Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET"

Transcription

1 Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET

2 Спдржина Впведни преппраки... 3 Активираое на дигитален сертификат Ппдесуваое на ActiveX кпнтрпли и Trusted Sites Ппставуваое на кпренскипт (root) листата на Trusted сертификати А. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows 7 и Windows Vista Б. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows XP и ппстари Активираое на сертификат директнп на тпкен Инсталација на PKCS11 (за апликација на ФЈП)

3 Впведни преппраки Ова упатствп е наменетп дп сите пние кпи пд Македпнски Уелекпм купиле дигитален сертификат KS+ и USB Token пд типпт Gemalto.NET. Акп сертификатпт гп генерирате директнп на тпкен, секпе губеое, пштетуваое или забправаое на пинпт на тпкенпт, значи губеое на самипт сертификат. Сепак, пд безбеднпсен аспект, пва е најдпбрипт пристап, имајќи предвид дека вп спрптивнп, пристап дп кпмпјутерпт каде е инсталиран сертификатпт значи и пристап дп сертификатпт. Вп случајна директнп генериран сертификат на тпкен, пристап дп сертификатпт ќе има самп лицетп кпе гп ппседува тпкенпт и кпе гп знае пинпт (лпзинката) за тпкенпт. Иницијалнипт пин (лпзинка) за Gemalto.NET е 0000 (четри нули). Пред да заппчнете сп билп кпја прпцедура на инсталација и активација на дигиталнипт сертификат, пптребнп е да ги имате дпбиенп автпризацискипт кпд и референтнипт брпј преку различни медиуми за пренпс (референтнипт брпј гп дпбивате преку , а автпризацискипт кпд гп дпбивате пп ппшта или пп СМС) Упатствптп е за активација сп кпристеое на Internet Explorer. 3

4 Активираое на дигитален сертификат Отвпрете гп Internet Explorer и внесете ја адресата: За успешнп активираое на сертификатпт, пптребнп е биде ставен вп Trusted Sites и сите ActiveX кпнтрпли да се ппставени на Enable. 1. Ппдесуваое на ActiveX кпнтрпли и Trusted Sites А. За да гп дпдадете сајтпт вп Trusted Sites на Internet Explorer, кликнете на Tools, изберете Internet options, и кликнете на Security: Б. Изберете Trusted sites и кликнете на кппчетп Sites. Вп нпвпптвпренптп прпзпрче вп пплетп Add this website to the zone внесете и кликнете Add. 4

5 В. Кликнете Close, и вп прпзпрчетп Internet Options кликнете на Custom Level. (Trusted sites треба да пстане избранп). Ке се птвпри прпзперчетп Security Settings Trusted Sites Zone сп листа на ппции. Г. Од листата, следниве ставки ппставете ги на Enable: ActiveX controls an plug-ins, Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt Automatic prompting for ActiveX controls Download signed ActiveX controls Download unsigned ActiveX controls Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting Only allow approved domains to use ActiveX without prompt Run ActiveX controls and plug-ins Script ActiveX controls marked safe for scripting 5

6 Д. Кликнете двапати на ОК за да се затвпрат прпзпрчиоата. 6

7 2. Ппставуваое на кпренскипт (root) листата на Trusted сертификати А. Отвпрете гп Internet Explorer и внесете ја адресата: Б. Изберете Continue to this website (not recommended). В. Изберете Инсталирај или Зачувајте вп фајл 7

8 Г. Отвпрете гп сертификатпт. Д. Инсталирајте гп сертификатпт 8

9 Д. Дпзвплете Windows автпматски да избере каде да гп складира сертификатпт Е. Ппсле успешнп имппртираое на root сертификатпт кликнете Finish па OK. 9

10 3А. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows 7 и Windows Vista. 3Б. Дпкплку имате Windows XP или ппстара верзија на пперативен систем пдете на чекпр За пвпј чекпр треба да бидете најавени сп кприсник кпј има администратпрски привилегии на вашипт кпмпјутер (дпкплку ппвеќе кприсници гп кпристат истипт). За тпкенпт пд тип Gemalto.NET нема пптреба за инсталација на драјвери дпвплнп е самп да гп ставите тпкенпт вп USB ппртата, пп штп инсталацијата ќе се изврши самата. А. Ставете гп тпкенпт вп една пд USB ппртите на ПЦ-тп/Лаптпп-пт. Ппчекајте 2-3 минути да заврши инсталацијата. Вп случај на прпблем сп инсталација на драјверите, истите мпжете да ги превземете пд следната лпкација: Б. Прпдплжете на чекпр 4. 10

