นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024"

Transcription

1 I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาการและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2555

2 ห วข อ โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด ช อน กศ กษา พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สน กศ กษา หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2555 อาจารย ท ปร กษา รศ.ดร. ว ระศ กด ค ร ธ ช บทค ดย อ ระบบการจ ดการของโครงงานน จ ดทาข นเพ อใช ในการบร หารจ ดการก จกรรมต างๆ ท เก ยวก บความส มพ นธ ของผ ค าและล กค า อาท เช น การสร างโครงการเพ อตอบสนองความต องการ ของล กค า บ นท กก จกรรม และงานต างๆ ระหว างผ ค าและล กค า ในแต ละงานหร อ ก จกรรม สามารถให คะแนนความสาเร จท เก ดข น พร อมเพ มความค ดเห นหร อข อเสนอแนะเพ มเต มได เพ อ น าไปเป นฐานข อม ลท จะใช ในการคานวณหาโอกาสการได งาน หร อโอกาสความสาเร จ และ โอกาสการน าเสนองานอย างเหมาะสมก บล กค าแต ละรายได เป นอย างด ซ งสามารถเข าใช งานผ าน ไอแพดได ในท กท ท กเวลา เพ อความสะดวกของผ จ ดทาโครงการ

3 ก ตต กรรมประกาศ สารน พนธ น ได พ ฒนาจนสาเร จด วยด เพราะความกร ณาและความช วยเหล อจากหลายคน ข าพเจ าขอขอบพระค ณมา ณ ท น ขอขอบพระค ณ รศ.ดร. ว ระศ กด ค ร ธ ช อาจารย ท ปร กษาโครงงานท กร ณาเส ยสละเวลาให คาแนะน าและคอยตรวจสอบโครงงานอย สม าเสมอ ขอขอบพระค ณนายพ พรรธน ท อานวยความสะดวกในการต ดต อก บฝ ายด แลล กค า ฝ าย ขาย และฝ ายด แลการจ ดทาโครงการ เพ อให ข อม ลท เก ยวข องต างๆ ประกอบในการจ ดทาสาร น พนธ ขอขอบพระค ณอาจารย ท กๆ ท านท ช วยประส ทธ ประสาทว ชาแก ข าพเจ า ต งแต ข าพเจ า เข ามาศ กษาในท แห งน ทาให ข าพเจ าพ ฒนาโครงงานน ให สาเร จไปได ด วยด ขอขอบพระค ณพ ๆ เพ อนๆ และท กคนท ให ก าล งใจ และ คาแนะน าเม อเก ดป ญหา พ ชญ ส ตา คงแก ว ม นาคม 2555

4 สารบ ญ บทท 1 บทน า ป ญหาและแรงจ งใจ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ภาพรวมของโครงการ (System Overview) ขอบเขตของโครงการ 4 บทท 2 พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง CRM (Customer Relationship Management) SDLC (System Development Life Cycle) 12 บทท 3 ระบบท น าเสนอและข นตอนการดาเน นงาน ว เคราะห และออกแบบระบบ Data Dictionary of Data Flow Diagram Data Dictionary of Data Store การออกแบบ E-R Diagram Mapping Entity-Relationship Diagram Database Schema 31 บทท 4 การทดลองและผลการทดลอง ผลการทดลอง 38 บทท 5 สร ปผลการดาเน นงานและข อเสนอแนะ สร ปผลการดาเน นงานโครงงาน สร ปป ญหาท พบในการทาโครงงานและแนวทางการแก ไขป ญหา แนวทางการพ ฒนาโครงงาน 50 เอกสารอ างอ ง 51

5 สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 แสดงภาพรวมของโครงการฯ 3 ร ปท 3.1 Context Diagram of i3-creation CRM for IPAD 14 ร ปท 3.2 Data Flow Diagram Level 0 of i3-creation CRM for IPAD 15 ร ปท 3.3 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 16 ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 17 ร ปท 3.5 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 18 ร ปท 3.6 E-R Diagram of Management Project System 29 ร ปท 4.1 หน าจอการเข าส ระบบ 38 ร ปท 4.2 หน าจอของเมน company ในหมวดหม Customer 30 ร ปท 4.3 หน าจอของเมน person ในหมวดหม Customer 40 ร ปท 4.4 หน าจอของ Company Detail 41 ร ปท 4.5 หน าจอของเมน Person Detail 42 ร ปท 4.6 หน าจอของเมน Project 43 ร ปท 4.7 หน าจอของเมน Activity 44 ร ปท 4.8 หน าจอของเมน Activity Detail 45 ร ปท 4.9 หน าจอของเมน Task 46 ร ปท 4.10 หน าจอของเมน Task Detail 47 ร ปท 4.11 หน าจอของเมน Opportunity 48

6 บทท 1 บทน ำ 1.1 ป ญหำและแรงจ งใจ ในภาวะสถานการณ โลกป จจ บ นท อย บนพ นฐานของความไม แน นอน ม การเปล ยนแปลง ท รวดเร วของสถานการณ แวดล อมด านตลาด ม การแข งข นท ร นแรงอย างไม เคยม มาก อน ค แข ง หน าใหม เก ดข นท กว นป จจ ยเหล าน เป นสาเหต สาค ญท ส งเสร มให ล กค า ม อ านาจมากข น ล กค า สามารถเปล ยนไปซ อส นค าและบร การจากท หน งไปอ กท หน งได ง ายข นล กค าในภาวะน คาดหว ง มากข นว าจะได ร บการเสนอขายส นค าและบร การในแบบเฉพาะท ตนเองต องการ (Personalized or Customized) ม ค ณค าส งข น และสามารถเข าถ งส นค าและบร การได ง ายข น ด งน นผ บร หารท ต องการก าวให ท นการเปล ยนแปลงน ต องทาความเข าใจท ด ข นเก ยวก บความต องการของล กค า เพ อคาดการณ และสนองตอบความท าทายน ด วยเหต ผลด งกล าว การบร หารความส มพ นธ ล กค า (Customer Relationship Management) จ งกลายเป นย ทธศาสตร ส าค ญในการสร างความ ได เปร ยบในการแข งข น เพ อให ล กค าอย ก บเรา ใช ส นค าของเราอย างต อเน อง หร ออาจแนะน าให คนอ นมาใช บร การก บเรา และก อให เก ดผลกาไรท ย งย นและยาวนานให ก บองค การ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ก อต งข นเม อป พ.ศ ป จจ บ นม ท นจดทะเบ ยน 5 ล าน บาท บร ษ ทดาเน นธ รก จในด าน การให บร การปร กษา การออกแบบ การพ ฒนาระบบงาน การ เช อมโยงและต ดต งระบบ ICT ท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให ก บท งภาคร ฐและบร ษ ทเอกชน บร ษ ทม ความเช ยวชาญในการดาเน นโครงการต างๆท งขนาดเล ก กลาง ไปจนถ งโครงการขนาด ใหญ ซ งท ผ านมาก ได ร บความไว วางใจจากท งภาคร ฐและเอกชน อาท เช น บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จาก ด (มหาชน),สาน กข าวแห งชาต กรมประชาส มพ นธ,สาน กงานต ารวจแห งชาต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และบร ษ ทท โอท จาก ด (มหาชน) เป นต น ท มการตลาดและการขาย ขององค การ ม หน าท ในการขยายการตลาดของบร ษ ท ป จจ บ นท มการตลาดและการขายม การ ใช งานระบบบร หารล กค าส มพ นธ ในร ปแบบของเอกสารและย งขาดกระบวนการทางานท คลอบ คล ม ท าให เก ดป ญหาในการเก บข อม ล ในการด าเน นงานและขาดความสะดวกรวดเร ว ซ ง สามารถแยกแยะป ญหาต างๆได ด งน 1. ขาดการบร หารจ ดการบร การล กค า 2. ขาดการเก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า 3. ขาดการว เคราะห ข อม ลและใช ให เก ดประโยชน 4. ขาดวางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม 5. ขาดใช กลย ทธ ในการตลาดและการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพท ตรง ความต องการของล กค า 1

