Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Poland

Size: px
Start display at page:

Download "Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Poland"

Transcription

1 Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Poland Part Two: Analysis of national requirements in specific service sectors

2 This National Report has been prepared by Jendrośka Jerzmański Bar & Partners for Milieu Ltd. under Contract No MARKT/2011/035/E1/ST/OP with the European Commission, DG Internal Market and Services. The views expressed herein are those of the consultants alone and do not necessarily represent the official views of the European Commission.. (Belgium), 15 rue Blanche, B-1050,, tel: ; Fax ; web address:

3 National Report Part Two Analysis of national requirements in specific service sectors TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS 1. Introduction Retail Tourism Food and beverages Real Estate Education Crafts, construction and certification services Regulated Professions Conclusions... 37

4

5 ABBREVIATIONS AA Accounting Act of 29 September 1994 (O.J. No. 121, Item 591, as further amended) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.). AdA BAA BIGTOTAO BLA BSPO Act on advocates of 26 May 1982 (O.J No. 146, Item 1188, as further amended) - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o adwokaturze (Dz. U Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.). Act on batteries and accumulators of 24 April 2009 (OJ No. 79, Item 666, as amended) - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). Minister of Finance Ordinance of 16 December 2010 on the minimum amount of bank or insurance guarantees required in connection with the activities carried out by tour operators and travel agents (O.J. No 238, Item 1584 ) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, poz. 1584). Act of 7 July 1994 the building law (O.J. of 1997 No 89, Item 414) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 414). Minister of Finance Ordinance of 8 April 2009 on the powers to provide bookkeeping services (O.J. No. 62, Item 508) Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 62, poz. 508). CDRA Act of 4 February 1994 on copyright and derivate rights (O.J No. 90, Item 631, as further amended) - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 90 poz. 631, z późn. zm.). CIACEO CORO DAAO Minister of Finances Ordinance of 11 December 2003 on the compulsory insurance of civil liability of the architects and construction engineers (O.J. of 2003 No 220, item 2174) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 No 220, poz. 2174). Minister of National Education Ordinance of 21 January 1997 on conditions to be met by the organisers of recreation for children and school aged youth, as well as organisation and supervision principles (O.J. of 1997 No 12, item 67) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67). Minister of Science and Higher Education Ordinance of 22 May 2006 on the scope of data and information in the application for a license to create a non-public university and the collection of fees and on expenses relating to the costs of the opinion (O.J. of 2006 No 99, item 689) - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i

6 wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz. U. z 2006 r., Nr 99, poz. 689). DSA DWEO Act of 6 July 2001 on detective services (O.J No. 12, Item 110, as farther amended) - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U Nr 12, poz. 110, z późn. zm.). Minister of Infrastructure Ordinance of 3 July 2003 on the demolition works carried out by explosives (O.J. of 2003 No 120, item 1135) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1135). EFA Freedom of Economic Activity Act of 2 July 2004 (OJ of 2010, No 220, item 1447) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447). EFar.A Act on the ecological farming of 25 June 2009 (O.J. No. 116, Item 975) - Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975). EL The energy law of 10 April 1997 (O.J. of 1997 No 54, item 348) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348). ESA Act of 7 September 1997 on education system (O.J. of 2004 No 173, item. 1808) Ustawa z dnia 7 września 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808). EWAA Act of 22 June 2001 on the performance of economic activity in the manufacturing and marketing explosives, weapons, ammunition, products and technology for military or police use (O.J. No. 67, Item 679) - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679). EWL Law of 10 July 2008 on extractive waste (O.J. No. 39, Item 865, as further amended) - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. Nr 39, poz. 865, z późn. zm.). FSA Act of 25 October 2006 on food safety and nutrition (O.J. No. 171, Item 1225, as further amended) - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.). GCL Geodesy and Cartography Law of 17 May 1998 (O.J. of 2009 No 42, Item 334) Ustawa z dania 17 maja 1998 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2009 r., Nr 42, poz. 334). GMO GMOA ITOTAO Genetically Modified Organisms Act of 22 June 2001 on Genetically Modified Organisms (O.J. No. 76, Item 811, as further amended) - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.). Minister of Finance ordinance of 21 December 2010 on compulsory insurance for clients in connection with the operation of tour operators and travel agents (O.J. No. 252, Item 1690) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością

7 wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1690). GPPLO LAA Minister of Infrastructure Ordinance of 15 February 2008 on the granting of powers and professional licenses in real estate management (O.J. of 2008 No 31, item 189) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. z 2008 r. Nr 31, poz. 189). Law on legal advisors of 6 July 1982 (O.J No. 123, Item 1059, as further amended) - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.). LAV Act of 3 July 2002 Law on aviation (O.J. of 2002 Nr 130, item 1112) - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U Nr 130, poz. 1112). LHE Act of 27 July 2005 Law on higher education (O.J. of 2005 No 164, item 1365) - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365). LPSAR The License Rules of the Polish ski association - Regulamin licencyjny Polskiego Związku Narciarstwa, text available on the website: LRT LSA MCCO MPSO NAA OSHMO Act of 20 June 1997 Law on road traffic (O.J. of 2005 No 108, poz. 908) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U r. Nr 108, poz. 908). Act of 5 July 2002 on provisions of legal services in the territory of Poland by foreign lawyers (O.J No. 126, Item 1069, as further amended) - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 26, poz. 1069, z późn. zm.). Minister of Culture Ordinance of 10 February 2005 on the maximum charge for copies of employees related documentation (O.J. No. 28, Item 240) - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240). Minister of Health ordinance of 13 March 2008 on the conditions for mail order sales of medicinal products without a prescription (O.J. No. 60, Item 374) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 Marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów medycznych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374). Act of 14 July 1983 on national archives (O.J No. 97, Item 673, as further amended) - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U Nr 97, poz. 673, z późn. zm.). Minister of Economy Ordinance of 20 September 2001 concerning occupational safety and health while operating machines and other technical instruments for earth moving, construction and road-building works (O.J. of 2001 No 118, item 1263) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

