มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น

Size: px
Start display at page:

Download "มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น"

Transcription

1 ก อนอ น ต องหาองค ประกอบให ครบซะก อน มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น 1. เพลง กระแสร กชาต ก าล งร นแรง เราเล อกเพลงน ก แล วก นค ะ เพลงชาต ไทย ถ าใครย งไม ม ก ใช ว ธ ถามอาก (www.google.co.th) ก นนะคะ คล ก ค นหา เลยจ า เล อกให ได ส กล งค หน ง

2 ท าตามว ธ เค าไป เค าม ให เล อก ท งแบบม เส ยงร อง และบรรเลง รวมท งเป นแบบ mp3 และ wav เอาไปท งหมดเลยก แล ว ก น ด วยว ธ การ คล กขวาท mp3 แล วเล อก save target as เก บลง drive ท ต องการ (ในท น จะเก บไว ท mydocument นะจ ะ) 2. หาภาพประกอบ ก ต องเป นภาพ ธงชาต คนไทย ร กชาต ลองใช ค าค นหาท จะม ร ปภาพท ต องการ คล ก ค นหา ได ผลล พธ มาเพ ยบ

3 ส วนแรก จะเป นผลการค นหาร ปภาพ (เน องจากเราพ มพ ค าค นว า ร ปภาพ) ล กษณะของผลล พธ จะเป นเย ยงน

4 จะน าร ปภาพไปใช ให คล กขวาท ร ปภาพ เล อก save picture as จากน นหาท เก บให ด ทางท ด ควรสร างแหล งเก บไว เป นท เป นทาง ด งน หล งจากคล กเล อก save picture as จะปรากฏหน าต างให บ นท กไฟล ร ปภาพ ส งเกตว าตอนน ร ปภาพจะถ ก เก บไว ท Save in : My Pictures ถ าเราเก บไว ตรงน ร ปภาพเราก จะปะปนก บภาพอ นๆ เราจ งควรสร างแหล งเก บไว เฉพาะ ของเรา โดยคล กท ป ม Create New Folder

5 จะปรากฏ Folder ใหม ด งร ป พ มพ ช อโฟลเดอร ลงไป ในท น จะต งช อว า เพลงชาต ไทย จากน นให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร เพลงชาต ไทยน น จะเข าส แหล งเก บ เพลงชาต ไทย จากน นให คล ก Save (ด ว าช อไฟล ร ปภาพเป นช อท ต องการหร อไม ) ในท น จะขอเปล ยนช อไฟล เป น ธงชาต 1 จากน นคล ก save เล อกภาพอ นๆ ไปเร อยๆ ภาพไหนท ต องการก บ นท กไว เยอะๆ เลยค ะ

6 3. องค ประกอบน าจะพอแล ว เราเร มเป ดโปรแกรม PowerPoint ข นมาเลย หน าแรก จะท าอย างไรก ตามใจชอบ ของข าพเจ าเป นแบบน จ า สร างแถบส แดง น าเง น ด วยเคร องม อ บนแถบเคร องม อ ร ปวาด จากน นใส ส ตามต องการ จ ดวางต าแหน งให สวยงาม พ มพ ข อความท ต องการลงไป 4. คล ก เพ อสร างภาพน งใหม ใส เพลงลงไป ด งน 4.1 คล ก แทรก 4.2 เล อก ภาพยนตร และเส ยง 4.3 เล อก เส ยงจากแฟ ม

7 มองหาโฟลเดอร ท เราเก บเส ยงท ต องการไว เม อเล อกได แล ว (ส งเกตไฟล ท เล อกจะถ กคล มด วยส น าเง น) คล ก ตกลง จะได ผลล พธ ด งร ป

8 เราต องการให เส ยงเร มเล นอย างไร ในท น ให เล อก อ ตโนม ต หมายถ ง เม อเข าส หน าน หร อสไลด น ให เพลงเล นเองอ ตโนม ต จะได ผลล พธ ด งร ป แทรกร ปภาพ เข าไปหน อยด ไหม จะได ไม เป นหน าจอว างๆ คล ก ป ม แทรกร ปภาพ ท แถบเคร องม อร ป วาด เล อกร ปภาพท ต องการแทรก จากน นคล กแทรก

9 จะปรากฏร ปภาพ ในหน าสไลด ตามต องการ ปร บขนาดให พอด ก บสไลด แต เด ยวก อน ส งเกตเห นไหมว า ร ปภาพ ม นบ ง ภาพล าโพงของเส ยงท เราเพ มเข ามา ถ าปล อยท งไว แบบน เวลาเราจะแก ไขหร อต งค าเส ยงเพลง จะล าบาก เพราะเราจะหาร ป ล าโพงไม เจอ ด งน น เราเอาร ปภาพท เราเพ มเข ามา ไปไว หล งล าโพงด กว า ด วยการคล กขวาท ร ปภาพ เล อก ล าด บ เล อก ย ายไป ข างหล ง จะปรากฏร ปล าโพง ข นมาอย หน าร ปภาพ

10 5. สร างภาพน งใหม และใส ร ปภาพเข าไปให เพ ยงพอก บความยาวของเพลง ใส ภาพเข าไปเยอะแยะเลย จากน นลองด ผลงานซ โดยการกดป ม F5 หร อคล กท

