Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET

Size: px
Start display at page:

Download "Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET"

Transcription

1 Фпатствп за директнп активираое сертификат на тпкен Gemalto.NET

2 Спдржина Впведни преппраки... 3 Активираое на дигитален сертификат Ппдесуваое на ActiveX кпнтрпли и Trusted Sites Ппставуваое на кпренскипт (root) листата на Trusted сертификати А. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows 7 и Windows Vista Б. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows XP и ппстари Активираое на сертификат директнп на тпкен Инсталација на PKCS11 (за апликација на ФЈП)

3 Впведни преппраки Ова упатствп е наменетп дп сите пние кпи пд Македпнски Уелекпм купиле дигитален сертификат KS+ и USB Token пд типпт Gemalto.NET. Акп сертификатпт гп генерирате директнп на тпкен, секпе губеое, пштетуваое или забправаое на пинпт на тпкенпт, значи губеое на самипт сертификат. Сепак, пд безбеднпсен аспект, пва е најдпбрипт пристап, имајќи предвид дека вп спрптивнп, пристап дп кпмпјутерпт каде е инсталиран сертификатпт значи и пристап дп сертификатпт. Вп случајна директнп генериран сертификат на тпкен, пристап дп сертификатпт ќе има самп лицетп кпе гп ппседува тпкенпт и кпе гп знае пинпт (лпзинката) за тпкенпт. Иницијалнипт пин (лпзинка) за Gemalto.NET е 0000 (четри нули). Пред да заппчнете сп билп кпја прпцедура на инсталација и активација на дигиталнипт сертификат, пптребнп е да ги имате дпбиенп автпризацискипт кпд и референтнипт брпј преку различни медиуми за пренпс (референтнипт брпј гп дпбивате преку , а автпризацискипт кпд гп дпбивате пп ппшта или пп СМС) Упатствптп е за активација сп кпристеое на Internet Explorer. 3

4 Активираое на дигитален сертификат Отвпрете гп Internet Explorer и внесете ја адресата: https://ca.telekom.mk. За успешнп активираое на сертификатпт, пптребнп е https://ca.telekom.mk биде ставен вп Trusted Sites и сите ActiveX кпнтрпли да се ппставени на Enable. 1. Ппдесуваое на ActiveX кпнтрпли и Trusted Sites А. За да гп дпдадете сајтпт https://ca.telekom.mk вп Trusted Sites на Internet Explorer, кликнете на Tools, изберете Internet options, и кликнете на Security: Б. Изберете Trusted sites и кликнете на кппчетп Sites. Вп нпвпптвпренптп прпзпрче вп пплетп Add this website to the zone внесете https://ca.telekom.mk и кликнете Add. 4

5 В. Кликнете Close, и вп прпзпрчетп Internet Options кликнете на Custom Level. (Trusted sites треба да пстане избранп). Ке се птвпри прпзперчетп Security Settings Trusted Sites Zone сп листа на ппции. Г. Од листата, следниве ставки ппставете ги на Enable: ActiveX controls an plug-ins, Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt Automatic prompting for ActiveX controls Download signed ActiveX controls Download unsigned ActiveX controls Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting Only allow approved domains to use ActiveX without prompt Run ActiveX controls and plug-ins Script ActiveX controls marked safe for scripting 5

6 Д. Кликнете двапати на ОК за да се затвпрат прпзпрчиоата. 6

7 2. Ппставуваое на кпренскипт (root) листата на Trusted сертификати А. Отвпрете гп Internet Explorer и внесете ја адресата: https://ca.telekom.mk. Б. Изберете Continue to this website (not recommended). В. Изберете Инсталирај или Зачувајте вп фајл 7

8 Г. Отвпрете гп сертификатпт. Д. Инсталирајте гп сертификатпт 8

9 Д. Дпзвплете Windows автпматски да избере каде да гп складира сертификатпт Е. Ппсле успешнп имппртираое на root сертификатпт кликнете Finish па OK. 9

10 3А. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows 7 и Windows Vista. 3Б. Дпкплку имате Windows XP или ппстара верзија на пперативен систем пдете на чекпр За пвпј чекпр треба да бидете најавени сп кприсник кпј има администратпрски привилегии на вашипт кпмпјутер (дпкплку ппвеќе кприсници гп кпристат истипт). За тпкенпт пд тип Gemalto.NET нема пптреба за инсталација на драјвери дпвплнп е самп да гп ставите тпкенпт вп USB ппртата, пп штп инсталацијата ќе се изврши самата. А. Ставете гп тпкенпт вп една пд USB ппртите на ПЦ-тп/Лаптпп-пт. Ппчекајте 2-3 минути да заврши инсталацијата. Вп случај на прпблем сп инсталација на драјверите, истите мпжете да ги превземете пд следната лпкација: https://ca.telekom.mk/ Б. Прпдплжете на чекпр 4. 10

