แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ"

Transcription

1

2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

3 ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ป งบประมาณ โดยบรรจ เป น โครงการ / / งาน ไว ใน แผนปฏ บ ต การประจ าป โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ขอขอบค ณคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน รองผ อ านวยการ ท งส ฝ าย ห วหน ากล มสาระ ห วหน างาน คณะกรรมการงานแผนงาน และคณะคร ท กท าน ได ร วมค ด ร วมเข ยน ร วมจ ดท าแผนจนท าให แผนปฏ บ ต การฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด และหว งเป นอย างย งว าเอกสารน คงได ร บการร วมแรง ร วมใจในการปฏ บ ต งานของกล ม / กล มสาระ / งาน และคณะคร ท กท านจะช วยให โครงการ / / งาน ส าเร จตามได วางแผนไว เป นอย างด (นายบ ญธรรม พ มพาภรณ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

4 สารบ ญ หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค (3) บท 1 บทน า 1 บท 2 รายละเอ ยด โครงการ / / งาน 8 - กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ 5 70 บท 3 ก าก บ ต ดตามและประเม นผล 82 ภาคผนวก 84

5 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ว ส ยท ศน เท ดองค ราชา ล าหน าว ชาการ สานสร างคนด ตามว ถ ส งคมไทย ก าวไกลส สากล พ นธก จ 1. ปล กฝ งให บ คลากรของโรงเร ยน ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย 2. สร างน กเร ยนให เป น คนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ดนตร ตามความถน ด และด ารงตนอย ในส งคมอย างม ความส ข 3. พ ฒนาโรงเร ยน คร และบ คลากรของโรงเร ยน ให ม มาตรฐานสากล 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ค ณภาพ ด วยความร วมม อของช มชนและเคร อข าย ร วมพ ฒนา โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ด านน กเร ยน น กเร ยนเป นบ คคลแห งการเร ยนร ฉลาดค ด เป นคนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ม ส นทร ยภาพด านศ ลปะและดนตร ร เท าท นการเปล ยนแปลงบนพ นฐานส งคมไทยส สากล โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านคร คร ม ความร ม ค ณธรรม ม ท กษะการจ ดการเร ยนร และใช ส อ เทคโนโลย ได อย างหลากหลาย ตลอดจนปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ด านโรงเร ยน เป นแหล งเร ยนร ท นสม ย สะอาด ร มร น สวยงาม เป นระเบ ยบเร ยบร อยและปลอดภ ย ด านช มชน เช อม น ศร ทธาและให การสน บสน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน

6 บท 1 บทน า

7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

8 ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ป งบประมาณ โดยบรรจ เป น โครงการ / / งาน ไว ใน แผนปฏ บ ต การประจ าป โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ขอขอบค ณคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน รองผ อ านวยการ ท งส ฝ าย ห วหน ากล มสาระ ห วหน างาน คณะกรรมการงานแผนงาน และคณะคร ท กท าน ได ร วมค ด ร วมเข ยน ร วมจ ดท าแผนจนท าให แผนปฏ บ ต การฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด และหว งเป นอย างย งว าเอกสารน คงได ร บการร วมแรง ร วมใจในการปฏ บ ต งานของกล ม / กล มสาระ / งาน และคณะคร ท กท านจะช วยให โครงการ / / งาน ส าเร จตามได วางแผนไว เป นอย างด (นายบ ญธรรม พ มพาภรณ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

9 สารบ ญ หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค (3) บท 1 บทน า 1 บท 2 รายละเอ ยด โครงการ / / งาน 8 - กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ กลย ทธ 5 70 บท 3 ก าก บ ต ดตามและประเม นผล 82 ภาคผนวก 84

10 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ว ส ยท ศน เท ดองค ราชา ล าหน าว ชาการ สานสร างคนด ตามว ถ ส งคมไทย ก าวไกลส สากล พ นธก จ 1. ปล กฝ งให บ คลากรของโรงเร ยน ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย 2. สร างน กเร ยนให เป น คนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ดนตร ตามความถน ด และด ารงตนอย ในส งคมอย างม ความส ข 3. พ ฒนาโรงเร ยน คร และบ คลากรของโรงเร ยน ให ม มาตรฐานสากล 4. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ค ณภาพ ด วยความร วมม อของช มชนและเคร อข าย ร วมพ ฒนา โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ด านน กเร ยน น กเร ยนเป นบ คคลแห งการเร ยนร ฉลาดค ด เป นคนด ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ม ส นทร ยภาพด านศ ลปะและดนตร ร เท าท นการเปล ยนแปลงบนพ นฐานส งคมไทยส สากล โดยใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านคร คร ม ความร ม ค ณธรรม ม ท กษะการจ ดการเร ยนร และใช ส อ เทคโนโลย ได อย างหลากหลาย ตลอดจนปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ด านโรงเร ยน เป นแหล งเร ยนร ท นสม ย สะอาด ร มร น สวยงาม เป นระเบ ยบเร ยบร อยและปลอดภ ย ด านช มชน เช อม น ศร ทธาและให การสน บสน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน

