การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

Size: px
Start display at page:

Download "การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013"

Transcription

1 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 03. ร จ กโปรแกรม PowerPoint Microsoft PowerPoint 03 เป!นโปรแกรมในช ด Microsoft Office ท ม ความสามารถทางดานการ สรางงานน าเสนอ หร อท เร ยกว/า งานพร เซ นเตช น (คลายก บการน าเสนอขอม ลดวยแผ/นใส) โดยไฟล>งาน น าเสนอท สรางข นสามารถน าไปใชงานไดท งในและนอกสถานท การสรางงานน าเสนอดวยโปรแกรม PowerPoint ผ ใชสามารถออกแบบโครงสรางแผ/นสไลด>ไดดวย ตนเอง หร อจะใชร ปแบบแผ/นสไลด>แบบส าเร จร ปท โปรแกรมก าหนดมาใหก ได นอกจากน ย งสามารถใส/ล กเล/น ต/างๆ เพ อเพ มความน/าสนใจใหงานน าเสนอ เช/น ภาพ ส เส ยงเพลง หร อขอความเคล อนไหวไดอ กดวย โปรแกรม PowerPoint ไดถ กพ ฒนามาจนถ งเวอร>ช น 03 โดยในเวอร>ช นน เคร องม อและค าส งต/างๆ ไดถ กปร บต าแหน/งการจ ดวางเพ อใหสามารถเร ยกใชงานไดง/ายและสะดวกย งข น หนาต%างโปรแกรม PowerPoint หนา

2 . ส%วนประกอบในหนาต%างโปรแกรม เม อคล กเขาส /หนาต/างโปรแกรม PowerPoint ก จะพบก บส/วนประกอบการท างานต/างๆ ด งน Office Button (ป Jม Office) ส/วนท เก บรวบรวมเคร องม อและค าส งต/างๆ ส าหร บใชงานไฟล> งานน าเสนอท งหมด เช/น New, Open, Save, Print หร อ Send เป!นตน. Customize Quick Access Toolbars (ก าหนดแถบเคร องม อด/วนเอง) เป!นแถบเคร องม อท จ ดเก บป Jมค าส งท ตองการใชงานด/วน เช/น Open, Save, Undo หร อ Redo เป!นตน ซ งผ ใชสามรถเพ มหร อลบ ป Jมค าส งในส/วนน ไดตามตองการ 3. Title bar (ช อห วเร อง) เป!นแถบแสดงห วเร องหร อช อไฟล>ท เป]ดข นมาใชงาน โดยแผ/นสไลด>ท เป]ด ข นมาใชงานแผ/นแรกจะม ช อว/า Presentation 4. Ribbon (ร บบอน) ส/วนท จ ดเก บแท บค าส งและเคร องม อต/างๆ ท ใชส าหร บสรางและออกแบบงาน น าเสนอโดยแต/ละแท บค าส งจะจ ดเก บช ดค าส งเร ยงไวเป!นกล /มๆ 5. Normal View เป!นม มมองการท างานท ม ใหเล อกใชงาน ร ปแบบ ค อ แบบ Slides (ใชส าหร บจ ด วางและปร บแต/งองค>ประกอบบนแผ/นสไลด>) และแบบ Outline (ใชส าหร บก าหนดและจ ดล าด บห วของานท จะ น าเสนอ) 6. พ นท ส าหร บใชออกแบบและจ ดวางองค>ประกอบต/างๆ บนแผ/นสไลด> 7. Status bar แถบแสดงสถานการณ>ท างาน 8. View ส/วนท ใชส บเปล ยนม มมองการแสดงผลแผ/นสไลด> หนา

