แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554

2 ค าน า แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานการ จ ดการความร และสร างความร ความเข าใจให แก คณะ และหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย และเพ อใช เป นแนวทางใน การด าเน นงานการจ ดการความร ท ช ดเจนและเป นร ปธรรมมากข น โดยม ประเด นความร ท งหมด 4 ด าน 7 ประเด น ความร ค อ 1) ด านการผ ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 3 ประเด นความร ด งน 1.1) กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต (TQF) 1.2) การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และ 1.3) ร ปแบบ เทคน คการสอนและว ดผล ประเม นผล 2) ด านการว จ ย ประกอบด วย 1 ประเด นความร ด งน 2.1) การเพ มศ กยภาพผลงานด านการว จ ยของ มหาว ทยาล ย คณะและหน วยงาน 3) ด านการบ รณาการ ประกอบด วย 1 ประเด นความร ด งน 3.1) การบ รณาการ การเร ยนการสอนก บการว จ ยและการบร การว ชาการ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมโดยให น ส ตเป นศ นย กลาง 4) ด านอ นๆ ประกอบด วย 2 ประเด นความร ด งน 4.1) สร างเคร อข ายองค กรการเร ยนร ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยมหาสารคาม และ 4.2) การสร างแรงจ งใจในการน าการจ ดการความร ไปส งานประจ า โดยใช เคร องม อ การจ ดการความร มาข บเคล อนการด าเน นงานตามประเด นความร ซ งจะก อให เก ดประโยชน ต อการผล ตบ ณฑ ต การ ว จ ย การส งเสร มว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมและภ ม ป ญญาท องถ น และการเป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ในภาพรวม ของมหาว ทยาล ยเป นอย างมาก โดยเฉพาะอย างย ง ท าให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และเก ดแนวปฏ บ ต ท ด ซ งการน า เคร องม อการแลกเปล ยนเร ยนร น ถ อเป นการปฏ ว ต บ คลากรภายในมหาว ทยาล ย ซ งท าให ท กคนได เล งเห นค ณค าของ ความร ท ตนเองม และสร างข นใช เอง สร างความม นใจและเคารพตนเอง อ นจะส งผลให องค กรไปส องค กรแห งการ เร ยนร และการจ ดการความร จะท าให สมาช กขององค กรท กคนม จ ตส าน กในการพ ฒนาความร ความสามารถของ ตนเอง และพ ฒนากล มบ คคลอย างต อเน อง รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งพ ฒนาส งส ด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พฤศจ กายน 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2554 ก

3 สารบ ญ บทท หน า ค าน า... สารบ ญ... สารบ ญภาพ... 1 บทน า... 1 สภาพป จจ บ นของ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม... 1 กรอบการประเม นด านการจ ดการความร... 2 เคร องม อการจ ดการความร... 4 คนส าค ญท ด าเน นการจ ดการความร ผลการด าเน นงาน... 9 ผลการประเม นค ณภาพภายใน วงรอบป การศ กษา ผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการ ผลการด าเน นงานด านการจ ดการเร ยนการสอน (TQF) 11 ผลการด าเน นงานด านการว จ ย ผลการด าเน นงานด านการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ ผลการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา ท ศทางการพ ฒนาส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยมหาสารคาม กรอบการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม การต ดตามและประเม นผล ว ตถ ประสงค ของการต ดตามและการประเม นผล การต ดตามและประเม นผล การจ ดท ารายงานสร ปโครงการ หร อก จกรรม ภาคผนวก ก แบบฟอร มการรวบรวมความร ท ได จากการเข าร วมโครงการ ถอดบทเร ยนก อนเร มก จกรรม (Before Action Review : BAR) ถอดบทเร ยนภายหล งก จกรรม (After Action Review : AAR) แบบต ดตามการด าเน นงานโครงการ เว บไซต ส าหร บถอดบทเร ยน 37 เอกสารอ างอ ง ผ จ ดท า ก ข ค แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2554 ข

4 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1 ช มชนแห งการปฏ บ ต เปร ยบเหม อนเก าอ สามขา ช มชนน กปฏ บ ต พ ฒนาส องค กรการเร ยนร (CoP พ ฒนาส LO) ข นตอนการทบทวนหล งการปฏ บ ต (After Action Review AAR) 5 4 แสดงล กษณะ ข อควรค าน งถ ง ข อด และผลท ได จากการเล าเร อง แนวทางการจ ดการความร... 8 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2554 ค

