แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ฉบ บน ได จ ดท าข นมาส าหร บเป นค ม อในการปฏ บ ต งานของ ท กหน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานของคณะเภส ชศาสตร บรรล ตามเป าหมายและว ส ยท ศน ท ว า บ ณฑ ตเก งค ด จ ตอาสา พ ฒนาสม นไพร ผลงานว จ ยทรงค ณค า แหล งภ ม ป ญญาสากล ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ทางคณะฯ ได จ ดให ท กหน วยงานม กระบวนการว เคราะห ประเม นผลการท างานในรอบป ท ผ านมาเพ อน ามาปร บปร งแผนการ ปฏ บ ต งานในป 2556 ม การปร บกลย ทธ ให สอดร บก บค าร บรองระหว างมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก บคณะฯ และเน องจากคณะฯ ได น า Balanced scorecard (BSC) มาใช เป นเคร องม อในการ ถ ายทอดว ส ยท ศน ส การปฏ บ ต งาน โดยม ม มมองหล ก 5 ด าน ค อ ด านผ ร บบร การ ด านการด าเน นงานภายใน ด านการเร ยนร และการเต บโต ด านการบร หารจ ดการ และด านการเง น ด งน น แผนปฏ บ ต การท จ ดท าข นจ งม งไปส เป าหมายท ง 5 ด านอย างม ด ลยภาพ เพ อให เก ดความสมด ลในการพ ฒนาองค กร จนบรรล แผนกลย ทธ ท ได วางไว ในท ส ด แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ าประจ าป 2556 ฉบ บน จะท าให บ คลากรท กหน วยงานทราบถ งก จกรรมท ตนเองจะต องท าให ได ตามเป าหมายท ก าหนด ใช เป นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานท วท งองค กร และแผนปฏ บ ต การน จะส าเร จล ล วงไปไม ได หากขาดความร วมม อร วมใจจากบ คลากรท กภาคส วนในคณะเภส ชศาสตร จ ง ขอขอบค ณมา ณ ท น (รองศาสตราจารย ภญ.วรรณด แต โสตถ ก ล) คณบด คณะเภส ชศาสตร 1 ต ลาคม 2555

3 สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก สร ปจ านวนและงบประมาณของแผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ประจ าป แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม 2 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม 9 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานบร หารท วไป 18 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานการเง น การคล ง และพ สด 39 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา 41 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานบร หารงานว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ 46 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานบร การการศ กษา และพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา 63 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยก จการน กศ กษา 90 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยบ ณฑ ตศ กษา แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยบร การว ชาการ แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของศ นย บร การเภส ชกรรม แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยฝ กงานและพ ฒนาว ชาช พ 131 สร ปจ านวนและงบประมาณของแผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าประจ าป แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของงานบร หารท วไป แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของงานบร หารงานว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของหน วยก จการน กศ กษา แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของหน วยฝ กงานและพ ฒนาว ชาช พ 165

4 ว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก ว ส ยท ศน บ ณฑ ตเก งค ด จ ตอาสา พ ฒนาสม นไพร ผลงานว จ ยทรงค ณค า แหล งภ ม ป ญญาสากล Intelligent and volunteer spirit graduates, herbal medicine development, valuable research and a source of universal wisdom พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตอาสา ท ม ความร และท กษะตามมาตรฐานสากลของว ชาช พเภส ชศาสตร สามารถค ดว เคราะห แสวงหาความร อย างต อเน อง 2. ส งเสร มให เก ดงานว จ ยพ นฐานและว จ ยประย กต อย างเป นระบบ เพ อผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพตอบสนองความต องการของส งคมและส สากล 3. ส งเสร มให ม การน าศ กยภาพทางว ชาการด านเภส ชศาสตร มาพ ฒนาช มชนและส งคมให เข มแข ง พ งตนเองได 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ศาสนา ประเพณ ร วมส งเสร มและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สม นไพร และภ ม ป ญญาท องถ นด านการด แลส ขภาพอย างย งย น 5. บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล และพ งพาตนเองภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตน กศ กษาท ม ความร และท กษะในการประกอบว ชาช พอย างม ค ณธรรมและจร ยธรรม ม จ ตอาสา สามารถเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน องเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน 2. เพ อให การศ กษาม ค ณภาพตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 3. เพ อผล ตผลงานว จ ยด านเภส ชศาสตร และสม นไพรท ม ค ณภาพระด บสากล เก ดเคร อข ายความร วมม อก บองค กรภายนอกท งในประเทศและต างประเทศ 4. เพ อบร การว ชาการด านเภส ชศาสตร ตามความต องการของช มชน ท องถ น ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน 5. เพ อท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ นด านการด แลส ขภาพ และอน ร กษ ส งแวดล อม 6. เพ อให ระบบการบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ม ความเสมอภาคและความเป นธรรม เน นการม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นของบ คลากร เพ อเพ ม ขว ญและก าล งใจท ด ก อให เก ดส งคมแห งป ญญาและเป นส ข 7. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรท กระด บ ท เอ อต อการปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบ 8. เพ อจ ดหาทร พยากรด านการเง นอย างเพ ยงพอและพ งพาตนเองได

