แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ฉบ บน ได จ ดท าข นมาส าหร บเป นค ม อในการปฏ บ ต งานของ ท กหน วยงาน เพ อให การปฏ บ ต งานของคณะเภส ชศาสตร บรรล ตามเป าหมายและว ส ยท ศน ท ว า บ ณฑ ตเก งค ด จ ตอาสา พ ฒนาสม นไพร ผลงานว จ ยทรงค ณค า แหล งภ ม ป ญญาสากล ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ทางคณะฯ ได จ ดให ท กหน วยงานม กระบวนการว เคราะห ประเม นผลการท างานในรอบป ท ผ านมาเพ อน ามาปร บปร งแผนการ ปฏ บ ต งานในป 2556 ม การปร บกลย ทธ ให สอดร บก บค าร บรองระหว างมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก บคณะฯ และเน องจากคณะฯ ได น า Balanced scorecard (BSC) มาใช เป นเคร องม อในการ ถ ายทอดว ส ยท ศน ส การปฏ บ ต งาน โดยม ม มมองหล ก 5 ด าน ค อ ด านผ ร บบร การ ด านการด าเน นงานภายใน ด านการเร ยนร และการเต บโต ด านการบร หารจ ดการ และด านการเง น ด งน น แผนปฏ บ ต การท จ ดท าข นจ งม งไปส เป าหมายท ง 5 ด านอย างม ด ลยภาพ เพ อให เก ดความสมด ลในการพ ฒนาองค กร จนบรรล แผนกลย ทธ ท ได วางไว ในท ส ด แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ าประจ าป 2556 ฉบ บน จะท าให บ คลากรท กหน วยงานทราบถ งก จกรรมท ตนเองจะต องท าให ได ตามเป าหมายท ก าหนด ใช เป นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานท วท งองค กร และแผนปฏ บ ต การน จะส าเร จล ล วงไปไม ได หากขาดความร วมม อร วมใจจากบ คลากรท กภาคส วนในคณะเภส ชศาสตร จ ง ขอขอบค ณมา ณ ท น (รองศาสตราจารย ภญ.วรรณด แต โสตถ ก ล) คณบด คณะเภส ชศาสตร 1 ต ลาคม 2555

3 สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก สร ปจ านวนและงบประมาณของแผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ประจ าป แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม 2 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม 9 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานบร หารท วไป 18 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานการเง น การคล ง และพ สด 39 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา 41 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานบร หารงานว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ 46 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของงานบร การการศ กษา และพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา 63 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยก จการน กศ กษา 90 - แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยบ ณฑ ตศ กษา แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยบร การว ชาการ แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของศ นย บร การเภส ชกรรม แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ ของหน วยฝ กงานและพ ฒนาว ชาช พ 131 สร ปจ านวนและงบประมาณของแผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าประจ าป แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของงานบร หารท วไป แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของงานบร หารงานว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของหน วยก จการน กศ กษา แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน แผนปฏ บ ต การตามแผนงานประจ าของหน วยฝ กงานและพ ฒนาว ชาช พ 165

4 ว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก ว ส ยท ศน บ ณฑ ตเก งค ด จ ตอาสา พ ฒนาสม นไพร ผลงานว จ ยทรงค ณค า แหล งภ ม ป ญญาสากล Intelligent and volunteer spirit graduates, herbal medicine development, valuable research and a source of universal wisdom พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตอาสา ท ม ความร และท กษะตามมาตรฐานสากลของว ชาช พเภส ชศาสตร สามารถค ดว เคราะห แสวงหาความร อย างต อเน อง 2. ส งเสร มให เก ดงานว จ ยพ นฐานและว จ ยประย กต อย างเป นระบบ เพ อผล ตผลงานว จ ยท ม ค ณภาพตอบสนองความต องการของส งคมและส สากล 3. ส งเสร มให ม การน าศ กยภาพทางว ชาการด านเภส ชศาสตร มาพ ฒนาช มชนและส งคมให เข มแข ง พ งตนเองได 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ศาสนา ประเพณ ร วมส งเสร มและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สม นไพร และภ ม ป ญญาท องถ นด านการด แลส ขภาพอย างย งย น 5. บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล และพ งพาตนเองภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตน กศ กษาท ม ความร และท กษะในการประกอบว ชาช พอย างม ค ณธรรมและจร ยธรรม ม จ ตอาสา สามารถเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน องเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน 2. เพ อให การศ กษาม ค ณภาพตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 3. เพ อผล ตผลงานว จ ยด านเภส ชศาสตร และสม นไพรท ม ค ณภาพระด บสากล เก ดเคร อข ายความร วมม อก บองค กรภายนอกท งในประเทศและต างประเทศ 4. เพ อบร การว ชาการด านเภส ชศาสตร ตามความต องการของช มชน ท องถ น ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน 5. เพ อท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ นด านการด แลส ขภาพ และอน ร กษ ส งแวดล อม 6. เพ อให ระบบการบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ม ความเสมอภาคและความเป นธรรม เน นการม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นของบ คลากร เพ อเพ ม ขว ญและก าล งใจท ด ก อให เก ดส งคมแห งป ญญาและเป นส ข 7. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรท กระด บ ท เอ อต อการปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบ 8. เพ อจ ดหาทร พยากรด านการเง นอย างเพ ยงพอและพ งพาตนเองได

