นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024"

Transcription

1 I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาการและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2555

2 ห วข อ โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด ช อน กศ กษา พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สน กศ กษา หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2555 อาจารย ท ปร กษา รศ.ดร. ว ระศ กด ค ร ธ ช บทค ดย อ ระบบการจ ดการของโครงงานน จ ดทาข นเพ อใช ในการบร หารจ ดการก จกรรมต างๆ ท เก ยวก บความส มพ นธ ของผ ค าและล กค า อาท เช น การสร างโครงการเพ อตอบสนองความต องการ ของล กค า บ นท กก จกรรม และงานต างๆ ระหว างผ ค าและล กค า ในแต ละงานหร อ ก จกรรม สามารถให คะแนนความสาเร จท เก ดข น พร อมเพ มความค ดเห นหร อข อเสนอแนะเพ มเต มได เพ อ น าไปเป นฐานข อม ลท จะใช ในการคานวณหาโอกาสการได งาน หร อโอกาสความสาเร จ และ โอกาสการน าเสนองานอย างเหมาะสมก บล กค าแต ละรายได เป นอย างด ซ งสามารถเข าใช งานผ าน ไอแพดได ในท กท ท กเวลา เพ อความสะดวกของผ จ ดทาโครงการ

3 ก ตต กรรมประกาศ สารน พนธ น ได พ ฒนาจนสาเร จด วยด เพราะความกร ณาและความช วยเหล อจากหลายคน ข าพเจ าขอขอบพระค ณมา ณ ท น ขอขอบพระค ณ รศ.ดร. ว ระศ กด ค ร ธ ช อาจารย ท ปร กษาโครงงานท กร ณาเส ยสละเวลาให คาแนะน าและคอยตรวจสอบโครงงานอย สม าเสมอ ขอขอบพระค ณนายพ พรรธน ท อานวยความสะดวกในการต ดต อก บฝ ายด แลล กค า ฝ าย ขาย และฝ ายด แลการจ ดทาโครงการ เพ อให ข อม ลท เก ยวข องต างๆ ประกอบในการจ ดทาสาร น พนธ ขอขอบพระค ณอาจารย ท กๆ ท านท ช วยประส ทธ ประสาทว ชาแก ข าพเจ า ต งแต ข าพเจ า เข ามาศ กษาในท แห งน ทาให ข าพเจ าพ ฒนาโครงงานน ให สาเร จไปได ด วยด ขอขอบพระค ณพ ๆ เพ อนๆ และท กคนท ให ก าล งใจ และ คาแนะน าเม อเก ดป ญหา พ ชญ ส ตา คงแก ว ม นาคม 2555

4 สารบ ญ บทท 1 บทน า ป ญหาและแรงจ งใจ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ภาพรวมของโครงการ (System Overview) ขอบเขตของโครงการ 4 บทท 2 พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง CRM (Customer Relationship Management) SDLC (System Development Life Cycle) 12 บทท 3 ระบบท น าเสนอและข นตอนการดาเน นงาน ว เคราะห และออกแบบระบบ Data Dictionary of Data Flow Diagram Data Dictionary of Data Store การออกแบบ E-R Diagram Mapping Entity-Relationship Diagram Database Schema 31 บทท 4 การทดลองและผลการทดลอง ผลการทดลอง 38 บทท 5 สร ปผลการดาเน นงานและข อเสนอแนะ สร ปผลการดาเน นงานโครงงาน สร ปป ญหาท พบในการทาโครงงานและแนวทางการแก ไขป ญหา แนวทางการพ ฒนาโครงงาน 50 เอกสารอ างอ ง 51

5 สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 แสดงภาพรวมของโครงการฯ 3 ร ปท 3.1 Context Diagram of i3-creation CRM for IPAD 14 ร ปท 3.2 Data Flow Diagram Level 0 of i3-creation CRM for IPAD 15 ร ปท 3.3 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 16 ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 17 ร ปท 3.5 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 18 ร ปท 3.6 E-R Diagram of Management Project System 29 ร ปท 4.1 หน าจอการเข าส ระบบ 38 ร ปท 4.2 หน าจอของเมน company ในหมวดหม Customer 30 ร ปท 4.3 หน าจอของเมน person ในหมวดหม Customer 40 ร ปท 4.4 หน าจอของ Company Detail 41 ร ปท 4.5 หน าจอของเมน Person Detail 42 ร ปท 4.6 หน าจอของเมน Project 43 ร ปท 4.7 หน าจอของเมน Activity 44 ร ปท 4.8 หน าจอของเมน Activity Detail 45 ร ปท 4.9 หน าจอของเมน Task 46 ร ปท 4.10 หน าจอของเมน Task Detail 47 ร ปท 4.11 หน าจอของเมน Opportunity 48

6 บทท 1 บทน ำ 1.1 ป ญหำและแรงจ งใจ ในภาวะสถานการณ โลกป จจ บ นท อย บนพ นฐานของความไม แน นอน ม การเปล ยนแปลง ท รวดเร วของสถานการณ แวดล อมด านตลาด ม การแข งข นท ร นแรงอย างไม เคยม มาก อน ค แข ง หน าใหม เก ดข นท กว นป จจ ยเหล าน เป นสาเหต สาค ญท ส งเสร มให ล กค า ม อ านาจมากข น ล กค า สามารถเปล ยนไปซ อส นค าและบร การจากท หน งไปอ กท หน งได ง ายข นล กค าในภาวะน คาดหว ง มากข นว าจะได ร บการเสนอขายส นค าและบร การในแบบเฉพาะท ตนเองต องการ (Personalized or Customized) ม ค ณค าส งข น และสามารถเข าถ งส นค าและบร การได ง ายข น ด งน นผ บร หารท ต องการก าวให ท นการเปล ยนแปลงน ต องทาความเข าใจท ด ข นเก ยวก บความต องการของล กค า เพ อคาดการณ และสนองตอบความท าทายน ด วยเหต ผลด งกล าว การบร หารความส มพ นธ ล กค า (Customer Relationship Management) จ งกลายเป นย ทธศาสตร ส าค ญในการสร างความ ได เปร ยบในการแข งข น เพ อให ล กค าอย ก บเรา ใช ส นค าของเราอย างต อเน อง หร ออาจแนะน าให คนอ นมาใช บร การก บเรา และก อให เก ดผลกาไรท ย งย นและยาวนานให ก บองค การ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ก อต งข นเม อป พ.ศ ป จจ บ นม ท นจดทะเบ ยน 5 ล าน บาท บร ษ ทดาเน นธ รก จในด าน การให บร การปร กษา การออกแบบ การพ ฒนาระบบงาน การ เช อมโยงและต ดต งระบบ ICT ท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให ก บท งภาคร ฐและบร ษ ทเอกชน บร ษ ทม ความเช ยวชาญในการดาเน นโครงการต างๆท งขนาดเล ก กลาง ไปจนถ งโครงการขนาด ใหญ ซ งท ผ านมาก ได ร บความไว วางใจจากท งภาคร ฐและเอกชน อาท เช น บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จาก ด (มหาชน),สาน กข าวแห งชาต กรมประชาส มพ นธ,สาน กงานต ารวจแห งชาต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และบร ษ ทท โอท จาก ด (มหาชน) เป นต น ท มการตลาดและการขาย ขององค การ ม หน าท ในการขยายการตลาดของบร ษ ท ป จจ บ นท มการตลาดและการขายม การ ใช งานระบบบร หารล กค าส มพ นธ ในร ปแบบของเอกสารและย งขาดกระบวนการทางานท คลอบ คล ม ท าให เก ดป ญหาในการเก บข อม ล ในการด าเน นงานและขาดความสะดวกรวดเร ว ซ ง สามารถแยกแยะป ญหาต างๆได ด งน 1. ขาดการบร หารจ ดการบร การล กค า 2. ขาดการเก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า 3. ขาดการว เคราะห ข อม ลและใช ให เก ดประโยชน 4. ขาดวางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม 5. ขาดใช กลย ทธ ในการตลาดและการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพท ตรง ความต องการของล กค า 1

