แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ"

Transcription

1

2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

3 ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ป งบประมาณ โดยบรรจ เป น โครงการ / / งาน ไว ใน แผนปฏ บ ต การประจ าป โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ขอขอบค ณคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน รองผ อ านวยการ ท งส ฝ าย ห วหน ากล มสาระ ห วหน างาน คณะกรรมการงานแผนงาน และคณะคร ท กท าน ได ร วมค ด ร วมเข ยน ร วมจ ดท าแผนจนท าให แผนปฏ บ ต การฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด และหว งเป นอย างย งว าเอกสารน คงได ร บการร วมแรง ร วมใจในการปฏ บ ต งานของกล ม / กล มสาระ / งาน และคณะคร ท กท านจะช วยให โครงการ / / งาน ส าเร จตามได วางแผนไว เป นอย างด (นายบ ญธรรม พ มพาภรณ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

4 สารบ ญ หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค (3) บท 1 บทน า 1 บท 2 รายละเอ ยด โครงการ / / งาน 8 - กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ 5 70 บท 3 ก าก บ ต ดตามและประเม นผล 82 ภาคผนวก 84

5 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ว ส ยท ศน เท ดองค ราชา ล าหน าว ชาการ สานสร างคนด ตามว ถ ส งคมไทย ก าวไกลส สากล พ นธก จ 1. ปล กฝ งให บ คลากรของโรงเร ยน ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย 2. สร างน กเร ยนให เป น คนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ดนตร ตามความถน ด และด ารงตนอย ในส งคมอย างม ความส ข 3. พ ฒนาโรงเร ยน คร และบ คลากรของโรงเร ยน ให ม มาตรฐานสากล 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ค ณภาพ ด วยความร วมม อของช มชนและเคร อข าย ร วมพ ฒนา โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ด านน กเร ยน น กเร ยนเป นบ คคลแห งการเร ยนร ฉลาดค ด เป นคนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ม ส นทร ยภาพด านศ ลปะและดนตร ร เท าท นการเปล ยนแปลงบนพ นฐานส งคมไทยส สากล โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านคร คร ม ความร ม ค ณธรรม ม ท กษะการจ ดการเร ยนร และใช ส อ เทคโนโลย ได อย างหลากหลาย ตลอดจนปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ด านโรงเร ยน เป นแหล งเร ยนร ท นสม ย สะอาด ร มร น สวยงาม เป นระเบ ยบเร ยบร อยและปลอดภ ย ด านช มชน เช อม น ศร ทธาและให การสน บสน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน

6 บท 1 บทน า

7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

8 ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ป งบประมาณ โดยบรรจ เป น โครงการ / / งาน ไว ใน แผนปฏ บ ต การประจ าป โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ขอขอบค ณคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน รองผ อ านวยการ ท งส ฝ าย ห วหน ากล มสาระ ห วหน างาน คณะกรรมการงานแผนงาน และคณะคร ท กท าน ได ร วมค ด ร วมเข ยน ร วมจ ดท าแผนจนท าให แผนปฏ บ ต การฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด และหว งเป นอย างย งว าเอกสารน คงได ร บการร วมแรง ร วมใจในการปฏ บ ต งานของกล ม / กล มสาระ / งาน และคณะคร ท กท านจะช วยให โครงการ / / งาน ส าเร จตามได วางแผนไว เป นอย างด (นายบ ญธรรม พ มพาภรณ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

9 สารบ ญ หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค (3) บท 1 บทน า 1 บท 2 รายละเอ ยด โครงการ / / งาน 8 - กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ 5 70 บท 3 ก าก บ ต ดตามและประเม นผล 82 ภาคผนวก 84

10 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ว ส ยท ศน เท ดองค ราชา ล าหน าว ชาการ สานสร างคนด ตามว ถ ส งคมไทย ก าวไกลส สากล พ นธก จ 1. ปล กฝ งให บ คลากรของโรงเร ยน ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย 2. สร างน กเร ยนให เป น คนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ดนตร ตามความถน ด และด ารงตนอย ในส งคมอย างม ความส ข 3. พ ฒนาโรงเร ยน คร และบ คลากรของโรงเร ยน ให ม มาตรฐานสากล 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ค ณภาพ ด วยความร วมม อของช มชนและเคร อข าย ร วมพ ฒนา โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ด านน กเร ยน น กเร ยนเป นบ คคลแห งการเร ยนร ฉลาดค ด เป นคนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ม ส นทร ยภาพด านศ ลปะและดนตร ร เท าท นการเปล ยนแปลงบนพ นฐานส งคมไทยส สากล โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านคร คร ม ความร ม ค ณธรรม ม ท กษะการจ ดการเร ยนร และใช ส อ เทคโนโลย ได อย างหลากหลาย ตลอดจนปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ด านโรงเร ยน เป นแหล งเร ยนร ท นสม ย สะอาด ร มร น สวยงาม เป นระเบ ยบเร ยบร อยและปลอดภ ย ด านช มชน เช อม น ศร ทธาและให การสน บสน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน

