หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word"

Transcription

1 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท พ ฒนาข นโดยบร ษ ทไมโครซอฟท เหมาะ ส าหร บการใช งานในส าน กงาน หร อ ผ ใช งานภายในบ าน และหน วยงานต างๆ โปรแกรมช ด Microsoft office 2003 น น ประกอบไปด วยร นต างๆ ความต องการระบบในการใช งานโปรแกรมช ด Microsoft office 2003 น น ประกอบด วย เคร องคอมพ วเตอร Intel Pentium ท ม ความเร วอย างต า 233 MHz (แนะน าให ใช Pentium III ข นไป) หน วยความจ า (RAM) 128 MB หร อมากกว า โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 2000 with Service Pack 3 หร อ Windows XP หร อร นส งกว า ส วนเน อท ฮาร ดด สก น นต องการแตกต างก น ไป ข นอย ก บร นของ Microsoft office 2003 ท ต ดต ง ซ งสามารถศ กษารายละเอ ยดได จากเว บไซต ของบร ษ ทไมโครซอฟท Microsoft office Word 2003 เป นโปรแกรมประมวลผลค าส าหร บการใช งานด านเอกสาร เช น จดหมาย รายงาน บ นท ก ข อความ ใบประกาศ และค ม อการใช งานต างๆ ผ ใช สามารถจ ดการก บข อความในเอกสารได อย าง ง าย ไม ว าจะเป นการแก ไขข อความ การตกแต งด วยส และแบบต วอ กษร การใส ตาราง ร ปภาพ การ ตรวจสอบต วสะกดและไวยากรณ การท าจดหมายเว ยน และการใช งานเอกสารร วมก น นอกจากน ย งสามารถบ นท กเอกสารในร ปแบบของ XML เพ อให ผ ใช สามารถแยกเน อหาของเอกสารออกจาก ขอบเขตของร ปแบบของเอกสาร

2 2 Microsoft office Excel 2003 เป นโปรแกรมกระดาษทดอ เล กทรอน กส ท ม ความสามารถโดดเด นด านการค านวณประเภท ต างๆ เช น ข อม ลต วเลขท วๆ ไป ค าสถ ต ค าทางการเง น ค านวณเก ยวก บว นท และเป นเสม อน กระดาษทดช นด ท สามารถจ ดร ปแบบได อย างสวยงาม สามารถพ มพ ออกมาเป นรายงานได และ สามารถจ ดข อม ลให อย ในร ปของตาราง หร อน าข อม ลในตารางมาสร างกราฟได หลากหลายร ปแบบ เช น กราฟเส น กราฟแท ง กราฟวงกลม กราฟพ นท ในล กษณะของภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต และย ง สามารถปร บเปล ยนและแก ไขได อย างง ายอ กด วย นอกจากน ย งสามารถบ นท กเอกสารในร ปแบบ ของ XML ได เช นเด ยวก บโปรแกรม Microsoft office Word Microsoft office PowerPoint 2003 เป นโปรแกรมส าหร บการน าเสนอข อม ลในการประช ม อบรม และส มมนา หร อ การ น าเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ เช น ข อม ลขององค กร ข อม ลการขาย และการใช เป นส อ ประกอบการสอน เป นต น นอกจากจะสามารถสร างงานพร เซนเตช นแล ว โปรแกรม Microsoft office PowerPoint ย งสามารถสร างเอกสารประกอบการบรรยาย เช น เอกสารแจกผ ฟ ง บ นท กย อ ส าหร บผ บรรยาย เป นต น รวมท งการน าเสนองานในร ปแบบของเว บเพจ และการบ นท กผลงานลง ในซ ด รอมเพ อสามารถน าไปแสดงบนเคร องคอมพ วเตอร อ นๆ ท ไม จ าเป นต องต ดต งโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2003 Microsoft office Access 2003 เป นโปรแกรมท ม ค ณสมบ ต ในการจ ดเก บข อม ลในร ปแบบตาราง (Table) โดยการ ออกแบบตารางให ม ความส มพ นธ ก นเป นฐานข อม ล (Database) ซ งผ ใช สามารถน าไปผล ตเป น สารสนเทศต อไป ท งน ใน Microsoft office Access 2003 ม ต วช วยหร อว ซาร ด (Wizard) ในการ แปลงค าส งต างๆ ท เก ดจากการกระท าให เป นโค ดค าส งโดยอ ตโนม ต ด งน นเม อผ ใช ต องการสร างค ว ร (Query) และเก บข อม ลในร ปแบบโปรแกรมส าเร จร ปผ านทางหน าฟอร ม (Form) เพ อออกเป น รายงาน (Report) จ งไม จ าเป นต องเข ยนโปรแกรมด วยตนเอง Microsoft office Publisher 2003 เป นโปรแกรมด านงานพ มพ หร อ ท เร ยกว า Desktop Publishing ใช ส าหร บการออกแบบ และจ ดการส งพ มพ ต างๆ เช น แผ นพ บ นามบ ตร บ ตรเช ญ บ ตรอวยพร ใบประชาส มพ นธ เป นต น โปรแกรม Publisher ช วยอ านวยความสะดวกในการผล ตส งพ มพ ได อย างสะดวกและรวดเร ว

