แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554

2 ค าน า แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานการ จ ดการความร และสร างความร ความเข าใจให แก คณะ และหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย และเพ อใช เป นแนวทางใน การด าเน นงานการจ ดการความร ท ช ดเจนและเป นร ปธรรมมากข น โดยม ประเด นความร ท งหมด 4 ด าน 7 ประเด น ความร ค อ 1) ด านการผ ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 3 ประเด นความร ด งน 1.1) กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต (TQF) 1.2) การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และ 1.3) ร ปแบบ เทคน คการสอนและว ดผล ประเม นผล 2) ด านการว จ ย ประกอบด วย 1 ประเด นความร ด งน 2.1) การเพ มศ กยภาพผลงานด านการว จ ยของ มหาว ทยาล ย คณะและหน วยงาน 3) ด านการบ รณาการ ประกอบด วย 1 ประเด นความร ด งน 3.1) การบ รณาการ การเร ยนการสอนก บการว จ ยและการบร การว ชาการ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมโดยให น ส ตเป นศ นย กลาง 4) ด านอ นๆ ประกอบด วย 2 ประเด นความร ด งน 4.1) สร างเคร อข ายองค กรการเร ยนร ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยมหาสารคาม และ 4.2) การสร างแรงจ งใจในการน าการจ ดการความร ไปส งานประจ า โดยใช เคร องม อ การจ ดการความร มาข บเคล อนการด าเน นงานตามประเด นความร ซ งจะก อให เก ดประโยชน ต อการผล ตบ ณฑ ต การ ว จ ย การส งเสร มว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมและภ ม ป ญญาท องถ น และการเป นศ นย กลางแห งการเร ยนร ในภาพรวม ของมหาว ทยาล ยเป นอย างมาก โดยเฉพาะอย างย ง ท าให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และเก ดแนวปฏ บ ต ท ด ซ งการน า เคร องม อการแลกเปล ยนเร ยนร น ถ อเป นการปฏ ว ต บ คลากรภายในมหาว ทยาล ย ซ งท าให ท กคนได เล งเห นค ณค าของ ความร ท ตนเองม และสร างข นใช เอง สร างความม นใจและเคารพตนเอง อ นจะส งผลให องค กรไปส องค กรแห งการ เร ยนร และการจ ดการความร จะท าให สมาช กขององค กรท กคนม จ ตส าน กในการพ ฒนาความร ความสามารถของ ตนเอง และพ ฒนากล มบ คคลอย างต อเน อง รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งพ ฒนาส งส ด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พฤศจ กายน 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2554 ก

3 สารบ ญ บทท หน า ค าน า... สารบ ญ... สารบ ญภาพ... 1 บทน า... 1 สภาพป จจ บ นของ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม... 1 กรอบการประเม นด านการจ ดการความร... 2 เคร องม อการจ ดการความร... 4 คนส าค ญท ด าเน นการจ ดการความร ผลการด าเน นงาน... 9 ผลการประเม นค ณภาพภายใน วงรอบป การศ กษา ผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการ ผลการด าเน นงานด านการจ ดการเร ยนการสอน (TQF) 11 ผลการด าเน นงานด านการว จ ย ผลการด าเน นงานด านการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ ผลการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา ท ศทางการพ ฒนาส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยมหาสารคาม กรอบการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม การต ดตามและประเม นผล ว ตถ ประสงค ของการต ดตามและการประเม นผล การต ดตามและประเม นผล การจ ดท ารายงานสร ปโครงการ หร อก จกรรม ภาคผนวก ก แบบฟอร มการรวบรวมความร ท ได จากการเข าร วมโครงการ ถอดบทเร ยนก อนเร มก จกรรม (Before Action Review : BAR) ถอดบทเร ยนภายหล งก จกรรม (After Action Review : AAR) แบบต ดตามการด าเน นงานโครงการ เว บไซต ส าหร บถอดบทเร ยน 37 เอกสารอ างอ ง ผ จ ดท า ก ข ค แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2554 ข

4 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1 ช มชนแห งการปฏ บ ต เปร ยบเหม อนเก าอ สามขา ช มชนน กปฏ บ ต พ ฒนาส องค กรการเร ยนร (CoP พ ฒนาส LO) ข นตอนการทบทวนหล งการปฏ บ ต (After Action Review AAR) 5 4 แสดงล กษณะ ข อควรค าน งถ ง ข อด และผลท ได จากการเล าเร อง แนวทางการจ ดการความร... 8 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2554 ค

