แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559"

Transcription

1 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย

2 บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ เพ อใช เป นแผนกาก บท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในกรอบระยะเวลา 5 ป ซ งการ จ ดท าแผนด งกล าวเป นการด าเน นการตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท (พ.ศ ) ภายใต ประเด นย ทธศาสตร ท 6 และตามเกณฑ การประเม นของ สกอ. ต วบ งช ท 2.4 ท ก าหนดให มหาว ทยาล ยม แผนพ ฒนา คณาจารย และบ คลากรสายสสน น รวมท งนโยบายของผ บร หารท ม งเน นให ม การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให ม ความ เป นม ออาช พ เป นผ น าทางว ชาการและการว จ ย และจากการว เคราะห สถานการณ ของมหาว ทยาล ยในป จจ บ น ซ งแผน ด งกล าวได ผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยแล ว เม อว นท 2 มกราคม 2556 ในการประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท /2556 การจ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล จะเน นแนวทางการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารบ คคล (HR Scorecard) ของส าน กงาน ก.พ. โดยสาระส าค ญ ประกอบด วย ท มาและแนวทางการพ ฒนาบ คลากร ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนงาน โครงการ / ก จกรรรมเพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ด ค าโครงการ และในการด าเน นการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ โดย แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล จะเป นกลไกส าค ญเพ อข บเคล อนแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยด าเน นการภายใต 2 ม ต ค อ ม ต ด าเน นงานโดยฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย และม ต ของ คณะ งานต าง ๆ ท ม ส วนร วมผล กด นให การด าเน นงานภายใต ภารก จและโครงการต าง ๆ บรรล เป าประสงค ม งส ว ส ยท ศน ท กาหนดร วมก นได มหาว ทยาล ยม ความคาดหว งให แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ย ธรรมศาสตร ฯ ฉบ บน เป น เคร องม อช วยให งานต างๆของมหาว ทยาล ยสามารถพ ฒนาศ กยภาพบ คคลากรของมหาว ทยาล ย ไปส ผลส มฤทธ ตาม ท วางไว และพร อมท จะข บเคล อนมหาว ทยาล ยไปส ว ส ยท ศน ท ต งไว ต อไป ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย มกราคม 2556

3 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ถ อเป นก ญแจส าค ญท จะน าองค กรไปส ความส าเร จ เน องจากบ คลากร จะเป นผ ผล กด นให ภารก จต างๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น องค กรจ าเป นจะต องม การกาหนดกรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะสอดคล องตาม และย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อ มหาว ทยาล ย แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท (พ.ศ ) และนโยบายของผ บร หาร มหาว ทยาล ย ก าหนดให มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เป นสถาบ นว ชาการท ได มาตรฐานช นน าของเอเช ยและต ด อ นด บ 40 แรกในภ ม ภาคเอเช ย โดยม งเน นการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท จะไปใช สสน นนโยบายของร ฐ ในเร องเศรษฐก จ และเป นมหาว ทยาล ยแกนน าของความร วมม อทางว ชาการในกล มประเทศอาเซ ยนโดย เช อมโยงก บมหาว ทยาล ยท เป นผ น าของเอเช ย จ งมหาว ทยาล ยจ งจ าเป นต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถปฏ บ ต งาน และผล ตผลงานท เป นประโยชน ต องาน มหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต และย งเป นการเตร ยมความพร อมของบ คลากร ให สามารถรองร บ และเป นผ น าการ เปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอ กด วย มหาว ทยาล ยจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ ให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จและนโยบายของมหาว ทยาล ย โดยก าหนดเป น ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ท ม งเน นการบร หารทร พยากรบ คคลและระบบการประเม นผลโดยอ งระบบ สมรรถนะ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถหล กให แก บ คลากร โดยน าแนวความค ดการบร หารงานเพ อให เก ด ผลสาเร จอย างรอบด านในม ต ต าง ๆ (HR Scorecard) มาใช ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ซ งป จจ ย ท เป นต วก าหนดสมรรถนะระบบบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย จะประเม นจาก มาตรฐาน ความสาเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคลในมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย 5 ม ต ด งน ม ต ท ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยหร องานม แนวทางหร อว ธ การบร หารบ คคล ด งน ม นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บ พ นธก จของมหาว ทยาล ย ม การวางแผนและบร หารก าล งคน ม การบร หารกาล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง ม การสร าง พ ฒนา และส บทอดของตาแหน ง 2