11 3Б. Инсталираое на драјвери за тпкен Gemalto.NET Важи самп за Windows XP и ппстари Дпкплку имате Windows Vista или Windows 7 кпристете гп чекпр 3А, а игнприрајте гп чекпр 3Б (пвпј чекпр). За пвпј чекпр треба да бидете најавени сп кприсник кпј има администратпрски привилегии на вашипт кпмпјутер (дпкплку ппвеќе кприсници гп кпристат истипт). А. Ако претходно не е инсталиран, потребно е да се инсталира: Windows-KB v1.000-x86- ENU.exe (од Microsoft). Истиот директно можете да го спуштите од следниов ЛИНК. Б. Кликнете на RUN и инсталирајте гп update-пт. На крај инсталацијата бара рестартираое на ПЦтп/Лаптпппт. Рестартирајте. В. Кликнете на линкпт за driver-пт за Gemalto.NET тпкенпт За 32-bit OS: https://ca.telekom.mk/gemalto/gemaltonetdriver_32bit.zip За 64-bit OS: https://ca.telekom.mk/gemalto/gemaltonetdriver_64bit.zip Г. Стартувајте гп MSI пакетпт сп двпклик. 11

12 Д. Се стартува инсталација на driver-oт. Кликнете NEXT Д. Штиклирајте: I accept the terms in the License Agreement и кликнете Next 12

13 E. Кликнете Install Ж. На крај пд прпцеспт кликнете Finish 13

14 З. Ставете гп тпкенпт вп ПЦ-тп/Лаптпппт. Преппзнаваоетп трае некплку секунди. 4. Активираое на сертификат директнп на тпкен Овпј чекпр мпра да се изведе пткакп ќе заврши чекпр 3 (3А за Windows Vista I Windows 7 или 3Б за Windows XP или ппстар Microsoft пперативен систем) А. Се става Gemalto.NET тпкенпт вп кпмпјутерпт/лаптпппт и се стартува Internet Explorer пп штп се пди на линкпт: https://ca.telekom.mk Б. Се пдбира ппцијата: Креирај Web Browser Сертификат 14

15 В. Се внесуваат референтнипт брпј и автпризацискипт кпд кпј претхпднп сте ги дпбиле. Г. CSP type пстанува какп штп е: RSA full Д. ВАЖНО!!! Вп CSP се пдбира: Microsoft Base Smart Card Crypto Provider Д. Вп Key size се пдбира

16 Е. Се пдбира Submit Request Ж. Се внесува PIN за Вашипт тпкен (0000 е иницијален четри нули) Дпкплку изберете друг CSP тпгаш ризикувате губеое на сертификатпт пп штп ќе треба да дпставите нпвп бараое за нпв дигитален сертификат. Дпкплку вп пплетп за избпр гп нема Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0, ќе треба да се направи Run на ActiveX кпнтрплата кпја се ппјавува какп предупредуваое вп Information bar-пт на Browser-пт. З. Кликнете YES за да пптврдите дека гп ппвлекувате сертификатпт Т. ВАЖНО!!! Ппчекајте да се креира дигиталнипт сертификат. Траеоетп мпже да биде пд дваесетина секунди дп некплку минути! НЕ КЛИКАЈУЕ REFRESH, RESTART или BACK за време на креираоетп на сертификатпт. Системпт ќе даде ппрака за успешнп или неуспешнп креираое на сертификат. При успешнп креираое ќе ја дпбиете следнава ппрака: ВАЖНО ЗА УПОТРЕБА НА ТОКЕНОТ ВО АПЛИКАЦИЈА НА УЈП! За инсталација на PKCS11 следете ја тпчка 5!!! 16

17 5. Инсталација на PKCS11 (за апликација на УЈП) А. Инсталирајте PKCS11 DLL за за GEMALTO.NET пд следнипв линк: https://ca.telekom.mk/gemalto/pkcs11_dll.zip Кликнете на OPEN: Б. Кликнете двапати на Gemalto.NET.PKCS11v msi за да ја инсталирате апликацијата В. Кликнете RUN Г. Кликнете Next 17

18 Д. Одберете I accept the terms in the license agreement и кликнете NEXT Д. Кликнете на Install Е. На крај пд инсталацијата пдберете FINISH Ж. Овпј чекпр е битен за апликацијата на УЈП: Дпкплку имате 64-bit пперативен систем, пдете вп C:\Program Files (x86)\gemalto\dotnet PKCS11 и кппирајте ја спдржината гп целипт фплдер DotNet PKCS11 вп нпвп креиран фплдер C:\Gemalto 18

Упатствп за активираое, инсталација и кпристеое на дигитален сертификат и SafeNet апликацијата

Упатствп за активираое, инсталација и кпристеое на дигитален сертификат и SafeNet апликацијата Упатствп за активираое, инсталација и кпристеое на дигитален сертификат и SafeNet апликацијата Спдржина Впведни преппраки... 3 Активираое на дигитален сертификат... 4 Експпртираое на дигиталнипт сертификат...

More information

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Internet Explorer

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Internet Explorer Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Internet Explorer Верзија: 1.2 Датум: 07.06.2010 КИБС АД Скопје 2010 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk Спдржина 1. Впвед...

More information

Упатството за користење на Вашата адреса преку WEBmail можете да го најдете на

Упатството за користење на Вашата  адреса преку WEBmail можете да го најдете на Вовед Вашата e-mail адреса можете да ја користите на два начина: преку интернет страницата http://webmail.t-home.mk преку е-mail програма (Outlook Express, Outlook 2003, Outlook 2000 итн.) Упатството за

More information

Дигитално потпишување документи во MS Office. Digital signing of documents in MS Office

Дигитално потпишување документи во MS Office. Digital signing of documents in MS Office Дигитално потпишување документи во MS Office Digital signing of documents in MS Office Упатство Manual Верзија: 3.0 Датум: 28.01.2016 103.08 КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk

More information

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD?

