การใช งาน MS-Excel *********

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งาน MS-Excel *********"

Transcription

1 การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ หนก สามารถเร ยก โปรแกรม Excel ข น มาใช งานได เช นก น แถบเมน โปรแกรม เป นแถบเมน ทร วบรวมค าส ง การใช งาน Excel ท ง หมดไว บนแถบเมน น แถบช อ ไฟล งาน จะเป นแถบท อ ย บ นส ดของโปรแกรมจะแสดงรายช อ ไฟล งานท เ ราก าล งเป ดใช งานอย แถบเคร อ งม อ Standard ในช ดแถบเคร อ งม อน จ ะเป นเคร อ งม อหล กๆ ท ใ ช ในการสร างเอกสาร, เป ด เอกสาร, บ นท กเอกสาร หร อแม แต การ Print งานเป นต น แถบเคร อ งม อ Format เป นแถบเคร อ งม อท เ อาไว สา หร บจ ดร ปแบบของข อความ 1

2 ช ทงาน เป นพ น ท ท า งานโดยภายในจะประกอบด วย Cell ต างๆ แถบเคร อ งม อ Drawing เป นแถบเคร อ งม อท ร วบรวมเอาเคร อ งม อท ใ ช ในการวาดร ป หร อว ตถ ท ใช ใน เอกสาร แถบเคร อ งม อล ด ในแถบเคร อ งม อน เ ร ม ม ให เราใช งานต ง แต เวอร ชน 2000 เป นต นมาจนถ งป จจ บน ก ย งม ให เราใช เพ อความสะดวกในการเข าถ งงาน 2

3 การบ นท กเอกสาร เพ อ ส งไปย งแฟ มข อม ล ถ าพ ดถ งการบ นท กเอกสารม หลายแบบ แต แบบท น ย มก คงจะเป น "Save As" หลายคนคงจะน กในใจว าม นจะต างตรงไหนก บการบ นท กข อม ลโดยกดท ร ป แผ นด สก เก ตต การท เ รากดท ร ป ด สก กเ ป นการบ นท กเช นก น แต เป นในกรณ ทเ ราไม เคยบ นท กมาก อน หร อถ าเราบ นท กไปแล วก จะเป นการ Update แทนจะเห นได วา เราไม สามารถส งข อม ลท เ ราบ นท กไป ย งแฟ มอ น ได เลย ด งน น จ งต องมาใช Save As ม ข นตอนด งน ข น ตอนการท า 1. เข าไปท เ มน File --> Save As โปรแกรมจะแสดงหน าต าง Save As จากน น ให เราเล อก แฟ มข อม ลท เ ราต องการบ นท กไฟล Excel ลงไปในท น เ ล อก MyExcel ด งภาพ 2. ต ง ช อ ไฟล เอกสารในท น ผ มจะต ง ช อ ว า "ทดสอบการบ นท กส าเนา" ด งภาพ 3

4 3. จากน น กดป ม Save ก เป นการบ นท กข อม ลเร ยบร อย การจ ดข อความใน Cell แนวนอน จร งๆ แล วการใช งานจะเหม อนก บการจ ดข อความใน โปรแกรม Word แต ทต อ งกล าวถ งเพราะว าในบทความต อไปจะเป นการจ ดข อความอ กแบบหน ง ข น ตอนการท า เคร อ งม อท ใ ช ในการจ ดข อความแนวนอน จ ดข อความช ดซ าย จ ดข อความช ดขวา จ ดข อความให อย ก ง กลาง 1. พ มพ ขอ ความลงใน Cell โดยให ทา การย ด Cell ให กว างเพ อ จะได เห นความแตกต าง ด งภาพ 4

5 2. จะส งเกตได วา ข อความท พ ม พ ลงไปจะช ดด านซ ายของ Cell ด งน นถ าเราต องการจ ดข อความให ชด ขวาให กดท เ คร อ งม อ จะได ผล ด งภาพ 3. ถ าเราต องการจ ดข อความให อย ก ง กลาง ให ใช เคร อ งม อ จะได ผล ด งภาพ 4. ด ง น น การจ ดข อความแบบไหนก ให เล อกท เ คร อ งม อให ถก ต อง 5

