Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Poland"

Transcription

1 Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Poland Part Two: Analysis of national requirements in specific service sectors

2 This National Report has been prepared by Jendrośka Jerzmański Bar & Partners for Milieu Ltd. under Contract No MARKT/2011/035/E1/ST/OP with the European Commission, DG Internal Market and Services. The views expressed herein are those of the consultants alone and do not necessarily represent the official views of the European Commission.. (Belgium), 15 rue Blanche, B-1050,, tel: ; Fax ; web address:

3 National Report Part Two Analysis of national requirements in specific service sectors TABLE OF CONTENTS ABBREVIATIONS 1. Introduction Retail Tourism Food and beverages Real Estate Education Crafts, construction and certification services Regulated Professions Conclusions... 37

4

5 ABBREVIATIONS AA Accounting Act of 29 September 1994 (O.J. No. 121, Item 591, as further amended) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.). AdA BAA BIGTOTAO BLA BSPO Act on advocates of 26 May 1982 (O.J No. 146, Item 1188, as further amended) - Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o adwokaturze (Dz. U Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.). Act on batteries and accumulators of 24 April 2009 (OJ No. 79, Item 666, as amended) - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). Minister of Finance Ordinance of 16 December 2010 on the minimum amount of bank or insurance guarantees required in connection with the activities carried out by tour operators and travel agents (O.J. No 238, Item 1584 ) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 238, poz. 1584). Act of 7 July 1994 the building law (O.J. of 1997 No 89, Item 414) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 414). Minister of Finance Ordinance of 8 April 2009 on the powers to provide bookkeeping services (O.J. No. 62, Item 508) Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 62, poz. 508). CDRA Act of 4 February 1994 on copyright and derivate rights (O.J No. 90, Item 631, as further amended) - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 90 poz. 631, z późn. zm.). CIACEO CORO DAAO Minister of Finances Ordinance of 11 December 2003 on the compulsory insurance of civil liability of the architects and construction engineers (O.J. of 2003 No 220, item 2174) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 No 220, poz. 2174). Minister of National Education Ordinance of 21 January 1997 on conditions to be met by the organisers of recreation for children and school aged youth, as well as organisation and supervision principles (O.J. of 1997 No 12, item 67) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67). Minister of Science and Higher Education Ordinance of 22 May 2006 on the scope of data and information in the application for a license to create a non-public university and the collection of fees and on expenses relating to the costs of the opinion (O.J. of 2006 No 99, item 689) - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i

6 wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz. U. z 2006 r., Nr 99, poz. 689). DSA DWEO Act of 6 July 2001 on detective services (O.J No. 12, Item 110, as farther amended) - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U Nr 12, poz. 110, z późn. zm.). Minister of Infrastructure Ordinance of 3 July 2003 on the demolition works carried out by explosives (O.J. of 2003 No 120, item 1135) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1135). EFA Freedom of Economic Activity Act of 2 July 2004 (OJ of 2010, No 220, item 1447) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447). EFar.A Act on the ecological farming of 25 June 2009 (O.J. No. 116, Item 975) - Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975). EL The energy law of 10 April 1997 (O.J. of 1997 No 54, item 348) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348). ESA Act of 7 September 1997 on education system (O.J. of 2004 No 173, item. 1808) Ustawa z dnia 7 września 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808). EWAA Act of 22 June 2001 on the performance of economic activity in the manufacturing and marketing explosives, weapons, ammunition, products and technology for military or police use (O.J. No. 67, Item 679) - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679). EWL Law of 10 July 2008 on extractive waste (O.J. No. 39, Item 865, as further amended) - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. Nr 39, poz. 865, z późn. zm.). FSA Act of 25 October 2006 on food safety and nutrition (O.J. No. 171, Item 1225, as further amended) - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.). GCL Geodesy and Cartography Law of 17 May 1998 (O.J. of 2009 No 42, Item 334) Ustawa z dania 17 maja 1998 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2009 r., Nr 42, poz. 334). GMO GMOA ITOTAO Genetically Modified Organisms Act of 22 June 2001 on Genetically Modified Organisms (O.J. No. 76, Item 811, as further amended) - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.). Minister of Finance ordinance of 21 December 2010 on compulsory insurance for clients in connection with the operation of tour operators and travel agents (O.J. No. 252, Item 1690) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością

7 wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1690). GPPLO LAA Minister of Infrastructure Ordinance of 15 February 2008 on the granting of powers and professional licenses in real estate management (O.J. of 2008 No 31, item 189) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. z 2008 r. Nr 31, poz. 189). Law on legal advisors of 6 July 1982 (O.J No. 123, Item 1059, as further amended) - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.). LAV Act of 3 July 2002 Law on aviation (O.J. of 2002 Nr 130, item 1112) - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U Nr 130, poz. 1112). LHE Act of 27 July 2005 Law on higher education (O.J. of 2005 No 164, item 1365) - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365). LPSAR The License Rules of the Polish ski association - Regulamin licencyjny Polskiego Związku Narciarstwa, text available on the website: LRT LSA MCCO MPSO NAA OSHMO Act of 20 June 1997 Law on road traffic (O.J. of 2005 No 108, poz. 908) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U r. Nr 108, poz. 908). Act of 5 July 2002 on provisions of legal services in the territory of Poland by foreign lawyers (O.J No. 126, Item 1069, as further amended) - Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 26, poz. 1069, z późn. zm.). Minister of Culture Ordinance of 10 February 2005 on the maximum charge for copies of employees related documentation (O.J. No. 28, Item 240) - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240). Minister of Health ordinance of 13 March 2008 on the conditions for mail order sales of medicinal products without a prescription (O.J. No. 60, Item 374) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 Marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów medycznych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374). Act of 14 July 1983 on national archives (O.J No. 97, Item 673, as further amended) - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U Nr 97, poz. 673, z późn. zm.). Minister of Economy Ordinance of 20 September 2001 concerning occupational safety and health while operating machines and other technical instruments for earth moving, construction and road-building works (O.J. of 2001 No 118, item 1263) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

8 PAA PAO Act on Patent Attorneys of 1 April 2001 (O.J. No. 49, Item 509, as further amended) - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z późn. zm.). Minister of National Education Ordinance of 15 December 2010 on practical apprenticeship (O.J. of 2010 No 244, item 1626) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626). PDDA Act of 5 December 1996 on professions of doctor and dentist (O.J. of 2008 No 136, item 857) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857). PhL PMA PNMA Pharmaceutical Law of 6 September 2001 (O.J. 2008, No. 45, Item 271, as further amended) - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Act of 23 July 2003 on the protection of monuments and the guardianship of monuments (O.J. of 2003No162, item 1568) - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. No 162, poz. 1568). Act of 5 July 1996 on professions of nurse and midwife (O.J. of 1996 No 91, item 410) - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U Nr 91, poz. 410). PPA Act of 18 December 2003 on protection of plants (O.J. of 2004 No 11, item 94) - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U Nr 11, poz. 94). PPRGO PQA PQD PQSO PSA Prime Minister Ordinance of 5 March 2009 determining the professions in the case of which a procedure of recognition of professional qualifications may be initiated (O.J. of 2009 No 38, item 302) - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz.U. z 2009 r. Nr 38, poz. 302). Act of 18 March 2008 on principles of recognition of professional qualifications acquired in the Member States of the European Union (O.J No. 63, Item 394) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U Nr 63, poz. 394). Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (OJ L 225, , p. 22). Minister of Sport and Tourism ordinance of 18 February 2011 on the specific conditions for obtaining professional skills in sport (O.J. No. 44, Issue 233) - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44, poz. 233). Act on the provision of services on territory of the Republic of Poland of 4 March 2010 (O.J. No. 47, Item 278) - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278).

