เร ยนร การใช งาน Windows 8.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เร ยนร การใช งาน Windows 8.1"

Transcription

1 เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ต อจาก Windows7 และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จนมาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows8 และ Windows8.1 ท ม การพ ฒนาการในร ปแบบใหม ท ม การใช งาน การปร บแต งการท างาน ด านต างๆ, การจ ดการไฟล /โฟลเดอร, ใช Control Panel, ต ดต งโปรแกรมและฟอนต เพ ม, เข ยนแผ น CD/DVD, ใช งานด านบ นเท งด วย Windows Media Player และ Windows Media Center, จ ดการ ร ปภาพ, ว ธ เช อมต ออ นเทอร เน ต, ใช งาน IE8.1, Windows Live Mail, การเช อมต อเคร อข ายแบบต างๆ และแชร ข อม ลแบบ HomeGroup, การร กษาความปลอดภ ยและด แลระบบ และการจ ดการพล งงานด วย Power Options เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐาน Microsoft Windows 24 คน รห สว ชา S5811 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. แนะน าความร เบ องต นของ Windows8 และ 8.1 การต งค า Windows8.1 การล อคหน าจอ การย าย Tiles บนหน าจอ การปร บแต งหน าจอ การใช Charms ค น การก าหนด ตกแต งหน าจอและเส ยง Windows 8.1 เร ยนร โปรแกรมใหม ๆ ท ม อย บนหน าจอเร มต น บ นท กแฟ มเร ยกด การจ ดระเบ ยบ การจ ดการโฟลเดอร การใช Internet Explorer 10 การใช SkyDrive การใช Social Apps บร การจ ดไฟล ต างๆ ใน Windows8, Windows Photo Gallery การต ดต งเพ มเต มฟอนต การเช อมต อ Networks และระบบความปลอดภ ยบน windows 8.1 เคล ดล บการใช งาน Windows 8.1 ข อแตกต างระหว าง Windows 8 และ Windows 8.1 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 6

2 โปรแกรมส าเร จร ป 2010 (Word, Powerpoint, Excel) ระด บต น เพ อให ผ เข าอบรมม ความร และท กษะในการใช โปรแกรมส าเร จร ปมาใช และประย กต ให เหมาะสมตามล กษณะงาน โดยโปรแกรมส าเร จร ปในช ด Microsoft Office 2010 แบบต อเน อง ประกอบด วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เบ องต น เพ อให ผ เข าร บการอบรมเช งปฏ บ ต การได ทราบถ งความสามารถ ค ณสมบ ต ของโปรแกรมด งกล าว และเป น พ นฐานในการน าค ณสมบ ต ความสามารถของโปรแกรมไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน อ กท งย งเป นพ นฐาน เพ อพ ฒนาตนเองในอนาคตอ กด วย เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ ง Microsoft Windows 24 คน รห สว ชา M5867 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. ความร เก ยวก บ Microsoft Office 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 เบ องต น แนะน าค ณสมบ ต ใหม และช ดเคร องม อใน Microsoft Office Word 2010 พ นฐานการใช งาน Microsoft Office Word 2010 จ ดร ปแบบและตกแต งเอกสารให สวยงาม ตรวจสอบและแก ไขข อความในเอกสารให ถ กต อง การใช สไตล (Style) และเท มเพลต (Template) ส าเร จร ป การจ ดการเอกสารด วย Navigation Pane สร างและปร บแต งตาราง (Table) บนหน าเอกสาร แทรกร ปภาพและการตกแต งให น าสนใจ การใช งาน Microsoft Excel 2010 เบ องต น ท าความร จ ก Microsoft Office Excel 2010 ฟ เจอร ใหม ของ Excel 2010 เป ดโปรแกรม Excel 2010 ข นมาใช งาน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 7

3 แนะน าส วนต างๆ ของโปรแกรม Excel 2010 ช ดเคร องม อของโปรแกรม Excel 2010 ปร บแต งเมน ค าส งและช ดเคร องม อก อนใช งาน ว ธ ปร บเปล ยนเมน ภาษาไทย/อ งกฤษ การจ ดแต งเว ร กช ท การสร างและตกแต งตารางได การก าหนดเส นขอบและส การพ มพ เว ร กช ท การใช งาน Microsoft PowerPoint 2010 เบ องต น ค ณสมบ ต ใหม ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 การสร างผลงานน าเสนออย างรวดเร ว การสร างและจ ดการสไลด การท างานก บข อความในสไลด จ ดแต งข อความด วยร ปแบบใหม (WordArt) การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด การใช งานต วเล อก Artistic Effects การใช งาน SmartArt Graphics การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 8

4 การออกแบบและจ ดการฐานข อม ลด วย Microsoft Access หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมได เร ยนร พ นฐานการออกแบบฐานข อม ล ต งแต การต ดต งและเร มต น ใช งาน Microsoft Access สร างฐานข อม ลและจ ดการ Table ต งแต เร มต นสร างฐานข อม ลและตาราง การ ออกแบบและสร างตาราง การป อนข อม ลเข าส ตารางและการ Import ข อม ล การออกแบบ สร างและ จ ดการ Form อย างม ออาช พ การใช งานและจ ดการข อม ลด วย Query น าเสนอข อม ลด วย Report ว เคราะห ข อม ลแบบม ออาช พด วย PivotTable และ PivotChart เพ อช วยให ผ เข าอบรมน าไปประย กต ใน การท างานให สะดวกย งข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ม ความร พ นฐานทางด านฐานข อม ลมาพอสมควร 24 คน รห สว ชา D5801 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. พ นฐานการท างานก บโปรแกรม Access ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access องค ประกอบของฐานข อม ล Access เป ดจากไฟล ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ส วนประกอบหน าจอ Access และว นโดว Database การท างานของป มค าส งในว นโดว Database สร างและท างานร วมก บฐานข อม ล สร างฐานข อม ลใหม ด วยต วเอง สร างฐานข อม ลใหม ด วย Database Wizard ว ธ ก าหนดโครงสร างไฟล เร มต นใน Access เป ดใช ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ป ดไฟล ฐานข อม ล/ป ดโปรแกรม Access โครงสร างฐานข อม ล โครงสร างและการท างานก บตาราง (Table ) สร าง Table ด วย Wizard สร างและแก ไข Table ในม มมอง Design ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 9

