ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

2 ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร อแนวทางการด าเน นงานของหน วยงาน ซ งช วยให การบร หารและการจ ดการของหน วยงาน ประสบความส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด รายงานผลการปฏ บ ต น จะเป นการรายงานส วนท เป นการปฏ บ ต งานตามแผนงาน/โครงการ และส วนท แสดงถ งการเบ กจ ายเง นจากเง นงบประมาณแผ นด นและเง นรายได ซ งจะช ให เห นถ งการใช ทร พยากรท ม อย จ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด คณะฯ หว งเป นอย างย งว ารายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 น จะ เป นประโยชน ต อบ คลากรทางการศ กษาต อไป รองคณบด ฝ ายบร หารและแผน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

3 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 สร ปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ สร ปผลท ได จากการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ด านการผล ตบ ณฑ ต 5 ด านว จ ย 7 ด านบร การว ชาการ 7 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 8 ด านการบร หารจ ดการ 9 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ย ทธศาสตร ท 1 11 ย ทธศาสตร ท 2 36 ย ทธศาสตร ท 3 37 ย ทธศาสตร ท 4 46 ย ทธศาสตร ท 5 53 สร ปผลการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ

4 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1 บทสร ปผ บร หาร ได ก าหนดว ส ยท ศน เพ อ เป นกรอบท ศทางการพ ฒนาองค กรให เป นไปในท ศทางเด ยวก น โดยการม ส วนร วมของบ คลากรในการร วมค ด ร วมก าหนด และร วมด าเน นก จกรรมให เก ดผลในทางปฏ บ ต ท จะม งไปส เป าหมายในการเป นผ น าในการจ ด การศ กษาและพ ฒนาก าล งคนด านส งคมศาสตร ท ม ค ณภาพ เพ อสร างค ณค าให ก บส งคมและเป นท ยอมร บในระด บ สากล ภายใต การบร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ด วยการจ ดการศ กษาให เป นไปตามนโยบายและแผนของ และสอดคล องก บภารก จหล กท ก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค อการจ ดการ เร ยนการสอน การส งเสร มและสน บสน นงานว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมรวมท งการบร หารจ ดการภายในคณะ ฯ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพและประส ทธ ภาพของ หล กส ตร อาจารย กระบวนการเร ยนการสอน การผล ตบ ณฑ ต การว ดและประเม นผล และป จจ ยเก อหน นเพ อ ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามความต องการของตลาดแรงงาน โครงสร างการบร หาร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ส าน กงานคณะ เป นหน วยงานกลางในการด าเน นงานการสน บสน น การจ ดการเร ยนการสอน การบร หารงบประมาณและประสานการด าเน นงานของหน วยงานต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอกคณะ โดยม คณบด รองคณบด ท าหน าท ก าก บด แลการบร หารงานภายในคณะ ฯ ตามนโยบาย ภารก จ และแผนงาน ภายใต การก าก บของคณะกรรมการประจ าคณะ หล กส ตรท เป ดสอน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดการเร ยนการสอนในระด บปร ญญาตร 3 หล กส ตร 5 สาขาว ชา ด งน หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (บธ.บ.) ประกอบด วย 1) สาขาว ชาการบร หารธ รก จเกษตร 2) สาขาว ชาการจ ดการ 3) สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส หล กส ตรเศรษฐศาสตรบ ณฑ ต (ศ.บ.) ประกอบด วย 1) สาขาว ชาเศรษฐศาสตร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (ศศ.บ.) ประกอบด วย 1) สาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารสากล

5 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

6 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3 สร ปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะฯ ม การด าเน นงานก จกรรม/โครงการแล วเสร จ รวมท งส น 48 ก จกรรม/โครงการ ในการด าเน น ก จกรรม/โครงการต าง ๆ สามารถตอบสนองเป าหมายและการด าเน นงานในภารก จต าง ๆ ได ด งน โครงการท ด าเน นการและเสร จ 48 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ในการจ ดก จกรรม/โครงการต าง ๆ ด งกล าว สามารถตอบสนองเป าหมายและการด าเน นงานในภารก จ ต าง ๆ ได ด งน 1. พ ฒนา ผล กด นและตอบสนองย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5 ป (ป งบประมาณ ) และนโยบายคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เก ดผลส มฤทธ เป นร ปธรรม 2. ผล กด นและสน บสน นนโยบายคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เก ดผลส มฤทธ ท ม งหว ง ได แก นโยบายด านการผล ตบ ณฑ ต 1) สร างและพ ฒนาหล กส ตรให ม มาตรฐานเป นท ต องการของส งคม ตลาดแรงงาน 2) พ ฒนากระบวนการสร างบ ณฑ ตคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 3) พ ฒนาระบบและกลไกการบร หารหล กส ตรให ม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน นโยบายด านการพ ฒนาน กศ กษา 1) พ ฒนาน กศ กษาด านท กษะทางเทคโนโลย ฝ กปฏ บ ต จร งเน นการเร ยนร ร วมก บช มชน 2) พ ฒนาน กศ กษาด านค ณธรรม จร ยธรรมและบ รณาการองค ความร ส ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา 3) ส งเสร มให น กศ กษาม ส วนร วมในการค ด พ ฒนาและวางแผนด าเน นก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 4) ส งเสร มและสน บสน นให น กศ กษาได เข าร วมการน าเสนอผลงานทางว ชาการหร อการแข งข นใน เวท ระด บชาต และนานาชาต 5) ยกย อง เช ดช เก ยรต แก น กศ กษาป จจ บ นและศ ษย เก าท ได ร บรางว ล นโยบายด านการว จ ย 1) พ ฒนาการผล ตงานว จ ยท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองความต องการของส งคมและ ประเทศชาต 2) สร างสรรค เคร อข ายความร วมม อทางด านว จ ยก บน กว จ ย ผ เช ยวชาญ และหน วยงานภายนอก องค กรระด บชาต และนานาชาต 3) พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการว จ ยน าไปส การผล ตงานว จ ยและเพ มศ กยภาพในการต พ มพ เผยแพร 4) สร างบรรยากาศทางว ชาการและว จ ยเพ อจ งใจให บ คลากรผล ตงานว จ ย นโยบายด านการบร การว ชาการ 1) พ ฒนาการบร การว ชาการท เป นประโยชน และตอบสนองความต องการของช มชน ส งคมและ ประเทศชาต 2) สน บสน นสร างท มท ปร กษาให ค าปร กษาแก ช มชน

7 4 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร นโยบายด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 1) สน บสน นการจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมร วมก บช มชน 2) ส งเสร มการเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปว ฒนธรรมร วมก บช มชน นโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร 1) พ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท งสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ค ณภาพ และม ความก าวหน าในต าแหน งงาน 2) ผล กด นและสน บสน นการพ ฒนาคณาจารย ส ต าแหน งทางว ชาการ นโยบายด านการบร หารจ ดการ 1) พ ฒนาระบบและกลไกการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลให ม ประส ทธ ภาพเก ดประส ทธ ผล 2) สร างกระบวนการท างานเป นท มและเน นการม ส วนร วมของบ คลากรในการบร หารงาน 3) พ ฒนาระบบงานส าน กงานท ม ประส ทธ ภาพ เอ ออ านวยและสน บสน นงานด านว ชาการของสาขาว ชา 4) พ ฒนาระบบการส อสารภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพ เอ อต อการด าเน นงานท กภารก จ 5) พ ฒนาการประชาส มพ นธ แบบเช งร กให เข าถ งกล มเป าหมายอย างกว างขว าง 3. สามารถผล กด นต วช ว ดท กประเภทของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และ ได ด งน 3.1 รายงานการประเม นตนเอง (SAR) ประจ าป การศ กษา 2555 (ต วบ งช ในระบบประก นค ณภาพ การศ กษา (สกอ. และ สมศ.) 3.2 ต วช ว ดตามย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3.3 สามารถเพ มต วช ว ดท ม ผลคะแนนต าและไม ผ านเกณฑ 4. เพ อใช วางแผนและเตร ยมความพร อมในการด าเน นก จกรรม/โครงการต าง ๆ ท ก าหนดไว ในแผน ซ ง เป นท งงานผล กด น เร งด าเน นการและงานพ ฒนาให สามารถปฏ บ ต งานได ผลส มฤทธ ในแต ละภารก จโดยไม กระทบ ต องานประจ าท ต องปฏ บ ต เป นปกต 5. สามารถแก ไขจ ดอ อน ป ญหาอ ปสรรคของคณะ อ นจะน าไปส การพ ฒนาท ย งย น ได แก 5.1 เร งพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการให เข าส ต าแหน งทางว ชาการ (ผศ. รศ.) อย างต อเน อง 5.2 ระบบการบร หารจ ดการท ด เอ อต อการด าเน นงานในท กภารก จ 5.3 เน นการม ส วนร วมในการด าเน นงานรวมก น 5.4 พ ฒนาระบบการส อสารข อม ลภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผล 5.5 พ ฒนาเว บไซด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ท นสม ยเป นป จจ บ น 5.6 เช ดช เก ยรต และให ก าล งใจแก น กศ กษาและบ คลากรท ได ร บรางว ล เป นต น

