การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นผลการปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง ไปท ว ทยากร ค าถาม การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นสาเหต ส าค ญท ท าให เก ดความข ดแย งใน องค กร ท าให เก ดความเฉ อยชาในการท างานหร อบางคนลาออกเพราะไม พอใจก บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานท านค ดว า สาเหต ท ท าให ว สาหก จ SMEs ไม ม ความเป นธรรมใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานเพราะอะไร (อธ บาย) ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าร บการอบรมเร ยนร ว ธ การว ดและประเม นผลงานตาม KPI (Key Performance Indicator) จนสามารถน าไปประย กต ใช ได 2. เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถออกแบบการประเม นผลงานท เหมาะสมก นแต ละ ว สาหก จได 6-1

2 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานก ค อ การว ดเพ อให ทราบว าผลการปฏ บ ต งานขอผ ปฏ บ ต งาน แต ละคนน นได ผลเป นประการใด แล วน าเอาผลท ว ดได น นมาประเม นค าว าม ค าเป นอย างไร เพ อ ใช ประโยชน ในการบร หารงานงานบ คคลให บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว เช น เพ อพ จารณาความด ความชอบ เล อนข นเง นเด อนประจ าป หร อเพ อ พ ฒนาบ คคล การแจ งผลการประเม นให ผ ถ กประเม นทราบผลการปฏ บ ต งาน ของตนว าม ข อเด นข อด อยอย างไร เพ อจะได ปร บปร งการท างานของตนให ด ข น และผลการประเม นย งจะเป นเคร องช วยพ จารณาหาความต องการในการ ฝ กอบรมด วย จ ดม งหมายของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน 1. เพ อทราบผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน ผลการปฏ บ ต งานของพน กงานท งหมดช วยให ผ บร หารสามารถต ดส นใจได ว าพน กงานคนน นม ค าควรแก การปฏ บ ต งานต อในต าแหน ง เด ม หร อม ค าควรแก การให ความด ความชอบหร อไม 2. เพ อทราบจ ดเด นจ ดด อยของพน กงาน ในผลการปฏ บ ต งานผ ประเม นสามารถระบ จ ดเด น จ ดด อยของพน กงานได ท งน เพ อน ามาส งเสร มและพ ฒนาความสามารถของพน กงานและ พ จารณามาตรการแก ไขปร บปร งประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของพน กงาน 3. เพ อทราบค ณสมบ ต ท จ าเป นในการเล อนข นเล อนต าแหน ง ผลการปฏ บ ต งานแสดงให เห น ว าพน กงานผ น นพร อมท จะได ร บการเล อนข นเล อนต าแหน งให ร บผ ดชอบส งข นหร อไม 4. เพ อทราบระด บศ กยภาพของพน กงาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะช วยให ทราบ ระด บความสามารถท แฝงอย ของพน กงาน ซ งจะน ามาพ ฒนาและใช ประโยชน ให ได อย าง เต มท ท งย งช วยให วางแผนและพ ฒนาแนวอาช พของพน กงานได อย างด อ กด วย 5. เพ อเสร มสร างและร กษาส มพ นธ ภาพอ นด ระหว างผ บ งค บบ ญชาก บพน กงาน การ ปร กษาหาร อก นในการแก ไขปร บปร งจ ดอ อนและข อบกพร องต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน การโยกย ายพน กงานอย างเหมาะสมและการให ความด ความชอบ ตลอดจนการเล อนข น เล อนต าแหน งด วยความเป นธรรม โดยการใช ผลการปฏ บ ต งานเป นหล กในการพ จารณา ย อมน ามาซ งความเข าใจอ นด ระหว างพน กงานก บผ บ งค บบ ญชา 6. เพ อนเสร มสร างและร กษาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานขององค กร ซ งเป นจ ดม งหมายท ส าค ญย งประเภทหน ง โดยการน าผลการประเม นไปใช เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งานขององค กรให ด ข น และร กษาระด บของผลการปฏ บ ต งานให อย ในระด บ มาตรฐานท ต องการเสมอ 6-2

3 Human Resource Management ประเภทของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยท วไป แบ งเป น 2 ประเภท ค อ การประเม นเช งภว ว ส ย (Objective Measurement) และการประเม นเช งอ ตว ส ย (Subjective Measurement) 1. การประเม นเช งภวว ส ย (Objective Measurement) ผลการปฏ บ ต งานจะถ กประเม น ด วยเกณฑ ด านปร มาณ เช น จ านวนผลผล ตในแต ละเด อนของแต ละป จ านวนช นงานท ท าเส ยหาย ในเด อนน น เป นต น ร ปแบบท น ยมใช ม 5 แบบ ด งน 1.1 ข อม ลส วนบ คคล (Personal Data) เป นการน าข อม ลส วนบ คคล เช น การขาดงาน การ ลา ประว ต การถ กลงโทษ มาใช ประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน ซ งจะใช ได ผลด ก ต อเม อสามารถอธ บายความเก ยวข องของส งท จะประเม นก บประส ทธ ภาพของงานได แต ป ญหาค อ ข อม ลเหล าน อาจไม สอดคล องก บผลการปฏ บ ต งานจร ง เช น การท พน กงานขาด งานเน องจากเจ บป วย รถเส ย ไม ได หมายความว าพน กงานขาดประส ทธ ภาพ หร อด อยกว า พน กงานคนอ น ๆ อ กท งการบ นท กข อม ลท เข มงวดก บพน กงานแต ละคนไม เท าก น ก ท าให ข อม ลคลาดเคล อนได ง าย 1.2 การประเม นผลผล ต (Productive Measure) เป นว ธ การท ใช มานาน เช น การประเม น ช นงานท ผล ตได ช นงานท เส ยหาย เป นต น การประเม นผลผล ตจะม ความเหมาะสมเม อ กรรมว ธ การผล ตเป นแบบซ า ๆ จ านวนผล ตสามารถน บเป นช นได อย างช ดเจนเป นร ปธรรม และพน กงานร บผ ดชอบต อผลผล ตโดยตรงต งแต เร มต นผล ตจนกระท งได ผลผล ตส าเร จ สมบ รณ 1.3 ประเม นผลตามต วช ว ดผลส าเร จของการปฏ บ ต งาน (KPI) ของแต ละต าแหน งงาน ซ ง หมายรวมถ งผลการปฏ บ ต งานตามท ระบ ใน Job Description การประสานงานหร อท างาน ร วมก บบ คคลอ น การท างานตามนโยบายหร ออ น ๆ ท ม การก าหนดร วมก นไว ก อนล วงหน า 1.4 การประเม นยอดขาย (Dollar Sales) เป นการประเม นผลงานจากยอดขายในช วง ระยะเวลาหน ง โดยต งยอดขายข นต าท จะต องท าให ได (Minimum requirement) แล วให รางว ลจากยอดขายท มากกว าน น แต ว ธ การน ม ข อควรค าน งค อ หากประเม นเฉพาะยอดขาย แล วอาจเก ดความไม ย ต ธรรมอ นเน องมาจากป จจ ยต าง ๆ เช น ท าเลท ขาย จ านวนล กค าใน เขตท ขาย จ านวนผ แข งข น ราคาและค ณภาพของส นค า เป นต น ด งน นจ งควรม การปร บปร ง ข อได เปร ยบเส ยเปร ยบให เหมาะสมก อนท จะประเม นผลการปฏ บ ต งาน 1.5 การทดสอบการปฏ บ ต งาน (Performance Test) เป นการออกแบบว ธ การทดสอบ แล ว น ามาทดสอบการปฏ บ ต งานของพน กงาน เช น ประเม นความสามารถในการซ อมโทรท ศน ของพน กงาน แล วว ดความเร วในการปฏ บ ต การซ อมเพ อเปร ยบเท ยบก บความถ กต องตาม เกณฑ ท เป นมาตรฐาน 6-3

