รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555"

Transcription

1 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556

2 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต เป นกระบวนการต องด าเน นการต อเน องจากการวางแผน ซ งม ความส าค ญต อระบบบร หารจ ดการ เน องจากการบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต เป นการอธ บายส ง เป นนามธรรมจากการวางแผนโดยน ามาปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม เพ อบอกถ งผลส มฤทธ จากการด าเน นการ ผลส มฤทธ ได จากการบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต จ งเป นต วช ว ดว าองค การม ระบบการบร หารแผน และการน าแผนไปปฏ บ ต ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพเพ ยงใด หล งจากได ปฏ บ ต ด าเน นการตามแผนกลย ทธ จ าเป นต องม การก าก บต ดตาม และประเม นผล เพ อให ทราบผลความก าวหน าในการปฏ บ ต งานและให เก ดการ พ ฒนาต อไป มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ และได น าไปปฏ บ ต ตามแนวทางการพ ฒนาก าหนดไว ให ส าเร จล ล วง บรรล ตามว ตถ ประสงค และ ท าให เล งเห นถ งความส าค ญการรายงานของโครงการ ต างๆ จ งได ด าเน นการก าหนดว ธ การต ดตามและประเม นผล ซ งให คณะ/หน วยงานรายงาน ของโครงการบรรจ ในแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ด งน น เพ อให การพ ฒนาแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ให สอดคล องป ญหา ข อเสนอแนะ และ แนวทางการพ ฒนาเหมาะสมก บพ นและสถานการณ ภายนอก ให ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพเพ มมาก ข นในป ต อๆไป จ งม การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ประจ าป 2555 และสร ปรายงานผล เสนอคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน ร บทราบต อไป กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556

3 (2) สารบ ญ เร อง หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) สารบ ญตาราง (3) สารบ ญภาพ (4) บทสร ปส าหร บผ บร หาร ก-ฎ ส วน 1 บทน า ความส าค ญของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ประโยชน ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 จ ดประสงค ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 4 ส วน 2 ว ส ยท ศน พ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 5 ประเด น เป าประสงค ของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 6 ส วน 3 ว เคราะห โครงการตามแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ 19 ส วน 4 ประจ าป พ.ศ ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ด นส งก อสร างด าเน นการ 90 ภาคผนวก - แบบฟอร มรายงาน ประจ าป พ.ศ รายละเอ ยดแบบรายงาน - ร วมของแผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและ การแก ไขป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ

4 (3) ตาราง สารบ ญตาราง 1 ต างๆของคณะ/หน วยงานรายงานผลด าเน นการ ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามประเด น 16 2 และร อยละได ด าเน นการจร ง ป พ.ศ.2555 เท ยบก บได บรรจ ในแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ าแนกตามการรายงานผล การด าเน นงาน 17 3 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามการด าเน นการ 17 4 และร อยละด าเน นการตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามมาของใช ด าเน นการ 18 หน า

5 (4) สารบ ญภาพ ภาพ หน า 1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน 3

6 ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร ประจ าป 2555 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด น เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการและเจ าภาพในการด าเน นงาน โดยม สาระส าค ญโดยส งเขป ด งน ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยเป นเล ศ บนฐานพห ว ฒนธรรม เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย โดยค ณล กษณะ ของว ส ยท ศน สามารถแยกประเด นส าค ญ ด งต อไปน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม Core Purpose มหาว ทยาล ยเพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย Core Value มหาว ทยาล ยเป นเล ศ Visionary Goal พ นธก จ โดยย ดตามพ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ด งน พ นธก จ 1 พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นส งคมฐานความร บนพ นฐานพห ว ฒนธรรมและหล ก เศรษฐก จ พอเพ ยงโดยให ผ ใฝ ร ได ม โอกาสเข าถ งความร ในหลากหลายร ปแบบ พ นธก จ 2 สร างความเป นผ น าทางว ชาการ ในสาขาสอดคล องก บศ กยภาพพ นฐานของภาคใต และเช อมโยงส เคร อข ายสากล พ นธก จ 3 ผสมผสานและประย กต ความร บนพ นฐานประสบการณ การปฏ บ ต ส การสอนเพ อสร าง ป ญญา ค ณธรรม สมรรถนะและโลกท ศน สากลให แก บ ณฑ ต ประเด น ประกอบด วย 5 ประเด น ค อ ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประเด น 2 การว จ ย ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด น 5 การบร หารจ ดการด ว ทยาเขตป ตตาน ได ร วมก นก าหนดเป าประสงค ซ งเป นของการด าเน นงานในแต ละ ประเด นร วมก นรวมท งส น 19 เป าประสงค ได แก 1. ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 2 เป าประสงค ได แก 1.1 บ ณฑ ตม ความร ม ค ณธรรม 1.2 บ ณฑ ตเป นผ ม ความร ด านภาษา และท กษะสากล 2. ประเด น 2 การว จ ย ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 2.1 งานว จ ยม ค ณภาพบนฐานพห ว ฒนธรรมและเช อมโยงส สากล 2.2 เป นศ นย กลางการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างนว ตกรรม 2.3 ม องค ความร การว จ ยเพ อยกระด บความสามารถของช มชนและแก ป ญหา 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต อย างย งย น 2.4 ม กลไกการพ ฒนาระบบบร หารงานว จ ยม ประส ทธ ภาพ