8 PAA PAO Act on Patent Attorneys of 1 April 2001 (O.J. No. 49, Item 509, as further amended) - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z późn. zm.). Minister of National Education Ordinance of 15 December 2010 on practical apprenticeship (O.J. of 2010 No 244, item 1626) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626). PDDA Act of 5 December 1996 on professions of doctor and dentist (O.J. of 2008 No 136, item 857) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857). PhL PMA PNMA Pharmaceutical Law of 6 September 2001 (O.J. 2008, No. 45, Item 271, as further amended) - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Act of 23 July 2003 on the protection of monuments and the guardianship of monuments (O.J. of 2003No162, item 1568) - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. No 162, poz. 1568). Act of 5 July 1996 on professions of nurse and midwife (O.J. of 1996 No 91, item 410) - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U Nr 91, poz. 410). PPA Act of 18 December 2003 on protection of plants (O.J. of 2004 No 11, item 94) - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U Nr 11, poz. 94). PPRGO PQA PQD PQSO PSA Prime Minister Ordinance of 5 March 2009 determining the professions in the case of which a procedure of recognition of professional qualifications may be initiated (O.J. of 2009 No 38, item 302) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. z 2009 r. Nr 38, poz. 302). Act of 18 March 2008 on principles of recognition of professional qualifications acquired in the Member States of the European Union (O.J No. 63, Item 394) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz. 394). Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (OJ L 225, , p. 22). Minister of Sport and Tourism ordinance of 18 February 2011 on the specific conditions for obtaining professional skills in sport (O.J. No. 44, Issue 233) - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44, poz. 233). Act on the provision of services on territory of the Republic of Poland of 4 March 2010 (O.J. No. 47, Item 278) - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278).

9 PSDAR Rules of Certification Committee of Polish scuba diving association - Regulamin Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Związku Płetwonurkowania, text available on website: Pst.L Postal law of 13 June 2003 (O.J No. 189, Item 1159, as further amended) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). PTAO Minister of Finance Ordinance of 17 November 2010 on the professional practice of candidates for tax advisers (O.J. No. 230, Item 514) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 514). QEINO Minister of Economy, Labour and Social Policy Ordinance of 28 April 2003 on detailed rules to establish qualifications for persons engaged in the operation of equipment, installations and networks (O.J. of 2003 No 89, item 828) Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. No 89, poz. 828). RABA Act of 25 March 2011 on reducing administrative barriers for citizens and businesses (O.J. of 2001 No 106, item 622) - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U Nr 106, poz. 622). REMA Real Estate Management Act of 21 August 1997 (O.J. of 2010 No 102, Item. 651) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651). RQL RQSO RTA RTHGA Act of 18 March 2008 on the rules governing recognition of professional qualifications acquired in EU Member States (O.J. of 2008 No 63, item 394) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Minister of Sport and Tourism ordinance of 24 March 2011 on adaptation training and skills test in the course of the proceedings for the recognition of qualifications for professional coaches and sports instructors (O.J. No. 102, Item - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu (Dz. U. Nr 102, poz. 51). Act of 6 September 2001 on road transport (O.J. of 2007 No 125, item 874) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874). Act of 31 March 2004 on the railway transport of hazardous goods (O.J. of 2004 Nr 97, item 962) Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962). SA Act on sport of 25 June 2010 (O.J. No.127, Item 857) Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857). SAA Act of 26 October 1989 on education sobriety and countering alcoholism (O.J No. 70, Item 473, a further amended) - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

10 SGO SPDA Act of 15 December 2000 on professional self-governments of architects, civil engineers and town planners (O.J. of 2001 No 5, item. 42) - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U No 5, poz. 42). Act of 27 March 2003 on Special Planning and Development (O.J No. 80, Item 717) - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. U Nr 80, poz. 717). TCA Act on tax consulting of 5 July 1996 (O.J No. 41, Item 213) - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U Nr 41, poz. 213). TFO TGO Minister of Transport and Construction Ordinance of 28 April 2006 on the technical functions in the construction industry (O.J. of 2006 No 83, item. 578) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. No 83, poz. 578). Minister of Sport and Tourism ordinance of 2 March 2011 on tourist guides and tour guides (O.J. No. 60, Item 302) - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w odników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302). THGA Act of 28 October 2002 on road transport of hazardous goods (O.J. of 2002 No 199, item 1671) Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671). TIA Act of 21 December 2000 on technical inspection (O.J. of 2000 No 122, item 1321) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. No 122, poz. 1321) TIO TSA UEEEA Council of Ministers Ordinance of 16 July 2002 on the types of technical devices subject to technical inspection (O.J. of 2002 No 120, item 1021) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r.no120, poz. 1021) Act of 29 August 1997 on tourists services (O.J No. 133, Item 884, as amended) - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U Nr 133, poz. 884, z późn. zm.). Act of 29 July 2005 on used electric and electronic equipment (O.J. No. 180, Item 1495, as amended) - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). WA Law on waste of 17 April 2001 (O.J. 2007, No. 39, Item 251, as further amended) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