5 ส วนประกอบในม มมอง Design หล กการสร าง Table เพ อใช งานอย างม ประส ทธ ภาพ การแทรกฟ ลด การลบฟ ลด การเปล ยนช อและล าด บของฟ ลด จ ดเก บโครงสร าง Table ท สร างใหม แก ไขโครงสร างของ Table เด ม สร างค ย และด ชน สร างค ย หล กและค ย รวม สร างด ชน (Index) จ ดการ Table ในว นโดว Database เปล ยนช อ Table ค ดลอก Table ลบ Table สร างความส มพ นธ ระหว าง Table การควบค มการคงสภาพความถ กต องของข อม ลใน Access การจ บค (Join) ข อม ลใน Access ว ธ สร างความส มพ นธ ระหว าง Table แก ไขความส มพ นธ ระหว าง Table ลบความส มพ นธ ระหว าง Table ท างานก บข อม ลใน Datasheet ว ธ ป อนข อม ล แก ไขข อม ลใน Datasheet การย ายและค ดลอกข อม ล การลบเรคคอร ด การแทรกเรคคอร ด ย ายคอล มน ใน Datasheet ซ อน/แสดงคอล มน ตร งคอล มน ปร บแต งร ปแบบ Datasheet การเร ยงล าด บ ค นหา และแทนท ข อม ล เร ยงล าด บข อม ล (Sort) การใช ต วกรองข อม ล (Filter) โครงสร างและการท างานก บค วร (Query) ประเภทของ Query สร าง Query ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Query Design, Select Query จ ดกล มข อม ลและค านวณค าผลสร ป ก าหนดค ณสมบ ต ของ Query น พจน และเง อนไขท ซ บซ อน การอ างอ งช อฟ ลด ในน พจน และเง อนไข สร างเง อนไขด วย And, Or และ Between And สร างคอล มน ใหม ในตารางผลล พธ โครงสร างและการท างานก บฟอร ม (Form) ส วนประกอบของฟอร ม การแบ งส วน (Section) ของฟอร ม ว ธ การในการสร าง Form การสร าง Form ด วย AutoForm ด วย Form Wizard การปร บแต งร ปแบบด วย AutoFormat สร างและแก ไข Form ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Design ของฟอร ม ปร บขนาดและเคล อนย ายคอนโทรลบน Form ข นตอนการสร าง Form ออกแบบและสร างฟอร มแบบซ บซ อนโดยท างานก บคอนโทรลแบบต างๆ คอนโทรลเท กซ บ อกซ คอนโทรลคอมโบบ อกซ คอนโทรลล สต บ อกซ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 10

6 คอนโทรลแบบออบช นกร ป คอนโทรลแบบเฟรม คอนโทรลแบบอ มเมจ คอนโทรลแบบลาเบล คอนโทรลแบบป มค าส ง คอนโทรลแบบแท บ คอนโทรลป มทอกเก ล ป มออปช น และ เช คบ อกซ คอนโทรลเพจเบรก การใส ว นท และเวลา การสร างฟอร มหล กและฟอร มย อย การปร บแต ง บ นท กและเร ยกใช ฟอร ม ก าหนดค ณสมบ ต ของฟอร ม โครงสร างและการท างานก บรายงาน (Report ) ส วนประกอบในรายงาน ว ธ การสร างรายงาน สร างด วย AutoReport ท ลบาร Print Preview สร างด วย Report Wizard สร างและแก ไขรายงานในม มมอง Design สร างป มค าส งเช อมโยง Form ก บ Report สร างด วย Chart Wizard การเพ มส วนประกอบในแผนภ ม การเพ ม/ลบช ดข อม ลใน แผนภ ม การสร างรายงานด วย Label Wizard การน าข อม ลจากภายนอกมาใช ใน Access การน าเข า (Import) ข อม ล ว ธ Import ข อม ลจากฐานข อม ล Access จาก Excel เท กซ ไฟล การเช อมโยงก บฐานข อม ลอ น ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 11

7 เร ยนร การใช งานโปรแกรม Open Office เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร (Open Source) ส าหร บใช งานส าน กงาน เช น งานค านวณ งานเอกสาร และงานด านการน าเสนอ ซ งม จ ดเด นตรงท สามารถเป ดเอกสารจากโปรแกรมอ นได โดยไม ต องพ ง โปรแกรมน นๆ และสามารถส งออกไปไฟล ร ปแบบอ นๆได ซ งได แก โปรแกรม Calc ส าหร บใช ทางด านการ ค านวณ โปรแกรม Writer ทางด านงานเอกสาร และโปรแกรม Impress ส าหร บงานทางด านการน าเสนอ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง 24 คน รห สว ชา G5801 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. แนะน าการใช โปรแกรม Cale อธ บายส วนประกอบต างๆ การบ นท ก การใช งาน การท างานก บกระดาษค านวณ การเล อกใช เซลล การท างานของร ปแบบต างๆ ของ Column และ Row การจ ดการค านวณ การใช ส ตร การสร าง แก ไข ปร บปร ง แผนภ ม การโอนย ายเอกสารและใช งานระหว างโปรแกรม การบ นท กไฟล งาน เพ อน าไปใช ก บโปรแกรม Excel, PDF File หร อใช ร วมก บโปรแกรม อ นในช ด OpenOffice การใช โปรแกรมออฟฟ ศเอกสาร (Writer) แนะน าการใช งาน การสร าง ลบ เล อก ค ดลอก ย าย ข อความ การค นหา แทนท ตกแต งข อความ การปร บตกแต งระยะห าง ระยะบรรท ด การต งหน าจอ การปร บช องว าง การต งขอบกระดาษ แทรกส ญล กษณ พ เศษ แทรกตาราง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 12

