บทนำ ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทนำ ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556"

Transcription

1

2 บทนำ ค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2010 ระด บส ง ฉบ บน จ ดท ำข นเพ อควำมสะดวกแก ผ เข ำร บกำรอบรม ให สำมำรถศ กษำและ ปฏ บ ต ตำม ขณะร บฟ งกำรบรรยำยกำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได อย ำงม นใจ อ กท ง สำมำรถทบทวนข นตอนกำรใช งำน ภำยหล งจำก ร บฟ งกำรบรรยำยจำกว ทยำกรด วยต วเองได โดยง ำย และเข ำใจประโยชน ของ กำรใช งำนในแต ละฟ งก ช นอย ำงเป นลำด บ ผ จ ดท ำจ งหว งเป นอย ำงย งว ำค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2010 ฉบ บน จะหมำะสมก บกำรใช งำนและก อให เก ดประโยชน ต อผ ร บกำรอบรมและผ สนใจท วไป ไม มำกก น อย ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556

3 Microsoft Word 2010-Advance สารบ ญ สารบ ญ หน า บทท 1 การจ ดการข อความ การแก ไขข อความอ ตโนม ต การสร างคาย อ การสร างคาสะกดท ถ กต องโดยอ ตโนม ต ตารางแสดงคาท ม กเข ยนผ ด การป ดการใช งานการแก ไขอ ตโนม ต เทคน คการเปล ยนต วอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ หร อเล กอย างรวดเร ว การเปล ยนต วอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ หร อเล ก กาหนดให โปรแกรม ใส /ไม ใส ห วข อย อย และเลขล าด บข ออ ตโนม ต การปร บช องว างระหว างต วอ กษร (Character Spacing) การเพ ม/ลดช องว างระหว างต วอ กษร (Character Spacing) การกาหนดระยะก นของขอบกระดาษและต วอ กษร กาหนดระยะก นของข อความ/ย อหน าโดยใช ไม บรรท ด (Ruler) กาหนดระยะก น (Tab) ของต วอ กษรโดยใช ไม บรรท ด (Ruler) การต งค าระยะก น (Tab) ท เท ยงตรง การยกเล กการกาหนดระยะก น (Tab) ของต วอ กษรโดยใช ไม บรรท ด (Ruler) การรวมเอกสารหลายฉบ บให เป นเอกสารฉบ บเด ยว บทท 2 การใช ค าส ง Macro การใช คาส ง Macro การสร างป มคาส งมาโคร (Macro) การลบคาส งมาโคร (Macro) การแก ไขจ ดร ปแบบต วอ กษรท สร างโดยคาส งมาโคร (Macro) การแก ไขคาส งมาโคร (Macro) ว ธ การสร างค ย ล ดให ก บมาโคร บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) การสร างเอกสารแม แบบ (Template) ไว ใช งาน การเร ยกใช เอกสารแม แบบ (Template) I หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

4 Microsoft Word 2010-Advance สารบ ญ สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 การใส เช งอรรถ การใส เช งอรรถ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร เทคน คการสร างสารบ ญห วข อและเลขหน าของเอกสาร การต งค าหน าต างสไตล (Style Pane Option) การเล อกและกาหนดข อความ เป นต นแบบของแต ละล กษณะ (Style) กรณ ท ในหน าต างแสดงล กษณะห วข อ (Style Task Pane) ม รายการ ล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อความ ท เราต องการกาหนดให แสดงใน สารบ ญอย แล ว กรณ ท ในหน าต างแสดงล กษณะห วข อ (Style Task Pane) ไม ม รายการล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อความ ท เราต องการกาหนดให แสดงในสารบ ญ กรณ ม ห วข อ/ข อความอ น ท ต องการกาหนดให เป นล กษณะ (Style) เด ยวก น การกาหนดร ปแบบการแสดงห วข อของเอกสารในหน าสารบ ญ บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) การใช ส ตรในร ปแบบใหม การเข าส ค าส งส ตรสมการ (Equation) คณ ตศาสตร ว ธ เข ยนส ตรสมการ (Equation) คณ ตศาสตร การเล อกกล มส ญล กษณ อ น (Symbols) บทท 7 การคานวณค าในตาราง การคานวณค าในตาราง Word การใช งานค าส ง Formula การใส ส ตรค านวณในแนวต ง การใส ส ตรค านวณในแนวนอน บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร การใส รห ส (Password) ให แก เอกสาร โดยการเข ารห สล บด วยรห สผ าน (Encrypt with Password) II หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

5 Microsoft Word 2010-Advance สารบ ญ สารบ ญ (ต อ) หน า การใส รห ส (Password) ในเอกสาร การเป ดเอกสารท ใส รห สเพ อร กษาความปลอดภ ยให แก เอกสาร การยกเล กการร กษาความปลอดภ ยให แก เอกสาร ภาคผนวก ก เอกสารอ างอ ง III หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

6 Microsoft Word 2010-Advance 1/148 บทท 1 1 การจ ดการข อความ การจ ดการข อความ จ ดประสงค เพ อให ผ ร บการอบรมสามารถแก ไขป ญหาการจ ดการข อความ เช น กรณ ต องการพ มพ ค าเต มยาว ๆ ซ า ก นหลายแห งในเอกสาร การพ มพ ค าผ ดหร อสะกดผ ดบ อย ๆ ให ถ กต อง การจ ดร ปแบบการใส ห วข อให แก ข อความ การเปล ยนแปลงล กษณะข อความภาษาอ งกฤษท พ มพ ไปแล วจ านวนมาก หร อจ านวนหลายหน าให เป นล กษณะท ต องการ (เช น เปล ยนต วอ กษรท กต วในเอกสารจากต วพ มพ เล กเป นต วพ มพ ใหญ เปล ยน ต วอ กษรแรกของแต ละค าเป นต วพ มพ ใหญ เปล ยนต วอ กษรแรกของประโยคท กประโยคเป นต วพ มพ ใหญ เป นต น) การจ ดข อความให พอด ก บหน ากระดาษ การต งระยะก นให ข อความด สวยงามเป นระเบ ยบอ านง าย เป นต น เพ อให ผ ร บการอบรมสามารถรวมเอกสารหลายฉบ บให เป นฉบ บเด ยวก นได เป นการลดเวลาในการพ มพ เอกสาร 1.1. การแก ไขข อความอ ตโนม ต ประโยชน สามารถสร างค าย อ ท ต องการให ม การเปล ยนแปลงเป นค าเต มโดยอ ตโนม ต เช น ต องการพ มพ ค าว า คณะ ให เปล ยนเป น คาว า คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล โดยอ ตโนม ต สามารถสร างค าท ผ ใช ม กพ มพ ผ ดหร อสะกดผ ดบ อย ๆ ให ม การเปล ยนแปลงเป นค าท สะกดถ กต องโดย อ ตโนม ต เช น ค าท ถ ก ค อ แพทยศาสตร เราม กเข ยนผ ดเป น แพทย ศาสตร หร อ ค าว า the ท เราม ก พ มพ ผ ดเป นคาว า teh การสร างค าย อ ว ธ ทา 1) เล อกข อความท ต องพ มพ ซ าบ อย ๆ และต องการสร างคาย อท สามารถเปล ยน เป นคาเต มโดยอ ตโนม ต เช น คาว า คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

7 2) คล กแท บ (Tab) File Microsoft Word 2010-Advance 2/148 ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพท ) คล กคาส ง Options 4 5) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

8 Microsoft Word 2010-Advance 3/148 6) คล กรายการ Proofing 7) คล กป ม AutoCorrect Options... ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ของ Auto Correct จะเห นข อความท ค ณเล อกปรากฏอย ท กล องข อความ ใต ส วนของ Replace text as you type ภายใต คาว า With ต วอย างเช น คณะแพทยศาสตร ศ ร ราช พยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล ด งภาพ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

9 Microsoft Word 2010-Advance 4/148 ภาพท ) พ มพ คาย อส น ๆ ของข อความน นลงในส วนของ Replace ต วอย างเช น คณะ 10) คล ก Add 9 10 ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

10 11) จะแสดงผลด งภาพท ) คล ก OK Microsoft Word 2010-Advance 5/ ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพท ) คล ก OK ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

11 Microsoft Word 2010-Advance 6/148 15) เพ ยงเท าน ท กคร งท พ มพ ค าย อส น ๆ และตามด วยการเคาะ Spacebar 1 คร ง ข อความยาว ๆ จะปรากฏข นแทนท โดยอ ตโนม ต การสร างค าสะกดท ถ กต องโดยอ ตโนม ต ว ธ ทา 1) เล อกข อความท ม กพ มพ ผ ดหร อสะกดผ ดบ อย ๆ และต องการสร างให เป นคาสะกดท ถ กต องโดย อ ตโนม ต เช น คาท ถ กค อ เกษ ยณอาย แต เราม กพ มพ ผ ด เป น เกษ ยนอาย 2) คล กแท บ (Tab) File ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพท ) คล กคาส ง Options 4 ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

12 Microsoft Word 2010-Advance 7/148 5) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ 6) คล กรายการ Proofing 7) คล กป ม AutoCorrect Options... ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ของ Auto Correct จะเห นข อความท ค ณเล อกปรากฏอย ท กล องข อความ ใต ส วนของ Replace text as you type ภายใต คาว า With ต วอย างเช น เกษ ยนอาย ด งภาพ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

13 Microsoft Word 2010-Advance 8/148 ภาพท ) พ มพ คาท ถ กต อง ของข อความน นลงในส วนของ Replace ต วอย างเช น เกษ ยณอาย 10) คล ก Add 9 10 ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

14 11) จะแสดงผลด งภาพท ) คล ก OK Microsoft Word 2010-Advance 9/ ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพท ) คล ก OK ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

15 Microsoft Word 2010-Advance 10/148 15) เพ ยงเท าน ท กคร งท พ มพ ค าท ม กพ มพ ผ ดหร อสะกดผ ดบ อย ๆ และตามด วยการเคาะ Spacebar 1 คร ง คาสะกดท ถ กต อง จะปรากฏข นแทนท โดยอ ตโนม ต ตารางแสดงคาท ม กเข ยนผ ด คาท เข ยนถ ก ม กเข ยนผ ดเป น กฎหมาย กฏหมาย กาลเทศะ กาละเทศะ เกษ ยณอาย เกษ ยนอาย เกษ ยนหน งส อ เกษ ยณหน งส อ, เกษ ยรหน งส อ เกาต เก าท คร ภ ณฑ ค ร ภ ณฑ คล น ก คล น ก, คล น ค คานวณ คานวน แค ตตาล อก แคตตาล อก, แคตาล อก โควตา โควต า จานง/เจตจานง จานงค /เจตจานงค เซ นช อ เซ นต ช อ เซนต เมตร เซ นต เมตร ต าง ๆ นานา ต าง ๆ นา ๆ เต นท เต นท ทอนซ ล ทอมซ น เทคน ค เทคน ก บ ตรสนเท ห บ ตรสนเท บ ดพล ว บ ดพร ว ปรากฏ ปรากฎ เปอร เซ นต เปอร เซนต แพทยศาสตร แพทย ศาสตร ฟ งก ช น ฟ งก ช น ฟ ล ม ฟ ลม, ฟ มล, ฟ ม ล บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

16 Microsoft Word 2010-Advance 11/148 คาท เข ยนถ ก ม กเข ยนผ ดเป น ร กษาการ (ปฏ บ ต หน าท แทนช วคราว) ร กษาการณ ร กษาการณ (เฝ าด แลเหต การณ ) ร กษาการ ลายเซ น ลายเซ นต ล ฟต ล ปต, ล ฟ, ล ฟท ว ด ท ศน ว ด ท ศน,ว ด ท ศน ส งเกต ส งเกต ส ญล กษณ ส ญล กษ, ส ญญล กษณ ส มมนา ส มนา, สามะนา เส อกาวน เส อกาว, เส อกาวด แสตมป สแตมป อ เล กทรอน กส อ เล คทรอน กส, อ เล คโทรน กส อ เมล อ เมล เอเช ย เอเซ ย การป ดการใช งานการแก ไขอ ตโนม ต ม ว ธ การดาเน นการ 2 ว ธ ด งน ว ธ ทา 1 1) คล กแท บ (Tab) File ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพท ) คล กคาส ง Options บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

17 Microsoft Word 2010-Advance 12/ ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

18 Microsoft Word 2010-Advance 13/148 5) คล กรายการ Proofing 6) คล กป ม AutoCorrect Options ภาพท ) ท หน าต างของ Auto Correct เล อกแท บ (Tab) ของ AutoCorrect ใช เมาส (Mouse) คล กท Scroll Bar ค างไว แล วลาก (Drag) ลงมาจะเห นแถวท แสดง คาย อ (คณะ) และ คาเต ม (คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล) ท เคยกาหนดไว คล กท แถวด งกล าว 8) คล กป ม Delete บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

19 Microsoft Word 2010-Advance 14/148 ภาพท ภาพท เล อน Scroll Bar ลงมาจะเห นแถวท แสดง คาย อ (คณะ) และ คาเต ม (คณะแพทยศาสตร ศ ร ราช พยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล) ท เคยกาหนดไว บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

20 Microsoft Word 2010-Advance 15/148 9) หล งจากคล ก Delete แล ว ค าย อ และ คาเต ม ท เคยกาหนดไว จะไม แสดงอ ก ด งภาพ 10) คล ก OK ภาพท ) จากน นเม อพ มพ คาว า คณะ จะไม แสดงเป น คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ย มห ดล อ ก เป นการป ดการใช งานการแก ไขข อความอ ตโนม ต ว ธ ทา 2 1) พ มพ คาท ม กเข ยนผ ด หร อ คาย อ ท กาหนดให ม การแก ไขอ ตโนม ต เช น คาว า คณะ ค าท ถ กต อง หร อคาเต มจะแสดงข นมา โดยเม อเราน าเมาส คล กภายในบร เวณข อความด งกล าว จะม กรอบส เหล ยมผ นผ า ส น าเง น แสดงอย ใต คาน น ๆ ด งภาพ 10 9 คาย อ (คณะ) และ คาเต ม (คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล) ท กาหนดไว จะไม แสดงให เห น ภาพท ) นาเมาส ไปช ท ส เหล ยมผ นผ าส น าเง นน น จะแสดงร ป สายฟ าก บสามเหล ยมส ดาช ลง พร อมด วย ข อความแสดงช อป ม AutoCorrect Options ด งภาพ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

21 Microsoft Word 2010-Advance 16/148 ภาพท ) คล กท สามเหล ยมส ดาช ลง ( ) หล งเคร องหมายสายฟ า ( ) จะม รายการแสดงข นมา 3 รายการ ด งภาพ ภาพท ) คล ก Control AutoCorrect Options ภาพท ความหมาย Change back to (คำท ม กเข ยนผ ด หร อ ค ำย อใด ๆ)... เป นการเปล ยน คาท ถ กแก ไข หร อคาเต ม ให กล บไปเป น คาท เราพ มพ ผ ด/ต งใจพ มพ ให ผ ดแบบน น หร อ เปล ยนเป นคาย อตามเด ม Stop Automatically Correcting (คำท ม กเข ยนผ ด หร อ คำย อใด ๆ)... เป นการป ดการใช งานการแก ไขข อความอ ตโนม ต ของคาน น ๆ เหม อนเป นการทาตามข นตอน ว ธ ทา 1 แต ว ธ ทา 2 น เป นว ธ ท รวดเร วกว า Control AutoCorrect Options เป นการเข าถ งหน าต าง (Window Popup) ของ AutoCorrect 5) จะแสดงผลด งภาพ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

