การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นผลการปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง ไปท ว ทยากร ค าถาม การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นสาเหต ส าค ญท ท าให เก ดความข ดแย งใน องค กร ท าให เก ดความเฉ อยชาในการท างานหร อบางคนลาออกเพราะไม พอใจก บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานท านค ดว า สาเหต ท ท าให ว สาหก จ SMEs ไม ม ความเป นธรรมใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานเพราะอะไร (อธ บาย) ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าร บการอบรมเร ยนร ว ธ การว ดและประเม นผลงานตาม KPI (Key Performance Indicator) จนสามารถน าไปประย กต ใช ได 2. เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถออกแบบการประเม นผลงานท เหมาะสมก นแต ละ ว สาหก จได 6-1

2 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานก ค อ การว ดเพ อให ทราบว าผลการปฏ บ ต งานขอผ ปฏ บ ต งาน แต ละคนน นได ผลเป นประการใด แล วน าเอาผลท ว ดได น นมาประเม นค าว าม ค าเป นอย างไร เพ อ ใช ประโยชน ในการบร หารงานงานบ คคลให บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว เช น เพ อพ จารณาความด ความชอบ เล อนข นเง นเด อนประจ าป หร อเพ อ พ ฒนาบ คคล การแจ งผลการประเม นให ผ ถ กประเม นทราบผลการปฏ บ ต งาน ของตนว าม ข อเด นข อด อยอย างไร เพ อจะได ปร บปร งการท างานของตนให ด ข น และผลการประเม นย งจะเป นเคร องช วยพ จารณาหาความต องการในการ ฝ กอบรมด วย จ ดม งหมายของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน 1. เพ อทราบผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน ผลการปฏ บ ต งานของพน กงานท งหมดช วยให ผ บร หารสามารถต ดส นใจได ว าพน กงานคนน นม ค าควรแก การปฏ บ ต งานต อในต าแหน ง เด ม หร อม ค าควรแก การให ความด ความชอบหร อไม 2. เพ อทราบจ ดเด นจ ดด อยของพน กงาน ในผลการปฏ บ ต งานผ ประเม นสามารถระบ จ ดเด น จ ดด อยของพน กงานได ท งน เพ อน ามาส งเสร มและพ ฒนาความสามารถของพน กงานและ พ จารณามาตรการแก ไขปร บปร งประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของพน กงาน 3. เพ อทราบค ณสมบ ต ท จ าเป นในการเล อนข นเล อนต าแหน ง ผลการปฏ บ ต งานแสดงให เห น ว าพน กงานผ น นพร อมท จะได ร บการเล อนข นเล อนต าแหน งให ร บผ ดชอบส งข นหร อไม 4. เพ อทราบระด บศ กยภาพของพน กงาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะช วยให ทราบ ระด บความสามารถท แฝงอย ของพน กงาน ซ งจะน ามาพ ฒนาและใช ประโยชน ให ได อย าง เต มท ท งย งช วยให วางแผนและพ ฒนาแนวอาช พของพน กงานได อย างด อ กด วย 5. เพ อเสร มสร างและร กษาส มพ นธ ภาพอ นด ระหว างผ บ งค บบ ญชาก บพน กงาน การ ปร กษาหาร อก นในการแก ไขปร บปร งจ ดอ อนและข อบกพร องต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน การโยกย ายพน กงานอย างเหมาะสมและการให ความด ความชอบ ตลอดจนการเล อนข น เล อนต าแหน งด วยความเป นธรรม โดยการใช ผลการปฏ บ ต งานเป นหล กในการพ จารณา ย อมน ามาซ งความเข าใจอ นด ระหว างพน กงานก บผ บ งค บบ ญชา 6. เพ อนเสร มสร างและร กษาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานขององค กร ซ งเป นจ ดม งหมายท ส าค ญย งประเภทหน ง โดยการน าผลการประเม นไปใช เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งานขององค กรให ด ข น และร กษาระด บของผลการปฏ บ ต งานให อย ในระด บ มาตรฐานท ต องการเสมอ 6-2

3 Human Resource Management ประเภทของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยท วไป แบ งเป น 2 ประเภท ค อ การประเม นเช งภว ว ส ย (Objective Measurement) และการประเม นเช งอ ตว ส ย (Subjective Measurement) 1. การประเม นเช งภวว ส ย (Objective Measurement) ผลการปฏ บ ต งานจะถ กประเม น ด วยเกณฑ ด านปร มาณ เช น จ านวนผลผล ตในแต ละเด อนของแต ละป จ านวนช นงานท ท าเส ยหาย ในเด อนน น เป นต น ร ปแบบท น ยมใช ม 5 แบบ ด งน 1.1 ข อม ลส วนบ คคล (Personal Data) เป นการน าข อม ลส วนบ คคล เช น การขาดงาน การ ลา ประว ต การถ กลงโทษ มาใช ประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน ซ งจะใช ได ผลด ก ต อเม อสามารถอธ บายความเก ยวข องของส งท จะประเม นก บประส ทธ ภาพของงานได แต ป ญหาค อ ข อม ลเหล าน อาจไม สอดคล องก บผลการปฏ บ ต งานจร ง เช น การท พน กงานขาด งานเน องจากเจ บป วย รถเส ย ไม ได หมายความว าพน กงานขาดประส ทธ ภาพ หร อด อยกว า พน กงานคนอ น ๆ อ กท งการบ นท กข อม ลท เข มงวดก บพน กงานแต ละคนไม เท าก น ก ท าให ข อม ลคลาดเคล อนได ง าย 1.2 การประเม นผลผล ต (Productive Measure) เป นว ธ การท ใช มานาน เช น การประเม น ช นงานท ผล ตได ช นงานท เส ยหาย เป นต น การประเม นผลผล ตจะม ความเหมาะสมเม อ กรรมว ธ การผล ตเป นแบบซ า ๆ จ านวนผล ตสามารถน บเป นช นได อย างช ดเจนเป นร ปธรรม และพน กงานร บผ ดชอบต อผลผล ตโดยตรงต งแต เร มต นผล ตจนกระท งได ผลผล ตส าเร จ สมบ รณ 1.3 ประเม นผลตามต วช ว ดผลส าเร จของการปฏ บ ต งาน (KPI) ของแต ละต าแหน งงาน ซ ง หมายรวมถ งผลการปฏ บ ต งานตามท ระบ ใน Job Description การประสานงานหร อท างาน ร วมก บบ คคลอ น การท างานตามนโยบายหร ออ น ๆ ท ม การก าหนดร วมก นไว ก อนล วงหน า 1.4 การประเม นยอดขาย (Dollar Sales) เป นการประเม นผลงานจากยอดขายในช วง ระยะเวลาหน ง โดยต งยอดขายข นต าท จะต องท าให ได (Minimum requirement) แล วให รางว ลจากยอดขายท มากกว าน น แต ว ธ การน ม ข อควรค าน งค อ หากประเม นเฉพาะยอดขาย แล วอาจเก ดความไม ย ต ธรรมอ นเน องมาจากป จจ ยต าง ๆ เช น ท าเลท ขาย จ านวนล กค าใน เขตท ขาย จ านวนผ แข งข น ราคาและค ณภาพของส นค า เป นต น ด งน นจ งควรม การปร บปร ง ข อได เปร ยบเส ยเปร ยบให เหมาะสมก อนท จะประเม นผลการปฏ บ ต งาน 1.5 การทดสอบการปฏ บ ต งาน (Performance Test) เป นการออกแบบว ธ การทดสอบ แล ว น ามาทดสอบการปฏ บ ต งานของพน กงาน เช น ประเม นความสามารถในการซ อมโทรท ศน ของพน กงาน แล วว ดความเร วในการปฏ บ ต การซ อมเพ อเปร ยบเท ยบก บความถ กต องตาม เกณฑ ท เป นมาตรฐาน 6-3