3 9. Zoom Level เคร องม อท ใชย/อหร อขยายขนาดการแสดงผล 3. ความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 03. ส าหร บน าเสนอขอม ลในร ปแบบของ ขอความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว. สามารถตกแต/งต วอ กษรใหสวย ๆ ดวย WordArt ท พ เศษกว/า PowerPoint 003, 007, การท างานจะแบ/งออกเป!นหนาๆ แต/ละหนาเร ยกว/า Slide (คล กแท ปเมน หนาแรก (Home) เล อก New Slide) 4. การสรางจะม Slide Layout ช/วยในการออกแบบและใส/ขอม ล (คล กแท ปเมน หนาแรก (Home) เล อก Layout) 5. ร ปแบบหร อ Themes จะม Design ส าหร บร ป ช/วยใหสราง Presentation ไดสะดวกมากข น (คล กแท บเมน ออกแบบ Design) 6. รองร บไฟล>ขอม ลประเภทต/าง ๆ เช/น ตารางจาก Microsoft Excel เป!นตน 7. รองร บภาพเคล อนไหว เช/น Flash, Gif Animation, Video เป!นตน 8. สามารถส งร นแบบอ ตโนม ต ได 9. สามารถส งพ มพ>ในร ปแบบต/างๆ เช/น พ มพ>แบบ Slide, Handout เป!นตน 0. ไฟล>ท สรางจาก PowerPoint 03 ม นามสก ล.PPTX ถาเป!นเวอร>ช นเก/า จะม นามสก ล.PPT. ถาไฟล>ท สรางเป!นไฟล>.PPSX จะสามารถร บ Presentation แบบอ ตโนม ต ได 4. การเป4ดแผ%นสไลด9ข นมาใชงาน หล งจากเป]ดแผ/นสไลด>แรกข นมาพ มพ>ช อเร อง หร อห วขอของงานน าเสนอเร ยบรอยแลว ต/อมาหาก ตองการเป]ดแผ/นสไลด>ใหม/ข นมาใส/เน อหาท จะน าเสนอใหท าตามข นตอนด งน. ท หนาต/างโปรแกรมใหคล กแท บหนาแรก (Home). ท ช ดค าส งสรางภาพน ง (Slides) ใหคล กป Jมค าส งสรางภาพน ง 3. โปรแกรมจะเป]ดแผ/นสไลด>ถ ดไปข นมาใชงานท นท หนา 3

4 3 4. กรณ ผ ใชตองการก าหนดโครงสรางของแผ/นสไลด>ท จะเป]ดใชงานใหม/ใหคล กท ส ญล กษณ>ร ป สามเหล ยมเล กๆ ท ป Jมค าส งสรางภาพน ง 5. จากน นคล กเล อกร แบบโครงสรางแผ/นสไลด>ตามตองการ 6. โปรแกรมจะเป]ดแผ/นสไลด>ใหม/ท ม ล กษณะโครงสรางตามท ผ ใชก าหนดข นมาท นท 4 5 หนา 4

5 5. ก าหนดโครงร างของแผ นสไลด ท กแผ นสไลด ท เป ดมาใช งาน (แผ นเปล าๆ) ผ ใช สามารถก าหนดล กษณะโครงร างส าหร บไว จ ดวาง เน +อหาและองค ประกอบต างๆ ได ด งน +. คล กเมาส แผ นสไลด ท ต องการก าหนดโครงร าง. ท แท บหน าแรก (Home) ให คล กป มค าส งเค าโครง 3. เม อปรากฏร ปแบบโครงร างต างๆ ข +นมา ให ผ ใช คล กเมาส เล อกร ปแบบโครงร างท ต องการ 4. เพ ยงเท าน +ก สามารถก าหนดร ปแบบโครงร างให ก บแผ นสไลด ได ตามความต องการ 3 6. พ มพ9ขอความลงบนแผ%นสไลด9 ปกต โครงสรางพ นท ท างานของแผ/นสไลด>จะม กรอบขอความไวส าหร บใส/เน อหาท จะน าเสนอ ซ งผ ใช สามารถพ มพ>ขอความต/างๆ ลงไปไดด งน คล กเมาส>ในพ นท กรอบขอความเม อปรากฏเคอร>เซอร>ข นมาใหผ ใชพ มพ>ขอความท ตองการใส/ ลงไปก เป!นอ นเสร จส น หนา 5