22 Microsoft Word 2010-Advance 17/148 ภาพท ) จากน นเม อพ มพ คาว า คณะ ตามด วยการเคาะแป น Spacebar 1 คร ง คาว า คณะ จะไม แสดง เป น คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ย มห ดล อ ก เป นการป ดการใช งานการแก ไขข อความ อ ตโนม ต TIPS: เคล ดของว ธ ทา 2 น ค อ เม อต องการเป ดการใช งานการแก ไขอ ตโนม ต ของคาว า คณะ ข นมาใหม ให น า เมาส (Mouse) ไปช ท คาว า คณะ ตาแหน งเด มท เราได ทาการป ดตามว ธ ท า 2 (แต ต องจาได ว าคาท คล กเพ อ ป ดการใช งานการแก ไขอ ตโนม ต ของคาว า คณะ อย ตาแหน งใด และค นหาให พบ) โดย นาเมาส ไปช ท คาว า คณะ จะแสดงด งภาพ ภาพท นาเมาส ไปช ท ส เหล ยมผ นผ าส น าเง นน น จะม ร ป สายฟ าก บสามเหล ยมส ดาช ลง พร อมด วยข อความ แสดงช อป ม AutoCorrect Options ด งภาพ ภาพท คล กท สามเหล ยมส ดาช ลง ( ) หล งเคร องหมายสายฟ า ( ) จะม รายการแสดงข นมา 3 รายการ ด ง ภาพท คล กคาว า Stop Automatically Correcting คณะ ซ งแสดงเคร องหมายถ กด านหน า (หมายความว าโปรแกรม Microsoft Word 2010 กาล งป ดการใช งานคาส ง Stop Automatically Correcting) ภาพท คาว า คณะ จะเปล ยนเป นคาเต ม ค อ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล ด ง ภาพ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

23 Microsoft Word 2010-Advance 18/148 ภาพท จากน นเม อเราพ มพ ค าว า คณะ ในคร งต อไปตามด วยการเคาะแป น Spacebare 1 คร ง จะแสดงคา เต มว า คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล ตามท เราก าหนดค าไว ตอนแรก (หร อแม แต เม อเราเคาะแป น Spacebare 1 คร ง หล งค าว า คณะ ใด ๆ ท พ มพ ไว แล วในเอกสารการใช งานการแก ไข อ ตโนม ต ของคาว า คณะ จะทางานเช นเด ยวก น 1.2. เทคน คการเปล ยนต วอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ หร อเล กอย างรวดเร ว ประโยชน บางคร งเราพ มพ เอกสารภาษาอ งกฤษไปหลายประโยค หร อ หลายหน าแล ว โดยพ มพ เป นต วพ มพ ใหญ ท งหมด แต ต องการเปล ยนให เป นร ปแบบประโยค ค อ ต วอ กษรนาคาแรกของประโยคเป นต วพ มพ ใหญ น น เป นต วพ มพ เล ก หากแก ไขด วยม อ เราต องค นหาด วยสายตาว า จ ด Full Stop (.) อย ตรงไหนและแก ไขคร งละ ประโยค บางประโยคเป นประโยคยาว ภายในประโยคม หลายเคร องหมาย เช น Comma (,) Colon (:), Semi Colon (;) เป นต น ลาบากในการค นหา การใช เทคน คน ช วยให เราทางานได ง าย และเร วข น การเปล ยนต วอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ หร อเล ก ในกรณ ท เราพ มพ ข อความเป นภาษาอ งกฤษ และต องการเปล ยนข อความเหล าน น เช น เปล ยนเป น ต วอ กษรพ มพ ใหญ ท งหมด หร อ เป นต วอ กษรพ มพ เล กท งหมด เป นต น ด งต วอย างข อความ ด านล าง ต วอย าง There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. คาแปล: ม แม เหล กอย ในห วใจของค ณ ซ งจะด งด ดม ตรแท แม เหล กชน ดน ค อ ความไม เห นแก ต ว และการค ดถ งคนอ น ก อน เม อค ณเร ยนร ท จะอย เพ อคนอ น พวกเขาก จะอย เพ อค ณ ว ธ ทา 1) เล อกข อความ โดยป ายแถบสว างคล มข อความท ต องการ ด งภาพ ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

24 Microsoft Word 2010-Advance 19/148 2) คล กแท บ (Tab) Home 3) กล มคาส ง Font 2 3 ภาพท ) ท กล มคาส ง Font คล ก ภาพท ) จะแสดงรายการ ด งภาพ 5 ภาพท ) เล อก UPPERCASE ภาพท ) จะแสดงด งภาพ ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

25 Microsoft Word 2010-Advance 20/148 ภาพท ความหมาย Sentence Case. จ ดข อความตามร ปแบบท พ มพ หร อ ตามร ปแบบประโยคค อต วอ กษรแรกของคา ข นต นประโยคเป นต วพ มพ ใหญ และม จ ด Full Stop (.) ท ายประโยค lowercase เปล ยนข อความให เป นต วพ มพ เล ก UPPERCASE เปล ยนข อความให เป นต วพ มพ ใหญ Title Case เปล ยนต วอ กษรต วแรกของคา ให เป นต วพ มพ ใหญ toggle case สล บต วพ มพ เล ก เป นต วพ มพ ใหญ และต วพ มพ ใหญ เป น ต วพ มพ เล ก หมายเหต : เม อเล อก Sentence Case./lowercase Title Case และ toggle case ต วอย างข อความจะแสดง ร ปแบบต วอ กษรตามความหมายของแต ละรายการท กล าวไว ข างต น เทคน คการเปล ยนต วอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ หร อเล ก สามารถรองร บเฉพาะภาษาอ งกฤษเท าน น 1.3. กาหนดให โปรแกรม ใส /ไม ใส ห วข อย อย และเลขลาด บข ออ ตโนม ต ประโยชน เป นการแก ป ญหาห วข อย อย และเลขลาด บข อใน Microsoft Word ท เก ดข นเองโดยอ ตโนม ต เคยไหมท พ มพ บ นท กข อความ หร อรายงานการประช ม บางคร งเราต งใจท จะใส ร ปภาพ ส ญล กษณ เคร องหมายย ต ภ งค (-) (หร อ เคร องหมายข ด ภาษาอ งกฤษ เร ยกว า Hyphen) หร อต วเลข ให แก ข อความ เพ ยงบรรท ดเด ยว หร อ 2 บรรท ด แต พอกด Enter ท ค ย บอร ด ร ปภาพ ส ญล กษณ เคร องหมายย ต ภ งค (-) หร อต วเลข เหล าน นกลายเป น ห วข อย อย และ/หร อเลขล าด บข อ ให เราอ ตโนม ต โดยท เราไม ต องการ แต โปรแกรมม นกาหนดข นเอง จ งเก ดความผ ดพลาดในเอกสารเป นอย างมาก การแก ไขป ญหาทาได ด งน ว ธ ทา 1) เป ดโปรแกรม Microsoft Word ข นมา (แก ไขคาส งน คร งเด ยว คร งต อไปไม ต องกาหนดอ ก) 2) คล กแท บ (Tab) File บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

26 Microsoft Word 2010-Advance 21/148 ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพท ) คล กคาส ง Options 4 5) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

27 Microsoft Word 2010-Advance 22/148 6) คล กรายการ Proofing 7) คล กป ม AutoCorrect Options ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window Popup) ของ AutoCorrect ด งภาพ ภาพท ) คล กแท บ (Tab) AutoFormat As You Type บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

28 Microsoft Word 2010-Advance 23/148 10) คล กเคร องหมายถ กท ช องส เหล ยม หน าข อ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยโดยอ ตโนม ต (Automatic bulelleted lists) และใส ลาด บเลขอ ตโนม ต (Automatic numbered lists) ออก ให เป นช องว าง ด งภาพท และ ) คล ก OK 9 10 ภาพท ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

29 Microsoft Word 2010-Advance 24/148 TIPS: การกดป ม Shift พร อมก บป ม Enter เป นการกาหนดให ใส /ไม ใส ห วข อย อย และเลขลาด บข อ อ ตโนม ต สล บก น (ในกรณ ท ไม ได กาหนดให โปรแกรมยกเล กการใส ห วข อย อย และ เลขลาด บข อ อ ตโนม ต ) เช น เม อพ มพ ข อความไปแล ว โปรแกรมใส ห วข อย อย และเลขลาด บข อให เราอ ตโนม ต และต องการจะกาหนด ห วข อย อย และเลขลาด บข อบ าง หร อไม กาหนดบ าง ให กดป ม Shift พร อมก บป ม Enter ท ค ย บอร ด ห วข อ ย อย และเลขลาด บข อ ก จะไม ปรากฏในบรรท ดถ ดไป หากต องการให กาหนดห วข อย อย และเลขลาด บข อใน บรรท ดถ ดไปอ ก ก ให กดป ม Shift พร อมก บป ม Enter สล บก นไป 1.4. การปร บช องว างระหว างต วอ กษร (Character Spacing) ประโยชน ช วยในการจ ดข อความให พอด ก บหน ากระดาษ ช วยในการต ดค าให อ านง าย บางคร งพ มพ ข อความแล วค าท ควรอย บรรท ดเด ยวก นตกลงมาอย อ ก บรรท ดหน ง หร อคาเด ยวก นบางคาถ กแยกลงมาอย อ กบรรท ดหน ง การเพ ม/ลดช องว างระหว างต วอ กษร (Character Spacing) ว ธ ทา 1) คล กแท บ (Tab) Home 2) กล มคาส ง Font 1 2 ภาพท ภาพท ) คล กเคร องหมายล กศรแทยงม มช ลงด านขวา ( ) บร เวณม มขวาของกล มคาส ง Font ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

30 Microsoft Word 2010-Advance 25/148 4) คล กแท บ (Tab) Advanced 5) ท ส วนของ Spacing เล อก Condensed (สามารถเล อก Normal, Expanded, ได ตามความ เหมาะสม) 6) จะแสดงต วอย างการจ ดช องว างระหว างต วอ กษรท ส วนของ Preview 7) คล ก OK เม อส วนของ Preview แสดงระยะห างระหว างต วอ กษรตามต องการ ภาพท ความหมาย Normal ค อ ระห างระหว างต วอ กษรปกต Expanded ค อ เพ ม/ขยาย ระยะห างระหว างต วอ กษร Condensed ค อ ลดระยะห างระหว างต วอ กษร บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

31 Microsoft Word 2010-Advance 26/ การกาหนดระยะก นของขอบกระดาษและต วอ กษร กาหนดระยะก นของข อความ/ย อหน าโดยใช ไม บรรท ด (Ruler) ว ธ ทา 1) เล อกข อความท ต องการ ภาพท ภาพท ) นาเมาส ไปช ท ส เหล ยม (Left Indent) ของส ญล กษณ กาหนดระยะก น ( ) ภายในบร เวณพ นท ของไม บรรท ด (Ruller) ด งภาพ 2 ภาพท ) คล กเมาส ซ ายค างไว แล วลากเมาส (Drag) เพ อนาส ญล กษณ การกาหนดระยะก น ( ) ไปย งตาแหน งท ต องการ (ภายในบร เวณไม บรรท ด) แล วปล อย บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

32 Microsoft Word 2010-Advance 27/148 3 ภาพท ) ข อความ/ย อหน า ท ถ กเล อกจะเย องเข ามาตามระยะท กาหนด ด งภาพ 4 ภาพท ) นาเมาส ไปช ท Right Indent ( ) ภายในบร เวณพ นท ของไม บรรท ด (Ruler) ด งภาพ 5 ภาพท ) คล กเมาส ซ ายค างไว แล วลากเมาส (Drag) เพ อนาส ญล กษณ Right Indent ( ) ไปย งตาแหน งท ต องการ (ภายในบร เวณไม บรรท ด) แล วปล อยเมาส 6 ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

33 Microsoft Word 2010-Advance 28/148 7) ระยะก นขวาของ ข อความ/ย อหน า ท ถ กเล อกจะเย องเข ามาตามระยะท ก าหนด ด งภาพ 7 ภาพท ) นาเมาส ไปช ท First Line Indent ( )ภายในบร เวณของไม บรรท ด (Ruler) ด งภาพ 8 ภาพท ) คล กเมาส ซ ายค างไว แล วลากเมาส (Drag) เพ อนาส ญล กษณ First Line Indent ( ) ไปย งตาแหน ง ท ต องการ (ภายในบร เวณไม บรรท ด) แล วปล อยเมาส 9 ภาพท ) บรรท ดแรกของ ข อความ/ย อหน า ท ถ กเล อกจะเย องเข ามาตามระยะท ก าหนด ด งภาพ 10 ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

34 Microsoft Word 2010-Advance 29/148 หมายเหต : หากคล กท First Line Indent ( ) ส วนท เคล อนท ไปพร อมก บการลากเมาส (Drag) ค อ First Line Indent ( ) หากคล กท Right Indent ( ) ส วนท เคล อนท ไปพร อมก บการลากเมาส (Drag) ค อ Right Indent ( ) หากคล กท ส เหล ยม Left Indent ( ) ส วนท เคล อนท ไปพร อมก บการลากเมาส (Drag) ค อ ส ญล กษณ กาหนดระยะก น ( ) ท ง 3 ส วน ซ งประกอบด วย First Line Indent ( ), Right Indent ( ) และ Left Indent ( ) จะเคล อนท ไปพร อมก น กาหนดระยะก น (Tab) ของต วอ กษรโดยใช ไม บรรท ด (Ruler) เราเคยใช ตารางในการจ ดระเบ ยบข อความในเอกสารให เป นแถว หร อแนวตรงก นท งในแนวต ง และ แนวนอน ในบทน เราสามารถจ ดระเบ ยบให ข อความได โดยการกาหนดระยะก น (TAB) จากการคล กเมาส ท ไม บรรท ด (Ruler) แทนการสร างตาราง และไม ต องเคาะ Spacebar ด ง ต วอย าง 1 และ ต วอย าง 2 ด านล าง ต วอย าง 1 ตารางแสดงการว เคราะห ส วนประกอบของข อม ลอน กรมเวลา ป พ.ศ. ยอดขาย (ช น) แนวโน ม ด ชน ว ฏจ กร ด ชน ความผ ดปกต , , ต วอย าง 2 ช อ... นามสก ล... อาย... ป ท อย ท ทางาน... ถนน... แขวง... เขต... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย... บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

35 Microsoft Word 2010-Advance 30/148 ความหมายของส ญล กษณ แสดงระยะก น (Tab) Left Tab จ ดข อม ลช ดซ ายจากตาแหน งก น (Tab) Center Tab จ ดข อม ลก งกลางจากตาแหน งก น (Tab) Right Tab จ ดข อม ลช ดขวาจากตาแหน งก น (Tab) Decimal Tab จ ดตาแหน งจ ดทศน ยมให ตรงก นจากตาแหน งก น (Tab) Bar Tab ต เส นแนวต ง ณ ตาแหน งก น (Tab) First Left Indent กาหนดระยะย อหน าบรรท ดแรก Hanging Indent กาหนดระยะก นหน าลอย (ระยะต งแต บรรท ดท 2 ของย อหน าลงมา) Left Indent, กาหนดระยะก นซ ายของข อความ/ย อหน า Right Indent กาหนดระยะก นขวา หร อระยะก นหล ง ว ธ ทา 1) คล กเมาส หน าข อความ (Text)/บรรท ด (Line)/ย อหน า (Paragraph) หร อบรรท ดท ต องการต ง Tab ภาพท ) คล กท (Left Tab) บร เวณม มซ ายส ดของหน าจอ (จ ดต ดของไม บรรท ด (Ruler) แนวต งและ แนวนอน) เม อนาเมาส ไปช จะแสดงป ายว า Left Tab ( ) หร อคล กท ให แสดงส ญล กษณ ตามท ต องการ อย างใดอย างหน ง เช น (Left Tab), (Center Tab), (Right Tab),, (Bar Tab) เป นต น ส ญล กษณ แสดงการต งระยะ แท บ ภาพท ) คล กเมาส ภายในบร เวณพ นท ส ขาวของไม บรรท ด (Ruler) ตามระยะท ต องการ เช น 3 cm, 9 cm, 18 cm, cm เป นต น ส ญล กษณ ท ถ กเล อก จะแสดงตรงจ ดท คล กเมาส ซ งเป นการกาหนดระยะก น (Tab) บนไม บรรท ด (Ruler) น น ด งภาพท , , เป นต น คล กท ระยะ 3 cm บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

