เร ยนร การใช งาน Windows 8.1

Size: px
Start display at page:

Download "เร ยนร การใช งาน Windows 8.1"

Transcription

1 เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ต อจาก Windows7 และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จนมาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows8 และ Windows8.1 ท ม การพ ฒนาการในร ปแบบใหม ท ม การใช งาน การปร บแต งการท างาน ด านต างๆ, การจ ดการไฟล /โฟลเดอร, ใช Control Panel, ต ดต งโปรแกรมและฟอนต เพ ม, เข ยนแผ น CD/DVD, ใช งานด านบ นเท งด วย Windows Media Player และ Windows Media Center, จ ดการ ร ปภาพ, ว ธ เช อมต ออ นเทอร เน ต, ใช งาน IE8.1, Windows Live Mail, การเช อมต อเคร อข ายแบบต างๆ และแชร ข อม ลแบบ HomeGroup, การร กษาความปลอดภ ยและด แลระบบ และการจ ดการพล งงานด วย Power Options เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐาน Microsoft Windows 24 คน รห สว ชา S5811 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. แนะน าความร เบ องต นของ Windows8 และ 8.1 การต งค า Windows8.1 การล อคหน าจอ การย าย Tiles บนหน าจอ การปร บแต งหน าจอ การใช Charms ค น การก าหนด ตกแต งหน าจอและเส ยง Windows 8.1 เร ยนร โปรแกรมใหม ๆ ท ม อย บนหน าจอเร มต น บ นท กแฟ มเร ยกด การจ ดระเบ ยบ การจ ดการโฟลเดอร การใช Internet Explorer 10 การใช SkyDrive การใช Social Apps บร การจ ดไฟล ต างๆ ใน Windows8, Windows Photo Gallery การต ดต งเพ มเต มฟอนต การเช อมต อ Networks และระบบความปลอดภ ยบน windows 8.1 เคล ดล บการใช งาน Windows 8.1 ข อแตกต างระหว าง Windows 8 และ Windows 8.1 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 6

2 โปรแกรมส าเร จร ป 2010 (Word, Powerpoint, Excel) ระด บต น เพ อให ผ เข าอบรมม ความร และท กษะในการใช โปรแกรมส าเร จร ปมาใช และประย กต ให เหมาะสมตามล กษณะงาน โดยโปรแกรมส าเร จร ปในช ด Microsoft Office 2010 แบบต อเน อง ประกอบด วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เบ องต น เพ อให ผ เข าร บการอบรมเช งปฏ บ ต การได ทราบถ งความสามารถ ค ณสมบ ต ของโปรแกรมด งกล าว และเป น พ นฐานในการน าค ณสมบ ต ความสามารถของโปรแกรมไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน อ กท งย งเป นพ นฐาน เพ อพ ฒนาตนเองในอนาคตอ กด วย เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ ง Microsoft Windows 24 คน รห สว ชา M5867 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. ความร เก ยวก บ Microsoft Office 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 เบ องต น แนะน าค ณสมบ ต ใหม และช ดเคร องม อใน Microsoft Office Word 2010 พ นฐานการใช งาน Microsoft Office Word 2010 จ ดร ปแบบและตกแต งเอกสารให สวยงาม ตรวจสอบและแก ไขข อความในเอกสารให ถ กต อง การใช สไตล (Style) และเท มเพลต (Template) ส าเร จร ป การจ ดการเอกสารด วย Navigation Pane สร างและปร บแต งตาราง (Table) บนหน าเอกสาร แทรกร ปภาพและการตกแต งให น าสนใจ การใช งาน Microsoft Excel 2010 เบ องต น ท าความร จ ก Microsoft Office Excel 2010 ฟ เจอร ใหม ของ Excel 2010 เป ดโปรแกรม Excel 2010 ข นมาใช งาน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 7

3 แนะน าส วนต างๆ ของโปรแกรม Excel 2010 ช ดเคร องม อของโปรแกรม Excel 2010 ปร บแต งเมน ค าส งและช ดเคร องม อก อนใช งาน ว ธ ปร บเปล ยนเมน ภาษาไทย/อ งกฤษ การจ ดแต งเว ร กช ท การสร างและตกแต งตารางได การก าหนดเส นขอบและส การพ มพ เว ร กช ท การใช งาน Microsoft PowerPoint 2010 เบ องต น ค ณสมบ ต ใหม ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 การสร างผลงานน าเสนออย างรวดเร ว การสร างและจ ดการสไลด การท างานก บข อความในสไลด จ ดแต งข อความด วยร ปแบบใหม (WordArt) การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด การใช งานต วเล อก Artistic Effects การใช งาน SmartArt Graphics การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 8

4 การออกแบบและจ ดการฐานข อม ลด วย Microsoft Access หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมได เร ยนร พ นฐานการออกแบบฐานข อม ล ต งแต การต ดต งและเร มต น ใช งาน Microsoft Access สร างฐานข อม ลและจ ดการ Table ต งแต เร มต นสร างฐานข อม ลและตาราง การ ออกแบบและสร างตาราง การป อนข อม ลเข าส ตารางและการ Import ข อม ล การออกแบบ สร างและ จ ดการ Form อย างม ออาช พ การใช งานและจ ดการข อม ลด วย Query น าเสนอข อม ลด วย Report ว เคราะห ข อม ลแบบม ออาช พด วย PivotTable และ PivotChart เพ อช วยให ผ เข าอบรมน าไปประย กต ใน การท างานให สะดวกย งข น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ม ความร พ นฐานทางด านฐานข อม ลมาพอสมควร 24 คน รห สว ชา D5801 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. พ นฐานการท างานก บโปรแกรม Access ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access องค ประกอบของฐานข อม ล Access เป ดจากไฟล ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ส วนประกอบหน าจอ Access และว นโดว Database การท างานของป มค าส งในว นโดว Database สร างและท างานร วมก บฐานข อม ล สร างฐานข อม ลใหม ด วยต วเอง สร างฐานข อม ลใหม ด วย Database Wizard ว ธ ก าหนดโครงสร างไฟล เร มต นใน Access เป ดใช ฐานข อม ลท สร างไว แล ว ป ดไฟล ฐานข อม ล/ป ดโปรแกรม Access โครงสร างฐานข อม ล โครงสร างและการท างานก บตาราง (Table ) สร าง Table ด วย Wizard สร างและแก ไข Table ในม มมอง Design ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 9

