มงคล ล ละป ญญา Mongkol Leelapanya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มงคล ล ละป ญญา Mongkol Leelapanya"

Transcription

1 ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร File Server Management System มงคล ล ละป ญญา Mongkol Leelapanya สารน พนธ ฉบ บน 1เป นส วนหน 6งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ศวกรรมเคร อข าย คณะว ทยาการและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2555

2 ห วข อ ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ช อน กศ กษา นายมงคล ล ละป ญญา รห สน กศ กษา หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ศวกรรมเคร อข าย ป การศ กษา 2555 อาจารย ท ปร กษา ผศ.ดร.ศ ภกร ก งพ ศดาร บทค ดย อ โครงงานน 1น าเสนอระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร (File Server) ขององค กรท 6เป ดให ใช งาน ร วมก น โดยจ าลองระบบผ านระบบปฏ บ ต การล น กซ (LINUX) และใช โปรแกรมแซมบ า (SAMBA) เพ 6อท าการควบค มการให ส ทธ [การใช งาน และยกเล กส ทธ [การใช งาน ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ของ แต ละส วนงาน โดยม การต ดต 1งระบบจ ดเก บรายงานข อม ลการใช งาน อ กท 1งปร บปร งให สามารถ จ ดการให ส ทธ [การใช งานของผ ใช งานผ าน Web Application ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ม ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนาข 1นเพ 6อให ผ ด แลระบบสามารถ บร หารจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ได ง าย รวมถ งการก ค นข อม ลก ท าได ง ายเช นก น ซ 6งจะท าให ธ รก จของ องค กรย งคงด าเน นการได อย างต อเน 6องและราบร 6น ลดข อผ ดพลาด รวดเร ว อ กท 1งช วยลดค าใช จ าย ขององค กร จากการท 6ระบบถ กพ ฒนาข 1นจากการใช โปรแกรมต าง ๆ ท 6แจกจ ายให ใช งานฟร ท าให ประหย ดค าใช จ ายในการซ 1อซอฟต แวร (Software) เพ 6อควบค มระบบ I

3 1 ก ตต กรรมประกาศ โครงงานจ กส าเร จม ได เลย ถ าปราศจากแนวความค ดและการแนะน าถ งแนวทางการ ด าเน นโครงงาน และองค ความร ต างๆ มากมายจากอาจารย ผศ.ดร.ศ ภกร ก งพ สดาร ซ 6งเป น อาจารย ท 6ปร กษา อ กท 1งเพ 6อนๆ ร นพ 6 และอาจารย ท กๆ ท าน ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหา นคร ท 6คอยช วยเหล อสน บสน น เพ 6อประกอบการจ ดท าสารน พนธ ฉบ บน ขอกราบขอบพระค ณ พ อ แม ครอบคร วของข าพเจ า และอาจารย ท 6ปร กษาเป นอย างส ง และขอขอบค ณเพ 6อนๆ และร นพ 6 เอาไว ณ ท 6น 1ด วย มงคล ล ละป ญญา II

4 สารบ ญ หน า บทค ดย อ I ก ตต กรรมประกาศ II สารบ ญ III สารบ ญร ป V สารบ ญตาราง VIII บทท 1 บทน า กล าวน า ป ญหาและแรงจ งใจ ว ตถ ประสงค ขอบเขตการด าเน นงาน โครงสร างของโครงงาน ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ระยะเวลาการด าเน นโครงงาน 2 บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง กล าวน า ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ทฤษฎ ท เก ยวข อง ระบบปฏ บ ต การล น กซ (LINUX) CentOS ล น กซ Active Directory โดเมน (Domain) แซมบ า (SAMBA) Authentication Security File Permissions and Attributes Passwords VFS Module การควบค มการเข าถ งแชร ไฟล APACHE MySQL PHP 16 III

5 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน ออกแบบโครงสร างระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนงานและต าแหน งงานของผ ใช งาน ข อม ลแชร ไฟล ส วนกลาง ขอบเขตความต องการของระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ออกแบบโครงสร างระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร Context Diagram Data Flow Diagram ER Diagram พจนาน กรมข อม ล Data Dictionary ต วอย างข อม ลแสดงบน Web Application 27 บทท 4 ผลการด าเน นงาน โครงสร างหน าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ก อนเข าใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร หล งเข าใช งานระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร หน าจ ดการ Service หน าจ ดการผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร หน าการต jงค าระบบไฟล เซ ร ฟเวอร หน าส ารองข อม ลระบบไฟล เซ ร ฟเวอร หน ารายงานการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 45 บทท 5 สร ปผลการท าโครงการ สร ปผลการท าโครงการ 47 เอกสารอ างอ ง 48 ภาคผนวก ภาคผนวก ก การต ดต jงเคร องเซ ร ฟเวอร ภาคผนวก ข การต ดต jงเคร องล กข าย IV

6 สารบ ญร ป หน า ร ปท 2.1 ต วอย างโครงสร างพ jนฐานระบบไฟล ในล น กซ 6 ร ปท 2.2 ต วอย างการใช CentOS ล น กซ ท าเซ ร ฟเวอร 7 ร ปท 2.3 หน าดาวน โหลด DVD ส าหร บต ดต ง CentOS ล น กซ 7 ร ปท 2.4 แสดงแหล งหาไฟล แพ กเกจต ดต งบนระบบปฏ บ ต การล น กซ 8 ร ปท 2.5 ร ปแบบ Active Directory 9 ร ปท 2.6 ร ปแบบการท างานของ Domain Controller 10 ร ปท 2.7 ร ปแบบท (วไปในการใช งานแซมบ าเซ ร ฟเวอร 11 ร ปท 3.1 จ าลอง organize chart 19 ร ปท 3.2 ข อม ลในไฟล เซ ร ฟเวอร 19 ร ปท 3.3 รายละเอ ยดของโปรแกรมแซมบ า 20 ร ปท 3.4 Context Diagram ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 21 ร ปท 3.5 DFD Level 1 ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 22 ร ปท 3.6 DFD Level 2 ของ Process 1 จ ดการ service 23 ร ปท 3.7 DFD Level 2 ของ Process 2 จ ดการผ ใช 23 ร ปท 3.8 DFD Level 2 ของ Process 3 ต jงค าระบบ 24 ร ปท 3.9 DFD Level 2 ของ Process 4 ส ารองข อม ล 24 ร ปท 3.10 DFD Level 2 ของ Process 5 รายงานการใช ระบบ 25 ร ปท 3.11 Entity-Relationship Diagram ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 25 ร ปท 4.1 โครงสร างหน าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 28 ร ปท 4.2 หน า Login เข าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 29 ร ปท 4.3 แสดงผล Login ระบบผ าน 29 ร ปท 4.4 แสดงผล Login ระบบไม ผ าน 29 ร ปท 4.5 แสดงผล Logout จากระบบ 30 ร ปท 4.6 แสดงการเข าใช งานระบบด วยการใช History ของ Web Browser 30 ร ปท 4.7 แสดงผลการไม อน ญาตให เข าใช งานเน องจากย งไม ได Login 30 ร ปท 4.8 แสดงภาพรวมของหน าจ ดการ Service 31 ร ปท 4.9 แสดงการ Start SAMBA Service เพ อให ไฟล เซ ร ฟเวอร เร มท างาน 31 ร ปท 4.10 แสดงผลล พธ การส งค าส ง PING 32 ร ปท 4.11 แสดงรายงานการใช งานทร พยากรของไฟล เซ ร ฟเวอร 32 ร ปท 4.12 แสดงหน าจ ดการผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 33 ร ปท 4.13 แสดงการลบผ ใช งานออกจากไฟล เซ ร ฟเวอร 33 ร ปท 4.14 แสดงการปร บปร งกล มงานให ก บผ ใช งาน 34 V

7 สารบ ญร ป (ต อ) หน า ร ปท 4.15 แสดงหน าต jงค าระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 34 ร ปท 4.16 แสดงการแก ไขค าไฟล smb.conf ผ าน Web Application 35 ร ปท 4.17 แสดงการย อนค นค า smb.conf 36 ร ปท 4.18 หน าส ารองข อม ลระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 37 ร ปท 4.19 แสดงหน าระบบ Backup ในส วนของ recycle bin 37 ร ปท 4.20 แสดงการลบไฟล บนเคร องล กข าย (1) 38 ร ปท 4.21 แสดงการลบไฟล บนเคร องล กข าย (2) 38 ร ปท 4.22 แสดงรายงาน log ของระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 39 ร ปท 4.23 แสดงไฟล ท ระบบท าส าเนาเก บไว ใน recycle bin 39 ร ปท 4.24 แสดงการก ข อม ลผ าน Web Application 39 ร ปท 4.25 แสดงรายงานผลการก ข อม ลผ าน Web Application 40 ร ปท 4.26 แสดงหน าระบบ Backup ในส วนของ rsync backup 40 ร ปท 4.27 ย นย นเป ดใช งานในส วนของ rsync backup 41 ร ปท 4.28 แสดงผลการย นย นการเป ดใช งาน rsync backup (1) 41 ร ปท 4.29 แสดงค า crontab หล งจากยอมร บการเป ดใช งาน rsync backup 41 ร ปท 4.30 แสดงผลการย นย นการเป ดใช งาน rsync backup (2) 42 ร ปท 4.31 แสดงผลการปร บปร งฝง backup ด วย rsync backup 42 ร ปท 4.32 แสดงการลบไดเรคทอร /whole ในระบบล น กซ 42 ร ปท 4.33 แสดงผลการก ข อม ลกล บไดเรคทอร /whole ด วย rsync backup 42 ร ปท 4.34 แสดงข อม ลในไดเรคทอร /whole ในระบบล น กซ หล งก ข อม ลด วย rsync backup 43 ร ปท 4.35 แสดงหน าระบบ Backup ในส วนของ tar backup 43 ร ปท 4.36 แสดงข อความย นย นก อนส งส ารองข อม ลด วย tar backup 43 ร ปท 4.37 แสดงผลจากค าส งส ารองข อม ลด วย tar backup 44 ร ปท 4.38 แสดงหน าลบไฟล tar ท ม ในระบบ tar backup 44 ร ปท 4.39 แสดงหน าจ ดการก ข อม ลด วย tar backup 45 ร ปท 4.40 แสดงหน าระบบรายงานการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 45 ร ปท 4.41 แสดงรายงานด วยการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ค นหา 46 ร ปท 4.42 แสดงรายงานการเข าใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร บนล น กซ 46 ร ปท ก.1 แสดงแหล งดาวน โหลดไฟล ต ดต jงระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ ก-1 ร ปท ก.2 การต jงค าระบบคอมพ วเตอร จ าลองบน VMWARE ก-1 ร ปท ก.3 เป ดใช งานแซมบ าระหว างต ดต jง CentOS ล น กซ ก-2 ร ปท ก.4 แสดงการต ดต jง CentOS ล น กซ ก-3 VI

8 สารบ ญร ป (ต อ) หน า ร ปท ก.5 แสดงหน า Choose a Tool ในแบบ Text Mode ของล น กซ ก-3 ร ปท ก.6 หน า setup ส วน Network configuration ก-4 ร ปท ก.7 โครงสร างข อม ลส วนกลาง ก-5 ร ปท ก.8 แสดงผลการทดสอบหล งส ง PHP Script ท างานก บ Shell Script ก-21 ร ปท ข.1 การต jงค าให Microsoft ว นโดวส XP เข าใช โดเมนช อ server ข-1 ร ปท ข.2 แสดงหน า Login พร อมเข าใช โดเมนช อ server ข-1 VII

9 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 ข jนตอนการด าเน นงานโครงงาน 1 2 ตารางท 1.2 ข jนตอนการด าเน นงานโครงงาน 2 3 ตารางท 2.1 แสดงการส งรห สผ านแบบเข ารห สของระบบปฏ บ ต การต าง ๆ 13 ตารางท 3.1 ตารางข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท 1 26 ตารางท 3.2 ตารางข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท 2 26 ตารางท 3.3 ตารางข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท 3 26 ตารางท 3.4 ตารางข อม ลการใช งานในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท 1 26 ตารางท 3.5 ตารางข อม ลการใช งานในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท 2 26 ตารางท 3.6 ตารางแสดงข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 27 ตารางท 3.7 ตารางแสดงข อม ลการใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 27 VIII