36 Microsoft Word 2010-Advance 31/148 หร อ 3 คล กท ระยะ 9 cm ภาพท หร อ คล กท ระยะ 18 cm ภาพท ภาพท ) คล กเมาส หน าข อความ/บรรท ด/ย อหน า (Text/Line/Paragraph) ท ต องการกาหนดระยะก น แล วกด ป มแท บ (Tab) ท ค ย บอร ด (Key Board) 5) ข อความ/บรรท ด/ย อหน า (Text/Line/Paragraph) ท ถ กเล อกจะขย บไปย งตาแหน งท กาหนดระยะก น น น ด งภาพ 5 หร อ 4 ภาพท ภาพท ) คล กเมาส หน าข อความ/บรรท ด/ย อหน า (Text/Line/Paragraph) ท ต องการทาเป นต นแบบ ท แท บ 7 7) Home คล ก Format Painter 8) คล กบร เวณหน าข อความ/บรรท ด/ย อหน า ถ ดไป (Text/Line/Paragraph) ท ต องการให ม Format เหม อนต นแบบ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

37 Microsoft Word 2010-Advance 32/148 หมายเหต : ก อนกดป มแท บ (Tab) ท ค ย บอร ด ไม ควรป ายแถบสว าง (Highlight) บร เวณข อความแล วกดป มแท บ (Tab) ท ค ย บอร ด เน องจากการทาเช นน น เป นการลดระยะก นหน าของข อความท ถ กเล อก ในแต ละบรรท ด/ย อหน า (Line/Paragraph) สามารถกาหนดระยะก นได หลายแบบ และหลายต าแหน ง จะซ าแบบหร อไม ซ าก ได [กรณ ท เป นย อหน า (Paragraph) เด ยวก น ให กาหนดระยะก นเพ ยงบรรท ดใดบรรท ด หน ง จะม ระยะก นเหม อนก นท งย อหน า (Paragraph)] ความหมายของคาว า แท บ (Tab) หมายถ ง ป าย, แถบ, ระยะก น ฯลฯ การใช คาว า แท บ (Tab) ใน Microsoft Word ม ด งน ใช คาว า แท บ (Tab) เม อกล าวถ ง แถบแสดงกล มเคร องม อบร เวณรายการเหน อ Ribbon เช น แท บ File, แท บ Home, แท บ Insert, แท บ Page Layout เป นต น ด งภาพ ภาพท ใช คาว า แท บ (Tab) เม อกล าวถ ง การต งระยะก น ( = ก นซ าย, = ก นขวา, = ก งกลาง, = เส นต ง และ = ทศน ยม เป นต น) ด งภาพ ภาพท ใช คาว า แท บ (Tab) เม อกล าวถ ง แถบหร อป ายแสดงคาส งในหน าต าง (Window Popup) ต าง ๆ เช น แถบแสดงคาส งใน หน าต าง Word Options, หน าต าง Page Setup, หน าต าง Font เป นต น ด งภาพ ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

38 Microsoft Word 2010-Advance 33/148 ภาพท ไม สน บสน นให ท าการเคาะวรรคด วย Spacebar ในการจ ดข อความให ตรงก น เพราะการท าเช นน นเรา ต องน บจ านวนคร งท เคาะให เท าก น หากเคาะ Spacebar ในจ านวนคร งท ไม เท าก น ข อความจะไม ตรงก น หร อบางคร ง แม จะเคาะจ านวนคร งเท าก นข อความก ไม ตรงก น เพราะม ข อความผสมก นท งต วเลข และ ต วอ กษร ซ งม ความกว างของต วอ กษรไม เท าก น ท าให ด ไม สวยงาม และต องเคาะวรรคด วย Spacebar ไปท ก บรรท ดท เราต องการจ ด ทาให ต องใช เวลานานข น การต งค าระยะก น (Tab) ท เท ยงตรง ว ธ ทา 1) คล กบร เวณหน าข อความ/บรรท ด/ย อหน า (Text/Line/Paragraph) ท ต องการกาหนดระยะก น (Tab) ภาพท ) ท (Left Tab) บร เวณม มซ ายส ดของหน าจอ (จ ดต ดของไม บรรท ด (Ruler) แนวต งและแนวนอน) ให แสดงส ญล กษณ ตามท ต องการ เช น (Left Tab), (Center Tab), (Right Tab),, (Bar Tab) เป นต น บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

39 Microsoft Word 2010-Advance 34/148 ภาพท ) คล กในพ นท ส ขาวของไม บรรท ด (Ruler) ให แสดงส ญล กษณ ท ต องการตามข อ 2) ภาพท ) ด บเบ ลคล ก (Double Click ค อ คล กสองคร งต ดก นเร ว ๆ) ท ส ญล กษณ ระยะก นภายในพ นท ส ขาวของ ไม บรรท ด (Ruler) เพ ยงส ญล กษณ ใดส ญล กษณ หน ง จะแสดงหน าต าง Tabs (Tabs Dialogue Box) พ มพ ต ว เลขท ต องการต งระยะก นในกล องข อความ (Field) ใต คาว า Tab stop position: เช น 10 cm ด งภาพท ) คล ก OK 4 5 ภาพท ) กดป ม Tab ท ค ย บอร ด ข อความ/ย อหน า จะเล อนไปย งนาแหน งตามท ก าหนดระยะก น ด งภาพ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

40 Microsoft Word 2010-Advance 35/148 ภาพท ) ป ายแถบสว างเพ อเล อก ข อความ/บรรท ด/ย อหน า (Text/Line/Paragraph) ท ต องการกาหนดระยะก น (Tab) คล กในพ นท ส ขาวของไม บรรท ด (Ruler) ให แสดงส ญล กษณ ในตาแหน งท ต องการ ภาพท ) ด บเบ ลคล กท ล ญล กษณ แท บ ตรงตาแหน งใดตาแหน งหน ง หร อส ญล กษณ ใดส ญล กษณ หน ง 9) จะแสดงหน าต างแท บ (Tab) ด งภาพ ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

41 Microsoft Word 2010-Advance 36/148 ภาพท ) ในกรอบใต กล องข อความของ Tab stop position: คล กเล อกต วเลขท ต องการกาหนดเป นค าระยะก น ท เท ยงตรง เช น 10 cm 11) คล กท หน าวงกลม (Circle Box) ภายใต ส วนของ Alignment เช น Left, Center, Right, Decimal and Bar เป นต น 12) คล กท หน าวงกลม (Circle Box) ภายใต ส วนของ Leader เช น 1 None, 2..., , 4 เป นต น เม อไม ต องการต งค าแท บท ม อ กขระนา (Leader) ให เล อก None 13) คล ก Set เพ อกาหนดระยะตามท เล อก (หร อคล ก Clear เพ อยกเล กการก าหนดระยะตามท เล อก หร อ คล ก Clear All เพ อยกเล กการกาหนดระยะท งหมด) ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

42 Microsoft Word 2010-Advance 37/148 14) คล กท ต วเลขอ น ๆ เช น 19.5 cm ท ต องการต งค าระยะเท ยงตรงในกล องรายการ ค าต วเลขท คล กเล อก ไว จะแสดงในกล องข อความใต คาว า Tab stop position: ด งภาพท ) คล กท หน าวงกลม (Circle Box) ภายใต ส วนของ Alignment เช น Left, Center, Right, Decimal and Bar เป นต น 16) คล กท หน าวงกลม (Circle Box) ภายใต ส วนของ Leader เช น 1 None, 2..., , 4 เป นต น เม อไม ต องการต งค าแท บท ม อ กขระนา (Leader) ให เล อก None 17) คล ก Set เพ อกาหนดระยะตามท เล อก (หร อคล ก Clear เพ อยกเล กการก าหนดระยะตามท เล อก หร อ คล ก Clear All เพ อยกเล กการกาหนดระยะท งหมด) 18) คล ก OK ภาพท หมายเหต : กรณ ม ต วเลขอ น ๆ ในกล องรายการท ต องการต งค าระยะเท ยงตรงต อไป ให ท าซ าข อ 9) 12) [หร อ 13) 16)] โดยเล อก Alignment ตามข อ 10) และอ กขระน า (Leader) ตามข อ 11) [หร อ ตามข อ 14) และ อ กขระน า (Leader) ตามข อ 15)] ท ต องการจนครบท กต วเลขท ต องการต งค าระยะเท ยงตรง จากน นจ งคล ก OK ตามข อ 17) กรณ ท ต องการต งค าระยะเท ยงตรงเพ ม แต ไม ได ท าการคล กท บร เวณพ นท ส ขาวของไม บรรท ดให แสดง เคร องหมายแท บ (Tab) ใด ๆ ไว ในกล องรายการจะไม แสดงต วเลขอ นใด นอกเหน อจากท เคยก าหนด เคร องหมายแท บ (Tab) ไว ท ไม บรรท ดเช นก น เราสามารถพ มพ ต วเลขท ต องการต งค าระยะเท ยงตรงเพ มใน กล องข อความใต คาว า Tab stop position: ได บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

43 Microsoft Word 2010-Advance 38/148 19) นาเคอร เซอร วางหน า ข อความ/ย อหน าท ต องการต งระยะก น กดป มแท บ (Tab) ท ค ย บอร ด ข อความ/ ย อหน า จะเล อนไปตามท กาหนดระยะก นไว แล ว ภาพท ) ทาซ าข อ 18) ท ข อความ/ย อหน า อ น ๆ จนครบท กข อความท ต องการ เช น ช อ/ประเภทสถาน, ล กษณะงาน และ เด อน เป นต นจะแสดงผลด งภาพ ภาพท หมายเหต : แท บท ม อ กขระนา (Leader) เช น เคร องหมายมห พภาค (...) หร อเส นประ (---) หร อ เส นตรง ( ) ก อนหน าแท บหย ด ด งต วอย าง 2 ในข อ หร อ ห วข อท แสดงในสารบ ญ ซ งม เส นท ลากจากต วอ กษร/ ต วเลข ต วส ดท ายของข อความ ไปจนถ งต วเลขแสดงเลขหน า ต วอย าง สารบ ญ ค าแท บท ม อ กขระนา (Leader) หน า บทท บทท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

44 Microsoft Word 2010-Advance 39/ การยกเล กการกาหนดระยะก น (Tab) ของต วอ กษรโดยใช ไม บรรท ด (Ruler) คล กเมาส (Mouse) ท ส ญล กษณ การต งระยะก น (Tab) ภายในบร เวณไม บรรท ด จากน นลาก (Drag) เมาส (Mouse) ให ส ญล กษณ การต งระยะก น (Tab) น นออกจากบร เวณไม บรรท ด 1.6. การรวมเอกสารหลายฉบ บให เป นเอกสารฉบ บเด ยว ประโยชน บางคร งเราพ มพ เอกสารไว หลายฉบ บ บ นท ก (Save) ไว ต างช อก น แต ในว นหน งเราต องการรวมเอกสาร หลายฉบ บให เป นฉบ บเด ยว เช น ม เอกสารท งหมด 10 ฉบ บ ต องการรวมท ง 10 ฉบ บน น ให เป นฉบ บเด ยว เราไม จาเป นต องเป ดเอกสารเหล าน น คร งละ 1 ฉบ บ แล ว Select All และนามาวาง (Paste) คร งละ 1 ฉบ บ ไปเร อย ๆ เราม ว ธ ท ง ายกว าน น ว ธ ทา 1) เป ดหน าเอกสารใหม หร อ เอกสารฉบ บท ต องการน าข อความจากเอกสารฉบ บอ น ๆ มารวมไว ด วยก น 2) วางเคอร เซอร ในตาแหน งท ต องการนาข อความจากเอกสารฉบ บอ น ๆ ท พ มพ ไว แล วมาใส ในเอกสาร 3) คล กแท บ Insert ท Ribbon ภาพท ) ท กล ม Text คล ก ของเคร องม อ (Tool) Object ภาพท ) จะแสดง ด งภาพ ภาพท บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

45 Microsoft Word 2010-Advance 40/148 6) คล ก Text From File ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window Popup) ของ Insert File ด งภาพ ภาพท ) คล กเล อกเอกสาร (File) ท ต องการ (สามารถเล อกได คร งละหลายฉบ บ) ด งภาพท ) คล ก Insert บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

46 Microsoft Word 2010-Advance 41/ ภาพท ) ข อความในเอกสาร ท งหมดจะมาปรากฏในตาแหน งท เราวางเคอร เซอร ไว ตามลาด บ (ท กอย างท เอกสาร ต นฉบ บม จะมาด วย เช น ร ป ตาราง กราฟ เป นต น เหม อนเราพ มพ งานในเอกสารปกต ฉบ บหน ง เพ ยงแต เรา ใช ว ธ แทรก (Insert) มาวางในหน าเอกสารท เราต องการเท าน นเอง) หมายเหต : จานวนเอกสารท สามารถ Insert ได จะเท าท โปรแกรม Microsoft Word 2007 ร บได เหม อนท เราพ มพ งานตามปกต จนกว าจะข น Insufficient memory or disk space (หน วยความจ าไม พอต อความต องการ ของโปรแกรม) หากเอกสารแต ละฉบ บม ร ปแบบต วอ กษร (Font Style) ล กษณะต วอ กษร (Font Character) ขนาด ต วอ กษร (Size) ร ปแบบ (Format) ของการจ ดเอกสาร เช น ระยะห างระหว างบรรท ด (Line Spacing) ระยะ ก นหน า (Right Margin) ระยะก นหล ง (Left Margin) ฯลฯ ท ต างก น เม อเราน าข อความเหล าน นมาวาง รวมก น เป นท แน นอนว าเราจ าเป นท จะต องท าการจ ดร ปแบบ (Format) เอกสาร หร อตกแต งต วอ กษรความ ต าง ๆ เหล าน นให เป นร ปแบบเด ยวก นด วยเพ อความสวยงามและความเร ยบร อยของเอกสาร หากเอกสารท กฉบ บแตกต างก นมาก ข อด ค อ อย างน อยท ส ดการใช ว ธ น เราไม จ าเป นต องพ มพ ข อความ ใหม หร อ Insert ภาพใหม หร อสร างกราฟใหม ฯลฯ หากเอกสารท กฉบ บไม แตกต างก นมาก ข อด ค อ เราก ไม จ าเป นต องตกแต งหร อจ ดร ปแบบอะไรมากมาย ประหย ดเวลา ไม เส ยพล งงาน ฯลฯ อ กด วยค ะ บทท 1. การจ ดการข อความ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