11 บท 1 บทน า

12 บท 1 บทน า 1. ประว ต การก อต งโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ถ อก าเน ดข นด วยพระมหากร ณาธ ค ณ ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดช พระราชทานด นทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย จ านวน 6 ไร 3 งาน 34.5 ตารางวา ใกล ก บราชตฤณม ยสมาคม ซ งเด มเป นต งของกรมอ ศวราช ในสม ยร ชกาล 6 ให กรมสาม ญศ กษาจ ดต ง เป นโรงเร ยนม ธยมศ กษา โดยม จ ดประสงค ในการร บน กเร ยนส าเร จการศ กษาในช นประถมศ กษาป 6 จากโรงเร ยนราชว น ต รวมท งบ ตรหลานข าราชบร พารให เข าศ กษา พระราชทานนามโรงเร ยนว า ราชว น ต ม ธยม หมายถ ง สถานอบรมก ลบ ตรก ลธ ดาในระด บม ธยมให เป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า ใช ช อย อว า ร.น.ม. และพระราชทานพระบรม ราชาน ญาตให อ ญเช ญพระมหามงก ฎเปล งร ศม ม เลขล าด บ ร ชกาลในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วร ชกาลป จจ บ น เป นตราประจ าโรงเร ยน ตามหน งส อ พง.0011/3584 ลงว น 10 พฤศจ กายน พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ ได ประกาศต งโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม เม อว น 4 เมษายน 2521 กรมสาม ญ ศ กษา โดย ดร.ก อ สว สด พาณ ชย ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การเป นผ ลงนาม และให ค ณหญ ง พวงร ตน ว เวกานนท ผ อ านวยการโรงเร ยนราชว น ต (ประถม) ร กษาการในต าแหน งผ บร หาร โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ต อมากรมสาม ญศ กษาได ม ค าส งให นางสมจ นตนา ภ กด ศร วงศ อาจารย ใหญ โรงเร ยนว ดประย รวงศาวาสมาด ารงต าแหน ง ผ บร หารโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ป การศ กษา 2521 อาศ ยสถานโรงเร ยนราชว น ต เป นเร ยนช วคราว ป การศ กษา 2522 ได ร บงบประมาณ 4,280, บาท สร างอาคารเร ยน ณ บร เวณกรมอ ศวราช (ซ งเป นสถานต งโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ป จจ บ น) ป การศ กษา 2523 ได ร บงบประมาณก อสร างอาคารเร ยน หน วย 2 ด วยงบประมาณ 4,000,000 บาท และงบประมาณผ กพ นในป การศ กษา 2524 อ ก 7,600,000 บาท 1 เมษายน 2523 ได ย ายสถานเร ยนจากโรงเร ยนราชว น ต มาเร ยนอาคารเร ยนของ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม และปร บปร งโรงเก บรถม าพระน งเป นอาคารเร ยนอ กส วนหน ง ในป น ม น กเร ยนท งหมด 1,029 คน คร อาจารย 54 คน น กการภารโรง 4 คน และม การสอนเฉพาะช นม ธยมศ กษา ตอนต น ป การศ กษา 2524 ได ร บอน ญาตให เป ดท าการสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายตามหล กส ตร ป 2518 (ม.ศ.4) จ านวน 2 ห องเร ยน และหล กส ตรป 2524 (ม.4) จ านวน 2 ห องเร ยน

13 - 3 - ป การศ กษา 2527 ได เป ดสอนการศ กษาผ ใหญ แบบเบ ดเสร จระด บ 3,4,5 ข นตามพระราชประสงค ของสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ตามหน งส อ รล 0007/1045 ลงว น 16 ต ลาคม 2527 เพ อให ข าราชการทหารและพลเร อนได ร บการศ กษาเพ มเต ม ป การศ กษา 2527 พลเอกอาท ตย ก าล งเอก ผ บ ญชาการทหารส งส ด และผ บ ญชาการทหารบกสม ย น นได ช วยเหล อโรงเร ยนในการต ดต อด าเน นการเจรจาก บพลเอกโชต ห ร ญย ษฐ ต รองเลขาธ การ ก ตต มศ กด ราชตฤณม ยสมาคม ซ งเป นผ เช าด นทร พย ส นพระมหากษ ตร ย ให โรงเร ยนได เช าด นด าน ถนนพระราม 5 ม ความกว าง 25 เมตรคร ง ยาว 60 เมตร ตามหน งส อ ท0003/1157 ลงว น 7 ก นยายน 2527 ค ดเป นค าเช าป ละ 2,735 บาท ซ งพ นส วนน ได ร บงบประมาณสร างอาคารโรงย มและอาคาร เอนกประสงค น บต งแต ว นก อต งโรงเร ยนจนถ งป จจ บ น โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ม ผ บร หารโรงเร ยนท งหมด 7 ท าน ค อ 1. ค ณหญ งพวงร ตน ว เวกานนท 2. ค ณหญ งสมจ นตนา ภ กด ศร วงศ 3. นางสาวส วรรณา เอมประด ษฐ 4. นางสาวส ก ญญา ส นต พ ฒนาช ย 5. นางสาวจร มศร เพ ชรก ล 6. นายไพร ช กรบงกชมาศ 7. นายบ ญธรรม พ มพาภรณ ป จจ บ นม คร จ านวน 103 คน พน กงานข บรถ 2 คน น กการภารโรง 10 คน ยาม 1 คน ม คร จ างสอนชาวไทย 17 คน คร จ างสอนชาวต างประเทศ 4 คน ล กจ างช วคราว 32 คน น กเร ยนชาย 1,261 คน และน กเร ยนหญ ง 1,175 คน รวมท งส น 2,436 คน 2. สถานภาพของโรงเร ยน 2.1 ผลการว เคราะห สภาพแวดล อม สภาพแวดล อมภายนอก 1) ด านส งคมและว ฒนธรรม ด านโอกาส 1.1 สภาพช มชนส วนใหญ เป นสถานราชการและสถานประกอบการ 1.2 การคมนาคมสะดวก 1.3 ช มชน ผ ปกครอง น กเร ยน ศร ทธาและเช อม นในการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยน 1.4 การด แลเอาใจใส ของผ ปกครอง

14 - 4 - จ ดการศ กษา ด านอ ปสรรค 1.5 จ านวนประชากรในว ยเร ยนจะเข าร บการศ กษาข นพ นฐานในอ ก 4 ป ข างหน า ม แนวโน มคงและลดลง 1.6 ว ฒนธรรมและค าน ยมของส งคมไทยและส งคมต างประเทศ ม ผลต อ พฤต กรรม และการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 2) ด านเทคโนโลย ด านโอกาส 2.1 นว ตกรรมเทคโนโลย ม การพ ฒนาและเปล ยนแปลงม ผลต อการจ ด การศ กษา 2.2 ค ณธรรม จร ยธรรมในการใช ส อและเทคโนโลย ของน กเร ยน ด านอ ปสรรค 2.3 การร บร ข อม ลและข าวสารอย างไร ขอบเขต ส งผลกระทบต อ พฤต กรรม ความเช อ และค าน ยม 3) ด านเศรษฐก จ ด านโอกาส 3.1 สภาพเศรษฐก จของช มชน ม ผลต อการระดมทร พยากรเพ อพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน 3.2 ภาวะเศรษฐก จของประเทศม ผลต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 4) ด านการเม องและกฎหมาย ด านโอกาส 4.1 ความเช อและความค ดเห นทางการเม อง ส งผลต อการบร หาร จ ดการศ กษา ด านอ ปสรรค 4.2 นโยบายด านการศ กษา ส งผลต อการจ ดการศ กษา 4.3 นโยบายการปร บปร งก าล งคนภาคร ฐ สภาพแวดล อมภายใน 1) ด านโครงสร างและนโยบายของโรงเร ยน จ ดแข ง นโยบาย โครงสร าง และบทบาทหน าของบ คลากรม ผลต อการบร หาร