7 6. การทางานท ซ บซ อน 7. ขาดการเพ มโอกาสในการแข งข น 8. ก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ตระหน กถ งความส าค ญด งกล าวจ งได ค ดค น และพ ฒนา ระบบบร หารล กค าส มพ นธ เพ อเป นเคร องม อในการบร หารข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ โดย ระบบบร หารล กค าส มพ นธ ช วยให สามารถรวบรวมข อม ลของล กค าได อย างรวดเร ว แยกแยะ ประเภทล กค า เพ อน าเสนอส นค าและบร การสาหร บเขาโดยเฉพาะ ท สาค ญช วยเพ มความภ กด ของล กค า และลดต นท นในการบร การล กค า ด งประโยคท ว า การร กษาล กค าเก าม ต นท นน อย กว าการหาล กค าใหม 3 เท า ประโยชน ท ค ณจะได ร บจาก ระบบบร หารล กค าส มพ นธ อย างช ดเจน ค อธ รก จของค ณสามารถเพ มยอดขายและผลก าไรส งส ดโดยท ต นท นในการด าเน นธ รก จลดลง ล กค าม ความพ งพอใจต อส นค าและการบร การหล งการขายมากข นซอฟต แวร ระบบบร หารล กค า ส มพ นธ ทาให กระบวนการทางานของพน กงานขาย พน กงานการตลาดและพน กงานท ทาหน าท บร การหล งการขายด ข นแน นอน 1.2 ว ตถ ประสงค และเป ำหมำย 1. เพ อจ ดหาระบบการบร หารจ ดการบร การล กค าท ด 2. ม การเก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า 3. ม การว เคราะห ข อม ลและใช ให เก ดประโยชน อย างส งท ส ด 4. ม วางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม 5. ม การใช กลย ทธ ในการตลาดและการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพท ตรง ความต องการของล กค า 6. เพ มและร กษาส วนแบ งตลาดของธ รก จ 7. ลดการทางานท ซ บซ อน 8. ลดค าใช จ ายและเพ มประส ทธ ภาพของการทางาน 9. เพ มโอกาสในการแข งข นทางธ รก จ 10. ก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ 2

8 1.3 ภำพรวมของโครงกำรฯ (System Overview) จากการศ กษาขอบเขตของโครงการฯ และความต องการเบ องต นของระบบบร หาร ล กค าส มพ นธ ของ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ผ พ ฒนาจ งได ออกแบบ และจ ดทาภาพรวม ของการด าเน นงานโครงการฯ เพ อส อให ม ความเข าใจภาพรวมโครงการฯ ในท ศทาง เด ยวก น โดยแสดงเป นแผนภาพ ด งร ป Employee Report Account CRM Tasks Contact Activities Opportu nities ร ปท 1.1แสดงภาพรวมของโครงการฯ จากร ปภาพรวมของระบบท น าเสนอ ประกอบด วยระบบ ด งน 1. ระบบบร หารจ ดการพน กงาน (Employee) สาหร บในการจ ดการข อม ลพน กงานในระบบ 2. ระบบบร หารข อม ลองค กรล กค า (Account) ส าหร บบร หารจ ดการข อม ลองค กรล กค า เพ อ รวบรวมข อม ลเช น ล กษณะธ รก จ ท อย และขนาดองค กร เป นต น 3. ระบบบร หารข อม ลล กค า (Contact) ส าหร บในการจ ดการข อม ลล กค าท องค กรก าล งต ดต อ ธ รก จอย 4. ระบบบร หารโอกาส (Opportunities) สาหร บประเม นโอกาสในการทาธ รก จด วย 5. ระบบบร หารก จกรรม (Activities) สาหร บในการตรวจสอบและบร หารก จกรรมท พน กงานได ดาเน นการ

9 6. ระบบบร หารการท างาน (Tasks) ส าหร บในการจ ดการงานของพน กงาน โดยม ระบบแจ ง เต อน หร อระบบน ดหมาย เป นต น 7. ระบบรายงาน(Report) สาหร บแสดงและว เคราะห ข อม ลในการบร หารล กค าส มพ นธ 1.4 ขอบเขตโครงงำน 1. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลของล กค าได 2. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลก จกรรมของโครงการได 3. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลงานของโครงงานได 4. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลของโครงการได 5. สามารถให คะแนน และความค ดเห นของแต ละก จกรรม หร อแต ละงานต างๆได 6. สามารถแสดงผลสร ปโครงการ หร อก จกรรม หร องานต างๆได ในร ปแบบของกราฟ 7. ม ระบบแจ งเต อนก จกรรม หร องานต างๆ ในปฎ ท นได 1.5 แผนเวลำของโครงงำน การวางแผนงาน และรวบรวมข อม ล การว เคราะห ระบบฯ ออกแบบระบบฯ พ ฒนาระบบฯ ทดสอบระบบและปร บปร งแก ไข ข อผ ดพลาด สร ปผล M1 M2 M3 M4 M5 4