47 Microsoft Word 2010-Advance 42/148 บทท 2 2 การใช ค าส ง Macro การใช คาส ง Macro จ ดประสงค ต องการให ผ เข าร บการอบรมสามารถนาคาส ง Macro มาใช ในการทางานก บโปรแกรม MS Office ได 2.1. การใช ค าส ง Macro ประโยชน Macro ค อค าส งการใช งานใน MS Office ซ งส วนใหญ ม กจะน ยมใช ก บ MS Word เพ อให ท างาน หลาย ๆ อย าง ด วยการคล กป มหร อการกดค ย บอร ดล ดท กาหนดข นมาเองเพ ยงคร งเด ยวเท าน น ต วอย างเช น ถ าหากต องการท าต วอ กษรหนา+เอ ยง+ข ดเส นใต +ก าหนดความห างระหว างบรรท ดเป น สองเท า+กาหนดระยะห างจากขอบกระดาษเป น 2 ซม. เป นต น เวลาท าจร ง ๆ ก ต องคล กไอคอนหลายต ว หลายคร งเป นการเส ยเวลา แทนท การคล กไอคอนหลายต ว เพ อให ได ผลล พธ ตามท ต องการข างต น เราสามารถท จะท าป มไอคอนหร อค ย ล ดเองได โดยอาศ ย Macro เม อเราต องการจ ดร ปแบบซ า ๆ ก นอ กก แค คล กท ไอคอน Macro หร อค ย ล ดท เราสร างเอาไว เท าน ก ไม ต อง เส ยเวลาอ กแล ว การสร างป มคาส งมาโคร (Macro) ว ธ ทา 1) ป ายแถบสว างบร เวณข อความท เราต องการบ นท กการทางานด วยคาส งมาโคร (Macro) ด งภาพ 2) ท แท บ Developer กล มคาส ง Code ภาพท ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

48 3) ภาพขยายกล มคาส ง Code Microsoft Word 2010-Advance 43/148 4) คล กคาส ง Record Macro ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) Record Macro ด งภาพ ภาพท ) ต งช อ Macro โดยพ มพ ในกล องข อความ ภายใต ส วนของ Macro name: เช น ต งช อว า Font 7) คล กสามเหล ยมส ดาช ลง หล งกล องข อความภายใต Store macro in: จะแสดงรายการเอกสารท ต องการให คาส งมาโคร (Macro) ท เราสร างม ผลต อการท างาน เช น คล กเล อกไฟล (File) แม กล องของขว ญ จะสวยขนาดไหน (document) บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

49 รายการภายใต คาส ง Store macro in Microsoft Word 2010-Advance 44/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) ภายใต ส วนของ Assign macro to คล กท เคร องหมาย Button เพ อสร างป มไอคอนของ มาโคร (Macro) ต วน ไว ท แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

50 Microsoft Word 2010-Advance 45/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ) คล กท Project.NewMacros.Font 12) คล ก Add>> ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

51 Microsoft Word 2010-Advance 46/148 13) จะแสดงผลด งภาพโดยคาส ง Project.NewMacros.Font จะแสดงท กล องรายการภายใต กล องแสดง รายการในส วนของ Customize Quick Access Toolbar 14) คล ก OK ภาพท ) ท แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) จะแสดงเคร องม อมาโคร (Macro) ช อคาส ง Project.NewMacros.Font ด งภาพ ภาพท ) เมาส (Mouse) จะเปล ยนจากล กศรส ขาว ( ) เป นล กศรส ขาวและม ร ป Crasset Tape ต ดอย ท ปลาย ล กศร ด งภาพ ภาพท ) ท Ribbon กล ม Code ของแท บ (Tab) Developer จะเปล ยนแปลง บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

52 Microsoft Word 2010-Advance 47/148 18) จากเด ม คาส ง Pause Recording จะเป นส เทาจาง (เพ อให ทราบว าไม สามารถใช งานได ) และแสดง คาส ง Record Macro 19) เปล ยนเป น คาส ง Pause Recording จะเป นส เข ม (เพ อให ทราบว าสามารถใช งานได ) และแสดงคาส ง Stop Recording แทน คาส ง Record Macro ภาพท ) คล กท แท บ Home ขณะท เมาส (Mouse) เปล ยนจากล กศรส ขาว ( ) เป นล กศรส ขาวและม ร ป Crasset Tape ต ดอย ท ปลายล กศร ( ) ด งว ธ ทาข อ 15) [การทางานของเราหล งจากน จะถ กบ นท กเป น มาโคร (Macro) ตามท เราต งไว ท งหมด จนกว าจะคล กป มหย ดท แถบเคร องม อมาโคร (Macro)] ภาพท ) ท Ribbon กล ม Font และ กล ม Paragraph คล กคาส งท เก ยวข องเพ อด าเน นการจ ดร ปแบบต วอ กษร ตามต องการ เช น ท าต วอ กษรให เป น ต วหนา+ส น าเง น+เอ ยง+ข ดเส นใต เป นเส นหย กส เหล อง+กาหนดความ ห างระหว างบรรท ดเป นสองเท า (Double) +จ ดร ปแบบช ดขอบซ าย+กาหนดระยะห างจากขอบกระดาษ ด านซ ายเป น 2 ซม. (cm) และทาส พ นหล งข อความเป นส เข ยว เป นต น ด งภาพ 22) คล กแท บ Developer ภาพท ภาพท ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

53 Microsoft Word 2010-Advance 48/148 23) ท Ribbon กล ม Code คล ก Stop Recording เม อจ ดร ปแบบได ตามต องการเสร จเร ยบร อย ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Record Macro) ด งภาพท ) คล ก Cancel 26) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) ทดลองใช งานมาโคร (Macro) ด วยการป ายแถบสว างคล มข อความท ต องการ จากน นคล กป มไอคอนมา โคร (Macro) บร เวณแถบคาส งด วน (Quick Access Toolbar) ท เราสร างข นมา จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

54 Microsoft Word 2010-Advance 49/ การลบคาส งมาโคร (Macro) ว ธ ทา 1) ป ายแถบสว างบร เวณข อความท เราต องการบ นท กการทางานด วยคาส งมาโคร (Macro) ด งภาพ 2) ท แท บ Developer กล มคาส ง Code ภาพท ภาพท ภาพท ) คล กคาส ง Macros จะแสดงหน าต างด งภาพท ) คล ก Macro name ท ต องการลบกรณ ท ม ค าส ง Macro หลายรายการ แสดงในกล องรายการใต คาว า Macro name เช น ต องการลบคาส ง Macro ช อ M1 ด งภาพ 5) คล ก Delete 4 5 ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

55 Microsoft Word 2010-Advance 50/148 6) จะแสดงผลด งภาพ จากน นคล ก Close ภาพท ) ทาการลบเคร องม อ Macro ช อ M1 ท แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) โดยคล กท เคร องหมายสามเหล ยมส ด าช ลง 8) จะแสดงรายการ ด งภาพท ) คล ก More Commands ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

56 Microsoft Word 2010-Advance 51/148 ภาพท ) คล กท Project.NewMacros.M1 ภายในกล องรายการภายใต ส วนของ Customize Quick Access Toolbar 12) คล ก Remove ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

57 Microsoft Word 2010-Advance 52/148 13) ภายในกล องรายการภายใต ส วนของแถบเคร องม อด วน (Customize Quick Access Toolbar) จะไม แสดง Project.NewMacros.M1 คงแสดงแต Project.NewMacros.Font ด งภาพ 14) คล ก OK 11 ภาพท ) บร เวณแถบเคร องม อด วน (Customize Quick Access Toolbar) จะคงแสดงเพ ยงเคร องม อ Project.NewMacros.Font เท าน น ด งภาพ 12 ภาพท การแก ไขจ ดร ปแบบต วอ กษรท สร างโดยคาส งมาโคร (Macro) สามารถทาได 2 ว ธ ค อ ว ธ ทา 1 1) คล ก หร อ ป ายแถบสว างบร เวณร ปแบบต วอ กษรปกต ท เราต องการให เป นต นแบบ ด งภาพ ภาพท ) คล กแท บ (แท บ) Home 3) ท Ribbon กล ม Clipboard คล กคาส ง Format Painter บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

58 Microsoft Word 2010-Advance 53/148 4) ป ายแถบสว างให คล มต วอ กษรบร เวณท สร างโดยคาส ง Macro ไว แต เราต องการแก ไขให เป นร ปแบบ ตามต นฉบ บ จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ว ธ ทา 2 1) ป ายแถบสว างบร เวณข อความท เราสร างด วยค าส งมาโคร (Macro) ด งภาพ 2) ท แท บ (Tab) Home ภาพท ) ท Ribbon กล มคาส ง Styles ภาพท ภาพท ) คล กเคร องหมาย Dialog Luncher ( ) ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) Taskpane ของ Styles ด งภาพ บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

59 Microsoft Word 2010-Advance 54/148 6) คล ก Clear All ภาพท ภาพท ) จากน นทาการปร บเปล ยนร ปแบบท คาส ง Clear All ไม สามารถล างร ปแบบท คงเหล อจากการสร างด วย คาส ง Macro ได เช น เปล ยนล กษณะต วอ กษรให เป นไปตามต องการ เช น เปล ยนล กษณะอ กษรเป น Angsana New ขนาด 16 ล างคาส งส พ นหล ง (Text Highlight Color) เป น No Color เป นต น 8) ปร บระยะห างระหว างบรรท ดให เหม อนข อความอ น ๆ ในเอกสารตามต องการ [โดยคล กแท บ Home ท Ribbon กล มคาส ง Paragraph คล กคาส ง Line and Paragraph Spacing ( )] 9) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

60 Microsoft Word 2010-Advance 55/148 หมายเหต การท ต องใช ค าส ง Clear All เน องจาก กรณ ท โปรแกรมย งคงเร ยกใช งาน (Run) ค าส งมาโคร (Macro) โดยท เราไม ได ทาการลบคาส งมาโคร (Macro) ท สร างไว ออกจากเอกสาร การสร างร ปแบบของต วอ กษรโดยใช คาส งมาโคร (Macro) น น เราอาจจะไม สามารถแก ไข หร อ ใช คาส ง Undo เพ อยกเล กคาส งก อนหน า ท เราจะ ท าการเปล ยนร ปแบบของต วอ กษรโดยใช ค าส งมาโคร (Macro) ได จ งจ าเป นต องใช ค าส ง Clear All ก อน จากน นจ งจะสามารถแก ไขร ปแบบอ น ๆ ได ตามปกต การแก ไขคาส งมาโคร (Macro) กรณ ท เราเคยจ ดร ปแบบต วอ กษรโดยสร างค าส งมาโคร (Macro) เด มท เคยสร างไว แล วด วยช อ Font ต อมาเราต องการเปล ยนร ปแบบใหม เช น ส ต วอ กษร ล กษณะเส นใต เป นต น โดยใช ช อค าส ง Macro เด ม ค อ Font สามารถทาได ด งน ว ธ ทา 1) ป ายแถบสว างคล มต วอ กษรท ต องการจ ดร ปแบบให ต างจากเด ม เป นร ปแบบใหม โดยแก ไขท บคาส ง มาโคร (Macro) เด มท เคยสร างไว แล วด วยช อ Font ด งภาพ 2) ท แท บ Developer กล มคาส ง Code ภาพท ภาพท ) คล กคาส ง Record Macro ภาพท ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

61 รายการภายใต คาส ง Store macro in Microsoft Word 2010-Advance 56/148 4) จะแสดงหน าต าง (Window) Record Macro ด งภาพ ภาพท ) ต งช อ Macro โดยพ มพ ในกล องข อความตามช อเด มของคาส ง Macro ท ต องการแก ไขภายใต ส วนของ Macro name: เช น ต งช อตามช อเด มว า Font 6) คล กสามเหล ยมส ดาช ลง หล งกล องข อความภายใต Store macro in: จะแสดงรายการเอกสารท ต องการให คาส งมาโคร (Macro) ท เราสร างม ผลต อการท างาน เช น คล กเล อกไฟล (File) แม กล องของขว ญ จะสวยขนาดไหน (document) 5 6 7) จะแสดงผลด งภาพ 8) คล ก OK ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

62 Microsoft Word 2010-Advance 57/ ) จะแสดง Window Dialog Box ด งภาพ ภาพท ) คล ก Yes ภาพท ) คล กท แท บ Home ขณะท เมาส (Mouse) เปล ยนจากล กศรส ขาว ( ) เป นล กศรส ขาวและม ร ป Crasset Tape ต ดอย ท ปลายล กศร ( ) ด งว ธ ทาข อ 15) [การทางานของเราหล งจากน จะถ กบ นท กเป น มาโคร (Macro) ตามท เราต งไว ท งหมด จนกว าจะคล กป มหย ดท แถบเคร องม อมาโคร (Macro)] ภาพท ) ท Ribbon กล ม Font และ กล ม Paragraph คล กคาส งท เก ยวข องเพ อด าเน นการจ ดร ปแบบต วอ กษร ตามต องการ เช น ท าต วอ กษรให เป น ต วหนา+ส แดง+ยกเล กการทาต วอ กษรเอ ยง+ข ดเส นใต เป นเส นค ส เข ยว+กาหนดความห างระหว างบรรท ดเป นปกต (Single) +จ ดร ปแบบช ดขอบซ าย+กาหนดระยะห างจาก ขอบกระดาษด านซ ายเป น 0 ซม. (cm) และยกเล กการท าส พ นหล งข อความเป นส เข ยวให เป น No Color เป นต น ด งภาพ บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

63 Microsoft Word 2010-Advance 58/148 ภาพท ) ทดลองใช งานมาโคร (Macro) ด วยการป ายแถบสว างคล มข อความท ต องการ จากน นคล กป มไอคอนมา โคร (Macro) บร เวณแถบคาส งด วน (Quick Access Toolbar) ท เราสร างข นมาต งแต คร งแรกก อนท จะทาการแก ไขคาส ง 14) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ว ธ การสร างค ย ล ดให ก บมาโคร เพ อให การใช งานรวดเร วข นไปอ ก เราอาจจะสร างค ย ล ด (Short Cut) สาหร บมาโครได ด วยการก าหนด ค ย ล ด (Short Cut) ท ค ย บอร ด ด งต วอย างต อไปน ว ธ ทา 1) ป ายแถบสว างคล มต วอ กษรท ต องการจ ดร ปแบบ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

64 Microsoft Word 2010-Advance 59/148 2) ท แท บ Developer กล มคาส ง Code ภาพท ) คล กคาส ง Record Macro ภาพท ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) Record Macro ด งภาพ ภาพท ) ต งช อ Macro โดยพ มพ ในกล องข อความตามช อเด มของคาส ง Macro ท ต องการแก ไขภายใต ส วนของ Macro name: เช น ต งช อตามช อเด มว า ShortF บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

65 รายการภายใต คาส ง Store macro in Microsoft Word 2010-Advance 60/148 6) คล กสามเหล ยมส ดาช ลง หล งกล องข อความภายใต Store macro in: จะแสดงรายการเอกสารท ต องการให คาส งมาโคร (Macro) ท เราสร างม ผลต อการท างาน เช น คล กเล อกไฟล (File) แม กล องของขว ญ จะสวยขนาดไหน (document) 5 6 7) จะแสดงผลด งภาพท ) คล ก OK ภาพท ) จะแสดง Window Dialog Box ด งภาพ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

66 Microsoft Word 2010-Advance 61/148 ภาพท ) คล กสามเหล ยมส ดาช ลง หล งกล องข อความของคาว า Save changes in: 11) จะแสดงรายการเอกสารท ต องการให คาส งมาโคร (Macro) ท เราสร าง และต องการให ม ผลต อการ ทางานของมาโคร (Macro) เช น คล กเล อกไฟล (File) แม กล องของขว ญจะสวยขนาดไหน (document) ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