4 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 1.6 การประเม นผลก าไรของธ รก จ (Business Unit Performance Measure) เป นการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานระด บผ บร หารและผ จ ดการ เช น การประเม นผล ก าไรของหน วยงาน การประเม นค าใช จ ายในการบร หาร ส นค าคงคล ง การว ดส วนแบ ง การตลาด เป นต น การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยว ธ น อาจไม ตรงก บความจร งน ก เน องจากการได ร บผลกระทบจากป จจ ยส งแวดล อมภายนอกบางอย างท ไม สามารถควบค ม ได เช น ภาวะตกต าทางเศรษฐก จ เป นต น การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยข อม ลเช งภวว ส ย อาจม ป จจ ยอ นท อย นอกเหน อการ ควบค มของผ ปฏ บ ต งานเข ามาเก ยวข อง และย งเป นการประเม นท ผลล พธ ของการท างาน ไม ใช การ ว ดพฤต กรรมโดยตรง ซ งงานหลายประเภท เช น งานบร หาร ไม ม ผลผล ตให เห นเป นร ปธรรม ด งน น การประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยข อม ลเช งภวว ส ยเพ ยงอย างเด ยวจ งไม ใช ว ธ ท เหมาะสมเสมอไป ท งน แม ผ บ งค บบ ญชาจะใช ข อม ลเหล าน ช วยในการประเม น แต ค าความส มพ นธ ระหว างการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานในเช งภวว ส ยและในเช งอ ตว ส ยก อย ในระด บต า ด งน น ในการต ดส นใจ ในเร องการจ างงาน จ งควรใช การประเม นเหล าน ผสมผสานก น โดยอาจให น าหน กท แตกต างก นไป ตามความเหมาะส าหร บงานในแต ละแบบ 2. การประเม นเช งอ ตว ส ย (Subjective Measurement) เป นการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท ข นอย ก บการต ดส นของบ คคล โดยเช อม นในความรอบร และว จารณญาณของผ ประเม น ระบบ การประเม นผลงานเก อบท งหมดให ความส าค ญก บการประเม นในเช งน มาก เพราะม ข อด ค อ สามารถประเม นได แม ว าบ คคลจะปฏ บ ต งานท ว ดเป นปร มาณได ยาก แต ป ญหาท ส าค ญค อ ม แนวโน มท จะเก ดอคต ในการประเม นได มาก และจะเป นประโยชน ก ต อเม อม การว เคราะห อย าง ระม ดระว งเก ยวก บพฤต กรรมท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ว ธ การประเม นร ปแบบน ม 2 ระบบค อ 2.1 ระบบการประเม นโดยเปร ยบเท ยบก บบ คคลอ น หร อการเปร ยบเท ยบก บพน กงาน (Relative Rating Systems/Employee comparisons) การประเม นผลการปฏ บ ต งานในระบบน เป น การประเม นผลพน กงานแต ละคน โดยเปร ยบเท ยบก บพน กงานคนอ น ๆ ในกล ม ม หลายว ธ เช น ว ธ การจ ดล าด บ (Rank Order Method) เป นว ธ การประเม นความแตกต างระหว าง บ คคลโดยจ ดล าด บความส าค ญ ผ ประเม นจะจ ดเร ยงล าด บรายช อพน กงานท งหมดจาก พน กงานท ด ท ส ดไปจนถ งพน กงานท ด น อยท ส ด โดยถ อเกณฑ ค ณล กษณะเฉพาะอย าง แต ม กจะม ป ญหาเวลาจ ดล าด บตรงช วงกลางซ งม ผลการปฏ บ ต งานใกล เค ยงก น ด งน นจ งต อง เล อกคนท ด ท ส ดและแย ท ส ดก อนเป นล าด บแรกและถ ดมาเร อย ๆ จนได คนท อย ตรงกลาง ว ธ น ท าให ได พ จารณาถ งล กษณะและผลการด าเน นงานของพน กงานท กคน ซ งง ายต อการ มองเห นความแตกต างระหว างพน กงานท ด และไม ด 6-4

5 จ ดเด น จ ดด อย - ง ายต อการพ จารณาท าความเข าใจ Human Resource Management - ใช เวลาในการประเม นน อย เพราะสามารถก าหนดเกณฑ ในการพ จารณาได หลายป จจ ย และสามารถน าผลไปเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดก บล กษณะงานท ก าหนดไว ได - ไม สามารถเปร ยบเท ยบในล กษณะท ล กซ งท กแง ม ม และขาดความแม นย า เพราะเป นการก าหนดมาตรฐานการประเม นอย างง าย ๆ ซ งผ ประเม นอาจ ตรวจสอบและเน นเฉพาะป จจ ยท สนใจเท าน น - ไม เหมาะสมก บการประเม นบ คคลท ม จ านวนมากกว า 20 คน เพราะถ าย งม จ านวนค ณล กษณะท ประเม นหลายอย างด วยแล ว ก ย งต องใช เวลาในการ ประเม นมาก - การเร ยงล าด บพน กงานในหน วยงานหน งน น ไม สามารถน าไปเปร ยบเท ยบ ก บพน กงานในหน วยงานอ น ๆ ได - ผ ประเม นอาจประเม นให คะแนนส งกว าความเป นจร ง หากพน กงานสามารถ แสดงค ณสมบ ต ส วนต วได ด - ผ ประเม นบางคนม ล กษณะเข มงวด แต บางคนก ผ อนปรนมากเก นไป ท าให คะแนนจากการประเม นออกมาในระด บต าหร อส งกว าท ควรจะเป น ว ธ การจ บค เปร ยบเท ยบ (Paired-Comparison Method) เป นการประเม นท ได ร บ การพ ฒนาจากว ธ จ ดล าด บ โดยพยายามลดอคต ของผ ประเม นจากการใช การเปร ยบเท ยบ ระหว างบ คคลโดยใช ด ลยพ น จของผ ประเม นเอง การประเม นว ธ น จะเปร ยบเท ยบพน กงาน ก บคนในกล มท เป นพน กงานในระด บเด ยวก นท ระค ว าพน กงานคนน นด กว าอ กคนหน ง หร อไม จ ดเด น - ท าให การประเม นแต ละบ คคลม ความรอบคอบมากข น - เหมาะก บการประเม นกล มพน กงานขนาดเล กท อย ในระด บเด ยวก น จ ดด อย - ใช เวลามากในการเปร ยบเท ยบพน กงานเป นค จ งไม เหมาะก บการประเม น พน กงานจ านวนมาก 6-5

6 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ว ธ การจ ดล าด บเข าโค งปกต (Force Distribution Method or Grading in the Curve) ว ธ น เป นการป องก นความอคต ท จะเก ดข นจากการประเม น เพราะผ ประเม น จะต องกระจายพน กงานออกเป นกล ม ๆ ในล กษณะการแจกแจงปกต (Normal distribution) จ ดเด น - ช วยให การพ จารณาผลงานของพน กงานกระจายครอบคล มได อย างท วถ ง ขจ ดป ญหาท ผ บ งค บบ ญชาหร อผ ประเม นม กให คะแนนพน กงานของตนส ง เก นไปได เป นอย างด - ประหย ดเวลาในกรณ ท ม พน กงานจ านวนมาก จ ดด อย - ไม เหมาะก บการประเม นกล มพน กงานจ านวนน อย เพราะจะท าให ร ปโค งท ก าหนดผ ดปกต ได ง าย - ไม เหมาะก บการประเม นกล มพน กงานท ม การท างานในเกณฑ ด ด วยก น ท งหมดหร อพน กงานท ม การศ กษาด หร อท างานประเภทว ชาการ เม อ ผ บ งค บบ ญชาแบ งกล มเร ยงล าด บก จะไม ย ต ธรรม และอาจก อให เก ดการ แข งข นท ไม เป นผลด แก งานได - ไม เหมาะแก การประเม นการปฏ บ ต งานท ม ล กษณะง ายหร อยากมาก เพราะใน ความเป นจร ง ผลการประเม นย อมเป นไปในท ศทางหน งจนท าให การกระจาย ม ล กษณะไม ปกต 6-6