11 บท 1 บทน า

12 บท 1 บทน า 1. ประว ต การก อต งโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ถ อก าเน ดข นด วยพระมหากร ณาธ ค ณ ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดช พระราชทานด นทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย จ านวน 6 ไร 3 งาน 34.5 ตารางวา ใกล ก บราชตฤณม ยสมาคม ซ งเด มเป นต งของกรมอ ศวราช ในสม ยร ชกาล 6 ให กรมสาม ญศ กษาจ ดต ง เป นโรงเร ยนม ธยมศ กษา โดยม จ ดประสงค ในการร บน กเร ยนส าเร จการศ กษาในช นประถมศ กษาป 6 จากโรงเร ยนราชว น ต รวมท งบ ตรหลานข าราชบร พารให เข าศ กษา พระราชทานนามโรงเร ยนว า ราชว น ต ม ธยม หมายถ ง สถานอบรมก ลบ ตรก ลธ ดาในระด บม ธยมให เป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า ใช ช อย อว า ร.น.ม. และพระราชทานพระบรม ราชาน ญาตให อ ญเช ญพระมหามงก ฎเปล งร ศม ม เลขล าด บ ร ชกาลในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วร ชกาลป จจ บ น เป นตราประจ าโรงเร ยน ตามหน งส อ พง.0011/3584 ลงว น 10 พฤศจ กายน พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศต งโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม เม อว น 4 เมษายน 2521 กรมสาม ญ ศ กษา โดย ดร.ก อ สว สด พาณ ชย ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การเป นผ ลงนาม และให ค ณหญ ง พวงร ตน ว เวกานนท ผ อ านวยการโรงเร ยนราชว น ต (ประถม) ร กษาการในต าแหน งผ บร หาร โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ต อมากรมสาม ญศ กษาได ม ค าส งให นางสมจ นตนา ภ กด ศร วงศ อาจารย ใหญ โรงเร ยนว ดประย รวงศาวาสมาด ารงต าแหน ง ผ บร หารโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ป การศ กษา 2521 อาศ ยสถานโรงเร ยนราชว น ต เป นเร ยนช วคราว ป การศ กษา 2522 ได ร บงบประมาณ 4,280, บาท สร างอาคารเร ยน ณ บร เวณกรมอ ศวราช (ซ งเป นสถานต งโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ป จจ บ น) ป การศ กษา 2523 ได ร บงบประมาณก อสร างอาคารเร ยน หน วย 2 ด วยงบประมาณ 4,000,000 บาท และงบประมาณผ กพ นในป การศ กษา 2524 อ ก 7,600,000 บาท 1 เมษายน 2523 ได ย ายสถานเร ยนจากโรงเร ยนราชว น ต มาเร ยนอาคารเร ยนของ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม และปร บปร งโรงเก บรถม าพระน งเป นอาคารเร ยนอ กส วนหน ง ในป น ม น กเร ยนท งหมด 1,029 คน คร อาจารย 54 คน น กการภารโรง 4 คน และม การสอนเฉพาะช นม ธยมศ กษา ตอนต น ป การศ กษา 2524 ได ร บอน ญาตให เป ดท าการสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายตามหล กส ตร ป 2518 (ม.ศ.4) จ านวน 2 ห องเร ยน และหล กส ตรป 2524 (ม.4) จ านวน 2 ห องเร ยน

13 - 3 - ป การศ กษา 2527 ได เป ดสอนการศ กษาผ ใหญ แบบเบ ดเสร จระด บ 3,4,5 ข นตามพระราชประสงค ของสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ตามหน งส อ รล 0007/1045 ลงว น 16 ต ลาคม 2527 เพ อให ข าราชการทหารและพลเร อนได ร บการศ กษาเพ มเต ม ป การศ กษา 2527 พลเอกอาท ตย ก าล งเอก ผ บ ญชาการทหารส งส ด และผ บ ญชาการทหารบกสม ย น นได ช วยเหล อโรงเร ยนในการต ดต อด าเน นการเจรจาก บพลเอกโชต ห ร ญย ษฐ ต รองเลขาธ การ ก ตต มศ กด ราชตฤณม ยสมาคม ซ งเป นผ เช าด นทร พย ส นพระมหากษ ตร ย ให โรงเร ยนได เช าด นด าน ถนนพระราม 5 ม ความกว าง 25 เมตรคร ง ยาว 60 เมตร ตามหน งส อ ท0003/1157 ลงว น 7 ก นยายน 2527 ค ดเป นค าเช าป ละ 2,735 บาท ซ งพ นส วนน ได ร บงบประมาณสร างอาคารโรงย มและอาคาร เอนกประสงค น บต งแต ว นก อต งโรงเร ยนจนถ งป จจ บ น โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ม ผ บร หารโรงเร ยนท งหมด 7 ท าน ค อ 1. ค ณหญ งพวงร ตน ว เวกานนท 2. ค ณหญ งสมจ นตนา ภ กด ศร วงศ 3. นางสาวส วรรณา เอมประด ษฐ 4. นางสาวส ก ญญา ส นต พ ฒนาช ย 5. นางสาวจร มศร เพ ชรก ล 6. นายไพร ช กรบงกชมาศ 7. นายบ ญธรรม พ มพาภรณ ป จจ บ นม คร จ านวน 103 คน พน กงานข บรถ 2 คน น กการภารโรง 10 คน ยาม 1 คน ม คร จ างสอนชาวไทย 17 คน คร จ างสอนชาวต างประเทศ 4 คน ล กจ างช วคราว 32 คน น กเร ยนชาย 1,261 คน และน กเร ยนหญ ง 1,175 คน รวมท งส น 2,436 คน 2. สถานภาพของโรงเร ยน 2.1 ผลการว เคราะห สภาพแวดล อม สภาพแวดล อมภายนอก 1) ด านส งคมและว ฒนธรรม ด านโอกาส 1.1 สภาพช มชนส วนใหญ เป นสถานราชการและสถานประกอบการ 1.2 การคมนาคมสะดวก 1.3 ช มชน ผ ปกครอง น กเร ยน ศร ทธาและเช อม นในการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยน 1.4 การด แลเอาใจใส ของผ ปกครอง

14 - 4 - จ ดการศ กษา ด านอ ปสรรค 1.5 จ านวนประชากรในว ยเร ยนจะเข าร บการศ กษาข นพ นฐานในอ ก 4 ป ข างหน า ม แนวโน มคงและลดลง 1.6 ว ฒนธรรมและค าน ยมของส งคมไทยและส งคมต างประเทศ ม ผลต อ พฤต กรรม และการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 2) ด านเทคโนโลย ด านโอกาส 2.1 นว ตกรรมเทคโนโลย ม การพ ฒนาและเปล ยนแปลงม ผลต อการจ ด การศ กษา 2.2 ค ณธรรม จร ยธรรมในการใช ส อและเทคโนโลย ของน กเร ยน ด านอ ปสรรค 2.3 การร บร ข อม ลและข าวสารอย างไร ขอบเขต ส งผลกระทบต อ พฤต กรรม ความเช อ และค าน ยม 3) ด านเศรษฐก จ ด านโอกาส 3.1 สภาพเศรษฐก จของช มชน ม ผลต อการระดมทร พยากรเพ อพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน 3.2 ภาวะเศรษฐก จของประเทศม ผลต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 4) ด านการเม องและกฎหมาย ด านโอกาส 4.1 ความเช อและความค ดเห นทางการเม อง ส งผลต อการบร หาร จ ดการศ กษา ด านอ ปสรรค 4.2 นโยบายด านการศ กษา ส งผลต อการจ ดการศ กษา 4.3 นโยบายการปร บปร งก าล งคนภาคร ฐ สภาพแวดล อมภายใน 1) ด านโครงสร างและนโยบายของโรงเร ยน จ ดแข ง นโยบาย โครงสร าง และบทบาทหน าของบ คลากรม ผลต อการบร หาร

