แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559"

Transcription

1 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย

2 บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ เพ อใช เป นแผนกาก บท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในกรอบระยะเวลา 5 ป ซ งการ จ ดท าแผนด งกล าวเป นการด าเน นการตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท (พ.ศ ) ภายใต ประเด นย ทธศาสตร ท 6 และตามเกณฑ การประเม นของ สกอ. ต วบ งช ท 2.4 ท ก าหนดให มหาว ทยาล ยม แผนพ ฒนา คณาจารย และบ คลากรสายสสน น รวมท งนโยบายของผ บร หารท ม งเน นให ม การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให ม ความ เป นม ออาช พ เป นผ น าทางว ชาการและการว จ ย และจากการว เคราะห สถานการณ ของมหาว ทยาล ยในป จจ บ น ซ งแผน ด งกล าวได ผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยแล ว เม อว นท 2 มกราคม 2556 ในการประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท /2556 การจ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล จะเน นแนวทางการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารบ คคล (HR Scorecard) ของส าน กงาน ก.พ. โดยสาระส าค ญ ประกอบด วย ท มาและแนวทางการพ ฒนาบ คลากร ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนงาน โครงการ / ก จกรรรมเพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ต วช ว ด ค าโครงการ และในการด าเน นการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ โดย แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล จะเป นกลไกส าค ญเพ อข บเคล อนแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยด าเน นการภายใต 2 ม ต ค อ ม ต ด าเน นงานโดยฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย และม ต ของ คณะ งานต าง ๆ ท ม ส วนร วมผล กด นให การด าเน นงานภายใต ภารก จและโครงการต าง ๆ บรรล เป าประสงค ม งส ว ส ยท ศน ท กาหนดร วมก นได มหาว ทยาล ยม ความคาดหว งให แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ย ธรรมศาสตร ฯ ฉบ บน เป น เคร องม อช วยให งานต างๆของมหาว ทยาล ยสามารถพ ฒนาศ กยภาพบ คคลากรของมหาว ทยาล ย ไปส ผลส มฤทธ ตาม ท วางไว และพร อมท จะข บเคล อนมหาว ทยาล ยไปส ว ส ยท ศน ท ต งไว ต อไป ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย มกราคม 2556

3 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ถ อเป นก ญแจส าค ญท จะน าองค กรไปส ความส าเร จ เน องจากบ คลากร จะเป นผ ผล กด นให ภารก จต างๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น องค กรจ าเป นจะต องม การกาหนดกรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะสอดคล องตาม และย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อ มหาว ทยาล ย แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท (พ.ศ ) และนโยบายของผ บร หาร มหาว ทยาล ย ก าหนดให มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เป นสถาบ นว ชาการท ได มาตรฐานช นน าของเอเช ยและต ด อ นด บ 40 แรกในภ ม ภาคเอเช ย โดยม งเน นการงานว จ ยและงานสร างสรรค ท จะไปใช สสน นนโยบายของร ฐ ในเร องเศรษฐก จ และเป นมหาว ทยาล ยแกนน าของความร วมม อทางว ชาการในกล มประเทศอาเซ ยนโดย เช อมโยงก บมหาว ทยาล ยท เป นผ น าของเอเช ย จ งมหาว ทยาล ยจ งจ าเป นต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถปฏ บ ต งาน และผล ตผลงานท เป นประโยชน ต องาน มหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต และย งเป นการเตร ยมความพร อมของบ คลากร ให สามารถรองร บ และเป นผ น าการ เปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอ กด วย มหาว ทยาล ยจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ ให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จและนโยบายของมหาว ทยาล ย โดยก าหนดเป น ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ท ม งเน นการบร หารทร พยากรบ คคลและระบบการประเม นผลโดยอ งระบบ สมรรถนะ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถหล กให แก บ คลากร โดยน าแนวความค ดการบร หารงานเพ อให เก ด ผลสาเร จอย างรอบด านในม ต ต าง ๆ (HR Scorecard) มาใช ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ซ งป จจ ย ท เป นต วก าหนดสมรรถนะระบบบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย จะประเม นจาก มาตรฐาน ความสาเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคลในมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย 5 ม ต ด งน ม ต ท ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยหร องานม แนวทางหร อว ธ การบร หารบ คคล ด งน ม นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บ พ นธก จของมหาว ทยาล ย ม การวางแผนและบร หารก าล งคน ม การบร หารกาล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง ม การสร าง พ ฒนา และส บทอดของตาแหน ง 2