4 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 1.6 การประเม นผลก าไรของธ รก จ (Business Unit Performance Measure) เป นการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานระด บผ บร หารและผ จ ดการ เช น การประเม นผล ก าไรของหน วยงาน การประเม นค าใช จ ายในการบร หาร ส นค าคงคล ง การว ดส วนแบ ง การตลาด เป นต น การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยว ธ น อาจไม ตรงก บความจร งน ก เน องจากการได ร บผลกระทบจากป จจ ยส งแวดล อมภายนอกบางอย างท ไม สามารถควบค ม ได เช น ภาวะตกต าทางเศรษฐก จ เป นต น การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยข อม ลเช งภวว ส ย อาจม ป จจ ยอ นท อย นอกเหน อการ ควบค มของผ ปฏ บ ต งานเข ามาเก ยวข อง และย งเป นการประเม นท ผลล พธ ของการท างาน ไม ใช การ ว ดพฤต กรรมโดยตรง ซ งงานหลายประเภท เช น งานบร หาร ไม ม ผลผล ตให เห นเป นร ปธรรม ด งน น การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยข อม ลเช งภวว ส ยเพ ยงอย างเด ยวจ งไม ใช ว ธ ท เหมาะสมเสมอไป ท งน แม ผ บ งค บบ ญชาจะใช ข อม ลเหล าน ช วยในการประเม น แต ค าความส มพ นธ ระหว างการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานในเช งภวว ส ยและในเช งอ ตว ส ยก อย ในระด บต า ด งน น ในการต ดส นใจ ในเร องการจ างงาน จ งควรใช การประเม นเหล าน ผสมผสานก น โดยอาจให น าหน กท แตกต างก นไป ตามความเหมาะส าหร บงานในแต ละแบบ 2. การประเม นเช งอ ตว ส ย (Subjective Measurement) เป นการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท ข นอย ก บการต ดส นของบ คคล โดยเช อม นในความรอบร และว จารณญาณของผ ประเม น ระบบ การประเม นผลงานเก อบท งหมดให ความส าค ญก บการประเม นในเช งน มาก เพราะม ข อด ค อ สามารถประเม นได แม ว าบ คคลจะปฏ บ ต งานท ว ดเป นปร มาณได ยาก แต ป ญหาท ส าค ญค อ ม แนวโน มท จะเก ดอคต ในการประเม นได มาก และจะเป นประโยชน ก ต อเม อม การว เคราะห อย าง ระม ดระว งเก ยวก บพฤต กรรมท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ว ธ การประเม นร ปแบบน ม 2 ระบบค อ 2.1 ระบบการประเม นโดยเปร ยบเท ยบก บบ คคลอ น หร อการเปร ยบเท ยบก บพน กงาน (Relative Rating Systems/Employee comparisons) การประเม นผลการปฏ บ ต งานในระบบน เป น การประเม นผลพน กงานแต ละคน โดยเปร ยบเท ยบก บพน กงานคนอ น ๆ ในกล ม ม หลายว ธ เช น ว ธ การจ ดล าด บ (Rank Order Method) เป นว ธ การประเม นความแตกต างระหว าง บ คคลโดยจ ดล าด บความส าค ญ ผ ประเม นจะจ ดเร ยงล าด บรายช อพน กงานท งหมดจาก พน กงานท ด ท ส ดไปจนถ งพน กงานท ด น อยท ส ด โดยถ อเกณฑ ค ณล กษณะเฉพาะอย าง แต ม กจะม ป ญหาเวลาจ ดล าด บตรงช วงกลางซ งม ผลการปฏ บ ต งานใกล เค ยงก น ด งน นจ งต อง เล อกคนท ด ท ส ดและแย ท ส ดก อนเป นล าด บแรกและถ ดมาเร อย ๆ จนได คนท อย ตรงกลาง ว ธ น ท าให ได พ จารณาถ งล กษณะและผลการด าเน นงานของพน กงานท กคน ซ งง ายต อการ มองเห นความแตกต างระหว างพน กงานท ด และไม ด 6-4

5 จ ดเด น จ ดด อย - ง ายต อการพ จารณาท าความเข าใจ Human Resource Management - ใช เวลาในการประเม นน อย เพราะสามารถก าหนดเกณฑ ในการพ จารณาได หลายป จจ ย และสามารถน าผลไปเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดก บล กษณะงานท ก าหนดไว ได - ไม สามารถเปร ยบเท ยบในล กษณะท ล กซ งท กแง ม ม และขาดความแม นย า เพราะเป นการก าหนดมาตรฐานการประเม นอย างง าย ๆ ซ งผ ประเม นอาจ ตรวจสอบและเน นเฉพาะป จจ ยท สนใจเท าน น - ไม เหมาะสมก บการประเม นบ คคลท ม จ านวนมากกว า 20 คน เพราะถ าย งม จ านวนค ณล กษณะท ประเม นหลายอย างด วยแล ว ก ย งต องใช เวลาในการ ประเม นมาก - การเร ยงล าด บพน กงานในหน วยงานหน งน น ไม สามารถน าไปเปร ยบเท ยบ ก บพน กงานในหน วยงานอ น ๆ ได - ผ ประเม นอาจประเม นให คะแนนส งกว าความเป นจร ง หากพน กงานสามารถ แสดงค ณสมบ ต ส วนต วได ด - ผ ประเม นบางคนม ล กษณะเข มงวด แต บางคนก ผ อนปรนมากเก นไป ท าให คะแนนจากการประเม นออกมาในระด บต าหร อส งกว าท ควรจะเป น ว ธ การจ บค เปร ยบเท ยบ (Paired-Comparison Method) เป นการประเม นท ได ร บ การพ ฒนาจากว ธ จ ดล าด บ โดยพยายามลดอคต ของผ ประเม นจากการใช การเปร ยบเท ยบ ระหว างบ คคลโดยใช ด ลยพ น จของผ ประเม นเอง การประเม นว ธ น จะเปร ยบเท ยบพน กงาน ก บคนในกล มท เป นพน กงานในระด บเด ยวก นท ระค ว าพน กงานคนน นด กว าอ กคนหน ง หร อไม จ ดเด น - ท าให การประเม นแต ละบ คคลม ความรอบคอบมากข น - เหมาะก บการประเม นกล มพน กงานขนาดเล กท อย ในระด บเด ยวก น จ ดด อย - ใช เวลามากในการเปร ยบเท ยบพน กงานเป นค จ งไม เหมาะก บการประเม น พน กงานจ านวนมาก 6-5

6 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ว ธ การจ ดล าด บเข าโค งปกต (Force Distribution Method or Grading in the Curve) ว ธ น เป นการป องก นความอคต ท จะเก ดข นจากการประเม น เพราะผ ประเม น จะต องกระจายพน กงานออกเป นกล ม ๆ ในล กษณะการแจกแจงปกต (Normal distribution) จ ดเด น - ช วยให การพ จารณาผลงานของพน กงานกระจายครอบคล มได อย างท วถ ง ขจ ดป ญหาท ผ บ งค บบ ญชาหร อผ ประเม นม กให คะแนนพน กงานของตนส ง เก นไปได เป นอย างด - ประหย ดเวลาในกรณ ท ม พน กงานจ านวนมาก จ ดด อย - ไม เหมาะก บการประเม นกล มพน กงานจ านวนน อย เพราะจะท าให ร ปโค งท ก าหนดผ ดปกต ได ง าย - ไม เหมาะก บการประเม นกล มพน กงานท ม การท างานในเกณฑ ด ด วยก น ท งหมดหร อพน กงานท ม การศ กษาด หร อท างานประเภทว ชาการ เม อ ผ บ งค บบ ญชาแบ งกล มเร ยงล าด บก จะไม ย ต ธรรม และอาจก อให เก ดการ แข งข นท ไม เป นผลด แก งานได - ไม เหมาะแก การประเม นการปฏ บ ต งานท ม ล กษณะง ายหร อยากมาก เพราะใน ความเป นจร ง ผลการประเม นย อมเป นไปในท ศทางหน งจนท าให การกระจาย ม ล กษณะไม ปกต 6-6