15 โรงเร ยน จ ดอ อน องค กรหล กเก ยวข องก บโรงเร ยน ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของ 2) ด านการให บร การและค ณภาพของผ เร ยน จ ดแข ง 2.1 โรงเร ยนจ ดหล กส ตรตอบสนองตามความต องการของผ เร ยน 2.2 น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ โรงเร ยนก าหนด 2.3 โรงเร ยนจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ จ ดอ อน 2.4 โรงเร ยนจ ดหล กส ตรให น กเร ยนม ศ กยภาพเป นพลโลก 2.5 โรงเร ยนจ ดให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานด านดนตร ก ฬาและศ ลปะ 2.6 บรรยากาศและสภาพแวดล อม เอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยน 2.7 ว ทยากรท องถ น ภ ม ป ญญาท องถ น ม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนร 2.8 โรงเร ยนให บร การแก ช มน มและเข าร วมก บช มชนตาม ประเพณ และโอกาสต าง ๆ 2.9 น กเร ยนม ล กษณะของความเป นส งคมไทย 2.10 น กเร ยนเป นคนด ค อ ว น ยด น าค าด น าใจด 3) ด านบ คลากร จ ดแข ง 3.1 จ านวนบ คลากรเพ ยงพอ 3.2 คร สอนตรงตามว ฒ ในท กสาขาว ชา 3.3 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3.4 ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากร จ ดอ อน 3.5 คร ม การวางแผน และพ ฒนาตนเองอย างม ประส ทธ ภาพ 3.6 คร ม ความสามารถผล ตส อและใช เทคโนโลย 4) ด านการ จ ดแข ง 4.1 การเบ กจ าย ถ กต อง รวดเร ว เป นไปตามระเบ ยบ 4.2 การเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามแผนปฏ บ ต การ 4.3 ผ ปกครอง ช มชน และองค กรต าง ๆ ให ความร วมม อในการระดม ทร พยากร 4.4 ม งบประมาณเพ ยงพอ

16 - 6-5) ด านว สด อ ปกรณ จ ดแข ง 5.1 ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ เพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน 5.2 ม ว สด คร ภ ณฑ ห องปฏ บ ต การ และศ นย การเร ยนร ม จ านวน ตามเกณฑ มาตรฐาน 6) ด านการบร หารจ ดการ จ ดแข ง 6.1 การบร หารการจ ดการด วยระบบค ณภาพตามปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง 6.2 ฝ ายบร หารม ภาวะผ น า 6.3 ม การน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนา จ ดอ อน 6.4 ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารของโรงเร ยน 2.2 ผลประเม นสถานภาพ จากผลการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกของโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม พบว า การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนจะอย ในล กษณะการพ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยนเป น คนด ม ล กษณะของความเป นส งคมไทย และม ค ณล กษณะเป นพลโลก พ ฒนาคร ให เป นม ออาช พ ปร บ การเร ยนเปล ยนการสอน สอนด วยว ธ การหลากหลาย ส อสารภาษาต างประเทศได ระดมความร วมม อ จากช มชนในการจ ดการศ กษาและร วมสร างเคร อข ายร วมพ ฒนา 3. กลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3.1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงให แก น กเร ยนท กคน 3.2 เพ มอ ตราการเข าเร ยนในท กระด บ ท งเด กท วไป ผ พ การผ ด อยโอกาส ลดอ ตราการออก กลางค น และพ ฒนาร ปแบบการให บร การการศ กษาข นพ นฐานแก เยาวชนอย นอกระบบการศ กษา 3.3 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานการศ กษาของชาต พ ฒนาผ เร ยน สมรรถนะคร และ บ คลากรทางการศ กษาอย างเป นระบบ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและ ปฐมว ย และการเร ยนร ของหล กส ตรการศ กษาอย างเต มตามศ กยภาพ 3.4 เร งร ดพ ฒนาความพร อมในด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให แก สถานศ กษาและ หน วยงานการศ กษาในส งก ด เพ อการเร ยนร และการบร หารจ ดการ 3.5 สร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาค ส วนในการบร หารและการจ ด การศ กษาเพ อรองร บการกระจายอ านาจอย างม ประส ทธ ภาพบนหล กธรรมาภ บาลในส าน กงานเขตพ น การศ กษา และสถานศ กษา

17 เร งพ ฒนาการศ กษาและค ณภาพช ว ตน กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาในเขตพ ฒนา พ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 4. กลย ทธ ของส าน กงานเขตพ นการศ กษาม ธยมศ กษา เขต พ ฒนาค ณธรรมน าความร 4.2 ขยายโอกาสทางการศ กษา 4.3 พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 4.4 พ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร 4.5 ส งเสร มการม ส วนร วม 5. กลย ทธ ของโรงเร ยน 5.1 พ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนร และเทคโนโลย เยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากล 5.2 จ ดบรรยากาศและส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร สร างความส ขให ก บน กเร ยนและบ คลากร 5.3 พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและอน ร กษ ธรรมชาต ตามปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง 5.4 ระดมความร วมม อจากช มชนและเคร อข ายร วมพ ฒนาในการจ ดการศ กษา 5.5 ใช ระบบค ณภาพในการบร หารจ ดการ

18 - 8 - บท 2 รายละเอ ยดโครงการ

19 - 9 - โครงการ กลย ทธ 1 พ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนร และเทคโนโลย เยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากล

20 โครงการ พ ฒนาส อและเทคโนโลย เพ อการจ ดการเร ยนร สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 4 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 4 สน บสน นกลย ทธ ของ โรงเร ยน กลย ทธ 1 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ งานโสตท ศนศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาฯ ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ภาษาไทย การงานอาช พ พ ฒนาผ เร ยน งานคอมพ วเตอร งานเอกสาร 1. หล กการและเหต ผล ผ เร ยนจะเก ดการเร ยนร ได ด ได ง าย สะดวกและรวดเร ว จ าเป นจะต องใช ส อประกอบ จ งต องม การจ ดซ อ จ ดหา ว สด อ ปกรณ และผล ตส อ เพ อประกอบการจ ดการเร ยนร ของกล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยน ม ส อประกอบการเร ยนร มากข น 2.2 เพ อให คร ม ส อประกอบการจ ดการเร ยนร ได มากข น 2.3 เพ อให การจ ดการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพ 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต ม จ านวนส อเพ อการจ ดการเร ยนร อย างเพ ยงพอ 3.2 ผลล พธ น กเร ยน ม ความร ความเข าใจได ง าย และรวดเร วในการเร ยนร ของกล มสาระต าง ๆ 4. ต วช ว ดความส าเร จ น กเร ยนร อยละ 90 ม ผลส มฤทธ เป นไปตามเกณฑ ของโรงเร ยน 5. งบประมาณ งบประมาณ อ ดหน น รายได ฯ อ น ๆ 1 พ ฒนาส อ (ห องศ ลปะ 1 ห องนาฏศ ลป ดนตร ไทย และ 25,000 ห องดนตร สากล) 2 จ ดหา/จ ดซ อส อการเร ยนร (ไทย) 3,000 3 พ ฒนาส อการสอน (ส งคม) 45,000 4 พ ฒนาส อและเทคโนโลย เพ อการเร ยนร (ต างประเทศ) 33,700 5 พ ฒนาส อการเร ยนการสอน (การงานอาช พ) 65,000 6 พ ฒนาส อ (ห องพ ฒนาผ เร ยน) 30,000

21 งบประมาณ (ต อ) งบประมาณ อ ดหน น รายได ฯ 7 งานจ ดซ อ/จ ดหา เคร องคอมพ วเตอร (งานแนะแนว) 25,000 8 งานคอมพ วเตอร 8.1 งานด แลบ าร งร กษาระบบงานคอมพ วเตอร 989, งานพ ฒนาและปร บปร งเว บไซต โรงเร ยน 5, งานเช าบร การ Internet ความเร วส ง 136,200 9 งานเอกสาร 9.1 จ ดซ อเคร องถ ายเอกสาร 350, จ ดซ อเคร องอ ดส าเนาคอมพ วเตอร 2, พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการเร ยนร (งานโสตท ศนศ กษา) 73,200 อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ 1 พ ฒนาส อ (ห องศ ลปะ 1 ห อง นาฏศ ลป ดนตร ไทย และ ห องดนตร สากล) 2 จ ดหา/จ ดซ อส อการเร ยนร (ไทย) 3 พ ฒนาส อการสอน (ส งคม) 4 พ ฒนาส อและเทคโนโลย เพ อ การเร ยนร (ต างประเทศ) 5 พ ฒนาส อการเร ยนการสอน (การงานอาช พ) 6 พ ฒนาส อ (ห องพ ฒนา ผ เร ยน) 7 งานจ ดซ อ/จ ดหา เคร อง คอมพ วเตอร (งานแนะแนว) ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมาย เหต

22 6. แผนด าเน นการ (ต อ) งานคอมพ วเตอร 8.1 งานด แลบ าร งร กษาระบบ งานคอมพ วเตอร 8.2 งานพ ฒนาและปร บปร งเว บไซต โรงเร ยน 8.3 งานเช าบร การInternetความเร วส ง 9 งานเอกสาร 9.1 จ ดซ อเคร องถ ายเอกสาร 9.2 จ ดซ อเคร องอ ดส าเนา คอมพ วเตอร 10 พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการเร ยนร (งานโสตท ศนศ กษา) ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมาย เหต 7. สถานด าเน นการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 8. การต ดตามและประเม นผล ส งเกต สอบถามและส มภาษณ 9. ผลคาดว าจะได ร บ น กเร ยนม ความพ งพอใจต อการจ ดการเร ยนร

23 โครงการ ส งเสร มการจ ดการเร ยนร สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 3 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 1 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษา ว ทยาศาสตร ศ ลปะ การงานอาช พฯ พ ฒนาผ เร ยน งานคอมพ วเตอร งานห องสม ดและงานเอกสารการพ มพ 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษา พ.ศ (ปร บปร ง 2545) ม จ ดม งหมายให โรงเร ยนจ ดการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพให โอกาสผ เร ยนฝ กปฏ บ ต จร ง ได ร บประสบการณ หลากหลาย ได พ ฒนาความสามารถและ การเร ยนร เต มตามศ กยภาพ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนม ว สด อ ปกรณ ประกอบการเร ยนร 2.2 เพ อให น กเร ยนเก ดท กษะในการปฏ บ ต 2.3 เพ อให น กเร ยนได พ ฒนาความสามารถตามความถน ดของตนเอง 2.4 เพ อให น กเร ยนพ ฒนาการเร ยนร ม ค ณภาพส งข น 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต น กเร ยนม ว สด อ ปกรณ ประกอบการเร ยนร อย างเพ ยงพอ 3.2 ผลล พธ น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต และพ ฒนาความถน ดของตนเอง 4. ต วช ว ดความส าเร จ จ านวนว สด อ ปกรณ ใช ประกอบการจ ดการเร ยนร 5. งบประมาณ งบประมาณ อ ดหน น จ ดซ อ จ ดหาว สด อ ปกรณ และหน งส อประกอบการเร ยนร 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 90,000 2 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 100,000 3 พ ฒนาผ เร ยน 37,500 4 งานห องสม ด 162,000 5 งานเอกสารการพ มพ 660,400 รายได ฯ อ น ๆ

24 5. งบประมาณ (ต อ) อ ดหน น งบประมาณ รายได ฯ 6 กล มสาระการเร ยนร การงานพ นฐานอาช พ 6.1 งานคหกรรม 5, งานเกษตร 47, งานช าง 10,080 7 งานคอมพ วเตอร 901,100 อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ จ ดซ อ จ ดหาว สด อ ปกรณ และ หน งส อประกอบการเร ยนร 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 2 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 3 พ ฒนาผ เร ยน 4 งานห องสม ด 5 งานเอกสารการพ มพ 6 กล มสาระการเร ยนร พ นฐานการงานอาช พฯ งานคหกรรม 6.2 งานเกษตร 6.3 งานช าง 7 งานคอมพ วเตอร ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 7. สถานด าเน นการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 8. การประเม นผล ส งเกต สอบถาม 9. ผลคาดว าจะได ร บ น กเร ยนและผ ปกครองม ความพ งพอใจต อการจ ดการเร ยนของโรงเร ยน