8 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5 สร ปผลท ได จากการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ด านการผล ตบ ณฑ ต ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย การด าเน น โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาหล กส ตรท ช มชนและสถานประกอบการม ส วนร วม และเป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ (TQF) ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1.ก จกรรมปร บปร งหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาว ชา การบร หารธ รก จเกษตร (ผ านความเห นชอบจากสภา แล ว) 2. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร องการพ ฒนาค ณภาพ รายว ชาหล กส ตรรายว ชาสาขาการจ ดการ 3. โครงการเผยแพร และประชาส มพ นธ หล กส ตรคณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ผลล พธ ท ได พ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ (TQF) บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ความส าเร จในการจ ดท าหล กส ตรปร บปร งสาขาว ชาการ บร หารธ รก จเกษตร สามารถเป ดร บน กศ กษาได ภายในป การศ กษา ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.1 พ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ (TQF) - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.1 การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย และคณะฯ เป นท ร จ กอย าง กว างขวาง - คณะเป นท ร จ กจากช องทางล อประชาส มพ นธ - ได น กศ กษาตรงตามความต องการ - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท โครงการแนะแนวการศ กษาและประชาส มพ นธ หล กส ตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5. โครงการห องสม ดสาขาเศรษฐศาสตร ม การพ ฒนาห องสม ดท เอ อต อการเร ยนร ของน กศ กษา 6. โครงการพ ฒนาห องสม ดเพ อการเร ยนร ภาษาอ งกฤษด วย - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.5 ต วเอง 7. โครงการเข ยนประว ต ส วนต ว (Resume) บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และ สอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค - น กศ กษาม ท กษะทางด านภาษา - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.6 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการเตร ยมความพร อมสหก จศ กษาส าหร บน กศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. โครงการพ ฒนาค ณภาพแก น กศ กษาสหก จศ กษา 3. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การในสถานประกอบการ ทางด านโลจ สต กส 4. โครงการเสร มสร างประสบการณ ว ชาช พด านการจ ดการ 5. โครงการน กศ กษาสาขาการบร หารธ รก จเกษตรพบ ผ ประกอบการ บ ณฑ ตคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจากจร งและประสบการณ จร ง - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.7 สน บสน นการพ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของ - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 10.1

