หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word"

Transcription

1 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท พ ฒนาข นโดยบร ษ ทไมโครซอฟท เหมาะ ส าหร บการใช งานในส าน กงาน หร อ ผ ใช งานภายในบ าน และหน วยงานต างๆ โปรแกรมช ด Microsoft office 2003 น น ประกอบไปด วยร นต างๆ ความต องการระบบในการใช งานโปรแกรมช ด Microsoft office 2003 น น ประกอบด วย เคร องคอมพ วเตอร Intel Pentium ท ม ความเร วอย างต า 233 MHz (แนะน าให ใช Pentium III ข นไป) หน วยความจ า (RAM) 128 MB หร อมากกว า โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 2000 with Service Pack 3 หร อ Windows XP หร อร นส งกว า ส วนเน อท ฮาร ดด สก น นต องการแตกต างก น ไป ข นอย ก บร นของ Microsoft office 2003 ท ต ดต ง ซ งสามารถศ กษารายละเอ ยดได จากเว บไซต ของบร ษ ทไมโครซอฟท Microsoft office Word 2003 เป นโปรแกรมประมวลผลค าส าหร บการใช งานด านเอกสาร เช น จดหมาย รายงาน บ นท ก ข อความ ใบประกาศ และค ม อการใช งานต างๆ ผ ใช สามารถจ ดการก บข อความในเอกสารได อย าง ง าย ไม ว าจะเป นการแก ไขข อความ การตกแต งด วยส และแบบต วอ กษร การใส ตาราง ร ปภาพ การ ตรวจสอบต วสะกดและไวยากรณ การท าจดหมายเว ยน และการใช งานเอกสารร วมก น นอกจากน ย งสามารถบ นท กเอกสารในร ปแบบของ XML เพ อให ผ ใช สามารถแยกเน อหาของเอกสารออกจาก ขอบเขตของร ปแบบของเอกสาร

2 2 Microsoft office Excel 2003 เป นโปรแกรมกระดาษทดอ เล กทรอน กส ท ม ความสามารถโดดเด นด านการค านวณประเภท ต างๆ เช น ข อม ลต วเลขท วๆ ไป ค าสถ ต ค าทางการเง น ค านวณเก ยวก บว นท และเป นเสม อน กระดาษทดช นด ท สามารถจ ดร ปแบบได อย างสวยงาม สามารถพ มพ ออกมาเป นรายงานได และ สามารถจ ดข อม ลให อย ในร ปของตาราง หร อน าข อม ลในตารางมาสร างกราฟได หลากหลายร ปแบบ เช น กราฟเส น กราฟแท ง กราฟวงกลม กราฟพ นท ในล กษณะของภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต และย ง สามารถปร บเปล ยนและแก ไขได อย างง ายอ กด วย นอกจากน ย งสามารถบ นท กเอกสารในร ปแบบ ของ XML ได เช นเด ยวก บโปรแกรม Microsoft office Word Microsoft office PowerPoint 2003 เป นโปรแกรมส าหร บการน าเสนอข อม ลในการประช ม อบรม และส มมนา หร อ การ น าเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ เช น ข อม ลขององค กร ข อม ลการขาย และการใช เป นส อ ประกอบการสอน เป นต น นอกจากจะสามารถสร างงานพร เซนเตช นแล ว โปรแกรม Microsoft office PowerPoint ย งสามารถสร างเอกสารประกอบการบรรยาย เช น เอกสารแจกผ ฟ ง บ นท กย อ ส าหร บผ บรรยาย เป นต น รวมท งการน าเสนองานในร ปแบบของเว บเพจ และการบ นท กผลงานลง ในซ ด รอมเพ อสามารถน าไปแสดงบนเคร องคอมพ วเตอร อ นๆ ท ไม จ าเป นต องต ดต งโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2003 Microsoft office Access 2003 เป นโปรแกรมท ม ค ณสมบ ต ในการจ ดเก บข อม ลในร ปแบบตาราง (Table) โดยการ ออกแบบตารางให ม ความส มพ นธ ก นเป นฐานข อม ล (Database) ซ งผ ใช สามารถน าไปผล ตเป น สารสนเทศต อไป ท งน ใน Microsoft office Access 2003 ม ต วช วยหร อว ซาร ด (Wizard) ในการ แปลงค าส งต างๆ ท เก ดจากการกระท าให เป นโค ดค าส งโดยอ ตโนม ต ด งน นเม อผ ใช ต องการสร างค ว ร (Query) และเก บข อม ลในร ปแบบโปรแกรมส าเร จร ปผ านทางหน าฟอร ม (Form) เพ อออกเป น รายงาน (Report) จ งไม จ าเป นต องเข ยนโปรแกรมด วยตนเอง Microsoft office Publisher 2003 เป นโปรแกรมด านงานพ มพ หร อ ท เร ยกว า Desktop Publishing ใช ส าหร บการออกแบบ และจ ดการส งพ มพ ต างๆ เช น แผ นพ บ นามบ ตร บ ตรเช ญ บ ตรอวยพร ใบประชาส มพ นธ เป นต น โปรแกรม Publisher ช วยอ านวยความสะดวกในการผล ตส งพ มพ ได อย างสะดวกและรวดเร ว