25 โครงการ กลย ทธ 2 จ ดบรรยากาศและส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร สร างความส ขให ก บน กเร ยนและบ คลากร

26 โครงการ เสร มสร างบรรยากาศ ส งแวดล อม(ลดโลกร อน) และแหล งเร ยนร สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 3 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 2 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายบร หารท วไป งานอาคารสถาน งานคอมพ วเตอร งานห องสม ด กล มสาระว ทยาศาสตร และศ ลปะ 1. หล กการและเหต ผล การส งเสร มให น กเร ยนพ ฒนาการเร ยนร ม ค ณภาพส งข น จ าเป นต องม แหล งเร ยนร ในโรงเร ยน ม ประส ทธ ภาพ เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนของคร ในท กด าน และน กเร ยนสามารถใช แหล งเร ยนร ต าง ๆ ตามความถน ด โรงเร ยนจ งต องส งเสร มให ม การพ ฒนาแหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนให ท นสม ย อย ตลอดเวลา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให โรงเร ยนม ห องศ นย การเร ยนร ม ประส ทธ ภาพ เอ อต อการเร ยนร ของน กเร ยน 2.2 เพ อให โรงเร ยนม บรรยากาศและส งแวดล อมด ข น 2.3 เพ อให โรงเร ยนม คร ภ ณฑ ส าน กงานเอ อต อการจ ดการเร ยนร ของคร 2.4 เพ อให น กเร ยนพ ฒนาการเร ยนร ม ค ณภาพส งข น 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต 1. ห องศ นย การเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ได ร บการพ ฒนา 9 ห อง 2. ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ได ร บการปร บปร ง 3 ห อง 3. ม การพ ฒนาแหล งเร ยนร ห องสม ดม ช ว ตช วา 3.2 ผลล พธ โรงเร ยนม แหล งเร ยนร เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 4. ต วช ว ดความส าเร จ โรงเร ยนม บรรยากาศ ส งแวดล อม ศ นย การเร ยน ห องปฏ บ ต การ เอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ

27 5. งบประมาณ อ ดหน น 1 พ ฒนาห อง Resource Center (ว ชาการ) 83,500 2 พ ฒนาห องดนตร สากล 300,000 3 จ ดท าห องศ นย ส ขภาพ 150,000 4 จ ดท าห องศ นย พลศ กษา 1 ห อง 132,800 5 พ ฒนาโรงอาหารและห องอาหารคร (โภชนาการ) 115,000 6 ปร บปร งห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 3 177,620 7 พ ฒนาปร บปร งบร การส บค นสารสนเทศ 36,000 (ห องส บค นอ นเตอร เน ต) (งานห องสม ด) 8 งานอาคารสถาน 8.1 จ ดซ อ จ ดหา อ ปกรณ ท าความสะอาด ไฟฟ า ประปา และ 820,000 ม าน ง 8.2 งานปร บปร งภ ม ท ศน เสร มสร างบรรยากาศ และ 150,000 ส งแวดล อม 8.3 งานปร บปร งอาคารสถานท วไป 800, งานบ าร งร กษาอาคารสถาน บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ 200, บ าร งร กษาเคร องลดความร อนในหอประช ม 80, ก าจ ดปลวก 95, น ายาฆ าเช อส ขภ ณฑ 26,000 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ 1 พ ฒนาห อง Resource Center (ว ชาการ) 2 พ ฒนาห องดนตร สากล 3 จ ดท าห องศ นย ส ขภาพ 4 จ ดท าห องศ นย พลศ กษา 1ห อง ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

28 6. แผนด าเน นการ (ต อ) 5 พ ฒนาโรงอาหารและ ห องอาหารคร (โภชนาการ) 6 ปร บปร งห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร 3 7 พ ฒนาปร บปร งบร การส บค น สารสนเทศ (ห องส บค น อ นเตอร เน ต) (งานห องสม ด) 8 งานอาคารสถาน ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 8.1 จ ดซ อ จ ดหา อ ปกรณ ท าความ สะอาด ไฟฟ า ประปา และ ม าน ง 8.2 งานปร บปร งภ ม ท ศน เสร มสร างบรรยากาศ และ ส งแวดล อม 8.3 งานปร บปร งอาคารสถาน ท วไป 8.4 งานบ าร งร กษาอาคารสถาน 7. สถานด าเน นการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 8. การต ดตามประเม นผล ส งเกต สอบถามและส มภาษณ 9. ผลคาดว าจะได ร บ น กเร ยน ผ ปกครอง คร และช มชนม ความพ งพอใจต อบรรยากาศและแหล งเร ยนร

29 โครงการ กลย ทธ 3 พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และอน ร กษ ธรรมชาต ตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