5 บทท 1 บทน า สภาพป จจ บ นของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ท ได ด าเน นงานตามพ นธก จ และภาระหน าท ของสถาบ นอ ดมศ กษามาเป นเวลากว า 40 ป ต งแต ช วงเร มแรกในฐานะว ทยาล ยว ชาการศ กษามหาสารคาม ได ร บ การยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว ทยาเขตมหาสารคาม และได ร บการจ ดต งเป นมหาว ทยาล ย มหาสารคาม เม อเด อนธ นวาคม พ.ศ.2537 ในช วงเวลา 18 ป ท ผ านมามหาว ทยาล ยม การเปล ยนแปลงร ปแบบการ ด าเน นงานใหม เพ อตอบสนองต อความต องการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของท องถ นอย างต อเน อง และในป พ.ศ มหาว ทยาล ยได ม งเน นการผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาส งคม โดยมหาว ทยาล ยได เข าไปม ส วนในการพ ฒนา ส งคมและช มชนรอบๆ มหาว ทยาล ยมากข น โดยได จ ดโครงการเสร มสร างช มชนเข มแข ง โครงการส งเสร มและส บ สานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร และโครงการหน งคณะหน งช มชน เป นต น โดยให ท กคณะและหน วยงาน ม ส วนร วมในการพ ฒนาช มชนในศาสตร หร อสาขาว ชาท ม ความถน ด และน าเอาองค ความร ต างๆ ไปช วยพ ฒนา ช มชนให เก ดความย งย นและสามารถพ งพาตนเองได พร อมก นน ในการพ ฒนาบ คลากรของประเทศให ท นต อการ เปล ยนแปลงของกระแสโลกาภ ว ตน มหาว ทยาล ยได จ ดการศ กษาในด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยเฉพาะ อย างย งในสาขาว ชาท ขาดแคลน และพ ฒนาสาขาว ชาด านศ กษาศาสตร ด านมน ษยศาสตร ส งคมศาสตร ให ม ความ เป นสหศาสตร ม งเน นการว จ ย ให สามารถน าไปส การปฏ บ ต งานจร งในท องถ นเสร มสร างการปฏ บ ต งานจร งใน ท องถ น เสร มสร างประสบการณ ในว ชาช พ โดยร วมม อก บสถานปฏ บ ต การต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน รวมท งม ง ให เก ดการจ ดการศ กษาระด บนานาชาต ด วย ป จจ บ นมหาว ทยาล ยม หน วยงานท จ ดการเร ยนการสอนท งส น 20 หน วยงาน ประกอบด วย คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร, คณะศ กษาศาสตร, คณะว ทยาศาสตร, คณะเทคโนโลย, คณะการบ ญช และการ จ ดการ, คณะพยาบาลศาสตร, คณะเภส ชศาสตร, คณะว ศวกรรมศาสตร, คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง และนฤม ตศ ลป, คณะศ ลปกรรมศาสตร, คณะว ทยาการสารสนเทศ, คณะสาธารณส ขศาสตร, ว ทยาล ย การเม องการปกครอง, คณะการท องเท ยวและการโรงแรม, คณะแพทยศาสตร, คณะส งแวดล อมและทร พยากร ศาสตร, คณะส ตวแพทยศาสตร และส ตวศาสตร, ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป, คณะว ฒนธรรมศาสตร, และสถาบ นว จ ย วล ยร กขเวช (สาขาว ชาความหลากหลายทางช วภาพ) ข อม ลพ นฐานส าหร บการพ ฒนามหาว ทยาล ยช วงแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ ด าน การจ ดการเร ยนการสอนในป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยเป ดสอนท งส น 177 หล กส ตร (ข อม ล ณ ว นท 1 ก นยายน 2554) แบ งได ด งน ระด บปร ญญาตร 90 หล กส ตร (ร อยละ 50.85) ระด บปร ญญาโท 59 หล กส ตร (ร อย ละ 33.33) และระด บปร ญญาเอก 28 หล กส ตร (ร อยละ 15.82) เป นหล กส ตรภาษาไทย 68 หล กส ตร (ร อยละ 94.92) หล กส ตรนานาชาต 9 หล กส ตร (ร อยละ 5.08) ม น ส ตท งส น 46,693 คน โดยเป นน ส ตระด บปร ญญาตร 38,700 คน (ร อยละ 82.88) ระด บปร ญญาโท 6,999 คน (ร อยละ 17.99) และระด บปร ญญาเอก จ านวน 944 คน (ร อยละ 2.13) บ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ณ ว นท 1 ม ถ นายน 2554) ม บ คลากรท งส น 3,058 คน แบ งเป น สายว ชาการ 1,098 คน สายสน บสน น 1,960 คน จ าแนกเป น ข าราชการสายบร หาร 13 คน (ร อยละ 0.43) ข าราชการสายว ชาการ 257 คน (ร อยละ 8.40) ข าราชการสายว ชาช พ/ เช ยวชาญ 143 คน (ร อยละ 0.16) พน กงานว ชาการ 735 คน (ร อยละ 24.04) พน กงานปฏ บ ต การ 472 คน (ร อยละ 15.43) พน กงานราชการ 6 คน (ร อยละ 0.20) ผ เช ยวชาญ 106 คน (ร อยละ 3.47) ล กจ างประจ า 42 คน (ร อยละ 1.37) ล กจ างช วคราว 1,279 คน (ร อยละ 41.82) จ าแนกจ านวนบ คลากรตามต าแหน งทางว ชาการ ศาสตราจารย คน รองศาสตราจารย 66 คน (ร อยละ 5.64) ผ ช วยศาสตราจารย 160 คน (ร อยละ 13.68) และอาจารย 944 คน (ร อยละ 80.60) และ แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

6 จ าแนกเป นอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอก 476 คน (ร อยละ 40.68) ว ฒ ปร ญญาโท 553 คน (ร อยละ 47.26) ว ฒ ปร ญญาตร 140 คน (ร อยละ 11.97) และว ฒ ต ากว าปร ญญาตร 1 คน (ร อยละ 0.09) กรอบการประเม นด านการจ ดการความร กรอบการประเม นด านการจ ดการความร ซ งจะม ความเก ยวข องและเช อมโยงก บพระราชกฤษฎ กาว า ด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสาร และสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยน ท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ตามพระราชกฤษฎ กา รวมถ ง พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ซ งปรากฏในมาตราท 8 การศ กษา หมายความว า กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงาม ของบ คคลและส งคมโดยการถ ายทอด ความร การฝ ก การอบรม การส บสานทางว ฒนธรรม การสร างสรรค จรรโลงความก าวหน าทางว ชาการ การสร าง องค ความร อ นเก ดจากการจ ดสภาพแวดล อม ส งคม การเร ยนร และป จจ ยเก อหน นให บ คคลเร ยนร อย างต อเน อง ตลอดช ว ต มาตรฐานการอ ดมศ กษา ท ปรากฏตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ลงว นท 7 ส งหาคม พ.ศ น นค อ มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร และย งปรากฏในมาตรฐาน การศ กษาของชาต น นค อ มาตรฐานท 3 แนวการสร างส งคมแห งการเร ยนร และส งคมแห งความร ท งน ตามแนวทางของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) องค ประกอบท 7 การบร หารและ การจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ม เกณฑ การประเม น ด งน มาตรฐานการอ ดมศ กษาข อท 3 ก าหนดให สถาบ นม การสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห ง การเร ยนร ซ งต องม การจ ดการความร เพ อม งส สถาบ นแห งการเร ยนร โดยม การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในสถาบ น ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในสถาบ นสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให สถาบ นอ ดมศ กษาม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ในสถาบ น ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ล และการแลกเปล ยนความร ท งภายในและภายนอก สถาบ น การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในสถาบ น การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการความร ในสถาบ นให ด ย งข น ส าหร บเกณฑ การประเม น ม ด งน 1. ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผน กลย ทธ ของสถาบ นอย างน อยครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 1.1) สถาบ นควรศ กษาเป าประสงค ตามประเด นย ทธศาสตร หร อว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ ของ สถาบ น ว าม ประเด นใดท ม งเน นเป นส าค ญ หร อม งส อ ตล กษณ ใดท ต องการ เพ อน ามาใช ในการก าหนด แผน ย ทธศาสตร หร อแผนปฏ บ ต การในการจ ดการความร ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ น โดยอย างน อยต อง ครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย 1.2) บ คคลท เก ยวข องในการก าหนดประเด นความร อาจประกอบด วย รองอธ การบด ผ ช วย อธ การบด / คณบด รองคณบด ผ ช วยคณบด / ผ อ านวยการ / ห วหน างาน ท ก าก บด แลด านย ทธศาสตร หร อกล ย ทธ ท เก ยวข องก บการผล ตบ ณฑ ต ด านว จ ย รวมท งด านอ นๆ ท เป นไปตามอ ตล กษณ ของสถาบ น 1.3) สถาบ นควรม เป าหมายในการจ ดการความร โดยเน นเร องการพ ฒนาท กษะ ความสามารถของบ คลากรภายในเป นหล ก โดยอย างน อยต องครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย รวมท งประเด นการจ ดการความร ท สถาบ นม งเน นตามอ ตล กษณ เช น เทคน คการปร บปร งหล กส ตรและ ว ธ การเร ยนร ท เน นผลล พธ การเร ยนร (Learning Outcome) เทคน คการเพ มผลงานว จ ยภายในสถาบ น เป นต น แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