5 บทท 1 บทน า สภาพป จจ บ นของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ท ได ด าเน นงานตามพ นธก จ และภาระหน าท ของสถาบ นอ ดมศ กษามาเป นเวลากว า 40 ป ต งแต ช วงเร มแรกในฐานะว ทยาล ยว ชาการศ กษามหาสารคาม ได ร บ การยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว ทยาเขตมหาสารคาม และได ร บการจ ดต งเป นมหาว ทยาล ย มหาสารคาม เม อเด อนธ นวาคม พ.ศ.2537 ในช วงเวลา 18 ป ท ผ านมามหาว ทยาล ยม การเปล ยนแปลงร ปแบบการ ด าเน นงานใหม เพ อตอบสนองต อความต องการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของท องถ นอย างต อเน อง และในป พ.ศ มหาว ทยาล ยได ม งเน นการผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาส งคม โดยมหาว ทยาล ยได เข าไปม ส วนในการพ ฒนา ส งคมและช มชนรอบๆ มหาว ทยาล ยมากข น โดยได จ ดโครงการเสร มสร างช มชนเข มแข ง โครงการส งเสร มและส บ สานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร และโครงการหน งคณะหน งช มชน เป นต น โดยให ท กคณะและหน วยงาน ม ส วนร วมในการพ ฒนาช มชนในศาสตร หร อสาขาว ชาท ม ความถน ด และน าเอาองค ความร ต างๆ ไปช วยพ ฒนา ช มชนให เก ดความย งย นและสามารถพ งพาตนเองได พร อมก นน ในการพ ฒนาบ คลากรของประเทศให ท นต อการ เปล ยนแปลงของกระแสโลกาภ ว ตน มหาว ทยาล ยได จ ดการศ กษาในด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยเฉพาะ อย างย งในสาขาว ชาท ขาดแคลน และพ ฒนาสาขาว ชาด านศ กษาศาสตร ด านมน ษยศาสตร ส งคมศาสตร ให ม ความ เป นสหศาสตร ม งเน นการว จ ย ให สามารถน าไปส การปฏ บ ต งานจร งในท องถ นเสร มสร างการปฏ บ ต งานจร งใน ท องถ น เสร มสร างประสบการณ ในว ชาช พ โดยร วมม อก บสถานปฏ บ ต การต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน รวมท งม ง ให เก ดการจ ดการศ กษาระด บนานาชาต ด วย ป จจ บ นมหาว ทยาล ยม หน วยงานท จ ดการเร ยนการสอนท งส น 20 หน วยงาน ประกอบด วย คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร, คณะศ กษาศาสตร, คณะว ทยาศาสตร, คณะเทคโนโลย, คณะการบ ญช และการ จ ดการ, คณะพยาบาลศาสตร, คณะเภส ชศาสตร, คณะว ศวกรรมศาสตร, คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง และนฤม ตศ ลป, คณะศ ลปกรรมศาสตร, คณะว ทยาการสารสนเทศ, คณะสาธารณส ขศาสตร, ว ทยาล ย การเม องการปกครอง, คณะการท องเท ยวและการโรงแรม, คณะแพทยศาสตร, คณะส งแวดล อมและทร พยากร ศาสตร, คณะส ตวแพทยศาสตร และส ตวศาสตร, ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป, คณะว ฒนธรรมศาสตร, และสถาบ นว จ ย วล ยร กขเวช (สาขาว ชาความหลากหลายทางช วภาพ) ข อม ลพ นฐานส าหร บการพ ฒนามหาว ทยาล ยช วงแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ ด าน การจ ดการเร ยนการสอนในป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยเป ดสอนท งส น 177 หล กส ตร (ข อม ล ณ ว นท 1 ก นยายน 2554) แบ งได ด งน ระด บปร ญญาตร 90 หล กส ตร (ร อยละ 50.85) ระด บปร ญญาโท 59 หล กส ตร (ร อย ละ 33.33) และระด บปร ญญาเอก 28 หล กส ตร (ร อยละ 15.82) เป นหล กส ตรภาษาไทย 68 หล กส ตร (ร อยละ 94.92) หล กส ตรนานาชาต 9 หล กส ตร (ร อยละ 5.08) ม น ส ตท งส น 46,693 คน โดยเป นน ส ตระด บปร ญญาตร 38,700 คน (ร อยละ 82.88) ระด บปร ญญาโท 6,999 คน (ร อยละ 17.99) และระด บปร ญญาเอก จ านวน 944 คน (ร อยละ 2.13) บ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ณ ว นท 1 ม ถ นายน 2554) ม บ คลากรท งส น 3,058 คน แบ งเป น สายว ชาการ 1,098 คน สายสน บสน น 1,960 คน จ าแนกเป น ข าราชการสายบร หาร 13 คน (ร อยละ 0.43) ข าราชการสายว ชาการ 257 คน (ร อยละ 8.40) ข าราชการสายว ชาช พ/ เช ยวชาญ 143 คน (ร อยละ 0.16) พน กงานว ชาการ 735 คน (ร อยละ 24.04) พน กงานปฏ บ ต การ 472 คน (ร อยละ 15.43) พน กงานราชการ 6 คน (ร อยละ 0.20) ผ เช ยวชาญ 106 คน (ร อยละ 3.47) ล กจ างประจ า 42 คน (ร อยละ 1.37) ล กจ างช วคราว 1,279 คน (ร อยละ 41.82) จ าแนกจ านวนบ คลากรตามต าแหน งทางว ชาการ ศาสตราจารย คน รองศาสตราจารย 66 คน (ร อยละ 5.64) ผ ช วยศาสตราจารย 160 คน (ร อยละ 13.68) และอาจารย 944 คน (ร อยละ 80.60) และ แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

6 จ าแนกเป นอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอก 476 คน (ร อยละ 40.68) ว ฒ ปร ญญาโท 553 คน (ร อยละ 47.26) ว ฒ ปร ญญาตร 140 คน (ร อยละ 11.97) และว ฒ ต ากว าปร ญญาตร 1 คน (ร อยละ 0.09) กรอบการประเม นด านการจ ดการความร กรอบการประเม นด านการจ ดการความร ซ งจะม ความเก ยวข องและเช อมโยงก บพระราชกฤษฎ กาว า ด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสาร และสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยน ท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ตามพระราชกฤษฎ กา รวมถ ง พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ซ งปรากฏในมาตราท 8 การศ กษา หมายความว า กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงาม ของบ คคลและส งคมโดยการถ ายทอด ความร การฝ ก การอบรม การส บสานทางว ฒนธรรม การสร างสรรค จรรโลงความก าวหน าทางว ชาการ การสร าง องค ความร อ นเก ดจากการจ ดสภาพแวดล อม ส งคม การเร ยนร และป จจ ยเก อหน นให บ คคลเร ยนร อย างต อเน อง ตลอดช ว ต มาตรฐานการอ ดมศ กษา ท ปรากฏตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 7 ส งหาคม พ.ศ น นค อ มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร และย งปรากฏในมาตรฐาน การศ กษาของชาต น นค อ มาตรฐานท 3 แนวการสร างส งคมแห งการเร ยนร และส งคมแห งความร ท งน ตามแนวทางของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) องค ประกอบท 7 การบร หารและ การจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ม เกณฑ การประเม น ด งน มาตรฐานการอ ดมศ กษาข อท 3 ก าหนดให สถาบ นม การสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห ง การเร ยนร ซ งต องม การจ ดการความร เพ อม งส สถาบ นแห งการเร ยนร โดยม การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในสถาบ น ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในสถาบ นสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให สถาบ นอ ดมศ กษาม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ในสถาบ น ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ล และการแลกเปล ยนความร ท งภายในและภายนอก สถาบ น การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในสถาบ น การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการความร ในสถาบ นให ด ย งข น ส าหร บเกณฑ การประเม น ม ด งน 1. ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผน กลย ทธ ของสถาบ นอย างน อยครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 1.1) สถาบ นควรศ กษาเป าประสงค ตามประเด นย ทธศาสตร หร อว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ ของ สถาบ น ว าม ประเด นใดท ม งเน นเป นส าค ญ หร อม งส อ ตล กษณ ใดท ต องการ เพ อน ามาใช ในการก าหนด แผน ย ทธศาสตร หร อแผนปฏ บ ต การในการจ ดการความร ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ น โดยอย างน อยต อง ครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย 1.2) บ คคลท เก ยวข องในการก าหนดประเด นความร อาจประกอบด วย รองอธ การบด ผ ช วย อธ การบด / คณบด รองคณบด ผ ช วยคณบด / ผ อ านวยการ / ห วหน างาน ท ก าก บด แลด านย ทธศาสตร หร อกล ย ทธ ท เก ยวข องก บการผล ตบ ณฑ ต ด านว จ ย รวมท งด านอ นๆ ท เป นไปตามอ ตล กษณ ของสถาบ น 1.3) สถาบ นควรม เป าหมายในการจ ดการความร โดยเน นเร องการพ ฒนาท กษะ ความสามารถของบ คลากรภายในเป นหล ก โดยอย างน อยต องครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย รวมท งประเด นการจ ดการความร ท สถาบ นม งเน นตามอ ตล กษณ เช น เทคน คการปร บปร งหล กส ตรและ ว ธ การเร ยนร ท เน นผลล พธ การเร ยนร (Learning Outcome) เทคน คการเพ มผลงานว จ ยภายในสถาบ น เป นต น แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

