บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 แนะน า Microsoft Excel"

Transcription

1 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม ต เม อ ม การแก ไขต วเลขท เก ยวข อง น าเสนอข อม ลได ท งรายงาน ฟอร ม และกราฟล กษณะต างๆ รวมท งฟ งก ช น ประมวลผลในล กษณะฐานข อม ล เพ อสะดวกต อการส บค น หร อท ารายงาน ความสามารถของโปรแกรม เหมาะก บงานค านวณประเภทต างๆ เช น เลขท วๆ ไป, ค าทางสถ ต, เลขตร โกณฯ, ค าทาง การเง น, ค านวณเก ยวก บว นท ระบบค าส งเป นมาตรฐานเด ยวก บโปรแกรมอ นในตระก ลเด ยวก น ท าให สามารถเร ยนร โปรแกรมอ นๆ ได โดยอ างอ งก บโปรแกรม Microsoft Excel ช ดน หร อผ ใช ท ศ กษาโปรแกรม อ นมาแล ว ก สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ได สะดวก ระบบค าส งม หลากหลายให เล อกใช งาน ท งแบบเมน ค าส ง, ป มล ด, ไอคอนในแถบเคร องม อ (Toolbars), เมน จากการคล กป มขวาของเมาส การคล กป มขวาของเมาส จะเร ยกเมน ค าส งท เก ยวข องก บล กษณะงานให โดยอ ตโนม ต จ ดการก บข อม ลภาษาไทยได ถ กต องการหล กพจนาน กรมไทย สามารถเต มข อม ลล าด บ ได โดยอ ตโนม ต (Auto Fill) ช วยสร างส ตรค านวณได ง าย และรวดเร วด งเนรม ต ด วยความสามารถ Function Wizard ท าให ไม ต องเส ยเวลาจดจ าร ปแบบการใช ส ตรค านวณแบบต าง ๆ สร างกราฟ และแก ไข-ปร บปร งได อย างรวดเร ว ด วย Chart Wizard ท าให สามารถเนรม ตกราฟ ได หลากหลายร ปแบบ เช น กราฟเส น, กราฟแท ง, กราฟวงกลม, กราฟพ นท ท งในล กษณะ ภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต จ ดการข อม ลส าหร บงานฐานข อม ลได อย างยอดเย ยม ด วยความสามารถท เก อบเท ยบเท า โปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเฉพาะงาน เช น เร ยงข อม ล, ค นหาข อม ล, ท ารายงานสร ปผลแบบ ต างๆ

2 2 การใช งานโปรแกรม การเร ยกโปรแกรม Microsoft Excel ม ล กษณะเด ยวก บการเร ยกโปรแกรมต างๆ โดยคล กเมาส ท ป ม Start แล วเล อกรายการ Program, Microsoft Excel หน าต างโปรแกรม หน าต างโปรแกรมของ Microsoft Excel ม ล กษณะไม แตกต างจาก Microsoft Word มากน ก เพ ยงแต พ นท ท างานจะม ล กษณะเป นตารางย อยๆ เร ยกว า Sheet และประกอบด วยส วนประกอบต างๆ ด งน Menu Bar แถบเมน Title Bar แสดงช อไฟล เอกสาร Formula Bar แถบส ตร Toolbar แถบเคร องม อ Name Box แสดงต าแหน งเซลล Active Cell ต าแหน งเซลล ป จจ บ น Cell Pointer ต าแหน งเมาส Sheet Tab แท บแผ นงาน Drawing Toolbar แถบเคร องม อวาด Status Bar แถบสถานะ Office Assistant ผ ช วย ให ค าแนะน าต างๆ Task Pane แถบงาน

3 3 แถบส ตร และแถบแสดงสถานะ แถบส ตร (Formula Bar) และแถบสถานะ (Status Bar) เป นองค ประกอบของจอภาพการท างาน ซ ง ผ ใช ม กจะละเลยไม สนใจต อองค ประกอบ 2 ช นน แต หล กการใช งานท ถ กต ององค ประกอบ 2 ช นน ม ความส าค ญมาก โดยแถบส ตร จะเป นส วนท แสดงข อม ลจร ง ณ ต าแหน งเซลล ขณะท แถบสถานะ จะเป น ส วนท แสดงข อความท จ าเป นต างๆ ขณะก าล งใช งานโปรแกรมอย แถบส ตรและแถบสถานะสามารถควบค ม ให แสดง หร อไม ให แสดง ได โดย View, Formula Bar View, Status Bar ก าหนดให แสดง/ไม ให แสดงแถบส ตร หนดให แสดง/ไม ให แสดงแถบแสดงสถานะ แผ นงาน (Sheet) พ นท ท างานของ Microsoft Excel เร ยกว า Worksheet หร อ Sheet หร อแผ นงาน โดยใน 1 แผ นงาน จะประกอบด วยบรรท ดในแนวต งและบรรท ดในแนวนอน ซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า คอล มน (Column) ม 256 คอล มน บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว (Row) ม 65,536 แถว เซลล (Cell) การท างานในแผ นงานจะกระท า ณ จ ดต ดก นของแถวและคอล มน โดยข อม ล 1 รายการ หร อข อม ล 1 ข อม ล จะพ มพ ณ ต าแหน งท เป นจ ดต ดก นน เสมอ และเร ยกจ ดต ดก นของแถวและคอล มน ในแผ นงานว า เซลล (Cell) การใช งานเซลล ในแผ นงาน จะอาศ ยช อเร ยกท เก ดจากการผสมก นของช อเร ยกคอล มน ตามด วยช อ เร ยกแถว โดยช อเร ยกคอล มน จะเป นด วยต วอ กษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV ในขณะ ท ช อเร ยกแถวจะเป นต วเลข ด งน นช อเร ยกเซลล จะอย ในล กษณะของ ต วอย างการเร ยกเซลล ช อเซลล = <ช อคอล มน ><ต วเลขแถว> ท างานก บเซลล ในแถวท 10 คอล มน J เร ยกว า J10 ท างานก บเซลล ในแถวท 250 คอล มน CZ เร ยกว า CZ250 แถบค าส ง (Menu Bar) แถบค าส งของ Microsoft Excel จะม การแสดงผลแบบย อ ค อ โปรแกรมจะย บค าส งท ไม ค อยได เร ยกใช งาน และแสดงผลเม อม การคล ก เมาส ค างไว ส กคร หร อเม อม การคล กท ป มขยายแถบค าส ง การควบค มแถบค าส งให แสดงแบบย อ หร อแบบเต มท าได โดย เล อกค าส ง Tools, Customized คล กบ ตรรายการ Options