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Како да започнам со користење сертификат на Gemalto Java БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto Java SSCD? Упатство Manual Version: 3.0 Date: 28.01.2016 103.17 КИБС АД Скопје 2016 КИБС

More information

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП?... 1 How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?...

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП?... 1 How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?... Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП?... 1 How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?... 1 Верзија: 2.3 Датум: 10.11.2014 103.18 УПАТСТВО Како да започнам со користење

More information

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD?

Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD? Како да започнам со користење сертификат на Gemalto.NET БСЕП? How to start using a certificate with the Gemalto.NET SSCD? Упатство Manual Верзија: 3.0 Датум: 28.01.2016 103.18 КИБС АД Скопје 2016 КИБС

More information

Упатство за конфигурација на прелистувачи,предупредувања и пораки при поднесување во електронските системи на Централен Регистар

Упатство за конфигурација на прелистувачи,предупредувања и пораки при поднесување во електронските системи на Централен Регистар Упатство за конфигурација на прелистувачи,предупредувања и пораки при поднесување во електронските системи на Централен Регистар ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1

More information

Постапка за надградба на Windows XP оперативниот систем

Постапка за надградба на Windows XP оперативниот систем Постапка за надградба на Windows XP оперативниот систем Важна напомена: Microsoft ја прекина поддршката на Windows XP во април 2014. Вашиот оперативен систем веќе не добива нови сигурносни засилувања (patches)

More information

BEFORE YOU BEGIN- REVIEW SYSTEM REQUIREMENTS

BEFORE YOU BEGIN- REVIEW SYSTEM REQUIREMENTS DocumentSign Digital IDs for Adobe GCC epki Certificate Installation Guide Rev.1.0 BEFORE YOU BEGIN- REVIEW SYSTEM REQUIREMENTS 1. Software Requirements Your computer must contain one of the following

More information

Преземање сертификати со Internet Explorer. Downloading certificates with Internet Explorer

Преземање сертификати со Internet Explorer. Downloading certificates with Internet Explorer Преземање сертификати со Internet Explorer Downloading certificates with Internet Explorer Упатство Manual Верзија: 3.0 Датум: 28.01.2016 103.10 КИБС АД Скопје 2016 КИБС АД Скопје, сите права задржани

More information

Computer prepare to work with the eid card using Internet Explorer

Computer prepare to work with the eid card using Internet Explorer Computer prepare to work with the eid card using Internet Explorer Content 1. Card Reader drivers installation 2. Computer prepare to work with eid card 3. Basic certificates installation using Internet

More information

ИПРРМ - Кпнтинуиранп прпфесипналнп успврщуваое 2012 МСФИ 9 Финансиски инструменти

ИПРРМ - Кпнтинуиранп прпфесипналнп успврщуваое 2012 МСФИ 9 Финансиски инструменти ИПРРМ - Кпнтинуиранп прпфесипналнп успврщуваое 2012 МСФИ 9 Финансиски инструменти Предавач Рпберт Манасиев Струмица 28 јуни 2012 СПДРЖИНА Впвед Цел Причини за дпнесуваое Развпј Карактеристики Делпкруг

More information

Code Signing Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev 1.4

Code Signing Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev 1.4 Code Signing Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev 1.4 BEFORE YOU BEGIN: 1. Review System Requirements found at http://www.globalsign.com/code signing/buy codesigning.html 2. Adobe AIR subscribers

More information

PersonalSign Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev. 1.2

PersonalSign Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev. 1.2 PersonalSign Digital IDs GCC Certificate Installation Guide Rev. 1.2 BEFORE YOU BEGIN: 1. Review System Requirements found at http://www.globalsign.com/digital_certificate/personalsign/how_do_i_buy.html

More information

VeriSign Branded etoken PKI Client Installation Guide

VeriSign Branded etoken PKI Client Installation Guide VeriSign Branded etoken PKI Client Installation Guide VeriSign Branded etoken PKI Client, version 5.1 SP1 Revision Control Version Date Notes 1.0 2010 05 24 Initial version 1.1 2010 06 28 Updates to wording,

More information

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 11th JUNE 2012

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 11th JUNE 2012 e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 11th JUNE 2012 e-mudhra Consumer Services Ltd 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road

More information

SPI Storm Studio. Software Installation Guide. Revision Jun Byte Paradigm

SPI Storm Studio. Software Installation Guide. Revision Jun Byte Paradigm Byte Paradigm info@byteparadigm.com 1/16 Table of Contents 1Installing... 4 1.1System requirements... 4 1.2Installation Wizard... 4 1.3Installing the USB driver... 7 1.3.1Default procedure... 7 1.3.2Install

More information

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 04th JULY 2012

e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (emcsl/e-mudhra/doc/dims/3.2) Date of Publication: 04th JULY 2012 e-mudhra DIM e-mudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION () Date of Publication: 04th JULY 2012 e-mudhra Consumer Services Ltd 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road Devarabeesanahalli Bangalore

More information

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to GEMALTO Token [VERSION 1.0]

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to GEMALTO Token [VERSION 1.0] U S E R G U I D E Certificate Export/Import to GEMALTO Token [VERSION 1.0] C E R T I F I C A T E G E N E R A T I O N M O D U L E U S E R G U I D E C O N T E N T S 1 DIGITAL CERTIFICATES... 3 2 PKCS #12

More information

Generating a request for a subsequent certificate User Guide for browser Internet Explorer

Generating a request for a subsequent certificate User Guide for browser Internet Explorer Generating a request for a subsequent certificate User Guide for browser Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Version 8.15 1 Contents 1. Introduction... 3 2. Software Requirements... 3 3.