3 3 เน องจากม ว ซาร ด (Wizard) ท ก าหนดเค าโครง โครงร างส และเน อหาของส งพ มพ ให เล อกใช จ านวนมาก นอกจากน โปรแกรม Publishing ย งม ต วอย างการออกแบบงานส งพ มพ เพ อช วยให ผ ใช เก ดแนวค ดในการผล ตส งพ มพ ใหม ๆ ออกมาใช งานได อย างม ค ณภาพ ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 เป นหน งโปรแกรมในช ด Microsoft Office 2003 ซ งได ร บความน ยมอย างแพร หลาย เน องจากใช งานง าย ม หน าต างของโปรแกรม เมน ค าส ง และ รวมถ งการให ความช วยเหล อ ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ซ งโปรแกรมถ กออกแบบมาเพ อใช งานด านเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน ค ม อต างๆ ใบปะหน าแฟกซ และบ นท กข อความ เป นต น ล กษณะเด นและความสามารถของโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ค อสามารถท จะ สร างเอกสารได ง าย ต วอย างเช น 1. ม ผ ช วยเหล อ (Office Assistance) ให ความช วยเหล อได ท งสอบถามค าส งต างๆ และ ว ธ การใช งานโปรแกรม 2. ม การตกแต งเอกสารท ง าย ท าได ท งร ปแบบต วอ กษรและย อหน า (Paragraph) 3. ม การสร างเอกสารจากต นแบบ (Templates) ในล กษณะต าง ๆ 4. สามารถสร างตารางเพ อเป นส วนประกอบของเอกสาร 5. สามารถใส ร ปภาพท ได มาจากคล ปอาร ต อ นเทอร เน ต กล องด จ ท ล เคร องสแกน และ ร ปกราฟ 6. ม ระบบแก ไขข อความอ ตโนม ต ในร ปแบบต าง ๆ เช น ช วยเต อนหร อแก ไขข อความผ ด เพ อให งานท สร างมาสมบ รณ และถ กต องมากย งข น 7. สามารถสร างเอกสารในร ปแบบ HTML (Hypertext Markup Language) หร อท เร ยกว า เว บเพจ (Web page) บนอ นเทอร เน ต 8. อน ญาตให บ นท กเอกสารในร ปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพ อให ผ ใช สามารถแยกเน อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของร ปแบบของเอกสาร 9. สามารถล อกเอกสารและร ปแบบ หร อร ปแบบหมายเลข เท มเพลต เพ อให เอกสารท ถ ก เร ยกใช งานอย ในร ปแบบเด ยวก น

4 4 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office Word การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กท ป ม ( ) 2. คล กเล อก All Programs 3. คล กเล อก ( ) Microsoft Office 4. คล กเล อก ( ) Microsoft Office Word เข าส หน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ส วนประกอบต าง ของ Microsoft Office Word 2003 แถบช อเร อง (Title Bar) ท าหน าท บอกช อโปรแกรมและช อไฟล ท ใช งานป จจ บ น

5 5 2. แถบเมน ค าส ง (Menu Bar) ท าหน าท แสดงเมน ค าส ง ซ งจะม ท งเมน ภาษาไทย และเมน ภาษาอ งกฤษ 3. แถบเคร องม อ (Toolbars) ท าหน าท แสดงป มค าส งต าง ๆ ท ใช บ อยๆ เช น ป มบ นท ก (Save) เป นต น เป นการเล อกใช ค าส งจากป มค าส งต าง ๆ ท ม ให เล อกบนแถบเคร องม อแต ละแถบ แทนการ เล อกจากเมน ค าส ง แถบเคร องม อท ใช บ อยๆ เช น แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) และ แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) 4. ต วแทรกข อความ (Insertion Point) ท าหน าท เป นต วบอกต าแหน งท เร มพ มพ หร อต าแหน ง ท เร มแก ไข 5. แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ท าหน าท แสดงต าแหน งของต วแทรกข อความว าอย ท หน าใด และจ านวนท งหมดของเอกสารว าม ท งหมดก หน า รวมท งสถานะต าง ๆ เก ยวก บด านการพ มพ และการแก ไข 6. แถบเล อน (Scrollbar) ท าหน าท เล อนม มมองของจอภาพในแนวต งหร อแนวนอน เม อจอภาพ ไม สามารถแสดงข อม ลได ครบ

6 6 7. ป มควบค มหน าต างไฟล ท เป ดใช งาน ค อ ป ม Close (ภาพ) ท าหน าท ป ดหน าต างของ แฟ มข อม ลท เป ดใช งาน 8. ป มควบค มหน าต างโปรแกรม (Control Buttons) ประกอบด วยป มต างๆ โดยจะม 4 สถานะ ค อ ป มย อหน าต าง (Minimize) ท าหน าท ย อหน าต างของโปรแกรมท เป ดใช งานอย มา เก บไว ท แถบงาน (Taskbar) ป มขยายหน าต าง (Maximize) ท าหน าท ขยายหน าต างของโปรแกรม ให เต มพ นท ท งหมดของโปรแกรม ป มกล บส สภาพเด ม (Restore Down) ท าหน าท ขยายหน าต างกล บไปม ขนาด เท าก บขนาดท ก อนขยายหน าต างโปรแกรมให เต มจอ ป มป ดหน าต าง (Close) ท าหน าท ออกจากโปรแกรม 9. แถบเคร องม อ Task Pane เป นแถบเคร องม อท ช วยในการท างานหลายๆ ด าน เช น New Document, Clip Art และ Clipboard เป นต น

7 7 การเล อกภาษาท ใช พ มพ ( [Accent grave]) ก อนจะม การเร มพ มพ ข อความลงไปบนเอกสารน น จ าเป นอย างย งต องร จ กก บแป นพ มพ ท จะช วยให สามารถเปล ยนสถานการณ พ มพ จากภาษาไทย หร อจากภาษาไทยเป นภาษาอ งกฤษ ค อแป น <~ > (ร ปต วหนอน) ด งน นเม อผ ใช ต องการปร บภาษาการพ มพ ให กดแป น (ภาพ) และ ส งเกตสถานะของภาษาท แถบแสดงสถานะ (Status bar) การป อนข อความ (พ มพ แทรก/พ มพ ท บ) การพ มพ ข อความแบ งออกเป น 2 ล กษณะค อ 1. การพ มพ แทรก โดยท วไปแล วม กเป นค าปกต ของการพ มพ (Default) เน องจากเม อม การพ มพ ข อความก จะ แทรกต อไปเร อง ๆ โดยข อความท อย หล งจากต วแทรกข อความ ( ) ย งคงเล อนไป ส งเกต สถานการณ พ มพ แทรกได จาก Status Bar ด งน (ภาพ) (Overtype) ให ส งเกตว าป มน จะม ต วอ กษรส เทา ต วอย าง abcd การพ มพ ท บ การพ มพ ข อความท ท บข อความเด มท ม อย เด มแล ว โดยส งเกตสถานการณ พ มพ ท บได จาก Status Bar ด งน (ภาพ) (Overtype) ให ส งเกตว าป มน จะม ส เข มข น ต วอย าง abcd 90 Note: การเปล ยนสถานะ การพ มพ แทรกหร อพ มพ ท บ กดแป น <Insert> หร อด บเบ ลคล กป ม (ภาพ) (overtype) บน Status Bar ข อความต อไปน เป นต วอย าง ใช ในบทเร ยนต อไป ในการท จะเป ดใช งานค ณล กษณะภาษาไทยใน Microsoft Office ค ณต องก าล งเร ยกใช ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows แบบ 32 บ ตซ งสน บสน นภาษาไทย ต วอย างเช น Microsoft Windows XP ร นภาษาไทย