5 ส วนประกอบในม มมอง Design หล กการสร าง Table เพ อใช งานอย างม ประส ทธ ภาพ การแทรกฟ ลด การลบฟ ลด การเปล ยนช อและล าด บของฟ ลด จ ดเก บโครงสร าง Table ท สร างใหม แก ไขโครงสร างของ Table เด ม สร างค ย และด ชน สร างค ย หล กและค ย รวม สร างด ชน (Index) จ ดการ Table ในว นโดว Database เปล ยนช อ Table ค ดลอก Table ลบ Table สร างความส มพ นธ ระหว าง Table การควบค มการคงสภาพความถ กต องของข อม ลใน Access การจ บค (Join) ข อม ลใน Access ว ธ สร างความส มพ นธ ระหว าง Table แก ไขความส มพ นธ ระหว าง Table ลบความส มพ นธ ระหว าง Table ท างานก บข อม ลใน Datasheet ว ธ ป อนข อม ล แก ไขข อม ลใน Datasheet การย ายและค ดลอกข อม ล การลบเรคคอร ด การแทรกเรคคอร ด ย ายคอล มน ใน Datasheet ซ อน/แสดงคอล มน ตร งคอล มน ปร บแต งร ปแบบ Datasheet การเร ยงล าด บ ค นหา และแทนท ข อม ล เร ยงล าด บข อม ล (Sort) การใช ต วกรองข อม ล (Filter) โครงสร างและการท างานก บค วร (Query) ประเภทของ Query สร าง Query ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Query Design, Select Query จ ดกล มข อม ลและค านวณค าผลสร ป ก าหนดค ณสมบ ต ของ Query น พจน และเง อนไขท ซ บซ อน การอ างอ งช อฟ ลด ในน พจน และเง อนไข สร างเง อนไขด วย And, Or และ Between And สร างคอล มน ใหม ในตารางผลล พธ โครงสร างและการท างานก บฟอร ม (Form) ส วนประกอบของฟอร ม การแบ งส วน (Section) ของฟอร ม ว ธ การในการสร าง Form การสร าง Form ด วย AutoForm ด วย Form Wizard การปร บแต งร ปแบบด วย AutoFormat สร างและแก ไข Form ในม มมอง Design ส วนประกอบในม มมอง Design ของฟอร ม ปร บขนาดและเคล อนย ายคอนโทรลบน Form ข นตอนการสร าง Form ออกแบบและสร างฟอร มแบบซ บซ อนโดยท างานก บคอนโทรลแบบต างๆ คอนโทรลเท กซ บ อกซ คอนโทรลคอมโบบ อกซ คอนโทรลล สต บ อกซ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 10

6 คอนโทรลแบบออบช นกร ป คอนโทรลแบบเฟรม คอนโทรลแบบอ มเมจ คอนโทรลแบบลาเบล คอนโทรลแบบป มค าส ง คอนโทรลแบบแท บ คอนโทรลป มทอกเก ล ป มออปช น และ เช คบ อกซ คอนโทรลเพจเบรก การใส ว นท และเวลา การสร างฟอร มหล กและฟอร มย อย การปร บแต ง บ นท กและเร ยกใช ฟอร ม ก าหนดค ณสมบ ต ของฟอร ม โครงสร างและการท างานก บรายงาน (Report ) ส วนประกอบในรายงาน ว ธ การสร างรายงาน สร างด วย AutoReport ท ลบาร Print Preview สร างด วย Report Wizard สร างและแก ไขรายงานในม มมอง Design สร างป มค าส งเช อมโยง Form ก บ Report สร างด วย Chart Wizard การเพ มส วนประกอบในแผนภ ม การเพ ม/ลบช ดข อม ลใน แผนภ ม การสร างรายงานด วย Label Wizard การน าข อม ลจากภายนอกมาใช ใน Access การน าเข า (Import) ข อม ล ว ธ Import ข อม ลจากฐานข อม ล Access จาก Excel เท กซ ไฟล การเช อมโยงก บฐานข อม ลอ น ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 11

7 เร ยนร การใช งานโปรแกรม Open Office เพ อให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร (Open Source) ส าหร บใช งานส าน กงาน เช น งานค านวณ งานเอกสาร และงานด านการน าเสนอ ซ งม จ ดเด นตรงท สามารถเป ดเอกสารจากโปรแกรมอ นได โดยไม ต องพ ง โปรแกรมน นๆ และสามารถส งออกไปไฟล ร ปแบบอ นๆได ซ งได แก โปรแกรม Calc ส าหร บใช ทางด านการ ค านวณ โปรแกรม Writer ทางด านงานเอกสาร และโปรแกรม Impress ส าหร บงานทางด านการน าเสนอ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง 24 คน รห สว ชา G5801 ระหว างว นท กรกฎาคม 2558 เวลา น. แนะน าการใช โปรแกรม Cale อธ บายส วนประกอบต างๆ การบ นท ก การใช งาน การท างานก บกระดาษค านวณ การเล อกใช เซลล การท างานของร ปแบบต างๆ ของ Column และ Row การจ ดการค านวณ การใช ส ตร การสร าง แก ไข ปร บปร ง แผนภ ม การโอนย ายเอกสารและใช งานระหว างโปรแกรม การบ นท กไฟล งาน เพ อน าไปใช ก บโปรแกรม Excel, PDF File หร อใช ร วมก บโปรแกรม อ นในช ด OpenOffice การใช โปรแกรมออฟฟ ศเอกสาร (Writer) แนะน าการใช งาน การสร าง ลบ เล อก ค ดลอก ย าย ข อความ การค นหา แทนท ตกแต งข อความ การปร บตกแต งระยะห าง ระยะบรรท ด การต งหน าจอ การปร บช องว าง การต งขอบกระดาษ แทรกส ญล กษณ พ เศษ แทรกตาราง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 12