7 2. ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ยอย างช ดเจนตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 2.1 กล มเป าหมายท จะได ร บการพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย อย างน อยควรเป นบ คลากรท ท าหน าท เก ยวข องก บการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย เช น คณาจารย หร อน กว จ ยท เก ยวข องก บประเด นความร ด งกล าว รวมท งด านอ นๆ ท สถาบ นม งเน น 2.2 สถาบ นควรก าหนดนโยบายให ม การส ารวจผลการปฏ บ ต งานท เป นจ ดเด นของอาจารย หร อน กศ กษาในแต ละคณะ หร อสาขาว ชา โดยเฉพาะด านการจ ดการเร ยนการสอน และการว จ ยท สะท อน อ ตล กษณ ของสาขาว ชาน น ๆ เพ อน ามาก าหนดเป นประเด นส าหร บใช ในกระบวนการจ ดการความร ให ได องค ความร ท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 3. ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 และเผยแพร ไปส บ คลากร กล มเป าหมายท ก าหนด โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 3.1) สถาบ นควรเช ญบ คลากรภายใน หร อภายนอกท ม ผลงานด เด นทางด านว ชาการ และ ผลงานทางด านว จ ย รวมท งผลงานด านอ นๆ ท สถาบ นม งเน น มาถ ายทอดความร เคล ดล บ หร อนว ตกรรม อย าง สม าเสมอผ านเวท ต าง ๆ เช น การจ ดประช มส มมนา เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บเจ าของความร เคล ดล บ หร อนว ตกรรมด งกล าว 3.2) สถาบ นควรส งเสร มให ม บรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในสถาบ น เช น การส งเสร มให ม ช มชนน กปฏ บ ต และเคร อข ายด านการจ ดการความร ท งระหว างหน วยงานภายในสถาบ นและ ภายนอกสถาบ น เพ อให เก ดว ฒนธรรมการแลกเปล ยนเร ยนร อย างต อเน อง โดยการจ ดสรรทร พยากร อย างเหมาะสม ท งด านงบประมาณ เวลา สถานท โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 4. ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต วบ คคลและแหล ง เร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 4.1) ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบในการว เคราะห ส งเคราะห ความร ท งท ม อย ในต วบ คคลและ แหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบ เป นหมวดหม เพ อให บ คลากร กล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถเข าถ งแนวปฏ บ ต ท ด ได ง าย 4.2) ควรม การใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการ และเผยแพร ความร ในองค กร ให เก ดความประหย ดและเก ดประโยชน ส งส ด 4.3) ควรม การจ ดพ มพ วารสาร หร อส อส งพ มพ เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร และยกย องให เก ยรต แก ผ เป นเจ าของความร เคล ดล บ หร อนว ตกรรมด งกล าว 5. ม การน าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมา ท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 5.1) ผ ร บผ ดชอบควร ว เคราะห ความร จากแนวปฏ บ ต ท ด จากแหล งต าง ๆ เช น นว ตกรรม ท ได จากการจ ดการความร ไปใช ให เก ดประโยชน แก สถาบ นและส งคม น ามาปร บใช ให เหมาะสมก บบร บทของ หน วยงานท เป นกล มเป าหมาย 5.2) ผ ร บผ ดชอบควรขยายผลการปร บใช ไปย งหน วยงานต างๆ และต ดตามว ดผลตาม ประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ด านการผล ตบ ณฑ ตและ ด านการว จ ย 5.3) ม กลไกการน าผลการประเม นค ณภาพจากภายในและภายนอกด านการจ ดการความร มาปร บปร งและพ ฒนาระบบและกลไกการจ ดการความร ของสถาบ น แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

8 5.4) ผ ร บผ ดชอบควรสร ปผลส มฤทธ ท เก ดข นตามเป าประสงค ท ก าหนดไว ในประเด น ย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น เคร องม อการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคามขอน อมน าพระราชด าร สของสมเด จพระมหาปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช มหาราช (ร ชกาลท 9) ท ทรงกระแสพระราชด าร สพระราชทานแก คณะน กศ กษาว ทยาล ยการค า ณ พระราช ต าหน กจ ตรลดารโหฐาน เม อว นอ งคารท 11 ก นยายน 2516 ความว า ความร น เป นส งท ส าค ญ จะต ดต วไป ส าหร บอนาคต ถ าผ ท ม ความร ด านว ชาการพยาบาลท จะฝ กฝนตนเองให ม ความร ในช ว ต ในส งท ด ท งามท ควรให สามารถท จะปฏ บ ต ตนวางต วให ด ในส งคมได เพ ยงไรก เป นก าไรเพ ยงน น ก าไรน นจะเป นส งท จะท าให ช ว ตและ อนาคตม ความร งเร องได รวมท งจะท าให บ านเม องอย ได เพราะว าพลเม องม ความร พลเม องสามารถท จะเข าหาก น และก นได เพ อสร างส งคมท แข งแรง ส งคมท ม ระเบ ยบเร ยบร อยและม ความม นคง... เคร องม อการจ ดการความร ยกต วอย าง เช น (บด นทร ว จารณ, 2547) 1. ช มชนแนวปฏ บ ต (Communities of Practice CoP) หมายถ ง กล มคนท มารวมต วก น อย างไม เป นทางการ ซ งเป นคนในกล มงานเด ยวก นหร อม ความสนใจในเร องใดเร องหน งท เหม อนก นหร อคล ายคล ง ก น คนกล มน จะม ความไว วางใจและความเช อม นในการแลกเปล ยนข อม ลความร ระหว างก น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ แลกเปล ยนเร ยนร และสร างองค ความร ใหม ๆ ซ งช มชนน กปฏ บ ต น จะแตกต างจากการจ ดต งท มงานเน องจากเป น การร วมก นอย างสม ครใจ ภาพท 1 ช มชนแห งการปฏ บ ต เปร ยบเหม อนเก าอ สามขา ภาพท 2 ช มชนน กปฏ บ ต พ ฒนาส องค กรการเร ยนร (CoP พ ฒนาส LO) 2. การใช ท ปร กษาหร อพ เล ยง (Mentoring System) เป นว ธ การถ ายทอดความร แบบต วต อต วซ ง เป นว ธ การหน งในการสอนงานและให ค าแนะน าอย างใกล ช ด นอกจากจะให ค าปร กษาในด านการงานแล ว ย งเป นท แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