4 ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ยและงาน (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลม ความถ กต องและท นสม ย ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย ค าใช จ ายในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล สะท อนผล ตภาพ กาล งและความค มค า ม การใช เทคโนโลย เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรมน ษย (HRM Programme Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย และ งานก อให เก ดผลด งต อไปน การร กษาไว ซ งบ คลากรท จาเป นต อการบรรล พ นธก จของส วนราชการ ความพ งพอใจของบ คลากร ต อนโยบายแผนงานโครงการ และมาตรการด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ว ฒนธรรมและบรรยากาศการทางานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง ม ระบบการบร หารผลงาน และม ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผลซ งเช อมโยงก บผลตอบแทน ม ต ท 4 ความพร อมร บด านการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Accountability) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยและงานจะต อง ร บต อการต ดส นใจ และผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล และการดาเน นการทางว น ย บนหล กการของความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม ม ความโปร งใสของการบร หารทร พยากรบ คคล และพร อมให ม การตรวจสอบ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ต : ความสมด ลระหว างช ว ตและการท างาน หมายถ ง การท มหาว ทยาล ย หร องานม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร ด งน บ คลากรม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการทางาน และระบบงาน ม การจ ดสว สด การและส งอานวยความสะดวกเพ มเต มจากสว สด การตามกฎหมาย ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บผ ปฏ บ ต งาน และ ระหว างผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง

5 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เป นสถาบ นช นนาท ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาบ คลากรท กกล มให ม สมรรถนะและศ กยภาพด านว จ ย ด านบร การว ชาการ ด านบร หารมหาว ทยาล ยและม จ ตสาธารณะ โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาลและผลส มฤทธ ของงาน เพ อสสน นและข บเคล อนสถาบ นส การเป นมหาว ทยาล ยช นนาของ อาเซ ยน พ นธก จ. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 2. สร างผ นาท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการและข บเคล อนสถาบ นส ความเป นเล ศในระด บ อาเซ ยน 3. พ ฒนาข ดความสามารถ และความก าวหน าในสายงานอาช พของบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง และเป นระบบ 4. ส งเสร มให ม การสร างองค ความร งานว จ ย งานสร างสรรค ท ได มาตรฐาน งานบร การว ชาการท ม ค ณค าต อส งคมเพ อตอบสนองความต องการของประเทศ 5. เสร มสร างการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และเสร มสร างค าน ยมและจ ตสาน กท ร บต อส งคมและส วนรวม 6. เสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานท ด เหมาะสมและเป นธรรม เพ อให การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยสอดร บก บว ส ยท ศน และพ นธก จในการบร หาร บ คลากรด งกล าวของมหาว ทยาล ย บรรล ผลส าเร จครอบคล มท งในเช งปร มาณและค ณภาพ ท งในส วนของ บ คลากรสายว ชาการและสายสสน น โดยม จ านวนท เพ ยงพอ ม ค ณภาพเหมาะสม ม ส ดส วนค ณว ฒ และ ต าแหน งทางว ชาการอย ในระด บท ได มาตรฐานตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาและมหาว ทยาล ย ก าหนด รวมท งการพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพตรงตาม ว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย ด งน น ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย จ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ในช วง 5 ป ด งน

6 แผนผ งย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เป นสถาบ นช นนาท ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาบ คลากรท กกล มให ม สมรรถนะและศ กยภาพด านว จ ย ด านบร การว ชาการ ด านบร หาร มหาว ทยาล ยและม จ ตสาธารณะ โดยย ดหล กธรรมาภ บาลและผลส มฤทธ ของงาน เพ อสสน นและข บเคล อนสถาบ นส การเป นมหาว ทยาล ยช นนาของอาเซ ยน พ นธก จ. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 2. สร างผ นาท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการและข บเคล อนสถาบ นส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน 3. พ ฒนาข ดความสามารถ และความก าวหน าในสายงานอาช พของบ คลากรท กระด บอย างต อเน องและเป นระบบ 4. ส งเสร มให ม การสร างองค ความร งานว จ ย งานสร างสรรค ท ได มาตรฐา น งานบร การว ชาการท ม ค ณค าต อส งคมเพ อตอบสนองความต องการของประเทศ 5. เสร มสร างการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และเสร มสร างค าน ยมและจ ตสาน กท ร บต อส งคมและส วนรวม 6. เสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานท ด เหมาะสมและเป นธรรม ประเด น ย ทธศาสตร. วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย 2. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ย ท กระด บให เป นผ นาการข บเคล อนนโยบายและนา มหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน 3. สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กร ท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กรสามารถ แข งข นได ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต นานาชาต เป าประสงค. มหาว ทยาล ยม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บ ภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย 2. มหาว ทยาล ยม ระบบการสรรหา ค ดเล อก บ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความพร อม ทางด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผนอ ตรากาล ง. ผ บร หารท กระด บได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบ และต อเน อง 2. บ คลากรม ศ กยภาพและม ความพร อมท จะเข าส ตาแหน งบร หารเพ อทดแทนผ บร หารเด ม. มหาว ทยาล ยม ความร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ น ๆ ก บงาน ภายในประเทศและต างประเทศ 2. บ คลากรม ความพร อมในการเข าส ประชาคม อาเซ ยน กลย ทธ. ส งเสร มและสสน นให งานม การจ ดทา แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและท ศทางการ พ ฒนามหาว ทยาล ย 2. สร างระบบและกลไกการสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และ ความพร อมทางด าน จ ตใจและอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ.สร างระบบพ ฒนาผ บร หารท กระด บ 2. ส งเสร มการพ ฒนาผ บร หารท กระด บให ม ศ กยภาพ ม ความเป นผ นาพร อมข บเคล อนนโยบายขององค กร 3. สร างระบบการพ ฒนาบ คลากรเพ อเตร ยมความ พร อมเข าส ต าแหน งบร หาร 2.. สสน นการสร างความร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ก บงาน ภายในประเทศและต างประเทศ 2. ส งเสร มและสสน นให บ คลากรไปประช ม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรมในกล มประเทศ อาเซ ยน

