ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

2 ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร อแนวทางการด าเน นงานของหน วยงาน ซ งช วยให การบร หารและการจ ดการของหน วยงาน ประสบความส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด รายงานผลการปฏ บ ต น จะเป นการรายงานส วนท เป นการปฏ บ ต งานตามแผนงาน/โครงการ และส วนท แสดงถ งการเบ กจ ายเง นจากเง นงบประมาณแผ นด นและเง นรายได ซ งจะช ให เห นถ งการใช ทร พยากรท ม อย จ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด คณะฯ หว งเป นอย างย งว ารายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 น จะ เป นประโยชน ต อบ คลากรทางการศ กษาต อไป รองคณบด ฝ ายบร หารและแผน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

3 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 สร ปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ สร ปผลท ได จากการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ด านการผล ตบ ณฑ ต 5 ด านว จ ย 7 ด านบร การว ชาการ 7 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 8 ด านการบร หารจ ดการ 9 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ย ทธศาสตร ท 1 11 ย ทธศาสตร ท 2 36 ย ทธศาสตร ท 3 37 ย ทธศาสตร ท 4 46 ย ทธศาสตร ท 5 53 สร ปผลการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ

4 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1 บทสร ปผ บร หาร ได ก าหนดว ส ยท ศน เพ อ เป นกรอบท ศทางการพ ฒนาองค กรให เป นไปในท ศทางเด ยวก น โดยการม ส วนร วมของบ คลากรในการร วมค ด ร วมก าหนด และร วมด าเน นก จกรรมให เก ดผลในทางปฏ บ ต ท จะม งไปส เป าหมายในการเป นผ น าในการจ ด การศ กษาและพ ฒนาก าล งคนด านส งคมศาสตร ท ม ค ณภาพ เพ อสร างค ณค าให ก บส งคมและเป นท ยอมร บในระด บ สากล ภายใต การบร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ด วยการจ ดการศ กษาให เป นไปตามนโยบายและแผนของ และสอดคล องก บภารก จหล กท ก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค อการจ ดการ เร ยนการสอน การส งเสร มและสน บสน นงานว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม การท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมรวมท งการบร หารจ ดการภายในคณะ ฯ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพและประส ทธ ภาพของ หล กส ตร อาจารย กระบวนการเร ยนการสอน การผล ตบ ณฑ ต การว ดและประเม นผล และป จจ ยเก อหน นเพ อ ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามความต องการของตลาดแรงงาน โครงสร างการบร หาร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ส าน กงานคณะ เป นหน วยงานกลางในการด าเน นงานการสน บสน น การจ ดการเร ยนการสอน การบร หารงบประมาณและประสานการด าเน นงานของหน วยงานต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอกคณะ โดยม คณบด รองคณบด ท าหน าท ก าก บด แลการบร หารงานภายในคณะ ฯ ตามนโยบาย ภารก จ และแผนงาน ภายใต การก าก บของคณะกรรมการประจ าคณะ หล กส ตรท เป ดสอน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดการเร ยนการสอนในระด บปร ญญาตร 3 หล กส ตร 5 สาขาว ชา ด งน หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (บธ.บ.) ประกอบด วย 1) สาขาว ชาการบร หารธ รก จเกษตร 2) สาขาว ชาการจ ดการ 3) สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส หล กส ตรเศรษฐศาสตรบ ณฑ ต (ศ.บ.) ประกอบด วย 1) สาขาว ชาเศรษฐศาสตร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (ศศ.บ.) ประกอบด วย 1) สาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารสากล

5 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

6 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3 สร ปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะฯ ม การด าเน นงานก จกรรม/โครงการแล วเสร จ รวมท งส น 48 ก จกรรม/โครงการ ในการด าเน น ก จกรรม/โครงการต าง ๆ สามารถตอบสนองเป าหมายและการด าเน นงานในภารก จต าง ๆ ได ด งน โครงการท ด าเน นการและเสร จ 48 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ในการจ ดก จกรรม/โครงการต าง ๆ ด งกล าว สามารถตอบสนองเป าหมายและการด าเน นงานในภารก จ ต าง ๆ ได ด งน 1. พ ฒนา ผล กด นและตอบสนองย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5 ป (ป งบประมาณ ) และนโยบายคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เก ดผลส มฤทธ เป นร ปธรรม 2. ผล กด นและสน บสน นนโยบายคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เก ดผลส มฤทธ ท ม งหว ง ได แก นโยบายด านการผล ตบ ณฑ ต 1) สร างและพ ฒนาหล กส ตรให ม มาตรฐานเป นท ต องการของส งคม ตลาดแรงงาน 2) พ ฒนากระบวนการสร างบ ณฑ ตคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 3) พ ฒนาระบบและกลไกการบร หารหล กส ตรให ม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน นโยบายด านการพ ฒนาน กศ กษา 1) พ ฒนาน กศ กษาด านท กษะทางเทคโนโลย ฝ กปฏ บ ต จร งเน นการเร ยนร ร วมก บช มชน 2) พ ฒนาน กศ กษาด านค ณธรรม จร ยธรรมและบ รณาการองค ความร ส ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา 3) ส งเสร มให น กศ กษาม ส วนร วมในการค ด พ ฒนาและวางแผนด าเน นก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 4) ส งเสร มและสน บสน นให น กศ กษาได เข าร วมการน าเสนอผลงานทางว ชาการหร อการแข งข นใน เวท ระด บชาต และนานาชาต 5) ยกย อง เช ดช เก ยรต แก น กศ กษาป จจ บ นและศ ษย เก าท ได ร บรางว ล นโยบายด านการว จ ย 1) พ ฒนาการผล ตงานว จ ยท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองความต องการของส งคมและ ประเทศชาต 2) สร างสรรค เคร อข ายความร วมม อทางด านว จ ยก บน กว จ ย ผ เช ยวชาญ และหน วยงานภายนอก องค กรระด บชาต และนานาชาต 3) พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการว จ ยน าไปส การผล ตงานว จ ยและเพ มศ กยภาพในการต พ มพ เผยแพร 4) สร างบรรยากาศทางว ชาการและว จ ยเพ อจ งใจให บ คลากรผล ตงานว จ ย นโยบายด านการบร การว ชาการ 1) พ ฒนาการบร การว ชาการท เป นประโยชน และตอบสนองความต องการของช มชน ส งคมและ ประเทศชาต 2) สน บสน นสร างท มท ปร กษาให ค าปร กษาแก ช มชน

7 4 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร นโยบายด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 1) สน บสน นการจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมร วมก บช มชน 2) ส งเสร มการเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปว ฒนธรรมร วมก บช มชน นโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร 1) พ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท งสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ค ณภาพ และม ความก าวหน าในต าแหน งงาน 2) ผล กด นและสน บสน นการพ ฒนาคณาจารย ส ต าแหน งทางว ชาการ นโยบายด านการบร หารจ ดการ 1) พ ฒนาระบบและกลไกการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลให ม ประส ทธ ภาพเก ดประส ทธ ผล 2) สร างกระบวนการท างานเป นท มและเน นการม ส วนร วมของบ คลากรในการบร หารงาน 3) พ ฒนาระบบงานส าน กงานท ม ประส ทธ ภาพ เอ ออ านวยและสน บสน นงานด านว ชาการของสาขาว ชา 4) พ ฒนาระบบการส อสารภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพ เอ อต อการด าเน นงานท กภารก จ 5) พ ฒนาการประชาส มพ นธ แบบเช งร กให เข าถ งกล มเป าหมายอย างกว างขว าง 3. สามารถผล กด นต วช ว ดท กประเภทของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และ ได ด งน 3.1 รายงานการประเม นตนเอง (SAR) ประจ าป การศ กษา 2555 (ต วบ งช ในระบบประก นค ณภาพ การศ กษา (สกอ. และ สมศ.) 3.2 ต วช ว ดตามย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3.3 สามารถเพ มต วช ว ดท ม ผลคะแนนต าและไม ผ านเกณฑ 4. เพ อใช วางแผนและเตร ยมความพร อมในการด าเน นก จกรรม/โครงการต าง ๆ ท ก าหนดไว ในแผน ซ ง เป นท งงานผล กด น เร งด าเน นการและงานพ ฒนาให สามารถปฏ บ ต งานได ผลส มฤทธ ในแต ละภารก จโดยไม กระทบ ต องานประจ าท ต องปฏ บ ต เป นปกต 5. สามารถแก ไขจ ดอ อน ป ญหาอ ปสรรคของคณะ อ นจะน าไปส การพ ฒนาท ย งย น ได แก 5.1 เร งพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการให เข าส ต าแหน งทางว ชาการ (ผศ. รศ.) อย างต อเน อง 5.2 ระบบการบร หารจ ดการท ด เอ อต อการด าเน นงานในท กภารก จ 5.3 เน นการม ส วนร วมในการด าเน นงานรวมก น 5.4 พ ฒนาระบบการส อสารข อม ลภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผล 5.5 พ ฒนาเว บไซด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ท นสม ยเป นป จจ บ น 5.6 เช ดช เก ยรต และให ก าล งใจแก น กศ กษาและบ คลากรท ได ร บรางว ล เป นต น