6 การจ ดข อความให อย ก งกลางในแนวต ง หลายคนคงจะเก ดป ญหาในการจ ดข อความในกรณ ท Cell ส งกว าข อความท เ ราพ มพ ถ าเป ดป ญหาแบบน ล องอ านบทความน ด น ะคร บ ข น ตอนการท า 1. พ มพ ขอ ความลงใน Cell แล วทดสอบโดยการด ง Cell ให มค วามส งมากกว าข อความ ด งภาพ 2. จากน น ให เรา Click ขวาท Cell ท เ ราต องการจ ดจากน น ให เราเล อกท เ มน Format Cells ด งภาพ 6

7 3. หล งจากท เ ราได คล กท เ มน แล วจะม หน าต างข น มาให เราเล อกท เ มน Alignment ด งภาพ 4. ก าหนดร ปแบบท ช อ ง Vertical ด งภาพ 5. จากน น กด ok จะได ผล ด งภาพ 7

8 แสดงพ น ท ใ นการพ มพ ขอ ม ลใน Excel เคยสงส ยไหมคร บว าเราท เ ราสร างๆ Cell อย น น ม น เก นหน า A4 หร อหน างานท เ ราท าอย ห ร อย ง ข น ตอนการท า 1. เป ดเอกสาร Excel ท เ ราต องการพ มพ งานข น มา จะเห นได วา เราจะไม เห นขอบเขตข อม ลท ใ ช งาน การพ มพ งานเลย ด งภาพ 2. ด งน นก จะท าให เรากะหน ากระดาษท ผ ด พลาดได ว ธแ ก ให เราเข าไปท เ มน Tools --> Options จะแสดงหน าต างข น มา ด งภาพ 8

9 3. จากน น ให เราต ก เล อกท ห ว ข อ Page breaks ด งภาพ 4. จากน น กด ok เพ ยงเท าน เ วลาท เ ราพ มพ งานก จะกะหน ากระดาษได งา ยข น ด งภาพ 9

10 10

11 การเพ ม ศ นย หน าเลขหล ก เป นอ กเร อ งหน ง ท พ น กงาน Office ควรทราบ เพ อ น าไปแก ไขป ญหา งานท เ ราท าอย ข น ตอนการท า 1. พ มพ ตว เลขไปตามปกต ซ ง โดยท ว ไปเลขศ นย (0) จะไม แสดงอย ห น าเลขหล กท เ ราพ มพ ด งภาพ 2. จากน นให เราน า Mouse เล อก Column ท เ ราพ มพ เลขล าด บ ด งภาพ 11

12 3. คล กขวาท Column ท เ ราเล อกจากน น เล อกเมน Format Cells ด งภาพ 4. จะม หน าต าง Format Cell ข น มา ให เล อกท Tab เมน Number จากน น เล อก Custom ด งภาพ 12

13 5. โดยปกต จะถ กเล อกอย ท General ให เปล ย นเป นศ นย (0) จากน น ให พม พ (0) เท าก บ จ านวนท เ ราต องการจะเพ ม ไว ดา นหน าเลขหล ก ด งภาพ 6. จากน น ด ผลการเปล ย นแปลง ด งภาพ 13

14 การเปล ย นเมน ภาษาไทย - อ งกฤษ หลายคนใช งานโปรแกรม Office อาจจะไม คน เคยก บเมน ภาษาไทย หร อภาษาอ งกฤษ จร งแล วเราสามารถเปล ย นได สามารถท าได โดย ข น ตอนการท า 1. ป ดโปรแกรม Office ท ง หมดให เร ยบร อย จากน น เข าไปท เ มน ด งภาพ 2. จากน น จะข น หน าต าง Office Language Setting จากน น ท าการเล อกภาษาตามท ต องการ ด งภาพ 3. เป ดโปรแกรม Excel ข น มาจะเห นการเปล ย นแปลงของเมน จะท าการเปล ย นให ทก โปรแกรมในช ด Microsoft Office 14