4 4 คล กเล อกรายการ Always show full menus เพ อเล อกให โปรแกรมแสดงรายการค าส งแบบเต มท ก คร งท ม การเร ยกใช เมน แถบเคร องม อ (Toolbar) แถบเคร องม อ ส วนควบค มการท างานท แบ งเป นหมวดหม โดยใช ป มเคร องม อต างๆการเป ดใช งาน หร อป ดแถบเคร องม อ ใช ค าส ง View, Toolbars โดยแถบเคร องม อท ม เคร องหมาย น าหน า แสดงว า ก าหนดให แสดงผลบนจอภาพ โดยปกต โปรแกรมจะแสดงแถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) และแถบเคร องม อ จ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ในเร ยงต อก นในแนวเด ยวท าให ไม สามารถแสดงป มเคร องม อได ครบท ก ป มสามารถแก ไขได โดยน าเมาส ช ท ส ญล กษณ ของแถบเคร องม อท ต องการย ายต าแหน ง แล วลากไปปล อย ณ ต าแหน งท ต องการ หร อจะเล อกค าส ง Tools, Customized คล กบ ตรรายการ Options

5 5 คล กเล อกรายการ Show Standard and Formatting toolbars on two rows เพ อควบค มให แถบ เคร องม อมาตรฐาน และจ ดร ปแบบ แยกแสดงผลเป น 2 บรรท ด แถบเคร องม อแบบฝ งต ว/แบบลอยต ว โดยปกต แถบเคร องม อจะอย ในสภาวะฝ งต ว แต ผ ใช อาจจะเผลอลากออกมาจากจอภาพเป นแถบ เคร องม อแบบลอยต ว ซ งไม สะดวกเน องจากไปบ งพ นท ท างานบางพ นท การย ายต าแหน งแถบเคร องม อให ใช การน าเมาส ช ท ส ญล กษณ ของแถบเคร องม อท ต องการย ายต าแหน ง แล วลากไปปล อย ณ ต าแหน งท ต องการ ร ปแสดงแถบเคร องม อแบบฝ งต ว และแบบลอยต ว ร จ กแถบเคร องม อ

6 6 ป มเคร องม อ แถบเคร องม อจะม ป มเคร องม อเฉพาะ ท าหน าท แตกต างออกไปตามฟ งก ช นงานท ก าหนดในป ม ท งน ผ ใช สามารถควบค มป มเคร องม อได เช น การเพ ม ลบ หร อย ายต าแหน งป มเคร องม อ ให เล อกค าส ง Tools, Customized คล กเล อกบ ตรรายการ Commands เล อกหมวดค าส ง/ค าส ง แล ว ลากไปปล อยในแถบเคร องม อ ค ย ล ดการย ายต าแหน งป มเคร องม อ หร อลบป มเคร องม อ ให น าเมาส ช ท ป มท ต องการ แล วกด A ค างไว แล วลากย ายต าแหน ง หร อลากออกจากแถบเคร องม อเพ อลบป มท เล อก ป มเคร องม อท ควรน าใส ในแถบเคร องม อ Standard ค อ Paste Special การค นสภาพแถบเคร องม อท ม การปร บแต งแก ไขให เล อก ค าส ง Tools, Customized แล วคล ก เล อกบ ตรรายการ Toolbars คล กเล อกแถบเคร องม อท ต องการค นสภาพ คล กป ม Reset

7 7 ป มเคร องม อแต ละป ม สามารถปร บเปล ยนร ปภาพได โดยเข าส ค าส ง Tools, Customized จากน น ให คล กขวาท ป มเคร องม อท ต องการแก ไข จะปรากฏเมน ด งน ป ดโปรแกรม ค ย ล ดควบค มแถบค าส งและแถบเคร องม อ F10 หร อ Alt เป ด/ป ดการเล อกเมน Tab หร อ Shift+Tab เล อกค าส งต างๆ ของเมน Ctrl+Tab หร อ Ctrl+Shift+Tab เล อกแถบเคร องม อต างๆ Enter ส งงาน Shift+F10 แสดงค าส งล ด Alt+Spacebar เป ด Control Menu ของหน าต างโปรแกรม ป มล กศร เล อนรายการตามท ศทาง Home หร อ End เล อนไปค าส งแรก, ค าส งส ดท าย Esc ป ดเมน ค าส ง, ยกเล กการเล อกค าส ง Ctrl+7 เป ด/ป ดการแสดง Standard Toolbar การป ดโปรแกรม Microsoft Excel ก ม ล กษณะเด ยวก บ โปรแกรมอ นๆ โดยเล อกค าส ง File, Exit หร อใช ค ย ล ด A$ หร อคล กเมาส ท ป ม Close กรณ ท ไฟล เอกสารย งไม ได บ นท ก โปรแกรมจะสอบถามการบ นท กไฟล ก อน

8 8 ข อจ าก ดต างๆ ของ Excel การเป ดไฟล ข นอย ก บหน วยความจ าของคอมพ วเตอร ขนาดของแผ นงาน (Worksheet size) 65,536 แถว 256 คอล มน ความกว างคอล มน 255 อ กขระ ความส งของแถว 409 pt ความยาวของข อม ลในเซลล 32,767 อ กขระ โดยแสดงในเซลล ได เพ ยง 1,024 ต ว จ านวนแผ นงานต อไฟล ข นอย ก บหน วยความจ าของคอมพ วเตอร จ านวนส ท สามารถเล อกใช ได ต อไฟล 56 ส จ านวนสไตล ต อไฟล 4,000 สไตล การซ มหน าต าง 10% - 400% การค นค า (Undo levels) 16 ล าด บ จ านวนฟ ลด ต อฟอร ม 32 จ านวนทศน ยม 15 หล ก ค าส งส ด E307 ค าต าส ด E307 ความยาวของอ กขระในส ตร 1,024 จ านวนช วงข อม ล (Range) 2,048 Arguments ในแต ละฟ งก ช น 30 จ านวนการซ อนก นของฟ งก ช น 7 จ านวนฟ งก ช นต อไฟล 329 ว นท เร มต นของระบบ January 1, 1900 ว นท ส ดท ายของระบบ December 31, 9999