10 บทท 1 บทน า 1.1 กล าวน า ในโลกของธ รก จท ม การแข งข นก นหลากหลายในป จจ บ น ท าให หลายองค กรต าง ต องการข อม ลต าง ๆ เพ อสน บสน นการต ดส นใจในการลงท น และส บเน องจากระบบเทคโนโลย สารสนเทศม ข ดความสามารถในการจ ดเก บข อม ลต าง ๆ ไว ได หลากหลายร ปแบบ อ กท -งเข าถ ง ได อย างรวดเร ว จ งเป นเหต จ งใจให เจ าของก จการ หร อผ ประกอบการ ต างก สนใจน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ภายในองค กรมาลดภาระค าใช จ ายในการลดปร มาณการใช ทร พยากรกระดาษ ซ งได แก ระบบโดเมน (Domain) ระบบฐานข อม ล (Database) ซ งรวมไปถ ง ระบบเคร อข าย (Network) ท สามารถช วยสร างระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส าหร บแบ งป นข อม ลใช งาน ร วมก นในองค กรได เป นอย างด 1.2 ป ญหาและแรงจ งใจ จากการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเป ดให บร การใช ไฟล ข อม ลเอกสารร วมก น แบบท ว ๆ ไป ท าให องค กรม ความคล องต วในการท างาน น -น พบว าม หลายคร -งท ข อม ลของ องค กรส ญหายโดยไม ทราบสาเหต อ กท -งไม สามารถก ค นกล บได เน องจากระบบท วไป ไม สามารถตอบสนองต อป ญหาท พบ จ งเป นเหต ให ธ รก จขององค กรด าเน นไม ต อเน อง หากข อม ลท ส าค ญเหล าน -นส ญหาย ท าให ต องจ ดสร างข อม ลใหม หากไม สามารถก ค นได ซ งส งเหล าน -เป นส ง ท องค กรท น าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช งาน ต างก ไม อยากให เก ดข -น 1.3 ว ตถ ประสงค เพ อให องค กรด าเน นก จการได อย างต อเน อง ไม ต ดข ด ลดความเส ยงการส ญเส ยของ ข อม ลส าค ญต าง ๆ ท อย ในระบบสารสนเทศ อ กท -งสามารถตรวจสอบการใช งานข อม ลต าง ๆ ของพน กงานภายในองค กร เพ อลดข อพ พาท กรณ ข อม ลถ กย าย เปล ยนแปลง หร อส ญหาย 1.4 ขอบเขตการด าเน นงาน ออกแบบระบบส ทธ Kผ ใช งานไฟล เซ ร ฟเวอร เพ อให เหมาะสมก บการใช งานของ พน กงานในองค กร ให เหมาะสมตามนโยบายขององค กร ศ กษาระบบล น กซ เพ อหาแนวทางหร อร ปแบบในการสร างระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ท สอดคล องก บว ตถ ประสงค จ ดท าระบบรายงานการใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งระบบจะต องสามารถระบ ต วตนของผ ใช งานได จ ดท าระบบให สามารถก ข อม ลเหล าน -นกล บค นมาได 1

11 จ ดท าระบบควบค มผ าน Web Application ท สามารถด แล จ ดการก าหนดส ทธ K และออกรายงานข อม ลเพ อตรวจสอบการใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ได 1.5 โครงสร างของโครงงาน โครงงานน -จะแบ งเน -อหาออกเป น 5 บท ซ งสามารถสร ปได ด งน บทท 1 กล าวถ งภาพรวมของโครงงาน บทท 2 กล าวถ งแนวค ด ทฤษฏ และการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 3 กล าวถ งการออกแบบ บทท 4 กล าวถ งการพ ฒนาระบบ และผลการทดลอง บทท 5 เป นการสร ปผลการท าโครงงาน 1.6 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ลดป ญหาจากผ ใช ลบข อม ลท อย บนไฟล เซ ร ฟเวอร ท -งต -งใจ และไม ต -งใจ ซ ง สามารถป องก นได แม พน กงานลาออกไปแล ว ข อม ลต าง ๆ ท ให บร การบนไฟล เซ ร ฟเวอร ขององค กรสามารถตรวจสอบได ท าให สามารถด าเน นธ รก จได อย างต อเน อง ผ ด แลระบบ สามารถจ ดการ บร หาร ไฟล เซ ร ฟเวอร ได โดยง าย 1.7 ระยะเวลาการด าเน นโครงงาน ขอบเขตการด าเน นโครงงาน 1 จะเน นการสร างระบบ ให สามารถใช งาน และเก บข อม ล การใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ท สามารถระบ ต วตนผ ใช งานได โดยม ระยะการด าเน นงาน ด ง ตารางท 1.1 ด งน ตารางท 1.1 ข -นตอนการด าเน นงานโครงงาน 1 รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน 1. ออกแบบระบบส ทธ Kผ ใช งานในไฟล เซ ร ฟเวอร 2. ค นคว าระบบล น กซ ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค 3. ต ดต -ง และปร บปร ง ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 4. สร ปผลการทดลอง 5. จ ดท ารายงานน าเสนอโครงงาน 1 ระยะเวลาด าเน นงาน พ.ศ พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 2

12 หล งจากน -น การด าเน นโครงงาน 2 จะเป นการพ ฒนาระบบเพ อให สามารถควบค มระบบ ไฟล เซ ร ฟเวอร ผ าน Web Application อ กท -งให สามารถแสดงรายงานข อม ลรายละเอ ยดการใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ท สามารถระบ ต วตนผ ใช งาน ตารางท 1.2 ข -นตอนการด าเน นงานโครงงาน 2 รายละเอ ยดการปฏ บ ต งาน 1. ออกแบบระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ด วย Web Application 2. จ ดท าระบบ Web Application 3. ทดสอบ และแก ไขข อบกพร อง Web Application 4. สร ป และเข ยนรายงานน าเสนอโครงงาน 2 5. จ ดท าเอกสารโครงงานฉบ บสมบ รณ ระยะเวลาด าเน นงาน พ.ศ พ.ศ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 3

13 - บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 กล าวน า จากการท ระบบสารสนเทศได ถ กเล อกมาใช ในธ รก จต าง ๆ ในป จจ บ น เน องด วยการท ม เทคโนโลย ท หลากหลาย สามารถตอบสนองธ รก จได เป นอย างด ซ งม ส วนช วยให ประหย ดเวลา การท างาน และสามารถลดค าใช จ ายได เป นอย างมาก ระบบ Active Directory เป นเทคโนโลย หน งในระบบสารสนเทศท ม ความสามารถในการ จ ดการบร หารไฟล ท ใช งานร วมก นภายในองค กร เพ อรองร บการขยายต วของธ รก จในอนาคต ท <ง ย งสามารถจ ดการบร หารข อม ลกล มผ ใช งาน และจ ดท ารายงานการใช งานต อผ บร หาร ให สามารถควบค ม ด แล และออกแบบระบบ ให เหมาะสม สอดคล องก บแนวทางการด าเน นธ รก จ ขององค กร ให ม ความน าเช อถ อ และปลอดภ ย 2.2 ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร (File Server management system) เป นระบบท ม ว ตถ ประสงค เพ อใช บร หารไฟล เซ ร ฟเวอร ขององค กรให ม ประส ทธ ภาพ สามารถจ ดการส ทธ ใช งานไฟล เซ ร ฟเวอร ของพน กงานในองค กรตามระด บต าแหน งส วนงานพน กงานได ง ายดายและ เหมาะสม อ กท -งย งสามารถแสดงรายละเอ ยดการใช งานไฟล เซ ร ฟเวอร พร อมระบ ต วตนพน กงาน ผ ใช งาน เพ อลดป ญหาข อโต แย งกล าวหาผ ด แลระบบหากข อม ลภายในไฟล เซ ร ฟเวอร ส ญหาย และย งสามารถน าข อม ลด งกล าวอ างอ งเพ อท าการก ค นข อม ลท ส ญหายได อย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ ลดค าใช จ ายการซ -อโปรแกรม อ กท -งลดข อผ ดพลาดในการท างานได เป นอย างด 2.3 ทฤษฎ ท เก ยวข อง ในการพ ฒนาระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ให สามารถบร หารผ านระบบเว บแอพพล เคช น บนระบบเคร อข ายอ นทราเน ต ท าให ต องม การศ กษาแนวความค ดและเทคโนโลย ต าง ๆ ท จะ น ามาประย กต ใช ในการพ ฒนาน - โดยสามารถจ าแนกเทคโนโลย ท น ามาใช ด งน ระบบปฏ บ ต การล น กซ (LINUX) ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร [1] ได เข ยนไว ว าระบบปฏ บ ต การล น กซ เป นระบบปฏ บ ต การท ร จ กก นอ กช อ ค อ กน /ล น กซ (GNU/LINUX) เป นระบบปฏ บ ต การเช นเด ยวก บ ดอส (DOS) ไมโครซอฟต ว นโดวส (Microsoft Windows) หร อย น กซ (UNIX) ท -งน - ล น กซ จ ดว าเป น ระบบปฏ บ ต การย น กซ ประเภทหน ง และเป นระบบปฏ บ ต การประเภทฟร แวร (Freeware) ซ ง หมายถ งว าเป นระบบปฏ บ ต การท ไม เส ยค าใช จ ายในการซ -อโปรแกรม อ กท -งม ความสามารถใน การท างานเป นเซ ร ฟเวอร ของระบบภายใน (internal) ได เป นอย างด 4

14 ประว ต ความเป นมาของระบบปฏ บ ต การล น กซ แต เด มน -นได พ ฒนามาจากระบบ Minix (เป นระบบย น กซ ชน ดหน ง ท ใช บนเคร องไมโครคอมพ วเตอร ) ซ งสามารถท างานได ท -งแบบ หลาย ๆ งานพร อมก น (Multitasking) และการท างานแบบหลาย ๆ ผ ใช งานพร อม ๆ ก น (Multiuser) โดยสม ยน -นระบบ Minix เป นระบบท ใช ส าหร บการเร ยนว ชาระบบปฏ บ ต การ แต เน องจากว า ย งม ความสามารถตอบสนองการท างานไม เพ ยงพอ ด งน -น ในป ค.ศ (โดยประมาณ) น กศ กษาภาคว ชา Computer Science จากมหาว ทยาล ยเฮลซ งก (University of Helsinki) ประเทศ ฟ นแลนด ช อ ล น ส ทอร ว ลดล (Linus Benedict Torvalds) ได ออกแบบเข ยน โค ดข -นใหม โดยอ างอ งก บ Minix เพ อปร บปร งไฟล และพ ฒนาให ม การสน บสน น Hardware มาก ข -น โดยภายหล งเม อพ ฒนาส าเร จแล วจ งให ช อระบบปฏ บ ต การต วน -ว า ล น กซ ท <งน <ในย คท ล น กซ เร มต นใหม ๆ น <น ระบบอ นเตอร เน ตย งม ความเร วไม มากน ก จ งไม สะดวกเลยท จะดาวน โหลดเคอร เนลล น กซ และส วนประกอบต าง ๆ มาต ดต -งใช งาน อ กท -ง ข -นตอนการต ดต -งท แสนย งยาก รวมถ งการต ดต -งโปรแกรมต าง ๆ ท เป นส วนประกอบของะบบ ปฏ บ ต การล น กซ ย งคงอย ในช วงของการพ ฒนาไปตามก าล งของผ พ ฒนาโปรแกรมจากท วโลก ด งน -นการน าไปใช งานน -น จ งม สภาพท ค อนข าง ด บ อย พอสมควร โดยผลงานซอฟต แวร ท แจกจ ายน -นจะในสภาพของ โปรแกรมต นฉบ บ (source code) และหากต องการน าไปใช งาน จะต องผ านข -นตอนทางเทคน คท เร ยกว า การคอมไพล โปรแกรม (Program Compilation) เท าน -น ธ รภ ทร มนตร ศาสตร [2] ได อธ บายว า จากการท จะได มาซ งซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การ ล น กซ น -น กลายเป นว าผ ท ต องการน าระบบล น กซ มาใช งานจะต องม ความร และความช านาญใน การคอมไพล โปรแกรมอย พอสมควร จ งจะสามารถต ดต -งโปรแกรมใช งานได จ งเป นสาเหต ท าให คนท วไปมองว าระบบปฏ บ ต การล น กซ เป นอะไรท เข าใจยาก และม ผ พ ฒนาและผ ใช งาน ระบบปฏ บ ต การล น กซ ในวงแคบ ๆ ด งน -น การพ ฒนาระบบปฏ บ ต การล น กซ จ งท าได อย าง ยากล าบาก เพ อแก ป ญหาท เก ดข -นน - จ งเก ดกล มบ คคลท ต องการให ระบบปฏ บ ต การล น กซ เป นท น ยมและแพร หลาย และท าการรวบรวมระบบปฏ บ ต การล น กซ และซอฟต แวร จ านวนมากมา เก บไว เป นช ดเด ยวก น พร อมจ ดท าให สะดวกต อการต ดต -ง ปร บแต ง และใช งาน โดยจ ดท าเป น ช ดซอฟต แวร พร อมใช ซ งการจ ดท าน - เราเร ยกก นว า ล น กซ ด สทร บ วช น (Linux Distribution) หร อเร ยกส -น ๆ ก นว า ล น กซ ด สโทร ซ งล น กซ ด สทร บ วช นท ใช ก นในป จจ บ น ได แก CentOS, Red Hat, Fedora Core, Suse และ Slackware เป นต น 5