10 บทท 2 พ นฐำนและทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 CRM (Customer Relationship Management) จากว ก พ เด ย พจนาน กรมต างประเทศ (Wikipedia, the free encyclopedia) ได น ยาม การบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relationship Management : CRM) ไว ว าเป น การ ผสมผสานของนโยบายกระบวนการ และกลย ทธ ท ถ กน ามาปฏ บ ต โดยองค กร เพ อให เก ด เอกภาพของการม ปฏ ส มพ นธ ก บล กค าและเพ อให เคร องม อสาหร บการค นหาข อม ล ข าวสารของ ล กค า ซ งจะรวมไปถ งการใช เทคโนโลย ในการหาล กค าใหม ท น าสนใจและสามารถช วยให ธ รก จม กาไรเพ มข น CRM ในความหมายท วไป ค อ กระบวนการจ ดการสร างความส มพ นธ ก บล กค า และ น ามาใช ให เป นประโยชน ก บการขายคร งต อไป องค กรจะน า CRM เข ามาใช โดยอาจอย ภายใน หน งแผนกหร อมากกว าน น ซ งอาจจะเป นการเก บประว ต การให บร การล กค าของแผนกด แล ล กค า โดยการบ นท กความค ดเห นของ ล กค า หร อข อม ลท ล กค าต องการเพ มเต ม ซ งส งท ได ม การเปล ยนแปลงเม อไม นานมาน ค อ ผลกระทบของเทคโนโลย ใหม ๆต อกระบวนการบร หาร ล กค าท เห น ได ช ดเจน ค อการใช เทคโนโลย ในการเก บรวบรวมฐานข อม ลล กค าในร ปแบบ อ เล กทรอน กส (การจ ดเก บในคอมพ วเตอร ) หร อการน าศ นย บร การข อม ลทางโทรศ พท (Call Center) เข ามาสน บสน นการทางาน ระบบท ม ความท นสม ยส วนใหญ จะม ความสามารถในการ จ ดเก บข อม ลเก ยวก บล กค าได จานวนมาก และจะเป นเคร องม อในการรวบรวมข อม ลท งหมด ไว ท ส วนกลาง เพ อความสะดวกในการ ใช งานขององค กร ข อม ลท เก บไว สามารถน ามาใช เป น ประโยชน ในโอกาสต างๆ เช น เม อล กค าต ดต อก บองค กรในคร งล าส ดเม อใดเป นการต ดต อใน เร องอะไร, ม การแก ไขป ญหาน นอย างไร และใครเป นผ ร บผ ดชอบด แลล กค ารายน น CRM ประกอบด วย กระบวนการของธ รก จท ใช ในการค นหาและจ ดการก บการต ดต อท ม ต อล กค าป จจ บ นและท คาดหว งไว โดยปกต ม กจะใช ระบบITเข ามาช วยในการจ ดการ กระบวนการ CRM ท ประกอบด วย การรวบรวม จ ดเก บ และการเร ยกใช ซ งข อม ล ข าวสาร เก ยวก บล กค าและปฏ ส มพ นธ ท ม ก บล กค าของแต ละแผนกในองค กร เป าหมายหล กท ม อย เด ม 5

11 ของการท า CRM ก ค อ เพ อเพ มประส ทธ ภาพของบร การท ม ให ก บล กค า และเพ อใช ข อม ล ข าวสารท ได ร บจากการต ดต อก บล กค าสาหร บการทาการตลาดก บกล มเป าหมาย ล กษณะของ CRM ท ด ม ความสามารถในการว เคราะห และเข าใจในระบบธ รก จ ม การรวบรวมช องทางต างๆ ไว สาหร บต ดต อก บล กค าไว อย างครบถ วน สามารถรองร บฟ งก ช นท ม เว บเป นพ นฐาน ม การจ ดเก บข อม ลล กค าไว ท ส วนกลาง สามารถประสานงานระหว างระบบเก าก บระบบใหม ได เช อมโยงระบบ CRM เข าก บระบบ ERP ได เป ำหมำยของ CRM เป าหมายของ CRM น นไม ได เน นเพ ยงแค การบร การล กค าเท าน น แต ย งรวมถ งการ เก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า จากน นจะน าข อม ลเหล าน นมา ว เคราะห และใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ หร อการบร การรวมไปถ งนโยบายใน ด านการจ ดการ ซ งเป าหมายส ดท ายของการพ ฒนา CRM ก ค อ การเปล ยนจากผ บร โภคไปส การ เป นล กค าตลอดไป (Customer loyalty) ระบบกำรบร หำรล กค ำส มพ นธ ท ด เก บข อม ลล กค า และสามารถว เคราะห ข อม ลโดยท นท ซ งจะเป นประโยชน อย างย งต อการออกแบบส นค า หร อบร การ รวมท งการวางแผนกลย ทธ ทาง การตลาด สามารถให บร การท ยอดเย ยมแก ล กค า เช น การปร บแต งการให บร การท เหมาะสมก บล กค า การตอบข อซ กถาม หร อส งส นค าและบร การถ งม อล กค า ได อย างรวดเร ว เป นต น สามารถระบ กล มล กค าท สร างผลก าไรส งส ดให แก องค กรได แม นยา และม ง ความสนใจไปย งล กค ากล มน ท าให สามารถหล กเล ยงธ รก จท ไม สร างผล กาไร 6