7 ข 3. ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประกอบด วย 5 เป าประสงค ได แก 3.1 เป นศ นย กลางความร ในการบร การว ชาการเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน/ส งคม โดยม เคร อข ายความร วมม อจากหน วยงานภายในและภายนอก 3.2 การน าองค ความร จากงานว จ ยส การให บร การว ชาการม เพ อการพ ฒนาศ กยภาพ ของช มชน/ส งคม 3.3 ช มชนและส งคมได ร บการบร การว ชาการด วยช องทางหลากหลายสอดคล องก บความต องการ ของช มชนโดยใช องค ความร และเทคโนโลย ท นสม ย 3.4 ระบบการประชาส มพ นธ งานบร การว ชาการสามารถส อสารส กล มได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 ส งเสร มและยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน/ส งคม 4. ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 4.1 ม ระบบการเร ยนร ด านว ฒนธรรม บนพ นฐานของน เวศว ฒนธรรม 4.2 สร างองค ความร ทางว ชาการด านว ฒนธรรม 4.3 บร หารจ ดการหน วยงานเก ยวข องให สามารถด าเน นก จกรรมทางด านว ฒนธรรมส ส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.4 สร างความร วมม อก บหน วยงานภายในและภายนอกเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม 5. ประเด น 5 การบร หารจ ดการด ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 5.1 ผ ม ส วนได ส วนเส ยม ความเช อม นในการบร หารจ ดการใช หล กธรรมาภ บาลท วท งองค กร 5.2 ผ บร หารและผ ภารก จสามารถบร หารงานและต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพโดย ใช ระบบสารสนเทศม ศ กยภาพ 5.3 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน เป นองค กรแห งการเร ยนร 5.4 บ คลากรของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน สามารถพ ฒนางานและองค กรได อย างม ประส ทธ ผลในส งแวดล อมมหาว ทยาล ยแห งความส ข สร ปตามแผนงาน/ ประจ าป พ.ศ ด งน 1. คณะ/หน วยงานใหม ได ด าเน นการม รายละเอ ยด ด งน 1.1 โครงการจ ดต งคณะเทคโนโลย และการพ ฒนาส งคม เม อว น 19 กรกฎาคม 2555 ได ม การประช มหาร อการจ ดต งคณะเทคโนโลย และ การพ ฒนาส งคม และประช มม มต ด งน 1) ให เร มด าเน นการด วยการเป ดหล กส ตรของคณะจ ดต งไปก อนเพ อเตร ยม ความพร อมตามแนวโน มความเป นไปได จะจ ดต งคณะฯในล าด บต อไป 2) หล กส ตรใหม ด งกล าว ในเบ องต นให ด าเน นการภายใต การก าก บด แลในส งก ด ของแผนกว ชาเทคโนโลย การเกษตร ภาคว ชาเทคโนโลย และการอ ตสาหกรรม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และม การบร หารจ ดการแบบบ รณาการจากหลายคณะ/หน วยงานร วมก น 3) กองแผนงานฯ น าผลการประช มหาร อด งกล าว เสนอวาระเพ อทราบต อ ประช มคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน คร ง 5/2555 เม อว น 31 กรกฎาคม ม ค าส งมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร /2555 เร อง แต งต ง คณะกรรมการจ ดท าหล กส ตรโครงการจ ดต งคณะเทคโนโลย และการพ ฒนาส งคม

8 ค 1.2 โครงการจ ดต งคณะเภส ชศาสตร ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการก อสร างอาคารบร หารคณะ เภส ชศาสตร และสาธารณส ขศาสตร ประจ าป พ.ศ โครงการจ ดต งคณะสาธารณส ขศาสตร ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการก อสร างอาคารบร หารคณะ เภส ชศาสตร และสาธารณส ขศาสตร ประจ าป พ.ศ โรงเร ยนสาธ ตอ สลาม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการจ ดต งโรงเร ยนสาธ ตอ สลาม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ศ นย พ ฒนาท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) ผลการด าเน นการ ได ร บคร ภ ณฑ จากแผ นด น ประจ าป พ.ศ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการจ ดต งศ นย พ ฒนา ท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา ประจ าป พ.ศ สถาบ นเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา ผลการด าเน นการ เสนอวาระเพ อพ จารณาต อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน คร ง 56 (2/2555) เม อว น 15 ก มภาพ นธ 2555 และประช มม มต ให ผ เก ยวข องด าเน นการ ด งน 1) ประช มโดยรองอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ย นด ร บเร องด งกล าวไปหาร อ ร วมก บท มบร หารของโครงการจ ดต งสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา เม อได ข อสร ปแล วจะ น าหาร อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน อ กคร ง ได ม การหาร อร วมก บท มบร หารของโครงการจ ดต งสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา แล ว เอกสารโครงการจ ดต งสถาบ นสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา อย ระหว าง ด าเน นการจ ดท าปร บปร ง 1.7 ศ นย พ ฒนาก ฬาและส ขภาพ ผลการด าเน นการ เสนอวาระเพ อพ จารณาต อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน คร ง 58 (4/2555) เม อว น 12 ม ถ นายน 2555 และประช มม มต มอบกองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ปร บปร งข อม ล เพ อน าเสนออ กคร ง