15 ร ปท 2.1 ต วอย างโครงสร างพ -นฐานระบบไฟล ในล น กซ Machtelt Garrels [3] ได กล าวไว ว า โครงสร างไฟล ระบบของล น กซ จะเร มต นท สแลช (slash) โดยภายในสแลชจะบรรจ ไฟล และไดเรคทอร (directory) พ <นฐานท จ าเป นของ ระบบปฏ บ ต การล น กซ ท <งหมด ซ งสามารถกล าวได ว า ไดเรคทอร สแลช ถ อเป นไดเรคทอร ราก (root) ของระบบไฟล ด งร ปท CentOS ล น กซ Arnut Ruttanatirakul [4] กล าวไว ว า CentOS ล น กซ เป นระบบปฏ บ ต การล น กซ ด สทร บ วช นหน ง ท น ยมใช อย างกว างขวางและฟร ค าว า CentOS ย อมาจาก Community ENTerprise Operating System ซ งเป นล น กซ ท พ ฒนามาจากต นฉบ บ RedHat Enterprise Linux (RHEL) โดยท CentOS ได น าเอาซอร สโค ดต นฉบ บของ RedHat มาท าการคอมไพล ใหม โดยการพ ฒนาย งเน นพ ฒนาเป นซอฟต แวร Open Source ท ถ อล ขส GNU General Public License (GPL) 6

16 ร ปท 2.2 ต วอย างการใช CentOS ล น กซ ท าเซ ร ฟเวอร ป จจ บ น CentOS ล น กซ ถ กน ามาใช ก นอย างกว างขวางเน องจากเป นระบบปฏ บ ต การท ม ต นแบบจาก RedHat ท ม ความแข งแกร งส ง (ป จจ บ นเน นพ ฒนาในเช งการค า) การต ดต -ง แพ กเกจย อยภายในสามารถใช ได ท -ง RPM, TAR, APT หร อใช ค าส ง YUM ในการอ ปเดท ซอฟต แวร แบบอ ตโนม ต ซ งแพ กเกจ (package) ย อยท ม อย ก สามารถน ามาใช ท าเซ ร ฟเวอร ส าหร บองค กรได หลากหลาย อาท เช น Web Server (APACHE), FTP Server (ProFTPd/VSFTPd), DNS Server (BIND), Database Server (MySQL/PostgreSQL), Mail Server (Sendmail/Postfix/Dovecot), File and Printer Server (SAMBA), DHCP Server (DHCPd), Streaming Server, RADIUS Server (FreeRADIUS), Control Panel (ISPConfig) เป นต น ด งร ปท 2.2 ร ปท 2.3 หน าดาวน โหลด DVD ส าหร บต ดต -ง CentOS ล น กซ CentOS ล น กซ สามารถดาวน โหลดได จาก ด งร ปท 2.3 7

17 ร ปท 2.4 แสดงแหล งหาไฟล แพ กเกจต ดต -งบนระบบปฏ บ ต การล น กซ กรณ ต องการต ดต -งแพ กเกจย อยแล วไม พบในแผ น DVD ก ย งม เว บไซต ช วยเหล อซ ง ได แก เว บไซต ด งร ปท 2.4 หร อ เป นต น Active Directory น นาถ วนาพรรณ [5] ได อธ บาย Active Directory ว าเป นท เก บรวบรวมออบเจ กต และ ทร พยากรต าง ๆ ของระบบเน ตเว ร กเอาไว โดยเก บออบเจ กต ท กล าวถ ง ได แก บ ญช รายช อผ ใช รายช อเคร องคอมพ วเตอร รายช อเคร องพ มพ ไฟล เอกสาร ฐานข อม ล อ เมล แดเดรส เป นต น ซ ง ภายในออบเจ กต ย งจ ดเก บค ณสมบ ต (Attributes) ของออบเจ กต และทร พยากรน -นไว ด วย เช น เคร องพ มพ ประเภทส หร อขาวด า ซ งจะท าให ย สเซอร สามารถระบ ค าบางอย างในการค นหา ออบเจ กต ได อย างรวดเร วย งข -น ต วอย างของไดเรกทอร ท ม อย ท วไปเช น สม ดทะเบ ยนบ าน ซ งเก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บ เจ าบ าน ล กบ าน โดยม รายละเอ ยดช อ-นามสก ล หมายเลขบ ตรประชาชน ฯลฯ และเม อ เราต องการหาข อม ลเจ าบ าน ก เพ ยงแต เป ดไปย งหน าท ม รายละเอ ยดของเจ าบ าน จ งเปร ยบได ว าสม ดทะเบ ยนบ านก เสม อนหน งเป น Active Directory ส วนรายละเอ ยดท เราต องการทราบก เท ยบได ก บออบเจ กต ท เก บอย ในฐานข อม ลของ Active Directory น นเอง ท -งน - Active Directory ประกอบด วยองค ประกอบสองส วนในการท างานร วมก น ค อ - Active Directory Service ท าหน าท ให บร การแก ผ ใช และผ ด แลระบบ เช น ผ ใช ท าการ เข าระบบท เคร องไมโครคอมพ วเตอร ผ านไดเรกทอร เพ อตรวจสอบส ขณะท ผ ด แลระบบท า การสร างหร อลบบ ญช รายช อผ ใช การเปล ยนรห สผ าน การก าหนดนโยบายผ ใช การสร างแชร โฟลเดอร การสร างรายช อเคร องไมโครคอมพ วเตอร เป นต น รวมถ งการให บร การค นหา 8

18 ออบเจ กต และทร พยากรต าง ๆ บนระบบเน ตเว ร ก โดย Active Directory Service จะสน บสน น ท -งโปรโตคอล DNS และ LDAP - Active Directory Database เป นส วนท เก บฐานข อม ลท จ ดเก บไดเรกทอร (ออบเจ กต ) ของระบบเน ตเว ร ก เช น จ ดเก บบ ญช รายช อผ ใช กล มผ ใช รวมถ งรายช อและค ณสมบ ต ของ ทร พยากรต าง ๆ (คอมพ วเตอร เคร องพ มพ แชร โฟลเดอร เป นต น) ซ งจะช วยให ผ ใช สามารถ ค นหาและเร ยกใช ทร พยากรต าง ๆ ได ง ายและรวดเร วมากข -น ร ปท 2.5 ร ปแบบ Active Directory เว บไซต TechNet Microsoft [6] ได ม รายละเอ ยดการอธ บายว า Active Directory สามารถน าไป ประย กต ใช เป นศ นย กลางบร หารระบบต าง ๆ ได เป นอย างด ด งร ปท โดเมน (Domain) ฝ ายพ ฒนาและบร การเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ย อ บลราชธาน [7] ได ให ความหมายของโดเมนว า เป นการรวมทร พยากรต าง ๆ บนระบบเน ต เว ร กเข าไว ด วยก นท <งหมดเพ อใช ในการบร หารและการจ ดการทร พยากร เช น บ ญช รายช อผ ใช เคร องคอมพ วเตอร เคร องเซ ร ฟเวอร เคร องพ มพ แชร โฟลเดอร และออบเจ กต อ น ๆ โดย 9

19 ทร พยากรต าง ๆ ข างต นน <น จะต องอย ภายใต ช อโดเมน (Domain Name) เด ยวก น ซ งช อของ โดเมนจะบ งบอกถ งช อของหน วยงานหร อช อขององค กรด วย โดยม ผ บร หารระบบโดเมนม ส ทธ ส งส ดในการจ ดการทร พยากรต าง ๆ ท อย ภายในโดเมน ท <งน <ระบบโดเมนได เร มม การใช งานคร <ง แรกบน Windows NT4 ซ งฐานข อม ลน <จะถ กเร ยกว า SAM (Security Account Manager) แต ถ าเป นโดเมนของว นโดวส 2000/2003 ฐานข อม ลน <จะเร ยกว า Active Directory Database โดย ฐานข อม ลด งกล าวน <จะถ กจ ดเก บไว ท เคร องเซ ร ฟเวอร ท ท าหน าท เป น "โดเมนคอนโทรลเลอร " (Domain Controller) ร ปท 2.6 ร ปแบบการท างานของ Domain Controller จากร ปท 2.6 เว บไซต Windows IT Pro [8] ได เข ยนบทความเก ยวก บการท างานระบบ โดเมน โดยแสดงให เห นว าการท ผ ใช งานจะใช งานโดเมนได น <น จะต องม โดเมนคอนโทรลเลอร ซ งจะท าการตรวจสอบการ Login บ ญช รายช อผ ใช ท เข ามาก อน ว าตรงก บบ ญช รายช อผ ใช ท ม อย หร อไม หากม รายช ออย ในระบบก จะสามารถใช บร การเซ ร ฟเวอร ท <งหมดท อย ภายใต โดเมน เด ยวก นได ท <งน <การสร างบ ญช ผ ใช งานน <นจะท าการสร างเพ ยงคร <งเด ยว แต สามารถเข าถ ง ทร พยากรท <งหมดในโดเมนได น <นโดยตลอด กล าวค อ กรณ ท ม การเพ มเคร องเซ ร ฟเวอร ใน อนาคต ก เพ ยงแต ต ดต <งให เซ ร ฟเวอร เคร องใหม น <นเข าเป นสมาช กของโดเมนท ม อย แล ว ก จะท า ให ผ ใช สามารถเข าใช ทร พยากรจากเซ ร ฟเวอร ได ท นท โดยไม ต องคอยสร างบ ญช ผ ใช คนเด มลง ในเคร องเซ ร ฟเวอร ใหม อ กต อไป 10

20 แซมบ า (SAMBA) ภ วดล ด านระหาญ [9] ได ให ค าอธ บายเก ยวก บโปรแกรมแซมบ า ว าเป นซอฟต แวร ท ม ให ใช บนระบบปฏ บ ต การล น กซ และย น กซ ท ช วยให สามารถแชร ไฟล และเคร องพ มพ ให ก บ ระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟต ว นโดวส 95, 98, 2000, NT รวมไปถ งล น กซ และย น กซ เอง โดยม พอร ต (Port) การท างานท เก ยวข องค อ 137/UDP, 138/ UDP, 139/TCP ซ งการท างานของ โปรแกรมแซมบ า ประกอบไปด วยส วนประกอบหล ก ๆ ด งน smbd เป น daemon ท ช วยแชร ไฟล และเคร องพ มพ ให ก บเคร องล กข ายของแซมบ า โดยม ไฟล ต -งค าท ส าค ญค อ /etc/samba/smb.conf ซ งควบค มการท างานSMBD nmbd ร บผ ดชอบกระบวนการท เก ยวข องก บ Name Resolution และ Browsing Service ซ งเก ยวข องก บ NetBIOS Name smbclient เป นโปรแกรมท ท าหน าท เช อมต อไปย งแซมบ าเซ ร ฟเวอร หร อ Microsoft ว นโดวส ท ม การท าแชร ไฟล ไว โดยจะม ล กษณะการใช งานเหม อนใช FTP smbmount ใช ส าหร บ Mount ไปย ง Shared Directory testparm เป นโปรแกรมตรวจสอบการต -งค าไฟล /etc/samba/smb.conf ว าถ กต อง หร อไม smbstatus ใช ส าหร บแสดง status ของ SMBD Server โดยท วไปไฟล ส าหร บต -งค าของโปรแกรมแซมบ าจะถ กเก บไว ท /etc/samba/smb.conf ซ งไฟล ด งกล าวม รายละเอ ยดค อนข างมาก ผ เข ยนจ งน าออปช นบางส วนภายในไฟล smb.conf เพ อเป น แนวทางในการ configuration ด งต อไปน ร ปท 2.7 ร ปแบบท วไปในการใช งานแซมบ าเซ ร ฟเวอร Gerhard Mourani [10] ได อธ บายในบทความว าโปรแกรมแซมบ าสามารถท างาน ร วมก บระบบปฏ บ ต การได หลากหลาย ด งร ปท