8 8 ค ณสามารถค นหาค าในภาษาอ งกฤษ แล วให แสดงค าน ยามของค าน นในภาษาไทยได ค ณล กษณะน ม ใน Excel, Word และ PowerPoint ให ด ว ธ ใช ค ณล กษณะภาษาไทยของ โปรแกรมท ค ณก าล งใช อย เพ อจะได ทราบว ธ ใช พจนาน กรม การลบข อความ (Delete) การลบข อความน น เป นไปได 2 ล กษณะ ค อ 1. ลบต วอ กษรท อย ด านซ ายของต วแทรกข อความ ( ) ซ งใช แป น < backspace> เพ อลบ ข อความทางซ ายคร งละหน งต วอ กษร เช น ลบต วเลข 4 และ 3 ต วอย าง ลบต วอ กษรท อย ทางด านขวาของต วแทรกข อความ ( ) ซ งใช แป น <Delete> เพ อลบ ข อความทางขวาคร งละหน งต วอ กษร เช น ลบต วเลข 5 และ 6 ต วอย าง การยกเล กค าส งและการท าซ า (Undo/Redo) การใช ค าส งหร อการพ มพ ข อความ อาจม ข อผ ดพลาดเก ดข น ซ งอาจจะเป นด วยค าส งท เล อก จากเมน หร อแถบเคร องม อ และการพ มพ ข อความ ซ งสามารถยกเล กหร อท าซ าค าส งต างๆ เหล าน นได ด งน การยกเล ก (Undo) สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน Edit Undo ว ธ ท 2 คล กป ม Undo (ภาพ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน ว ธ ท 3 กดแป น <Ctrl> + <Z> ต วอย าง การท าซ า (Redo) สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน Edit Redo ว ธ ท 2 กดแป น <Ctrl> + <Y> ต วอย าง ล กษณะต วช ต าแหน งของเมาส ใน Microsoft Office Word 2003 หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งท เป นป มค าส ง เมน ค าส ง หร อ Scrollbar ซ งใช เล อก

9 9 ค าส ง หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งด านหน าของเอกสาร ใช เพ อเล อกข อความ ซ งอาจ เร ยกว า "ก นหน า (Left Margin) อ กช อหน งว า Selection Bar หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งของเอกสาร หร อต าแหน งท สามารถพ มพ ข อความได ม กเร ยกว า Text Select ใช เล อนต าแหน งต วแทรกข อความ ( ) หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งเหน อเส นของตาราง ใช เล อกตารางตลอดแนว คอล มน (Column) หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งด านหน าต วแทรกข อความในตารางแถว ใช ส าหร บ เล อกตารางว องของแถว (Cell) หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งเส นในแนวนอนของตาราง เพ อใช ปร บความส ง ตาราง หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งเส นในแนวต งของตาราง เพ อใช ปร บความกว างของตาราง การไปย งต าแหน งต างๆ ของเอกสาร การไปย งต าแหน งต างๆ ในเอกสารน น ค อการท าให ต วแทรกข อความ ( ) เล อนไปย ง ต าแหน งท ต องการ สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 ใช เมาส ให คล กเมาส ไปย งต าแหน งต างๆ ท ต องการ ว ธ ท 2 เล อนต วแทรกข อความด วยการกดแป นบนค ย บอร ด การกดแป น Page UP Page Down Home End Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + ผลล พธ เล อนต วแทรกข อความไปทางซ าย 1 ต วอ กษร เล อนต วแทรกข อความไปทางขวา 1 ต วอ กษร เล อนต วแทรกข อความข น 1 บรรท ด เล อนต วแทรกข อความลง 1 บรรท ด เล อนต วแทรกข อความข น 1 หน าจอภาพ เล อนต วแทรกข อความลง 1 หน าจอภาพ เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรแรกของบรรท ด เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรส ดท ายของบรรท ด เล อนต วแทรกข อความไปทางซ าย 1 ค า เล อนต วแทรกข อความไปทางขวา 1 ค า เล อนต วแทรกข อความข น 1 ย อหน า เล อนต วแทรกข อความลง 1 ย อหน า

10 10 Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + เล อนต วแทรกข อความข น 1 หน าเอกสาร เล อนต วแทรกข อความลง 1 หน าเอกสาร เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรแรกของเอกสาร เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรส ดท ายของเอกสาร การบ นท กข อม ล (Save/Save As) การบ นท กข อม ล ค อ การเก บข อความต าง ๆ ท ได พ มพ หร อต งค าต าง ๆ ท ได ก าหนดไว เพ อ จะได น ากล บมาใช ได ในภายหล ง โดยการบ นท กข อม ลม อย ด วยก น 2 ค าส ง ค อ ค าส ง Save และ ค าส ง Save As ซ งใช ต างก นด งน บ นท กไฟล เอกสาร (Save) ใช เม อต องการบ นท กข อม ลท ก าล งใช งานอย บนหน าจอ ซ งจะท าการบ นท กช อไฟล เด ม ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเล อกเมน File Save หร อกดแป น <Ctrl> + <S> 2. ส งเกตการเปล ยนแปลงท แถบแสดงสถานะ (Status Bar) Note: จากร ป เป นการบ นท กไฟล เด ม (Doc 1.dox) ท เป ดข นมาใช งาน และได บ นท กข อม ลด วยค าส ง Save บ นท กไฟล เอกสารเป น (Save As) ใช เม อต องการบ นท กแฟ มข อม ลท ก าล งใช งานอย บนหน าจอ ในช อไฟล หร อไดรฟ ท แตกต างไปจากเด ม ซ งจะม ข นตอนการบ นท กด งต อไปน