7 Human Resource Management 2.2 ระบบการประเม นโดยเปร ยบเท ยบก บมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Absolute Rating Systems) การประเม นแบบน จะน าผลการปฏ บ ต งานท ได จร งมาพ จารณาเปร ยบเท ยบตามเป าหมายท ก าหนดไว ล วงหน า โดยไม ต องเปร ยบเท ยบก บพน กงานคนอ น ๆ ม หลายร ปแบบด งน ว ธ การใช สเกลการให คะแนน (Graphic Rating Scale Method) เป นว ธ การท ได ร บ ความน ยมมานาน และย งใช ได ผลด ในป จจ บ น หล กการส าค ญของว ธ การน อย ท การก าหนด ค ณล กษณะต าง ๆ ไว บนสเกล โดยแบ งสเกลเป นช วง ๆ อาจเร มจากคะแนนต าส ดไป คะแนนส งส ด หร อจากส งส ดไปต าส ดก ได ในแต ละช องจะม ให เล อกว าค ณล กษณะท เรา ก าล งพ จารณาอย ในช วงใด โดยท วไปแล วม กแบ งล กษณะงานเส ยก อน เช น ปร มาณงาน ค ณภาพงาน ความร เก ยวก บงาน ความร วมม อในการท างาน ความไว วางใจได ความค ด ร เร ม เป นต น จ ดเด น - เส ยค าใช จ ายน อย - สามารถท าความเข าใจและน ามาใช ได ง าย - ใช เวลาในการออกแบบฟอร มน อย สามารถประเม นให ส าเร จได อย างรวดเร ว - สามารถน าไปใช ประเม นพน กงานจ านวนมากได - สามารถใช ประเม นค ณสมบ ต ต าง ๆ และล กษณะส วนบ คคลในร ปปร มาณได จ ดด อย - เป นว ธ ท เน นการประเม นผลงานในอด ต ซ งม กจะสายเก นไปในการท จะน ามา แก ไขปร บปร งค ณภาพของงาน - ผ ประเม นจะต องใช ความพยายามอย างมากในการพ จารณาจ ดบกพร องของ พน กงาน เพราะอาจเก ดความล าเอ ยง หร อไม เข าใจค าอธ บายได จ งต องม การ อบรมหร อแนะน าให เข าใจถ งล กษณะต าง ๆ ว ธ การใช แบบตรวจสอบรายการ (Behavioral Checklists) การประเม นด วยว ธ น ประกอบด วยข อความต าง ๆ ท อธ บายถ งค ณล กษณะหร อพฤต กรรมของพน กงานท เก ยวก บ การปฏ บ ต งานตามห วข อท ก าหนดไว ว ธ หน งท น ยมค อ Likert Method โดยการก าหนด คะแนนจากน อยไปมาก ผ ประเม นจะเล อกห วข อท ใกล เค ยงก บพฤต กรรมของพน กงานแต ละคนมากท ส ด แล วน าคะแนนในห วข อต าง ๆ มารวมก น บางคร งอาจใช ว ธ การให น าหน ก ตามความส าค ญในแต ละข อความ จ งเร ยกว า Weighted Checklist ซ งอาจม ผลท าให คะแนน รวมส งหร อต าลงได ว ธ การน การเข ยนข อความท ช ดเจนและตรงก บล กษณะงานเป นส งท ส าค ญท ส ด 6-7

8 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน จ ดเด น จ ดด อย - สามารถท าความเข าใจและน ามาใช ได ง าย - ประหย ดเวลาในการประเม น - ท าให การประเม นผลงานม ขอบเขตท ช ดเจน และครอบคล มในล กษณะ เด ยวก น - เม อสร างแบบประเม นไว หน งแบบแล ว ก อาจน าไปใช ได อ กเป นเวลานาน เช นเด ยวก บข อสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) - เส ยเวลามากในตอนจ ดสร างแบบประเม น เพราะในการบรรยายค ณล กษณะ พฤต กรรมของแต ละงานจะต องครอบคล มป จจ ยต าง ๆ ในการท างานอย าง ครบถ วนท กด าน ซ งต องอาศ ยผ ท ม ความร ในงานน นจร ง ๆ จ งจะบรรยาย ล กษณะของงานและก าหนดน าหน กให คะแนนได อย างถ กต อง ประโยชน ของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงาน ถ อเป นองค ประกอบท ส าค ญมากใน กระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย อาจกล าวได ว าการประเม นผลการปฏ บ ต งานให ประโยชน ด งน 1. ปร บปร งการปฏ บ ต งาน (Performance improvement) ผลสะท อนของการปฏ บ ต งาน จะช วยให พน กงาน ผ บร หาร และผ ช านาญการเข ามาม ส วนในการกระท าท เหมาะสมเพ อปร บปร ง การปฏ บ ต งาน 2. ปร บค าตอบแทน (Compensation adjustment) การประเม นการปฏ บ ต งานช วยให ผ บร หารต ดส นใจได ว าใครควรได ร บเง นเด อนเพ ม องค กรส วนมากข นเง นเด อนให ก บพน กงาน โดยอาศ ยหล กย ต ธรรม ซ งการพ จารณาต ดส นส วนใหญ อาศ ยการประเม นการปฏ บ ต งาน 3. พ จารณาต ดส นการบรรจ (Placement decisions) การเล อนต าแหน ง การโยกย ายหร อ การลดต าแหน งข นอย ก บผลการปฏ บ ต งานท ผ านมา ซ งโดยปกต แล วจะเป นการให รางว ลส าหร บ การปฏ บ ต งานท ผ านมาน น 4. ความต องการฝ กอบรมและพ ฒนา (Training and development) การปฏ บ ต งานท เลว ลงบ งบอกถ งความจ าเป นและความต องการให ม การฝ กอบรมข นใหม ท านองเด ยวก บการ ปฏ บ ต งานท ด อาจบอกถ งศ กยภาพว าสมควรจะได ร บการพ ฒนาให ต าแหน งท ส งหร อย ง 6-8