3 3 เน องจากม ว ซาร ด (Wizard) ท ก าหนดเค าโครง โครงร างส และเน อหาของส งพ มพ ให เล อกใช จ านวนมาก นอกจากน โปรแกรม Publishing ย งม ต วอย างการออกแบบงานส งพ มพ เพ อช วยให ผ ใช เก ดแนวค ดในการผล ตส งพ มพ ใหม ๆ ออกมาใช งานได อย างม ค ณภาพ ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 เป นหน งโปรแกรมในช ด Microsoft Office 2003 ซ งได ร บความน ยมอย างแพร หลาย เน องจากใช งานง าย ม หน าต างของโปรแกรม เมน ค าส ง และ รวมถ งการให ความช วยเหล อ ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ซ งโปรแกรมถ กออกแบบมาเพ อใช งานด านเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน ค ม อต างๆ ใบปะหน าแฟกซ และบ นท กข อความ เป นต น ล กษณะเด นและความสามารถของโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ค อสามารถท จะ สร างเอกสารได ง าย ต วอย างเช น 1. ม ผ ช วยเหล อ (Office Assistance) ให ความช วยเหล อได ท งสอบถามค าส งต างๆ และ ว ธ การใช งานโปรแกรม 2. ม การตกแต งเอกสารท ง าย ท าได ท งร ปแบบต วอ กษรและย อหน า (Paragraph) 3. ม การสร างเอกสารจากต นแบบ (Templates) ในล กษณะต าง ๆ 4. สามารถสร างตารางเพ อเป นส วนประกอบของเอกสาร 5. สามารถใส ร ปภาพท ได มาจากคล ปอาร ต อ นเทอร เน ต กล องด จ ท ล เคร องสแกน และ ร ปกราฟ 6. ม ระบบแก ไขข อความอ ตโนม ต ในร ปแบบต าง ๆ เช น ช วยเต อนหร อแก ไขข อความผ ด เพ อให งานท สร างมาสมบ รณ และถ กต องมากย งข น 7. สามารถสร างเอกสารในร ปแบบ HTML (Hypertext Markup Language) หร อท เร ยกว า เว บเพจ (Web page) บนอ นเทอร เน ต 8. อน ญาตให บ นท กเอกสารในร ปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพ อให ผ ใช สามารถแยกเน อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของร ปแบบของเอกสาร 9. สามารถล อกเอกสารและร ปแบบ หร อร ปแบบหมายเลข เท มเพลต เพ อให เอกสารท ถ ก เร ยกใช งานอย ในร ปแบบเด ยวก น

4 4 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office Word การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กท ป ม ( ) 2. คล กเล อก All Programs 3. คล กเล อก ( ) Microsoft Office 4. คล กเล อก ( ) Microsoft Office Word เข าส หน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 ส วนประกอบต าง ของ Microsoft Office Word 2003 แถบช อเร อง (Title Bar) ท าหน าท บอกช อโปรแกรมและช อไฟล ท ใช งานป จจ บ น

5 5 2. แถบเมน ค าส ง (Menu Bar) ท าหน าท แสดงเมน ค าส ง ซ งจะม ท งเมน ภาษาไทย และเมน ภาษาอ งกฤษ 3. แถบเคร องม อ (Toolbars) ท าหน าท แสดงป มค าส งต าง ๆ ท ใช บ อยๆ เช น ป มบ นท ก (Save) เป นต น เป นการเล อกใช ค าส งจากป มค าส งต าง ๆ ท ม ให เล อกบนแถบเคร องม อแต ละแถบ แทนการ เล อกจากเมน ค าส ง แถบเคร องม อท ใช บ อยๆ เช น แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) และ แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) 4. ต วแทรกข อความ (Insertion Point) ท าหน าท เป นต วบอกต าแหน งท เร มพ มพ หร อต าแหน ง ท เร มแก ไข 5. แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ท าหน าท แสดงต าแหน งของต วแทรกข อความว าอย ท หน าใด และจ านวนท งหมดของเอกสารว าม ท งหมดก หน า รวมท งสถานะต าง ๆ เก ยวก บด านการพ มพ และการแก ไข 6. แถบเล อน (Scrollbar) ท าหน าท เล อนม มมองของจอภาพในแนวต งหร อแนวนอน เม อจอภาพ ไม สามารถแสดงข อม ลได ครบ

6 6 7. ป มควบค มหน าต างไฟล ท เป ดใช งาน ค อ ป ม Close (ภาพ) ท าหน าท ป ดหน าต างของ แฟ มข อม ลท เป ดใช งาน 8. ป มควบค มหน าต างโปรแกรม (Control Buttons) ประกอบด วยป มต างๆ โดยจะม 4 สถานะ ค อ ป มย อหน าต าง (Minimize) ท าหน าท ย อหน าต างของโปรแกรมท เป ดใช งานอย มา เก บไว ท แถบงาน (Taskbar) ป มขยายหน าต าง (Maximize) ท าหน าท ขยายหน าต างของโปรแกรม ให เต มพ นท ท งหมดของโปรแกรม ป มกล บส สภาพเด ม (Restore Down) ท าหน าท ขยายหน าต างกล บไปม ขนาด เท าก บขนาดท ก อนขยายหน าต างโปรแกรมให เต มจอ ป มป ดหน าต าง (Close) ท าหน าท ออกจากโปรแกรม 9. แถบเคร องม อ Task Pane เป นแถบเคร องม อท ช วยในการท างานหลายๆ ด าน เช น New Document, Clip Art และ Clipboard เป นต น

7 7 การเล อกภาษาท ใช พ มพ ( [Accent grave]) ก อนจะม การเร มพ มพ ข อความลงไปบนเอกสารน น จ าเป นอย างย งต องร จ กก บแป นพ มพ ท จะช วยให สามารถเปล ยนสถานการณ พ มพ จากภาษาไทย หร อจากภาษาไทยเป นภาษาอ งกฤษ ค อแป น <~ > (ร ปต วหนอน) ด งน นเม อผ ใช ต องการปร บภาษาการพ มพ ให กดแป น (ภาพ) และ ส งเกตสถานะของภาษาท แถบแสดงสถานะ (Status bar) การป อนข อความ (พ มพ แทรก/พ มพ ท บ) การพ มพ ข อความแบ งออกเป น 2 ล กษณะค อ 1. การพ มพ แทรก โดยท วไปแล วม กเป นค าปกต ของการพ มพ (Default) เน องจากเม อม การพ มพ ข อความก จะ แทรกต อไปเร อง ๆ โดยข อความท อย หล งจากต วแทรกข อความ ( ) ย งคงเล อนไป ส งเกต สถานการณ พ มพ แทรกได จาก Status Bar ด งน (ภาพ) (Overtype) ให ส งเกตว าป มน จะม ต วอ กษรส เทา ต วอย าง abcd การพ มพ ท บ การพ มพ ข อความท ท บข อความเด มท ม อย เด มแล ว โดยส งเกตสถานการณ พ มพ ท บได จาก Status Bar ด งน (ภาพ) (Overtype) ให ส งเกตว าป มน จะม ส เข มข น ต วอย าง abcd 90 Note: การเปล ยนสถานะ การพ มพ แทรกหร อพ มพ ท บ กดแป น <Insert> หร อด บเบ ลคล กป ม (ภาพ) (overtype) บน Status Bar ข อความต อไปน เป นต วอย าง ใช ในบทเร ยนต อไป ในการท จะเป ดใช งานค ณล กษณะภาษาไทยใน Microsoft Office ค ณต องก าล งเร ยกใช ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows แบบ 32 บ ตซ งสน บสน นภาษาไทย ต วอย างเช น Microsoft Windows XP ร นภาษาไทย