7 6. การทางานท ซ บซ อน 7. ขาดการเพ มโอกาสในการแข งข น 8. ก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ตระหน กถ งความส าค ญด งกล าวจ งได ค ดค น และพ ฒนา ระบบบร หารล กค าส มพ นธ เพ อเป นเคร องม อในการบร หารข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ โดย ระบบบร หารล กค าส มพ นธ ช วยให สามารถรวบรวมข อม ลของล กค าได อย างรวดเร ว แยกแยะ ประเภทล กค า เพ อน าเสนอส นค าและบร การสาหร บเขาโดยเฉพาะ ท สาค ญช วยเพ มความภ กด ของล กค า และลดต นท นในการบร การล กค า ด งประโยคท ว า การร กษาล กค าเก าม ต นท นน อย กว าการหาล กค าใหม 3 เท า ประโยชน ท ค ณจะได ร บจาก ระบบบร หารล กค าส มพ นธ อย างช ดเจน ค อธ รก จของค ณสามารถเพ มยอดขายและผลก าไรส งส ดโดยท ต นท นในการด าเน นธ รก จลดลง ล กค าม ความพ งพอใจต อส นค าและการบร การหล งการขายมากข นซอฟต แวร ระบบบร หารล กค า ส มพ นธ ทาให กระบวนการทางานของพน กงานขาย พน กงานการตลาดและพน กงานท ทาหน าท บร การหล งการขายด ข นแน นอน 1.2 ว ตถ ประสงค และเป ำหมำย 1. เพ อจ ดหาระบบการบร หารจ ดการบร การล กค าท ด 2. ม การเก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า 3. ม การว เคราะห ข อม ลและใช ให เก ดประโยชน อย างส งท ส ด 4. ม วางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม 5. ม การใช กลย ทธ ในการตลาดและการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพท ตรง ความต องการของล กค า 6. เพ มและร กษาส วนแบ งตลาดของธ รก จ 7. ลดการทางานท ซ บซ อน 8. ลดค าใช จ ายและเพ มประส ทธ ภาพของการทางาน 9. เพ มโอกาสในการแข งข นทางธ รก จ 10. ก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ 2

8 1.3 ภำพรวมของโครงกำรฯ (System Overview) จากการศ กษาขอบเขตของโครงการฯ และความต องการเบ องต นของระบบบร หาร ล กค าส มพ นธ ของ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ผ พ ฒนาจ งได ออกแบบ และจ ดทาภาพรวม ของการด าเน นงานโครงการฯ เพ อส อให ม ความเข าใจภาพรวมโครงการฯ ในท ศทาง เด ยวก น โดยแสดงเป นแผนภาพ ด งร ป Employee Report Account CRM Tasks Contact Activities Opportu nities ร ปท 1.1แสดงภาพรวมของโครงการฯ จากร ปภาพรวมของระบบท น าเสนอ ประกอบด วยระบบ ด งน 1. ระบบบร หารจ ดการพน กงาน (Employee) สาหร บในการจ ดการข อม ลพน กงานในระบบ 2. ระบบบร หารข อม ลองค กรล กค า (Account) ส าหร บบร หารจ ดการข อม ลองค กรล กค า เพ อ รวบรวมข อม ลเช น ล กษณะธ รก จ ท อย และขนาดองค กร เป นต น 3. ระบบบร หารข อม ลล กค า (Contact) ส าหร บในการจ ดการข อม ลล กค าท องค กรก าล งต ดต อ ธ รก จอย 4. ระบบบร หารโอกาส (Opportunities) สาหร บประเม นโอกาสในการทาธ รก จด วย 5. ระบบบร หารก จกรรม (Activities) สาหร บในการตรวจสอบและบร หารก จกรรมท พน กงานได ดาเน นการ

9 6. ระบบบร หารการท างาน (Tasks) ส าหร บในการจ ดการงานของพน กงาน โดยม ระบบแจ ง เต อน หร อระบบน ดหมาย เป นต น 7. ระบบรายงาน(Report) สาหร บแสดงและว เคราะห ข อม ลในการบร หารล กค าส มพ นธ 1.4 ขอบเขตโครงงำน 1. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลของล กค าได 2. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลก จกรรมของโครงการได 3. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลงานของโครงงานได 4. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลของโครงการได 5. สามารถให คะแนน และความค ดเห นของแต ละก จกรรม หร อแต ละงานต างๆได 6. สามารถแสดงผลสร ปโครงการ หร อก จกรรม หร องานต างๆได ในร ปแบบของกราฟ 7. ม ระบบแจ งเต อนก จกรรม หร องานต างๆ ในปฎ ท นได 1.5 แผนเวลำของโครงงำน การวางแผนงาน และรวบรวมข อม ล การว เคราะห ระบบฯ ออกแบบระบบฯ พ ฒนาระบบฯ ทดสอบระบบและปร บปร งแก ไข ข อผ ดพลาด สร ปผล M1 M2 M3 M4 M5 4