9 Human Resource Management 5. การวางแผนและการพ ฒนาอาช พ (Career planning and development) ผลสะท อน กล บของการปฏ บ ต งานจะช วยช แนวทางของการต ดส นใจเก ยวก บอาช พ โดยเฉพาะช องทางอาช พ เฉพาะด านท พน กงานควรส ารวจตรวจสอบ 6. ข อบกพร องของกระบวนการจ ดการบ คคล (Staffing process deficiency) การ ปฏ บ ต งานท ด หร อไม ด ย อมบอกถ งความเข มแข งหร ออ อนแอในว ธ การด าเน นการจ ดการบ คลากร ขององค กร 7. ความไม ถ กต องแม นตรงของข อม ล (Informational inaccuracies) การปฏ บ ต งานท ไม ด แสดงให เห นถ งความบกพร องในข อม ลการว เคราะห งาน แผนทร พยากรมน ษย หร อในส วนอ น ของระบบข อม ลการบร หารทร พยากรมน ษย การใช ข อม ลท ไม ถ กต องอาจน าไปส ความไม เหมาะสม ในการจ างงาน การฝ กอบรม หร อการให การปร กษาแนะน า 8. ความบกพร องของการออกแบบงาน (Job design error) การปฏ บ ต งานท ไม ด อาจเป น อาการของการออกแบบงานท ใช มโนคต หร อค ดเอาเอง การประเม นผลงานจะช วยว น จฉ ยความ บกพร องด งกล าว 9.โอกาสการจ างงานเท าเท ยมก น (Equal employment opportunity) การประเม นการ ปฏ บ ต งานท ถ กต อง ย อมว ดการปฏ บ ต ท เก ยวข องก นได อย างแท จร ง จ งเป นเคร องประก นว าการ พ จารณาบรรจ หร อแต งต งภายในหน วยงานไม เป นการเล อกปฏ บ ต 10. ความท าทายภายนอก (External challenges) บางคร งการปฏ บ ต งานก ได ร บอ ทธ พล จากป จจ ยภายนอกซ งเป นสภาพแวดล อมของงาน เช น ครอบคร ว เศรษฐก จ ส ขภาพอนาม ย หร อ เร องส วนต วอ น ๆ ถ าการประเม นครอบคล ม หน วยงานทร พยากรมน ษย ก อาจให ความช วยเหล อได 11. ผลสะท อนต อทร พยากรมน ษย (Feedback to human resources) การปฏ บ ต งานด หร อไม ด ตลอดท วท งองค กร ช ให เห นการท าหน าท ของทร พยากรมน ษย ว าด เพ ยงใดในการ ปฏ บ ต งาน ความแตกต างระหว างการประเม นผลแบบเก าและแบบใหม ในอด ตท ผ านมา การประเม นผลการการปฏ บ ต งานแบบ เก าม ข อจ าก ดทางด านการประเม นผลฯ ท ว ดผลการปฏ บ ต งาน เฉพาะด านการเง น (Financial) เพ ยงด านเด ยว ซ งในระยะแรก ๆ ก อาจจะไม กระทบกระเท อนต อการแข งข นมากน ก เพราะท กธ รก จ ก ใช มาตรว ดชน ดเด ยวก น แต เม อสภาวะทางการแข งข นม ส งข น หลายคนก เร มมองเห นแล วว า ระบบการว ดผลปฏ บ ต งานท ม เพ ยง มาตรว ดทางการเง นเพ ยงอย างเด ยวน นม ข อจ าก ดเก ดข นมากมาย 6-9

10 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เพราะฉะน นก อนท เราจะท าความเข าใจในส วนของการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม เราก ต องเข าใจในข อจ าก ดของการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบเก าก อนว าม นม ข อจ าก ดอะไรบ าง เช น 1. ว ดพฤต กรรมมากกว าว ดผลส าเร จของงาน จะส งเกตเห นว า แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานท ใช ก นอย ส วนมาก ห วข อการประเม นจะ เน นเร องของพฤต กรรมการท างาน (Means) มากกว าผลส าเร จของงาน (Ended Results) เช น ความต งใจการท างาน ความซ อส ตย ความร บผ ดชอบ การวางแผนงาน ความเป นผ น า ความค ดร เร มสร างสรรค ฯลฯ จะเห นว าห วข อการประเม นเหล าน ตอบได เพ ยงว าพน กงานคนน นม พฤต กรรมการท างาน อย างไร แต ย งไม สามารถตอบได ว า ผลงานท เก ดข นจร งของคนน นด หร อไม เพ ยงใดเม อ เปร ยบเท ยบก บผลงานท องค กรคาดหว งหร อต งเป าหมายไว 2. ไม ม การก าหนดเป าหมายเก ยวก บผลส าเร จของงานท ช ดเจน ผ ประเม นส วนมาก ไม ม การก าหนดเป าหมายของความส าเร จของงานไว ล วงหน า เม อถ ง เวลาประเม นก ม กจะใช ห วข อมาตรฐานท ก าหนดไว ในใบประเม นเป นหล ก โดยไม ค าน งถ งว า เป าหมายของผลส าเร จของงานท ต องการค ออะไร ท าให ผ ถ กประเม นมองคนละด านก นอย ตลอดเวลา 3. ใช ข อม ลเพ ยงบางส วนหร อบางช วงเวลาสร ปผลการปฏ บ ต งานท งป เน องจาก ไม ม การเก บข อม ลผลการปฏ บ ต งานท ต องใช ประกอบการประเม นไว ด งน น เม อ ใกล ถ งเวลาประเม นผลการปฏ บ ต งานผ ประเม นจ งไม ม ข อม ลเพ ยงพอ และม กน าเอาข อม ลท เพ ง เก ดข นหร ออาจจะจ าเฉพาะข อม ลบางส วน หร อบางช วงของผ ถ กประเม นเป นต วต ดส นผลการ ปฏ บ ต งานตลอดท งป ท าให เก ดการเบ ยงเบนของข อม ลเน องจากข อม ลท เล อกมาเป นต วแทนของ ข อม ลท ไม ด พอ 4. ผ ประเม นใช ความร ส กมากกว าการใช ข อม ล เน องจากขาดเป าหมายในการท างานท ช ดเจน ท าให ผ ประเม นขาดหล กเกณฑ ในการ ประเม น จ งเป นการเป ดโอกาสให ผ ประเม นใช ด ลยพ น จในการประเม นมากเก นไป จนบางคร งไม 6-10

11 Human Resource Management สามารถควบค มระด บด ลพ น จของผ ประเม นได ในขณะเด ยวก นผ ถ กประเม นก ไม สามารถโต แย ง ได ส งผลให เก ดป ญหาการม อคต เก ดความไม เป นธรรมต อผ ถ กประเม น 5. ผลงานของห วหน าและล กน องไม ส มพ นธ ก น การประเม นผลโดยท วไป ม กจะม การประเม นผลจากระด บล างข นส ระด บบน ห วหน าจะ ทราบผลงานต วเองหล งจากประเม นผลล กน องเสร จเร ยบร อยแล ว จ งท าให ผลงานของห วหน าก บ ล กน องไม ส มพ นธ ก น เช น ผลงานเฉล ยของล กน องแผนกหน งอย ท ระด บ A แต ผลงานของห วหน าอย ท ระด บ C แสดง ว าห วหน าก บล กน องม เป าหมายในการท างานท แตกต างก น เพราะถ าม เป าหมายเหม อนก นเม อ ห วหน าไม บรรล เป าหมายล กน องก ต องไม บรรล เป าหมายด วย หร อผลงานของห วหน าอย ระด บ A แต ผลงานเฉล ยรวมของล กน องอย ท ระด บ C น นหมายความว าห วหน าคนน นกดคะแนนล กน องมาก เก นไป สาเหต ท ท าให ผลงานของห วหน าก บล กน องไม ส มพ นธ ก นค อ 1) ขาดการก าหนดเป าหมายจากระด บบนลงส ระด บล าง 2) กระบวนการประเม นเป นแบบ(Bottom Up) ค อ เร มประเม นล กน องก อนแล วจ ง ทราบผลการประเม นของห วหน า 3) ล กน องก บห วหน าม เป าหมายในการท างานแตกต างก น ผลงานของล กน องจ งไม ม ผล ต องานของห วหน า 6. ห วข อการประเม นผลงานเหม อนก นท กต าแหน ง การใช ห วข อการประเม นท เหม อนก นท กต าแหน ง ไม ว าจะเป นระด บเด ยวก นหร อต าง ระด บก น จะท าให ไม สามารถว นผลการปฏ บ ต งานท แท จร งได เพราะล กษณะของงานในแต ละ ต าแหน งม เป าหมายหร อต วช ว ดท แตกต างก น จ งท าให เก ดการเส ยเปร ยบในบางต าแหน ง 7. ผ ประเม นแต ละคนม มาตรฐานในการประเม นไม เท าก น ผ ประเม นบางคนใจด หร อเกรงใจล กน อง ผลงานของล กน องจ งไม แตกต างก นมากน กหร อาจจะด กว าท ควรจะเป น ในขณะท ผ ประเม นบางคนน นค อนข างจะกดคะแนนล กน องมาก จนเก นไป ในบางกรณ เม อม การโยกย ายห วหน าระหว างหน วยงาน ท าให ผลงานของล กน องบาง คนซ งท างานเหม อนเด ม แต พอห วหน าใหม ย ายเข ามาผลงานกล บตรงก นข าม ซ งจะเห นได ว า ว ธ การต ดส นหร อประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าในองค กรย งขาดมาตรฐานอย จ ง จ าเป นต องใช ด ลพ น จส วนบ คคลเข ามาช วย 6-11