9 9 เทคน คการท างานก บข อม ล การท างานก บข อม ลในแผ นงาน จะต องใช ท ง Cell Pointer และ Range ด งน นถ าสามารถควบค ม Cell Pointer และ Range ได ด จะช วยให การท างานเป นไปอย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ การเล อน Cell Pointer Cell Pointer บ งบอกให ผ ใช ทราบว า ขณะน ก าล งท างานอย ณ เซลล ใด ด งน น การท างานใดๆ ก ตามจะต องพ จารณาต าแหน งของ Cell Pointer เสมอ และผ ใช จะท างานได ด เพ ยงใดอย ท ความสามารถในการเล อน Cell Pointer ว ารวดเร วหร อไม ด งน นก อนจะศ กษาในห วข อการป อน - แก ไข ข อม ล และการจ ดแต งข อม ลแบบต างๆ ศ กษาถ งค าส งและป มควบค มในการเล อน Cell Pointer ก อน ด งน ป มล กศร QRZY เล อนคร งละ 1 เซลล ป ม NO เล อนข น, ลง 1 จอภาพ ป ม <Home> เล อนไปต นคอล มน ป ม C พร อม QRZY เล อนไปส ดท ศล กศร ป ม <Ctrl> <Home> เล อนไปเซลล A1 ป ม <Ctrl> <End> เล อนไปเซลล ส ดท าย ป ม % เล อนไปต าแหน งท ระบ ระบ ต าแหน งท จะเป นเช น A500 การเล อนแถบด วย Scroll Bar โดยเล อนไปย งต าแหน งและท ศทางท ต องการตามการเล อนของ เมาส ถ ากดป ม <Scroll Lock> ให ท างาน การเล อนข อม ลจะเล อนเฉพาะในแผ นงาน จอภาพไม เล อน ตามไปด วย

10 10 การด บเบ ลคล กท เส นขอบเซลล ด านท ต องการ จะเป นการเล อน Cell Pointer ไปส ดขอบข อม ล ของด านน นๆ เช น ถ าต องการไปส ดข อม ลด านขวา ก ด บเบ ลคล กท ขอบเซลล ด านขวา เป นต น ขอบเซลล ซ งสามารถด บเบ ลคล ก เพ อเล อน Cell Pointer ได การป อนต าแหน งเซลล ในช อง Name Box ของแถบส ตร ป อนต าแหน งเซลล ใน Name Box เม อม การเล อนจอภาพ โดยท ย งไม ได คล กเมาส และต องการกล บไปย งต าแหน ง Cell Pointer เด มให กด <Ctrl><Backspace> ช วงข อม ล (Range) การก าหนดช วงข อม ล หมายถ ง การเล อกข อม ลหลายๆ เซลล ท สนใจ เพ อท างานใดงานหน งพร อมๆ ก น เช น เล อกข อม ลในเซลล A1 ถ งเซลล A10 เพ อลบท งในคร งเด ยว การก าหนดช วงข อม ล จะใช หล กของ การระบายแถบส (Selection) ด งน กรณ ท ใช เมาส Mouse Pointer ช ณ ต าแหน งเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฏแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยเมาส กรณ ใช แป นพ มพ Cell Pointer อย ในเซลล เร มต น กดป ม S ค างไว แล วกดป มล กศร จะปรากฏแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยป มบนแป นพ มพ

11 11 เทคน คเก ยวก บการก าหนดช วงข อม ล การก าหนดช วงข อม ลท ง Sheet ใช เมาส คล กท ป มเล อกท งหมด (Selection Button) ของ Sheet คล กป ม Select all เพ อ เล อกท งซ ท หร อกดป ม Ca การก าหนดช วงข อม ลท งแถว ใช เมาส คล ก (หร อ Drag) ท ต วเลขก าก บแถว หร อใช กดป ม <Shift><Spacebar> การก าหนดช วงข อม ลท งคอล มน ใช เมาส คล ก (หร อ Drag) ท ต วอ กษรก าก บคอล มน หร อใช กดป ม <Ctrl><Spacebar> การก าหนดช วงแบบไม ต อเน อง ใช หล กการคล ายก บการเล อกแบบช วงต อเน อง แต สามารถ ก าหนดช วงอ นๆ โดยการกดป ม C ค างไว สร างช วงข อม ลแรก กดป ม C ค างไว แล วสร างช วงท สอง

12 12 สร างช วงข อม ลอย างรวดเร ว กรณ ท ม เน อหาจ านวนมาก การสร างช วงข อม ลด วยแป นพ มพ จะสะดวกกว าใช เมาส คล กในเซลล เร มต นท ต องการก าหนดช วง แล วกดป ม S ค างไว พร อมก บป ม C จากน นกดป มล กศรตามท ศทาง เช น ม ข อม ลจ านวน 100 แถว 20 คอล มน โดยเซลล เร มต นค อ A1 ให ทดลองจาก คล กเมาส ท เซลล A1 กดป ม CBR จะปรากฏแถบส เล อกข อม ลไปจนส ดคอล มน 20 กดป ม FBY จะปรากฏแถบส เล อกข อม ลไปจนส ดแถวท 100 หร ออาจจะใช เทคน คการกดป ม S ขณะเล อนต าแหน งด วย % เช น เล อนต วช ต าแหน งไป เซลล A10 จากน นกดป ม % พ มพ ต าแหน งเซลล ปลายทาง F500 จากน นกดป ม S แล วตามด วย E จะเป นการสร างช วงข อม ลต งแต A10 ถ ง F500 หร อจะระบ เป น A10:F500 ตรงๆ ก ได ส าหร บการสร างช วง แบบไม ต อเน องด วย % ให ใช เคร องหมาย, ค นระหว างช วงแต ละช วง ค ดลอกข อม ล พ มพ ช วงข อม ลใน Name Box แล วกดป ม E การค ดลอกข อม ลจากต าแหน งหน งไปต าแหน งหน ง นอกจากการใช ค าส ง Edit, Copy / Edit, Paste ย งสามารถใช เทคน คการลากเมาส พร อมๆ ก บการกดป ม C ค างไว ย ายข อม ล การย ายข อม ลจากต าแหน งหน งไปต าแหน งหน ง นอกจากการใช ค าส ง Edit, Cut / Edit, Paste ย ง สามารถใช เทคน คการลากเมาส ไปปล อย ณ ต าแหน งท ต องการ การยกเล กการท างาน (Undo) ในการท างานใดๆ ถ าพบว าใช ค าส งผ ดพลาด หร อต องการยกเล กการท างานน นๆ หล งจากท ได ผ าน การใช งานค าส งไปแล ว Word ม ค าส งช วยยกเล กการท างานได โดยใช ค าส ง Edit, Undo ท งน ค าส ง Undo จะ ม ข อความตามท าย แล วแต ค าส งท ใช ก อนหน า ค าส ง Undo ของ Word จะบ นท กการท างานย อนหล ง 100 คร ง ด งน นสามารถยกเล กค าส งท เคยใช งานไปได ถ ง 16 ระด บหร อคล กป มเคร องม อ หร อใช ค ย ล ด Cz ม มมองจอภาพ (Zoom View) ม มมองจอภาพ เป นส วนท ช วยให สามารถแสดงเน อหาอย างช ดเจน เน องจากแผ นงานม ขนาดโตก ว าจอภาพ ด งน นถ าต องการย อ/ขยายพ นท งานท เล อก ก สามารถปร บค าม มมองได โดยเล อกค าส ง View, Zoom หร อจะใช การเล อกข อม ลก อน แล วจ งใช ค าส งก ได ซ งจะม ผลเฉพาะพ นท ท ๆ เล อกเท าน น