9 6 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร การด าเน น โครงการ/ก จกรรม 6. โครงการอบรมและท ศนะศ กษาสาขาเศรษฐศาสตร 7. โครงการน เทศน กศ กษาฝ กงานสาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสารสากล 8. โครงการศ กษาด งานการบ นท กรายการทางโทรท ศน ของ น กศ กษาสาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารสากล 9. โครงการส มมนาทางว ชาการสหก จศ กษาส ร ว 10. โครงการอบรม-ส มมนาการเตร ยมต วและการส มภาษณ เพ อสม ครงานส าหร บน กศ กษาสหก จศ กษา 11. โครงการอบรมกระบวนการผล ตเช งปฏ บ ต การ 12. โครงการอบรม-ส มมนาเช งปฏ บ ต การการแข งข นทาง ว ชาการ-การตอบป ญหาโลจ สต กส ผลล พธ ท ได พ ฒนาและสร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ด การศ กษาและการใช ทร พยากรร วมก นก บภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน ส งคมท งภายใน/ต างประเทศ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการขยายเคร อข ายสถานประกอบการเข าร วม โครงการสหก จศ กษา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนา น กศ กษาเป นพลเม องท ด ของส งคม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ ความร วมม อก บหน วยงานท งภายในและภายนอกสถาบ น พ ฒนาและสร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษา ร วมก นก บภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน ส งคม - ม เคร อข ายความรวมม อ(MOU)ก บบร ษ ทเซนทร ลร เทลจ าก ด -ม เคร อข ายท ร บน กศ กษาสหก จต อเน องระยะยาว เช น บร ษ ท ท ไอพ เอส จ าก ด บร ษ ท ม ซ ม (ประเทศไทย) จ าก ด - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.6 การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษาเป นพลเม องด และเป นท น มน ษย 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางด านก ฬา -น กศ กษาได ร บการพ ฒนาให ม น าใจน กก ฬา เป นพลเม องด 2. โครงการสร างภ ม ต านทานแก น กศ กษาเพ อพ ฒนาบ ณฑ ต -น กศ กษาได ร บความร ทางด านส งเสพต ด เป นพลเม องด ไทย 3. โครงการบ ณฑ ตย คใหม คณะมน ษยศาสตร และ -น กศ กษาได ร บการพ ฒนาความร และประสบการณ ในการด าเน น ส งคมศาสตร ช ว ต เพ อเป นพลเม องด และเป นท นมน ษย 4. โครงการพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาสาขาเศรษฐศาสตร 6. โครงการอบรม-ส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพด านเอกสารและ เทคโนโลย แก น กศ กษาโลจ สต กส 7. โครงการ Logistics Relation Sport Day คร งท 5

10 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 7 ด านว จ ย ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพทางด านส งคมศาสตร การด าเน น โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ยร นใหม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการฝ กอบรมพ ฒนาน กว จ ย ประจ าป 2555 ผลล พธ ท ได บ คลากรได ร บการพ ฒนาด านว จ ย - บ คลากรม ความสามารถในการเข ยนงานว จ ย - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 4.1 ด านบร การว ชาการ ย ทธศาสตร ท 3 การเสร มสร างความเข มแข งให ช มชนและส งคม การด าเน น โครงการ/ก จกรรม ส งเสร มและสน บสน นการบร การว ชาการ/ว ชาช พ โดย การม ส วนร วมของช มชน/ส งคมเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ตลอดจนเพ อการพ ฒนาของประเทศ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการส เส นทางสายโลจ สต กส 2. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การเพ มศ กยภาพ การบร หารจ ดการในธ รก จขนาดเล ก 3. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา 3 ด 4. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษเพ อการประกอบอาช พ 5. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวส าหร บ ผ ประกอบการด านธ รก จการท องเท ยวและการโรงแรม 6. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านความปลอดภ ย - ก จกรรมท 2 อบรมเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งาน เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บบร หาร ร นท 1 7. โครงการพ ฒนาแผนธ รก จจาก OTOP ส SMEs 8. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านความปลอดภ ย - ก จกรรมท 1 อบรมเช งปฏ บ ต การ เจ าหน าท ความ ปลอดภ ยในการท างาน ระด บห วหน างาน ร นท 3 ( ม.ค.55) ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการการบร การว ชาการ/ ว ชาช พก บพ นธก จด านต าง ๆ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการฝ กอบรมภาษาอ งกฤษแบบเข มส าหร บเยาวชน บร การว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ส ส งคม ผลล พธ ท ได การบร การว ชาการท าให ช มชนได ร บการพ ฒนาและเสร มสร าง ความเข มแข ง - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 5 - ตอบสนองเอกล กษณ ของ น าความร ส ส งคม การบร การว ชาการท าให ช มชนได ร บการพ ฒนาและเสร มสร าง ความเข มแข ง - บ รณาการเข าก บการเร ยนการสอน - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 5