6 7. สรางกรอบขอความ กรณ การพ มพ>ขอความส/วนอ นท นอกเหน อจากกรอบขอความของโครงสรางแผ/นสไลด> ก สามารถท าได ด งน. คล กแท บแทรก (Insert). ท ช ดค าส งกลองขอความ (Text) ใหคล กท ป Jมค าส งกลองขอความ เพ อสรางกล/องขอความ 3. คล กเมาส>ท พ นท ว/างบนแผ/นสไลด>คางไว แลววาดขนาดกล/องขอความใหไดตามท ตองการ จากน นก พ มพ>ขอความลงไปเป!นข นตอนส ดทาย 3 8. ปร บแต%งร ปแบบการแสดงผลขอความ ขอความท พ มพ>ในส/วนต/างๆ ของแผ/นสไลด> ผ ใชสามารถปร บแต/งร ปแบบการแสดงผล เช/น ร ปแบบ ต วอ กษร ส ต วอ กษร ขนาด หร อก าหนดสไตล>ต วอ กษรไดด งน. แดรกเมาส>เล อกขอความท ตองการปร บแต/ง. คล กแท บหนาแรก (Home) แลวก าหนดร ปแบบการแสดงผลขอความท ช ดค าส งแบบอ กษร (Font) ตามตองการ 3. หร อจะคล กท ป Jมแบบอ กษร เพ อเป]ดหนาต/างแบบอ กษร (Font) ข นมาปร บแต/งค/าใหก บขอความ 4. เม อปรากฏหนาต/างแบบอ กษร (Font) ข นมาใหผ ใชก าหนดร ปแบบต วอ กษรภาษาอ งกฤษท ช/อง Latin text font และต วอ กษรภาษาไทยท ช/อง Complex scripts font 5. ก าหนดสไตล>ต วอ กษร (ต วบาง ต วหนา ต วเอ ยง) ท ช/องล กษณะแบบอ กษร (Font Style) 6. ก าหนดขนาดต วอ กษรท ช/องขนาด (Size) 7. ก าหนดส ต วอ กษรท ช/องส แบบอ กษร (Font color) หนา 6

7 8. คล กป Jมตกลง (OK) โปรแกรมจะปร บแต งร ปแบบการแสดงผลให ก บข อความท นท 9. ปร บแต%งกรอบขอความบนแผ%นสไลด9 กรอบขอความท แสดงบนแผ/นสไลด> ผ ใชสามารถจะปร บแต/งค/าในส/วนของพ นหล ง แสงเงา และใส/ส ส น ใหก บเสนขอบโดยการเล อกใชสไตล>ส าเร จร ปหร อจะก าหนดค/าต/างๆ ดวยต วเองไดด งน. คล กเมาส>ท กรอบขอความ หนา 7

8 . เม อปรากฏแท บค าส งพ เศษ (Drawing Tools) ข นมา ใหคล กเมาส>ท แท บร ปแบบ (Format) เพ อ เขาไปปร บแต/งค/าใหก บขอความ 3. ท ช ดค าส งล กษณะร ปร/าง (Shape Styles) ใหคล กป Jมเพ มเต ม 3 4. จากน นคล กเล อกสไตล>กรอบขอความส าเร จร ปท ตองการใชงาน หนา 8

9 4 5. โปรแกรมจะปร บแต/งกรอบขอความใหม ร ปแบบตามสไตล>ส าเร จร ปท เล อกใชงานไดท นท 5 0. ก าหนดต าแหน%งการจ ดวางขอความ ก าหนดต าแหน%งการจ ดวางในแนวนอน. แดรกเมาส>ท ขอความ. ท แท บหนาแรก (Home) ท ช ดค าส งย/อหนา (Paragraph) ใหก าหนดต าแหน/งการจ ดวางขอความ ตามแนวนอนด งน 3. โปรแกรมจะจ ดวางขอความในต าแหน/งช ดซายท นท คล กป Jม เพ อจ ดวางขอความช ดขอบทางดานซาย หนา 9

10 คล กป Jม เพ อจ ดวางขอความก งกลางกรอบขอความ คล กป Jม เพ อจ ดวางขอความช ดขอบดานขวา คล กป Jม เพ อจ ดวางขอความช ดขอบซาย ขวาเท/าก น คล กป Jม เพ อจ ดวางขอความแบบกระจายเต มบรรท ด. การแทรกส ญล กษณ9 Bullet ไวหนาขอความ การแทรกส ญล กษณ> Bullet ไวหนาขอความ เพ อแบ/งรายละเอ ยดท น าเสนออกมาเป!นขอๆ ใหง/ายต/อ การอ/านท าความเขาใจ สามารถท าไดด งน. แดรกเมาส>เล อกขอความท ตองการแทรกส ญล กษณ> Bellet ไวดานหนา. จากน นท ช ดค าส งย/อหนา (Paragraph) ใหคล กป Jม (ตรงสามเหล ยมเล ก) 3. คล กเล อกส ญล กษณ> Bullet ท ตองการ หนา 0