7 2. ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ยอย างช ดเจนตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 2.1 กล มเป าหมายท จะได ร บการพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย อย างน อยควรเป นบ คลากรท ท าหน าท เก ยวข องก บการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย เช น คณาจารย หร อน กว จ ยท เก ยวข องก บประเด นความร ด งกล าว รวมท งด านอ นๆ ท สถาบ นม งเน น 2.2 สถาบ นควรก าหนดนโยบายให ม การส ารวจผลการปฏ บ ต งานท เป นจ ดเด นของอาจารย หร อน กศ กษาในแต ละคณะ หร อสาขาว ชา โดยเฉพาะด านการจ ดการเร ยนการสอน และการว จ ยท สะท อน อ ตล กษณ ของสาขาว ชาน น ๆ เพ อน ามาก าหนดเป นประเด นส าหร บใช ในกระบวนการจ ดการความร ให ได องค ความร ท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 3. ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 และเผยแพร ไปส บ คลากร กล มเป าหมายท ก าหนด โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 3.1) สถาบ นควรเช ญบ คลากรภายใน หร อภายนอกท ม ผลงานด เด นทางด านว ชาการ และ ผลงานทางด านว จ ย รวมท งผลงานด านอ นๆ ท สถาบ นม งเน น มาถ ายทอดความร เคล ดล บ หร อนว ตกรรม อย าง สม าเสมอผ านเวท ต าง ๆ เช น การจ ดประช มส มมนา เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บเจ าของความร เคล ดล บ หร อนว ตกรรมด งกล าว 3.2) สถาบ นควรส งเสร มให ม บรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในสถาบ น เช น การส งเสร มให ม ช มชนน กปฏ บ ต และเคร อข ายด านการจ ดการความร ท งระหว างหน วยงานภายในสถาบ นและ ภายนอกสถาบ น เพ อให เก ดว ฒนธรรมการแลกเปล ยนเร ยนร อย างต อเน อง โดยการจ ดสรรทร พยากร อย างเหมาะสม ท งด านงบประมาณ เวลา สถานท โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 4. ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต วบ คคลและแหล ง เร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 4.1) ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบในการว เคราะห ส งเคราะห ความร ท งท ม อย ในต วบ คคลและ แหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบ เป นหมวดหม เพ อให บ คลากร กล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถเข าถ งแนวปฏ บ ต ท ด ได ง าย 4.2) ควรม การใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการ และเผยแพร ความร ในองค กร ให เก ดความประหย ดและเก ดประโยชน ส งส ด 4.3) ควรม การจ ดพ มพ วารสาร หร อส อส งพ มพ เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร และยกย องให เก ยรต แก ผ เป นเจ าของความร เคล ดล บ หร อนว ตกรรมด งกล าว 5. ม การน าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมา ท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 5.1) ผ ร บผ ดชอบควร ว เคราะห ความร จากแนวปฏ บ ต ท ด จากแหล งต าง ๆ เช น นว ตกรรม ท ได จากการจ ดการความร ไปใช ให เก ดประโยชน แก สถาบ นและส งคม น ามาปร บใช ให เหมาะสมก บบร บทของ หน วยงานท เป นกล มเป าหมาย 5.2) ผ ร บผ ดชอบควรขยายผลการปร บใช ไปย งหน วยงานต างๆ และต ดตามว ดผลตาม ประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ด านการผล ตบ ณฑ ตและ ด านการว จ ย 5.3) ม กลไกการน าผลการประเม นค ณภาพจากภายในและภายนอกด านการจ ดการความร มาปร บปร งและพ ฒนาระบบและกลไกการจ ดการความร ของสถาบ น แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

8 5.4) ผ ร บผ ดชอบควรสร ปผลส มฤทธ ท เก ดข นตามเป าประสงค ท ก าหนดไว ในประเด น ย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น เคร องม อการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคามขอน อมน าพระราชด าร สของสมเด จพระมหาปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช มหาราช (ร ชกาลท 9) ท ทรงกระแสพระราชด าร สพระราชทานแก คณะน กศ กษาว ทยาล ยการค า ณ พระราช ต าหน กจ ตรลดารโหฐาน เม อว นอ งคารท 11 ก นยายน 2516 ความว า ความร น เป นส งท ส าค ญ จะต ดต วไป ส าหร บอนาคต ถ าผ ท ม ความร ด านว ชาการพยาบาลท จะฝ กฝนตนเองให ม ความร ในช ว ต ในส งท ด ท งามท ควรให สามารถท จะปฏ บ ต ตนวางต วให ด ในส งคมได เพ ยงไรก เป นก าไรเพ ยงน น ก าไรน นจะเป นส งท จะท าให ช ว ตและ อนาคตม ความร งเร องได รวมท งจะท าให บ านเม องอย ได เพราะว าพลเม องม ความร พลเม องสามารถท จะเข าหาก น และก นได เพ อสร างส งคมท แข งแรง ส งคมท ม ระเบ ยบเร ยบร อยและม ความม นคง... เคร องม อการจ ดการความร ยกต วอย าง เช น (บด นทร ว จารณ, 2547) 1. ช มชนแนวปฏ บ ต (Communities of Practice CoP) หมายถ ง กล มคนท มารวมต วก น อย างไม เป นทางการ ซ งเป นคนในกล มงานเด ยวก นหร อม ความสนใจในเร องใดเร องหน งท เหม อนก นหร อคล ายคล ง ก น คนกล มน จะม ความไว วางใจและความเช อม นในการแลกเปล ยนข อม ลความร ระหว างก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ แลกเปล ยนเร ยนร และสร างองค ความร ใหม ๆ ซ งช มชนน กปฏ บ ต น จะแตกต างจากการจ ดต งท มงานเน องจากเป น การร วมก นอย างสม ครใจ ภาพท 1 ช มชนแห งการปฏ บ ต เปร ยบเหม อนเก าอ สามขา ภาพท 2 ช มชนน กปฏ บ ต พ ฒนาส องค กรการเร ยนร (CoP พ ฒนาส LO) 2. การใช ท ปร กษาหร อพ เล ยง (Mentoring System) เป นว ธ การถ ายทอดความร แบบต วต อต วซ ง เป นว ธ การหน งในการสอนงานและให ค าแนะน าอย างใกล ช ด นอกจากจะให ค าปร กษาในด านการงานแล ว ย งเป นท แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

