การใช งาน MS-Excel *********

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งาน MS-Excel *********"

Transcription

1 การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ หนก สามารถเร ยก โปรแกรม Excel ข น มาใช งานได เช นก น แถบเมน โปรแกรม เป นแถบเมน ทร วบรวมค าส ง การใช งาน Excel ท ง หมดไว บนแถบเมน น แถบช อ ไฟล งาน จะเป นแถบท อ ย บ นส ดของโปรแกรมจะแสดงรายช อ ไฟล งานท เ ราก าล งเป ดใช งานอย แถบเคร อ งม อ Standard ในช ดแถบเคร อ งม อน จ ะเป นเคร อ งม อหล กๆ ท ใ ช ในการสร างเอกสาร, เป ด เอกสาร, บ นท กเอกสาร หร อแม แต การ Print งานเป นต น แถบเคร อ งม อ Format เป นแถบเคร อ งม อท เ อาไว สา หร บจ ดร ปแบบของข อความ 1

2 ช ทงาน เป นพ น ท ท า งานโดยภายในจะประกอบด วย Cell ต างๆ แถบเคร อ งม อ Drawing เป นแถบเคร อ งม อท ร วบรวมเอาเคร อ งม อท ใ ช ในการวาดร ป หร อว ตถ ท ใช ใน เอกสาร แถบเคร อ งม อล ด ในแถบเคร อ งม อน เ ร ม ม ให เราใช งานต ง แต เวอร ชน 2000 เป นต นมาจนถ งป จจ บน ก ย งม ให เราใช เพ อความสะดวกในการเข าถ งงาน 2

3 การบ นท กเอกสาร เพ อ ส งไปย งแฟ มข อม ล ถ าพ ดถ งการบ นท กเอกสารม หลายแบบ แต แบบท น ย มก คงจะเป น "Save As" หลายคนคงจะน กในใจว าม นจะต างตรงไหนก บการบ นท กข อม ลโดยกดท ร ป แผ นด สก เก ตต การท เ รากดท ร ป ด สก กเ ป นการบ นท กเช นก น แต เป นในกรณ ทเ ราไม เคยบ นท กมาก อน หร อถ าเราบ นท กไปแล วก จะเป นการ Update แทนจะเห นได วา เราไม สามารถส งข อม ลท เ ราบ นท กไป ย งแฟ มอ น ได เลย ด งน น จ งต องมาใช Save As ม ข นตอนด งน ข น ตอนการท า 1. เข าไปท เ มน File --> Save As โปรแกรมจะแสดงหน าต าง Save As จากน น ให เราเล อก แฟ มข อม ลท เ ราต องการบ นท กไฟล Excel ลงไปในท น เ ล อก MyExcel ด งภาพ 2. ต ง ช อ ไฟล เอกสารในท น ผ มจะต ง ช อ ว า "ทดสอบการบ นท กส าเนา" ด งภาพ 3

4 3. จากน น กดป ม Save ก เป นการบ นท กข อม ลเร ยบร อย การจ ดข อความใน Cell แนวนอน จร งๆ แล วการใช งานจะเหม อนก บการจ ดข อความใน โปรแกรม Word แต ทต อ งกล าวถ งเพราะว าในบทความต อไปจะเป นการจ ดข อความอ กแบบหน ง ข น ตอนการท า เคร อ งม อท ใ ช ในการจ ดข อความแนวนอน จ ดข อความช ดซ าย จ ดข อความช ดขวา จ ดข อความให อย ก ง กลาง 1. พ มพ ขอ ความลงใน Cell โดยให ทา การย ด Cell ให กว างเพ อ จะได เห นความแตกต าง ด งภาพ 4

5 2. จะส งเกตได วา ข อความท พ ม พ ลงไปจะช ดด านซ ายของ Cell ด งน นถ าเราต องการจ ดข อความให ชด ขวาให กดท เ คร อ งม อ จะได ผล ด งภาพ 3. ถ าเราต องการจ ดข อความให อย ก ง กลาง ให ใช เคร อ งม อ จะได ผล ด งภาพ 4. ด ง น น การจ ดข อความแบบไหนก ให เล อกท เ คร อ งม อให ถก ต อง 5