21 Authentication Security แซมบ าจะท าการแชร ไฟล หร อเคร องพ มพ ให แก ผ ใช ท ได ร บอน ญาตเท าน -น กรณ ท ให ผ ใช งานอ น เข ามาใช งานโดยท ไม ได ร บอน ญาตในระบบ เม อต องการใช ระบบจะต องท าการย นย นต วตนก บ แซมบ า ซ งแซมบ าม ว ธ ในการเล อกการย นย นต วตนผ านทางออปช น (Option) ท ช อว า security โดยสามารถเล อกใช งานได ท -งหมด 4 แบบด งน security = share ต -งให แซมบ า ท าการแจ งแก เคร องล กข ายให ส งค ารห สผ านอย าง เด ยวเท าน -น ด งน -นหากผ ใช ทราบรห สผ านของผ ใช คนใดคนหน งก สามารถใช งานใน ระบบได security = user ต -งให แซมบ า ท าการส งค าช อผ ใช งาน และรห สผ านมาเพ อตรวจสอบ ต วตนผ ใช ซ งในกรณ น -จะเหมาะส าหร บผ ท ใช ระบบปฏ บ ต การว นโดวส NT/2000 เป น client และใช username และรห สผ านเป นช ดเด ยวก นก บแซมบ าเซ ร ฟเวอร security = server ต -งให แซมบ าท างานคล ายก บแบบ security =user เพ ยงแต แซมบ า เซ ร ฟเวอร จะใช SMB เซ ร ฟเวอร เคร องอ นเป นต วท าหน าท ตรวจสอบช อผ ใช งาน และ รห สผ านแทน security = domain ต -งให แซมบ าเป นสมาช กของว นโดวส โดเมนได ด งน -นเม อผ ใช ท า การย นย นต วตนก บ Primary Domain Controller (PDC) แล ว ก จะสามารถเข าใช งาน แชร ท อย บนแซมบ าเซ ร ฟเวอร ได File Permissions and Attributes ส าหร บส าถ งแชร ไฟล จะต องต -งค าในโปรแกรมแซมบ า โดยม ค าท เก ยวข องด งน create mask ใช ก าหนดค า Default Permission ส งส ด ส าหร บไฟล ท สร างข -นมาใหม เช น create mask = 0640 directory mask ใช ก าหนดค า Default Permission ส งส ด ส าหร บไดเรกทอร ท สร าง ข -นมาใหม เช น directory mask = Passwords Jelmer R. Vernooij, John H. Terpstra and Gerald (Jerry) Carter [11] ได เข ยนอธ บายไว ว า ภายในไฟล /etc/samba/smb.conf ตรงบรรท ดท ระบ encrypt passwords หากตอนต -งค าได ระบ ค าเป น no โปรแกรมแซมบ าจะตรวจสอบรห สผ านและช อผ ใช งาน จากไฟล /etc/passwd แต ถ า หากค าเป น yes โปรแกรมแซมบ าจะตรวจสอบรห สผ านและช อผ ใช งาน จาก ไฟล /etc/samba/smbpasswd แทน ท -งน -หากไฟล /etc/samba/smbpasswd ไม ม อย จร ง ก จะท าให ไม ม ผ ใช รายใดสามารถเข าใช งานแชร ท -งหมดได 12

22 ในส วนการใช งาน Encrypt Passwords น -น จะม ข อจ าก ดในการใช โดยข -นอย ก บความสามารถ ของระบบปฎ บ ต การท เป นเคร องล กข ายว าสน บสน นการเข ารห สหร อไม ตามตารางท 2.1 ตารางท 2.1 แสดงการส งรห สผ านแบบเข ารห สของระบบปฏ บ ต การต าง ๆ Operating System Encrypted or Non-encrypted Windows 95 Non-encrypted Windows 95 with SMB Update Encrypted Windows 98 Encrypted Windows NT 3.X Non-encrypted Windows NT 4.0 before SP 3 Non-encrypted Windows NT 4.0 after SP 3 Encrypted VFS Module The Samba Team [12] ได อธ บายการใช งาน VFS Module ซ งเป นส วนเสร มความสามารถของ ต วแซมบ า ม ความสามารถในการตรวจจ บไฟล ท ถ กลบจากการใช งานในระบบเคร อข าย พร อม ท -งสามารถจ ดท าส าเนาไฟล ท ถ กลบเหล าน -นไปเก บไว ใน path ท ผ ด แลระบบได ต -งค าระบ ไว ท า ให สามารถป องก นไม ให ไฟล ต าง ๆ ในระบบส ญหายหากเก ดการลบโดยไม ต -งใจ โดยค าท จะต อง ท าการเพ มเข าไป ได แก vfs objects = recycle เป นชน ดของ VFS ท ต องการใช ซ ง recycle จะหมายถ งการ เป ดการท างาน VFS ให คอยท าส าเนาไฟล ท ถ กลบลงใน recycle path recycle:exclude = *.tmp,*.temp ส วนน -จะหมายถ งไฟล ท ลงท ายด วย.tmp.temp เม อถ กลบแล วไม ต องจ ดท าส าเนาเก บไฟล เหล าน -นลงใน recycle path recycle:keeptree = yes การจ ดเก บ recycle path ให ท าส าเนาไดเรคทอร ให เหม อน ตามแบบต นฉบ บไฟล ท ถ กลบด วย recycle:repository =.recycle/%u หล งจากท ระบบพบว าม การลบไฟล ให ใช ร ปแบบ การท าส าเนาไฟล เหล าน -นไปเก บไว ภายใน recycle path ตามด วยไดเรคทอร ช อของผ ท ท าการลบไฟล น -น เช น recycle path ค อ /recycled และผ ลบไฟล ค อ a ด งน -นเม อลบ ไฟล ช อ a.txt ระบบจะท าส าเนาไว ท /recycled/a/a.txt (%U ค อผ ท ท าการลบไฟล ) recycle:versions = yes ระบ ให สร างช อแตกต างข -นใหม หากพบว าไฟล ท ถ กสร างข -น จากการลบก อนหน าม ช อเหม อนก น เช น เคยม a.txt อย แล วใน recycle path ก จะสร าง ช อใหม ค อ a.txt~1 13

23 การควบค มการเข าถ งแชร ไฟล บ ณฑ ต จามรภ ต [13] ได อธ บายถ งความปลอดภ ยในการแชร ไฟล ว าผ ด แลระบบควรจ าก ดการ เข าถ งแชร ใด ๆ ให ใช งานได เฉพาะผ ท สมควรได ร บส เท าน -น โดยม ออปช นท เก ยวข องด งน valid users = myuid, ระบ ให เฉพาะผ ใช ท ม ช อในรายการน -เท าน -น จ ง จะสามารถเข าถ งแชร ไฟล ท ระบ path น -นได ส าหร บท -ง group) ท -งน -หากรายช อ ผ ใช ท ก าหนดไว ใน valid users ไปปรากฏซ -าก บรายช อใน invalid users ก จะถ อว าผ ใช รายน -นถ กจ ดในกล ม invalid users invalid users = เป นการต -งให ช อผ ใช ท ระบ ไม ม ส ใช งานไฟล แชร writable = yes writeable = yes write ok = yes read only = no ออปช นท -งส ค าน -ต างให ผลล พธ เหม อนก น ค ออน ญาตให ผ ใช สามารถสร างไฟล หร อไดเร กทอร ใหม ได write list = lersak, phuwadon, siriwan เป นการให ส เข ยนไฟล แก ผ ใช ท ม ช อใน รายการน - แม ว าจะม การระบ ว า read only = yes ก ตาม public = no และ guest ok = no ออปช น public และ guest ok สามารถใช แทนก นได ซ งหากก าหนดค าเป น yes ก จะท าให สามารถเข าใช งานแชร ไฟล ได โดยไม ต อง Login read list = choawalit, kitisak แสดงรายช อผ ใช ท ม ส งานแชร ไฟล แบบอ าน เท าน -น ไม สามารถท าการแก ไขใด ๆ ได หากว าผ ใช ใน read list ม ช อใน list อ น เช น write list, read only, writeable ก จะถ อว าผ ใช น -นม ส เป น read only เท าน -น APACHE ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร [14] ได ม การเข ยนบทความเก ยวก บ APACHE ไว โดยกล าวว า APACHE ค อ โปรแกรมท า Web Server ท พ ฒนามาจาก HTTPD Web Server โดย APACHE น <จะท าหน าท ในการจ ดเก บ Homepage และส ง Homepage ไปย ง Browser ท ม การ เร ยกเข า ย ง Web Server ท เก บ Homepage น <นอย ซ งป จจ บ นจ ดได ว าเป น Web Server ท ม ความน าเช อถ อมาก เน องจากเป นท น ยมใช ก นท วโลก อ กท <ง APACHE ย งเป นซอฟต แวร แบบ โอเพ นซอร ส ท เป ดให บ คคลท วไปสามารถเข ามาร วมพ ฒนาส วนต าง ๆ ของ APACHE ได ซ ง ท าให เก ดเป นโมด ลท เก ดประโยชน มากมาย เช น mod_perl, mod_python หร อ mod_php อ ก ท <งย งสามารถท างานร วมก บภาษาอ นได แทนท จะเป นเพ ยงเซ ร ฟเวอร ท ให บร การเพ ยง แค HTML อย างเด ยว ซ งต วต ดต <งโปรแกรม APACHE น <น สามารถหาดาวน โหลดได จาก เว บไซต (Website) ช อว า นอกจากน < APACHE ย งม ความสามารถอ น ๆ ด วย เช น การย นย นต วบ คคล (mod_auth, mod_access, mod_digest) หร อเพ มความปลอดภ ยในการส อสารผ าน โปรโตคอล https (mod_ssl) และย งม โมด ลอ น ๆ ท ได ร บความน ยมใช เช น mod_vhost ท าให สามารถสร าง โฮสท เสม อน (Virtual Host) ภายในเคร องเด ยวก นได หร อ mod_rewrite ซ งเป นเคร องม อท จะ ช วยให URL ของเว บไซต น <นอ านง ายข <น ยกต วอย างเช น จากเด มต องพ มพ 14

24 < < แต หาก ม การใช โมด ล mod_rewrite เพ มเต มเข าไป จะท าให ต องพ มพ เว บไซต น <พ มพ ส <นลงโดยพ มพ แค ซ งท อย เหล าน จะข <นอย ก บว าผ ด แลเว บไซต ว าต องการให อย ในล กษณะใด MySQL ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร [15] ได อธ บายว า MySQL ค อ โปรแกรมระบบจ ดการ ฐานข อม ล ท พ ฒนาโดยบร ษ ท MySQL AB ม หน าท เก บข อม ลอย างเป นระบบ รองร บค าส ง SQL เป นเคร องม อส าหร บเก บข อม ล ท ต องใช ร วมก บเคร องม อหร อโปรแกรมอ นอย างบ รณาการ เพ อให ได ระบบงานท รองร บ ความต องการของผ ใช เช น ท างานร วมก บเคร องบร การเว บ (Web Server) เพ อให บร การแก ภาษาสคร ปต ท ท างานฝงเคร องบร การ (Server-Side Script) เช น ภาษา PHP ภาษา ASP.NET หร อภาษา JSP เป นต น หร อท างานร วมก บโปรแกรมประย กต (Application Program) เช น ภาษา Virtual Basic.Netภาษา JAVA หร อภาษา C เป นต น โปรแกรมถ กออกแบบให สามารถท างานได บนระบบปฏ บ ต การท หลากหลาย และเป นระบบ ฐานข อม ล Open Source ท ถ กน าไปใช งานมากท ส ด ป จจ บ นบร ษ ทซ นไมโครซ สเต มส (Sun Microsystems, Inc.) ได เข าซ <อก จการของ MySQL AB เร ยบร อยแล ว ฉะน <นผล ตภ ณฑ ภายใต MySQL AB ท <งหมดจะตกเป นของซ น โดย ได แบ งผล ตภ ณฑ ออกเป นสามสายการผล ต ได แก ร นท ให ใช ฟร ร นส าหร บท าการค า และร นท สน บสน นก บผล ตภ ณฑ SAP (MAX DB) ความแตกต างค อเวอร ช นคอมม วน ต <น <นสามารถ น าไปใช งานได ฟร แต ขาดการสน บสน นหร อการช วยเหล อเม อม ป ญหาเก ดข <น ส วนเวอร ช นท ใช ส าหร บท าการค าน <น จะให บร การด านความสน บสน นเม อม ป ญหาในการใช งาน โดยสร ปได ด งน MySQL เอนเทอร ไพรส Enterprise MySQL คล สเตอร Cluster MySQL Embedded MySQL Community (ร นท ให ใช ฟร ) ส าหร บระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ น <น ม โปรแกรมท สามารถใช งานเป นฐานข อม ล ให ผ ด แลระบบสามารถเล อกใช งานได หลายโปรแกรม เช น MySQL และ PostgreSQL ซ งผ ด แล ระบบสามารถเล อกต ดต <งได ท <งในขณะท ต ดต <งระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ หร อจะต ดต <ง เพ มเต มภายหล งจากท ต ดต <งระบบปฏ บ ต การเสร จเร ยบร อยก ได อย างไรก ตาม สาเหต ท ผ ใช งาน จ านวนมากน ยมใช งานโปรแกรม MySQL ก เพราะ MySQL สามารถท างานได อย างรวดเร ว ม ความน าเช อถ อและใช งานได ง าย เม อเปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพในการท างานระหว างโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพ จารณาจากการประมวลผลแต ละค าส ง นอกจากน <น MySQL ถ กออกแบบและพ ฒนาข <นมาเพ อท าหน าเป นเคร องให บร การรองร บการจ ดการก บ ฐานข อม ล 15