9 PSDAR Rules of Certification Committee of Polish scuba diving association - Regulamin Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Związku Płetwonurkowania, text available on website: Pst.L Postal law of 13 June 2003 (O.J No. 189, Item 1159, as further amended) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). PTAO Minister of Finance Ordinance of 17 November 2010 on the professional practice of candidates for tax advisers (O.J. No. 230, Item 514) - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 514). QEINO Minister of Economy, Labour and Social Policy Ordinance of 28 April 2003 on detailed rules to establish qualifications for persons engaged in the operation of equipment, installations and networks (O.J. of 2003 No 89, item 828) Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy I polityki społecznej z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. No 89, poz. 828). RABA Act of 25 March 2011 on reducing administrative barriers for citizens and businesses (O.J. of 2001 No 106, item 622) - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U Nr 106, poz. 622). REMA Real Estate Management Act of 21 August 1997 (O.J. of 2010 No 102, Item. 651) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651). RQL RQSO RTA RTHGA Act of 18 March 2008 on the rules governing recognition of professional qualifications acquired in EU Member States (O.J. of 2008 No 63, item 394) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Minister of Sport and Tourism ordinance of 24 March 2011 on adaptation training and skills test in the course of the proceedings for the recognition of qualifications for professional coaches and sports instructors (O.J. No. 102, Item - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu (Dz. U. Nr 102, poz. 51). Act of 6 September 2001 on road transport (O.J. of 2007 No 125, item 874) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874). Act of 31 March 2004 on the railway transport of hazardous goods (O.J. of 2004 Nr 97, item 962) Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962). SA Act on sport of 25 June 2010 (O.J. No.127, Item 857) Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857). SAA Act of 26 October 1989 on education sobriety and countering alcoholism (O.J No. 70, Item 473, a further amended) - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

10 SGO SPDA Act of 15 December 2000 on professional self-governments of architects, civil engineers and town planners (O.J. of 2001 No 5, item. 42) - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U No 5, poz. 42). Act of 27 March 2003 on Special Planning and Development (O.J No. 80, Item 717) - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. U Nr 80, poz. 717). TCA Act on tax consulting of 5 July 1996 (O.J No. 41, Item 213) - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U Nr 41, poz. 213). TFO TGO Minister of Transport and Construction Ordinance of 28 April 2006 on the technical functions in the construction industry (O.J. of 2006 No 83, item. 578) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. No 83, poz. 578). Minister of Sport and Tourism ordinance of 2 March 2011 on tourist guides and tour guides (O.J. No. 60, Item 302) - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w odników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302). THGA Act of 28 October 2002 on road transport of hazardous goods (O.J. of 2002 No 199, item 1671) Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671). TIA Act of 21 December 2000 on technical inspection (O.J. of 2000 No 122, item 1321) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. No 122, poz. 1321) TIO TSA UEEEA Council of Ministers Ordinance of 16 July 2002 on the types of technical devices subject to technical inspection (O.J. of 2002 No 120, item 1021) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r.no120, poz. 1021) Act of 29 August 1997 on tourists services (O.J No. 133, Item 884, as amended) - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U Nr 133, poz. 884, z późn. zm.). Act of 29 July 2005 on used electric and electronic equipment (O.J. No. 180, Item 1495, as amended) - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). WA Law on waste of 17 April 2001 (O.J. 2007, No. 39, Item 251, as further amended) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

11 1. Introduction National measures implementing Articles 14, 15 and 16(2) of the Services Directive The main act transposing the Services Directive into the Polish legal order is the Act on Provision of Services in the Territory of the Republic of Poland (PSA) of 4 July 2010 which came into force on 10 April The PSA is a horizontal legislative instrument which applies to all services, except for those explicitly excluded from its scope. Article 4.1 of PSA introduces a general rule that service providers from another Member State may temporarily provide services in the territory of Poland, without having to be entered in any business register (i.e. register of business activities of natural persons; register of entrepreneurs in the national court register). PSA also specifies that the temporary provision of the service by service providers from another Member State may be subject to the requirement to obtain a certificate ( certyfikat ), concession ( koncesja ), licence ( licencja ), authorisation ( zezwolenie ), approval ( zgoda ), entry in the register of regulated activity ( wpis do rejestru działalności regulowanej ) or on another appropriate register ( inny właściwy rejestr ), if provisions of specific laws impose such an obligation on the grounds of public policy, public security, protection of public health or the natural environment (Article 4.2). However those provisions have caused some interpretative problems, which were mentioned in Part One of the Report (Section1.1). PSA provisions do not seem to cover all the requirements specified in Articles 14, 15 and 16 of the Services Directive. This was the reason why there was a need to examine provisions of the sectorspecific laws to check their compliance with those Articles, especially because the aforementioned PSA made additional amendments to existing laws. Thus, it can be stated that implementation of Articles 14, 15 and 16(2) of the Services Directive has been done mostly via the sector-specific law. Articles 14, 15 and 16(2) of the Services Directive have been implemented by laws (Acts of Parliament) and Ordinances (regulations issued by governmental authorities, aimed at implementing a provision of a law). In some of the sectors considered in this Report, there is no single act which regulates the conditions on which one can provide services on the Polish territory. This is why in some cases legislation which was only indirectly connected with a specific sector had to be analysed. For example in the retail sector, conditions for opening large and medium-sized physical retail outlets are specified in the legislation on construction activities. There is also no direct legislation for ambulant trade and trade via vending machines. In Poland both ambulant trade and trade via vending machines are treated like any other economic activity, so the provisions of the Freedom of Economic Activity Act of 2 July 2004 (EFA) should be applied. Generally the same can be stated of the food and beverages sector, where the provision of food and beverages is treated as an economic activity. Other sectors (such as tourism, real estate, construction and regulated professions) are generally regulated by a single act which covers almost all areas of that sector, laying down inter alia conditions for providing services in the territory of Poland. On the basis of that act many executive regulations tend to be issued. With regard to the education sector, the provision of vocational education services has been regulated by separate laws. Different requirements apply to: training for drivers transporting hazardous goods; training for candidate advisors on safety matters related to transport of hazardous goods; training for railway carriers transporting hazardous goods; trainings regarding trading, packaging and application of plant protection products; training for recreation managers for children and youth and for camp counsellors; training authorising to act as an instructor of practical apprenticeship; training of aviation personnel, to name but a few. Unfortunately, the Polish authorities did not communicate all the relevant implementation measures to the European Commission. A list of all the relevant acts and ordinances is found in Annex I to this Report. National Report for Poland, July 2011 /1

12 2. Retail 2.1 Overview Polish legislation contains a wide variety of legal instruments connected to the retail sector. For this sector, the following laws and regulations were reviewed: the Act of 7 July 1994 on Building Law (BLA) the Act of 27 March 2003 on Special Planning and Development (SPDA) the Act of 26 October 1982 on education sobriety and countering alcoholism (SAA) the Act of 24 April 2009 on batteries and accumulators (BAA) the Act of 29 July 2005 on used electric and electronic equipment (UEEEA) the Act of 22 June 2001 on Genetically Modified Organisms (GMOA) the Act of 18 December 2003 on protection of plants (PPA) the Minister of Health ordinance of 13 March 2008 on the conditions for mail order sales of medicinal products without a prescription (MPSO) the Act of 22 June 2001 on the performance of economic activity in the manufacturing and marketing explosives, weapons, ammunition, products and technology for military or police use (EWAA) the Act of 25 June 2009 on the ecological farming (EFar.A) the Postal Law of 13 June 2003 (Pst.L) the Act of 21 December 2000 on technical inspection (TIA) the Act of 14 July 1983 on national archives (NAA) the Act of 6 July 2001 on detective services (DSA) the of 25 October 2006 on food safety and nutrition (FSA) the Energy Law of 10 April 1997 (EL) the Act of 4 February 1994 on copyright and derivate rights (CDRA) Minister of Culture Ordinance of 10 February 2005 on the maximum charge for copies of employees related documentation (MCCO) 2.2 Prohibited requirements - Article 14 analysis Article 14 checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes Situation preimplementation Situation postimplementation 14(1) Requirements based directly or None identified indirectly on nationality or residency 14(5) Economic tests None identified 14(6) Involvement of competing operators None identified in the decisions of competent authorities 14(7) Obligations to obtain financial None identified guarantees or insurances from operators established in the same Member State Findings with respect to the Article 14 prohibitions None of the Article 14 prohibited requirements were identified in the retail sector. National Report for Poland, July 2011 /2