9 ปร กษาในเวลาม ป ญหาหร อส บสนท ส าค ญพ เล ยงจะต องเป นต วอย างท ด ในเร องพฤต กรรม จร ยธรรม และการ ท างานให สอดคล องก บความต องการขององค กร 3. การทบทวนหล งการปฏ บ ต (After Action Reviews AAR) เป นก จกรรมท ใช ทบทวนหร อ ประเม นผลของก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (CoP) หร อโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ในแต ละคร งว าม จ ดด จ ดด อย รวมท งโอกาสและอ ปสรรคอย างไรในการท า CoP หร อโครงการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อเป นข อม ลในการปร บปร งใน คร งต อไปให ด ข น รวมท งเป นการเป ดโอกาสให สมาช กในกล มได เสนอแนะข อค ดเห นต างๆเพ อการปร บปร งให สอดคล องก บเป าหมายของกล มและเป าหมายของสมาช ก ภาพท 3 ข นตอนการทบทวนหล งการปฏ บ ต (After Action Reviews AAR) ท มา : ตารางท 2 ต วอย างข อม ลจากการท า AAR (After Action Review) ค าถามในการท า AAR ผลสร ปท ได จากการท า AAR 1. เป าหมายของการเข าร วมโครงการ หร อก จกรรม หร อช มชนน กปฏ บ ต คร งน ค ออะไร - การเร ยนร และแลกเปล ยนความร ร วมก นคร งน ค ออะไร 2. ส งท บรรล เป าหมายค ออะไร เพราะอะไร - สมาช กส วนใหญ ได ร บความร พ ก ดด านน เพ มข น 3. ส งท เก นความคาดหว งค ออะไร - การต อยอดความร และด งศ กยภาพท ม อย ในต วบ คคล มาใช เต มความสามารถ 4. ส งท ไม บรรล เป าหมายค ออะไร เพราะอะไร - ข อจ าก ดด าน EK ซ งต องค นคว า 5. ค ดจะกล บไปท าอะไรต อ - การเผยแพร ความร และขยายสมาช กเพ มข น แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

10 4. ฐานความร บทเร ยน (Lessons Learned Databases) เป นการเก บข อม ลความร ต างๆ ท องค กรม ไว ในระบบฐานข อม ล โดยสามารถเข าถ งข อม ลได ตลอดเวลาผ านระบบอ นเทอร เน ต อ นทราเน ต หร อ ระบบอ นๆ ได อย างสะดวกรวดเร วและถ กต อง 5. ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice - BP) เป นการจ ดเก บความร และว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในร ป ของเอกสาร ซ งจ ดเก บข อม ลขององค กรในร ปแบบง ายๆ เพ อความสะดวกในการค นหาและน าไปใช โดยจ ดท า ฐานความร ของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ อาจได จากการท าการเท ยบเค ยง (Benchmarking) 6. แหล งผ ร ในองค กร (Center of Excellence CoE) เป นการก าหนดแหล งผ ร ในองค กร ซ งจะ ท าให สามารถทราบว าจะต ดต อสอบถามผ ร ได ท ไหน อย างไร (Expertise Locators) โดยระบ เป นผ เช ยวชาญในแต ละด าน 7. การเสวนา (Dialogue) การท า Dialogue เป นการปร บฐานความค ด โดยการฟ งจากผ อ นและ ความหลากหลายทางความค ดท เก ดข น ท าให สมาช กเห นภาพท ใกล เค ยงก น หล งจากน น จ งจ ดประช มหร อ อภ ปรายเพ อแก ป ญหาหร อหาข อย ต ต อไปได โดยง าย และผลหร อข อย ต ท เก ดข นจะเก ดจากการท เห นภาพในองค รวมเป นท ต ง 8. เวท ถาม-ตอบ (Forum) เป นเวท ท ท าให สามารถต งค าถามเข าไป เพ อให ผ ร ท อย ร วมใน Forum ช วยก นตอบค าถามหร อส งต อให ผ เช ยวชาญอ นช วยตอบ หากองค กรม การจ ดต ง ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice-CoP) หร อม การก าหนด แหล งผ ร ในองค กร (Center of Excellence-CoE) แล ว ค าถามท เก ดข นจะ สามารถส ง หร อย งเข าไปใน Forum ซ งอย ใน CoP หร อ CoE เพ อหาค าตอบ ในล กษณะ Pull Information 9. การเล าเร อง (Story Telling) เป นการสร างความสมด ลระหว างความน าสนใจในการบรรยาย เร องและเน อหาท ต องการส อ ภาพท 4 แสดงล กษณะ ข อควรค าน งถ ง ข อด และผลท ได จากการเล าเร อง แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