15 โรงเร ยน จ ดอ อน องค กรหล กเก ยวข องก บโรงเร ยน ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของ 2) ด านการให บร การและค ณภาพของผ เร ยน จ ดแข ง 2.1 โรงเร ยนจ ดหล กส ตรตอบสนองตามความต องการของผ เร ยน 2.2 น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ โรงเร ยนก าหนด 2.3 โรงเร ยนจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ จ ดอ อน 2.4 โรงเร ยนจ ดหล กส ตรให น กเร ยนม ศ กยภาพเป นพลโลก 2.5 โรงเร ยนจ ดให ผ เร ยนม ท กษะพ นฐานด านดนตร ก ฬาและศ ลปะ 2.6 บรรยากาศและสภาพแวดล อม เอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยน 2.7 ว ทยากรท องถ น ภ ม ป ญญาท องถ น ม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนร 2.8 โรงเร ยนให บร การแก ช มน มและเข าร วมก บช มชนตาม ประเพณ และโอกาสต าง ๆ 2.9 น กเร ยนม ล กษณะของความเป นส งคมไทย 2.10 น กเร ยนเป นคนด ค อ ว น ยด น าค าด น าใจด 3) ด านบ คลากร จ ดแข ง 3.1 จ านวนบ คลากรเพ ยงพอ 3.2 คร สอนตรงตามว ฒ ในท กสาขาว ชา 3.3 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3.4 ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากร จ ดอ อน 3.5 คร ม การวางแผน และพ ฒนาตนเองอย างม ประส ทธ ภาพ 3.6 คร ม ความสามารถผล ตส อและใช เทคโนโลย 4) ด านการ จ ดแข ง 4.1 การเบ กจ าย ถ กต อง รวดเร ว เป นไปตามระเบ ยบ 4.2 การเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามแผนปฏ บ ต การ 4.3 ผ ปกครอง ช มชน และองค กรต าง ๆ ให ความร วมม อในการระดม ทร พยากร 4.4 ม งบประมาณเพ ยงพอ

16 - 6-5) ด านว สด อ ปกรณ จ ดแข ง 5.1 ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ เพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน 5.2 ม ว สด คร ภ ณฑ ห องปฏ บ ต การ และศ นย การเร ยนร ม จ านวน ตามเกณฑ มาตรฐาน 6) ด านการบร หารจ ดการ จ ดแข ง 6.1 การบร หารการจ ดการด วยระบบค ณภาพตามปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง 6.2 ฝ ายบร หารม ภาวะผ น า 6.3 ม การน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนา จ ดอ อน 6.4 ม การเผยแพร ข อม ลข าวสารของโรงเร ยน 2.2 ผลประเม นสถานภาพ จากผลการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกของโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม พบว า การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนจะอย ในล กษณะการพ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยนเป น คนด ม ล กษณะของความเป นส งคมไทย และม ค ณล กษณะเป นพลโลก พ ฒนาคร ให เป นม ออาช พ ปร บ การเร ยนเปล ยนการสอน สอนด วยว ธ การหลากหลาย ส อสารภาษาต างประเทศได ระดมความร วมม อ จากช มชนในการจ ดการศ กษาและร วมสร างเคร อข ายร วมพ ฒนา 3. กลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3.1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงให แก น กเร ยนท กคน 3.2 เพ มอ ตราการเข าเร ยนในท กระด บ ท งเด กท วไป ผ พ การผ ด อยโอกาส ลดอ ตราการออก กลางค น และพ ฒนาร ปแบบการให บร การการศ กษาข นพ นฐานแก เยาวชนอย นอกระบบการศ กษา 3.3 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานการศ กษาของชาต พ ฒนาผ เร ยน สมรรถนะคร และ บ คลากรทางการศ กษาอย างเป นระบบ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและ ปฐมว ย และการเร ยนร ของหล กส ตรการศ กษาอย างเต มตามศ กยภาพ 3.4 เร งร ดพ ฒนาความพร อมในด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให แก สถานศ กษาและ หน วยงานการศ กษาในส งก ด เพ อการเร ยนร และการบร หารจ ดการ 3.5 สร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาค ส วนในการบร หารและการจ ด การศ กษาเพ อรองร บการกระจายอ านาจอย างม ประส ทธ ภาพบนหล กธรรมาภ บาลในส าน กงานเขตพ น การศ กษา และสถานศ กษา

17 เร งพ ฒนาการศ กษาและค ณภาพช ว ตน กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาในเขตพ ฒนา พ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 4. กลย ทธ ของส าน กงานเขตพ นการศ กษาม ธยมศ กษา เขต พ ฒนาค ณธรรมน าความร 4.2 ขยายโอกาสทางการศ กษา 4.3 พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 4.4 พ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร 4.5 ส งเสร มการม ส วนร วม 5. กลย ทธ ของโรงเร ยน 5.1 พ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนร และเทคโนโลย เยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากล 5.2 จ ดบรรยากาศและส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร สร างความส ขให ก บน กเร ยนและบ คลากร 5.3 พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและอน ร กษ ธรรมชาต ตามปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง 5.4 ระดมความร วมม อจากช มชนและเคร อข ายร วมพ ฒนาในการจ ดการศ กษา 5.5 ใช ระบบค ณภาพในการบร หารจ ดการ

18 - 8 - บท 2 รายละเอ ยดโครงการ

19 - 9 - โครงการ กลย ทธ 1 พ ฒนาหล กส ตร การจ ดการเร ยนร และเทคโนโลย เยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากล

20 โครงการ พ ฒนาส อและเทคโนโลย เพ อการจ ดการเร ยนร สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 4 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 4 สน บสน นกลย ทธ ของ โรงเร ยน กลย ทธ 1 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ งานโสตท ศนศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาฯ ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ ภาษาไทย การงานอาช พ พ ฒนาผ เร ยน งานคอมพ วเตอร งานเอกสาร 1. หล กการและเหต ผล ผ เร ยนจะเก ดการเร ยนร ได ด ได ง าย สะดวกและรวดเร ว จ าเป นจะต องใช ส อประกอบ จ งต องม การจ ดซ อ จ ดหา ว สด อ ปกรณ และผล ตส อ เพ อประกอบการจ ดการเร ยนร ของกล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยน ม ส อประกอบการเร ยนร มากข น 2.2 เพ อให คร ม ส อประกอบการจ ดการเร ยนร ได มากข น 2.3 เพ อให การจ ดการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพ 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต ม จ านวนส อเพ อการจ ดการเร ยนร อย างเพ ยงพอ 3.2 ผลล พธ น กเร ยน ม ความร ความเข าใจได ง าย และรวดเร วในการเร ยนร ของกล มสาระต าง ๆ 4. ต วช ว ดความส าเร จ น กเร ยนร อยละ 90 ม ผลส มฤทธ เป นไปตามเกณฑ ของโรงเร ยน 5. งบประมาณ งบประมาณ อ ดหน น รายได ฯ อ น ๆ 1 พ ฒนาส อ (ห องศ ลปะ 1 ห องนาฏศ ลป ดนตร ไทย และ 25,000 ห องดนตร สากล) 2 จ ดหา/จ ดซ อส อการเร ยนร (ไทย) 3,000 3 พ ฒนาส อการสอน (ส งคม) 45,000 4 พ ฒนาส อและเทคโนโลย เพ อการเร ยนร (ต างประเทศ) 33,700 5 พ ฒนาส อการเร ยนการสอน (การงานอาช พ) 65,000 6 พ ฒนาส อ (ห องพ ฒนาผ เร ยน) 30,000

21 งบประมาณ (ต อ) งบประมาณ อ ดหน น รายได ฯ 7 งานจ ดซ อ/จ ดหา เคร องคอมพ วเตอร (งานแนะแนว) 25,000 8 งานคอมพ วเตอร 8.1 งานด แลบ าร งร กษาระบบงานคอมพ วเตอร 989, งานพ ฒนาและปร บปร งเว บไซต โรงเร ยน 5, งานเช าบร การ Internet ความเร วส ง 136,200 9 งานเอกสาร 9.1 จ ดซ อเคร องถ ายเอกสาร 350, จ ดซ อเคร องอ ดส าเนาคอมพ วเตอร 2, พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการเร ยนร (งานโสตท ศนศ กษา) 73,200 อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ 1 พ ฒนาส อ (ห องศ ลปะ 1 ห อง นาฏศ ลป ดนตร ไทย และ ห องดนตร สากล) 2 จ ดหา/จ ดซ อส อการเร ยนร (ไทย) 3 พ ฒนาส อการสอน (ส งคม) 4 พ ฒนาส อและเทคโนโลย เพ อ การเร ยนร (ต างประเทศ) 5 พ ฒนาส อการเร ยนการสอน (การงานอาช พ) 6 พ ฒนาส อ (ห องพ ฒนา ผ เร ยน) 7 งานจ ดซ อ/จ ดหา เคร อง คอมพ วเตอร (งานแนะแนว) ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมาย เหต

22 6. แผนด าเน นการ (ต อ) งานคอมพ วเตอร 8.1 งานด แลบ าร งร กษาระบบ งานคอมพ วเตอร 8.2 งานพ ฒนาและปร บปร งเว บไซต โรงเร ยน 8.3 งานเช าบร การInternetความเร วส ง 9 งานเอกสาร 9.1 จ ดซ อเคร องถ ายเอกสาร 9.2 จ ดซ อเคร องอ ดส าเนา คอมพ วเตอร 10 พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการเร ยนร (งานโสตท ศนศ กษา) ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมาย เหต 7. สถานด าเน นการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 8. การต ดตามและประเม นผล ส งเกต สอบถามและส มภาษณ 9. ผลคาดว าจะได ร บ น กเร ยนม ความพ งพอใจต อการจ ดการเร ยนร

23 โครงการ ส งเสร มการจ ดการเร ยนร สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 3 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 1 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษา ว ทยาศาสตร ศ ลปะ การงานอาช พฯ พ ฒนาผ เร ยน งานคอมพ วเตอร งานห องสม ดและงานเอกสารการพ มพ 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษา พ.ศ (ปร บปร ง 2545) ม จ ดม งหมายให โรงเร ยนจ ดการเร ยนร ม ประส ทธ ภาพให โอกาสผ เร ยนฝ กปฏ บ ต จร ง ได ร บประสบการณ หลากหลาย ได พ ฒนาความสามารถและ การเร ยนร เต มตามศ กยภาพ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนม ว สด อ ปกรณ ประกอบการเร ยนร 2.2 เพ อให น กเร ยนเก ดท กษะในการปฏ บ ต 2.3 เพ อให น กเร ยนได พ ฒนาความสามารถตามความถน ดของตนเอง 2.4 เพ อให น กเร ยนพ ฒนาการเร ยนร ม ค ณภาพส งข น 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต น กเร ยนม ว สด อ ปกรณ ประกอบการเร ยนร อย างเพ ยงพอ 3.2 ผลล พธ น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต และพ ฒนาความถน ดของตนเอง 4. ต วช ว ดความส าเร จ จ านวนว สด อ ปกรณ ใช ประกอบการจ ดการเร ยนร 5. งบประมาณ งบประมาณ อ ดหน น จ ดซ อ จ ดหาว สด อ ปกรณ และหน งส อประกอบการเร ยนร 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 90,000 2 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 100,000 3 พ ฒนาผ เร ยน 37,500 4 งานห องสม ด 162,000 5 งานเอกสารการพ มพ 660,400 รายได ฯ อ น ๆ

24 5. งบประมาณ (ต อ) อ ดหน น งบประมาณ รายได ฯ 6 กล มสาระการเร ยนร การงานพ นฐานอาช พ 6.1 งานคหกรรม 5, งานเกษตร 47, งานช าง 10,080 7 งานคอมพ วเตอร 901,100 อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ จ ดซ อ จ ดหาว สด อ ปกรณ และ หน งส อประกอบการเร ยนร 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 2 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 3 พ ฒนาผ เร ยน 4 งานห องสม ด 5 งานเอกสารการพ มพ 6 กล มสาระการเร ยนร พ นฐานการงานอาช พฯ งานคหกรรม 6.2 งานเกษตร 6.3 งานช าง 7 งานคอมพ วเตอร ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 7. สถานด าเน นการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 8. การประเม นผล ส งเกต สอบถาม 9. ผลคาดว าจะได ร บ น กเร ยนและผ ปกครองม ความพ งพอใจต อการจ ดการเร ยนของโรงเร ยน