67 Microsoft Word 2010-Advance 62/148 ภาพท ) คล กเมาส (Mouse) ให เคอร เซอร (Cursor) กระพร บอย ภายในกล องข อความใต คาว า Press new Shortcut key: จากน นกดแป น Alt+2 ท ค ย บอร ด (Keyboard) จะแสดงผลด งภาพ. 14) ส งเกต ข อความเหน อคาว า Save change in: จะแสดงข อความ Curently assigned to: [unassigned] แสดงว า Shortcut ท เราสร างข นย งไม เคยใช ในเอกสาร แม กล องของขว ญจะสวยขนาดไหน มาก อน ด งน นเราสามารถใช Shortcut ค อ Alt+2 ได 15) คล ก Assign ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

68 Microsoft Word 2010-Advance 63/148 หมายเหต กรณ ท เราคล กเมาส (Mouse) ให เคอร เซอร (Cursor) กระพร บอย ภายในกล องข อความใต ค าว า Press new Shortcut key: จากน นกดแป น Alt+1 ท ค ย บอร ด (Keyboard) แล วพบว าข อความเหน อค าว า Save change in: แสดงข อความ Curently assigned to: ตามด วยช ออ นใด แทนค าว า [unassigned] เช น Project.NewMacros.Font แสดงว า Shortcut ท เราสร างข นได กาหนดข นไว ใช สาหร บคาส งอ นในเอกสาร แม กล องของขว ญจะสวยขนาดไหน มาก อนแล ว ด งน นเราไม สามารถใช Shortcut เช น Alt+1 ได ด งภาพ 16) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ) ภายในกล องรายการใต คาว า Current keys: จะแสดงผลด งภาพ บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

69 Microsoft Word 2010-Advance 64/148 18) คล ก Close ภาพท ) คล กท แท บ Home ขณะท เมาส (Mouse) เปล ยนจากล กศรส ขาว ( ) เป นล กศรส ขาวและม ร ป Crasset Tape ต ดอย ท ปลายล กศร ( ) ด งว ธ ทาข อ 15) [การทางานของเราหล งจากน จะถ กบ นท กเป น มาโคร (Macro) ตามท เราต งไว ท งหมด จนกว าจะคล กป มหย ดท แถบเคร องม อมาโคร (Macro)] ภาพท ) ท Ribbon กล ม Font และ กล ม Paragraph คล กคาส งท เก ยวข องเพ อด าเน นการจ ดร ปแบบต วอ กษร ตามต องการ เช น ท าต วอ กษรให เป น ต วหนา+ส แดง+ข ดเส นใต เป นเส นค ส เข ยว+กาหนดความห างระหว าง บรรท ดเป นปกต (Single) +จ ดร ปแบบช ดขอบซ าย+กาหนดระยะห างจากขอบกระดาษด านซ ายเป น 0 ซม. (cm) เป นต น ด งภาพ ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

70 Microsoft Word 2010-Advance 65/148 21) ทดลองใช งานมาโคร (Macro) ด วยการป ายแถบสว างคล มข อความท ต องการ จากน นกดแป น Alt+2 ท ค ย บอร ด (Keyboard) ท เราสร างข น 22) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 2 การใช คาส ง Macro หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

71 Microsoft Word 2010-Advance 66/148 บทท 3 บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) การสร างเอกสารแม แบบ (Template) จ ดประสงค ต องการให ผ ร บการอบรมสามารถสร างเอกสารแม แบบไว ใช งานได 3.1. การสร างเอกสารแม แบบ (Template) ไว ใช งาน ประโยชน เม อเราม เอกสารท ต องการเก บไว ใช งานนาน ๆ สามารถเร ยกใช ได หลาย ๆ คร ง และไม ต องการให บ นท ก (Save) ท บ (Replace) เราต องใช ว ธ การสร างเอกสารแม แบบเก บไว ท แฟ ม (Folder) ท ปลอดภ ย และ เร ยกมาใช งานได สะดวก ว ธ ทา 1) เป ดเอกสารว าง (Blank Document) ของโปรแกรม Microsoft Word เร มสร างแม แบบ (Templat) เช น แบบฟอร มการร บแจ งเร อง โดยการก าหนดขนาดของเอกสาร ร ปแบบต วอ กษร ส ใส ร ปภาพ Logo ใน ส วนของ Header เป นต น ด งภาพ ภาพท บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

72 2) ให คล กแท บ (Tab) File Microsoft Word 2010-Advance 67/148 3) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ) คล กคาส ง Save As ภาพท ภาพท บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

73 Microsoft Word 2010-Advance 68/148 5) เล อกไดร ฟ (Drive) เล อกแฟ ม (Folder) ท เก บเอกสารแม แบบ (Document Template) ของ โปรแกรม Microsoft Word เช น C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ 1033 ด งภาพ ภาพท ) ต งช อไฟล (File) ในกล องข อความหล งคาว า File name เช น ต งช อว า RoutingSlip 7) คล กล กศรส ดาช ลงหล งคาว า Save as type 8) จะแสดงรายการของโปรแกรมต าง ๆ จากน นคล กเล อก Word Template ) คล กป ม Save เพ อย นย น ภาพท บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

74 Microsoft Word 2010-Advance 69/148 ภาพท ) เม อเข าไปท C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ 1033 และเล อน Scroll Bar ค นหา ไฟล (File) ช อ RoutingSlip จะแสดงผลด งภาพ เล อน Scroll Bar ค นหาไฟล (File) ภาพท บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

75 Microsoft Word 2010-Advance 70/148 หมายเหต ไฟล (File) ท เป นเอกสารแม แบบจะม แถบส ส มบร เวณด านบนของส ญล กณ เอกสาร ด งภาพ เอกสารธรรมดา (Document) เอกสารแม แบบ (Document Template) แถบส ส ม ภาพท ภาพท ในการบ นท ก (Save) ไฟล (File) เป นเอกสารแม แบบเราสามารถ Save ไว ท ใด ๆ ก ได ไม จ าเป นต อง บ นท ก (Save) ไว ท C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ 1033 ตามต วอย างข างต น 3.2. การเร ยกใช เอกสารแม แบบ (Template) ว ธ ทา 1) คล กแท บ (Tab) File จากหน าเอกสารใด ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ คล กเล อก New 3) คล กเล อก New from existing ภาพท บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

76 Microsoft Word 2010-Advance 71/148 4) จะแสดงหน าต าง (Window) New from Existing Document ด งภาพท ) เล อน Scroll Bar เพ อค นหาไฟล (File) เอกสารแม แบบตามต องการ เช น เอกสารแม แบบ (Document Template) ช อ RoutingSlip 6) คล ก Create New 7) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

77 Microsoft Word 2010-Advance 72/148 หมายเหต ไฟล (File) ท บ นท กเป นเอกสารแม แบบจะม นามสก ลเป น *.dotx การเป ดเอกสารแม แบบ (Document Template) โดยว ธ ด งกล าว บร เวณ Title Bar หร อ File Name & Program จะแสดงช อเอกสารเป น Document1, 2, 3, ตามล าด บการเป ดเอกสารว าง (Blank Document) หร อเอกสารแม แบบ (Word Template) อ นใด การเป ดเอกสารโดยการคล กแท บ (Tab) File เป ด (Open) เล อกเอกสารแม แบบ (Document Template) ท ต องการ เช น RoutingSlip บร เวณ Title Bar หร อ File Name & Program จะแสดงช อเอกสารเป นช อเอกสารแม แบบ (Document Template) น น ๆ ค อ RoutingSlip แต ว ธ น เส ยงต อการบ นท ก (Save) ท ยเอกสารแม แบบ (Document Template) ท เราม อย ได จ งไม ควรใช ว ธ น ในการเร ยกใช งานเอกสารแม แบบ (Document Template) ใด ๆ บทท 3 การสร างเอกสารแม แบบ (Template) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

78 Microsoft Word 2010-Advance 73/148 บทท 4 บทท 4 การใส เช งอรรถ การใส เช งอรรถ จ ดประสงค เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถ ใส ค าส าหร บขยายข อความหร อค าใด ๆ เพ อเป นการอธ บายเพ มเต ม โดยการใช คาส งเช งอรรถ (Footnotes) ได 3.1. การใส เช งอรรถ ประโยชน ในการท างานบางคร งอาจม ค าศ พท ท ต องอธ บายความหมาย เช น ช อยา ช ออ ปกรณ การร กษาโรค ค าศ พท เก ยวก บคอมพ วเตอร เป นต น ในเอกสาร เช น ว ทยาน พนธ ว จ ย โครงการ ค ณล กษณะ (TOR) โบรช วร เก ยวก บการท าความเข าใจในแต ละโรค การแนะน าการเตร ยมความพร อมก อนเข าร บการร กษา แนะน าการใช ยา เป นต น ซ งเราสามารถอธ บายค าศ พท หร อช อยา ไว ท ายหน าหร อท ายเอกสารโดยม หมายเลขกาก บลาด บท ของคาและคาอธ บายต าง ๆ เหล าน น เพ อให ผ อ านเข าใจ ว ธ ทา 1) เป ดเอกสาร (Document) ท ต องการใส คาอธ บายให แก คาศ พท ในเอกสาร (Document) น น ๆ ภาพท บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

79 Microsoft Word 2010-Advance 74/148 2) คล กท ค าท ต องการใส Footnotes เช น ค าว า Document 3) คล กแท บ (Tab) References ภาพท ) ท Ribbon กล มคาส ง Footnotes ภาพท ภาพท ภาพขยายกล มคาส ง Footnotes ภาพท ) คล ก Dialog Launcher ของกล มคาส ง Footnotes ด งภาพ 6) จะแสดง Dialog Box ด งภาพ ภาพท บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

80 Microsoft Word 2010-Advance 75/148 ภาพท ) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล องข อความหล งคาว า Footnotes: จะแสดงรายการ ด งภาพท ) คล กเล อกรายการท ต องการ เช น Bottom of Page (สามารถเล อกรายการอ น เช น Below text ได ตามต องการ) ภาพท บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

81 เล อน Scroll Bar เพ อค นหารายการ Microsoft Word 2010-Advance 76/148 ความหมาย Footnotes ค อ การแสดงแหล งอ างอ ง หร อการอธ บายความหมายเพ มเต มใต คา หร อท ายหน า Endnotes ค อ การแสดงแหล งอ างอ ง หร อการอธ บายความหมายเพ มเต มท ายเอกสาร Bottom of page แสดงคาอธ บายด านล างของหน าเอกสาร Below text แสดงคาอธ บายใต ข อความ (คาศ พท ท ต องการอธ บาย/ขยายความ) End of section แสดงคาอธ บายบร เวณตอนท ายของส วน End of document แสดงคาอธ บายบร เวณตอนท ายของเอกสาร 9) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล องข อความหล งคาว า Number format: จะแสดงรายการ ด งภาพท ) คล กเล อกรายการท ต องการ เช น 1, 2, 3, (สามารถเล อกรายการร ปแบบหมายเลขอ น เช น a, b, c,, A, B, C และ I, II, III, เป นต น โดยเล อน Scroll Bar เพ อค นหารายการตามต องการ) 10 9 ภาพท ) คล กล กศรช ข น/ลง ( )หล งกล องข อความท ายคาว า (Start at:) เพ อเล อกต วเลขต งต นของแต ละ ร ปแบบท เราเล อก เช น เล อก 1 [สามารถเล อกต วเลขหร ออ กษรอ น เช น a, A และ I ให ส มพ นธ ก บ ร ปแบบท เราเล อกไว ในข อ 10) ได ตามต องการ] บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

82 รายการจ ดลาด บ หมายเลข Microsoft Word 2010-Advance 77/148 12) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล องข อความหล งคาว า Numbering: จะแสดงรายการจ ดลาด บ หมายเลข ด งภาพท ภาพท ความหมาย Continuous จ ดลาด บต อเน อง Resrart each section เร มจ ดลาด บใหม ในแต ละส วน Resrart each page เร มจ ดลาด บใหม ในแต ละหน า 13) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล องข อความหล งคาว า Apply changes to: จะแสดงรายการ ด งภาพท ) คล กเล อก Whole document (สามารถเล อกรายการ This section ได ตามต องการ) บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

83 Microsoft Word 2010-Advance 78/ ภาพท ความหมาย Apply changes to: ม ผลการเปล ยนแปลงต อ... This section ม ผลเฉพาะส วนท เคอร เซอร (Cursor) กระพร บอย Whole document ม ผลท งเอกสาร 15) คล ก Insert ภาพท บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

84 Microsoft Word 2010-Advance 79/148 16) จะแสดงหมายเลข 1 ณ บร เวณท เราวางเคอร เซอร (Cursor) ไว ด านหล งคาว า Document ในว ธ ทา ข อ 2) พร อมท งโปรแกรมจะเล อนบรรท ดมาท ด านล างส ดของเอกสารแสดงหมายเลข 1 เป นการก าหนด Footnotes ณ บร เวณส วนท ายของหน าให อ ตโนม ต ด งภาพ ภาพท บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

85 Microsoft Word 2010-Advance 80/148 17) พ มพ คาอธ บาย/คาขยายความเพ มเต ม บร เวณท เคอร เซอร (Cursor) กระพร บหล งหมายเลข 1 ใน ส วนท ายของหน าเอกสาร ตามต องการ ด งภาพ ภาพท ) เพ ยงเท าน ท านก ได Footnote เพ ออธ บายค าท ต องการแล ว บทท 4 การใส เช งอรรถ หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

86 Microsoft Word 2010-Advance 81/148 บทท 5 บทท 5 การอ างอ งเอกสาร การอ างอ งเอกสาร จ ดประสงค ต องการให ผ เข าร บการอบรมสามารถ จ ดการก บเอกสารท ม หลายหน าได โดยการก าหนดให ห วข อและ เลขหน าแสดงในสารบ ญได อย างถ กต องตรงก น เน องจากเวลาท เราม การปร บปร ง/แก ไข/เพ ม/ลด เน อหาหร อ ห วข อ จะทาให เลขหน าในสารบ ญเปล ยนแปลงไปตรงตามห วข อท แสดงในเอกสาร 5.1. เทคน คการสร างสารบ ญห วข อและเลขหน าของเอกสาร ประโยชน เทคน คน จะทาให ห วข อและเลขหน าถ กต องตรงก นโดยการปร บปร ง (Update) เพ ยงคร งเด ยว สารบ ญก จะได ร บการปร บปร ง (Update) ไปด วย เป นการประหย ดเวลา และม ความถ กต องมากข น สามารถคล กท ห วข อท เราต องการจากหน าสารบ ญเพ อเข าถ งห วข อท ต องการน นโดยท นท ซ งจะม ข นตอนในการสร างด งต อไปน การต งค าหน าต าง Style (Style Pane Option) เพ อให เห นล กษณะ (Style) ของห วข อได ช ดเจนและค นหาได ง ายข น การเล อกห วข อ/ข อความ เพ อกาหนดให เป นต นแบบของแต ละล กษณะ (Style) การกาหนดร ปแบบการแสดงห วข อ/ข อความในหน าสารบ ญ การต งค าหน าต างสไตล (Style Pane Option) ประโยชน ในการต งค าในส วนน เราท าให หน าต างสไตล (Style Task Pane) แสดงล กษณะ (Style) ของห วข อ/ ข อความ ท โปรแกรม Microsoft Word สร างให เราอ ตโนม ต ในหน าต างสไตล (Style Task Pane) เน องจาก ระหว างท เราท างานในหน าเอกสาร เช น พ มพ ข อความ จ ดข อความ ตกแต งข อความ ฯลฯ การท างานก บข อความเหล าน โปรแกรม Microsoft Word จะสร างล กษณะ (Style) ท เก ยวข องข นมา โดยอ ตโนม ต การต งค าหน าต างสไตล (Style Pane Option) ท าให เราสามารถเห นล กษณะ (Style) ของ ข อความต าง ๆ ในเอกสารได ง าย และช ดเจน ค นหาได รวดเร วข น (ช อล กษณะของห วข อ/ข อความ (Style) เช น Normal, Header, Heading 1 Body Text Indent, Caption, Bullet ฯลฯ) บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