8 8 ค ณสามารถค นหาค าในภาษาอ งกฤษ แล วให แสดงค าน ยามของค าน นในภาษาไทยได ค ณล กษณะน ม ใน Excel, Word และ PowerPoint ให ด ว ธ ใช ค ณล กษณะภาษาไทยของ โปรแกรมท ค ณก าล งใช อย เพ อจะได ทราบว ธ ใช พจนาน กรม การลบข อความ (Delete) การลบข อความน น เป นไปได 2 ล กษณะ ค อ 1. ลบต วอ กษรท อย ด านซ ายของต วแทรกข อความ ( ) ซ งใช แป น < backspace> เพ อลบ ข อความทางซ ายคร งละหน งต วอ กษร เช น ลบต วเลข 4 และ 3 ต วอย าง ลบต วอ กษรท อย ทางด านขวาของต วแทรกข อความ ( ) ซ งใช แป น <Delete> เพ อลบ ข อความทางขวาคร งละหน งต วอ กษร เช น ลบต วเลข 5 และ 6 ต วอย าง การยกเล กค าส งและการท าซ า (Undo/Redo) การใช ค าส งหร อการพ มพ ข อความ อาจม ข อผ ดพลาดเก ดข น ซ งอาจจะเป นด วยค าส งท เล อก จากเมน หร อแถบเคร องม อ และการพ มพ ข อความ ซ งสามารถยกเล กหร อท าซ าค าส งต างๆ เหล าน นได ด งน การยกเล ก (Undo) สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน Edit Undo ว ธ ท 2 คล กป ม Undo (ภาพ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน ว ธ ท 3 กดแป น <Ctrl> + <Z> ต วอย าง การท าซ า (Redo) สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน Edit Redo ว ธ ท 2 กดแป น <Ctrl> + <Y> ต วอย าง ล กษณะต วช ต าแหน งของเมาส ใน Microsoft Office Word 2003 หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งท เป นป มค าส ง เมน ค าส ง หร อ Scrollbar ซ งใช เล อก

9 9 ค าส ง หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งด านหน าของเอกสาร ใช เพ อเล อกข อความ ซ งอาจ เร ยกว า "ก นหน า (Left Margin) อ กช อหน งว า Selection Bar หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งของเอกสาร หร อต าแหน งท สามารถพ มพ ข อความได ม กเร ยกว า Text Select ใช เล อนต าแหน งต วแทรกข อความ ( ) หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งเหน อเส นของตาราง ใช เล อกตารางตลอดแนว คอล มน (Column) หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งด านหน าต วแทรกข อความในตารางแถว ใช ส าหร บ เล อกตารางว องของแถว (Cell) หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งเส นในแนวนอนของตาราง เพ อใช ปร บความส ง ตาราง หมายถ ง ต วช เมาส ในต าแหน งเส นในแนวต งของตาราง เพ อใช ปร บความกว างของตาราง การไปย งต าแหน งต างๆ ของเอกสาร การไปย งต าแหน งต างๆ ในเอกสารน น ค อการท าให ต วแทรกข อความ ( ) เล อนไปย ง ต าแหน งท ต องการ สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 ใช เมาส ให คล กเมาส ไปย งต าแหน งต างๆ ท ต องการ ว ธ ท 2 เล อนต วแทรกข อความด วยการกดแป นบนค ย บอร ด การกดแป น Page UP Page Down Home End Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + ผลล พธ เล อนต วแทรกข อความไปทางซ าย 1 ต วอ กษร เล อนต วแทรกข อความไปทางขวา 1 ต วอ กษร เล อนต วแทรกข อความข น 1 บรรท ด เล อนต วแทรกข อความลง 1 บรรท ด เล อนต วแทรกข อความข น 1 หน าจอภาพ เล อนต วแทรกข อความลง 1 หน าจอภาพ เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรแรกของบรรท ด เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรส ดท ายของบรรท ด เล อนต วแทรกข อความไปทางซ าย 1 ค า เล อนต วแทรกข อความไปทางขวา 1 ค า เล อนต วแทรกข อความข น 1 ย อหน า เล อนต วแทรกข อความลง 1 ย อหน า

10 10 Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + เล อนต วแทรกข อความข น 1 หน าเอกสาร เล อนต วแทรกข อความลง 1 หน าเอกสาร เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรแรกของเอกสาร เล อนต วแทรกข อความไปท ต วอ กษรส ดท ายของเอกสาร การบ นท กข อม ล (Save/Save As) การบ นท กข อม ล ค อ การเก บข อความต าง ๆ ท ได พ มพ หร อต งค าต าง ๆ ท ได ก าหนดไว เพ อ จะได น ากล บมาใช ได ในภายหล ง โดยการบ นท กข อม ลม อย ด วยก น 2 ค าส ง ค อ ค าส ง Save และ ค าส ง Save As ซ งใช ต างก นด งน บ นท กไฟล เอกสาร (Save) ใช เม อต องการบ นท กข อม ลท ก าล งใช งานอย บนหน าจอ ซ งจะท าการบ นท กช อไฟล เด ม ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเล อกเมน File Save หร อกดแป น <Ctrl> + <S> 2. ส งเกตการเปล ยนแปลงท แถบแสดงสถานะ (Status Bar) Note: จากร ป เป นการบ นท กไฟล เด ม (Doc 1.dox) ท เป ดข นมาใช งาน และได บ นท กข อม ลด วยค าส ง Save บ นท กไฟล เอกสารเป น (Save As) ใช เม อต องการบ นท กแฟ มข อม ลท ก าล งใช งานอย บนหน าจอ ในช อไฟล หร อไดรฟ ท แตกต างไปจากเด ม ซ งจะม ข นตอนการบ นท กด งต อไปน

