การสร างจดหมายเว ยนด วยโปรแกรม word + excel 2013

Size: px
Start display at page:

Download "การสร างจดหมายเว ยนด วยโปรแกรม word + excel 2013"

Transcription

1 การสร างจดหมายเว ยนด วยโปรแกรม word + excel 2013 โจทย ของว นน ค อ อยากให จ ดทาใบประกาศ มอบเก ยรต บ ตร จานวนเยอะ ๆ ให แก ผ เข าร วมงาน หร อเข าร วมก จกรรม ซ งล กษณะของข อม ลท จะนามาจ ดทา กล าวค อ รายช อของผ เข าร วมก จกรรมน นม ท ง แบบว า ส งแฟกซ มา เข ยนบ าง พ มพ บ าง แต หน กตรงท เข ยนมาแล วเราอ านไม ออกน ส เราต องมาน งแกะท ละ ต ว แต ถ าพ มพ มาแล วส งแฟกซ มาก ย งพอไหว แต ถ าเข ยนมาน ต ดบทไปได เลยแล วก นนะ ในท น จะกล าวถ ง เพ ยงแบบ ท ส งแบบพ มพ มาเร ยบร อย หร อม เป นไฟล และส งเมล มา แบบว า เป นไฟล word บ างหล ะ และใน word เป นตารางบ างหล ะ หร อพ มพ มาในร ปของไฟล excel เร ม ๆ แล วใช ไหม เร มจะค ดหน กแล ว จะทาย ง ด ถ งจะได ใบประกาศท สวยงาม และเสร จท นเวลา ง นเรามาเร มร างใบประกาศก นเลยด กว าเน อ ต วอย าง ใบเก ยรต บ ตรของ มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยา เน องในงานว นว สาขบ ชา เป นว นสาค ญในทาง พระพ ทธศาสนา ซ งเน องในว นด งกล าวว ดหลาย ๆ ว ดก ได เป ดเต นท ท สนามหลวง รวมเป นงานส ปดาห ว นว สาขบ ชาโลก ผ คนท เป นพ ทธศาสน กชนก เด นทางมาร วมงาน ทาบ ญ ร กษาศ ล สวดมนต น งสมาธ สวด มนต ทานองสรภ ญญะ การเสวนาเก ยวก บหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา เป นต น ซ งเน อความในใบ ประกาศม ด งน มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย มอบเก ยรต บ ตรน ไว เพ อแสดงว า ค ณบ ญมาก ล นเหล อ ได เข าร วมก จกรรม ว นว สาขบ ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ประจ าป ๒๕๕๘ ณ มณฑลพ ธ ท องสนามหลวง ขอจงเจร ญในธรรมขององค สมเด จพระส มมาส มพ ทธเจ าเป นน ตย เทอญ ให ไว ณ ว นท ๔ ม ถ นายน พ ทธศ กราช ๒๕๕๘... (...) อธ การบด มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย

2 จากน นก จะม กระดาษท ม ตรามาให เราก ทาการจ ดเร ยงข อความให สระสลวย พอด ก บกระดาษท เตร ยมมาให แต บางคนก บอกว าอยากได ฟอนต สวย ๆ ต องใช ต วไหนด น เลยคร บผมแนะนาให ใช ฟอนต น เลยนะคร บ DSN MonTaNa เด ยวจะแปะไว ให โหลดนะคร บ ส วนว ธ การต ดต ง ฟอนต ก ค นใน Google ได เลยนะคร บ ต วอย าง ใบประกาศ ต วอย าง รายช อผ เข าร วมก จกรรม 1. นายด มากเหล อ 2. นางรวย แสนหวาน 3. เด กชายแสนด บ ญเหล อ 4. เด กหญ งวาสนา มากม 5. นางสาวร งเร อง ตลอดนาน ถ าเป นแบบน ให ลบแค ต วเลขข างหน าออก ก สามารถค ดลอกไปลงใน excel ได เลยคร บ

3 หร อถ าเป นแบบน ก ทาการค ดลอกในส วนของ ช อ-นามสก ล ไปวางท ไฟล ใน excel ได เลยคร บ ท ช อ-นามสก ล หมายเหต 1 นายด มากเหล อ 2. นางรวย แสนหวาน 3. เด กชายแสนด บ ญเหล อ 4. เด กหญ งวาสนา มากม 5. นางสาวร งเร อง ตลอดนาน หร ออย ในร ปแบบไฟล Excel ก สามารถค ดลอกไฟล คานาหน า ช อ นามสก ล ไปวางในไฟล แม แบบท เรา สร างไว ได คร บ ต วอย าง