7 Human Resource Management 2.2 ระบบการประเม นโดยเปร ยบเท ยบก บมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Absolute Rating Systems) การประเม นแบบน จะน าผลการปฏ บ ต งานท ได จร งมาพ จารณาเปร ยบเท ยบตามเป าหมายท ก าหนดไว ล วงหน า โดยไม ต องเปร ยบเท ยบก บพน กงานคนอ น ๆ ม หลายร ปแบบด งน ว ธ การใช สเกลการให คะแนน (Graphic Rating Scale Method) เป นว ธ การท ได ร บ ความน ยมมานาน และย งใช ได ผลด ในป จจ บ น หล กการส าค ญของว ธ การน อย ท การก าหนด ค ณล กษณะต าง ๆ ไว บนสเกล โดยแบ งสเกลเป นช วง ๆ อาจเร มจากคะแนนต าส ดไป คะแนนส งส ด หร อจากส งส ดไปต าส ดก ได ในแต ละช องจะม ให เล อกว าค ณล กษณะท เรา ก าล งพ จารณาอย ในช วงใด โดยท วไปแล วม กแบ งล กษณะงานเส ยก อน เช น ปร มาณงาน ค ณภาพงาน ความร เก ยวก บงาน ความร วมม อในการท างาน ความไว วางใจได ความค ด ร เร ม เป นต น จ ดเด น - เส ยค าใช จ ายน อย - สามารถท าความเข าใจและน ามาใช ได ง าย - ใช เวลาในการออกแบบฟอร มน อย สามารถประเม นให ส าเร จได อย างรวดเร ว - สามารถน าไปใช ประเม นพน กงานจ านวนมากได - สามารถใช ประเม นค ณสมบ ต ต าง ๆ และล กษณะส วนบ คคลในร ปปร มาณได จ ดด อย - เป นว ธ ท เน นการประเม นผลงานในอด ต ซ งม กจะสายเก นไปในการท จะน ามา แก ไขปร บปร งค ณภาพของงาน - ผ ประเม นจะต องใช ความพยายามอย างมากในการพ จารณาจ ดบกพร องของ พน กงาน เพราะอาจเก ดความล าเอ ยง หร อไม เข าใจค าอธ บายได จ งต องม การ อบรมหร อแนะน าให เข าใจถ งล กษณะต าง ๆ ว ธ การใช แบบตรวจสอบรายการ (Behavioral Checklists) การประเม นด วยว ธ น ประกอบด วยข อความต าง ๆ ท อธ บายถ งค ณล กษณะหร อพฤต กรรมของพน กงานท เก ยวก บ การปฏ บ ต งานตามห วข อท ก าหนดไว ว ธ หน งท น ยมค อ Likert Method โดยการก าหนด คะแนนจากน อยไปมาก ผ ประเม นจะเล อกห วข อท ใกล เค ยงก บพฤต กรรมของพน กงานแต ละคนมากท ส ด แล วน าคะแนนในห วข อต าง ๆ มารวมก น บางคร งอาจใช ว ธ การให น าหน ก ตามความส าค ญในแต ละข อความ จ งเร ยกว า Weighted Checklist ซ งอาจม ผลท าให คะแนน รวมส งหร อต าลงได ว ธ การน การเข ยนข อความท ช ดเจนและตรงก บล กษณะงานเป นส งท ส าค ญท ส ด 6-7

8 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน จ ดเด น จ ดด อย - สามารถท าความเข าใจและน ามาใช ได ง าย - ประหย ดเวลาในการประเม น - ท าให การประเม นผลงานม ขอบเขตท ช ดเจน และครอบคล มในล กษณะ เด ยวก น - เม อสร างแบบประเม นไว หน งแบบแล ว ก อาจน าไปใช ได อ กเป นเวลานาน เช นเด ยวก บข อสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) - เส ยเวลามากในตอนจ ดสร างแบบประเม น เพราะในการบรรยายค ณล กษณะ พฤต กรรมของแต ละงานจะต องครอบคล มป จจ ยต าง ๆ ในการท างานอย าง ครบถ วนท กด าน ซ งต องอาศ ยผ ท ม ความร ในงานน นจร ง ๆ จ งจะบรรยาย ล กษณะของงานและก าหนดน าหน กให คะแนนได อย างถ กต อง ประโยชน ของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน ถ อเป นองค ประกอบท ส าค ญมากใน กระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย อาจกล าวได ว าการประเม นผลการปฏ บ ต งานให ประโยชน ด งน 1. ปร บปร งการปฏ บ ต งาน (Performance improvement) ผลสะท อนของการปฏ บ ต งาน จะช วยให พน กงาน ผ บร หาร และผ ช านาญการเข ามาม ส วนในการกระท าท เหมาะสมเพ อปร บปร ง การปฏ บ ต งาน 2. ปร บค าตอบแทน (Compensation adjustment) การประเม นการปฏ บ ต งานช วยให ผ บร หารต ดส นใจได ว าใครควรได ร บเง นเด อนเพ ม องค กรส วนมากข นเง นเด อนให ก บพน กงาน โดยอาศ ยหล กย ต ธรรม ซ งการพ จารณาต ดส นส วนใหญ อาศ ยการประเม นการปฏ บ ต งาน 3. พ จารณาต ดส นการบรรจ (Placement decisions) การเล อนต าแหน ง การโยกย ายหร อ การลดต าแหน งข นอย ก บผลการปฏ บ ต งานท ผ านมา ซ งโดยปกต แล วจะเป นการให รางว ลส าหร บ การปฏ บ ต งานท ผ านมาน น 4. ความต องการฝ กอบรมและพ ฒนา (Training and development) การปฏ บ ต งานท เลว ลงบ งบอกถ งความจ าเป นและความต องการให ม การฝ กอบรมข นใหม ท านองเด ยวก บการ ปฏ บ ต งานท ด อาจบอกถ งศ กยภาพว าสมควรจะได ร บการพ ฒนาให ต าแหน งท ส งหร อย ง 6-8