11 11 1. คล กเล อกเมน File Save As หร อกดแป น <F12> 2. คล กเล อกไดรฟ และต าแหน งท ต องการบ นท ก 3. พ มพ ช อไฟล ท ต องการบ นท ก 4. คล กป ม (ภาพ) 5. ส งเกตการเปล ยนแปลงท แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แสดงข อความก าล งบ นท ก ข อม ลอย Note: การบ นท กข อม ลในคร งแรก จะเป นการบ นท กโดยค าส ง Save As 2. เอกสารของ Microsoft Office Word 2003 จะถ กจ ดเก บไฟล ท ม นามสก ลเป น.doc การป ดเอกสาร (Close) การป ดเอกสารท ก าล งเป ดใช งานอย น น สามารถท าได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน File Close ว ธ ท 2 คล กป ม Close ( x ) ท แถบเมน ว ธ ท 3 กดแป น <Ctrl> + <W>

12 12 การสร างเอกสารใหม (New) การสร างเอกสารใหม น น เม อผ ใช เป ดโปรแกรมจะเห นได ว าโปรแกรมได สร างไฟล เอกสาร ข นมา เพ อใช งานอย แล ว 1 เอกสาร แต ผ ใช ต องการสร างเพ มข นมาใหม อ ก สามารถท าได หลาย ว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 กดแป น <Ctrl> + <N> ว ธ ท 2 คล กท ป ม New ( ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน ว ธ ท 3 1. คล กเล อกเมน File New 2. คล กเล อก ( )Blank document จากแถบเคร องม อ Task Pane 3. จะได หน าต างเอกสารใหม การก าหนดค าให ก บหน ากระดาษเอกสาร (Page Setup) การก าหนดค าให ก บหน ากระดาษเอกสาร เป นการต งค า เพ อให การแสดงผลหน ากระดาษ เปล ยนแปลงไปตามท ต องการ ม ข นตอนและรายละเอ ยดด งต อไปน 1. คล กเล อกเมน File Page Setup.. 2. คล กเล อกแท บ margins 3. ท Margins ใช ส าหร บก าหนดค าต าง ๆ เก ยวก บขอบกระดาษและท ายกระดาษ 4. ท Orientation ใช ส าหร บก าหนดล กษณะของกระดาษแนวต ง (Portrait) และแนวนอน (Landscape)

13 13 5. คล กเล อกแท บ Paper 6. ท Paper size: ใช ส าหร บก าหนดขนาดของกระดาษ 7. คล กป ม (ok) การเป ดเอกสารเด ม (Open) ค อ การเป ดเอกสารท เคยถ กบ นท กแล ว ข นมาใช งานหร อแก ไขเพ มเต ม ม ข นตอนด งต อไป น 1. คล กเล อกเมน File Open.. หร อกดแป น <Ctrl> + <O> หร อคล กท ป ม Open (ภาพ) 2. คล กเล อกไดรฟ และต าแหน งท ต องการเป ด 3. คล กเล อกช อไฟล ท ต องการเป ด 4. คล กป ม (ภาพ) 5. จะเป ดหน าต างไฟล ท เล อกไว

14 14 การด เอกสารท เป ดใช งาน การด เอกสารท เป ดใช งานอย น น ม ว ตถ ประสงค เพ อตรวจสอบว าม เอกสารอย จ านวนเท าใด ท เป ดใช งานอย และป จจ บ นเอกสารใดท ก าล งแสดงอย นอกจากน ย งสามารถสล บเปล ยน เอกสารท ใช ในป จจ บ นได อ กด วย ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเล อกเมน Window จะปรากฏรายช อเอกสารท ก าล งเป ดใช งานอย (ส งเกตจะม ต วเลขอย หน าช อไฟล เอกสาร) 2. เคร องหมาย ท หน าช อเอกสาร หมายถ งแฟ มเอกสารท ก าล งใช งาน (Active) อย ป จจ บ น ถ าต องการใช เอกสารอ น ก ให คล กเล อกท ช อไฟล เอกสารท ต องการ Note: สามารถสล บเปล ยนเอกสารท ใช ป จจ บ นไปย งเอกสารอ นท เป ดอย โดยกดแป น <Ctrl>+<F6> ม มมอง (View) ต างๆ ใน Microsoft Office Word 2003 ม มมองต าง ๆใน Microsoft Office word 2003 น น แบ งออกเป นหลายม มมองด วยก น ซ ง แต ละม มมองก จะม ล กษณะเด นแตกต างก น โดยสร ปม มมองได ด งน 1. ม มมองปกต (Normal View) 2. ม มมองเค าโครงเว ป (Web Layout View) 3. ม มมองเค าโครงหน ากระดาษ (Print Layout View) 4. ม มมองเค าร าง (Outine View) 5. ม มมองอ าน (Reading Layout View)

15 15 รายละเอ ยดของแต ละม มมองม ด งน 1. ม มมองปกต (Normal View) เป นการก าหนดม มมองให เห นท กๆ ส งท พ มพ ในเอกสาร เหมาะส าหร บพ มพ แก ไขและก าหนดร ปแบบของ ข อความ นอกจากน ย งแสดงตาราง ร ปแบบข อความท ด ง าย ม มมองน จะไม แสดงระยะของขอบกระดาษก บ ข อความ ท าให การแก ไขก ย งเป นไปได อย างรวดเร ว ถ า เอกสารท ใช อย ไม ได แสดงอย ในม มมองปกต ผ ใช สามารถก าหนดด วยเมน (ภาพ ) View Normal 2. ม มมองเค าโครงเว บ (Web Layout View) เป นม มมองในล กษณะเด ยวก บการแสดงผลของเอกสารบนเว บ ค อ ไม ม ระยะขอบกระดาษ ไม ม เส นแบ งหน า ช วยให การอ านข อความในเอกสารเป นไปได ง ายข น ข อความท แสดงให เห นเป นข อความตามความกว างของหน าต างโปรแกรม และต ดตอนให พอด ก บหน าต างท แสดง ข อความ ถ าเอกสารท ก าล งเป ดใช อย ไม ได แสดงอย ในม มมองเค าโครงเว บ ผ ใช สามารถก าหนด ได ด วยเมน (ภาพ) View Web Layout