8 การสร างและการใช งาน Presentation โดยโปรแกรม Impress แนะน าการใช งาน การสร าง Presentation ใหม การเร ยกใช การท างานก บ Slide การท างานก บม มมองต าง การจ ดแต งข อความ ร ปวาด ภาพกราฟ ก การจ ดกล ม การเคล อนย าย การค ดลอก การจ ดเร ยง สร าง Slide show การก าหนดล กษณะพ เศษ การใส เส ยง การก าหนดการเคล อนไหวของสไลด การก าหนดเวลาการแสดงสไลด การซ อนสไลด การแสดงสไลด แบบปกต การโอนย ายเอกสารและการใช งานระหว างโปรแกรม การใช งานข อม ลร วมก นระหว างโปรแกรมในช ด OpenOffice การเป ดไฟล งานท สร างจากโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office ด วยโปรแกรมช ด OpenOffice การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice เพ อน าไปใช ก บช ดโปรแกรม Microsoft Office การบ นท กไฟล งานท สร างด วยโปรแกรมช ด OpenOffice ให เป น PDF File ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 13

9 Microsoft Excel 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ในงานทางด านการค านวณให ม ประส ทธ ภาพ มากย งข น โดยทบทวนเน อหาต งแต ความร เบ องต นเก ยวก บการท างานในเว ร กช ท กฎเกณฑ เก ยวก บการ ก าหนดส ตรค านวณ การใช งานฟ งก ช นของเอกเซล การจ ดร ปแบบเว ร กช ท การน าเสนอด วยกราฟ การพ มพ เว ร กช ทออกทางเคร องพ มพ รวมท ง รายละเอ ยดต างๆท ส าค ญและจ าเป นในการท างานก บโปรแกรม ไมโครซอฟต เอกเซล รวมท งการว เคราะห ข อม ลท ซ บซ อนด วย PivotTable ส ตรฟ งก ช นต างๆ ท ควรร เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการ ในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Excel ผ ท ม ความสนใจในงานด านการค านวณ 24 คน รห สว ชา M5802 ระหว างว นท 3-7 ส งหาคม 2558 เวลา น. เข าใจและท างานก บอ นเทอร เฟสแบบใหม ในระบบออฟฟ ศ 2010 การใช ประโยชน จากความจ ของแถวและคอล มน ในกระดาษค านวณท เพ มข น โดยม แถว จ านวน 1 ล านแถวและคอล มน จ านวน 16,000 คอล มน ท ช วยให ค ณสามารถน าเข าและ ท างานก บข อม ลจ านวนมหาศาล และร ปแบบการต ดต อแบบใหม ผ านร บบอน การใช แกลเลอร เพ อจ ดร ปแบบข อม ลท หลากหลายอย างรวดเร ว จ ดร ปแบบเซลล และตารางอย างรวดเร ว ใช แกลเลอร ล กษณะเซลล และล กษณะตารางเพ อ จ ดร ปแบบกระดาษค านวณอย างรวดเร วในล กษณะท ค ณต องการ ตารางม ต วกรองอ ตโนม ต ในขณะท ส วนห วคอล มน ย งคงมองเห นได เม อค ณเล อนผ านข อม ล ต วกรองอ ตโนม ต ใช และ ขยายตารางใดๆ โดยอ ตโนม ต ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 14