9 ปร กษาในเวลาม ป ญหาหร อส บสนท ส าค ญพ เล ยงจะต องเป นต วอย างท ด ในเร องพฤต กรรม จร ยธรรม และการ ท างานให สอดคล องก บความต องการขององค กร 3. การทบทวนหล งการปฏ บ ต (After Action Reviews AAR) เป นก จกรรมท ใช ทบทวนหร อ ประเม นผลของก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (CoP) หร อโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ในแต ละคร งว าม จ ดด จ ดด อย รวมท งโอกาสและอ ปสรรคอย างไรในการท า CoP หร อโครงการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อเป นข อม ลในการปร บปร งใน คร งต อไปให ด ข น รวมท งเป นการเป ดโอกาสให สมาช กในกล มได เสนอแนะข อค ดเห นต างๆเพ อการปร บปร งให สอดคล องก บเป าหมายของกล มและเป าหมายของสมาช ก ภาพท 3 ข นตอนการทบทวนหล งการปฏ บ ต (After Action Reviews AAR) ท มา : ตารางท 2 ต วอย างข อม ลจากการท า AAR (After Action Review) ค าถามในการท า AAR ผลสร ปท ได จากการท า AAR 1. เป าหมายของการเข าร วมโครงการ หร อก จกรรม หร อช มชนน กปฏ บ ต คร งน ค ออะไร - การเร ยนร และแลกเปล ยนความร ร วมก นคร งน ค ออะไร 2. ส งท บรรล เป าหมายค ออะไร เพราะอะไร - สมาช กส วนใหญ ได ร บความร พ ก ดด านน เพ มข น 3. ส งท เก นความคาดหว งค ออะไร - การต อยอดความร และด งศ กยภาพท ม อย ในต วบ คคล มาใช เต มความสามารถ 4. ส งท ไม บรรล เป าหมายค ออะไร เพราะอะไร - ข อจ าก ดด าน EK ซ งต องค นคว า 5. ค ดจะกล บไปท าอะไรต อ - การเผยแพร ความร และขยายสมาช กเพ มข น แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

10 4. ฐานความร บทเร ยน (Lessons Learned Databases) เป นการเก บข อม ลความร ต างๆ ท องค กรม ไว ในระบบฐานข อม ล โดยสามารถเข าถ งข อม ลได ตลอดเวลาผ านระบบอ นเทอร เน ต อ นทราเน ต หร อ ระบบอ นๆ ได อย างสะดวกรวดเร วและถ กต อง 5. ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice - BP) เป นการจ ดเก บความร และว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในร ป ของเอกสาร ซ งจ ดเก บข อม ลขององค กรในร ปแบบง ายๆ เพ อความสะดวกในการค นหาและน าไปใช โดยจ ดท า ฐานความร ของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ อาจได จากการท าการเท ยบเค ยง (Benchmarking) 6. แหล งผ ร ในองค กร (Center of Excellence CoE) เป นการก าหนดแหล งผ ร ในองค กร ซ งจะ ท าให สามารถทราบว าจะต ดต อสอบถามผ ร ได ท ไหน อย างไร (Expertise Locators) โดยระบ เป นผ เช ยวชาญในแต ละด าน 7. การเสวนา (Dialogue) การท า Dialogue เป นการปร บฐานความค ด โดยการฟ งจากผ อ นและ ความหลากหลายทางความค ดท เก ดข น ท าให สมาช กเห นภาพท ใกล เค ยงก น หล งจากน น จ งจ ดประช มหร อ อภ ปรายเพ อแก ป ญหาหร อหาข อย ต ต อไปได โดยง าย และผลหร อข อย ต ท เก ดข นจะเก ดจากการท เห นภาพในองค รวมเป นท ต ง 8. เวท ถาม-ตอบ (Forum) เป นเวท ท ท าให สามารถต งค าถามเข าไป เพ อให ผ ร ท อย ร วมใน Forum ช วยก นตอบค าถามหร อส งต อให ผ เช ยวชาญอ นช วยตอบ หากองค กรม การจ ดต ง ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice-CoP) หร อม การก าหนด แหล งผ ร ในองค กร (Center of Excellence-CoE) แล ว ค าถามท เก ดข นจะ สามารถส ง หร อย งเข าไปใน Forum ซ งอย ใน CoP หร อ CoE เพ อหาค าตอบ ในล กษณะ Pull Information 9. การเล าเร อง (Story Telling) เป นการสร างความสมด ลระหว างความน าสนใจในการบรรยาย เร องและเน อหาท ต องการส อ ภาพท 4 แสดงล กษณะ ข อควรค าน งถ ง ข อด และผลท ได จากการเล าเร อง แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