10 บทท 2 พ นฐำนและทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 CRM (Customer Relationship Management) จากว ก พ เด ย พจนาน กรมต างประเทศ (Wikipedia, the free encyclopedia) ได น ยาม การบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relationship Management : CRM) ไว ว าเป น การ ผสมผสานของนโยบายกระบวนการ และกลย ทธ ท ถ กน ามาปฏ บ ต โดยองค กร เพ อให เก ด เอกภาพของการม ปฏ ส มพ นธ ก บล กค าและเพ อให เคร องม อสาหร บการค นหาข อม ล ข าวสารของ ล กค า ซ งจะรวมไปถ งการใช เทคโนโลย ในการหาล กค าใหม ท น าสนใจและสามารถช วยให ธ รก จม กาไรเพ มข น CRM ในความหมายท วไป ค อ กระบวนการจ ดการสร างความส มพ นธ ก บล กค า และ น ามาใช ให เป นประโยชน ก บการขายคร งต อไป องค กรจะน า CRM เข ามาใช โดยอาจอย ภายใน หน งแผนกหร อมากกว าน น ซ งอาจจะเป นการเก บประว ต การให บร การล กค าของแผนกด แล ล กค า โดยการบ นท กความค ดเห นของ ล กค า หร อข อม ลท ล กค าต องการเพ มเต ม ซ งส งท ได ม การเปล ยนแปลงเม อไม นานมาน ค อ ผลกระทบของเทคโนโลย ใหม ๆต อกระบวนการบร หาร ล กค าท เห น ได ช ดเจน ค อการใช เทคโนโลย ในการเก บรวบรวมฐานข อม ลล กค าในร ปแบบ อ เล กทรอน กส (การจ ดเก บในคอมพ วเตอร ) หร อการน าศ นย บร การข อม ลทางโทรศ พท (Call Center) เข ามาสน บสน นการทางาน ระบบท ม ความท นสม ยส วนใหญ จะม ความสามารถในการ จ ดเก บข อม ลเก ยวก บล กค าได จานวนมาก และจะเป นเคร องม อในการรวบรวมข อม ลท งหมด ไว ท ส วนกลาง เพ อความสะดวกในการ ใช งานขององค กร ข อม ลท เก บไว สามารถน ามาใช เป น ประโยชน ในโอกาสต างๆ เช น เม อล กค าต ดต อก บองค กรในคร งล าส ดเม อใดเป นการต ดต อใน เร องอะไร, ม การแก ไขป ญหาน นอย างไร และใครเป นผ ร บผ ดชอบด แลล กค ารายน น CRM ประกอบด วย กระบวนการของธ รก จท ใช ในการค นหาและจ ดการก บการต ดต อท ม ต อล กค าป จจ บ นและท คาดหว งไว โดยปกต ม กจะใช ระบบITเข ามาช วยในการจ ดการ กระบวนการ CRM ท ประกอบด วย การรวบรวม จ ดเก บ และการเร ยกใช ซ งข อม ล ข าวสาร เก ยวก บล กค าและปฏ ส มพ นธ ท ม ก บล กค าของแต ละแผนกในองค กร เป าหมายหล กท ม อย เด ม 5

11 ของการท า CRM ก ค อ เพ อเพ มประส ทธ ภาพของบร การท ม ให ก บล กค า และเพ อใช ข อม ล ข าวสารท ได ร บจากการต ดต อก บล กค าสาหร บการทาการตลาดก บกล มเป าหมาย ล กษณะของ CRM ท ด ม ความสามารถในการว เคราะห และเข าใจในระบบธ รก จ ม การรวบรวมช องทางต างๆ ไว สาหร บต ดต อก บล กค าไว อย างครบถ วน สามารถรองร บฟ งก ช นท ม เว บเป นพ นฐาน ม การจ ดเก บข อม ลล กค าไว ท ส วนกลาง สามารถประสานงานระหว างระบบเก าก บระบบใหม ได เช อมโยงระบบ CRM เข าก บระบบ ERP ได เป ำหมำยของ CRM เป าหมายของ CRM น นไม ได เน นเพ ยงแค การบร การล กค าเท าน น แต ย งรวมถ งการ เก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า จากน นจะน าข อม ลเหล าน นมา ว เคราะห และใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ หร อการบร การรวมไปถ งนโยบายใน ด านการจ ดการ ซ งเป าหมายส ดท ายของการพ ฒนา CRM ก ค อ การเปล ยนจากผ บร โภคไปส การ เป นล กค าตลอดไป (Customer loyalty) ระบบกำรบร หำรล กค ำส มพ นธ ท ด เก บข อม ลล กค า และสามารถว เคราะห ข อม ลโดยท นท ซ งจะเป นประโยชน อย างย งต อการออกแบบส นค า หร อบร การ รวมท งการวางแผนกลย ทธ ทาง การตลาด สามารถให บร การท ยอดเย ยมแก ล กค า เช น การปร บแต งการให บร การท เหมาะสมก บล กค า การตอบข อซ กถาม หร อส งส นค าและบร การถ งม อล กค า ได อย างรวดเร ว เป นต น สามารถระบ กล มล กค าท สร างผลก าไรส งส ดให แก องค กรได แม นยา และม ง ความสนใจไปย งล กค ากล มน ท าให สามารถหล กเล ยงธ รก จท ไม สร างผล กาไร 6

12 ลดค าใช จ ายในการปฏ ส มพ นธ ก บล กค า การว เคราะห ข อม ลล กค า หร อการ สร างรายงาน ข นตอนกำรบร กำรงำนล กค ำส มพ นธ การว เคราะห ล กค า โดยท จะต องทราบเส ยก อนว าล กค าของเราเป นใครและ จ ดอย ในระด บ Traders หร อระด บ Customers การว เคราะห สภาพแวดล อมทางการตลาด ม การแสวงหาข อม ลทาง การตลาด และจะต องสร างระบบข อม ลการตลาดท เป นประโยชน ต อการ ต ดส นใจ การแบ งส วนตลาด ก าหนดตลาดเป าหมาย และก าหนดต าแหน งผล ตภ ณฑ โดยจะต องม การแบ งประเภทของกล มล กค าแล วจ งจ ดโปรแกรมล กค า ส มพ นธ เพ อเป นการแสดงให เห นว าล กค ากล มน น ๆ ม ความร ส กเหม อนเป น คนพ เศษ และด น าสนใจมากกว าท จะจ ดเหม อนก นหมด การจ ดท าแผนภาพตลาด เป นการจ ดล าด บความส าค ญของล กค า กล มเป าหมายว าควรให ความสาค ญก บล กค ากล มใดเป นอ นด บแรก ๆ และ รองลงมา การน าแผนการตลาดไปปฏ บ ต ใช ซ งอย างไรก ตามท งหมดจะม แนวโน ม ประสบความส าเร จถ าท งฝ ายบร ษ ทผ ผล ตก บล กค าเป าหมายม ความ ไว วางใจก นและการผ กม ดซ งก นและก น ประโยชน ของ CRM ต อธ รก จ ม รายละเอ ยดข อม ลของล กค าในด านต างๆ เพ อวางแผนทางด านการตลาดและ การขาย เพ มและร กษาส วนแบ งตลาดของธ รก จ เพ มประส ทธ ภาพของการทางาน พน กงานทางานได อย างรวดเร ว เพ มโอกาสในการแข งข นก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ 7