7 5 ว ส ยท ศน : พ นธก จ ประเด น ย ทธศาสตร 4. พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน น การบร หารจ ดการและการต ดส นใจ ของมหาว ทยาล ย 5. พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและ ท กษะว ชาช พ และม ความม นคง ก าวหน าในสายอาช พ 6. พ ฒนาการบร หารจ ดการใน มหาว ทยาล ยตามหล กธรรมาภ บาล 7. พ ฒนาส งเสร มค ณภาพช ว ตของ บ คลากร เป าประสงค. ระบบฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคล สามารถ สสน นการบร หารจ ดการและ ปฏ บ ต งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ. บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะ และท กษะว ชาช พให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. บ คลากรได ร บการส งเสร มความ ม นคงและก าวหน าในสายอาช พ 3. มหาว ทยาล ยม ระบบแรงจ งใจเพ อ ร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ไว ในองค กร. มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. มหาว ทยาล ยม ระบบและกลไกด าน การประเม นผลการปฏ บ ต งานและ บร หารงานของบ คลากรท กระด บอย าง โปร งใสและเป นธรรม. บ คลากรได ร บการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต สว สด การ สภาพแวดล อม และ ส ขภาวะอย างม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ. ส งเสร มการพ ฒนาฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หารเพ อ ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน 2.ส งเสร มการใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากรบ คคลร วมก น. สร างระบบและกลไกในการพ ฒนา บ คลากรให ม ศ กยภาพ สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรท ก ระด บให สามารถปฏ บ ต งานได อย าง เป นม ออาช พ 3. สร างเส นทางความก าวหน าในสาย อาช พ เพ อส งเสร มความก าวหน าของ บ คลากร 4. สร างระบบกลไกในการบร หาร บ คคลท ช ดเจนและเป นธรรม 5. พ ฒนาร ปแบบสว สด การ/ส งจ งใจ และกาหนดผลตอบแทนให เหมาะสม ก บความร ความสามารถและผลงาน.. ปร บเปล ยนกระบวนท ศน การ บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล 2. ส งเสร มและสสน นให งาน นาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการ บร หารจ ดการ 3. ส งเสร มบ คลากรให ประพฤต ตาม จรรยาบรรณและว ชาช พ 4. เสร มสร างความร ความเข าใจแก บ คลากรในงานเก ยวก บ หล กเกณฑ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน. สร างแผนปฏ บ ต การ พ ฒนาค ณภาพ ช ว ต และสร างความผาส กของ บ คลากร

8 ประเด นย ทธศาสตร 6 ย ทธศาสตร ท : วางแผนอ ตรากาล งและสรรหาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย เป าประสงค. มหาว ทยาล ยม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย.2 มหาว ทยาล ยม ระบบการสรรหา ค ดเล อกบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความพร อม ทางด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บแผนอ ตรากาล ง ต วช ว ด.. ของงานท ม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย.2. จานวนงานท สามารถสรรหาบ คลากรได ตามแผนอ ตรากาล ง ย ทธศาสตร ท 2: ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ยท กระด บให สามารถเป นผ นาการ ข บเคล อนนโยบายและนามหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน เป าประสงค 2. ผ บร หารท กระด บได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบและต อเน อง 2.2 บ คลากรม ศ กยภาพและม ความพร อมท จะเข าส ตาแหน งบร หารเพ อทดแทนผ บร หารเด ม ต วช ว ด 2.. ระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร 2..2 ของผ บร หารแต ละระด บท ได ร บการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร 2.2. ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาเพ อรองร บตาแหน งบร หาร ตามแผนพ ฒนาบ คคลเพ อ เตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan)