5 คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สร ปจ านวนแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) (แผนกลย ทธ ) 1 ล าด บท ช อหน วยงาน จ านวนแผน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 1 ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม (วภ) 3 80,000 2 ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม (บภ) 4 44,475 3 งานบร หารท วไป (บธ) 9 530,475 4 งานการเง น การคล งและพ สด (คพ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา (นผ) งานบร หารงานว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ (วว) 9 1,070,250 7 งานบร การการศ กษา และพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา (บก) 6 639,480 8 หน วยก จการน กศ กษา (กศ) 9 848,830 9 หน วยบ ณฑ ตศ กษา (บศ) 1 100, หน วยประก นค ณภาพการศ กษา (ปก) 1 49, หน วยบร การว ชาการ (บว) ศ นย บร การเภส ชกรรม (ศภ) 1 70, ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน (ศช) หน วยฝ กงานและพ ฒนาว ชาช พ (วช) 1 695,000 รวม 49 4,128,335

6 แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม (แผนกลย ทธ ) 2 รห สแผน/ โครงการ วภ.56-1 ช อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต การพ ฒนาศ กยภาพและการเช อมโยงส มพ นธภาพระหว างอาจารย ก บผ ช านาญการขององค กรต างๆ จากภายนอกคณะ วภ.56-2 เป ดโลกท ศน พ ฒนาศ กยภาพ 0 วภ.56-3 การให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย 0 รวมงบประมาณ 80,000 80,000 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรม พ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ หมายเหต เบ กจ ายจากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ 2556

7 3 รห สโครงการ วภ.56-1 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระด บภาคว ชาและระด บงาน แผนด าน : Learning & Growth ( L ) ช อโครงการ : การพ ฒนาศ กยภาพและการเช อมโยงส มพ นธภาพระหว างอาจารย ก บผ ช านาญการ ขององค กรต างๆ จากภายนอกคณะ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในท กระด บ (L1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ และห วหน าภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ส งส าค ญประการหน งของการเป นผ น าทางว ชาการด านเภส ชศาสตร ซ งเป นว ส ยท ศน หน งของคณะเภส ชศาสตร น นจ าเป นต องม การพ ฒนาศ กยภาพของ อาจารย ให มากย งข นและว ธ ท จะสน บสน นเร องด งกล าวได เป นอย างด ก ค อ การให อาจารย ม โอกาสเพ มประสบการณ โดยฝ กปฏ บ ต งานตามสภาพท เป นจร ง รวมถ งการเช อมโยงส มพ นธภาพ ก บผ ช านาญการขององค กรต างๆท เก ยวข องก บการจ ดการเร ยนการสอนกระบวนว ชาต างๆของภาคว ชา โดยเป ดโอกาสให ท งอาจารย ภาคว ชาและน กศ กษาได เร ยนร รายละเอ ยดต างๆ เพ มเต มจากผ ช านาญการโดยตรง ซ งจะส งผลต อการพ ฒนาประเทศชาต ต อไปในอนาคต ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพและเพ มประสบการณ ของอาจารย ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม 2. เพ อให เก ดส มพ นธภาพท ด ระหว างอาจารย ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรมก บผ ช านาญการขององค กรต างๆ 3. เพ อให อาจารย และน กศ กษาได ร บความร เพ มเต มจากผ ช านาญการโดยตรง

8 4 ก จกรรม 1. แต งต งคณะท างาน 2. ส ารวจข อม ลเพ อให ได ผ ช านาญการ และองค กรท เหมาะสม 3. ประสานและต ดต อองค กรท ค ดเล อกแล ว 4. พ จารณาค ดเล อกอาจารย เข าร วม โครงการฯ 5. จ ดส งอาจารย ไปศ กษาและฝ ก ปฏ บ ต ฯ เพ อเพ มพ นประสบการณ ณ สถานประกอบการท ค ดเล อก 6. เช ญผ ช านาญการขององค กรมาย ง คณะเพ อให ความร และข อเสนอแนะ ต างๆ แก อาจารย และน กศ กษา เป น เวลา 2 3 ว น 7. การน าเสนอ/รายงานเก ยวก บส งท ได ศ กษาและฝ กปฏ บ ต ฯ ของอาจารย ท ร วมโครงการ 8. สร ปและประเม นโครงการ ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) คณะกรรมการ ว ชาการภาคว ชา ต วช ว ด (KPI) -จ านวนองค กรท ร วมม อ -จ านวนอาจารย ท สนใจ เข าร วม - L1.4 ร อยละของ คณาจารย และบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาตามความ ต องการของภาคว ชา/ หน วยงาน ระด บ เป าหมาย -ไม น อยกว า 1 แห ง -ไม น อยกว า 2 คน 80 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 80,000 บาท 1. ค าพาหนะ ค าท พ กและค าใช จ ายอ นๆ ตามระเบ ยบราชการของอาจารย ผ ร วมโครงการ 2 ท าน (ตามท จ ายจร ง) รวมแล วไม เก น 40,000 บาท 2. ค าพาหนะ ค าท พ กและค าใช จ ายอ นๆ ตามระเบ ยบราชการของผ ช านาญการ 2 ท าน (ตามท จ ายจร ง) รวมแล วไม เก น 40,000 บาท