13 2.3 Requirements to be evaluated - Article 15 analysis Article 15(2) checklist Reference Requirements to be evaluated Finding Notes 15(2)(a) Quantitative or territorial restrictions X Retail sale of alcohol limited points of sale (Article 12 SAA) Findings with respect to the Article 15 elements for evaluation, including justification analyses The sale of alcoholic beverages can be examined under the food and beverages sector as well. Points of sale of alcoholic beverages containing more than 4.5% alcohol which are destined for sale either at the point of sale or outside it, are set out in a municipal council resolution (Article 12(1) SAA). The limitation in the number of points of sale of alcoholic beverages aims at restricting the availability of alcohol, as defined in the Municipal Program of Prevention and Resolving Alcohol Problems (Article 12(4) SAA). Even though there is no explicit justification, according to the experts such a provision seems to be justified for public order, public security and public health reasons. On the other hand, it could be argued that the same goals can be achieved by respecting Article 15 SAA, according to which alcoholic beverages must not be sold to persons whose behaviour indicates that they are in a state of intoxication, to persons under 18 years old and to those who would like to buy it on credit or pledge. Furthermore, in accordance with Article 14(1) SAA, the sale, serving and consumption of alcoholic beverages is forbidden in schools and other educational or care institutions and dormitories, in workplaces and places of catering staff, in locations of mass gatherings, in public transport, in premises occupied by the military and internal affairs bodies, as well as in barracks and temporary accommodation for military units. There is also a ban on the sale, serving and consumption of beverages containing more than 18% alcohol in training centres and holiday homes (Article 14(3) and 14(4) SAA). Two more restrictions were found in the retail sector connected with retail distribution of services, this is the requirement of specific legal form and the restriction on fixed tariffs. With regard to the former, for the transmission of gaseous fuels or electricity, the transmission system operator must operate as a joint stock company (Article 9k EL). The justification for this restriction seems to stem from the aims of EL, and entails public policy, public security and environmental protection. A similar restriction i.e. a specific legal form is required is applied to the collective management of copyrights and derivate rights. However, in this case service providers must operate as an association (Article 104 CDRA), and according to the experts it seems that this restriction is not justified. It is noted that collective management of copyrights and derivative rights is no longer restricted by a ban on applying fees lower than those set out in the remuneration tables approved by the Copyright Law Committee. This ban was included in Article 109 CDRA which was repealed by Article 1(6) of the Law of 8 July 2011 amending the Law on Copyright and Related Rights (O.J. No. 152, Item 1016). Polish legislation no longer requires that service providers who would like to carry out the activity of storing personal and payment data for employers for a definite period of time must take the form of a capital association. Now this service can be performed by an entrepreneur who is a legal person or entity without legal personality (Article 51a(3) NAA). It was amended by Article 25 of the PSA. With regard to the restriction on fixed tariffs Polish legislation maintains the one connected with the storing of personal and payment data for employers (for a definite period of time). Fees for making copies of employees related documentation should not be higher than provided for in the specific provisions of the MCCO. This seems to be justified by the reason of public policy and public security. National Report for Poland, July 2011 /3

14 2.4 Restrictions to the freedom to provide services - Article 16(2) analysis Article 16(2) checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes 16(2)(a) Obligation to have an establishment in the None identified territory where the service is provided 16(2)(b) Obligation to obtain an authorisation or a X 1. Registration in the General Inspectorate of registration Environmental Protection of service providers introducing batteries, accumulators and electric and electronic equipment into circulation (Article 18 BAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by environmental protection reasons. 2. Registration in the General Inspectorate of Environmental Protection of service providers introducing, collecting and recycling used electric and electronic equipment (Article 7 UEEEA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and environmental protection reasons. 3. Authorisation issued by the Minister of Environment for service providers introducing GMOs into circulation (Article 41 GMOA) - in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and environmental protection reasons. 4. Registration by the voivodeship inspector of plant protection and seed science of service providers active in the packaging or trade of plant protection products (Article 64 of the PPA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and environmental protection reasons. 5. Permit issued by the Minister of Economic Affairs or by the marshal of the voivodship for the wholesale trade in alcoholic beverages (Article 9 SAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public health. 6. Permit issued by the competent Mayor, dependent on the location of the point of sale for the sale of alcoholic beverages for consumption either on or off site (Article 18 SAA) - in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public health reasons. 7. Permit issued by the Minister of Health for sales of medicinal products by post without a prescription only by public pharmacy or pharmaceutical outlets (Article 2 and 6(3) MPSO) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health reasons. 8. Concession issued by the Minister for Internal Affairs for the marketing of weapons and explosives (Article 12 EWAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public policy reasons. 9. Permit issued by the Minister of Agriculture for the control and certification of ecological farming (Article 5 EFar.A) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public health and public security reasons. 10. Authorisation or registration of postal services (other than postal services provided in the general interest) by cross-border service providers (Article 6(6) Pst.L) to the views of the experts this requirement would appear to be justified by public National Report for Poland, July 2011 /4

15 security and public policy reasons. 11. Permit ( uprawnienie ) issued by the relevant technical inspection body for repairing and modernizing technical equipment as well as manufacturing, repairing and modernizing materials and elements used for these activities (Article 9(1)(a) TIA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security reasons. 12. Registration by the voivodshp marshal for service providers who store personal records and payroll (Article (51a)(1) and 51b NAA) in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public security and public policy. 13. Declaration of providing temporary detective services on Polish territory issued to the Minister of Internal Affairs (Article (3a)(1) DSA) - in the view of the experts this requirement would appear to be justified by public order. 16(2)(c) Ban on setting up an infrastructure None identified 16(2)(d) Application of specific contractual None identified arrangements between the service provider and the recipient restricting the provision of the service by the self-employed 16(2)(e) Obligation to possess a specific identity None identified document 16(2)(f) Requirements affecting the use of None identified equipment 16(2)(g) Restrictions on recipients None identified Findings with respect to the Article 16(2) prohibitions, including justification analyses Article 16(2) requirements noted in the retail sector are only connected with the obligation to obtain an authorisation, permit, concession, obligation, registration from the competent authorities or make a declaration to the competent authorities. Authorisation schemes are required for the distribution of GMOs, the provision of postal services (other than postal services provided in the general interest). Permits are required for the distribution of alcohol, mail order sales of medicinal products without a prescription, the control and certification of ecological farming products and the repairing and modernizing of technical equipment as well as materials and elements used for these activities. Concessions are issued for the distribution of weapons and explosives. In most cases distribution of specific products such as batteries, accumulators, electric and electronic equipment, used electric and electronic equipment and plant protection products, requires registration with the competent authorities. There is no indication in the sector-specific laws of the grounds on which different requirements are applied. Nevertheless, in the majority of cases it is possible to deduce them from the general aim of the sector-specific legislation and they are mostly related to the protection of public security, environment and public health. It should be noted that the Minister of Health Ordinance of 13 March 2008 on the conditions for mail order sales of medicinal products without a prescription (MPSO) implements the provisions of the Pharmaceutical Law of 6 September 2001 (PhL), which has been excluded from the scope of the PSA. The same has to be pointed out according to the EWAA. 2.5 Conclusions for retail sector The opening of large and medium-sized retail outlets does not require a special additional authorisation from an administrative body under Polish legislation. It was previously required by the provisions of the Law of 17 May 2007 on the creation and operation of large commercial buildings (LLCB), but it was annulled by the Polish Constitutional Court on 8 July 2008 (sygn. K 46/07). The requirement was considered to be inconsistent with the principle of freedom of establishment provided for in the Polish Constitution. The consent of the mayor or the positive opinion of the municipal council or city council is no longer required to build a store of 400 m 2. Now the construction of such facilities may be made in accordance with standard construction procedures. This means that to build National Report for Poland, July 2011 /5

16 such a facility an investor only needs to get permission from the governor (Articles BLA) and respect provisions of the SPDA. An application for a building permit shall inter alia include a decision on building and land development, if the land on which the object is to be built, is not covered by the local zoning plan. Areas for which it is mandatory to draw up a local zoning plan, including the areas of deployment of retail sales area of over two thousand m 2, should be selected in the study of conditions and directions of zoning (Article 10(2) point 8 SPDA). Commercial buildings over two thousand m 2 will only be created there, where zoning plans are enacted. There are no specific provisions concerning ambulant trade and vending machines. They are treated as a form of economic activity and must be registered in the city or municipal office. If it concerns the sale of food from a means of transport it should also be reported to the competent authority and be approved by the competent local district sanitary inspector (Article 62 FSA). An exception concerns moving or temporary objects, and cars that have been approved for use by food inspection authorities in other Member States. They do not have to be approved in Poland, but only registered (Article 63(2) FSA). To provide ambulant trade in a defined area, a suitable civil-law contract should be established and a request for a place or position to conduct this trade submitted. The list of these places and positions should be determined by regional or local authorities. 1 Requirements for retail distribution of products and services which are applied in Polish legislation concern generally the obligation to obtain an authorisation, permit, concession, obligation to enter in a special register or obligation to notify its services provision to a competent authority in the form of a declaration. 1 As an example see Decree of the President of Warsaw No. 1153/2008, available on website: National Report for Poland, July 2011 /6