13 13 ค ย ล ดท ควรทราบ F1 Help F2 Edit F3 paste name ใช เร ยกช อท ต งข นน ามาใส ในส ตร F4 เปล ยนหร อใส เคร องหมาย $ ในต าแหน งอ างอ งบนส ตร F4 ทวนค าส งล าส ดซ า F5 Go to เพ อไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการ F9 ส งค านวณ Ctrl+Alt+F9 ส งค านวณเพ อแก ไข Recalculation Bug Shift+F9 ส งค านวณเฉพาะ active sheet Ctrl+Click เล อกเซลล ท ไม ต ดต อก นให เป นกล มเซลล Ctrl+Enter บ นท กซ าลงไปในกล มเซลล Alt+Enter ข นบรรท ดใหม ในเซลล เด ม Ctrl+จ ด ใช ก บพ นท เซลล ท เล อกไว เพ อส ารวจขอบเขตพ นท Ctrl+Home กล บไปย งเซลล ซ ายบนส ด Ctrl+End ไปเซลล ขวาล างส ด Ctrl+; ใส ว นเด อนป Ctrl+: ใส เวลา Ctrl+c Copy Ctrl+v Paste (เท ยบเท าก บการกด Enter) Ctrl+x Cut Ctrl+s Save End,ล กศร ไปเซลล ส ดทางในท ศน น Shift+End,ล กศร เล อกต งแต เซลล ท ใช อย ไปจนถ งเซลล ส ดทางในท ศน น ล กศร เล อก ส วนต างๆของกราฟ Alt+F11 สล บหน า Window ระหว าง Excel ก บ VBE

14 14 การป อนและแก ไขข อม ล ข อม ลท ป อนในแผ นงานของ Microsoft Excel จะม การแบ งประเภทไว หลายประเภท และม หล กการป อนข อม ลท แตกต างจากการป อนผ านโปรแกรมประมวลผลค า ค อ จะต องป อนข อม ล 1 ข อม ลต อ 1 เซลล ยกเว นการป อนส วนท เป นค าอธ บายท สามารถป อนต อเน องได เล อน Cell Pointer ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการ พ มพ ข อม ล โดยข อม ลจะปรากฏในแถบส ตร (Formula Bar) ด งน ประเภทข อม ล ตรวจสอบความถ กต อง ถ าผ ดใช ป ม Back Space ลบแก ไข ข อม ลถ กต องสามารถปฏ บ ต ด งน o กดป ม E หร อกดป มล กศรเพ อเล อนต าแหน ง Cell Pointer หร อใช เมาส คล กท ไอคอนเคร องหมาย ใน Formula Bar ถ าต องการยกเล กการป อนข อม ล สามารถปฏ บ ต ด งน o กดป ม ESC หร อใช เมาส คล กท ไอคอนเคร องหมาย ใน Formula Bar Text ข อม ลท ไม น าไปค านวณ ม ความยาวไม เก น 32,000 อ กขระ จ ดช ดซ ายของเซลล โดยอ ตโนม ต ต วเลข/ส ตร/สมการต างๆ ท ต องการท าให เป น Text จะต องใช เคร องหมาย Single Quote น าหน า ข อม ลม ความยาวมากกว าความกว างของเซลล จะล นออกนอกเซลล และหากม ข อม ลใน เซลล ถ ดไป ข อม ลท ล นออกจะถ กท บ (แต ไม ได ถ กลบ) สามารถแก ไขโดยขยายขนาด ความกว างของเซลล

15 15 Number ข อม ลต วเลขท น าไปค านวณได จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายคอมม าค น ให ป อนเฉพาะค าต วเลข ถ าม % ต อท ายจะเป นการน าค า 100 มาหารให โดยอ ตโนม ต สามารถป อนในร ปแบบ Exponential เช น 2.5E+04 เท าก บ 2.5 ค ณด วย 10 ยกก าล ง 4 กรณ ท ป อนเศษส วน เช น 1/2 โปรแกรมจะต ความหมายเป นว นท จ งควรใช 0 น าหน า เช น 0 1/2 Date & Time ข อม ลว นท หร อเวลา น าไปค านวณได Formula & Function สมการ หร อส ตรค านวณต างๆ ข นต นด วยเคร องหมาย = ต องการป อนข อความอธ บายส ตร จะต องใช เคร องหมาย น าหน า = เพ อแปลงส ตรน นๆ เป นข อความ ข อส งเกตในการป อนข อม ล ข อม ลประเภทต วอ กษรจะอย ช ดซ ายเสมอ ข อม ลประเภทต วเลข (Number), ว นท -เวลา (Date & Time), ผลล พธ จากส ตรและฟ งก ช น การค านวณ (Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล การป อนว นท ให ป อนป ค.ศ. เท าน น เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายคอมม าค น ให ป อนเฉพาะค าต วเลข ในกรณ ท ป อนข อม ล แล วปรากฏเคร องหมาย # เต มเซลล แสดงว า ความกว างของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต องขยายขนาดความกว างของเซลล ทดสอบ MS-Excel ว นท เง นเด อน ราคา หน ง MS-Word 12/05/ สอง MS-Windows 31/12/

16 16 การแก ไขข อม ล Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข พ มพ ข อม ลใหม ท บข อม ลเก า หร อกดป จะปรากฏข อม ลท ต องการแก ไขใน Formula Bar หร อด บเบ ลคล กในเซลล หร อคล กเมาส ในแถบส ตร การลบข อม ล เทคน คการป อนข อม ล เล อน Cell Pointer ไปย งเซลล ท ต องการลบ หร อก าหนดช วงเซลล ท ต องการลบข อม ล กดป ม = การป อนข อม ลในช วง การป อนข อม ลโดยค าปกต ของ MS-Excel หล งจากการกดป ม E ต าแหน ง Cell Pointer จะ เล อนไปแถวถ ดไปเสมอ ถ าต องการป อนข อม ลล กษณะแนวนอน สามารถปฏ บ ต ด งน เล อกช วงท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ลช ดแรก จากน นกดป ม E Cell Pointer จะเล อนไปตามท ศทางของช วง พ มพ ข อม ลช ดท 2, 3 และอ นๆ จนครบท กเซลล ตามช วงข อม ลท ก าหนด เม อ Cell Pointer อย ณ ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง หากม การกดป ม E จะม ผลให Cell Pointer เล อนกล บ ณ ต าแหน งเซลล แรกของช วงเสมอ ต องการเล อนต าแหน งเซลล สามารถกระท าได ด งน o กดป ม E เพ อเล อนลง 1 เซลล o กดป ม SE เพ อเล อนข น 1 เซลล o กดป ม T เพ อเล อนไปด านขวา o กดป ม ST เพ อเล อนไปด านซ าย o กดป ม C พร อมก บจ ดทศน ยม เพ อเล อนไปท ม มของช วง การป อนข อม ลท ม ค าซ าก นในช วงเด ยวก น เล อกช วงท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล จากน นกดป ม CE ท กๆ เซลล ในช วง ม ข อม ลเหม อนก น การป อนข อม ลหลายบรรท ดในเซลล เด ยวก น Cell Pointer อย ณ ต าแหน งเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล เม อต องการข นบรรท ดใหม ให กดป ม AE