11 1. Introduction National measures implementing Articles 14, 15 and 16(2) of the Services Directive The main act transposing the Services Directive into the Polish legal order is the Act on Provision of Services in the Territory of the Republic of Poland (PSA) of 4 July 2010 which came into force on 10 April The PSA is a horizontal legislative instrument which applies to all services, except for those explicitly excluded from its scope. Article 4.1 of PSA introduces a general rule that service providers from another Member State may temporarily provide services in the territory of Poland, without having to be entered in any business register (i.e. register of business activities of natural persons; register of entrepreneurs in the national court register). PSA also specifies that the temporary provision of the service by service providers from another Member State may be subject to the requirement to obtain a certificate ( certyfikat ), concession ( koncesja ), licence ( licencja ), authorisation ( zezwolenie ), approval ( zgoda ), entry in the register of regulated activity ( wpis do rejestru działalności regulowanej ) or on another appropriate register ( inny właściwy rejestr ), if provisions of specific laws impose such an obligation on the grounds of public policy, public security, protection of public health or the natural environment (Article 4.2). However those provisions have caused some interpretative problems, which were mentioned in Part One of the Report (Section1.1). PSA provisions do not seem to cover all the requirements specified in Articles 14, 15 and 16 of the Services Directive. This was the reason why there was a need to examine provisions of the sectorspecific laws to check their compliance with those Articles, especially because the aforementioned PSA made additional amendments to existing laws. Thus, it can be stated that implementation of Articles 14, 15 and 16(2) of the Services Directive has been done mostly via the sector-specific law. Articles 14, 15 and 16(2) of the Services Directive have been implemented by laws (Acts of Parliament) and Ordinances (regulations issued by governmental authorities, aimed at implementing a provision of a law). In some of the sectors considered in this Report, there is no single act which regulates the conditions on which one can provide services on the Polish territory. This is why in some cases legislation which was only indirectly connected with a specific sector had to be analysed. For example in the retail sector, conditions for opening large and medium-sized physical retail outlets are specified in the legislation on construction activities. There is also no direct legislation for ambulant trade and trade via vending machines. In Poland both ambulant trade and trade via vending machines are treated like any other economic activity, so the provisions of the Freedom of Economic Activity Act of 2 July 2004 (EFA) should be applied. Generally the same can be stated of the food and beverages sector, where the provision of food and beverages is treated as an economic activity. Other sectors (such as tourism, real estate, construction and regulated professions) are generally regulated by a single act which covers almost all areas of that sector, laying down inter alia conditions for providing services in the territory of Poland. On the basis of that act many executive regulations tend to be issued. With regard to the education sector, the provision of vocational education services has been regulated by separate laws. Different requirements apply to: training for drivers transporting hazardous goods; training for candidate advisors on safety matters related to transport of hazardous goods; training for railway carriers transporting hazardous goods; trainings regarding trading, packaging and application of plant protection products; training for recreation managers for children and youth and for camp counsellors; training authorising to act as an instructor of practical apprenticeship; training of aviation personnel, to name but a few. Unfortunately, the Polish authorities did not communicate all the relevant implementation measures to the European Commission. A list of all the relevant acts and ordinances is found in Annex I to this Report. National Report for Poland, July 2011 /1

12 2. Retail 2.1 Overview Polish legislation contains a wide variety of legal instruments connected to the retail sector. For this sector, the following laws and regulations were reviewed: the Act of 7 July 1994 on Building Law (BLA) the Act of 27 March 2003 on Special Planning and Development (SPDA) the Act of 26 October 1982 on education sobriety and countering alcoholism (SAA) the Act of 24 April 2009 on batteries and accumulators (BAA) the Act of 29 July 2005 on used electric and electronic equipment (UEEEA) the Act of 22 June 2001 on Genetically Modified Organisms (GMOA) the Act of 18 December 2003 on protection of plants (PPA) the Minister of Health ordinance of 13 March 2008 on the conditions for mail order sales of medicinal products without a prescription (MPSO) the Act of 22 June 2001 on the performance of economic activity in the manufacturing and marketing explosives, weapons, ammunition, products and technology for military or police use (EWAA) the Act of 25 June 2009 on the ecological farming (EFar.A) the Postal Law of 13 June 2003 (Pst.L) the Act of 21 December 2000 on technical inspection (TIA) the Act of 14 July 1983 on national archives (NAA) the Act of 6 July 2001 on detective services (DSA) the of 25 October 2006 on food safety and nutrition (FSA) the Energy Law of 10 April 1997 (EL) the Act of 4 February 1994 on copyright and derivate rights (CDRA) Minister of Culture Ordinance of 10 February 2005 on the maximum charge for copies of employees related documentation (MCCO) 2.2 Prohibited requirements - Article 14 analysis Article 14 checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes Situation preimplementation Situation postimplementation 14(1) Requirements based directly or None identified indirectly on nationality or residency 14(5) Economic tests None identified 14(6) Involvement of competing operators None identified in the decisions of competent authorities 14(7) Obligations to obtain financial None identified guarantees or insurances from operators established in the same Member State Findings with respect to the Article 14 prohibitions None of the Article 14 prohibited requirements were identified in the retail sector. National Report for Poland, July 2011 /2