11 10. ตารางแห งอ สรภาพ เป นตารางส าหร บประเม นตนเอง (หมายถ งประเม นข ดความสามารถของ กล ม) ว าม ข ดความสามารถหล ก เพ อการบรรล เป าหมายท พ งประสงค ในระด บใด ตารางแบ งออกเป น 5 ระด บ ค อ ข ดความสามารถระด บเร มต น (1) ไปจนถ งระด บส งย ง (5) 11. ธารป ญญา (River Diagram) เป นผ งแสดงการกระจายของระด บข ดความสามารถหล กของ คร ผ สอน ท มาร วมแลกเปล ยนเร ยนร ระด บข ดความสามารถหล กท น ามาลงในผ ง มาจาก ตารางแห ง อ สรภาพ หร อตารางระด บข ดความสามารถหล กเพ อการบรรล เป าหมายท พ งประสงค ความกว างของล าธาร เป นต วบอก ความแตกต างในระด บข ดความสามารถ ระด บข ดความสามารถด านใดของกล มอย ค อนมาทาง ฝ งเหน อ กล มน น ก จะอย ในฐานะ ผ แบ งป น ความร ด านน น ระด บข ดความสามารถด านท อย ค อนมาทาง ฝ งใต บอกให ร ว าใน ด านน น กล มอย ในฐานะ ผ เร ยนร 12. บ นไดแห งการแลกเปล ยน (Ladder Diagram) เป นผ งแสดงระด บความสามารถป จจ บ น ก บ ระด บ ความปรารถนาท จะเพ มข ดความสามารถของแต ละกล มท มาแลกเปล ยนเร ยนร ในข ดความสามารถหล ก (Core Competence) เร องใดเร องหน ง คนส าค ญท ด าเน นการจ ดการความร (ว จารณ พาณ ช) 1. ผ บร หารส งส ด (CEO) ส าหร บการจ ดการความร ถ าผ บร หารส งส ดเป นแชมเป ยน (เห นค ณค า และ ด าเน นการผล กด น KM) เร องท ว ายากก จะง าย ซ งผ บร หารส งส ดควรเป นผ ร เร ม ก จกรรมจ ดการความร โดยก าหนด ต วบ คคลท จะท าหน าท ค ณเอ อ (ระบบ) ของ KM ซ งควรเป นผ บร หารระด บส ง เช น รองอธ การบด 2. ค ณเอ อ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ าการร เร มการจ ดการความร มาจากผ บร หารส งส ด ค ณเอ อ ก จะสามารถด าเน นการได โดยง าย แต ถ าการร เร มการจ ดการความร ท แท จร งไม ได มาจากผ บร หารส งส ด บทบาทแรกของ ค ณเอ อ ก ค อ น า เป าหมาย หร อห วปลา ไปขายผ บร หารส งส ด ให ผ บร หารส งส ดกลายเป น เจ าของ ห วปลา ให ได บทบาทต อไปของ ค ณเอ อ ค อ การหา ค ณอ านวย และร วมก บ ค ณอ านวย จ ดให ม การก าหนด เป าหมาย หร อห วปลา ในระด บย อยๆ ของ ค ณก จ หร อผ ปฏ บ ต งาน, คอยเช อมโยง ห วปลา เข าก บว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และย ทธศาสตร ขององค กร, จ ดบรรยากาศแนวราบ และการบร หารงานแบบ เอ อ อ านาจ (Empowerment), ร วม Share ท กษะในการเร ยนร และแลกเปล ยนเร ยนร เพ อประโยชน ในการ ด าเน นการจ ดการความร โดยตรง และเพ อแสดงให ค ณก จ เห นค ณค าของท กษะด งกล าว, จ ดสรร ทร พยากร ส าหร บใช ในก จกรรมจ ดการความร พร อมคอยเช อมโยงการจ ดการความร เข าก บก จกรรมสร างสรรค อ นๆ ท งภายใน และนอกองค กร, ต ดตามความเคล อนไหวของการด าเน นการให ค าแนะน าบาง เร อง และแสดงท าท ช นชมใน ความส าเร จ อาจจ ดให ม การยกย องในผลส าเร จ และให รางว ลท อาจไม เน นส งของแต เน นการสร างความภาคภ ม ใจ ในความส าเร จ 3. ค ณอ านวย (Knowledge Facilitator, KF) เป นผ คอยอ านวยความสะดวกในการจ ดการความร ความส าค ญของ ค ณอ านวย อย ท การเป นน กจ ดประกายความค ดและการเป นน กเช อมโยง โดยต องเช อมโยง ระหว างผ ปฏ บ ต ( ค ณก จ ) ก บผ บร หาร ( ค ณเอ อ ), เช อมโยงระหว าง ค ณก จ ต างกล มภายในองค กร, และ เช อมโยงการจ ดการความร ภายในองค กร ก บภายนอกองค กร โดยหน าท ท ค ณ อ านวย ควรท า ค อ ร วมก บ ค ณเอ อ จ ดให ม การก าหนด ห วปลา ของ ค ณก จ อาจจ ด มหกรรมห วปลา เพ อสร างความเป นเจ าของ ห วปลา จ ดตลาดน ดความร เพ อให ค ณก จ น าความส าเร จมา แลกเปล ยนเร ยนร ถอดความร ออกมาจากว ธ ท างานท น าไปส ความส าเร จน น เพ อการบรรล ห วปลา จ ดการด งาน หร อก จกรรม เช ญเพ อนมาช วย (Peer Assist) เพ อให บรรล ห วปลา ได ง าย หร อเร วข น โดยท ผ น นจะอย ภายในหร อนอกองค กรก ได เร ยนร ว ธ ท างาน จากเขา เช ญเขามาเล าหร อสาธ ต จ ดพ นท เสม อนส าหร บการแลกเปล ยนเร ยนร และส าหร บเก บรวบรวมข มความร ท ได เช น ใช เทคโนโลย การ ส อสารและสารสนเทศซ งรวมท งเว บไซต เว บบอร ด เว บบล อก อ นทราเน ต จดหมาย ข าว เป นต น ส งเสร มให เก ดช มชนแนวปฏ บ ต (CoP-Community of Practice) ในเร องท เป นความร หร อเป น ห วใจในการ บรรล เป าหมายหล กขององค กร เช อมโยงการด าเน นการจ ดการความร ขององค กร ก บก จกรรมจ ดการ ความร ภายนอก เพ อสร างความค กค กและเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ก บภายนอก แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

12 4. ค ณก จ (Knowledge Pracititoner, KP) ค ณก จ หร อผ ปฏ บ ต งาน เป นพระเอกหร อนางเอกต ว จร ง ของการจ ดการความร เพราะเป นผ ด าเน นก จกรรมจ ดการความร ประมาณร อยละ ของ ท งหมด ค ณ ก จ เป นเจ าของ ห วปลา โดยแท จร ง และเป นผ ท ม ความร (Explicit Knowledge) และเป นผ ท ต องมา แลกเปล ยนเร ยนร ใช หา สร าง แปลง ความร เพ อการปฏ บ ต ให บรรล ถ ง เป าหมาย/ห ว ปลา ท ต งไว 5. ค ณประสาน (Network Manager) เป นผ ท คอยประสานเช อมโยงเคร อข ายการจ ดการความร ระหว างหน วยงาน ให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ในวงท กว างข น เก ดพล งร วมม อทางเคร อข ายในการ เร ยนร และ ยกระด บความร แบบทว ค ณ ภาพท 5 แนวทางการจ ดการความร แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

13 บทท 2 ผลการด าเน นงาน ผลการประเม นค ณภาพภายใน วงรอบป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นการประเม นค ณภาพภายในระด บสถาบ น ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท 4 ม ถ นายน, ม ถ นายน 2554 โดยคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอก พบว า ผลการ ประเม นตามระบบค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาท ม งเน นท จะเป นผ น าในด านการผล ตบ ณฑ ต (สถาบ นกล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร ) ได ม การด าเน นการตามต วบ งช ของ สกอ. 23 ต วบ งช ซ งผลการ ประเม นในป การศ กษา 2553 ในภาพรวม พบว าม ค ณภาพระด บด (คะแนน 4.12) ค ณภาพของป จจ ยน าเข าและ กระบวนการในระด บด และผลผล ตระด บพอใช เม อว เคราะห ตามองค ประกอบ พบว า องค ประกอบท ม ค ณภาพระด บด มาก องค ประกอบท ระด บด องค ประกอบท 2 ระด บพอใช เม อว เคราะห ตามมาตรฐาน การอ ดมศ กษา พบว า มาตรฐานท 1 ด านค ณภาพบ ณฑ ต ระด บพอใช มาตรฐานท 2 ด านการบร หาร และ มาตรฐานท 3 ด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร ระด บด ว เคราะห ตามม มมองการบร หารจ ดการ (Balanced scorecard) พบว า ม มมองด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ม มมองด านค ณภาพภายใน ม มมอง ด านบ คลากรการเร ยนร และนว ตกรรม ม ค ณภาพระด บด และม มมองด านการเง น ระด บด มาก เม อว เคราะห ตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา พบว า มาตรฐานท 1 ด านศ กยภาพและความพร อมในการ จ ดการศ กษา และ มาตรฐานท 2 ด านการด าเน นการตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา ระด บด อย างไรก ตาม เม อ พ จารณาผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยก าหนดไว พบว า บรรล เป าหมายตามต วบ งช 13 จาก 23 ต วบ งช ค ดเป น % องค ประกอบ / ต วบ งช ผลการประเม น ป การศ กษา 2553 ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ 1. ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงาน 4.00 ด 1.1) กระบวนการพ ฒนาแผน 4.00 ด 2. การผล ตบ ณฑ ต 2.97 พอใช 2.1) ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร 2.00 ต องปร บปร ง 2.2) อาจารย ประจ าท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก 5.00 ด มาก 2.3) อาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ 1.85 ต องปร บปร ง 2.4) ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 3.00 พอใช 2.5) ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร 4.00 ด 2.6) ระบบและกลไกการจ ดการเร ยนการสอน 2.00 ต องปร บปร ง 2.7) ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลการเร ยนตาม ค ณล กษณะของบ ณฑ ต 3.00 พอใช 2.8) ระด บและความส าเร จของการเสร มสร างค ณธรรม 3.00 พอใช จร ยธรรมท จ ดให ก บน กศ กษา 3. ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 5.00 ด มาก 3.1) ระบบและกลไกการให ค าปร กษาและบร การด านข อม ล 5.00 ด มาก ข าวสาร 3.2) ระบบและกลไกการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 5.00 ด มาก แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