10 การก าหนดส ตรการค านวณแบบชาญฉลาด การสร างส ตรส าหร บงานค านวณ จะ ประกอบด วยแถบส ตรท ปร บขนาดได และการท าให ส ตรสมบ รณ อ ตโนม ต โดยย ดตามเน อหา ในขณะท างานอย เพ อให เราสามารถเข ยนไวยากรณ ของส ตรได อย างถ กต องในคร งแรกของ การท างาน นอกจากน แล ว ย งสามารถอ างอ งช วงท ต งช อและตารางภายในส ตรและฟ งก ช น ต างๆ การสร างชาร ทท ง ายและฉลาดข นพร อมก บเสน ห และส ส นท เร าใจ สร างแผนภ ม ท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พ ท ม ล กษณะพ เศษมากมายด วยเพ ยงไม ก คล ก ใช เค าโครงของ แผนภ ม และล กษณะแผนภ ม ท ก าหนดไว ล วงหน า หร อร ปแบบท ก าหนดเองก บแต ละ องค ประกอบ เช น แกน ช อเร อง และป ายช อชาร ท เราสามารถใช ล กษณะพ เศษท น าสนใจ เช น ล กษณะ 3 ม ต การแรเงาแบบไล ส และการลบเหล ยม เพ อช วยให สามารถระบ แนวโน มข อม ลท ส าค ญและสร างบทสร ปในร ปกราฟ กท ด ข น รวมท ง การสร างและโต ตอบ ก บชาร ทด วยว ธ เด ยวก น การจ ดการงานพ มพ ท ม ประส ทธ ภาพและประหย ดเวลา ใช ม มมองเค าโครงหน า เพ อด ว า กระดาษค านวณจะม ล กษณะเป นอย างไรเม อพ มพ และเพ มหร อแก ไขห วกระดาษและท าย กระดาษ ปร บระยะขอบกระดาษโดยม ผลล พธ ท ปรากฏให เห นโดยตรงว าจะต ดกระดาษใน ต าแหน งใด และหล กเล ยงการเส ยเวลาพ มพ หลายคร ง การออกแบบและจ ดสร างตารางท สวยงาม รวดเร ว และน าใช ในงานระบบฐานข อม ล Microsoft Office Excel 2010 ม การจ ดร ปแบบตารางท รวดเร วและกลไกการสร าง แผนภ ม ท ได ร บการออกแบบใหม ท งหมด ซ งช วยให เราสามารถถ ายทอดข อม ลการว เคราะห เป นแผนภ ม ท น าสนใจได ด ย งข น เพ มประส ทธ ภาพการท างานของการการเร ยงล าด บและการค ดกรองข อม ลขนาดใหญ การ เร ยงล าด บและการกรอง เป นชน ดของการว เคราะห พ นฐานท ส าค ญท ส ดสองชน ด ซ ง สามารถท าก บข อม ล ต วเล อกใหม ส าหร บการเร ยงล าด บและการกรอง เช น การเล อกหลาย รายการในต วกรองอ ตโนม ต เร ยงล าด บหร อกรองโดยส และ ต วกรองด วน ส าหร บชน ด ข อม ลเฉพาะ ท าให Office Excel 2010 เป นเคร องม อท เหมาะสมส าหร บการท างานก บ ข อม ลท ซ บซ อนจ านวนมาก การจ ดร ปแบบแบม เง อนไขท ทรงพล งและน าใช กว าเด ม ปร บปร งการว เคราะห กระดาษค านวณ โดยใช การจ ดร ปแบบตามเง อนไข ท ม โครงร างการ แสดงข อม ลท หลากหลาย เพ อค นหาและแสดงแนวโน มท ส าค ญและข อยกเว นท เน นในข อม ล โดยใช การไล ระด บส แถบข อม ล และไอคอน การสร างตารางไพวอทท ง าย เร ว และฉลาดข น สร างม มมองตารางไพวอทหร อชาร ทไพวอท ได ง ายข นโดยใช ฟ ลด ข อม ลเพ อเปล ยนแนวการแสดงข อม ลได อย างรวดเร ว เพ อสร ป ว เคราะห และค นหาค าตอบท ต องการ โดยเพ ยงแต ลากฟ ลด ข อม ลไปย งต าแหน งท ต องการ ให แสดงเท าน น การสร าง Sparklines การสร าง Slicer การปร บปร งความสามารถของ Pivot Table ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 15

11 การท างานก บเว ร กช ท แนะน าหน าและการใช งาน Ribbon ของ Microsoft Excel 2010 การใส ส ตรค านวณแบบง ายๆ การเก บบ นท ก การเป ด การป ดเว ร กบ ค เทคน คการเล อกเซลหลายๆเซลโดยใช เมาส การจ ดการหลายเว ร กช ทในเว ร กบ คเด ยว การควบค มการสล บหน าเว ร กช ท ต งช อ การเพ ม การลบเว ร กช ท ข อม ลประเภทต างๆ และว ธ ใส ในเซล ระบบอ ตโนม ต ในการใส ข อม ล ใช AutoFill AutoComplete AutoCorrect เทคน คการแก ไขเว ร กช ท ใส หมายเหต ให ก บเซล ส ตรค านวณ ด ผลล พธ จากแถบสถานะ (AutoCalculate) ต วด าเน นการ (Operator) ต างๆใน Microsoft Excel 2010 เทคน คการสร างส ตรค านวณ ช อเซลแบบส มพ ทธ (Relative) และส มบ รณ (Absolute) ช อแบบส มพ ทธ ผสมส มบ รณ โครงสร างของฟ งก ช นและการใช งาน ความผ ดพลาดของส ตรค านวณ (Error Message) ฟ งก ช นกล มสถ ต และคณ ตศาสตร SUM,MAX,MIN,AVERAGE และท เก ยวข อง การจ ดแต งเว ร กช ท ค ณสมบ ต ใหม ของ Excel เวอร ช น 2010 ในส วนของการจ ดแต งเว ร กช ท จ ดแต งเว ร กช ทอ ตโนม ต (AutoFormat) ปร บขนาดเซล ปร บความกว างของคอล มน และแถว ก าหนดร ปแบบและล กษณะต วอ กษร ใส กรอบให เซล ระบายส พ นเซลและใส ลวดลาย ใส ร ปภาพในเว ร กช ท ใส ร ปเป นพ นของเว ร กช ท การส งพ มพ การตรวจม มมองก อนพ มพ การก าหนดบร เวณท จะพ มพ การใช ภาพพ นหล ง การก าหนดห วตารางให พ มพ ซ า การพ มพ ห วกระดาษ-ท ายกระดาษ การด ต วอย างก อนพ มพ และการปร บแต ง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 16