17 3. Tourism 3.1 Overview The tourism sector is generally regulated in Poland by laws and implementing regulations. For this sector, the following laws and regulations were reviewed: the Act of 29 August 1997 on tourist services (TSA) the Minister of Finance Ordinance of 21December 2010 on compulsory insurance for clients in connection with the operation of tour operators and travel agents (ITOTAO) the Minister of Finance Ordinance of 16 December 2010 on the minimum amount of bank or insurance guarantees required in connection with the activities carried out by tour operators and travel agents (BIGTOTAO) the License Rules of the Polish Ski Association (LPSAR) 2 the Rules of Certification Committee of Polish Scuba Diving Association (PSDAR) 3 the Minister of Sport and Tourism Ordinance of 2 March 2011 on tourist guides and tour guides (TGO) the Minister of Sport and Tourism Ordinance of 18 February 2011 on the specific conditions for obtaining professional skills in sport (PQSO) the Act on Sport of 25 June 2010 (SA) the Minister of Sport and Tourism Ordinance of 24 March 2011 on adaptation training and skills test in the course of the proceedings for the recognition of qualifications for professional coaches and sports instructors (RQSO). The most important legislation in this sector is the TSA. Its provisions concern activities of tour operators ( organizator turstyki ), tourist agents acting only upon customers request in order to enter into contracts for the provision of tourist services ( pośrednik turystyczny ), travel guides and tour guides. From all of these professions, only tour operators and tourist agents are regulated professions and require entry in the relevant register (Article 4 TSA). 3.2 Prohibited requirements Article 14 analysis Article 14 checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes Situation preimplementation Situation postimplementation 14(1) Requirements based directly or None identified indirectly on nationality or residency 14(2) Requirements limiting the None identified establishment of service providers to one Member State 14(3) Requirements limiting the choice of None identified the service provider between principal and secondary establishment 14(5) Economic tests None identified 14(7) Obligations to obtain financial None identified guarantees or insurances from operators established in the same Member State 2 Text available at: 3 Text available at: National Report for Poland, July 2011 /7

18 Findings with respect to the Article 14 prohibitions None of the Article 14 prohibited requirements were identified in the tourism sector. It is noted that tour operators and travel agents from other Member States should have financial guarantees in their Member State of establishment. If that amount is less than the amount required for entrepreneurs having their establishment in Poland, then tour operators and travel agents from other Member States have to present an additional bank or insurance guarantee (Article 5(1a) and (1b) TSA). The obligation of obtaining such a special financial guarantee or insurance is also provided for in provisions of the Minister of Finance ordinance of 21 December 2010 on compulsory insurance for clients in connection with the operation of tour operators and travel agents (ITOTAO) and the Minister of Finance Ordinance of 16 December 2010 on the minimum amount of bank or insurance guarantees required in connection with the activities carried out by tour operators and travel agents (BIGTOTAO). This obligation arises at the latest on the date of the application to the register of tour operators and travel agents which is provided by voividship marshal (Article 3 ITOTAO). Copies of renewals of contracts concerning bank or insurance guarantee and contracts of insurance on behalf of clients have to be submitted to the voivodship marshal no later than fourteen days before the deadline of the previous contract (Article 5(1) point 3 TSA). According to the experts, the general recognition by Polish authorities of such guarantees already possessed by tour operators and travel agents from another Member State seems to be in line with the Services Directive s provisions. What could be problematic is an obligation for tour operators and travel agents from other Member States to submit additional guarantees in cases when their home insurance cover is lower than the amount required by Polish regulations (ITOTAO and BIGTOTAO). However it has to be stated that provisions of TSA or BIGTOTAO do not say that the additional financial guarantee must come from a Polish institution. The experts consider that this requirement would fall under Article 14(7) only if the additional financial guarantee had to be obtained from a Polish institution. 3.3 Requirements to be evaluated - Article 15 analysis Article 15(2) checklist Reference Requirements to be evaluated Finding Notes 15(2)(a) Quantitative or territorial restrictions None identified 15(2)(g) Obligations to apply fixed minimum or maximum tariffs None identified Findings with respect to the Article 15 elements for evaluation, including justification analyses Polish legislation seems to comply with the Article 15(2)(a) and (g) provisions. 3.4 Restrictions to the freedom to provide services - Article 16(2) analysis Article 16(2) checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes 16(2)(a) Obligation to have an establishment in the None identified territory where the service is provided 16(2)(b) Obligation to obtain an authorisation or a registration X 1. Registration for tour operators and tourist agents (Article 4(1) and 7(2) TSA). 2. Registration for providers of training to travel guides and tour guides (Article 24(1) in connection with Article 22(5) TSA). 3. Licence for ski and diving schools (Article 4 LPSAR, Article 4 PSDAR). 16(2)(c) Ban on setting up an infrastructure None identified 16(2)(d) Application of specific contractual None identified arrangements between the service provider and the recipient restricting the provision of National Report for Poland, July 2011 /8

19 16(2)(e) the service by the self-employed Obligation to possess a specific identity document 16(2)(f) Requirements affecting the use of equipment None identified 16(2)(g) Restrictions on recipients None identified X 1. Card and ID for travel guides and tour guides (Article 18(1) TGO). 2. Card for sports instructors (Article 13(2) PQSO). Findings with respect to the Article 16(2) prohibitions, including justification analyses Travel agents and tour operators are not regulated professions in Poland, so Article 7 of the PQD does not apply. The Register for tour operators and tourist agents is maintained by the voivodship marshal (Article 4(1) and 7(2) TSL). The provision according to which tour operators and agents had to be supervised by a person of appropriate education and experience in order to be registered has been repealed. Registration is also required for providers of training to travel guides and tour guides; this register is also maintained by the voivodship marshal (Article 24 in connection with Article 22(5) TSL). Such training may only be given by individuals or organisations entered in the register. The confirmation of powers of travel guides and tour guides is evidenced by possessing a card and ID, worn in a visible place while on duty. They are issued by the voivodship marshal. This ID card is valid for a period of five years from its issuance (Article 18(1) TGO). Possession of a card and ID is to be understood as confirmation of the competence of travel guides and tour guides. When performing their duties, they must present this document at the request of persons authorised to perform checks, such as police officers and municipal police (Article 18(5) TGO). Sports instructors, like ski and diving instructors are required to have a special card to enable their identification while revealing their qualification (Article 13(2) PQSO). According to us this obligation seems to be justified by public policy and public security reasons. The profession of sport instructor is a regulated profession in Poland. Providers of special courses for sport instructors are required to obtain the consent of the Minister of Physical Education after providing evidence that they have qualified teachers and a didactic base (Article 41(8) and (10) of SA). However, it does not seem to be in line with the principle of proportionality as a declaration by cross-border providers of special courses for sport instructors should be sufficient. Only the profession of sport instructor is a regulated profession in Poland and therefore the declaration foreseen in Article 7 of the PQD applies and benefits from the derogation in Article 17(6) of the Services Directive. It is not extended to those who provide special courses for sport instructors, whose activity has to be assessed under provisions of the Services Directive. The experts consider that the consent requirement seems to be too onerous to be justified by public security and public policy reasons. With regards to ski or diving schools, a licence must be issued by the Polish Ski Association (Article 4 LPSAR) and the Polish Scuba Diving Association (Article 4 PSDAR) respectively. 3.5 Conclusions for tourism sector Generally regulations connected with the tourism sector mainly provide for registration obligations, for example registration of tour operator and tourists agents. Registration is also mandatory for those who would like to provide training courses for tourist guides and tour guides. With regard to providing training courses for sports instructors, like ski or diving instructors, consent from the competent authority at governmental level is required. They also have to possess a special card or ID issued by the competent Polish authority, in these cases, the voivodship marshal. A special licence is further required for those persons who would like to establish ski or scuba diving schools. Car rental is not currently directly regulated in Polish legislation. It seems that an appropriate legal basis for this activity will be the EFA in case of establishment. In case of cross-border provision of services Article 4(1) of the PSA seems to apply, which provides that service providers from another Member State may provide cross-border services under the terms of the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union without the need to obtain entry into the register of entrepreneurs or business records. National Report for Poland, July 2011 /9