4 ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ยและงาน (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลม ความถ กต องและท นสม ย ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย ค าใช จ ายในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล สะท อนผล ตภาพ กาล งและความค มค า ม การใช เทคโนโลย เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรมน ษย (HRM Programme Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย และ งานก อให เก ดผลด งต อไปน การร กษาไว ซ งบ คลากรท จาเป นต อการบรรล พ นธก จของส วนราชการ ความพ งพอใจของบ คลากร ต อนโยบายแผนงานโครงการ และมาตรการด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ว ฒนธรรมและบรรยากาศการทางานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง ม ระบบการบร หารผลงาน และม ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผลซ งเช อมโยงก บผลตอบแทน ม ต ท 4 ความพร อมร บด านการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Accountability) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยและงานจะต อง ร บต อการต ดส นใจ และผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล และการดาเน นการทางว น ย บนหล กการของความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม ม ความโปร งใสของการบร หารทร พยากรบ คคล และพร อมให ม การตรวจสอบ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ต : ความสมด ลระหว างช ว ตและการท างาน หมายถ ง การท มหาว ทยาล ย หร องานม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร ด งน บ คลากรม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการทางาน และระบบงาน ม การจ ดสว สด การและส งอานวยความสะดวกเพ มเต มจากสว สด การตามกฎหมาย ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บผ ปฏ บ ต งาน และ ระหว างผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง

5 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เป นสถาบ นช นนาท ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาบ คลากรท กกล มให ม สมรรถนะและศ กยภาพด านว จ ย ด านบร การว ชาการ ด านบร หารมหาว ทยาล ยและม จ ตสาธารณะ โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาลและผลส มฤทธ ของงาน เพ อสสน นและข บเคล อนสถาบ นส การเป นมหาว ทยาล ยช นนาของ อาเซ ยน พ นธก จ. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 2. สร างผ นาท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการและข บเคล อนสถาบ นส ความเป นเล ศในระด บ อาเซ ยน 3. พ ฒนาข ดความสามารถ และความก าวหน าในสายงานอาช พของบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง และเป นระบบ 4. ส งเสร มให ม การสร างองค ความร งานว จ ย งานสร างสรรค ท ได มาตรฐาน งานบร การว ชาการท ม ค ณค าต อส งคมเพ อตอบสนองความต องการของประเทศ 5. เสร มสร างการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และเสร มสร างค าน ยมและจ ตสาน กท ร บต อส งคมและส วนรวม 6. เสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานท ด เหมาะสมและเป นธรรม เพ อให การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยสอดร บก บว ส ยท ศน และพ นธก จในการบร หาร บ คลากรด งกล าวของมหาว ทยาล ย บรรล ผลส าเร จครอบคล มท งในเช งปร มาณและค ณภาพ ท งในส วนของ บ คลากรสายว ชาการและสายสสน น โดยม จ านวนท เพ ยงพอ ม ค ณภาพเหมาะสม ม ส ดส วนค ณว ฒ และ ต าแหน งทางว ชาการอย ในระด บท ได มาตรฐานตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาและมหาว ทยาล ย ก าหนด รวมท งการพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพตรงตาม ว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย ด งน น ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย จ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ในช วง 5 ป ด งน

6 แผนผ งย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เป นสถาบ นช นนาท ม ระบบและกลไกในการพ ฒนาบ คลากรท กกล มให ม สมรรถนะและศ กยภาพด านว จ ย ด านบร การว ชาการ ด านบร หาร มหาว ทยาล ยและม จ ตสาธารณะ โดยย ดหล กธรรมาภ บาลและผลส มฤทธ ของงาน เพ อสสน นและข บเคล อนสถาบ นส การเป นมหาว ทยาล ยช นนาของอาเซ ยน พ นธก จ. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 2. สร างผ นาท ม ศ กยภาพในการบร หารจ ดการและข บเคล อนสถาบ นส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน 3. พ ฒนาข ดความสามารถ และความก าวหน าในสายงานอาช พของบ คลากรท กระด บอย างต อเน องและเป นระบบ 4. ส งเสร มให ม การสร างองค ความร งานว จ ย งานสร างสรรค ท ได มาตรฐา น งานบร การว ชาการท ม ค ณค าต อส งคมเพ อตอบสนองความต องการของประเทศ 5. เสร มสร างการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และเสร มสร างค าน ยมและจ ตสาน กท ร บต อส งคมและส วนรวม 6. เสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานท ด เหมาะสมและเป นธรรม ประเด น ย ทธศาสตร. วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย 2. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ย ท กระด บให เป นผ นาการข บเคล อนนโยบายและนา มหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน 3. สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กร ท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กรสามารถ แข งข นได ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต นานาชาต เป าประสงค. มหาว ทยาล ยม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บ ภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย 2. มหาว ทยาล ยม ระบบการสรรหา ค ดเล อก บ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความพร อม ทางด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผนอ ตรากาล ง. ผ บร หารท กระด บได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบ และต อเน อง 2. บ คลากรม ศ กยภาพและม ความพร อมท จะเข าส ตาแหน งบร หารเพ อทดแทนผ บร หารเด ม. มหาว ทยาล ยม ความร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ น ๆ ก บงาน ภายในประเทศและต างประเทศ 2. บ คลากรม ความพร อมในการเข าส ประชาคม อาเซ ยน กลย ทธ. ส งเสร มและสสน นให งานม การจ ดทา แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและท ศทางการ พ ฒนามหาว ทยาล ย 2. สร างระบบและกลไกการสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และ ความพร อมทางด าน จ ตใจและอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ.สร างระบบพ ฒนาผ บร หารท กระด บ 2. ส งเสร มการพ ฒนาผ บร หารท กระด บให ม ศ กยภาพ ม ความเป นผ นาพร อมข บเคล อนนโยบายขององค กร 3. สร างระบบการพ ฒนาบ คลากรเพ อเตร ยมความ พร อมเข าส ต าแหน งบร หาร 2.. สสน นการสร างความร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ก บงาน ภายในประเทศและต างประเทศ 2. ส งเสร มและสสน นให บ คลากรไปประช ม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรมในกล มประเทศ อาเซ ยน