15 ต ง Excel ให บน ท กงานโดยอ ตโนม ต โดยปกต เวลาท เ ราใช งาน Word จะม ระบบบ นท ก งานโดยอ ตโนม ต แต พอมาใช งานใน Excel บางคนถามว าไม มก ารบ นท กงานโดยอ ตโนม ตเ หม อนก บ Word ใช ไหม ท จ ร งก มเ หม อนก นแต เราจะต องต ดต ง เพ ม ลงไปเอง ด งต วอย าง ข น ตอนการท า 1. เป ดโปรแกรม Excel ข น มา ด งภาพ 2. จากน น เข าไปท เ มน Tools --> Add-Ins จะข น หน าต าง ด งภาพ 15

16 3. จากน น ให เล อกต ดต ง Autosave Add-in ด งภาพ 4. เพ ยงเท าน Excel ก จะท าการบ นท กงานให เราโดยอ ตโนม ต 16

17 การเปล ย น Format ต วเลขเป นข อความ หลายคนอาจจะม ปญ หาเวลาท ต อ งพ มพ เคร อ งหมาย +,-,*,... น าหน าต วเลข แล วตามด วยข อความ Excel จะไม ยอมให พม พ ด งน น เราก ควรจะเปล ย น Format ก อน ด งต วอย าง ข น ตอนการท า 1 สร างเอกสาร จากน น ท าการพ มพ ตว เลขเพ อ ท าการทดสอบ ด งภาพ 2. จากน น ท าการเล อกข อม ลท ต อ งการเปล ย น Format ด งภาพ 3. เข าไปท เ มน Format --> Cells จะข น หน าต าง ด งภาพ 17

18 4. เด มจะเป นค า General ให ทา การเปล ยนเป น Text ด งภาพ 5. เพ ยงเท าน เ ราก สามารถเปล ย น Format ต วเลขให กลายเป นข อความได แล ว 18

19 การแสดงร ปแบบว นท ร ปแบบว นท ม ห ลายร ปแบบเราสามารถท จ ะเล อกให Excel แสดงร ปแบบ ตามท เ ราต องการได ข น ตอนการท า 1. ให ทา การแดรกเมาส เล อกเซลล ทต อ งการท าการเปล ย นร ปแบบว นท 2. คล กขวาแล วคล ก เล อกแถบ Format Cells 3.จะปรากฎหน าต าง Format Cells ข น มาให คล ก เล อกท แ ถบ Date ในช อง Category ในช องซ ายม อ 19

20 4. แล วเล อกร ปแบบว นท ใ นช อง Type ในช องขวาม อ ตามต องการหล งจากน น ให คล ก ป ม OK 5. แล วร ปว นท ก จ ะเปล ย นไปเป นร ปแบบท เ ราเล อก 20

21 การค ดลอกส ตรไปวางท ต าแหน งอ นโดยไม ต องสร างใหม 1.ให ทา การเล อกเซลล ทม ส ต รแล วคล ก ขวาแล วคล ก เล อกแถบ Copy 2.แดรกเมาส เล อกเซลล ทต อ งการจะวางส ตรหล งจากน น ให กดป ม Enter 3.แล วท น ก จ ะส ตรค านวณท ง หมดในช องท เ ราต องการ 21

22 การใช Excel ในการค านวณ ในโปรแกรม Excel สามารถท จ ะใช ในการค านวณ หาค าต างๆได ซ ง ม วธ ก ารท าด งน ค ร บ 1. หล งจากเป ด โปรแกรม Excel ให กรอกข อม ลลงในเซลล ทต อ งการ ตามท ล ก ศรช ยกเว นในช องราคาส ทธ 2. คล กท เ ซลล ท จ ะใช ในการค านวณและพ มพ " = " และพ มพ ตา แหน งเซลล ทต อ งการจะ ค านวณ (ในท น จ ะใช การค ณ) และกด Enter 22