11 3Б. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows XP и ппстари Дпкплку имате Windows Vista или Windows 7 кпристете гп чекпр 3А, а игнприрајте гп чекпр 3Б (пвпј чекпр). За пвпј чекпр треба да бидете најавени сп кприсник кпј има администратпрски привилегии на вашипт кпмпјутер (дпкплку ппвеќе кприсници гп кпристат истипт). А. Ако претходно не е инсталиран, потребно е да се инсталира: Windows-KB v1.000-x86- ENU.exe (од Microsoft). Истиот директно можете да го спуштите од следниов ЛИНК. Б. Кликнете на RUN и инсталирајте гп update-пт. На крај инсталацијата бара рестартираое на ПЦтп/Лаптпппт. Рестартирајте. В. Кликнете на линкпт за driver-пт за Gemalto.NET тпкенпт За 32-bit OS: За 64-bit OS: Г. Стартувајте гп MSI пакетпт сп двпклик. 11

12 Д. Се стартува инсталација на driver-oт. Кликнете NEXT Д. Штиклирајте: I accept the terms in the License Agreement и кликнете Next 12

13 E. Кликнете Install Ж. На крај пд прпцеспт кликнете Finish 13

14 З. Ставете гп тпкенпт вп ПЦ-тп/Лаптпппт. Преппзнаваоетп трае некплку секунди. 4. Активираое на сертификат директнп на тпкен Овпј чекпр мпра да се изведе пткакп ќе заврши чекпр 3 (3А за Windows Vista I Windows 7 или 3Б за Windows XP или ппстар Microsoft пперативен систем) А. Се става Gemalto.NET тпкенпт вп кпмпјутерпт/лаптпппт и се стартува Internet Explorer пп штп се пди на линкпт: Б. Се пдбира ппцијата: Креирај Web Browser Сертификат 14

15 В. Се внесуваат референтнипт брпј и автпризацискипт кпд кпј претхпднп сте ги дпбиле. Г. CSP type пстанува какп штп е: RSA full Д. ВАЖНО!!! Вп CSP се пдбира: Microsoft Base Smart Card Crypto Provider Д. Вп Key size се пдбира

16 Е. Се пдбира Submit Request Ж. Се внесува PIN за Вашипт тпкен (0000 е иницијален четри нули) Дпкплку изберете друг CSP тпгаш ризикувате губеое на сертификатпт пп штп ќе треба да дпставите нпвп бараое за нпв дигитален сертификат. Дпкплку вп пплетп за избпр гп нема Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0, ќе треба да се направи Run на ActiveX кпнтрплата кпја се ппјавува какп предупредуваое вп Information bar-пт на Browser-пт. З. Кликнете YES за да пптврдите дека гп ппвлекувате сертификатпт Т. ВАЖНО!!! Ппчекајте да се креира дигиталнипт сертификат. Траеоетп мпже да биде пд дваесетина секунди дп некплку минути! НЕ КЛИКАЈУЕ REFRESH, RESTART или BACK за време на креираоетп на сертификатпт. Системпт ќе даде ппрака за успешнп или неуспешнп креираое на сертификат. При успешнп креираое ќе ја дпбиете следнава ппрака: ВАЖНО ЗА УПОТРЕБА НА ТОКЕНОТ ВО АПЛИКАЦИЈА НА УЈП! За инсталација на PKCS11 следете ја тпчка 5!!! 16

17 5. Инсталација на PKCS11 (за апликација на УЈП) А. Инсталирајте PKCS11 DLL за за GEMALTO.NET пд следнипв линк: Кликнете на OPEN: Б. Кликнете двапати на Gemalto.NET.PKCS11v msi за да ја инсталирате апликацијата В. Кликнете RUN Г. Кликнете Next 17

18 Д. Одберете I accept the terms in the license agreement и кликнете NEXT Д. Кликнете на Install Е. На крај пд инсталацијата пдберете FINISH Ж. Овпј чекпр е битен за апликацијата на УЈП: Дпкплку имате 64-bit пперативен систем, пдете вп C:\Program Files (x86)\gemalto\dotnet PKCS11 и кппирајте ја спдржината гп целипт фплдер DotNet PKCS11 вп нпвп креиран фплдер C:\Gemalto 18

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD?

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Упатство Manual Version: 3.0 Date: 28.01.2016 103.17 КИБС АД Скопје 2016 КИБС

More information

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 11th JUNE 2012

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 11th JUNE 2012 e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 11th JUNE 2012 e-mudhra Consumer Services Ltd 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road

More information

Code Signing Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev 1.4

Code Signing Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev 1.4 Code Signing Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev 1.4 BEFORE YOU BEGIN: 1. Review System Requirements found at http://www.globalsign.com/code signing/buy codesigning.html 2. Adobe AIR subscribers

More information

PersonalSign Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev. 1.2

PersonalSign Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev. 1.2 PersonalSign Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev. 1.2 BEFORE YOU BEGIN: 1. Review System Requirements found at http://www.globalsign.com/digital_certificate/personalsign/how_do_i_buy.html

More information

Computer prepare to work with the eid card using Internet Explorer

Computer prepare to work with the eid card using Internet Explorer Computer prepare to work with the eid card using Internet Explorer Content 1. Card Reader drivers installation 2. Computer prepare to work with eid card 3. Basic certificates installation using Internet