16 16 3. ม มมองโครงหน ากระดาษ (Print Layout View) ม กเร ยกม มมองน ว า ม มมองเหม อนพ มพ เป น ม มมองท จะแสดงท กอย าง ต งแต ระยะขอบของ กระดาษก บข อความ ท กด าน ร ปภาพ ร ปวาด ตาราง กราฟ รวมท งข อความท ห วกระดาษ และท ายกระดาษ หากแฟ มเอกสารท เป ด ประกอบด วยร ปภาพ จ านวน มาก การเป ดใช ม มมองน จะท างานได ช าท ส ด แต ก เป น ม มมองท เป นท น ยม เน องจากจะแสดงท กอย างท ก าหนดข น ถ าเอกสารท ก าล งเป ดใช อย ไม ได แสดงอย ในม มมองเหม อนพ มพ ผ ใช สามารถก าหนดด วยเมน (ภาพ) View Print Layout 4. ม มมองเค าร าง (Outline View) เป นม มมองท แสดงโครงสร างของเอกสารโดยเฉพาะข อความ โดยไม แสดงร ปภาพ ม มมองประเภทน เหมาะสมส าหร บการจ ดการเน อหา การสล บเปล ยนห วข อ เอกสาร หร อสล บ เน อหา ถ าเอกสารท เป ดใช งานอย ไม ได แสดงอย ในม มมองเค าร าง ผ ใช ก สามารถก าหนดด วย เมน ค าส ง (ภาพ) View Outline

17 17 5. ม มมองอ าน (Reading Layout) เป นม มมองใหม ท สร างข น เพ อการอ านเอกสารโดยเฉพาะ โปรแกรมจะซ อนแถบเคร องม อ (Toolbars) ท ใช งานโดยปกต แล วแสดงเฉพาะแถบเคร องม อม มมองอ าน (Reading Layout Toolbars) ผ ใช สามารถจะขยาย (Zoom Out) ข อความในม มมองอ าน เพ อให ต วอ กษรม ขนาด ใหญ ข น โดยไม ม ผลก บขนาดของต วอ กษรจร งๆ ถ าเอกสารท เป ดใช งานอย ไม ได แสดงอย ใน ม มมองอ าน ผ ใช ก สามารถก าหนดด วยเมน ค าส ง (ภาพ) View Reading Layout Note: เพ อความสะดวกในการเปล ยนม มมอง ผ ใช สามารถก าหนดม มมองโดยการคล กจากป มม มมอง ซ งอย ในบรรท ดเด ยวก นก บ Scrollbar ด งร ป (ภาพ) การเล อกข อความและต วอ กษร การเล อกข อความและต วอ กษร เพ อท จะได ใช ประโยชน จากกล มค าท ได เล อกไว เช น ต องการเปล ยนขนาด เปล ยนฟอนต (แบบต วอ กษร) ต วข ดเส นใต เป นต น สามารถท าได หลาย ว ธ ด งต อไปน 1. ใช แป นบนค ย บอร ด ว ธ ท 1 เล อกเพ ยงบางส วน 1. เล อนเมาส ไปย งต าแหน งเร มต นของข อความหร อต วอ กษรท ต องการเล อก

18 18 2. กดแป น <shift> ค างไว และกดแป นต อไปน กดแป นล กศรใดๆ เช น (<! >,<" >,<# >,< $> กดแป น <Home>,<End>,<Page Up>,<Page Down> 3. ข อความถ กเล อกเป นแถบส ด าตามท ต องการ ว ธ ท 2 เล อกท งเอกสาร การเล อกข อความท งเอกสารให เล อกได ด วยเมน Edit Select All หร อกดแป น <Ctrl>+<A> 2. ใช เมาส ว ธ ท 1 เล อกโดยการ Drag Mouse 1. คล กเมาส ท ต าแหน งเร มต นของข อความ และกดป มเมาส ค างไว 2. ลากเมาส ไปให เก ดเป นแถบส ด าท บข อความท ต องการเล อก 3. ปล อยเมาส เม อเล อกข อความครบท ต องการ

19 19 ว ธ ท 2 เล อกข อความเฉพาะค า 1. เล อนเมาส ไปย งค าท ต องการเล อก 2. ด บเบ ลคล กท ค าท ต องการเล อก 3. ค าท ต องการเล อกจะปรากฏเป นแถบส ด า ว ธ ท 3 เล อกข อความท งบรรท ด 1. เล อนเมาส ไปด านซ ายส ดของข อความในบรรท ดท ต องการ ต วช เมาส จะเปล ยนเป น (ภาพ) 2. คล กเมาส ด านหน าของข อความในบรรท ดท ต องการ 3. ข อความในบรรท ดท ต องการจะปรากฏเป นแถบส ด า ว ธ ท 4 เล อกข อความท งย อหน า 1. เล อนเมาส ไปด านซ ายของย อหน าข อความท ต องการ ต วช เมาส จะเปล ยนเป น (ภาพ) 2. ด บเบ ลคล กท ด านหน าของย อหน าข อความท ต องการ 3. ข อความย อหน าท ต องการจะปรากฏเป นแถบส ด า