12 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. จ านวนพน กงานในแต ละระด บผลงานถ กก าหนดไว แน นอน เน องจากองค กรย งขาดว ธ การในการควบค มมาตรฐานการประเม นผลของผ ประเม นใน หน วยงานต าง ๆ ให อย ในมาตรฐานเด ยวก นได จ งท าให หลายองค กรต ดส นใจแก ป ญหาโดยการ ก าหนดจ านวนพน กงานในแต ละระด บผลงานไว แน นอนตายต ว ซ งส วนมากจะใช แบบระฆ งคว า (Bell Curve) ท งน เพ อบ งค บให แต ละหน วยอย ในมาตรฐานเด ยวก น แต ม กจะล มไปว าการ แก ป ญหาแบบน เป นการแก ป ญหาท ปลายสาเหต เท าน น 9. ม การประเม นความสามารถในการปฏ บ ต งานเพ ยงด านเด ยว การประเม นพฤต กรรมหร อความสามารถ ม กจะประเม นผลมาจากม มมองเด ยวก น ค อ ม มมองของห วหน า ห วหน าอาจจะไม ทราบว าล กน องมองต วเองอย างไรหร อเพ อนร วมงานรอบต ว เขามองต วเองเป นอย างไร การใช ม มมองจากห วหน าเพ ยงด านเด ยวอาจจะก อให เก ดความไม เป น ธรรมในการประเม นผลงานได โดยเฉพาะในต าแหน งงานท ผ ปฏ บ ต งานจะต องต ดต อประสานงาน ก บบ คคลและหน วยงานอ นมาก หร อผ ปฏ บ ต งานท ต องออกไปปฏ บ ต งานภายนอกโอกาสท ห วหน า จะไปต ดตามด ผลการปฏ บ ต งานตลอดเวลาคงจะเป นไปได ยาก ป ญหาในการว ดผลการปฏ บ ต งานแบบเก า 1. มาตรว ดทางการเง นเป นเพ ยงการว ดส งท เก ดข นในอด ตเท าน น จะเห นได ว างบทางด านการเง นจะเป นข อม ลในอด ตท ผ านไปแล วอาจจะเป นเด อนหร อเป น ป กว าจะร ก อาจจะสายเก นไปเส ยแล ว ไม ม ข อม ลท เป นป จจ บ นและแนวโน มในอนาคต เช น จาก รายงานงบก าไรขาดท นประจ าป พบว า ป ท ผ านมบร ษ ทม ก าไร 1,000 ล านบาท แต ไม อาจจะแน ใจ ได ว าป หน าหร อป ต อ ๆ ไปบร ษ ทจะม ก าไรเหม อนท ผ านมาได อ กหร อไม 2. เป นการว ดผลการปฏ บ ต งานในระยะส น (Short-Term Measurement) ผลท ออกมาจากการว ดทางการเง นม กจะออกมาในร ปของต วเง นเท าน น บางคร งการแก ไข ป ญหาทางธ รก จโดยใช มาตรการทางการเง นเพ ยงอย างเด ยวอาจจะได ผลระยะส น แต อาจส งผล กระทบต อการด าเน นงานทางธ รก จในระยะยาว 3. ละเลยการประเม นผลท ไม เป นต วเง น (Non-Financial Measurements) จะเห นได ว างบด านการเง นท แสดงให ผ ถ อห นทราบในแต ธ รก จน น ไม ได แสดงให เห นถ ง ผลการปฏ บ ต งานท ไม สามารถว ดออกมาเป นต วเง นได เช น - ค ณภาพของส นค าและบร การ (Quality) - ประส ทธ ภาพของเคร องจ กร (Machine Efficiency) - ประส ทธ ภาพการส งมอบส นค า (Delivery Efficiency) - ผล ตภ ณฑ ใหม (New Products) 6-12

13 Human Resource Management - ความพ งพอใจของบ คคลต าง ๆ ท ม ส วนเก ยงข องก บธ รก จ อาจจะเป นล กค า ผ ขายส นค าให เราหร อแม แต ความพ งพอใจของพน กงานในองค กร 4. เป นมาตรว ดเฉพาะผลการปฏ บ ต งานภายในเท าน น (Internal Measurement) เน องจากต วเลขท อย ในเคร องม อว ดทางการเง น ม กจะเป นข อม ลข าวสารในองค กรมากกว า ท เก ดข นภายนอก จ งท าให เก ดความล าบากในการเปร ยบเท ยบก บธ รก จอ นๆ เพราะการว ดจะอย บน พ นฐานท แตกต างก น โดยเฉพาะความตากต างก นในด านสภาพแวดล อมภายนอก 5. พน กงานไม เข าใจเป าหมายและผลการด าเน นงานท แท จร ง เน องจากมาตรว ดผลทางการเง น เป นเร องท ค อนข างจะเข าใจยากส าหร บพน กงานท ว ๆ ไป และท ส าค ญ ค อ พน กงานไม สามารถเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างงานท ตนท าอย ไปส ผลการ ด าเน นงานทางธ รก จท เป นต วเง นได เพราะไม ทราบว าต วเลขทางการเง นแต ละต วมาจากไหนป จจ ย อะไรบ างท ท าให ต วเลขเหล าน นเปล ยนแปลง ด งน นจากข อจ าก ดท กล าวมาจะเห นว า ท กธ รก จจ าเป นอย างย งท จะต องม ระบบประเม นผล การด าเน นธ รก จท ช ดเจน ท งน เพ อให ผ ท เก ยวข องทางธ รก จเก ดความม นใจท จะอย ร วมก บองค กร ต อไป ในขณะเด ยวก นก สามารถประเม นศ กยภาพทางการแข งข นได แนวค ดเก ยวก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม แนวค ดเก ยวก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม จะต องม ล กษณะด งต อไปน 1. สามารถเช อมโยงว ส ยท ศน ภารก จ และกลย ทธ ขององค กรไปส ผลการด าเน นงานได อย างช ดเจน เพราะจะช วยให ทราบได ว าในแต ละช วงเวลาน น องค กรได ด าเน นการอะไรไปบ างแล วผล เป นอย างไร ย งห างไกลก บเป าหมายมากน อยเพ ยงใด แล วจะท าอย างไรก บเป าหมายท เหล ออย ท ง เป าหมายระยะส นและระยะยาว เพ อท จะสามารถน าองค กรไปส ความส าเร จตามว ส ยท ศน ท ก าหนด ไว ได อย างม นใจมากข น 2. สามารถว ดผลการปฏ บ ต งานในท กด าน ไม เพ ยงแต ด านการเง นแต ต องรวมถ งความพ งพอใจของล กค า ประส ทธ ภาพของการ บร หารงานภายในองค กร และท ส าค ญต องสามารถสะท อนถ งความพ งพอใจของพน กงานได ด วย มาตรว ดท ด จะต องสะท อนม มมองในด านต างๆ ให เห นได ในเวลาเด ยวก น เพ อสามารถเปร ยบเท ยบ จ ดอ อนแข งในแต ละขนาดได 6-13