11 . แทรกไฟล9ร ปภาพท เก บในคอมพ วเตอร9 ร ปภาพท น ามาตกแต/งบนสไลด>สามารถเป!นไดท งไฟล>ภาพจากภายนอกท ผ ใชน ามาจ ดเก บไวในเคร อง คอมพ วเตอร> และภาพคล ปอาร>ตท ม มาใหในโปรแกรม ซ งผ ใชสามารถแทรกข นมาตกแต/งบนแผ/นสไลด>ไดด งน. คล กแท บค าส งแทรก (Insert) จากน นคล กป Jมค าส งร ปภาพ. จะปรากฏหนาต/างร ปภาพข นมาเล อกร ปภาพตามตองการ หนา

12 3. ท หนาต/างแทรกร ปภาพ (Insert Picture) ใหคล กเล อกโฟลเดอร>ท จ ดเก บไฟล>ภาพ > คล กเล อกไฟล> ภาพท ตองการ 4. คล กป Jมแทรก (Insert) 5. โปรแกรมจะแทรกร ปภาพข นมาบนแผ/นสไลด>ท นท หนา

13 3. ปร บแต%งค%าต%าง ๆ ใหก บร ปภาพ ร ปภาพท แทรกมาไวบนแผ/นสไลด> ผ ใชสามารถปร บแต/งค/าในส/วนของความเขมและความสว/างของ ภาพ เปล ยนส ภาพ ใส/กรอบใหร ปภาพ เปล ยนภาพ ใส/เอฟเฟกส> หม นภาพ หร อต ดพ นท ภาพบางส/วนท ไม/ ตองการออกไดด งน ปร บแต/งส ความคมช ดของภาพ บ บอ ดภาพ เปล ยนภาพ การจ ดวางก บขอความ และการหม นภาพ ใส/กรอบร ปภาพ เสนขอบ ร ปร/าง และเอฟเฟกต> การต ดภาพและ ก าหนดขนาดภาพ ปร บความคมช ดใหก บร ปภาพ เป!นการปร บความสว/างของภาพ และความต/างระหว/างส ขาวก บส ด าใหสมด ลก น เพ อใหภาพบนแผ/น สไลด>แสดงผลไดอย/างคมช ด โดยท าไดด งน. คล กเมาส>ท ร ปภาพ. ท แท บค าส ง Picture Toos ใหคล กเมาส>ท แท บร ปแบบ (Format) 3. ท ช ดค าส งความสว/าง (Adjust) ใหคล กป Jมค าส งความสว/างและค าส งความคมช ด 4. เล อนเมาส>ไปคล กเล อกระด บความสว/างของภาพตามความตองการ (ค/าเป!นบวกภาพจะ ย งสว/าง ค/าต ดลบภาพจะย งม ด) หนา 3

14 คล กป มค าส งเปล ยนส กรณ ต องการเข าไปเปล ยนส ภาพ 6. คล กป มค าส งบ บอ ดร ปภาพ กรณ ต องการเข าไปบ บอ ดไฟล ภาพ 7. คล กป มค าส งเปล ยนร ปภาพ กรณ ต องการเปล ยนภาพใหม 8. คล กป มค าส งต +งค าร ปภาพใหม ถ าต องการเข าไปต +งค าใหม ให ก บร ปภาพ โปรแกรมจะปร บแต/งค/าความสว/าง และความต/างของส ขาวก บส ด าเพ อใหร ปภาพม ความ คมช ดตามตองการเอง หนา 4

15 เปล ยนสไตล9การแสดงผลภาพ เป!นการเล อกใชสไตล>การแสดงผลภาพส าเร จร ปท โปรแกรมก าหนดมาใหซ งจะม ใหเล อกใชงานหลาย ร ปแบบดวยก น ไม/ว/าจะเป!นแบบกรอบร ป แสงสะทอนหร อภาพ 3 ม ต สามารถท าไดด งน. คล กเมาส>ท ร ปภาพบนแผ/นสไลด>. ท แท บเคร องม อร ปภาพ (Picture Tools) ใหคล กแท บร ปแบบ (Format) 3. ท ช ดค าส งล กษณะร ปภาพ (Picture Styles) ใหคล กเล อกสไตล>การแสดงผลภาพส าเร จร ปตาม ตองการ 3 4. โปรแกรมจะแสดงผลภาพตามสไตล>ส าเร จร ปท ผ ใชก าหนดท นท หนา 5