13 2.3 Requirements to be evaluated - Article 15 analysis Article 15(2) checklist Reference Requirements to be evaluated Finding Notes 15(2)(a) Quantitative or territorial restrictions X Retail sale of alcohol limited points of sale (Article 12 SAA) Findings with respect to the Article 15 elements for evaluation, including justification analyses The sale of alcoholic beverages can be examined under the food and beverages sector as well. Points of sale of alcoholic beverages containing more than 4.5% alcohol which are destined for sale either at the point of sale or outside it, are set out in a municipal council resolution (Article 12(1) SAA). The limitation in the number of points of sale of alcoholic beverages aims at restricting the availability of alcohol, as defined in the Municipal Program of Prevention and Resolving Alcohol Problems (Article 12(4) SAA). Even though there is no explicit justification, according to the experts such a provision seems to be justified for public order, public security and public health reasons. On the other hand, it could be argued that the same goals can be achieved by respecting Article 15 SAA, according to which alcoholic beverages must not be sold to persons whose behaviour indicates that they are in a state of intoxication, to persons under 18 years old and to those who would like to buy it on credit or pledge. Furthermore, in accordance with Article 14(1) SAA, the sale, serving and consumption of alcoholic beverages is forbidden in schools and other educational or care institutions and dormitories, in workplaces and places of catering staff, in locations of mass gatherings, in public transport, in premises occupied by the military and internal affairs bodies, as well as in barracks and temporary accommodation for military units. There is also a ban on the sale, serving and consumption of beverages containing more than 18% alcohol in training centres and holiday homes (Article 14(3) and 14(4) SAA). Two more restrictions were found in the retail sector connected with retail distribution of services, this is the requirement of specific legal form and the restriction on fixed tariffs. With regard to the former, for the transmission of gaseous fuels or electricity, the transmission system operator must operate as a joint stock company (Article 9k EL). The justification for this restriction seems to stem from the aims of EL, and entails public policy, public security and environmental protection. A similar restriction i.e. a specific legal form is required is applied to the collective management of copyrights and derivate rights. However, in this case service providers must operate as an association (Article 104 CDRA), and according to the experts it seems that this restriction is not justified. It is noted that collective management of copyrights and derivative rights is no longer restricted by a ban on applying fees lower than those set out in the remuneration tables approved by the Copyright Law Committee. This ban was included in Article 109 CDRA which was repealed by Article 1(6) of the Law of 8 July 2011 amending the Law on Copyright and Related Rights (O.J. No. 152, Item 1016). Polish legislation no longer requires that service providers who would like to carry out the activity of storing personal and payment data for employers for a definite period of time must take the form of a capital association. Now this service can be performed by an entrepreneur who is a legal person or entity without legal personality (Article 51a(3) NAA). It was amended by Article 25 of the PSA. With regard to the restriction on fixed tariffs Polish legislation maintains the one connected with the storing of personal and payment data for employers (for a definite period of time). Fees for making copies of employees related documentation should not be higher than provided for in the specific provisions of the MCCO. This seems to be justified by the reason of public policy and public security. National Report for Poland, July 2011 /3

14 2.4 Restrictions to the freedom to provide services - Article 16(2) analysis Article 16(2) checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes 16(2)(a) Obligation to have an establishment in the None identified territory where the service is provided 16(2)(b) Obligation to obtain an authorisation or a X 1. Registration in the General Inspectorate of registration Environmental Protection of service providers introducing batteries, accumulators and electric and electronic equipment into circulation (Article 18 BAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by environmental protection reasons. 2. Registration in the General Inspectorate of Environmental Protection of service providers introducing, collecting and recycling used electric and electronic equipment (Article 7 UEEEA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and environmental protection reasons. 3. Authorisation issued by the Minister of Environment for service providers introducing GMOs into circulation (Article 41 GMOA) - in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and environmental protection reasons. 4. Registration by the voivodeship inspector of plant protection and seed science of service providers active in the packaging or trade of plant protection products (Article 64 of the PPA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and environmental protection reasons. 5. Permit issued by the Minister of Economic Affairs or by the marshal of the voivodship for the wholesale trade in alcoholic beverages (Article 9 SAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public health. 6. Permit issued by the competent Mayor, dependent on the location of the point of sale for the sale of alcoholic beverages for consumption either on or off site (Article 18 SAA) - in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public health reasons. 7. Permit issued by the Minister of Health for sales of medicinal products by post without a prescription only by public pharmacy or pharmaceutical outlets (Article 2 and 6(3) MPSO) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health reasons. 8. Concession issued by the Minister for Internal Affairs for the marketing of weapons and explosives (Article 12 EWAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public policy reasons. 9. Permit issued by the Minister of Agriculture for the control and certification of ecological farming (Article 5 EFar.A) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and public security reasons. 10. Authorisation or registration of postal services (other than postal services provided in the general interest) by cross-border service providers (Article 6(6) Pst.L) to the views of the experts this requirement would appear to be justified by public National Report for Poland, July 2011 /4

15 security and public policy reasons. 11. Permit ( uprawnienie ) issued by the relevant technical inspection body for repairing and modernizing technical equipment as well as manufacturing, repairing and modernizing materials and elements used for these activities (Article 9(1)(a) TIA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security reasons. 12. Registration by the voivodshp marshal for service providers who store personal records and payroll (Article (51a)(1) and 51b NAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public policy. 13. Declaration of providing temporary detective services on Polish territory issued to the Minister of Internal Affairs (Article (3a)(1) DSA) - in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public order. 16(2)(c) Ban on setting up an infrastructure None identified 16(2)(d) Application of specific contractual None identified arrangements between the service provider and the recipient restricting the provision of the service by the self-employed 16(2)(e) Obligation to possess a specific identity None identified document 16(2)(f) Requirements affecting the use of None identified equipment 16(2)(g) Restrictions on recipients None identified Findings with respect to the Article 16(2) prohibitions, including justification analyses Article 16(2) requirements noted in the retail sector are only connected with the obligation to obtain an authorisation, permit, concession, obligation, registration from the competent authorities or make a declaration to the competent authorities. Authorisation schemes are required for the distribution of GMOs, the provision of postal services (other than postal services provided in the general interest). Permits are required for the distribution of alcohol, mail order sales of medicinal products without a prescription, the control and certification of ecological farming products and the repairing and modernizing of technical equipment as well as materials and elements used for these activities. Concessions are issued for the distribution of weapons and explosives. In most cases distribution of specific products such as batteries, accumulators, electric and electronic equipment, used electric and electronic equipment and plant protection products, requires registration with the competent authorities. There is no indication in the sector-specific laws of the grounds on which different requirements are applied. Nevertheless, in the majority of cases it is possible to deduce them from the general aim of the sector-specific legislation and they are mostly related to the protection of public security, environment and public health. It should be noted that the Minister of Health Ordinance of 13 March 2008 on the conditions for mail order sales of medicinal products without a prescription (MPSO) implements the provisions of the Pharmaceutical Law of 6 September 2001 (PhL), which has been excluded from the scope of the PSA. The same has to be pointed out according to the EWAA. 2.5 Conclusions for retail sector The opening of large and medium-sized retail outlets does not require a special additional authorisation from an administrative body under Polish legislation. It was previously required by the provisions of the Law of 17 May 2007 on the creation and operation of large commercial buildings (LLCB), but it was annulled by the Polish Constitutional Court on 8 July 2008 (sygn. K 46/07). The requirement was considered to be inconsistent with the principle of freedom of establishment provided for in the Polish Constitution. The consent of the mayor or the positive opinion of the municipal council or city council is no longer required to build a store of 400 m 2. Now the construction of such facilities may be made in accordance with standard construction procedures. This means that to build National Report for Poland, July 2011 /5