11 11 1. คล กเล อกเมน File Save As หร อกดแป น <F12> 2. คล กเล อกไดรฟ และต าแหน งท ต องการบ นท ก 3. พ มพ ช อไฟล ท ต องการบ นท ก 4. คล กป ม (ภาพ) 5. ส งเกตการเปล ยนแปลงท แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แสดงข อความก าล งบ นท ก ข อม ลอย Note: การบ นท กข อม ลในคร งแรก จะเป นการบ นท กโดยค าส ง Save As 2. เอกสารของ Microsoft Office Word 2003 จะถ กจ ดเก บไฟล ท ม นามสก ลเป น.doc การป ดเอกสาร (Close) การป ดเอกสารท ก าล งเป ดใช งานอย น น สามารถท าได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน File Close ว ธ ท 2 คล กป ม Close ( x ) ท แถบเมน ว ธ ท 3 กดแป น <Ctrl> + <W>

12 12 การสร างเอกสารใหม (New) การสร างเอกสารใหม น น เม อผ ใช เป ดโปรแกรมจะเห นได ว าโปรแกรมได สร างไฟล เอกสาร ข นมา เพ อใช งานอย แล ว 1 เอกสาร แต ผ ใช ต องการสร างเพ มข นมาใหม อ ก สามารถท าได หลาย ว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 กดแป น <Ctrl> + <N> ว ธ ท 2 คล กท ป ม New ( ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน ว ธ ท 3 1. คล กเล อกเมน File New 2. คล กเล อก ( )Blank document จากแถบเคร องม อ Task Pane 3. จะได หน าต างเอกสารใหม การก าหนดค าให ก บหน ากระดาษเอกสาร (Page Setup) การก าหนดค าให ก บหน ากระดาษเอกสาร เป นการต งค า เพ อให การแสดงผลหน ากระดาษ เปล ยนแปลงไปตามท ต องการ ม ข นตอนและรายละเอ ยดด งต อไปน 1. คล กเล อกเมน File Page Setup.. 2. คล กเล อกแท บ margins 3. ท Margins ใช ส าหร บก าหนดค าต าง ๆ เก ยวก บขอบกระดาษและท ายกระดาษ 4. ท Orientation ใช ส าหร บก าหนดล กษณะของกระดาษแนวต ง (Portrait) และแนวนอน (Landscape)

13 13 5. คล กเล อกแท บ Paper 6. ท Paper size: ใช ส าหร บก าหนดขนาดของกระดาษ 7. คล กป ม (ok) การเป ดเอกสารเด ม (Open) ค อ การเป ดเอกสารท เคยถ กบ นท กแล ว ข นมาใช งานหร อแก ไขเพ มเต ม ม ข นตอนด งต อไป น 1. คล กเล อกเมน File Open.. หร อกดแป น <Ctrl> + <O> หร อคล กท ป ม Open (ภาพ) 2. คล กเล อกไดรฟ และต าแหน งท ต องการเป ด 3. คล กเล อกช อไฟล ท ต องการเป ด 4. คล กป ม (ภาพ) 5. จะเป ดหน าต างไฟล ท เล อกไว

14 14 การด เอกสารท เป ดใช งาน การด เอกสารท เป ดใช งานอย น น ม ว ตถ ประสงค เพ อตรวจสอบว าม เอกสารอย จ านวนเท าใด ท เป ดใช งานอย และป จจ บ นเอกสารใดท ก าล งแสดงอย นอกจากน ย งสามารถสล บเปล ยน เอกสารท ใช ในป จจ บ นได อ กด วย ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเล อกเมน Window จะปรากฏรายช อเอกสารท ก าล งเป ดใช งานอย (ส งเกตจะม ต วเลขอย หน าช อไฟล เอกสาร) 2. เคร องหมาย ท หน าช อเอกสาร หมายถ งแฟ มเอกสารท ก าล งใช งาน (Active) อย ป จจ บ น ถ าต องการใช เอกสารอ น ก ให คล กเล อกท ช อไฟล เอกสารท ต องการ Note: สามารถสล บเปล ยนเอกสารท ใช ป จจ บ นไปย งเอกสารอ นท เป ดอย โดยกดแป น <Ctrl>+<F6> ม มมอง (View) ต างๆ ใน Microsoft Office Word 2003 ม มมองต าง ๆใน Microsoft Office word 2003 น น แบ งออกเป นหลายม มมองด วยก น ซ ง แต ละม มมองก จะม ล กษณะเด นแตกต างก น โดยสร ปม มมองได ด งน 1. ม มมองปกต (Normal View) 2. ม มมองเค าโครงเว ป (Web Layout View) 3. ม มมองเค าโครงหน ากระดาษ (Print Layout View) 4. ม มมองเค าร าง (Outine View) 5. ม มมองอ าน (Reading Layout View)