9 7 ย ทธศาสตร ท 3: สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กรท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กร สามารถแข งข นได ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต เป าประสงค 3. มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ความร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ก บงานภายในประเทศ และต างประเทศ 3.2 บ คลากรม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ด 3.. จานวนโครงการหร อก จกรรมท ม ความร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ระหว างงานภายในและต างประเทศ 3.2. จานวนก จกรรมเก ยวก บการส งเสร มความร ส กร วม ความตระหน กถ งหน าท ในการเป น ประชากรอาเซ ยนโดยการจ ดประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม หร ออ น ๆ ย ทธศาสตร ท 4: พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน นการบร หาร จ ดการและการต ดส นใจของมหาว ทยาล ย เป าประสงค 4. ระบบฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคล สามารถสสน นการบร หารจ ดการ และปฏ บ ต งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด งาน มาก 4.. จานวนระบบย อยของฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลท ปร บปร งสาเร จ 4..2 จานวนงานท นาระบบฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลมาใช ใน 4..3 ของผ ใช ฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลม ความพ งพอใจอย ในระด บ

10 8 ย ทธศาสตร ท 5: พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะว ชาช พ และม ความม นคงก าวหน าในสายอาช พ เป าประสงค 5. บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะและท กษะว ชาช พให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.2 บ คลากรได ร บการส งเสร มความม นคงและก าวหน าในสายอาช พ 5.3 มหาว ทยาล ยม ระบบแรงจ งใจเพ อร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ไว ใน องค กร ต วช ว ด 5.. ความสาเร จ ของการจ ดทาแผนพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร 5..2 ของงานท ม แผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) 5..3 ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะตามสายงาน 5..4 ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาความร ท กษะการปฏ บ ต งาน ตามสมรรถนะ/ ภารก จ หล ก/นโยบาย 5.2. ของบ คลากรท ได ร บการส งเสร มความก าวหน าในสายอาช พ ความพ งพอใจในระบบกลไกการบร หารบ คคลท ช ดเจนและเป นธรรมในระด บมาก 5.3. จานวนงานท ม การส งเสร มและสร างแรงจ งใจเพ อร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ย ทธศาสตร ท 6: พ ฒนาการบร หารจ ดการในมหาว ทยาล ยด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค 6. มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล 6.2 มหาว ทยาล ยม ระบบและกลไกด านการประเม นผลการปฏ บ ต งานและบร หารงานของบ คลากร ท กระด บอย างโปร งใสและเป นธรรม

11 ต วช ว ด 6.. ระด บความสาเร จในการนาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หารจ ดการ 6..2 ความพ งพอใจในการบร หารจ ดการของงานอย ในระด บมาก 6..3 จานวนข อร องเร ยนในการกระทาผ ดจรรยาบรรณและว ชาช พ 6.2. ของงานท ม การประกาศหล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งานให ผ ใต บ งค บบ ญชาทราบก อนการประเม น 9 ย ทธศาสตร ท 7 : การพ ฒนาส งเสร มค ณภาพช ว ตของบ คลากร เป าประสงค 7. บ คลากรได ร บการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต สว สด การ สภาพแวดล อมและส ขภาวะอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด 7.. ระด บความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของมหาว ทยาล ย 7..2 จานวนรายการเพ มเต ม/ ปร บปร ง สว สด การและส งอานวยความสะดวกท บ คลากรได ร บ เพ มเต มจากสว สด การท กฎหมายกาหนด 7..3 จานวนก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ท ด ระหว างผ บร หารและบ คลากร

12 0 ประเด นย ทธศาสตร ท : วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป าประสงค ต วช ว ด. มหาว ทยาล ยม แผน อ ตรากาล งท สอดคล อง ก บภารก จและท ศทาง การพ ฒนามหาว ทยาล ย.2 มหาว ทยาล ยม ระบบ การสรรหา ค ดเล อก บ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความ พร อมทางด านจ ตใจ และ อารมณ เข าส องค กรอย าง ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผน อ ตรากาล ง.. ของ งานท ม แผน อ ตรากาล งท สอดคล อง ก บภารก จและท ศ ทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย.2. จานวนงาน ท สามารถสรรหา บ คลากรได ตามแผน อ ตรากาล ง ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ส งเสร มและส สน นให งานม การ จ ดทาแผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย งาน สร างระบบและกลไก การสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความพร อมทาง ด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 2: ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ยท กระด บให สามารถเป นผ นาการข บเคล อนนโยบายและนา มหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน เป าประสงค ต วช ว ด 2. ผ บร หารท กระด บ ได ร บการพ ฒนาอย าง เป นระบบและต อเน อง 2.. ระด บความสาเร จ ในการจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร 2..2 ของ ผ บร หารแต ละระด บท ได ร บการพ ฒนาตาม แผนพ ฒนาสมรรถนะ ผ บร หาร ระด บ ( 5) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างระบบพ ฒนา ผ บร หารท กระด บ ส งเสร มการพ ฒนา ผ บร หารท กระด บให ม ศ กยภาพ ม ความเป น ผ นาพร อมข บเคล อน นโยบายขององค กร