6 การจ ดข อความให อย ก งกลางในแนวต ง หลายคนคงจะเก ดป ญหาในการจ ดข อความในกรณ ท Cell ส งกว าข อความท เ ราพ มพ ถ าเป ดป ญหาแบบน ล องอ านบทความน ด น ะคร บ ข น ตอนการท า 1. พ มพ ขอ ความลงใน Cell แล วทดสอบโดยการด ง Cell ให มค วามส งมากกว าข อความ ด งภาพ 2. จากน น ให เรา Click ขวาท Cell ท เ ราต องการจ ดจากน น ให เราเล อกท เ มน Format Cells ด งภาพ 6

7 3. หล งจากท เ ราได คล กท เ มน แล วจะม หน าต างข น มาให เราเล อกท เ มน Alignment ด งภาพ 4. ก าหนดร ปแบบท ช อ ง Vertical ด งภาพ 5. จากน น กด ok จะได ผล ด งภาพ 7

8 แสดงพ น ท ใ นการพ มพ ขอ ม ลใน Excel เคยสงส ยไหมคร บว าเราท เ ราสร างๆ Cell อย น น ม น เก นหน า A4 หร อหน างานท เ ราท าอย ห ร อย ง ข น ตอนการท า 1. เป ดเอกสาร Excel ท เ ราต องการพ มพ งานข น มา จะเห นได วา เราจะไม เห นขอบเขตข อม ลท ใ ช งาน การพ มพ งานเลย ด งภาพ 2. ด งน นก จะท าให เรากะหน ากระดาษท ผ ด พลาดได ว ธแ ก ให เราเข าไปท เ มน Tools --> Options จะแสดงหน าต างข น มา ด งภาพ 8

9 3. จากน น ให เราต ก เล อกท ห ว ข อ Page breaks ด งภาพ 4. จากน น กด ok เพ ยงเท าน เ วลาท เ ราพ มพ งานก จะกะหน ากระดาษได งา ยข น ด งภาพ 9

10 10

11 การเพ ม ศ นย หน าเลขหล ก เป นอ กเร อ งหน ง ท พ น กงาน Office ควรทราบ เพ อ น าไปแก ไขป ญหา งานท เ ราท าอย ข น ตอนการท า 1. พ มพ ตว เลขไปตามปกต ซ ง โดยท ว ไปเลขศ นย (0) จะไม แสดงอย ห น าเลขหล กท เ ราพ มพ ด งภาพ 2. จากน นให เราน า Mouse เล อก Column ท เ ราพ มพ เลขล าด บ ด งภาพ 11

12 3. คล กขวาท Column ท เ ราเล อกจากน น เล อกเมน Format Cells ด งภาพ 4. จะม หน าต าง Format Cell ข น มา ให เล อกท Tab เมน Number จากน น เล อก Custom ด งภาพ 12

13 5. โดยปกต จะถ กเล อกอย ท General ให เปล ย นเป นศ นย (0) จากน น ให พม พ (0) เท าก บ จ านวนท เ ราต องการจะเพ ม ไว ดา นหน าเลขหล ก ด งภาพ 6. จากน น ด ผลการเปล ย นแปลง ด งภาพ 13

14 การเปล ย นเมน ภาษาไทย - อ งกฤษ หลายคนใช งานโปรแกรม Office อาจจะไม คน เคยก บเมน ภาษาไทย หร อภาษาอ งกฤษ จร งแล วเราสามารถเปล ย นได สามารถท าได โดย ข น ตอนการท า 1. ป ดโปรแกรม Office ท ง หมดให เร ยบร อย จากน น เข าไปท เ มน ด งภาพ 2. จากน น จะข น หน าต าง Office Language Setting จากน น ท าการเล อกภาษาตามท ต องการ ด งภาพ 3. เป ดโปรแกรม Excel ข น มาจะเห นการเปล ย นแปลงของเมน จะท าการเปล ย นให ทก โปรแกรมในช ด Microsoft Office 14

