รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555"

Transcription

1 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556

2 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต เป นกระบวนการต องด าเน นการต อเน องจากการวางแผน ซ งม ความส าค ญต อระบบบร หารจ ดการ เน องจากการบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต เป นการอธ บายส ง เป นนามธรรมจากการวางแผนโดยน ามาปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม เพ อบอกถ งผลส มฤทธ จากการด าเน นการ ผลส มฤทธ ได จากการบร หารแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต จ งเป นต วช ว ดว าองค การม ระบบการบร หารแผน และการน าแผนไปปฏ บ ต ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพเพ ยงใด หล งจากได ปฏ บ ต ด าเน นการตามแผนกลย ทธ จ าเป นต องม การก าก บต ดตาม และประเม นผล เพ อให ทราบผลความก าวหน าในการปฏ บ ต งานและให เก ดการ พ ฒนาต อไป มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ และได น าไปปฏ บ ต ตามแนวทางการพ ฒนาก าหนดไว ให ส าเร จล ล วง บรรล ตามว ตถ ประสงค และ ท าให เล งเห นถ งความส าค ญการรายงานของโครงการ ต างๆ จ งได ด าเน นการก าหนดว ธ การต ดตามและประเม นผล ซ งให คณะ/หน วยงานรายงาน ของโครงการบรรจ ในแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ด งน น เพ อให การพ ฒนาแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ให สอดคล องป ญหา ข อเสนอแนะ และ แนวทางการพ ฒนาเหมาะสมก บพ นและสถานการณ ภายนอก ให ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพเพ มมาก ข นในป ต อๆไป จ งม การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ประจ าป 2555 และสร ปรายงานผล เสนอคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน ร บทราบต อไป กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556

3 (2) สารบ ญ เร อง หน า ค าน า (1) สารบ ญ (2) สารบ ญตาราง (3) สารบ ญภาพ (4) บทสร ปส าหร บผ บร หาร ก-ฎ ส วน 1 บทน า ความส าค ญของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ประโยชน ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 จ ดประสงค ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 4 ส วน 2 ว ส ยท ศน พ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 5 ประเด น เป าประสงค ของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 6 ส วน 3 ว เคราะห โครงการตามแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ 19 ส วน 4 ประจ าป พ.ศ ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ด นส งก อสร างด าเน นการ 90 ภาคผนวก - แบบฟอร มรายงาน ประจ าป พ.ศ รายละเอ ยดแบบรายงาน - ร วมของแผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและ การแก ไขป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ

4 (3) ตาราง สารบ ญตาราง 1 ต างๆของคณะ/หน วยงานรายงานผลด าเน นการ ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามประเด น 16 2 และร อยละได ด าเน นการจร ง ป พ.ศ.2555 เท ยบก บได บรรจ ในแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ าแนกตามการรายงานผล การด าเน นงาน 17 3 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามการด าเน นการ 17 4 และร อยละด าเน นการตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามมาของใช ด าเน นการ 18 หน า

5 (4) สารบ ญภาพ ภาพ หน า 1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน 3

6 ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร ประจ าป 2555 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด น เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการและเจ าภาพในการด าเน นงาน โดยม สาระส าค ญโดยส งเขป ด งน ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยเป นเล ศ บนฐานพห ว ฒนธรรม เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย โดยค ณล กษณะ ของว ส ยท ศน สามารถแยกประเด นส าค ญ ด งต อไปน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม Core Purpose มหาว ทยาล ยเพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย Core Value มหาว ทยาล ยเป นเล ศ Visionary Goal พ นธก จ โดยย ดตามพ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ด งน พ นธก จ 1 พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นส งคมฐานความร บนพ นฐานพห ว ฒนธรรมและหล ก เศรษฐก จ พอเพ ยงโดยให ผ ใฝ ร ได ม โอกาสเข าถ งความร ในหลากหลายร ปแบบ พ นธก จ 2 สร างความเป นผ น าทางว ชาการ ในสาขาสอดคล องก บศ กยภาพพ นฐานของภาคใต และเช อมโยงส เคร อข ายสากล พ นธก จ 3 ผสมผสานและประย กต ความร บนพ นฐานประสบการณ การปฏ บ ต ส การสอนเพ อสร าง ป ญญา ค ณธรรม สมรรถนะและโลกท ศน สากลให แก บ ณฑ ต ประเด น ประกอบด วย 5 ประเด น ค อ ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประเด น 2 การว จ ย ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด น 5 การบร หารจ ดการด ว ทยาเขตป ตตาน ได ร วมก นก าหนดเป าประสงค ซ งเป นของการด าเน นงานในแต ละ ประเด นร วมก นรวมท งส น 19 เป าประสงค ได แก 1. ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 2 เป าประสงค ได แก 1.1 บ ณฑ ตม ความร ม ค ณธรรม 1.2 บ ณฑ ตเป นผ ม ความร ด านภาษา และท กษะสากล 2. ประเด น 2 การว จ ย ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 2.1 งานว จ ยม ค ณภาพบนฐานพห ว ฒนธรรมและเช อมโยงส สากล 2.2 เป นศ นย กลางการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างนว ตกรรม 2.3 ม องค ความร การว จ ยเพ อยกระด บความสามารถของช มชนและแก ป ญหา 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต อย างย งย น 2.4 ม กลไกการพ ฒนาระบบบร หารงานว จ ยม ประส ทธ ภาพ