12 ลดค าใช จ ายในการปฏ ส มพ นธ ก บล กค า การว เคราะห ข อม ลล กค า หร อการ สร างรายงาน ข นตอนกำรบร กำรงำนล กค ำส มพ นธ การว เคราะห ล กค า โดยท จะต องทราบเส ยก อนว าล กค าของเราเป นใครและ จ ดอย ในระด บ Traders หร อระด บ Customers การว เคราะห สภาพแวดล อมทางการตลาด ม การแสวงหาข อม ลทาง การตลาด และจะต องสร างระบบข อม ลการตลาดท เป นประโยชน ต อการ ต ดส นใจ การแบ งส วนตลาด ก าหนดตลาดเป าหมาย และก าหนดต าแหน งผล ตภ ณฑ โดยจะต องม การแบ งประเภทของกล มล กค าแล วจ งจ ดโปรแกรมล กค า ส มพ นธ เพ อเป นการแสดงให เห นว าล กค ากล มน น ๆ ม ความร ส กเหม อนเป น คนพ เศษ และด น าสนใจมากกว าท จะจ ดเหม อนก นหมด การจ ดท าแผนภาพตลาด เป นการจ ดล าด บความส าค ญของล กค า กล มเป าหมายว าควรให ความสาค ญก บล กค ากล มใดเป นอ นด บแรก ๆ และ รองลงมา การน าแผนการตลาดไปปฏ บ ต ใช ซ งอย างไรก ตามท งหมดจะม แนวโน ม ประสบความส าเร จถ าท งฝ ายบร ษ ทผ ผล ตก บล กค าเป าหมายม ความ ไว วางใจก นและการผ กม ดซ งก นและก น ประโยชน ของ CRM ต อธ รก จ ม รายละเอ ยดข อม ลของล กค าในด านต างๆ เพ อวางแผนทางด านการตลาดและ การขาย เพ มและร กษาส วนแบ งตลาดของธ รก จ เพ มประส ทธ ภาพของการทางาน พน กงานทางานได อย างรวดเร ว เพ มโอกาสในการแข งข นก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ 7

13 สร างความจงร กภ กด (Loyalty) ของล กค าในระยะยาว ใช กลย ทธ ในการตลาด และการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพตรง ความต องการขอล กค า วางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม ลดการทางานท ซ บซ อน ลดค าใช จ ายและเพ มประส ทธ ภาพของการทางาน เพ ม โอกาสในการแข งข นก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ ประโยชน ของ CRM ต อล กค ำ ส นค าม ค ณภาพ ตรงตามความต องการ บร การท ด สะดวก รวดเร ว และประท บใจ ความเป นก นเอง ใกล ช ด ประเภทของ CRM CRM ม แนวค ดและว ธ การท แตกต างก นอย างหลากหลาย โดยท วไป แบ งออก ได เป น 7 ประเภท ค อ Operational CRM เป น CRM ท ให การสน บสน นแก กระบวนการธ รก จท เป น Front Office ต างๆ อาท การขาย การตลาด และการให บร การปฏ ส มพ นธ ก บล กค าโดยท วไปจะถ กเก บ รวบรวมไว ในประว ต การต ดต อของล กค า ซ งเจ าหน าท สามารถด งเอาข อม ลของล กค ามา ด ได เม อจาเป น ประว ต การต ดต อก บล กค าเหล าน จะช วยให เจ าหน าท สามารถเข าส ข อม ล ข าวสารท สาค ญของล กค าได อย างรวดเร ว หล กเล ยงการไปรบกวนสอบถามข อม ลจาก ล กค าโดยตรง จ ดประสงค ของ CRM ประเภทน ม ไว เพ อบร หารจ ดการการรณรงค ส นค า และบร การ การดาเน นการด านการตลาด การดาเน นการเพ อกระต นยอดขาย และระบบ บร หารจ ดการการขาย Sales Force Automation (SFA) เป นการก าหนดก จกรรมท เก ยวข องก บการกระต นยอดขาย อาท การบร หาร ก จกรรมต างๆ (การกาหนดตารางเวลาของการขายทางโทรศ พท หร อทางจดหมาย) การ หาว ธ การในการตอบสนอง การเข ยนรายงาน การบร หารจ ดการโอกาสและการประเม น 8

14 การบร หารจ ดการระบบบ ญช และการขายส าหร บบ ญช เป าหมายและกระบวนการจ ด ระเบ ยบการส งซ อแต ละยอดขาย Analytical CRM เป นว ธ การท ว เคราะห ข อม ลล กค าด วยว ตถ ประสงค ต างๆ อาท การออกแบบ และด าเน นการรณรงค ทางการตลาดของกล มเป าหมาย การออกแบบและการรณรงค โดยท วไป เช น การได ล กค าใหม ๆ การได ร บโอกาสในการ เสนอ แนะน า หร อ เช ญ ชวน รวมถ ง จ งใจ ให ล กค าผ ต ดส นใจซ อผล ตภ ณฑ ของเราไปแล ว พ จารณาซ อ ผล ตภ ณฑ อ นๆ เพ มอ ก ไม ว าจะเป นส นค าหร อบร การของเราเองท ม อย ของแผนกอ น ของบร ษ ทในเคร อ หร อแม แต ของพ นธม ตรธ รก จของเราก ตาม ให ม การซ อต อเน อง (Cross Selling) หร อแม แต การจ งใจให ล กค าต อยอดซ อส นค าท ม ม ลค าส งข น เร ยกว า เป นการซ อต อยอด (Up Selling) เป นต น การว เคราะห พฤต กรรมผ บร โภคเพ อทาการ ต ดส นใจท เก ยวข องก บส นค าและบร การ (การก าหนดราคา และการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ) ระบบข อม ลข าวสารเพ อการจ ดการ (MIS) Sales Intelligence CRM จะม ล กษณะคล ายก บ Analytical CRM แต จะม เคร องม อการขายโดยตรง มากกว า ซ งประเด นท ต องกระต นเจ าหน าท ขายให ค าน งถ งตลอดเวลาค อเร องของ Cross Selling / Up Selling / โอกาสในการส บเปล ยนล กค า / การส ญเส ยล กค า / บทบาททางด านการขาย / แนวโน มผ บร โภค / การจ ดระเบ ยบของการเข าถ งล กค า / ส วนเพ มหร อประโยชน ท ล กค าจะได ร บ Campaign Management CRM ประเภทน จะอย ในร ปแบบผสมผสานระหว าง Operational CRM และ Analytical CRM โดยจะรวมถ ง การรวมกล มเป าหมายจากพ นฐานล กค าท ม อย แบ งตาม หล กเกณฑ ท ต องการ การน าส งส งท จะรณรงค ให ถ งม อล กค าท เล อกแล ว โดยใช ช องทาง ต างๆ อาท อ เมล โทรศ พท ไปรษณ ย หร อ SMS เป นต น การส บเสาะรวบรวมเก บ 9