16 such a facility an investor only needs to get permission from the governor (Articles BLA) and respect provisions of the SPDA. An application for a building permit shall inter alia include a decision on building and land development, if the land on which the object is to be built, is not covered by the local zoning plan. Areas for which it is mandatory to draw up a local zoning plan, including the areas of deployment of retail sales area of over two thousand m 2, should be selected in the study of conditions and directions of zoning (Article 10(2) point 8 SPDA). Commercial buildings over two thousand m 2 will only be created there, where zoning plans are enacted. There are no specific provisions concerning ambulant trade and vending machines. They are treated as a form of economic activity and must be registered in the city or municipal office. If it concerns the sale of food from a means of transport it should also be reported to the competent authority and be approved by the competent local district sanitary inspector (Article 62 FSA). An exception concerns moving or temporary objects, and cars that have been approved for use by food inspection authorities in other Member States. They do not have to be approved in Poland, but only registered (Article 63(2) FSA). To provide ambulant trade in a defined area, a suitable civil-law contract should be established and a request for a place or position to conduct this trade submitted. The list of these places and positions should be determined by regional or local authorities. 1 Requirements for retail distribution of products and services which are applied in Polish legislation concern generally the obligation to obtain an authorisation, permit, concession, obligation to enter in a special register or obligation to notify its services provision to a competent authority in the form of a declaration. 1 As an example see Decree of the President of Warsaw No. 1153/2008, available on website: National Report for Poland, July 2011 /6

17 3. Tourism 3.1 Overview The tourism sector is generally regulated in Poland by laws and implementing regulations. For this sector, the following laws and regulations were reviewed: the Act of 29 August 1997 on tourist services (TSA) the Minister of Finance Ordinance of 21December 2010 on compulsory insurance for clients in connection with the operation of tour operators and travel agents (ITOTAO) the Minister of Finance Ordinance of 16 December 2010 on the minimum amount of bank or insurance guarantees required in connection with the activities carried out by tour operators and travel agents (BIGTOTAO) the License Rules of the Polish Ski Association (LPSAR) 2 the Rules of Certification Committee of Polish Scuba Diving Association (PSDAR) 3 the Minister of Sport and Tourism Ordinance of 2 March 2011 on tourist guides and tour guides (TGO) the Minister of Sport and Tourism Ordinance of 18 February 2011 on the specific conditions for obtaining professional skills in sport (PQSO) the Act on Sport of 25 June 2010 (SA) the Minister of Sport and Tourism Ordinance of 24 March 2011 on adaptation training and skills test in the course of the proceedings for the recognition of qualifications for professional coaches and sports instructors (RQSO). The most important legislation in this sector is the TSA. Its provisions concern activities of tour operators ( organizator turstyki ), tourist agents acting only upon customers request in order to enter into contracts for the provision of tourist services ( pośrednik turystyczny ), travel guides and tour guides. From all of these professions, only tour operators and tourist agents are regulated professions and require entry in the relevant register (Article 4 TSA). 3.2 Prohibited requirements Article 14 analysis Article 14 checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes Situation preimplementation Situation postimplementation 14(1) Requirements based directly or None identified indirectly on nationality or residency 14(2) Requirements limiting the None identified establishment of service providers to one Member State 14(3) Requirements limiting the choice of None identified the service provider between principal and secondary establishment 14(5) Economic tests None identified 14(7) Obligations to obtain financial None identified guarantees or insurances from operators established in the same Member State 2 Text available at: 3 Text available at: National Report for Poland, July 2011 /7