8 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5 สร ปผลท ได จากการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ด านการผล ตบ ณฑ ต ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย การด าเน น โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาหล กส ตรท ช มชนและสถานประกอบการม ส วนร วม และเป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ (TQF) ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1.ก จกรรมปร บปร งหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาว ชา การบร หารธ รก จเกษตร (ผ านความเห นชอบจากสภา แล ว) 2. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร องการพ ฒนาค ณภาพ รายว ชาหล กส ตรรายว ชาสาขาการจ ดการ 3. โครงการเผยแพร และประชาส มพ นธ หล กส ตรคณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ผลล พธ ท ได พ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ (TQF) บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ความส าเร จในการจ ดท าหล กส ตรปร บปร งสาขาว ชาการ บร หารธ รก จเกษตร สามารถเป ดร บน กศ กษาได ภายในป การศ กษา ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.1 พ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ (TQF) - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.1 การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย และคณะฯ เป นท ร จ กอย าง กว างขวาง - คณะเป นท ร จ กจากช องทางล อประชาส มพ นธ - ได น กศ กษาตรงตามความต องการ - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท โครงการแนะแนวการศ กษาและประชาส มพ นธ หล กส ตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5. โครงการห องสม ดสาขาเศรษฐศาสตร ม การพ ฒนาห องสม ดท เอ อต อการเร ยนร ของน กศ กษา 6. โครงการพ ฒนาห องสม ดเพ อการเร ยนร ภาษาอ งกฤษด วย - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.5 ต วเอง 7. โครงการเข ยนประว ต ส วนต ว (Resume) บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และ สอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค - น กศ กษาม ท กษะทางด านภาษา - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.6 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการเตร ยมความพร อมสหก จศ กษาส าหร บน กศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. โครงการพ ฒนาค ณภาพแก น กศ กษาสหก จศ กษา 3. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การในสถานประกอบการ ทางด านโลจ สต กส 4. โครงการเสร มสร างประสบการณ ว ชาช พด านการจ ดการ 5. โครงการน กศ กษาสาขาการบร หารธ รก จเกษตรพบ ผ ประกอบการ บ ณฑ ตคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจากจร งและประสบการณ จร ง - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.7 สน บสน นการพ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของ - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 10.1