20 4. Food and beverages 4.1 Overview The food and beverages sector in Poland is generally regulated by laws. The following two laws were reviewed: the Act of 26 October 1982 on education sobriety and countering alcoholism (SAA) the Act of 25 October 2006 on food safety and nutrition (FSA) Setting up bars, restaurants and catering establishments in Poland is treated as an activity of collective nutrition undertaking ( zakłady żywienia zbiorowego ). It is defined as undertaking performing activities in the framework of organized nutrition of consumers. As such it has to satisfy appropriate sanitary conditions. This is the reason why provisions of the FSA are applied in this sector. If such an undertaking would like to sell alcohol, as nearly all bars and restaurants do, it has to obtain a special authorisation. 4.2 Prohibited requirements - Article 14 analysis Article 14 checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes Situation preimplementation Situation postimplementation 14(1) Requirements based directly or None identified indirectly on nationality or residency 14(5) Economic tests None identified Findings with respect to the Article 14 prohibitions Polish legislation does not contain any requirements prohibited by Article Requirements to be evaluated - Article 15 analysis Article 15(2) checklist Reference Requirements to be evaluated Finding Notes 15(2)(a) Quantitative or territorial restrictions X Retail sale of alcohol limited points of sales (article 12 SAA) Findings with respect to the Article 15 elements for evaluation, including justification analyses For details see first paragraph of Section 2.3 on retail. 4.4 Restrictions to the freedom to provide services - Article 16(2) analysis Article 16(2) checklist Reference Prohibited requirements Finding Notes (16(2)(a) Obligation to have an establishment in the None identified territory where the service is provided 16(2)(b) Obligation to obtain an authorisation or a registration X 1. Authorisation for sale of alcoholic beverages for consumption at its place of sale issued by mayor (mayor, town president), appropriate to the location of the point of sale (Article 18(1) SAA). 2. Registration of operators on food market or National Report for Poland, July 2011 /10

Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States

Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States National Report for Hungary Part Two: Analysis of national requirements in specific service sectors This National Report has been

More information

ACT of 14 July (Journal of Laws No. 144, item 1043) Chapter 1 General

ACT of 14 July (Journal of Laws No. 144, item 1043) Chapter 1 General ACT of 14 July 2006 on the entry into, residence in and exit from the Republic of Poland of nationals of the European Union Member States and their family members (Journal of Laws No. 144, item 1043) 1),

More information

Forming a Polish LLC by foreign entities.

Forming a Polish LLC by foreign entities. Forming a Polish LLC by foreign entities. Introduction The aim of this article is to explain, the procedures for setting up a Polish Limited Liability Company, which is one of the most commonly chosen

More information

The Issue of Compensation for Loss of Rights to Property Plots Parcelled out for Public Roads Based on the Example of Cracow**

The Issue of Compensation for Loss of Rights to Property Plots Parcelled out for Public Roads Based on the Example of Cracow** GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Volume 4 Number 4 2010 Anna Trembecka*, Anita Kwartnik-Pruc* The Issue of Compensation for Loss of Rights to Property Plots Parcelled out for Public Roads Based

More information

GLL. tribunal of L. Piotrowska, W. Wilkowski. Lidia Piotrowska, Wojciech Wilkowski. Geomatics, Landmanagement and Landscape No.

GLL. tribunal of L. Piotrowska, W. Wilkowski. Lidia Piotrowska, Wojciech Wilkowski. Geomatics, Landmanagement and Landscape No. L. Piotrowska, W. Wilkowski GLL http://dx.doi.org/10.15576/gll/2016.1.75 Geomatics, Landmanagement and Landscape No. 1 2016, 75 94 The principles of calculating planning fees, following the decision by

More information

ACT. of 22 May 2003. on insurance mediation 1. Chapter 1. General Provisions

ACT. of 22 May 2003. on insurance mediation 1. Chapter 1. General Provisions Kancelaria Sejmu Page 1 of 29 ACT of 22 May 2003 on insurance mediation 1 Chapter 1 General Provisions Article 1. This Act lays down rules for pursuing insurance mediation in the field of life and non

More information

ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 177/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 108/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opłat za

More information

REGULATIONS OF JURBARKAS DIVISION OF THE NATIONAL LAND SERVICE UNDER THE MINISTRY OF AGRICULTURE

REGULATIONS OF JURBARKAS DIVISION OF THE NATIONAL LAND SERVICE UNDER THE MINISTRY OF AGRICULTURE APPROVED by the Director s Order No. 1PI(2.1.)-63 of 24 February 2012 of the National Land Service under the Ministry of Agriculture REGULATIONS OF JURBARKAS DIVISION OF THE NATIONAL LAND SERVICE UNDER

More information

BLANKET DATA RETENTION IN POLAND: THE ISSUE AND THE FIGHT

BLANKET DATA RETENTION IN POLAND: THE ISSUE AND THE FIGHT Katarzyna Szymielewicz [Panoptykon Foundation] BLANKET DATA RETENTION IN POLAND: THE ISSUE AND THE FIGHT This paper is aims to give a brief overview of the following issues: (I) Polish data retention regime

More information

Studies of Natural Environmental Conditions for the Needs of Local Spatial Management Plans in Poland

Studies of Natural Environmental Conditions for the Needs of Local Spatial Management Plans in Poland 41 GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Volume 2 Number 1 2008 Krzysztof Koreleski* Studies of Natural Environmental Conditions for the Needs of Local Spatial Management Plans in Poland 1. Introduction

More information

Dz. U. [Journal of Laws] 2004.167.1758

Dz. U. [Journal of Laws] 2004.167.1758 Dz. U. [Journal of Laws] 2004.167.1758 2005-10-01 amended Dz.U.2005.94.788 Article 3 2005-10-24 amended Dz.U.2005.183.1538 Article 185 2008-10-25 amended Dz.U.2008.180.1112 Article 1 2009-01-01 amended

More information

APPENDIX 3 TO ANNEX VIII LIECHTENSTEIN SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

APPENDIX 3 TO ANNEX VIII LIECHTENSTEIN SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS APPENDIX 3 TO ANNEX VIII LIECHTENSTEIN SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS I. HORIZONTAL COMMITMENTS 1 ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE The level of commitments in a particular sector shall not be construed

More information

EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS

EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS Marcin Matuszak, Paweł Waszczuk General and Professional Education 3/2014 pp. 51-56 ISSN 2084-1469 EDUCATION ON DOCTORAL STUDIES IN TECHNICAL SPECIALIZATIONS IN RELATION TO THE EXISTING LEGAL REGULATIONS

More information

COMPULSORY INSURANCE IN SERBIA

COMPULSORY INSURANCE IN SERBIA NATIONAL BANK OF SERBIA Insurance Supervision Department Belgrade, August 2015 COMPULSORY INSURANCE IN SERBIA 1. LAW ON COMPULSORY TRAFFIC INSURANCE (RS Official Gazette, Nos 51/2009, 78/2011, 101/2011,

More information

RULES. The Central Securities Depository of Poland (KDPW) CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

RULES. The Central Securities Depository of Poland (KDPW) CHAPTER I GENERAL PROVISIONS rules_ of The Central Securities Depository of Poland (KDPW) Valid as of 3 February, 2014 RULES Of The Central Securities Depository of Poland (KDPW) CHAPTER I GENERAL PROVISIONS 1 1. The Rules of the

More information

COUNCIL OF MINISTERS DECREE LAW 17/09 OF 26 JUNE

COUNCIL OF MINISTERS DECREE LAW 17/09 OF 26 JUNE COUNCIL OF MINISTERS DECREE LAW 17/09 OF 26 JUNE Whereas the training of Angolan staff is one of the tasks within the set of priorities of the Government and in view of the need to provide the Republic

More information

PROBLEMS OF HARMONIZATION OF THE PRINCIPLES OF IMPAIRMENT LOSSES ON LOANS AND ADVANCES OF THE BANK IN THE IAS AND NATIONAL REGULATIONS

PROBLEMS OF HARMONIZATION OF THE PRINCIPLES OF IMPAIRMENT LOSSES ON LOANS AND ADVANCES OF THE BANK IN THE IAS AND NATIONAL REGULATIONS Aneta Wszelaki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PROBLEMS OF HARMONIZATION OF THE PRINCIPLES OF IMPAIRMENT LOSSES ON LOANS AND ADVANCES OF THE BANK IN THE IAS AND NATIONAL REGULATIONS Introduction From

More information

List of the general good provisions applicable to insurance and reinsurance intermediaries FEBRUARY 2011

List of the general good provisions applicable to insurance and reinsurance intermediaries FEBRUARY 2011 List of the general good provisions applicable to insurance and reinsurance intermediaries FEBRUARY 2011 The general good provisions have been listed in compliance with the conditions envisaged by the

More information

The organisational and legal aspects of agritourism activities in Poland Organizacyjno-prawne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce

The organisational and legal aspects of agritourism activities in Poland Organizacyjno-prawne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 69 77 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 69 77 The organisational and legal aspects of agritourism activities in Poland Organizacyjno-prawne