87 ว ธ ทา 1) คล กแท บ Home 1 Microsoft Word 2010-Advance 82/148 ภาพท ) คล กท ล กศรแทยงม มซ ายล าง (Dialog Launcher = ) Ribbon กล ม Styles ภาพท ภาพท ) จะแสดง Task Pane ของ Styles (Style Task Pane) บร เวณด านขวาม อ ด งภาพ 2 ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

88 Microsoft Word 2010-Advance 83/148 4) คล ก Options (ด านล างขวาม อส ดของ Task Pane) 4 ภาพท ) จะแสดงหน าต างของ Style Pane Options ภาพท ) คล ก ท ท ายกล องข อความใต Select styles to show 7) เล อก In Current Document บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

89 Microsoft Word 2010-Advance 84/ ภาพท ความหมาย Recommended ล กษณะ (Style) ท Microsoft Word สร างไว แล วและแนะน าให ใช รวมท ง ล กษณะ (Style) ท เรากาหนดข นใช เป นห วข อแล ว In use ล กษณะ (Style) ท เราก าหนดข นใช เป นห วข อแล ว และ Microsoft Word สร าง ส วนท เก ยวข องให โดยอ ตโนม ต ตามห วข อท เรากาหนดใช ในป จจ บ น In current document ล กษณะ (Style) ท งหมดของห วข อ/ข อความ ในเอกสารน ตามท โปรแกรม Microsoft Word สร างให All Styles ล กษณะ (Style) ท งหมดท ม ในเอกสาร และท Microsoft Word สร างไว แล ว และแนะน าให ใช รวมท งล กษณะ (Style) ท เราก าหนดข นใช แล วด วยจะถ กแสดง ให เห น 8) จะแสดงผลด งภาพท ) คล ก ท ท ายกล องข อความใต Select how list is sorted เพ อให ล กษณะเร ยงลาด บตามท กาหนด เช น Alphabetical, As Recommended, Font, Based on, By type 10) เล อก Alphabetical บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

90 Microsoft Word 2010-Advance 85/148 ความหมาย Alphabetical แสดงโดยเร ยงตามลาด บต วอ กษร As Recommended แสดงโดยเร ยงลาด บตามท Microsoft Word แนะนา Font แสดงโดยเร ยงล าด บของล กษณะต วอ กษรท ล กษณะ (Style) ของห วข อ/ข อความ ใช เช น Angsana New, Cordia New, Courier New เป นต น Based on แสดงโดยเร ยงตามล าด บพ นฐานของล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อความ เช น Based on Normal, Body Text และ Heading 1 เป นต น By Type แสดงโดยเร ยงตามล าด บชน ดของล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อความ เช น HTML, Link และ Normal เป นต น 11) คล กเล อกวงกลม (Circle Box) หน าคาว า Only in this document (หร อ New documents base on this template หากต องการให ม ผลต อเอกสารท เป ดข นใหม ด วย) ความหมาย Only in this document การต งค าใน Style Pane Options คร งน จะม ผลเฉพาะในเอกสารฉบ บน เท าน น New documents base on this template การต งค าใน Style Pane Options คร งน จะม ผลต อเอกสารท เป ดข นใหม ด วย 12) คล ก OK ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

91 Microsoft Word 2010-Advance 86/148 13) จะแสดงผลล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อความ เฉพาะท ม ในเอกสารโดยเร ยงลาด บต วอ กษร ด งภาพ ภาพท ) จ ดข อความในเอกสาร รวมท งห วข อแต ละระด บ ให เป นระเบ ยบเร ยบร อย ด สวยงาม เช น ขนาด ต วอ กษร ช องว างระหว างแถว ระยะย อหน า การใส ลาด บเลข (Bullet) เป นต น เพ อเตร ยมก าหนดล กษณะ ให แก ห วข อ/ข อความในข นตอนต อไป ด งภาพ ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

92 Microsoft Word 2010-Advance 87/ การเล อกและกาหนดข อความ เป นต นแบบของแต ละล กษณะ (Style) ประโยชน การเล อกและกาหนดข อความ เป นต นแบบของแต ละล กษณะ (Style) ในส วนน เหม อนเป นการก าหนด ช อหร อส งอ างอ ง ซ งก ค อ การกาหนด ล กษณะ (Style) ให แก ห วข อ/หร อข อความ เช น Heading 1, Heading 2, Heading 3, Appendix (ภาคผนวก) เพ อให ส วนของ สารบ ญ ระบ เง อนไขได ว า ห วข อ/ข อความ ท ม ช อหร อส งอ างอ ง ท เราเร ยกว า ล กษณะ (Style) ใด อย ในหน าท เท าใดของเอกสาร ควรแสดงอย ระด บใดในหน าของสารบ ญ ( ระด บ ใน ส วนของสารบ ญจะใช ว า TOC Level ) เช น เรากาหนดเง อนไขในสารบ ญให เป นด งต อไปน ห วข อ/ข อความ บทท 1 ท ม ช อหร อส งอ างอ ง ท เราเร ยกว า ล กษณะ (Style) Heading 1 อย ใน หน าท 1 แสดงท ระด บ (TOC Level) 1 ห วข อ/ข อความ 2.1 กำรทำงำนก บข อควำม ท ม ช อหร อส งอ างอ ง ท เราเร ยกว า ล กษณะ (Style) Heading 2 อย ใน หน าท 15 แสดงท ระด บ (TOC Level) 2, ห วข อ/ข อความ กำรตกแต งข อควำม ท ม ช อหร อส งอ างอ ง ท เราเร ยกว า ล กษณะ (Style) Heading 3 อย ใน หน าท 42 แสดงท ระด บ (TOC Level) 3 หมายเหต : TOC ค อ Table of Contents เป นการระบ ความส าค ญเป น ระด บ (ไม ใช ล าด บ) เช น ความ ส าค ญ ระด บ 1 แสดงโดยบรรท ดแรกอย ช ดขอบกระดาษด านซ าย ความสาค ญระด บ 2 แสดงโดยบรรท ดแรกอย ห าง จากขอบกระดาษด านซ าย 2 Centimates เป นต น ผลการระบ ในสารบ ญจะแสดงด ง ต วอย างด านล าง ต วอย างสารบ ญ สารบ ญ หน า บทท การท างานก บข อความ การตกแต งข อความ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

93 Microsoft Word 2010-Advance 88/148 ต วอย างเปร ยบเท ยบ คร เปร ยบเหม อน สารบ ญ เด กผมจ ก เปร ยบเหม อน ช อ/ส งอ างอ งท 1 หร อ Style: Heading 1 เด กผมแกละ เปร ยบเหม อน ช อ/ส งอ างอ งท 2 หร อ Style: Heading 2 เด กหญ ง เปร ยบเหม อน ช อ/ส งอ างอ งท 3 หร อ Style: Heading 3 แถวท เปร ยบเหม อน ระด บ (Level) หร อ TOC Level จานวนกระถางต นไม เปร ยบเหม อน เลขหน าท 1, 2 และ 3 เง อนไข คร บอกให เด กผมจ ก เด กผมแกละ และเด กหญ ง มาย นเข าแถวเป น 3 แถว หน าคร โดย: แถวของเด กผมจ กตรงก บกระถางต นไม ท ม 1 กระถาง แถวของเด กผมหญ งตรงก บกระถางต นไม ท ม 2 กระถาง แถวของเด กผมแกละตรงก บกระถางต นไม ท ม 3 กระถาง คนห วแถวของเด กหญ งย นตาแหน งท ตรงก บคนท 2 ของเด กผมจ ก คนห วแถวของเด กผมแกละย นตาแหน งท ตรงก บคนท 2 ของเด กหญ ง ผลการระบ เง อนไข บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

94 Microsoft Word 2010-Advance 89/148 เปร ยบก บสารบ ญ สารบ ญ หน า Heading Heading Heading จากประโยชน ด งกล าวข างต น เราสามารถเล อกและก าหนดข อความ เป นต นแบบของแต ละล กษณะ (Style) ได ตามว ธ ด งน กรณ ท ในหน ำต ำงแสดงล กษณะห วข อ (Style Task Pane) ม รำยกำรล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อควำม ท เรำต องกำรกำหนดให แสดงในสำรบ ญอย แล ว หมายเหต : ล กษณะ (Style) ของห วข อ/ข อความท เราต องการให แสดงในสารบ ญ เราม กจะใช ช อล กษณะ (Style) เช น Header, Heading 1, Heading 2, Heading 3 เป นต น) ด งภาพ ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

95 Microsoft Word 2010-Advance 90/148 ว ธ ทา 1) เล อก ข อความ/บรรท ด ท ต องการกาหนดให เป นห วข อ 1 ภาพท ) นาเมาส ไปช ท เคร องหมายพายเอ ( ) ท ายรายการของ Style ท ต องการ เช น Heading 1 จะแสดง เคร องหมายล กศรส ดาช ลง ( ) ด งภาพ ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

96 Microsoft Word 2010-Advance 91/148 3) จากน นคล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายรายการของ Style ท ต องการ เช น Heading 1 ด งภาพท ) จะแสดงรายการด งภาพ จากน นคล ก Update Heading 1 to Match Selection 4 3 ภาพท ) ลองคล กเมาส บร เวณท ว าง ๆ ส งเกตกรอบแสดงล กษณะห วข อ/ข อความ ในหน าต างแสดงล กษณะ ห วข อ (Style Task Pane) จะไม อย ท Heading 1 ด งภาพ 5 ภาพท ) เม อนาเมาส กล บไปคล กท ห วข อหร อข อความ ท ถ กกาหนดให เป น Heading 1 จะพบว ากรอบแสดง ล กษณะห วข อ/ข อความ ในหน าต างแสดงล กษณะห วข อ (Style Task Pane) จะเปล ยนตาแหน งไปล อมกรอบ อย ท Heading 1 ด งภาพ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

97 Microsoft Word 2010-Advance 92/148 6 ภาพท ) เม อต องการกาหนดห วข อ/ข อความอ นให เป นล กษณะอ นเพ มเต ม เช น Heading 2, Heading 3 และ/ หร อ Header ก ให ทาซ าข อ 1) 3) แต เปล ยนจาก Heading 1 เป น Heading 2, Heading 3 และ/หร อ Header ไปตามลาด บ คร งละ ห วข อ/หร อข อความ และทาการตรวจสอบได ตามว ธ ท าข อ 4) และ 5) TIPS: ว ธ ตรวจสอบการกาหนดล กษณะให แก ห วข อ/ข อความ : หากกาหนดห วข อ/ข อความใดให เป น ล กษณะ (Style) แบบหน งแบบใดเสร จแล วตามข อ 2) และ 3) เช น กาหนดล กษณะ (Style) เป น Heading 1 ให ทดลองคล กเมาส บร เวณท ว างอ น ๆ เม อนาเมาส กล บมา คล กท ห วข อ/ข อความ ท ได กาหนดล กษณะ (Style) เร ยบร อยแล วน น อ กคร ง กรอบแสดงล กษณะห วข อ/ ข อความ ใน หน าต างแสดงล กษณะห วข อ (Style Task Pane) จะเปล ยนตาแหน งไปล อมกรอบอย ท ล กษณะ (Style) ตามท กาหนดไว เช น Heading 1 แสดงว าการกาหนดล กษณะน นถ กต อง กรณ ท ในหน ำต ำงแสดงล กษณะห วข อ (Style Task Pane) ไม ม รำยกำร ล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อควำม ท เรำต องกำรกำหนดให แสดงในสำรบ ญ เราต องทาการสร างล กษณะ (Style) ห วข อ/ข อความ ข นมาใหม ตามว ธ ต อไปน ว ธ ทา 1) ทาการต งค าหน าต างสไตล (Style Pane Option) ตามข อ 1)-12) ในข อ ) วางเคอร เซอร ( ) ท ตาแหน งใด ๆ ในเอกสาร ในตาแหน งท กรอบในหน าต างสไตล (Style Task Pane) แสดงอย ท ล กษณะ (Style) Normal ด งภาพ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

98 Microsoft Word 2010-Advance 93/148 ภาพท ) ท หน าต างสไตล (Style Task Pane) คล ก (New Style) จะแสดงหน าต าง ด งภาพ ภาพท ) ท กล องข อความหล งค าว า Name: พ มพ ช อล กษณะ (Style) ท ต องการ เช น Heading1 5) คล ก OK บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

99 Microsoft Word 2010-Advance 94/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) เม อต องการสร างล กษณะ (Style) ใหม เช น Heading2, Heading3, ให ทาตามข นตอนท 3) 7) ได โดยไม จาเป นต องเปล ยนต าแหน งเคอร เซอร ( ) ไปท ต าแหน งอ น กรณ ม ห วข อ/ข อควำมอ น ท ต องกำรกำหนดให เป นล กษณะ (Style) เด ยวก น กรณ เช น ก อนหน าน เราได ก าหนดห วข อ/ข อความ ข อ 1 ให เป น Heading 1 และ ก าหนด ข อ 1.1 ให เป น Heading 2 แล ว แต ย งม ข อ 1.2, ข อ 1.3 และ ข อ 1.4 ท ต องการให ม ล กษณะ เป น Heading 2 เหม อนก บ ข อ 1.1 สามารถทาได 2 ว ธ ด งน บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

100 Microsoft Word 2010-Advance 95/148 ว ธ ทา 1 1) คล กแท บ (Tab) Home 1 ภาพท ) ป ายแถบสว างท ห วข อ/ข อความต นแบบ ท ได กาหนดให เป นล กษณะตามต องการไว เร ยบร อยแล ว เช น กาหนดห วข อให เป นล กษณะ Heading 2 ไว เร ยบร อยแล ว เป นต น ด งภาพ ภาพท ) คล ก (Click) หร อ ด บเบ ลคล ก (Double Click) ท ใน Ribbon กล ม Clipboard ขอบแท บ (Tab) Home 3 ภาพท หมายเหต : คล กท คร งเด ยว เม อเราน าเมาส ไปคล กท ปลายทางจะเป นการสาเนาร ปแบบได เพ ยงคร งเด ยว ด บเบ ลคล กท ค อ เป นการคล ก 2 คร งเร ว ๆ เม อเรานาเมาส ไปคล กท ปลายทาง จะเป นการสาเนาร ปแบบได หลายคร ง/หลายตาแหน ง คาส งจะไม ถ กยกเล กจนกว าจะกดป ม ESC ท ค ย บอร ด หร อจนกว าจะนาเมาส ไปคล กท อ กคร ง บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