13 สร างความจงร กภ กด (Loyalty) ของล กค าในระยะยาว ใช กลย ทธ ในการตลาด และการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพตรง ความต องการขอล กค า วางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม ลดการทางานท ซ บซ อน ลดค าใช จ ายและเพ มประส ทธ ภาพของการทางาน เพ ม โอกาสในการแข งข นก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ ประโยชน ของ CRM ต อล กค ำ ส นค าม ค ณภาพ ตรงตามความต องการ บร การท ด สะดวก รวดเร ว และประท บใจ ความเป นก นเอง ใกล ช ด ประเภทของ CRM CRM ม แนวค ดและว ธ การท แตกต างก นอย างหลากหลาย โดยท วไป แบ งออก ได เป น 7 ประเภท ค อ Operational CRM เป น CRM ท ให การสน บสน นแก กระบวนการธ รก จท เป น Front Office ต างๆ อาท การขาย การตลาด และการให บร การปฏ ส มพ นธ ก บล กค าโดยท วไปจะถ กเก บ รวบรวมไว ในประว ต การต ดต อของล กค า ซ งเจ าหน าท สามารถด งเอาข อม ลของล กค ามา ด ได เม อจาเป น ประว ต การต ดต อก บล กค าเหล าน จะช วยให เจ าหน าท สามารถเข าส ข อม ล ข าวสารท สาค ญของล กค าได อย างรวดเร ว หล กเล ยงการไปรบกวนสอบถามข อม ลจาก ล กค าโดยตรง จ ดประสงค ของ CRM ประเภทน ม ไว เพ อบร หารจ ดการการรณรงค ส นค า และบร การ การดาเน นการด านการตลาด การดาเน นการเพ อกระต นยอดขาย และระบบ บร หารจ ดการการขาย Sales Force Automation (SFA) เป นการก าหนดก จกรรมท เก ยวข องก บการกระต นยอดขาย อาท การบร หาร ก จกรรมต างๆ (การกาหนดตารางเวลาของการขายทางโทรศ พท หร อทางจดหมาย) การ หาว ธ การในการตอบสนอง การเข ยนรายงาน การบร หารจ ดการโอกาสและการประเม น 8

14 การบร หารจ ดการระบบบ ญช และการขายส าหร บบ ญช เป าหมายและกระบวนการจ ด ระเบ ยบการส งซ อแต ละยอดขาย Analytical CRM เป นว ธ การท ว เคราะห ข อม ลล กค าด วยว ตถ ประสงค ต างๆ อาท การออกแบบ และด าเน นการรณรงค ทางการตลาดของกล มเป าหมาย การออกแบบและการรณรงค โดยท วไป เช น การได ล กค าใหม ๆ การได ร บโอกาสในการ เสนอ แนะน า หร อ เช ญ ชวน รวมถ ง จ งใจ ให ล กค าผ ต ดส นใจซ อผล ตภ ณฑ ของเราไปแล ว พ จารณาซ อ ผล ตภ ณฑ อ นๆ เพ มอ ก ไม ว าจะเป นส นค าหร อบร การของเราเองท ม อย ของแผนกอ น ของบร ษ ทในเคร อ หร อแม แต ของพ นธม ตรธ รก จของเราก ตาม ให ม การซ อต อเน อง (Cross Selling) หร อแม แต การจ งใจให ล กค าต อยอดซ อส นค าท ม ม ลค าส งข น เร ยกว า เป นการซ อต อยอด (Up Selling) เป นต น การว เคราะห พฤต กรรมผ บร โภคเพ อทาการ ต ดส นใจท เก ยวข องก บส นค าและบร การ (การก าหนดราคา และการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ) ระบบข อม ลข าวสารเพ อการจ ดการ (MIS) Sales Intelligence CRM จะม ล กษณะคล ายก บ Analytical CRM แต จะม เคร องม อการขายโดยตรง มากกว า ซ งประเด นท ต องกระต นเจ าหน าท ขายให ค าน งถ งตลอดเวลาค อเร องของ Cross Selling / Up Selling / โอกาสในการส บเปล ยนล กค า / การส ญเส ยล กค า / บทบาททางด านการขาย / แนวโน มผ บร โภค / การจ ดระเบ ยบของการเข าถ งล กค า / ส วนเพ มหร อประโยชน ท ล กค าจะได ร บ Campaign Management CRM ประเภทน จะอย ในร ปแบบผสมผสานระหว าง Operational CRM และ Analytical CRM โดยจะรวมถ ง การรวมกล มเป าหมายจากพ นฐานล กค าท ม อย แบ งตาม หล กเกณฑ ท ต องการ การน าส งส งท จะรณรงค ให ถ งม อล กค าท เล อกแล ว โดยใช ช องทาง ต างๆ อาท อ เมล โทรศ พท ไปรษณ ย หร อ SMS เป นต น การส บเสาะรวบรวมเก บ 9