17 17 สามารถใช ค าส ง Format, Cells แล วเล อกบ ตรรายการ Alignment คล กเล อกรายการ Wrap text หล กการป อนว นท ระบบว นท ของ Excel เก ดจากการ Shift ค าป เน องจากป ญหา Y2K ด งน น o ป ค.ศ. ลงท ายด วย 00 ถ ง 29 จะเท าก บป ค.ศ o ป ค.ศ. ลงท ายด วย 30 ถ ง 99 จะเท าก บป ค.ศ ด งน นถ าต องการป อนป 2030 ห ามป อนเป น 1/1/30 เพราะจะหมายถ งป ค.ศ น นเอง จะต อง ป อนเต มส หล กค อ 1/1/2030 และไม สามารถป อนป พ.ศ. ได จะต องป อนเป นป ค.ศ. เท าน น Auto Fill o ช อเด อน พ มพ ได ท งต วเลข, ช อย อ และช อเต ม o ป พ มพ ได ท งสองหล ก และส หล ก o ถ าไม ระบ ป จะหมายถ ง ป ป จจ บ น o ถ าไม ระบ ว น จะหมายถ งว นท 1 o ใช เคร องหมาย / หร อ หร อช องว างในการเว นระหว างว น เด อน ป ก ได o เวลา สามารถใช AM หร อ PM ต อท ายได ถ าไม ระบ จะใช ระบบ 24 ช วโมง o เวลาจะต องป อนอย างน อย 2 ช ด ค อ ชม. และนาท ค ย ล ดในการป อนว น/เวลา ว นป จจ บ น กดป ม Ctrl + ; เวลาป จจ บ น กดป ม Ctrl + Shift + ; ว น/เวลาป จจ บ น กดป ม Ctrl + ; แล วกดป ม SPACE จากน นกดป ม Ctrl + Shift + ; แปลงว น/เวลา เป นต วเลข กดป ม Ctrl + Shift + ~ Auto Fill หร อการเต มข อม ลล าด บอ ตโนม ต เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ใน การป อนข อม ลท ม กจะใช บ อยๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาศทางการค า, ต วเลข ป อนข อม ลเร มต น เช นช อของว นในส ปดาห หร อช อเด อนท งแบบเต มและแบบย อ, ไตรมาส 1, ป พ.ศ เป นต น

18 18 เล อน Mouse Pointer ไปย งม มล างขวา ของเซลล น น จะปรากฏเคร องหมายกากบาทเล กๆ ส ด า เร ยกว า Fill Handle ลากเมาส ไปย งเซลล ปลายทาง แล วจ งปล อยเมาส AutoFill ก บต วเลข ต วเลขท ไม น าไปค านวณ เช น ล าด บท ให ป อนโดยใช เคร องหมายเข ยวเด ยว ( ) น าหน า แล วตาม ด วยต วเลข เม อ AutoFill จะเพ มค าท ละ 1 ให โดยอ ตโนม ต ต วเลขท ต องการน าไปค านวณ จะต องป อนอย างน อย 2 เซลล และโปรแกรมจะสร าง AutoFill โดย น าผลต างของท งสองค าบวกก บค าส ดท ายโดยอ ตโนม ต เช น เซลล แรกป อน 5 เซลล ถ ดไปป อน 10 จากน น เล อกท งสองเซลล เม อ AutoFill จะได ค า 15, 20, 25, ตามล าด บ การลาก Fill Handle สามารถใช ป มขวาของเมาส ซ งเม อปล อย จะปรากฏค าส งให เล อก ด งน Fill Series เต มแบบเร ยงล าด บ โดยเพ มค าท ละ 1 Fill Formatting Only เต มเฉพาะร ปแบบ คล ายก บการใช เคร องม อ Fill Without Formatting เต มเฉพาะข อม ล ไม เอาร ปแบบของเซลล Fill Day, Weekdays, Months, Years เต มเฉพาะค าว น,ว นในส ปดาห, เด อน หร อป ท ระบ เท าน น Linear Trend เพ มค าแบบเช งเส น ค อเอาผลต างของค าท หน งก บค าท สอง มาบวกเพ มก บค าล าส ด Growth Trend เพ มค าแบบผลค ณ โดยน า 2 ค ณก บค าล าส ด Series เข าส กรอบต วเล อกการเต มอ ตโนม ต

19 19 Initial selection Extended series 1, 2, 3 4, 5, 6 9:00 10:00, 11:00, 12:00 Mon Tue, Wed, Thu Monday Tuesday, Wednesday, Thursday Jan Feb, Mar, Apr Jan, Apr Jul, Oct, Jan Jan-99, Apr-99 Jul-99, Oct-99, Jan Jan, 15-Apr 15-Jul, 15-Oct 1999, , 2002, Jan, 1-Mar 1-May, 1-Jul, 1-Sep,... Qtr3 (or Q3 or Quarter3) Qtr4, Qtr1, Qtr2,... text1, texta text2, texta, text3, texta,... 1st Period 2nd Period, 3rd Period,... Product 1 Product 2, Product 3,... สร าง AutoFill AutoFill สามารถสร างรายการท ใช งานได บ อยๆ ตามความต องการของผ ใช เช น หน วยงานม ผล ตภ ณฑ 4 รายการ ได แก แผ นด สก, คอมพ วเตอร, เคร องพ มพ และเมาส เพ อไม ต องเส ยเวลาก บ การป อนรายการด งกล าว สามารถก าหนดรายการท ง 4 เป น AutoFill ได โดยเล อกค าส ง Tools, Options เล อกบ ตรรายการ Custom Lists ป อนรายการแยกบรรท ด แล วคล กป ม Add เพ อเพ ม สามารถป อนรายการในช วงเซลล ใดๆ แล วระบ เป นช วงข อม ลโดย การน าเข า (Import)