More information

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 04th JULY 2012

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 04th JULY 2012 e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION () Date of Publication: 04th JULY 2012 e-mudhra Consumer Services Ltd 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road Devarabeesanahalli Bangalore

More information

emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (eml/e-mudhra/doc/dims/4.1) Date of Publication: 13th JUNE 2016

emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (eml/e-mudhra/doc/dims/4.1) Date of Publication: 13th JUNE 2016 emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION () Date of Publication: 13th JUNE 2016 emudhra Limited 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road Devarabeesanahalli Bangalore 560103 Karnataka

More information

Generating a request for a subsequent certificate User Guide for browser Internet Explorer

Generating a request for a subsequent certificate User Guide for browser Internet Explorer Generating a request for a subsequent certificate User Guide for browser Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Version 8.15 1 Contents 1. Introduction... 3 2. Software Requirements... 3 3.

More information

E-CERT C ONTROL M ANAGER

E-CERT C ONTROL M ANAGER E-CERT C ONTROL M ANAGER for e-cert on Smart ID Card I NSTALLATION G UIDE Version v1.7 Copyright 2003 Hongkong Post CONTENTS Introduction About e-cert Control Manager... 3 Features... 3 System requirements...

More information

Manual for configuring NIC VPN in Windows OS

Manual for configuring NIC VPN in Windows OS Manual for configuring NIC VPN in Windows OS NIC is introducing a new web based VPN interface to allow s to connect to NICNET through VPN. Apart from existing Client based VPN service, this new interface

More information

Federated Identity Service Certificate Download Requirements

Federated Identity Service Certificate Download Requirements Federated Identity Service Certificate Download Requirements Version 3.2 Exostar, LLC February 14, 2013 Table of Contents Introduction... 1 Purpose... 1 FIS System Requirements... 2 Adding Exostar as a

More information

Using. Microsoft Virtual PC. Page 1

Using. Microsoft Virtual PC. Page 1 Using Microsoft Virtual PC T4 Page 1 Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC allows multiple Guest Operating Systems (Virtual Machines) to run using the resources of the Host Operating System (The PC

More information

Primary Care Reimbursement Service. Security Certificate Installation Guide

Primary Care Reimbursement Service. Security Certificate Installation Guide Primary Care Reimbursement Service Security Certificate Installation Guide Revision: v1.2 Date: 10 th January 2011 Table of Contents 1 Readme First... 3 1.1 What Do I Need For the Installation?... 3 1.2

More information

Yale Software Library

Yale Software Library Yale Software Library http://www.yale.edu/its/software/ For assistance contact the ITS Help Desk 203-432-9000, helpdesk@yale.edu Two-factor authentication: Installation and configuration instructions for

More information

б

б 1 3 0 9 0 5 0 0 0 6 0 9 0 6 0 8 0 2 0 5 0 4 0 2 0 9 0 8 0 2 0 9 0 2 0 2 0 8 0 0 0 9 0 2 0 9 0 2 0 1 0 1 0 6 0 3 0 4 0 6 б 0 7 0 0 0 8 0 7 0 7 0 9 0 9 0 6 0 1 0 7 0 7 0 6 0 9 0 9 0 6 0 8 0 5 0 8 0 4 0 7

More information

PrivateServer HSM Integration with Microsoft IIS

PrivateServer HSM Integration with Microsoft IIS PrivateServer HSM Integration with Microsoft IIS January 2014 Document Version 1.1 Notice The information provided in this document is the sole property of Algorithmic Research Ltd. No part of this document

More information

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL United States Army Special Operations Command (USASOC) Special Operations Forces Information Technology Enterprise Contracts (SITEC) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL Prepared by:

More information

Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates

Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates Overview In order to use secure web services at MIT, you will need to obtain two types of MIT web certificates: MIT Certificate Authority

More information

Windows and MAC User Handbook Remote and Secure Connection Version 1.01 09/19/2013. User Handbook

Windows and MAC User Handbook Remote and Secure Connection Version 1.01 09/19/2013. User Handbook Windows and MAC User Handbook How to Connect Your PC or MAC Remotely and Securely to Your U.S. Department of Commerce Account Developed for You by the Office of IT Services (OITS)/IT Service Desk *** For

More information

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL United States Army Special Operations Command (USASOC) Special Operations Forces Information Technology Enterprise Contracts (SITEC) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL Prepared by:

More information

Shakambaree Technologies Pvt. Ltd.

Shakambaree Technologies Pvt. Ltd. Welcome to Support Express by Shakambaree Technologies Pvt. Ltd. Introduction: This document is our sincere effort to put in some regular issues faced by a Digital Signature and USB Token user doing on

More information

Installing the Panini Universal Scanner Driver

Installing the Panini Universal Scanner Driver Installing the Panini Universal Scanner Driver The following steps should be followed for installation of a Panini scanner. The user installing the scanner on his/her PC should have local administrative

More information

Application Note Gemalto.NET 2.0 Smart Card Certificate Enrollment using Microsoft Certificate Services on Windows 2008

Application Note Gemalto.NET 2.0 Smart Card Certificate Enrollment using Microsoft Certificate Services on Windows 2008 7 Application Note Gemalto.NET 2.0 Smart Card Certificate Enrollment using Microsoft Certificate Services on Windows 2008 All information herein is either public information or is the property of and owned

More information

PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION. A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once.

PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION. A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once. PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION 1. INSTALL GEMALTO TOKEN DRIVER A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once. B. Open the Browser and go to http://nicca.nic.in C. Click

More information

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0]

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0] U S E R G U I D E Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0] C E R T I F I C A T E G E N E R A T I O N M O D U L E U S E R G U I D E C O N T E N T S 1 DIGITAL

More information

User Manual Setting of working place for starting to work in the system Customer

User Manual Setting of working place for starting to work in the system Customer User Manual Setting of working place for starting to work in the system Customer Version 1.0 BTA-ONLINE INTERNET-BANKING SYSTEM FOR LEGAL ENTITIES Setting of working place of the user 1.1. Introduction

More information

SEZ SEZ Online Manual Digital Signature Certficate [DSC] V Version 1.2

SEZ SEZ Online Manual Digital Signature Certficate [DSC] V Version 1.2 SEZ SEZ Online Manual Digital Signature Certficate [DSC] V Version 1.2 Table of Contents 1 Introduction...2 2 Procurement of DSC...3 3 Installation of DSC...4 4 Procedure for entering the DSC details of

More information

FedLine Web Certificate Retrieval Procedures. User Guide

FedLine Web Certificate Retrieval Procedures. User Guide FedLine Web Certificate Retrieval Procedures User Guide Table of Contents FedLine Web Certificate Retrieval Procedures................................. 3 Retrieval procedures for Internet Explorer version

More information

Preceda Configuration Guide Internet Explorer 11 (IE11)

Preceda Configuration Guide Internet Explorer 11 (IE11) Preceda Configuration Guide Internet Explorer 11 (IE11) www.ngahr.com TABLE OF CONTENTS Checking your version of IE... 3 Setting Compatibility View... 4 Configuring Trusted Sites... 6 Customising ActiveX

More information

Passport Installation. Windows XP + Internet Explorer 8

Passport Installation. Windows XP + Internet Explorer 8 Passport Installation Windows XP + Internet Explorer 8 OS Version Windows XP System Type 32bit or 64bit Browser & version Internet Explorer 8 Before you begin.. Make sure you have Anti Virus software installed

More information

Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser

Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser Important Notice: You must have administrative rights to your PC to perform

More information

Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows XP and MSIE 6

Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows XP and MSIE 6 Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows XP and MSIE 6 T-TSUP-AP-002 Copyright. All rights reserved. Trustis Limited Building 273 New Greenham Park Greenham Common Thatcham RG19 6HN E: info@trustis.com

More information

These notes are for upgrading the Linko Version 9.3 MS Access database to a SQL Express 2008 R2, 64 bit installations:

These notes are for upgrading the Linko Version 9.3 MS Access database to a SQL Express 2008 R2, 64 bit installations: These notes are for upgrading the Linko Version 9.3 MS Access database to a SQL Express 2008 R2, 64 bit installations: This document substitutes for STEPS TWO and THREE of the upgrade Game Plan Webpage

More information

Digital Signature (PKI) Help Guide

Digital Signature (PKI) Help Guide Digital Signature (PKI) Help Guide CONTENTS SECTION-1 System Requirements page 2 SECTION-2 PKI Installation page - 3 SECTION-3 Procedure for Log-in using PKI etoken page - 7 1 SECTION-1 Systems Requirements

More information

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken C O N T A C T U S helpdesk@tcs-ca.tcs.com http://www.tcs-ca.tcs.com 1. A B O U T T H E D O C U M E N T This document describes the procedure

More information

ProjectDox 7.7 Setup Requirements

ProjectDox 7.7 Setup Requirements ProjectDox 7.7 Setup Requirements Client computers must be configured as follows, for end-users to be able to view files from within ProjectDox. 1) Client Installation a) Disable User Account Control (UAC)

More information

This document describes how to update the software of your TC Electronic PolyTune pedal using a computer running Windows XP.

This document describes how to update the software of your TC Electronic PolyTune pedal using a computer running Windows XP. PolyTune Software Update Windows XP 1.1. Overview This document describes how to update the software of your TC Electronic PolyTune pedal using a computer running Windows XP. The installation has two parts:

More information

I. Configuring Digital signature certificate in Microsoft Outlook 2003:

I. Configuring Digital signature certificate in Microsoft Outlook 2003: I. Configuring Digital signature certificate in Microsoft Outlook 2003: In order to configure Outlook 2003 to use the new message security settings please follow these steps: 1. Open Outlook. 2. Go to

More information

DIGIPASS CertiID. Getting Started 3.1.0

DIGIPASS CertiID. Getting Started 3.1.0 DIGIPASS CertiID Getting Started 3.1.0 Disclaimer Disclaimer of Warranties and Limitations of Liabilities The Product is provided on an 'as is' basis, without any other warranties, or conditions, express