15 ข อม ล และว เคราะห สถ ต การรณรงค ท ท าไว รวมท งการด งเอาผลตอบร บของล กค ามา ว เคราะห แนวโน มในอนาคต Collaborative CRM เป นร ปแบบท เข ามาจ ดการก บล กค าของแต ละแผนกในองค กรในล กษณะองค รวม เช น แผนกขาย ฝ ายสน บสน นเทคน ค และฝ ายการตลาด เป นต น เพ อให เจ าหน าท ของแต ละแผนกสามารถแลกเปล ยนข อม ลท รวบรวมไว เก ยวก บล กค าได ต วอย างกรณ ของการได ร บข อม ลตอบกล บจากต วแทนสน บสน นล กค าเก ยวก บการให บร การและข อ เร ยกร องของล กค าท ม กล บมา ซ งจะเป นประโยชน ต อการปร บปร งค ณภาพการให บร การ ขององค กรโดยรวม Consumer Relationship CRM ครอบคล มแง ม มของว ธ การจ ดการก บล กค าโดยศ นย ท ท าหน าท ต ดต อและจ ด ก จกรรมส มพ นธ ก บล กค าขององค กร ต วแทนขององค กรจะทาหน าท ต ดต อก บล กค าและ ผ บร โภคกล มท ไม ประสงค จะออกนามเป นการภายใน การเต อนล วงหน าสามารถท าได ในประเด นต างๆ ท เก ยวข องก บต วผล ตภ ณฑ หร อไม ก ความร ส กและท ศนะของผ บร โภค ข นตอนกำรทำ CRM ข นแรก จ ดวำงว ส ยท ศน (Vision) เก ยวก บ CRM ว าเป นส วนหน งของส งท องค กรต องดาเน นการ โดย CEO ขององค กรต องให ความสาค ญมาเป นอ นด บแรก ข นท 2 สร ำงศ กยภำพ (Create Performance) ด วย CRM โดยจะต องเข าใจ ล กค า ก อนเจาะล กเข าไปถ งส วนในใจของล กค า หร อท เร ยกว า Consumer Insight เข าถ งจ ดประสงค และความต องการของล กค า ซ งจะท าได ก ต อเม อม การจ าแนก (Identification) ล กค าขององค กรว าเป นใครบ าง โดยการเก บข อม ลไว เพ อใช เป น ฐานข อม ลของล กค าองค กรว าเป นใครบ าง เช น ช อล กค า ข อม ลสาหร บต ดต อก บล กค า เป นต น จากน น จ ดกล มล กค า (Differentiation) ค อ การว เคราะห พฤต กรรมของล กค า แต ละคน และจ ดแบ งล กค าออกเป นกล มตามค ณค าท ล กค าม ต อบร ษ ท โดยจะต องค นหา 10

16 ให ได ว าล กค าหร อกล มล กค าต องการอะไร รวมไปถ งการม ปฏ ส มพ นธ ก บล กค า (Interaction) เพ อเร ยนร ความต องการของล กค า และเพ อสร างความพ งพอใจให ก บ ล กค าในระยะยาวอย างต อเน อง ข นท 3 Customization ค อ การสร างสรรค มาตรการ กลย ทธ ในการสนองตอบ ค ณค าของล กค า (Value of Customer : VOC) อย างเหมาะสมสาหร บแต ละกล มล กค า ข นท 4 ค นหำเคร องม อ ซอฟต แวร เทคโนโลย หร อโครงสร ำงพ นฐำน ท เหมาะก บขนาดขององค กร ไม จาเป นต องลงท นใหม ท งหมด เพ อใช สาหร บกระบวนการ จ ดทา CRM ในองค กรท งหมด ข นส ดท ำย การเปล ยนการบร หารการจ ดการ การเปล ยนภาพล กษณ ความร ส กของว ฒนธรรมองค กรเป นส งท ยากท ส ด ฉะน น ให เร มต นจากกล มเล กๆก อน อาจจะเร มจากแผนกขาย แผนกการตลาด แผนกบร การล กค า แล วค อยๆขยายไปท ละ แผนกๆ แล วส งส าค ญท ส ด ค อ การฝ กอบรม (Training) ให ก บพน กงานท กระด บ ให เข าใจในแนวความค ดของการบร หารสม ยใหม หร อการตลาดกระบวนท ศน ใหม เพ อให ท กระด บม แนวความค ดท เหม อนก น หร อไปในท ศทางเด ยวก น ควำมสำเร จของCRM ความเป นก นเอง ใกล ช ด ผ บร หารระด บส งต องสน บสน นและให ความร วมม ออย างใกล ช ด ต งว ตถ ประสงค และเป าหมายของการน ามาใช งานท สามารถประเม นได ต องกาหนด Business Process ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค กาหนดล กษณะของตลาดกล มล กค า และค แข งข น ประเม นผลประส ทธ ภาพของพน กงาน ประเม นความสามารถขององค กรว า จะปร บเปล ยนการทางานในส วนใดบ าง ทาการว เคราะห และ Reengineer ใน Process ท ไม สามารถปร บเปล ยนการ ทางานให เหมาะสมได ให พน กงานม ส วนร วมและร บร แผนงาน เล อกเทคโนโลย ท เหมาะสม 11

17 Implement ในเร องท จะทาให ธ รก จก าวเร วก อน หา Solution ท เหมาะสม ทา Plan Implementation Implement ร วมก บบร ษ ทท ขายระบบ ทาการ Monitor เพ อตรวจสอบระบบตลอดเวลา 2.2 SDLC (System Development Life Cycle) การพ ฒนาระบบงานด วยวงจรการพ ฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) ม ข นตอนในการดาเน นงานเป นลาด บ ทาให การพ ฒนาเป นไปตามลาด บข นตอน อ กท ง ในบางส วนของการออกแบบได เล อกร ปแบบของ Spiral Model ข นและม ประส ทธ ผลด ย งข นด วย โดยวงจรการพ ฒนาระบบงานม ข นตอนการทางานเร ยงตามลาด บ 7 ข นตอน ได แก 1 กาหนดป ญหาของระบบเด ม (Problem Definition) ข นตอนน เป นการกาหนดขอบเขต ของป ญหา สาเหต ของป ญหา ตลอดจนกลย ทธ ในการแก ไขป ญหา น กว เคราะห ระบบจะต อง ศ กษาระบบงานเด ม(Current System) โดยหาเป าหมายท ช ดเจนของงาน ต าง ๆ ประกอบก บ น าคอมพ วเตอร เข าไปใช ในส วนต าง ๆ ของระบบจากการส มต วอย าง การสอบถามหาข อม ล การส มภาษณ การออกแบบสอบถาม การส งเกตพฤต กรรมของผ ใช และส งแวดล อมเพ อส บค น เก บรวบรวมข อม ลท เป นความต องการของระบบจากผ ใช เพ อกาหนดว ตถ ประสงค ท สามารถ ว ดผลได ตลอดจนกาหนดขอบเขตของการพ ฒนาระบบ ทาเอกสารขออน ม ต ทาโครงการ งบประมาณ 2. การว เคราะห ระบบ (Analysis) การว เคราะห ระบบจะรวบรวมข อม ลต าง ๆ ท ได จาก ข นตอนท 1 มาเข ยนเป นไดอะแกรม การไหลของข อม ล (Data Flow Diagram) พจนาน กรม ข อม ล (Data Dictionary) และโครงสร างการต ดส นใจ (Structured decision) มาช วยในการ ว เคราะห เพ อแก ไขป ญหาให ถ กต อง และน กว เคราะห ระบบต องม การทางานร วมก บผ ใช ระบบ เพ อได ความต องการจากผ ใช โดยแท จร ง น าผลการว เคราะห ไปจ ดทาเอกสารและให ม การลงนาม 3. การออกแบบระบบ (Design) หล งจากการว เคราะห ระบบแล ว ข นตอนน จะต องทา การวางโครงสร างของระบบงาน ท งในร ปล กษณะท วไปและเฉพาะ เพ อแก ไขป ญหาท เก ดข น โดยการแจกแจงรายละเอ ยดท แน ช ดของแต ละงาน ซ งข นตอนน จะได ระบบต นแบบเพ อทาการ ออกแบบ Output, Input, E-R model และ Database เพ อให ได ระบบงานท สมบ รณ เพ อส ง ข นตอนน ไปย งโปรแกรมเมอร ในการเข ยนช ดคาส งต อไป 12