5 คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สร ปจ านวนแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) (แผนกลย ทธ ) 1 ล าด บท ช อหน วยงาน จ านวนแผน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 1 ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม (วภ) 3 80,000 2 ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม (บภ) 4 44,475 3 งานบร หารท วไป (บธ) 9 530,475 4 งานการเง น การคล งและพ สด (คพ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา (นผ) งานบร หารงานว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ (วว) 9 1,070,250 7 งานบร การการศ กษา และพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา (บก) 6 639,480 8 หน วยก จการน กศ กษา (กศ) 9 848,830 9 หน วยบ ณฑ ตศ กษา (บศ) 1 100, หน วยประก นค ณภาพการศ กษา (ปก) 1 49, หน วยบร การว ชาการ (บว) ศ นย บร การเภส ชกรรม (ศภ) 1 70, ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน (ศช) หน วยฝ กงานและพ ฒนาว ชาช พ (วช) 1 695,000 รวม 49 4,128,335

6 แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม (แผนกลย ทธ ) 2 รห สแผน/ โครงการ วภ.56-1 ช อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต การพ ฒนาศ กยภาพและการเช อมโยงส มพ นธภาพระหว างอาจารย ก บผ ช านาญการขององค กรต างๆ จากภายนอกคณะ วภ.56-2 เป ดโลกท ศน พ ฒนาศ กยภาพ 0 วภ.56-3 การให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย 0 รวมงบประมาณ 80,000 80,000 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรม พ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ หมายเหต เบ กจ ายจากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ 2556

7 3 รห สโครงการ วภ.56-1 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระด บภาคว ชาและระด บงาน แผนด าน : Learning & Growth ( L ) ช อโครงการ : การพ ฒนาศ กยภาพและการเช อมโยงส มพ นธภาพระหว างอาจารย ก บผ ช านาญการ ขององค กรต างๆ จากภายนอกคณะ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในท กระด บ (L1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ และห วหน าภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ส งส าค ญประการหน งของการเป นผ น าทางว ชาการด านเภส ชศาสตร ซ งเป นว ส ยท ศน หน งของคณะเภส ชศาสตร น นจ าเป นต องม การพ ฒนาศ กยภาพของ อาจารย ให มากย งข นและว ธ ท จะสน บสน นเร องด งกล าวได เป นอย างด ก ค อ การให อาจารย ม โอกาสเพ มประสบการณ โดยฝ กปฏ บ ต งานตามสภาพท เป นจร ง รวมถ งการเช อมโยงส มพ นธภาพ ก บผ ช านาญการขององค กรต างๆท เก ยวข องก บการจ ดการเร ยนการสอนกระบวนว ชาต างๆของภาคว ชา โดยเป ดโอกาสให ท งอาจารย ภาคว ชาและน กศ กษาได เร ยนร รายละเอ ยดต างๆ เพ มเต มจากผ ช านาญการโดยตรง ซ งจะส งผลต อการพ ฒนาประเทศชาต ต อไปในอนาคต ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพและเพ มประสบการณ ของอาจารย ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม 2. เพ อให เก ดส มพ นธภาพท ด ระหว างอาจารย ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรมก บผ ช านาญการขององค กรต างๆ 3. เพ อให อาจารย และน กศ กษาได ร บความร เพ มเต มจากผ ช านาญการโดยตรง

8 4 ก จกรรม 1. แต งต งคณะท างาน 2. ส ารวจข อม ลเพ อให ได ผ ช านาญการ และองค กรท เหมาะสม 3. ประสานและต ดต อองค กรท ค ดเล อกแล ว 4. พ จารณาค ดเล อกอาจารย เข าร วม โครงการฯ 5. จ ดส งอาจารย ไปศ กษาและฝ ก ปฏ บ ต ฯ เพ อเพ มพ นประสบการณ ณ สถานประกอบการท ค ดเล อก 6. เช ญผ ช านาญการขององค กรมาย ง คณะเพ อให ความร และข อเสนอแนะ ต างๆ แก อาจารย และน กศ กษา เป น เวลา 2 3 ว น 7. การน าเสนอ/รายงานเก ยวก บส งท ได ศ กษาและฝ กปฏ บ ต ฯ ของอาจารย ท ร วมโครงการ 8. สร ปและประเม นโครงการ ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) คณะกรรมการ ว ชาการภาคว ชา ต วช ว ด (KPI) -จ านวนองค กรท ร วมม อ -จ านวนอาจารย ท สนใจ เข าร วม - L1.4 ร อยละของ คณาจารย และบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาตามความ ต องการของภาคว ชา/ หน วยงาน ระด บ เป าหมาย -ไม น อยกว า 1 แห ง -ไม น อยกว า 2 คน 80 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 80,000 บาท 1. ค าพาหนะ ค าท พ กและค าใช จ ายอ นๆ ตามระเบ ยบราชการของอาจารย ผ ร วมโครงการ 2 ท าน (ตามท จ ายจร ง) รวมแล วไม เก น 40,000 บาท 2. ค าพาหนะ ค าท พ กและค าใช จ ายอ นๆ ตามระเบ ยบราชการของผ ช านาญการ 2 ท าน (ตามท จ ายจร ง) รวมแล วไม เก น 40,000 บาท