More information

Client System Requirements for Brainloop Secure Dataroom as of Version 8.30

Client System Requirements for Brainloop Secure Dataroom as of Version 8.30 Client System Requirements for Brainloop Secure Dataroom as of Version 8.30 Copyright Brainloop AG, 2004-2014. All rights reserved. Document version 2.0 All trademarks referred to in this document are

More information

Wireless Printing in the Boston College Libraries

Wireless Printing in the Boston College Libraries Wireless Printing in the Boston College Libraries Using Windows Using Mac OS X Using Windows To add a Library print queue using Windows: 1. Log in to your computer as an Administrator. 2. Optional: Join

More information

The MLS Guide to installing Silverlight on your Microsoft Windows or Apple Macintosh Operating System

The MLS Guide to installing Silverlight on your Microsoft Windows or Apple Macintosh Operating System MLS 2009 The MLS Guide to installing Silverlight on your Microsoft or Apple Macintosh Operating System This document covers the compatibility of the Silverlight client interfaces. The Management interface

More information

Intellex Platform Security Update Process. Microsoft Security Updates. Version 06-10

Intellex Platform Security Update Process. Microsoft Security Updates. Version 06-10 Intellex Platform Security Update Process Microsoft Security Updates Version 06-10 Contents Intellex Platform Security Update Process... 1 Introduction... 3 Installing updates on an Intellex Ultra running

More information

EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE

EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE Quick Installation Guide This quick installation guide aims to help out users to set up the eid/eresidene Card Middleware software and prepare the computer to use and read

More information

(1060) ,

(1060) , 1 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 3 0 5 0 8 а 0 1 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 9 0 7 0 2 0 2 0 4 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 0 7 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 2 0 9 0 2 0 3 0 5 0 6 0 0 0 3

More information

MyKey is the digital signature software governed by Malaysia s Digital Signature Act 1997 & is accepted by the courts of law in Malaysia.

MyKey is the digital signature software governed by Malaysia s Digital Signature Act 1997 & is accepted by the courts of law in Malaysia. About Digital Signature using MyKey Purpose MyKey is the digital signature software governed by Malaysia s Digital Signature Act 1997 & is accepted by the courts of law in Malaysia. A document digitally

More information

Non-GIL SmartBadge Connection. SBCS Installation Instructions. Requirements

Non-GIL SmartBadge Connection. SBCS Installation Instructions. Requirements Non-GIL SmartBadge Connection The non-gil SmartBadge Connection Software (SBCS) and SmartBadge reader is necessary for your Windows PC to be able to read your SmartBadge. This document provides you with

More information

Ace Hardware Corporation

Ace Hardware Corporation Ace Hardware Corporation Page 1 VENDORS.COM ACCESS AND SETUP INSTRUCTIONS SECTION A WELCOME TO VENDORS.COM! STEP TO PERFORM IMMEDIATELY: 1. PLEASE SAVE THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE. 2. PLEASE READ

More information

Engineering Note. Correcting Device Driver Issues Product Affected: SpectraSuite, OceanView, OmniDriver, SPAM Software Date Issued: 3/16/2015.

Engineering Note. Correcting Device Driver Issues Product Affected: SpectraSuite, OceanView, OmniDriver, SPAM Software Date Issued: 3/16/2015. Engineering Note Topic: Correcting Device Driver Issues Product Affected: SpectraSuite, OceanView, OmniDriver, SPAM Software Date Issued: 3/16/2015 Overview If you connect your Ocean Optics USB or PCI

More information

Protected ebook Guide

Protected ebook Guide Protected ebook Guide Page 1 Guide Index Frequently Asked Questions... 3 Quick Check List... 4 Check and Install Software... 5 Check if you have the Adobe Reader installed on your computer...5 Install

More information

my.airproducts.com Windows Vista Client Configuration

my.airproducts.com Windows Vista Client Configuration my.airproducts.com Windows Vista Client Configuration To successfully connect to the Air Products my.airproducts.com website, the client computer needs to have the following three pieces of software installed

More information

Citrix Remote Access Work Instructions

Citrix Remote Access Work Instructions Work Instructions Version 1.0 15 January 2010 InTACT Shared Services Centre ACT Department of Treasury Quality Management System Service Management Tools Contents Introduction... 3 Purpose... 3 Scope...