20 20 การยกเล กข อความท ถ กเล อกไว การยกเล กการเล อกข อความน น สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กเมาส ในเอกสารส วนใดๆ ก ได 1 คร ง ว ธ ท 2 กดแป นใดๆ ต อไปน ก ได 1 คร ง [เช น <! >,<" >,<# >,< $>,<Home>,<End> <Page Up>,<Page Down>] แถบเคร องม อ (Toolbars) แถบเคร องม อ ค อ ป มของค าส งท ผ ใช สามารถส งงานได โดยตรง เพ อท จะได ร บความสะดวกใน การเร ยกใช ค าส งท ถ กเร ยกใช งานบ อยๆ แถบเคร องม อท ถ กเป ดใช เป นประจ าหร อเป นแถบ เคร องม อมาตรฐานม 2 แถบเคร องม อ ค อ 1. แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) 2. แถบเคร องม อร ปแบบ (Formatting Toolbar) แถบเคร องม อน นสามารถท จะช วยซ อนหร อแสดงได ด วยว ธ ต าง ๆ ด งน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน View Toolbars ช อแถบเคร องม อ

21 21 ว ธ ท 2 คล กป มขวาของเมาส ท บร เวณแถบเคร องม อหร อเมน และเล อกช อแถบเคร องม อ Note: แถบเคร องม อใดเป ดใช งานอย จะม เคร องหมาย หน าช อแถบ เคร องม อน น การขอความช วยเหล อจาก Microsoft Office Word 2003 ระบบขอความช วยเหล อจาก Microsoft Office Word 2003 น นเปร ยบเสม อนก บค ม อการใช งานต างๆ โดยจะม ค าอธ บายท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ซ งส วนมากจะเป นภาษาอ งกฤษ ท าได ด งน 1. คล กเล อกเมน Help Microsoft Word Help..<F1> หร อคล กท ป ม (ภาพ) บนแถบ เคร องม อมาตรฐาน 2. จะปรากฏกรอบค าถามท ต องการขอความช วยเหล อ 3. กรอกข อความท ต องการขอความช วยเหล อ 4. คล กป ม Start searching (ภาพ) หร อกดแป น <Enter> 5. คล กเล อกห วข อท ต องการ 6. จะแสดงข อความตามห วข อท เล อก

22 22 ผ ช วยเหล อ (Office Assistant) Office Assistant ค อ ผ ช วยเหล อของโปรแกรม Microsoft Office ซ งจ ดให ม ห วข อและ ค าแนะน าว ธ ใช เพ อช วยให ผ ใช โปรแกรมท างานและใช โปรแกรมเข าใจง ายมากย งข น โดยม ล กษณะเป นร ปการ ต นหลาย ๆ ล กษณะ หร อกล าวอ กน ยหน ง ค อจะม ความช วยเหล อ ด งน น ว ธ การเร ยกใช งานจ งก คล ายก บระบบความช วยเหล อ ซ งผ ใช สามารถเล อกล กษณะของผ ช วยเหล อได ด งน 1. คล กเล อกเมน Help Show the Office Assistant 2. แสดงต วผ ช วย (Office Assistant) 3. คล กป มขวาของเมาส ท Office Assistant จะปรากฏเมน ล ด 4. คล กเล อกค าส ง Choose Assistant.. 5. คล กป ม (ภาพ) เพ อเล อก Office Assistant ต วอ นๆ 6. คล กป ม (ภาพ) เพ อตอบตกลงการเล อก Office Assistant ต วอย าง ต วผ ช วย Office (Office Assistant)

23 23 การออกจากโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 การออกจากโปรแกรม สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน (เม อเป ดไฟล ใช งานเพ ยง 1 ไฟล ) ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน File Exit ว ธ ท 2 คล กป ม Close ( ) บน Title Bar ว ธ ท 3 ด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ ของโปรแกรม ( ) บน Title Bar ว ธ ท 4 กดแป น <Alt> + <F4> Note: เม อใช ค าส งป ดโปรแกรม แต ย งไม ได บ นท กท ม การแก ไข ก จะม กรอบโต ตอบ ด งร ป ตอบ Yes เม อต องการบ นท กข อม ล และป ดโปรแกรม ตอบ No เม อไม ต องการบ นท กข อม ล และต องการป ดโปรแกรม ตอบ Cancel เม อต องการยกเล กค าส งการป ดโปรแกรมคร งน และจะกล บเข าส โปรแกรม Word

24 24 การตกแต งเอกสาร การย ายและการค ดลอกข อความ การย ายข อความและการค ดลอกข อความน นม ข นตอนคล ายก น สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน การย ายข อความโดยการ Drag and Drop ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการย าย (Move) 2. เล อนต วช เมาส ไปย งแถบส ท เล อกไว 3. คล กและลากเมาส ข อความท เล อกไปย งต าแหน งท ต องการ (ส งเกตต วช เมาส จะม ล กษณะ ด งน ) 4. ปล อยป มเมาส ข อความจะวางลงในต าแหน งด งร ป

25 25 การค ดลอกข อความโดยการ Drag and Drop ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการค ดลอก (Copy) 2. เล อนต วช เมาส ไปย งแถบส ท เล อกไว 3. กดแป น <Ctrl> ค างไว คล กและลากเมาส ข อความท เล อกไปย งต าแหน งท ต องการ (เมาส จะม ล กษณะด งน ) 4. ปล อยป มเมาส ข อความจะวางลงในต าแหน งด งร ป

26 26 Note: ผ ใช ย งสามารถย ายหร อค ดลอกข อความได โดยการกดป มขวาของเมาส ค างไว แล วลาก (Drag) ข อความท เล อกเม อปล อยป มเมาส เมน ล ด (Pop-up Menu) จะแสดงต ดเล อกท ใช งานส าหร บการ ย ายและค ดลอก การย ายข อความโดยใช ค าส ง Cut + Paste 1. เล อกข อความท ต องการย าย 2. คล กป ม Cut บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit Cut (เม อใช ค าส ง Cut แล วข อความท ถ กเล อกไว จะถ กต ดเก บไว ในหน วยความจ า ให ส งเกตจะเห นว าข อความ ต นฉบ บหายไป) 3. คล กต าแหน งท ต องการวางข อความท ได ย ายไว (ถ าต องการย ายข อความไปย งเอกสารอ ก ฉบ บหน ง ให สล บไปท เอกสารน น)