7 ข 3. ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประกอบด วย 5 เป าประสงค ได แก 3.1 เป นศ นย กลางความร ในการบร การว ชาการเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน/ส งคม โดยม เคร อข ายความร วมม อจากหน วยงานภายในและภายนอก 3.2 การน าองค ความร จากงานว จ ยส การให บร การว ชาการม เพ อการพ ฒนาศ กยภาพ ของช มชน/ส งคม 3.3 ช มชนและส งคมได ร บการบร การว ชาการด วยช องทางหลากหลายสอดคล องก บความต องการ ของช มชนโดยใช องค ความร และเทคโนโลย ท นสม ย 3.4 ระบบการประชาส มพ นธ งานบร การว ชาการสามารถส อสารส กล มได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 ส งเสร มและยกระด บค ณภาพช ว ตของช มชน/ส งคม 4. ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 4.1 ม ระบบการเร ยนร ด านว ฒนธรรม บนพ นฐานของน เวศว ฒนธรรม 4.2 สร างองค ความร ทางว ชาการด านว ฒนธรรม 4.3 บร หารจ ดการหน วยงานเก ยวข องให สามารถด าเน นก จกรรมทางด านว ฒนธรรมส ส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.4 สร างความร วมม อก บหน วยงานภายในและภายนอกเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม 5. ประเด น 5 การบร หารจ ดการด ประกอบด วย 4 เป าประสงค ได แก 5.1 ผ ม ส วนได ส วนเส ยม ความเช อม นในการบร หารจ ดการใช หล กธรรมาภ บาลท วท งองค กร 5.2 ผ บร หารและผ ภารก จสามารถบร หารงานและต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพโดย ใช ระบบสารสนเทศม ศ กยภาพ 5.3 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน เป นองค กรแห งการเร ยนร 5.4 บ คลากรของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน สามารถพ ฒนางานและองค กรได อย างม ประส ทธ ผลในส งแวดล อมมหาว ทยาล ยแห งความส ข สร ปตามแผนงาน/ ประจ าป พ.ศ ด งน 1. คณะ/หน วยงานใหม ได ด าเน นการม รายละเอ ยด ด งน 1.1 โครงการจ ดต งคณะเทคโนโลย และการพ ฒนาส งคม เม อว น 19 กรกฎาคม 2555 ได ม การประช มหาร อการจ ดต งคณะเทคโนโลย และ การพ ฒนาส งคม และประช มม มต ด งน 1) ให เร มด าเน นการด วยการเป ดหล กส ตรของคณะจ ดต งไปก อนเพ อเตร ยม ความพร อมตามแนวโน มความเป นไปได จะจ ดต งคณะฯในล าด บต อไป 2) หล กส ตรใหม ด งกล าว ในเบ องต นให ด าเน นการภายใต การก าก บด แลในส งก ด ของแผนกว ชาเทคโนโลย การเกษตร ภาคว ชาเทคโนโลย และการอ ตสาหกรรม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และม การบร หารจ ดการแบบบ รณาการจากหลายคณะ/หน วยงานร วมก น 3) กองแผนงานฯ น าผลการประช มหาร อด งกล าว เสนอวาระเพ อทราบต อ ประช มคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน คร ง 5/2555 เม อว น 31 กรกฎาคม ม ค าส งมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร /2555 เร อง แต งต ง คณะกรรมการจ ดท าหล กส ตรโครงการจ ดต งคณะเทคโนโลย และการพ ฒนาส งคม

8 ค 1.2 โครงการจ ดต งคณะเภส ชศาสตร ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการก อสร างอาคารบร หารคณะ เภส ชศาสตร และสาธารณส ขศาสตร ประจ าป พ.ศ โครงการจ ดต งคณะสาธารณส ขศาสตร ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการก อสร างอาคารบร หารคณะ เภส ชศาสตร และสาธารณส ขศาสตร ประจ าป พ.ศ โรงเร ยนสาธ ตอ สลาม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) ผลการด าเน นการ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการจ ดต งโรงเร ยนสาธ ตอ สลาม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ศ นย พ ฒนาท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) ผลการด าเน นการ ได ร บคร ภ ณฑ จากแผ นด น ประจ าป พ.ศ ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน นแผ นด นในการจ ดต งศ นย พ ฒนา ท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา ประจ าป พ.ศ สถาบ นเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา ผลการด าเน นการ เสนอวาระเพ อพ จารณาต อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน คร ง 56 (2/2555) เม อว น 15 ก มภาพ นธ 2555 และประช มม มต ให ผ เก ยวข องด าเน นการ ด งน 1) ประช มโดยรองอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ย นด ร บเร องด งกล าวไปหาร อ ร วมก บท มบร หารของโครงการจ ดต งสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา เม อได ข อสร ปแล วจะ น าหาร อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน อ กคร ง ได ม การหาร อร วมก บท มบร หารของโครงการจ ดต งสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา แล ว เอกสารโครงการจ ดต งสถาบ นสม ทรร ฐเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ศ กษา อย ระหว าง ด าเน นการจ ดท าปร บปร ง 1.7 ศ นย พ ฒนาก ฬาและส ขภาพ ผลการด าเน นการ เสนอวาระเพ อพ จารณาต อประช มท มบร หารว ทยาเขตป ตตาน คร ง 58 (4/2555) เม อว น 12 ม ถ นายน 2555 และประช มม มต มอบกองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ปร บปร งข อม ล เพ อน าเสนออ กคร ง