25 โครงการ กลย ทธ 2 จ ดบรรยากาศและส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร สร างความส ขให ก บน กเร ยนและบ คลากร

26 โครงการ เสร มสร างบรรยากาศ ส งแวดล อม(ลดโลกร อน) และแหล งเร ยนร สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 3 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 2 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายบร หารท วไป งานอาคารสถาน งานคอมพ วเตอร งานห องสม ด กล มสาระว ทยาศาสตร และศ ลปะ 1. หล กการและเหต ผล การส งเสร มให น กเร ยนพ ฒนาการเร ยนร ม ค ณภาพส งข น จ าเป นต องม แหล งเร ยนร ในโรงเร ยน ม ประส ทธ ภาพ เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนของคร ในท กด าน และน กเร ยนสามารถใช แหล งเร ยนร ต าง ๆ ตามความถน ด โรงเร ยนจ งต องส งเสร มให ม การพ ฒนาแหล งการเร ยนร ในโรงเร ยนให ท นสม ย อย ตลอดเวลา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให โรงเร ยนม ห องศ นย การเร ยนร ม ประส ทธ ภาพ เอ อต อการเร ยนร ของน กเร ยน 2.2 เพ อให โรงเร ยนม บรรยากาศและส งแวดล อมด ข น 2.3 เพ อให โรงเร ยนม คร ภ ณฑ ส าน กงานเอ อต อการจ ดการเร ยนร ของคร 2.4 เพ อให น กเร ยนพ ฒนาการเร ยนร ม ค ณภาพส งข น 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต 1. ห องศ นย การเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ได ร บการพ ฒนา 9 ห อง 2. ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ได ร บการปร บปร ง 3 ห อง 3. ม การพ ฒนาแหล งเร ยนร ห องสม ดม ช ว ตช วา 3.2 ผลล พธ โรงเร ยนม แหล งเร ยนร เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 4. ต วช ว ดความส าเร จ โรงเร ยนม บรรยากาศ ส งแวดล อม ศ นย การเร ยน ห องปฏ บ ต การ เอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ

27 5. งบประมาณ อ ดหน น 1 พ ฒนาห อง Resource Center (ว ชาการ) 83,500 2 พ ฒนาห องดนตร สากล 300,000 3 จ ดท าห องศ นย ส ขภาพ 150,000 4 จ ดท าห องศ นย พลศ กษา 1 ห อง 132,800 5 พ ฒนาโรงอาหารและห องอาหารคร (โภชนาการ) 115,000 6 ปร บปร งห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 3 177,620 7 พ ฒนาปร บปร งบร การส บค นสารสนเทศ 36,000 (ห องส บค นอ นเตอร เน ต) (งานห องสม ด) 8 งานอาคารสถาน 8.1 จ ดซ อ จ ดหา อ ปกรณ ท าความสะอาด ไฟฟ า ประปา และ 820,000 ม าน ง 8.2 งานปร บปร งภ ม ท ศน เสร มสร างบรรยากาศ และ 150,000 ส งแวดล อม 8.3 งานปร บปร งอาคารสถานท วไป 800, งานบ าร งร กษาอาคารสถาน บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ 200, บ าร งร กษาเคร องลดความร อนในหอประช ม 80, ก าจ ดปลวก 95, น ายาฆ าเช อส ขภ ณฑ 26,000 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ 1 พ ฒนาห อง Resource Center (ว ชาการ) 2 พ ฒนาห องดนตร สากล 3 จ ดท าห องศ นย ส ขภาพ 4 จ ดท าห องศ นย พลศ กษา 1ห อง ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

28 6. แผนด าเน นการ (ต อ) 5 พ ฒนาโรงอาหารและ ห องอาหารคร (โภชนาการ) 6 ปร บปร งห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร 3 7 พ ฒนาปร บปร งบร การส บค น สารสนเทศ (ห องส บค น อ นเตอร เน ต) (งานห องสม ด) 8 งานอาคารสถาน ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 8.1 จ ดซ อ จ ดหา อ ปกรณ ท าความ สะอาด ไฟฟ า ประปา และ ม าน ง 8.2 งานปร บปร งภ ม ท ศน เสร มสร างบรรยากาศ และ ส งแวดล อม 8.3 งานปร บปร งอาคารสถาน ท วไป 8.4 งานบ าร งร กษาอาคารสถาน 7. สถานด าเน นการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 8. การต ดตามประเม นผล ส งเกต สอบถามและส มภาษณ 9. ผลคาดว าจะได ร บ น กเร ยน ผ ปกครอง คร และช มชนม ความพ งพอใจต อบรรยากาศและแหล งเร ยนร

29 โครงการ กลย ทธ 3 พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และอน ร กษ ธรรมชาต ตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