14 องค ประกอบ / ต วบ งช ผลการประเม น ป การศ กษา 2553 ค าเฉล ย ระด บค ณภาพ 4. การว จ ย 4.29 ด 4.1) ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร องานสร างสรรค 5.00 ด มาก 4.2) ระบบและกลไกการจ ดการความร จากงานว จ ยหร องาน 3.00 พอใช สร างสรรค 4.3) เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อจ านวนอาจารย 4.87 ด มาก ประจ าและน กว จ ยประจ า 5. การบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.00 ด มาก 5.1) ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.00 ด มาก 5.2) กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม 5.00 ด มาก 6. การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5.00 ด มาก 6.1) ระบบและกลไกการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5.00 ด มาก 7. การบร หารและการจ ดการ 5.00 ด มาก 7.1) ภาวะผ น าของสภาสถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น 5.00 ด มาก 7.2) การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 5.00 ด มาก 7.3) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 5.00 ด มาก 7.4) ระบบบร หารความเส ยง 5.00 ด มาก 8. การเง นและงบประมาณ 5.00 ด มาก 8.1) ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ 5.00 ด มาก 9. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 4.00 ด 9.1) ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 4.00 ด เฉล ยท กมาตรฐาน 4.12 ด ผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยม ต วช ว ดท ด าเน นงานท งส น 14 ต วช ว ด ผลการประเม นตนเอง ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการรอบ 10 เด อน (1 ต ลาคม กรกฎาคม 2554) พบว า มหาว ทยาล ยม ผล การประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการม ค าคะแนนท ได เท าก บ (ณ ส งหาคม 2554) ผลการประเม นแยกตามม ต ค าคะแนนท ได ป 2553 ป 2554 ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาสถาบ น คะแนนเฉล ยรวม * ป 2554 เป นคะแนนประเม นตนเอง รอบ 10 เด อน และย งไม รวมผลคะแนนจากต วช ว ด n/a อ ก 4 ต วช ว ด แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

15 ส าหร บต วช ว ดท ม ผลการปฏ บ ต ราชการ ป 2553 ท ม ค าคะแนนไม ถ งระด บ คะแนน จ านวน 5 ต วช ว ด ด งน 1) ต วช ว ดท ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานท า หร อประกอบอาช พอ สระภายใน ระยะเวลา 1 ป 2) ต วช ว ดท 8.1 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายลงท น 3) ต วช ว ดท 8.2 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายในภาพรวม 4) ต วช ว ดท 8.3 ร อยละขอการเบ กจ ายเง นโครงการลงท นภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ) ต วช ว ดท 17 ประส ทธ ภาพของการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ท งน เม อสร ปเปร ยบเท ยบผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และ ป 2554 (รอบ 10 เด อน) มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พบว า ผลประเม น ป 2554 ม ผลการประเม นตนเอง เท าก บ ซ งย งไม รวมผลคะแนนจากต วช ว ด n/a อ ก 4 ต วช ว ด และย งม ต วช ว ดท ม ผลการด าเน นงานต ากว า ม 8 ต วช ว ด ด งน 1) ต วช ว ดท 7.1 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายลงท น 2) ต วช ว ดท 7.2 ร อยละของการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายในภาพรวม 3) ต วช ว ดท 7.3 ร อยละความส าเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณตามแผน 4) ต วช ว ดท 7.4 ร อยละของการเบ กจ ายเง นโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ) ต วช ว ดท 8 ระด บความส าเร จของการจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ต 6) ต วช ว ดท 10 ระด บความส าเร จในการให ความส าค ญก บผ บร หาร และการเป ดโอกาสให ประชาชน แสดงความค ดเห นและร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ 7) ต วช ว ดท 13 ประส ทธ ภาพของการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 8) ต วช ว ดท 14 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาและปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค า ผลการด าเน นงานด านการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรท ปร บปร งตามกรอบ TQF ม ด งน การด าเน นการตามกรอบ (TQF) ระด บ ปร บปร ง ย งไม ได ปร บปร งตาม รวม ตามกรอบฯ (TQF) กรอบฯ (TQF) ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม หมายเหต - ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2554 จากงานหล กส ตร กองทะเบ ยนและประมวลผล ผลการด าเน นงานด านการว จ ย ส าหร บผลการด าเน นงานด านการว จ ย ของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม พบว า โดยรวมพ ฒนาการ ในการต พ มพ เผยแพร บทความว จ ยในระด บชาต และนานาชาต ท งในส วนของคณาจารย และน ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา ม พ ฒนาการท ด ข น เม อว เคราะห ข อม ลจะพบว า ผลงานส วนใหญ จะเป นผลงานท ต พ มพ ในระด บชาต แต อย างไรก ตาม ในป 2554 ผลงานของผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาโทท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ในระด บ แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

16 นานาชาต ม จ านวน 367 บทความ (ร อยละ 69.25) และระด บปร ญญาเอกท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ในระด บ นานาชาต ม จ านวน 115 บทความ (ร อยละ 99.14) ส าหร บผลงานว จ ยของคณาจารย ในป การศ กษา 2553 พบว า ม งานว จ ยได ร บการต พ มพ และเผยแพร ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ม จ านวน 171 บทความ (ร อยละ 51.66) ร อยละของบทความว ทยาน พนธ ปร ญญาโท/เอก ท ต พ มพ เผยแพร ท งในระด บชาต หร อนานาชาต ร อยละของงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร หร อน าไปใช ประโยชน ในระด บชาต หร อนานาชาต ผลการด าเน นงานด านการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ ป จจ บ น พบว า มหาว ทยาล ยม ส ดส วนอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ เป นด งน ต าแหน ง จ านวน (คน) อาจารย 806 ผศ. 158 รศ. 45 รวม 1,009 ** ไม น บรวมอาจารย โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ม ธยมและประถม) แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