15 15 รายละเอ ยดของแต ละม มมองม ด งน 1. ม มมองปกต (Normal View) เป นการก าหนดม มมองให เห นท กๆ ส งท พ มพ ในเอกสาร เหมาะส าหร บพ มพ แก ไขและก าหนดร ปแบบของ ข อความ นอกจากน ย งแสดงตาราง ร ปแบบข อความท ด ง าย ม มมองน จะไม แสดงระยะของขอบกระดาษก บ ข อความ ท าให การแก ไขก ย งเป นไปได อย างรวดเร ว ถ า เอกสารท ใช อย ไม ได แสดงอย ในม มมองปกต ผ ใช สามารถก าหนดด วยเมน (ภาพ ) View Normal 2. ม มมองเค าโครงเว บ (Web Layout View) เป นม มมองในล กษณะเด ยวก บการแสดงผลของเอกสารบนเว บ ค อ ไม ม ระยะขอบกระดาษ ไม ม เส นแบ งหน า ช วยให การอ านข อความในเอกสารเป นไปได ง ายข น ข อความท แสดงให เห นเป นข อความตามความกว างของหน าต างโปรแกรม และต ดตอนให พอด ก บหน าต างท แสดง ข อความ ถ าเอกสารท ก าล งเป ดใช อย ไม ได แสดงอย ในม มมองเค าโครงเว บ ผ ใช สามารถก าหนด ได ด วยเมน (ภาพ) View Web Layout

16 16 3. ม มมองโครงหน ากระดาษ (Print Layout View) ม กเร ยกม มมองน ว า ม มมองเหม อนพ มพ เป น ม มมองท จะแสดงท กอย าง ต งแต ระยะขอบของ กระดาษก บข อความ ท กด าน ร ปภาพ ร ปวาด ตาราง กราฟ รวมท งข อความท ห วกระดาษ และท ายกระดาษ หากแฟ มเอกสารท เป ด ประกอบด วยร ปภาพ จ านวน มาก การเป ดใช ม มมองน จะท างานได ช าท ส ด แต ก เป น ม มมองท เป นท น ยม เน องจากจะแสดงท กอย างท ก าหนดข น ถ าเอกสารท ก าล งเป ดใช อย ไม ได แสดงอย ในม มมองเหม อนพ มพ ผ ใช สามารถก าหนดด วยเมน (ภาพ) View Print Layout 4. ม มมองเค าร าง (Outline View) เป นม มมองท แสดงโครงสร างของเอกสารโดยเฉพาะข อความ โดยไม แสดงร ปภาพ ม มมองประเภทน เหมาะสมส าหร บการจ ดการเน อหา การสล บเปล ยนห วข อ เอกสาร หร อสล บ เน อหา ถ าเอกสารท เป ดใช งานอย ไม ได แสดงอย ในม มมองเค าร าง ผ ใช ก สามารถก าหนดด วย เมน ค าส ง (ภาพ) View Outline

17 17 5. ม มมองอ าน (Reading Layout) เป นม มมองใหม ท สร างข น เพ อการอ านเอกสารโดยเฉพาะ โปรแกรมจะซ อนแถบเคร องม อ (Toolbars) ท ใช งานโดยปกต แล วแสดงเฉพาะแถบเคร องม อม มมองอ าน (Reading Layout Toolbars) ผ ใช สามารถจะขยาย (Zoom Out) ข อความในม มมองอ าน เพ อให ต วอ กษรม ขนาด ใหญ ข น โดยไม ม ผลก บขนาดของต วอ กษรจร งๆ ถ าเอกสารท เป ดใช งานอย ไม ได แสดงอย ใน ม มมองอ าน ผ ใช ก สามารถก าหนดด วยเมน ค าส ง (ภาพ) View Reading Layout Note: เพ อความสะดวกในการเปล ยนม มมอง ผ ใช สามารถก าหนดม มมองโดยการคล กจากป มม มมอง ซ งอย ในบรรท ดเด ยวก นก บ Scrollbar ด งร ป (ภาพ) การเล อกข อความและต วอ กษร การเล อกข อความและต วอ กษร เพ อท จะได ใช ประโยชน จากกล มค าท ได เล อกไว เช น ต องการเปล ยนขนาด เปล ยนฟอนต (แบบต วอ กษร) ต วข ดเส นใต เป นต น สามารถท าได หลาย ว ธ ด งต อไปน 1. ใช แป นบนค ย บอร ด ว ธ ท 1 เล อกเพ ยงบางส วน 1. เล อนเมาส ไปย งต าแหน งเร มต นของข อความหร อต วอ กษรท ต องการเล อก

18 18 2. กดแป น <shift> ค างไว และกดแป นต อไปน กดแป นล กศรใดๆ เช น (<! >,<" >,<# >,< $> กดแป น <Home>,<End>,<Page Up>,<Page Down> 3. ข อความถ กเล อกเป นแถบส ด าตามท ต องการ ว ธ ท 2 เล อกท งเอกสาร การเล อกข อความท งเอกสารให เล อกได ด วยเมน Edit Select All หร อกดแป น <Ctrl>+<A> 2. ใช เมาส ว ธ ท 1 เล อกโดยการ Drag Mouse 1. คล กเมาส ท ต าแหน งเร มต นของข อความ และกดป มเมาส ค างไว 2. ลากเมาส ไปให เก ดเป นแถบส ด าท บข อความท ต องการเล อก 3. ปล อยเมาส เม อเล อกข อความครบท ต องการ

19 19 ว ธ ท 2 เล อกข อความเฉพาะค า 1. เล อนเมาส ไปย งค าท ต องการเล อก 2. ด บเบ ลคล กท ค าท ต องการเล อก 3. ค าท ต องการเล อกจะปรากฏเป นแถบส ด า ว ธ ท 3 เล อกข อความท งบรรท ด 1. เล อนเมาส ไปด านซ ายส ดของข อความในบรรท ดท ต องการ ต วช เมาส จะเปล ยนเป น (ภาพ) 2. คล กเมาส ด านหน าของข อความในบรรท ดท ต องการ 3. ข อความในบรรท ดท ต องการจะปรากฏเป นแถบส ด า ว ธ ท 4 เล อกข อความท งย อหน า 1. เล อนเมาส ไปด านซ ายของย อหน าข อความท ต องการ ต วช เมาส จะเปล ยนเป น (ภาพ) 2. ด บเบ ลคล กท ด านหน าของย อหน าข อความท ต องการ 3. ข อความย อหน าท ต องการจะปรากฏเป นแถบส ด า