25 ขนาดใหญ ซ งการพ ฒนาย งคงด าเน นอย อย างต อเน อง ส งผลให ม ฟ งก ช นการท างานใหม ๆ ท อ านวยความสะดวกแก ผ ใช งานเพ มข <นอย ตลอดเวลา รวมไปถ งการปร บปร งด านความต อเน อง ความเร วในการท างาน และความปลอดภ ย ท าให MySQL เหมาะสมต อการน าไปใช งานเพ อ เข าถ งฐานข อม ลบนเคร อข ายอ นเทอร เน ต PHP PHP เป นภาษาสคร ปต ท ม ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนาเว บไซต โดยสามารถท างาน ร วมก บภาษา HTML ได เป นอย างด ท าให เก ดความน ยมใช อย างแพร หลาย จากประว ต การเร มต นของ PHP ได ม ระบ อย บนเว บไซต ของPHP [16] ไว ว า ภาษา PHP ถ กร เร มพ ฒนาข <นในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf ซ งเป นโปรแกรมเมอร ชาวอเมร ก นได ม แนวค ดท ต อ งการเค ร องม อส าหร บพ ฒนาเว บส วนต วขอ งเขา โดยใช ข อด ขอ ง ภาษา C และ Perl เร ยกว า Personal Home Page และได สร างส วนต ดต อก บฐานข อม ลท ช อ ว า Form Interpreter (FI) รวมท <งสองส วน เร ยกว า PHP/FI ซ งก เป นจ ดเร มต นของ PHP ต อมา ได ม คนท เข ามาเย ยมชมเว บไซต ของเขาแล วเก ดชอบจ งต ดต อขอเอาโค ดไปใช บ างและน าไป พ ฒนาต อ ในล กษณะของ Open Source จนม ความน ยมข <นเป นอย างมาก โดยภายใน 3 ป ม ได ม เว บไซต ท น า PHP/FI มาใช ในต ดต อฐานข อม ลและแสดงผลแบบไดนาม กและอ น ๆ มากกว า 50,000 เว บไซต ต อมาในช วงระหว าง Rasmus Lerdorf ได ม ผ ท มาช วยพ ฒนาอ ก 2 คน ค อ Zeev Suraski และAndi Gutmans ชาวอ สราเอล ได พ ฒนาปร บปร งโค ดของ Lerdorf ใหม โดยใช C++ ให ม ความสามารถจ ดการเก ยวก บแบบฟอร มข อม ลท ถ กสร างมาจากภาษา HTML และสน บสน นการต ดต อก บโปรแกรมจ ดการฐานข อม ล MySQL จ งท าให PHP เร มถ กใช มากข <น อย างรวดเร ว และเร มม ผ สน บสน นการใช งาน PHP มากข <น โดยในปลายป 1996 PHP ถ ก น าไปใช ประมาณ 15,000 เว บไซต ท วโลก และเพ มจ านวนข <นเร อย ๆ ซ งต อมาก ม ผ เข ามาช วย พ ฒนาอ ก 3 คน ค อ Stig Bakken ร บผ ดชอบความสามารถในการต ดต อ Oracle โดยมอบหมาย ให Shane Caraveo ร บผ ดชอบด แล PHP บนไมโครซอฟต ว นโดวส 95/98/NT และ Jim Winstead ร บผ ดชอบการตรวจความบกพร องต าง ๆ และได เปล ยนช อเป น Professional Home Page ในเวอร ช นท 2 หร อ PHP2 จากน <นในย คถ ดมาช วงระหว างเด อน ม ถ นายน 1997 ถ ง 1999 หล งจากน <น PHP3 ก ได ออกมาส สายตาของน กโปรแกรมเมอร โดยม ค ณสมบ ต เด นค อสน บสน นระบบปฏ บ ต การท <ง ไมโครซอฟต ว นโดวส 95/98/ME/NT, ล น กซ และเว บเซ ร ฟเวอร อย าง IIS, PWS, APACHE, OmniHTTPd อ กท <งย งสน บสน นระบบฐานข อม ลได หลายร ปแบบเช น SQL Server, MySQL, msql, Oracle, Informix, ODBC PHP4 ได ก าเน ดข <นในช วงต <งแต โดยม การพ ฒนาให ด ย งข <นกว าเด ม โดยม การเพ ม Functions ใหม ๆ ในการท างานให มากข <น รวมถ งการท าให ใช งานง ายข <น โดยม 16

26 บร ษ ท Zend ซ งม ผ ก อต <ง ค อ Zeev และ Andi Gutmans ร วมก น และใช เว บไซต ช อ เป นศ นย กลางการต ดต อก บผ ใช งานในการพ ฒนา ต อมาภายหล ง ผ พ ฒนาได ต <งช อ PHP ข <นใหม ว า PHP: Hypertext Preprocessor โดยเวอร ช นน <จะ เป น Compile Script ซ งต างจากเวอร ช นก อนท เป น Embed Script Interpreter มาโดยตลอด ป จจ บ น PHP ได พ ฒนาจนออกมาเป น PHP5 โดยได เร มพ ฒนามาต <งแต 2007 โดยม การเพ ม Functions ในการท างานในด านต าง ๆ เช น * Object Oriented Model * การก าหนดสโคป public/private/protected * XML และ Web Service * Exception handling * MySQLi และ SQLite * Zend Engine

27 บทท 3 ว ธ การด าเน นงาน การด าเน นงานสร างระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ได วางแผน โดยแบ งล กษณะการ ด าเน นงาน ด งน 3.1 ออกแบบโครงสร างระบบไฟล เซ ร ฟเวอร การจ าลองผ ใช งานในระบบ เพ &อเป นหล กเกณฑ ในการพ จารณาการก าหนดส ทธ -ของ องค กรในการเข าถ งระบบไฟล เซ ร ฟเวอร โดยม ด งน ส วนงานและต าแหน งงานของผ ใช งาน โดยพ จารณาจากผ ใช งานว าส งก ดอย ในส วนงานใด จากน นจ งการก าหนดส ทธ -ในระบบ ไฟล ข อม ลส วนกลางให ผ ใช งานสามารถใช งานตามท &ต วเองส งก ดอย น นได โดยสงวนม ให เข าไป ใช ไฟล ข อม ลส วนกลางของส วนงานส งก ดอ &น ๆ ด งเช น บ คคลท &อย ในส วนงานท &1 สามารถใช งานในไฟล ข อม ลส วนกลางท &จ ดให ผ ท &เก &ยวข องส วนงานท & 1 ใช งานโดยเฉพาะได เท าน น โดย บ คคลท &อย ในส วนงานท & 2 จะไม สามารถเห นหร อเข ามาใช งานในไฟล ข อม ลส วนกลางของส วน งานท &1 ได ท งน ในเร &องของล าด บช นในแต ละระด บของส วนงานก จะถ กน ามาพ จารณาในการให ส ทธ - ใช งานด วยเช นก น เพ &อให สามารถเข าถ งข อม ลในส วนท &เป นสาระส าค ญของบร ษ ทแตกต าง ก นไปตามล าด บช นกล มงาน เช น กล มพน กงาน กล มผ บร หาร หร อเจ าของบร ษ ท เป นต น ข อม ลแชร ไฟล ส วนกลาง เป นแหล งเก บไฟล ข อม ลต าง ๆ ท &ต งข นมาภายในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร เพ &อว ตถ ประสงค ให องค กรใช งานร วมก น ตามส ทธ - เข าถ งไฟล ข อม ลส วนกลางของพน กงานในองค กร ท งน แหล ง เก บไฟล ข อม ลท &ม อย ในระบบน จะถ กต ดต งค ณล กษณะให สามารถส งไฟล ท &ถ กลบ ไปจ ดเก บลง ในแหล งเก บไฟล ข อม ลส ารองอ กแห ง เพ &อป องก นไฟล ข อม ลถ กลบโดยไม ต งใจ อ กท งสามารถ ปร บเปล &ยนส ทธ -การเข าถ งได ตามความเหมาะสม และม ความย ดหย นเพ &อให สอดคล องก บ นโยบายขององค กรน น ๆ จากเกณฑ การพ จารณาด งกล าวข างต นน ได น ามาเป นแนวทางในการศ กษาค นคว าหา ข อม ลเพ &มเต ม เพ &อให ได ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ท &ตรงต อว ตถ ประสงค 18

28 ร ปท 3.1 จ าลอง Organize Chart จากร ปท & 3.1 เป นการจ าลองให เห นล าด บช นของต าแหน งงาน ซ &งจะส มพ นธ ก บการใช งานระบบ กล าวค อ ให teach01 อย ในช นต าแหน งบนส ด หร อม ส ทธ -การเข าถ งข อม ลส วนกลาง ส งส ด และ guest01 ท &อย ในต าแหน งล างส ดม ส ทธ -การเข าถ งข อม ลส วนกลางน อยท &ส ด ซ &งส ทธ - การเข าถ งโดยละเอ ยดน น จะน าเสนอในล าด บต อ ๆ ไป ท งน จากการท &ออกแบบจ าลอง Organize Chart เป นท &เร ยบร อยแล ว ท าให สามารถก าหนดกล มข อม ลส วนกลางโดยม โครงสร าง ด งต อไปน ร ปท 3.2 ข อม ลในไฟล เซ ร ฟเวอร จากร ปท & 3.2 แสดงให เห นว าตอนน เราได โครงสร างเบ องต นท &ใช เตร ยมข นระบบไฟล เซ ร ฟเวอร แล ว แต ย งขาดโปรแกรมสน บสน นท &จะท าให ใช งานจร ง จ งต องศ กษาเพ &มเต มด งห วข อ ต อไป 19

29 3.1.3 ขอบเขตความต องการของระบบไฟล เซ ร ฟเวอร สามารถป องก นการลบไฟล ข อม ลจากผ ใช งานโดยไม ต งใจ และไม สามารถก ค นได จาก การเป ดใช งานระบบแบ งป น (share) การใช งานไฟล ข อม ลร วมก นในล กษณะท &วไป สามารถป องก นข อพ พาท จากการท &ผ ใช งานคนหน &งท าการย าย เปล &ยนแปลง หร อลบ ไฟล ข อม ลเอกสารต าง ๆ ในระบบแบ งป นการใช งานไฟล ข อม ลร วมก นในล กษณะท &วไป ท าให ผ ใช งานท านอ &นท &ต องการใช งานไฟล ข อม ลเอกสารช ดเด ยวก น ไม พบเอกสารเม &อ ต องการใช งาน สามารถบร หารส ทธ -การเข าถ งระบบแบ งป นการใช งานไฟล ข อม ลร วมก น โดยจะต อง ย นย นต วตนผ ใช งานก อนเข าใช งาน สามารถท าการบ นท กรายงานการใช งานไฟล ต าง ๆ พร อมท งสามารถระบ รายละเอ ยด ต าง ๆ อ นได แก ช วงเวลาการใช งาน จ ดข อม ลท &เป ดใช งาน พร อมท งระบ ต วต วผ ใช งาน ข อม ลน นได ร ปท 3.3 รายละเอ ยดของโปรแกรมแซมบ า จากความต องการด งกล าวข างต น และเม &อได ด ข อม ลโปรแกรมแซมบ า ตามร ปท &3.3 จะ เห นว าโปรแกรมแซมบ า เป นโปรแกรมท &ท าหน าท &เป นไฟล เซ ร ฟเวอร ท &พร อมให เป ดการใช งาน อย แล วในระบบปฏ บ ต การล น กซ โดยโปรแกรมน จ ดเป นประเภทโปรแกรมฟร แวร ซ &งต ว โปรแกรมน นสามารถตอบสนองความต องการของระบบท &จะพ ฒนาในโครงงานน ได ซ &งหาก สนใจรายละเอ ยดเพ &มเต มสามารถด ได ท & 20