14 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 3. สามารถเปร ยบเท ยบอด ต ป จจ บ น และแนวโน มในอนาคตได เพราะค าตอบทางด านการเง นเป นเพ ยงข อม ลในอด ตเพ ยงอย างเด ยว ไม สามารถตอบ ค าถามล าด บเหต การณ ในว นน และว นพร งน ได อย างม นใจ 4. สามารถถ ายทอดเป าหมายการปฏ บ ต งานไปส ท กคนในองค กรได การท ท กคนในองค กรได ม โอกาสร บร เป าหมาย และผลการปฏ บ ต งานขององค กรอย าง ช ดเจนและต อเน องน น จะช วยให ผ ปฏ บ ต งานได เข าใจว างานท ตนเองท าอย น นม ความส าค ญต อ เป าหมายขององค กรอย างไร เก ยวข องก บต วช ว ดผลงานต วใด นอกจากน การถ ายทอดเป าหมายลงไปส ผ ปฏ บ ต งานท กระด บ ถ อได ว าเป นการกระจาย ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงานขององค กรโดยรวมได เป นอย างด และส งส าค ญอ กประการ หน ง ค อ องค กรต องม ความโปร งใสในการเป ดโอกาสให ท กคนได ร บทราบว าผลการด าเน นงานใน แต ละช วงเป นอย างไร ท งน เพ อช วยในการกระต นให ท กคนเร งท าผลงานมากข น ในกรณ ท ผลการ ปฏ บ ต งานโดยรวมย งต ากว าเป าหมาย หร อเพ อเป นก าล งใจในการปฏ บ ต งานในกรณ ท ผลการ ปฏ บ ต งานเป นไปตามเป าหมายหร อส งกว า การประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน เป นระบบหน งในการประเม นผล องค กรและระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ถ อว าเป นรากฐานท ส าค ญ อย างย งในการประเม นผลงานในระด บ หน วยงานและในระด บองค กร เพ อให การประเม นผลการด าเน นงานของ องค กรในระยะยาวม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น จ งจ าเป นจะต องม การทบทวนเป าหมายและผลงานในระยะส น โดยการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานประจ าป เพ อจะได ตรวจสอบด ว าผลงานของแต ละบ คคลในองค กรม ความสอดคล องก บ ผลงานของหน วยงานและผลงานระด บองค กรหร อมาก-น อยเพ ยงใด ท งน เพ อจะได น าผลท ได ไป ใช ในการปร บปร งและพ ฒนากระบวนการในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพย ง ๆ ข นไป 6-14

15 Human Resource Management วงจรการประเม นผลการปฏ บ ต งานสม ยใหม ได แบ งส วนส าค ญเป น 3 ระยะ ด งน 1. ระยะการวางแผน (Planning) เป นช วงของการก าหนดต วช ว ดเป าหมายและความสามารถของแต ละบ คคลส าหร บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานในป หน า ส งท ต องค าน งถ งในช วงน ค อ ผ บ งค บบ ญชาจะต องให ผ ปฏ บ ต งานม ส วนร วมในการก าหนดเป าหมายและวางแผนในการปฏ บ ต งาน 2. ระยะการต ดตามผล (Tracking) เป นช วงของการต ดตามเพ อตรวจสอบด ว า ผลการปฏ บ ต งานท วางแผนไว ในแต ละ ข นตอนเป นไปตามท ก าหนดไว หร อไม เพ อท จะสามารถปร บเปล ยนว ธ การในการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไปได ท นท วงท ซ งการตรวจสอบเพ อต ดตามผลน จะช วย ให ผ ประเม น (ผ บ งค บบ ญชา) ก บผ ถ กประเม น (ผ ใต บ งค บบ ญชา) ได ม โอกาสปร กษาหาร อร วมก น ในการควบค มผลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามท ก าหนดไว ร วมก น ซ งการต ดตามผลสามารถ ก าหนดเวลาได ตามความเหมาะสม 3. ระยะการสร ปผล (Reviewing) ระยะน นอกจากจะสร ปผลการปฏ บ ต งานในรอบป ท ผ านมาว า ผลงานแต ละคนอย ใน ระด บ ผลงานใดแล ว ย งเป นการทบทวนกระบวนการในการปฏ บ ต งานโดยรวมของในป ท ผ านมา ด วยว าจ ดใดเป นจ ดแข งท ท าให ประสบความส าเร จ จ ดใดเป นป ญหาอ ปสรรคต อการปฏ บ ต งานและ ย งเป นช วงของการก าหนดแผนพ ฒนาพน กงานแต ละคนว า ในป ต อไปเขาจะต องได ร บการพ ฒนา ต วเองในเร องอะไรบ าง โดยการจ ดท าเป นแผนพ ฒนาส วนบ คคล (Individual Development Plan) สร ปความแตกต างระหว างการประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบเก าก บแบบใหม การประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบเก า (Performance appraisal/evaluation) การประเม นผลการปฏ บ ต งานแบบใหม (Performance Management System) 1. เน นการ ประเม น ผลงานระยะส น 1. เน นการ บร หาร ผลงานท งระยะส นและระยะยาว 2. ประเม น พฤต กรรม มากกว า ผลงาน 2. เน นการ พ ฒนาคน เพ อ เพ มผลงาน 3. ใช ความร ส ก มากกว า ข อม ลเท จ 3. ต องว ดได (ปร มาณ/ค ณภาพ/เวลา/ต นท นค าใช จ าย) จร ง 4. ผลงานไม ส มพ นธ ก บผลตอบแทน 4. บร หารผลตอบแทนบนพ นฐานของผลงาน 5. ผ ถ กประเม นไม ม ผลร วม/ม น อย 5. เป นการท างานร วมก นระหว างผ ประเม น/ผ ถ ก ประเม น 6. เน นผลงานของบ คคลเป นหล ก 6. เน นท งผลงานบ คคลและท มงาน/หน วยงาน 7. ห วข อประเม นเหม อนก นท กต าแหน ง 7. ห วข อประเม นในแต ละต าแหน งต างก น 6-15