9 5 รห สโครงการ วภ.56-2 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระด บภาคว ชาและระด บงาน แผนด าน : Learning & Growth ( L ) ช อโครงการ : เป ดโลกท ศน พ ฒนาศ กยภาพ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในท กระด บ (L1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ และห วหน าภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ภารก จหล กด านหน งของคณาจารย ค อภารก จด านการเร ยนการสอน ซ งการท น กศ กษาจะได ร บความร อย างเต มท และท นต อเหต การณ น น คณาจารย จ าเป นต องพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เพ อให ท นก บความเปล ยนแปลงของว ทยาการต างๆ ท ม อย มากมายและหลากหลาย การได แลกเปล ยนเร ยนร จากการเข าร วมการประช ม ส มมนา และ การน าเสนอผลงานทางว ชาการจ งเป นการเป ดโลกท ศน พ ฒนาให เก ดองค ความร ใหม และพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ได เป นอย างด ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อให คณาจารย ได ร บทราบข อม ล ข าวสารเก ยวก บการจ ดประช มว ชาการต างๆ 2. เพ อกระต นให คณาจารย เข าร วมประช มและส มมนาทางว ชาการต างๆ 3. เพ อเตร ยมความพร อมให คณาจารย ในการน าเสนอผลงานว ชาการท งในและต างประเทศ

10 6 ก จกรรม 1. ค นหาข อม ลข าวสารการจ ดประช ม ว ชาการท งในและต างประเทศ 2. ประชาส มพ นธ ข อม ลเพ อส งเสร มให คณาจารย เข าร วมประช มและน าเสนอ ผลงานว ชาการ 3. การส มมนางานว จ ยภายในภาคว ชา เป นประจ าท ก 3 เด อน รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) คณะกรรมการ ว จ ยของ ภาคว ชา ต วช ว ด (KPI) - L1.4 ร อยละของ คณาจารย และบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาตามความ ต องการของภาคว ชา/ หน วยงาน - ร อยละของอาจารย ประจ าท เข าร วมประช ม ว ชาการ หร อน าเสนอ ผลงานว ชาการท งในและ ต างประเทศ ระด บ เป าหมาย 80 90

11 รห สโครงการ วภ.56-3 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชน แผนด าน : Process ( P ) ช อโครงการ : การให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ประเทศชาต ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ด วยในป จจ บ นม ผ มาต ดต อขอร บค าปร กษา แนะน าด านต างๆ จากคณาจารย ในภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรมอย างต อเน อง ท งการต ดต อด วยต วเอง หร อโทรศ พท สอบถามข อม ล ซ งภาคว ชาฯ ได จ ดท าแบบฟอร มการให บร การว ชาการและว ชาช พ เพ อใช บ นท กข อม ลในการให บร การอย างเป นระบบ และเพ อความสะดวกในการท เจ าหน าท จะบ นท กข อม ลการสอบถามลงในแบบฟอร ม และส งต อให ก บคณาจารย ผ ม ความเช ยวชาญในด านต างๆ ได อย างรวดเร ว นอกจากน คณาจารย แต ละท านย งเป นผ ม ประสบการณ และความ ช านาญในว ชาช พเภส ชศาสตร ในสาขาว ชาท สอน ท าการว จ ย และท สนใจเป นพ เศษ ซ งสามารถท จะน าความร เหล าน นมาเผยแพร เพ อก อให เก ดประโยชน แก ประชาชนท วไปได ในล กษณะ ของส ออ นๆ เช น แผ นพ บได ท งน เพ อเป นการบร การว ชาการเช งร กของภาคว ชาฯ ส าหร บแจกประชาชน น กเร ยน น กศ กษาในโอกาสท เหมาะสม ด งน น ภาคว ชาฯ จ งได จ ดท าโครงการการ ให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย ข น เพ อจ ดท าฐานข อม ลให บร การว ชาการของภาคว ชาฯ อย างเป นระบบ และเป นการให บร การเช งร กโดยการใช ศ กยภาพของคณาจารย ท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อจ ดระบบการให บร การว ชาการและว ชาช พเช งร บของคณาจารย ในภาคว ชาฯ 2. เพ อให คณาจารย ของภาคว ชาฯ น าความร และประสบการณ เพ อให บร การแก ช มชนอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อเพ มความหลากหลายในว ธ การให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย ในภาคว ชาฯ 7