30 โครงการ ส งเสร มให น กเร ยนเป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 2 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 1, 2 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 3 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารก จการน กเร ยน 1. หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มการพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ มาตรา 60 ได กล าวถ ง การให เด กและเยาวชนม ความร ก ความผ กพ น ร กและเคารพส ทธ ของผ อ น ม ส ขภาพแข งแรง ร จ กป องก น ตนเองจากโรคและยาเสพต ด ม ว ฒ ภาวะตามสมควรแก ว ย ม จร ยธรรม และค ณธรรม ม ศ กด ศร และ ความภาคภ ม ใจในการท างานและตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด ของกระทรวงศ กษาธ การ ม งเน นให สถานศ กษาส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะด 3 ด าน ค อ Democracy (ย ดม นประชาธ ปไตย) Decency(ม ค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย) และ Drug Fee(ห างไกลยาเสพต ด) ซ งสอดคล องก บ ว ส ยท ศน ของโรงเร ยนต องการพ ฒนาน กเร ยน ให เป นคนด ม ความร บผ ดชอบต อส งคม และเป นป แห ง การเสร มสร างระเบ ยบว น ย ด งน นกล มบร หารก จการน กเร ยนจ งเห นสมควรจ ดโครงการส งเสร มน กเร ยน เป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างเสร มระเบ ยบว น ยให เก ดข นก บน กเร ยนและส งคม 2.2 เพ อส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ร ผ ดชอบ ช วด ม ความภาคภ ม ใจ และอน ร กษ ความเป นไทย อย างย งย น 2.3 เพ อส งเสร มความร บผ ดชอบในหน า ร จ กส ทธ ผ อ น และย ดม นในระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2.4 เพ อส งเสร มท กษะการปฏ เสธ หล กเล ยงส งเสพต ด อบายม ข การละเม ดทางเพศและ ภ ยทางส งคม 3. เป าหมาย น กเร ยนท กคนม ระเบ ยบว น ย ร จ กหน า ม ความร บผ ดชอบในต วเองและส วนร วมม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นน กเร ยนด ของโรงเร ยน 4. ต วช ว ดความส าเร จ 4.1 น กเร ยนเป นผ ม ระเบ ยบว น ยในตนเอง ม ความร บผ ดชอบต อส งคม (ร อยละ 85) 4.2 น กเร ยนม มารยาทเร ยบร อยม ส มมาคารวะ ร ผ ดชอบ ช วด (ร อยละ 80) 4.3 น กเร ยนย ดม นในระบบการปกครองแบบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (ร อยละ 100) 4.4 น กเร ยนม ท กษะปฏ เสธยาเสพต ดและไม ย งเก ยวก บอบายม ข (ร อยละ 90) 4.5 น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามความต องการของโรงเร ยน (ร อยละ 100)

31 5. งบประมาณ อ ดหน น การส งเสร มประชาธ ปไตยในโรงเร ยน (Democracy) 1 เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน 1,000 2 ส มมนาประชาธ ปไตยแก คณะกรรมการ 10,000 น กเร ยน 3 ให ความร เก ยวก บประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 5,000 4 ต ลาการศาลน กเร ยน (ศ นย ไกล เกล ย) 2,000 5 การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และ ความเป นไทย (Decency) ประกวดมารยาทน กเร ยน 10,000 6 ประกวดห องเร ยนสะอาด 10,000 7 ธรรม ส องทางช ว ต 5,000 8 ท าตามกฎลดท ฐ 2,000 9 เพ อนแสนด 1, ส าน กพลเม องด 10, สวดมนต ประจ าส ปดาห และให ความร 10,000 ด านค ณธรรม 12 พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (ท าบ ญต กบาตร 2,000 ท กว นพฤห สบด )(ส งคม) 13 ธรรมศ กษา 13, ประปธรรม ราชว น ต ม ธยม เท ดไท องค ราช น 31, เว ยนเยนและว นส าค ญทางศาสนา 16 การม ว น ยในตนเอง 17 Cleaning Day 5, คนด ศร ร.น.ม. 19 สะสมความด 2,000 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ

32 5. งบประมาณ (ต อ) งานพ ฒนาผ เร ยน ป การศ กษา 2555 อ ดหน น 20.1 ค ายพ ฒนาค ณธรรมช นม.4 78, ค ายพ ฒนาค ณธรรมช นม.5 85, ค ายพ ฒนาค ณธรรมช นม.6 80,700 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 20.4 อบรมปฐมน เทศพ ฒนาบ คล กภาพ ค ณธรรม 122,000 และจร ยธรรม น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป อบรมปฐมน เทศพ ฒนาบ คล กภาพ ค ณธรรม 253,000 และจร ยธรรม น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ประกวดพานดอกไม สดและธ ปเยน 8,000 (สมาคม) 20.7 พ ธ ประด บเข มน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป 4 22,050 (บร จาค) 20.8 พ ธ ไหว คร และหล อเยนจ าน าพรรษา 26, พ ธ ท าบ ญโรงเร ยน แห เยนจ าน าพรรษา 53,100 แสดงตนเป นพ ทธมามกะ และเว ยนเยน เน องในว นอาสาฬหบ ชา ประจ าป คร พระสอนศ ลธรรมในโรงเร ยน (ส งคม) 15, ค ายอบรมค ณธรรมจร ยธรรมน กเร ยนช น ม.5 23 อบรมและสอบน กธรรมศ กษาน กเร ยน ช น ม.1 24 ออมไม ม อด จดไม ม จน 25 ร จ กใช ร จ กอน ร กษ ทร พยากรอย างร ค ณค า 26 เท ดพระเก ยรต 27 ประกวดสวดมนต หม ท านองสรภ ญญะ 28 ปฏ บ ต ธรรมเฉล มพระเก ยรต (ช มน มดนตร ไทย) 29 จ ดน ทรรศการว นส าค ญทางศาสนา 11, แข งข นตอบป ญหาธรรมะ

33 5. งบประมาณ (ต อ) 31 การถวายส งฆทาน 32 ธรรมะก บพลศ กษา อ ดหน น 33 พ ฒนาค ณธรรมจากวรรณกรรมเล มเล ก(ไทย) 15, การเข าค ายปฏ บ ต ธรรม (ม.1 - ม.6) 60, สน บสน นงานพระราชทานเล ยง 36 ส บสานงาน พ อของแผ นด น 2, การส งเสร มท กษะการปฏ เสธส งเสพต ดและ การหล กเล ยงอบายม ข (Drug Free) สายตรวจต ารวจโรงเร ยน 1, บ าบ ดขจ ดส งเสพต ด 5, ลด ละ เล ก อ บายม ข 20, การป องก นสารเสพต ดในโรงเร ยน 10,000 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ (ต อ) การส งเสร มประชาธ ปไตยใน โรงเร ยน(Democracy) 1 เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน 2 ส มมนาประชาธ ปไตยแก คณะกรรมการน กเร ยน 3 ให ความร เก ยวก บ ประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 4 ต ลาการศาลน กเร ยน (ศ นย ไกล เกล ย) ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