16 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งาน หล กการส าค ญ ๆ ท ใช เป นแนวทางในการประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อให การประเม น เป นไปอย างถ กต องและบรรล ตามว ตถ ประสงค ขององค กร ประกอบด วย 1. การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นกระบวนการประเม นค าผลการปฏ บ ต งานม ใช ประเม นค าบ คคล (Weigh the work-not the worker) ผ ประเม นจะค าน งถ งการประเม นค าของผลการปฏ บ ต งานเท าน น ม ได ม งประเม นค าของ ต วบ คคลหร อพน กงาน อย างไรก ตามในทางปฏ บ ต หล กการน ม กจะท าให เก ดความส บสนอย เสมอ เพราะว ธ การว ดเพ อการประเม นม หลายว ธ ซ งบางคร งเราจ าเป นต องใช ว ธ ว ดโดยอ อม กล าวค อ ว ด พฤต กรรมของพน กงานผ ปฏ บ ต แล วประเม นค าออกมา จ งท าให เก ดความส บสนข นในบางคร ง เช น ว ดความร วมม อ ความค ดร เร ม เป นต น ซ งความจร งแล วเราว ดพฤต กรรมของพน กงานม ใช ต วของพน กงาน 2. การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นส วนหน งของหน าท และความร บผ ดชอบของ ผ บ งค บบ ญชาท กคน ท งน เน องจากในกระบวนการจ ดการ ผ บร หารหร อผ ใต บ งค บบ ญชาม ได ม หน าท เพ ยงแต การวางแผนการจ ดการองค กร การจ ดคนเข าท างาน การส งงานและการประสานเท าน น แต ย งม หน าท และความร บผ ดชอบในการจ ดการ และควบค มงานในหน วยงานของตนให ส าเร จล ล วงตาม เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพอ กด วย ผ บ งค บบ ญชาจ งต องคอยต ดตามความก าวหน าของงานอย ตลอดเวลา รวมท งควบค มและต ดตามงานอย างม ประส ทธ ผลน ผ บ งค บบ ญชาจะต องจ ดหา มาตรการท ส าค ญอ นหน ง ค อ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานน นเอง จ งน บได ว าการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานน นเป นส วนหน งของหน าท และความร บผ ดชอบของผ บ งค บบ ญชาท ก คน 3. การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะต องม ความแม นย าในการประเม น หมายถ ง ความเช อถ อได (Reliability) ในผลการประเม น และความเท ยงตรง (Validity) ของผลการประเม น 3.1 ความเช อถ อได (Reliability) หมายถ ง ความคงเส นคงวาของผลการประเม นหลาย ๆ คร ง ความคงเส นคงวาเห นได จาก - เม อผ ประเม น ประเม นบ คคลหลาย ๆ คร ง และม ผลท ออกมาเหม อนก น ม ความคงเส นคงวา (Consistency) และผ ประเม นอาจจะกล บมาประเม นอ กหล งจากน น 2 4 ส ปดาห โดยประเม นภายในขอบเขตของส งท ปรากฏอย เด ม ค อ งานไม เปล ยนแปลงและน าไป เปร ยบเท ยบก บผลการประเม นเด ม ถ าผลเหม อนเด มแสดงว าม ความคงเส นคงวา 6-16

17 6-17 Human Resource Management - เม อใช ผ ประเม นหลาย ๆ คน คอยส งเกตผ ปฏ บ ต งานคนเด ยวในการท างานมา เปร ยบเท ยบ ถ าสอดคล องก นก แสดงว าม ความคงเส นคงวา ท านองเด ยวก นก บการใช เคร องม อว ด อ นหน ง เช น ไม บรรท ดใช ว ดความยาวของส งหน ง ควรจะได ผลเช นเด ม ไม ว าใครจะเป นผ ว ด หร อว ดเม อใดก ตาม 3.2 ความเท ยงตรง (Validity) ความเท ยงตรงต อว ตถ ประสงค ของการประเม นกล าวค อ ในการประเม นต องการให ผลประเม นเป นเคร องแสดงค ณค าของคนท างานท ม ต อหน วยงานได จร ง ผลประเม นท ปรากฏอย ในเกณฑ ด หมายความว า บ คคลน นท างานด จร ง ๆ เม อม ความเท ยงตรงใน เบ องต นแล ว การน าผลประเม นไปใช ในเร องต าง ๆ เช น ในการเล อนต าแหน ง เพ มเง นเด อน ฝ กอบรม เหล าน นก จะได ผลตรงตามท ต องการ ไม ผ ดพลาดคลาดเคล อนไปจากความเป นจร ง 4. การประเม นผลการปฏ บ ต งานต องม เคร องม อหล กช วยในการประเม น ตามหล กการประเม นผลการปฏ บ ต งาน เคร องม อหล กท ต องใช เพ อให การประเม นเป นไป อย างถ กต องชอบธรรม ม ความเช อถ อได และม ความเท ยงตรงจะประกอบด วยเอกสาร 4 อย างได แก 4.1 ใบก าหนดหน าท งาน (Job Description) ค อ เอกสารท ระบ ให ร ขอบเขตของงานและ หน าท หล กของผ ด ารงต าแหน ง รวมถ งข อม ลจ าเป นอ น ๆ เก ยวก บผ ด ารงต าแหน ง การใช ใบ ก าหนดหน าท งาน เป นเคร องม อในการประเม นผลการปฏ บ ต งานช วยผ ประเม นไม ให เก ด ข อผ ดพลาดในการท างานอ นซ งอย นอกเหน อหน าท ของผ ร บการประเม นมาพ จารณา 4.2 มาตรฐานการปฏ บ ต (Performance Appraisal Form) หมายถ งเกณฑ (Criteria) ท ก าหนดข นเพ อใช ในการว ดผลส าเร จและความล มเหลวของการปฏ บ ต งานจะระบ ว างานท ต องท า น นควรม ปร มาณมากน อยเพ ยงใด มาตรฐานท ด ควรม ล กษณะด งน ไม อย ในระด บส งจนเก นไป จนไม ม ใครสามารถท างานด เด นได และควรเป นส งท า ทายความพยายามของผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐานต งอย บนรากฐานความต องการของงาน ไม ใช ผลงานท ท าอย ในป จจ บ น เน องจากความสามารถในการปฏ บ ต งานแตกต างก น มาตรฐานของกล มน นอาจต า หร อส งเก นไป มาตรฐานจะต องท นสม ย มาตรฐานไม ใช ส งถาวร จะต องม การเปล ยนแปลงไปตาม เง อนไขของงาน การมอบหมายการร บผ ดชอบหร อป จจ ยอ น ๆ ท ม ผลต อการเล ยน แปลงต าแหน ง ต องเก ดจากการปร กษาร วมก นระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ปฏ บ ต งาน มาตรฐานจะต องท าเป นลายล กษณ อ กษรจะได ปฏ บ ต ในแนวเด ยวก นหมดท งองค กร มาตรฐานม เกณฑ ซ งผ บ งค บบ ญชาสามารถตรวจสอบได เป นส งท สามารถว ดได และควรหล กเล ยงการว ดเช งพรรณนาให มากท ส ด

18 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 4.3 แบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Appraisal Form) น บว า เป นส วนส าค ญย งในกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน แบบฟอร มเป นเอกสารท ออกแบบข น เพ อรวบรวมข อม ลเก ยวก บการปฏ บ ต งานของพน กงานว าได ท าอะไรเป นผลส าเร จบ าง เขาท า อย างไร ส งท บรรจ ในแบบฟอร มข นอย ก บระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ด งน นการท จะ ก าหนดแบบฟอร มให ม มาตรฐานเพ อใช โดยท วไปจ งไม สามารถกระท าได ส งท จะต องค าน งถ งในการออกแบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ก ค อ ว ตถ ประสงค ขององค กรของ หน วยงาน ว ตถ ประสงค ของต าแหน งงาน รวมท งแบบแสดงล กษณะ งานส งเหล าน จะช วยเป นแนวทางในการก าหนดห วข อในการประเม นผลการปฏ บ ต งานได โดย สร ปการออกแบบการประเม นโดยท วไปแล วก ค อ การน าหล กการและว ธ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งานมาบรรจ ลงในแบบฟอร มประเภทท เราต องการน นเอง 4.4 ระเบ ยบปฏ บ ต งานบ คคลว าด วยการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Personal Procedure on Performance Devaluation) หมายถ ง การน าว ตถ ประสงค นโยบาย และว ธ การปฏ บ ต ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานขององค กรมาประมวลไว เป นระเบ ยบว ธ เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต ซ งจะ ท าให การปฏ บ ต ทางด านน เป นไปในแนวทางเด ยวก นและจะได บรรล ว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว 5. การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะต องม การแจ งผลการประเม น หร อแจ งผลการ ปฏ บ ต งาน (Feedback) ภายหล งจากเสร จส นการประเม นแล ว เพ อให พน กงานผ ถ กประเม นทราบถ งข อด ข อบกพร องในการปฏ บ ต งานของตนในสายตา ผ บ งค บบ ญชา จะได ปร บปร งแก ไขให ด ข นและเพ อเป ดโอกาสให พน กงานได แสดงความร ส ก ซ กถามข อข องใจให ร ส กด ข น และเพ อได เป ดโอกาสให พน กงานได แสดงความค ดเห นก บ ผ บ งค บบ ญชาของตน การแจ งผลการประเม นจะประสบความส าเร จหร อไม ข นอย ก บเง อนไขส าค ญ ว า ผ จะต องเป นผ แจ งผลการประเม นและสามารถท าให พน กงานผ ถ กประเม นร บร และยอมร บผล การประเม น ซ งน บว าเป นภารก จท ยากท ส ดในกระบวนการหร อข นตอนการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ด งน น จะต องม ความร ความเข าใจ และม ท กษะในการปฏ บ ต การแจ งผลการประเม น ประสบความส าเร จ นอกจากจะช วยส งเสร มขว ญและก าล งใจในการท างานของพน กงานแล ว ย ง ช วยส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บ งค บบ ญชาก บพน กงานอ กด วย 6. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน จะต องม การด าเน นการเป นกระบวนการอย างต อเน อง ซ งประกอบด วยข นตอนต าง ๆ ด งน 6.1 ก าหนดความม งหมายหร อว ตถ ประสงค ในการประเม นว า จะให ม การประเม นเพ อน า ผลการประเม นไปใช ประโยชน ในด านใด 6.2 เล อกว ธ การประเม นให เหมาะสม สอดคล องก บล กษณะงานและความม งหมายท ต งไว 6-18