9 6 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร การด าเน น โครงการ/ก จกรรม 6. โครงการอบรมและท ศนะศ กษาสาขาเศรษฐศาสตร 7. โครงการน เทศน กศ กษาฝ กงานสาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสารสากล 8. โครงการศ กษาด งานการบ นท กรายการทางโทรท ศน ของ น กศ กษาสาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารสากล 9. โครงการส มมนาทางว ชาการสหก จศ กษาส ร ว 10. โครงการอบรม-ส มมนาการเตร ยมต วและการส มภาษณ เพ อสม ครงานส าหร บน กศ กษาสหก จศ กษา 11. โครงการอบรมกระบวนการผล ตเช งปฏ บ ต การ 12. โครงการอบรม-ส มมนาเช งปฏ บ ต การการแข งข นทาง ว ชาการ-การตอบป ญหาโลจ สต กส ผลล พธ ท ได พ ฒนาและสร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ด การศ กษาและการใช ทร พยากรร วมก นก บภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน ส งคมท งภายใน/ต างประเทศ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการขยายเคร อข ายสถานประกอบการเข าร วม โครงการสหก จศ กษา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนา น กศ กษาเป นพลเม องท ด ของส งคม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ ความร วมม อก บหน วยงานท งภายในและภายนอกสถาบ น พ ฒนาและสร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษา ร วมก นก บภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน ส งคม - ม เคร อข ายความรวมม อ(MOU)ก บบร ษ ทเซนทร ลร เทลจ าก ด -ม เคร อข ายท ร บน กศ กษาสหก จต อเน องระยะยาว เช น บร ษ ท ท ไอพ เอส จ าก ด บร ษ ท ม ซ ม (ประเทศไทย) จ าก ด - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 2.6 การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาน กศ กษาเป นพลเม องด และเป นท น มน ษย 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางด านก ฬา -น กศ กษาได ร บการพ ฒนาให ม น าใจน กก ฬา เป นพลเม องด 2. โครงการสร างภ ม ต านทานแก น กศ กษาเพ อพ ฒนาบ ณฑ ต -น กศ กษาได ร บความร ทางด านส งเสพต ด เป นพลเม องด ไทย 3. โครงการบ ณฑ ตย คใหม คณะมน ษยศาสตร และ -น กศ กษาได ร บการพ ฒนาความร และประสบการณ ในการด าเน น ส งคมศาสตร ช ว ต เพ อเป นพลเม องด และเป นท นมน ษย 4. โครงการพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาสาขาเศรษฐศาสตร 6. โครงการอบรม-ส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพด านเอกสารและ เทคโนโลย แก น กศ กษาโลจ สต กส 7. โครงการ Logistics Relation Sport Day คร งท 5

10 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 7 ด านว จ ย ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพทางด านส งคมศาสตร การด าเน น โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ยร นใหม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการฝ กอบรมพ ฒนาน กว จ ย ประจ าป 2555 ผลล พธ ท ได บ คลากรได ร บการพ ฒนาด านว จ ย - บ คลากรม ความสามารถในการเข ยนงานว จ ย - ตอบสนองKPI ในองค ประกอบท 4.1 ด านบร การว ชาการ ย ทธศาสตร ท 3 การเสร มสร างความเข มแข งให ช มชนและส งคม การด าเน น โครงการ/ก จกรรม ส งเสร มและสน บสน นการบร การว ชาการ/ว ชาช พ โดย การม ส วนร วมของช มชน/ส งคมเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ตลอดจนเพ อการพ ฒนาของประเทศ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการส เส นทางสายโลจ สต กส 2. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การเพ มศ กยภาพ การบร หารจ ดการในธ รก จขนาดเล ก 3. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา 3 ด 4. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษเพ อการประกอบอาช พ 5. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวส าหร บ ผ ประกอบการด านธ รก จการท องเท ยวและการโรงแรม 6. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านความปลอดภ ย - ก จกรรมท 2 อบรมเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งาน เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บบร หาร ร นท 1 7. โครงการพ ฒนาแผนธ รก จจาก OTOP ส SMEs 8. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านความปลอดภ ย - ก จกรรมท 1 อบรมเช งปฏ บ ต การ เจ าหน าท ความ ปลอดภ ยในการท างาน ระด บห วหน างาน ร นท 3 ( ม.ค.55) ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการการบร การว ชาการ/ ว ชาช พก บพ นธก จด านต าง ๆ ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการฝ กอบรมภาษาอ งกฤษแบบเข มส าหร บเยาวชน บร การว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ส ส งคม ผลล พธ ท ได การบร การว ชาการท าให ช มชนได ร บการพ ฒนาและเสร มสร าง ความเข มแข ง - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 5 - ตอบสนองเอกล กษณ ของ น าความร ส ส งคม การบร การว ชาการท าให ช มชนได ร บการพ ฒนาและเสร มสร าง ความเข มแข ง - บ รณาการเข าก บการเร ยนการสอน - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 5