9 Human Resource Management 5. การวางแผนและการพ ฒนาอาช พ (Career planning and development) ผลสะท อน กล บของการปฏ บ ต งานจะช วยช แนวทางของการต ดส นใจเก ยวก บอาช พ โดยเฉพาะช องทางอาช พ เฉพาะด านท พน กงานควรส ารวจตรวจสอบ 6. ข อบกพร องของกระบวนการจ ดการบ คคล (Staffing process deficiency) การ ปฏ บ ต งานท ด หร อไม ด ย อมบอกถ งความเข มแข งหร ออ อนแอในว ธ การด าเน นการจ ดการบ คลากร ขององค กร 7. ความไม ถ กต องแม นตรงของข อม ล (Informational inaccuracies) การปฏ บ ต งานท ไม ด แสดงให เห นถ งความบกพร องในข อม ลการว เคราะห งาน แผนทร พยากรมน ษย หร อในส วนอ น ของระบบข อม ลการบร หารทร พยากรมน ษย การใช ข อม ลท ไม ถ กต องอาจน าไปส ความไม เหมาะสม ในการจ างงาน การฝ กอบรม หร อการให การปร กษาแนะน า 8. ความบกพร องของการออกแบบงาน (Job design error) การปฏ บ ต งานท ไม ด อาจเป น อาการของการออกแบบงานท ใช มโนคต หร อค ดเอาเอง การประเม นผลงานจะช วยว น จฉ ยความ บกพร องด งกล าว 9.โอกาสการจ างงานเท าเท ยมก น (Equal employment opportunity) การประเม นการ ปฏ บ ต งานท ถ กต อง ย อมว ดการปฏ บ ต ท เก ยวข องก นได อย างแท จร ง จ งเป นเคร องประก นว าการ พ จารณาบรรจ หร อแต งต งภายในหน วยงานไม เป นการเล อกปฏ บ ต 10. ความท าทายภายนอก (External challenges) บางคร งการปฏ บ ต งานก ได ร บอ ทธ พล จากป จจ ยภายนอกซ งเป นสภาพแวดล อมของงาน เช น ครอบคร ว เศรษฐก จ ส ขภาพอนาม ย หร อ เร องส วนต วอ น ๆ ถ าการประเม นครอบคล ม หน วยงานทร พยากรมน ษย ก อาจให ความช วยเหล อได 11. ผลสะท อนต อทร พยากรมน ษย (Feedback to human resources) การปฏ บ ต งานด หร อไม ด ตลอดท วท งองค กร ช ให เห นการท าหน าท ของทร พยากรมน ษย ว าด เพ ยงใดในการ ปฏ บ ต งาน ความแตกต างระหว างการประเม นผลแบบเก าและแบบใหม ในอด ตท ผ านมา การประเม นผลการการปฏ บ ต งานแบบ เก าม ข อจ าก ดทางด านการประเม นผลฯ ท ว ดผลการปฏ บ ต งาน เฉพาะด านการเง น (Financial) เพ ยงด านเด ยว ซ งในระยะแรก ๆ ก อาจจะไม กระทบกระเท อนต อการแข งข นมากน ก เพราะท กธ รก จ ก ใช มาตรว ดชน ดเด ยวก น แต เม อสภาวะทางการแข งข นม ส งข น หลายคนก เร มมองเห นแล วว า ระบบการว ดผลปฏ บ ต งานท ม เพ ยง มาตรว ดทางการเง นเพ ยงอย างเด ยวน นม ข อจ าก ดเก ดข นมากมาย 6-9

10 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เพราะฉะน นก อนท เราจะท าความเข าใจในส วนของการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม เราก ต องเข าใจในข อจ าก ดของการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบเก าก อนว าม นม ข อจ าก ดอะไรบ าง เช น 1. ว ดพฤต กรรมมากกว าว ดผลส าเร จของงาน จะส งเกตเห นว า แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานท ใช ก นอย ส วนมาก ห วข อการประเม นจะ เน นเร องของพฤต กรรมการท างาน (Means) มากกว าผลส าเร จของงาน (Ended Results) เช น ความต งใจการท างาน ความซ อส ตย ความร บผ ดชอบ การวางแผนงาน ความเป นผ น า ความค ดร เร มสร างสรรค ฯลฯ จะเห นว าห วข อการประเม นเหล าน ตอบได เพ ยงว าพน กงานคนน นม พฤต กรรมการท างาน อย างไร แต ย งไม สามารถตอบได ว า ผลงานท เก ดข นจร งของคนน นด หร อไม เพ ยงใดเม อ เปร ยบเท ยบก บผลงานท องค กรคาดหว งหร อต งเป าหมายไว 2. ไม ม การก าหนดเป าหมายเก ยวก บผลส าเร จของงานท ช ดเจน ผ ประเม นส วนมาก ไม ม การก าหนดเป าหมายของความส าเร จของงานไว ล วงหน า เม อถ ง เวลาประเม นก ม กจะใช ห วข อมาตรฐานท ก าหนดไว ในใบประเม นเป นหล ก โดยไม ค าน งถ งว า เป าหมายของผลส าเร จของงานท ต องการค ออะไร ท าให ผ ถ กประเม นมองคนละด านก นอย ตลอดเวลา 3. ใช ข อม ลเพ ยงบางส วนหร อบางช วงเวลาสร ปผลการปฏ บ ต งานท งป เน องจาก ไม ม การเก บข อม ลผลการปฏ บ ต งานท ต องใช ประกอบการประเม นไว ด งน น เม อ ใกล ถ งเวลาประเม นผลการปฏ บ ต งานผ ประเม นจ งไม ม ข อม ลเพ ยงพอ และม กน าเอาข อม ลท เพ ง เก ดข นหร ออาจจะจ าเฉพาะข อม ลบางส วน หร อบางช วงของผ ถ กประเม นเป นต วต ดส นผลการ ปฏ บ ต งานตลอดท งป ท าให เก ดการเบ ยงเบนของข อม ลเน องจากข อม ลท เล อกมาเป นต วแทนของ ข อม ลท ไม ด พอ 4. ผ ประเม นใช ความร ส กมากกว าการใช ข อม ล เน องจากขาดเป าหมายในการท างานท ช ดเจน ท าให ผ ประเม นขาดหล กเกณฑ ในการ ประเม น จ งเป นการเป ดโอกาสให ผ ประเม นใช ด ลยพ น จในการประเม นมากเก นไป จนบางคร งไม 6-10

11 Human Resource Management สามารถควบค มระด บด ลพ น จของผ ประเม นได ในขณะเด ยวก นผ ถ กประเม นก ไม สามารถโต แย ง ได ส งผลให เก ดป ญหาการม อคต เก ดความไม เป นธรรมต อผ ถ กประเม น 5. ผลงานของห วหน าและล กน องไม ส มพ นธ ก น การประเม นผลโดยท วไป ม กจะม การประเม นผลจากระด บล างข นส ระด บบน ห วหน าจะ ทราบผลงานต วเองหล งจากประเม นผลล กน องเสร จเร ยบร อยแล ว จ งท าให ผลงานของห วหน าก บ ล กน องไม ส มพ นธ ก น เช น ผลงานเฉล ยของล กน องแผนกหน งอย ท ระด บ A แต ผลงานของห วหน าอย ท ระด บ C แสดง ว าห วหน าก บล กน องม เป าหมายในการท างานท แตกต างก น เพราะถ าม เป าหมายเหม อนก นเม อ ห วหน าไม บรรล เป าหมายล กน องก ต องไม บรรล เป าหมายด วย หร อผลงานของห วหน าอย ระด บ A แต ผลงานเฉล ยรวมของล กน องอย ท ระด บ C น นหมายความว าห วหน าคนน นกดคะแนนล กน องมาก เก นไป สาเหต ท ท าให ผลงานของห วหน าก บล กน องไม ส มพ นธ ก นค อ 1) ขาดการก าหนดเป าหมายจากระด บบนลงส ระด บล าง 2) กระบวนการประเม นเป นแบบ(Bottom Up) ค อ เร มประเม นล กน องก อนแล วจ ง ทราบผลการประเม นของห วหน า 3) ล กน องก บห วหน าม เป าหมายในการท างานแตกต างก น ผลงานของล กน องจ งไม ม ผล ต องานของห วหน า 6. ห วข อการประเม นผลงานเหม อนก นท กต าแหน ง การใช ห วข อการประเม นท เหม อนก นท กต าแหน ง ไม ว าจะเป นระด บเด ยวก นหร อต าง ระด บก น จะท าให ไม สามารถว นผลการปฏ บ ต งานท แท จร งได เพราะล กษณะของงานในแต ละ ต าแหน งม เป าหมายหร อต วช ว ดท แตกต างก น จ งท าให เก ดการเส ยเปร ยบในบางต าแหน ง 7. ผ ประเม นแต ละคนม มาตรฐานในการประเม นไม เท าก น ผ ประเม นบางคนใจด หร อเกรงใจล กน อง ผลงานของล กน องจ งไม แตกต างก นมากน กหร อาจจะด กว าท ควรจะเป น ในขณะท ผ ประเม นบางคนน นค อนข างจะกดคะแนนล กน องมาก จนเก นไป ในบางกรณ เม อม การโยกย ายห วหน าระหว างหน วยงาน ท าให ผลงานของล กน องบาง คนซ งท างานเหม อนเด ม แต พอห วหน าใหม ย ายเข ามาผลงานกล บตรงก นข าม ซ งจะเห นได ว า ว ธ การต ดส นหร อประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าในองค กรย งขาดมาตรฐานอย จ ง จ าเป นต องใช ด ลพ น จส วนบ คคลเข ามาช วย 6-11