9 1.8 โครงการจ ดต งสถาบ นภาษา ผลการด าเน นการ ม ค าส งมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 50585/2555 ลงว น 6 ก นยายน 2555 ได แต งต งคณะท างานโครงการจ ดต งสถาบ นภาษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน เม อว น 19 พฤศจ กายน 2555 ได ม การประช มหาร อการจ ดต งสถาบ นภาษา และประช มฯม มต ให ด าเน นการ ด งน 1) เห นชอบให สถาบ นภาษาฯ เป นหน วยงานกลางระด บคณะ/เท ยบเท า ภายใต การ ก าก บด แลของว ทยาเขตป ตตาน ม สายงานการบร หารก าก บด แลโดยผ อ านวยการสถาบ น และม ภารก จหล ก 2 ส วน ค อ - เป นหน วยงานทดสอบท กษะทางภาษา - เป นหน วยงานพ ฒนาศ กยภาพทางภาษา 2) ประช มฯ ได มอบให ผ แทนคณะท างานฯ จาก 2 หน วยงาน ค อ 2.1) รองศาสตราจารย อ บรอฮ ม ณรงค ร กษาเขต (ว ทยาล ยอ สลามศ กษา) 2.2) ผ ช วยศาสตราจารย อด ศา เบญจร ตนานนท (คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ) ช วยประสานงานและให ข อม ลเพ มเต ม ได แก - ข อม ลประกอบในประเด นร างโครงการจ ดต งสถาบ นภาษาฯ เพ อจ ดท าเป นฉบ บสมบ รณ - ก จกรรมหร อโครงการต างๆในแผนการด าเน นงานของสถาบ น ภาษาฯ เพ อใช ประกอบในเอกสารเสนอจ ดต งสถาบ นภาษาฯ และจ ดท ารายละเอ ยดของก จกรรม เพ อเป นค าขอ พ.ศ ) การด าเน นงานของสถาบ นภาษาม 2 ส วน โดยให บ รณาการเบ องต นให ม ผ หล กแต ละด านค อ 3.1) การทดสอบท กษะทางภาษาเพ ออ สลามศ กษา โดย ว ทยาล ย อ สลามศ กษา 3.2) การพ ฒนาศ กยภาพทางภาษาและทดสอบท กษะทางภาษาท วไป โดย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท งน ด านภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย ภาษาจ น ภาษาเกาหล ฯลฯ มอบหมาย ให คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นผ ส วนด านภาษาเพ ออ สลามศ กษา ภาษา อาหร บ ภาษามลย ฯลฯ มอบหมายให ว ทยาล ยอ สลามศ กษา เป นผ 4) เม อจ ดท าโครงการจ ดต งสถาบ นภาษาฯ เสร จสมบ รณ แล ว ให เสนอต อ คณะท างานโครงการจ ดต งสถาบ นภาษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ จารณาก อน แล วจ งน าเสนอต อประช มคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตป ตตาน ในล าด บต อไป โครงการจ ดต งสถาบ นภาษาฯ อย ระหว างจ ดท าเอกสารและปร บปร งตาม ข อเสนอแนะคณะท างานโครงการจ ดต งสถาบ นภาษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ได ด าเน นการย นค าขอสน บสน น แผ นด น ประจ าป พ.ศ.2557 เพ อโครงการและก จกรรมสน บสน นด าเน นงานของ สถาบ นภาษาฯมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ง

10 จ 1.9 โครงการจ ดต งภาคว ชาพร คล น ก ในป 2555 ภาคว ชาพร คล น ก ได ร บอน ม ต จากประช มสภามหาว ทยาล ย ใน คราวประช มคร ง 345 (1/2556) เม อว น 5 มกราคม 2556 ม มต เห นชอบให การจ ดต ง ภาคว ชาพร คล น ก คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตามประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง การจ ดต งหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย เม อว น 29 มกราคม 2556 และป จจ บ นได ร บ จ ดสรรอ ตราก าล งประจ าภาคว ชาพร คล น กแล ว 9 อ ตรา - สาย ก และพน กงานสายว ชาการ 8 อ ตรา (ศ กษาต อปร ญญาเอก 4 อ ตรา) - สาย ข, ค และพน กงานสายสน บสน น 1 อ ตรา (ต าแหน งน กว ทยาศาสตร ) 2. สาขาว ชาใหม ได ด าเน นการม รายละเอ ยด ด งน สาขาว ชาใหม ด าเน นการในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ าแนกตามคณะ/ระด บการศ กษา/ป ด าเน นการ คณะ/หน วยงาน/ ระด บการศ กษา สาขาว ชาใหม ป จะ ด าเน นการ ตามแผนฯ ผลการด าเน นการ คณะศ กษาศาสตร ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา 2556 การจ ดท าหล กส ตรย งไม แล ว เสร จ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาส งคมสงเคราะห 2555 หล กส ตรผ านคณะกรรมการ ว ชาการ ว ทยาเขตป ตตาน ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาภ ม สารสนเทศ 2556 เน องจากหล กส ตรย งไม แล ว เสร จ และบ คลากรย งไม เป นไป ตามเกณฑ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาโภชนศาสตร และการก าหนดอาหาร 2556 ร บน กศ กษา 30 คน สาขาว ชาว ศวกรรมซอฟต แวร 2556 ย งไม ได ด าเน นการร างหล กส ตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร สารสนเทศ 2556 ย งไม ได ด าเน นการร างหล กส ตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ย งไม ได ด าเน นการร างหล กส ตร สาขาว ชาช วว ทยาประย กต 2556 คาดว าจะด าเน นการเป ด หล กส ตร ป 2556 ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาว ทยาศาสตร การเกษตร ไม ม บรรจ ในแผนฯ หล กส ตรย งด าเน นการไม เสร จ/ อย ระหว างจ ดท า ระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาเทคโนโลย การประมง 2556 หล กส ตรย งด าเน นการไม เสร จ/ อย ระหว างจ ดท า

11 คณะ/หน วยงาน/ ระด บการศ กษา สาขาว ชาใหม ป จะ ด าเน นการ ตามแผนฯ ฉ ผลการด าเน นการ สาขาว ชาเคม ประย กต 2556 หล กส ตรย งด าเน นการไม เสร จ/ อย ระหว างจ ดท า ว ทยาล ยอ สลามศ กษา ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร อ สลาม (นานาชาต ) 2558 ก าล งจ ดท าหล กส ตรเพ อเสนอ คณะกรรมการประจ าว ทยาล ย ประกาศน ยบ ตร สาขาว ชาการสอนอ สลามศ กษา 2556 ก าล งจ ดท าหล กค ด บ ณฑ ต ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาตะว นออกกลางศ กษา 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด สาขาว ชากฎหมายอ สลาม 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด ระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาตะว นออกกลางศ กษา 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด สาขาว ชากฎหมายอ สลาม 2557 ก าล งจ ดท าหล กค ด คณะศ ลปกรรมศาสตร ระด บปร ญญาตร สาขาว ชา Islamic Arts 2559 ร บน กศ กษา 30 คน คณะว ทยาการส อสาร ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร และสนเทศ ศาสตร (Master of Computer Science and Information: CSI) 2556 ร บน กศ กษา 10 คน ท งน ได ม การก าหนด (ร าง) คณะกรรมการจ ดท าหล กส ตร และหล กค ดแล ว คณะร ฐศาสตร ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการปกครอง 2556 อาจารย ตามมาตรฐาน หล กส ตรย งไม พร อม โครงการจ ดต งคณะพยาบาลศาสตร ว ทยาเขตป ตตาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาพยาบาลศาสตร 2556 ก าล งปร บปร งหล กส ตรเพ มเพ อ น าเสนอต อประช มสภา ว ชาการ มา: ข อม ลภาระงานใหม ย นย นและขอชะลอการด าเน นการในป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะ/ สาขาว ชา/ระด บการศ กษา