11 8 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 4 การท าน บ าร งและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม การด าเน น ผลล พธ ท ได โครงการ/ก จกรรม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมท ม การบ รณาการก บการจ ดการเร ยนการสอน ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมท าน บ าร งศ ลปะ ว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการจร ยธรรมน าช ว ต 2. โครงการการประกวดแต งโคลง กลอน สด ด พ อหลวงของ ปวงชนชาวไทย 3. โครงการบ ณฑ ตค ค ณธรรม ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการการท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการจร ยธรรมสร างคนด คนเก งประจ าป ก จกรรมท 1 น องใหม พบธรรม - ก จกรรมท 2 จ ตอาสา - ก จกรรมท 3 ค ณธรรมส ญจรตามรอยพ อ 2. โครงการสร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ธรรมชาต และพ นธ กรรมพ ชตามแนวพระราชด าร - ก จกรรมท 1 ก จกรรมอบรมและประกวดโครงงานภายใต แนวค ด ปล กจ ตส าน ก - ก จกรรมท 2 อบรมเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานในการ สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปะวรรณกรรม ว ฒนธรรม ส งแวดล อมและพ นธ กรรมพ ชตามแนวพระราชด าร - ก จกรรมท 3 ก จกรรมอบรมประกวดโครงงานภายใต แนวค ด ส าน กร ก(ษ ) - ก จกรรมท 4 ก จกรรมอบรมและศ กษาด งาน แกะรอย ประว ต ศาสตร 3. โครงการอบรมค ณธรรมและความร กความสาม คค ในหม คณะของน กศ กษาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารสากล ท าน บ าร งศ ลปะ ว ฒนธรรม - บ าเพ ญประโยชน เพ ออน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 6 ตอบสนองจ ดเน นของเร อง จ ตสาธารณ - ปล กฝ งให น กศ กษาม จ ตส าน กร กสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย - บ รณาการเข าก บการเร ยนการสอน (ว ชาจร ยธรรมทางธ รก จ) พ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค -ส งเสร มการพ ฒนาพฤต กรรมด านค ณธรรมจร ยธรรม - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 2.8

12 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 9 ด านการบร หารจ ดการ ย ทธศาสตร ท 5 บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล การด าเน น โครงการ/ก จกรรม ประก นค ณภาพการศ กษา พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การประก น ค ณภาพภายในระด บภาค เคร อข ายน กศ กษาจ งหว ดชลบ ร 2. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง ตรวจประเม น ค ณภาพภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป โครงการประช มปฏ บ ต การการจ ดท าย ทธศาสตร และแผน กลย ทธ คณะฯ พ ฒนาระบบการควบค มภายในและการบร หารความ เส ยง ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หาร ความเส ยงและการควบค มภายในคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร พ ฒนาอาจารย และบ คลากรทางด านว ชาการ/ว ชาช พท สอดคล องก บความต องการและท ศทางการพ ฒนาของ และรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาการ ท างานการสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน 2. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร เร อง การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อการก าหนด ท ศทางคณะฯ ผลล พธ ท ได พ ฒนาน กศ กษาให ม ความร ด านการประก นค ณภาพ - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 3.2 การจ ดการศ กษาด านส งคมศาสตร ท ม ค ณภาพและการประก น การศ กษา - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 9 บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 1 -ตอบสนองการม ส วนรวมของบ คลากรในการจ ดท าแผนรวมถ งการ ถ ายทอดแผนไปส บ คลากรท กระด บ ควบค มภายในและการบร หารความเส ยง บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 7 -ตอบสนองการบร หารและควบค มป จจ ยท ส งผลกระทบต อการ บรรล เป าหมาย พ ฒนาบ คลากร บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 7 -พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพสอดคล องก บพ นธก จและเป าหมาย ของคณะ ฯ -สน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร และสร างบรรยากาศและ ว ฒนธรรมการเร ยนร ในคณะ ฯ

13 10 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ผลด าเน นงานส วนใหญ เป นไปตามเป าหมาย แต ย งม บางภารก จท ย งเป นจ ดอ อน ได แก อาจารย ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกและต าแหน งทางว ชาการ (ผศ. รศ.) น อย โดยเฉพาะการผล ตผลงานว ชาการ งานว จ ยท ได ร บการ ต พ มพ เผยแพร น นน บว าย งไม ผ านเกณฑ ด งน น คณะจ งควรเร งผล กด นและพ ฒนาเพ อให บรรล เป าหมายท ต องการต อไป ข อเสนอแนะ ควรว เคราะห โครงการ/ก จกรรมในภาพรวมตามภารก จป จจ บ นว าโครงการ/ก จกรรมใดควร ด าเน นการต อและโครงการ/ก จกรรมใดควรย บหร อเล ก หากพ จารณาว เคราะห แล วเห นวาไม ค มค าหร อไม เก ด ประโยชน และก จกรรมใดควรเพ มเต มหร อให ม การด าเน นการในภาวะป จจ บ นอ นจะตอบสนองภารก จหล กหร อ สร างค ณภาพของหน วยงานได รวมท งพ จารณาหาแนวทางเพ มผลงานท ไม ผ านเกณฑ และม ผลคะแนนต า