9 1.8 โครงการจ ดต งสถาบ นภาษา ผลการด าเน นการ ม ค าส งมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 50585/2555 ลงว น 6 ก นยายน 2555 ได แต งต งคณะท างานโครงการจ ดต งสถาบ นภาษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน เม อว น 19 พฤศจ กายน 2555 ได ม การประช มหาร อการจ ดต งสถาบ นภาษา และประช มฯม มต ให ด าเน นการ ด งน 1) เห นชอบให สถาบ นภาษาฯ เป นหน วยงานกลางระด บคณะ/เท ยบเท า ภายใต การ ก าก บด แลของว ทยาเขตป ตตาน ม สายงานการบร หารก าก บด แลโดยผ อ านวยการสถาบ น และม ภารก จหล ก 2 ส วน ค อ - เป นหน วยงานทดสอบท กษะทางภาษา - เป นหน วยงานพ ฒนาศ กยภาพทางภาษา 2) ประช มฯ ได มอบให ผ แทนคณะท างานฯ จาก 2 หน วยงาน ค อ 2.1) รองศาสตราจารย อ บรอฮ ม ณรงค ร กษาเขต (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) 2.2) ผ ช วยศาสตราจารย อด ศา เบญจร ตนานนท (คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ) ช วยประสานงานและให ข อม ลเพ มเต ม ได แก - ข อม ลประกอบในประเด นร างโครงการจ ดต งสถาบ นภาษาฯ เพ อจ ดท าเป นฉบ บสมบ รณ - ก จกรรมหร อโครงการต างๆในแผนการด าเน นงานของสถาบ น ภาษาฯ เพ อใช ประกอบในเอกสารเสนอจ ดต งสถาบ นภาษาฯ และจ ดท ารายละเอ ยดของก จกรรม เพ อเป นค าขอ พ.ศ ) การด าเน นงานของสถาบ นภาษาม 2 ส วน โดยให บ รณาการเบ องต นให ม ผ หล กแต ละด านค อ 3.1) การทดสอบท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา โดย ว ทยาล ย อ สลามศ กษา 3.2) การพ ฒนาศ กยภาพทางภาษาและทดสอบท กษะทางภาษาท วไป โดย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท งน ด านภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย ภาษาจ น ภาษาเกาหล ฯลฯ มอบหมาย ให คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นผ ส วนด านภาษาเพ ออ สลามศ กษา ภาษา อาหร บ ภาษามลย ฯลฯ มอบหมายให ว ทยาล ยอ สลามศ กษา เป นผ 4) เม อจ ดท าโครงการจ ดต งสถาบ นภาษาฯ เสร จสมบ รณ แล ว ให เสนอต อ คณะท างานโครงการจ ดต งสถาบ นภาษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ จารณาก อน แล วจ งน าเสนอต อประช มคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน ในล าด บต อไป โครงการจ ดต งสถาบ นภาษาฯ อย ระหว างจ ดท าเอกสารและปร บปร งตาม ข อเสนอแนะคณะท างานโครงการจ ดต งสถาบ นภาษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน น แผ นด น ประจ าป พ.ศ.2557 เพ อโครงการและก จกรรมสน บสน นด าเน นงานของ สถาบ นภาษาฯมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ง

10 จ 1.9 โครงการจ ดต งภาคว ชาพร คล น ก ในป 2555 ภาคว ชาพร คล น ก ได ร บอน ม ต จากประช มสภามหาว ทยาล ย ใน คราวประช มคร ง 345 (1/2556) เม อว น 5 มกราคม 2556 ม มต เห นชอบให การจ ดต ง ภาคว ชาพร คล น ก คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตามประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง การจ ดต งหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย เม อว น 29 มกราคม 2556 และป จจ บ นได ร บ จ ดสรรอ ตราก าล งประจ าภาคว ชาพร คล น กแล ว 9 อ ตรา - สาย ก และพน กงานสายว ชาการ 8 อ ตรา (ศ กษาต อปร ญญาเอก 4 อ ตรา) - สาย ข, ค และพน กงานสายสน บสน น 1 อ ตรา (ต าแหน งน กว ทยาศาสตร ) 2. สาขาว ชาใหม ได ด าเน นการม รายละเอ ยด ด งน สาขาว ชาใหม ด าเน นการในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ าแนกตามคณะ/ระด บการศ กษา/ป ด าเน นการ คณะ/หน วยงาน/ ระด บการศ กษา สาขาว ชาใหม ป จะ ด าเน นการ ตามแผนฯ ผลการด าเน นการ คณะศ กษาศาสตร ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา 2556 การจ ดท าหล กส ตรย งไม แล ว เสร จ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาส งคมสงเคราะห 2555 หล กส ตรผ านคณะกรรมการ ว ชาการ ว ทยาเขตป ตตาน ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาภ ม สารสนเทศ 2556 เน องจากหล กส ตรย งไม แล ว เสร จ และบ คลากรย งไม เป นไป ตามเกณฑ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาโภชนศาสตร และการก าหนดอาหาร 2556 ร บน กศ กษา 30 คน สาขาว ชาว ศวกรรมซอฟต แวร 2556 ย งไม ได ด าเน นการร างหล กส ตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร สารสนเทศ 2556 ย งไม ได ด าเน นการร างหล กส ตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ย งไม ได ด าเน นการร างหล กส ตร สาขาว ชาช วว ทยาประย กต 2556 คาดว าจะด าเน นการเป ด หล กส ตร ป 2556 ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาว ทยาศาสตร การเกษตร ไม ม บรรจ ในแผนฯ หล กส ตรย งด าเน นการไม เสร จ/ อย ระหว างจ ดท า ระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาเทคโนโลย การประมง 2556 หล กส ตรย งด าเน นการไม เสร จ/ อย ระหว างจ ดท า

11 คณะ/หน วยงาน/ ระด บการศ กษา สาขาว ชาใหม ป จะ ด าเน นการ ตามแผนฯ ฉ ผลการด าเน นการ สาขาว ชาเคม ประย กต 2556 หล กส ตรย งด าเน นการไม เสร จ/ อย ระหว างจ ดท า ว ทยาล ยอ สลามศ กษา ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร อ สลาม (นานาชาต ) 2558 ก าล งจ ดท าหล กส ตรเพ อเสนอ คณะกรรมการประจ าว ทยาล ย ประกาศน ยบ ตร สาขาว ชาการสอนอ สลามศ กษา 2556 ก าล งจ ดท าหล กค ด บ ณฑ ต ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาตะว นออกกลางศ กษา 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด สาขาว ชากฎหมายอ สลาม 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด ระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาตะว นออกกลางศ กษา 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด สาขาว ชากฎหมายอ สลาม 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด คณะศ ลปกรรมศาสตร ระด บปร ญญาตร สาขาว ชา Islamic Arts 2559 ร บน กศ กษา 30 คน คณะว ทยาการส อสาร ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร และสนเทศ ศาสตร (Master of Computer Science and Information: CSI) 2556 ร บน กศ กษา 10 คน ท งน ได ม การก าหนด (ร าง) คณะกรรมการจ ดท าหล กส ตร และหล กค ดแล ว คณะร ฐศาสตร ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการปกครอง 2556 อาจารย ตามมาตรฐาน หล กส ตรย งไม พร อม โครงการจ ดต งคณะพยาบาลศาสตร ว ทยาเขตป ตตาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาพยาบาลศาสตร 2556 ก าล งปร บปร งหล กส ตรเพ มเพ อ น าเสนอต อประช มสภา ว ชาการ มา: ข อม ลภาระงานใหม ย นย นและขอชะลอการด าเน นการในป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะ/ สาขาว ชา/ระด บการศ กษา