15 ข อม ล และว เคราะห สถ ต การรณรงค ท ท าไว รวมท งการด งเอาผลตอบร บของล กค ามา ว เคราะห แนวโน มในอนาคต Collaborative CRM เป นร ปแบบท เข ามาจ ดการก บล กค าของแต ละแผนกในองค กรในล กษณะองค รวม เช น แผนกขาย ฝ ายสน บสน นเทคน ค และฝ ายการตลาด เป นต น เพ อให เจ าหน าท ของแต ละแผนกสามารถแลกเปล ยนข อม ลท รวบรวมไว เก ยวก บล กค าได ต วอย างกรณ ของการได ร บข อม ลตอบกล บจากต วแทนสน บสน นล กค าเก ยวก บการให บร การและข อ เร ยกร องของล กค าท ม กล บมา ซ งจะเป นประโยชน ต อการปร บปร งค ณภาพการให บร การ ขององค กรโดยรวม Consumer Relationship CRM ครอบคล มแง ม มของว ธ การจ ดการก บล กค าโดยศ นย ท ท าหน าท ต ดต อและจ ด ก จกรรมส มพ นธ ก บล กค าขององค กร ต วแทนขององค กรจะทาหน าท ต ดต อก บล กค าและ ผ บร โภคกล มท ไม ประสงค จะออกนามเป นการภายใน การเต อนล วงหน าสามารถท าได ในประเด นต างๆ ท เก ยวข องก บต วผล ตภ ณฑ หร อไม ก ความร ส กและท ศนะของผ บร โภค ข นตอนกำรทำ CRM ข นแรก จ ดวำงว ส ยท ศน (Vision) เก ยวก บ CRM ว าเป นส วนหน งของส งท องค กรต องดาเน นการ โดย CEO ขององค กรต องให ความสาค ญมาเป นอ นด บแรก ข นท 2 สร ำงศ กยภำพ (Create Performance) ด วย CRM โดยจะต องเข าใจ ล กค า ก อนเจาะล กเข าไปถ งส วนในใจของล กค า หร อท เร ยกว า Consumer Insight เข าถ งจ ดประสงค และความต องการของล กค า ซ งจะท าได ก ต อเม อม การจ าแนก (Identification) ล กค าขององค กรว าเป นใครบ าง โดยการเก บข อม ลไว เพ อใช เป น ฐานข อม ลของล กค าองค กรว าเป นใครบ าง เช น ช อล กค า ข อม ลสาหร บต ดต อก บล กค า เป นต น จากน น จ ดกล มล กค า (Differentiation) ค อ การว เคราะห พฤต กรรมของล กค า แต ละคน และจ ดแบ งล กค าออกเป นกล มตามค ณค าท ล กค าม ต อบร ษ ท โดยจะต องค นหา 10

16 ให ได ว าล กค าหร อกล มล กค าต องการอะไร รวมไปถ งการม ปฏ ส มพ นธ ก บล กค า (Interaction) เพ อเร ยนร ความต องการของล กค า และเพ อสร างความพ งพอใจให ก บ ล กค าในระยะยาวอย างต อเน อง ข นท 3 Customization ค อ การสร างสรรค มาตรการ กลย ทธ ในการสนองตอบ ค ณค าของล กค า (Value of Customer : VOC) อย างเหมาะสมสาหร บแต ละกล มล กค า ข นท 4 ค นหำเคร องม อ ซอฟต แวร เทคโนโลย หร อโครงสร ำงพ นฐำน ท เหมาะก บขนาดขององค กร ไม จาเป นต องลงท นใหม ท งหมด เพ อใช สาหร บกระบวนการ จ ดทา CRM ในองค กรท งหมด ข นส ดท ำย การเปล ยนการบร หารการจ ดการ การเปล ยนภาพล กษณ ความร ส กของว ฒนธรรมองค กรเป นส งท ยากท ส ด ฉะน น ให เร มต นจากกล มเล กๆก อน อาจจะเร มจากแผนกขาย แผนกการตลาด แผนกบร การล กค า แล วค อยๆขยายไปท ละ แผนกๆ แล วส งส าค ญท ส ด ค อ การฝ กอบรม (Training) ให ก บพน กงานท กระด บ ให เข าใจในแนวความค ดของการบร หารสม ยใหม หร อการตลาดกระบวนท ศน ใหม เพ อให ท กระด บม แนวความค ดท เหม อนก น หร อไปในท ศทางเด ยวก น ควำมสำเร จของCRM ความเป นก นเอง ใกล ช ด ผ บร หารระด บส งต องสน บสน นและให ความร วมม ออย างใกล ช ด ต งว ตถ ประสงค และเป าหมายของการน ามาใช งานท สามารถประเม นได ต องกาหนด Business Process ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค กาหนดล กษณะของตลาดกล มล กค า และค แข งข น ประเม นผลประส ทธ ภาพของพน กงาน ประเม นความสามารถขององค กรว า จะปร บเปล ยนการทางานในส วนใดบ าง ทาการว เคราะห และ Reengineer ใน Process ท ไม สามารถปร บเปล ยนการ ทางานให เหมาะสมได ให พน กงานม ส วนร วมและร บร แผนงาน เล อกเทคโนโลย ท เหมาะสม 11

17 Implement ในเร องท จะทาให ธ รก จก าวเร วก อน หา Solution ท เหมาะสม ทา Plan Implementation Implement ร วมก บบร ษ ทท ขายระบบ ทาการ Monitor เพ อตรวจสอบระบบตลอดเวลา 2.2 SDLC (System Development Life Cycle) การพ ฒนาระบบงานด วยวงจรการพ ฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) ม ข นตอนในการดาเน นงานเป นลาด บ ทาให การพ ฒนาเป นไปตามลาด บข นตอน อ กท ง ในบางส วนของการออกแบบได เล อกร ปแบบของ Spiral Model ข นและม ประส ทธ ผลด ย งข นด วย โดยวงจรการพ ฒนาระบบงานม ข นตอนการทางานเร ยงตามลาด บ 7 ข นตอน ได แก 1 กาหนดป ญหาของระบบเด ม (Problem Definition) ข นตอนน เป นการกาหนดขอบเขต ของป ญหา สาเหต ของป ญหา ตลอดจนกลย ทธ ในการแก ไขป ญหา น กว เคราะห ระบบจะต อง ศ กษาระบบงานเด ม(Current System) โดยหาเป าหมายท ช ดเจนของงาน ต าง ๆ ประกอบก บ น าคอมพ วเตอร เข าไปใช ในส วนต าง ๆ ของระบบจากการส มต วอย าง การสอบถามหาข อม ล การส มภาษณ การออกแบบสอบถาม การส งเกตพฤต กรรมของผ ใช และส งแวดล อมเพ อส บค น เก บรวบรวมข อม ลท เป นความต องการของระบบจากผ ใช เพ อกาหนดว ตถ ประสงค ท สามารถ ว ดผลได ตลอดจนกาหนดขอบเขตของการพ ฒนาระบบ ทาเอกสารขออน ม ต ทาโครงการ งบประมาณ 2. การว เคราะห ระบบ (Analysis) การว เคราะห ระบบจะรวบรวมข อม ลต าง ๆ ท ได จาก ข นตอนท 1 มาเข ยนเป นไดอะแกรม การไหลของข อม ล (Data Flow Diagram) พจนาน กรม ข อม ล (Data Dictionary) และโครงสร างการต ดส นใจ (Structured decision) มาช วยในการ ว เคราะห เพ อแก ไขป ญหาให ถ กต อง และน กว เคราะห ระบบต องม การทางานร วมก บผ ใช ระบบ เพ อได ความต องการจากผ ใช โดยแท จร ง น าผลการว เคราะห ไปจ ดทาเอกสารและให ม การลงนาม 3. การออกแบบระบบ (Design) หล งจากการว เคราะห ระบบแล ว ข นตอนน จะต องทา การวางโครงสร างของระบบงาน ท งในร ปล กษณะท วไปและเฉพาะ เพ อแก ไขป ญหาท เก ดข น โดยการแจกแจงรายละเอ ยดท แน ช ดของแต ละงาน ซ งข นตอนน จะได ระบบต นแบบเพ อทาการ ออกแบบ Output, Input, E-R model และ Database เพ อให ได ระบบงานท สมบ รณ เพ อส ง ข นตอนน ไปย งโปรแกรมเมอร ในการเข ยนช ดคาส งต อไป 12