More information

IDGo 800 Minidriver for Windows. User Guide

IDGo 800 Minidriver for Windows. User Guide IDGo 800 Minidriver for Windows User Guide All information herein is either public information or is the property of and owned solely by Gemalto NV. and/or its subsidiaries who shall have and keep the

More information

USB DRIVER INSTALLATION GUIDE

USB DRIVER INSTALLATION GUIDE USB DRIVER INSTALLATION GUIDE Use these instructions to install the USB drivers and Microsoft synchronization software for your Pathfinder 6057 printer. You need these utilities for your printer and computer

More information

Результат запроса: Asus x501a драйвера windows 7 64

Результат запроса: Asus x501a драйвера windows 7 64 Результат запроса: Asus x501a драйвера windows 7 64 This page contains the list of device drivers for Asus X501A.. Windows 10 64 bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit,. ASUS: Supported OS: Windows 10

More information

Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows 7 And MSIE 8 or MSIE 10

Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows 7 And MSIE 8 or MSIE 10 Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows 7 And MSIE 8 or MSIE 10 T-TSUP-AP-001 Copyright. All rights reserved. Trustis Limited Building 273 New Greenham Park Greenham Common Thatcham RG19

More information

Check Point FDE integration with Digipass Key devices

Check Point FDE integration with Digipass Key devices INTEGRATION GUIDE Check Point FDE integration with Digipass Key devices 1 VASCO Data Security Disclaimer Disclaimer of Warranties and Limitation of Liabilities All information contained in this document

More information

extranet.airproducts.com Windows XP Client Configuration

extranet.airproducts.com Windows XP Client Configuration extranet.airproducts.com Windows XP Client Configuration To successfully connect to the Air Products extranet.airproducts.com website and have full functionality, the client computer needs to have the

More information

isupplier PORTAL ACCESS SYSTEM REQUIREMENTS

isupplier PORTAL ACCESS SYSTEM REQUIREMENTS TABLE OF CONTENTS Recommended Browsers for isupplier Portal Recommended Microsoft Internet Explorer Browser Settings (MSIE) Recommended Firefox Browser Settings Recommended Safari Browser Settings SYSTEM

More information

ANZ TRANSACTIVE GETTING STARTED GUIDE AUSTRALIA & NEW ZEALAND

ANZ TRANSACTIVE GETTING STARTED GUIDE AUSTRALIA & NEW ZEALAND ANZ TRANSACTIVE GETTING STARTED GUIDE AUSTRALIA & NEW ZEALAND TRANS-TASMAN 11.2015 Simplifying and connecting your transaction banking across Australia and New Zealand DISCLAIMER > > References to Australia(n)

More information

Enabling Java and ActiveX Settings of Internet Explorer:

Enabling Java and ActiveX Settings of Internet Explorer: Enabling Java and ActiveX Settings of Internet Explorer: Enabling Java and Active X Settings varies for different versions of Internet Explorer. The setting can be done based on the browser you are using:

More information

TrustKey Tool User Manual

TrustKey Tool User Manual TrustKey Tool User Manual 1 Table of Contents 1 Introduction... 5 2 TrustKey Product...6 2.1 TrustKey Tool... 6 2.2 TrustKey function modules...7 2.3 TrustKey using environment...7 3 TrustKey Tool Installation...

More information

Access to Front Office services

Access to Front Office services Electricity Transmission System Operator Access to Front Office services Supported Configuration Version 1.4, 2009-07-16 Page : 2/5 CONTENT 1. Purpose of the document 3 2. Operating systems supported for

More information

CWOPA Broadband Users. Windows Operating System

CWOPA Broadband Users. Windows Operating System CWOPA Broadband Users Windows Operating System October 2012 Background These instructions are to be used for VPN users who have been assigned a CWOPA username and password. If your machine has Internet

More information

Citrix Client Install Instructions

Citrix Client Install Instructions Citrix Client Install Instructions If you are using Citrix remotely, Information Technology Services recommends updating Citrix client to the newest version available online. You must be an administrator

More information

Intellex Platform Security Update Process. Microsoft Security Updates. Version 11-12

Intellex Platform Security Update Process. Microsoft Security Updates. Version 11-12 Intellex Platform Security Update Process Microsoft Security Updates Version 11-12 Contents Intellex Platform Security Update Process... 1 Introduction... 3 Installing updates on an Intellex Ultra running

More information

Installation Notes for Prolific PL-2303 USB Driver for USB - RS232 Adaptor Cable 1. Uninstall Existing USB-Serial Adaptor Drivers

Installation Notes for Prolific PL-2303 USB Driver for USB - RS232 Adaptor Cable 1. Uninstall Existing USB-Serial Adaptor Drivers 41 Vine Street Magill SA 5072 Phone: 08 8332 9044 Fax: 08 8332 9577 mea@mea.com.au Installation Notes for Prolific PL-2303 USB Driver for USB - RS232 Adaptor Cable 1. Uninstall Existing USB-Serial Adaptor

More information

CalREDIE Browser Requirements

CalREDIE Browser Requirements CalREDIE Browser Requirements Table of Contents Section 1: Browser Settings... 2 Section 2: Windows Requirements... 11 Section 3: Troubleshooting... 12 1 Section 1: Browser Settings The following browser

More information

Instructions for installing and using the qualified digital certificate issued by DigiSign

Instructions for installing and using the qualified digital certificate issued by DigiSign Instructions for installing and using the qualified digital certificate issued by DigiSign Version 1.3 In order to use the digital certificate properly, please follow the instructions presented in this