11 10. ตารางแห งอ สรภาพ เป นตารางส าหร บประเม นตนเอง (หมายถ งประเม นข ดความสามารถของ กล ม) ว าม ข ดความสามารถหล ก เพ อการบรรล เป าหมายท พ งประสงค ในระด บใด ตารางแบ งออกเป น 5 ระด บ ค อ ข ดความสามารถระด บเร มต น (1) ไปจนถ งระด บส งย ง (5) 11. ธารป ญญา (River Diagram) เป นผ งแสดงการกระจายของระด บข ดความสามารถหล กของ คร ผ สอน ท มาร วมแลกเปล ยนเร ยนร ระด บข ดความสามารถหล กท น ามาลงในผ ง มาจาก ตารางแห ง อ สรภาพ หร อตารางระด บข ดความสามารถหล กเพ อการบรรล เป าหมายท พ งประสงค ความกว างของล าธาร เป นต วบอก ความแตกต างในระด บข ดความสามารถ ระด บข ดความสามารถด านใดของกล มอย ค อนมาทาง ฝ งเหน อ กล มน น ก จะอย ในฐานะ ผ แบ งป น ความร ด านน น ระด บข ดความสามารถด านท อย ค อนมาทาง ฝ งใต บอกให ร ว าใน ด านน น กล มอย ในฐานะ ผ เร ยนร 12. บ นไดแห งการแลกเปล ยน (Ladder Diagram) เป นผ งแสดงระด บความสามารถป จจ บ น ก บ ระด บ ความปรารถนาท จะเพ มข ดความสามารถของแต ละกล มท มาแลกเปล ยนเร ยนร ในข ดความสามารถหล ก (Core Competence) เร องใดเร องหน ง คนส าค ญท ด าเน นการจ ดการความร (ว จารณ พาณ ช) 1. ผ บร หารส งส ด (CEO) ส าหร บการจ ดการความร ถ าผ บร หารส งส ดเป นแชมเป ยน (เห นค ณค า และ ด าเน นการผล กด น KM) เร องท ว ายากก จะง าย ซ งผ บร หารส งส ดควรเป นผ ร เร ม ก จกรรมจ ดการความร โดยก าหนด ต วบ คคลท จะท าหน าท ค ณเอ อ (ระบบ) ของ KM ซ งควรเป นผ บร หารระด บส ง เช น รองอธ การบด 2. ค ณเอ อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ าการร เร มการจ ดการความร มาจากผ บร หารส งส ด ค ณเอ อ ก จะสามารถด าเน นการได โดยง าย แต ถ าการร เร มการจ ดการความร ท แท จร งไม ได มาจากผ บร หารส งส ด บทบาทแรกของ ค ณเอ อ ก ค อ น า เป าหมาย หร อห วปลา ไปขายผ บร หารส งส ด ให ผ บร หารส งส ดกลายเป น เจ าของ ห วปลา ให ได บทบาทต อไปของ ค ณเอ อ ค อ การหา ค ณอ านวย และร วมก บ ค ณอ านวย จ ดให ม การก าหนด เป าหมาย หร อห วปลา ในระด บย อยๆ ของ ค ณก จ หร อผ ปฏ บ ต งาน, คอยเช อมโยง ห วปลา เข าก บว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และย ทธศาสตร ขององค กร, จ ดบรรยากาศแนวราบ และการบร หารงานแบบ เอ อ อ านาจ (Empowerment), ร วม Share ท กษะในการเร ยนร และแลกเปล ยนเร ยนร เพ อประโยชน ในการ ด าเน นการจ ดการความร โดยตรง และเพ อแสดงให ค ณก จ เห นค ณค าของท กษะด งกล าว, จ ดสรร ทร พยากร ส าหร บใช ในก จกรรมจ ดการความร พร อมคอยเช อมโยงการจ ดการความร เข าก บก จกรรมสร างสรรค อ นๆ ท งภายใน และนอกองค กร, ต ดตามความเคล อนไหวของการด าเน นการให ค าแนะน าบาง เร อง และแสดงท าท ช นชมใน ความส าเร จ อาจจ ดให ม การยกย องในผลส าเร จ และให รางว ลท อาจไม เน นส งของแต เน นการสร างความภาคภ ม ใจ ในความส าเร จ 3. ค ณอ านวย (Knowledge Facilitator, KF) เป นผ คอยอ านวยความสะดวกในการจ ดการความร ความส าค ญของ ค ณอ านวย อย ท การเป นน กจ ดประกายความค ดและการเป นน กเช อมโยง โดยต องเช อมโยง ระหว างผ ปฏ บ ต ( ค ณก จ ) ก บผ บร หาร ( ค ณเอ อ ), เช อมโยงระหว าง ค ณก จ ต างกล มภายในองค กร, และ เช อมโยงการจ ดการความร ภายในองค กร ก บภายนอกองค กร โดยหน าท ท ค ณ อ านวย ควรท า ค อ ร วมก บ ค ณเอ อ จ ดให ม การก าหนด ห วปลา ของ ค ณก จ อาจจ ด มหกรรมห วปลา เพ อสร างความเป นเจ าของ ห วปลา จ ดตลาดน ดความร เพ อให ค ณก จ น าความส าเร จมา แลกเปล ยนเร ยนร ถอดความร ออกมาจากว ธ ท างานท น าไปส ความส าเร จน น เพ อการบรรล ห วปลา จ ดการด งาน หร อก จกรรม เช ญเพ อนมาช วย (Peer Assist) เพ อให บรรล ห วปลา ได ง าย หร อเร วข น โดยท ผ น นจะอย ภายในหร อนอกองค กรก ได เร ยนร ว ธ ท างาน จากเขา เช ญเขามาเล าหร อสาธ ต จ ดพ นท เสม อนส าหร บการแลกเปล ยนเร ยนร และส าหร บเก บรวบรวมข มความร ท ได เช น ใช เทคโนโลย การ ส อสารและสารสนเทศซ งรวมท งเว บไซต เว บบอร ด เว บบล อก อ นทราเน ต จดหมาย ข าว เป นต น ส งเสร มให เก ดช มชนแนวปฏ บ ต (CoP-Community of Practice) ในเร องท เป นความร หร อเป น ห วใจในการ บรรล เป าหมายหล กขององค กร เช อมโยงการด าเน นการจ ดการความร ขององค กร ก บก จกรรมจ ดการ ความร ภายนอก เพ อสร างความค กค กและเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ก บภายนอก แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

12 4. ค ณก จ (Knowledge Pracititoner, KP) ค ณก จ หร อผ ปฏ บ ต งาน เป นพระเอกหร อนางเอกต ว จร ง ของการจ ดการความร เพราะเป นผ ด าเน นก จกรรมจ ดการความร ประมาณร อยละ ของ ท งหมด ค ณ ก จ เป นเจ าของ ห วปลา โดยแท จร ง และเป นผ ท ม ความร (Explicit Knowledge) และเป นผ ท ต องมา แลกเปล ยนเร ยนร ใช หา สร าง แปลง ความร เพ อการปฏ บ ต ให บรรล ถ ง เป าหมาย/ห ว ปลา ท ต งไว 5. ค ณประสาน (Network Manager) เป นผ ท คอยประสานเช อมโยงเคร อข ายการจ ดการความร ระหว างหน วยงาน ให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ในวงท กว างข น เก ดพล งร วมม อทางเคร อข ายในการ เร ยนร และ ยกระด บความร แบบทว ค ณ ภาพท 5 แนวทางการจ ดการความร แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

13 บทท 2 ผลการด าเน นงาน ผลการประเม นค ณภาพภายใน วงรอบป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นการประเม นค ณภาพภายในระด บสถาบ น ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท 4 ม ถ นายน, ม ถ นายน 2554 โดยคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอก พบว า ผลการ ประเม นตามระบบค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาท ม งเน นท จะเป นผ น าในด านการผล ตบ ณฑ ต (สถาบ นกล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร ) ได ม การด าเน นการตามต วบ งช ของ สกอ. 23 ต วบ งช ซ งผลการ ประเม นในป การศ กษา 2553 ในภาพรวม พบว าม ค ณภาพระด บด (คะแนน 4.12) ค ณภาพของป จจ ยน าเข าและ กระบวนการในระด บด และผลผล ตระด บพอใช เม อว เคราะห ตามองค ประกอบ พบว า องค ประกอบท ม ค ณภาพระด บด มาก องค ประกอบท ระด บด องค ประกอบท 2 ระด บพอใช เม อว เคราะห ตามมาตรฐาน การอ ดมศ กษา พบว า มาตรฐานท 1 ด านค ณภาพบ ณฑ ต ระด บพอใช มาตรฐานท 2 ด านการบร หาร และ มาตรฐานท 3 ด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร ระด บด ว เคราะห ตามม มมองการบร หารจ ดการ (Balanced scorecard) พบว า ม มมองด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ม มมองด านค ณภาพภายใน ม มมอง ด านบ คลากรการเร ยนร และนว ตกรรม ม ค ณภาพระด บด และม มมองด านการเง น ระด บด มาก เม อว เคราะห ตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา พบว า มาตรฐานท 1 ด านศ กยภาพและความพร อมในการ จ ดการศ กษา และ มาตรฐานท 2 ด านการด าเน นการตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา ระด บด อย างไรก ตาม เม อ พ จารณาผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยก าหนดไว พบว า บรรล เป าหมายตามต วบ งช 13 จาก 23 ต วบ งช ค ดเป น % องค ประกอบ / ต วบ งช ผลการประเม น ป การศ กษา 2553 ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ 1. ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงาน 4.00 ด 1.1) กระบวนการพ ฒนาแผน 4.00 ด 2. การผล ตบ ณฑ ต 2.97 พอใช 2.1) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 2.00 ต องปร บปร ง 2.2) อาจารย ประจ าท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก 5.00 ด มาก 2.3) อาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ 1.85 ต องปร บปร ง 2.4) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 3.00 พอใช 2.5) ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร 4.00 ด 2.6) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน 2.00 ต องปร บปร ง 2.7) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตาม ค ณล กษณะของบ ณฑ ต 3.00 พอใช 2.8) ระด บและความส าเร จของการเสร มสร างค ณธรรม 3.00 พอใช จร ยธรรมท จ ดให ก บน กศ กษา 3. ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 5.00 ด มาก 3.1) ระบบและกลไกการให ค าปร กษาและบร การด านข อม ล 5.00 ด มาก ข าวสาร 3.2) ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 5.00 ด มาก แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