23 3.หล งจากกดป ม Enter จะได ผลด งร ป Note ในการค านวณใน Excel จะต องใส "=" ท กคร ง ซ ง ถ าไม ใส กจ ะกลายเป นข อความ 23

24 เคร อ งหมายต วด าเน นการ และส ญล กษณะท ใ ช ในการค านวณ ส าหร บเคร อ งหมายและต วด าเน นการท น า มาใช ในการค านวนด วย Excel สามารถแบ งออกตาม ร ปแบบและล กษณะการค านวณได 3 ประเภท ด งน เคร อ งหมายต วด าเน นการท ใ ช ในการค านวนค าต วเลข ได แก เคร อ งหมาย(+)ลบ( - )ค ณ( * )หาร( / )เปอร เซ นต ( % ) และยกก าล ง (^) ซ ง เคร องหมายต างๆเหล าน ส ามารถน ามาค านวณได ทง แบบไม ตอ งอ างอ งเซลล หร อจะน ามาค านวณโดย การอ างอ งเซลล ทม ข อ ม ลอย ก ไ ด เคร อ งหมายท ใ ช ในการเปร ยบเท ยบค า 2 ค า เคร อ งหมายท ใ ช ในการเปร ยบเท ยบค าต าเลข 2 ค า ม ดว ยก น 6 เคร อ งหมาย ได แก เคร อ งหมาย เท าก บ(=) มากกว า (>) มากกว าหร อเท าก บ(>=) น อยกว าหร อเท าก บ(<=) และไม เท าก บ (<>)และผลล พธ ทไ ด จากการค านวณด วยเคร อ งหมายน จ ะแสดงผลเป นค า TRUE (ถ ก) และ FALSE (ผ ด) เท าน น (จะไม แสดงผลล พธ เป นต วเลข) เคร อ งหมายท ใ ช ในการเช อ มข อความก บต วเลข และใช สา หร บอ างอ ง ในส วนของการใช เคร อ งหมายเช อ มข อความ จะน ามาใช ในกรณ ทต อ งการเช อ มข อความ หร อต วเลขให อย ภ ายในเซลล เด ยวก น โดยข อความหร อต วเลขท น า มาเช อ มเข าด วยก นจะต องค น ด วยเคร องหมาย ค าพ ดพร อมท ง ใส เคร อ งหมายเท าก บ(=)ไว ดา นหน าส ตรเสมอ เช น = ("รายร บ"&"รายจ าย") ส วนเคร อ งหมายท ใ ช ในการอ างอ ง ได แก เคร อ งหมายอ ฒภาค หร อโคลอน(:) จ ลภาค(,) และเคาะว าง 1 เคาะ( )โดยเคร อ งหมายเหล าน จ ะท าหน าท ร วมช วงของเซลล ทจ ะน ามาอ างอ งในส ตรค านวณเด ยวก น 24

25 หล กการสร างส ตรค านวณ และล าด บการค านวณ ในการสร างส ตรค านวณ จะประกอบไปด วยองค ประกอบต างๆ โดยเร ม จากเคร อ งหมายเท าก บ(=) จากน น จ งตามด วยช อ ฟ งก ชน ต วเลขหร อช อเซลล ทใ ช ในการอ างอ ง และเคร อ งหมายต วด าเน นการ เช น เคร อ งหมาย(+) ลบ( - ) ค ณ( * ) หาร( / ) เป นต น ล าด บการค านวน Excel จะท าการค านวณค าต างๆ ตามล าด บการค านวณจากซ ายไปขวา และหากในส ตรค านวณม เคร อ งหมายวงเล บก อนจากน น ก จะค านวณหาค าตอบตามล าด บของกล มเคร อ งหมายต วด าเน นการด งน 1.เคร อ งหมายยกก าล ง (^) 2.เคร อ งหมายค ณ ( * ) หาร ( / ) 3.เคร อ งหมายเช อ มข อความ ( &) 4.เคร อ งหมาย(+)ลบ( - ) 5. เคร อ งหมายเท าก บ(=) และเคร อ งหมายมากกว าน อยกว า (<และ>) 25