More information

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 55. Version of 21 OCBC Bank. All Rights Reserved

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 55. Version of 21 OCBC Bank. All Rights Reserved Velocity@ocbc Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 55 Version 1.0 160414 1 of 21 Contents Java 7 Update 55 (difficulty logging into Velocity@ocbc)... 3 Uninstall Java Prior

More information

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 71. Version of 23 OCBC Bank. All Rights Reserved

Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 71. Version of 23 OCBC Bank. All Rights Reserved Velocity@ocbc Guide to add https://bbmy.ocbc.com as trusted site in Java 7 Update 71 Version 1.0 141014 1 of 23 Contents Java 7 Update 71 (difficulty logging into Velocity@ocbc)... 3 Uninstall Java Prior

More information

FortiClient SSL VPN Client User s Guide

FortiClient SSL VPN Client User s Guide FortiClient SSL VPN Client User s Guide To connect to Model Driven Solutions via a SSL VPN Client session you first need a VPN login account that has been granted the proper SSL VPN group permissions and

More information

Pre-Requisites: PC and Browser Configuration Guide v1.3

Pre-Requisites: PC and Browser Configuration Guide v1.3 CLIENT FOR CONTRACTORS (C4C) SERVICE REFERENCE GUIDE Pre-Requisites: PC and Browser Configuration Guide v1.3 Introduction Client For Contractors (C4C) is a new service developed by Shell to make contractors

More information

Passport installation. Windows 7 + Internet Explorer 10

Passport installation. Windows 7 + Internet Explorer 10 Passport installation Windows 7 + Internet Explorer 10 OS Version Windows 7 System Type 32 bit and 64 bit Browser & version Internet Explorer 10 Before you start Check you have Anti Virus software installed

More information

QCapture Pro 7 Removing Problem Windows Update

QCapture Pro 7 Removing Problem Windows Update QCapture Pro 7 Removing Problem Windows Update Purpose On trying to start QCapture Pro 7, an error was observed with the following messages where the program would not start at all. On Windows 7 (64-bit):

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

Opti-Baby Webcam Remote Installation

Opti-Baby Webcam Remote Installation Opti-Baby Webcam Remote Installation Contents Chapter 3 Remote Viewing... 3 Using Windows Web Browser (Microsoft Internet Explorer Browser)... 3 Using Safari Browser(Apple)/Apple Ipad or Other Browsers...

More information

1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 3 0 6 0 2 0 8 0 8 0 6 0 8 0 9 б 0 2 0 9 0 7 0 0 0 9 0 2 0 8 0 4 0 6 0 8 0 0 0 6 0 9 0 4 0 2 0 2 0 8 0 9 0 1 0 6-0 7 0 6 0 8 0 2 11 0 9 0 2 0 7 0 8 0 7 2001 0 0 0 6 0 1

More information

GlobalSign Solutions. PersonalSign Digital Certificates. Installation Guide

GlobalSign Solutions. PersonalSign Digital Certificates. Installation Guide GlobalSign Solutions PersonalSign Digital Certificates Installation Guide 1 TABLE OF CONTENTS Introduction... 3 Installing Your Certificate Using Internet Explorer... 3 Before You Install.... 3 Security

More information

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА

ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ШПАНИЈА (КОСТА БРАВА) - 7 ДЕНА ДИРЕКТНИ ЛЕТОВИ ОД СКОПЈЕ ЛИСТА НА ХОТЕЛИ И ЦЕНИ ЗА РАН БУКИНГ (РЕЗЕРВАЦИИ ДО 30.АПР) ХОТЕЛ КАТЕГ. УСЛУГА ЛОКАЦИЈА ЦЕНА ПО ЛИЦЕ СПОРЕД ТЕРМИН НА ПОАЃАЊЕ (7 НОЌИ) HOSTAL SANTA

More information

a. If necessary update the Beamage-3.0 s firmware, using the BeamageUpdater (refer to p.7);

a. If necessary update the Beamage-3.0 s firmware, using the BeamageUpdater (refer to p.7); Beamage-3.0 Installation Procedures Revision 2.0 2 QUICK START These steps must be followed in the specified order. 1. Install the PC-Beamage-3.0 software. 2. Install the Beamage-3.0 USB driver by following

More information

Installation of the CryptoKit application and adding of certificates

Installation of the CryptoKit application and adding of certificates Installation of the CryptoKit application and adding of certificates Version 2.0 December 2013 Sberbank d.d. Stranica 1 CONTENT 1 INSTALLATION PROCEDURE AND ADDING CERTIFICATES (WINDOWS 7 32BIT,WINDOWS

More information

IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so.

IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. Making Mozilla Firefox work with ActivClient IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. Sometimes, the automatic processes

More information

Microsoft IIS 7 Guide to Installing Root Certificates, Generating CSR and Installing certificate

Microsoft IIS 7 Guide to Installing Root Certificates, Generating CSR and Installing certificate Microsoft IIS 7 Guide to Installing Root Certificates, Generating CSR and Installing certificate Copyright. All rights reserved. Trustis Limited Building 273 New Greenham Park Greenham Common Thatcham

More information

CardOS API V3.2. Standard cryptographic interface for using applications with CardOS smart cards

CardOS API V3.2. Standard cryptographic interface for using applications with CardOS smart cards API V3.2 API is an integration software for the use of smart cards and security tokens in a variety of applications and heterogeneous operating system environments. API is compatible with international

More information

Java version 7 update 45 (7u45)

Java version 7 update 45 (7u45) TO DISABLE JAVA - visit this website for instructions. http://www.java.com/en/download/help/disable_browser.xml http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html If you

More information

This document shows new Citrix users how to set up and log in to their Citrix account.

This document shows new Citrix users how to set up and log in to their Citrix account. Citrix Set up Set up and Log in to Citrix Objective: This document shows new Citrix users how to set up and log in to their Citrix account. Procedure This document shows you how to set up and log in to

More information

Accessing the Mercy Remote Access Portal (SSL VPN)

Accessing the Mercy Remote Access Portal (SSL VPN) MERCY INFORMATION SECURITY TEAM Accessing the Mercy Remote Access Portal (SSL VPN) In order to access the Sisters of Mercy Remote Access Portal, you will need to complete the following steps. ** Important:

More information

Contents Minimum Requirements... 2 Instructions... 2 Troubleshooting... 7

Contents Minimum Requirements... 2 Instructions... 2 Troubleshooting... 7 Emdeon Remote Desktop Services Contents Minimum Requirements... 2 Instructions... 2 Troubleshooting... 7 Minimum Requirements 1. A high-speed Internet connection. DSL or Cable Internet are recommended.

More information

Basic Use of the SPC Feature on 1100R+/H+ Testers

Basic Use of the SPC Feature on 1100R+/H+ Testers Basic Use of the SPC Feature on 1100R+/H+ Testers Basics 1100 SPC Data (Note: SPC data collection is an optional feature only available on 1100R+/H+ testers that are equipped with USB ports For the feature

More information

Wenatchee Valley College Technology Department

Wenatchee Valley College Technology Department Wenatchee Valley College Technology Department Virtual Desktop Infrastructure Services Version 1.1 Index I. Horizon View Client Windows Operating System Installation II. Connecting to the service using

More information

Using ProjectWise Explorer for File Transfer

Using ProjectWise Explorer for File Transfer Using ProjectWise Explorer for File Transfer Use the link below to register for a log in and password for ProjectWise. http://apps.dot.illinois.gov/consultantreg/ To access ProjectWise Web Explorer use

More information

esuite Hardware/Software Requirements and Browser Configuration

esuite Hardware/Software Requirements and Browser Configuration esuite Hardware/Software Requirements and Browser Configuration Internet Explorer Configuration 1. Open Internet Explorer 9 Options: Click on Tools in the top navigation bar and select Internet Options

More information

Certified Document Services (CDS) End User Installation Guide

Certified Document Services (CDS) End User Installation Guide Certified Document Services (CDS) End User Installation Guide The following Installation Guide is designed to provide end users step-by-step instructions on setting up and installing a True Credentials

More information

ENROLMENT GUIDE FOR MCACert

ENROLMENT GUIDE FOR MCACert ENROLMENT GUIDE FOR MCACert Congratulations! You are about to become the proud owner of a Digital Signature Certificate issued by SafeScrypt, India s first Licensed Certifying Authority, under the aegis

More information

Important Notes for WinConnect Server VS Software Installation:

Important Notes for WinConnect Server VS Software Installation: Important Notes for WinConnect Server VS Software Installation: 1. Only Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),

More information

Federated Identity Service (FIS)

Federated Identity Service (FIS) Federated Identity Service (FIS) User Guide Version 1.7 Exostar, LLC Jan 25, 2016 Table of Contents FIS Overview... 1 FIS System Requirements... 1 Required Browser Settings... 1 Downloading Certificates

More information

eadvantage Certificate Enrollment Procedures

eadvantage Certificate Enrollment Procedures eadvantage Certificate Enrollment Procedures Purpose: Instructions for members to obtain a digital certificate which is a requirement to conduct financial transactions with the Federal Home Loan Bank of

More information

DO NOT PRESERVE FAVORITE WEBSITE DATA

DO NOT PRESERVE FAVORITE WEBSITE DATA Instructions to Fix LMR/Internet Explorer 10 Issues With recent Windows Updates, Internet Explorer 10 may have been installed on your system without your knowledge. The LMR Over the Internet Application

More information

INSTALLATION GUIDE FOR ACTIVE X COMPONENT

INSTALLATION GUIDE FOR ACTIVE X COMPONENT INSTALLATION GUIDE FOR ACTIVE X COMPONENT THE SOFTWARE MUST BE INSTALLED PRIOR TO THE FIRST MEMS READING You will need a personal login for wwwmedamigocom Request it at techsupport@aardexgroupcom Table

More information