More information

Упутство за подешавање ЕТФ бежичног интернета Windows XP

Упутство за подешавање ЕТФ бежичног интернета Windows XP Упутство за подешавање ЕТФ бежичног интернета Windows XP На страници http://kondor.etf.rs/ отворите линк дигитални сертификати На следећој страници скините на ваш рачунар оба означена сертификата. Снимите

More information

Enrollment of Digital Certificate Internet Explorer or Mozilla Firefox. ebanking for Corporate Users v

Enrollment of Digital Certificate Internet Explorer or Mozilla Firefox. ebanking for Corporate Users v Enrollment of Digital Certificate Internet Explorer or Mozilla Firefox ebanking for Corporate Users v1.1 2010 Digital certificate Digital certificate is required for digital signing of documents. Digital

More information

Speedport W 503V. Упатство за инсталација на опрема за услугата Call & Surf. Сподели доживувања

Speedport W 503V. Упатство за инсталација на опрема за услугата Call & Surf. Сподели доживувања Speedport W 503V Упатство за инсталација на опрема за услугата Call & Surf Сподели доживувања 1 Упатство за инсталација на опремата за услугата Call & Surf Содржина: стр. 4 стр. 8 стр. 10 стр. 10 стр.

More information

How to Use imageprograf Firmware Update Tool (Version or later) (Windows)

How to Use imageprograf Firmware Update Tool (Version or later) (Windows) How to Use imageprograf Firmware Update Tool (Version 24.00 or later) (Windows) Canon Inc. 1. Introduction 1.1 imageprograf Firmware Update Tool Features The imageprograf Firmware Update Tool (hereinafter

More information

Generating a request for a certificate User Guide for browser Internet Explorer

Generating a request for a certificate User Guide for browser Internet Explorer Generating a request for a certificate User Guide for browser Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Version 8.15 1 Contents 1. Introduction... 3 2. Software Requirements... 3 3. Installation

More information

User Manual Setting of working place for starting to work in the system Customer

User Manual Setting of working place for starting to work in the system Customer User Manual Setting of working place for starting to work in the system Customer Version 1.0 BTA-ONLINE INTERNET-BANKING SYSTEM FOR LEGAL ENTITIES Setting of working place of the user 1.1. Introduction

More information

E-CERT C ONTROL M ANAGER

E-CERT C ONTROL M ANAGER E-CERT C ONTROL M ANAGER for e-cert on Smart ID Card I NSTALLATION G UIDE Version v1.7 Copyright 2003 Hongkong Post CONTENTS Introduction About e-cert Control Manager... 3 Features... 3 System requirements...

More information

emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (eml/e-mudhra/doc/dims/4.1) Date of Publication: 13th JUNE 2016

emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION (eml/e-mudhra/doc/dims/4.1) Date of Publication: 13th JUNE 2016 emudhra DIM emudhra DOWNLOAD INSTRUCTION MANUAL HARD TOKEN VERSION () Date of Publication: 13th JUNE 2016 emudhra Limited 3rd Floor, Sai Arcade Outer Ring Road Devarabeesanahalli Bangalore 560103 Karnataka

More information

Digital Signature Certificate. Certificate Export/Import to STARKEY 400 Token [VERSION 1.0] U S E R G U I D E

Digital Signature Certificate. Certificate Export/Import to STARKEY 400 Token [VERSION 1.0] U S E R G U I D E U S E R G U I D E Digital Signature Certificate Certificate Export/Import to STARKEY 400 Token [VERSION 1.0] C E R T I F I C A T E G E N E R A T I O N M O D U L E U S E R G U I D E C O N T E N T S 1 DIGITAL

More information

Application Note Gemalto.NET 2.0 Smart Card Certificate Enrollment using Microsoft Certificate Services on Windows 2008

Application Note Gemalto.NET 2.0 Smart Card Certificate Enrollment using Microsoft Certificate Services on Windows 2008 7 Application Note Gemalto.NET 2.0 Smart Card Certificate Enrollment using Microsoft Certificate Services on Windows 2008 All information herein is either public information or is the property of and owned

More information

JamManager Software Install Guide

JamManager Software Install Guide JamManager Software Install Guide Instructions for installing JamManager Librarian on Windows and Mac Computer minimum requirements Windows Vista (32/64-bit), 7 (32/64-bit), XP Home/Professional (32-bit)

More information

You can remote view the image of DVR through internet on the world. Just

You can remote view the image of DVR through internet on the world. Just 21. Remote view You can remote view the image of DVR through internet on the world. Just input the IP address or domain name on I.E Browser. The remote function would support viewing image, playback image

More information

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0]

U S E R G U I D E. Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0] U S E R G U I D E Certificate Export/Import to E-token Pro (72K) Java FOR USERS OF E-TOKENS [VERSION 1.0] C E R T I F I C A T E G E N E R A T I O N M O D U L E U S E R G U I D E C O N T E N T S 1 DIGITAL