14 องค ประกอบ / ต วบ งช ผลการประเม น ป การศ กษา 2553 ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ 4. การว จ ย 4.29 ด 4.1) ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค 5.00 ด มาก 4.2) ระบบและกลไกการจ ดการความร จากงานว จ ยหร องาน 3.00 พอใช สร างสรรค 4.3) เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจ านวนอาจารย 4.87 ด มาก ประจ าและน กว จ ยประจ า 5. การบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.00 ด มาก 5.1) ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.00 ด มาก 5.2) กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม 5.00 ด มาก 6. การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5.00 ด มาก 6.1) ระบบและกลไกการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5.00 ด มาก 7. การบร หารและการจ ดการ 5.00 ด มาก 7.1) ภาวะผ น าของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น 5.00 ด มาก 7.2) การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 5.00 ด มาก 7.3) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 5.00 ด มาก 7.4) ระบบบร หารความเส ยง 5.00 ด มาก 8. การเง นและงบประมาณ 5.00 ด มาก 8.1) ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ 5.00 ด มาก 9. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 4.00 ด 9.1) ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 4.00 ด เฉล ยท กมาตรฐาน 4.12 ด ผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยม ต วช ว ดท ด าเน นงานท งส น 14 ต วช ว ด ผลการประเม นตนเอง ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการรอบ 10 เด อน (1 ต ลาคม กรกฎาคม 2554) พบว า มหาว ทยาล ยม ผล การประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการม ค าคะแนนท ได เท าก บ (ณ ส งหาคม 2554) ผลการประเม นแยกตามม ต ค าคะแนนท ได ป 2553 ป 2554 ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาสถาบ น คะแนนเฉล ยรวม * ป 2554 เป นคะแนนประเม นตนเอง รอบ 10 เด อน และย งไม รวมผลคะแนนจากต วช ว ด n/a อ ก 4 ต วช ว ด แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

15 ส าหร บต วช ว ดท ม ผลการปฏ บ ต ราชการ ป 2553 ท ม ค าคะแนนไม ถ งระด บ คะแนน จ านวน 5 ต วช ว ด ด งน 1) ต วช ว ดท ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานท า หร อประกอบอาช พอ สระภายใน ระยะเวลา 1 ป 2) ต วช ว ดท 8.1 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายลงท น 3) ต วช ว ดท 8.2 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายในภาพรวม 4) ต วช ว ดท 8.3 ร อยละขอการเบ กจ ายเง นโครงการลงท นภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ) ต วช ว ดท 17 ประส ทธ ภาพของการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ท งน เม อสร ปเปร ยบเท ยบผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และ ป 2554 (รอบ 10 เด อน) มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พบว า ผลประเม น ป 2554 ม ผลการประเม นตนเอง เท าก บ ซ งย งไม รวมผลคะแนนจากต วช ว ด n/a อ ก 4 ต วช ว ด และย งม ต วช ว ดท ม ผลการด าเน นงานต ากว า ม 8 ต วช ว ด ด งน 1) ต วช ว ดท 7.1 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายลงท น 2) ต วช ว ดท 7.2 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายในภาพรวม 3) ต วช ว ดท 7.3 ร อยละความส าเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณตามแผน 4) ต วช ว ดท 7.4 ร อยละของการเบ กจ ายเง นโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ) ต วช ว ดท 8 ระด บความส าเร จของการจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ต 6) ต วช ว ดท 10 ระด บความส าเร จในการให ความส าค ญก บผ บร หาร และการเป ดโอกาสให ประชาชน แสดงความค ดเห นและร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ 7) ต วช ว ดท 13 ประส ทธ ภาพของการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 8) ต วช ว ดท 14 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาและปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค า ผลการด าเน นงานด านการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรท ปร บปร งตามกรอบ TQF ม ด งน การด าเน นการตามกรอบ (TQF) ระด บ ปร บปร ง ย งไม ได ปร บปร งตาม รวม ตามกรอบฯ (TQF) กรอบฯ (TQF) ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม หมายเหต - ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2554 จากงานหล กส ตร กองทะเบ ยนและประมวลผล ผลการด าเน นงานด านการว จ ย ส าหร บผลการด าเน นงานด านการว จ ย ของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม พบว า โดยรวมพ ฒนาการ ในการต พ มพ เผยแพร บทความว จ ยในระด บชาต และนานาชาต ท งในส วนของคณาจารย และน ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา ม พ ฒนาการท ด ข น เม อว เคราะห ข อม ลจะพบว า ผลงานส วนใหญ จะเป นผลงานท ต พ มพ ในระด บชาต แต อย างไรก ตาม ในป 2554 ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ในระด บ แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

16 นานาชาต ม จ านวน 367 บทความ (ร อยละ 69.25) และระด บปร ญญาเอกท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ในระด บ นานาชาต ม จ านวน 115 บทความ (ร อยละ 99.14) ส าหร บผลงานว จ ยของคณาจารย ในป การศ กษา 2553 พบว า ม งานว จ ยได ร บการต พ มพ และเผยแพร ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ม จ านวน 171 บทความ (ร อยละ 51.66) ร อยละของบทความว ทยาน พนธ ปร ญญาโท/เอก ท ต พ มพ เผยแพร ท งในระด บชาต หร อนานาชาต ร อยละของงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต หร อนานาชาต ผลการด าเน นงานด านการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ ป จจ บ น พบว า มหาว ทยาล ยม ส ดส วนอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ เป นด งน ต าแหน ง จ านวน (คน) อาจารย 806 ผศ. 158 รศ. 45 รวม 1,009 ** ไม น บรวมอาจารย โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ม ธยมและประถม) แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