20 20 การยกเล กข อความท ถ กเล อกไว การยกเล กการเล อกข อความน น สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กเมาส ในเอกสารส วนใดๆ ก ได 1 คร ง ว ธ ท 2 กดแป นใดๆ ต อไปน ก ได 1 คร ง [เช น <! >,<" >,<# >,< $>,<Home>,<End> <Page Up>,<Page Down>] แถบเคร องม อ (Toolbars) แถบเคร องม อ ค อ ป มของค าส งท ผ ใช สามารถส งงานได โดยตรง เพ อท จะได ร บความสะดวกใน การเร ยกใช ค าส งท ถ กเร ยกใช งานบ อยๆ แถบเคร องม อท ถ กเป ดใช เป นประจ าหร อเป นแถบ เคร องม อมาตรฐานม 2 แถบเคร องม อ ค อ 1. แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) 2. แถบเคร องม อร ปแบบ (Formatting Toolbar) แถบเคร องม อน นสามารถท จะช วยซ อนหร อแสดงได ด วยว ธ ต าง ๆ ด งน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน View Toolbars ช อแถบเคร องม อ

21 21 ว ธ ท 2 คล กป มขวาของเมาส ท บร เวณแถบเคร องม อหร อเมน และเล อกช อแถบเคร องม อ Note: แถบเคร องม อใดเป ดใช งานอย จะม เคร องหมาย หน าช อแถบ เคร องม อน น การขอความช วยเหล อจาก Microsoft Office Word 2003 ระบบขอความช วยเหล อจาก Microsoft Office Word 2003 น นเปร ยบเสม อนก บค ม อการใช งานต างๆ โดยจะม ค าอธ บายท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ซ งส วนมากจะเป นภาษาอ งกฤษ ท าได ด งน 1. คล กเล อกเมน Help Microsoft Word Help..<F1> หร อคล กท ป ม (ภาพ) บนแถบ เคร องม อมาตรฐาน 2. จะปรากฏกรอบค าถามท ต องการขอความช วยเหล อ 3. กรอกข อความท ต องการขอความช วยเหล อ 4. คล กป ม Start searching (ภาพ) หร อกดแป น <Enter> 5. คล กเล อกห วข อท ต องการ 6. จะแสดงข อความตามห วข อท เล อก

22 22 ผ ช วยเหล อ (Office Assistant) Office Assistant ค อ ผ ช วยเหล อของโปรแกรม Microsoft Office ซ งจ ดให ม ห วข อและ ค าแนะน าว ธ ใช เพ อช วยให ผ ใช โปรแกรมท างานและใช โปรแกรมเข าใจง ายมากย งข น โดยม ล กษณะเป นร ปการ ต นหลาย ๆ ล กษณะ หร อกล าวอ กน ยหน ง ค อจะม ความช วยเหล อ ด งน น ว ธ การเร ยกใช งานจ งก คล ายก บระบบความช วยเหล อ ซ งผ ใช สามารถเล อกล กษณะของผ ช วยเหล อได ด งน 1. คล กเล อกเมน Help Show the Office Assistant 2. แสดงต วผ ช วย (Office Assistant) 3. คล กป มขวาของเมาส ท Office Assistant จะปรากฏเมน ล ด 4. คล กเล อกค าส ง Choose Assistant.. 5. คล กป ม (ภาพ) เพ อเล อก Office Assistant ต วอ นๆ 6. คล กป ม (ภาพ) เพ อตอบตกลงการเล อก Office Assistant ต วอย าง ต วผ ช วย Office (Office Assistant)

23 23 การออกจากโปรแกรม Microsoft Office Word 2003 การออกจากโปรแกรม สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน (เม อเป ดไฟล ใช งานเพ ยง 1 ไฟล ) ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน File Exit ว ธ ท 2 คล กป ม Close ( ) บน Title Bar ว ธ ท 3 ด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ ของโปรแกรม ( ) บน Title Bar ว ธ ท 4 กดแป น <Alt> + <F4> Note: เม อใช ค าส งป ดโปรแกรม แต ย งไม ได บ นท กท ม การแก ไข ก จะม กรอบโต ตอบ ด งร ป ตอบ Yes เม อต องการบ นท กข อม ล และป ดโปรแกรม ตอบ No เม อไม ต องการบ นท กข อม ล และต องการป ดโปรแกรม ตอบ Cancel เม อต องการยกเล กค าส งการป ดโปรแกรมคร งน และจะกล บเข าส โปรแกรม Word

24 24 การตกแต งเอกสาร การย ายและการค ดลอกข อความ การย ายข อความและการค ดลอกข อความน นม ข นตอนคล ายก น สามารถท าได หลายว ธ ด งต อไปน การย ายข อความโดยการ Drag and Drop ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการย าย (Move) 2. เล อนต วช เมาส ไปย งแถบส ท เล อกไว 3. คล กและลากเมาส ข อความท เล อกไปย งต าแหน งท ต องการ (ส งเกตต วช เมาส จะม ล กษณะ ด งน ) 4. ปล อยป มเมาส ข อความจะวางลงในต าแหน งด งร ป

25 25 การค ดลอกข อความโดยการ Drag and Drop ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการค ดลอก (Copy) 2. เล อนต วช เมาส ไปย งแถบส ท เล อกไว 3. กดแป น <Ctrl> ค างไว คล กและลากเมาส ข อความท เล อกไปย งต าแหน งท ต องการ (เมาส จะม ล กษณะด งน ) 4. ปล อยป มเมาส ข อความจะวางลงในต าแหน งด งร ป

26 26 Note: ผ ใช ย งสามารถย ายหร อค ดลอกข อความได โดยการกดป มขวาของเมาส ค างไว แล วลาก (Drag) ข อความท เล อกเม อปล อยป มเมาส เมน ล ด (Pop-up Menu) จะแสดงต ดเล อกท ใช งานส าหร บการ ย ายและค ดลอก การย ายข อความโดยใช ค าส ง Cut + Paste 1. เล อกข อความท ต องการย าย 2. คล กป ม Cut บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit Cut (เม อใช ค าส ง Cut แล วข อความท ถ กเล อกไว จะถ กต ดเก บไว ในหน วยความจ า ให ส งเกตจะเห นว าข อความ ต นฉบ บหายไป) 3. คล กต าแหน งท ต องการวางข อความท ได ย ายไว (ถ าต องการย ายข อความไปย งเอกสารอ ก ฉบ บหน ง ให สล บไปท เอกสารน น)