14 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

15 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ของ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรท ช มชนและสถาน ประกอบการม ส วน ร วม และเป นไปตาม กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ (TQF) โครงการจ ดท า/ พ ฒนาหล กส ตร - โครงการส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ เร องการ พ ฒนาค ณภาพ รายว ชาหล กส ตร รายว ชาสาขาการ จ ดการ คณาจารย สาขาการจ ดการ ม ท กษะในการเท ยบโอนผล การเร ยนระด บปร ญญาเข า ส การศ กษาในระบบ เพ มข น/ร อยละ 100 คณาจารย สาขาการ จ ดการและผ สนใจเข า ร วมโครงการ 30 คน พฤษภาคม 2555 / มทร.ตะว นออก ว ทยา เขตบางพระ 30,000.00/ แผ นด น คณะฯ พ ฒนาและขยายโอกาส ทางการศ กษาตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ (TQF) - คณาจารย สาขาการ จ ดการ คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ม ความร ความเข าใจ หล กเกณฑ การเท ยบโอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ และ สามารถด าเน นการเท ยบ โอนผลการเร ยนได สอดคล องตามหล กเกณฑ การเท ยบโอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 2.1 -คณาจารย สาขาว ชา การจ ดการม ความร ความเข าใจ หล กเกณฑ การเท ยบ โอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ และสามารถ ด าเน นการเท ยบโอน ผลการเร ยนได สอดคล องตาม หล กเกณฑ การเท ยบ โอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ (ร อยละ 100) ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 11

16 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 12 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการจ ดท า/ พ ฒนาหล กส ตร - โครงการเผยแพร และประชาส มพ นธ หล กส ตรคณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ส อหร อช องทาง ประชาส มพ นธ / ม แผน ประชาส มพ นธ ม ป ายไวน ล แผ น พ บประชาส มพ นธ คณะฯ จ ดก จกรรม ประชาส มพ นธ น กเร ยนในโรงเร ยน และสถานศ กษาท ง ภาคร ฐและเอกชน 500 คน ก มภาพ นธ 2555 / โรงเร ยนในภ ม ภาค 65,000.00/ รายได การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย และ คณะเป นท ร จ กอย าง กว างขวาง - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 7.1 -คณะเป นท ร จ กจาก ช องทางส อท เผยแพร -การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ

17 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการจ ดท า/ พ ฒนาหล กส ตร - โครงการแนะแนว การศ กษาและ ประชาส มพ นธ หล กส ตรคณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ส อหร อช องทาง ประชาส มพ นธ / ม แผน ประชาส มพ นธ ม ป ายไวน ล แผ น พ บประชาส มพ นธ คณะฯ จ ดก จกรรม ประชาส มพ นธ น กเร ยนในโรงเร ยน และสถานศ กษาท ง ภาคร ฐและเอกชน 500 คน ก มภาพ นธ 2555 / โรงเร ยนในภ ม ภาค 65,000.00/ แผ นด น การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย และ คณะเป นท ร จ กอย าง กว างขวาง - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 7.1 -คณะเป นท ร จ กจาก ช องทางส อท เผยแพร -การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13

18 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 14 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการปร บปร ง ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ - โครงการห องสม ด สาขาเศรษฐศาสตร ค าคะแนนเฉล ยความ พ งพอใจของ น กศ กษาต อห องสม ด / 3.51 คะแนน น กศ กษา 150 คน ม ถ นายน ,000.00/ แผ นด น สน บสน นการพ ฒนา สภาพแวดล อม และ สร างบรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร ของ น กศ กษา - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท ม ห องสม ดท เอ อต อ การเร ยนร ของ น กศ กษา -คะแนนความพ ง พอใจของน กศ กษา ต อห องสม ด