15 ต ง Excel ให บน ท กงานโดยอ ตโนม ต โดยปกต เวลาท เ ราใช งาน Word จะม ระบบบ นท ก งานโดยอ ตโนม ต แต พอมาใช งานใน Excel บางคนถามว าไม มก ารบ นท กงานโดยอ ตโนม ตเ หม อนก บ Word ใช ไหม ท จ ร งก มเ หม อนก นแต เราจะต องต ดต ง เพ ม ลงไปเอง ด งต วอย าง ข น ตอนการท า 1. เป ดโปรแกรม Excel ข น มา ด งภาพ 2. จากน น เข าไปท เ มน Tools --> Add-Ins จะข น หน าต าง ด งภาพ 15

16 3. จากน น ให เล อกต ดต ง Autosave Add-in ด งภาพ 4. เพ ยงเท าน Excel ก จะท าการบ นท กงานให เราโดยอ ตโนม ต 16

17 การเปล ย น Format ต วเลขเป นข อความ หลายคนอาจจะม ปญ หาเวลาท ต อ งพ มพ เคร อ งหมาย +,-,*,... น าหน าต วเลข แล วตามด วยข อความ Excel จะไม ยอมให พม พ ด งน น เราก ควรจะเปล ย น Format ก อน ด งต วอย าง ข น ตอนการท า 1 สร างเอกสาร จากน น ท าการพ มพ ตว เลขเพ อ ท าการทดสอบ ด งภาพ 2. จากน น ท าการเล อกข อม ลท ต อ งการเปล ย น Format ด งภาพ 3. เข าไปท เ มน Format --> Cells จะข น หน าต าง ด งภาพ 17

18 4. เด มจะเป นค า General ให ทา การเปล ยนเป น Text ด งภาพ 5. เพ ยงเท าน เ ราก สามารถเปล ย น Format ต วเลขให กลายเป นข อความได แล ว 18

19 การแสดงร ปแบบว นท ร ปแบบว นท ม ห ลายร ปแบบเราสามารถท จ ะเล อกให Excel แสดงร ปแบบ ตามท เ ราต องการได ข น ตอนการท า 1. ให ทา การแดรกเมาส เล อกเซลล ทต อ งการท าการเปล ย นร ปแบบว นท 2. คล กขวาแล วคล ก เล อกแถบ Format Cells 3.จะปรากฎหน าต าง Format Cells ข น มาให คล ก เล อกท แ ถบ Date ในช อง Category ในช องซ ายม อ 19

20 4. แล วเล อกร ปแบบว นท ใ นช อง Type ในช องขวาม อ ตามต องการหล งจากน น ให คล ก ป ม OK 5. แล วร ปว นท ก จ ะเปล ย นไปเป นร ปแบบท เ ราเล อก 20

21 การค ดลอกส ตรไปวางท ต าแหน งอ นโดยไม ต องสร างใหม 1.ให ทา การเล อกเซลล ทม ส ต รแล วคล ก ขวาแล วคล ก เล อกแถบ Copy 2.แดรกเมาส เล อกเซลล ทต อ งการจะวางส ตรหล งจากน น ให กดป ม Enter 3.แล วท น ก จ ะส ตรค านวณท ง หมดในช องท เ ราต องการ 21

22 การใช Excel ในการค านวณ ในโปรแกรม Excel สามารถท จ ะใช ในการค านวณ หาค าต างๆได ซ ง ม วธ ก ารท าด งน ค ร บ 1. หล งจากเป ด โปรแกรม Excel ให กรอกข อม ลลงในเซลล ทต อ งการ ตามท ล ก ศรช ยกเว นในช องราคาส ทธ 2. คล กท เ ซลล ท จ ะใช ในการค านวณและพ มพ " = " และพ มพ ตา แหน งเซลล ทต อ งการจะ ค านวณ (ในท น จ ะใช การค ณ) และกด Enter 22

23 3.หล งจากกดป ม Enter จะได ผลด งร ป Note ในการค านวณใน Excel จะต องใส "=" ท กคร ง ซ ง ถ าไม ใส กจ ะกลายเป นข อความ 23