13 เป าประสงค ต วช ว ด 2.2 บ คลากรม ศ กยภาพ และม ความพร อมท จะ เข าส ตาแหน งบร หารเพ อ ทดแทนผ บร หารเด ม 2.2. ของ บ คลากรท ได ร บการ พ ฒนาเพ อรองร บ ตาแหน งบร หาร ตาม แผนพ ฒนาบ คคลเพ อ เตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างระบบการ พ ฒนาบ คลากรเพ อ เตร ยมความพร อมเข า ส ตาแหน งบร หาร ย ทธศาสตร ท 3 : สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กรท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กรสามารถแข งข นได ใน ระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต เป าประสงค ต วช ว ด 3. มหาว ทยาล ยม ความ ร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และ ด านอ นๆ ก บงาน ภายในประเทศและ ต างประเทศ 3.2 บ คลากรม ความ พร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 3.. จานวนโครงการ หร อก จกรรมท ม ความ ร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และ ด านอ นๆ ระหว าง งานภายในและ ต างประเทศ 3.2. จานวนก จกรรม เก ยวก บการส งเสร ม ความร ส กร วม ความ ตระหน กถ งหน าท ใน การเป นประชากร อาเซ ยนโดยการจ ด ประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม หร ออ น ๆ ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ โครง สสน นการ การ สร างความร วมม อ ด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ก บ งานภายใน ประเทศ และ ต างประเทศ ก จกรรม ส งเสร มและ สสน นให บ คลากร ไปประช ม/ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม ในกล มประเทศ อาเซ ยน

14 2 ย ทธศาสตร ท 4: พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน นการบร หารจ ดการและการต ดส นใจของ มหาว ทยาล ย เป าประสงค ต วช ว ด 4. ระบบฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคล สามารถสสน น การบร หารจ ดการและ ปฏ บ ต งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.. จานวนระบบย อย ของฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลท ปร บปร งสาเร จ 4..2 จานวนงาน ท นาระบบฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลมาใช ในงาน 4..3 ของผ ใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลม ความพ งพอใจ อย ในระด บมาก ระบบ งาน ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ส งเสร มการพ ฒนา ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลเพ อ ประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งาน 2. ส งเสร มการใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลร วมก น ย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะว ชาช พ และม ความม นคงก าวหน าในสายอาช พ เป าประสงค ต วช ว ด 5. บ คลากรได ร บการ พ ฒนาสมรรถนะและ ท กษะว ชาช พให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.. ความสาเร จ ของการ จ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะบ คลากร 5..2 ของ งานท ม แผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างระบบและ กลไกในการพ ฒนา บ คลากรให ม ศ กยภาพ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาสมรรถนะ ของบ คลากรท กระด บ ให สามารถปฏ บ ต งาน ได อย างเป นม ออาช พ

15 เป าประสงค ต วช ว ด ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ของ บ คลากรท ได ร บการ พ ฒนาความร ท กษะ การปฏ บ ต งาน ตาม สมรรถนะ/ ภารก จ หล ก/นโยบาย บ คลากรได ร บการ ส งเสร มความม นคงและ ก าวหน าในสายอาช พ 5.3 มหาว ทยาล ยม ระบบ แรงจ งใจเพ อร กษา บ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ไว ในองค กร 5.2. ของ บ คลากรท ได ร บการ ส งเสร ม ความก าวหน า ในสายอาช พ ความพ ง พอใจในระบบกลไก การบร หารบ คคลท ช ดเจนและเป นธรรมใน ระด บมาก 5.3. จานวนงาน ท ม การส งเสร มและ สร างแรงจ งใจเพ อร กษา บ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) งาน สร างเส นทางความ ก าวหน าในสายอาช พ เพ อส งเสร มความ ก าวหน าของบ คลากร 2. สร างระบบกลไกใน การบร หารบ คคลท ช ดเจนและเป นธรรม พ ฒนาร ปแบบ สว สด การ/ส งจ งใจ และกาหนด ผลตอบแทนให เหมาะสมก บความร ความสามารถและ ผลงาน ย ทธศาสตร ท 6: พ ฒนาการบร หารจ ดการในมหาว ทยาล ยด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ต วช ว ด 6. มหาว ทยาล ยม การ บร หารจ ดการตามหล ก ธรรมาภ บาล 6.. ระด บความสาเร จ ในการนาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หาร จ ดการ ระด บ ( 5) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ปร บเปล ยน กระบวนท ศน การบร หารจ ดการ ด วยหล กธรรมาภ บาล