12 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. จ านวนพน กงานในแต ละระด บผลงานถ กก าหนดไว แน นอน เน องจากองค กรย งขาดว ธ การในการควบค มมาตรฐานการประเม นผลของผ ประเม นใน หน วยงานต าง ๆ ให อย ในมาตรฐานเด ยวก นได จ งท าให หลายองค กรต ดส นใจแก ป ญหาโดยการ ก าหนดจ านวนพน กงานในแต ละระด บผลงานไว แน นอนตายต ว ซ งส วนมากจะใช แบบระฆ งคว า (Bell Curve) ท งน เพ อบ งค บให แต ละหน วยอย ในมาตรฐานเด ยวก น แต ม กจะล มไปว าการ แก ป ญหาแบบน เป นการแก ป ญหาท ปลายสาเหต เท าน น 9. ม การประเม นความสามารถในการปฏ บ ต งานเพ ยงด านเด ยว การประเม นพฤต กรรมหร อความสามารถ ม กจะประเม นผลมาจากม มมองเด ยวก น ค อ ม มมองของห วหน า ห วหน าอาจจะไม ทราบว าล กน องมองต วเองอย างไรหร อเพ อนร วมงานรอบต ว เขามองต วเองเป นอย างไร การใช ม มมองจากห วหน าเพ ยงด านเด ยวอาจจะก อให เก ดความไม เป น ธรรมในการประเม นผลงานได โดยเฉพาะในต าแหน งงานท ผ ปฏ บ ต งานจะต องต ดต อประสานงาน ก บบ คคลและหน วยงานอ นมาก หร อผ ปฏ บ ต งานท ต องออกไปปฏ บ ต งานภายนอกโอกาสท ห วหน า จะไปต ดตามด ผลการปฏ บ ต งานตลอดเวลาคงจะเป นไปได ยาก ป ญหาในการว ดผลการปฏ บ ต งานแบบเก า 1. มาตรว ดทางการเง นเป นเพ ยงการว ดส งท เก ดข นในอด ตเท าน น จะเห นได ว างบทางด านการเง นจะเป นข อม ลในอด ตท ผ านไปแล วอาจจะเป นเด อนหร อเป น ป กว าจะร ก อาจจะสายเก นไปเส ยแล ว ไม ม ข อม ลท เป นป จจ บ นและแนวโน มในอนาคต เช น จาก รายงานงบก าไรขาดท นประจ าป พบว า ป ท ผ านมบร ษ ทม ก าไร 1,000 ล านบาท แต ไม อาจจะแน ใจ ได ว าป หน าหร อป ต อ ๆ ไปบร ษ ทจะม ก าไรเหม อนท ผ านมาได อ กหร อไม 2. เป นการว ดผลการปฏ บ ต งานในระยะส น (Short-Term Measurement) ผลท ออกมาจากการว ดทางการเง นม กจะออกมาในร ปของต วเง นเท าน น บางคร งการแก ไข ป ญหาทางธ รก จโดยใช มาตรการทางการเง นเพ ยงอย างเด ยวอาจจะได ผลระยะส น แต อาจส งผล กระทบต อการด าเน นงานทางธ รก จในระยะยาว 3. ละเลยการประเม นผลท ไม เป นต วเง น (Non-Financial Measurements) จะเห นได ว างบด านการเง นท แสดงให ผ ถ อห นทราบในแต ธ รก จน น ไม ได แสดงให เห นถ ง ผลการปฏ บ ต งานท ไม สามารถว ดออกมาเป นต วเง นได เช น - ค ณภาพของส นค าและบร การ (Quality) - ประส ทธ ภาพของเคร องจ กร (Machine Efficiency) - ประส ทธ ภาพการส งมอบส นค า (Delivery Efficiency) - ผล ตภ ณฑ ใหม (New Products) 6-12

13 Human Resource Management - ความพ งพอใจของบ คคลต าง ๆ ท ม ส วนเก ยงข องก บธ รก จ อาจจะเป นล กค า ผ ขายส นค าให เราหร อแม แต ความพ งพอใจของพน กงานในองค กร 4. เป นมาตรว ดเฉพาะผลการปฏ บ ต งานภายในเท าน น (Internal Measurement) เน องจากต วเลขท อย ในเคร องม อว ดทางการเง น ม กจะเป นข อม ลข าวสารในองค กรมากกว า ท เก ดข นภายนอก จ งท าให เก ดความล าบากในการเปร ยบเท ยบก บธ รก จอ นๆ เพราะการว ดจะอย บน พ นฐานท แตกต างก น โดยเฉพาะความตากต างก นในด านสภาพแวดล อมภายนอก 5. พน กงานไม เข าใจเป าหมายและผลการด าเน นงานท แท จร ง เน องจากมาตรว ดผลทางการเง น เป นเร องท ค อนข างจะเข าใจยากส าหร บพน กงานท ว ๆ ไป และท ส าค ญ ค อ พน กงานไม สามารถเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างงานท ตนท าอย ไปส ผลการ ด าเน นงานทางธ รก จท เป นต วเง นได เพราะไม ทราบว าต วเลขทางการเง นแต ละต วมาจากไหนป จจ ย อะไรบ างท ท าให ต วเลขเหล าน นเปล ยนแปลง ด งน นจากข อจ าก ดท กล าวมาจะเห นว า ท กธ รก จจ าเป นอย างย งท จะต องม ระบบประเม นผล การด าเน นธ รก จท ช ดเจน ท งน เพ อให ผ ท เก ยวข องทางธ รก จเก ดความม นใจท จะอย ร วมก บองค กร ต อไป ในขณะเด ยวก นก สามารถประเม นศ กยภาพทางการแข งข นได แนวค ดเก ยวก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม แนวค ดเก ยวก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม จะต องม ล กษณะด งต อไปน 1. สามารถเช อมโยงว ส ยท ศน ภารก จ และกลย ทธ ขององค กรไปส ผลการด าเน นงานได อย างช ดเจน เพราะจะช วยให ทราบได ว าในแต ละช วงเวลาน น องค กรได ด าเน นการอะไรไปบ างแล วผล เป นอย างไร ย งห างไกลก บเป าหมายมากน อยเพ ยงใด แล วจะท าอย างไรก บเป าหมายท เหล ออย ท ง เป าหมายระยะส นและระยะยาว เพ อท จะสามารถน าองค กรไปส ความส าเร จตามว ส ยท ศน ท ก าหนด ไว ได อย างม นใจมากข น 2. สามารถว ดผลการปฏ บ ต งานในท กด าน ไม เพ ยงแต ด านการเง นแต ต องรวมถ งความพ งพอใจของล กค า ประส ทธ ภาพของการ บร หารงานภายในองค กร และท ส าค ญต องสามารถสะท อนถ งความพ งพอใจของพน กงานได ด วย มาตรว ดท ด จะต องสะท อนม มมองในด านต างๆ ให เห นได ในเวลาเด ยวก น เพ อสามารถเปร ยบเท ยบ จ ดอ อนแข งในแต ละขนาดได 6-13