12 8 ก จกรรม 1. จ ดท าแบบฟอร มการให บร การ ว ชาการและว ชาช พเพ อแจกคณาจารย ในภาคว ชา 2. แจ งคณาจารย ให ทราบถ งข นตอนการ ปฏ บ ต 3. จ ดท าแบบประเม นผลและจ ดให ม การ ประเม นผลโดยผ ร บบร การ รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย - ไม ใช งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) คณะกรรมการ ประก นค ณภาพ ของภาคว ชา ต วช ว ด (KPI) -P3.1 จ านวนโครงการ/ ก จกรรมท ถ ายทอด ความร /บร การว ชาการ และว ชาช พท ตอบสนอง ความต องการพ ฒนาและ เสร มสร างความเข มแข ง ของส งคม ช มชน ประเทศชาต และ นานาชาต -C2.2 ร อยละความพ ง พอใจของผ ร บบร การต อ การให บร การว ชาการ ระด บ เป าหมาย 65 90

13 แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม (แผนกลย ทธ ) 9 รห สแผน/ โครงการ ช อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต บภ.56-1 การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาลและช มชนและการ สร างเคร อข ายความร วมม อก บบ คคลหร อองค กรภายนอก 30,000 แผนงานบร การว ชาการแก ส งคม งานบร การว ชาการแก ช มชน กองท นบร การว ชาการ เง นอ ดหน นท วไป บภ.56-2 การบร การเภส ชสนเทศและบร การว ชาการแก ช มชน 0 บภ.56-3 สน บสน นการสร างผลงานว ชาการและขอต าแหน งทางว ชาการของ คณาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม 14,475 แผนงานว จ ย งานบร หารการว จ ย กองท นเพ อการว จ ย เง นอ ดหน น เฉพาะก จ บภ.56-4 การสน บสน นให อาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมได ไปบร การ ว ชาการให หน วยงานภายนอก 0 รวมงบประมาณ 44,475 หมายเหต เบ กจ ายจากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ 2556

14 รห สโครงการ บภ.56-1 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชนและสร างเคร อข ายความร วมม อก บช มชนในการด าเน นการด านว ชาการ แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ: การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาลและช มชนและการสร าง เคร อข ายความร วมม อก บบ คคลหร อองค กรภายนอก ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER): รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการและว เทศส มพ นธ ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาล และช มชน ม ความส าค ญและจ าเป นอย างย งในการเร ยนการสอนทางด านบร บาลเภส ชกรรม เพ อให อาจารย และน กศ กษาได ศ กษา เร ยนร และพ ฒนาท กษะทางด านบร บาลเภส ชกรรมจากการให บร การว ชาการทางด านเภส ชกรรมคล น ก ม การแลกเปล ยนเร ยนร ก บบ คลากรทางการแพทย อ นๆ เพ อให เก ดการท างานร วมก น เป นท มด แลส ขภาพผ ป วยอย างม ประส ทธ ภาพท งในระด บโรงพยาบาลและในช มชน รวมท งการสร างเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานภายนอกท งในระด บโรงพยาบาล ร านยา องค การ ท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน เพ อรองร บการการเร ยนการสอน การฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พ จ งเป นส งท ม ความจ าเป นอย างย ง ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาล ร านยา และช มชน ให ม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มการท างานเป นท ม และเพ มประส ทธ ภาพการสอนของอาจารย 2. เพ อบ รณาการการเร ยนการสอนและงานบร การว ชาการ เพ อให เก ดความร และท กษะอย างแท จร งของน กศ กษาและอาจารย 3. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อก บโรงพยาบาล ร านยา องค การท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน 10

15 11 ก จกรรม 1.การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรม และการสร างเคร อข ายความร วมม อ ก บโรงพยาบาล ร านยา องค การ ท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) อ.ดร.ภญ. อร ณร ตน อ.ภญ.ภ ขว ญ อ.ภญ.นราวด อ.ภญ.วรรณกมล อ.ดร.ภญ.พ กตร ว ภาและท มงาน ต วช ว ด (KPI) - P3.1 จ านวน โครงการ/ก จกรรมท ถ ายทอดความร / บร การว ชาการและ ว ชาช พท ตอบสนอง ความต องการพ ฒนา และเสร มสร างความ เข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต และนานาชาต - P3.2 จ านวน เคร อข ายช มชนท ม ส วน ร วมในการด าเน น ก จกรรมบร การ ว ชาการ ระด บ เป าหมาย 65 5 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 30,000 บาท 1. ก จกรรมท 1 การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรม และการสร างเคร อข ายความร วมม อก บโรงพยาบาล ร านยา องค การท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน 1.1 ค าใช จ ายในการจ ดท าส อช วยในการบร บาลเภส ชกรรม (2,500 บาท x 8 ช น) 20,000 บาท 1.2 ค าใช จ ายในการจ ดประช มส มมนาหร อก จกรรม ร วมก บบ คลากรทางการแพทย และเจ าหน าท ด านสาธารณส ข 10 คร ง/ป - ค าอาหารกลางว นของผ ร วมประช ม (10 คร ง x 40 บาท x 25 คน) 10,000 บาท