16 เป าประสงค ต วช ว ด 6..2 ความพ ง พอใจในการบร หาร จ ดการของงาน อย ในระด บมาก 6..3 จานวนข อ เร อง ร องเร ยนในการกระทา ผ ดจรรยาบรรณและ ว ชาช พ 6.2 มหาว ทยาล ยม ระบบ และกลไกด านการ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งานและบร หาร งานของบ คลากรท ก ระด บอย างโปร งใสและ เป นธรรม 6.2. ของ งานท ม การ ประกาศหล กเกณฑ การ ประเม นผลการปฏ บ ต งานให ผ ใต บ งค บบ ญชา ทราบก อนการประเม น ย ทธศาสตร ท 7: พ ฒนาส งเสร มค ณภาพช ว ตของบ คลากร เป าประสงค ต วช ว ด 7. บ คลากรได ร บ การพ ฒนาค ณภาพช ว ต สว สด การ สภาพแวดล อมและ ส ขภาวะอย างม ประส ทธ ภาพ 7.. ระด บความ พ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของมหาว ทยาล ย 7..2 จานวนรายการ เพ มเต ม/ ปร บปร ง สว สด การและส ง อานวยความสะดวกท บ คลากรได ร บเพ มเต ม จากสว สด การท กฎหมายกาหนด 7..3 จานวนก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ท ด ระหว างผ บร หารและ บ คลากร 4 ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ส งเสร มและ สสน นให งานนาหล ก ธรรมาภ บาลมาใช ใน < 5 < 5 < 3 < 3 < 3 การบร หารจ ดการ เสร มสร างความร ความเข าใจแก บ คลากรในงาน เก ยวก บหล กเกณฑ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ระด บ (0 5) รายการ ก จกรรม ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างแผนปฏ บ ต การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต และสร างความ ผาส กของบ คลากร

17 แผนงานโครงการ/ ก จกรรม เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ม ต ท ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท : วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป าประสงค ท. กลย ทธ ท มหาว ทยาล ยม แผน ส งเสร มและสสน นให อ ตรากาล งท สอดคล อง งานม การจ ดทาแผน ก บภารก จและท ศทาง อ ตรากาล งท สอดคล องก บ การพ ฒนามหาว ทยาล ย ภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย.. ของงาน ท ม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและ ท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย ข อม ลเพ มเต ม * การร กษาระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนอ ตราก าล ง โครงการ/ ก จกรรม. โครงการอบรม ส มมนา/ บรรยายเก ยวก บการว เคราะห อ ตรากาล ง 2. โครงการต ดตามการจ ดทา แผนอ ตรากาล ง จานวนคร งท จ ด โครงการให ความร ของงาน ท ม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย คร ง 00 00* 00* 00* ห วหน างาน และ ท เก ยวข อง ห วหน างาน และ ท เก ยวข อง

18 เป าประสงค / เป าประสงค ท.2 มหาว ทยาล ยม ระบบการ สรรหา ค ดเล อกบ คลากร ท ม ความร ความสามารถ และความพร อมทางด าน จ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผน อ ตรากาล ง ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 2 สร างระบบและกลไกการ สรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถและความพร อม ทางด านจ ตใจ และอารมณ เข า ส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ.2. จานวนงานท สามารถสรรหาบ คลากรได ตามแผนอ ตรากาล ง งาน โครงการ/ ก จกรรม. การจ ดทาแผนสรรหา บ คลากร จานวนงานท ม สรรหาบ คลากรได ตาม แผนอ ตรากาล ง งาน บ คลากร มธ. / งาน 2