8 การสร างและการใช งาน Presentation โดยโปรแกรม Impress แนะน าการใช งาน การสร าง Presentation ใหม การเร ยกใช การท างานก บ Slide การท างานก บม มมองต าง การจ ดแต งข อความ ร ปวาด ภาพกราฟ ก การจ ดกล ม การเคล อนย าย การค ดลอก การจ ดเร ยง สร าง Slide show การก าหนดล กษณะพ เศษ การใส เส ยง การก าหนดการเคล อนไหวของสไลด การก าหนดเวลาการแสดงสไลด การซ อนสไลด การแสดงสไลด แบบปกต การโอนย ายเอกสารและการใช งานระหว างโปรแกรม การใช งานข อม ลร วมก นระหว างโปรแกรมในช ด OpenOffice การเป ดไฟล งานท สร างจากโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office ด วยโปรแกรมช ด OpenOffice การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice เพ อน าไปใช ก บช ดโปรแกรม Microsoft Office การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice ให เป น PDF File ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 13

9 Microsoft Excel 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ในงานทางด านการค านวณให ม ประส ทธ ภาพ มากย งข น โดยทบทวนเน อหาต งแต ความร เบ องต นเก ยวก บการท างานในเว ร กช ท กฎเกณฑ เก ยวก บการ ก าหนดส ตรค านวณ การใช งานฟ งก ช นของเอกเซล การจ ดร ปแบบเว ร กช ท การน าเสนอด วยกราฟ การพ มพ เว ร กช ทออกทางเคร องพ มพ รวมท ง รายละเอ ยดต างๆท ส าค ญและจ าเป นในการท างานก บโปรแกรม ไมโครซอฟต เอกเซล รวมท งการว เคราะห ข อม ลท ซ บซ อนด วย PivotTable ส ตรฟ งก ช นต างๆ ท ควรร เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการ ในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Excel ผ ท ม ความสนใจในงานด านการค านวณ 24 คน รห สว ชา M5802 ระหว างว นท 3-7 ส งหาคม 2558 เวลา น. เข าใจและท างานก บอ นเทอร เฟสแบบใหม ในระบบออฟฟ ศ 2010 การใช ประโยชน จากความจ ของแถวและคอล มน ในกระดาษค านวณท เพ มข น โดยม แถว จ านวน 1 ล านแถวและคอล มน จ านวน 16,000 คอล มน ท ช วยให ค ณสามารถน าเข าและ ท างานก บข อม ลจ านวนมหาศาล และร ปแบบการต ดต อแบบใหม ผ านร บบอน การใช แกลเลอร เพ อจ ดร ปแบบข อม ลท หลากหลายอย างรวดเร ว จ ดร ปแบบเซลล และตารางอย างรวดเร ว ใช แกลเลอร ล กษณะเซลล และล กษณะตารางเพ อ จ ดร ปแบบกระดาษค านวณอย างรวดเร วในล กษณะท ค ณต องการ ตารางม ต วกรองอ ตโนม ต ในขณะท ส วนห วคอล มน ย งคงมองเห นได เม อค ณเล อนผ านข อม ล ต วกรองอ ตโนม ต ใช และ ขยายตารางใดๆ โดยอ ตโนม ต ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 14