More information

EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE

EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE EID/ERESIDENCE CARD MIDDLEWARE Quick Installation Guide This quick installation guide aims to help out users to set up the eid/eresidene Card Middleware software and prepare the computer to use and read

More information

Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates

Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates Internet Explorer 7 for Windows XP: Obtaining MIT Certificates Overview In order to use secure web services at MIT, you will need to obtain two types of MIT web certificates: MIT Certificate Authority

More information

Primary Care Reimbursement Service. Security Certificate Installation Guide

Primary Care Reimbursement Service. Security Certificate Installation Guide Primary Care Reimbursement Service Security Certificate Installation Guide Revision: v1.2 Date: 10 th January 2011 Table of Contents 1 Readme First... 3 1.1 What Do I Need For the Installation?... 3 1.2

More information

Guide Installation and User Guide - Windows

Guide Installation and User Guide - Windows Guide Installation and User Guide - Windows With Fujitsu mpollux DigiSign Client, you can use your smart card for secure access to electronic services or organization networks, as well as to digitally

More information

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL United States Army Special Operations Command (USASOC) Special Operations Forces Information Technology Enterprise Contracts (SITEC) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL Prepared by:

More information

Manual for configuring NIC VPN in Windows OS

Manual for configuring NIC VPN in Windows OS Manual for configuring NIC VPN in Windows OS NIC is introducing a new web based VPN interface to allow s to connect to NICNET through VPN. Apart from existing Client based VPN service, this new interface

More information

PrivateServer HSM Integration with Microsoft IIS

PrivateServer HSM Integration with Microsoft IIS PrivateServer HSM Integration with Microsoft IIS January 2014 Document Version 1.1 Notice The information provided in this document is the sole property of Algorithmic Research Ltd. No part of this document

More information

0 0 б

0 0 б 1 3 а 0 8 0 5 0 6 0 5 III 0 3 0 8 0 9 0 3 0 2 0 6 0 3 0 8 0 6 0 2 0 1 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 6 0 3 0 8 0 9 0 3 0 2 0 1 0 3 0 2 0 2 0 6 0 1 0 8 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 4 0 3 0 8 0 2 0 1 0 5

More information

WISekey Managed PKI End-user Manual

WISekey Managed PKI End-user Manual The World Internet Security Company WISekey Managed PKI End-user Manual Date: January 2011 Version: 1.0.0 Authors: WISeKey SA WISeKey S.A - World Trade Center II - 29, route de Pré-Bois CP 885 1215 Geneva,

More information

PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION. A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once.

PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION. A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once. PROCEDURE FOR DSC CONFIGURATION 1. INSTALL GEMALTO TOKEN DRIVER A. Installation of the driver has to be done for the first time and only once. B. Open the Browser and go to http://nicca.nic.in C. Click

More information

Using. Microsoft Virtual PC. Page 1

Using. Microsoft Virtual PC. Page 1 Using Microsoft Virtual PC T4 Page 1 Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC allows multiple Guest Operating Systems (Virtual Machines) to run using the resources of the Host Operating System (The PC

More information

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL

OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL United States Army Special Operations Command (USASOC) Special Operations Forces Information Technology Enterprise Contracts (SITEC) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) AND SSL VPN HOME USERS MANUAL Prepared by:

More information

CertifyID Accounts Manual

CertifyID Accounts Manual The World Internet Security Company CertifyID Accounts Manual Date: January 2011 Version: 1.0.0 Authors: WISeKey SA WISeKey S.A - World Trade Center II - 29, route de Pré-Bois CP 885 1215 Geneva, Switzerland

More information

Federated Identity Service Certificate Download Requirements

Federated Identity Service Certificate Download Requirements Federated Identity Service Certificate Download Requirements Version 3.2 Exostar, LLC February 14, 2013 Table of Contents Introduction... 1 Purpose... 1 FIS System Requirements... 2 Adding Exostar as a

More information

500/600 Series Installation Guide

500/600 Series Installation Guide 500/600 Series Installation Guide Revision 2.0 July, 2011 Disclaimer: The specifications in this document are subject to change without notice. All trademarks mentioned in this document are the property

More information

Gemalto.NET 2.0 Smart Card

Gemalto.NET 2.0 Smart Card Gemalto.NET 2.0 Smart Card Smart Card PIN Management in a Microsoft Windows environment www.gemalto.com -1- April 2007 Introduction to the Gemalto.NET 2.0 card The purpose of this document is to describe

More information

Computer prepare to work with the eid card using Google Chrome

Computer prepare to work with the eid card using Google Chrome Computer prepare to work with the eid card using Google Chrome Content 1. Card Reader drivers installation 2. Computer prepare to work with eid card 3. Basic certificates installation using Google Chrome

More information

Pre-Requisites: PC and Browser Configuration Guide v1.4

Pre-Requisites: PC and Browser Configuration Guide v1.4 CLIENT FOR CONTRACTORS (C4C) SERVICE REFERENCE GUIDE Pre-Requisites: PC and Browser Configuration Guide v1.4 Introduction Client for Contractors (C4C) is a new service developed by Shell to make contractors