101 Microsoft Word 2010-Advance 96/148 4) เมาส จะเปล ยนจากร ป เป นร ป 5) คล ก (Click) ท ห วข อ/ข อความ อ น ๆ ไปจนครบท กห วข อท ต องการกาหนดให ม ล กษณะเป น Heading 2 เหม อนก น ด งภาพ ภาพท ) ทาการตรวจสอบความถ กต องในการกาหนดล กษณะ ตาม ว ธ ตรวจสอบการก าหนดล กษณะให แก ห วข อ/ข อความ ตามท ปส (TIPS) ในกรอบส เหล ยมหน า 14 ว ธ ทา 2 1) นาเมาส คล ก หร อ ป ายแถบสว าง ท ห วข อ/ข อความ อ น ๆ ท ต องการก าหนดให ม ล กษณะเป น Heading 2 ด งภาพ 1 หร อ ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

102 Microsoft Word 2010-Advance 97/148 ภาพท ) คล กท คาว า Heading 2 ไม ใช ท เคร องหมายพายเอ ( ) หร อล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายรายการ ของ Heading 2 2 ภาพท ) นาเมาส คล ก หร อ ป ายแถบสว าง ท ห วข อ/ข อความ อ น ๆ ท ต องการก าหนดให ม ล กษณะเป น Heading 2 โดยทาซ าข นตอนข อ 1) 2) จนครบ ห วข อ/ข อความ ท ต องการ 4) ทาการตรวจสอบความถ กต องในการกาหนดล กษณะ ตาม ว ธ ตรวจสอบการก าหนดล กษณะให แก ห วข อ/ข อความ ท ปส (TIPS) ในกรอบส เหล ยมหน า 14 บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

103 Microsoft Word 2010-Advance 98/148 5) นาเมาส คล ก หร อ ป ายแถบสว าง ท ห วข อ/ข อความ อ น ๆ ท ต องการก าหนดให ม ล กษณะเป น Heading 3 โดยทาซ าข นตอนข อ 1) 2) จนครบ ห วข อ/ข อความ ท ต องการ 6) เม อทาซ าข นตอนข อ 1) 2) จนครบห วข อ/ข อความ เช น Heading 1, Heading 2 และ Heading 3 เป นต น จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ) ทาการตรวจสอบความถ กต องในการกาหนดล กษณะ ตาม ว ธ ตรวจสอบการก าหนดล กษณะให แก ห วข อ/ข อความ จนครบท กห วข อ/ข อความ Heading 1, Heading 2 และ Heading 3 ตามท ปส (TIPS) ใน กรอบส เหล ยมหน า 14 หมายเหต : เม อม ห วข อ/ข อความอ น ท ต องการกาหนดให เป นล กษณะเด ยวก น นอกเหน อ จาก Heading 1 และ Heading 2 เช น ต องการกาหนดล กษณะเป น Heading 3, Heading 4 หร อ Header เป นต น ให ดาเน นการ ตามว ธ ทา 1 และ/หร อ ว ธ ทา 2 ในข อ จนครบล กษณะท ต องการก าหนดทาเช นน ท งเอกสาร จนครบ ท กห วข อท ต องการก าหนดระด บการแสดงในสารบ ญ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

104 Microsoft Word 2010-Advance 99/ การกาหนดร ปแบบการแสดงห วข อของเอกสารในหน าสารบ ญ ประโยชน เป นการกาหนดเง อนไขให แก สารบ ญว า ต องการให แสดงล กษณะ (Style) ใดบ างในสารบ ญ ต องการให ม อ กขณะน า เช น..., , หร อ ไม ม อ กขระน า เช น None ระหว างเลขหน าหร อไม และจะแสดงเป น ระด บใดบ าง เป นต น เพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อย สวยงาม ช ดเจน และสะดวกในการค นหา ว ธ ทา 1) วางเมาส (Mouse) ท ว าง ๆ บร เวณท ต องการสร างสารบ ญ 2) คล กแท บ References 3) ท Ribbon กล ม Table of Contents 2 ภาพท ภาพท ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

105 รายการภายใต Table of Contents Microsoft Word 2010-Advance 100/148 4) คล ก Table of Contents ( ) ภาพท ) จะแสดงรายการภายใต Table of Contents ด งภาพท ) คล ก Insert Table of Contents ภาพท ) จะแสดงหน าต าง Table of Contents ด งภาพ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

106 Microsoft Word 2010-Advance 101/148 8) คล กแท บ (Tab) Table of Contents ภาพท ) คล ก ท Tab leader เพ อเล อกล กษณะอ กขระนา เช น เช น None,..., , เป นต น 10) ภายใต General: คล ก หล งกล องข อความ Formats: เล อก From Template 11) ภายใต General: คล ก หล งกล องข อความ Show levels: คล กเล อก 3 (หร อ 4 หร อ เลขใด ๆ ตามท ต องการให แสดงในสารบ ญ (เป นการระบ จานวนระด บ TOC Level ในสารบ ญ เช น ถ าก าหนด เป น 3 ค อ ต องการให แสดง 3 ห วข อ ค อ Heading 1-3 เป น 3 ระด บ หากกาหนด เป น 4 ค อ ต องการให แสดง 4 ห วข อ ค อ Heading 1-4 เป น 4 ระด บ ด ผลการเล อกได จากกรอบ Print Preview) 12) คล ก บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

107 Microsoft Word 2010-Advance 102/ ภาพท ) จะแสดงหน าต าง Table of Contents Options ด งภาพ ภาพท ) คล กในช องส เหล ยม ( ) หน าคาว า Styles ให แสดงเคร องหมายถ กหน า ( ) (กรณ ม เคร องหมายถ กอย แล ว ไม ต องคล กในช องส เหล ยม ( ) อ ก บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

108 เล อน Scroll Bar เพ อค นหา ล กษณะ (Style) ท กาหนดไว Microsoft Word 2010-Advance 103/ ภาพท ) เล อน Scroll Bar ข น/ลง เพ อค นหาล กษณะ (Styles) ของห วข อ/ข อความ ภายใต ส วนของ Available Styles: ตามท กาหนดไว ในเอกสาร เช น Heading 1, Heading 2 และ Heading 3 เป นต น และระบ ต วเลข แสดงระด บภายใต ส วนของ TOC level: โดยการพ มพ เลข 1, 2, 3, ในกล องข อความท ายล กษณะ (Style) ของห วข อ/ข อความ เหล าน น ตามลาด บ [ต วเลขแสดงระด บควรระบ เท าท กาหนดไว ในส วนของ Show levels: ตามว ธ ท าข อ 10) ค อ 3 ระด บ] ด งภาพ 16) คล ก OK ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

109 Microsoft Word 2010-Advance 104/148 หมายเหต : กรณ ท ต องการให ล กษณะ (Style) ใด ภายใต Available styles: แสดงในสารบ ญเป นระด บ (TOC Level) แรก ให ใส ต วเลขในกล องข อความท ายล กษณะ (Style) น น เป นเลข 1 หากต องการให แสดงเป นระด บ (TOC Level) ท สอง, ท สาม,... ให ใส ต วเลขในกล องข อความท ายห วข อน นเป นเลข 2, 3, ตามลาด บ กรณ ท เล อน Scroll Bar ข น/ลง เพ อค นหาล กษณะ (Styles) ของห วข อ/ข อความ ภายใต ส วนของ Available Styles: แล วพบว าม เคร องหมายถ ก ( ) แสดงอย หน าห วข ออ น นอกเหน อจากท ก าหนดไว ใน เอกสาร เช น ม เลข 4 ในกล องข อความท ายห วข อ Heading 5 และเคร องหมายถ ก ( ) แสดงอย หน าห วข อ ของ Heading 5 เป นต น ให ทาการแก ไขโดยลบต วเลขท อย ข างหล งห วข อท ไม ต องการน นออก ตามว ธ ท าด งน ป ายแถบสว างคล มต วเลขน น ๆ ภาพท กดแป น Delete ท ค ย บอร ด (Keyboard) ต วเลขท อย ในกล องข อความหล งห วข อท ไม ต องการจะถ กลบ ออกไป และเคร องหมายถ กด านหน าห วข อท ไม ต องการจะไม แสดง ด งภาพ บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

110 Microsoft Word 2010-Advance 105/148 ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

111 Microsoft Word 2010-Advance 106/148 18) เล อกข อความภายในบร เวณท เป นสารบ ญท งหมด จ ดให เห นเป นห วข อแต ละระด บให สวยงาม เช น ขนาดต วอ กษร ย อหน า การใส ล าด บเลข ช องว างระหว างแถว ระยะห างระหว างข อความและเลขหน า เป นต น ด งภาพ ภาพท บทท 5 การอ างอ งเอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

112 Microsoft Word 2010-Advance 107/148 บทท 6 บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) การสร างส ตร (สมการ) จ ดประสงค เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถสร างส ตร (สมการ) ทางคณ ตศาสตร ได 6.1. การใช ส ตรในร ปแบบใหม ประโยชน ใช เพ อแทนค าหร อความหมายในการคานวณ โดยจะม ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ใช สาหร บการทางานว จ ย ซ งการว จ ยบางเร องอาจต องม การใช ส ตร (สมการ) ทางคณ ตศาสตร การเข าส คาส งส ตรสมการ (Equation) คณ ตศาสตร ว ธ ทา 1) เป ดเอกสารใหม โปรแกรม Microsoft Word 2010 ข นมาใช งาน ด งภาพ 2) คล กแท ปเมน Insert ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

113 Microsoft Word 2010-Advance 108/148 3) ท Ribbon กล มคาส ง Symbols ภาพท ภาพท ) คล กคาส งสมการ (Equation) ภาพท ภาพท ) จะแสดงต วอย างรายการของสมการต าง ๆ ด งภาพ ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

114 Microsoft Word 2010-Advance 109/148 6) เล อกร ปแบบคาส ง สมการ ท ต องการ เช น Quadratic Formula (สามารถเล อกรายการสมการอ น เช น Area of Circle, Binomial Theorem, Expansion of a Sum และ Fourier Series เป นต น ได ตาม ต องการ) 7) บร เวณเอกสารจะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท ว ธ เข ยนส ตรสมการ (Equation) คณ ตศาสตร หล งจากท เราเข าส ค าส งส ตรสมการ (Equation) คณ ตศาสตร ในข อ เร ยบร อยแล ว สามารถ ดาเน นการได ด งน บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

115 เล อน Scroll Bar ค นหา รายการขอบเขตข อม ล Microsoft Word 2010-Advance 110/148 ว ธ ทา 1) บร เวณแท บ (Tab) จะม แท บ (Tab) Design ซ งอย ในกล มเคร องม อเก ยวก บสมการ (Equation Tools) เพ มข นมา ด งภาพ ภาพท ) สามารถเปล ยนค าต วเลขใด ๆ เช น เปล ยน เป น ได โดยการ ป ายแถบสว างคล มส ตรท เราต องการเปล ยนให คล มเฉพาะต วอ กษรท ต องการ ด งภาพ ภาพท ) ท แท บ Design บร เวณ Ribbon กล ม Structures ภาพท ภาพท ) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ใต ค าว า Radical จะแสดงรายการ ด งภาพ ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

116 Microsoft Word 2010-Advance 111/148 5) คล กเล อกรายการภายใต Radicals รายการ Radical With Degree 6) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ใต ค าว า Script จะแสดงรายการด งภาพ ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

117 Microsoft Word 2010-Advance 112/148 8) คล กเล อกรายการภายใต Subscripts and Superscripts รายการ Superscript 9) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ) พ มพ b จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท ) คล กท ส เหล ยม ( ) ด านหน า Square Root ด งภาพ ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

118 12) พ มพ 3 จะแสดงผล ด งภาพ Microsoft Word 2010-Advance 113/148 13) คล กท ส เหล ยม ( ) ด านหล ง b ด งภาพ ภาพท ) พ มพ 6 จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท ) กดแป นล กศรช ขวาท ค ย บอร ด (ค ย บอร ด) 1 คร ง เพ อออกจากร ปแบบ Superscript ท อาจส าเนา (Copy) มาจากเลข 6 ในว ธ ทาข อ 21) จากน นพ มพ เคร องหมายบวก (+) ภาพท ) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ใต ค าว า Script จะแสดงรายการด งภาพ บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

119 Microsoft Word 2010-Advance 114/148 ภาพท ) คล กเล อกรายการภายใต Subscripts and Superscripts รายการ Superscript 18) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

120 Microsoft Word 2010-Advance 115/148 19) พ มพ 4ac จะแสดงผล ด งภาพ 20) คล กท ส เหล ยม ( ) ด านหล ง 4ac ด งภาพ ภาพท ) พ มพ 2 จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท ) เม อคล กเมาส (Mouse) บร เวณท ว าง ๆ เอกสารจะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ) สามารถ ลบ หร อจ ดช ดซ าย ขวา ก งกลาง ได เหม อนต วอ กษรท วไป โดยนาเมาส (Mouse) ไปช บร เวณ ส ตรสมการ ให แสดงแถบสว างคล มท งส ตร ภาพท ) คล กเมาส (Mouse) ภายในบร เวณส ตรสมการเพ อให แสดงกรอบ ด งภาพ บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

121 Microsoft Word 2010-Advance 116/148 ภาพท ) คล กท จ ด 3 จ ด ( ) บร เวณม มซ ายม อส ดของกรอบ เพ อเป นการเล อกส ตรสมการท งช ด 26) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) กดแป น Delete หร อ คล กเมาส (Mouse) ขวา เล อก Cut หร อ ท แท บ (Tab) Home บร เวณ Ribbon กล มคาส ง Clipboard คล ก ได ตามความสะดวก กำรเล อกกล มส ญล กษณ อ น (Symbols) ว ธ ทา 1) คล กแท บ (Tab) Design บร เวณแท บ (Tap) ในกล มเคร องม อ (Equation Tools) ภาพท ) ท Ribbon กล มคาส ง Symbols คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล มส ญล กษณ (Symbols) ด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

122 Microsoft Word 2010-Advance 117/148 3) คล กล กศรส ดาช ลง ( )บร เวณหล งกล มคาส ง Symbols 4) จะแสดงรายการกล มส ญล กษณ ด งภาพ ภาพท ภาพท ) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายคาว า Basic Math บร เวณด านบนของรายการส ญล กษณ 5 6) จะแสดงรายการกล มส ญล กษณ ด งภาพ ภาพท ภาพท ) คล กเล อกกล มส ญล กษณ เช น กล ม Operators (สามารถคล กเล อกกล มส ญล กณ ท เก ยวข องก บงาน เช น Greek Letters, Letter-Like Symbols, Arrows และ Negated Relations เป นต น ได ตามต องการ) บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

123 Microsoft Word 2010-Advance 118/148 8) จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ภาพท ) คล กเล อกส ญล กษณ ท ต องการใน Ribbon กล มส ญล กษณ Operator ท เล อกไว ในว ธ ทาข อ 8) ใส ในช ด ส ตรสมการ (Equation) ท เล อกไว ตามต องการ หมายเหต : จะเห นว าคาส งต าง ๆ ในแท บ (Tab) Design กล ม Structures น นเม อคล กล กศรส ดาช ลง ( ) ใต คา ช อกล มต าง ๆ เช น Large Operator (สามารถคล กกล มคาส งอ น เช น Fraction, Script และ Radical เป นต น ได ตามต องการ) จะแสดงส ญล กษณ ของกล มสมการท เก ยวข อง (ถ าม ) และช องส เหล ยม ( ) ซ งเป นช องให เต มค าท ต องการใส ลงไป ด งภาพ บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

124 Microsoft Word 2010-Advance 119/148 ภาพท ) ดาเน นการเสร จแล ว ทาการบ นท ก (Save) เพ อจ ดเก บต อไป TIP: ในการใช งาน เราสามารถส งพ มพ คาส งสมการ และ copy ไปใช งานร วมก บ Microsoft PowerPoint หร อ Microsoft Excel ได ท นท บทท 6 การสร างส ตร (สมการ) หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