20 20 เพ มหมายเหต (Comment) หมายเหต เป นการบ นท กย อให ก บเซลล ท สนใจ โดยเล อกเซลล แล วเล อกค าส ง Insert, Comment เซลล ท ม การใส หมายเหต จะม จ ดส แดงเล กๆ ปรากฏท ม มบนขวาของเซลล เม อน าเมาส มาช จะ ปรากฏข อความโดยอ ตโนม ต การลบ/แก ไข Comment ให เล อนเมาส มาท เซลล ท ต องการ แล วกดป มขวาเมาส จะปรากฏเมน ล ด เล อกค าส ง Edit Comment เพ อแก ไข เล อกค าส ง Delete Comment เพ อลบ หร อ Show Comment เพ อระบ ให แสดงหร อไม แสดงหมายเหต ช อนามสก ลท ปรากฏใน Comment ปร บแก ไขโดยเล อกค าส ง Tools, Options แล วเล อกบ ตรรายการ General แก ไขจากรายการ User name Paste Special ค าส ง Paste Special เป นค าส งวางข อม ลแบบพ เศษ ซ งม ต วเล อกในการจ ดการข อม ล เช น การสล บ แถวเป นคอล มน สล บคอล มน เป นแถว, การวางข อม ลจากส ตรแล วแปลงเป นต วเลข หร อการน าค าต วเลขมา วางท บข อม ลท ม อย เด มโดยการเพ มค า หร อลบค า หร อค ณ หร อหาร

21 21 จ ดการไฟล ไฟล เอกสารของ Microsoft Excel เร ยกว า Workbook ม ส วนขยายเป น.xls นอกจากน ย งม ไฟล ล กษณะอ นๆ อ ก เช นไฟล แม แบบ (Template) จะม ส วนขยายเป น.xlt ไฟล ฟอร แมต CSV ท ม ส วนขยาย เป น.csv ซ งเป นไฟล ท น ยมใช ในการแลกเปล ยนข อม ลระหว างโปรแกรม เช น จากสม ดโทรศ พท ของ โทรศ พท ม อถ อบางร น จ ดเก บเอกสาร (Save) ขณะท ม การสร างงาน, ปร บแต งแก ไข ควรจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อยค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ นด สก ไม ควรจ ดเก บลงแผ นด สก เน องจากขนาดไฟล ม กจะม ขนาดใหญ อาจจะท าให ข อม ลเก ดความเส ยหายได การจ ดเก บหร อบ นท กเอกสารจะใช ค าส ง File, Save หร อใช ค ย ล ด Cs หร อคล กท ป ม Save บน Standard Toolbar โดยโปรแกรมจะบ นท กลงไฟล ท เป ดแก ไขให โดย อ ตโนม ต ในกรณ ท ต องการเปล ยนช อไฟล หร อเปล ยนไดร ฟ และโฟลเดอร ให เล อกค าส ง File, Save as หร อใช ค ย ล ด + เล อกโฟลเดอร ท จะจ ดเก บจากรายการ Save in : โดยคล กท Drop Down Menu ม กจะเก บไว ใน โฟลเดอร ช อ My Document ก าหนดช อไฟล ในช อง File name: โปรแกรมจะให นามสก ลไฟล เป น.xls ช อไฟล ควรย ดหล ก ด งน o ต วอ กษรหร อต วเลข หร อผสมก น รวมช องว าง o ยาวไม เก น 255 ต วอ กษร o ยกเว นส ญล กษณ \ /? : ; [ < > คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล หร อป ม เพ อยกเล กค าส ง

22 22 สามารถต งระบบการบ นท กไฟล อ ตโนม ต (Auto Save) โดยเล อกค าส ง Tools, Options แล วเล อก บ ตรรายการ Save ก าหนดโฟลเดอร ส าหร บการบ นท กและเป ดไฟล ได โดยเล อกค าส ง Tools, Options แล วเล อก บ ตรรายการ General ป ดไฟล เอกสาร (Close) เม อใช งานไฟล เอกสารใดๆ เร ยบร อยแล ว หร อต องการใช งานไฟล อ น ควรป ดไฟล เอกสารท เป ดอย ก อน เพ อเป นการค นหน วยความจ าให ก บคอมพ วเตอร ท าให สามารถใช งานไฟล ใหม ได อย างเต ม ประส ทธ ภาพ โดยเล อกเมน File, Close หร อกดป ม Cw กรณ ท เอกสารย งไม ได จ ดเก บคร งล าส ด โปรแกรมจะแสดงกรอบโต ตอบให จ ดเก บเอกสารก อน Yes เม อต องการบ นท กไฟล No ไม ต องการบ นท กไฟล Cancel ยกเล กค าส งป ดไฟล เอกสาร ถ าเป ดไฟล ไว หลายไฟล และต องการป ดท กไฟล ให กดป ม S ค างไว ก อนคล กเมน File ค าส ง Close จะเปล ยนเป น Close All สร างเอกสารใหม การสร างเอกสารใหม สามารถคล กป ม New หร อใช ค ย ล ด Cn

23 23 สร างเอกสารใหม จากแม แบบ แม แบบเอกสาร หมายถ ง ไฟล ส าเร จร ปท โปรแกรม หร อผ ใช สร างข น หร อออกแบบเพ อให เหมาะสมก บงาน ม กจะเป นงานท ต องท าบ อยๆ เช น Balance Sheet, Sales Invoice แม แบบเอกสารม ให เล อกใช หลายร ปแบบ โดยบางร ปแบบก ม การท างานแบบโต ตอบ (Wizard) บางร ปแบบก เป นโครงร างส าเร จ เพ ยงแต เข าไปปร บแต งแก ไขบางส วนก สามารถใช งานได ท นท โดยคล กท รายการ General Template จาก Task Pane ในโหมด New Workbook กรณ ท เช อมต ออ นเทอร เน ต สามารถดาวน โหลดไฟล แม แบบใหม จากเว บไซต ของ โดยคล กท รายการ Templates on Microsoft.com ใน Task Pane Import Text File เอกสารท เป นตารางจาก Word หร อฐานข อม ลจากโปรแกรมอ นๆ ท ไม ใช ผล ตภ ณฑ ของ Microsoft ว ธ การน าเข ามาใส ใน Sheet ของ Excel ว ธ หน งท น ยมก นก ค อ แปลงเอกสารด งกล าวเป น Text File แล ว Import เข ามาใน Excel โดยเล อกค าส ง File, Open แล วเล อก Text File ด งกล าว

24 24 ซ งจะปรากฏหน าต างควบค มการน าเข า ด งน เล อกว าส งท น าเข ามาน นเป นเอกสารท ม การค นด วยส ญล กษณ พ เศษ (Delimited) หร อ เป นเอกสารท ม การก าหนดความยาวอ กขระท แน นอน (Fixed width) เล อกแถวแรกของการน าเข า (Start import at row) เล อกร ปแบบการเข ารห สภาษาไทย (File origin) เม อก าหนดค าต างๆ แล วให คล กป ม Next เพ อเข าส การน าเข าข นตอนท 2 ซ งเป นข นตอนระบ เคร องหมายค นเน อหา (Delimiter) เล อกเคร องหมายค นเน อหาท ต องการ (โดยมากม กจะเป น comma) ให คล กป ม Next เพ อก าหนด ประเภทของข อม ลแต ละรายการ