More information

Installing the Panini Universal Scanner Driver

Installing the Panini Universal Scanner Driver Installing the Panini Universal Scanner Driver The following steps should be followed for installation of a Panini scanner. The user installing the scanner on his/her PC should have local administrative

More information

Yale Software Library

Yale Software Library Yale Software Library http://www.yale.edu/its/software/ For assistance contact the ITS Help Desk 203-432-9000, helpdesk@yale.edu Two-factor authentication: Installation and configuration instructions for

More information

IDGo 800 Minidriver for Windows. User Guide

IDGo 800 Minidriver for Windows. User Guide IDGo 800 Minidriver for Windows User Guide All information herein is either public information or is the property of and owned solely by Gemalto NV. and/or its subsidiaries who shall have and keep the

More information

SEZ SEZ Online Manual Digital Signature Certficate [DSC] V Version 1.2

SEZ SEZ Online Manual Digital Signature Certficate [DSC] V Version 1.2 SEZ SEZ Online Manual Digital Signature Certficate [DSC] V Version 1.2 Table of Contents 1 Introduction...2 2 Procurement of DSC...3 3 Installation of DSC...4 4 Procedure for entering the DSC details of

More information

Client System Requirements for Brainloop Secure Dataroom as of Version 8.30

Client System Requirements for Brainloop Secure Dataroom as of Version 8.30 Client System Requirements for Brainloop Secure Dataroom as of Version 8.30 Copyright Brainloop AG, 2004-2014. All rights reserved. Document version 2.0 All trademarks referred to in this document are

More information

Using the myitlab Installation Wizard

Using the myitlab Installation Wizard Using the myitlab Installation Wizard The myitlab Installation Wizard helps you set up your computer so you can access assignments and media components in your myitlab course. This document walks you through

More information

The MLS Guide to installing Silverlight on your Microsoft Windows or Apple Macintosh Operating System

The MLS Guide to installing Silverlight on your Microsoft Windows or Apple Macintosh Operating System MLS 2009 The MLS Guide to installing Silverlight on your Microsoft or Apple Macintosh Operating System This document covers the compatibility of the Silverlight client interfaces. The Management interface

More information

School-to-Home Connection Instructions

School-to-Home Connection Instructions School-to-Home Connection Instructions Step One: Download the Lexia Reading Student Software 1. On the computer where you wish to install the Lexia Reading software, open a web browser and navigate to

More information

Obtain an RSA SecurID Software Token Install the RSA SecurID Software Import your RSA SecurID Software Token

Obtain an RSA SecurID Software Token Install the RSA SecurID Software Import your RSA SecurID Software Token The login to the online expenses system involves using a software based secure token that displays an automatically generated number. The RSA SecurID Software Token will be delivered to you by IPSA at

More information

Preceda Configuration Guide Internet Explorer 11 (IE11)

Preceda Configuration Guide Internet Explorer 11 (IE11) Preceda Configuration Guide Internet Explorer 11 (IE11) www.ngahr.com TABLE OF CONTENTS Checking your version of IE... 3 Setting Compatibility View... 4 Configuring Trusted Sites... 6 Customising ActiveX

More information

Driver s License Optical Scanner Installation Guide

Driver s License Optical Scanner Installation Guide Driver s License Optical Scanner Installation Guide 1831 Fort Union Blvd, Salt Lake City, Utah 84121 800-347-6439 801-943-7277 www.companioncorp.com Copyright 2013 Evelyn Manufacturing, All Rights Reserved.

More information

Non-GIL SmartBadge Connection. SBCS Installation Instructions. Requirements

Non-GIL SmartBadge Connection. SBCS Installation Instructions. Requirements Non-GIL SmartBadge Connection The non-gil SmartBadge Connection Software (SBCS) and SmartBadge reader is necessary for your Windows PC to be able to read your SmartBadge. This document provides you with

More information

SMARTCARD INSTALLATION GUIDE Part One Installing the Smartcard Reader

SMARTCARD INSTALLATION GUIDE Part One Installing the Smartcard Reader SMARTCARD INSTALLATION GUIDE Part One Installing the Smartcard Reader This document in three parts provides instructions to install your Smartcard Reader, software and public keys onto your local PC. For

More information

Windows and MAC User Handbook Remote and Secure Connection Version 1.01 09/19/2013. User Handbook

Windows and MAC User Handbook Remote and Secure Connection Version 1.01 09/19/2013. User Handbook Windows and MAC User Handbook How to Connect Your PC or MAC Remotely and Securely to Your U.S. Department of Commerce Account Developed for You by the Office of IT Services (OITS)/IT Service Desk *** For

More information

Importing your personal certificate(s) to Microsoft Internet Explorer from a Back-up (or export) file

Importing your personal certificate(s) to Microsoft Internet Explorer from a Back-up (or export) file Importing your personal certificate(s) to Microsoft Internet Explorer from a Back-up (or export) file You may use your Medium Assurance Certificate(s) on any computer that you wish to by importing them

More information

UB Robotics The State University of New York at Buffalo. Configuring your pc for SVN access

UB Robotics The State University of New York at Buffalo. Configuring your pc for SVN access UB Robotics The State University of New York at Buffalo Configuring your pc for SVN access 10 Table of Contents System Requirements... 3 Install Guides... 4 TortoiseSVN... 4 Subclipse... 8 Setup Guides...13

More information

This document describes how to update the software of your TC Electronic PolyTune pedal using a computer running Windows XP.