7 5 ว ส ยท ศน : พ นธก จ ประเด น ย ทธศาสตร 4. พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน น การบร หารจ ดการและการต ดส นใจ ของมหาว ทยาล ย 5. พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและ ท กษะว ชาช พ และม ความม นคง ก าวหน าในสายอาช พ 6. พ ฒนาการบร หารจ ดการใน มหาว ทยาล ยตามหล กธรรมาภ บาล 7. พ ฒนาส งเสร มค ณภาพช ว ตของ บ คลากร เป าประสงค. ระบบฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคล สามารถ สสน นการบร หารจ ดการและ ปฏ บ ต งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ. บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะ และท กษะว ชาช พให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. บ คลากรได ร บการส งเสร มความ ม นคงและก าวหน าในสายอาช พ 3. มหาว ทยาล ยม ระบบแรงจ งใจเพ อ ร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ไว ในองค กร. มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. มหาว ทยาล ยม ระบบและกลไกด าน การประเม นผลการปฏ บ ต งานและ บร หารงานของบ คลากรท กระด บอย าง โปร งใสและเป นธรรม. บ คลากรได ร บการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต สว สด การ สภาพแวดล อม และ ส ขภาวะอย างม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ. ส งเสร มการพ ฒนาฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หารเพ อ ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน 2.ส งเสร มการใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากรบ คคลร วมก น. สร างระบบและกลไกในการพ ฒนา บ คลากรให ม ศ กยภาพ สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรท ก ระด บให สามารถปฏ บ ต งานได อย าง เป นม ออาช พ 3. สร างเส นทางความก าวหน าในสาย อาช พ เพ อส งเสร มความก าวหน าของ บ คลากร 4. สร างระบบกลไกในการบร หาร บ คคลท ช ดเจนและเป นธรรม 5. พ ฒนาร ปแบบสว สด การ/ส งจ งใจ และกาหนดผลตอบแทนให เหมาะสม ก บความร ความสามารถและผลงาน.. ปร บเปล ยนกระบวนท ศน การ บร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล 2. ส งเสร มและสสน นให งาน นาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการ บร หารจ ดการ 3. ส งเสร มบ คลากรให ประพฤต ตาม จรรยาบรรณและว ชาช พ 4. เสร มสร างความร ความเข าใจแก บ คลากรในงานเก ยวก บ หล กเกณฑ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน. สร างแผนปฏ บ ต การ พ ฒนาค ณภาพ ช ว ต และสร างความผาส กของ บ คลากร

8 ประเด นย ทธศาสตร 6 ย ทธศาสตร ท : วางแผนอ ตรากาล งและสรรหาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย เป าประสงค. มหาว ทยาล ยม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย.2 มหาว ทยาล ยม ระบบการสรรหา ค ดเล อกบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความพร อม ทางด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บแผนอ ตรากาล ง ต วช ว ด.. ของงานท ม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย.2. จานวนงานท สามารถสรรหาบ คลากรได ตามแผนอ ตรากาล ง ย ทธศาสตร ท 2: ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ยท กระด บให สามารถเป นผ นาการ ข บเคล อนนโยบายและนามหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน เป าประสงค 2. ผ บร หารท กระด บได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบและต อเน อง 2.2 บ คลากรม ศ กยภาพและม ความพร อมท จะเข าส ตาแหน งบร หารเพ อทดแทนผ บร หารเด ม ต วช ว ด 2.. ระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร 2..2 ของผ บร หารแต ละระด บท ได ร บการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร 2.2. ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาเพ อรองร บตาแหน งบร หาร ตามแผนพ ฒนาบ คคลเพ อ เตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan)