4 พอมาถ งตอนน เรามาเร มสร าง จดหมายเว ยนก นเลยนะคร บ 1. เป ดโปรแกรม word ข นมาก อน จากน น จ ดวางแบบฟอร มของใบประกาศ และเปล ยนฟอนต ใส ส ตามแต ต องการ ด งต วอย างข างล างน นะคร บ แล วทาการบ นท กเป นช อไฟล ว า 2.ใบประกาศ หร อช ออ นก ได ตามแต ต องการคร บ มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย มอบเก ยรต บ ตรน ไว เพ อแสดงว า ค ณบ ญมาก ล นเหล อ ได เข าร วมก จกรรม ว นว สาขบ ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ประจาป ๒๕๕๘ ณ มณฑลพ ธ ท องสนามหลวง ขอจงเจร ญในธรรมขององค สมเด จพระส มมาส มพ ทธเจ าเป นน ตย เทอญ ให ไว ณ ว นท ๔ ม ถ นายน พ ทธศ กราช ๒๕๕๘ (...) อธ การบด มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย

5 น คร บ 2. สร างฐานข อม ลด วยโปรแกรม Excel โดยเป ดโปรแกรมข นมาและจ ดสร างด งภาพต วอย างข างล าง หล กการค อจะสร างเป นตารางรายช อรวม ไม ต องแยกคานาหน า นามสก ล ก ได คร บ แต ต องสร างลาด บท ไว ด วยคร บ เพ อใช ในการน บจานวนรายช อ และนาไปใช ในการส งปร น แล วทาการบ นท กว า 1.ฐานข อม ล รายช อ 3. ทาการเช อมข อม ลระหว างใบประกาศก บ ฐานข อม ลรายช อ โดยไปท 2. ใบประกาศ แล วทาการเช อม ข อม ล ท เราเร ยกก นว า จดหมายเว ยนน นเอง จากน นวางเคอร เซอร เมาส ไว ตรงจ ดท เราต องการจะนามาข อม ล มาเช อมก น ด งภาพข างล างน คร บ

6 4. นาเมาส ไปคล กท เมน การส งจดหมาย >> เล อกผ ร บ >>> ใช รายช อท ม อย 5. เล อกแหล งข อม ลท เราสร างเป นไฟล excel ช อว า 1.ฐานข อม ลรายช อ แล วตอบตกลง ก เป นการเช อมข อม ล เร ยบร อยคร บ

7 6. ทาการแทรกข อม ลท เราสร างไว ในตารางค อ คานาหน า, ช อ, นามสก ล ท เราทาการเช อมข อม ลแล วน น โดยคล กท เมน ไปท แทรกเขตข อม ลผสาน แล วทาการคล กเล อก 7. จากน นม นจะข นเป นภาษาแปลก ๆ แต เราไม ต องตกใจ ให เราทาการเปล ยนให เป นรายช อท เราพ มพ ลงไว ในไฟล excel โดยคล กท แว นขยาย (แสดงต วอย างผลล พธ ) แล วทาการจ ดวรรคตอนให ถ กต องสวยงาม แต หากเราใช เป นตารางเด ยว และทาการเว นวรรคไว แล วก ไม ต องจ ดอ กรอบคร บ ด งภาพต วอย างข างล างน คร บ

8 8. ใบประกาศหร อเก ยรต บ ตรก เสร จเร ยบร อยคร บ แต ข อควรระว งค อ เม อป ดโปรแกรมจะต องทาการบ นท ก ท กคร ง และเม อเป ดจดหมายเว ยนข นมาใหม เราจะต องเป ดไฟล ท 1.ฐานข อม ลรายช อ ข นมาก อน แล วค อย เป ด 2.ใบประกาศ ตามท หล ง เพ อท ว าฐานข อม ลจะสามารถทาการแก ไขข อม ลได แต หากเป ดฐานข อม ล รายช อท หล ง โปรแกรมจะแจ งข นมาเป นไฟล ท เป ดอ านได อย างเด ยว และเม อเป ดไฟล ท 2.ใบประกาศข นมา โปรแกรมก จะถามว า ด งภาพ ให เราตอบว า ใช จดหมายเว ยนก จะเร มทางานคร บ 9. กรณ ท เราต องการปร นใบประกาศเยอะ ๆ เราก ไปท เมน การส งจดหมาย >>> เสร จส นและผสานเสร จส น >>> คล กเล อกแก ไขแต ละเอกสาร

9 10. จากน นจะได หน าต างน ข นมา ให เราเป ดไปด ไฟล 1.ฐานข อม ลรายช อว าม รายช อจานวนจากเท าไหร ถ ง เท าไหร คร บ เราก มาใส ต วเลขในหน าต างน ว า จาก... ถ ง... แล วทาการตกลง ก จะได ไฟล ใบประกาศเยอะ ๆ และสามารถส งปร นได ในคร งเด ยว โดยไม ต องมาน งพ มพ ท ละช อ และส งปร นท ละแผ น 11. เด ยวแนบไฟล ไว ให โหลดไปปร บใช ก นด นะคร บ

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information