16 รห สโครงการ บภ.56-2 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชน แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ: การบร การเภส ชสนเทศและบร การว ชาการแก ช มชน ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER): รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการและว เทศส มพ นธ ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ศ นย เภส ชสนเทศคณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เป นหน วยงานท จ ดต งข น เพ อให บร การข าวสาร ข อม ลทางยาและเวชภ ณฑ รวมถ งข อม ลด าน ว ทยาศาสตร เภส ชกรรมและว ทยาศาสตร ส ขภาพท เก ยวข อง ให แก บ คลากรทางการแพทย และประชาชนท วไป เพ อให การบร การของศ นย เภส ชสนเทศเก ดประโยชน อย างท วถ งและม การใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า จ งควรจ ดท าเผยแพร ข อม ลข าวสารทางเภส ชกรรมในช องทางต างๆ ท ท นสม ย เช น ทางอ เมล เฟสบ ค เพ อเป นส อกลางในการแลกเปล ยนข าวสารด านส ขภาพ และน าเสนอข อม ลต าง ๆ ทางเภส ชกรรมเพ อบร การประชาชนท วไป นอกจากน ย งเป นแหล งฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พให แก น กศ กษาท งระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ว ตถ ประสงค ของโครงการ: 1. เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารทางเภส ชกรรมแก บ คลากรทางการแพทย และประชาชนท วไป 2. เพ อเป นแหล งฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พแก น กศ กษาเภส ชศาสตร 12

17 13 ก จกรรม 1.ส บค น/ให บร การตอบค าถามแก เภส ชกร บ คลากรทางการแพทย และประชาชนท วไป 2. จ ดท าข าวสารเผยแพร ทางอ เมล/ เฟสบ คแก เภส ชกรแหล งฝ กและ เภส ชกรท วไป เด อนละ 1 ฉบ บ ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) อ.ภญ.ภ ร ดา อ.ภก.สกนธ อ.ภญ.จ นทร นภ สสร อ.ภญ.ส ธ น ภญ.ประภาพร ต วช ว ด (KPI) - จ านวนผ ร บบร การ ส บค นและตอบค าถาม - จ านวนคร งท เผยแพร ข าวสาร - จ านวนผ ร บข าวสาร ทางอ เมล/เฟสบ ค ระด บ เป าหมาย 30 ราย/ หน วยงาน 12 คร ง 120 ราย/ หน วยงาน รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ - P3.1 จ านวน โครงการ/ก จกรรมท ถ ายทอดความร / บร การว ชาการและ ว ชาช พท ตอบสนอง ความต องการพ ฒนา และเสร มสร างความ เข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต และนานาชาต 65

18 14 รห สโครงการ บภ.56-3 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : สน บสน นการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ แผนด าน : Learning & Growth (L) ช อโครงการ : สน บสน นการสร างผลงานว ชาการและขอต าแหน งทางว ชาการของ คณาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในท กระด บ (L1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ป จจ บ นอาจารย ประจ าของภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมม การผล ตผลงานว ชาการ และงานว จ ย ตลอดจนการเผยแพร งานว จ ยท ม ค ณภาพในปร มาณท น อย เน องจากขาดความร ความเข าใจ การวางแผน การบร หารจ ดการเวลา และการสน บสน นอย างจร งจ ง ด งน นจ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องหาแนวทางสน บสน นและช วยเหล ออาจารย เหล าน ให ได ม การพ ฒนา ศ กยภาพของตนเองให สามารถเป นห วหน าโครงการว จ ยและเสนอโครงการว จ ยเพ อขอท นว จ ยจากภายในและภายนอกสถาบ นมากย งข น สามารถผล ตและรวบรวมผลงานทางว ชาการและ งานว จ ย ตลอดจนการเผยแพร งานว จ ยท ม ค ณภาพ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อสน บสน นการสร างผลงานว ชาการและขอต าแหน งทางว ชาการของคณาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม 2. เพ อการแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit Knowledge) ทางว ชาการและงานว จ ย 3. เพ อผล ตและรวบรวมผลงานว ชาการและงานว จ ยตลอดจนเผยแพร งานว จ ยท ม ค ณภาพ