9 7 ย ทธศาสตร ท 3: สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กรท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กร สามารถแข งข นได ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต เป าประสงค 3. มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม ความร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ก บงานภายในประเทศ และต างประเทศ 3.2 บ คลากรม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ด 3.. จานวนโครงการหร อก จกรรมท ม ความร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ระหว างงานภายในและต างประเทศ 3.2. จานวนก จกรรมเก ยวก บการส งเสร มความร ส กร วม ความตระหน กถ งหน าท ในการเป น ประชากรอาเซ ยนโดยการจ ดประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม หร ออ น ๆ ย ทธศาสตร ท 4: พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน นการบร หาร จ ดการและการต ดส นใจของมหาว ทยาล ย เป าประสงค 4. ระบบฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคล สามารถสสน นการบร หารจ ดการ และปฏ บ ต งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด งาน มาก 4.. จานวนระบบย อยของฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลท ปร บปร งสาเร จ 4..2 จานวนงานท นาระบบฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลมาใช ใน 4..3 ของผ ใช ฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลม ความพ งพอใจอย ในระด บ

10 8 ย ทธศาสตร ท 5: พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะว ชาช พ และม ความม นคงก าวหน าในสายอาช พ เป าประสงค 5. บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะและท กษะว ชาช พให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.2 บ คลากรได ร บการส งเสร มความม นคงและก าวหน าในสายอาช พ 5.3 มหาว ทยาล ยม ระบบแรงจ งใจเพ อร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ไว ใน องค กร ต วช ว ด 5.. ความสาเร จ ของการจ ดทาแผนพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร 5..2 ของงานท ม แผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) 5..3 ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะตามสายงาน 5..4 ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาความร ท กษะการปฏ บ ต งาน ตามสมรรถนะ/ ภารก จ หล ก/นโยบาย 5.2. ของบ คลากรท ได ร บการส งเสร มความก าวหน าในสายอาช พ ความพ งพอใจในระบบกลไกการบร หารบ คคลท ช ดเจนและเป นธรรมในระด บมาก 5.3. จานวนงานท ม การส งเสร มและสร างแรงจ งใจเพ อร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ย ทธศาสตร ท 6: พ ฒนาการบร หารจ ดการในมหาว ทยาล ยด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค 6. มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล 6.2 มหาว ทยาล ยม ระบบและกลไกด านการประเม นผลการปฏ บ ต งานและบร หารงานของบ คลากร ท กระด บอย างโปร งใสและเป นธรรม

11 ต วช ว ด 6.. ระด บความสาเร จในการนาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หารจ ดการ 6..2 ความพ งพอใจในการบร หารจ ดการของงานอย ในระด บมาก 6..3 จานวนข อร องเร ยนในการกระทาผ ดจรรยาบรรณและว ชาช พ 6.2. ของงานท ม การประกาศหล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งานให ผ ใต บ งค บบ ญชาทราบก อนการประเม น 9 ย ทธศาสตร ท 7 : การพ ฒนาส งเสร มค ณภาพช ว ตของบ คลากร เป าประสงค 7. บ คลากรได ร บการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต สว สด การ สภาพแวดล อมและส ขภาวะอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด 7.. ระด บความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของมหาว ทยาล ย 7..2 จานวนรายการเพ มเต ม/ ปร บปร ง สว สด การและส งอานวยความสะดวกท บ คลากรได ร บ เพ มเต มจากสว สด การท กฎหมายกาหนด 7..3 จานวนก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ท ด ระหว างผ บร หารและบ คลากร

12 0 ประเด นย ทธศาสตร ท : วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป าประสงค ต วช ว ด. มหาว ทยาล ยม แผน อ ตรากาล งท สอดคล อง ก บภารก จและท ศทาง การพ ฒนามหาว ทยาล ย.2 มหาว ทยาล ยม ระบบ การสรรหา ค ดเล อก บ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความ พร อมทางด านจ ตใจ และ อารมณ เข าส องค กรอย าง ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผน อ ตรากาล ง.. ของ งานท ม แผน อ ตรากาล งท สอดคล อง ก บภารก จและท ศ ทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย.2. จานวนงาน ท สามารถสรรหา บ คลากรได ตามแผน อ ตรากาล ง ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ส งเสร มและส สน นให งานม การ จ ดทาแผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย งาน สร างระบบและกลไก การสรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และความพร อมทาง ด านจ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 2: ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ยท กระด บให สามารถเป นผ นาการข บเคล อนนโยบายและนา มหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน เป าประสงค ต วช ว ด 2. ผ บร หารท กระด บ ได ร บการพ ฒนาอย าง เป นระบบและต อเน อง 2.. ระด บความสาเร จ ในการจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร 2..2 ของ ผ บร หารแต ละระด บท ได ร บการพ ฒนาตาม แผนพ ฒนาสมรรถนะ ผ บร หาร ระด บ ( 5) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างระบบพ ฒนา ผ บร หารท กระด บ ส งเสร มการพ ฒนา ผ บร หารท กระด บให ม ศ กยภาพ ม ความเป น ผ นาพร อมข บเคล อน นโยบายขององค กร