16 4. การแทรกไฟล9ม ลต ม เด ยบนแผ%นสไลด9 ไฟล>ม ลต ม เด ยท น ามาตกแต/งบนแผ/นสไลด>สามารถเป!นไดท งไฟล>ภาพและไฟล>เส ยง เช/น ไฟล>ว ด โอ ไฟล>เส ยงเพลง หร อเส ยงดนตร เป!นตน ซ งไฟล>ม ลต ม เด ยเหล/าน จะเป!นส/วนส าค ญท ท าใหงานน าเสนอด น/า ต นเตน ม ช ว ตช วา และไม/ท าใหผ ชมเก ดความร ส กเบ อหน/ายก บเน อหาท น าเสนอไดเป!นอย/างด โดยม ข นตอน ด งน แทรกไฟล9ว ด โอบนแผ%นสไลด9 การน าคล ปไฟล>ว ด โอมาแทรกบนแผ/นสไลด> เพ อใชประกอบในเน อหาท น าเสนอ เป!นเทคน ค หน งท สามารถช/วยใหผ ชมม ความเขาใจในเน อหาท น าเสนอไดด ย งข น ซ งสามารถท าไดด งน. คล กแท บแทรก (Insert) แลวคล กป Jมค าส งภาพยนตร>. เล อนเมาส>ไปคล กค าส งภาพยนตร>จากแฟ}ม (Movie from File) 3. คล กเล อกโฟลเดอร>ท จ ดเก บไฟล>ว ด โอไว 4. คล กเล อกไฟล>ว ด โอท ตองการ 5. คล กป Jมตกลง (OK) หนา 6

17 เพ ยงเท/าน ก สามารถแทรกไฟล>ว ด โอมาไวบนแผ/นสไลด>ไดแลว 6 5. ก าหนดใหโปรแกรมน าเสนองานโดยอ ตโนม ต ในข นตอนการน าเสนอหร อบรรยายขอม ลบนแผ/นสไลด> ผ ใชสามารถก าหนดใหโปรแกรมแสดงผลแผ/น สไลด>ตามเวลาท ก าหนดโดยอ ตโนม ต ไดด งน. คล กแท บภาพเคล อนไหว (Animation). คล กเคร องหมายถ กหนาค าส งอ ตโนม ต หล งจาก (Automatically After) เพ อใหโปรแกรม น าเสนอขอม ลบนแผ/นสไลด>ตามช/วงเวลาท ก าหนดโดยอ ตโนม ต 3. จากน นใหคล กป Jมการน าเสนอภาพน ง เพ อน าเสนอขอม ลในม มมอง Slide Show 4. โปรแกรมก จ าน าเสนอขอม ลในแต/ละแผ/นสไลด>ไดโดยอ ตโนม ต (หากตองการออกจาก หนา 7

18 ม มมอง Slide Show ใหกดป Jม Esc บนค ย>บอร>ด) 6. การจดบ นท กบนแผ%นสไลด9 การจดบ นท กไวทายแผ/นสไลด>เพ อใชประกอบการบรรยายขอม ล เป!นส งท จะช/วยใหผ บรรยายสามารถ จดจ าเน อหา และน าเสนอขอม ลต/าง ๆ ไดถ กตองมากข นซ งท าไดด งน. คล กเล อกแผ/นสไลด>ท ตองการจดบ นท ก. คล กท กรอบคล กเพ อท จะเพ มบ นท กย/อ (Click to add notes) แลวพ มพ>ขอความลงไป ตามตองการ หนา 8

19 7. ก าหนดใหโปรแกรมน าเสนองาน หนา 9

20 อางอ ง พ นจ นทร> ธนว ฒนเสถ ยร. (553). Microsoft Office 007ฉบ บสมบ รณ>. พ มพ>คร งท. กร งเทพฯ :ซ มพล ฟาย. สอนว ธ การออกแบบ ว ธ การใชงานเพาเวอร>พอยอย/างม ออาช พ ส บคนว นท 30 ก นยายน 557 เว บไซต> สอนว ธ ใช PowerPoint ส บคนว นท 30 ก นยายน 557 เว บไซต> article&id=575:powerpoint&catid=7&itemid=3 หนา 0