12 การออกแบบกราฟ กส าหร บพร เซนเทช นด วย Photoshop หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมเร ยนร การออกแบบกราฟ กเพ อน าไปใช ในโปรแกรมพร เซนเทช น เช น MS Powerpoint ในหล กส ตรเร ยนร ต งแต การค นหาข อม ล, การเตร ยมไฟล ภาพ, การจ ดวางภาพ และ องค ประกอบศ ลป, การใช ส ให ตรงก บงานแต ละประเภท, การใช ต วอ กษร, การตกแต งร ท ชภาพ, การสร างเทม เพลต และตกแต งเพ มเต ม เพ อให งานพร เซนเทช นสวยงาม น าสนใจ ท นสม ย ส อสารองค กรได อย างสมบ รณ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง 24 คน รห สว ชา M5816 ระหว างว นท 3 7 ส งหาคม 2558 เวลา น. อธ บายภาพรวมหล กส ตร การใช งานโปรแกรม การสร าง Template ส วนประกอบของ Template การเซฟ Powerpoint Template หล กการออกแบบเบ องต น การเล อกใช โทนส และโปรแกรมเสร มการเล อกส แนะน า Adobe Photoshop ภาพ Bitmap ค ออะไร ส มพ นธ ก บ Photoshop และ Powerpoint อย างไร ความละเอ ยดของภาพ Bitmap การตรวจสอบขนาดภาพของส อต างๆ เช น Projector, LCD, Computer การค นหาภาพจากเว บไซด การใช งาน Photoshop การสร างไฟล ภาพ การเป ดไฟล ภาพ การปร บขนาดภาพ Image Size การบ นท กภาพ การลงส เบ องต น Foreground, Background การผสมส ใหม และการเล อกใช ส เบ องต น การปร บส ภาพ การปร บส ภาพด วย เมน Image > Adjustment การปร บส ภาพด วย Layer Adjustment ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 17

13 การใช งาน Layer หล กการท างานของ Layer การสร างไฟล ต นฉบ บ การจ ดการ Layer การเล อกพ นท Selection การรวมภาพ การบ นท กไฟล ภาพแบบต างๆ ท าความเข าใจค ณสมบ ต ไฟล ภาพต างๆ การแก ไขขนาดภาพ เร ยนร ค าส ง Image Size ก บ Canvas Size การใช Crop tool Workshop ออกแบบพ นหล ง ส าหร บ Powerpoint น าภาพท ได ทดลองใช งานจร งใน Powerpoint Gradient การลงส Gradient เพ อเพ มม ต ภาพ การแก ไขส Gradient การโหลดไฟล Gradient เพ มจากอ นเตอร เน ต การสร างพ นหล ง, Icon และ Bullet ด วย Gradient การใช งาน Pattern การลงลาย การโหลดไฟล Pattern เพ มจากอ นเตอร เน ต การสร างลาย Pattern Brush การใช การปร บแต ง Brush การโหลดไฟล Brush เพ มเต มจาก Internet เทคน คการใช Brush ร วมก บ Pattern Workshop ฝ กสร างภาพแบล คกราวน ด วย Brush การลบ แต ต ดต อภาพเบ องต น การใช Eraser ยางลบ การใช Layer Mask การใช Refine Edge การต อภาพแบบผสมผสานภาพ การต ดต อภาพระด บส ง การต อภาพแนว Panorama Workshop เพ มภาพแบบโปร งใสใน Powerpoint การซ อมแซม Retouch ภาพ การใช Stamp tool, Healing Brush, Spot Healing Brush, Liquify Text การโหลดฟอนต จากอ นเตอร เน ต การต ดต งฟอนต การพ มพ การแก ไขข อความ การด ดข อความร ปทรงต างๆ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 18

14 การใช ล กเล นซ อนภาพในข อความ Shape ร ปวาด การสร าง Shape ร ปวาด Vector ใน Photoshop การโหลดไฟล Shape เพ มเต มจาก Internet การใช งาน Shape, Path, Pixel Layer Style การสร าง Layer Style การปร บแต ง Layer Style เบ องต น การโหลด Layer Styles เพ มจากอ นเตอร เน ต การเล อกใช Layer Styles ให เหมาะสมก บงาน Workshop ทดลองท างานออกแบบ Powerpoint 1 set การใช ค าส งเมน Filter การใส ล กเล นเอฟเฟคต างๆ เช น ลวดลาย texture, ประกายแสง การแปลงภาพถ าย เป นภาพวาด การสร างลวดลายด วย Filter การใช Action ท าความเข าใจ Action การเล อก การโหลด Action จากอ นเตอร เน ต การสร าง Action การใช Action ท ละหลายๆ ภาพ ด วยค าส ง Batch Workshop การฝ กสร าง Template ตามโจทษ ทบทวนเน อหาส าค ญ และใช บ อยๆ ถาม-ตอบ ค าถามจากว ทยากร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 19

15 การสร าง Flow Chart หร อ Diagram ด วยโปรแกรม Visio Visio เป นโปรแกรมสร างแผนผ งอ นชาญฉลาดท จะช วยค ณในการจ ดท าโครงสร างแผนผ งของ ระบบเคร อข ายท ซ บซ อน โปรเซสการท างาน โฟว ลการท างานของโปรแกรม ผ งองค กร และแผนผ งอ น ๆ ด วยเคร องม อและอ นเทอร เฟชใหม ๆ ท ปร บให ม หน าตาเหม อนก บ Office ท งย งม task pane เพ อให ความ ช วยเหล อในการท างานต าง ๆ ท งย งสน บสน นเทคโนโลย AutoRecover และ AutoCorrect ให ค ณแก ไข แผนผ งจากโปรแกรม Office ได โดยตรง เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถใช โปรแกรม Visio ในการ ออกแบบโครงสร างแผนผ งของระบบเคร อข ายท ซ บซ อน โปรเซสการท างาน โฟว ลการท างานของโปรแกรม ผ งองค กร และแผนผ งอ น ๆ และร ว ธ การใช โปรแกรม visio ในการ Import/Export ไปใช งานร วมก บ โปรแกรมอ นๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ ง Microsoft Windows 24 คน รห สว ชา M5807 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. แนะน าการใช งานโปรแกรม Visio การสร างช ดงานของ visio ก บไดอะแกรมแบบต างๆ แนะน า Shapes และการจ ดการก บ Shape เช น การเล อน เพ ม แก ไข ก าหนดต าแหน ง การสร าง Flowchart การสร าง Organization charts การสร าง Floor Plan การเพ มข อความ การสร าง การแก ไข การลบ การจ ดร ปแบบ การย อยขยาย การหม น การท างานก บ Connector เช น การสร าง การแก ไข การปร บแต ง Connector การใช งาน Layer ก บ ไดอะแกรม แบบต างๆ เช น การสร าง การลบ layer การปร บแต งไดอะแกรม การใส การแก ไข การปร บขนาดร ปภาพ การน าผ งงานไปใช งานบนไฟล อ น การพ มพ ผ งงาน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 20