9 5 รห สโครงการ วภ.56-2 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระด บภาคว ชาและระด บงาน แผนด าน : Learning & Growth ( L ) ช อโครงการ : เป ดโลกท ศน พ ฒนาศ กยภาพ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในท กระด บ (L1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ และห วหน าภาคว ชา ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ภารก จหล กด านหน งของคณาจารย ค อภารก จด านการเร ยนการสอน ซ งการท น กศ กษาจะได ร บความร อย างเต มท และท นต อเหต การณ น น คณาจารย จ าเป นต องพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เพ อให ท นก บความเปล ยนแปลงของว ทยาการต างๆ ท ม อย มากมายและหลากหลาย การได แลกเปล ยนเร ยนร จากการเข าร วมการประช ม ส มมนา และ การน าเสนอผลงานทางว ชาการจ งเป นการเป ดโลกท ศน พ ฒนาให เก ดองค ความร ใหม และพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ได เป นอย างด ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อให คณาจารย ได ร บทราบข อม ล ข าวสารเก ยวก บการจ ดประช มว ชาการต างๆ 2. เพ อกระต นให คณาจารย เข าร วมประช มและส มมนาทางว ชาการต างๆ 3. เพ อเตร ยมความพร อมให คณาจารย ในการน าเสนอผลงานว ชาการท งในและต างประเทศ

10 6 ก จกรรม 1. ค นหาข อม ลข าวสารการจ ดประช ม ว ชาการท งในและต างประเทศ 2. ประชาส มพ นธ ข อม ลเพ อส งเสร มให คณาจารย เข าร วมประช มและน าเสนอ ผลงานว ชาการ 3. การส มมนางานว จ ยภายในภาคว ชา เป นประจ าท ก 3 เด อน รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) คณะกรรมการ ว จ ยของ ภาคว ชา ต วช ว ด (KPI) - L1.4 ร อยละของ คณาจารย และบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาตามความ ต องการของภาคว ชา/ หน วยงาน - ร อยละของอาจารย ประจ าท เข าร วมประช ม ว ชาการ หร อน าเสนอ ผลงานว ชาการท งในและ ต างประเทศ ระด บ เป าหมาย 80 90

11 รห สโครงการ วภ.56-3 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชน แผนด าน : Process ( P ) ช อโครงการ : การให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ประเทศชาต ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการ และว เทศส มพ นธ และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ด วยในป จจ บ นม ผ มาต ดต อขอร บค าปร กษา แนะน าด านต างๆ จากคณาจารย ในภาคว ชาว ทยาศาสตร เภส ชกรรมอย างต อเน อง ท งการต ดต อด วยต วเอง หร อโทรศ พท สอบถามข อม ล ซ งภาคว ชาฯ ได จ ดท าแบบฟอร มการให บร การว ชาการและว ชาช พ เพ อใช บ นท กข อม ลในการให บร การอย างเป นระบบ และเพ อความสะดวกในการท เจ าหน าท จะบ นท กข อม ลการสอบถามลงในแบบฟอร ม และส งต อให ก บคณาจารย ผ ม ความเช ยวชาญในด านต างๆ ได อย างรวดเร ว นอกจากน คณาจารย แต ละท านย งเป นผ ม ประสบการณ และความ ช านาญในว ชาช พเภส ชศาสตร ในสาขาว ชาท สอน ท าการว จ ย และท สนใจเป นพ เศษ ซ งสามารถท จะน าความร เหล าน นมาเผยแพร เพ อก อให เก ดประโยชน แก ประชาชนท วไปได ในล กษณะ ของส ออ นๆ เช น แผ นพ บได ท งน เพ อเป นการบร การว ชาการเช งร กของภาคว ชาฯ ส าหร บแจกประชาชน น กเร ยน น กศ กษาในโอกาสท เหมาะสม ด งน น ภาคว ชาฯ จ งได จ ดท าโครงการการ ให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย ข น เพ อจ ดท าฐานข อม ลให บร การว ชาการของภาคว ชาฯ อย างเป นระบบ และเป นการให บร การเช งร กโดยการใช ศ กยภาพของคณาจารย ท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อจ ดระบบการให บร การว ชาการและว ชาช พเช งร บของคณาจารย ในภาคว ชาฯ 2. เพ อให คณาจารย ของภาคว ชาฯ น าความร และประสบการณ เพ อให บร การแก ช มชนอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อเพ มความหลากหลายในว ธ การให บร การว ชาการและว ชาช พของคณาจารย ในภาคว ชาฯ 7