13 เป าประสงค ต วช ว ด 2.2 บ คลากรม ศ กยภาพ และม ความพร อมท จะ เข าส ตาแหน งบร หารเพ อ ทดแทนผ บร หารเด ม 2.2. ของ บ คลากรท ได ร บการ พ ฒนาเพ อรองร บ ตาแหน งบร หาร ตาม แผนพ ฒนาบ คคลเพ อ เตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างระบบการ พ ฒนาบ คลากรเพ อ เตร ยมความพร อมเข า ส ตาแหน งบร หาร ย ทธศาสตร ท 3 : สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กรท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กรสามารถแข งข นได ใน ระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต เป าประสงค ต วช ว ด 3. มหาว ทยาล ยม ความ ร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และ ด านอ นๆ ก บงาน ภายในประเทศและ ต างประเทศ 3.2 บ คลากรม ความ พร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 3.. จานวนโครงการ หร อก จกรรมท ม ความ ร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และ ด านอ นๆ ระหว าง งานภายในและ ต างประเทศ 3.2. จานวนก จกรรม เก ยวก บการส งเสร ม ความร ส กร วม ความ ตระหน กถ งหน าท ใน การเป นประชากร อาเซ ยนโดยการจ ด ประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม หร ออ น ๆ ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ โครง สสน นการ การ สร างความร วมม อ ด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ก บ งานภายใน ประเทศ และ ต างประเทศ ก จกรรม ส งเสร มและ สสน นให บ คลากร ไปประช ม/ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม ในกล มประเทศ อาเซ ยน

14 2 ย ทธศาสตร ท 4: พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน นการบร หารจ ดการและการต ดส นใจของ มหาว ทยาล ย เป าประสงค ต วช ว ด 4. ระบบฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคล สามารถสสน น การบร หารจ ดการและ ปฏ บ ต งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.. จานวนระบบย อย ของฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลท ปร บปร งสาเร จ 4..2 จานวนงาน ท นาระบบฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลมาใช ในงาน 4..3 ของผ ใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลม ความพ งพอใจ อย ในระด บมาก ระบบ งาน ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ส งเสร มการพ ฒนา ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลเพ อ ประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งาน 2. ส งเสร มการใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลร วมก น ย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะว ชาช พ และม ความม นคงก าวหน าในสายอาช พ เป าประสงค ต วช ว ด 5. บ คลากรได ร บการ พ ฒนาสมรรถนะและ ท กษะว ชาช พให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.. ความสาเร จ ของการ จ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะบ คลากร 5..2 ของ งานท ม แผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างระบบและ กลไกในการพ ฒนา บ คลากรให ม ศ กยภาพ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาสมรรถนะ ของบ คลากรท กระด บ ให สามารถปฏ บ ต งาน ได อย างเป นม ออาช พ

15 เป าประสงค ต วช ว ด ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ของ บ คลากรท ได ร บการ พ ฒนาความร ท กษะ การปฏ บ ต งาน ตาม สมรรถนะ/ ภารก จ หล ก/นโยบาย บ คลากรได ร บการ ส งเสร มความม นคงและ ก าวหน าในสายอาช พ 5.3 มหาว ทยาล ยม ระบบ แรงจ งใจเพ อร กษา บ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) ไว ในองค กร 5.2. ของ บ คลากรท ได ร บการ ส งเสร ม ความก าวหน า ในสายอาช พ ความพ ง พอใจในระบบกลไก การบร หารบ คคลท ช ดเจนและเป นธรรมใน ระด บมาก 5.3. จานวนงาน ท ม การส งเสร มและ สร างแรงจ งใจเพ อร กษา บ คลากรท ม ศ กยภาพส ง (Talent Management) งาน สร างเส นทางความ ก าวหน าในสายอาช พ เพ อส งเสร มความ ก าวหน าของบ คลากร 2. สร างระบบกลไกใน การบร หารบ คคลท ช ดเจนและเป นธรรม พ ฒนาร ปแบบ สว สด การ/ส งจ งใจ และกาหนด ผลตอบแทนให เหมาะสมก บความร ความสามารถและ ผลงาน ย ทธศาสตร ท 6: พ ฒนาการบร หารจ ดการในมหาว ทยาล ยด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ต วช ว ด 6. มหาว ทยาล ยม การ บร หารจ ดการตามหล ก ธรรมาภ บาล 6.. ระด บความสาเร จ ในการนาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หาร จ ดการ ระด บ ( 5) ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ปร บเปล ยน กระบวนท ศน การบร หารจ ดการ ด วยหล กธรรมาภ บาล