30 โครงการ ส งเสร มให น กเร ยนเป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 2 สน บสน นกลย ทธ สพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 1, 2 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 3 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารก จการน กเร ยน 1. หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มการพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ มาตรา 60 ได กล าวถ ง การให เด กและเยาวชนม ความร ก ความผ กพ น ร กและเคารพส ทธ ของผ อ น ม ส ขภาพแข งแรง ร จ กป องก น ตนเองจากโรคและยาเสพต ด ม ว ฒ ภาวะตามสมควรแก ว ย ม จร ยธรรม และค ณธรรม ม ศ กด ศร และ ความภาคภ ม ใจในการท างานและตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด ของกระทรวงศ กษาธ การ ม งเน นให สถานศ กษาส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะด 3 ด าน ค อ Democracy (ย ดม นประชาธ ปไตย) Decency(ม ค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย) และ Drug Fee(ห างไกลยาเสพต ด) ซ งสอดคล องก บ ว ส ยท ศน ของโรงเร ยนต องการพ ฒนาน กเร ยน ให เป นคนด ม ความร บผ ดชอบต อส งคม และเป นป แห ง การเสร มสร างระเบ ยบว น ย ด งน นกล มบร หารก จการน กเร ยนจ งเห นสมควรจ ดโครงการส งเสร มน กเร ยน เป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างเสร มระเบ ยบว น ยให เก ดข นก บน กเร ยนและส งคม 2.2 เพ อส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ร ผ ดชอบ ช วด ม ความภาคภ ม ใจ และอน ร กษ ความเป นไทย อย างย งย น 2.3 เพ อส งเสร มความร บผ ดชอบในหน า ร จ กส ทธ ผ อ น และย ดม นในระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2.4 เพ อส งเสร มท กษะการปฏ เสธ หล กเล ยงส งเสพต ด อบายม ข การละเม ดทางเพศและ ภ ยทางส งคม 3. เป าหมาย น กเร ยนท กคนม ระเบ ยบว น ย ร จ กหน า ม ความร บผ ดชอบในต วเองและส วนร วมม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นน กเร ยนด ของโรงเร ยน 4. ต วช ว ดความส าเร จ 4.1 น กเร ยนเป นผ ม ระเบ ยบว น ยในตนเอง ม ความร บผ ดชอบต อส งคม (ร อยละ 85) 4.2 น กเร ยนม มารยาทเร ยบร อยม ส มมาคารวะ ร ผ ดชอบ ช วด (ร อยละ 80) 4.3 น กเร ยนย ดม นในระบบการปกครองแบบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (ร อยละ 100) 4.4 น กเร ยนม ท กษะปฏ เสธยาเสพต ดและไม ย งเก ยวก บอบายม ข (ร อยละ 90) 4.5 น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามความต องการของโรงเร ยน (ร อยละ 100)

31 5. งบประมาณ อ ดหน น การส งเสร มประชาธ ปไตยในโรงเร ยน (Democracy) 1 เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน 1,000 2 ส มมนาประชาธ ปไตยแก คณะกรรมการ 10,000 น กเร ยน 3 ให ความร เก ยวก บประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 5,000 4 ต ลาการศาลน กเร ยน (ศ นย ไกล เกล ย) 2,000 5 การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และ ความเป นไทย (Decency) ประกวดมารยาทน กเร ยน 10,000 6 ประกวดห องเร ยนสะอาด 10,000 7 ธรรม ส องทางช ว ต 5,000 8 ท าตามกฎลดท ฐ 2,000 9 เพ อนแสนด 1, ส าน กพลเม องด 10, สวดมนต ประจ าส ปดาห และให ความร 10,000 ด านค ณธรรม 12 พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (ท าบ ญต กบาตร 2,000 ท กว นพฤห สบด )(ส งคม) 13 ธรรมศ กษา 13, ประปธรรม ราชว น ต ม ธยม เท ดไท องค ราช น 31, เว ยนเยนและว นส าค ญทางศาสนา 16 การม ว น ยในตนเอง 17 Cleaning Day 5, คนด ศร ร.น.ม. 19 สะสมความด 2,000 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ

32 5. งบประมาณ (ต อ) งานพ ฒนาผ เร ยน ป การศ กษา 2555 อ ดหน น 20.1 ค ายพ ฒนาค ณธรรมช นม.4 78, ค ายพ ฒนาค ณธรรมช นม.5 85, ค ายพ ฒนาค ณธรรมช นม.6 80,700 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 20.4 อบรมปฐมน เทศพ ฒนาบ คล กภาพ ค ณธรรม 122,000 และจร ยธรรม น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป อบรมปฐมน เทศพ ฒนาบ คล กภาพ ค ณธรรม 253,000 และจร ยธรรม น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ประกวดพานดอกไม สดและธ ปเยน 8,000 (สมาคม) 20.7 พ ธ ประด บเข มน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป 4 22,050 (บร จาค) 20.8 พ ธ ไหว คร และหล อเยนจ าน าพรรษา 26, พ ธ ท าบ ญโรงเร ยน แห เยนจ าน าพรรษา 53,100 แสดงตนเป นพ ทธมามกะ และเว ยนเยน เน องในว นอาสาฬหบ ชา ประจ าป คร พระสอนศ ลธรรมในโรงเร ยน (ส งคม) 15, ค ายอบรมค ณธรรมจร ยธรรมน กเร ยนช น ม.5 23 อบรมและสอบน กธรรมศ กษาน กเร ยน ช น ม.1 24 ออมไม ม อด จดไม ม จน 25 ร จ กใช ร จ กอน ร กษ ทร พยากรอย างร ค ณค า 26 เท ดพระเก ยรต 27 ประกวดสวดมนต หม ท านองสรภ ญญะ 28 ปฏ บ ต ธรรมเฉล มพระเก ยรต (ช มน มดนตร ไทย) 29 จ ดน ทรรศการว นส าค ญทางศาสนา 11, แข งข นตอบป ญหาธรรมะ

33 5. งบประมาณ (ต อ) 31 การถวายส งฆทาน 32 ธรรมะก บพลศ กษา อ ดหน น 33 พ ฒนาค ณธรรมจากวรรณกรรมเล มเล ก(ไทย) 15, การเข าค ายปฏ บ ต ธรรม (ม.1 - ม.6) 60, สน บสน นงานพระราชทานเล ยง 36 ส บสานงาน พ อของแผ นด น 2, การส งเสร มท กษะการปฏ เสธส งเสพต ดและ การหล กเล ยงอบายม ข (Drug Free) สายตรวจต ารวจโรงเร ยน 1, บ าบ ดขจ ดส งเสพต ด 5, ลด ละ เล ก อ บายม ข 20, การป องก นสารเสพต ดในโรงเร ยน 10,000 งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 6. แผนด าเน นการ (ต อ) การส งเสร มประชาธ ปไตยใน โรงเร ยน(Democracy) 1 เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน 2 ส มมนาประชาธ ปไตยแก คณะกรรมการน กเร ยน 3 ให ความร เก ยวก บ ประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 4 ต ลาการศาลน กเร ยน (ศ นย ไกล เกล ย) ต. พ. ธ. ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