12 8 ก จกรรม 1. จ ดท าแบบฟอร มการให บร การ ว ชาการและว ชาช พเพ อแจกคณาจารย ในภาคว ชา 2. แจ งคณาจารย ให ทราบถ งข นตอนการ ปฏ บ ต 3. จ ดท าแบบประเม นผลและจ ดให ม การ ประเม นผลโดยผ ร บบร การ รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย - ไม ใช งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) คณะกรรมการ ประก นค ณภาพ ของภาคว ชา ต วช ว ด (KPI) -P3.1 จ านวนโครงการ/ ก จกรรมท ถ ายทอด ความร /บร การว ชาการ และว ชาช พท ตอบสนอง ความต องการพ ฒนาและ เสร มสร างความเข มแข ง ของส งคม ช มชน ประเทศชาต และ นานาชาต -C2.2 ร อยละความพ ง พอใจของผ ร บบร การต อ การให บร การว ชาการ ระด บ เป าหมาย 65 90

13 แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม (แผนกลย ทธ ) 9 รห สแผน/ โครงการ ช อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต บภ.56-1 การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาลและช มชนและการ สร างเคร อข ายความร วมม อก บบ คคลหร อองค กรภายนอก 30,000 แผนงานบร การว ชาการแก ส งคม งานบร การว ชาการแก ช มชน กองท นบร การว ชาการ เง นอ ดหน นท วไป บภ.56-2 การบร การเภส ชสนเทศและบร การว ชาการแก ช มชน 0 บภ.56-3 สน บสน นการสร างผลงานว ชาการและขอต าแหน งทางว ชาการของ คณาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม 14,475 แผนงานว จ ย งานบร หารการว จ ย กองท นเพ อการว จ ย เง นอ ดหน น เฉพาะก จ บภ.56-4 การสน บสน นให อาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมได ไปบร การ ว ชาการให หน วยงานภายนอก 0 รวมงบประมาณ 44,475 หมายเหต เบ กจ ายจากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ 2556

14 รห สโครงการ บภ.56-1 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชนและสร างเคร อข ายความร วมม อก บช มชนในการด าเน นการด านว ชาการ แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ: การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาลและช มชนและการสร าง เคร อข ายความร วมม อก บบ คคลหร อองค กรภายนอก ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER): รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการและว เทศส มพ นธ ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาล และช มชน ม ความส าค ญและจ าเป นอย างย งในการเร ยนการสอนทางด านบร บาลเภส ชกรรม เพ อให อาจารย และน กศ กษาได ศ กษา เร ยนร และพ ฒนาท กษะทางด านบร บาลเภส ชกรรมจากการให บร การว ชาการทางด านเภส ชกรรมคล น ก ม การแลกเปล ยนเร ยนร ก บบ คลากรทางการแพทย อ นๆ เพ อให เก ดการท างานร วมก น เป นท มด แลส ขภาพผ ป วยอย างม ประส ทธ ภาพท งในระด บโรงพยาบาลและในช มชน รวมท งการสร างเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานภายนอกท งในระด บโรงพยาบาล ร านยา องค การ ท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน เพ อรองร บการการเร ยนการสอน การฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พ จ งเป นส งท ม ความจ าเป นอย างย ง ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรมในโรงพยาบาล ร านยา และช มชน ให ม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มการท างานเป นท ม และเพ มประส ทธ ภาพการสอนของอาจารย 2. เพ อบ รณาการการเร ยนการสอนและงานบร การว ชาการ เพ อให เก ดความร และท กษะอย างแท จร งของน กศ กษาและอาจารย 3. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อก บโรงพยาบาล ร านยา องค การท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน 10

15 11 ก จกรรม 1.การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรม และการสร างเคร อข ายความร วมม อ ก บโรงพยาบาล ร านยา องค การ ท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) อ.ดร.ภญ. อร ณร ตน อ.ภญ.ภ ขว ญ อ.ภญ.นราวด อ.ภญ.วรรณกมล อ.ดร.ภญ.พ กตร ว ภาและท มงาน ต วช ว ด (KPI) - P3.1 จ านวน โครงการ/ก จกรรมท ถ ายทอดความร / บร การว ชาการและ ว ชาช พท ตอบสนอง ความต องการพ ฒนา และเสร มสร างความ เข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต และนานาชาต - P3.2 จ านวน เคร อข ายช มชนท ม ส วน ร วมในการด าเน น ก จกรรมบร การ ว ชาการ ระด บ เป าหมาย 65 5 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 30,000 บาท 1. ก จกรรมท 1 การพ ฒนางานบร บาลเภส ชกรรม และการสร างเคร อข ายความร วมม อก บโรงพยาบาล ร านยา องค การท องถ น และเคร อข ายส ขภาพในช มชน 1.1 ค าใช จ ายในการจ ดท าส อช วยในการบร บาลเภส ชกรรม (2,500 บาท x 8 ช น) 20,000 บาท 1.2 ค าใช จ ายในการจ ดประช มส มมนาหร อก จกรรม ร วมก บบ คลากรทางการแพทย และเจ าหน าท ด านสาธารณส ข 10 คร ง/ป - ค าอาหารกลางว นของผ ร วมประช ม (10 คร ง x 40 บาท x 25 คน) 10,000 บาท