12 3. น กศ กษาใหม น กศ กษาใหม ในระหว างป การศ กษา จ าแนกตามระด บการศ กษา ด งน ป การศ กษา ระด บการศ กษา (แผนฯ) (แผนฯ) (ผลด าเน นการ) (แผนฯ) (แผนฯ) 2558 (แผนฯ) ช 2559 (แผนฯ) ปร ญญาตร 3,045 3,340 2,419 3,360 3,470 3,470 3,470 ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวมท งส น 3,507 3,902 2,823 3,957 4,117 4,127 4,127 มา: รายงานว เคราะห น กศ กษาใหม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป การศ กษา ต ลาคม 2555 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน 4. อ ตราก าล งได ร บในป 2555 ตามแผนฯและกรอบอ ตราใหม อ ตราก าล งต องการเพ มในช วงป ม ด งน ป ประเภทบ คลากร (แผนฯ) (ได ร บอ ตราเพ มใหม ) 2556 (แผนฯ) 2557 (แผนฯ) 2558 (แผนฯ) พน กงานมหาว ทยาล ย ค าขอป 2555 (ตามแผนอ ตราก าล ง ระยะ 3 ป พ.ศ ) 53 อ ตรา - อน ม ต อ ตราเพ มใหม ป อ ตรา - สาย ก และ พนง..สายว ชาการ 58 ค าขอป 2555 (ตามแผนอ ตราก าล ง ระยะ 3 ป พ.ศ ) อ ตรา - อน ม ต อ ตราเพ มใหม 1 อ ตรา - สาย ข ค และ พนง..สายสน บสน น 55 ค าขอป 2555 (ตามแผนอ ตราก าล ง ระยะ 3 ป พ.ศ ) อ ตรา - อน ม ต อ ตราเพ มใหม 13 อ ตรา รวมท งส น ต องการพ ฒนาทางกายภาพ การพ ฒนาทางกายภาพตามแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ ประเภทส งก อสร าง 1 ป ของส าน กงานอธ การบด และหน วยงานต างๆ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2555 ม 1 รายการ ค อ ปร บปร งต อเต มอาคารหอศ ลป และหอว ฒนธรรมภาคใต ล านบาท ซ งอย ระหว างด าเน นการ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2556 ม 3 รายการ ค อ (1) ปร บปร งสายเมนไฟฟ า พร อมอ ปกรณ ไฟฟ าแสงสว าง(ทางเข า)และเคล อนย ายม เตอร ว ดหน วยไฟฟ า (แฟลต 3-7) ล านบาท ซ งได ด าเน นการแล วเสร จ (2) ก อสร างหล งคาคล มทางเท า ว ทยาเขตป ตตาน (ถนนสายกลางจาก ป อมยามด านหน าถ งป อมยามด านหล ง) ล านบาท และ (3) ปร บพ นสถาน บร การช มชน อ.เม อง จ.ป ตตาน ล านบาท อย ระหว างด าเน นการ 2559 (แผนฯ)

13 และตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2557 ม 1 รายการ ค อ ปร บปร งอาคารส าน กงาน ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง 0.3 ล านบาท ได ด าเน นการแล วเสร จ 5.2 ประเภทส งก อสร างผ กพ นเด มของส าน กงานอธ การบด และหน วยงานต างๆ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2555 ม 4 รายการ ค อ (1) โครงการก อสร างแฟลต พ กอาจารย และบ คลากร 4 หล ง (160 ย น ต) ล านบาท อย ระหว างด าเน นการเสนอ คณะร ฐมนตร เพ อขออน ม ต จ ดสรร (2) โครงการก อสร างอาคารหอพ กและศ นย น นทนาการ ล านบาท (3) โครงการก อสร างอาคารเร ยนรวม ว ทยาเขตป ตตาน ล านบาท และ (4) โครงการก อสร างอาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร พ นฐานและพร คล น ก ล านบาท ซ งท ง 3 รายการ เน องจากการเบ กจ ายไม เป นไปตามแผน จ งขอก นเง นไว เบ กเหล อมป ป ส งก อสร างผ กพ นใหม ของส าน กงานอธ การบด และหน วยงานต างๆ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2555 ม 5 รายการ ค อ (1) โครงการก อสร างหอพ ก น กศ กษา 1 หล ง (2) โครงการก อสร างอาคารท าการบร หารส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน (3) โครงการก อสร างศ นย ก ฬามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ระยะ 2 (4) โครงการก อสร าง อาคารหอประช ม ว ทยาเขตป ตตาน และ (5) โครงการอาคารศ นย นว ตกรรมการเร ยนร จะด าเน นการขอ ในป พ.ศ.2557 และ 2558 ประเภท 2555 (แผนฯ) ส งก อสร าง 1 ป ของส าน กงาน อธ การบด และหน วยงานต าง ๆ (ผลด าเน นการ) (ม การด าเน นโครงการ ป 56 และ 57) ป 2556 (แผนฯ) 2557 (แผนฯ) ซ หน วย : ล านบาท 2558 (แผนฯ) 2559 (แผนฯ) ส งก อสร างผ กพ นเด มของส าน กงาน อธ การบด และหน วยงานต าง ๆ ส งก อสร างผ กพ นใหม ของส าน กงาน อธ การบด และหน วยงานต าง ๆ (ขอ ป 57 และ 58) รวมท งส น ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ ประจ าป พ.ศ.2555 จากรายงาน ประจ าป พ.ศ.2555 ตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ส วนใหญ ม ความ สอดคล องร วมของแผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและการแก ไขป ญหา จ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ ด งน ว ตถ ประสงค ข อ 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต อเน องสอดคล องก บศ กยภาพของพ น เก ดการพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมกระจายต วอย างเท าเท ยมในท กระด บ ตรงก บความต องการไม ท าลายอ ตล กษณ และว ถ ช ว ตของประชาชน ตลอดจนม ผลต อการสน บสน นการแก ไขป ญหาความม นคง