19 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาท กษะทางด าน ภาษาเพ อรองร บ ประชาคมอาเซ ยน - โครงการเข ยน ประว ต ส วนต ว (Resume) น กศ กษาท ได ร บ การพ ฒนาท กษะ ทางด านภาษาเพ อ รองร บประชาคม อาเซ ยน / 80 คน น กศ กษาคณะฯ / 80 คน พฤษภาคม 2555 / มทร.ตะว นออก 40,000.00/ รายได สน บสน นการพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 2.6 -น กศ กษาม ท กษะ ทางด านภาษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 15

20 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 16 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการเตร ยม ความพร อมสหก จ ศ กษาส าหร บ น กศ กษาคณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร -น กศ กษาได เพ มท กษะ และม ความพร อมก อน การปฏ บ ต งานสหก จ ศ กษาเพ มข นร อยละ 75 - ผ เข าร วมโครงการไม ต ากว าร อยละ 80 - คร งท ด าเน น โครงการ 7 คร ง - ร อยละความพ งพอใจ ของผ เข าร วมโครงการ ไม ต ากว าร อยละ 75 -โครงการแล วเสร จตาม ระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ 75 - เช งค าใช จ าย ไม ต า กว าร อยละ 80 น กศ กษาสาขาการ จ ดการและสาขา เศรษฐศาสตร 180 คน พ.ย ก.พ. 55 / เทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก ว ทยา เขตบางพระ ม.ค / คณะมน ษยศาสตร ฯ 138,500.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ท กษะ และม ความพร อม ก อนการปฏ บ ต งาน จร งเพ มข นร อยละ 80

21 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการพ ฒนา ค ณภาพแก น กศ กษา สหก จศ กษา ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 น กศ กษาคณะฯ / 100 คน พ.ค. ส.ค. 55 / มท ร.ตะว นออก 83,100.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ความร ท กษะและม ความ พร อมก อนการ ปฏ บ ต งานจร งเพ มข น ร อยละ 80 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 17

22 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 18 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการส มมนาเช ง ปฏ บ ต การในสถาน ประกอบการ ทางด านโลจ สต กส ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาว ชาโล จ สต กส / 45 คน พ.ค. ก.ค ,000.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ความร ท กษะและม ความ พร อมก อนการ ปฏ บ ต งานจร งเพ มข น ร อยละ 80

23 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการเสร มสร าง ประสบการณ ว ชาช พ ด านการจ ดการ ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาการ จ ดการ/ 40 คน กรกฎาคม ,000.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 19

24 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 20 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการน กศ กษา สาขาการ บร หารธ รก จเกษตร พบผ ประกอบการ ร อยละของน กศ กษาท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาว ชา การบร หารธ รก จ เกษตร / 60 คน ส งหาคม ,000.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง

25 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการอบรมและ ท ศนะศ กษาสาขา เศรษฐศาสตร ร อยละของน กศ กษาท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาว ชา เศรษฐศาสตร / 90 คน กรกฎาคม ,500.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 21

26 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 22 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการน เทศ น กศ กษาฝ กงาน สาขาว ชา ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารสากล ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 - พ ฒนาความร ท กษะ ทางด านภาษา ในการประย กต ใช ใน ช ว ตประจ าว น - น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง น กศ กษา อาจารย สาขาภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารสากล 50 คน พฤษภาคม 2555 / สาขาภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารสากล มทร.ตะว นออก 13,000.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ปฏ บ ต งานจร ง

27 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการศ กษาด งานการบ นท ก รายการทางโทรท ศน ของน กศ กษา สาขาว ชา ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารสากล ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 - น กศ กษาม ความร และประสบการณ เพ อพ ฒนาตนเอง - น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง น กศ กษา อาจารย สาขา ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารสากล 50 คน พฤษภาคม 2555 / รายการ Chris Delivery ท ออกอากาศทางสถาน ว ทย โทรท ศน กองท พบก ช อง 5 16,900.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะ ประสบการณ ตอบสนองความ ต องการของบ ณฑ ต พ งประสงค - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 23

28 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 24 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการส มมนา ทางว ชาการสหก จ ศ กษาส ร ว ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา/ ร อยละ 75 น กศ กษา 100 คน ส.ค. ก.ย ,000.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ ตรงตามความ ต องการของผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ความร ท กษะและม ความ พร อมก อนการ ปฏ บ ต งานจร งเพ มข น ร อยละ 80

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information