16 เป าประสงค ต วช ว ด 6..2 ความพ ง พอใจในการบร หาร จ ดการของงาน อย ในระด บมาก 6..3 จานวนข อ เร อง ร องเร ยนในการกระทา ผ ดจรรยาบรรณและ ว ชาช พ 6.2 มหาว ทยาล ยม ระบบ และกลไกด านการ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งานและบร หาร งานของบ คลากรท ก ระด บอย างโปร งใสและ เป นธรรม 6.2. ของ งานท ม การ ประกาศหล กเกณฑ การ ประเม นผลการปฏ บ ต งานให ผ ใต บ งค บบ ญชา ทราบก อนการประเม น ย ทธศาสตร ท 7: พ ฒนาส งเสร มค ณภาพช ว ตของบ คลากร เป าประสงค ต วช ว ด 7. บ คลากรได ร บ การพ ฒนาค ณภาพช ว ต สว สด การ สภาพแวดล อมและ ส ขภาวะอย างม ประส ทธ ภาพ 7.. ระด บความ พ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของมหาว ทยาล ย 7..2 จานวนรายการ เพ มเต ม/ ปร บปร ง สว สด การและส ง อานวยความสะดวกท บ คลากรได ร บเพ มเต ม จากสว สด การท กฎหมายกาหนด 7..3 จานวนก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ท ด ระหว างผ บร หารและ บ คลากร 4 ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ ส งเสร มและ สสน นให งานนาหล ก ธรรมาภ บาลมาใช ใน < 5 < 5 < 3 < 3 < 3 การบร หารจ ดการ เสร มสร างความร ความเข าใจแก บ คลากรในงาน เก ยวก บหล กเกณฑ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ระด บ (0 5) รายการ ก จกรรม ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ สร างแผนปฏ บ ต การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต และสร างความ ผาส กของบ คลากร

17 แผนงานโครงการ/ ก จกรรม เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ม ต ท ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท : วางแผนอ ตรากาล ง และสรรหาบ คลากรให สอดคล องก บภารก จและท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป าประสงค ท. กลย ทธ ท มหาว ทยาล ยม แผน ส งเสร มและสสน นให อ ตรากาล งท สอดคล อง งานม การจ ดทาแผน ก บภารก จและท ศทาง อ ตรากาล งท สอดคล องก บ การพ ฒนามหาว ทยาล ย ภารก จและท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย.. ของงาน ท ม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จและ ท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย ข อม ลเพ มเต ม * การร กษาระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนอ ตราก าล ง โครงการ/ ก จกรรม. โครงการอบรม ส มมนา/ บรรยายเก ยวก บการว เคราะห อ ตรากาล ง 2. โครงการต ดตามการจ ดทา แผนอ ตรากาล ง จานวนคร งท จ ด โครงการให ความร ของงาน ท ม แผนอ ตรากาล งท สอดคล องก บภารก จ และท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ย คร ง 00 00* 00* 00* ห วหน างาน และ ท เก ยวข อง ห วหน างาน และ ท เก ยวข อง

18 เป าประสงค / เป าประสงค ท.2 มหาว ทยาล ยม ระบบการ สรรหา ค ดเล อกบ คลากร ท ม ความร ความสามารถ และความพร อมทางด าน จ ตใจ และอารมณ เข าส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บแผน อ ตรากาล ง ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 2 สร างระบบและกลไกการ สรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถและความพร อม ทางด านจ ตใจ และอารมณ เข า ส องค กรอย างม ประส ทธ ภาพ.2. จานวนงานท สามารถสรรหาบ คลากรได ตามแผนอ ตรากาล ง งาน โครงการ/ ก จกรรม. การจ ดทาแผนสรรหา บ คลากร จานวนงานท ม สรรหาบ คลากรได ตาม แผนอ ตรากาล ง งาน บ คลากร มธ. / งาน 2

19 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 2: ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพผ บร หารมหาว ทยาล ยท กระด บให สามารถเป นผ นาการข บเคล อนนโยบายและนามหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในระด บอาเซ ยน เป าประสงค ท 2. กลย ทธ ท ผ บร หารท กระด บได ร บการ สร างระบบพ ฒนาผ บร หารท ก พ ฒนาอย างเป นระบบและ ระด บ ต อเน อง 2.. ระด บความสาเร จใน การจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร* ระด บ ( 5) 3 5 5** 5** โครงการ/ ก จกรรม. การจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หารท กระด บ (ระด บต น ระด บกลาง และ ระด บส ง) *** ระด บความสาเร จใน การจ ดทาแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร ข อม ลเพ มเต ม * กระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร ประกอบด วย 5 ข นตอน ) ประช มผ บร หารงานเพ อทบทวนพจนาน กรมสมรรถนะผ บร หาร (รวมสมรรถนะของผ ท จะเข าส ตาแหน งบร หาร) 2) กาหนดแนวทางทดสอบระบบประเม นสมรรถนะผ บร หาร 3) ประเม นสมรรถนะ และจ ดทามาตรฐานการพ ฒนาสมรรถนะผ บร หารท กระด บ 4) สร างความเข าใจแก บ คลากรในงานเพ อประกอบการประเม น 5) ต ดตามประเม นผล และพ ฒนาระบบบร หารสมรรถนะ ระด บการดาเน นการตามค าต วช ว ด ระด บ 3 หมายถ ง ม การดาเน นการตามข นตอนข างต น 3 ข นตอน ระด บการดาเน นการตามค าต วช ว ด ระด บ 5 หมายถ ง ม การดาเน นการตามข นตอนข างต น 5 ข นตอน ** การร กษาระด บความสาเร จหล งจากดาเน นการครบท กข นตอนของกระบวนการจ ดทาแผน *** ผ บร หารตามแผนพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร ได แก ) ผ บร หารระด บต น หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง ห วหน างาน 2) ผ บร หารระด บกลาง (สายสสน นว ชาการ) หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง ผ อานวยกอง ผ อานวยการสาน กงาน เลขาน การคณะ/ สาน ก/ สถาบ น ผ บร หารระด บกลาง (สายว ชาการ) หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง ห วหน าภาคว ชา 3) ผ บร หารระด บส ง หมายถ ง ผ ดารงตาแหน ง รองอธ การบด ผ ช วยอธ การบด คณบด รองคณบด ผ อานวยการสาน ก/ สถาบ น ระด บ ( 5) 3 5 5** 5** ผ บร หาร ท กระด บ 3