19 15 ก จกรรม 1. ก าหนดช วงเวลาว างให คณาจารย ได ม เวลาผล ตและ รวบรวมผลงานว ชาการ 2. แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มว จ ย กล มอ น ค ยงานว จ ยก บเคร อข าย 2 คร งต อป เช น สวรส., กพย. คคส และ คภ.สสส. เป นต น 3. การจ ดหาผ ช วยว จ ย ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) อ.ดร.ภญ.เพ ญกาญจน และรศ.ดร.ภญ.กนกพร ต วช ว ด (KPI) - ร อยละของอาจารย ภาคบร บาลเภส ชกรรม ประจ าท ได ร บท นว จ ย หร องานสร างสรรค จาก ภายในสถาบ นต อ อาจารย ประจ าภาค บร บาลเภส ชกรรม - ร อยละของอาจารย ภาคบร บาลเภส ชกรรมท ได ร บท นว จ ยหร องาน สร างสรรค จากภายนอก สถาบ นต ออาจารย ประจ า ภาคบร บาลเภส ชกรรม ระด บ เป าหมาย อาจารย ภาคว ชา บร บาลเภส ชกรรม ม การ ขอต าแหน งว ชาการ เพ มข น 2 คน - L1.2 ร อยละของ อาจารย ประจ าท ด ารง ต าแหน งทางว ชาการ (รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ) 30

20 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 14,475 บาท 1. ก จกรรมท 1 ก าหนดช วงเวลาว างให คณาจารย ได ม เวลาผล ตและรวบรวมผลงานว ชาการ ไม ใช งบประมาณ หมายเหต : แต ต องประสานงานก บหน วยงานอ นภายในคณะท เก ยวข อง งดการจ ดงานท ต องใช อาจารย ส วนใหญ เข าร วมในช วงเด อนเมษายน ของท กป 2. ก จกรรมท 2 แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มว จ ยกล มอ น ค ยงานว จ ยก บเคร อข าย 2 คร งต อป เช น สวรส., กพย. คคส.และ คภ.สสส. เป นต น 14,475 บาท 2.1 ค าตอบว ทยากรภายนอก (2 คน x 3 ช วโมง x 600 บาท) 3,600 บาท 2.2 ค าเด นทางว ทยากรจากหน วยงานภายนอก (1 คน x 6,000 บาท) 6,000 บาท 2.3 ค าท พ กว ทยากร (1 คน x 1 ค น x 1,200 บาท) 1,200 บาท 2.4 อาหารว าง และอาหารกลางว นในการประช ม 3,675 บาท - ค าอาหารกลางว นในการประช ม (35 คน x 80 บาท x 1 คร ง) 2,800 บาท - ค าอาหารว างและเคร องด ม (35 คน x 25 บาท x 1 คร ง) 875 บาท 3. ก จกรรมท 3 การจ ดหาผ ช วยว จ ย ไม ใช งบประมาณ 16

21 17 รห สโครงการ บภ.56-4 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชน แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ : การสน บสน นให อาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมได ไปบร การว ชาการให หน วยงานภายนอก ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการและว เทศส มพ นธ ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : การสน บสน นให อาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมได ไปบร การว ชาการตามความร องขอ จากหน วยงานภายนอก ในร ปแบบต างๆ เช น การเป นว ทยากร การเป นกรรมการให ก บ องค การ หร อหน วยงานทางด านว ชาการ ว ชาช พต างๆ การเป นท ปร กษาทางด านว ชาการและว ชาช พ เป นต น โดยท ไม กระทบก บงานประจ าท ร บผ ดชอบอย ย อมเป นส งท ด เพราะจะน ามาซ ง ความร วมม อทางว ชาการ และการสร างช อเส ยงและความน าเช อถ อให แก คณะเภส ชศาสตร และมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อสน บสน นอาจารย ท ม ความร ความสามารถได ใช ศ กยภาพของตนอย างเต มท ในการไปบร การว ชาการตามค าร องขอจากหน วยงานภายนอก 2. เพ อส งเสร มความร วมม อทางว ชาการและว ชาช พ และสร างช อเส ยงและความน าเช อถ อให แก คณะเภส ชศาสตร และมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก จกรรม ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1.การสน บสน นให รศ.ภก.โชคช ย - P3.1 จ านวนโครงการ/ก จกรรมท ถ ายทอดความร / 65 อาจารย ภาคว ชา บร บาลเภส ชกรรม ได ไปบร การว ชาการ ให หน วยงาน ภายนอก บร การว ชาการและว ชาช พท ตอบสนองความต องการ พ ฒนาและเสร มสร างความเข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต และนานาชาต รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ

22 แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) งานบร หารท วไป (แผนกลย ทธ ) รห สแผน/ โครงการ ช อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต บธ.56-1 การส อสารเพ อการประชาส มพ นธ 0 บธ.56-2 การประชาส มพ นธ 0 บธ.56-3 การสร างเคร อข าย Fund Raising 65,000 แผนงานบร หารมหาว ทยาล ย งานบร หารท วไป กองท นท วไป เง นอ ดหน นเฉพาะก จ บธ.56-4 งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งเสร มการใช สม นไพร 97,000 แผนงานการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม งานท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม กองท นท าน บ าร งศ ลปะ ว ฒนธรรม เง นอ ดหน นท วไป บธ.56-5 โครงการงานเกษ ยณอาย ราชการ 52,500 แผนงานบร หารมหาว ทยาล ย งานบร หารท วไป กองท นท วไป เง นอ ดหน นเฉพาะก จ บธ.56-6 การพ ฒนาบ คลากรคณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 235,225 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย บธ.56-7 เต มเต ม KM เก ยวก บการเร ยนการสอน การว จ ย และกระบวนการท างาน 67,050 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย บธ.56-8 ให เสร ม เพ มขว ญ เป นรางว ลคนด 7,700 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย บธ.56-9 การด แลส ขภาพ 6,000 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย รวมงบประมาณ 530,475 หมายเหต เบ กจ ายจากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ

23 รห สโครงการ บธ.56-1 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : จ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อศ ษย เก า แผนด าน : Customer (C) ช อโครงการ : การส อสารเพ อการประชาส มพ นธ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : ผ ใช บ ณฑ ต ประชาชน น กศ กษา ผ ปกครองน กศ กษา และศ ษย เก า ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ม ความพ งพอใจเพ มข น (C2) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : กระบวนการส อสารเป นกระบวนการท ม บทบาทในการพ ฒนาองค กร ในร ปแบบท งภายในองค กรและต อสาธารณะ โดยการส อสารท าหน าท ต างๆท กว างขวาง มากข น เช น หน าท ในการแสดงออก การเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต หน าท หน าท ทางส งคมในองค กร หน าท ในการให ข อม ลข าวสาร หน าท ในการควบค มการปฏ บ ต การ หน าท ในการสร าง ว ฒนธรรมองค กร หน าท ในการส งเสร มค ณค าความร ความเช ยวชาญและการส อสารเพ อภาพล กษณ องค กร การส อสารเพ อประโยชน สาธารณะ เช น หน าท การส งเสร มส ขภาพช มชน เป นต น ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ของคณะเภส ชศาสตร ท งภายในและภายนอกองค กร 2. เพ อเผยแพร และสร างภาพล กษณ ค าน ยมและท ศนคต ท ด ต อองค กร ท งจากบ คลากรและประชาชน ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ก จกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1. ข าวคณะเภส ชศาสตร (ข าวเข ยว) 2. สารส มพ นธ เภส ชเช ยงใหม น.ส.แจ มศร วงค ชะร ตน หนง.บร หารท วไป C2.4 ศ ษย เก าม ความพ งพอใจ ต อข อม ลข าวสารท ได ร บจาก ทางคณะฯ รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ 1. ก จกรรมท 1 ข าวคณะเภส ชศาสตร (ข าวเข ยว) ไม ใช งบประมาณ (ใช งบประมาณจากส วนกลาง) 2. ก จกรรมท 2 สารส มพ นธ เภส ชเช ยงใหม ไม ใช งบประมาณ - จ ดท าข าวสารคณะถ งศ ษย เก าฯ บนเว บไซด - จ ดท าเคร อข ายศ ษย เก าฯ ผ านระบบ Social Media 19 75

24 รห สโครงการ บธ.56-2 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : จ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อศ ษย เก า แผนด าน : Customer ( C ) ช อโครงการ : การประชาส มพ นธ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : ผ ใช บ ณฑ ต ประชาชน น กศ กษา ผ ปกครองน กศ กษา และศ ษย เก า ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ม ความพ งพอใจเพ มข น (C2) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : คณะเภส ชศาสตร ม พ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ ตลอดจนการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ซ งในแต ละป ได ผล ตบ ณฑ ตเป น จ านวนมากเพ อไปประกอบอาช พ และให ความร ด านยาต อสาธารณะ และจากการด าเน นก จกรรมและภารก จต าง ๆ ของคณะไม ว าจะเป นด านว ชาการ ด านก จกรรมท ได ให ความร แก ศ ษย เก า หร อสาธารณะ ม การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง ท าให ขาดการได ร บข อม ลข าวสารต าง ๆ ของคณะ ประกอบก บคณะย งขาดบ คลากรด านประชาส มพ นธ ผ ให ข อม ลข าวสาร ด งน นงาน บร หารท วไปจ งเห นความส าค ญในการให ความร แก ผ ปฏ บ ต งานด านประชาส มพ นธ ท จะช วยท าให คณะได ส อสารต อศ ษย เก า ตลอดจนผ สนใจท วไป ว ตถ ประสงค ของโครงการ : เพ อจ ดบ คลากรและว ธ การด าเน นการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารของคณะ ก จกรรม ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1. ประช มผ เก ยวข อง 2. ประช ม/อบรมเพ อให ความร ด านการ ประชาส มพ นธ และหาว ธ การ/แนวทางใน การด าเน นงาน 3. ด าเน นการประชาส มพ นธ 4. รวบรวมข อม ลรายงาน 5 ประเม นผล หนง.บร หาร ท วไป น.ส.แจ มศร วงค ชะร ตน C2.4 ศ ษย เก าม ความพ ง พอใจต อข อม ลข าวสารท ได ร บจากทางคณะฯ 75 20