27 27 4. คล กป มPaste บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit Paste 5. ข อความวางลงในต าแหน งด งร ป การค ดลอกข อความโดยใช ค าส ง Copy + Paste 1. เล อกข อความท ต องการค ดลอก

28 28 2. คล กป ม Copy ( ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit copy 3. คล กต าแหน งท ต องการวางข อความท ได ค ดลอกไว (ถ าต องการค ดลอกข อความไปย ง เอกสารอ กฉบ บหน งให สล บไปท เอกสารฉบ บน น) 4. คล กป ม Paste ( ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit Paste 5. ข อความวางลงในต าแหน งด งร ป

29 29 การก าหนดค าต างๆ ให ก บต วอ กษร การก าหนดค าต างๆ ให ก บต วอ กษรน นสามารถปร บจากแถบเคร องม อร ปแบบได อย างง าย โดยการปร บค าต างๆ น นประกอบไปด วยล กษณะของแบบอ กษรในล กษณะต างๆ ด งน ร ปแบบอ กษรหร อฟอนต ร ปแบบอ กษรม กจะพ ดก นต ดปากว า ฟอนต จ าม ร ปแบบท แตกต างก นมาก ซ งร ปแบบ อ กษรจะแบ งออกเป น 2 ประเภทด วยก น ค อ 1. Complex Scripts ค อ ร ปแบบอ กษรท ใช ภาษาไทยเพ ยงอย างเด ยว 2. Latin Text ค อ ร ปแบบอ กษรท ใช เปล ยนให ก บอ กษรท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ผ ใช สามารถเปล ยนร ปแบบอ กษร ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการเปล ยนร ปแบบอ กษร 2. คล กเล อกร ปแบบฟอนต จากรายการร ปแบบอ กษรท ให มา 3. ร ปแบบอ กษรจะเปล ยนไปตามแบบท ได เล อกไว

30 30 Note: การเล อกร ปแบบอ กษรท ใช ก บภาษาไทยน น ควรเล อกร ปแบบอ กษรท ช อลงท ายด วย Upx เช น AngsanaUPC, CordiaUPC เป นต น ซ งฟอนต อ น ๆ อาจไม สามารถแสดงภาษาไทย เช น Arial,Time New Roman เป นต น แต ถ าใช ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 2000 หร อ Microsoft Windows XP ผ ใช ควรเล อกร ปแบบอ กษรท ม ช อลงท ายด วย New เช น Angsana Bew ม ฉะน นแล วจะเก ดป ญหาการแสดงผลข อความท เป นภาษาอ งกฤษและ ภาษาไทยใช ร ปแบบอ กษรไม ตรงก น 2. ถ าเล อกข อความท เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษปนก น อาจพบว าในช องร ปแบบอ กษร ด งน ( ) ท งน อาจเน องมาจากข อความท เล อกอาจม ร ปแบบอ กษรมากกว า 1 แบบ) การเปล ยนขนาดของฟอนต การเปล ยนขนาดของฟอนต ค อการท าให ขนาดต วอ กษรใหญ ข นหร อเล กลงตามขนาดท ต องการ ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความซ งต องการเปล ยนขนาดของฟอนต ของข อความน น 2. คล กเล อกขนาดของฟอนต จากรายการร ปแบบอ กษรท ให มา 3. เล อกขนาดของฟอนต ท ต องการ

31 31 Note: ขนาดต วอ กษรสามารถท จะกรอกต วเลขลงไปในช องโดยไม เล อกขากขนาดท ม ก ได แต ต วเลขท กรอกต องเป นจ านวนเต มบวก ระหว าง 1 ถ ง อ กษรต วหนา อ กษรต วเอ ยง และอ กษรข ดเส นใต ร ปแบบอ กษร ขนาดอ กษร สามารถปร บได จากแถบเคร องม อร ปแบบ ซ งสามารถปร บต ว อ กษรเน นให หนา เอ ยง หร อข ดเส นใต ได ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการปร บเปล ยน 2. เล อกบนแถบเคร องม อร ปแบบ คล กเมาส ป ม Bold ( ) เพ อท าให ต วอ กษรท เล อกหนา คล กเมาส ป ม Italic ( ) เพ อท าให ต วอ กษรท เล อกเอ ยง คล กเมาส ป ม Underline ( ) เพ อท าให ต วอ กษรท เล อกข ดเส นใต 3. ผลล พธ จากการปร บเปล ยน

32 32 ส ต วอ กษร Microsoft Office Word สามารถก าหนดส ให ก บต วอ กษรได เพ อใช เน นข อความต างๆ ใน เอกสาร ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการก าหนดส ให ก บต วอ กษร 2. คล กเมาส ป ม Font Color ( ) บนแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ และเล อกส ท ต องการ 3. ต วอ กษรท เล อกไว จะเปล ยนส ตามท ผ ใช เล อก (จากต วอย างเล อกส เทา 40%)

33 33 ล กษณะพ เศษอ นๆ Microsoft Office Word สามารถก าหนดล กษณะพ เศษอ นๆ ได อ ก เช น ต วอ กษรยก (Superscript) ต วอ กษรห อย (Subscript) ข ดเส นใต 2 เส น (Double Underline) เป นต น ซ งสามารถ ก าหนดได ด งน 1. คล กเล อกข อความท ต องการปร บเปล ยน 2. คล กเล อกเมน Format Font 3. จะปรากฏหน าต าง Font และคล กเล อกแท บ Font 4. คล กเล อกล กษณะพ เศษท ต องการ 5. คล กป ม (ok)