16 Microsoft Word 2013 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรมล าส ดส าหร บงานด าน เอกสาร การท ารายงาน, การออกแบบกราฟ กท ม ร ปแบบส ส นส าเร จร ป และตารางส าเร จร ป การจ ดร ปแบบ อ กษรด วยสไตล (Styles), ค าส งช วยแปลค าศ พท (Translate), ส ตรสมการคณ ตศาสตร (Equation), ปก รายงานพร อมใช (Cover Page), สมาร ทอาร ต (Smart Art) และอ นๆ พร อมฟ เจอร ใหม ๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร 24 คน รห สว ชา M5801 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. ภาพรวมของ Word 2013 การใช งานเมน ต างๆ การใช เคร องม อพ นฐานของ Word 2013 สร ปล กษณะเด นท เพ มข นมาใน Word 2013 การสร างและ Save เอกสารใน Word 2013 ร ปแบบใหม ของการสร าง Document ใน Word 2010 การ Recovery Unsave Document เป นค ณสมบ ต ใหม ท ช วยให ค ณสามารถเป ดเอกสารท ย ง ไม ได Save มาแก ไขใหม ได การจ ดร ปแบบเอกสารให สวยงามใน Word 2013 การสร าง Text Effect ให ก บต วอ กษรเพ อให ด สวยงามมากข น ร ปแบบใหม ของ Bullet and Numbering ฯลฯ ร ปแบบใหม ของการใช งาน Style ร ปแบบใหม การจ ดร ปแบบของตาราง ร ปแบบใหม ของการใช งาน Quick Style Gallery ท จะช วยให ค ณสามารถประหย ดเวลา ตกแต งได อย างรวดเร ว เช น การสร าง Header ให ม Logo บร ษ ทไปเก บใน Gallery เพ อท เร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ฯลฯ ร ปแบบใหม ของการใส หน าปกให ก บเอกสาร หร อการแทรกหน าเปล า ฯลฯ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 21

17 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง สร าง กรอกข อม ลและการเล อนเคอร เซอร การเล อกเซ ล แถวและคอล มน การปร บขนาดตาราง เพ มแถวและคอล มน เพ มเซล รวมและแยกเซล เร ยนร การตกแต งตาราง การเร ยงล าด บข อม ลในตาราง สไตล และเทมเพลท(Style and Template) การเร ยกใช และต ดตามการจ ดร ปแบอ ตโนม ต การสร างสไตล และแก ไขใหม สร างเอกสารจากเทมเพลท ดาว นโหลดเทมเพลม สร างเทมเพลทไว ใช เอง วาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ การเคล อนย ายและปร บขนาด เต มข อความในร ปภาพ เปล ยนแบบเส น ส ส น และห วล กศร ตกแต งด วยลวดลายและส ใส เงาและ Effect แบบ 3D การสร างจดหมายเว ยน การสร างจดหมายเว ยน สร างรายช อด วยตารางของ Word2013 การแก ไขจดหมายเว ยน สร างซองจดหมายเว ยน สร างลาเบล การจ ดร ปแบบ Page Setup การใช งาน Page Setup การใช งาน Header and Footer การจ ดท ารายงาน ต วแบ งส วนเอกสาร (Break) การสร างแม แบบเก บข อก าหนดการจ ดท ารายงาน การสร างแฟ มเอกสารเพ อพ มพ รายงานจากแม แบบ การก าหนดระด บความส าค ญให ก บเน อหา การเร ยงล าด บห วข อ การแสดงเฉพาะห วข อในเอกสาร การส งแสดงหร อซ อนรายละเอ ยดภายใต ห วข อ การเข าถ งห วข อด วยกรอบสร ปห วข อ การจ ดร ปแบบให ก บข อความโดยใช ล กษณะข อความ จ ดท าแหล งอ างอ งเพ อการเข าถ งภายในรายงาน ค นหน งส อ ข อความอ างอ ง ดรรชน สารบ ญ ค าอธ บายร ปภาพ การรวมเอกสาร การสร างหน าปกรายงาน การแปลงแฟ มรายงานเป นแฟ มงานน าเสนอ แบบฟอร มส าเร จร ป ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 22