17 โดยพบว า ขณะน ม อาจารย ท งท เป นข าราชการและพน กงานว ชาการ ท เข าเกณฑ ครบก าหนดการขอ ต าแหน งทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ 2553 ม จ านวน 220 คน จ าแนกเป นรายคณะได ด งน ล าด บ หน วยงาน จ านวน (คน) 1 คณะว ทยาศาสตร 51 2 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 23 3 คณะการบ ญช และการจ ดการ 23 4 คณะเทคโนโลย 20 5 คณะว ทยาการสารสนเทศ 15 6 คณะว ศวกรรมศาสตร 10 7 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง และนฤม ตศ ลป 12 8 คณะเภส ชศาสตร 8 9 คณะพยาบาลศาสตร คณะศ กษาศาสตร 6 11 คณะศ ลปกรรมศาสตร 5 12 คณะแพทยศาสตร 7 13 ว ทยาล ยการเม องการปกครอง 4 14 คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร 4 15 คณะการท องเท ยวและการโรงแรม 5 16 คณะสาธารณส ขศาสตร 3 17 คณะส ตวแพทยศาสตร และส ตวศาสตร 5 18 ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป 3 19 คณะว ฒนธรรมศาสตร 3 20 สถาบ นว จ ยวล ยร กขเวช 2 รวม 220 ผลการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ด าเน นงานด านการจ ดการความร ภายใต คณะกรรมการบร หารและ ด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา 2553 โดยมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได แต งต งคณะกรรมการด งกล าว เม อว นท 30 ก นยายน 2553 ซ งม หน าท ในการก าหนดนโยบาย การจ ดท าแผน และเป าหมายการบร หารจ ดการองค ความร ของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ให ตอบสนองต อว ส ยท ศน แผน ย ทธศาสตร และกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย ด าเน นงานตามนโยบาย และแผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ก าก บ ด แล และสน บสน นการด าเน นงานการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ย ประสานงาน และ ด าเน นงานตามประเด นการจ ดการความร ท ได ร บมอบหมาย เพ อม งส การเป น องค กรแห งการเร ยนร และ ตอบสนองต อมาตรฐานการอ ดมศ กษาต อไป โดยม ข นตอนการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร 5 ข นตอน ด งน 1. การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ด าเน นการ ประช มอย างต อเน อง และได ทบทวนแผนการจ ดการความร ป การศ กษา 2553 เพ อจ ดท าแผนการจ ดการความร ป การศ กษา 2554 ซ งแผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการบร หาร และด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ในคราวประช ม คร งท 2/2553 เม อว นท 13 ธ นวาคม 2553 โดยม ประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย ซ ง แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

18 ประเด นความร ม 8 ประเด น ค อ 1) กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) 2) การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3) การพ ฒนาศ กยภาพน ส ต 4) การสร างเคร อข ายน กว จ ยสายสน บสน นและสายว ชาการเพ อ เพ มบทความต พ มพ เผยแพร 5) ระเบ ยบบร หารพ สด 6) การบร หารความเส ยง 7) การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ และ 8) การประก นค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาระบบราชการ ด งน น เพ อให ผ ร บผ ดชอบหล กในประเด น ความร ท ง 8 ประเด น ได ม ส วนร วมในแผนการจ ดการความร ด งกล าว จ งแต งต งคณะกรรมการบร หารและ ด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคามใหม ด งค าส งท 45/2554 ลงว นท 6 มกราคม พ.ศ การก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได ก าหนดกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร ท ช ดเจนและสอดคล องก บ ประเด นความร ท ง 8 ประเด น ด งน ประเด นท 1 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรกองทะเบ ยนและ ประมวลผล รองคณบด ฝ ายว ชาการคณะ/หน วยงาน และประธานหล กส ตร ประเด นท 2 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรส าน กศ กษาท วไป รองคณบด ฝ ายว ชาการ คณะ/หน วยงาน และอาจารย ประเด นท 3 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ น ส ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประเด นท 4 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ น กว จ ยสายสน บสน น ภายในมหาว ทยาล ย อาจารย และน กว จ ย ประเด นท 5 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรกองคล งและพ สด และเจ าหน าท การเง น/ พ สด คณะและหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย ประเด นท 6 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ ผ ร บผ ดชอบความเส ยงกอแผนงาน และคณะ/หน วยงาน ประเด นท 7 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรกอง การเจ าหน าท และอาจารย ท เข าเกณฑ ขอต าแหน ง และประเด นท 8 กล มเป าหมายท จะพ ฒนา ค อ บ คลากรศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา และผ ปฏ บ ต งานประก นค ณภาพ และ ก.พ.ร. คณะ/หน วยงาน 3. การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit knowledge) มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ได จ ดโครงการเพ อแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของ ผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) และค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ง 8 ประเด น ซ งม ท งหมด 22 โครงการ ด งน ประเด นท 1 กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองทะเบ ยน และประมวลผล 1. โครงการจ ดการความร เร องค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต 2. โครงการจ ดการความร เร อง เทคน คการจ ดท าเอกสารตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (มคอ. 3 7) และการใช งานระบบเอกสารหล กส ตรอ เล กทรอน กส ประเด นท 2 การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ ร บผ ดชอบ ค อ ส าน กศ กษาท วไป 3. โครงการส มมนาอาจารย ผ สอนเพ อสร างความเข าใจในการบร หารจ ดการรายว ชาศ กษา ท วไป ส าน กศ กษาท วไป คร งท 1 เร อง การระดมแนวค ดปร บเปล ยนท ศทางในการขจ ดป ญหาการบร หารจ ดการ ว ชาศ กษาท วไป 4. โครงการสร างเสร มองค ความร เร อง ทบทวนความร เพ อเตร ยมความพร อมก อนสอบ 5. โครงการประช มส มมนาการม ส วนร วมการประก นค ณภาพการศ กษา กรณ ส ารวจความ ต องการในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชาศ กษาท วไปของน ส ตระด บปร ญญาตร 6. โครงการพ ฒนาและเพ มข ดความสามารถขององค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร 7. โครงการค ณธรรมน าความร ส การสร างสรรค ส งคมน าอย แก เยาวชน (ล กพระธาต ประจ าป การศ กษา 2553) 8. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การอาจารย ผ สอนรายว ชาศ กษาท วไป ส าน กศ กษาท วไป 9. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม รายว ชาในหมวดศ กษาท วไป ภาคต น / 2553 ประเด นท 3 การพ ฒนาศ กยภาพน ส ต ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองก จการน ส ต 10. โครงการจ ดการความร ส ผ น าองค กรน ส ต แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