11 8 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 4 การท าน บ าร งและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม การด าเน น ผลล พธ ท ได โครงการ/ก จกรรม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมท ม การบ รณาการก บการจ ดการเร ยนการสอน ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมท าน บ าร งศ ลปะ ว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการจร ยธรรมน าช ว ต 2. โครงการการประกวดแต งโคลง กลอน สด ด พ อหลวงของ ปวงชนชาวไทย 3. โครงการบ ณฑ ตค ค ณธรรม ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการการท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการจร ยธรรมสร างคนด คนเก งประจ าป ก จกรรมท 1 น องใหม พบธรรม - ก จกรรมท 2 จ ตอาสา - ก จกรรมท 3 ค ณธรรมส ญจรตามรอยพ อ 2. โครงการสร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ธรรมชาต และพ นธ กรรมพ ชตามแนวพระราชด าร - ก จกรรมท 1 ก จกรรมอบรมและประกวดโครงงานภายใต แนวค ด ปล กจ ตส าน ก - ก จกรรมท 2 อบรมเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานในการ สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปะวรรณกรรม ว ฒนธรรม ส งแวดล อมและพ นธ กรรมพ ชตามแนวพระราชด าร - ก จกรรมท 3 ก จกรรมอบรมประกวดโครงงานภายใต แนวค ด ส าน กร ก(ษ ) - ก จกรรมท 4 ก จกรรมอบรมและศ กษาด งาน แกะรอย ประว ต ศาสตร 3. โครงการอบรมค ณธรรมและความร กความสาม คค ในหม คณะของน กศ กษาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารสากล ท าน บ าร งศ ลปะ ว ฒนธรรม - บ าเพ ญประโยชน เพ ออน ร กษ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 6 ตอบสนองจ ดเน นของเร อง จ ตสาธารณ - ปล กฝ งให น กศ กษาม จ ตส าน กร กสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย - บ รณาการเข าก บการเร ยนการสอน (ว ชาจร ยธรรมทางธ รก จ) พ ฒนาน กศ กษาให ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค -ส งเสร มการพ ฒนาพฤต กรรมด านค ณธรรมจร ยธรรม - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 2.8

12 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 9 ด านการบร หารจ ดการ ย ทธศาสตร ท 5 บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล การด าเน น โครงการ/ก จกรรม ประก นค ณภาพการศ กษา พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การประก น ค ณภาพภายในระด บภาค เคร อข ายน กศ กษาจ งหว ดชลบ ร 2. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง ตรวจประเม น ค ณภาพภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป โครงการประช มปฏ บ ต การการจ ดท าย ทธศาสตร และแผน กลย ทธ คณะฯ พ ฒนาระบบการควบค มภายในและการบร หารความ เส ยง ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หาร ความเส ยงและการควบค มภายในคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร พ ฒนาอาจารย และบ คลากรทางด านว ชาการ/ว ชาช พท สอดคล องก บความต องการและท ศทางการพ ฒนาของ และรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ก จกรรม/โครงการท ด าเน นการ 1. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาการ ท างานการสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน 2. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร เร อง การแลกเปล ยนเร ยนร เพ อการก าหนด ท ศทางคณะฯ ผลล พธ ท ได พ ฒนาน กศ กษาให ม ความร ด านการประก นค ณภาพ - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 3.2 การจ ดการศ กษาด านส งคมศาสตร ท ม ค ณภาพและการประก น การศ กษา - ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 9 บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 1 -ตอบสนองการม ส วนรวมของบ คลากรในการจ ดท าแผนรวมถ งการ ถ ายทอดแผนไปส บ คลากรท กระด บ ควบค มภายในและการบร หารความเส ยง บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 7 -ตอบสนองการบร หารและควบค มป จจ ยท ส งผลกระทบต อการ บรรล เป าหมาย พ ฒนาบ คลากร บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล -ตอบสนอง KPI ในองค ประกอบท 7 -พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพสอดคล องก บพ นธก จและเป าหมาย ของคณะ ฯ -สน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร และสร างบรรยากาศและ ว ฒนธรรมการเร ยนร ในคณะ ฯ