More information

SERVICES DIRECTIVE DOING BUSINESS MADE EASIER

SERVICES DIRECTIVE DOING BUSINESS MADE EASIER SERVICES DIRECTIVE DOING BUSINESS MADE EASIER Less red tape Faster procedures Easier market access ?WHAT IS THE SERVICES DIRECTIVE? The Services Directive is a European law that aims to make life easier

More information

DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications

DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications 2005L0036 EN 26.12.2007 002.001 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents B DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

More information

JUDGMENT OF THE COURT 28 September 2015

JUDGMENT OF THE COURT 28 September 2015 JUDGMENT OF THE COURT 28 September 2015 (Failure by an EFTA State to fulfil its obligations Freedom to provide services Directive 2006/123/EC on services in the internal market Local authorisation requirement

More information

JUDGMENT OF THE COURT 24 September 2014

JUDGMENT OF THE COURT 24 September 2014 JUDGMENT OF THE COURT 24 September 2014 (Failure by an EEA State to fulfil its obligations Freedom to provide services Article 36 EEA Full registration tax on leased motor vehicles temporarily imported

More information

ACT ON LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE

ACT ON LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE ACT ON LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE Published in the Official Gazette of the Republic of Slovenia - International Treaties, No. 77/2010 UNOFFICIAL TRANSLATION I. GENERAL PROVISIONS Article 1 (Contents)

More information

Journal of Laws 1982 No. 35 item 230. ACT of 26 th October 1982. on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism

Journal of Laws 1982 No. 35 item 230. ACT of 26 th October 1982. on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism Journal of Laws 1982 No. 35 item 230 ACT of 26 th October 1982 on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism Drafted on the basis of: Journal of Laws of 2007 No. 70, item. 473, No. 115, item 793,

More information

ACT. of 30 April on the Principles of Financing Science. (Journal of Laws [Dz. U.] of 4 June 2010) Chapter 1. General Provisions

ACT. of 30 April on the Principles of Financing Science. (Journal of Laws [Dz. U.] of 4 June 2010) Chapter 1. General Provisions Journal of Laws [Dz. U.] No. 96/2010, Item 615 2011-10-01 amended by Journal of Laws [Dz. U.] No. 84/2011, Item 455 Article 13 2012-01-01 amended by Journal of Laws [Dz. U.] No. 185/2011, Item 1092 Article

More information

Ministry of Labour and Social Policy LAW ON VOLUNTARY FULLY FUNDED PENSION INSURANCE (189347.11)

Ministry of Labour and Social Policy LAW ON VOLUNTARY FULLY FUNDED PENSION INSURANCE (189347.11) Ministry of Labour and Social Policy LAW ON VOLUNTARY FULLY FUNDED PENSION INSURANCE 1 Table of Contents CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS... 3 CHAPTER 2 VOLUNTARY PENSION FUNDS... 7 CHAPTER 3 PENSION COMPANIES

More information

REPORT on the Free Movement of Workers in Poland in 2005. Rapporteur: Prof. Barbara Mikolajczyk. September 2006

REPORT on the Free Movement of Workers in Poland in 2005. Rapporteur: Prof. Barbara Mikolajczyk. September 2006 REPORT on the Free Movement of Workers in Poland in 2005 Rapporteur: Prof. Barbara Mikolajczyk September 2006 Introduction In comparison with the year 2004, which was really exceptional, the year 2005

More information

STATUTE OF THE POLISH ACCREDITATION COMMITTEE

STATUTE OF THE POLISH ACCREDITATION COMMITTEE Annex to Resolution No. 1/2015 of the Polish Accreditation Committee of 23 February 2015 STATUTE OF THE POLISH ACCREDITATION COMMITTEE 1. 1. The Polish Accreditation Committee, hereafter referred to as

More information

CITIZENS' LABOR RIGHTS PROTECTION LEAGUE N.Narimanov street, 11 \ 16, Baku AZ1006, Azerbaijan

CITIZENS' LABOR RIGHTS PROTECTION LEAGUE N.Narimanov street, 11 \ 16, Baku AZ1006, Azerbaijan CITIZENS' LABOR RIGHTS PROTECTION LEAGUE N.Narimanov street, 11 \ 16, Baku AZ1006, Azerbaijan INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ANNEX TO THE ALTERNATIVE REPORT SUBMITTED BY

More information

Table of contents: ***

Table of contents: *** Table of contents: *** In Europe the issue of personal data protection is settled by European Parliament s and European Council s Directive 95/46/WE of October 24, 1995 (which is basis of Polish regulations)

More information

Ministry of Labour and Social Policy Department of Labour Market ACT of 20 April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions

Ministry of Labour and Social Policy Department of Labour Market ACT of 20 April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions Ministry of Labour and Social Policy Department of Labour Market ACT of 20 April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions Legal status as of 01.01.2012 Warsaw, 2012 1 This document.

More information

LAW OF GEORGIA ON THE DEVELOPMENT OF HIGH MOUNTAINOUS REGIONS

LAW OF GEORGIA ON THE DEVELOPMENT OF HIGH MOUNTAINOUS REGIONS LAW OF GEORGIA ON THE DEVELOPMENT OF HIGH MOUNTAINOUS REGIONS The policy implemented by the State towards high mountainous regions is part of the regional development policy of the country and is aimed

More information

Journal of Laws / Dziennik Ustaw (Dz.U), of 2009, No 19, item 100 ACT. on public-private partnership 1. Art. 1.

Journal of Laws / Dziennik Ustaw (Dz.U), of 2009, No 19, item 100 ACT. on public-private partnership 1. Art. 1. Journal of Laws / Dziennik Ustaw (Dz.U), of 2009, No 19, item 100 ACT of the 19 th of December 2008 on public-private partnership 1 Chapter 1 General provisions Art. 1. 1. The Act defines the principles

More information

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.9.2014 COM(2014) 592 final REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 4 December 2011 until 31 December

More information

USER GUIDE. Directive 2005/36/EC. Everything you need to know about the recognition of professional qualifications 66 QUESTIONS 66 ANSWERS

USER GUIDE. Directive 2005/36/EC. Everything you need to know about the recognition of professional qualifications 66 QUESTIONS 66 ANSWERS USER GUIDE Directive 2005/36/EC Everything you need to know about the recognition of professional qualifications 66 QUESTIONS 66 ANSWERS This document is for information only. The European Commission and

More information

Fulfilment of the Recovery and Recycling Obligations by Entrepreneurs in Podkarpackie Province

Fulfilment of the Recovery and Recycling Obligations by Entrepreneurs in Podkarpackie Province GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Volume 5 Number 4 2011 Dorota PrzewoŸnik* Fulfilment of the Recovery and Recycling Obligations by Entrepreneurs in Podkarpackie Province 1. Introduction Legal regulations

More information

The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act: Article I. 1 Scope of the act

The National Council of the Slovak Republic has adopted the following Act: Article I. 1 Scope of the act Slovak Investment and Trade Development Agency Address: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovak Republic Tel.: +421 2 58 260 100, Fax: +421 2 58 260 109, E-mail: invest@sario.sk, www.sario.sk Act

More information

Statutory Instruments EUROPEAN COMMUNITIES (TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS) REGULATIONS 2003

Statutory Instruments EUROPEAN COMMUNITIES (TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS) REGULATIONS 2003 Statutory Instruments S.I. No. 717 of 2003 EUROPEAN COMMUNITIES (TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS) REGULATIONS 2003 PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE DUBLIN To be purchased

More information

DIFFERENT LAWS IN DIFFERENT COUNTRIES

DIFFERENT LAWS IN DIFFERENT COUNTRIES DIFFERENT LAWS IN DIFFERENT COUNTRIES 1. Belgium 2. Croatia 3. Cyprus 4. Czech Republic 5. Denmark 6. Finland 7. France 8. Germany 9. Greece 10. Hungary 11. Iceland 12. Ireland 13. Isle of Man 14. Italy

More information

CONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA SEATED IN WARSAW

CONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA SEATED IN WARSAW CONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA SEATED IN WARSAW (consolidated text with amendments implemented on January 16, 2015, adopted by the Supervisory Board in resolution

More information

REVIEW ARTICLES. Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland. Chief Sanitary Inspectorate, Warsaw, Poland

REVIEW ARTICLES. Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland. Chief Sanitary Inspectorate, Warsaw, Poland REVIEW ARTICLES AAEM Ann Agric Environ Med 2010, 17, 215 220 Regulatory strategies to ensure Food and Feed safety in Poland Update review Andrzej Wojtyła 1, Przemysław Biliński 2, 3, Barbara Jaworska-Łuczak