30 3.2 ออกแบบโครงสร างระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ได ใช MySQL เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลให ก บระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร เพ &อ เก บข อม ลผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร และให Web Application ต ดต อในการจ ดการผ ใช งาน รวมถ งการน าไปใช เก บข อม ลจากประว ต การใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ของผ ช งานแต ละคน ซ &ง ท าให สามารถน าฐานข อม ลเหล าน นมาแสดงผล ผ าน Web Application เพ &อให ส บค นโดยง าย โดยภาพรวมของระบบและฐานข อม ลได จ ดท ารายละเอ ยดด งน Context Diagram ร ปท 3.4 Context Diagram ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 21

31 3.2.2 Data Flow Diagram ร ปท 3.5 DFD Level 1 ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 22

32 ร ปท 3.6 DFD Level 2 ของ Process 1 จ ดการ service ร ปท 3.7 DFD Level 2 ของ Process 2 จ ดการผ ใช 23

33 ร ปท 3.8 DFD Level 2 ของ Process 3 ต งค าระบบ ร ปท 3.9 DFD Level 2 ของ Process 4 ส ารองข อม ล 24

34 ร ปท 3.10 DFD Level 2 ของ Process 5 รายงานการใช ระบบ ER Diagram ร ปท 3.11 Entity-Relationship Diagram ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 25

35 3.2.4 พจนาน กรมข อม ล Data Dictionary ตารางท 3.1 ตารางข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท &1 Attribute Name Description Data type Primary Key/Foreign Key Usr ช &อผ ใช VARCHAR(20) Primary Key Password รห สผ าน LONGTEXT ตารางท 3.2 ตารางข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท &2 Attribute Name Description Data type Primary Key/Foreign Key IDUsr รห สผ ใช VARCHAR(20) Primary Key Usr ช &อผ ใช VARCHAR(20) Foreign Key IDUsrGrp รห สกล มผ ใช งาน VARCHAR(20) ตารางท 3.3 ตารางข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท &3 Attribute Name Description Data type Primary Key/Foreign Key Grp ช &อกล มท &เป นสมาช ก VARCHAR(20) Primary Key IDGrp รห สกล มท &เป นสมาช ก VARCHAR(20) Usr ช &อผ ใช VARCHAR(20) Foreign Key ตารางท 3.4 ตารางข อม ลการใช งานในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท &1 Attribute Name Description Data type Primary Key/Foreign Key auid ล าด บข อม ลในตาราง INT Primary Key audate ว นท &ใช DATE autime เวลาใช TIME auuser ช &อผ ใช งาน VARCHAR(255) aupid Process ID ล น กซ INT auip IP Address ขณะใช VARCHAR(15) aundrv ไดร ฟท &ใช VARCHAR(12) audid ล กษณะการใช VARCHAR(10) ตารางท 3.5 ตารางข อม ลการใช งานในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส วนท &2 Attribute Name Description Data type Primary Key/Foreign Key paid ล าด บข อม ลในตาราง INT Primary Key pades เส นทางไดร ฟท &ใช LONGTEXT 26

36 3.2.5 ต วอย างข อม ลแสดงบน Web Application ตารางท 3.6 ตารางแสดงข อม ล user ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร User Name Group root root, bin, wheel, daemon, sys, adm, disk msit01 msit01, msit msne01 msne01, msne miss01 miss01, miss teach01 teach01, teach guest01 guest01, guests จากตารางท & 3.6 ได ด งข อม ลจากตารางท &3.1, 3.2 และ 3.3 มาใช ด งน User Name เป นการน าข อม ลจาก Usr Group เป นการน าข อม ลจาก Grp ตารางท 3.7 ตารางแสดงข อม ลการใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ล าด บ ว นท เวลา ผ ใช PID ผ านIP Drive สถานะ folder/file Mar-13 4:02:19 teach public unlink test.txt Mar-13 4:41:00 teach teach02 unlink profile/recent/test.lnk Mar-13 4:41:06 teach teach01 unlink profile/recent/test.lnk Mar-13 4:41:06 teach teach01 unlink profile/recent/test (2).lnk Mar-13 5:17:24 teach teach01 unlink profile/recent/test.lnk จากตารางท & 3.7 ได ด งข อม ลจากตารางท &3.4 และ 3.5 มาใช ด งน ล าด บ เป นการน าข อม ลจาก auid ว นท & เป นการน าข อม ลจาก audate เวลา เป นการน าข อม ลจาก autime ผ ใช เป นการน าข อม ลจาก auuser PID เป นการน าข อม ลจาก aupid ผ านIP เป นการน าข อม ลจาก auip Drive เป นการน าข อม ลจาก aundrv สถานะ เป นการน าข อม ลจาก audid folder/file เป นการน าข อม ลจาก pades 27

37 8 8 บทท 4 ผลการด าเน นงาน 4.1 โครงสร างหน าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร จากการท ได พ ฒนาระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร และได ออกแบบให สามารถจ ดการได โดยผ าน Web Application ซ งท างานอย ภายใต เคร องเด ยวก นก บเคร องท ให บร การไฟล เซ ร ฟเวอร น 8น จะต อง อาศ ยการต ดต 8งโปรแกรมเพ มเต ม ด งน ต ดต 8งโปรแกรม APACHE เพ อบร การ Web Server ส าหร บการเข ยน Web Application ต ดต 8งโปรแกรม MySQL เพ อเป นฐานข อม ลหล ก ไว แสดงผลบน Web Application ต ดต 8งโปรแกรมภาษา PHP เพ อให ด งฐานข อม ลหล กแสดงผลบน Web Application ร ปท 4.1 โครงสร างหน าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ท 8งน 8ในระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ได ใช ร ปแบบขอภาษา HTML เป นโครงพ 8นฐานเข ยนหน าเว บไซต โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน ใช ไฟล CSS เป น Style Page เพ อก าหนดร ปแบบ ชน ดต วอ กษร, ส ต วอ กษร และ พ 8นหล ง ของ หน า Web Application ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น ใช แท ก Frame ในโปรแกรมภาษา HTML เพ อช วยก าหนดแบ งหน าเป น 2 ด าน ค อ ด านซ าย และด านขวา ด งร ปท 4.1 เพ อให เข าใจ และง ายต อการใช งาน โดยก าก บให Frame ด านซ ายท า หน าท แสดง Menu ของระบบ และ Frame ด านขวาแสดงส วนจ ดการย อยตามการเล อกจาก Menu ท Frame ด านซ าย 28

38 8 4.2 ก อนเข าใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ได ก าหนดให ต องท าการ Login ผ ด แลระบบก อนเข าใช งานระบบ จ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร เพ อป องก นผ ท ไม ได ร บอน ญาต เข ามาใช งาน และอาจท าให ระบบเส ยหายได โดย หล งจากทดสอบ ได ผลด งน ร ปท 4.2 หน า Login เข าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร หน าแรกของการเข าไปย งหน าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร จะพบข อความตามท แสดงในร ปท 4.2 ซ ง หมายถ งจะต องท าการ Login ก อนใช งาน ร ปท 4.3 แสดงผล Login ระบบผ าน เม อได กรอกข อม ลผ ด แลระบบ และรห สผ านถ กต อง ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร จะแสดงข อความต อนร บ ให ทราบ ด งร ปท 4.3 ร ปท 4.4 แสดงผล Login ระบบไม ผ าน จากน 8นได ทดสอบโดยกรอกข อม ลผ ด แลระบบไม ถ กต อง ระบบจะแสดงข อความและรายละเอ ยดสาเหต ท ไม อน ญาตให เข าใช งานระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ด งร ปท

39 ร ปท 4.5 แสดงผล Logout จากระบบ ในกรณ ท ใช งานระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร เสร จแล ว เม อท าการ Logout ออกจากระบบ ระบบจะส ง ผ ใช งานไปส ข อความหน า Logout ให ทราบ ด งร ปท 4.5 ร ปท 4.6 แสดงการเข าใช งานระบบด วยการใช History ของ Web Browser หล งจาก Logout เร ยบร อยแล ว ผ เข ยนได ทดสอบเข าไปหน าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ด วยว ธ การ เร ยกหน าเว บไซต ของระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ท เคยใช งานผ าน History ของโปรแกรม Web Browser ด งร ปท 4.6 ร ปท 4.7 แสดงผลการไม อน ญาตให เข าใช งานเน องจากย งไม ได Login ซ งภายหล งจากท เล อกแล วจะเห นว า Web Browser จะแสดงผลด งร ปท 4.7 ซ งหมายถ งว าไม อน ญาตให ใช งาน เน องจากย งไม ม การ Login เข าระบบอย างถ กต อง โดยว ธ การท เก ดข 8นในร ปท 4.7 น 8น เป นผลจากการเข ยน PHP Script ด กจ บการเข าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ท ใช SESSION ไม ถ กต องในการเข าระบบ ซ ง SESSION น 8จะถ กสร างจากการ Login ท ถ กต อง และจะท าการ Clear SESSION ท 8งหมดออก เม อม การ Logout ออกจากระบบ 30

40 8 4.3 หล งเข าใช งานระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร เม อได ท าการ Login เข ามาใช งาน Web Application โดยผ ด แลระบบอย างถ กต อง จะพบหน า ระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร โดยม ต วเล อกจ ดการระบบท 8งหมดม 5 ส วน โดยม รายบะเอ ยดด งต อไปน ร ปท 4.8 แสดงภาพรวมของหน าจ ดการ Service หน าจ ดการส วนแรกน 8น จะเป นหน าจ ดการ Service ซ งรวบรวมรายละเอ ยดพ 8นฐานของ การใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ได แก สามารถส งเป ด-ป ด บร การไฟล เซ ร ฟเวอร การทดสอบระบบ เคร อข ายเบ 8องต นผ านค าส ง PING อ กท 8งแสดงรายงานการใช ทร พยากรของเคร องเซ ร ฟเวอร ในขณะท เป ดให บร การไฟล เซ ร ฟเวอร ให ผ ด แลระบบได ทราบภาพรวมของระบบ ด งท แสดงในร ปท 4.8 ร ปท 4.9 แสดงการ Start SAMBA Service เพ อให ไฟล เซ ร ฟเวอร เร มท างาน 31

41 จากน 8นได ทดสอบระบบควบค มบร การระบบไฟล เซ ร ฟเวอร โดยกดป ม Start smb ด งร ปท 4.9 พบว า ระบบจะแสดงรายงการการเป ดระบบ ให ทราบด วย ซ งในส วนน 8ได ทดสอบป มอ น ๆ ก สามารถท างานได ปกต เสม อนพ มพ ค าส ง Command Line ในล น กซ เลยท เด ยว ร ปท 4.10 แสดงผลล พธ การส งค าส ง PING ต อจากน 8นได ใส IP เพ อทดสอบการเช อมต อเคร อข ายเบ 8องต น เพ อด การส อสารระหว าง Web Application ก บ เคร องไฟล เซ ร ฟเวอร ก ได ผลล พธ ด งร ปท 4.10 ร ปท 4.11 แสดงรายงานการใช งานทร พยากรของไฟล เซ ร ฟเวอร ในส วนล างส ดของหน าจ ดการ Service จะพบรายงานการใช ทร พยากรของเคร องไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งจะ ท าการ Refresh หน าใหม ท กคร 8ง เม อคล 8กเล อก จ ดการ service จากเมน จ ดการระบบ จ งท าให ผ ด แล ระบบสามารถทราบสถานะของ CPU, RAM และ Hard Disk ของเคร องไฟล เซ ร ฟเวอร เพ อใช ต ดส นใจ ในบร หารจ ดการป องก นระบบล ม หร ออ พเกรด (Upgrade) ระบบในอนาคตได ด งร ปท

42 4.3.2 ส วนท 2 น 8น จะเป นหน าจ ดการผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งได ออกแบบให สามารถ บร หารจ ดการผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ในส วนของ ช อผ ใช งาน กล มผ ใช งาน รวมถ งส ทธ tการใช งาน ของผ ใช งาน ร ปท 4.12 แสดงหน าจ ดการผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร จากร ปท 4.12 เป นการแสดงภาพรวมของหน าจ ดการผ ใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งสามารถจ ดการ เพ ม-ลบ ผ ใช งาน รวมถ งการแก ไขส ทธ tการใช งานระบบได อ กท 8งได น าความของสามารถ PHP Script ในการเช อมต อก บ MySQL ให สามารถส บค นช อผ ใช งาน เพ อตรวจสอบกล มงานได อ กด วย ร ปท 4.13 แสดงการลบผ ใช งานออกจากไฟล เซ ร ฟเวอร 33