16 รห สโครงการ บภ.56-2 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชน แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ: การบร การเภส ชสนเทศและบร การว ชาการแก ช มชน ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER): รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการและว เทศส มพ นธ ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ศ นย เภส ชสนเทศคณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เป นหน วยงานท จ ดต งข น เพ อให บร การข าวสาร ข อม ลทางยาและเวชภ ณฑ รวมถ งข อม ลด าน ว ทยาศาสตร เภส ชกรรมและว ทยาศาสตร ส ขภาพท เก ยวข อง ให แก บ คลากรทางการแพทย และประชาชนท วไป เพ อให การบร การของศ นย เภส ชสนเทศเก ดประโยชน อย างท วถ งและม การใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า จ งควรจ ดท าเผยแพร ข อม ลข าวสารทางเภส ชกรรมในช องทางต างๆ ท ท นสม ย เช น ทางอ เมล เฟสบ ค เพ อเป นส อกลางในการแลกเปล ยนข าวสารด านส ขภาพ และน าเสนอข อม ลต าง ๆ ทางเภส ชกรรมเพ อบร การประชาชนท วไป นอกจากน ย งเป นแหล งฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พให แก น กศ กษาท งระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ว ตถ ประสงค ของโครงการ: 1. เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารทางเภส ชกรรมแก บ คลากรทางการแพทย และประชาชนท วไป 2. เพ อเป นแหล งฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พแก น กศ กษาเภส ชศาสตร 12

17 13 ก จกรรม 1.ส บค น/ให บร การตอบค าถามแก เภส ชกร บ คลากรทางการแพทย และประชาชนท วไป 2. จ ดท าข าวสารเผยแพร ทางอ เมล/ เฟสบ คแก เภส ชกรแหล งฝ กและ เภส ชกรท วไป เด อนละ 1 ฉบ บ ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) อ.ภญ.ภ ร ดา อ.ภก.สกนธ อ.ภญ.จ นทร นภ สสร อ.ภญ.ส ธ น ภญ.ประภาพร ต วช ว ด (KPI) - จ านวนผ ร บบร การ ส บค นและตอบค าถาม - จ านวนคร งท เผยแพร ข าวสาร - จ านวนผ ร บข าวสาร ทางอ เมล/เฟสบ ค ระด บ เป าหมาย 30 ราย/ หน วยงาน 12 คร ง 120 ราย/ หน วยงาน รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ - P3.1 จ านวน โครงการ/ก จกรรมท ถ ายทอดความร / บร การว ชาการและ ว ชาช พท ตอบสนอง ความต องการพ ฒนา และเสร มสร างความ เข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต และนานาชาต 65

18 14 รห สโครงการ บภ.56-3 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : สน บสน นการเข าส ต าแหน งทางว ชาการ แผนด าน : Learning & Growth (L) ช อโครงการ : สน บสน นการสร างผลงานว ชาการและขอต าแหน งทางว ชาการของ คณาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในท กระด บ (L1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : ป จจ บ นอาจารย ประจ าของภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมม การผล ตผลงานว ชาการ และงานว จ ย ตลอดจนการเผยแพร งานว จ ยท ม ค ณภาพในปร มาณท น อย เน องจากขาดความร ความเข าใจ การวางแผน การบร หารจ ดการเวลา และการสน บสน นอย างจร งจ ง ด งน นจ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องหาแนวทางสน บสน นและช วยเหล ออาจารย เหล าน ให ได ม การพ ฒนา ศ กยภาพของตนเองให สามารถเป นห วหน าโครงการว จ ยและเสนอโครงการว จ ยเพ อขอท นว จ ยจากภายในและภายนอกสถาบ นมากย งข น สามารถผล ตและรวบรวมผลงานทางว ชาการและ งานว จ ย ตลอดจนการเผยแพร งานว จ ยท ม ค ณภาพ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อสน บสน นการสร างผลงานว ชาการและขอต าแหน งทางว ชาการของคณาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม 2. เพ อการแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit Knowledge) ทางว ชาการและงานว จ ย 3. เพ อผล ตและรวบรวมผลงานว ชาการและงานว จ ยตลอดจนเผยแพร งานว จ ยท ม ค ณภาพ

19 15 ก จกรรม 1. ก าหนดช วงเวลาว างให คณาจารย ได ม เวลาผล ตและ รวบรวมผลงานว ชาการ 2. แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มว จ ย กล มอ น ค ยงานว จ ยก บเคร อข าย 2 คร งต อป เช น สวรส., กพย. คคส และ คภ.สสส. เป นต น 3. การจ ดหาผ ช วยว จ ย ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ผ ร บผ ดชอบ (ช อบ คคล) อ.ดร.ภญ.เพ ญกาญจน และรศ.ดร.ภญ.กนกพร ต วช ว ด (KPI) - ร อยละของอาจารย ภาคบร บาลเภส ชกรรม ประจ าท ได ร บท นว จ ย หร องานสร างสรรค จาก ภายในสถาบ นต อ อาจารย ประจ าภาค บร บาลเภส ชกรรม - ร อยละของอาจารย ภาคบร บาลเภส ชกรรมท ได ร บท นว จ ยหร องาน สร างสรรค จากภายนอก สถาบ นต ออาจารย ประจ า ภาคบร บาลเภส ชกรรม ระด บ เป าหมาย อาจารย ภาคว ชา บร บาลเภส ชกรรม ม การ ขอต าแหน งว ชาการ เพ มข น 2 คน - L1.2 ร อยละของ อาจารย ประจ าท ด ารง ต าแหน งทางว ชาการ (รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ) 30