125 Microsoft Word 2010-Advance 120/148 บทท 7 บทท 7 การคานวณค าในตาราง การคานวณค าในตาราง จ ดประสงค เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถคานวณค าในตาราง Microsoft Word 2010 ได 7.1. การคานวณค าในตาราง Word 2010 ประโยชน ส าหร บหลายๆ คนท ย งคงสร างตารางจาก Microsoft Excel และน าค าท ได มา copy ใส ใน Word 2010 โปรดทราบ Microsoft Word 2010 สามารถบวกเลขได ด วยเช นก น (เวอร ช นก อนหน าน ก ได เหม อนก น) โดยม ไอคอนท ช อว า "Formula" ซ งจะปรากฏ เม อเราเล อกตาราง หร อ Table จากน นจะม แท บ (Tab) พ เศษแสดงทางขวาม อช อ Table Tools ให เราคล กเล อก "Layout" การใช งานคาส ง Formula กำรใส ส ตรค ำนวณในแนวต ง ว ธ ทา 1) เป ดหร อสร างเอกสารใหม และสร างตารางพร อมบ นท กข อม ลท เป นต วเลข ยอดค าใช จ ายในการซ อหน งส อของฝ ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศ ร ราช ช องาน ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. ยอดรวม เทคน ค 4,000 1,000 2,000 พ ฒนาระบบ 9,000 10,000 12,000 ฝ กอบรม 8,000 3,000 4,000 ธ รการ 3,000 2,000 2,000 ยอดรวม คานวณต วเลข ด วย Formula ภาพท คานวณต วเลขด วย Formula 2) คล กวางเคอร เวอร ในช องท จะแสดงผลล พธ ของการคานวณ บทท 7 การคานวณค าในตาราง หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

126 Microsoft Word 2010-Advance 121/148 ภาพท ) ท กล มแท บ (Tab) Table Tools คล กแท บ (Tab) Layout ภาพท ) ท Ribbon กล ม Data ภาพท ภาพท ภาพขยายกล ม Data 5) คล กคาส ง Formula ภาพท ภาพท ) จะได แสดง Dialog Box ของ Formula ด งภาพท ) ในกล องข อความใต คาว า Formula: โปรแกรมจะแสดงแสดงส ตร เช น =SUM(ABOVE) ข นมา อ ตโนม ต บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

127 Microsoft Word 2010-Advance 122/148 ภาพท ความหมาย =SUM(LEFT) หมายถ งการบวกต วเลขทางซ ายม อ มาแสดงผลล พธ ตามท กาหนด =SUM(RIGHT) หมายถ งการบวกต วเลขทางขวาม อ มาแสดงผลล พธ ตามท กาหนด =SUM(ABOVE) หมายถ ง การบวกต วเลขท งหมดท อย ด านบน มาแสดงผลล พธ ตามท กาหนด 8) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล องข อความใต คาว า Number Format: เพ อกาหนดร ปแบบในการ แสดงผลต วเลข เช น ใส คอมม า [Comma (, )] ใส จ ดทศน ยม (Full Stop (. )] เป นต น 9) จะแสดงผลด งภาพท ) คล ก OK ภาพท ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

128 11) จะแสดงผลด งภาพ Microsoft Word 2010-Advance 123/148 ภาพท ) ค ดลอก (Copy) ส ตรไปวางย งเซล (Cell) ยอดรวมของเด อน พ.ค.- ส.ค. และ ก.ย.- ธ.ค. จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ) คล กเมาส ให เคอร เซอร (Cursor) กระพร บภายในเซลล (Cell) ท ต องการปร บปร งข อม ล บร เวณต วเลข ให แสดงแถบส เทา ด งภาพ ภาพท ) คล กขวาภายในเซลล (Cell) ท ต องการ จะแสดงรายการ ด งภาพท ) คล กเล อก Update Field บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

129 Microsoft Word 2010-Advance 124/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) ทาตามว ธ ข อ 12) 13) ในเซลล (Cell) ท เหล ออย จะแสดงผลด งภาพ บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

130 Microsoft Word 2010-Advance 125/148 ภาพท กำรใส ส ตรค ำนวณในแนวนอน ว ธ ทา 1) เป ดหร อสร างเอกสารใหม และสร างตารางพร อมบ นท กข อม ลท เป นต วเลข ยอดค าใช จ ายในการซ อหน งส อของฝ ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศ ร ราช ช องาน ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. ยอดรวม เทคน ค 4,000 1,000 2,000 พ ฒนาระบบ 9,000 10,000 12,000 ฝ กอบรม 8,000 3,000 4,000 ธ รการ 3,000 2,000 2,000 ยอดรวม ภาพท ) คล กวางเคอร เวอร ในช องท จะแสดงผลล พธ ของการคานวณ คานวณต วเลขด วย Formula 3) ท Ribbon กล ม Data ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

131 Microsoft Word 2010-Advance 126/148 ภาพท ภาพขยายกล ม Data 4) คล กคาส ง Formula ภาพท ภาพท ) จะได แสดง Dialog Box ของ Formula ด งภาพท ) ในกล องข อความใต คาว า Formula: โปรแกรมจะแสดงแสดงส ตร เช น =SUM(LEFT) ข นมา อ ตโนม ต ภาพท หมายเหต : กรณ ท เซลล ท ต องการใส ยอดรวมอย ด านซ ายม อของข อม ลต วเลขท ต องการคานวณ โปรแกรมจะแสดง แสดงส ตร เช น =SUM(RIGHT) ข นมาอ ตโนม ต เช น บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

132 Microsoft Word 2010-Advance 127/148 ภาพท ) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท ายกล องข อความใต คาว า Number Format: เพ อกาหนดร ปแบบในการ แสดงผลต วเลข เช น ใส คอมม า [Comma (, )] ใส จ ดทศน ยม (Full Stop (. )] เป นต น 8) จะแสดงผลด งภาพ 9) คล ก OK ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

133 Microsoft Word 2010-Advance 128/148 ภาพท ) ค ดลอก (Copy) ส ตรไปวางย งเซล (Cell) ยอดรวมของแต ละช องาน ค อ เทคน ค พ ฒนาระบบ ฝ กอบรม ธ รการ ยอดรวม จะแสดงผล ด งภาพ ภาพท ) คล กเมาส ให เคอร เซอร (Cursor) กระพร บภายในเซลล (Cell) ท ต องการปร บปร งข อม ล บร เวณต วเลข ให แสดงแถบส เทา ด งภาพ ภาพท ) คล กขวาภายในเซลล (Cell) ท ต องการ จะแสดงรายการ ด งภาพท ) คล กเล อก Update Field บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

134 Microsoft Word 2010-Advance 129/ ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท ) ทาตามว ธ ข อ 12) 13) ในเซลล (Cell) ท เหล ออย จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

135 Microsoft Word 2010-Advance 130/148 บทท 8 บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร การใส รห ส (Password) ให แก เอกสาร จ ดประสงค เพ อให ผ ร บการอบรมสามารถร กษาความปลอดภ ยให แก เอกสาร โดยการใส Password ได 8.1. การใส รห ส (Password) ให แก เอกสาร โดยการเข ารห สล บด วยรห สผ าน (Encrypt with Password) ประโยชน เพ อป องก นไม ให ผ อ นเข ามาเป ดไฟล (File) โดยท เราไม อน ญาตได อย างง าย ๆ การใส รห ส (Password) ในเอกสาร ว ธ ทา 1 1) เป ดเอกสารใหม โปรแกรม Microsoft Word 2010 ข นมาใช งาน ด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

136 Microsoft Word 2010-Advance 131/148 2) สร างงานท ไม ต องการให ผ อ นเข าถ งได ง าย ๆ เป นท เร ยบร อยแล ว เช น ไฟล (File) สาหร บจ ดเก บ User Name และ Password ในการเข าถ งเว บไซต ท สาค ญ และพร อมท จะบ นท ก ด งภาพ 3) ให คล กแท บ (File) บร เวณม มบนซ ายม อ ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

137 Microsoft Word 2010-Advance 132/148 5) คล กเล อกคาส ง Save As ภาพท ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

138 Microsoft Word 2010-Advance 133/148 6) คล กคาส ง Tools (ด านล างของหน าต าง Save As) จะแสดงรายการให เล อก ด งภาพท ) คล กเล อกเมน General Options ภาพท ) จะแสดงหน าต าง (Window) General Options ด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

139 Microsoft Word 2010-Advance 134/148 9) พ มพ รห ส (Password) ท ต องการในกล องข อความหล งคาว า Password to open [ใส รห สผ านก อน เป ดใช ไฟล (File)] ด งภาพ ) คล ก OK 8 9 ภาพท ความหมาย Password to open Password to modify Ready-only recommended ใส รห สผ านก อนเป ดใช ไฟล ใส รห สผ านก อนแก ไข ให เป ดอ านได อย างเด ยว แก ไขไม ได หมายเหต : ในการร กษาความปลอดภ ย สามารถคล กเล อกอย างใดอย างหน ง หร อสองอย างพร อมก นได : คล กเล อก Password to open [ใส รห สผ านก อนเป ดใช ไฟล (File)] และ Password to modify (ใส รห สผ านก อนแก ไข) หร อ บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

140 Microsoft Word 2010-Advance 135/148 คล กเล อก Password to open [ใส รห สผ านก อนเป ดใช ไฟล (File)] และ Ready-only Recommended (ให เป ดด ได อย างเด ยวแก ไขไม ได ) ป ม Protect Document จะเป นการป องการเอกสาร ม ข นตอนหร อว ธ ทาคล ายก นก บการคล กแท บ (Tab) Review ในกล ม Protect ท Ribbon โดยใช คาส ง Restrict Editing [ซ งห วข อ การป องการเอกสาร (Protect Ducument) ม ในหล กส ตรระด บ Intermediate] 11) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ) พ มพ รห ส (Password) ท ต องการในกล องข อความใต คาว า Reenter password to open 13) คล ก OK ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพท ) พ มพ ช อไฟล (File name) ในกล องข อความหล งคาว า File name: เช น เอกสารส วนต ว 16) คล ก Save บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

141 Microsoft Word 2010-Advance 136/ ภาพท ) ท Title bar & File name จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

142 Microsoft Word 2010-Advance 137/148 18) คล กท แท บ (Tab) File เพ อตรวจสอบการร กษาความปลอดภ ยให แก เอกสาร จะแสดงผลด งภาพ ภาพท ก อนใส รห ส ภาพท หล งใส รห ส ภาพท ว ธ ทา 2 1) เป ดเอกสารใหม โปรแกรม Microsoft Word 2010 ข นมาใช งาน ด งภาพ บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

143 Microsoft Word 2010-Advance 138/148 ภาพท ) สร างงานท ไม ต องการให ผ อ นเข าถ งได ง าย ๆ เป นท เร ยบร อยแล ว เช น ไฟล (File) สาหร บจ ดเก บ User Name และ Password ในการเข าถ งเว บไซต ท สาค ญ และพร อมท จะบ นท ก ด งภาพ ภาพท ) ให คล กแท บ (File) บร เวณม มบนซ ายม อ บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

144 Microsoft Word 2010-Advance 139/148 4) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ) คล กเล อกคาส ง Protect Document 6) คล ก Encrypt with Password ภาพท ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

145 Microsoft Word 2010-Advance 140/148 7) จะแสดงหน าต าง (Window) ด งภาพ ภาพท ) พ มพ รห ส (Password) ท ต องการในกล องข อความใต คาว า Reenter password to open 9) คล ก OK 7 10) จะแสดงผลด งภาพ 8 ภาพท ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

146 Microsoft Word 2010-Advance 141/148 ก อนใส รห ส ภาพท หล งใส รห ส ภาพท การเป ดเอกสารท ใส รห ส (Password) หร อเข ารห สล บด วยรห สผ าน (Encrypt with Password) ไว ว ธ ทา 1) เม อทาการเร ยก/เป ดเอกสาร (Document) ท ใส รห ส (Password) หร อเข ารห สล บด วยรห สผ าน (Encrypt with Password) ไว ข นมาใช งาน จะแสดง Dialog Box ด งภาพ 2) ใส รห ส (Password) 3) คล ก OK ภาพท ) จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

147 Microsoft Word 2010-Advance 142/148 ภาพท หมายเหต : ในการเร ยก/เป ดเอกสาร (Document) สามารถเข าไปท แฟ ม (Folder) หร อเส นทาง (Path) ท เอกสาร น น ๆ อย จากน นด บเบ ลคล กท ช อไฟล โดยตรง หร อ เร ยกโปรแกรม Microsoft Word จากน นคล กแท บ (Tab) File ต อไปคล ก Open และเข าไปท แฟ ม (Folder) หร อเส นทาง (Path) ท เอกสารน น ๆ อย เพ อคล ก ช อไฟล ท ต องการ เป นการเป ดเอกสาร (Document) ได ตามความสะดวกของแต ละท าน การยกเล กการใส รห ส (Password) หร อการเข ารห สล บด วยรห สผ าน (Encrypt with Password) ว ธ ทา 1) เร ยกไฟล (File) หร อเอกสาร (Document) ท ใส รห ส (Password) หร อการเข ารห สล บด วยรห สผ าน (Encrypt with Password) ไว ข นมาใช งาน เช น ไฟล (File) ช อ เอกสารส วนต ว บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

148 Microsoft Word 2010-Advance 143/148 ภาพท ) คล กท แท บ (Tab) File จะแสดงผลด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

149 Microsoft Word 2010-Advance 144/148 3) คล กล กศรส ดาช ลง ( ) ท คาส ง Protect Document ภาพท ) จะแสดงรายการด งภาพท ) คล กเล อกรายการ Encrypt with Password 6) จะแสดง Dialog Box ด งภาพ ภาพท บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

150 Microsoft Word 2010-Advance 145/148 ภาพท ) ป ายแถบสว างคล มรห ส (Password) ในกล องข อความใต คาว า Password: 8) คล กแป น Delete ท ค ย บอร ด (Keyboard) 9) จะแสดงผลด งภาพ 10) คล ก OK ภาพท ภาพท ) ภายใต คาว า Permissions ข อความ A password is required to open this document. จะไม แสดง แต จะแทนท ด วยข อความ Anyone can open, copy, and change any part of this document. ด งภาพ บทท 8 การใส รห ส [Password] ให แก เอกสาร หน วยการเร ยนการสอนและฝ กอบบรม พ มพ คร งท : 1 ว นท พ มพ : 31/08/54

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล การจ ดการก บส วนงานต างๆ ของร ปเล มรายงาน การเข ยนการศ กษาเอกเทศประกอบด วยส วนต างๆ 3 ส วนด งน ส วนประกอบตอนต น ส วนเน อหา ส วนประกอบตอนท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร ฟอนต และการตกแต งเอกสาร เน อหาเก ยวก บการจ ดร ปแบบของต วอ กษรและเอกสารเพ อให งานพ มพ ท ม ความเป นระเบ ยบและสวยงามตามความต องการ รวมถ งการพ มพ เอกสารท เป นสมการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศประจาศาลฎ กา [Version

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร

ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร ผนวก ค าแนะน าและแบบมาตรฐานการพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย ด วยโปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ วเตอร การพ มพ หน งส อราชการภาษาไทย การจ ดท ากระดาษตราคร ฑและกระดาษบ นท กข อความ โดยใช โปรแกรมการพ มพ ในเคร องคอมพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information