14 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 3. สามารถเปร ยบเท ยบอด ต ป จจ บ น และแนวโน มในอนาคตได เพราะค าตอบทางด านการเง นเป นเพ ยงข อม ลในอด ตเพ ยงอย างเด ยว ไม สามารถตอบ ค าถามล าด บเหต การณ ในว นน และว นพร งน ได อย างม นใจ 4. สามารถถ ายทอดเป าหมายการปฏ บ ต งานไปส ท กคนในองค กรได การท ท กคนในองค กรได ม โอกาสร บร เป าหมาย และผลการปฏ บ ต งานขององค กรอย าง ช ดเจนและต อเน องน น จะช วยให ผ ปฏ บ ต งานได เข าใจว างานท ตนเองท าอย น นม ความส าค ญต อ เป าหมายขององค กรอย างไร เก ยวข องก บต วช ว ดผลงานต วใด นอกจากน การถ ายทอดเป าหมายลงไปส ผ ปฏ บ ต งานท กระด บ ถ อได ว าเป นการกระจาย ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงานขององค กรโดยรวมได เป นอย างด และส งส าค ญอ กประการ หน ง ค อ องค กรต องม ความโปร งใสในการเป ดโอกาสให ท กคนได ร บทราบว าผลการด าเน นงานใน แต ละช วงเป นอย างไร ท งน เพ อช วยในการกระต นให ท กคนเร งท าผลงานมากข น ในกรณ ท ผลการ ปฏ บ ต งานโดยรวมย งต ากว าเป าหมาย หร อเพ อเป นก าล งใจในการปฏ บ ต งานในกรณ ท ผลการ ปฏ บ ต งานเป นไปตามเป าหมายหร อส งกว า การประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เป นระบบหน งในการประเม นผล องค กรและระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ถ อว าเป นรากฐานท ส าค ญ อย างย งในการประเม นผลงานในระด บ หน วยงานและในระด บองค กร เพ อให การประเม นผลการด าเน นงานของ องค กรในระยะยาวม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น จ งจ าเป นจะต องม การทบทวนเป าหมายและผลงานในระยะส น โดยการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานประจ าป เพ อจะได ตรวจสอบด ว าผลงานของแต ละบ คคลในองค กรม ความสอดคล องก บ ผลงานของหน วยงานและผลงานระด บองค กรหร อมาก-น อยเพ ยงใด ท งน เพ อจะได น าผลท ได ไป ใช ในการปร บปร งและพ ฒนากระบวนการในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพย ง ๆ ข นไป 6-14

15 Human Resource Management วงจรการประเม นผลการปฏ บ ต งานสม ยใหม ได แบ งส วนส าค ญเป น 3 ระยะ ด งน 1. ระยะการวางแผน (Planning) เป นช วงของการก าหนดต วช ว ดเป าหมายและความสามารถของแต ละบ คคลส าหร บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานในป หน า ส งท ต องค าน งถ งในช วงน ค อ ผ บ งค บบ ญชาจะต องให ผ ปฏ บ ต งานม ส วนร วมในการก าหนดเป าหมายและวางแผนในการปฏ บ ต งาน 2. ระยะการต ดตามผล (Tracking) เป นช วงของการต ดตามเพ อตรวจสอบด ว า ผลการปฏ บ ต งานท วางแผนไว ในแต ละ ข นตอนเป นไปตามท ก าหนดไว หร อไม เพ อท จะสามารถปร บเปล ยนว ธ การในการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไปได ท นท วงท ซ งการตรวจสอบเพ อต ดตามผลน จะช วย ให ผ ประเม น (ผ บ งค บบ ญชา) ก บผ ถ กประเม น (ผ ใต บ งค บบ ญชา) ได ม โอกาสปร กษาหาร อร วมก น ในการควบค มผลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามท ก าหนดไว ร วมก น ซ งการต ดตามผลสามารถ ก าหนดเวลาได ตามความเหมาะสม 3. ระยะการสร ปผล (Reviewing) ระยะน นอกจากจะสร ปผลการปฏ บ ต งานในรอบป ท ผ านมาว า ผลงานแต ละคนอย ใน ระด บ ผลงานใดแล ว ย งเป นการทบทวนกระบวนการในการปฏ บ ต งานโดยรวมของในป ท ผ านมา ด วยว าจ ดใดเป นจ ดแข งท ท าให ประสบความส าเร จ จ ดใดเป นป ญหาอ ปสรรคต อการปฏ บ ต งานและ ย งเป นช วงของการก าหนดแผนพ ฒนาพน กงานแต ละคนว า ในป ต อไปเขาจะต องได ร บการพ ฒนา ต วเองในเร องอะไรบ าง โดยการจ ดท าเป นแผนพ ฒนาส วนบ คคล (Individual Development Plan) สร ปความแตกต างระหว างการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบเก าก บแบบใหม การประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบเก า (Performance appraisal/evaluation) การประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม (Performance Management System) 1. เน นการ ประเม น ผลงานระยะส น 1. เน นการ บร หาร ผลงานท งระยะส นและระยะยาว 2. ประเม น พฤต กรรม มากกว า ผลงาน 2. เน นการ พ ฒนาคน เพ อ เพ มผลงาน 3. ใช ความร ส ก มากกว า ข อม ลเท จ 3. ต องว ดได (ปร มาณ/ค ณภาพ/เวลา/ต นท นค าใช จ าย) จร ง 4. ผลงานไม ส มพ นธ ก บผลตอบแทน 4. บร หารผลตอบแทนบนพ นฐานของผลงาน 5. ผ ถ กประเม นไม ม ผลร วม/ม น อย 5. เป นการท างานร วมก นระหว างผ ประเม น/ผ ถ ก ประเม น 6. เน นผลงานของบ คคลเป นหล ก 6. เน นท งผลงานบ คคลและท มงาน/หน วยงาน 7. ห วข อประเม นเหม อนก นท กต าแหน ง 7. ห วข อประเม นในแต ละต าแหน งต างก น 6-15