12 3. น กศ กษาใหม น กศ กษาใหม ในระหว างป การศ กษา จ าแนกตามระด บการศ กษา ด งน ป การศ กษา ระด บการศ กษา (แผนฯ) (แผนฯ) (ผลด าเน นการ) (แผนฯ) (แผนฯ) 2558 (แผนฯ) ช 2559 (แผนฯ) ปร ญญาตร 3,045 3,340 2,419 3,360 3,470 3,470 3,470 ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวมท งส น 3,507 3,902 2,823 3,957 4,117 4,127 4,127 มา: รายงานว เคราะห น กศ กษาใหม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป การศ กษา ต ลาคม 2555 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน 4. อ ตราก าล งได ร บในป 2555 ตามแผนฯและกรอบอ ตราใหม อ ตราก าล งต องการเพ มในช วงป ม ด งน ป ประเภทบ คลากร (แผนฯ) (ได ร บอ ตราเพ มใหม ) 2556 (แผนฯ) 2557 (แผนฯ) 2558 (แผนฯ) พน กงานมหาว ทยาล ย ค าขอป 2555 (ตามแผนอ ตราก าล ง ระยะ 3 ป พ.ศ ) 53 อ ตรา - อน ม ต อ ตราเพ มใหม ป อ ตรา - สาย ก และ พนง..สายว ชาการ 58 ค าขอป 2555 (ตามแผนอ ตราก าล ง ระยะ 3 ป พ.ศ ) อ ตรา - อน ม ต อ ตราเพ มใหม 1 อ ตรา - สาย ข ค และ พนง..สายสน บสน น 55 ค าขอป 2555 (ตามแผนอ ตราก าล ง ระยะ 3 ป พ.ศ ) อ ตรา - อน ม ต อ ตราเพ มใหม 13 อ ตรา รวมท งส น ต องการพ ฒนาทางกายภาพ การพ ฒนาทางกายภาพตามแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ ประเภทส งก อสร าง 1 ป ของส าน กงานอธ การบด และหน วยงานต างๆ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2555 ม 1 รายการ ค อ ปร บปร งต อเต มอาคารหอศ ลป และหอว ฒนธรรมภาคใต ล านบาท ซ งอย ระหว างด าเน นการ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2556 ม 3 รายการ ค อ (1) ปร บปร งสายเมนไฟฟ า พร อมอ ปกรณ ไฟฟ าแสงสว าง(ทางเข า)และเคล อนย ายม เตอร ว ดหน วยไฟฟ า (แฟลต 3-7) ล านบาท ซ งได ด าเน นการแล วเสร จ (2) ก อสร างหล งคาคล มทางเท า ว ทยาเขตป ตตาน (ถนนสายกลางจาก ป อมยามด านหน าถ งป อมยามด านหล ง) ล านบาท และ (3) ปร บพ นสถาน บร การช มชน อ.เม อง จ.ป ตตาน ล านบาท อย ระหว างด าเน นการ 2559 (แผนฯ)

13 และตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2557 ม 1 รายการ ค อ ปร บปร งอาคารส าน กงาน ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง 0.3 ล านบาท ได ด าเน นการแล วเสร จ 5.2 ประเภทส งก อสร างผ กพ นเด มของส าน กงานอธ การบด และหน วยงานต างๆ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2555 ม 4 รายการ ค อ (1) โครงการก อสร างแฟลต พ กอาจารย และบ คลากร 4 หล ง (160 ย น ต) ล านบาท อย ระหว างด าเน นการเสนอ คณะร ฐมนตร เพ อขออน ม ต จ ดสรร (2) โครงการก อสร างอาคารหอพ กและศ นย น นทนาการ ล านบาท (3) โครงการก อสร างอาคารเร ยนรวม ว ทยาเขตป ตตาน ล านบาท และ (4) โครงการก อสร างอาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร พ นฐานและพร คล น ก ล านบาท ซ งท ง 3 รายการ เน องจากการเบ กจ ายไม เป นไปตามแผน จ งขอก นเง นไว เบ กเหล อมป ป ส งก อสร างผ กพ นใหม ของส าน กงานอธ การบด และหน วยงานต างๆ ตามแผนพ ฒนาฯ ป พ.ศ.2555 ม 5 รายการ ค อ (1) โครงการก อสร างหอพ ก น กศ กษา 1 หล ง (2) โครงการก อสร างอาคารท าการบร หารส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน (3) โครงการก อสร างศ นย ก ฬามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ระยะ 2 (4) โครงการก อสร าง อาคารหอประช ม ว ทยาเขตป ตตาน และ (5) โครงการอาคารศ นย นว ตกรรมการเร ยนร จะด าเน นการขอ ในป พ.ศ.2557 และ 2558 ประเภท 2555 (แผนฯ) ส งก อสร าง 1 ป ของส าน กงาน อธ การบด และหน วยงานต าง ๆ (ผลด าเน นการ) (ม การด าเน นโครงการ ป 56 และ 57) ป 2556 (แผนฯ) 2557 (แผนฯ) ซ หน วย : ล านบาท 2558 (แผนฯ) 2559 (แผนฯ) ส งก อสร างผ กพ นเด มของส าน กงาน อธ การบด และหน วยงานต าง ๆ ส งก อสร างผ กพ นใหม ของส าน กงาน อธ การบด และหน วยงานต าง ๆ (ขอ ป 57 และ 58) รวมท งส น ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ ประจ าป พ.ศ.2555 จากรายงาน ประจ าป พ.ศ.2555 ตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ส วนใหญ ม ความ สอดคล องร วมของแผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและการแก ไขป ญหา จ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ ด งน ว ตถ ประสงค ข อ 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต อเน องสอดคล องก บศ กยภาพของพ น เก ดการพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมกระจายต วอย างเท าเท ยมในท กระด บ ตรงก บความต องการไม ท าลายอ ตล กษณ และว ถ ช ว ตของประชาชน ตลอดจนม ผลต อการสน บสน นการแก ไขป ญหาความม นคง