34 6. แผนด าเน นการ (ต อ) การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และ ความเป นไทย (Decency) 5 ประกวดมารยาทน กเร ยน 6 ประกวดห องเร ยนสะอาด ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 7 ธรรม ส องทางช ว ต 8 ท าตามกฎลดท ฐ 9 เพ อนแสนด 10 ส าน กพลเม องด 11 สวดมนต ประจ าส ปดาห และ ให ความร ด านค ณธรรม 12 พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (ท าบ ญต กบาตรท กว นพฤห ส) (ส งคม) 13 ธรรมศ กษา 14 ประปธรรม ราชว น ต ม ธยม เท ดไท องค ราช น 15 เว ยนเยนและว นส าค ญทาง ศาสนา 16 การม ว น ยในตนเอง 17 Cleaning Day 18 คนด ศร ร.น.ม. 19 สะสมความด 17 งานพ ฒนาผ เร ยน ป การศ กษา ค ายพ ฒนาค ณธรรม ช น ม ค ายพ ฒนาค ณธรรม ช น ม ค ายพ ฒนาค ณธรรม ช น ม.6

35 6. แผนด าเน นการ (ต อ) 20 งานพ ฒนาผ เร ยน(ต อ) ป การศ กษา อบรมปฐมน เทศพ ฒนา บ คล กภาพ ค ณธรรมและ จร ยธรรม น กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป อบรมปฐมน เทศพ ฒนา บ คล กภาพ ค ณธรรมและ จร ยธรรม น กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ประกวดพานดอกไม สดและ ธ ปเยน 20.7 พ ธ ประด บเข มน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป พ ธ ไหว คร และหล อเยน จ าน าพรรษา 20.9 พ ธ ท าบ ญโรงเร ยน และ แห เยนจ าน าพรรษา แสดงตนเป นพ ทธมามกะ และ เว ยนเยนเน องในว น อาสาฬหบ ชา ประจ าป คร พระสอนศ ลธรรมใน โรงเร ยน (ส งคม) 22 ค ายอบรมค ณธรรมจร ยธรรม น กเร ยนช น ม.5 23 อบรมและสอบน กธรรมศ กษา น กเร ยนช น ม.1 24 ออมไม ม อด จดไม ม จน ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

36 6. แผนด าเน นการ (ต อ) 25 ร จ กใช ร จ กอน ร กษ ทร พยากร อย างร ค ณค า 26 เท ดพระเก ยรต 27 ประกวดสวดมนต หม ท านอง สรภ ญญะ 28 ปฏ บ ต ธรรมเฉล มพระเก ยรต (ช มน มดนตร ไทย) 29 จ ดน ทรรศการว นส าค ญทาง ศาสนา 30 แข งข นตอบป ญหาธรรมะ 31 การถวายส งฆทาน 32 ธรรมะก บพลศ กษา 33 พ ฒนาค ณธรรมจาก วรรณกรรมเล มเล ก (ไทย) 34 การเข าค ายปฏ บ ต ธรรม (ม.1 - ม.6) 35 สน บสน นงานพระราชทานเล ยง 36 ส บสานงาน พ อของแผ นด น การส งเสร มท กษะการปฏ เสธ ส งเสพต ดและการหล กเล ยง อบายม ข (Drug Free) 37 สายตรวจต ารวจโรงเร ยน 38 บ าบ ดขจ ดส งเสพต ด 39 ลด ละ เล ก อบายม ข 40 การป องก นสารเสพต ดใน โรงเร ยน ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต

37 สถานด าเน นการ ภายในโรงเร ยน และภายนอกโรงเร ยน 8. เน อหาสาระ 8.1 การให ความร ควบค การปฏ บ ต จากว ทยากรท งภายในและภายนอกโรงเร ยน 8.2 การประกวดแข งข นแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน 9. การต ดตามและประเม นผล 9.1 ประเม นโดยใช แบบสอบถาม 9.2 สร ปผลจากผลการปฏ บ ต งาน 10. ผลคาดว าจะได ร บ 10.1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ประพฤต ตนเหมาะสมก บการเป นน กเร ยนโรงเร ยน ราชว น ต ม ธยม 10.2 น กเร ยนเป นผ ม ระเบ ยบว น ย ตรงต อเวลาร ร กษาหน า และร บผ ดชอบ ต อส งคม 10.3 น กเร ยนท กคนได ร บการยกย องเป นคนด แห งพระบารม ปกเกล า

38 โครงการ น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมแบบย งย น สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 2 สน บสน นกลย ทธ สพท. กทม.1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 1 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารก จการน กเร ยน 1. หล กการและเหต ผล พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระราชด าร สแนะน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงแก พสกน กร ชาวไทย เน นสายกลาง ความพอประมาณ ความม เหต ผล ระบบภ ม ค มก น ความรอบร ความรอบคอบ ความซ อส ตย ส จร ต ความอดทน ความมานะพากเพ ยร ม สต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเปร ยบเสม อน เสาหล กส าค ญของส งคมไทยสามารถน าไปประย กต ใช ได เก อบท กหน วยงาน องค กรต างๆ แม กระท ง การด าเน นช ว ตในสถาบ นครอบคร วการน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมแบบ ย งย นในโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม เป นการน าเสนอการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดก จกกรม ม งเน น ให ผ เร ยน คร ผ สอน เจ าหน า บ คลากรในโรงเร ยนได ลงม อปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม สอดคล องก บ ว ส ยท ศน และพ นธก จของโรงเร ยน เท ดองค ราช น... และเพ อน าสถาบ นโรงเร ยนและช มชน โดยรวม ไปส ความย งย น เก ดความผาส กในระยะยาว 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยน คร เจ าหน า บ คลากรเก ยวข องก บโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม สามารถน า ความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปประย กต ใช ในหน าการงาน เพ อประโยชน แก ตนเอง สถาบ นและ ช มชนโดยรวมและอย ในว ถ ช ว ตประจ าว น 2.2 เพ อแสดงความส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม ต อ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 2.3 เพ อด าเน นโครงการ ได อย างสอดคล องก บว ส ยท ศน และพ นธก จของโรงเร ยน 2.4 เผยแพร ร ปแบบการด าเน นงานส สาธารณชน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต น กเร ยน คร เจ าหน า ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข องก บโรงเร ยน ร อยละ 80 ข นไป 3.2 ผลล พธ น กเร ยน คร เจ าหน า ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข องก บโรงเร ยน ได น าปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงไปปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม บ งเก ดผลตามจ ดหมาย 4. ต วช ว ดความส าเร จ 4.1 น กเร ยนสามารถน าความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ให เก ดประโยชน ในว ถ ช ว ต 4.2 ผลงานบรรล ตามเป าหมายร อยละ การศ กษาด งานของหน วยงานภายนอกเป นจ านวนมาก