43 จากร ปท 4.13 เป นการทดสอบลบช อผ ใช งานออกจากระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งเม อเล อก username แล ว กดป ม ย นย นลบ user ก พบว าสามารถตอบสนองการท างานได เป นอย างด และรวดเร ว พร อมท 8ง รายงานผลการลบท แสดงออกทางหน าจอให ทราบ ร ปท 4.14 แสดงการปร บปร งกล มงานให ก บผ ใช งาน ต อมาได ท าการทดสอบเพ มผ ใช คนใหม โดยต 8งใจใช ช อซ 8าก บผ ใช คนเด มท เคยม อย ในระบบอย แล ว โดย หล งจากท กดป ม ย นย นเพ ม user ต วระบบจะท าแสดงข อความปฏ เสธการเพ มผ ใช งานใหม ให ทราบ ด งท แสดงให เห นในร ปท ส วนท 3 เป นหน าการต 8งค าระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งเป นหน าส าหร บจ ดการในส วนค าท ต 8ง ไว ในไฟล /etc/samba/smb.conf ของโปรแกรมแซมบ า ร ปท 4.15 แสดงหน าต 8งค าระบบไฟล เซ ร ฟเวอร 34

44 8 จากร ปท 4.15 ได แสดงให เห นว าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร สามารถอ านค าภายในไฟล /etc/samba/smb.conf ได อ กท 8งม ความสามารถในการแก ไขค าภายในไฟล และย งสามารถท าการย อน ค นค าก อนการบ นท กล าส ดกล บค นมาใช งานได อ กด วย ร ปท 4.16 แสดงการแก ไขค าไฟล smb.conf ผ าน Web Application เม อท าการทดสอบแก ไขไฟล ด งร ปท 4.16 แล วท าการบ นท ก เม อเข าไปด ใน Command Line พบว าค า ใหม ท ได เข ยนเพ มลงไปในไฟล /etc/samba/smb.conf เหม อนก บท ใส ไว ใน Web Application จากส งน เองจ งเป นข อย นย นแสดงให เห นว า ผ ด แลระบบสามารถปร บปร งบร การระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ได อย าง สะดวก และง ายดาย ซ งได แก การปร บเปล ยนส ทธ tการเข าถ งของผ ใช งานระบบ การต 8งแชร ไดร ฟตาม ระด บผ ใช งาน อ กท 8งรวมไปถ งค าต าง ๆ ท สามารถเพ มเต มหร อปร บปร งในไฟล smb.conf ได ด วยการ แก ไขไฟล น 8ผ านทางระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร 35

45 8 ร ปท 4.17 แสดงการย อนค นค า smb.conf ในร ปท 4.17 เป นการทดลองย อนค นค าไฟล smb.conf ซ งถ กออกแบบข 8นมาเพ อป องก นความผ ดพลาด จากการต 8งค าไฟล smb.conf ไม ถ กต องท อาจเก ดข 8นได โดยเป นผลให บร การระบบไฟล เซ ร ฟเวอร อาจ ท างานไม ถ กต อง หร อหย ดการบร การ ท 8งน 8การท างานของระบบน 8จะจ ดเก บค าไฟล smb.conf เป นร น (Version) ท แตกต างก นไป โดยจะสร าง ก อนย นย นการแก ไขไฟล smb.conf คร 8งล าส ดบนหน า Web Application ซ งค าเหล าน 8นสามารถเร ยก ข 8นมาเพ อด ค าภายในก อนท าการต ดส นใจท าการย นย นเพ อย อนค นค าไฟล ท 8งน 8การออกแบบได เข ยน PHP Script ให เก บค าไฟล ย อนหล งได ท 8งหมด 9 ร นล าส ด ซ งการใช งานก เพ ยงแต เข ามาในหน าจ ดการน แล วเล อกไฟล smb.conf ร นท ต องการ แล วกดป ม เร ยกด ไฟล ร นท เล อกไว น 8นก จะแสดงค าในไฟล ให ด บน Web Application ภายหล งจากท ตรวจทานจนแน ใจแล ว ก กดป ม บ นท ก แล วท าการส งเร มระบบ ไฟล เซ ร ฟเวอร ใหม อ กคร 8ง โดยผ านหน าจ ดการ service ซ งรายละเอ ยดการเป ด-ป ด บร การไฟล เซ ร ฟเวอร จะอย ในห วข อ ท 8งน 8การทดสอบคร 8งน 8ได แสดงให เห นว า PHP Script สามารถบร หาร จ ดการไฟล ท อย ในระบบปฏ บ ต การล น กซ ได เป นอย างด 36

46 ในส วนท 4 น 8 จะหน าส ารองข อม ลระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ซ งใช ส าหร บส ารองข อม ลและก ค น ไฟล ข อม ลหร อไดเรคทอร ท อย ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร กล บค นมาใช งาน หากไฟล ข อม ลหร อไดเรคทอร น 8นถ กผ ใช งานลบโดยไม ต 8งใจ หร อไม ทราบสาเหต ร ปท 4.18 หน าส ารองข อม ลระบบไฟล เซ ร ฟเวอร จากร ปท 4.18 จะเห นว าหน าน 8ได ออกแบบการส ารองข อม ลระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ไว 3 แบบ เพ อให เล อกใช ตามแต ความถน ดในการใช งานของผ ด แลระบบ ด งน ร ปท 4.19 แสดงหน าระบบ Backup ในส วนของ recycle bin แบบท 1 จะเป นหน าจ ดการเก ยวก บ recycle bin ของระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ด งร ปท 4.19 ซ ง ส วนน 8จะเป นส วนท ระบบได ท าการเป ดใช งานอย แล ว ตามค าไฟล smb.conf ท ถ กต 8งค าไว โดยด ได จากในส วนของภาคผนวก ก. กล าวค อ ค าท ต 8งไว น 8น จะท างานโดยการท าส าเนาไฟล ข อม ล ท กคร 8ง เม อม ผ ใช งานในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ท าการลบไฟล หร อไดเรคทอร ในระบบ 37

47 ร ปท 4.20 แสดงการลบไฟล บนเคร องล กข าย (1) ร ปท 4.21 แสดงการลบไฟล บนเคร องล กข าย (2) เพ อพ ส จน ความสามารถในการก ค นไฟล ในส วน recycle bin จ งท าการลบไฟล บนเคร องล กข าย ในแชร ไดร ฟท แตกต างก น โดยผ ใช งานคนเด ยวก น ด งท แสดงใน ร ปท 4.20 และ 4.21 ตามล าด บ 38

48 ร ปท 4.22 แสดงรายงาน log ของระบบไฟล เซ ร ฟเวอร จากน 8น ท าการตรวจสอบรายงานจาก Log ของระบบไฟล เซ ร ฟเวอร โดยเข าตรวจสอบผ านทาง Command Line ในระบบล น กซ ซ งไฟล รายงานด งกล าวจะอย ท โฟลเดอร /var/log/samba/ ซ งปกต แล ว ช อไฟล ท เก บรายงานจะช อว า audit.log (ช ออาจจะแตกต างจากน 8ได หากม การต 8งค าระบบ Log Rotate ของระบบล น กซ ไว ) ด งท แสดงในร ปท 4.22 ร ปท 4.23 แสดงไฟล ท ระบบท าส าเนาเก บไว ใน recycle bin จากน 8นเม อส งแสดงไฟล ข อม ลท อย ในไดเรคทอร /recycled ผ าน Command Line ในส วนของผ ใช งาน ช อ teach02 ก จะพบไฟล ท ถ กลบ แสดงด งร ปท 4.23 ร ปท 4.24 แสดงการก ข อม ลผ าน Web Application 39

49 เม อกล บมาท หน า Web Application แล วท าการทดสอบก ไฟล ข อม ล ด วยการเร ยกรายงานการใช ระบบ ให แสดงข 8นมา ก พบว ารายงานท ได น 8นได แสดงรายงานตรงก บท ตรวจสอบใน Command Line ของ ระบบล น กซ ท แสดงไว ในร ปท 4.22 จากน 8นทดสอบต อด วยการกดป ม ก ข อม ล ด งร ปท 4.24 เพ อด ผลล พธ ของค าส ง ร ปท 4.25 แสดงรายงานผลการก ข อม ลผ าน Web Application ภายหล งจากท ส งก ข อม ล เพ ยงรอระบบท างานไม นานก จะได ร บรายงานผลการก ข อม ลท ผ ด แลระบบได เล อกไว ก อนหน า ด งท ในร ปท 4.25 ซ งบอกถ งไดเรคทอร ท ก กล บไปให ทราบอ กด วย ในการทดสอบคร 8งน 8แสดงให เห นว า หากม การลบไฟล ในระบบไฟล เซ ร ฟเวอร เม อใด ก จะสามารถก ไฟล ข อม ลเหล าน 8นกล บไปย งโฟลเดอร ปลายทางเด มของไฟล ท ถ กลบได ท นท โดยบรรล ตามว ตถ ประสงค ท เคยกล าวไว ในบทท 1 ร ปท 4.26 แสดงหน าระบบ Backup ในส วนของ rsync backup แบบท 2 จะเป นหน า rsync backup ซ งส วนน 8ได ออกแบบเเพ ออ านวยความสะดวกในการใช งาน การส ารองและการก ข อม ล ผ านค าส ง rsync ของระบบล น กซ ให สามารถใช งานผ านบน Web Application ได ง าย โดยไม ต องพ มพ Command Line ด งท แสดงไว ในร ปท

50 ร ปท 4.27 ย นย นเป ดใช งานในส วนของ rsync backup ส าหร บการใช งานในส วนท 2 น 8 จะต องได ร บการย นยอมจากผ ด แลระบบ ซ งเป นผ เป ดการใช งานด วย ตนเอง ด วยการเล อกท ป ม สร าง policy แล วย นย นท ป ม OK ด งท แสดงไว ท ร ป 4.27 ร ปท 4.28 แสดงผลการย นย นการเป ดใช งาน rsync backup (1) เม อย นย นเป ดระบบแล ว ระบบจะตอบร บโดยแสดงข อความย นย น ด งร ปท 4.28 ร ปท 4.29 แสดงค า crontab หล งจากยอมร บการเป ดใช งาน rsync backup เม อลองเข าไปด ในระบบล น กซ ผ าน Command Line จะพบบว าค าใน crontab ได ถ กฝ ง script ท ระบบ ให คอยท างานโดยส งไฟล /backup/rsync.sh ท กว นในช วงเวลา น. เร ยบร อยแล ว ด งท แสดงไว ใน ร ปท

51 ร ปท 4.30 แสดงผลการย นย นการเป ดใช งาน rsync backup (2) จากน 8นได ทดลองกดป ม สร าง policy ซ 8าอ กคร 8ง พบว าระบบจะแจ งกล บว าม การเป ดใช งาน policy ของ rsync backup น 8อย แล ว หร อกล าวอ กอย างค อ rsync backup พร อมท างานแล ว ด งร ปท 4.30 ร ปท 4.31 แสดงผลการปร บปร งฝ ง backup ด วย rsync backup จากร ปท 4.31 เป นการตอบร บจากระบบ เม อกดป ม ปร บปร งฝง backup ร ปท 4.32 แสดงการลบไดเรคทอร /whole ในระบบล น กซ จากน 8น ท าการลบข อม ลใน /whole ท 8งหมด เพ อทดสอบการท างาน rsync ว าส ารองข อม ลจร งหร อไม โดยร ปท 4.32 ได แสดงให เห นว าส งลบท กไฟล ภายในไดเรคทอร /whole แล วท าการแสดงข อม ลภายใน /whole ก พบว าไม เหล อไฟล ใด ๆ อย ในไดเรคทอร น 8แล ว ร ปท 4.33 แสดงผลการก ข อม ลกล บไดเรคทอร /whole ด วย rsync backup 42