10 การก าหนดส ตรการค านวณแบบชาญฉลาด การสร างส ตรส าหร บงานค านวณ จะ ประกอบด วยแถบส ตรท ปร บขนาดได และการท าให ส ตรสมบ รณ อ ตโนม ต โดยย ดตามเน อหา ในขณะท างานอย เพ อให เราสามารถเข ยนไวยากรณ ของส ตรได อย างถ กต องในคร งแรกของ การท างาน นอกจากน แล ว ย งสามารถอ างอ งช วงท ต งช อและตารางภายในส ตรและฟ งก ช น ต างๆ การสร างชาร ทท ง ายและฉลาดข นพร อมก บเสน ห และส ส นท เร าใจ สร างแผนภ ม ท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พ ท ม ล กษณะพ เศษมากมายด วยเพ ยงไม ก คล ก ใช เค าโครงของ แผนภ ม และล กษณะแผนภ ม ท ก าหนดไว ล วงหน า หร อร ปแบบท ก าหนดเองก บแต ละ องค ประกอบ เช น แกน ช อเร อง และป ายช อชาร ท เราสามารถใช ล กษณะพ เศษท น าสนใจ เช น ล กษณะ 3 ม ต การแรเงาแบบไล ส และการลบเหล ยม เพ อช วยให สามารถระบ แนวโน มข อม ลท ส าค ญและสร างบทสร ปในร ปกราฟ กท ด ข น รวมท ง การสร างและโต ตอบ ก บชาร ทด วยว ธ เด ยวก น การจ ดการงานพ มพ ท ม ประส ทธ ภาพและประหย ดเวลา ใช ม มมองเค าโครงหน า เพ อด ว า กระดาษค านวณจะม ล กษณะเป นอย างไรเม อพ มพ และเพ มหร อแก ไขห วกระดาษและท าย กระดาษ ปร บระยะขอบกระดาษโดยม ผลล พธ ท ปรากฏให เห นโดยตรงว าจะต ดกระดาษใน ต าแหน งใด และหล กเล ยงการเส ยเวลาพ มพ หลายคร ง การออกแบบและจ ดสร างตารางท สวยงาม รวดเร ว และน าใช ในงานระบบฐานข อม ล Microsoft Office Excel 2010 ม การจ ดร ปแบบตารางท รวดเร วและกลไกการสร าง แผนภ ม ท ได ร บการออกแบบใหม ท งหมด ซ งช วยให เราสามารถถ ายทอดข อม ลการว เคราะห เป นแผนภ ม ท น าสนใจได ด ย งข น เพ มประส ทธ ภาพการท างานของการการเร ยงล าด บและการค ดกรองข อม ลขนาดใหญ การ เร ยงล าด บและการกรอง เป นชน ดของการว เคราะห พ นฐานท ส าค ญท ส ดสองชน ด ซ ง สามารถท าก บข อม ล ต วเล อกใหม ส าหร บการเร ยงล าด บและการกรอง เช น การเล อกหลาย รายการในต วกรองอ ตโนม ต เร ยงล าด บหร อกรองโดยส และ ต วกรองด วน ส าหร บชน ด ข อม ลเฉพาะ ท าให Office Excel 2010 เป นเคร องม อท เหมาะสมส าหร บการท างานก บ ข อม ลท ซ บซ อนจ านวนมาก การจ ดร ปแบบแบม เง อนไขท ทรงพล งและน าใช กว าเด ม ปร บปร งการว เคราะห กระดาษค านวณ โดยใช การจ ดร ปแบบตามเง อนไข ท ม โครงร างการ แสดงข อม ลท หลากหลาย เพ อค นหาและแสดงแนวโน มท ส าค ญและข อยกเว นท เน นในข อม ล โดยใช การไล ระด บส แถบข อม ล และไอคอน การสร างตารางไพวอทท ง าย เร ว และฉลาดข น สร างม มมองตารางไพวอทหร อชาร ทไพวอท ได ง ายข นโดยใช ฟ ลด ข อม ลเพ อเปล ยนแนวการแสดงข อม ลได อย างรวดเร ว เพ อสร ป ว เคราะห และค นหาค าตอบท ต องการ โดยเพ ยงแต ลากฟ ลด ข อม ลไปย งต าแหน งท ต องการ ให แสดงเท าน น การสร าง Sparklines การสร าง Slicer การปร บปร งความสามารถของ Pivot Table ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 15

11 การท างานก บเว ร กช ท แนะน าหน าและการใช งาน Ribbon ของ Microsoft Excel 2010 การใส ส ตรค านวณแบบง ายๆ การเก บบ นท ก การเป ด การป ดเว ร กบ ค เทคน คการเล อกเซลหลายๆเซลโดยใช เมาส การจ ดการหลายเว ร กช ทในเว ร กบ คเด ยว การควบค มการสล บหน าเว ร กช ท ต งช อ การเพ ม การลบเว ร กช ท ข อม ลประเภทต างๆ และว ธ ใส ในเซล ระบบอ ตโนม ต ในการใส ข อม ล ใช AutoFill AutoComplete AutoCorrect เทคน คการแก ไขเว ร กช ท ใส หมายเหต ให ก บเซล ส ตรค านวณ ด ผลล พธ จากแถบสถานะ (AutoCalculate) ต วด าเน นการ (Operator) ต างๆใน Microsoft Excel 2010 เทคน คการสร างส ตรค านวณ ช อเซลแบบส มพ ทธ (Relative) และส มบ รณ (Absolute) ช อแบบส มพ ทธ ผสมส มบ รณ โครงสร างของฟ งก ช นและการใช งาน ความผ ดพลาดของส ตรค านวณ (Error Message) ฟ งก ช นกล มสถ ต และคณ ตศาสตร SUM,MAX,MIN,AVERAGE และท เก ยวข อง การจ ดแต งเว ร กช ท ค ณสมบ ต ใหม ของ Excel เวอร ช น 2010 ในส วนของการจ ดแต งเว ร กช ท จ ดแต งเว ร กช ทอ ตโนม ต (AutoFormat) ปร บขนาดเซล ปร บความกว างของคอล มน และแถว ก าหนดร ปแบบและล กษณะต วอ กษร ใส กรอบให เซล ระบายส พ นเซลและใส ลวดลาย ใส ร ปภาพในเว ร กช ท ใส ร ปเป นพ นของเว ร กช ท การส งพ มพ การตรวจม มมองก อนพ มพ การก าหนดบร เวณท จะพ มพ การใช ภาพพ นหล ง การก าหนดห วตารางให พ มพ ซ า การพ มพ ห วกระดาษ-ท ายกระดาษ การด ต วอย างก อนพ มพ และการปร บแต ง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 16