34 6. แผนด าเน นการ (ต อ) การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และ ความเป นไทย (Decency) 5 ประกวดมารยาทน กเร ยน 6 ประกวดห องเร ยนสะอาด ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 7 ธรรม ส องทางช ว ต 8 ท าตามกฎลดท ฐ 9 เพ อนแสนด 10 ส าน กพลเม องด 11 สวดมนต ประจ าส ปดาห และ ให ความร ด านค ณธรรม 12 พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (ท าบ ญต กบาตรท กว นพฤห ส) (ส งคม) 13 ธรรมศ กษา 14 ประปธรรม ราชว น ต ม ธยม เท ดไท องค ราช น 15 เว ยนเยนและว นส าค ญทาง ศาสนา 16 การม ว น ยในตนเอง 17 Cleaning Day 18 คนด ศร ร.น.ม. 19 สะสมความด 17 งานพ ฒนาผ เร ยน ป การศ กษา ค ายพ ฒนาค ณธรรม ช น ม ค ายพ ฒนาค ณธรรม ช น ม ค ายพ ฒนาค ณธรรม ช น ม.6

35 6. แผนด าเน นการ (ต อ) 20 งานพ ฒนาผ เร ยน(ต อ) ป การศ กษา อบรมปฐมน เทศพ ฒนา บ คล กภาพ ค ณธรรมและ จร ยธรรม น กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป อบรมปฐมน เทศพ ฒนา บ คล กภาพ ค ณธรรมและ จร ยธรรม น กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ประกวดพานดอกไม สดและ ธ ปเยน 20.7 พ ธ ประด บเข มน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป พ ธ ไหว คร และหล อเยน จ าน าพรรษา 20.9 พ ธ ท าบ ญโรงเร ยน และ แห เยนจ าน าพรรษา แสดงตนเป นพ ทธมามกะ และ เว ยนเยนเน องในว น อาสาฬหบ ชา ประจ าป คร พระสอนศ ลธรรมใน โรงเร ยน (ส งคม) 22 ค ายอบรมค ณธรรมจร ยธรรม น กเร ยนช น ม.5 23 อบรมและสอบน กธรรมศ กษา น กเร ยนช น ม.1 24 ออมไม ม อด จดไม ม จน ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

36 6. แผนด าเน นการ (ต อ) 25 ร จ กใช ร จ กอน ร กษ ทร พยากร อย างร ค ณค า 26 เท ดพระเก ยรต 27 ประกวดสวดมนต หม ท านอง สรภ ญญะ 28 ปฏ บ ต ธรรมเฉล มพระเก ยรต (ช มน มดนตร ไทย) 29 จ ดน ทรรศการว นส าค ญทาง ศาสนา 30 แข งข นตอบป ญหาธรรมะ 31 การถวายส งฆทาน 32 ธรรมะก บพลศ กษา 33 พ ฒนาค ณธรรมจาก วรรณกรรมเล มเล ก (ไทย) 34 การเข าค ายปฏ บ ต ธรรม (ม.1 - ม.6) 35 สน บสน นงานพระราชทานเล ยง 36 ส บสานงาน พ อของแผ นด น การส งเสร มท กษะการปฏ เสธ ส งเสพต ดและการหล กเล ยง อบายม ข (Drug Free) 37 สายตรวจต ารวจโรงเร ยน 38 บ าบ ดขจ ดส งเสพต ด 39 ลด ละ เล ก อบายม ข 40 การป องก นสารเสพต ดใน โรงเร ยน ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

37 สถานด าเน นการ ภายในโรงเร ยน และภายนอกโรงเร ยน 8. เน อหาสาระ 8.1 การให ความร ควบค การปฏ บ ต จากว ทยากรท งภายในและภายนอกโรงเร ยน 8.2 การประกวดแข งข นแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน 9. การต ดตามและประเม นผล 9.1 ประเม นโดยใช แบบสอบถาม 9.2 สร ปผลจากผลการปฏ บ ต งาน 10. ผลคาดว าจะได ร บ 10.1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ประพฤต ตนเหมาะสมก บการเป นน กเร ยนโรงเร ยน ราชว น ต ม ธยม 10.2 น กเร ยนเป นผ ม ระเบ ยบว น ย ตรงต อเวลาร ร กษาหน า และร บผ ดชอบ ต อส งคม 10.3 น กเร ยนท กคนได ร บการยกย องเป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า

38 โครงการ น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมแบบย งย น สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 2 สน บสน นกลย ทธ สพท. กทม.1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 1 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารก จการน กเร ยน 1. หล กการและเหต ผล พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระราชด าร สแนะน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงแก พสกน กร ชาวไทย เน นสายกลาง ความพอประมาณ ความม เหต ผล ระบบภ ม ค มก น ความรอบร ความรอบคอบ ความซ อส ตย ส จร ต ความอดทน ความมานะพากเพ ยร ม สต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเปร ยบเสม อน เสาหล กส าค ญของส งคมไทยสามารถน าไปประย กต ใช ได เก อบท กหน วยงาน องค กรต างๆ แม กระท ง การด าเน นช ว ตในสถาบ นครอบคร วการน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมแบบ ย งย นในโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม เป นการน าเสนอการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดก จกกรม ม งเน น ให ผ เร ยน คร ผ สอน เจ าหน า บ คลากรในโรงเร ยนได ลงม อปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม สอดคล องก บ ว ส ยท ศน และพ นธก จของโรงเร ยน เท ดองค ราช น... และเพ อน าสถาบ นโรงเร ยนและช มชน โดยรวม ไปส ความย งย น เก ดความผาส กในระยะยาว 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยน คร เจ าหน า บ คลากรเก ยวข องก บโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม สามารถน า ความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปประย กต ใช ในหน าการงาน เพ อประโยชน แก ตนเอง สถาบ นและ ช มชนโดยรวมและอย ในว ถ ช ว ตประจ าว น 2.2 เพ อแสดงความส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม ต อ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 2.3 เพ อด าเน นโครงการ ได อย างสอดคล องก บว ส ยท ศน และพ นธก จของโรงเร ยน 2.4 เผยแพร ร ปแบบการด าเน นงานส สาธารณชน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต น กเร ยน คร เจ าหน า ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข องก บโรงเร ยน ร อยละ 80 ข นไป 3.2 ผลล พธ น กเร ยน คร เจ าหน า ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข องก บโรงเร ยน ได น าปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงไปปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม บ งเก ดผลตามจ ดหมาย 4. ต วช ว ดความส าเร จ 4.1 น กเร ยนสามารถน าความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ให เก ดประโยชน ในว ถ ช ว ต 4.2 ผลงานบรรล ตามเป าหมายร อยละ การศ กษาด งานของหน วยงานภายนอกเป นจ านวนมาก