52 8 จากน 8นในร ปท 4.33 ท าการกดป ม ค นข อม ลกล บไฟล เซ ร ฟเวอร แล วได ร บการแจ งจากระบบว าก ข อม ล ให เร ยบร อยแล ว ร ปท 4.34 แสดงข อม ลในไดเรคทอร /whole ในระบบล น กซ หล งก ข อม ลด วย rsync backup จ งกล บเข ามาท Command Line อ กคร 8ง เพ อแสดงข อม ลภายในไดเรคทอร /whole ก พบว าม ข อม ล ไดเรคทอร ท 8งหมดกล บมาเหม อนก อนท าการลบ ด งท แสดงในร ปท 4.34 ซ งผลจากการทดสอบในส วนน ได แสดงให เห นว าระบบ rsync backup สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งท คาดหว งไว ร ปท 4.35 แสดงหน าระบบ Backup ในส วนของ tar backup แบบท 3 ได ออกแบบระบบส ารองข อม ลแบบ tar backup มาให ใช งานเพ มเต ม ซ งม ผ ใช งานเป น จ านวนมากท น ยมใช tar ในการส ารองข อม ลเช นก น โดยผ ด แลระบบจะต องเป นผ เป ดการใช งาน ด วยตนเองเช นก นก บ rsync backup ซ งหล งจากน 8นก จะสามารถใช งานค าส งป มต าง ๆ ท เก ยวข องก บค าส ง tar น 8ได โดยภาพรวมในแบบท 3 น 8 ได แสดงให เห นด งร ปท 4.35 ร ปท 4.36 แสดงข อความย นย นก อนส งส ารองข อม ลด วย tar backup 43

53 หล งจากเป ดระบบ tar backup เร ยบร อยแล ว ก ท าการส ารองข อม ลโดยกดป ม ส ารองข อม ลว นน 8 ท แสดงอย ในร ปท 4.36 ร ปท 4.37 แสดงผลจากค าส งส ารองข อม ลด วย tar backup จากน 8นก ได ข อความตอบร บจากระบบให ทราบถ งการส ารองข อม ลเสร จส 8น ด งร ปท 4.37 ร ปท 4.38 แสดงหน าลบไฟล tar ท ม ในระบบ tar backup เน องจากการส ารองข อม ลแบบ tar backup จะส ารองข อม ลแบบ 1 ว น ต อ 1 ไฟล จ งอาจท าให ใช พ 8นท Hard Disk ส 8นเปล องมากในการจ ดเก บ เพ อป องก นป ญหาด งกล าวน 8 จ งได ออกแบบให ม หน าลบไฟล tar เพ มเต ม ด งร ปท 4.38 เพ อให สามารถบร หารจ ดการพ 8นท Harddisk หากไฟล tar ท ม อย ไม ม การใช งาน หร อเป นร นท เก ามากแล ว 44

54 ร ปท 4.39 แสดงหน าจ ดการก ข อม ลด วย tar backup ในส วนของการทดสอบก ข อม ลผ านระบบ tar backup ก ให ผลเป นท น าพอใจเช นเด ยวก นก บการทดสอบ rsync backup โดยการส ารองข อม ลระหว าง rsync ก บ tar น 8น ม ข อแตกต างก นท rsync จะส ารองข อม ล แบบไดเรคทอร ก บไดเรคทอร ขณะท tar จะส ารองข อม ลแบบ 1 ว น ต อ 1 ไฟล ท 8งน 8การเก บส ารอง ข อม ลในแบบ tar จะม ความย ดหย นมากกว าในการก ค นไฟล ข อม ลท เป นไฟล งานเก า ๆ ได ด งร ปท ในส วนท 5 ของระบบ จะเป นหน ารายงานการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ร ปท 4.40 แสดงหน าระบบรายงานการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ในหน ารายงานการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร น 8 สามารถออกรายงานได จากการด งฐานข อม ลใน MySQL มาแสดง โดยท ฐานข อม ลท 8งหมดได น าเข ามาจากไฟล Log ของโปรแกรมแซมบ า ท ม การจ ดเก บข อม ล น บต 8งแต ผ ใช งานได ท าการ Login เข าระบบโดเมนคอนโทรลเลอร ซ งผ ด แลระบบสามารถเล อกรายงาน ให แสดงได ตามต องการ เพ ยงแต กรอกข อม ลท ต องการลงในกล องข อความ แล วกดป ม ด ข อม ลการใช งาน ด งท แสดงให เห นในร ปท

55 ร ป 4.41 แสดงรายงานด วยการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ค นหา หล งจากน 8นรายงานก จแสดงผ านทางหน าจอ ด งร ปท 4.41 ร ปท 4.42 แสดงรายงานการเข าใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร บนล น กซ จากน 8นได ลองเป ดไฟล Log ของระบบล น กซ ด งร ปท 4.42 เพ อเปร ยบเท ยบรายงานท แสดงบน Web Application พบว าให รายงานท เหม อนก น แต ม บางจ ดในไฟล Log ของระบบล น กซ ท อ านไม เข าใจ ด งเช นรายงานบน Web Application จากการทดลองในส วนท 5 น 8 พบว าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร น 8 สามารถแสดงรายงานการใช งานระบบ ไฟล เซ ร ฟเวอร ได ตรงตามว ตถ ประสงค ในบทท 1 เพ อลดข อพ พาทเม อผ ใช งานหาไฟล งานไม เจอ 46

56 บทท 5 สร ปผลการท าโครงการ 5.1 สร ปผลการท าโครงการ โครงการพ ฒนาระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ท ได จ ดท าข นในกรณ ศ กษา ก เพ อก อให เก ดความ เข าใจถ งข นตอนกระบวนการต าง ๆ ในการจ ดท าโครงการ โดยเร มต งแต การน าเสนอ การออกแบบ รวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ล ตลอดจนการแก ป ญหาท พบเจอระหว างการด าเน นโครงการ ซ ง สามารถน าความร และประสบการณ น เป นพ นฐานไปประย กต ใช ในโครงการอ น ๆ ต อไป การจ ดท าระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร น ได ด าเน นการออกแบบระบบ ด วยเหต เพราะระบบเด มท ใช งานอย น นตอบสนองไม เพ ยงพอต อความต องการ โดยเฉพาะความปลอดภ ยของกรณ ข อม ลส ญหายท ไม สามารถก กล บมาใช งานได อ กท งกรณ เก ดข อพ พาทจากข อม ลส ญหายจากระบบ โดยไม สามารถหา สาเหต ได ซ งเป นเหต ให การประสานงานภายในองค กรเก ดความล าช า และเม อภายหล งระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ตามโครงการน เสร จส น พบว าสามารถป องก น ข อม ลส ญหายได เป นอย างด อ กท งสามารถส บหาสาเหต ได จากการตรวจสอบผ านรายงานการใช ระบบ จ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร และเพ มความรวดเร วในการก ข อม ล เน องจากสามารถส บหาไฟล ท หายได จาก รายงานในส วนของหน ารายงานการใช ระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ส าหร บป ญหาท พบในการใช งานระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ย งคงม บ างเล กน อย จากการเข ยน PHP ให ส งค าส ง Command Line ของล น กซ ผ าน Web Application ในส วนของการก ข อม ลจากหน า ส ารองข อม ลระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ในบทท 4 เร องท ในส วนของการก ไฟล ซ งสามารถท าได เฉพาะ ไฟล ท อย บนไดเรคทอร ท ม จ านวนล าด บช นไม เก น 1 ล าด บช นเท าน น แต ในส วนน หากผ ด แลระบบม ความช านาญในการใช งานล น กซ อย แล ว ก สามารถใช Command Line ส งได โดยตรง ส าหร บบทสร ปส ดท าย จากการทดลองระบบจ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร พบว าม ประส ทธ Pภาพท น าพ ง พอใจ สามารถรองร บการใช งานในส วนต าง ๆ ท ต องการตามว ตถ ประสงค ของโครงงานน ท ได กล าวไว ใน บทท 1 อ กท งช วยลดเวลาการจ ดการระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ได เป นอย างด 47

57 เอกสารอ างอ ง [1] ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร. ล น กซ. [Online]. Available: น กซ [2] ธ รภ ทร มนตร ศาสตร. เล อกล น กซ ด สทร บ วช นให เหมาะก บต วค ณ. [Online]. Available: [3] Machtelt Garrels. Chapter 3 About files and the file system. [Online]. Available: [4] Arnut Ruttanatirakul. CentOS Linux เซ ร ฟเวอร ทางเล อกส าหร บองค กร. [Online]. Available: [5] น นาถ วนาพรรณ, ค ม อ Windows Server 2003 R2. กร งเทพฯ: โปรว ช น, 2550, pp [6] TechNet Microsoft Site. Active Directory Collection. [Online]. Available: [7] ฝ ายพ ฒนาและบร การเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน. [Online]. Available: [8] Windows IT Pro Website. How does Windows learn about a user's group memberships if the Kerberos logon process involves different Windows domains? [Online]. Available: [9] ภ วดล ด านระหาญ. Samba Security. [Online]. Available: [10] Gerhard Mourani and OpenDocs, LLC. Chapter 31 Software -Server/File Sharing-Network. [Online]. Available: [11] Jelmer R. Vernooij, John H. Terpstra and Gerald (Jerry) Carter (12th April 2005). The official Samba-3 HOWTO and Reference Guide. [Online]. pp Available: [12] The Samba Team. Chapter 23 Stackable VFS modules Part III. Advanced Configuration. [Online]. Available: [13] บ ณฑ ต จามรภ ต. ค มภ ร Ubuntu Linux Server เล ม 2. กร งเทพฯ: Bandhit Press, 2553, pp [14] ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร. อะแพช เว บเซ ร ฟเวอร. [Online]. Available: _เว บเซ ร ฟเวอร [15] ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร. มายเอสค วเอล. [Online]. Available: เอสค วเอล [16] PHP Site. History of PHP. [Online]. Available: 48

58 ภาคผนวก ก การต ดต งเคร องเซ ร ฟเวอร

59 2 การต ตด งระบบปฏ บ ต การลงบน VMWARE ผ เข ยนได น าโปรแกรม VMWARE มาใช จ าลองเคร องเซ ร ฟเวอร รวมถ งเคร องล กข าย มาใช ทดสอบการใช งานระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ท จ าลองอย บนระบบเคร อข ายเด ยวก น โดยในส วน ภาคผนวก ก น 2 จะกล าวถ งการว ธ การต ดต 2งเคร องเซ ร ฟเวอร เพ อให รองร บการต ดต 2งระบบ จ ดการไฟล เซ ร ฟเวอร ด งรายละเอ ยดต อไปน เร มด วยการเล อกต ดต 2งระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ เพ อให บร การระบบไฟล เซ ร ฟเวอร ร ปท ก.1 แสดงแหล งดาวน โหลดไฟล ต ดต 2งระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ ซ งก อนอ นจะต องดาวน โหลด (Download) โปรแกรมปฏ บ ต การน 2เส ยก อน โดยโหลดได ท ด งร ปท ก.1 ร ปท ก.2 การต 2งค าระบบคอมพ วเตอร จ าลองบน VMWARE จากน 2น เป ดโปรแกรม VMWARE แล วต 2งค าเคร องเซ ร ฟเวอร จ าลอง ด งร ปท ก.2 ก-1

60 2 ซ งการใช CentOS ล น กซ เป นระบบปฏ บ ต การของเคร องเซ ร ฟเวอร จ งควรต 2งค าข 2นต าไว ด งต อไปน - Memory ข 2นต า 256 MB - Processors ข 2นต า 1 processor - Hard disk ข 2นต า 5 GB - Network Adapter ใบท 1 เล อกแบบ NAT - Network Adapter ใบท 2 เล อกแบบ Custom - CD/DVD ให เล อก Image ไฟล ของระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ - ในส วนอ น สามารถปร บปร งได ตามความเหมาะสม ไม ก าหนดตายต ว ร ปท ก.3 เป ดใช งานแซมบ าระหว างต ดต 2ง CentOS ล น กซ จากน 2นให VMWARE ท าการต ดต 2งต ดต 2งระบบปฏ บ ต การ CentOS ล น กซ จาก Image ไฟล ท เล อกไว ในส วนของ CD/DVD โดยระหว างการเล อกต ดต 2งโปรแกรมให เล อกโปรแกรมแซมบ า ต ดต 2งไปพร อมก นด วย ซ งโปรแกรมด งกล าวจะเป นแพ กเกจย อยท อย ใน Servers แล วเล อก Windows File Server ตามร ปท ก.3 และเม อเล อกส วนย อยท 2งหมดท ต องการเป นท เร ยบร อย แล วจ งท าการกดป ม Next ไปเร อย ๆ เพ อเข าส ข 2นตอนการต ดต 2งในส วนต อไป ก-2

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise สงวนล ขส ทธ บร ษ ท อ ออฟฟ ศออนไลน จาก ด www.e-office.in.th ระบบจ ดเก บเอกสาร ท สามารถเพ มเมน การใช งานสร างฐานข อม ลเอกสารเฉพาะเมน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information