18 Findings with respect to the Article 14 prohibitions None of the Article 14 prohibited requirements were identified in the tourism sector. It is noted that tour operators and travel agents from other Member States should have financial guarantees in their Member State of establishment. If that amount is less than the amount required for entrepreneurs having their establishment in Poland, then tour operators and travel agents from other Member States have to present an additional bank or insurance guarantee (Article 5(1a) and (1b) TSA). The obligation of obtaining such a special financial guarantee or insurance is also provided for in provisions of the Minister of Finance ordinance of 21 December 2010 on compulsory insurance for clients in connection with the operation of tour operators and travel agents (ITOTAO) and the Minister of Finance Ordinance of 16 December 2010 on the minimum amount of bank or insurance guarantees required in connection with the activities carried out by tour operators and travel agents (BIGTOTAO). This obligation arises at the latest on the date of the application to the register of tour operators and travel agents which is provided by voividship marshal (Article 3 ITOTAO). Copies of renewals of contracts concerning bank or insurance guarantee and contracts of insurance on behalf of clients have to be submitted to the voivodship marshal no later than fourteen days before the deadline of the previous contract (Article 5(1) point 3 TSA). According to the experts, the general recognition by Polish authorities of such guarantees already possessed by tour operators and travel agents from another Member State seems to be in line with the Services Directive s provisions. What could be problematic is an obligation for tour operators and travel agents from other Member States to submit additional guarantees in cases when their home insurance cover is lower than the amount required by Polish regulations (ITOTAO and BIGTOTAO). However it has to be stated that provisions of TSA or BIGTOTAO do not say that the additional financial guarantee must come from a Polish institution. The experts consider that this requirement would fall under Article 14(7) only if the additional financial guarantee had to be obtained from a Polish institution. 3.3 Requirements to be evaluated - Article 15 analysis Article 15(2) checklist Reference Requirements to be evaluated Finding Notes 15(2)(a) Quantitative or territorial restrictions None identified 15(2)(g) Obligations to apply fixed minimum or maximum tariffs None identified Findings with respect to the Article 15 elements for evaluation, including justification analyses Polish legislation seems to comply with the Article 15(2)(a) and (g) provisions. 3.4 Restrictions to the freedom to provide services - Article 16(2) analysis Article 16(2) checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes 16(2)(a) Obligation to have an establishment in the None identified territory where the service is provided 16(2)(b) Obligation to obtain an authorisation or a registration X 1. Registration for tour operators and tourist agents (Article 4(1) and 7(2) TSA). 2. Registration for providers of training to travel guides and tour guides (Article 24(1) in connection with Article 22(5) TSA). 3. Licence for ski and diving schools (Article 4 LPSAR, Article 4 PSDAR). 16(2)(c) Ban on setting up an infrastructure None identified 16(2)(d) Application of specific contractual None identified arrangements between the service provider and the recipient restricting the provision of National Report for Poland, July 2011 /8

19 16(2)(e) the service by the self-employed Obligation to possess a specific identity document 16(2)(f) Requirements affecting the use of equipment None identified 16(2)(g) Restrictions on recipients None identified X 1. Card and ID for travel guides and tour guides (Article 18(1) TGO). 2. Card for sports instructors (Article 13(2) PQSO). Findings with respect to the Article 16(2) prohibitions, including justification analyses Travel agents and tour operators are not regulated professions in Poland, so Article 7 of the PQD does not apply. The Register for tour operators and tourist agents is maintained by the voivodship marshal (Article 4(1) and 7(2) TSL). The provision according to which tour operators and agents had to be supervised by a person of appropriate education and experience in order to be registered has been repealed. Registration is also required for providers of training to travel guides and tour guides; this register is also maintained by the voivodship marshal (Article 24 in connection with Article 22(5) TSL). Such training may only be given by individuals or organisations entered in the register. The confirmation of powers of travel guides and tour guides is evidenced by possessing a card and ID, worn in a visible place while on duty. They are issued by the voivodship marshal. This ID card is valid for a period of five years from its issuance (Article 18(1) TGO). Possession of a card and ID is to be understood as confirmation of the competence of travel guides and tour guides. When performing their duties, they must present this document at the request of persons authorised to perform checks, such as police officers and municipal police (Article 18(5) TGO). Sports instructors, like ski and diving instructors are required to have a special card to enable their identification while revealing their qualification (Article 13(2) PQSO). According to us this obligation seems to be justified by public policy and public security reasons. The profession of sport instructor is a regulated profession in Poland. Providers of special courses for sport instructors are required to obtain the consent of the Minister of Physical Education after providing evidence that they have qualified teachers and a didactic base (Article 41(8) and (10) of SA). However, it does not seem to be in line with the principle of proportionality as a declaration by cross-border providers of special courses for sport instructors should be sufficient. Only the profession of sport instructor is a regulated profession in Poland and therefore the declaration foreseen in Article 7 of the PQD applies and benefits from the derogation in Article 17(6) of the Services Directive. It is not extended to those who provide special courses for sport instructors, whose activity has to be assessed under provisions of the Services Directive. The experts consider that the consent requirement seems to be too onerous to be justified by public security and public policy reasons. With regards to ski or diving schools, a licence must be issued by the Polish Ski Association (Article 4 LPSAR) and the Polish Scuba Diving Association (Article 4 PSDAR) respectively. 3.5 Conclusions for tourism sector Generally regulations connected with the tourism sector mainly provide for registration obligations, for example registration of tour operator and tourists agents. Registration is also mandatory for those who would like to provide training courses for tourist guides and tour guides. With regard to providing training courses for sports instructors, like ski or diving instructors, consent from the competent authority at governmental level is required. They also have to possess a special card or ID issued by the competent Polish authority, in these cases, the voivodship marshal. A special licence is further required for those persons who would like to establish ski or scuba diving schools. Car rental is not currently directly regulated in Polish legislation. It seems that an appropriate legal basis for this activity will be the EFA in case of establishment. In case of cross-border provision of services Article 4(1) of the PSA seems to apply, which provides that service providers from another Member State may provide cross-border services under the terms of the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union without the need to obtain entry into the register of entrepreneurs or business records. National Report for Poland, July 2011 /9