24 เคร อ งหมายต วด าเน นการ และส ญล กษณะท ใ ช ในการค านวณ ส าหร บเคร อ งหมายและต วด าเน นการท น า มาใช ในการค านวนด วย Excel สามารถแบ งออกตาม ร ปแบบและล กษณะการค านวณได 3 ประเภท ด งน เคร อ งหมายต วด าเน นการท ใ ช ในการค านวนค าต วเลข ได แก เคร อ งหมาย(+)ลบ( - )ค ณ( * )หาร( / )เปอร เซ นต ( % ) และยกก าล ง (^) ซ ง เคร องหมายต างๆเหล าน ส ามารถน ามาค านวณได ทง แบบไม ตอ งอ างอ งเซลล หร อจะน ามาค านวณโดย การอ างอ งเซลล ทม ข อ ม ลอย ก ไ ด เคร อ งหมายท ใ ช ในการเปร ยบเท ยบค า 2 ค า เคร อ งหมายท ใ ช ในการเปร ยบเท ยบค าต าเลข 2 ค า ม ดว ยก น 6 เคร อ งหมาย ได แก เคร อ งหมาย เท าก บ(=) มากกว า (>) มากกว าหร อเท าก บ(>=) น อยกว าหร อเท าก บ(<=) และไม เท าก บ (<>)และผลล พธ ทไ ด จากการค านวณด วยเคร อ งหมายน จ ะแสดงผลเป นค า TRUE (ถ ก) และ FALSE (ผ ด) เท าน น (จะไม แสดงผลล พธ เป นต วเลข) เคร อ งหมายท ใ ช ในการเช อ มข อความก บต วเลข และใช สา หร บอ างอ ง ในส วนของการใช เคร อ งหมายเช อ มข อความ จะน ามาใช ในกรณ ทต อ งการเช อ มข อความ หร อต วเลขให อย ภ ายในเซลล เด ยวก น โดยข อความหร อต วเลขท น า มาเช อ มเข าด วยก นจะต องค น ด วยเคร องหมาย ค าพ ดพร อมท ง ใส เคร อ งหมายเท าก บ(=)ไว ดา นหน าส ตรเสมอ เช น = ("รายร บ"&"รายจ าย") ส วนเคร อ งหมายท ใ ช ในการอ างอ ง ได แก เคร อ งหมายอ ฒภาค หร อโคลอน(:) จ ลภาค(,) และเคาะว าง 1 เคาะ( )โดยเคร อ งหมายเหล าน จ ะท าหน าท ร วมช วงของเซลล ทจ ะน ามาอ างอ งในส ตรค านวณเด ยวก น 24

25 หล กการสร างส ตรค านวณ และล าด บการค านวณ ในการสร างส ตรค านวณ จะประกอบไปด วยองค ประกอบต างๆ โดยเร ม จากเคร อ งหมายเท าก บ(=) จากน น จ งตามด วยช อ ฟ งก ชน ต วเลขหร อช อเซลล ทใ ช ในการอ างอ ง และเคร อ งหมายต วด าเน นการ เช น เคร อ งหมาย(+) ลบ( - ) ค ณ( * ) หาร( / ) เป นต น ล าด บการค านวน Excel จะท าการค านวณค าต างๆ ตามล าด บการค านวณจากซ ายไปขวา และหากในส ตรค านวณม เคร อ งหมายวงเล บก อนจากน น ก จะค านวณหาค าตอบตามล าด บของกล มเคร อ งหมายต วด าเน นการด งน 1.เคร อ งหมายยกก าล ง (^) 2.เคร อ งหมายค ณ ( * ) หาร ( / ) 3.เคร อ งหมายเช อ มข อความ ( &) 4.เคร อ งหมาย(+)ลบ( - ) 5. เคร อ งหมายเท าก บ(=) และเคร อ งหมายมากกว าน อยกว า (<และ>) 25

26 การค านวณผลรวมอ ตโนม ต (SUM) การค านวณผลรวมโดยไม ตอ งใช สต รค านวณแค คล กเมาท 1. พ มพ รายการท ต อ งการค านวณหาค าผลรวม 2. คล กเมาท ทไ อคอน "ผลรวมอ ตโนม ต " แล วลากเมาท เล อกเลขท ต อ งการค าผลรวม 26