18 4. การพ ฒนาระบบ (Development) ข นตอนน จะเป นการทางานร วมก นระหว าง โปรแกรมเมอร และน กว เคราะห ระบบเพ อพ ฒนาซอฟต แวร ซ งจะต องน าส วนท ได จากการ ว เคราะห ในข นตอนท 2 และการออกแบบในส วนท 3 มาใช โดยโปรแกรมเมอร จะเป นผ เข ยน โปรแกรม ตรวจสอบข อผ ดพลาด กาหนดความปลอดภ ยของระบบและทดสอบโปรแกรมรวมถ ง ทาเอกสารโปรแกรมสาหร บผ ใช ระบบอ กด วย 5. การทดสอบระบบ (Testing) ก อนท จะน าระบบท สร างข น ไปใช จร งน นจะต องม การ ทดสอบระบบก อน ซ งบางคร งผ ทดสอบอาจเป นต วโปรแกรมเมอร เองหร อในบางกรณ อาจให น กว เคราะห ระบบ และผ ใช ระบบทดสอบ ซ งการทดสอบม 3 ว ธ ค อ Module Test, Component Test และ Final Test 6. การน าไปใช งานจร ง (Implement) หล งจากทดสอบเสร จส น จ งน าระบบมาต ดต ง ให แก ผ ใช ระบบ ได ทดลองใช จร ง และผ ใช ต องผ านการทดสอบ ซ งถ อว าเป นข นตอนส ดท ายของ น กว เคราะห ระบบ ท ต องร บผ ดชอบ 7. การบาร งร กษาและพ ฒนาระบบต อ (Maintenance) หล งจากน าระบบใหม มาต ดต ง ให ก บผ ใช ระบบ ผ ใช ระบบย งไม ค นเคยก บการทางานของระบบใหม ด งน นจ งต องม การอบรม ให คาแนะน าอย างต อเน อง คอยด แลบาร งร กษาฐานข อม ล และช วยเหล อผ ใช ระบบในการ ปฏ บ ต งาน จ ดเด น เป นข นตอนท ไม ย งยาก จ งเหมาะส าหร บผ ปฏ บ ต งานท ไม จ าเป นต องม ประสบการณ เพ ยงซ อหน งส อมาอ านแล วทาตาม ว ธ การม ความสอดคล อง ต อเน องก นไปทาให ลดต นท นได โดยท มงานสามารถน าไปใช ก บโครงการอ น ๆ ได จ ดด อย ในการทาซ า การจ ดทาเอกสารอาจไม ตรงก บผ ใช ท ก ๆ คน ผ ใช ระบบหร อล กค าเข ามาม ส วนร วมเพ ยงคร งเด ยว อาจเก บข อกาหนดไม ครบ ในการพ ฒนาระบบขนาดใหญ ท ใช เวลานาน ห วหน าโครงการอาจลาออกได ท าให โครงการหย ดชะง ก 13

19 บทท 3 ระบบท น ำเสนอและข นตอนกำรดำเน นงำน 3.1 ว เครำะห และออกแบบระบบ แผนภาพกระแสข อม ล ระด บส งส ด (Context Diagram) 0 Employee Employee Detail Update Project Detail Update Activity Detail Update Task Detail Entry Search Detail Result Searched Detail Customer Report Opportunity Report Activity Report Task Report Project Report I3 Creation CRM Update Customer Detail Customer ร ปท 3.1 Context Diagram of i3-creation CRM for IPAD 14

20 แผนภาพกระแสข อม ล ระด บล าง (Data Flow Diagram Level 0) 1.0 Customer Update Customer Detail Customer Detail Updated Customer Detal D1 Customer Employee Employee Detail Manage Basic Data Employee Detail Updated Employee Data D2 Employee 2.0 Employee Entry Search Detail Updated Project Data Project Detail D3 Project Result Searched Detail Employee Detail D2 Employee Update Project Detail Project Type Detail Manage Project Updated Project Type Detail Update Activity Detail D4 Project Type Activity Detail Update Task Detail Updated Activity Data D5 Activity Task Detail Updated Task Data D6 Task 3.0 Customer Report Customer Detail D1 Customer Employee Opportunity Report Activity Report Task Report Project Report Create Report Project Detail Project Type Detail Activity Detail Task Detail D3 D4 D5 D6 Project Project Type Activity Task ร ปท 3.2 Data Flow Diagram Level 0 of i3-creation CRM for IPAD 15

21 แผนภาพกระแสข อม ล ระด บต า (Data Flow Diagram Level 1) 1.1 Employee Employee Detail Update Employee Detail Employee Detail Updated Employee Data D2 Employee 1.2 Customer Updated Customer Detail Update Customer Detail Customer Detail Updated Customer Data D1 Customer ร ปท 3.3 Data Flow Diagram Level 1 of Manage Basic Data 16

22 Employee Updated Project Detail 2.1 Update Project Detail Project Detail Updated Project Data Project Type Detail D3 D4 Project Project Type 2.2 Project Detail D3 Project Employee Entry Search Detail Result Search Detail Search Project Employee Detail Project Type Detail Updated Project TypeDetail D2 D4 Employee Project Type 2.3 Project Detail D3 Project Employee Updated Activity Detail Update Activity Activity Detail Updated Activity Data D5 Activity 2.5 Project Detail D3 Project Employee Updated Task Detail Update Task Task Detail Updated Task Data D6 Task ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 of Manage Project 17