17 โดยพบว า ขณะน ม อาจารย ท งท เป นข าราชการและพน กงานว ชาการ ท เข าเกณฑ ครบก าหนดการขอ ต าแหน งทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ 2553 ม จ านวน 220 คน จ าแนกเป นรายคณะได ด งน ล าด บ หน วยงาน จ านวน (คน) 1 คณะว ทยาศาสตร 51 2 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 23 3 คณะการบ ญช และการจ ดการ 23 4 คณะเทคโนโลย 20 5 คณะว ทยาการสารสนเทศ 15 6 คณะว ศวกรรมศาสตร 10 7 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง และนฤม ตศ ลป 12 8 คณะเภส ชศาสตร 8 9 คณะพยาบาลศาสตร คณะศ กษาศาสตร 6 11 คณะศ ลปกรรมศาสตร 5 12 คณะแพทยศาสตร 7 13 ว ทยาล ยการเม องการปกครอง 4 14 คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร 4 15 คณะการท องเท ยวและการโรงแรม 5 16 คณะสาธารณส ขศาสตร 3 17 คณะส ตวแพทยศาสตร และส ตวศาสตร 5 18 ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป 3 19 คณะว ฒนธรรมศาสตร 3 20 สถาบ นว จ ยวล ยร กขเวช 2 รวม 220 ผลการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ด าเน นงานด านการจ ดการความร ภายใต คณะกรรมการบร หารและ ด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2553 โดยมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได แต งต งคณะกรรมการด งกล าว เม อว นท 30 ก นยายน 2553 ซ งม หน าท ในการก าหนดนโยบาย การจ ดท าแผน และเป าหมายการบร หารจ ดการองค ความร ของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ให ตอบสนองต อว ส ยท ศน แผน ย ทธศาสตร และกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย ด าเน นงานตามนโยบาย และแผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ก าก บ ด แล และสน บสน นการด าเน นงานการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ย ประสานงาน และ ด าเน นงานตามประเด นการจ ดการความร ท ได ร บมอบหมาย เพ อม งส การเป น องค กรแห งการเร ยนร และ ตอบสนองต อมาตรฐานการอ ดมศ กษาต อไป โดยม ข นตอนการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 5 ข นตอน ด งน 1. การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ด าเน นการ ประช มอย างต อเน อง และได ทบทวนแผนการจ ดการความร ป การศ กษา 2553 เพ อจ ดท าแผนการจ ดการความร ป การศ กษา 2554 ซ งแผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการบร หาร และด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ในคราวประช ม คร งท 2/2553 เม อว นท 13 ธ นวาคม 2553 โดยม ประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย ซ ง แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

18 ประเด นความร ม 8 ประเด น ค อ 1) กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) 2) การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3) การพ ฒนาศ กยภาพน ส ต 4) การสร างเคร อข ายน กว จ ยสายสน บสน นและสายว ชาการเพ อ เพ มบทความต พ มพ เผยแพร 5) ระเบ ยบบร หารพ สด 6) การบร หารความเส ยง 7) การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ และ 8) การประก นค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาระบบราชการ ด งน น เพ อให ผ ร บผ ดชอบหล กในประเด น ความร ท ง 8 ประเด น ได ม ส วนร วมในแผนการจ ดการความร ด งกล าว จ งแต งต งคณะกรรมการบร หารและ ด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคามใหม ด งค าส งท 45/2554 ลงว นท 6 มกราคม พ.ศ การก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ก าหนดกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร ท ช ดเจนและสอดคล องก บ ประเด นความร ท ง 8 ประเด น ด งน ประเด นท 1 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรกองทะเบ ยนและ ประมวลผล รองคณบด ฝ ายว ชาการคณะ/หน วยงาน และประธานหล กส ตร ประเด นท 2 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรส าน กศ กษาท วไป รองคณบด ฝ ายว ชาการ คณะ/หน วยงาน และอาจารย ประเด นท 3 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ น ส ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประเด นท 4 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ น กว จ ยสายสน บสน น ภายในมหาว ทยาล ย อาจารย และน กว จ ย ประเด นท 5 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรกองคล งและพ สด และเจ าหน าท การเง น/ พ สด คณะและหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย ประเด นท 6 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ ผ ร บผ ดชอบความเส ยงกอแผนงาน และคณะ/หน วยงาน ประเด นท 7 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรกอง การเจ าหน าท และอาจารย ท เข าเกณฑ ขอต าแหน ง และประเด นท 8 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา และผ ปฏ บ ต งานประก นค ณภาพ และ ก.พ.ร. คณะ/หน วยงาน 3. การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit knowledge) มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดโครงการเพ อแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของ ผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) และค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ง 8 ประเด น ซ งม ท งหมด 22 โครงการ ด งน ประเด นท 1 กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองทะเบ ยน และประมวลผล 1. โครงการจ ดการความร เร องค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต 2. โครงการจ ดการความร เร อง เทคน คการจ ดท าเอกสารตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (มคอ. 3 7) และการใช งานระบบเอกสารหล กส ตรอ เล กทรอน กส ประเด นท 2 การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ ร บผ ดชอบ ค อ ส าน กศ กษาท วไป 3. โครงการส มมนาอาจารย ผ สอนเพ อสร างความเข าใจในการบร หารจ ดการรายว ชาศ กษา ท วไป ส าน กศ กษาท วไป คร งท 1 เร อง การระดมแนวค ดปร บเปล ยนท ศทางในการขจ ดป ญหาการบร หารจ ดการ ว ชาศ กษาท วไป 4. โครงการสร างเสร มองค ความร เร อง ทบทวนความร เพ อเตร ยมความพร อมก อนสอบ 5. โครงการประช มส มมนาการม ส วนร วมการประก นค ณภาพการศ กษา กรณ ส ารวจความ ต องการในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชาศ กษาท วไปของน ส ตระด บปร ญญาตร 6. โครงการพ ฒนาและเพ มข ดความสามารถขององค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร 7. โครงการค ณธรรมน าความร ส การสร างสรรค ส งคมน าอย แก เยาวชน (ล กพระธาต ประจ าป การศ กษา 2553) 8. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การอาจารย ผ สอนรายว ชาศ กษาท วไป ส าน กศ กษาท วไป 9. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม รายว ชาในหมวดศ กษาท วไป ภาคต น / 2553 ประเด นท 3 การพ ฒนาศ กยภาพน ส ต ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองก จการน ส ต 10. โครงการจ ดการความร ส ผ น าองค กรน ส ต แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