14 ข อ 3 สถาบ นการศ กษาของร ฐและเอกชนได ร บการพ ฒนาค ณภาพของหล กส ตรการศ กษาและ คร ท งสายสาม ญและศาสนาอย างครบถ วน และผลส มฤทธ ทางการศ กษาม ค ณภาพเท ยบเท ามาตรฐานกลางของ ประเทศ ว ตถ ประสงค ข อ 5 การเสร มสร างการเร ยนร และสร างความตระหน กในค ณค าของการอย ร วมก นภายใต ความหลากหลายของว ถ ช ว ตและว ฒนธรรม ข อ 1 ประชาชนในพ นปฏ บ ต ตามประเพณ และศาสนา เป นพล งสร างสรรค ส งคม พห ว ฒนธรรมและเป นยอมร บของส งคมท งภายนอกและภายใน รวมท งเก ดความร ส กและความภาคภ ม ใจใน การเป นพลเม องไทย ข อ 2 การฟ นฟ อน ร กษ ร กษาอ ตล กษณ ทางภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ด วยกระบวนการม ส วนร วมของประชาชนในพ นม เพ มข น ข อ 3 เด กและเยาวชน ม ความร ภาษาไทย ภาษามลาย ภาษามลาย ถ น และ ภาษาต างประเทศส าค ญในท กระด บการศ กษา และร อยละได ด าเน นการจร ง ป พ.ศ.2555 เท ยบก บโครงการ/ ก จกรรมได บรรจ ในแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประเด น โครงการ ตามแผน ร อยละ โครงการ ตามแผน โครงการ ได ด าเน นการ ร อยละ โครงการ ได ด าเน นการ ฌ ร อยละ โครงการได ด าเน นการ เท ยบโครงการ ตามแผน 1. การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย บร การว ชาการส ช มชน ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม การบร หารจ ดการด 8* รวมท งส น * ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ม ของ ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน 39 โครงการ ท งน ย งไม ม การด าเน นการรายงานผลการ ด าเน นงานของแผนพ ฒนาส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน

15 และร อยละด าเน นการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามมาของใช ด าเน นการ ประเด น โครงการ ได ด าเน นการ แผ น ด น ร อยละ ของงบฯ แผ นด น มาของ ร อยละ รายได ของงบฯ รายได อ นๆ ญ ร อยละ ของงบฯ อ นๆ 1. การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย บร การว ชาการส ช มชน ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. การบร หารจ ดการด รวมท งส น ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 ด าน 1. ไม ได ด าเน นการ เน องจากไม ได ร บจ ดสรรในการด าเน นการ 2. บาง ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอในการด าเน นงาน ข อเสนอแนะ 1. ควรจ ดสรรเพ มเต มในการด าเน นงาน ด านเวลา/สถาน 1. ม ผ เข าร วมสนใจเข าร วมมาก ท าให สถานในการด าเน นงานไม สามารถ รองร บผ เข าร วมได 2. ระยะเวลาในการด าเน นงานน อยเก นไป ข อเสนอแนะ 1. ปร บร ปแบบการจ ดก จกรรม โดยเน นก จกรรมกล มย อยให มากข น 2. ขอใช สถานต างคณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน 3. ขยายระยะเวลาในการด าเน นการของ ด านบ คลากร 1. บ คลากรในการจ ดขาดประสบการณ ในการจ ด 2. มาตรฐานของกล มม ความร ท กษะแตกต างก น 3. กล มเคยผ านการเข าร บการฝ กอบรมและไม ตรงก บความต องการของผ จ ดโครงการ/ ก จกรรม ข อเสนอแนะ 1. ศ กษาด งานและจ ดหาผ ม ประสบการณ มาถ ายทอดและเป นพ เล ยงในการด าเน นโครงการ 2. ทดสอบ pre-test เพ อแบ งกล มผ เข าร วม 3. ควรจ ดก จกรรมอย างต อเน อง เพ อให เก ดการพ ฒนาศ กยภาพของผ เข าร วม

16 ด านป จจ ยภายนอกเก ยวข อง 1. การประชาส มพ นธ ของพ นในการด าเน นการไม ท วถ ง 2. การเม องภายในพ นด าเน นการ ฎ