19 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 2: ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ยท กระด บให สามารถเป นผ นาการข บเคล อนนโยบายและนามหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน เป าประสงค ท 2. กลย ทธ ท ผ บร หารท กระด บได ร บการ สร างระบบพ ฒนาผ บร หารท ก พ ฒนาอย างเป นระบบและ ระด บ ต อเน อง 2.. ระด บความสาเร จใน การจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร* ระด บ ( 5) 3 5 5** 5** โครงการ/ ก จกรรม. การจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หารท กระด บ (ระด บต น ระด บกลาง และ ระด บส ง) *** ระด บความสาเร จใน การจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร ข อม ลเพ มเต ม * กระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร ประกอบด วย 5 ข นตอน ) ประช มผ บร หารงานเพ อทบทวนพจนาน กรมสมรรถนะผ บร หาร (รวมสมรรถนะของผ ท จะเข าส ตาแหน งบร หาร) 2) กาหนดแนวทางทดสอบระบบประเม นสมรรถนะผ บร หาร 3) ประเม นสมรรถนะ และจ ดทามาตรฐานการพ ฒนาสมรรถนะผ บร หารท กระด บ 4) สร างความเข าใจแก บ คลากรในงานเพ อประกอบการประเม น 5) ต ดตามประเม นผล และพ ฒนาระบบบร หารสมรรถนะ ระด บการดาเน นการตามค าต วช ว ด ระด บ 3 หมายถ ง ม การดาเน นการตามข นตอนข างต น 3 ข นตอน ระด บการดาเน นการตามค าต วช ว ด ระด บ 5 หมายถ ง ม การดาเน นการตามข นตอนข างต น 5 ข นตอน ** การร กษาระด บความสาเร จหล งจากดาเน นการครบท กข นตอนของกระบวนการจ ดทาแผน *** ผ บร หารตามแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร ได แก ) ผ บร หารระด บต น หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง ห วหน างาน 2) ผ บร หารระด บกลาง (สายสสน นว ชาการ) หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง ผ อานวยกอง ผ อานวยการสาน กงาน เลขาน การคณะ/ สาน ก/ สถาบ น ผ บร หารระด บกลาง (สายว ชาการ) หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง ห วหน าภาคว ชา 3) ผ บร หารระด บส ง หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง รองอธ การบด ผ ช วยอธ การบด คณบด รองคณบด ผ อานวยการสาน ก/ สถาบ น ระด บ ( 5) 3 5 5** 5** ผ บร หาร ท กระด บ 3

20 เป าประสงค / 2..2 ของผ บร หาร แต ละระด บท ได ร บการ พ ฒนาตามแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 2 ส งเสร มการพ ฒนาผ บร หาร ท กระด บให ม ศ กยภาพ ม ความเป นผ นาพร อม ข บเคล อนนโยบายขององค กร โครงการ/ ก จกรรม. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บต น 2. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บกลาง (สายว ชาการ) 3. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บกลาง (สายสสน น ว ชาการ) 4. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บส ง 5.โครงการเพ มพ นศ กยภาพ ผ บร หารระด บส ง ของผ บร หาร แต ละระด บท ได ร บการ พ ฒนาตามแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร ผ บร หาร ท กระด บ 4

21 เป าประสงค / เป าประสงค ท 2.2 บ คลากรม ศ กยภาพและ ม ความพร อมท จะเข าส ตาแหน งบร หารเพ อ ทดแทนผ บร หารเด ม ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 3 สร างระบบการพ ฒนา บ คลากรเพ อเตร ยมความ พร อมเข าส ตาแหน งบร หาร 2.2. ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาเพ อรองร บ ตาแหน งบร หาร ตาม แผนพ ฒนาบ คคลเพ อ เตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) โครงการ/ ก จกรรม. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา บ คคลเพ อเตร ยมความพร อม ส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) 2. การจ ดทาฐานข อม ลรายช อ ผ ม ศ กยภาพท จะเข าส ตาแหน งบร หาร ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาเพ อ รองร บตาแหน งบร หาร ตามแผนพ ฒนาบ คคล เพ อเตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) ของการจ ดทา ฐานข อม ลรายช อผ ม ศ กยภาพท จะเข าส ตาแหน งบร หาร บ คลากร มธ. บ คลากรท ผ านการพ ฒนา เพ อรองร บ ตาแหน ง บร หาร 5

22 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 3: สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กรท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กรสามารถแข งข นได ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต เป าประสงค ท 3. กลย ทธ ท มหาว ทยาล ยม ความร วมม อ สสน นการสร างความ ด านว ชาการ ร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ด านอ นๆ ก บงาน ก บงานภายในประเทศ ภายในประเทศและ และต างประเทศ ต างประเทศ โครงการ/ ก จกรรม 3.. จานวนโครงการ โครง โครงการ/ก จกรรมประสาน จานวนโครงการหร อ โครง หร อก จกรรมท ม ความ การ ความร วมม อด านว ชาการ ก จกรรมท ม ความ การ ร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรมและด านอ นๆ ร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม ก บงานต างๆ ก บ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ระหว าง มหาว ทยาล ยในและ และด านอ นๆ ระหว าง งานภายในและ ต างประเทศ งานภายในและ ต างประเทศ ต างประเทศ เป าประสงค ท 3.2 บ คลากรม ความพร อมใน การเข าส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ ท 2 ส งเสร มและสสน นให บ คลากรไปประช ม/ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรมในกล ม ประเทศอาเซ ยน บ คลากร มธ. สาน กงาน ว เทศ ส มพ นธ / คณะ/ งาน 6