14 ข อ 3 สถาบ นการศ กษาของร ฐและเอกชนได ร บการพ ฒนาค ณภาพของหล กส ตรการศ กษาและ คร ท งสายสาม ญและศาสนาอย างครบถ วน และผลส มฤทธ ทางการศ กษาม ค ณภาพเท ยบเท ามาตรฐานกลางของ ประเทศ ว ตถ ประสงค ข อ 5 การเสร มสร างการเร ยนร และสร างความตระหน กในค ณค าของการอย ร วมก นภายใต ความหลากหลายของว ถ ช ว ตและว ฒนธรรม ข อ 1 ประชาชนในพ นปฏ บ ต ตามประเพณ และศาสนา เป นพล งสร างสรรค ส งคม พห ว ฒนธรรมและเป นยอมร บของส งคมท งภายนอกและภายใน รวมท งเก ดความร ส กและความภาคภ ม ใจใน การเป นพลเม องไทย ข อ 2 การฟ นฟ อน ร กษ ร กษาอ ตล กษณ ทางภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ด วยกระบวนการม ส วนร วมของประชาชนในพ นม เพ มข น ข อ 3 เด กและเยาวชน ม ความร ภาษาไทย ภาษามลาย ภาษามลาย ถ น และ ภาษาต างประเทศส าค ญในท กระด บการศ กษา และร อยละได ด าเน นการจร ง ป พ.ศ.2555 เท ยบก บโครงการ/ ก จกรรมได บรรจ ในแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประเด น โครงการ ตามแผน ร อยละ โครงการ ตามแผน โครงการ ได ด าเน นการ ร อยละ โครงการ ได ด าเน นการ ฌ ร อยละ โครงการได ด าเน นการ เท ยบโครงการ ตามแผน 1. การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย บร การว ชาการส ช มชน ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม การบร หารจ ดการด 8* รวมท งส น * ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ม ของ ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน 39 โครงการ ท งน ย งไม ม การด าเน นการรายงานผลการ ด าเน นงานของแผนพ ฒนาส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน

15 และร อยละด าเน นการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 จ าแนกตามมาของใช ด าเน นการ ประเด น โครงการ ได ด าเน นการ แผ น ด น ร อยละ ของงบฯ แผ นด น มาของ ร อยละ รายได ของงบฯ รายได อ นๆ ญ ร อยละ ของงบฯ อ นๆ 1. การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย บร การว ชาการส ช มชน ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. การบร หารจ ดการด รวมท งส น ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 ด าน 1. ไม ได ด าเน นการ เน องจากไม ได ร บจ ดสรรในการด าเน นการ 2. บาง ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอในการด าเน นงาน ข อเสนอแนะ 1. ควรจ ดสรรเพ มเต มในการด าเน นงาน ด านเวลา/สถาน 1. ม ผ เข าร วมสนใจเข าร วมมาก ท าให สถานในการด าเน นงานไม สามารถ รองร บผ เข าร วมได 2. ระยะเวลาในการด าเน นงานน อยเก นไป ข อเสนอแนะ 1. ปร บร ปแบบการจ ดก จกรรม โดยเน นก จกรรมกล มย อยให มากข น 2. ขอใช สถานต างคณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน 3. ขยายระยะเวลาในการด าเน นการของ ด านบ คลากร 1. บ คลากรในการจ ดขาดประสบการณ ในการจ ด 2. มาตรฐานของกล มม ความร ท กษะแตกต างก น 3. กล มเคยผ านการเข าร บการฝ กอบรมและไม ตรงก บความต องการของผ จ ดโครงการ/ ก จกรรม ข อเสนอแนะ 1. ศ กษาด งานและจ ดหาผ ม ประสบการณ มาถ ายทอดและเป นพ เล ยงในการด าเน นโครงการ 2. ทดสอบ pre-test เพ อแบ งกล มผ เข าร วม 3. ควรจ ดก จกรรมอย างต อเน อง เพ อให เก ดการพ ฒนาศ กยภาพของผ เข าร วม

16 ด านป จจ ยภายนอกเก ยวข อง 1. การประชาส มพ นธ ของพ นในการด าเน นการไม ท วถ ง 2. การเม องภายในพ นด าเน นการ ฎ