23 3.1 Customer Report Create Customer Report Customer Detail D1 Customer 3.2 Project Detail D3 Project Activity Report Create Activity Report Activity Detail D5 Activity Employee 3.3 Project Detail D3 Project Task Report Create Task Report Task Detail Project Type Detail D6 D4 Task Project Type Opportunity Report 3.4 Create Opportunity Report 3.5 Project Type Detail Customer Detail Project Detail Activity Detail Task Detail D1 D3 D5 D6 Customer Project Activity Task Project Report Create Project Report Project Detail Project Type Detail D3 D4 Project Project Type ร ปท 3.5 Data Flow Diagram Level 1 of Create Report 18

24 3.2 Data Dictionary of Data Flow Diagram Data Flow Diagram Level 1 Process 1 Manage Basic Data Employee Detail Update Employee Data = Username + Password = Firstname + Lastname + Address + Tel + Birthday + Salary + Position Updated Customer Detail = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile Customer Detail = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile Updated Customer Data = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile Data Flow Diagram Level 1 Process 2 Manage Project Updated Project detail = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp Project Detail = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp 19

25 Updated Project Type Detail Project Type Detail Entry Search Detail Resulted Search Detail = ProTypeID + ProTypeName = ProTypeID + ProTypeName = ProName + HeadEmp = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp Employee Detail = EmpID + Firstname + Lastname + Address + Tel+ Birthday + Salary + Position + Username + Password Updated Activity Data = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice + Place+ ActDetail + ActDate + Score + Review Activity Detail = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice,Place+ ActDetail + ActDate + Score + Review Updated Task Data = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review Task Detail = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review 20

26 3.2.3 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 Created Report Activity Detail = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice + Place+ ActDetail + ActDate + Score + Review Project Detail = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp Task Detail = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review 3.3 Data Dictionary of Data Store D1 : Customer = CusID + CusName + Address + CusStatus +TelOffice + Mobile D2 : Employee = EmpID + Firstname + Lastname + Address + Tel+ Birthday + Salary + Position + Username + Password D3 : Project = ProID + ProName + ProPrice + ProStatus + KickOfDate + DeadTime + ProDetail + PresentBy + HeadEmp 21

27 D4 :Project_Type D5 : Activity = ProTypeID + ProTypeName = ActID + ActName + ActStatus + ActPrice,Place + ActDetail + ActDate + Score + Review D6 : Task = TaskID + TaskName + TaskDate + Status + Remark + Score + Review 22

28 Process Specification ช อโพรเซส Update Employee Detail หมายเลขโพรเซส 1.1 คาอธ บาย โพรเซสในเพ มข อม ลพน กงานเข าส ระบบ Input ข อม ลพน กงานจากเซ ฟเวอร ภายนอก Output - Type of Process online Logic Begin End Read employee data from outside server Save employee data to data store number 2 ช อโพรเซส Update Customer Detail หมายเลขโพรเซส 1.2 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลของล กค า Input ข อม ลล กค า Output แสดงข อม ลล กค าล าส ด Type of Process online Logic Begin End Input customer detail If confirm the record then Save customer data to data store number 1 23

29 ช อโพรเซส Update Project Detail หมายเลขโพรเซส 2.1 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลโครงการ Input ข อม ลโครงการ Output แสดงข อม ลโครงการล าส ด Type of Process online Logic Begin End Input project detail If confirm the record then Save project detail to data store number 3 ช อโพรเซส Search Project หมายเลขโพรเซส 2.2 คาอธ บาย โพรเซสในการค นหาโครงการ Input คาท ต องการค นหา Output แสดงโครงการท ได จากการค นหา Type of Process online Logic Begin End Input search word Find project is have search word in project name If data not null Show data result Else Show messeage Data Not Found 24

30 ช อโพรเซส Update Activity Detail หมายเลขโพรเซส 2.3 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลก จกรรมของโครงการ Input ข อม ลก จกรรม Output แสดงข อม ลก จกรรมล าส ด Type of Process online Logic Begin End Input activity detail If confirm the record then Save project detail to data store number 5 ช อโพรเซส Update Task Detail หมายเลขโพรเซส 2.4 คาอธ บาย โพรเซสในการอ พเดตข อม ลงานท วไป Input ข อม ลงานท วไป Output แสดงข อม ลงานท วไป Type of Process online Logic Begin End Input tasks detail If confirm the record then Save project detail to data store number 6 25

31 ช อโพรเซส Create CustomerReport หมายเลขโพรเซส 3.1 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานล กค า Input เล อกล กค าท ต องการออกรายงาน Output แสดงผลรายงานล กค า Type of Process online Logic Begin End Get customer detail Get project detail Show customer detail for all and show project list about this customer ช อโพรเซส Create Activity Report หมายเลขโพรเซส 3.2 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานก จกรรมของโครงงาน Input เล อกโครงงานท ต องการออกรายงานก จกรรม Output แสดงผลรายงานก จกรรมของโครงงานท งหมด Type of Process online Logic Begin End Input projectid Get activity detail by projectid Show result 26

32 ช อโพรเซส Create Task Report หมายเลขโพรเซส 3.3 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงาน งานท วไป Input เล อกล กค าท ต องการออกรายงานงานท วไป Output แสดงผลรายงาน งานท วไปของล กค า Type of Process online Logic Begin End Input cusid Get task detail by cusid Get score and review show result ช อโพรเซส Create Opportunity Report หมายเลขโพรเซส 3.4 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานการประเม นโอกาสงาน Input เล อกล กค า Output แสดงผลรายงานการประเม น Type of Process online Logic Begin Input cusid System calculate mean score about score of task by cusid then Show result for subject list End 27

33 ช อโพรเซส Create Project Report หมายเลขโพรเซส 3.5 คาอธ บาย โพรเซสในการออกรายงานโครงการ Input เล อกโครงการท ต องการออกรายงาน Output แสดงผลรายงานโครงการ Type of Process online Logic Begin End Input cusid Get Customer detail Show result 28

34 3.4 กำรออกแบบ E-R Diagram ร ปท 3.6 E-R Diagram of Management Project System 29