27 3. กด Enter จะได ผลรวมตามน น 27

28 การค ดลอกร ปแบบในแถบเซลล ข น ตอนการท า ในบางคร ง เม อ เราต องการป อนต วเลขบนแผ นงานเราอาจต องการให ตว เลขในเซลล อน ม รป แบบเด ยวก นโดยท เ ราไม จา เป นต องก าหนดร ปแบบโดยการเข าท เ มน ซ ง สามารถท าได ดง น 1.คล กขวาท เ ซลล ทค ณ ต องการให เป นร ปแบบต วเลข เล อก จ ดร ปแบบเซลล หร อ เล อกท เ มน ร ปแบบ/เซลล หร อกดป ม บนค บอร ด Ctrl+1 จะปรากฏกรอบการจ ดร ปแบบเซลล ทา นสามารถเล อกประเภทของต วเลข ต าแหน งทศน ยม การใช ตว ค น หล กพ น การจ ดต าแหน ง ร ปแบบอ กษร เล อกประเภทต วเลขท ค ณ ต องการ 28

29 2.หล งจากน น คล กตกลงร ปแบบของต วเลขในเซลล กจ ะถ กเปล ย นแปลงไปตามท ค ณ ต องการ ท ง น ค ณ อาจต องการก าหนดร ปแบบเซลล ของค ณให เปล ย นไปตามท ต อ งการโดยคล กขวาท เซลล เล อกค ดลอกหล งจากน น คล กขวาท เ ซลล แล วเล อกวางแบบพ เศษหล งจากน น จะปรากฏ หน าต างให คณ เล อกร ปแบบต วเลข และต วด าเน นการ หล งจากน น คล กตกลงค ณก จะสามารถ ค ดลอกร ปแบบให เป นไปตามท ค ณ ต องการ 29

30 ว ธก ารค านวณแบบข าม Sheet 1.ให ทา การสร างข อม ลให มข อ ม ลท ง 2 ช ท ด งร ปด านล างน ร ปท 1 ร ปท 2 30

31 2.หล งจากน น ให เล อกในช ทท 2 แล วเล อกเซลล ทต อ งการจะค านวณ ให พม พ ขอ ความด งร ปแล วคล ก เล อกท sheet1 3.คล ก เล อกเซลล ทต อ งการค านวนให สง เกต ท Formula bar จะปรากฎท อ ย ข อง sheet และ เซลล ท ใ ช ในการค านวณ 31

32 4.พ มพ สต รต อจากส ตรท ป รากฏใน formula bar ด งร ป แล วกดป ม enter จะได ผลด งร ปท 2 ร ปท 1 ร ปท 2 ให สง เกต ดว า ส ตรท เ ราค านวณน น จะปรากฏในเซลล ทเ ราเล อกในตอนแรก หล งจากน น ให Copy ส ตรลงมาให ครบท กเซลล 32

33 5.หล งจากน น ให ลองท าอ กคร ง ท ช อ ง"ค ดเป นเง น"ในผลของ OT ว นหย ด และ copy ลงมาให ครบ ท กเซลล ด งร ป 33

34 ว ธก ารค านวณแบบข าม Sheet คราวท แ ล วเราได คา นวณค านวณเร อ งค า ชม.OT ก นไปแล วแต เราย งไม ได ท าการรวมยอดเง นในการท า OT ท น เ ราจะมาท ารวมยอดเง นก น 1.ให กล บมาท s heet 1 และเล อกเซลล ทเ ราต องการค านวณ => พ มพ สต รผลรวม SUM => คล ก เล อกท sheet2 ด งร ป 2.หล งจากท ค ล ก เล อกท sheet2 แล ว => คล ก เล อกเซลล ทต อ งการค านวณแต อย าล มต องม "," ค น ระหว างเซลล ด วยนะคร บ => enter 34