12 การออกแบบกราฟ กส าหร บพร เซนเทช นด วย Photoshop หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมเร ยนร การออกแบบกราฟ กเพ อน าไปใช ในโปรแกรมพร เซนเทช น เช น MS Powerpoint ในหล กส ตรเร ยนร ต งแต การค นหาข อม ล, การเตร ยมไฟล ภาพ, การจ ดวางภาพ และ องค ประกอบศ ลป, การใช ส ให ตรงก บงานแต ละประเภท, การใช ต วอ กษร, การตกแต งร ท ชภาพ, การสร างเทม เพลต และตกแต งเพ มเต ม เพ อให งานพร เซนเทช นสวยงาม น าสนใจ ท นสม ย ส อสารองค กรได อย างสมบ รณ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง 24 คน รห สว ชา M5816 ระหว างว นท 3 7 ส งหาคม 2558 เวลา น. อธ บายภาพรวมหล กส ตร การใช งานโปรแกรม การสร าง Template ส วนประกอบของ Template การเซฟ Powerpoint Template หล กการออกแบบเบ องต น การเล อกใช โทนส และโปรแกรมเสร มการเล อกส แนะน า Adobe Photoshop ภาพ Bitmap ค ออะไร ส มพ นธ ก บ Photoshop และ Powerpoint อย างไร ความละเอ ยดของภาพ Bitmap การตรวจสอบขนาดภาพของส อต างๆ เช น Projector, LCD, Computer การค นหาภาพจากเว บไซด การใช งาน Photoshop การสร างไฟล ภาพ การเป ดไฟล ภาพ การปร บขนาดภาพ Image Size การบ นท กภาพ การลงส เบ องต น Foreground, Background การผสมส ใหม และการเล อกใช ส เบ องต น การปร บส ภาพ การปร บส ภาพด วย เมน Image > Adjustment การปร บส ภาพด วย Layer Adjustment ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 17

13 การใช งาน Layer หล กการท างานของ Layer การสร างไฟล ต นฉบ บ การจ ดการ Layer การเล อกพ นท Selection การรวมภาพ การบ นท กไฟล ภาพแบบต างๆ ท าความเข าใจค ณสมบ ต ไฟล ภาพต างๆ การแก ไขขนาดภาพ เร ยนร ค าส ง Image Size ก บ Canvas Size การใช Crop tool Workshop ออกแบบพ นหล ง ส าหร บ Powerpoint น าภาพท ได ทดลองใช งานจร งใน Powerpoint Gradient การลงส Gradient เพ อเพ มม ต ภาพ การแก ไขส Gradient การโหลดไฟล Gradient เพ มจากอ นเตอร เน ต การสร างพ นหล ง, Icon และ Bullet ด วย Gradient การใช งาน Pattern การลงลาย การโหลดไฟล Pattern เพ มจากอ นเตอร เน ต การสร างลาย Pattern Brush การใช การปร บแต ง Brush การโหลดไฟล Brush เพ มเต มจาก Internet เทคน คการใช Brush ร วมก บ Pattern Workshop ฝ กสร างภาพแบล คกราวน ด วย Brush การลบ แต ต ดต อภาพเบ องต น การใช Eraser ยางลบ การใช Layer Mask การใช Refine Edge การต อภาพแบบผสมผสานภาพ การต ดต อภาพระด บส ง การต อภาพแนว Panorama Workshop เพ มภาพแบบโปร งใสใน Powerpoint การซ อมแซม Retouch ภาพ การใช Stamp tool, Healing Brush, Spot Healing Brush, Liquify Text การโหลดฟอนต จากอ นเตอร เน ต การต ดต งฟอนต การพ มพ การแก ไขข อความ การด ดข อความร ปทรงต างๆ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 18

14 การใช ล กเล นซ อนภาพในข อความ Shape ร ปวาด การสร าง Shape ร ปวาด Vector ใน Photoshop การโหลดไฟล Shape เพ มเต มจาก Internet การใช งาน Shape, Path, Pixel Layer Style การสร าง Layer Style การปร บแต ง Layer Style เบ องต น การโหลด Layer Styles เพ มจากอ นเตอร เน ต การเล อกใช Layer Styles ให เหมาะสมก บงาน Workshop ทดลองท างานออกแบบ Powerpoint 1 set การใช ค าส งเมน Filter การใส ล กเล นเอฟเฟคต างๆ เช น ลวดลาย texture, ประกายแสง การแปลงภาพถ าย เป นภาพวาด การสร างลวดลายด วย Filter การใช Action ท าความเข าใจ Action การเล อก การโหลด Action จากอ นเตอร เน ต การสร าง Action การใช Action ท ละหลายๆ ภาพ ด วยค าส ง Batch Workshop การฝ กสร าง Template ตามโจทษ ทบทวนเน อหาส าค ญ และใช บ อยๆ ถาม-ตอบ ค าถามจากว ทยากร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 19

15 การสร าง Flow Chart หร อ Diagram ด วยโปรแกรม Visio Visio เป นโปรแกรมสร างแผนผ งอ นชาญฉลาดท จะช วยค ณในการจ ดท าโครงสร างแผนผ งของ ระบบเคร อข ายท ซ บซ อน โปรเซสการท างาน โฟว ลการท างานของโปรแกรม ผ งองค กร และแผนผ งอ น ๆ ด วยเคร องม อและอ นเทอร เฟชใหม ๆ ท ปร บให ม หน าตาเหม อนก บ Office ท งย งม task pane เพ อให ความ ช วยเหล อในการท างานต าง ๆ ท งย งสน บสน นเทคโนโลย AutoRecover และ AutoCorrect ให ค ณแก ไข แผนผ งจากโปรแกรม Office ได โดยตรง เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถใช โปรแกรม Visio ในการ ออกแบบโครงสร างแผนผ งของระบบเคร อข ายท ซ บซ อน โปรเซสการท างาน โฟว ลการท างานของโปรแกรม ผ งองค กร และแผนผ งอ น ๆ และร ว ธ การใช โปรแกรม visio ในการ Import/Export ไปใช งานร วมก บ โปรแกรมอ นๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ ง Microsoft Windows 24 คน รห สว ชา M5807 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. แนะน าการใช งานโปรแกรม Visio การสร างช ดงานของ visio ก บไดอะแกรมแบบต างๆ แนะน า Shapes และการจ ดการก บ Shape เช น การเล อน เพ ม แก ไข ก าหนดต าแหน ง การสร าง Flowchart การสร าง Organization charts การสร าง Floor Plan การเพ มข อความ การสร าง การแก ไข การลบ การจ ดร ปแบบ การย อยขยาย การหม น การท างานก บ Connector เช น การสร าง การแก ไข การปร บแต ง Connector การใช งาน Layer ก บ ไดอะแกรม แบบต างๆ เช น การสร าง การลบ layer การปร บแต งไดอะแกรม การใส การแก ไข การปร บขนาดร ปภาพ การน าผ งงานไปใช งานบนไฟล อ น การพ มพ ผ งงาน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 20