39 5. งบประมาณ แผน การสร างจ ตส าน ก ตระหน ก เห นค ณค าของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1 สรรสร างงานเข ยน เพ ยรสร าง จ ตส าน ก 2 เป ดโลกท ศน ท ศนศ กษา ด งาน อ ดหน น งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 50,000 (บร จาค) 3 ถามตอบ ทดสอบความร อย อย าง พอเพ ยง แผน พ ฒนาพ นฐานสร าง ความเข าใจใช ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 4 เก าใหม ใช ประโยชน อย างค มค า 5 ร วมค ด ร วมท า ช วยก นแก ป ญหา 6 เพ อนช วยเพ อน เก อก ลแบบ ก ลยาณม ตร 7 พ ฒนาความร การจ ดการเร ยน การสอน ละครชาตร อน ร กษ ศ ลปะบาต ก 8 ช มชนส มพ นธ สร างสรรค ส งคม แผน การพ ฒนาและเผยแพร ผลงาน 9 การจ ดท าหน งส อ 10 การจ ดท าเอกสาร 150, การจ ดท าส ออ เลคทรอน คส 12 การจ ดน ทรรศการแสดงผลงาน ต อนร บผ มาเย ยมชม

40 6. แผนด าเน นการ แผน การสร างจ ตส าน ก ตระหน กเห นค ณค าของปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 1 สรรสร างงานเข ยน เพ ยรสร างจ ตส าน ก 2 เป ดโลกท ศน ท ศนศ กษา ด งาน 3 ถามตอบ ทดสอบ ความร อย อย างพอเพ ยง แผน พ ฒนาพ นฐาน สร างความเข าใจใช ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 4 เก าใหม ใช ประโยชน อย างค มค า 5 ร วมค ด ร วมท า ช วยก น แก ป ญหา 6 เพ อนช วยเพ อน เก อก ล แบบก ลยาณม ตร 7 พ ฒนาความร การจ ดการเร ยนการสอน ละครชาตร อน ร กษ ศ ลปะบาต ก 8 ช มชมส มพ นธ สร างสรรค ส งคม แผน การพ ฒนาและ เผยแพร ผลงาน 9 การจ ดท าหน งส อ 10 การจ ดท าเอกสาร ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 11 การจ ดท าส อ อ เลคทรอน คส 12 การจ ดน ทรรศการ แสดงผลงานต อนร บผ มาเย ยมชม

41 สถานด าเน นการ ภายในโรงเร ยน และภายนอกโรงเร ยน 8. การต ดตามและประเม นผล 8.1 ต ดตามโดยใช แบบสอบถาม 8.2 โดยประเม นจากรายงานสร ป รายงานโครงการ 8.3 สม ดบ นท กผ เย ยมชม 9. ผลคาดว าจะได ร บ 9.1 ม หน วยการเร ยนร น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเข าไปม ส วนร วม 9.2 การจ ดการเร ยนร ได ร บการปร บเปล ยนโดยใช ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเป น ฐานข อม ล 9.3 ม หล กส ตรการสอนค าน งถ งปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 9.4 ม ส งประด ษฐ ผลงานโครงงานเก ดจากความค ดสร างสรรค 9.5 ม น กเร ยนบ นท กบ ญช คร วเร อน เก บออมน าฝากธนาคาร เข ยนค าขว ญ เร ยงความ เร องส น บทความ ฯลฯ

42 โครงการ ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 3 สน บสน นกลย ทธ ของสพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 3 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ ฝ ายส งเสร มความร สมาคมผ ปกครอง และคร โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม และกล มสาระ 1. หล กการและเหต ผล จากผลการสอบว ดความร ช นม ธยมศ กษาป 3 และม ธยมศ กษาป 6 ของน กเร ยนโรงเร ยน ราชว น ต ม ธยมพบว าคะแนนเฉล ยของท กรายว ชาย งอย ในระด บไม เป นพอใจ น กเร ยนม คะแนนเฉล ย หลายว ชาไม ถ งร อยละ 50 และในป 2554 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานต งเป าหมายไว ในเร องเร งร ดพ ฒนาค ณภาพในท กระด บ โดยเฉพาะระด บช นม ธยมศ กษาป 3 และม ธยมศ กษาป 6 ต องม คะแนนท กรายว ชาในการสอบ O-Net ไม น อยกว าร อยละ 50 ในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนต องพ ฒนา หลายด านพร อมก น เช น การพ ฒนาความร ความสามารถคร ในด านการใช เทคน คการสอน การผล ตและ ใช ส อเทคโนโลย การว ดประเม นผล การสร างบรรยากาศการเร ยน การสร างคล งข อสอบ การสอนเสร ม ความร แยกตามความสามารถ การด าเน นการท งหมดจะใช งบประมาณทางราชการคงไม เพ ยงพอ ฝ ายส งเสร มว ชาการจ งได จ ดท าโครงการพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กระด บช น 2.2 เพ อซ อมเสร มให ก บน กเร ยนม ป ญหาเร องการอ าน การเข ยนภาษาไทยในระด บม ธยมศ กษา ตอนต น 2.3 เพ อซ อมเสร มให ก บน กเร ยนม ป ญหาด านการค ดค านวณว ชาคณ ตศาสตร ในระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 2.4 เพ อยกระด บผลการสอบว ดโอเนต ท งระด บม ธยมศ กษาป 3 และม ธยมศ กษาป เพ อพ ฒนาท กษะในด านเทคน คการสอนให ก บคร ผ สอนท กรายว ชา 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 4 ต อ ป น กเร ยนม ป ญหาด านการอ าน การเข ยนภาษาไทยต ากว าเกณฑ ลดลงร อยละ น กเร ยนม พ นฐานด านการค ดค านวณเพ มข นร อยละ น กเร ยนม ความร และท กษะตลอดจนเจตคต ด ต อว ชาภาษาอ งกฤษเพ มข นร อยละ น กเร ยนม ค าเฉล ยท กรายว ชาในการสอบโอเนตเพ มข นร อยละ คร ม ความร ท กษะในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร หลากหลาย

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information