13 10 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ผลด าเน นงานส วนใหญ เป นไปตามเป าหมาย แต ย งม บางภารก จท ย งเป นจ ดอ อน ได แก อาจารย ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกและต าแหน งทางว ชาการ (ผศ. รศ.) น อย โดยเฉพาะการผล ตผลงานว ชาการ งานว จ ยท ได ร บการ ต พ มพ เผยแพร น นน บว าย งไม ผ านเกณฑ ด งน น คณะจ งควรเร งผล กด นและพ ฒนาเพ อให บรรล เป าหมายท ต องการต อไป ข อเสนอแนะ ควรว เคราะห โครงการ/ก จกรรมในภาพรวมตามภารก จป จจ บ นว าโครงการ/ก จกรรมใดควร ด าเน นการต อและโครงการ/ก จกรรมใดควรย บหร อเล ก หากพ จารณาว เคราะห แล วเห นวาไม ค มค าหร อไม เก ด ประโยชน และก จกรรมใดควรเพ มเต มหร อให ม การด าเน นการในภาวะป จจ บ นอ นจะตอบสนองภารก จหล กหร อ สร างค ณภาพของหน วยงานได รวมท งพ จารณาหาแนวทางเพ มผลงานท ไม ผ านเกณฑ และม ผลคะแนนต า

14 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

15 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ของ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรท ช มชนและสถาน ประกอบการม ส วน ร วม และเป นไปตาม กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ (TQF) โครงการจ ดท า/ พ ฒนาหล กส ตร - โครงการส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ เร องการ พ ฒนาค ณภาพ รายว ชาหล กส ตร รายว ชาสาขาการ จ ดการ คณาจารย สาขาการจ ดการ ม ท กษะในการเท ยบโอนผล การเร ยนระด บปร ญญาเข า ส การศ กษาในระบบ เพ มข น/ร อยละ 100 คณาจารย สาขาการ จ ดการและผ สนใจเข า ร วมโครงการ 30 คน พฤษภาคม 2555 / มทร.ตะว นออก ว ทยา เขตบางพระ 30,000.00/ แผ นด น คณะฯ พ ฒนาและขยายโอกาส ทางการศ กษาตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ (TQF) - คณาจารย สาขาการ จ ดการ คณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ม ความร ความเข าใจ หล กเกณฑ การเท ยบโอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ และ สามารถด าเน นการเท ยบ โอนผลการเร ยนได สอดคล องตามหล กเกณฑ การเท ยบโอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 2.1 -คณาจารย สาขาว ชา การจ ดการม ความร ความเข าใจ หล กเกณฑ การเท ยบ โอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ และสามารถ ด าเน นการเท ยบโอน ผลการเร ยนได สอดคล องตาม หล กเกณฑ การเท ยบ โอนผลการเร ยน ระด บปร ญญาเข าส การศ กษาในระบบ (ร อยละ 100) ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 11