18 การสร างส อส งพ มพ ด วย Illustrator เพ อให ผ อบรมสามารถใช โปรแกรม Illustrator ได อย างเต มร ปแบบท งในด านการสร างงาน กราฟ ก ได อย างสวยงาม เข าใจและสามารถสร างงานกราฟ ก การใช งานเคร องม อพ นฐานต างๆ การวาด ภาพ และการน าภาพมาใช งานร วมก น การตกแต งช นงาน โดยการระบายส ให ก บว ตถ ด วยว ธ ต างๆ การน า ผลงานท สร างไปเผยแพร ในร ปแบบของส อ ต างๆ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการ ในส งก ดกระทรวงการคล ง ผ ท ม ความสนใจในงานด านการสร างงานกราฟ ก 24 คน รห สว ชา A5801 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. อธ บายจ ดเด นและภาพรวมของโปรแกรม Illustrator ข อแตกต างระหว างโปรแกรมประเภท Raster และ Vector ข อแตกต างของโหมดส CMYK และ RGB เพ อการเร มต นสร างงานท ถ กต อง ท าความร จ กก บแถบเคร องม อต างๆ เช น Tool Box, Menu Bar, Option Bar รวมท ง Palette ต างๆ การใช งาน Selection Tool รวมท งค ย ล ดต างๆ เพ อการท างานท รวดเร ว การสร างร ปทรงพ นฐานต างๆ อย างละเอ ยด การเปล ยนส ว ตถ และการใช งาน Color Guide ช วยจ บค ส ในการออกแบบ Direct Selection Tool แก ไขโครงสร างของร ปทรง เช น Anchor, Path, Handle เพ อให เก ดร ปทรงใหม เคร องม อกล ม Pen Tool เพ อสร างสรรค ร ปทรงท ม ความซ บซ อน การสร างและปร บแต งเส นอย างละเอ ยด ทดลองท าแบบฝ กห ด เพ อการเตร ยม Artwork ท ถ กต อง การ Save งาน Format ต างๆ และการ Export ฝ กควบค มเคร องม อ Pen Tool การวาดเส นตรง, เส นโค ง การใช งาน Pen Tool ร วมก บ Grid และ Guide ทดลองสร างงานกราฟ กด วย Pen Tool จ ดระเบ ยบ และระยะห างของว ตถ ด วย Align ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 23

19 เช อม, เจาะ, แยก ว ตถ หลายช น เพ อให เก ดร ปทรงใหม ตามหล กการออกแบบเบ องต นด วย Pathfinder การไล เฉดส เพ อให กราฟ กด ม ม ต ด วย Gradient การหม นว ตถ ด วย Rotate Tool เพ อก าหนดองศา และจ านวนท แน นอน สล บด านว ตถ กรณ ท กราฟ กสมด ลก นท ง 2 ด าน ด วย Reflect Tool การใช งาน Pattern และการสร าง Pattern อย างง ายๆ การพ มพ ข อความ และปร บแต งรายละเอ ยดของต วอ กษร ว ธ ดาวน โหลด และต ดต งต วอ กษร ร จ กก บต วอ กษรประเภทต างๆ เพ อการน าไปใช ให เหมาะสมก บล กษณะงาน ทดลองสร างนามบ ตรอย างถ กว ธ ด วย Bleed, Ruler, Guide การสร างต วอ กษรประด ษฐ ด วยค าส ง Create Outline ทดลองสร างต วอ กษรประด ษฐ, ตราส ญล กษณ และพาดห วในร ปแบบต างๆ ด ดต วอ กษรให โค งงอด วย Make With Warp การวางหร อพ มพ ข อความในร ปทรงด วย Area Type Tool การวางหร อพ มพ ข อความบนเส น ด วย Type On A Path Tool ทดลองสร างตราส ญล กษณ ด วย Area Type Tool ร วมก บ Ruler และ Guide ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 24

20 Microsoft PowerPoint 2010 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ในการน าเสนอ ผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานในโปรแกรม การสร างสไลด สร างแม แบบ การจ ดร ปแบบไฟล ร ปภาพ และการใช งานค ณสมบ ต อ นๆ ในเวอร ช น 2010 เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร 24 คน รห สว ชา M5813 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. ภาพรวมของ PowerPoint 2010 การใช งานเมน ต างๆ ของ PowerPoint 2010 การสร างและจ ดการท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด สร างแม แบบ (Template) เร ยกใช แม แบบท สร างใหม การใช งาน Master ต างๆ ใน PowerPoint เช น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การน าเสนอข อม ลด วยตาราง การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ การปร บแต งเมน ต างๆ ให ท างานได ตรงก บความต องการของค ณ การใช งาน Backstage View ร ปแบบไฟล ต างๆ ของ PowerPoint 2010 เช น.pptx, potx,.pptm ฯลฯ การ Save ไฟล เป นร ปแบบของ PDF หร อ XPS (ร ปแบบใหม ) ร ปแบบใหม ของ View ใน PowerPoint 2010 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 25

21 ร ปแบบใหม ของการใช ค าส ง Paste ใน PowerPoint 2010 การใช งานร วมก นระหว าง PowerPoint 2003 ก บ PowerPoint 2010 การ Save ไฟล กล บไปย ง PowerPoint 2003 ป ญหาท ต องพบเม อ Save ไฟล ไปย ง PowerPoint 2003 พร อมท งว ธ การแก ไข การสร าง ใช งานร ปภาพ การจ ดร ปแบบ การใส ไฟล ร ปภาพและว ด โอในสไลด ร ปแบบใหม ของการสร าง การสร างเอกสารจาก Template ใน PowerPoint 2010 ร ปแบบใหม ของการจ ดกล มสไลด เป น Section ใน PowerPoint 2010 ร ปแบบใหม ของการแก ไขและตกแต งร ปภาพในสไลด ร ปแบบใหม ของจ ดร ปแบบด วย Theme หล กการท างานของ Theme ใน PowerPoint การปร บแต งและแก ไข Theme ความสามารถใหม ของการ Remove Background ออกจากร ปภาพได โดยไม ต องอาศ ย โปรแกรมอ น การล งค ไฟล YouTube มาใส ในสไลด การแก ไขจ าก ดของการใส ไฟล ภาพและว ด โอ ใน PowerPoint 2003 เช น การต ดต อว ด โอใน สไลด ได โดยตรง โดยไม ต องอาศ ยโปรแกรมอ น หร อการเปล ยน Shape ของว ด โอจากร ป ส เหล ยมให เป นร ปวงกลม ฯลฯ การใช งาน SmartArt ร ปแบบใหม ของการใช งาน SmartArt ท มาแทน Diagram ใน PowerPoint 2003 ร ปแบบใหม ของการใช งาน Chart ใน PowerPoint 2010 การสร าง Effect ให ก บ Presentation ร ปแบบใหม ของการ Transition ใน PowerPoint 2010 การ Copy Animation Effect จาก Object หน งไปย งอ ก Object โดยไม ต องสร าง Effect ใหม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 26