20 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 14,475 บาท 1. ก จกรรมท 1 ก าหนดช วงเวลาว างให คณาจารย ได ม เวลาผล ตและรวบรวมผลงานว ชาการ ไม ใช งบประมาณ หมายเหต : แต ต องประสานงานก บหน วยงานอ นภายในคณะท เก ยวข อง งดการจ ดงานท ต องใช อาจารย ส วนใหญ เข าร วมในช วงเด อนเมษายน ของท กป 2. ก จกรรมท 2 แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มว จ ยกล มอ น ค ยงานว จ ยก บเคร อข าย 2 คร งต อป เช น สวรส., กพย. คคส.และ คภ.สสส. เป นต น 14,475 บาท 2.1 ค าตอบว ทยากรภายนอก (2 คน x 3 ช วโมง x 600 บาท) 3,600 บาท 2.2 ค าเด นทางว ทยากรจากหน วยงานภายนอก (1 คน x 6,000 บาท) 6,000 บาท 2.3 ค าท พ กว ทยากร (1 คน x 1 ค น x 1,200 บาท) 1,200 บาท 2.4 อาหารว าง และอาหารกลางว นในการประช ม 3,675 บาท - ค าอาหารกลางว นในการประช ม (35 คน x 80 บาท x 1 คร ง) 2,800 บาท - ค าอาหารว างและเคร องด ม (35 คน x 25 บาท x 1 คร ง) 875 บาท 3. ก จกรรมท 3 การจ ดหาผ ช วยว จ ย ไม ใช งบประมาณ 16

21 17 รห สโครงการ บภ.56-4 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : ส งเสร มให ม การบ รณาการ การเร ยนการสอนหร องานว จ ยก บการบร การว ชาการในช มชน แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ : การสน บสน นให อาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมได ไปบร การว ชาการให หน วยงานภายนอก ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : บร การว ชาการบนพ นฐานความต องการของช มชน ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายว จ ย บร การว ชาการและว เทศส มพ นธ ประเทศชาต และภ ม ภาคอาเซ ยน (P3) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : ภาคว ชา ศ นย ปฏ บ ต การเภส ชช มชน และหน วยบร การว ชาการ ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรม สาระส าค ญของโครงการ : การสน บสน นให อาจารย ภาคว ชาบร บาลเภส ชกรรมได ไปบร การว ชาการตามความร องขอ จากหน วยงานภายนอก ในร ปแบบต างๆ เช น การเป นว ทยากร การเป นกรรมการให ก บ องค การ หร อหน วยงานทางด านว ชาการ ว ชาช พต างๆ การเป นท ปร กษาทางด านว ชาการและว ชาช พ เป นต น โดยท ไม กระทบก บงานประจ าท ร บผ ดชอบอย ย อมเป นส งท ด เพราะจะน ามาซ ง ความร วมม อทางว ชาการ และการสร างช อเส ยงและความน าเช อถ อให แก คณะเภส ชศาสตร และมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อสน บสน นอาจารย ท ม ความร ความสามารถได ใช ศ กยภาพของตนอย างเต มท ในการไปบร การว ชาการตามค าร องขอจากหน วยงานภายนอก 2. เพ อส งเสร มความร วมม อทางว ชาการและว ชาช พ และสร างช อเส ยงและความน าเช อถ อให แก คณะเภส ชศาสตร และมหาว ทยาล ยเช ยงใหม ก จกรรม ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1.การสน บสน นให รศ.ภก.โชคช ย - P3.1 จ านวนโครงการ/ก จกรรมท ถ ายทอดความร / 65 อาจารย ภาคว ชา บร บาลเภส ชกรรม ได ไปบร การว ชาการ ให หน วยงาน ภายนอก บร การว ชาการและว ชาช พท ตอบสนองความต องการ พ ฒนาและเสร มสร างความเข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต และนานาชาต รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ

22 แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) งานบร หารท วไป (แผนกลย ทธ ) รห สแผน/ โครงการ ช อโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต บธ.56-1 การส อสารเพ อการประชาส มพ นธ 0 บธ.56-2 การประชาส มพ นธ 0 บธ.56-3 การสร างเคร อข าย Fund Raising 65,000 แผนงานบร หารมหาว ทยาล ย งานบร หารท วไป กองท นท วไป เง นอ ดหน นเฉพาะก จ บธ.56-4 งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งเสร มการใช สม นไพร 97,000 แผนงานการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม งานท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมและส งแวดล อม กองท นท าน บ าร งศ ลปะ ว ฒนธรรม เง นอ ดหน นท วไป บธ.56-5 โครงการงานเกษ ยณอาย ราชการ 52,500 แผนงานบร หารมหาว ทยาล ย งานบร หารท วไป กองท นท วไป เง นอ ดหน นเฉพาะก จ บธ.56-6 การพ ฒนาบ คลากรคณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 235,225 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย บธ.56-7 เต มเต ม KM เก ยวก บการเร ยนการสอน การว จ ย และกระบวนการท างาน 67,050 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย บธ.56-8 ให เสร ม เพ มขว ญ เป นรางว ลคนด 7,700 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย บธ.56-9 การด แลส ขภาพ 6,000 แผนงานการเร ยนการสอน งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร กองท นพ ฒนาบ คลากร เง นอ ดหน นเฉพาะก จ อ ดหน นเพ อพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานในมหาว ทยาล ย รวมงบประมาณ 530,475 หมายเหต เบ กจ ายจากงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ

23 รห สโครงการ บธ.56-1 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : จ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อศ ษย เก า แผนด าน : Customer (C) ช อโครงการ : การส อสารเพ อการประชาส มพ นธ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : ผ ใช บ ณฑ ต ประชาชน น กศ กษา ผ ปกครองน กศ กษา และศ ษย เก า ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ม ความพ งพอใจเพ มข น (C2) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : กระบวนการส อสารเป นกระบวนการท ม บทบาทในการพ ฒนาองค กร ในร ปแบบท งภายในองค กรและต อสาธารณะ โดยการส อสารท าหน าท ต างๆท กว างขวาง มากข น เช น หน าท ในการแสดงออก การเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต หน าท หน าท ทางส งคมในองค กร หน าท ในการให ข อม ลข าวสาร หน าท ในการควบค มการปฏ บ ต การ หน าท ในการสร าง ว ฒนธรรมองค กร หน าท ในการส งเสร มค ณค าความร ความเช ยวชาญและการส อสารเพ อภาพล กษณ องค กร การส อสารเพ อประโยชน สาธารณะ เช น หน าท การส งเสร มส ขภาพช มชน เป นต น ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ของคณะเภส ชศาสตร ท งภายในและภายนอกองค กร 2. เพ อเผยแพร และสร างภาพล กษณ ค าน ยมและท ศนคต ท ด ต อองค กร ท งจากบ คลากรและประชาชน ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ก จกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1. ข าวคณะเภส ชศาสตร (ข าวเข ยว) 2. สารส มพ นธ เภส ชเช ยงใหม น.ส.แจ มศร วงค ชะร ตน หนง.บร หารท วไป C2.4 ศ ษย เก าม ความพ งพอใจ ต อข อม ลข าวสารท ได ร บจาก ทางคณะฯ รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ 1. ก จกรรมท 1 ข าวคณะเภส ชศาสตร (ข าวเข ยว) ไม ใช งบประมาณ (ใช งบประมาณจากส วนกลาง) 2. ก จกรรมท 2 สารส มพ นธ เภส ชเช ยงใหม ไม ใช งบประมาณ - จ ดท าข าวสารคณะถ งศ ษย เก าฯ บนเว บไซด - จ ดท าเคร อข ายศ ษย เก าฯ ผ านระบบ Social Media 19 75

24 รห สโครงการ บธ.56-2 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : จ ดบร การข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อศ ษย เก า แผนด าน : Customer ( C ) ช อโครงการ : การประชาส มพ นธ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : ผ ใช บ ณฑ ต ประชาชน น กศ กษา ผ ปกครองน กศ กษา และศ ษย เก า ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ม ความพ งพอใจเพ มข น (C2) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : คณะเภส ชศาสตร ม พ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ ตลอดจนการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ซ งในแต ละป ได ผล ตบ ณฑ ตเป น จ านวนมากเพ อไปประกอบอาช พ และให ความร ด านยาต อสาธารณะ และจากการด าเน นก จกรรมและภารก จต าง ๆ ของคณะไม ว าจะเป นด านว ชาการ ด านก จกรรมท ได ให ความร แก ศ ษย เก า หร อสาธารณะ ม การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง ท าให ขาดการได ร บข อม ลข าวสารต าง ๆ ของคณะ ประกอบก บคณะย งขาดบ คลากรด านประชาส มพ นธ ผ ให ข อม ลข าวสาร ด งน นงาน บร หารท วไปจ งเห นความส าค ญในการให ความร แก ผ ปฏ บ ต งานด านประชาส มพ นธ ท จะช วยท าให คณะได ส อสารต อศ ษย เก า ตลอดจนผ สนใจท วไป ว ตถ ประสงค ของโครงการ : เพ อจ ดบ คลากรและว ธ การด าเน นการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารของคณะ ก จกรรม ระยะด าเน นการ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1. ประช มผ เก ยวข อง 2. ประช ม/อบรมเพ อให ความร ด านการ ประชาส มพ นธ และหาว ธ การ/แนวทางใน การด าเน นงาน 3. ด าเน นการประชาส มพ นธ 4. รวบรวมข อม ลรายงาน 5 ประเม นผล หนง.บร หาร ท วไป น.ส.แจ มศร วงค ชะร ตน C2.4 ศ ษย เก าม ความพ ง พอใจต อข อม ลข าวสารท ได ร บจากทางคณะฯ 75 20