20 เป าประสงค / 2..2 ของผ บร หาร แต ละระด บท ได ร บการ พ ฒนาตามแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 2 ส งเสร มการพ ฒนาผ บร หาร ท กระด บให ม ศ กยภาพ ม ความเป นผ นาพร อม ข บเคล อนนโยบายขององค กร โครงการ/ ก จกรรม. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บต น 2. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บกลาง (สายว ชาการ) 3. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บกลาง (สายสสน น ว ชาการ) 4. โครงการพ ฒนาผ บร หาร ระด บส ง 5.โครงการเพ มพ นศ กยภาพ ผ บร หารระด บส ง ของผ บร หาร แต ละระด บท ได ร บการ พ ฒนาตามแผนพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร ผ บร หาร ท กระด บ 4

21 เป าประสงค / เป าประสงค ท 2.2 บ คลากรม ศ กยภาพและ ม ความพร อมท จะเข าส ตาแหน งบร หารเพ อ ทดแทนผ บร หารเด ม ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 3 สร างระบบการพ ฒนา บ คลากรเพ อเตร ยมความ พร อมเข าส ตาแหน งบร หาร 2.2. ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาเพ อรองร บ ตาแหน งบร หาร ตาม แผนพ ฒนาบ คคลเพ อ เตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) โครงการ/ ก จกรรม. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา บ คคลเพ อเตร ยมความพร อม ส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) 2. การจ ดทาฐานข อม ลรายช อ ผ ม ศ กยภาพท จะเข าส ตาแหน งบร หาร ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาเพ อ รองร บตาแหน งบร หาร ตามแผนพ ฒนาบ คคล เพ อเตร ยมความพร อมส ตาแหน งบร หาร (Succession Plan) ของการจ ดทา ฐานข อม ลรายช อผ ม ศ กยภาพท จะเข าส ตาแหน งบร หาร บ คลากร มธ. บ คลากรท ผ านการพ ฒนา เพ อรองร บ ตาแหน ง บร หาร 5

22 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 3: สร างและส งเสร มความร วมม อระหว างองค กรท งภายในและต างประเทศเพ อให องค กรสามารถแข งข นได ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและนานาชาต เป าประสงค ท 3. กลย ทธ ท มหาว ทยาล ยม ความร วมม อ สสน นการสร างความ ด านว ชาการ ร วมม อด านว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม และ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ด านอ นๆ ก บงาน ก บงานภายในประเทศ ภายในประเทศและ และต างประเทศ ต างประเทศ โครงการ/ ก จกรรม 3.. จานวนโครงการ โครง โครงการ/ก จกรรมประสาน จานวนโครงการหร อ โครง หร อก จกรรมท ม ความ การ ความร วมม อด านว ชาการ ก จกรรมท ม ความ การ ร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรมและด านอ นๆ ร วมม อทางว ชาการ ศ ลปว ฒนธรรม ก บงานต างๆ ก บ ศ ลปว ฒนธรรม และด านอ นๆ ระหว าง มหาว ทยาล ยในและ และด านอ นๆ ระหว าง งานภายในและ ต างประเทศ งานภายในและ ต างประเทศ ต างประเทศ เป าประสงค ท 3.2 บ คลากรม ความพร อมใน การเข าส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ ท 2 ส งเสร มและสสน นให บ คลากรไปประช ม/ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรมในกล ม ประเทศอาเซ ยน บ คลากร มธ. สาน กงาน ว เทศ ส มพ นธ / คณะ/ งาน 6

