยโครงการในแผนพ ฒนา สามป และแผนปฏ บ ต การประจ าป - ต ดตามด าเน นงานโครงการให เป นไปด วยความถ กต อง 1.1 ตรวจสอบโดยอ าเภอ - การก าก บด แลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป - ตรวจสอบและประสานให การด าเน นงานตามปฏ บ ต การให เป นปตาม ระเบ ยบและข อบ งค บทางราชการ 1.2 ตรวจสอบและต ดตามโดยภาคประชาชน - ต ดตามการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การให เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - ต ดตามการบร หารการจ ดการและการน าโครงการไปปฏ บ ต ให เป นไป ด วยความโปร งใส

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information