16 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งาน หล กการส าค ญ ๆ ท ใช เป นแนวทางในการประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อให การประเม น เป นไปอย างถ กต องและบรรล ตามว ตถ ประสงค ขององค กร ประกอบด วย 1. การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นกระบวนการประเม นค าผลการปฏ บ ต งานม ใช ประเม นค าบ คคล (Weigh the work-not the worker) ผ ประเม นจะค าน งถ งการประเม นค าของผลการปฏ บ ต งานเท าน น ม ได ม งประเม นค าของ ต วบ คคลหร อพน กงาน อย างไรก ตามในทางปฏ บ ต หล กการน ม กจะท าให เก ดความส บสนอย เสมอ เพราะว ธ การว ดเพ อการประเม นม หลายว ธ ซ งบางคร งเราจ าเป นต องใช ว ธ ว ดโดยอ อม กล าวค อ ว ด พฤต กรรมของพน กงานผ ปฏ บ ต แล วประเม นค าออกมา จ งท าให เก ดความส บสนข นในบางคร ง เช น ว ดความร วมม อ ความค ดร เร ม เป นต น ซ งความจร งแล วเราว ดพฤต กรรมของพน กงานม ใช ต วของพน กงาน 2. การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นส วนหน งของหน าท และความร บผ ดชอบของ ผ บ งค บบ ญชาท กคน ท งน เน องจากในกระบวนการจ ดการ ผ บร หารหร อผ ใต บ งค บบ ญชาม ได ม หน าท เพ ยงแต การวางแผนการจ ดการองค กร การจ ดคนเข าท างาน การส งงานและการประสานเท าน น แต ย งม หน าท และความร บผ ดชอบในการจ ดการ และควบค มงานในหน วยงานของตนให ส าเร จล ล วงตาม เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพอ กด วย ผ บ งค บบ ญชาจ งต องคอยต ดตามความก าวหน าของงานอย ตลอดเวลา รวมท งควบค มและต ดตามงานอย างม ประส ทธ ผลน ผ บ งค บบ ญชาจะต องจ ดหา มาตรการท ส าค ญอ นหน ง ค อ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานน นเอง จ งน บได ว าการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานน นเป นส วนหน งของหน าท และความร บผ ดชอบของผ บ งค บบ ญชาท ก คน 3. การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะต องม ความแม นย าในการประเม น หมายถ ง ความเช อถ อได (Reliability) ในผลการประเม น และความเท ยงตรง (Validity) ของผลการประเม น 3.1 ความเช อถ อได (Reliability) หมายถ ง ความคงเส นคงวาของผลการประเม นหลาย ๆ คร ง ความคงเส นคงวาเห นได จาก - เม อผ ประเม น ประเม นบ คคลหลาย ๆ คร ง และม ผลท ออกมาเหม อนก น ม ความคงเส นคงวา (Consistency) และผ ประเม นอาจจะกล บมาประเม นอ กหล งจากน น 2 4 ส ปดาห โดยประเม นภายในขอบเขตของส งท ปรากฏอย เด ม ค อ งานไม เปล ยนแปลงและน าไป เปร ยบเท ยบก บผลการประเม นเด ม ถ าผลเหม อนเด มแสดงว าม ความคงเส นคงวา 6-16

17 6-17 Human Resource Management - เม อใช ผ ประเม นหลาย ๆ คน คอยส งเกตผ ปฏ บ ต งานคนเด ยวในการท างานมา เปร ยบเท ยบ ถ าสอดคล องก นก แสดงว าม ความคงเส นคงวา ท านองเด ยวก นก บการใช เคร องม อว ด อ นหน ง เช น ไม บรรท ดใช ว ดความยาวของส งหน ง ควรจะได ผลเช นเด ม ไม ว าใครจะเป นผ ว ด หร อว ดเม อใดก ตาม 3.2 ความเท ยงตรง (Validity) ความเท ยงตรงต อว ตถ ประสงค ของการประเม นกล าวค อ ในการประเม นต องการให ผลประเม นเป นเคร องแสดงค ณค าของคนท างานท ม ต อหน วยงานได จร ง ผลประเม นท ปรากฏอย ในเกณฑ ด หมายความว า บ คคลน นท างานด จร ง ๆ เม อม ความเท ยงตรงใน เบ องต นแล ว การน าผลประเม นไปใช ในเร องต าง ๆ เช น ในการเล อนต าแหน ง เพ มเง นเด อน ฝ กอบรม เหล าน นก จะได ผลตรงตามท ต องการ ไม ผ ดพลาดคลาดเคล อนไปจากความเป นจร ง 4. การประเม นผลการปฏ บ ต งานต องม เคร องม อหล กช วยในการประเม น ตามหล กการประเม นผลการปฏ บ ต งาน เคร องม อหล กท ต องใช เพ อให การประเม นเป นไป อย างถ กต องชอบธรรม ม ความเช อถ อได และม ความเท ยงตรงจะประกอบด วยเอกสาร 4 อย างได แก 4.1 ใบก าหนดหน าท งาน (Job Description) ค อ เอกสารท ระบ ให ร ขอบเขตของงานและ หน าท หล กของผ ด ารงต าแหน ง รวมถ งข อม ลจ าเป นอ น ๆ เก ยวก บผ ด ารงต าแหน ง การใช ใบ ก าหนดหน าท งาน เป นเคร องม อในการประเม นผลการปฏ บ ต งานช วยผ ประเม นไม ให เก ด ข อผ ดพลาดในการท างานอ นซ งอย นอกเหน อหน าท ของผ ร บการประเม นมาพ จารณา 4.2 มาตรฐานการปฏ บ ต (Performance Appraisal Form) หมายถ งเกณฑ (Criteria) ท ก าหนดข นเพ อใช ในการว ดผลส าเร จและความล มเหลวของการปฏ บ ต งานจะระบ ว างานท ต องท า น นควรม ปร มาณมากน อยเพ ยงใด มาตรฐานท ด ควรม ล กษณะด งน ไม อย ในระด บส งจนเก นไป จนไม ม ใครสามารถท างานด เด นได และควรเป นส งท า ทายความพยายามของผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐานต งอย บนรากฐานความต องการของงาน ไม ใช ผลงานท ท าอย ในป จจ บ น เน องจากความสามารถในการปฏ บ ต งานแตกต างก น มาตรฐานของกล มน นอาจต า หร อส งเก นไป มาตรฐานจะต องท นสม ย มาตรฐานไม ใช ส งถาวร จะต องม การเปล ยนแปลงไปตาม เง อนไขของงาน การมอบหมายการร บผ ดชอบหร อป จจ ยอ น ๆ ท ม ผลต อการเล ยน แปลงต าแหน ง ต องเก ดจากการปร กษาร วมก นระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐานจะต องท าเป นลายล กษณ อ กษรจะได ปฏ บ ต ในแนวเด ยวก นหมดท งองค กร มาตรฐานม เกณฑ ซ งผ บ งค บบ ญชาสามารถตรวจสอบได เป นส งท สามารถว ดได และควรหล กเล ยงการว ดเช งพรรณนาให มากท ส ด

18 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 4.3 แบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Appraisal Form) น บว า เป นส วนส าค ญย งในกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน แบบฟอร มเป นเอกสารท ออกแบบข น เพ อรวบรวมข อม ลเก ยวก บการปฏ บ ต งานของพน กงานว าได ท าอะไรเป นผลส าเร จบ าง เขาท า อย างไร ส งท บรรจ ในแบบฟอร มข นอย ก บระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด งน นการท จะ ก าหนดแบบฟอร มให ม มาตรฐานเพ อใช โดยท วไปจ งไม สามารถกระท าได ส งท จะต องค าน งถ งในการออกแบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ก ค อ ว ตถ ประสงค ขององค กรของ หน วยงาน ว ตถ ประสงค ของต าแหน งงาน รวมท งแบบแสดงล กษณะ งานส งเหล าน จะช วยเป นแนวทางในการก าหนดห วข อในการประเม นผลการปฏ บ ต งานได โดย สร ปการออกแบบการประเม นโดยท วไปแล วก ค อ การน าหล กการและว ธ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งานมาบรรจ ลงในแบบฟอร มประเภทท เราต องการน นเอง 4.4 ระเบ ยบปฏ บ ต งานบ คคลว าด วยการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Personal Procedure on Performance Devaluation) หมายถ ง การน าว ตถ ประสงค นโยบาย และว ธ การปฏ บ ต ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานขององค กรมาประมวลไว เป นระเบ ยบว ธ เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต ซ งจะ ท าให การปฏ บ ต ทางด านน เป นไปในแนวทางเด ยวก นและจะได บรรล ว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว 5. การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะต องม การแจ งผลการประเม น หร อแจ งผลการ ปฏ บ ต งาน (Feedback) ภายหล งจากเสร จส นการประเม นแล ว เพ อให พน กงานผ ถ กประเม นทราบถ งข อด ข อบกพร องในการปฏ บ ต งานของตนในสายตา ผ บ งค บบ ญชา จะได ปร บปร งแก ไขให ด ข นและเพ อเป ดโอกาสให พน กงานได แสดงความร ส ก ซ กถามข อข องใจให ร ส กด ข น และเพ อได เป ดโอกาสให พน กงานได แสดงความค ดเห นก บ ผ บ งค บบ ญชาของตน การแจ งผลการประเม นจะประสบความส าเร จหร อไม ข นอย ก บเง อนไขส าค ญ ว า ผ จะต องเป นผ แจ งผลการประเม นและสามารถท าให พน กงานผ ถ กประเม นร บร และยอมร บผล การประเม น ซ งน บว าเป นภารก จท ยากท ส ดในกระบวนการหร อข นตอนการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ด งน น จะต องม ความร ความเข าใจ และม ท กษะในการปฏ บ ต การแจ งผลการประเม น ประสบความส าเร จ นอกจากจะช วยส งเสร มขว ญและก าล งใจในการท างานของพน กงานแล ว ย ง ช วยส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บ งค บบ ญชาก บพน กงานอ กด วย 6. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน จะต องม การด าเน นการเป นกระบวนการอย างต อเน อง ซ งประกอบด วยข นตอนต าง ๆ ด งน 6.1 ก าหนดความม งหมายหร อว ตถ ประสงค ในการประเม นว า จะให ม การประเม นเพ อน า ผลการประเม นไปใช ประโยชน ในด านใด 6.2 เล อกว ธ การประเม นให เหมาะสม สอดคล องก บล กษณะงานและความม งหมายท ต งไว 6-18