18 4. การพ ฒนาระบบ (Development) ข นตอนน จะเป นการทางานร วมก นระหว าง โปรแกรมเมอร และน กว เคราะห ระบบเพ อพ ฒนาซอฟต แวร ซ งจะต องน าส วนท ได จากการ ว เคราะห ในข นตอนท 2 และการออกแบบในส วนท 3 มาใช โดยโปรแกรมเมอร จะเป นผ เข ยน โปรแกรม ตรวจสอบข อผ ดพลาด กาหนดความปลอดภ ยของระบบและทดสอบโปรแกรมรวมถ ง ทาเอกสารโปรแกรมสาหร บผ ใช ระบบอ กด วย 5. การทดสอบระบบ (Testing) ก อนท จะน าระบบท สร างข น ไปใช จร งน นจะต องม การ ทดสอบระบบก อน ซ งบางคร งผ ทดสอบอาจเป นต วโปรแกรมเมอร เองหร อในบางกรณ อาจให น กว เคราะห ระบบ และผ ใช ระบบทดสอบ ซ งการทดสอบม 3 ว ธ ค อ Module Test, Component Test และ Final Test 6. การน าไปใช งานจร ง (Implement) หล งจากทดสอบเสร จส น จ งน าระบบมาต ดต ง ให แก ผ ใช ระบบ ได ทดลองใช จร ง และผ ใช ต องผ านการทดสอบ ซ งถ อว าเป นข นตอนส ดท ายของ น กว เคราะห ระบบ ท ต องร บผ ดชอบ 7. การบาร งร กษาและพ ฒนาระบบต อ (Maintenance) หล งจากน าระบบใหม มาต ดต ง ให ก บผ ใช ระบบ ผ ใช ระบบย งไม ค นเคยก บการทางานของระบบใหม ด งน นจ งต องม การอบรม ให คาแนะน าอย างต อเน อง คอยด แลบาร งร กษาฐานข อม ล และช วยเหล อผ ใช ระบบในการ ปฏ บ ต งาน จ ดเด น เป นข นตอนท ไม ย งยาก จ งเหมาะส าหร บผ ปฏ บ ต งานท ไม จ าเป นต องม ประสบการณ เพ ยงซ อหน งส อมาอ านแล วทาตาม ว ธ การม ความสอดคล อง ต อเน องก นไปทาให ลดต นท นได โดยท มงานสามารถน าไปใช ก บโครงการอ น ๆ ได จ ดด อย ในการทาซ า การจ ดทาเอกสารอาจไม ตรงก บผ ใช ท ก ๆ คน ผ ใช ระบบหร อล กค าเข ามาม ส วนร วมเพ ยงคร งเด ยว อาจเก บข อกาหนดไม ครบ ในการพ ฒนาระบบขนาดใหญ ท ใช เวลานาน ห วหน าโครงการอาจลาออกได ท าให โครงการหย ดชะง ก 13

19 บทท 3 ระบบท น ำเสนอและข นตอนกำรดำเน นงำน 3.1 ว เครำะห และออกแบบระบบ แผนภาพกระแสข อม ล ระด บส งส ด (Context Diagram) 0 Employee Employee Detail Update Project Detail Update Activity Detail Update Task Detail Entry Search Detail Result Searched Detail Customer Report Opportunity Report Activity Report Task Report Project Report I3 Creation CRM Update Customer Detail Customer ร ปท 3.1 Context Diagram of i3-creation CRM for IPAD 14

20 แผนภาพกระแสข อม ล ระด บล าง (Data Flow Diagram Level 0) 1.0 Customer Update Customer Detail Customer Detail Updated Customer Detal D1 Customer Employee Employee Detail Manage Basic Data Employee Detail Updated Employee Data D2 Employee 2.0 Employee Entry Search Detail Updated Project Data Project Detail D3 Project Result Searched Detail Employee Detail D2 Employee Update Project Detail Project Type Detail Manage Project Updated Project Type Detail Update Activity Detail D4 Project Type Activity Detail Update Task Detail Updated Activity Data D5 Activity Task Detail Updated Task Data D6 Task 3.0 Customer Report Customer Detail D1 Customer Employee Opportunity Report Activity Report Task Report Project Report Create Report Project Detail Project Type Detail Activity Detail Task Detail D3 D4 D5 D6 Project Project Type Activity Task ร ปท 3.2 Data Flow Diagram Level 0 of i3-creation CRM for IPAD 15

21 แผนภาพกระแสข อม ล ระด บต า (Data Flow Diagram Level 1) 1.1 Employee Employee Detail Update Employee Detail Employee Detail Updated Employee Data D2 Employee 1.2 Customer Updated Customer Detail Update Customer Detail Customer Detail Updated Customer Data D1 Customer ร ปท 3.3 Data Flow Diagram Level 1 of Manage Basic Data 16