16 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 12 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการจ ดท า/ พ ฒนาหล กส ตร - โครงการเผยแพร และประชาส มพ นธ หล กส ตรคณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ส อหร อช องทาง ประชาส มพ นธ / ม แผน ประชาส มพ นธ ม ป ายไวน ล แผ น พ บประชาส มพ นธ คณะฯ จ ดก จกรรม ประชาส มพ นธ น กเร ยนในโรงเร ยน และสถานศ กษาท ง ภาคร ฐและเอกชน 500 คน ก มภาพ นธ 2555 / โรงเร ยนในภ ม ภาค 65,000.00/ รายได การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย และ คณะเป นท ร จ กอย าง กว างขวาง - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 7.1 -คณะเป นท ร จ กจาก ช องทางส อท เผยแพร -การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ

17 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการจ ดท า/ พ ฒนาหล กส ตร - โครงการแนะแนว การศ กษาและ ประชาส มพ นธ หล กส ตรคณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ส อหร อช องทาง ประชาส มพ นธ / ม แผน ประชาส มพ นธ ม ป ายไวน ล แผ น พ บประชาส มพ นธ คณะฯ จ ดก จกรรม ประชาส มพ นธ น กเร ยนในโรงเร ยน และสถานศ กษาท ง ภาคร ฐและเอกชน 500 คน ก มภาพ นธ 2555 / โรงเร ยนในภ ม ภาค 65,000.00/ แผ นด น การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย และ คณะเป นท ร จ กอย าง กว างขวาง - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 7.1 -คณะเป นท ร จ กจาก ช องทางส อท เผยแพร -การจ ดการศ กษาส กล มเป าหมาย - ได น กศ กษาตรงตาม ความต องการ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13

18 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 14 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการปร บปร ง ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ - โครงการห องสม ด สาขาเศรษฐศาสตร ค าคะแนนเฉล ยความ พ งพอใจของ น กศ กษาต อห องสม ด / 3.51 คะแนน น กศ กษา 150 คน ม ถ นายน ,000.00/ แผ นด น สน บสน นการพ ฒนา สภาพแวดล อม และ สร างบรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร ของ น กศ กษา - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท ม ห องสม ดท เอ อต อ การเร ยนร ของ น กศ กษา -คะแนนความพ ง พอใจของน กศ กษา ต อห องสม ด

19 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 2 พ ฒนากระบวนการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพและพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน โครงการ/ก จกรรม พ ฒนาท กษะทางด าน ภาษาเพ อรองร บ ประชาคมอาเซ ยน - โครงการเข ยน ประว ต ส วนต ว (Resume) น กศ กษาท ได ร บ การพ ฒนาท กษะ ทางด านภาษาเพ อ รองร บประชาคม อาเซ ยน / 80 คน น กศ กษาคณะฯ / 80 คน พฤษภาคม 2555 / มทร.ตะว นออก 40,000.00/ รายได สน บสน นการพ ฒนา บ ณฑ ตให สอดคล อง ก บค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามความ ต องการของ ตลาดแรงงานและ ประชาคมอาเซ ยน - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท 2.6 -น กศ กษาม ท กษะ ทางด านภาษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 15

20 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 16 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการเตร ยม ความพร อมสหก จ ศ กษาส าหร บ น กศ กษาคณะ มน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร -น กศ กษาได เพ มท กษะ และม ความพร อมก อน การปฏ บ ต งานสหก จ ศ กษาเพ มข นร อยละ 75 - ผ เข าร วมโครงการไม ต ากว าร อยละ 80 - คร งท ด าเน น โครงการ 7 คร ง - ร อยละความพ งพอใจ ของผ เข าร วมโครงการ ไม ต ากว าร อยละ 75 -โครงการแล วเสร จตาม ระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ 75 - เช งค าใช จ าย ไม ต า กว าร อยละ 80 น กศ กษาสาขาการ จ ดการและสาขา เศรษฐศาสตร 180 คน พ.ย ก.พ. 55 / เทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก ว ทยา เขตบางพระ ม.ค / คณะมน ษยศาสตร ฯ 138,500.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนองKPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ท กษะ และม ความพร อม ก อนการปฏ บ ต งาน จร งเพ มข นร อยละ 80