35 3.5 Mapping Entity-Relationship Diagram Customer Company Business_Type Personal (CusID,CusName,Address,CusStatus,TelOffice,Mobile) (ComID,ComName,ComSize,ContactName,BusinessID(FK), CusID(FK)) (BusinessID,BusinessType) (PersonalID,FirstName,LastName,BusinessTime,Birthday, Position,Occupation,CusID(FK)) Project (ProID,ProName,ProPrice,ProStatus,KickOfDate,DeadTime, ProDetail,PresentBy, HeadEmp,ProTypeID(FK),CusID(FK), EmpID(FK)) Project_Type Activity ( ProTypeID,ProTypeName) ( ActID,ActName,ActStatus,ActPrice,Place,ActDetail,Score, Review,ActDate,ProID(FK)) Task ( TaskID,TaskName,TaskDate,Status,Remark,Score,Review,ProID(FK)) Employee ( EmpID,Firstname,Lastname,Address,Tel,Birthday,Salary, Position,Username,Password) Do (CusID(FK),TaskID(FK),Score,Review) 30

36 3.6 Database Schema ตำรำงท Database Schema ข อม ลล กค า (Customer) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต CusID Varchar(6) PK N รห สล กค า CusName Varchar(60) N ช อบร ษ ท Address Varchar(100) N ท อย TelOffice Number(12) Y เบอร โทรศ พท ม อถ อ Mobile Number(12) N เบอร โทรศ พท CusStatus Int(1) N สถานะ 0 = ไม ได ใช งาน 1 = ใช งาน ตำรำงท 3.6.2Database Schema ข อม ลประเภทโครงงาน (Project_Type) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ProTypeID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ProTypeName Varchar(30) N ประเภทล กค า 31

37 ตำรำงท 3.6.3Database Schema ข อม ลล กค าแบบบร ษ ท(Company) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ComID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ComName Varchar(30) N ประเภทล กค า ComSize Varchar(50) N ขนาดขององค กร ContactName Varchar(50) N ช อผ ต ดต อ BusinessID Varchar(6) FK N รห สประเภทองค กร อ างอ งจากตาราง Bussiness_Type CusID Varchar(6) FK N รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer ตำรำงท 3.6.4Database Schema ข อม ลประเภทธ รก จ(Business_Type) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต BusinessID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า BusinessType Varchar(30) N ประเภทล กค า 32

38 ตำรำงท 3.6.5Database Schema ข อม ลล กค าบ คคล(Personal) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต PersonalID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า FirstName Varchar(30) N ประเภทล กค า LastName Varchar(30) นามสก ล BusinessTime Varchar(15) เวลาท ต ดต อ Birthday Datetime ว นเก ด Position Varchar(10) ตาแหน ง Occupation Varchar(10) อาช พ CusID Varchar(6) FK N รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer ตำรำงท 3.6.6Database Schema ข อม ลความส มพ นธ ของโครงงานและงานท วไป แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต CusID Varchar(6) PK N รห สล กค า TaskID Varchar(10) N รห สงานท วไป Score Int(4) คะแนน Review Varchar(100) ข อเสนอแนะ 33

39 ตำรำงท 3.6.7Database Schema ข อม ลโครงการ(Project) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ProID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ProName Varchar(30) N ประเภทล กค า ProPrice Int(15) ราคาโครงการ ProStatus Int(1) สถานะ KickOfDate Datetime ว นท เร มงาน DeadTime Datetime ว นท ส นส ดงาน ProDetail Varchar(300) รายละเอ ยดโครงการ PresentBy Int(4) FK ผ น าเสนอโครงการ อ างอ งจากตาราง Employee HeadEmp Int(4) FK ผ ร บผ ดชอบโครงการ อ างอ งจากตาราง Employee ProTypeID Int(1) FK รห สประเภทโครงการ อ างอ งจากตาราง Project_Type CusID Int(10) FK รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer 34

40 ตำรำงท 3.6.8Database Schema ข อม ลก จกรรมของโครงงาน(Activity) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต ActID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า ActName Varchar(60) N ประเภทล กค า ActStatus Varchar(1) สถานะ ActPrice Int(15) ราคา Place Varchar(30) สถานท ActDetail Varchar(300) รายละเอ ยดก จกรรม Score Int(4) คะแนนของก จกรรม Review Varchar(100) ข อเสนอแนะ ActDate Datetime ว นท ทาก จกรรม ProID Varchar(6) FK รห สโครงการ อ างอ งจากตาราง Project CusID Varchar(6) FK รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer 35

41 ตำรำงท 3.6.9Database Schema ข อม ลงานท วไป(Task) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต TaskID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า TaskName Varchar(30) N ประเภทล กค า TaskDate Datetime ว นท ทางาน Status Int(2) สถานะของงาน Remark Varchar(100) หมายเหต ProID Varchar(6) FK รห สโครงการ อ างอ งจากตาราง Project CusID Varchar(6) FK รห สล กค า อ างอ งจากตาราง Customer 36

42 ตำรำงท Database Schema ข อม ลล กจ าง(Employee) แอททร บ วต ชน ด(ขนำด) ค ย Null อธ บำย หมำยเหต EmpID Varchar(6) PK N รห สประเภทล กค า FirstName Varchar(30) N ประเภทล กค า LastName Varchar(30) นามสก ล Address Varchar(100) ท อย Tel Varchar(10) เบอร โทรศ พท Birthday Datetime ว นเก ด Salary Int(10) เง นเด อน Position Varchar(30) ตาแหน ง Username Varchar(20) ช อผ ใช ระบบ Password Varchar(!0) รห สเข าใช ระบบ 37

43 บทท 4 กำรทดลองและผลกำรทดลอง 4.1 ผลกำรทดลอง ร ปท 4.1 หน าจอการเข าส ระบบ หน าจอแรกเม อเข าโปรแกรม จะต องทาการเข าส ระบบก อนเร มการใช งาน เพ อย นย นต วบ คคล 38

44 ร ปท 4.2หน าจอของเมน company ในหมวดหม Customer แสดงหน าจอรายการของล กค าประเภทท เป นบร ษ ท (company) เพ อเล อกในการ ด รายละเอ ยดของล กค าถ ดไป 39

45 ร ปท 4.3หน าจอของเมน person ในหมวดหม Customer แสดงหน าจอรายการของล กค าประเภทท เป นรายบ คคล (person) เพ อเล อกในการ ด รายละเอ ยดของล กค าถ ดไป 40

46 ร ปท 4.4หน าจอของ Company Detail แสดงรายละเอ ยดของบร ษ ท(Company )เพ อเพ ม แก ไข ข อม ลของบร ษ ทต อไป 41

47 ร ปท 4.5หน าจอของเมน Person Detail ต อไป แสดงรายละเอ ยดของล กค าแบบบ คคล เพ อเพ ม แก ไข รายละเอ ยดล กค าแบบบ คคล 42

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information