22 Employee Updated Project Detail 2.1 Update Project Detail Project Detail Updated Project Data Project Type Detail D3 D4 Project Project Type 2.2 Project Detail D3 Project Employee Entry Search Detail Result Search Detail Search Project Employee Detail Project Type Detail Updated Project TypeDetail D2 D4 Employee Project Type 2.3 Project Detail D3 Project Employee Updated Activity Detail Update Activity Activity Detail Updated Activity Data D5 Activity 2.5 Project Detail D3 Project Employee Updated Task Detail Update Task Task Detail Updated Task Data D6 Task ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 of Manage Project 17

23 3.1 Customer Report Create Customer Report Customer Detail D1 Customer 3.2 Project Detail D3 Project Activity Report Create Activity Report Activity Detail D5 Activity Employee 3.3 Project Detail D3 Project Task Report Create Task Report Task Detail Project Type Detail D6 D4 Task Project Type Opportunity Report 3.4 Create Opportunity Report 3.5 Project Type Detail Customer Detail Project Detail Activity Detail Task Detail D1 D3 D5 D6 Customer Project Activity Task Project Report Create Project Report Project Detail Project Type Detail D3 D4 Project Project Type ร ปท 3.5 Data Flow Diagram Level 1 of Create Report 18

24 3.2 Data Dictionary of Data Flow Diagram Data Flow Diagram Level 1 Process 1 Manage Basic Data Employee Detail Update Employee Data = Username + Password = Firstname + Lastname + Address + Tel + Birthday + Salary + Position Updated Customer Detail = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile Customer Detail = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile Updated Customer Data = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile Data Flow Diagram Level 1 Process 2 Manage Project Updated Project detail = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp Project Detail = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp 19

25 Updated Project Type Detail Project Type Detail Entry Search Detail Resulted Search Detail = ProTypeID + ProTypeName = ProTypeID + ProTypeName = ProName + HeadEmp = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp Employee Detail = EmpID + Firstname + Lastname + Address + Tel+ Birthday + Salary + Position + Username + Password Updated Activity Data = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice + Place+ ActDetail + ActDate + Score + Review Activity Detail = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice,Place+ ActDetail + ActDate + Score + Review Updated Task Data = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review Task Detail = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review 20

26 3.2.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 Created Report Activity Detail = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice + Place+ ActDetail + ActDate + Score + Review Project Detail = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp Task Detail = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review 3.3 Data Dictionary of Data Store D1 : Customer = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile D2 : Employee = EmpID + Firstname + Lastname + Address + Tel+ Birthday + Salary + Position + Username + Password D3 : Project = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp 21

27 D4 :Project_Type D5 : Activity = ProTypeID + ProTypeName = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice,Place + ActDetail + ActDate + Score + Review D6 : Task = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review 22

28 Process Specification ช อโพรเซส Update Employee Detail หมายเลขโพรเซส 1.1 คาอธ บาย โพรเซสในเพ มข อม ลพน กงานเข าส ระบบ Input ข อม ลพน กงานจากเซ ฟเวอร ภายนอก Output - Type of Process online Logic Begin End Read employee data from outside server Save employee data to data store number 2 ช อโพรเซส Update Customer Detail หมายเลขโพรเซส 1.2 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลของล กค า Input ข อม ลล กค า Output แสดงข อม ลล กค าล าส ด Type of Process online Logic Begin End Input customer detail If confirm the record then Save customer data to data store number 1 23

29 ช อโพรเซส Update Project Detail หมายเลขโพรเซส 2.1 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลโครงการ Input ข อม ลโครงการ Output แสดงข อม ลโครงการล าส ด Type of Process online Logic Begin End Input project detail If confirm the record then Save project detail to data store number 3 ช อโพรเซส Search Project หมายเลขโพรเซส 2.2 คาอธ บาย โพรเซสในการค นหาโครงการ Input คาท ต องการค นหา Output แสดงโครงการท ได จากการค นหา Type of Process online Logic Begin End Input search word Find project is have search word in project name If data not null Show data result Else Show messeage Data Not Found 24

30 ช อโพรเซส Update Activity Detail หมายเลขโพรเซส 2.3 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลก จกรรมของโครงการ Input ข อม ลก จกรรม Output แสดงข อม ลก จกรรมล าส ด Type of Process online Logic Begin End Input activity detail If confirm the record then Save project detail to data store number 5 ช อโพรเซส Update Task Detail หมายเลขโพรเซส 2.4 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลงานท วไป Input ข อม ลงานท วไป Output แสดงข อม ลงานท วไป Type of Process online Logic Begin End Input tasks detail If confirm the record then Save project detail to data store number 6 25

31 ช อโพรเซส Create CustomerReport หมายเลขโพรเซส 3.1 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานล กค า Input เล อกล กค าท ต องการออกรายงาน Output แสดงผลรายงานล กค า Type of Process online Logic Begin End Get customer detail Get project detail Show customer detail for all and show project list about this customer ช อโพรเซส Create Activity Report หมายเลขโพรเซส 3.2 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานก จกรรมของโครงงาน Input เล อกโครงงานท ต องการออกรายงานก จกรรม Output แสดงผลรายงานก จกรรมของโครงงานท งหมด Type of Process online Logic Begin End Input projectid Get activity detail by projectid Show result 26

32 ช อโพรเซส Create Task Report หมายเลขโพรเซส 3.3 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงาน งานท วไป Input เล อกล กค าท ต องการออกรายงานงานท วไป Output แสดงผลรายงาน งานท วไปของล กค า Type of Process online Logic Begin End Input cusid Get task detail by cusid Get score and review show result ช อโพรเซส Create Opportunity Report หมายเลขโพรเซส 3.4 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานการประเม นโอกาสงาน Input เล อกล กค า Output แสดงผลรายงานการประเม น Type of Process online Logic Begin Input cusid System calculate mean score about score of task by cusid then Show result for subject list End 27

33 ช อโพรเซส Create Project Report หมายเลขโพรเซส 3.5 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานโครงการ Input เล อกโครงการท ต องการออกรายงาน Output แสดงผลรายงานโครงการ Type of Process online Logic Begin End Input cusid Get Customer detail Show result 28

34 3.4 กำรออกแบบ E-R Diagram ร ปท 3.6 E-R Diagram of Management Project System 29