26 การค านวณผลรวมอ ตโนม ต (SUM) การค านวณผลรวมโดยไม ตอ งใช สต รค านวณแค คล กเมาท 1. พ มพ รายการท ต อ งการค านวณหาค าผลรวม 2. คล กเมาท ทไ อคอน "ผลรวมอ ตโนม ต " แล วลากเมาท เล อกเลขท ต อ งการค าผลรวม 26

27 3. กด Enter จะได ผลรวมตามน น 27

28 การค ดลอกร ปแบบในแถบเซลล ข น ตอนการท า ในบางคร ง เม อ เราต องการป อนต วเลขบนแผ นงานเราอาจต องการให ตว เลขในเซลล อน ม รป แบบเด ยวก นโดยท เ ราไม จา เป นต องก าหนดร ปแบบโดยการเข าท เ มน ซ ง สามารถท าได ดง น 1.คล กขวาท เ ซลล ทค ณ ต องการให เป นร ปแบบต วเลข เล อก จ ดร ปแบบเซลล หร อ เล อกท เ มน ร ปแบบ/เซลล หร อกดป ม บนค บอร ด Ctrl+1 จะปรากฏกรอบการจ ดร ปแบบเซลล ทา นสามารถเล อกประเภทของต วเลข ต าแหน งทศน ยม การใช ตว ค น หล กพ น การจ ดต าแหน ง ร ปแบบอ กษร เล อกประเภทต วเลขท ค ณ ต องการ 28

29 2.หล งจากน น คล กตกลงร ปแบบของต วเลขในเซลล กจ ะถ กเปล ย นแปลงไปตามท ค ณ ต องการ ท ง น ค ณ อาจต องการก าหนดร ปแบบเซลล ของค ณให เปล ย นไปตามท ต อ งการโดยคล กขวาท เซลล เล อกค ดลอกหล งจากน น คล กขวาท เ ซลล แล วเล อกวางแบบพ เศษหล งจากน น จะปรากฏ หน าต างให คณ เล อกร ปแบบต วเลข และต วด าเน นการ หล งจากน น คล กตกลงค ณก จะสามารถ ค ดลอกร ปแบบให เป นไปตามท ค ณ ต องการ 29

30 ว ธก ารค านวณแบบข าม Sheet 1.ให ทา การสร างข อม ลให มข อ ม ลท ง 2 ช ท ด งร ปด านล างน ร ปท 1 ร ปท 2 30

31 2.หล งจากน น ให เล อกในช ทท 2 แล วเล อกเซลล ทต อ งการจะค านวณ ให พม พ ขอ ความด งร ปแล วคล ก เล อกท sheet1 3.คล ก เล อกเซลล ทต อ งการค านวนให สง เกต ท Formula bar จะปรากฎท อ ย ข อง sheet และ เซลล ท ใ ช ในการค านวณ 31

32 4.พ มพ สต รต อจากส ตรท ป รากฏใน formula bar ด งร ป แล วกดป ม enter จะได ผลด งร ปท 2 ร ปท 1 ร ปท 2 ให สง เกต ดว า ส ตรท เ ราค านวณน น จะปรากฏในเซลล ทเ ราเล อกในตอนแรก หล งจากน น ให Copy ส ตรลงมาให ครบท กเซลล 32

33 5.หล งจากน น ให ลองท าอ กคร ง ท ช อ ง"ค ดเป นเง น"ในผลของ OT ว นหย ด และ copy ลงมาให ครบ ท กเซลล ด งร ป 33