19 11. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ก จกรรมร บน องประช มเช ยร 12. โครงการ มอบงาน-สานต อ องค การน ส ต ประเด นท 4 การสร างเคร อข ายน กว จ ยสายสน บสน นและสายว ชาการเพ อเพ มบทความต พ มพ เผยแพร ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองส งเสร มการว จ ยและบร การว ชาการ 13. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อสร างเคร อข ายน กว จ ยสายสน บสน น ประเด นท 5 สร างเคร อข ายเจ าหน าท การเง น ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองคล งและพ สด 14. สร างเคร อข ายเจ าหน าท การเง นและบ ญช ของหน วยงานย อยมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประเด นท 6 การบร หารความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองแผนงาน 15. โครงการการจ ดการความร ด านการบร หารความเส ยง ประเด นท 7 การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองการเจ าหน าท 16. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง เข ยนผลงานว ชาการและท างานว จ ยอย างไรให ได ร บท น สน บสน นและม ค ณภาพผ านตามเกณฑ ท ก.พ.อ. ก าหนด ประเด นท 8 การประก นค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาระบบราชการ ผ ร บผ ดชอบ ค อ ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา 17. โครงการอบรมให ความร เร อง ความร พ นฐานด านประก นค ณภาพการศ กษา และกรอบต ว บ งช และเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา 18. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตรส าหร บผ ปฏ บ ต หน าท เลขาน การคณะกรรมการ ประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ร นท 1 ร นท 2 และร นท โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) ป การศ กษา 2553 ระด บสถาบ น และหน วยงานจ ดการเร ยนการสอน ประเด นอ นๆ ผ ร บผ ดชอบ ค อ ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา 20. สร างเคร อข ายองค กรการเร ยนร ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยมหาสารคาม โดยม 2 เคร อข าย ด งน 20.1 เคร อข ายองค กรการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (Mini_UKM) ซ ง คร งท 6 จ ดข นท มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ งหว ดเช ยงราย ระหว างว นท ต ลาคม 2553 คร งท 7 จ ดข นท มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ระหว างว นท ม นาคม เคร อข ายการจ ดการความร ระหว างมหาว ทยาล ย (UKM) คร งท 20 (1/2554) ใน ห วข อเร อง Best Practice : สร างค ณค าส อนาคต ในระหว างว นท เมษายน 2554 ณ สวนสามพราน โรสกาเด นร เวอร ไซด อ าเภอสามพราน จ งหว ดนครปฐม ซ งในคร งน มหาว ทยาล ยมห ดลได ร บความเห นชอบให เป น เจ าภาพ 21. สร างค ณอ านวยมหาว ทยาล ยมหาสารคาม โดยม โครงการ ด งน 21.1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ค ณอ านวย แห งมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ร นท 1 เม อว นจ นทร ท 7 ม นาคม 2554 ณ สโมสรบ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ว ทยากร ค อ ศาสตราจารย นพ. ว ฒ ช ย ธนาพงศธร 22. การสร างแรงจ งใจในการน าการจ ดการความร ไปส งานประจ า โดยม โครงการ ด งน 22.2 โครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ในประเด นความร ท ง 8 ประเด น MSU_ Knowledge Management Awards 2011 โดยได เป ดร บสม ครต งแต เด อนม นาคม ว นท 8 เมษายน 2554 ซ ง ม ผ ส งผลงานเข าร วมประกวด 29 เร อง ในประเด นความร ท งหมด 9 ประเด น และม การแลกเปล ยนเร ยนร และ น าเสนอผลงานโครงการประกวดด งกล าวในเวท MSU Share and Learn คร งท 1 ในว นท 27 เมษายน 2554 ณ สโมสรบ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

20 4. การรวบรวมความร ตามประเด นความร การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท งท ม อย ในต วบ คคลและแหล งเร ยนร อ นๆท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (Explicit knowledge) เพ อให บ คลากรกล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถเข าถ งแนวปฏ บ ต ท ด ได ง าย ด วยเหต น มหาว ทยาล ย จ งได จ ดโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ในประเด นความร ท ง 8 ประเด น MSU_ Knowledge Management Awards 2011 โดยม การแลกเปล ยนเร ยนร และน าเสนอผลงานโครงการประกวดด งกล าวในเวท MSU Share and Learn คร งท 1 เม อว นท 27 เมษายน 2554 และได น ามาพ ฒนารวบรวมเป น แนวปฏ บ ต ท ด MSU_ Knowledge Management Awards 2011 และจ ดเก บอย างเป นระบบ โดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) ให คณะและหน วยงานได ร บทราบ ตามหน งส อศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษา ท ศธ /ว1022 ลงว นท 10 พฤษภาคม 2554 เร อง ขอส งแนวปฏ บ ต ท ด MSU _ Knowledge Management Awards 2011 และได เผยแพร ผ านทางเว บไซต km-qa-msu และเว บไซต อ กท ง มหาว ทยาล ย ได เป นเจ าภาพโครงการส มมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา คร งท 7 (Mini_UKM) ซ งบ คลากรท เข าร วมโครงการได ส งบ นท กเร องเล า โดยว ธ การค ดเล อกแนวปฏ บ ต ท ด น น ให ใช การว เคราะห ตนเอง และเน นท ด าเน นการได ส าเร จ ท งน มหาว ทยาล ย ได รวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบใน รายงานสร ปโครงการส มมนาเคร อข ายองค กร การเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา คร งท 7 โดยเผยแพร ผ านทางเว บไซต และเว บไซต 5. การน าความร มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง โครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด MSU_ Knowledge Management Awards 2011 โดยม การ แลกเปล ยนเร ยนร และน าเสนอผลงานโครงการประกวดด งกล าวในเวท MSU Share and Learn คร งท 1 ซ งข อก าหนดในแบบบ นท กเร องเล า จ ดประเด น - ประเด นความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ผ ส งผลงาน เข าร วมประกวดต องน าเสนอผลส าเร จท เก ดข นหล งจากการจ ดก จกรรมหร อโครงการตามประเด นความร และ การขยายผลของแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร น นๆ เช น การขยายผลต อก บงานอ นๆได หร อไม อย างไร ด งน น จ งท าให ร บทราบข อม ลการน าความร ท ได จากการจ ดการความร ไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง ด งน 1. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แนวปฏ บ ต ท ด จากการจ ดการความร ใน โครงการกลย ทธ บร หารจ ดการหล กส ตร : โฉมใหม ตาม กรอบมาตรฐาน TQF แบบครบวงจร ได น าไปปร บใช ก บโครงการในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เช น โครงการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง โครงการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 และโครงการ ก าหนดกรอบงบประมาณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ระยะ 5 ป ( ) 2. คณะการบ ญช และการจ ดการ คณะได น าโครงการ แผนธ รก จพ ช ตเป าหมาย คร งท 1 มาปร บใช ในการจ ดโครงการแลกเปล ยน เร ยนร พ ท า พ บอก น องถาม (The seminar on SMEs Innovative Marketing Plans) โดยม การปร บปร งให สมบ รณ ข น ได ขยายบร บทของการถ ายทอดให ม ระด บท ส งและกว างข น จากการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างน ส ต ปร ญญาตร ด วยก นเอง เป นการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างน ส ตหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต น ส ตหล กส ตร บร หารธ รก จ สาขาการตลาด และการจ ดการ อาจารย ผ ท ม ส วนเก ยวข อง คณะกรรมการและผ ท สนใจ และเพ อ เป นการต อยอด ในคร งต อไปคณะจะด าเน นโครงการ แผนธ รก จพ ช ตเป าหมาย คร งท 2 3. บ ณฑ ตว ทยาล ย บ ณฑ ตว ทยาล ยม การแลกเปล ยนแนวปฏ บ ต เก ยวก บการน าระบบการบร หารจ ดการแบบบ รณา การระหว าง ระบบการบร หารจ ดการความเส ยง ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบ TOR และระบบ กพร. มาปร บใช ในการจ ดท ารายงานการบร หารจ ดการความเส ยง และการควบค มภายใน ต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information