23 เป าประสงค / 3.2. จานวนก จกรรม เก ยวก บการส งเสร ม ความร ส กร วม ความ ตระหน กถ งหน าท ใน การเป นประชากรอาเซ ยน โดยการจ ดประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยน ว ฒนธรรม หร ออ น ๆ ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด โครงการ/ ก จกรรม. การจ ดประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยนว ฒนธรรม หร ออ นๆ ในกล มประเทศ อาเซ ยน ก จกรรม โครงการ/ ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลข าวสารด าน ต างๆ ของกล มประเทศ อาเซ ยน 3. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษ / ภาษาอาเซ ยน ของบ คลากร ท ไปประช ม/ อบรม/ ด งาน/ แลกเปล ยน ว ฒนธรรม หร ออ นๆ ในกล มประเทศ อาเซ ยน จานวนคร งของการ เผยแพร ข อม ลข าวสาร ด านต างๆ ของกล ม ประเทศอาเซ ยน ของบ คลากร ท ผ านการอบรมภาษา อ งกฤษ/ ภาษาอาเซ ยน คร ง บ คลากร มธ. บ คลากร มธ. บ คลากร มธ. ศ นย อาเซ ยน ศ กษา/ คณะ/ งาน ศ นย อาเซ ยน ศ กษา/ คณะ/ งาน ท ก งาน 7

24 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 4 : พ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลเพ อสสน นการบร หารจ ดการและการต ดส นใจของมหาว ทยาล ย เป าประสงค ท 4. กลย ทธ ท ระบบฐานข อม ล ส งเสร มการพ ฒนาฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคล สามารถ ทร พยากรบ คคลเพ อ สสน นการบร หาร ประส ทธ ภาพในการ จ ดการและปฏ บ ต งาน ปฏ บ ต งาน ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ 4.. จานวนระบบย อยของ ฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคลท ปร บปร งสาเร จ* ระบบ โครงการ/ ก จกรรม. โครงการสารวจความ ต องการใช ฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลเพ อนามา ปร บปร งพ ฒนาระบบ 2. โครงการปร บปร งระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคล จานวนคร งของการ สารวจความต องการใช ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคล จานวนระบบย อยของ ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลท ปร บปร งสาเร จ ข อม ลเพ มเต ม * ระบบย อยของฐานข อม ลสารสนเทศด านบร หารทร พยากรบ คคลม จานวน 7 ระบบ ได แก ระบบอ ตรากาล งและบรรจ แต งต ง ระบบทะเบ ยนประว ต ระบบพ ฒนาบ คลากร ระบบสว สด การ ระบบเล อนข นเง นเด อน ระบบการลา และ ระบบเคร องราชอ สร ยาภรณ คร ง ระบบ งานท ใช ฐานข อม ล สารสนเทศ ด านบร หาร ทร พยากร บ คคล ท ร บใน การปร บปร ง ระบบฯ 8

25 เป าประสงค / 4..2 จานวนงาน ท นาระบบฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลมาใช ใน งาน งาน ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด 3. โครงการต ดตามและ จานวนคร งท ม การ คร ง ประเม นผลการดาเน นการ ต ดตามและประเม นผล ปร บปร งระบบฐานข อม ล การดาเน นการปร บปร ง สารสนเทศด านบร หาร ระบบฐานข อม ล ทร พยากรบ คคล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 2 ส งเสร มการใช ฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลร วมก น 4..3 ของผ ใช ฐานข อม ลสารสนเทศด าน บร หารทร พยากรบ คคลม ความพ งพอใจอย ในระด บ มาก โครงการ/ ก จกรรม. โครงการอบรมการใช งาน ระบบฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากรบ คคล 2. โครงการต ดตาม ประเม นผลการใช ฐานข อม ล สารสนเทศด านบร หาร ทร พยากรบ คคลเพ อปร บปร ง ระบบ จานวนบ คลากรท เข า ร บการอบรมในแต ละ ระบบ จานวนงาน ท สามารถใช งาน ฐานข อม ลสารสนเทศ ด านบร หารทร พยากร บ คคลได คน งาน ท ใช ฐานข อม ลฯ งาน ต างๆ 9

26 เป าประสงค / ค าต วช ว ด/ ป งปม. กลย ทธ / แผนงาน/ ก จกรรม ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะและท กษะว ชาช พ และม ความม นคงก าวหน าในสายอาช พ เป าประสงค ท 5. กลย ทธ ท บ คลากรได ร บการพ ฒนา สร างระบบและกลไกในการ สมรรถนะและท กษะ พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ ว ชาช พให สามารถ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ภาพ โครงการ/ ก จกรรม 5.. ความสาเร จ โครงการปร บปร ง ของการจ ดทาแผนพ ฒนา พจนาน กรมสมรรถนะ สมรรถนะบ คลากร 5..2 ของงาน ท ม แผนพ ฒนารายบ คคล 2. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา (Individual Development ความก าวหน าในสายอาช พ Plan: IDP) (Career Path) 5..3 ของบ คลากร ท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะตามสายงาน 3. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา รายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) ของสมรรถนะ ท ได ทบทวน/ ปร บปร ง พจนาน กรมสมรรถนะ สาเร จ ของ ความ สาเร จของการ จ ดทาแผนพ ฒนา ความก าวหน าในสาย อาช พ ของงาน ท ม แผนพ ฒนา รายบ คคล (Individual Development Plan: IDP) ผ บร หารและ ท เก ยวข อง ผ บร หารและ ท เก ยวข อง ผ บร หารและ ท เก ยวข อง 0

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information