39 5. งบประมาณ แผน การสร างจ ตส าน ก ตระหน ก เห นค ณค าของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1 สรรสร างงานเข ยน เพ ยรสร าง จ ตส าน ก 2 เป ดโลกท ศน ท ศนศ กษา ด งาน อ ดหน น งบประมาณ รายได ฯ อ น ๆ 50,000 (บร จาค) 3 ถามตอบ ทดสอบความร อย อย าง พอเพ ยง แผน พ ฒนาพ นฐานสร าง ความเข าใจใช ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 4 เก าใหม ใช ประโยชน อย างค มค า 5 ร วมค ด ร วมท า ช วยก นแก ป ญหา 6 เพ อนช วยเพ อน เก อก ลแบบ ก ลยาณม ตร 7 พ ฒนาความร การจ ดการเร ยน การสอน ละครชาตร อน ร กษ ศ ลปะบาต ก 8 ช มชนส มพ นธ สร างสรรค ส งคม แผน การพ ฒนาและเผยแพร ผลงาน 9 การจ ดท าหน งส อ 10 การจ ดท าเอกสาร 150, การจ ดท าส ออ เลคทรอน คส 12 การจ ดน ทรรศการแสดงผลงาน ต อนร บผ มาเย ยมชม

40 6. แผนด าเน นการ แผน การสร างจ ตส าน ก ตระหน กเห นค ณค าของปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 1 สรรสร างงานเข ยน เพ ยรสร างจ ตส าน ก 2 เป ดโลกท ศน ท ศนศ กษา ด งาน 3 ถามตอบ ทดสอบ ความร อย อย างพอเพ ยง แผน พ ฒนาพ นฐาน สร างความเข าใจใช ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 4 เก าใหม ใช ประโยชน อย างค มค า 5 ร วมค ด ร วมท า ช วยก น แก ป ญหา 6 เพ อนช วยเพ อน เก อก ล แบบก ลยาณม ตร 7 พ ฒนาความร การจ ดการเร ยนการสอน ละครชาตร อน ร กษ ศ ลปะบาต ก 8 ช มชมส มพ นธ สร างสรรค ส งคม แผน การพ ฒนาและ เผยแพร ผลงาน 9 การจ ดท าหน งส อ 10 การจ ดท าเอกสาร ต. พ. ธ ม. ป งบประมาณ 2555 ม. เม พ. พ. ม. ส. หมายเหต 11 การจ ดท าส อ อ เลคทรอน คส 12 การจ ดน ทรรศการ แสดงผลงานต อนร บผ มาเย ยมชม

41 สถานด าเน นการ ภายในโรงเร ยน และภายนอกโรงเร ยน 8. การต ดตามและประเม นผล 8.1 ต ดตามโดยใช แบบสอบถาม 8.2 โดยประเม นจากรายงานสร ป รายงานโครงการ 8.3 สม ดบ นท กผ เย ยมชม 9. ผลคาดว าจะได ร บ 9.1 ม หน วยการเร ยนร น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเข าไปม ส วนร วม 9.2 การจ ดการเร ยนร ได ร บการปร บเปล ยนโดยใช ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเป น ฐานข อม ล 9.3 ม หล กส ตรการสอนค าน งถ งปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 9.4 ม ส งประด ษฐ ผลงานโครงงานเก ดจากความค ดสร างสรรค 9.5 ม น กเร ยนบ นท กบ ญช คร วเร อน เก บออมน าฝากธนาคาร เข ยนค าขว ญ เร ยงความ เร องส น บทความ ฯลฯ

42 โครงการ ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สน บสน นกลย ทธ สพฐ. กลย ทธ 3 สน บสน นกลย ทธ ของสพม. เขต 1 ย ทธศาสตร 3 สน บสน นกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ 3 หน วยงาน/ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ ฝ ายส งเสร มความร สมาคมผ ปกครอง และคร โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม และกล มสาระ 1. หล กการและเหต ผล จากผลการสอบว ดความร ช นม ธยมศ กษาป 3 และม ธยมศ กษาป 6 ของน กเร ยนโรงเร ยน ราชว น ต ม ธยมพบว าคะแนนเฉล ยของท กรายว ชาย งอย ในระด บไม เป นพอใจ น กเร ยนม คะแนนเฉล ย หลายว ชาไม ถ งร อยละ 50 และในป 2554 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานต งเป าหมายไว ในเร องเร งร ดพ ฒนาค ณภาพในท กระด บ โดยเฉพาะระด บช นม ธยมศ กษาป 3 และม ธยมศ กษาป 6 ต องม คะแนนท กรายว ชาในการสอบ O-Net ไม น อยกว าร อยละ 50 ในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนต องพ ฒนา หลายด านพร อมก น เช น การพ ฒนาความร ความสามารถคร ในด านการใช เทคน คการสอน การผล ตและ ใช ส อเทคโนโลย การว ดประเม นผล การสร างบรรยากาศการเร ยน การสร างคล งข อสอบ การสอนเสร ม ความร แยกตามความสามารถ การด าเน นการท งหมดจะใช งบประมาณทางราชการคงไม เพ ยงพอ ฝ ายส งเสร มว ชาการจ งได จ ดท าโครงการพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กระด บช น 2.2 เพ อซ อมเสร มให ก บน กเร ยนม ป ญหาเร องการอ าน การเข ยนภาษาไทยในระด บม ธยมศ กษา ตอนต น 2.3 เพ อซ อมเสร มให ก บน กเร ยนม ป ญหาด านการค ดค านวณว ชาคณ ตศาสตร ในระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 2.4 เพ อยกระด บผลการสอบว ดโอเนต ท งระด บม ธยมศ กษาป 3 และม ธยมศ กษาป เพ อพ ฒนาท กษะในด านเทคน คการสอนให ก บคร ผ สอนท กรายว ชา 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 4 ต อ ป น กเร ยนม ป ญหาด านการอ าน การเข ยนภาษาไทยต ากว าเกณฑ ลดลงร อยละ น กเร ยนม พ นฐานด านการค ดค านวณเพ มข นร อยละ น กเร ยนม ความร และท กษะตลอดจนเจตคต ด ต อว ชาภาษาอ งกฤษเพ มข นร อยละ น กเร ยนม ค าเฉล ยท กรายว ชาในการสอบโอเนตเพ มข นร อยละ คร ม ความร ท กษะในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร หลากหลาย

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information