23 เป าประสงค / 3.2. จานวนก จกรรม เก ยวก บการส งเสร ม ความร ส กร วม ความ ตระหน กถ งหน าท ใน การเป นประชากรอาเซ ยน โดยการจ ดประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยน ว ฒนธรรม หร ออ น ๆ ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด โครงการ/ ก จกรรม. การจ ดประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม หร ออ นๆ ในกล มประเทศ อาเซ ยน ก จกรรม โครงการ/ ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลข าวสารด าน ต างๆ ของกล มประเทศ อาเซ ยน 3. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษ / ภาษาอาเซ ยน ของบ คลากร ท ไปประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยน ว ฒนธรรม หร ออ นๆ ในกล มประเทศ อาเซ ยน จานวนคร งของการ เผยแพร ข อม ลข าวสาร ด านต างๆ ของกล ม ประเทศอาเซ ยน ของบ คลากร ท ผ านการอบรมภาษา อ งกฤษ/ ภาษาอาเซ ยน คร ง บ คลากร มธ. บ คลากร มธ. บ คลากร มธ. ศ นย อาเซ ยน ศ กษา/ คณะ/ งาน ศ นย อาเซ ยน ศ กษา/ คณะ/ งาน ท ก งาน 7

24 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 4 : พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน นการบร หารจ ดการและการต ดส นใจของมหาว ทยาล ย เป าประสงค ท 4. กลย ทธ ท ระบบฐานข อม ล ส งเสร มการพ ฒนาฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคล สามารถ ทร พยากรบ คคลเพ อ สสน นการบร หาร ประส ทธ ภาพในการ จ ดการและปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งาน ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.. จานวนระบบย อยของ ฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคลท ปร บปร งสาเร จ* ระบบ โครงการ/ ก จกรรม. โครงการสารวจความ ต องการใช ฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลเพ อนามา ปร บปร งพ ฒนาระบบ 2. โครงการปร บปร งระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคล จานวนคร งของการ สารวจความต องการใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคล จานวนระบบย อยของ ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลท ปร บปร งสาเร จ ข อม ลเพ มเต ม * ระบบย อยของฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลม จานวน 7 ระบบ ได แก ระบบอ ตรากาล งและบรรจ แต งต ง ระบบทะเบ ยนประว ต ระบบพ ฒนาบ คลากร ระบบสว สด การ ระบบเล อนข นเง นเด อน ระบบการลา และ ระบบเคร องราชอ สร ยาภรณ คร ง ระบบ งานท ใช ฐานข อม ล สารสนเทศ ด านบร หาร ทร พยากร บ คคล ท ร บใน การปร บปร ง ระบบฯ 8

25 เป าประสงค / 4..2 จานวนงาน ท นาระบบฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลมาใช ใน งาน งาน ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด 3. โครงการต ดตามและ จานวนคร งท ม การ คร ง ประเม นผลการดาเน นการ ต ดตามและประเม นผล ปร บปร งระบบฐานข อม ล การดาเน นการปร บปร ง สารสนเทศด านบร หาร ระบบฐานข อม ล ทร พยากรบ คคล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 2 ส งเสร มการใช ฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลร วมก น 4..3 ของผ ใช ฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคลม ความพ งพอใจอย ในระด บ มาก โครงการ/ ก จกรรม. โครงการอบรมการใช งาน ระบบฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากรบ คคล 2. โครงการต ดตาม ประเม นผลการใช ฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลเพ อปร บปร ง ระบบ จานวนบ คลากรท เข า ร บการอบรมในแต ละ ระบบ จานวนงาน ท สามารถใช งาน ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลได คน งาน ท ใช ฐานข อม ลฯ งาน ต างๆ 9

26 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะว ชาช พ และม ความม นคงก าวหน าในสายอาช พ เป าประสงค ท 5. กลย ทธ ท บ คลากรได ร บการพ ฒนา สร างระบบและกลไกในการ สมรรถนะและท กษะ พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ว ชาช พให สามารถ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ภาพ โครงการ/ ก จกรรม 5.. ความสาเร จ โครงการปร บปร ง ของการจ ดทาแผนพ ฒนา พจนาน กรมสมรรถนะ สมรรถนะบ คลากร 5..2 ของงาน ท ม แผนพ ฒนารายบ คคล 2. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา (Individual Development ความก าวหน าในสายอาช พ Plan: IDP) (Career Path) 5..3 ของบ คลากร ท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะตามสายงาน 3. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา รายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) ของสมรรถนะ ท ได ทบทวน/ ปร บปร ง พจนาน กรมสมรรถนะ สาเร จ ของ ความ สาเร จของการ จ ดทาแผนพ ฒนา ความก าวหน าในสาย อาช พ ของงาน ท ม แผนพ ฒนา รายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) ผ บร หารและ ท เก ยวข อง ผ บร หารและ ท เก ยวข อง ผ บร หารและ ท เก ยวข อง 0

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information