20 4. Food and beverages 4.1 Overview The food and beverages sector in Poland is generally regulated by laws. The following two laws were reviewed: the Act of 26 October 1982 on education sobriety and countering alcoholism (SAA) the Act of 25 October 2006 on food safety and nutrition (FSA) Setting up bars, restaurants and catering establishments in Poland is treated as an activity of collective nutrition undertaking ( zakłady żywienia zbiorowego ). It is defined as undertaking performing activities in the framework of organized nutrition of consumers. As such it has to satisfy appropriate sanitary conditions. This is the reason why provisions of the FSA are applied in this sector. If such an undertaking would like to sell alcohol, as nearly all bars and restaurants do, it has to obtain a special authorisation. 4.2 Prohibited requirements - Article 14 analysis Article 14 checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes Situation preimplementation Situation postimplementation 14(1) Requirements based directly or None identified indirectly on nationality or residency 14(5) Economic tests None identified Findings with respect to the Article 14 prohibitions Polish legislation does not contain any requirements prohibited by Article Requirements to be evaluated - Article 15 analysis Article 15(2) checklist Reference Requirements to be evaluated Finding Notes 15(2)(a) Quantitative or territorial restrictions X Retail sale of alcohol limited points of sales (article 12 SAA) Findings with respect to the Article 15 elements for evaluation, including justification analyses For details see first paragraph of Section 2.3 on retail. 4.4 Restrictions to the freedom to provide services - Article 16(2) analysis Article 16(2) checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes (16(2)(a) Obligation to have an establishment in the None identified territory where the service is provided 16(2)(b) Obligation to obtain an authorisation or a registration X 1. Authorisation for sale of alcoholic beverages for consumption at its place of sale issued by mayor (mayor, town president), appropriate to the location of the point of sale (Article 18(1) SAA). 2. Registration of operators on food market or National Report for Poland, July 2011 /10

Practical guide: The legislation that applies to workers in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland.

Practical guide: The legislation that applies to workers in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland. November 2012 2/40 Table of Content INTRODUCTION 5 Why do we need this guide? 5 The rules at a glance 5 PART I: POSTING OF WORKERS 6 1. Which social security system is applicable for employees temporarily

More information

9565/15 CHS/VH/np 1 DGD2C

9565/15 CHS/VH/np 1 DGD2C Council of the European Union Brussels, 11 June 2015 (OR. en) Interinstitutional File: 2012/0011 (COD) 9565/15 NOTE From: To: Presidency Council No. prev. doc.: 9398/15 Subject: DATAPROTECT 97 JAI 420

More information

Call ID : 127-G-ENT-PPA-14-7722. Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all

Call ID : 127-G-ENT-PPA-14-7722. Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all Ref. Ares(2014)2617191-07/08/2014 EUROPEAN COMMISSION Enterprise and Industry CALL FOR PROPOSALS Call ID : 127-G-ENT-PPA-14-7722 Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for

More information

Preamble. The United States of America and the Republic of Iraq, referred to hereafter as "the Parties":

Preamble. The United States of America and the Republic of Iraq, referred to hereafter as the Parties: Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq

More information

Official Journal of the European Union. (Acts whose publication is obligatory)

Official Journal of the European Union. (Acts whose publication is obligatory) 27.12.2006 L 378/1 I (Acts whose publication is obligatory) REGULATION (EC) No 1901/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending

More information

REGULATION (EEC) No 2309/93

REGULATION (EEC) No 2309/93 REGULATION (EEC) No 2309/93 Council Regulation (EEC) No 2309/93 of 22 July 1993 laying down Community procedures for the authorization and supervision of medicinal products for human and veterinary use

More information

Council of the European Union Brussels, 19 December 2014 (OR. en)

Council of the European Union Brussels, 19 December 2014 (OR. en) Council of the European Union Brussels, 19 December 2014 (OR. en) Interinstitutional File: 2012/0011 (COD) 15395/14 LIMITE NOTE From: To: No. prev. doc.: DATAPROTECT 165 JAI 860 MI 965 DRS 167 DAPIX 167

More information

GUIDELINES FOR THE ENGAGEMENT OF CONSULTANTS AND OTHER EXTERNAL SUPPORT BY THE CIVIL SERVICE

GUIDELINES FOR THE ENGAGEMENT OF CONSULTANTS AND OTHER EXTERNAL SUPPORT BY THE CIVIL SERVICE GUIDELINES FOR THE ENGAGEMENT OF CONSULTANTS AND OTHER EXTERNAL SUPPORT BY THE CIVIL SERVICE Department of Finance 2006 1 INTRODUCTION... - 4-1.1 CONSULTANTS, CONTRACTORS AND EXTERNAL SERVICE PROVIDERS...-

More information

ACT ON BANKS. The National Council of the Slovak Republic has adopted this Act: SECTION I PART ONE BASIC PROVISIONS. Article 1

ACT ON BANKS. The National Council of the Slovak Republic has adopted this Act: SECTION I PART ONE BASIC PROVISIONS. Article 1 ACT ON BANKS The full wording of Act No. 483/2001 Coll. dated 5 October 2001 on banks and on changes and the amendment of certain acts, as amended by Act No. 430/2002 Coll., Act No. 510/2002 Coll., Act

More information

ANNEX IV C JAPAN S SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS EXPLANATORY NOTES

ANNEX IV C JAPAN S SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS EXPLANATORY NOTES ANNEX IV C JAPAN S SCHEDULE OF SPECIFIC EXPLANATORY NOTES 1. Alphabets indicated against individual sectors or subsectors and numbers in brackets are references to the Services Sectoral Classification

More information

HOME/2014/AMIF/AG/ASYL

HOME/2014/AMIF/AG/ASYL EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 HOME/2014/AMIF/AG/ASYL Call for proposals for Asylum Action Grants (ASYL CFP)

More information

Get Licensed. SIA licensing criteria. April 2013

Get Licensed. SIA licensing criteria. April 2013 Get Licensed SIA licensing criteria April 2013 Contents Introduction 4 About the SIA 4 Better regulation 4 Responsibility for getting a licence 5 Getting help with applying for a licence 5 Penalties for

More information

This compendium has been prepared within the Commission by the Legal issues and questions relating to the Staff Regulations Unit.