More information

THE CROATIAN PARLIAMENT

THE CROATIAN PARLIAMENT THE CROATIAN PARLIAMENT 3222 Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION PROMULGATING THE BUILDING INSPECTION ACT I hereby promulgate the Building

More information

2015 No. 2059 PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. The European Union (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2015

2015 No. 2059 PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. The European Union (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2015 S T A T U T O R Y I N S T R U M E N T S 2015 No. 2059 PROFESSIONAL QUALIFICATIONS The European Union (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2015 Made - - - - 17th December 2015 Laid before

More information

Requirements made under the Intermediaries Byelaw

Requirements made under the Intermediaries Byelaw Chapter 2 Requirements made under the Intermediaries Byelaw Section 1 Delegated Underwriting Registers of coverholders and registered binding authorities Part B of the Intermediaries Byelaw Format and

More information

No. 44/2006 PART I GENERAL PROVISIONS AND AUTHORITY ENFORCEMENT

No. 44/2006 PART I GENERAL PROVISIONS AND AUTHORITY ENFORCEMENT Ministry of Social Affairs and Health Unofficial translation No. 44/2006 Act on Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation on Occupational Safety and Health at Workplaces (as amended by

More information

Consolidated Insurance Mediation Act 1

Consolidated Insurance Mediation Act 1 Consolidated Insurance Mediation Act 1 Act no. 930 of 18 September 2008 This is an Act to consolidate the Insurance Meditation Act, cf. Consolidated Act no. 401 of 25 April 2007, as amended by section

More information

Distance selling: sale of consumer goods over the internet or telephone etc

Distance selling: sale of consumer goods over the internet or telephone etc Distance selling: sale of consumer goods over the internet or telephone etc Standard Note: SN/HA/5761 Last updated: 23 February 2012 Author: Section Lorraine Conway Home Affairs Section Many people shop

More information

REPORT On the work of the Croatian Energy Regulatory Agency For the year 2005

REPORT On the work of the Croatian Energy Regulatory Agency For the year 2005 Republic of Croatia Croatian Energy Regulatory Agency REPORT On the work of the Croatian Energy Regulatory Agency For the year 2005 Zagreb, July 2006 Croatian Energy Regulatory Agency CONTENT A. REPORT

More information

Contractor s Obligations and Liability when Work is Contracted Out

Contractor s Obligations and Liability when Work is Contracted Out Contractor s Obligations and Liability when Work is Contracted Out Introduction There are many ways of combating the negative effects caused to enterprises by the grey or undeclared economy and unhealthy

More information

THE REFORM OF CUSTOMS SYSTEM IN POLAND

THE REFORM OF CUSTOMS SYSTEM IN POLAND THE REFORM OF CUSTOMS SYSTEM IN POLAND The accession of Poland to the European Union has evoked the necessity of extending the force of the valid EU customs regulations into our territory. The Polish sovereignty

More information

Law of Georgia On Normative Acts

Law of Georgia On Normative Acts Published in the Gazette of the Parliament of Georgia (November 19, 1996) Law of Georgia On Normative Acts Chapter I General Provisions Article 1 This Law shall define the types and hierarchy of normative

More information

THE CROATIAN PARLIAMENT

THE CROATIAN PARLIAMENT THE CROATIAN PARLIAMENT 1783 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION PROMULGATING THE ACT ON AMENDMENTS TO THE CHEMICALS ACT I hereby promulgate

More information

LEGISLATIVE DECREE Nº 662 APPROVING THE JURIDICAL STABILITY SYSTEM FOR FOREIGN INVESTMENT

LEGISLATIVE DECREE Nº 662 APPROVING THE JURIDICAL STABILITY SYSTEM FOR FOREIGN INVESTMENT LEGISLATIVE DECREE Nº 662 APPROVING THE JURIDICAL STABILITY SYSTEM FOR FOREIGN INVESTMENT Legislative Decree published on September 2nd, 1991. WHEREAS: The Congress of the Republic, pursuant to the provisions

More information

ACT of 2 October 1991 on licensed trade (the Trade Licensing Act)

ACT of 2 October 1991 on licensed trade (the Trade Licensing Act) ACT of 2 October 1991 on licensed trade (the Trade Licensing Act) as amended by Act No 231/1992, Act No 591/1992, Act No 600/1992, Act No 273/1993, Act No 303/1993, Act No 38/1994, Act No 42/1994, Act

More information

EU Employment Law Euro Info Centre December 2006

EU Employment Law Euro Info Centre December 2006 EU Employment Law Euro Info Centre December 2006 CONTENTS EU Employment Law 2 1. Anti-discrimination 2 2 2 2. Equal treatment of men and women in the workplace 3 3 3 3. Fixed and part time work including

More information

Liechtenstein. Heinz Frommelt. Sele Frommelt & Partners Attorneys at Law Ltd

Liechtenstein. Heinz Frommelt. Sele Frommelt & Partners Attorneys at Law Ltd Sele Frommelt & Partners Attorneys at Law Ltd Heinz Frommelt Sele Frommelt & Partners Attorneys at Law Ltd Legislation and jurisdiction 1 What is the relevant legislation and who enforces it? is a member

More information

Part 1. Scope and definitions of this Act

Part 1. Scope and definitions of this Act Consolidated Insurance Mediation Act 1 Act no. 401 of 25 April 2007 Consolidated Act no. 401 of 25 April 2007 This is an Act to consolidate the Insurance Meditation Act, cf. Consolidated Act no. 817 of

More information

Mexico. Rodolfo Trampe, Jorge Díaz, José Palomar and Carlos López. Von Wobeser y Sierra, S.C.

Mexico. Rodolfo Trampe, Jorge Díaz, José Palomar and Carlos López. Von Wobeser y Sierra, S.C. Mexico Rodolfo Trampe, Jorge Díaz, José Palomar and Carlos López Market overview 1 What kinds of outsourcing take place in your jurisdiction? In Mexico, a subcontracting regime (understood as the regime

More information

BRUNEI DARUSSALAM TRANSPARENCY LIST

BRUNEI DARUSSALAM TRANSPARENCY LIST BRUNEI DARUSSALAM TRANSPARENCY LIST BRUNEI JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (BJEPA) TRADE IN SERVICES Page 1 of 32 All sectors National Treatment (Article 76) Authority Companies Act (Chapter 39) Business

More information

ACT of 29 January 2004 PUBLIC PROCUREMENT LAW

ACT of 29 January 2004 PUBLIC PROCUREMENT LAW ACT of 29 January 2004 PUBLIC PROCUREMENT LAW Warsaw 2008 Warsaw 2008 ISBN: 978-83-88686-06-1 Public Procurement Office Note: The English translation of the Act of 29 January 2004 Public Procurement Law

More information

Official Journal of the European Union

Official Journal of the European Union L 255/22 DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMT AND THE COUNCIL

More information

These guidelines are organised in 2 separate parts, as follows:

These guidelines are organised in 2 separate parts, as follows: GUIDELINES TO BECOME AN APPROVED TRAINING PROVIDER FOR THE COURSE LEADING TO THE CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR TRANSPORT MANAGERS (ROAD HAULAGE AND PASSENGER TRANSPORT OPERATIONS) FEBRUARY

More information

General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European Union March 2008

General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European Union March 2008 CEIOPS-DOC-07/08 General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European Union March 2008 CEIOPS e.v. - Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt

More information

ACT. on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight 1)

ACT. on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight 1) Dz.U.09.77.649 ACT on Statutory Auditors, Their Self-Governing Organisation, Entities Authorised to Audit Financial Statements and on Public Oversight 1) of May 7, 2009 (Dz.U. of May 22, 2009) Chapter

More information

LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT

LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT 2300 Pursuant to its authority from Article 59 of the Rules of Procedure of the Croatian Parliament, the Legislation Committee determined the revised text

More information

OeconomiA copernicana 2013 No 4. Impact of Regulations on Transparency of Spa & Wellness Market in Poland **

OeconomiA copernicana 2013 No 4. Impact of Regulations on Transparency of Spa & Wellness Market in Poland ** OeconomiA copernicana 2013 No 4 ISSN 2083-1277, (Online) ISSN 2353-1827 http://www.oeconomia.copernicana.umk.pl/ Mroczek-Czetwertyńska A., Czetwertyński S. (2013), Impact of Regulations on Transparency

More information

Home Savings Act. The Slovak National Council has approved the following Act: P A R T O N E. Basic Provisions. Article 1

Home Savings Act. The Slovak National Council has approved the following Act: P A R T O N E. Basic Provisions. Article 1 Home Savings Act The full wording of Act of the National Council of the Slovak Republic No. 310/1992 Coll. of 6 May 1991, Home Savings Act, as amended by Act of the National Council of the Slovak Republic

More information

CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION

CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION Z a k ł a d U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h The scope and purpose of benefits coordination The EU coordination

More information

2010, National Union of Road Hauliers from Romania.