34 ว ธก ารค านวณแบบข าม Sheet คราวท แ ล วเราได คา นวณค านวณเร อ งค า ชม.OT ก นไปแล วแต เราย งไม ได ท าการรวมยอดเง นในการท า OT ท น เ ราจะมาท ารวมยอดเง นก น 1.ให กล บมาท s heet 1 และเล อกเซลล ทเ ราต องการค านวณ => พ มพ สต รผลรวม SUM => คล ก เล อกท sheet2 ด งร ป 2.หล งจากท ค ล ก เล อกท sheet2 แล ว => คล ก เล อกเซลล ทต อ งการค านวณแต อย าล มต องม "," ค น ระหว างเซลล ด วยนะคร บ => enter 34

35 3.เราก จะได ผลรวมของ ชม. OT ท ง หมดและให copy ส ตรลงมาท กเซลล และให สง เกต ท formula bar ส ตรท เ ราค านวณน น ข อม ลของเราจะมาจาก sheet2 ท งหมด 35

36 การใส ตว เลขหร อข อความจ านวนมาก บางคร ง เราต องพ มพ เลขล าด บ หร อข อความบางอย างท เ ร ยงก นในจ านวนมาก เราม วธ ล ด ท ไ ม ต องมาน ง พ มพ ทล ะต วให เส ยเวลา ไม วา จะต องการเร ยงล าด บ หร อว าซ า ๆ ก นก ได ตามข น ตอนด งน 1. พ มพ เลข หร อข อความท ต อ งการเร ยง 2. คล กเมาท ทเ ลขหร อข อความท ต อ งการเร ยง 3. ลากเมาท ลงจะปรากฏเลขหร อข อความท เ พ ม ข น ตามล าด บ 36

37 4. เม อ ปล อยเมาท จะได ผลล พธ ดง น 5. แต ถา ต องการให ขอ ความ หร อต วเลขซ า ๆ ก น 6. ให คล กเมาท ทเ ลขหร อข อความท ต อ งการให ซา แล วลากเมาท ลง 37

38 7. เม อ ปล อยเมาท จะได ผลล พธ ดง น 8. ใช ในร ปแบบอ น ๆ 38

39 39

40 การใช เส นสร างตาราง ในโปรแกรม Excel การสร างตารางส าค ญมาก และการก าหนดเส นตารางสามารถก าหนดให ออกมาได ในหลายล กษณะ ด งน คล กเมาท ก าหนดขนาดของตารางท เราต องการสร าง คล กท ไอคอน "เส นขอบ" จะม การก าหนดเส นให หลายล กษณะข นมาให เราเล อกใช ไม ม เส นขอบ หร อสามารถใช ในการลบเส นขอบ หร อลบตารางท งหมดได 40

41 การผสานและจ ดก ง กลางเซล การรวมเซล ( หร อผสานเซล ) สามารถท าได หลายว ธ ๆ น เ ป นว ธล ด แค คล กไอคอน "ผสานและจ ดก ง กลาง" ท อ ย ด า นบนของแถบเมน เคร อ งม อเท าน น 1. พ มพ ขอ ความ ลากเมาท จา นวนช องท ต อ งการจะรวมเซล 2. คล กท เ มน ไอคอน "ผสานและจ ดก งกลาง" จะได ผลตามร ป 3. สามารถรวมเซลในแนวต ง ได 41

42 การก าหนดความส งของแถว และความกว างของคอล มน 1. คล กเมาท ทเ ลขแถวท เ ราต องการก าหนดความส ง 2. หร อคอล มน ทเ ราต องการก าหนดความกว าง 3. คล กเมาท ขวาแล วเล อกท "ความส งของแถว ( ความกว างของคอล มน )" 4. ใส ขนาดท ต อ งการ แล วคล ก "ตกลง" 42

43 5. จะได ผลล พธ ตามน การท าให เซลม ความกว างพอด กบ ข อความ การท าให ชอ งเซลม ขนาดพอด กบ ข อความท ต อ งการใส โดยว ธง า ย ๆ ไม เส ยเวลา 1. พ มพ ขอ ความในช อง โดยไม ตอ งสนใจความยาวของข อความแล ว Enter 2. วางเมาท ทข อบเซล ( ท ล ก ศรช ) แล วด บเบ ล คล ก 3. ช องเซลจะขยายพอด กบ ข อความท เ ราพ มพ ไว 43