This document describes how to update the software of your TC Electronic PolyTune pedal using a computer running Windows XP. PolyTune Software Update Windows XP 1.1. Overview This document describes how to update the software of your TC Electronic PolyTune pedal using a computer running Windows XP. The installation has two parts:

More information

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken

Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken Digital Signature Certificate Online Enrollment Guide using etoken C O N T A C T U S helpdesk@tcs-ca.tcs.com http://www.tcs-ca.tcs.com 1. A B O U T T H E D O C U M E N T This document describes the procedure

More information

Passport Installation. Windows XP + Internet Explorer 8

Passport Installation. Windows XP + Internet Explorer 8 Passport Installation Windows XP + Internet Explorer 8 OS Version Windows XP System Type 32bit or 64bit Browser & version Internet Explorer 8 Before you begin.. Make sure you have Anti Virus software installed

More information

FedLine Web Certificate Retrieval Procedures. User Guide

FedLine Web Certificate Retrieval Procedures. User Guide FedLine Web Certificate Retrieval Procedures User Guide Table of Contents FedLine Web Certificate Retrieval Procedures................................. 3 Retrieval procedures for Internet Explorer version

More information

Check Point FDE integration with Digipass Key devices

Check Point FDE integration with Digipass Key devices INTEGRATION GUIDE Check Point FDE integration with Digipass Key devices 1 VASCO Data Security Disclaimer Disclaimer of Warranties and Limitation of Liabilities All information contained in this document

More information

Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows XP and MSIE 6

Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows XP and MSIE 6 Installing Digital Certificates Using Microsoft Windows XP and MSIE 6 T-TSUP-AP-002 Copyright. All rights reserved. Trustis Limited Building 273 New Greenham Park Greenham Common Thatcham RG19 6HN E: info@trustis.com

More information

Ercom CryptoSmart. Token Configuration Guide. TheGreenBow VPN Client. Written by: TheGreeBow Engineering Team Company:

Ercom CryptoSmart. Token Configuration Guide. TheGreenBow VPN Client. Written by: TheGreeBow Engineering Team Company: TheGreenBow VPN Client Token Configuration Guide Ercom CryptoSmart Written by: TheGreeBow Engineering Team Company: www.thegreebow.com Website: www.thegreenbow.com Contact: support@thegreenbow.com Table

More information

Instructions for the installation of electronic banking software and hardware. ( - ActivClient 6.2)

Instructions for the installation of electronic banking software and hardware. ( - ActivClient 6.2) Instructions for the installation of electronic banking software and hardware ( - ActivClient 6.2) CONTENT INTRODUCTION... 1 INSTALLING THE ACTIVCLIENT 6.2 SOFTWARE... 2 REQUIRED SOFTWARE AND HARDWARE...

More information

my.airproducts.com Windows Vista Client Configuration

my.airproducts.com Windows Vista Client Configuration my.airproducts.com Windows Vista Client Configuration To successfully connect to the Air Products my.airproducts.com website, the client computer needs to have the following three pieces of software installed

More information

Citrix Client Install Instructions

Citrix Client Install Instructions Citrix Client Install Instructions If you are using Citrix remotely, Information Technology Services recommends updating Citrix client to the newest version available online. You must be an administrator

More information

These notes are for upgrading the Linko Version 9.3 MS Access database to a SQL Express 2008 R2, 64 bit installations:

These notes are for upgrading the Linko Version 9.3 MS Access database to a SQL Express 2008 R2, 64 bit installations: These notes are for upgrading the Linko Version 9.3 MS Access database to a SQL Express 2008 R2, 64 bit installations: This document substitutes for STEPS TWO and THREE of the upgrade Game Plan Webpage

More information

Remote Terminal Service (RTS) User Guide (Version 1.7.2)

Remote Terminal Service (RTS) User Guide (Version 1.7.2) Remote Terminal Service (RTS) User Guide (Version 1.7.2) Page 1 Table of Content Content Page Introduction 4 Prerequisite 4 1 Logon Corporate Network via Internet 5 2 Download and install RTS Client for

More information

electronic signature certificates

electronic signature certificates Instructions for installing and using electronic signature certificates Version 1.0 MICROSOFT PRODUCTS INSTALLATION AND USE... 3 1. HOW TO INSTALL THE INFONOTARY CERTIFICATION CHAIN... 3 1.1. Microsoft

More information

Ace Hardware Corporation

Ace Hardware Corporation Ace Hardware Corporation Page 1 VENDORS.COM ACCESS AND SETUP INSTRUCTIONS SECTION A WELCOME TO VENDORS.COM! STEP TO PERFORM IMMEDIATELY: 1. PLEASE SAVE THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE. 2. PLEASE READ

More information

Download and Install ActivClient 7.1 from TX Systems

Download and Install ActivClient 7.1 from TX Systems Download and Install ActivClient 7.1 from TX Systems IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. THINGS TO KNOW BEFORE YOU

More information

ProjectDox 7.7 Setup Requirements

ProjectDox 7.7 Setup Requirements ProjectDox 7.7 Setup Requirements Client computers must be configured as follows, for end-users to be able to view files from within ProjectDox. 1) Client Installation a) Disable User Account Control (UAC)

More information

Installation Guide for Software

Installation Guide for Software FS-1016MFP FS-1116MFP Product Library Installation Guide for Software Contents Loading Software... 1 Installing the Software in Windows XP... 1 Installing the Software in Windows Vista... 4 Remove Software...