17 1 บทน า การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 น บว าม ความส าค ญและจ าเป นต อการบร หารงานเป นอย างย ง เน องจากการต ดตาม และประเม นผลเป นการประเม นผลงานการปฏ บ ต งานของป ผ านมาว าม ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาฯได วางไว หร อไม เพ อว ดถ งประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในแต ละประเด น เพ อ เปร ยบเท ยบการด าเน นงานของป ผ านมา ความส าค ญของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ เป นเคร องม อจ าเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพของ โครงการด าเน นการอย และเป นป จจ ยส าค ญในการบร หารเช งกลย ทธ กล าวค อ หล งจากได น าแผนพ ฒนา ไปส การปฏ บ ต จ าเป นจะต องม การต ดตามและประเม นผลเพ อให ทราบถ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตลอดจนเป นการว เคราะห ถ งความเปล ยนแปลงเก ดจากปฏ บ ต งาน ส าหร บน าไปทบทวนและปร บปร ง กระบวนการท างานให สอดคล องก บสถานการณ เปล ยนแปลงไป ประโยชน ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1. จ ดสรรทร พยากรของว ทยาเขตป ตตาน สามารถพ จารณาจากการต ดตามและประเม นผลว า ก จกรรมใดได ทร พยากรเพ ยงพอจะปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพและเพ ยงพอต อความต องการของคณะ/ หน วยงาน 2. ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงาน การประเม นผลจะแสดงให เห นถ งการปฏ บ ต งาน ของส วนต างๆว าเป นไปตามก าหนดไว หร อไม จ ดประสงค ของการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ 1. เพ อต ดตามโครงการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ เพ อทราบป ญหาและอ ปสรรคในการปฏ บ ต งานตามโครงการ/งาน/ก จกรรมต างๆ ซ งจะน าไปส การ ปร บแผนงานโครงการ/แผนปฏ บ ต การในช วงเวลาเหมาะสม 3. เพ อให ทราบส มฤทธ ผลโดยรวมของการข บเคล อนแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ ว ธ การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ การต ดตาม (Monitoring) เป นการต ดตามเพ อให ทราบความก าวหน าในการด าเน นงานตามโครงการ/ ก จกรรมต างๆ ได ร บและได บรรจ ไว ในแผนพ ฒนาฯ ประจ าป พ.ศ.2555 และในกรณ พบ อ ปสรรคในการด าเน นงาน จะได พ จารณาแนวทางในการแก ไขปร บปร งให โครงการต างๆ ส าเร จล ล วงไปได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยว ธ การต ดตามการด าเน นงาน ให คณะ/หน วยงานต ดตามการด าเน นงานโครงการ/ ก จกรรมในความและจ ดท ารายงานพร อมท งใช จร ง

18 การประเม นผล (Evaluation) เป นการรวบรวมผลการต ดตามความก าวหน าของโครงการและการ ประเม นผลโครงการของท กส วนราชการ เพ อว เคราะห และประเม นตามโครงการ โดยจ ดท า และรายงานการประเม นผลโครงการเสนอต อต อประช มคณะกรรมการว ทยาเขตป ตตาน เพ อใช เป นข อม ล ประกอบการพ จารณาพ ฒนา/ปร บปร งการด าเน นงานโครงการน นๆ และเป นข อม ลประกอบการจ ดท า แผนพ ฒนาและต งในป ต อไป โดยม การประเม นผลเป น 2 ประเภท ได แก - การประเม นผลการน าแผนพ ฒนาไปปฏ บ ต ในเช งปร มาณ เป นการประเม นผลความส าเร จในการด าเน นงานและการใช ในแต ละโครงการ โดย พ จารณาจากของโครงการได ก าหนดไว ในแผนด าเน นการและได ใช - การประเม นผลการน าแผนพ ฒนาไปปฏ บ ต ในเช งค ณภาพ เป นการประเม นผลส าเร จของโครงการม ล กษณะเป นการจ ดการอบรม/ศ กษาด งาน โดยการ ประเม นผลความส าเร จของเช งค ณภาพได ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาสามป และแผนด าเน นการ ประจ าป โดยผ โครงการจะต องท าการส ารวจความค ดเห นของผ เข าร บการอบรม/ศ กษาด งาน ม ต อ การด าเน นการในภาพรวมของโครงการ ประกอบด วย กระบวนการต ดตามและประเม น ซ งสามารถอธ บายได ด งน 1. กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส งบ นท กข อความแจ งให คณะ/หน วยงานทราบและด าเน นการ ตาม หน งส อกองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน มอ 123/ว 121 ลงว น 14 ธ นวาคม พ.ศ.2555 เร อง รายงานผลการ ด าเน นงาน ประจ าป พ.ศ.2555 ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ศ กษาจากเอกสารการรายงานต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ของคณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน ซ งเป นการตรวจสอบการ ด าเน นก จกรรมตามโครงการว าสามารถเป นไปตามต งไว หร อไม เพ อให ม การปร บเปล ยนว ธ การ ด าเน นงานจะสามารถน าไปส การบรรล แผนก าหนดไว ได โดยเคร องม อใช ในการต ดตาม ค อ แบบรายงาน ประจ าป พ.ศ.2555 ซ งประกอบด วย การต ดตามการด าเน นงานของและใช การต ดตามมาของ ของ ตลอดจนและป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานการ ประเม นผลแผนพ ฒนาฯ เป นการตรวจสอบผลเก ดข นจร ง เม อด าเน นโครงการแล วเสร จเปร ยบเท ยบก บ ว ตถ ประสงค ก าหนดไว 3. การต ดตามและประเม นผลตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขต ป ตตาน พ.ศ อย างน อยป ละ 1 คร ง แล วรายงานผลและเสนอต อประช มคณะกรรมการว ทยาเขต ป ตตาน ทราบ 2

19 3 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ข นตอนการปฏ บ ต งาน เร มต น ประช มหาร อแนวทางการด าเน นงานต ดตามและประเม นผล การด าเน นการตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ ดท าบ นท กแจ งให คณะ/หน วยงานจ ดท าข อม ลตามแบบฟอร ม ก าหนด เพ อส ารวจของคณะ/หน วยงาน ตาม แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน คณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน ส งข อม ล รวบรวมและ ตรวจสอบข อม ล ปร บปร ง/แก ไข ว เคราะห และสร ปของคณะ/หน วยงาน ตาม แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ไม เห นชอบ น าเสนอห วหน างาน/ ผอ.กองแผนงานฯ/ รองอธ การบด ฝ ายวางแผนฯ เห นชอบ เสนอประช ม คณะกรรมการประจ าว ทยาเขตว ทยาเขตป ตตาน เพ อทราบ เผยแพร เอกสารบนเว บไซต กองแผนงาน ว ทยาเขตป ตตาน ส นส ด แผนภาพ 1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน

20 ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะในการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ ความล าช าของการจ ดส งรายงานของคณะ/หน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน ซ งส งผลกระทบต อการจ ดท ารายงานตามแผนพ ฒนาฯว ทยาเขตป ตตาน และ น าเสนอต อประช มคณะกรรมการว ทยาเขตป ตตาน ล าช า 2. การรายงานตามแผนพ ฒนาฯ ไม เป นไปตามแบบฟอร มกองแผนงานว ทยาเขต ป ตตาน ก าหนดไว 3. ข อม ลของบางคณะ/หน วยงานไม ครบถ วนสมบ รณ ท าให ไม สามารถว เคราะห ข อม ลด านได 4. เน องจากม จ าก ด จ งไม สามารถด าเน นการได ท กโครงการและสนองตามความ ต องการของคณะ/หน วยงานได ข อเสนอแนะ 1. ให คณะ/หน วยงานรายงานภายในว นเวลาก าหนดไว 2. ควรจ ดท ารายงานตามแผนพ ฒนาฯ ตามแบบฟอร มอย างถ กต องและครบถ วน 3. ใดคณะ/หน วยงานต องการด าเน นการในป น น ให จ ดท า รายละเอ ยดและค าขอประจ าป ตามแบบฟอร มและช วงเวลากองแผนงานว ทยาเขต ป ตตาน ก าหนดไว 4

21 แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน พ.ศ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยเป นเล ศ บนฐานพห ว ฒนธรรม เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย โดยค ณล กษณะ ของว ส ยท ศน สามารถแยกประเด นส าค ญ ด งต อไปน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม Core Purpose มหาว ทยาล ยเพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย Core Value มหาว ทยาล ยเป นเล ศ Visionary Goal ค าอธ บายว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยบนฐานพห ว ฒนธรรม หมายถ ง เป นมหาว ทยาล ยม แนวทางการสร างความเข าใจบน พ นฐาน ส งคมม บ คคลหลากหลายครอบคร ว หลายเช อชาต หลายศาสนา หลายชนช น มาอย ร วมก นอย าง ส นต ส ข ไม ม การแบ งแยกชนช น เพ อประโยชน ของเพ อนมน ษย หมายถ ง จ ตว ญญาณ ประโยชน ของเพ อนมน ษย เป นก จหน ง ซ ง เป นพระราชด าร สของสมเด จพระมห ตลาธ เบศรอด ลยเดชว กรม พระบรมราชชนก ว า ขอให ถ อประโยชน ส วนต ว เป นสอง ประโยชน ของเพ อนมน ษย เป นก จหน ง ลาภ ทร พย และเก ยรต ยศ จะตกแก ท านเอง ถ าท านทรงธรรมะแห งอาช พ ไว ให บร ส ทธ โดยถ กน ามากล าวถ ง น ามาส การส มผ ส น ามาส การปฏ บ ต ให เป นว ฒนธรรมองค กรอย างแท จร ง และถ ายทอด ให ก บคนร นต อๆไป เพ อจะท าหน าอ นม ค ณต อสาธารณะ ในการพ ฒนามหาว ทยาล ยก จะม งส ท ศทางเด ยวก น เป นมหาว ทยาล ยม ค ณค า ม เก ยรต ยศ ม ความสง างาม ม ศ กด ศร เป นศร ทธาของสาธารณะ เป นสมบ ต สาธารณะอ นล าค าของส งคมไทย มหาว ทยาล ยเป นเล ศ หมายถ ง เป นมหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการสอดคล องก บเกณฑ ค ณภาพการศ กษาเพ อการด าเน นการเป นเล ศ ซ งเป นการจ ดการท งองค กร เพ อบรรล ความส าเร จขององค กร เป นไปอย างบ รณาการและแนวทางเด ยวก น ในการพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นองค กรส ความเป นเล ศในท กด าน โดยม ค าน ยมหล กและแนวค ด 11 ประการ ค อ 1) การน าองค กรอย างม ว ส ยท ศน 2) ความเป นเล ศม งเน น ล กค า 3) การเร ยนร ขององค กรและของแต ละบ คคล 4) การเห นค ณค าของพน กงานและค ค า 5) ความคล องต ว 6) การม งเน นอนาคต 7) การจ ดการนว ตกรรม 8) การจ ดการโดยใช ข อม ลจร ง 9) ความต อส งคม 10) การม งเน นและการสร างค ณค า 11) ม มมองเช งระบบ พ นธก จ ว ทยาเขตป ตตาน ม พ นธก จโดยก าหนดตามความสอดคล องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ค อ พ นธก จ 1 พ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นส งคมฐานความร บนพ นฐานพห ว ฒนธรรมและหล กเศรษฐก จ พอเพ ยงโดยให ผ ใฝ ร ได ม โอกาสเข าถ งความร ในหลากหลายร ปแบบ พ นธก จ 2 สร างความเป นผ น าทางว ชาการ ในสาขาสอดคล องก บศ กยภาพพ นฐานของภาคใต และ เช อมโยงส เคร อข ายสากล พ นธก จ 3 ผสมผสานและประย กต ความร บนพ นฐานประสบการณ การปฏ บ ต ส การสอนเพ อสร างป ญญา ค ณธรรม สมรรถนะและโลกท ศน สากลให แก บ ณฑ ต

22 6 ประเด น การก าหนดประเด นมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) เป นการก าหนดตามภารก จหล ก เพ อเป นการแปลงแผนส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ซ งในแต ละประเด น ประกอบด วย ท ศทางเช ง เป าประสงค ต วช ว ด และกลย ทธ เพ อให ผ บร หาร คณะ/หน วยงาน และผ น าไปพ จารณาประกอบการด าเน นงานต อไป โดยว ทยาเขตป ตตาน ได ก าหนดประเด นไว 5 ประเด น ประกอบด วย ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต ประเด น 2 การว จ ย ประเด น 3 บร การว ชาการส ช มชน ประเด น 4 ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ประเด น 5 การบร หารจ ดการด.