16 Microsoft Word 2013 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรมล าส ดส าหร บงานด าน เอกสาร การท ารายงาน, การออกแบบกราฟ กท ม ร ปแบบส ส นส าเร จร ป และตารางส าเร จร ป การจ ดร ปแบบ อ กษรด วยสไตล (Styles), ค าส งช วยแปลค าศ พท (Translate), ส ตรสมการคณ ตศาสตร (Equation), ปก รายงานพร อมใช (Cover Page), สมาร ทอาร ต (Smart Art) และอ นๆ พร อมฟ เจอร ใหม ๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร 24 คน รห สว ชา M5801 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. ภาพรวมของ Word 2013 การใช งานเมน ต างๆ การใช เคร องม อพ นฐานของ Word 2013 สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาใน Word 2013 การสร างและ Save เอกสารใน Word 2013 ร ปแบบใหม ของการสร าง Document ใน Word 2010 การ Recovery Unsave Document เป นค ณสมบ ต ใหม ท ช วยให ค ณสามารถเป ดเอกสารท ย ง ไม ได Save มาแก ไขใหม ได การจ ดร ปแบบเอกสารให สวยงามใน Word 2013 การสร าง Text Effect ให ก บต วอ กษรเพ อให ด สวยงามมากข น ร ปแบบใหม ของ Bullet and Numbering ฯลฯ ร ปแบบใหม ของการใช งาน Style ร ปแบบใหม การจ ดร ปแบบของตาราง ร ปแบบใหม ของการใช งาน Quick Style Gallery ท จะช วยให ค ณสามารถประหย ดเวลา ตกแต งได อย างรวดเร ว เช น การสร าง Header ให ม Logo บร ษ ทไปเก บใน Gallery เพ อท เร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ฯลฯ ร ปแบบใหม ของการใส หน าปกให ก บเอกสาร หร อการแทรกหน าเปล า ฯลฯ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 21

17 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง สร าง กรอกข อม ลและการเล อนเคอร เซอร การเล อกเซ ล แถวและคอล มน การปร บขนาดตาราง เพ มแถวและคอล มน เพ มเซล รวมและแยกเซล เร ยนร การตกแต งตาราง การเร ยงล าด บข อม ลในตาราง สไตล และเทมเพลท(Style and Template) การเร ยกใช และต ดตามการจ ดร ปแบอ ตโนม ต การสร างสไตล และแก ไขใหม สร างเอกสารจากเทมเพลท ดาว นโหลดเทมเพลม สร างเทมเพลทไว ใช เอง วาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ การเคล อนย ายและปร บขนาด เต มข อความในร ปภาพ เปล ยนแบบเส น ส ส น และห วล กศร ตกแต งด วยลวดลายและส ใส เงาและ Effect แบบ 3D การสร างจดหมายเว ยน การสร างจดหมายเว ยน สร างรายช อด วยตารางของ Word2013 การแก ไขจดหมายเว ยน สร างซองจดหมายเว ยน สร างลาเบล การจ ดร ปแบบ Page Setup การใช งาน Page Setup การใช งาน Header and Footer การจ ดท ารายงาน ต วแบ งส วนเอกสาร (Break) การสร างแม แบบเก บข อก าหนดการจ ดท ารายงาน การสร างแฟ มเอกสารเพ อพ มพ รายงานจากแม แบบ การก าหนดระด บความส าค ญให ก บเน อหา การเร ยงล าด บห วข อ การแสดงเฉพาะห วข อในเอกสาร การส งแสดงหร อซ อนรายละเอ ยดภายใต ห วข อ การเข าถ งห วข อด วยกรอบสร ปห วข อ การจ ดร ปแบบให ก บข อความโดยใช ล กษณะข อความ จ ดท าแหล งอ างอ งเพ อการเข าถ งภายในรายงาน ค นหน งส อ ข อความอ างอ ง ดรรชน สารบ ญ ค าอธ บายร ปภาพ การรวมเอกสาร การสร างหน าปกรายงาน การแปลงแฟ มรายงานเป นแฟ มงานน าเสนอ แบบฟอร มส าเร จร ป ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 22