35 3.เราก จะได ผลรวมของ ชม. OT ท ง หมดและให copy ส ตรลงมาท กเซลล และให สง เกต ท formula bar ส ตรท เ ราค านวณน น ข อม ลของเราจะมาจาก sheet2 ท งหมด 35

36 การใส ตว เลขหร อข อความจ านวนมาก บางคร ง เราต องพ มพ เลขล าด บ หร อข อความบางอย างท เ ร ยงก นในจ านวนมาก เราม วธ ล ด ท ไ ม ต องมาน ง พ มพ ทล ะต วให เส ยเวลา ไม วา จะต องการเร ยงล าด บ หร อว าซ า ๆ ก นก ได ตามข น ตอนด งน 1. พ มพ เลข หร อข อความท ต อ งการเร ยง 2. คล กเมาท ทเ ลขหร อข อความท ต อ งการเร ยง 3. ลากเมาท ลงจะปรากฏเลขหร อข อความท เ พ ม ข น ตามล าด บ 36

37 4. เม อ ปล อยเมาท จะได ผลล พธ ดง น 5. แต ถา ต องการให ขอ ความ หร อต วเลขซ า ๆ ก น 6. ให คล กเมาท ทเ ลขหร อข อความท ต อ งการให ซา แล วลากเมาท ลง 37

38 7. เม อ ปล อยเมาท จะได ผลล พธ ดง น 8. ใช ในร ปแบบอ น ๆ 38

39 39

40 การใช เส นสร างตาราง ในโปรแกรม Excel การสร างตารางส าค ญมาก และการก าหนดเส นตารางสามารถก าหนดให ออกมาได ในหลายล กษณะ ด งน คล กเมาท ก าหนดขนาดของตารางท เราต องการสร าง คล กท ไอคอน "เส นขอบ" จะม การก าหนดเส นให หลายล กษณะข นมาให เราเล อกใช ไม ม เส นขอบ หร อสามารถใช ในการลบเส นขอบ หร อลบตารางท งหมดได 40

41 การผสานและจ ดก ง กลางเซล การรวมเซล ( หร อผสานเซล ) สามารถท าได หลายว ธ ๆ น เ ป นว ธล ด แค คล กไอคอน "ผสานและจ ดก ง กลาง" ท อ ย ด า นบนของแถบเมน เคร อ งม อเท าน น 1. พ มพ ขอ ความ ลากเมาท จา นวนช องท ต อ งการจะรวมเซล 2. คล กท เ มน ไอคอน "ผสานและจ ดก งกลาง" จะได ผลตามร ป 3. สามารถรวมเซลในแนวต ง ได 41

42 การก าหนดความส งของแถว และความกว างของคอล มน 1. คล กเมาท ทเ ลขแถวท เ ราต องการก าหนดความส ง 2. หร อคอล มน ทเ ราต องการก าหนดความกว าง 3. คล กเมาท ขวาแล วเล อกท "ความส งของแถว ( ความกว างของคอล มน )" 4. ใส ขนาดท ต อ งการ แล วคล ก "ตกลง" 42

43 5. จะได ผลล พธ ตามน การท าให เซลม ความกว างพอด กบ ข อความ การท าให ชอ งเซลม ขนาดพอด กบ ข อความท ต อ งการใส โดยว ธง า ย ๆ ไม เส ยเวลา 1. พ มพ ขอ ความในช อง โดยไม ตอ งสนใจความยาวของข อความแล ว Enter 2. วางเมาท ทข อบเซล ( ท ล ก ศรช ) แล วด บเบ ล คล ก 3. ช องเซลจะขยายพอด กบ ข อความท เ ราพ มพ ไว 43

44 4. ในทางเด ยวก น ถ าในกรณ ทช อ งเซลกว างกว าข อความก สามารถท าได 44

45 การค ดลอกช ทท ง หน า ถ าในกรณ ทข อ ม ลท ใ ช มค วามต อเน อ งก น หร อม ขอ ม ลหร อตารางซ า ๆ ก น เพ ยงแต เปล ย นเน อ หา บางส วน โดยท ต ารางหร อข อม ลหล กๆ เหม อนเด ม จะใช วธ ค ด ลอกช ทท ง ช ทแล วเปล ย นข อม ลจะง ายกว า น ง ท าตารางหร อพ มพ ขอ ม ลใหม ทง หมด 1. เป ดข อม ลหน าเด มท ส มบ รณ 2. คล กเมาท ขวาท ช อ ช ทด านล าง 45