27 27 4. คล กป มPaste บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit Paste 5. ข อความวางลงในต าแหน งด งร ป การค ดลอกข อความโดยใช ค าส ง Copy + Paste 1. เล อกข อความท ต องการค ดลอก

28 28 2. คล กป ม Copy ( ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit copy 3. คล กต าแหน งท ต องการวางข อความท ได ค ดลอกไว (ถ าต องการค ดลอกข อความไปย ง เอกสารอ กฉบ บหน งให สล บไปท เอกสารฉบ บน น) 4. คล กป ม Paste ( ) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อเล อกเมน Edit Paste 5. ข อความวางลงในต าแหน งด งร ป

29 29 การก าหนดค าต างๆ ให ก บต วอ กษร การก าหนดค าต างๆ ให ก บต วอ กษรน นสามารถปร บจากแถบเคร องม อร ปแบบได อย างง าย โดยการปร บค าต างๆ น นประกอบไปด วยล กษณะของแบบอ กษรในล กษณะต างๆ ด งน ร ปแบบอ กษรหร อฟอนต ร ปแบบอ กษรม กจะพ ดก นต ดปากว า ฟอนต จ าม ร ปแบบท แตกต างก นมาก ซ งร ปแบบ อ กษรจะแบ งออกเป น 2 ประเภทด วยก น ค อ 1. Complex Scripts ค อ ร ปแบบอ กษรท ใช ภาษาไทยเพ ยงอย างเด ยว 2. Latin Text ค อ ร ปแบบอ กษรท ใช เปล ยนให ก บอ กษรท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ผ ใช สามารถเปล ยนร ปแบบอ กษร ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการเปล ยนร ปแบบอ กษร 2. คล กเล อกร ปแบบฟอนต จากรายการร ปแบบอ กษรท ให มา 3. ร ปแบบอ กษรจะเปล ยนไปตามแบบท ได เล อกไว

30 30 Note: การเล อกร ปแบบอ กษรท ใช ก บภาษาไทยน น ควรเล อกร ปแบบอ กษรท ช อลงท ายด วย Upx เช น AngsanaUPC, CordiaUPC เป นต น ซ งฟอนต อ น ๆ อาจไม สามารถแสดงภาษาไทย เช น Arial,Time New Roman เป นต น แต ถ าใช ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 2000 หร อ Microsoft Windows XP ผ ใช ควรเล อกร ปแบบอ กษรท ม ช อลงท ายด วย New เช น Angsana Bew ม ฉะน นแล วจะเก ดป ญหาการแสดงผลข อความท เป นภาษาอ งกฤษและ ภาษาไทยใช ร ปแบบอ กษรไม ตรงก น 2. ถ าเล อกข อความท เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษปนก น อาจพบว าในช องร ปแบบอ กษร ด งน ( ) ท งน อาจเน องมาจากข อความท เล อกอาจม ร ปแบบอ กษรมากกว า 1 แบบ) การเปล ยนขนาดของฟอนต การเปล ยนขนาดของฟอนต ค อการท าให ขนาดต วอ กษรใหญ ข นหร อเล กลงตามขนาดท ต องการ ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความซ งต องการเปล ยนขนาดของฟอนต ของข อความน น 2. คล กเล อกขนาดของฟอนต จากรายการร ปแบบอ กษรท ให มา 3. เล อกขนาดของฟอนต ท ต องการ

31 31 Note: ขนาดต วอ กษรสามารถท จะกรอกต วเลขลงไปในช องโดยไม เล อกขากขนาดท ม ก ได แต ต วเลขท กรอกต องเป นจ านวนเต มบวก ระหว าง 1 ถ ง อ กษรต วหนา อ กษรต วเอ ยง และอ กษรข ดเส นใต ร ปแบบอ กษร ขนาดอ กษร สามารถปร บได จากแถบเคร องม อร ปแบบ ซ งสามารถปร บต ว อ กษรเน นให หนา เอ ยง หร อข ดเส นใต ได ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการปร บเปล ยน 2. เล อกบนแถบเคร องม อร ปแบบ คล กเมาส ป ม Bold ( ) เพ อท าให ต วอ กษรท เล อกหนา คล กเมาส ป ม Italic ( ) เพ อท าให ต วอ กษรท เล อกเอ ยง คล กเมาส ป ม Underline ( ) เพ อท าให ต วอ กษรท เล อกข ดเส นใต 3. ผลล พธ จากการปร บเปล ยน

32 32 ส ต วอ กษร Microsoft Office Word สามารถก าหนดส ให ก บต วอ กษรได เพ อใช เน นข อความต างๆ ใน เอกสาร ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกข อความท ต องการก าหนดส ให ก บต วอ กษร 2. คล กเมาส ป ม Font Color ( ) บนแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ และเล อกส ท ต องการ 3. ต วอ กษรท เล อกไว จะเปล ยนส ตามท ผ ใช เล อก (จากต วอย างเล อกส เทา 40%)

33 33 ล กษณะพ เศษอ นๆ Microsoft Office Word สามารถก าหนดล กษณะพ เศษอ นๆ ได อ ก เช น ต วอ กษรยก (Superscript) ต วอ กษรห อย (Subscript) ข ดเส นใต 2 เส น (Double Underline) เป นต น ซ งสามารถ ก าหนดได ด งน 1. คล กเล อกข อความท ต องการปร บเปล ยน 2. คล กเล อกเมน Format Font 3. จะปรากฏหน าต าง Font และคล กเล อกแท บ Font 4. คล กเล อกล กษณะพ เศษท ต องการ 5. คล กป ม (ok)