18 การสร างส อส งพ มพ ด วย Illustrator เพ อให ผ อบรมสามารถใช โปรแกรม Illustrator ได อย างเต มร ปแบบท งในด านการสร างงาน กราฟ ก ได อย างสวยงาม เข าใจและสามารถสร างงานกราฟ ก การใช งานเคร องม อพ นฐานต างๆ การวาด ภาพ และการน าภาพมาใช งานร วมก น การตกแต งช นงาน โดยการระบายส ให ก บว ตถ ด วยว ธ ต างๆ การน า ผลงานท สร างไปเผยแพร ในร ปแบบของส อ ต างๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการ ในส งก ดกระทรวงการคล ง ผ ท ม ความสนใจในงานด านการสร างงานกราฟ ก 24 คน รห สว ชา A5801 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. อธ บายจ ดเด นและภาพรวมของโปรแกรม Illustrator ข อแตกต างระหว างโปรแกรมประเภท Raster และ Vector ข อแตกต างของโหมดส CMYK และ RGB เพ อการเร มต นสร างงานท ถ กต อง ท าความร จ กก บแถบเคร องม อต างๆ เช น Tool Box, Menu Bar, Option Bar รวมท ง Palette ต างๆ การใช งาน Selection Tool รวมท งค ย ล ดต างๆ เพ อการท างานท รวดเร ว การสร างร ปทรงพ นฐานต างๆ อย างละเอ ยด การเปล ยนส ว ตถ และการใช งาน Color Guide ช วยจ บค ส ในการออกแบบ Direct Selection Tool แก ไขโครงสร างของร ปทรง เช น Anchor, Path, Handle เพ อให เก ดร ปทรงใหม เคร องม อกล ม Pen Tool เพ อสร างสรรค ร ปทรงท ม ความซ บซ อน การสร างและปร บแต งเส นอย างละเอ ยด ทดลองท าแบบฝ กห ด เพ อการเตร ยม Artwork ท ถ กต อง การ Save งาน Format ต างๆ และการ Export ฝ กควบค มเคร องม อ Pen Tool การวาดเส นตรง, เส นโค ง การใช งาน Pen Tool ร วมก บ Grid และ Guide ทดลองสร างงานกราฟ กด วย Pen Tool จ ดระเบ ยบ และระยะห างของว ตถ ด วย Align ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 23

19 เช อม, เจาะ, แยก ว ตถ หลายช น เพ อให เก ดร ปทรงใหม ตามหล กการออกแบบเบ องต นด วย Pathfinder การไล เฉดส เพ อให กราฟ กด ม ม ต ด วย Gradient การหม นว ตถ ด วย Rotate Tool เพ อก าหนดองศา และจ านวนท แน นอน สล บด านว ตถ กรณ ท กราฟ กสมด ลก นท ง 2 ด าน ด วย Reflect Tool การใช งาน Pattern และการสร าง Pattern อย างง ายๆ การพ มพ ข อความ และปร บแต งรายละเอ ยดของต วอ กษร ว ธ ดาวน โหลด และต ดต งต วอ กษร ร จ กก บต วอ กษรประเภทต างๆ เพ อการน าไปใช ให เหมาะสมก บล กษณะงาน ทดลองสร างนามบ ตรอย างถ กว ธ ด วย Bleed, Ruler, Guide การสร างต วอ กษรประด ษฐ ด วยค าส ง Create Outline ทดลองสร างต วอ กษรประด ษฐ, ตราส ญล กษณ และพาดห วในร ปแบบต างๆ ด ดต วอ กษรให โค งงอด วย Make With Warp การวางหร อพ มพ ข อความในร ปทรงด วย Area Type Tool การวางหร อพ มพ ข อความบนเส น ด วย Type On A Path Tool ทดลองสร างตราส ญล กษณ ด วย Area Type Tool ร วมก บ Ruler และ Guide ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 24

20 Microsoft PowerPoint 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ในการน าเสนอ ผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานในโปรแกรม การสร างสไลด สร างแม แบบ การจ ดร ปแบบไฟล ร ปภาพ และการใช งานค ณสมบ ต อ นๆ ในเวอร ช น 2010 เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร 24 คน รห สว ชา M5813 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. ภาพรวมของ PowerPoint 2010 การใช งานเมน ต างๆ ของ PowerPoint 2010 การสร างและจ ดการท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด สร างแม แบบ (Template) เร ยกใช แม แบบท สร างใหม การใช งาน Master ต างๆ ใน PowerPoint เช น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การน าเสนอข อม ลด วยตาราง การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ การปร บแต งเมน ต างๆ ให ท างานได ตรงก บความต องการของค ณ การใช งาน Backstage View ร ปแบบไฟล ต างๆ ของ PowerPoint 2010 เช น.pptx, potx,.pptm ฯลฯ การ Save ไฟล เป นร ปแบบของ PDF หร อ XPS (ร ปแบบใหม ) ร ปแบบใหม ของ View ใน PowerPoint 2010 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 25

21 ร ปแบบใหม ของการใช ค าส ง Paste ใน PowerPoint 2010 การใช งานร วมก นระหว าง PowerPoint 2003 ก บ PowerPoint 2010 การ Save ไฟล กล บไปย ง PowerPoint 2003 ป ญหาท ต องพบเม อ Save ไฟล ไปย ง PowerPoint 2003 พร อมท งว ธ การแก ไข การสร าง ใช งานร ปภาพ การจ ดร ปแบบ การใส ไฟล ร ปภาพและว ด โอในสไลด ร ปแบบใหม ของการสร าง การสร างเอกสารจาก Template ใน PowerPoint 2010 ร ปแบบใหม ของการจ ดกล มสไลด เป น Section ใน PowerPoint 2010 ร ปแบบใหม ของการแก ไขและตกแต งร ปภาพในสไลด ร ปแบบใหม ของจ ดร ปแบบด วย Theme หล กการท างานของ Theme ใน PowerPoint การปร บแต งและแก ไข Theme ความสามารถใหม ของการ Remove Background ออกจากร ปภาพได โดยไม ต องอาศ ย โปรแกรมอ น การล งค ไฟล YouTube มาใส ในสไลด การแก ไขจ าก ดของการใส ไฟล ภาพและว ด โอ ใน PowerPoint 2003 เช น การต ดต อว ด โอใน สไลด ได โดยตรง โดยไม ต องอาศ ยโปรแกรมอ น หร อการเปล ยน Shape ของว ด โอจากร ป ส เหล ยมให เป นร ปวงกลม ฯลฯ การใช งาน SmartArt ร ปแบบใหม ของการใช งาน SmartArt ท มาแทน Diagram ใน PowerPoint 2003 ร ปแบบใหม ของการใช งาน Chart ใน PowerPoint 2010 การสร าง Effect ให ก บ Presentation ร ปแบบใหม ของการ Transition ใน PowerPoint 2010 การ Copy Animation Effect จาก Object หน งไปย งอ ก Object โดยไม ต องสร าง Effect ใหม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 26