46 3. ไปท "ย ายหร อค คลอก" 4. เล อก "(ย ายไปท ายส ด)" เม อ ต องการให อย ห น าถ ดไป หร อไม เล อกถ าต องการให อย ก อ นหน าน น แล ว Enter 5. จะได หน าใหม ทม ข อ ม ลเหม อนเด ม และช อ จะเหม อนเด มเพ ยงแต จะม "(2)" 46

47 จากน น ก เปล ย นช อ โดยการคล กเมาท ขวาท ช ท (เหม อนเด ม) ก จะได ชท ใหม ทม ข อ ม ลหร อตาราง เหม อนเด ม จากน น เราก เปล ย นข อม ลได โดยไม ตอ งสร างตารางใหม 47

48 การจ ดข อความตามแนวเอ ยงและแนวนอน ถ าเราต องการจะตกแต งห วข อตารางให มร ป แบบอ น ๆ ให เด นก อนข อความในตารางเราสามารถท าได เช น "การจ ดข อความตามแนวเอ ยงและแนวนอน" 1. พ มพ ตารางท ตอ งการจ ดข อความให เสร จ 2. เล อกช องตารางท เ ราต องการจะจ ดแล ว คล กเมาท ขวา > "จ ดร ปแบบเซลล " 3. เล อก "การจ ดต าแหน ง" 48

49 4. จะใช สามส วนท อ ธ บายไว ในร ป ตามความหมายน น ๆ 49

50 5. เล อกการวางแนวท 45 องศา (หร อแล วแต กา หนด) เล อกต ดข อความ 6. จะได หว ข อตารางให แบบท เ ราต องการ 50

51 การใช รป แบบตกแต งตารางอ ตโนม ต การตกแต งตารางให มร ป แบบ และส สน สวยงามในแบบต างๆ โดยท บ า งท เ ราไม มเ วลาหร อไม รป ว าจะ ตกแต งแบบไหนด "การใช รป แบบตกแต งตารางอ ตโนม ต " ก สามารถช วยเราได 1. พ มพ ตารางและข อม ลท เ ราต องการให เสร จ 2. ลากเมาท คล มพ น ท ต ารางท เ ราต องการจะเปล ย นร ปแบบ แล วไปท เ มน "ร ปแบบ" > "จ ดการร แแบบอ ตโนม ต " 51

52 2. จะม รป แบบส าเร จร ปมาให เราเล อกให ได 3. แต ถา เราไม ตอ งการจะใช รป แบบตามน น ท ง หมด ให คล กท "ต วเล อก" จะม "ร ปแบบท จ ะน าไปใช " ปรากฏท ด า นล าง ถ าส วนไหนท เ ราไม ตอ งการจะเปล ย นให คงเด มไว ให เล อกออก 52

53 4. แต ถา เราเล อกท ง หมด ร ปแบบท กส วนจะออกมาเหม อนร ปแบบท เ ราเล อกไว 53

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การสร างเกมส อย างง าย

การสร างเกมส อย างง าย การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

P2 การใช งานโปรแกรม P2

P2 การใช งานโปรแกรม P2 P2 การใช งานโปรแกรม P2 * Tab Trade เป นหน าสาหร บข อม ลห นและ Trading รวมอย ในหน าจอเด ยวก น พ ฒนามาจาก PRO1 * หากเผลอป ด Tab Trade (ท Default มาให ) หร อต องการมากกว าหน ง ค ณก ย งสามารถเป ดข นได ใหม

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล 17 เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล การสร างกระดาษทาการใหม กระดาษทาการ (Worksheet หร อ Spreadsheet) เป นพ นท ท ใช จ ดเก บและจ ดการก บ ข อม ล ซ งล กษณะของกระดาษทาการจะอย ในร ปของตารางขนาดใหญ ซ งแต ละตาแหน งในตาราง

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information