This compendium has been prepared within the Commission by the Legal issues and questions relating to the Staff Regulations Unit. This compendium has been prepared within the Commission by the Legal issues and questions relating to the Staff Regulations Unit. You may send any comments you may have regarding this publication by e-mail

More information

Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended

Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended by Act No. 60/1993 Coll., Act No. 15/1998 Coll., Act No. 442/2000

More information

Authorised Persons Regulations

Authorised Persons Regulations Authorised Persons Regulations Contents Part 1: General Provisions Article 1: Preliminary... Article 2: Definitions... Article 3: Compliance with the Regulations and Rules... Article 4: Waivers... Part

More information

FRAMEWORK FOR SHOPPING CENTRE BUILDING PERMITS ACROSS EUROPE: SPAIN 1

FRAMEWORK FOR SHOPPING CENTRE BUILDING PERMITS ACROSS EUROPE: SPAIN 1 FRAMEWORK FOR SHOPPING CENTRE BUILDING PERMITS ACROSS EUROPE: SPAIN 1 Fernando Azofra Antonio Gómez Cid URÍA MENÉNDEZ Fortunately or unfortunately, the construction and operation of shopping centres in

More information

FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT MARKETING EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR THE USE OF PERSONAL DATA IN DIRECT MARKETING

FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT MARKETING EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR THE USE OF PERSONAL DATA IN DIRECT MARKETING EXPLANATORY MEMORANDUM FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT MARKETING EUROPEAN CODE OF PRACTICE FOR THE USE OF PERSONAL DATA IN DIRECT MARKETING FEDMA represents the direct marketing sector at the European level.

More information

Questions and Answers

Questions and Answers Questions and Answers Prospectuses 22 nd updated version October 2014 21 October 2014 ESMA/2014/1279 Date: 21 October 2014 ESMA/2014/1279 Contents I. BACKGROUND... 7 II. PURPOSE... 8 III. STATUS... 8 IV.

More information

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX C(2014) 4606/2 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty {SWD(2014) 228} {SWD(2014)

More information

REPUBLIC OF SLOVENIA THE LAW ON LOCAL SELF-GOVERNMENT

REPUBLIC OF SLOVENIA THE LAW ON LOCAL SELF-GOVERNMENT REPUBLIC OF SLOVENIA THE LAW ON LOCAL SELF-GOVERNMENT 1 THE LAW ON LOCAL SELF-GOVERNMENT (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 Decision

More information

IMPORT-EXPORT IN UKRAINE

IMPORT-EXPORT IN UKRAINE IMPORT-EXPORT IN UKRAINE 2 10 16 21 31 33 < < < < < < Table of Contents Overview of Import-Export Legislation Foreign Economic Activity and Import-Export Contracts Miscellaneous Supporting Legislation

More information

Public Procurement Guidelines - Competitive Process. Supplies and Services. Foreword

Public Procurement Guidelines - Competitive Process. Supplies and Services. Foreword Public Procurement Guidelines - Competitive Process Supplies and Services Foreword 1. The main body of existing guidance on public procurement is set out in Public Procurement 1994 Edition (Green Book).

More information

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing

More information

Screening report Turkey

Screening report Turkey 24 January 2007 Screening report Turkey Chapter 16 Taxation Date of screening meetings: Explanatory meeting: 6-7 June 2006 Bilateral meeting: 11-12 July 2006 1 I. CHAPTER CONTENT The indirect taxation

More information

Portugal - Labour System. September 2012

Portugal - Labour System. September 2012 Portugal - Labour System September 2012 Contents 1. Framework 4 2. Employment contract 5 2.1 Probation periods 5 2.2 Invalidity of employment contracts 6 2.3 Types of contracts 6 2.3.1 Employment contracts

More information

AREA F-Gas GUIDE A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors

AREA F-Gas GUIDE A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors The European voice of refrigeration, air conditioning and heat pumps contractors AREA F-Gas GUIDE A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat

More information

Data Protection Acts 1988 and 2003: Informal Consolidation

Data Protection Acts 1988 and 2003: Informal Consolidation Page 1 of 55 Data Protection Acts 1988 and 2003: Informal Consolidation IMPORTANT NOTICE This document is an informal consolidation of the Data Protection Acts 1988 and 2003, prepared by the Office of

More information

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE. Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations;

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE. Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; Page 117 AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE Members, Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; Desiring to further the objectives of GATT 1994; Recognizing the important

More information

Free Movement of European Union Citizens and Employment in the Public Sector

Free Movement of European Union Citizens and Employment in the Public Sector Free Movement of European Union Citizens and Employment in the Public Sector Current Issues and State of Play Part I General Report Report for the European Commission by Jacques Ziller Professor of European

More information

PORTUGAL. CONTRIBUTORS: Francisco Brito e Abreu, Joaquim Caimoto Duarte, Jacinto Moniz de Bettencourt. Introduction

PORTUGAL. CONTRIBUTORS: Francisco Brito e Abreu, Joaquim Caimoto Duarte, Jacinto Moniz de Bettencourt. Introduction PORTUGAL CONTRIBUTORS: Francisco Brito e Abreu, Joaquim Caimoto Duarte, Jacinto Moniz de Bettencourt Introduction [1] Overview of the Portuguese Pharmaceutical Market The Portuguese pharmaceutical market

More information