22 การออกแบบเว บไซต ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมม ความร ความเข าใจ ในการใช โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บการ พ ฒนาเว บไซต ได อย างรวดเร วและสมบ รณ แบบ โดยใช งานจากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ท ม ความน ยมส ง โดยผ เข าอบรมจะม ความร ความสามารถในการใช งานต างๆเก ยวก บการสร างเว บไซต การ ออกแบบและการตกแต งเว บไซต การแทรกร ปภาพ การสร างตาราง การสร างการเช อมโยงหน าเว บเพจ การ สร างฟอร มเพ อรองร บข อม ลจากผ ใช งาน การสร างเลเยอร เพ อใช ในการตกแต งเอกสารเว บเพจ การแทรก ม ลต ม เด ยลงในเว บไซต การเผยแพร เว บไซต เช น การขอพ นท เพ อรองร บเว บไซต การขอใช บร การการน า เว บไซต ข นส อ นเตอร เน ต เป นต น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ผ ท ม ความสนใจและม ความร เบ องต นเก ยวก บ Internet และการสร าง Web site 24 คน รห สว ชา W5801 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. ท าความร จ กก บโปรแกรม Dreamweaver การสร างแม แบบ Template การใช งาน Template และ Library การจ ดวางโครงร างของเว บเพจด วย Table และ CSS การใช งานและการตกแต งต วอ กษร การตกแต งเว บเพจด วยร ปภาพ การเต มล กเล นให ก บหน าเว บ และการแทรกไฟล ม ลต ม เด ย การใช เลเยอร ฟอร ม และเฟรมในการจ ดการเว บเพจ การเพ มล กเล นให ก บเว บเพจด วย Javascrips การท าล งค จ ดเช อมโยงของเว บเพจ การอ พโหลดเว บไซต ท ท าข น Server ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 27

23 การสร างเอกสารและเทคน คว ธ การใช งาน Acrobat หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าร บการอบรม สามารถใช งานโปรแกรม Acrobat ได เร ยนร การสร าง ฟอร มในล กษณะ Electronic Form เร ยนร การใช เคร องม อต างๆ การสร างสารบ ญของเอกสาร PDF ช วย ในการจ ดเก บเอกสารในแบบ E-Document แปลงไฟล ให อย ในร ปแบบ PDF ให สามารถน าไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ม ความร การใช งานเอกสาร Acrobat หร อโปรแกรม Acrobat Reader มาแล ว 24 คน รห สว ชา M5805 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. แนะน าการใช งาน Adobe Acrobat เบ องต น การแปลง MS Word, Excel, PowerPoint เป น ไฟล PDF การใช เคร องม อต างๆ ของการสร างฟอร มใน Acrobat เช น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ การปร บแต งและก าหนดค าต างๆ ของเคร องม อๆ เช น การเปล ยน Font การใส ส การ ก าหนดจ านวนต วอ กษรท สามารถป อนได ฯลฯ การสร างเง อนไขร บข อม ลท ผ ใช ป อนในฟอร ม เพ อป องก นไม ให ข อม ลป อนผ ดพลาดจากท ต องการ เช น การก าหนดให บางช องป อนได เฉพาะต วเลขเท าน น หร อการจ าก ดค าเช น อาย จะต องไม เก นท ก าหนดไว ฯลฯ การสร างแบบฟอร มแบบม การค านวณ การสร างป ม Submit Form การก าหนด Security ในเอกสาร PDF การใช Digital Sign เพ อการร บรองเอกสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 28

24 Microsoft PowerPoint 2013 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ในการน าเสนอ ผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานในโปรแกรม การสร างสไลด สร างแม แบบ การจ ดร ปแบบไฟล ร ปภาพ และการใช งานค ณสมบ ต อ นๆ ในเวอร ช น 2013 เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร 24 คน รห สว ชา M5823 ระหว างว นท 1-3 ก นยายน 2558 เวลา น. ภาพรวมของ PowerPoint 2013 ร ปแบบใหม ของการใช งานเมน ต างๆ ของ PowerPoint 2013 การสร างและจ ดการท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด สร างแม แบบ (Template) เร ยกใช แม แบบท สร างใหม การใช งาน Master ต างๆ ใน PowerPoint เช น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การน าเสนอข อม ลด วยตาราง การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ การปร บแต งเมน ต างๆ ให ท างานได ตรงก บความต องการของค ณ การใช งาน Backstage View ร ปแบบไฟล ต างๆ ของ PowerPoint 2013 เช น.pptx, potx,.pptm ฯลฯ การ Save ไฟล เป นร ปแบบของ PDF หร อ XPS (ร ปแบบใหม ) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 29

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

แผนการสอนหล กส ตร Microsoft Office Specialist

แผนการสอนหล กส ตร Microsoft Office Specialist แผนการสอนหล กส ตร Microsoft Office Specialist เน อหาการอบรม ว นท 1 โปรแกรม Microsoft Word 2010 1. เร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 1.1. ความหมายและประโยชน ของโปรแกรม 1.2. เร ยนร ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013

หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013 หล กส ตร การบร หารและจ ดการระบบฐานข อม ลโดยใช โปรแกรม Microsoft Access 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต แอกเซส ในกระบวนการออกแบบและจ ดสร างระบบฐานข อม ลแบบม อ อาช พ โดยครอบคล มเน อหาต

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2007 ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานใน โปรแกรมพาวเวอร พอยท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information