25 25 เล อกประเภทข อม ลให ก บข อม ลแต ละรายการ แล วคล กป ม Finish โปรแกรมจะน าเข าข อม ลและ แปลงเป นข อม ลบนแผ นงานโดยอ ตโนม ต อย างไรก ตามย งม ว ธ ท สะดวกในการน าเข าเอกสารล กษณะ ด งกล าว ค อ o คล กเล อกค าส ง File, Open... o เล อกไฟล เอกสารท ต องการน าเข า o กดป ม S ค างไว แล วคล กป ม Open โปรแกรมจะน าเข าเอกสารท นท โดยไม ผ าน หน าต าง Wizard การน าเข าไฟล ข อม ลจาก MS Access นอกจากการน าเข าจาก Text File ย งสามารถน าเข าไฟล ฐานข อม ลต างๆ เช น MS Access ซ งม ว ธ การน าเข า ด งน เล อกค าส ง Data, Import External Data, Import Data เล อกไฟล ฐานข อม ล เช น Northwind.mdb โปรแกรมจะให เล อกตารางข อม ล (Table) ของ ไฟล ฐานข อม ล เล อกตารางข อม ลท ต องการแล วคล กป ม OK เล อกแผ นงาน และต าแหน งเซลล ท ต องการวางข อม ล โปรแกรมจะน าเข าข อม ลและจ ดวางในแผ นงานท เล อกโดยอ ตโนม ต

26 26 การค ดลอกไฟล ส แผ นด สก หร อส อบ นท กอ นๆ ได กล าวไว ต งแต เร มต นว า การสร างไฟล เอกสาร ควรจ ดเก บไว ในฮาร ดด สก ก อน จากน นจ งค อย ค ดลอกไปย งแผ นด สก หร อส อบ นท กอ นๆ เช น Handy Drive ไม ควรจ ดเก บลงแผ นด สก โดยตรง เน องจาก โปรแกรมจะใช พ นท ส ารองในการจ ดเก บไฟล เอกสารปร มาณมาก ซ งแผ นด สก ม พ นท จ าก ด อาจจะท าให ไฟล เอกสารน นๆ ม ป ญหาในการเร ยกใช งานคร งต อๆ ไป ด งน นเม อสร างเอกสาร และจ ดเก บไว ในฮาร ดด สก แล ว หากต องการน าไฟล เอกสารน นไปใช งานท อ น ว ธ หน งท น ยมก ค อ ค ดลอกไฟล เอกสารใส ไว ในแผ นด สก หร อส อบ นท กอ นๆ ป ดไฟล เอกสารท ต องการค ดลอก น าแผ นด สก ใส ในช องด สก ไดร ฟ ย อหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมอ นๆ โดยให แสดงเฉพาะเดสท อปของ Windows ด บเบ ลเป ด My Document หร อเป ดโฟลเดอร ท เก บไฟล เอกสารท สร างไว หาช อไฟล เอกสาร แล วกดป มขวาของเมาส ท ไฟล เอกสารน นๆ ปรากฏเมน ล ด เล อกค าส ง Sent to, 3.5 Floppy (A:) โปรแกรมจะค ดลอกไฟล ไปไว ในแผ นด สก ให อ ตโนม ต หากไฟล ใหญ ไม พอท จะเก บในแผ น เด ยว โปรแกรมจะแจ งให น าแผ นว างใส แทน การก าหนดค ณสมบ ต ของเอกสาร ค ณสมบ ต ของเอกสาร (Document Properties) น บเป นห วใจหล กของการระบบส บค น และระบบ อ างอ งเอกสาร ท งน หลายๆ หน วยงาน หลายองค กรให ความส าค ญก บการก าหนดค ณสมบ ต เอกสารเป นอย าง ส ง ค ณสมบ ต ของเอกสาร จะม ข อม ลคล ายๆ ก บระบบส บค นด วยบ ตรรายการในห องสม ดน นเอง โดยม ช อ เฉพาะในวงการ ICT ว า Meta Data เช น ช อผ สร างเอกสาร (Author) หน วยงาน (Company, Organization, Publisher) หร อว นท /เวลาสร าง และแก ไขเอกสาร เป นต น เอกสารท สร างด วยซอฟต แวร ช ด Microsoft Office ก าหนดค ณสมบ ต ของเอกสารได จากเมน ค าส ง File, Properties โดยผ สร างเอกสารสามารถก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ของเอกสารได ตามรายการท ปรากฏ เพ อให โปรแกรมร จ กเม อม การใช ค าส งค นหา ค ณสมบ ต เก ยวก บว นท สร างเอกสาร โดยปกต โปรแกรมท กโปรแกรมจะม การบ นท กโดย อ ตโนม ต จากระบบว นท ของระบบ ด งน นคอมพ วเตอร ท กเคร องในหน วยงาน จะต องท าการ ตรวจสอบและปร บแก ไขว นท ระบบให ตรงก บความเป นจร งด วยเสมอ โดยเล อกจากค าส ง Start, Settings, Control Panel, Date/Time

27 27 ค ณสมบ ต ของเอกสาร แบ งเป นหมวดได ด งน Automatically updated properties ข อม ลท ถ กสร างและปร บปร งโดยอ ตโนม ต เช น ว นท สร าง/ปร บปร งแก ไขเอกสาร, จ านวนแผ นงาน เป นต น ค ณสมบ ต น จะบ นท กโดยอ ตโนม ต เม อม การบ นท กไฟล (Save) และแสดงผลจากบ ตรรายการ General, Statistics, Contents Preset properties ข อม ลมาตรฐานท โปรแกรมเตร ยมไว ให เช น ช อผ สร าง, หน วยงาน, หมวด, ค าส าค ญ ซ ง ผ ใช สามารถปร บแก ไขได จากบ ตรรายการ Summary Custom properties ข อม ลค ณสมบ ต ของไฟล ท ผ สร าง หร อผ ใช งาน ก าหนดได อ สระ รวมท งสามารถระบ ประเภทของข อม ล เช น ต วอ กษร (Text), ว นท (Date), ต วเลข (Number) และค าใช หร อไม ใช (Yes/No) ก าหนดจากบ ตรรายการ Custom Document library properties ค ณสมบ ต ท ก าหนดจากไฟล แม แบบ หร อไฟล ต นแบบ (Template) ปรากฏในบ ตรรายการ Custom เฉพาะเม อม การสร างไฟล จากแม แบบ การค นค นเอกสาร การค นค นเอกสาร สามารถกระท าได โดยเล อกค าส ง File, Search ซ งจะ ปรากฏหน าต างควบค มการค นค น เล อกรายการท ต องการค นจาก Property ระบ ร ปแบบการค นค น โดย Includes หมายถ ง รายการท ระบ เป นส วนหน งของข อม ล หร อ is (exactly) หมายถ ง รายการท ระบ จะต องตรงก บข อม ล จากน นป อนรายการท ต องการ ค น ในบรรท ด Value: คล กป ม Add เพ มเง อนไขการค นลงในค าส งค นค น สามารถ ก าหนดเง อนไขได มากกว า 1 เง อนไข และใช ต วเช อม And หร อ Or เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการค นค น แล วคล กป ม Search และรอผลการค นค น