19 11. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ก จกรรมร บน องประช มเช ยร 12. โครงการ มอบงาน-สานต อ องค การน ส ต ประเด นท 4 การสร างเคร อข ายน กว จ ยสายสน บสน นและสายว ชาการเพ อเพ มบทความต พ มพ เผยแพร ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองส งเสร มการว จ ยและบร การว ชาการ 13. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อสร างเคร อข ายน กว จ ยสายสน บสน น ประเด นท 5 สร างเคร อข ายเจ าหน าท การเง น ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองคล งและพ สด 14. สร างเคร อข ายเจ าหน าท การเง นและบ ญช ของหน วยงานย อยมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประเด นท 6 การบร หารความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองแผนงาน 15. โครงการการจ ดการความร ด านการบร หารความเส ยง ประเด นท 7 การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ ผ ร บผ ดชอบ ค อ กองการเจ าหน าท 16. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง เข ยนผลงานว ชาการและท างานว จ ยอย างไรให ได ร บท น สน บสน นและม ค ณภาพผ านตามเกณฑ ท ก.พ.อ. ก าหนด ประเด นท 8 การประก นค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาระบบราชการ ผ ร บผ ดชอบ ค อ ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา 17. โครงการอบรมให ความร เร อง ความร พ นฐานด านประก นค ณภาพการศ กษา และกรอบต ว บ งช และเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา 18. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตรส าหร บผ ปฏ บ ต หน าท เลขาน การคณะกรรมการ ประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ร นท 1 ร นท 2 และร นท โครงการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) ป การศ กษา 2553 ระด บสถาบ น และหน วยงานจ ดการเร ยนการสอน ประเด นอ นๆ ผ ร บผ ดชอบ ค อ ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา 20. สร างเคร อข ายองค กรการเร ยนร ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยมหาสารคาม โดยม 2 เคร อข าย ด งน 20.1 เคร อข ายองค กรการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา (Mini_UKM) ซ ง คร งท 6 จ ดข นท มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ งหว ดเช ยงราย ระหว างว นท ต ลาคม 2553 คร งท 7 จ ดข นท มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ งหว ดมหาสารคาม ระหว างว นท ม นาคม เคร อข ายการจ ดการความร ระหว างมหาว ทยาล ย (UKM) คร งท 20 (1/2554) ใน ห วข อเร อง Best Practice : สร างค ณค าส อนาคต ในระหว างว นท เมษายน 2554 ณ สวนสามพราน โรสกาเด นร เวอร ไซด อ าเภอสามพราน จ งหว ดนครปฐม ซ งในคร งน มหาว ทยาล ยมห ดลได ร บความเห นชอบให เป น เจ าภาพ 21. สร างค ณอ านวยมหาว ทยาล ยมหาสารคาม โดยม โครงการ ด งน 21.1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง ค ณอ านวย แห งมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ร นท 1 เม อว นจ นทร ท 7 ม นาคม 2554 ณ สโมสรบ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ว ทยากร ค อ ศาสตราจารย นพ. ว ฒ ช ย ธนาพงศธร 22. การสร างแรงจ งใจในการน าการจ ดการความร ไปส งานประจ า โดยม โครงการ ด งน 22.2 โครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ในประเด นความร ท ง 8 ประเด น MSU_ Knowledge Management Awards 2011 โดยได เป ดร บสม ครต งแต เด อนม นาคม ว นท 8 เมษายน 2554 ซ ง ม ผ ส งผลงานเข าร วมประกวด 29 เร อง ในประเด นความร ท งหมด 9 ประเด น และม การแลกเปล ยนเร ยนร และ น าเสนอผลงานโครงการประกวดด งกล าวในเวท MSU Share and Learn คร งท 1 ในว นท 27 เมษายน 2554 ณ สโมสรบ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

20 4. การรวบรวมความร ตามประเด นความร การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท งท ม อย ในต วบ คคลและแหล งเร ยนร อ นๆท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (Explicit knowledge) เพ อให บ คลากรกล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถเข าถ งแนวปฏ บ ต ท ด ได ง าย ด วยเหต น มหาว ทยาล ย จ งได จ ดโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ในประเด นความร ท ง 8 ประเด น MSU_ Knowledge Management Awards 2011 โดยม การแลกเปล ยนเร ยนร และน าเสนอผลงานโครงการประกวดด งกล าวในเวท MSU Share and Learn คร งท 1 เม อว นท 27 เมษายน 2554 และได น ามาพ ฒนารวบรวมเป น แนวปฏ บ ต ท ด MSU_ Knowledge Management Awards 2011 และจ ดเก บอย างเป นระบบ โดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) ให คณะและหน วยงานได ร บทราบ ตามหน งส อศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษา ท ศธ /ว1022 ลงว นท 10 พฤษภาคม 2554 เร อง ขอส งแนวปฏ บ ต ท ด MSU _ Knowledge Management Awards 2011 และได เผยแพร ผ านทางเว บไซต km-qa-msu และเว บไซต อ กท ง มหาว ทยาล ย ได เป นเจ าภาพโครงการส มมนาเคร อข ายองค กรการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา คร งท 7 (Mini_UKM) ซ งบ คลากรท เข าร วมโครงการได ส งบ นท กเร องเล า โดยว ธ การค ดเล อกแนวปฏ บ ต ท ด น น ให ใช การว เคราะห ตนเอง และเน นท ด าเน นการได ส าเร จ ท งน มหาว ทยาล ย ได รวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบใน รายงานสร ปโครงการส มมนาเคร อข ายองค กร การเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา คร งท 7 โดยเผยแพร ผ านทางเว บไซต และเว บไซต 5. การน าความร มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง โครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด MSU_ Knowledge Management Awards 2011 โดยม การ แลกเปล ยนเร ยนร และน าเสนอผลงานโครงการประกวดด งกล าวในเวท MSU Share and Learn คร งท 1 ซ งข อก าหนดในแบบบ นท กเร องเล า จ ดประเด น - ประเด นความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ผ ส งผลงาน เข าร วมประกวดต องน าเสนอผลส าเร จท เก ดข นหล งจากการจ ดก จกรรมหร อโครงการตามประเด นความร และ การขยายผลของแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร น นๆ เช น การขยายผลต อก บงานอ นๆได หร อไม อย างไร ด งน น จ งท าให ร บทราบข อม ลการน าความร ท ได จากการจ ดการความร ไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง ด งน 1. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แนวปฏ บ ต ท ด จากการจ ดการความร ใน โครงการกลย ทธ บร หารจ ดการหล กส ตร : โฉมใหม ตาม กรอบมาตรฐาน TQF แบบครบวงจร ได น าไปปร บใช ก บโครงการในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เช น โครงการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง โครงการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 และโครงการ ก าหนดกรอบงบประมาณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ระยะ 5 ป ( ) 2. คณะการบ ญช และการจ ดการ คณะได น าโครงการ แผนธ รก จพ ช ตเป าหมาย คร งท 1 มาปร บใช ในการจ ดโครงการแลกเปล ยน เร ยนร พ ท า พ บอก น องถาม (The seminar on SMEs Innovative Marketing Plans) โดยม การปร บปร งให สมบ รณ ข น ได ขยายบร บทของการถ ายทอดให ม ระด บท ส งและกว างข น จากการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างน ส ต ปร ญญาตร ด วยก นเอง เป นการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างน ส ตหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต น ส ตหล กส ตร บร หารธ รก จ สาขาการตลาด และการจ ดการ อาจารย ผ ท ม ส วนเก ยวข อง คณะกรรมการและผ ท สนใจ และเพ อ เป นการต อยอด ในคร งต อไปคณะจะด าเน นโครงการ แผนธ รก จพ ช ตเป าหมาย คร งท 2 3. บ ณฑ ตว ทยาล ย บ ณฑ ตว ทยาล ยม การแลกเปล ยนแนวปฏ บ ต เก ยวก บการน าระบบการบร หารจ ดการแบบบ รณา การระหว าง ระบบการบร หารจ ดการความเส ยง ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบ TOR และระบบ กพร. มาปร บใช ในการจ ดท ารายงานการบร หารจ ดการความเส ยง และการควบค มภายใน ต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป การศ กษา

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information