35 3.5 Mapping Entity-Relationship Diagram Customer Company Business_Type Personal (CusID,CusName,Address,CusStatus,TelOffice,Mobile) (ComID,ComName,ComSize,ContactName,BusinessID(FK), CusID(FK)) (BusinessID,BusinessType) (PersonalID,FirstName,LastName,BusinessTime,Birthday, Position,Occupation,CusID(FK)) Project (ProID,ProName,ProPrice,ProStatus,KickOfDate,DeadTime, ProDetail,PresentBy, HeadEmp,ProTypeID(FK),CusID(FK), EmpID(FK)) Project_Type Activity ( ProTypeID,ProTypeName) ( ActID,ActName,ActStatus,ActPrice,Place,ActDetail,Score, Review,ActDate,ProID(FK)) Task ( TaskID,TaskName,TaskDate,Status,Remark,Score,Review,ProID(FK)) Employee ( EmpID,Firstname,Lastname,Address,Tel,Birthday,Salary, Position,Username,Password) Do (CusID(FK),TaskID(FK),Score,Review) 30

36 3.6 Database Schema ตำรำงท Database Schema ข อม ลล กค า (Customer) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต CusID Varchar(6) PK N รห สล กค า CusName Varchar(60) N ช อบร ษ ท Address Varchar(100) N ท อย TelOffice Number(12) Y เบอร โทรศ พท ม อถ อ Mobile Number(12) N เบอร โทรศ พท CusStatus Int(1) N สถานะ 0 = ไม ได ใช งาน 1 = ใช งาน ตำรำงท 3.6.2Database Schema ข อม ลประเภทโครงงาน (Project_Type) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ProTypeID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ProTypeName Varchar(30) N ประเภทล กค า 31

37 ตำรำงท 3.6.3Database Schema ข อม ลล กค าแบบบร ษ ท(Company) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ComID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ComName Varchar(30) N ประเภทล กค า ComSize Varchar(50) N ขนาดขององค กร ContactName Varchar(50) N ช อผ ต ดต อ BusinessID Varchar(6) FK N รห สประเภทองค กร อ างอ งจากตาราง Bussiness_Type CusID Varchar(6) FK N รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer ตำรำงท 3.6.4Database Schema ข อม ลประเภทธ รก จ(Business_Type) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต BusinessID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า BusinessType Varchar(30) N ประเภทล กค า 32

38 ตำรำงท 3.6.5Database Schema ข อม ลล กค าบ คคล(Personal) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต PersonalID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า FirstName Varchar(30) N ประเภทล กค า LastName Varchar(30) นามสก ล BusinessTime Varchar(15) เวลาท ต ดต อ Birthday Datetime ว นเก ด Position Varchar(10) ตาแหน ง Occupation Varchar(10) อาช พ CusID Varchar(6) FK N รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer ตำรำงท 3.6.6Database Schema ข อม ลความส มพ นธ ของโครงงานและงานท วไป แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต CusID Varchar(6) PK N รห สล กค า TaskID Varchar(10) N รห สงานท วไป Score Int(4) คะแนน Review Varchar(100) ข อเสนอแนะ 33

39 ตำรำงท 3.6.7Database Schema ข อม ลโครงการ(Project) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ProID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ProName Varchar(30) N ประเภทล กค า ProPrice Int(15) ราคาโครงการ ProStatus Int(1) สถานะ KickOfDate Datetime ว นท เร มงาน DeadTime Datetime ว นท ส นส ดงาน ProDetail Varchar(300) รายละเอ ยดโครงการ PresentBy Int(4) FK ผ น าเสนอโครงการ อ างอ งจากตาราง Employee HeadEmp Int(4) FK ผ ร บผ ดชอบโครงการ อ างอ งจากตาราง Employee ProTypeID Int(1) FK รห สประเภทโครงการ อ างอ งจากตาราง Project_Type CusID Int(10) FK รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer 34

40 ตำรำงท 3.6.8Database Schema ข อม ลก จกรรมของโครงงาน(Activity) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ActID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ActName Varchar(60) N ประเภทล กค า ActStatus Varchar(1) สถานะ ActPrice Int(15) ราคา Place Varchar(30) สถานท ActDetail Varchar(300) รายละเอ ยดก จกรรม Score Int(4) คะแนนของก จกรรม Review Varchar(100) ข อเสนอแนะ ActDate Datetime ว นท ทาก จกรรม ProID Varchar(6) FK รห สโครงการ อ างอ งจากตาราง Project CusID Varchar(6) FK รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer 35

41 ตำรำงท 3.6.9Database Schema ข อม ลงานท วไป(Task) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต TaskID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า TaskName Varchar(30) N ประเภทล กค า TaskDate Datetime ว นท ทางาน Status Int(2) สถานะของงาน Remark Varchar(100) หมายเหต ProID Varchar(6) FK รห สโครงการ อ างอ งจากตาราง Project CusID Varchar(6) FK รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer 36

42 ตำรำงท Database Schema ข อม ลล กจ าง(Employee) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต EmpID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า FirstName Varchar(30) N ประเภทล กค า LastName Varchar(30) นามสก ล Address Varchar(100) ท อย Tel Varchar(10) เบอร โทรศ พท Birthday Datetime ว นเก ด Salary Int(10) เง นเด อน Position Varchar(30) ตาแหน ง Username Varchar(20) ช อผ ใช ระบบ Password Varchar(!0) รห สเข าใช ระบบ 37

43 บทท 4 กำรทดลองและผลกำรทดลอง 4.1 ผลกำรทดลอง ร ปท 4.1 หน าจอการเข าส ระบบ หน าจอแรกเม อเข าโปรแกรม จะต องทาการเข าส ระบบก อนเร มการใช งาน เพ อย นย นต วบ คคล 38

44 ร ปท 4.2หน าจอของเมน company ในหมวดหม Customer แสดงหน าจอรายการของล กค าประเภทท เป นบร ษ ท (company) เพ อเล อกในการ ด รายละเอ ยดของล กค าถ ดไป 39

45 ร ปท 4.3หน าจอของเมน person ในหมวดหม Customer แสดงหน าจอรายการของล กค าประเภทท เป นรายบ คคล (person) เพ อเล อกในการ ด รายละเอ ยดของล กค าถ ดไป 40

46 ร ปท 4.4หน าจอของ Company Detail แสดงรายละเอ ยดของบร ษ ท(Company )เพ อเพ ม แก ไข ข อม ลของบร ษ ทต อไป 41

47 ร ปท 4.5หน าจอของเมน Person Detail ต อไป แสดงรายละเอ ยดของล กค าแบบบ คคล เพ อเพ ม แก ไข รายละเอ ยดล กค าแบบบ คคล 42

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information