17 1 บทน า การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 น บว าม ความส าค ญและจ าเป นต อการบร หารงานเป นอย างย ง เน องจากการต ดตาม และประเม นผลเป นการประเม นผลงานการปฏ บ ต งานของป ผ านมาว าม ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาฯได วางไว หร อไม เพ อว ดถ งประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในแต ละประเด น เพ อ เปร ยบเท ยบการด าเน นงานของป ผ านมา ความส าค ญของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ เป นเคร องม อจ าเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพของ โครงการด าเน นการอย และเป นป จจ ยส าค ญในการบร หารเช งกลย ทธ กล าวค อ หล งจากได น าแผนพ ฒนา ไปส การปฏ บ ต จ าเป นจะต องม การต ดตามและประเม นผลเพ อให ทราบถ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตลอดจนเป นการว เคราะห ถ งความเปล ยนแปลงเก ดจากปฏ บ ต งาน ส าหร บน าไปทบทวนและปร บปร ง กระบวนการท างานให สอดคล องก บสถานการณ เปล ยนแปลงไป ประโยชน ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1. จ ดสรรทร พยากรของว ทยาเขตป ตตาน สามารถพ จารณาจากการต ดตามและประเม นผลว า ก จกรรมใดได ทร พยากรเพ ยงพอจะปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพและเพ ยงพอต อความต องการของคณะ/ หน วยงาน 2. ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงาน การประเม นผลจะแสดงให เห นถ งการปฏ บ ต งาน ของส วนต างๆว าเป นไปตามก าหนดไว หร อไม จ ดประสงค ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1. เพ อต ดตามโครงการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ เพ อทราบป ญหาและอ ปสรรคในการปฏ บ ต งานตามโครงการ/งาน/ก จกรรมต างๆ ซ งจะน าไปส การ ปร บแผนงานโครงการ/แผนปฏ บ ต การในช วงเวลาเหมาะสม 3. เพ อให ทราบส มฤทธ ผลโดยรวมของการข บเคล อนแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ การต ดตาม (Monitoring) เป นการต ดตามเพ อให ทราบความก าวหน าในการด าเน นงานตามโครงการ/ ก จกรรมต างๆ ได ร บและได บรรจ ไว ในแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ.2555 และในกรณ พบ อ ปสรรคในการด าเน นงาน จะได พ จารณาแนวทางในการแก ไขปร บปร งให โครงการต างๆ ส าเร จล ล วงไปได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยว ธ การต ดตามการด าเน นงาน ให คณะ/หน วยงานต ดตามการด าเน นงานโครงการ/ ก จกรรมในความและจ ดท ารายงานพร อมท งใช จร ง

18 การประเม นผล (Evaluation) เป นการรวบรวมผลการต ดตามความก าวหน าของโครงการและการ ประเม นผลโครงการของท กส วนราชการ เพ อว เคราะห และประเม นตามโครงการ โดยจ ดท า และรายงานการประเม นผลโครงการเสนอต อต อประช มคณะกรรมการว ทยาเขตป ตตาน เพ อใช เป นข อม ล ประกอบการพ จารณาพ ฒนา/ปร บปร งการด าเน นงานโครงการน นๆ และเป นข อม ลประกอบการจ ดท า แผนพ ฒนาและต งในป ต อไป โดยม การประเม นผลเป น 2 ประเภท ได แก - การประเม นผลการน าแผนพ ฒนาไปปฏ บ ต ในเช งปร มาณ เป นการประเม นผลความส าเร จในการด าเน นงานและการใช ในแต ละโครงการ โดย พ จารณาจากของโครงการได ก าหนดไว ในแผนด าเน นการและได ใช - การประเม นผลการน าแผนพ ฒนาไปปฏ บ ต ในเช งค ณภาพ เป นการประเม นผลส าเร จของโครงการม ล กษณะเป นการจ ดการอบรม/ศ กษาด งาน โดยการ ประเม นผลความส าเร จของเช งค ณภาพได ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาสามป และแผนด าเน นการ ประจ าป โดยผ โครงการจะต องท าการส ารวจความค ดเห นของผ เข าร บการอบรม/ศ กษาด งาน ม ต อ การด าเน นการในภาพรวมของโครงการ ประกอบด วย กระบวนการต ดตามและประเม น ซ งสามารถอธ บายได ด งน 1. กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส งบ นท กข อความแจ งให คณะ/หน วยงานทราบและด าเน นการ ตาม หน งส อกองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน มอ 123/ว 121 ลงว น 14 ธ นวาคม พ.ศ.2555 เร อง รายงานผลการ ด าเน นงาน ประจ าป พ.ศ.2555 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ศ กษาจากเอกสารการรายงานต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ของคณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน ซ งเป นการตรวจสอบการ ด าเน นก จกรรมตามโครงการว าสามารถเป นไปตามต งไว หร อไม เพ อให ม การปร บเปล ยนว ธ การ ด าเน นงานจะสามารถน าไปส การบรรล แผนก าหนดไว ได โดยเคร องม อใช ในการต ดตาม ค อ แบบรายงาน ประจ าป พ.ศ.2555 ซ งประกอบด วย การต ดตามการด าเน นงานของและใช การต ดตามมาของ ของ ตลอดจนและป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานการ ประเม นผลแผนพ ฒนาฯ เป นการตรวจสอบผลเก ดข นจร ง เม อด าเน นโครงการแล วเสร จเปร ยบเท ยบก บ ว ตถ ประสงค ก าหนดไว 3. การต ดตามและประเม นผลตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ อย างน อยป ละ 1 คร ง แล วรายงานผลและเสนอต อประช มคณะกรรมการว ทยาเขต ป ตตาน ทราบ 2

19 3 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ข นตอนการปฏ บ ต งาน เร มต น ประช มหาร อแนวทางการด าเน นงานต ดตามและประเม นผล การด าเน นการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ ดท าบ นท กแจ งให คณะ/หน วยงานจ ดท าข อม ลตามแบบฟอร ม ก าหนด เพ อส ารวจของคณะ/หน วยงาน ตาม แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน คณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน ส งข อม ล รวบรวมและ ตรวจสอบข อม ล ปร บปร ง/แก ไข ว เคราะห และสร ปของคณะ/หน วยงาน ตาม แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ไม เห นชอบ น าเสนอห วหน างาน/ ผอ.กองแผนงานฯ/ รองอธ การบด ฝ ายวางแผนฯ เห นชอบ เสนอประช ม คณะกรรมการประจ าว ทยาเขตว ทยาเขตป ตตาน เพ อทราบ เผยแพร เอกสารบนเว บไซต กองแผนงาน ว ทยาเขตป ตตาน ส นส ด แผนภาพ 1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน

20 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ความล าช าของการจ ดส งรายงานของคณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน ซ งส งผลกระทบต อการจ ดท ารายงานตามแผนพ ฒนาฯว ทยาเขตป ตตาน และ น าเสนอต อประช มคณะกรรมการว ทยาเขตป ตตาน ล าช า 2. การรายงานตามแผนพ ฒนาฯ ไม เป นไปตามแบบฟอร มกองแผนงานว ทยาเขต ป ตตาน ก าหนดไว 3. ข อม ลของบางคณะ/หน วยงานไม ครบถ วนสมบ รณ ท าให ไม สามารถว เคราะห ข อม ลด านได 4. เน องจากม จ าก ด จ งไม สามารถด าเน นการได ท กโครงการและสนองตามความ ต องการของคณะ/หน วยงานได ข อเสนอแนะ 1. ให คณะ/หน วยงานรายงานภายในว นเวลาก าหนดไว 2. ควรจ ดท ารายงานตามแผนพ ฒนาฯ ตามแบบฟอร มอย างถ กต องและครบถ วน 3. ใดคณะ/หน วยงานต องการด าเน นการในป น น ให จ ดท า รายละเอ ยดและค าขอประจ าป ตามแบบฟอร มและช วงเวลากองแผนงานว ทยาเขต ป ตตาน ก าหนดไว 4

21 แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยเป นเล ศ บนฐานพห ว ฒนธรรม เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย โดยค ณล กษณะ ของว ส ยท ศน สามารถแยกประเด นส าค ญ ด งต อไปน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม Core Purpose มหาว ทยาล ยเพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย Core Value มหาว ทยาล ยเป นเล ศ Visionary Goal ค าอธ บายว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม หมายถ ง เป นมหาว ทยาล ยม แนวทางการสร างความเข าใจบน พ นฐาน ส งคมม บ คคลหลากหลายครอบคร ว หลายเช อชาต หลายศาสนา หลายชนช น มาอย ร วมก นอย าง ส นต ส ข ไม ม การแบ งแยกชนช น เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย หมายถ ง จ ตว ญญาณ ประโยชน ของเพ อนมน ษย เป นก จหน ง ซ ง เป นพระราชด าร สของสมเด จพระมห ตลาธ เบศรอด ลยเดชว กรม พระบรมราชชนก ว า ขอให ถ อประโยชน ส วนต ว เป นสอง ประโยชน ของเพ อนมน ษย เป นก จหน ง ลาภ ทร พย และเก ยรต ยศ จะตกแก ท านเอง ถ าท านทรงธรรมะแห งอาช พ ไว ให บร ส ทธ โดยถ กน ามากล าวถ ง น ามาส การส มผ ส น ามาส การปฏ บ ต ให เป นว ฒนธรรมองค กรอย างแท จร ง และถ ายทอด ให ก บคนร นต อๆไป เพ อจะท าหน าอ นม ค ณต อสาธารณะ ในการพ ฒนามหาว ทยาล ยก จะม งส ท ศทางเด ยวก น เป นมหาว ทยาล ยม ค ณค า ม เก ยรต ยศ ม ความสง างาม ม ศ กด ศร เป นศร ทธาของสาธารณะ เป นสมบ ต สาธารณะอ นล าค าของส งคมไทย มหาว ทยาล ยเป นเล ศ หมายถ ง เป นมหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการสอดคล องก บเกณฑ ค ณภาพการศ กษาเพ อการด าเน นการเป นเล ศ ซ งเป นการจ ดการท งองค กร เพ อบรรล ความส าเร จขององค กร เป นไปอย างบ รณาการและแนวทางเด ยวก น ในการพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นองค กรส ความเป นเล ศในท กด าน โดยม ค าน ยมหล กและแนวค ด 11 ประการ ค อ 1) การน าองค กรอย างม ว ส ยท ศน 2) ความเป นเล ศม งเน น ล กค า 3) การเร ยนร ขององค กรและของแต ละบ คคล 4) การเห นค ณค าของพน กงานและค ค า 5) ความคล องต ว 6) การม งเน นอนาคต 7) การจ ดการนว ตกรรม 8) การจ ดการโดยใช ข อม ลจร ง 9) ความต อส งคม 10) การม งเน นและการสร างค ณค า 11) ม มมองเช งระบบ พ นธก จ ว ทยาเขตป ตตาน ม พ นธก จโดยก าหนดตามความสอดคล องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ค อ พ นธก จ 1 พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นส งคมฐานความร บนพ นฐานพห ว ฒนธรรมและหล กเศรษฐก จ พอเพ ยงโดยให ผ ใฝ ร ได ม โอกาสเข าถ งความร ในหลากหลายร ปแบบ พ นธก จ 2 สร างความเป นผ น าทางว ชาการ ในสาขาสอดคล องก บศ กยภาพพ นฐานของภาคใต และ เช อมโยงส เคร อข ายสากล พ นธก จ 3 ผสมผสานและประย กต ความร บนพ นฐานประสบการณ การปฏ บ ต ส การสอนเพ อสร างป ญญา ค ณธรรม สมรรถนะและโลกท ศน สากลให แก บ ณฑ ต

22 6 ประเด น การก าหนดประเด นมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) เป นการก าหนดตามภารก จหล ก เพ อเป นการแปลงแผนส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ซ งในแต ละประเด น ประกอบด วย ท ศทางเช ง เป าประสงค ต วช ว ด และกลย ทธ เพ อให ผ บร หาร คณะ/หน วยงาน และผ น าไปพ จารณาประกอบการด าเน นงานต อไป โดยว ทยาเขตป ตตาน ได ก าหนดประเด นไว 5 ประเด น ประกอบด วย ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประเด น 2 การว จ ย ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด น 5 การบร หารจ ดการด.