44 4. ในทางเด ยวก น ถ าในกรณ ทช อ งเซลกว างกว าข อความก สามารถท าได 44

45 การค ดลอกช ทท ง หน า ถ าในกรณ ทข อ ม ลท ใ ช มค วามต อเน อ งก น หร อม ขอ ม ลหร อตารางซ า ๆ ก น เพ ยงแต เปล ย นเน อ หา บางส วน โดยท ต ารางหร อข อม ลหล กๆ เหม อนเด ม จะใช วธ ค ด ลอกช ทท ง ช ทแล วเปล ย นข อม ลจะง ายกว า น ง ท าตารางหร อพ มพ ขอ ม ลใหม ทง หมด 1. เป ดข อม ลหน าเด มท ส มบ รณ 2. คล กเมาท ขวาท ช อ ช ทด านล าง 45

46 3. ไปท "ย ายหร อค คลอก" 4. เล อก "(ย ายไปท ายส ด)" เม อ ต องการให อย ห น าถ ดไป หร อไม เล อกถ าต องการให อย ก อ นหน าน น แล ว Enter 5. จะได หน าใหม ทม ข อ ม ลเหม อนเด ม และช อ จะเหม อนเด มเพ ยงแต จะม "(2)" 46

47 จากน น ก เปล ย นช อ โดยการคล กเมาท ขวาท ช ท (เหม อนเด ม) ก จะได ชท ใหม ทม ข อ ม ลหร อตาราง เหม อนเด ม จากน น เราก เปล ย นข อม ลได โดยไม ตอ งสร างตารางใหม 47

48 การจ ดข อความตามแนวเอ ยงและแนวนอน ถ าเราต องการจะตกแต งห วข อตารางให มร ป แบบอ น ๆ ให เด นก อนข อความในตารางเราสามารถท าได เช น "การจ ดข อความตามแนวเอ ยงและแนวนอน" 1. พ มพ ตารางท ตอ งการจ ดข อความให เสร จ 2. เล อกช องตารางท เ ราต องการจะจ ดแล ว คล กเมาท ขวา > "จ ดร ปแบบเซลล " 3. เล อก "การจ ดต าแหน ง" 48

49 4. จะใช สามส วนท อ ธ บายไว ในร ป ตามความหมายน น ๆ 49

50 5. เล อกการวางแนวท 45 องศา (หร อแล วแต กา หนด) เล อกต ดข อความ 6. จะได หว ข อตารางให แบบท เ ราต องการ 50

51 การใช รป แบบตกแต งตารางอ ตโนม ต การตกแต งตารางให มร ป แบบ และส สน สวยงามในแบบต างๆ โดยท บ า งท เ ราไม มเ วลาหร อไม รป ว าจะ ตกแต งแบบไหนด "การใช รป แบบตกแต งตารางอ ตโนม ต " ก สามารถช วยเราได 1. พ มพ ตารางและข อม ลท เ ราต องการให เสร จ 2. ลากเมาท คล มพ น ท ต ารางท เ ราต องการจะเปล ย นร ปแบบ แล วไปท เ มน "ร ปแบบ" > "จ ดการร แแบบอ ตโนม ต " 51

52 2. จะม รป แบบส าเร จร ปมาให เราเล อกให ได 3. แต ถา เราไม ตอ งการจะใช รป แบบตามน น ท ง หมด ให คล กท "ต วเล อก" จะม "ร ปแบบท จ ะน าไปใช " ปรากฏท ด า นล าง ถ าส วนไหนท เ ราไม ตอ งการจะเปล ย นให คงเด มไว ให เล อกออก 52

53 4. แต ถา เราเล อกท ง หมด ร ปแบบท กส วนจะออกมาเหม อนร ปแบบท เ ราเล อกไว 53

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information