21 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการพ ฒนา ค ณภาพแก น กศ กษา สหก จศ กษา ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 น กศ กษาคณะฯ / 100 คน พ.ค. ส.ค. 55 / มท ร.ตะว นออก 83,100.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ความร ท กษะและม ความ พร อมก อนการ ปฏ บ ต งานจร งเพ มข น ร อยละ 80 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 17

22 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 18 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการส มมนาเช ง ปฏ บ ต การในสถาน ประกอบการ ทางด านโลจ สต กส ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาว ชาโล จ สต กส / 45 คน พ.ค. ก.ค ,000.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ความร ท กษะและม ความ พร อมก อนการ ปฏ บ ต งานจร งเพ มข น ร อยละ 80

23 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการเสร มสร าง ประสบการณ ว ชาช พ ด านการจ ดการ ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาการ จ ดการ/ 40 คน กรกฎาคม ,000.00/ แผ นด น การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 19

24 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 20 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการน กศ กษา สาขาการ บร หารธ รก จเกษตร พบผ ประกอบการ ร อยละของน กศ กษาท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาว ชา การบร หารธ รก จ เกษตร / 60 คน ส งหาคม ,000.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง

25 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการอบรมและ ท ศนะศ กษาสาขา เศรษฐศาสตร ร อยละของน กศ กษาท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา / ร อยละ 75 น กศ กษาสาขาว ชา เศรษฐศาสตร / 90 คน กรกฎาคม ,500.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 21

26 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 22 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการน เทศ น กศ กษาฝ กงาน สาขาว ชา ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารสากล ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 - พ ฒนาความร ท กษะ ทางด านภาษา ในการประย กต ใช ใน ช ว ตประจ าว น - น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง น กศ กษา อาจารย สาขาภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารสากล 50 คน พฤษภาคม 2555 / สาขาภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารสากล มทร.ตะว นออก 13,000.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ เช งปฏ บ ต ตรงตาม ความต องการของ ผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ปฏ บ ต งานจร ง

27 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการศ กษาด งานการบ นท ก รายการทางโทรท ศน ของน กศ กษา สาขาว ชา ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารสากล ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พ / ร อยละ 75 - น กศ กษาม ความร และประสบการณ เพ อพ ฒนาตนเอง - น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง น กศ กษา อาจารย สาขา ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสารสากล 50 คน พฤษภาคม 2555 / รายการ Chris Delivery ท ออกอากาศทางสถาน ว ทย โทรท ศน กองท พบก ช อง 5 16,900.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะ ประสบการณ ตอบสนองความ ต องการของบ ณฑ ต พ งประสงค - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาได เร ยนร การท างานจาก จร งและ ประสบการณ จร ง ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 23

28 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 24 ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาและขยายโอกาสทางการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และเป นท นมน ษย เป าประสงค จ ดการศ กษาส กล มเป าหมายท หลากหลาย บ ณฑ ตม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต และสอดคล องตามค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาบ ณฑ ตตาม อ ตล กษณ ของ โครงการพ ฒนา ความร และ ประสบการณ ทาง ว ชาช พแก น กศ กษา - โครงการส มมนา ทางว ชาการสหก จ ศ กษาส ร ว ร อยละของน กศ กษา ท ได ร บพ ฒนาความร และประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา/ ร อยละ 75 น กศ กษา 100 คน ส.ค. ก.ย ,000.00/ รายได การพ ฒนาน กศ กษา ให ม ความรอบร ม ท กษะประสบการณ ตรงตามความ ต องการของผ ใช บ ณฑ ต - ตอบสนอง KPI ใน องค ประกอบท สน บสน นการ พ ฒนาบ ณฑ ตตามอ ต ล กษณ ของ -น กศ กษาม ความร ท กษะและม ความ พร อมก อนการ ปฏ บ ต งานจร งเพ มข น ร อยละ 80

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information