22 การออกแบบเว บไซต ด วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าอบรมม ความร ความเข าใจ ในการใช โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บการ พ ฒนาเว บไซต ได อย างรวดเร วและสมบ รณ แบบ โดยใช งานจากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ท ม ความน ยมส ง โดยผ เข าอบรมจะม ความร ความสามารถในการใช งานต างๆเก ยวก บการสร างเว บไซต การ ออกแบบและการตกแต งเว บไซต การแทรกร ปภาพ การสร างตาราง การสร างการเช อมโยงหน าเว บเพจ การ สร างฟอร มเพ อรองร บข อม ลจากผ ใช งาน การสร างเลเยอร เพ อใช ในการตกแต งเอกสารเว บเพจ การแทรก ม ลต ม เด ยลงในเว บไซต การเผยแพร เว บไซต เช น การขอพ นท เพ อรองร บเว บไซต การขอใช บร การการน า เว บไซต ข นส อ นเตอร เน ต เป นต น เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ผ ท ม ความสนใจและม ความร เบ องต นเก ยวก บ Internet และการสร าง Web site 24 คน รห สว ชา W5801 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. ท าความร จ กก บโปรแกรม Dreamweaver การสร างแม แบบ Template การใช งาน Template และ Library การจ ดวางโครงร างของเว บเพจด วย Table และ CSS การใช งานและการตกแต งต วอ กษร การตกแต งเว บเพจด วยร ปภาพ การเต มล กเล นให ก บหน าเว บ และการแทรกไฟล ม ลต ม เด ย การใช เลเยอร ฟอร ม และเฟรมในการจ ดการเว บเพจ การเพ มล กเล นให ก บเว บเพจด วย Javascrips การท าล งค จ ดเช อมโยงของเว บเพจ การอ พโหลดเว บไซต ท ท าข น Server ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 27

23 การสร างเอกสารและเทคน คว ธ การใช งาน Acrobat หล กส ตรน ม งเน นให ผ เข าร บการอบรม สามารถใช งานโปรแกรม Acrobat ได เร ยนร การสร าง ฟอร มในล กษณะ Electronic Form เร ยนร การใช เคร องม อต างๆ การสร างสารบ ญของเอกสาร PDF ช วย ในการจ ดเก บเอกสารในแบบ E-Document แปลงไฟล ให อย ในร ปแบบ PDF ให สามารถน าไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ม ความร การใช งานเอกสาร Acrobat หร อโปรแกรม Acrobat Reader มาแล ว 24 คน รห สว ชา M5805 ระหว างว นท ส งหาคม 2558 เวลา น. แนะน าการใช งาน Adobe Acrobat เบ องต น การแปลง MS Word, Excel, PowerPoint เป น ไฟล PDF การใช เคร องม อต างๆ ของการสร างฟอร มใน Acrobat เช น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ การปร บแต งและก าหนดค าต างๆ ของเคร องม อๆ เช น การเปล ยน Font การใส ส การ ก าหนดจ านวนต วอ กษรท สามารถป อนได ฯลฯ การสร างเง อนไขร บข อม ลท ผ ใช ป อนในฟอร ม เพ อป องก นไม ให ข อม ลป อนผ ดพลาดจากท ต องการ เช น การก าหนดให บางช องป อนได เฉพาะต วเลขเท าน น หร อการจ าก ดค าเช น อาย จะต องไม เก นท ก าหนดไว ฯลฯ การสร างแบบฟอร มแบบม การค านวณ การสร างป ม Submit Form การก าหนด Security ในเอกสาร PDF การใช Digital Sign เพ อการร บรองเอกสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 28

24 Microsoft PowerPoint 2013 ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ งเป นเวอร ช นใหม ล าส ด ในการน าเสนอ ผลงาน โดยครอบคล มเน อหาต งแต ความร เก ยวก บการท างานในโปรแกรม การสร างสไลด สร างแม แบบ การจ ดร ปแบบไฟล ร ปภาพ และการใช งานค ณสมบ ต อ นๆ ในเวอร ช น 2013 เป นการบรรยายและฝ กปฏ บ ต 1 คนต อ 1 เคร อง ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม เป นข าราชการในส งก ดกระทรวงการคล ง ควรม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร, Microsoft Office ผ ท ม ความสนใจในงานด านเอกสาร 24 คน รห สว ชา M5823 ระหว างว นท 1-3 ก นยายน 2558 เวลา น. ภาพรวมของ PowerPoint 2013 ร ปแบบใหม ของการใช งานเมน ต างๆ ของ PowerPoint 2013 การสร างและจ ดการท างานก บข อความในสไลด การจ ดร ปแบบและตกแต งแผ นสไลด สร างแม แบบ (Template) เร ยกใช แม แบบท สร างใหม การใช งาน Master ต างๆ ใน PowerPoint เช น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master การตกแต งสไลด โดยใช ออบเจ คอ นๆ การน าเสนอข อม ลด วยตาราง การวาดภาพและท าอ กษรประด ษฐ การปร บแต งเมน ต างๆ ให ท างานได ตรงก บความต องการของค ณ การใช งาน Backstage View ร ปแบบไฟล ต างๆ ของ PowerPoint 2013 เช น.pptx, potx,.pptm ฯลฯ การ Save ไฟล เป นร ปแบบของ PDF หร อ XPS (ร ปแบบใหม ) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง หน าท 29