19 Human Resource Management 6.3 ก าหนดมาตรฐานในการปฏ บ ต งาน ซ งเป นการก าหนดว างานท ผ ด ารงต าแหน งหน ง ๆ จะต องปฏ บ ต ในช วงเวลาน น ควรจะม ปร มาณและค ณภาพอย างไร 6.4 ท าความเข าใจก บท กฝ ายท เก ยวข องในการประเม นให ร ท วก น เพ อความเข าใจยอมร บ และน บถ อ 6.5 ก าหนดช วงเวลาประเม นให เหมาะสมก บล กษณะงาน ซ งตามปกต จะก าหนดป ละคร ง หร อหกเด อนต อคร ง 6.6 ก าหนดหน วยงานและบ คคลท ร บผ ดชอบด าเน นการและประสานงาน โดยปกต องค กร จะมอบหมายให หน วยงานและบ คคลเป นผ ร บผ ดชอบด าเน นการ 6.7 ด าเน นการและควบค มระบบการประเม นให เป นไปตามข นตอนต าง ๆ ท ก าหนดไว 6.8 ว เคราะห น าผลการประเม นไปใช ค อ หล งจากผ ประเม นแล วหน วยงานท ร บผ ดชอบ จะรวบรวมผลการประเม นจากหน วยงานต าง ๆ มาว เคราะห เพ อประมวลเสนอ ผ บร หารระด บต าง ๆ รวมท งผ บ งค บบ ญชาแต ละหน วยงาน นอกจากน ย งต องม การ แจ งผลการประเม น(Feedback) ให ผ ถ กประเม นทราบด วย เพ อจะได ปร บปร งแก ไข การปฏ บ ต งานให ด ย งข นไป 6.9 การต ดตามผล เป นข นตอนท พ จารณาว า ผลการประเม นด งกล าวสามารถน าไปใช ประโยชน ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ได หร อไม เพ ยงใด รวมท งต ดตามการด าเน นการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานต าง ๆ ว าได ด าเน นไปย างถ กต องและ เหมาะสมเพ ยงใด ท งน เพ อน าข อม ลต าง ๆ ท ได ร บกล บไปเป นข อม ลย อนกล บส าหร บ ระบบการประเม นผลต อไป หล กเกณฑ ท ใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นเร องท เก ยวก บบ คลากร จ งม ต วแปรมากอาจเก ดการ ผ ดพลาดได ง าย จ งควรม หล กเกณฑ 4 ประการค อ 1. ค ณล กษณะเฉพาะต วของผ ประเม น การประเม นน ควรม หล กในการย ดและประเม นจาก กล มบ คคลหลายฝ าย เพ อจะได การประเม นท ม ความเป นธรรมก บผ ถ กประเม นเพ อลดอคต จ งควร ม การประเม นเป นข นตอนและม การกล นกรองก นหลายข นตอน 2. มาตรฐานของการปฏ บ ต งาน การก าหนดมาตรฐานของการปฏ บ ต งานน ยมใช ความร ความ ช านาญงาน ประสบการณ และผลงานท เคยปฏ บ ต งานมาก อน เปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานว า ผ ถ กประเม นอย ในระด บใด 3. สมรรถภาพในการปฏ บ ต งาน สมรรถภาพในการปฏ บ ต งานเป นค ณภาพของงาน ความ สม าเสมอในการท างาน ความร วมม อก บบ คคลอ นในหน วยงาน สมรรถภาพในการท างานของแต 6-19

20 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ละคนย อมแตกต างก น คนท ม สมรรถภาพส ง เพราะเป นคนท สนใจในงาน ม แรงจ งใจในการ ปฏ บ ต งาน ม ความพ งพอใจในการท างาน ถ อว าการท างานเป นส วนหน งของช ว ต 4. ความย ต ธรรมในการประเม น การประเม นผลการปฏ บ ต งานกระท าในล กษณะใดก ตาม ส งท ควรค าน งถ งมากท ส ดก ค อ ว ธ การน นให ความย ต ธรรมก บผ ประเม น ความย ต ธรรมของผ ประเม นเป นป จจ ยท ม ผลต อเจตคต ของผ ถ กประเม น โดยผ ประเม นควรพยายามต ดความส มพ นธ ส วนต ว ความข ดแย งในทางส วนต ว แยกเร องงานออกจากเร องส วนต ว ก จะประเม นอย างถ ก หล กเกณฑ ได ข นตอนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต งานท งในระด บองค กร ระด บหน วยงาน และระด บ บ คคลม ความส มพ นธ ก นอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด จ งควรด าเน นการในการประเม นผลปฏ บ ต งาน ด งน 1. ก าหนดเป าหมายระด บองค กร ซ งเป นหน าท ของผ บร หารระด บส งเป นผ ก าหนด 2. กระจายเป าหมายระด บองค กรส ระด บหน วยงาน 3. กระจายเป าหมายหน วยงานส ผ ปฏ บ ต งาน 4. จ ดท า Balance Sheet ระด บหน วยงานเพ อใช ในการควบค มต ดตามผลงาน 5. จ ดท าใบประเม นผลการปฏ บ ต งานระด บบ คคลและก าหนดระด บผลงานในแต ละเกรด 6. ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นระยะ ๆ 7. ประเม นผลเพ อสร ปผลงานประจ าป การประเม นผลการปฏ บ ต งานจะต องประเม นจากระด บบนลงส ระด บล าง (Top Down) เพ อให ผ ถ กประเม นในระด บบนได ร บทราบผลงานของต วเองก อน ก อนท จะไปประเม นล กน อง ซ งจะท าให ไม เก ดป ญหาท ว าห วหน าย งไม ทราบผลงานของต วเอง แต ต องประเม นผลงานล กน อง ก อน เพราะในความเป นจร งแล ว ถ าม การกระจายเป าหมายถ กต องแล ว ผลงานของล กน องโดยรวม ท งหมด จะต องม ระด บผลงานไม แตกต างไปจากผลงานของห วหน า ด งน น ถ าห วหน าทราบระด บ ผลงานของต วเองก อนแล ว จะท าให ง ายต อการประเม นภาพรวมส าหร บผลงานล กน องได ง าย ย งข น 6-20

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information