28 28 การต งช อแฟ มเอกสารท ต องแลกเปล ยนก น จากป ญหาเร องการแลกเปล ยนไฟล เอกสาร ควรจะม ระบบการเร ยกช อไฟล ท เข าใจง าย สามารถ มองเห นความแตกต างของช อไฟล และสามารถแยกร นของไฟล อย างช ดเจน ท งน โดยใช หล กการต งช อด งน ให ใช ต วอ กษรภาษาอ งกฤษ และต วเลข โดยไม ม เคร องหมายวรรคตอนใดๆ ยกเว นแต. และ - เท าน น (ไม ใช space และ unserscore _ เพราะจะสร างป ญหาเม อเป นส วนหน งของ URL) ระบ ว นท ไว ข างหน า ด วยร ปแบบ yyyymmdd สมม ต ว าช องานค อ budget ในการร างเอกสาร เป นคร งแรก ช อไฟล ก จะเป น budget.xls ในกรณ ท ในว นน น ม การแก ไขและ ทบทวนออกมาอ ก 2-version ให ต งช อใหม ด งน budget-1.xls ในบางคร ง ม การแจกไฟล ให ไปแก ไขพร อมก นหลายๆคน และอาจจะต องน าไฟล ท แก ไขน น มารวมก นใหม กรณ น ขอให ผ ท อย ในท มงานใส ช อย อของต วเองต อท าย version ถ ดไป ท งน ท กคนอาจจะใช เลข version ใหม ท เป นเลขเด ยวก นได ต วอย างเช น ในการประช ม ได แจก แฟ มข อม ล budget-1.xls ให ผ เก ยวข องไปแก ไข เวลาส งไฟล ท แก ไขแล วกล บมาให ผ ประสานงาน อาจจะเป นไฟล ท ม ช อด งต อไปน ส งกล บมาให ท มเลขาน การ budget-1-boonlert.xls (ปร บปร งโดย boonlert) budget-1-somchai.xls (ปร บปร งโดย somchai) ข อก าหนดการส งเอกสารอ เล กทรอน กส ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต เอกสารท กช นจะต องสร างเป นเอกสารอ เล กทรอน กส ท ม มาตรฐานและร ปแบบท ถ กต อง เอกสารอ เล กทรอน กส ในช ด Microsoft Office ก อนส งเข าส เคร อข ายอ นเทอร เน ตผ านบร การ ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) จะต องบ บอ ดไฟล ในร ปแบบ Zip File ด วยโปรแกรม Winzip หร อแปลงเป น PDF Format ก อนเสมอ ช อไฟล จะต องก าหนดตามหล กเกณฑ การก าหนดช อไฟล

29 29 จ ดการแผ นงาน เม อม การป อนข อม ลในแผ นงาน ม กจะม ป ญหาหลายด านเก ดข น เช น จ านวนแผ นงานม ไม เพ ยงพอ ต องการย ายแผ นงาน หร อต องการปร บแต งแก ไขแถว หร อคอล มน ด งน นการจ ดการแผ นงาน และ ส วนประกอบต างๆ ของแผ นงาน จ งเป นเน อหาท ผ ใช Microsoft Excel ควรทราบ การขยาย-ลดความกว างของคอล มน ข อม ลใน Cell บางคร งเม อป อนลงไปแล ว หร อกรณ ท ม การจ ดแต งข อม ล อาจจะไม ปรากฏผลตาม ความเป นจร ง แต แสดงในร ปแบบเคร องหมาย # เต มเซล หร อล าไปย งเซลล อ น หร อขนาดของเซลล ไม เหมาะสมก บขนาดของข อม ลภายใน หมายความว า ความกว างของคอล มน น น ๆ ไม พอเหมาะก บขนาดของ ข อม ล ซ งแก ไขโดยการขยายหร อลดความกว างของคอล มน เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา ลากเมาส ให ได ขนาดของคอล มน ตามท ต องการ แล วจ งปล อยเมาส หร อด บเบ ลคล กเพ อจ ด ความกว างให พอด ก บเน อหาในเซลล สามารถใช ค าส ง Format, Column หร อ Format, Row แล วเล อกรายการค าส งย อย ควบค มคอล มน ค าส งของ Format, Column ค าส งของ Format, Row

30 30 การแทรกแถว/คอล มน ข อม ลท ป อนลงแผ นงานไปแล ว สามารถแทรกเพ มเต มได โดยใช หล กการแทรกแถว ด งน เล อกแถว หร อคอล มน เล อกค าส ง Insert, Rows/Columns การลบแถว/คอล มน เม อม การแทรกแถว หร อคอล มน ก ย อมจะสามารถลบแถวหร อคอล มน ท ไม ต องการออกไปได โดย ใช หล กการด งน Tab Sheet เล อกแถว หร อคอล มน ท ต องการลบ เล อกค าส ง Edit, Delete ไฟล ข อม ลของ Microsoft Excel เร ยกว า WorkBook โดย 1 WorkBook จะประกอบด วยพ นท ท างานหลายพ นท รวมก น เร ยกว า WorkSheet โดยใช Tab Sheet เป นจ ดบ งบอกการใช งาน การเปล ยนแผ นงาน คล กเมาส ณ Tab Sheet ท ต องการ การเปล ยนช อแผ นงาน ด บเบ ลคล กท Tab Sheet พ มพ ช อแผ นงานใหม แล ว E การลบแผ นงานออกจาก WorkBook เล อกแผ นท ต องการลบ แล วใช ค าส ง Edit, Delete Sheet หร อคล กขวาท ช อแผ นงานแล วเล อก Delete การแทรกแผ นงานใหม ลงใน WorkBook เล อกค าส ง Insert, WorkSheet หร อคล กขวาท ช อแผ นงานแล วเล อก Insert การย ายต าแหน งแผ นงาน เล อกแผ นงานท ต องการย าย แล ว Drag เมาส ณ Tab Sheet น นน าไปปล อย ณ ต าแหน งใหม การส าเนาแผ นงาน เล อกแผ นงานท ต องการค ดลอก แล ว Drag เมาส ณ Tab Sheet พร อมๆ ก บกดป ม C น าไป ปล อย ณ ต าแหน งใหม จะปรากฏWorksheet ใหม ท ม ข อม ลเด ยวก บ Worksheet ต นฉบ บ

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information