23 ประเด น 1 การผล ตบ ณฑ ต 7 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1. บ ณฑ ตม ความร ม ค ณธรรม 1. ส มฤทธ ผลทางการศ กษา ของน กศ กษา 2. บ ณฑ ตม งานท าภายใน ระยะเวลาก าหนด 3. การประเม นความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ต (ด านความร ค ณธรรม จร ยธรรม) 4. ร อยละของหล กส ตร ได ร บมาตรฐาน 5. ร อยละของผ ส าเร จ การศ กษาตามหล กส ตร และระยะเวลาก าหนด 2. บ ณฑ ตเป นผ ม ความร ด าน ภาษา และท กษะสากล 1. บ ณฑ ตม ความร ทางด าน ภาษาโดยเน น ภาษาอ งกฤษ จ น มลาย 2. บ ณฑ ตม ความร และ ท กษะด านสารสนเทศ ท กษะเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ส งเสร มให น อมน าพระราชปณ ธานฯ มา ใช ในการเร ยนการสอน 2. สน บสน นให ม การเร ยนการสอนบนฐาน ของงานว จ ย 3. จ ดท าแนวทางและกรอบในการร บ น กศ กษาเพ อให ได น กศ กษาม ค ณภาพ และหลากหลายพ น (เน นน กเร ยนม ผลการเร ยนด ในพ น 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต ) 4. พ ฒนาหล กส ตรให ได มาตรฐานตาม ก าหนด (สกอ. พรบ.การศ กษา ฯลฯ) 5. ส งเสร มการจ ดร ปแบบการประเม นผล การเร ยนการสอนเน นสภาพจร ง 6. พ ฒนาการเร ยนร สม ยใหม โดย สน บสน นใช การเร ยนร สม ยใหม พ ฒนา ทร พยากรการเร ยนร สม ยใหม เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 7. ส งเสร มการจ ดก จกรรมของน กศ กษา โดยใช หล กการม ส วนร วมก บช มชน ส งคม และผ ม ส วนได ส วนเส ยบนฐาน พห ว ฒนธรรมใน 3 จ งหว ดชายแดนใต (ใช หล กการม ส วนรวมของผ ม ส วนได ส วนเส ย) 1. สร างบรรยากาศการเร ยนร 2. สน บสน นโครงการแลกเปล ยนน กศ กษา และบ คลากรในแถบเอเช ยภายในป ส งเสร มท กษะด านภาษาต างประเทศ อย างน อย 2 ภาษา (เน นภาษาจ น ) 4. ส งเสร มกระบวนการสร างความเข มแข ง ด านท กษะช ว ตบนความหลากหลาย ทางว ฒนธรรม น กศ กษาส สากล 5. ส งเสร มให น กศ กษาม ท กษะสารสนเทศ และท กษะเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ พ ฒนาตนเอง พ ฒนางาน และการ เร ยนร ตลอดช ว ต

24 ประเด น 2 การว จ ย 8 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1.งานว จ ยม ค ณภาพบน ฐานพห ว ฒนธรรมและ เช อมโยงส สากล 2. เป นศ นย กลางการว จ ย และพ ฒนาเพ อสร าง นว ตกรรม 3. ม องค ความร การว จ ย เพ อยกระด บ ความสามารถของช มชน และแก ป ญหา 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต อย าง ย งย น 1. ผลงานว จ ยใช ประโยชน หร อได ร บการ ต พ มพ (จดส ทธ บ ตร อ างอ งน ามาใช ในการ พ ฒนาช มชน) ใน ระด บชาต /นานาชาต โดยใช สหว ทยาการ 2. ม กลไกในการสน บสน น การผล ตผลงานว จ ย 1. ผลงานนว ตกรรม เก ดข นใหม 1. อ ตราส วนงานว จ ย สามารถน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา การแก ไขป ญหาหร อ ยกระด บความสามารถ ของช มชน 2. ก จกรรม/งาน ใหม เก ดข นในช มชน ซ งเป นผลมาจาก งานว จ ย (output outcome) 1. สร างเคร อข ายว จ ยด านพห ว ฒนธรรมในระด บ ท องถ น ระด บชาต /นานาชาต 2. สน บสน นการต พ มพ น าเสนอผลงานว จ ยใน วารสารว ชาการ การประช มว ชาการท งใน ระด บชาต /นานาชาต 3. ม ระบบกลไกสน บสน นการพ ฒนางานว จ ยบน ฐานพห ว ฒนธรรมม ค ณภาพ( ว จ ย/ปร กษา/คล น กว จ ย/ระบบพ เล ยง/ศ นย / ส าน กว จ ยเป นระบบช ดเจน) 1. ส งเสร มเคร อข ายการท างานว จ ยแบบม ส วน ร วมและพ ฒนากลไกในการท าการว จ ยส การ พ ฒนานว ตกรรม 2. จ ดท าข อตกลงความร วมม อในการว จ ยก บ สถาบ นอ ดมศ กษาและคณะว ชาต างๆ ใน ต างประเทศเพ อส งเสร มค ณภาพการว จ ยและ การเผยแพร งานว จ ยส ระด บนานาชาต 3. ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการในศาสตร ม ความโดดเด นเฉพาะด าน 4. บ รณาการความร จากงานว จ ย นว ตกรรม ส กระบวนการเร ยนการสอน การบร การ ว ชาการ 1. ร วมม อก บองค กร ช มชน หน วยงานในพ น ก าหนดโจทย ว จ ยตรงก บความต องการของช มชน ในการแก ป ญหา 2. ส งเสร มงานว จ ยเช งปฏ บ ต การ 3. สน บสน นการว จ ยก าหนดโจทย ว จ ยจาก ช มชนโดยการม ส วนร วมของช มชนและขยาย ขอบข ายการว จ ยโดยการสร างความร วมม อก บ สถาบ นการศ กษาในพ น 4. ส งเคราะห องค ความร จากการว จ ยม เพ อยกระด บความสามารถของ ช มชนและการพ ฒนาช มชนต นแบบเพ อเป น กรณ ศ กษา 5. จ ดท าฐานข อม ลเก ยวก บแนวปฏ บ ต ด ด านการ แก ไขป ญหาความข ดแย งและสถานการณ ความไม สงบของภ ม ภาคต างๆ เพ อต อยอดในการพ ฒนา โจทย ว จ ยและการว จ ยเพ อแก ไขป ญหา

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information