25 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ 1. ก จกรรมท 1 ประช มผ เก ยวข อง ไม ใช งบประมาณ 2. ก จกรรมท 2 ประช ม/อบรมเพ อให ความร ด านการประชาส มพ นธ และหาว ธ การ/แนวทางในการด าเน นงาน ไม ใช งบประมาณ 3. ก จกรรมท 3 ด าเน นการประชาส มพ นธ ไม ใช งบประมาณ - จ ดท าเว บไซด - ประชาส มพ นธ ผ านระบบ Social media - พ ฒนาบ คลากรให บร การข อม ลของส วนกลาง 4. ก จกรรมท 4 รวบรวมข อม ลรายงาน ไม ใช งบประมาณ 5. ก จกรรมท 5 ประเม นผล ไม ใช งบประมาณ 21

26 รห สโครงการ บธ.56-3 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : เคร อข าย Fund Raising แผนด าน : Financial (F) ช อโครงการ : การสร างเคร อข าย Fund Raising ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : ทร พยากรด านการเง นเพ ยงพอและพ งพาตนเองได (F1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : ศ ษย เก า ผ ปกครองน กศ กษาป จจ บ น รวมถ งองค กรอ นท เก ยวข องก บคณะฯ ถ อเป นเคร อข ายพ นธม ตร และเป นพล งร วมในการผล กด นให การด าเน นงานของ คณะฯ ก าวหน าย ง ๆ ข นไป การสร างสายส มพ นธ ก บศ ษย เก า ผ ปกครองน กศ กษาป จจ บ น และอ น ๆ จะม ส วนร วมสน บสน นการเพ มรายได ของคณะฯ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : เพ อสร างความส มพ นธ และความร วมม อระหว างก น ก จกรรม ระยะด าเน นการ ( 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 ) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1. ส งบ ตรอวยพรว นข นป ใหม ศ ษย เก า ผ ปกครอง ผ ท าค ณประโยชน น.ส. แจ มศร วงค ชะร ตน F1.3 รายได จากเง น บร จาค 2 ล านบาท 2. จ ดประช มร วมก บคณะกรรมการท ปร กษา คณะ 3. ระดมท นบร จาคในโอกาสต างๆ นางช นานารถ ศร จ นทรดร รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 65,000 บาท 1. ก จกรรมท 1 ส งบ ตรอวยพรว นข นป ใหม ศ ษย เก า ผ ปกครอง ผ ท าค ณประโยชน รวม 15,000 บาท - ค าจ างเหมาจ ดท าบ ตร (1,000 ใบ x 15 บาท) 2. ก จกรรมท 2 จ ดประช มร วมก บคณะกรรมการท ปร กษาคณะ รวม 50,000 บาท - จ ดประช มร วมก บคณะกรรมการท ปร กษาคณะ 1 คร ง 3. ก จกรรมท 3 ระดมท นบร จาคในโอกาสต างๆ ไม ใช งบประมาณ 22

27 รห สโครงการ บธ.56-4 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : จ ดโครงการเพ ออน ร กษ พ ฒนาและสร างเอกล กษณ ศ ลปะ และว ฒนธรรม แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ : งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งเสร มการใช สม นไพร ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : การส บสานศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (P4) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและศาสนา เป นพ นธก จด านหน งของคณะเภส ชศาสตร เพ ออน ร กษ ประเพณ อ นด งามและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม จ งเห นควร สน บสน น ส งเสร มการจ ดก จกรรมในการอน ร กษ และสร างเสร มเอกล กษณ ศ ลปะและว ฒนธรรมและการใช สม นไพรอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อร วมส งเสร มอน ร กษ ประเพณ ทางศาสนา 2. เพ อส งเสร มการใช สม นไพร 3. สมทบบร จาคเพ อสน บสน นการท าน บ าร งศาสนา 4. เพ อความเป นส ร มงคลส าหร บบ คลากรและน กศ กษา 5. เพ อเสร มสร างความสม ครสมานสาม คค และเก ดความร วมม อท ด ในก จกรรมต าง ๆ ของคณะ 23

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information