34 34 ความหมายของหน าต าง Font ช อฟอนต ความหมาย Complex scripts font เล อกแบบของ Font ให ก บภาษาไทย Latin text font เล อกแบบของ Font ให ก บภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ Font Style เล อกร ปแบบล กษณะของ Font เช น Windows, Windows Size ขนาดของต วอ กษร เช น Windows14, Windows 16 Font color ส ของต วอ กษร เช น Windows, Windows Underline Style ล กษณะของเส นใต เช น Windows, Windows Strikethrough ต วอ กษรข ดท บ เช น Windows Double strikethrough ต วอ กษรข ดท บค เช น Windows Superscript ต วอ กษรต วยก เช น Windows Windows Subscript ต วอ กษรต วห อย เช น Windows Windows Shadow ต วอ กษรเงา เช น Windows Outline ต วอ กษรเค าร าง เช น Emboss ต วอ กษรน นข น เช น Winnddoowss Engrave ต วอ กษรรอยจาร กลส กลาย เช น Winnddoowss Small caps ต วอ กษรพ มพ ใหญ ขนาดเล ก เช น WINDOWS All caps ต วอ กษรพ มพ ใหญ ท งหมด เช น WINDOWS Hidden ซ อนต วอ กษร

35 35 Text Effects ผ ใช สามารถก าหนดข อความให ม ล กษณะพ เศษได หลายร ปแบบ การท าข อความ เคล อนไหว (Animation) ก เป นอ กร ปแบบหน งท น าสนใจ 1. คล กเล อกข อความท ต องการท า Text Effects 2. คล กเล อกเมน Format Font.. 3. จะปรากฏหน าต าง Font และเล อกแท บ Text Effects 4. คล กเล อกร ปแบบ Animations ท ต องการ 5. คล กป ม (ok) การจ ดการเก ยวก บย อหน า (Paragraph) การจ ดแนวข อความ (Alignment) การจ ดแนวข อความช วยท าให สร างเอกสารต างๆ ได ง ายข น โดยสามารถก าหนดให ข อความหร อย อหน าต างๆ จ ดช ดด านใดด านหน งของเอกสารได ม ให เล อก 5 แบบด งน 1. ข อความจ ดช ดซ าย (Align Left) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน น ๆ คล กเมาส ท ป ม Align Left ( )

36 36 2. ข อความจ ดก งกลาง (Center) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Center 3. ข อความจ ดช ดขวา (Align Right) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Align Right 4. ข อความจ ดช ดซ ายและขวา (Justify) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Justify

37 37 5. ข อความให ระยะห างของเว นวรรคของย อหน าให เท าก นและจ ดช ดชวา (Distributed) ม ข นตอนด งต อไปน คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ คล กเมาส ท ป ม Distributed Note: ผ ใช ย งสามารถก าหนดการจ ดวางข อความในร แบบต างๆ ได จากเมน Format Paragraph ใน ส วนของ Alignment ซ งจะม ให เล อกหลายแบบด วยก น เช น Thai Distribute การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า การก าหนดระยะห างย อหน า ท าเพ อให ย อหน าท พ มพ หลายย อหน า ม ระยะห างมากหร อ น อยกว าท ก าหนด เพ อให เอกสารเก ดความสวยงาม ซ งจะม ให เล อก 2 ส วนด วยก น ค อ ก อนย อหน า และหล งย อหน า ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ 2. คล กเล อกเมน Format Paragraph 3. คล กเล อกระยะห างย อหน าท ต องการ (Spacing) Before ค อ ระยะห างระหว างย อหน าป จจ บ นก บย อหน าท อย ก อนหน า After ค อ ระยะห างระหว างย อหน าป จจ บ นก บย อหน าท อย ถ ดไปด านล าง 4. คล กป ม (ok) 5. จะปรากฏระยะห างระหว างย อหน าตามท ได ก าหนดไว

38 38 การก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด การก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด ท าเพ อท จะให บรรท ดต างๆ ในย อหน าน นม ความห าง ก นหร อช ดก นในแต ละบรรท ด ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ 2. คล กเล อกเมน Format Paragraph

39 3. คล กเล อกระยะห างระหว างบรรท ดท ต องการ (Line Spacing) Single ค อ ระยะห างระหว างบรรท ด 1 บรรท ด 1.5 Lines ค อ ระยะห างระหว างบรรท ด 1.5 บรรท ด Doublel ค อระยะห างระหว างบรรท ดเป น 2 เท า At least ค อ ระยะห างระหว างบรรท ดปกต Exactly ค อ ระยะห างระหว างบรรท ดช ดพอด Multiple ค อ ระยะห างระหว างบรรท ดเป น 3 เท า 4. คล กป ม (ok) 5. จะปรากฏระยะห างระหว างบรรท ดตามท ได ก าหนดไว 39

40 40 การก าหนดก นหน าหร อก นหล ง (Indents) การก าหนดก นหน าหร อก นหล ง เป นการก าหนดขอบเขตของข อความในเอกสารไม ให เก น ขอบเขตท ก าหนดไว ขอบเขตต างๆ น นแบ งเป น 3 ประเภท ค อ ก นหน าบรรท ดแรก ก นหน า บรรท ดต อๆ ไป และก นหล ง ( ) เร ยกว า First Line Indent ค อ การก าหนดก นหน าเฉพาะบรรท ดแรกบรรท ดเด ยว ( ) แบ งเป น 2 ส วน ค อ ( ) เร ยกว า Hanging Indent ค อ การก าหนดก นหน าส าหร บบรรท ดต อๆ ไปจากบรรท ด แรก ( ) เร ยกว า Left Indent ค อ การก าหนดก นหน าท ง First Line Indent และ Hanging Indent ไปพร อมก น ( ) เร ยกว า Right Indent ค อการก าหนดก นหล งให ก บย อหน าท เล อก การก าหนด First Line Indent การก าหนด First Line Indent สามารถก าหนดได ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมาส ให ต วแทรกข อความปรากฏท ต าแหน งใดก ได ในย อหน าน นๆ 2. คล กเมาส ไปท ป ม (ภาพ) ค างไว 3. เล อนเมาส ไปย งต าแหน งท ต องการก าหนดก นหน าบนเส นบรรท ด 4. ปล อยป มเมาส 5. จะได ก นหน าตามท ต องการ