11 6. ผลล พธ ท ได ค อ จะปรากฏหน าแรก น งๆ ถ าเราต องการไปหน าต อไป ต องกดป ม Enter หร อคล กเมาส แต เราต องการให ม นเปล ยนหน าโดยอ ตโนม ต เราจะท าอย างไร 6.1 ไปท สไลด แผ นแรก 6.2 คล กเมน การน าเสนอภาพน ง เล อก การเปล ยนภาพน ง 6.3 จะปรากฏหน าต างการเปล ยนภาพน ง ด งร ปด านขวา เล อกร ปแบบของการเปล ยนภาพน งตามต องการ จากน น ก าหนดความเร วของการเปล ยนภาพน ง ว าจะให เป นแบบ เร ว ปานกลาง หร อช า ต องการให ม เส ยงประกอบด วยหร อไม (ไม ควรม เน อง จากเราต องการท าม วส คว ด โอ จากเพลงท เราก าหนด) ก าหนดให เล อนภาพน งแบบใด เม อคล กเมาส หร อ ให เล อนแบบอ ตโนม ต (เราควรเล อกแบบอ ตโนม ต โดยคล กเคร องหมายถ ก ออกจากหน าช องเม อคล ก เมาส และคล กเคร องหมายถ ก หน าช องอ ตโนม ต และก าหนดเวลา (พ จารณาจากความยาวของเพลง และ จ านวนภาพน งท ต องการน าเสนอ ในท น เพลงยาว 48 ว นาท ม ภาพน ง 22 ภาพ เฉล ยแล วภาพหน งควรจะน ง ไว 2 ว นาท ด งน นควรใส เวลา อ ตโนม ต หล งจาก 2 ว นาท ) จากน น เล อก น าไปใช ก บภาพน งท งหมด 6.4 การเล อกในท น จะเล อก การเปล ยนภาพน งแบบส ม หมายความว าจะเปล ยนภาพน งในล กษณะแบบต างๆ ไม ซ าก น

12 6.5 เม อคล ก น าไปใช ก บภาพน งท งหมด จะส งเกตเห นว า ภาพน งแต ละ ภาพ จะม เวลาระบ ไว ใต ภาพ 6.6 ด ผลล พธ ด วยการกดป ม F5 6.7 เราจะพบว า การเปล ยนจากสไลด 1 ไปสไลด 2 ไม ม ป ญหา แต พอเพลงข น ปรากฏว า สไลด ไม ยอมเปล ยน (จะต อง กดป ม enter หร อคล กเมาส ) และเม อสไลด เปล ยนแล ว เพลงจะหย ดไป ด งน น เราต องไปต งค าให ก บเพลงของเรา ก อน 6.8 ไปท สไลด แผ นท ม เพลงอย (ท ม ร ปล าโพง) จากน นคล กท ร ปล าโพง คล กขวา เล อก การเคล อนไหวก าหนดเอง ด งร ป จะปรากฏหน าต าง ของการก าหนดการเคล อนไหว ท เมน ขวาม อ 6.9 คล ก เพ มล กษณะพ เศษ เล อก

13 6.10 คล กท การเปล ยนภาพน งท ปรากฏข น เล อกการเร มไฟล เส ยง โดยการเล อก เร มก บก อนหน า (หมายถ งให เร มหล งจากท สไลด เปล ยนมาเป นหน าน หร อหมายความว า เม อสไลด น ข น เพลงจะเร ม ด ง ส งเกตล าด บของการแสดงจะเป น 0) จากน นคล ก ต วเล อก ล กษณะพ เศษ จะปรากฏหน าต าง ด งร ป 6.11 เร มเล น ต งแต เร มต น หย ดเล น หล งจาก สไลด ส ดท าย (ใน ท น เราม 23 สไลด แต ถ าหากทดลอง ฟ งด แล ว จ านวนสไลด ยาวกว าเพลง หร อเพลงจบก อนท สไลด จะหมด ให ไปลบสไลด ออก และลดจ านวนสไลด ลง จากต วอย างน เม อลองฟ งแล ว ปรากฏว า เพลงจบ แต สไลด ย งร นไป อ ก 3-4 สไลด จ งต องไปลบสไลด ออก และลดภาพน งเหล อ 20 ภาพน ง) 6.12 เม อทดสอบผลล พธ (โดยการกด F5) เพลงก ย งส นกว าสไลด อย ด เรา เล อนเพลงไปไว สไลด แผ นแรกด กว า ท าได ง ายๆ ด วยการไปท สไลด แผ นท ม เพลงอย (แผ นท 2) คล กท ร ปล าโพง คล ก ขวา เล อก ต ด จากน นให คล กไปท สไลด แผ นแรก คล กขวา แล วเล อก วาง เพลงท เคยอย สไลด แผ นท 2 ก จะมาอย แผ นแรก โดยเราไม ต องก าหนดอะไรเพ มเต ม เพราะม นจะน าค ณล กษณะต ดมาด วย 6.13 คราวน ก ไปลดสไลด ลงให เหล อส ก 18 สไลด ก พอ 6.14 ถ าหากร ส กว าร าคาญร ปล าโพง ไม อยากให แสดงตอนเล น ก คล กขวา ท ร ปล าโพง จากน น เล อก แก ไขว ตถ เส ยง จากน นให เล อก ซ อนไอคอนเส ยงระหว างการน าเสนอ ภาพน ง เป นอ นเสร จส น ด ผลงานได แล วจ า ก กด F5 ไง

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information