19 Human Resource Management 6.3 ก าหนดมาตรฐานในการปฏ บ ต งาน ซ งเป นการก าหนดว างานท ผ ด ารงต าแหน งหน ง ๆ จะต องปฏ บ ต ในช วงเวลาน น ควรจะม ปร มาณและค ณภาพอย างไร 6.4 ท าความเข าใจก บท กฝ ายท เก ยวข องในการประเม นให ร ท วก น เพ อความเข าใจยอมร บ และน บถ อ 6.5 ก าหนดช วงเวลาประเม นให เหมาะสมก บล กษณะงาน ซ งตามปกต จะก าหนดป ละคร ง หร อหกเด อนต อคร ง 6.6 ก าหนดหน วยงานและบ คคลท ร บผ ดชอบด าเน นการและประสานงาน โดยปกต องค กร จะมอบหมายให หน วยงานและบ คคลเป นผ ร บผ ดชอบด าเน นการ 6.7 ด าเน นการและควบค มระบบการประเม นให เป นไปตามข นตอนต าง ๆ ท ก าหนดไว 6.8 ว เคราะห น าผลการประเม นไปใช ค อ หล งจากผ ประเม นแล วหน วยงานท ร บผ ดชอบ จะรวบรวมผลการประเม นจากหน วยงานต าง ๆ มาว เคราะห เพ อประมวลเสนอ ผ บร หารระด บต าง ๆ รวมท งผ บ งค บบ ญชาแต ละหน วยงาน นอกจากน ย งต องม การ แจ งผลการประเม น(Feedback) ให ผ ถ กประเม นทราบด วย เพ อจะได ปร บปร งแก ไข การปฏ บ ต งานให ด ย งข นไป 6.9 การต ดตามผล เป นข นตอนท พ จารณาว า ผลการประเม นด งกล าวสามารถน าไปใช ประโยชน ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ได หร อไม เพ ยงใด รวมท งต ดตามการด าเน นการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานต าง ๆ ว าได ด าเน นไปย างถ กต องและ เหมาะสมเพ ยงใด ท งน เพ อน าข อม ลต าง ๆ ท ได ร บกล บไปเป นข อม ลย อนกล บส าหร บ ระบบการประเม นผลต อไป หล กเกณฑ ท ใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นเร องท เก ยวก บบ คลากร จ งม ต วแปรมากอาจเก ดการ ผ ดพลาดได ง าย จ งควรม หล กเกณฑ 4 ประการค อ 1. ค ณล กษณะเฉพาะต วของผ ประเม น การประเม นน ควรม หล กในการย ดและประเม นจาก กล มบ คคลหลายฝ าย เพ อจะได การประเม นท ม ความเป นธรรมก บผ ถ กประเม นเพ อลดอคต จ งควร ม การประเม นเป นข นตอนและม การกล นกรองก นหลายข นตอน 2. มาตรฐานของการปฏ บ ต งาน การก าหนดมาตรฐานของการปฏ บ ต งานน ยมใช ความร ความ ช านาญงาน ประสบการณ และผลงานท เคยปฏ บ ต งานมาก อน เปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานว า ผ ถ กประเม นอย ในระด บใด 3. สมรรถภาพในการปฏ บ ต งาน สมรรถภาพในการปฏ บ ต งานเป นค ณภาพของงาน ความ สม าเสมอในการท างาน ความร วมม อก บบ คคลอ นในหน วยงาน สมรรถภาพในการท างานของแต 6-19

20 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ละคนย อมแตกต างก น คนท ม สมรรถภาพส ง เพราะเป นคนท สนใจในงาน ม แรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งาน ม ความพ งพอใจในการท างาน ถ อว าการท างานเป นส วนหน งของช ว ต 4. ความย ต ธรรมในการประเม น การประเม นผลการปฏ บ ต งานกระท าในล กษณะใดก ตาม ส งท ควรค าน งถ งมากท ส ดก ค อ ว ธ การน นให ความย ต ธรรมก บผ ประเม น ความย ต ธรรมของผ ประเม นเป นป จจ ยท ม ผลต อเจตคต ของผ ถ กประเม น โดยผ ประเม นควรพยายามต ดความส มพ นธ ส วนต ว ความข ดแย งในทางส วนต ว แยกเร องงานออกจากเร องส วนต ว ก จะประเม นอย างถ ก หล กเกณฑ ได ข นตอนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต งานท งในระด บองค กร ระด บหน วยงาน และระด บ บ คคลม ความส มพ นธ ก นอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด จ งควรด าเน นการในการประเม นผลปฏ บ ต งาน ด งน 1. ก าหนดเป าหมายระด บองค กร ซ งเป นหน าท ของผ บร หารระด บส งเป นผ ก าหนด 2. กระจายเป าหมายระด บองค กรส ระด บหน วยงาน 3. กระจายเป าหมายหน วยงานส ผ ปฏ บ ต งาน 4. จ ดท า Balance Sheet ระด บหน วยงานเพ อใช ในการควบค มต ดตามผลงาน 5. จ ดท าใบประเม นผลการปฏ บ ต งานระด บบ คคลและก าหนดระด บผลงานในแต ละเกรด 6. ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นระยะ ๆ 7. ประเม นผลเพ อสร ปผลงานประจ าป การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะต องประเม นจากระด บบนลงส ระด บล าง (Top Down) เพ อให ผ ถ กประเม นในระด บบนได ร บทราบผลงานของต วเองก อน ก อนท จะไปประเม นล กน อง ซ งจะท าให ไม เก ดป ญหาท ว าห วหน าย งไม ทราบผลงานของต วเอง แต ต องประเม นผลงานล กน อง ก อน เพราะในความเป นจร งแล ว ถ าม การกระจายเป าหมายถ กต องแล ว ผลงานของล กน องโดยรวม ท งหมด จะต องม ระด บผลงานไม แตกต างไปจากผลงานของห วหน า ด งน น ถ าห วหน าทราบระด บ ผลงานของต วเองก อนแล ว จะท าให ง ายต อการประเม นภาพรวมส าหร บผลงานล กน องได ง าย ย งข น 6-20

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information