23 ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต 7 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1. บ ณฑ ตม ความร ม ค ณธรรม 1. ส มฤทธ ผลทางการศ กษา ของน กศ กษา 2. บ ณฑ ตม งานท าภายใน ระยะเวลาก าหนด 3. การประเม นความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ต (ด านความร ค ณธรรม จร ยธรรม) 4. ร อยละของหล กส ตร ได ร บมาตรฐาน 5. ร อยละของผ ส าเร จ การศ กษาตามหล กส ตร และระยะเวลาก าหนด 2. บ ณฑ ตเป นผ ม ความร ด าน ภาษา และท กษะสากล 1. บ ณฑ ตม ความร ทางด าน ภาษาโดยเน น ภาษาอ งกฤษ จ น มลาย 2. บ ณฑ ตม ความร และ ท กษะด านสารสนเทศ ท กษะเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ส งเสร มให น อมน าพระราชปณ ธานฯ มา ใช ในการเร ยนการสอน 2. สน บสน นให ม การเร ยนการสอนบนฐาน ของงานว จ ย 3. จ ดท าแนวทางและกรอบในการร บ น กศ กษาเพ อให ได น กศ กษาม ค ณภาพ และหลากหลายพ น (เน นน กเร ยนม ผลการเร ยนด ในพ น 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต ) 4. พ ฒนาหล กส ตรให ได มาตรฐานตาม ก าหนด (สกอ. พรบ.การศ กษา ฯลฯ) 5. ส งเสร มการจ ดร ปแบบการประเม นผล การเร ยนการสอนเน นสภาพจร ง 6. พ ฒนาการเร ยนร สม ยใหม โดย สน บสน นใช การเร ยนร สม ยใหม พ ฒนา ทร พยากรการเร ยนร สม ยใหม เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 7. ส งเสร มการจ ดก จกรรมของน กศ กษา โดยใช หล กการม ส วนร วมก บช มชน ส งคม และผ ม ส วนได ส วนเส ยบนฐาน พห ว ฒนธรรมใน 3 จ งหว ดชายแดนใต (ใช หล กการม ส วนรวมของผ ม ส วนได ส วนเส ย) 1. สร างบรรยากาศการเร ยนร 2. สน บสน นโครงการแลกเปล ยนน กศ กษา และบ คลากรในแถบเอเช ยภายในป ส งเสร มท กษะด านภาษาต างประเทศ อย างน อย 2 ภาษา (เน นภาษาจ น ) 4. ส งเสร มกระบวนการสร างความเข มแข ง ด านท กษะช ว ตบนความหลากหลาย ทางว ฒนธรรม น กศ กษาส สากล 5. ส งเสร มให น กศ กษาม ท กษะสารสนเทศ และท กษะเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ พ ฒนาตนเอง พ ฒนางาน และการ เร ยนร ตลอดช ว ต

24 ประเด น 2 การว จ ย 8 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1.งานว จ ยม ค ณภาพบน ฐานพห ว ฒนธรรมและ เช อมโยงส สากล 2. เป นศ นย กลางการว จ ย และพ ฒนาเพ อสร าง นว ตกรรม 3. ม องค ความร การว จ ย เพ อยกระด บ ความสามารถของช มชน และแก ป ญหา 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต อย าง ย งย น 1. ผลงานว จ ยใช ประโยชน หร อได ร บการ ต พ มพ (จดส ทธ บ ตร อ างอ งน ามาใช ในการ พ ฒนาช มชน) ใน ระด บชาต /นานาชาต โดยใช สหว ทยาการ 2. ม กลไกในการสน บสน น การผล ตผลงานว จ ย 1. ผลงานนว ตกรรม เก ดข นใหม 1. อ ตราส วนงานว จ ย สามารถน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา การแก ไขป ญหาหร อ ยกระด บความสามารถ ของช มชน 2. ก จกรรม/งาน ใหม เก ดข นในช มชน ซ งเป นผลมาจาก งานว จ ย (output outcome) 1. สร างเคร อข ายว จ ยด านพห ว ฒนธรรมในระด บ ท องถ น ระด บชาต /นานาชาต 2. สน บสน นการต พ มพ น าเสนอผลงานว จ ยใน วารสารว ชาการ การประช มว ชาการท งใน ระด บชาต /นานาชาต 3. ม ระบบกลไกสน บสน นการพ ฒนางานว จ ยบน ฐานพห ว ฒนธรรมม ค ณภาพ( ว จ ย/ปร กษา/คล น กว จ ย/ระบบพ เล ยง/ศ นย / ส าน กว จ ยเป นระบบช ดเจน) 1. ส งเสร มเคร อข ายการท างานว จ ยแบบม ส วน ร วมและพ ฒนากลไกในการท าการว จ ยส การ พ ฒนานว ตกรรม 2. จ ดท าข อตกลงความร วมม อในการว จ ยก บ สถาบ นอ ดมศ กษาและคณะว ชาต างๆ ใน ต างประเทศเพ อส งเสร มค ณภาพการว จ ยและ การเผยแพร งานว จ ยส ระด บนานาชาต 3. ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการในศาสตร ม ความโดดเด นเฉพาะด าน 4. บ รณาการความร จากงานว จ ย นว ตกรรม ส กระบวนการเร ยนการสอน การบร การ ว ชาการ 1. ร วมม อก บองค กร ช มชน หน วยงานในพ น ก าหนดโจทย ว จ ยตรงก บความต องการของช มชน ในการแก ป ญหา 2. ส งเสร มงานว จ ยเช งปฏ บ ต การ 3. สน บสน นการว จ ยก าหนดโจทย ว จ ยจาก ช มชนโดยการม ส วนร วมของช มชนและขยาย ขอบข ายการว จ ยโดยการสร างความร วมม อก บ สถาบ นการศ กษาในพ น 4. ส งเคราะห องค ความร จากการว จ ยม เพ อยกระด บความสามารถของ ช มชนและการพ ฒนาช มชนต นแบบเพ อเป น กรณ ศ กษา 5. จ ดท าฐานข อม ลเก ยวก บแนวปฏ บ ต ด ด านการ แก ไขป ญหาความข ดแย งและสถานการณ ความไม สงบของภ ม ภาคต างๆ เพ อต อยอดในการพ ฒนา โจทย ว จ ยและการว จ ยเพ อแก ไขป ญหา

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information