34 34 ความหมายของหน าต าง Font ช อฟอนต ความหมาย Complex scripts font เล อกแบบของ Font ให ก บภาษาไทย Latin text font เล อกแบบของ Font ให ก บภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ Font Style เล อกร ปแบบล กษณะของ Font เช น Windows, Windows Size ขนาดของต วอ กษร เช น Windows14, Windows 16 Font color ส ของต วอ กษร เช น Windows, Windows Underline Style ล กษณะของเส นใต เช น Windows, Windows Strikethrough ต วอ กษรข ดท บ เช น Windows Double strikethrough ต วอ กษรข ดท บค เช น Windows Superscript ต วอ กษรต วยก เช น Windows Windows Subscript ต วอ กษรต วห อย เช น Windows Windows Shadow ต วอ กษรเงา เช น Windows Outline ต วอ กษรเค าร าง เช น Emboss ต วอ กษรน นข น เช น Winnddoowss Engrave ต วอ กษรรอยจาร กลส กลาย เช น Winnddoowss Small caps ต วอ กษรพ มพ ใหญ ขนาดเล ก เช น WINDOWS All caps ต วอ กษรพ มพ ใหญ ท งหมด เช น WINDOWS Hidden ซ อนต วอ กษร

35 35 Text Effects ผ ใช สามารถก าหนดข อความให ม ล กษณะพ เศษได หลายร ปแบบ การท าข อความ เคล อนไหว (Animation) ก เป นอ กร ปแบบหน งท น าสนใจ 1. คล กเล อกข อความท ต องการท า Text Effects 2. คล กเล อกเมน Format Font.. 3. จะปรากฏหน าต าง Font และเล อกแท บ Text Effects 4. คล กเล อกร ปแบบ Animations ท ต องการ 5. คล กป ม (ok) การจ ดการเก ยวก บย อหน า (Paragraph) การจ ดแนวข อความ (Alignment) การจ ดแนวข อความช วยท าให สร างเอกสารต างๆ ได ง ายข น โดยสามารถก าหนดให ข อความหร อย อหน าต างๆ จ ดช ดด านใดด านหน งของเอกสารได ม ให เล อก 5 แบบด งน 1. ข อความจ ดช ดซ าย (Align Left) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน น ๆ คล กเมาส ท ป ม Align Left ( )

36 36 2. ข อความจ ดก งกลาง (Center) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Center 3. ข อความจ ดช ดขวา (Align Right) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Align Right 4. ข อความจ ดช ดซ ายและขวา (Justify) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Justify

37 37 5. ข อความให ระยะห างของเว นวรรคของย อหน าให เท าก นและจ ดช ดชวา (Distributed) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Distributed Note: ผ ใช ย งสามารถก าหนดการจ ดวางข อความในร แบบต างๆ ได จากเมน Format Paragraph ใน ส วนของ Alignment ซ งจะม ให เล อกหลายแบบด วยก น เช น Thai Distribute การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า การก าหนดระยะห างย อหน า ท าเพ อให ย อหน าท พ มพ หลายย อหน า ม ระยะห างมากหร อ น อยกว าท ก าหนด เพ อให เอกสารเก ดความสวยงาม ซ งจะม ให เล อก 2 ส วนด วยก น ค อ ก อนย อหน า และหล งย อหน า ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ 2. คล กเล อกเมน Format Paragraph 3. คล กเล อกระยะห างย อหน าท ต องการ (Spacing) Before ค อ ระยะห างระหว างย อหน าป จจ บ นก บย อหน าท อย ก อนหน า After ค อ ระยะห างระหว างย อหน าป จจ บ นก บย อหน าท อย ถ ดไปด านล าง 4. คล กป ม (ok) 5. จะปรากฏระยะห างระหว างย อหน าตามท ได ก าหนดไว

38 38 การก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด การก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด ท าเพ อท จะให บรรท ดต างๆ ในย อหน าน นม ความห าง ก นหร อช ดก นในแต ละบรรท ด ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ 2. คล กเล อกเมน Format Paragraph

39 3. คล กเล อกระยะห างระหว างบรรท ดท ต องการ (Line Spacing) Single ค อ ระยะห างระหว างบรรท ด 1 บรรท ด 1.5 Lines ค อ ระยะห างระหว างบรรท ด 1.5 บรรท ด Doublel ค อระยะห างระหว างบรรท ดเป น 2 เท า At least ค อ ระยะห างระหว างบรรท ดปกต Exactly ค อ ระยะห างระหว างบรรท ดช ดพอด Multiple ค อ ระยะห างระหว างบรรท ดเป น 3 เท า 4. คล กป ม (ok) 5. จะปรากฏระยะห างระหว างบรรท ดตามท ได ก าหนดไว 39

40 40 การก าหนดก นหน าหร อก นหล ง (Indents) การก าหนดก นหน าหร อก นหล ง เป นการก าหนดขอบเขตของข อความในเอกสารไม ให เก น ขอบเขตท ก าหนดไว ขอบเขตต างๆ น นแบ งเป น 3 ประเภท ค อ ก นหน าบรรท ดแรก ก นหน า บรรท ดต อๆ ไป และก นหล ง ( ) เร ยกว า First Line Indent ค อ การก าหนดก นหน าเฉพาะบรรท ดแรกบรรท ดเด ยว ( ) แบ งเป น 2 ส วน ค อ ( ) เร ยกว า Hanging Indent ค อ การก าหนดก นหน าส าหร บบรรท ดต อๆ ไปจากบรรท ด แรก ( ) เร ยกว า Left Indent ค อ การก าหนดก นหน าท ง First Line Indent และ Hanging Indent ไปพร อมก น ( ) เร ยกว า Right Indent ค อการก าหนดก นหล งให ก บย อหน าท เล อก การก าหนด First Line Indent การก าหนด First Line Indent สามารถก าหนดได ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ 2. คล กเมาส ไปท ป ม (ภาพ) ค างไว 3. เล อนเมาส ไปย งต าแหน งท ต องการก าหนดก นหน าบนเส นบรรท ด 4. ปล อยป มเมาส 5. จะได ก นหน าตามท ต องการ

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Microsoft Office Word 2 Ctrl + O, Ctrl + F12, Alt + Ctrl + เป ดเอกสารหร อแม แบบท ม อย F12 3 Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + บ นท กเอกสารหร อแม แบบท ใช งานอย F12 4 F12 บ นท กส าเนาเอกสารแฟ มแยกต างหาก

More information