25 รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย - ไม ใช งบประมาณ 1. ก จกรรมท 1 ประช มผ เก ยวข อง ไม ใช งบประมาณ 2. ก จกรรมท 2 ประช ม/อบรมเพ อให ความร ด านการประชาส มพ นธ และหาว ธ การ/แนวทางในการด าเน นงาน ไม ใช งบประมาณ 3. ก จกรรมท 3 ด าเน นการประชาส มพ นธ ไม ใช งบประมาณ - จ ดท าเว บไซด - ประชาส มพ นธ ผ านระบบ Social media - พ ฒนาบ คลากรให บร การข อม ลของส วนกลาง 4. ก จกรรมท 4 รวบรวมข อม ลรายงาน ไม ใช งบประมาณ 5. ก จกรรมท 5 ประเม นผล ไม ใช งบประมาณ 21

26 รห สโครงการ บธ.56-3 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : เคร อข าย Fund Raising แผนด าน : Financial (F) ช อโครงการ : การสร างเคร อข าย Fund Raising ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : ทร พยากรด านการเง นเพ ยงพอและพ งพาตนเองได (F1) ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : ศ ษย เก า ผ ปกครองน กศ กษาป จจ บ น รวมถ งองค กรอ นท เก ยวข องก บคณะฯ ถ อเป นเคร อข ายพ นธม ตร และเป นพล งร วมในการผล กด นให การด าเน นงานของ คณะฯ ก าวหน าย ง ๆ ข นไป การสร างสายส มพ นธ ก บศ ษย เก า ผ ปกครองน กศ กษาป จจ บ น และอ น ๆ จะม ส วนร วมสน บสน นการเพ มรายได ของคณะฯ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : เพ อสร างความส มพ นธ และความร วมม อระหว างก น ก จกรรม ระยะด าเน นการ ( 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 ) ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ระด บ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย (ช อบ คคล) (KPI) เป าหมาย 1. ส งบ ตรอวยพรว นข นป ใหม ศ ษย เก า ผ ปกครอง ผ ท าค ณประโยชน น.ส. แจ มศร วงค ชะร ตน F1.3 รายได จากเง น บร จาค 2 ล านบาท 2. จ ดประช มร วมก บคณะกรรมการท ปร กษา คณะ 3. ระดมท นบร จาคในโอกาสต างๆ นางช นานารถ ศร จ นทรดร รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ าย รวมท งส น 65,000 บาท 1. ก จกรรมท 1 ส งบ ตรอวยพรว นข นป ใหม ศ ษย เก า ผ ปกครอง ผ ท าค ณประโยชน รวม 15,000 บาท - ค าจ างเหมาจ ดท าบ ตร (1,000 ใบ x 15 บาท) 2. ก จกรรมท 2 จ ดประช มร วมก บคณะกรรมการท ปร กษาคณะ รวม 50,000 บาท - จ ดประช มร วมก บคณะกรรมการท ปร กษาคณะ 1 คร ง 3. ก จกรรมท 3 ระดมท นบร จาคในโอกาสต างๆ ไม ใช งบประมาณ 22

27 รห สโครงการ บธ.56-4 ป งบประมาณ 2556 ล กษณะโครงการ ส นส ดใน 1 ป ต อเน อง แผนปฏ บ ต การของกลย ทธ : จ ดโครงการเพ ออน ร กษ พ ฒนาและสร างเอกล กษณ ศ ลปะ และว ฒนธรรม แผนด าน : Process (P) ช อโครงการ : งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งเสร มการใช สม นไพร ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ : การส บสานศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ผ ก าก บด แลต วช ว ด (KPI OWNER) : รองคณบด ฝ ายบร หารและศ ษย เก าส มพ นธ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (P4) ผ ร บผ ดชอบหล ก ประสานและก าก บ ( ) : งานบร หารท วไป ผ ร วมร บผ ดชอบ ( ) : งานบร หารท วไป สาระส าค ญของโครงการ : การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและศาสนา เป นพ นธก จด านหน งของคณะเภส ชศาสตร เพ ออน ร กษ ประเพณ อ นด งามและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม จ งเห นควร สน บสน น ส งเสร มการจ ดก จกรรมในการอน ร กษ และสร างเสร มเอกล กษณ ศ ลปะและว ฒนธรรมและการใช สม นไพรอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค ของโครงการ : 1. เพ อร วมส งเสร มอน ร กษ ประเพณ ทางศาสนา 2. เพ อส งเสร มการใช สม นไพร 3. สมทบบร จาคเพ อสน บสน นการท าน บ าร งศาสนา 4. เพ อความเป นส ร มงคลส าหร บบ คลากรและน กศ กษา 5. เพ อเสร มสร างความสม ครสมานสาม คค และเก ดความร วมม อท ด ในก จกรรมต าง ๆ ของคณะ 23

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information