More information

Shakambaree Technologies Pvt. Ltd.

Shakambaree Technologies Pvt. Ltd. Welcome to Support Express by Shakambaree Technologies Pvt. Ltd. Introduction: This document is our sincere effort to put in some regular issues faced by a Digital Signature and USB Token user doing on

More information

Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser

Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser Crystal Print Control Installation Instructions for PCs running Microsoft Windows XP and using the Internet Explorer browser Important Notice: You must have administrative rights to your PC to perform

More information

Digital Signature (PKI) Help Guide

Digital Signature (PKI) Help Guide Digital Signature (PKI) Help Guide CONTENTS SECTION-1 System Requirements page 2 SECTION-2 PKI Installation page - 3 SECTION-3 Procedure for Log-in using PKI etoken page - 7 1 SECTION-1 Systems Requirements

More information

Set Parental Controls in Windows 7

Set Parental Controls in Windows 7 Set Parental Controls in Windows 7 To help manage how your children use the computer and stay safe online you can set up Parental Controls on your PC and also install a free Family Safety program from

More information

This opens the Trusted Site page:

This opens the Trusted Site page: FAQs: Digital Certificate Service What is DCS? o DCS stands for Digital Certificate Service. This services allows a user to install a Medium Level of Assurance Digital Certificate to their computer or

More information

ResNet Technical Support Document

ResNet Technical Support Document ResNet Technical Support Document Using Windows Updates August 18, 2005 If you need assistance with this document, please contact the UMKC IS Call Center. Phone: Email: Web: FAX: Location: 816.235.2000

More information

extranet.airproducts.com Windows XP Client Configuration

extranet.airproducts.com Windows XP Client Configuration extranet.airproducts.com Windows XP Client Configuration To successfully connect to the Air Products extranet.airproducts.com website and have full functionality, the client computer needs to have the

More information

SMARTCARD READER 3 STEP INSTALLATION GUIDE

SMARTCARD READER 3 STEP INSTALLATION GUIDE SMARTCARD READER 3 STEP INSTALLATION GUIDE This document provides instructions on how to install your Smartcard reader, software, and public keys onto your computer. Additional information regarding operation,

More information

CardOS API V3.2. Standard cryptographic interface for using applications with CardOS smart cards

CardOS API V3.2. Standard cryptographic interface for using applications with CardOS smart cards API V3.2 API is an integration software for the use of smart cards and security tokens in a variety of applications and heterogeneous operating system environments. API is compatible with international

More information

Installing and Configuring the Hortonworks ODBC driver on Windows 7

Installing and Configuring the Hortonworks ODBC driver on Windows 7 Installing and Configuring the Hortonworks ODBC driver on Windows 7 May 28, 2013 Summary This tutorial describes how to install and configure the Hortonworks ODBC driver on Windows 7. The Hortonworks ODBC

More information

INSTRUCTIONS DOWNLOAD WINDOWS INSTALL WINDOWS ON YOUR PC (NOT UPGRADE OR UPDATE) 2 ND METHOD HOW CAN I INSTALL WINDOWS 7 WITH USB-KEY REQUIREMENTS:

INSTRUCTIONS DOWNLOAD WINDOWS INSTALL WINDOWS ON YOUR PC (NOT UPGRADE OR UPDATE) 2 ND METHOD HOW CAN I INSTALL WINDOWS 7 WITH USB-KEY REQUIREMENTS: INSTRUCTIONS DOWNLOAD WINDOWS INSTALL WINDOWS ON YOUR PC (NOT UPGRADE OR UPDATE) 2 ND METHOD HOW CAN I INSTALL WINDOWS 7 WITH USB-KEY REQUIREMENTS: Access to a computer with Windows 7, 8, Vista, or XP

More information

Passport installation. Windows 7 + Internet Explorer 10

Passport installation. Windows 7 + Internet Explorer 10 Passport installation Windows 7 + Internet Explorer 10 OS Version Windows 7 System Type 32 bit and 64 bit Browser & version Internet Explorer 10 Before you start Check you have Anti Virus software installed

More information

IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so.

IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. Making Mozilla Firefox work with ActivClient IMPORTANT: These instructions are written step-by-step; do not perform an action before the instructions tell you to do so. Sometimes, the automatic processes

More information

NET-DYN USB AC 1200 Dual Band (Mediatek) Installation Guide. This manual is divided into three parts: Windows XP, Windows 7 / 8 / 8.

NET-DYN USB AC 1200 Dual Band (Mediatek) Installation Guide. This manual is divided into three parts: Windows XP, Windows 7 / 8 / 8. Installation Guide NET-DYN USB AC 1200 Dual Band (Mediatek) Installation Guide This manual is divided into three parts: Windows XP, Windows 7 / 8 / 8.1 /10, and Mac 1.Windows XP Please do the following

More information

PROCEDURE FOR APPLYING DSC FROM NICCA

PROCEDURE FOR APPLYING DSC FROM NICCA PROCEDURE FOR APPLYING DSC FROM NICCA Download DSC application form fromhttps://nicca.nic.in. Fill in each and every column in the DSC application form correctly and carefully in block letters. Columns

More information