2010, National Union of Road Hauliers from Romania. 2010, National Union of Road Hauliers from Romania www.untrr.ro ESTABLISHING A ROMANIAN ROAD TRANSPORT COMPANY 4 To establish a Romanian road transport company there are several steps to be followed.

More information

Licensing Options for Internet Service Providers June 23, 2001 Updated September 25, 2002

Licensing Options for Internet Service Providers June 23, 2001 Updated September 25, 2002 Licensing Options for Internet Service Providers June 23, 2001 Updated September 25, 2002 Some countries require Internet Service Providers ( ISPs ) to obtain government- issued licenses before commencing

More information

2007 No PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2007

2007 No PROFESSIONAL QUALIFICATIONS. The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2007 STATUTORY INSTRUMENTS 2007 No. 2781 PROFESSIONAL QUALIFICATIONS The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2007 Made - - - - 27th September 2007 Laid before Parliament

More information

Health Act 2006 CHAPTER 28 CONTENTS PART 1 SMOKING CHAPTER 1. Introduction. No-smoking signs

Health Act 2006 CHAPTER 28 CONTENTS PART 1 SMOKING CHAPTER 1. Introduction. No-smoking signs Health Act 2006 CHAPTER 28 CONTENTS PART 1 SMOKING CHAPTER 1 SMOKE-FREE PREMISES, PLACES AND VEHICLES 1 Introduction Introduction Smoke-free premises, etc. 2 Smoke-free premises 3 Smoke-free premises:

More information

Law. on the Government Debt. Chapter One General Provisions. Chapter Two Government Debt. Law on the Government Debt

Law. on the Government Debt. Chapter One General Provisions. Chapter Two Government Debt. Law on the Government Debt Law on the Government Debt 1 Law on the Government Debt (Issued by the 39th National Assembly on 17 September 2002; published in the Darjaven Vestnik, issue 93 of 1 October 2002; amended, issue 34 of 2005;

More information

ACT of 27 May 2004 on Investment Funds 1. Part I General Provisions

ACT of 27 May 2004 on Investment Funds 1. Part I General Provisions The present English text is furnished for information purposes only. The original Polish text published in the Journal of Laws is binding in all respects. ACT of 27 May 2004 on Investment Funds 1 Part

More information

DRAFT GUIDANCE DOCUMENT ON THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE TRANSITION

DRAFT GUIDANCE DOCUMENT ON THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE TRANSITION EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Industrial Transformation and Advanced Value Chains Advanced Engineering and Manufacturing Systems DRAFT

More information

ALTERNATIVE TRADING SYSTEM RULES

ALTERNATIVE TRADING SYSTEM RULES ALTERNATIVE TRADING SYSTEM RULES (text according to legal condition at 20 June 2012) 1 NOTE: Only the Polish version of this document is legally binding. This translation is provided for information only.

More information

Ordinance on Specialised Waste Management Companies (Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV) *) of 10 September 1996

Ordinance on Specialised Waste Management Companies (Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV) *) of 10 September 1996 Ordinance on Specialised Waste Management Companies (Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV) *) of 10 September 1996 The Federal Government, having heard the parties concerned, and pursuant to Article

More information

ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF mbank S.A. WITH ITS REGISTERED SEAT IN WARSAW ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING

ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF mbank S.A. WITH ITS REGISTERED SEAT IN WARSAW ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF mbank S.A. WITH ITS REGISTERED SEAT IN WARSAW ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING The Management Board of mbank S.A. with its registered seat in Warsaw (the

More information

Act on Investment Firms 26.7.1996/579

Act on Investment Firms 26.7.1996/579 Please note: This is an unofficial translation. Amendments up to 135/2007 included, May 2007. Act on Investment Firms 26.7.1996/579 CHAPTER 1 General provisions Section 1 Scope of application This Act

More information

ELECTRICITY SUPPLY/ TRADE LICENSE KORLEA INVEST A.S

ELECTRICITY SUPPLY/ TRADE LICENSE KORLEA INVEST A.S Hamdi Mramori Street, No 1 Prishtina 10000 Kosovo Tel: +381 (0) 38 247 615 ext. 103 Fax: +381 (0) 38 247 620 e-mail: info@ero-ks.org www.ero-ks.org ELECTRICITY SUPPLY/ TRADE LICENSE GRANTED TO: KORLEA

More information

ST. CHRISTOPHER AND NEVIS VALUE ADDED TAX REGISTRATION GUIDE

ST. CHRISTOPHER AND NEVIS VALUE ADDED TAX REGISTRATION GUIDE ST. CHRISTOPHER AND NEVIS VALUE ADDED TAX REGISTRATION GUIDE Contents PURPOSE... 3 St. Kitts and Nevis Value Added Tax (VAT)... 3 Who is required to register?... 4 Who is a taxable person?... 5 What is

More information

Individual income tax

Individual income tax International Tax Puerto Rico Tax Alert 12 June 2015 Tax reform enacted Contacts Francisco A. Castillo fcastillo@deloitte.com Ricardo Villate rvillate@deloitte.com Michelle Corretjer mcorretjer@deloitte.com

More information

The basic regulations concerning insurance contract are formulated in the following acts:

The basic regulations concerning insurance contract are formulated in the following acts: Warsaw, 15 th May 2016 INFORMATION ON THE RULES OF THE GENERAL GOOD Introduction: This information intended for insurance companies from the EU Member States, as well as from the EFTA Member States the

More information

Regulation of Lobbying: Guidelines for people carrying on lobbying activities

Regulation of Lobbying: Guidelines for people carrying on lobbying activities Regulation of Lobbying: Guidelines for people carrying on lobbying activities May 2015 Table of Contents Introduction... 3 Are you affected by the legislation?... 3 A Who is carrying on lobbying activities?...

More information

Council recommendation on a Quality Framework for Traineeships. EMPLOYMET, SOCIAL POLICY, HEALTH and COSUMER AFFAIRS Council meeting

Council recommendation on a Quality Framework for Traineeships. EMPLOYMET, SOCIAL POLICY, HEALTH and COSUMER AFFAIRS Council meeting COUCIL OF TH UROPA UIO N Council recommendation on a Quality Framework for Traineeships MPLOYMT, SOCIAL POLICY, HALTH and COSUMR AFFAIRS Council meeting The Council adopted the following conclusions: Brussels,

More information

A Guide to Directive 2014/17/EU on Credit Agreements for Consumers Relating to Residential Immovable Property (the Mortgage Credit Directive )

A Guide to Directive 2014/17/EU on Credit Agreements for Consumers Relating to Residential Immovable Property (the Mortgage Credit Directive ) Conseil européen des Professions immobilières European Council of Real Estate Professions A Guide to Directive 2014/17/EU on Credit Agreements for Consumers Relating to Residential Immovable Property (the

More information

CHAPTER I. General provisions. Art. 1. The persons arriving are the founders of a joint-stock company, herein referred to as the Company. Art.

CHAPTER I. General provisions. Art. 1. The persons arriving are the founders of a joint-stock company, herein referred to as the Company. Art. CONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA SEATED IN WARSAW (consolidated text with amendments implemented on June 5, 2012, adopted by the resolution no 07/05/06/2012

More information

Not an Official Translation On Procedure of Coming into Effect of the Law of Ukraine On State Regulation of the Securities Market in Ukraine

Not an Official Translation On Procedure of Coming into Effect of the Law of Ukraine On State Regulation of the Securities Market in Ukraine Not an Official Translation Translation by Financial Markets International, Inc., with funding by USAID. Consult the original text before relying on this translation. Translation as of July 1999. RESOLUTION

More information

Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States National Report for Lithuania

Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States National Report for Lithuania Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States and their interaction with the provision of cross-border ehealth services Contract 2013 63 02 Overview of the national

More information

THE CROATIAN PARLIAMENT DECISION PROMULGATING THE ACT ON INVESTMENT FUNDS WITH A PUBLIC OFFERING

THE CROATIAN PARLIAMENT DECISION PROMULGATING THE ACT ON INVESTMENT FUNDS WITH A PUBLIC OFFERING THE CROATIAN PARLIAMENT Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the DECISION PROMULGATING THE ACT ON INVESTMENT FUNDS WITH A PUBLIC OFFERING I hereby promulgate

More information

ACT. on Protection of Health against the Consequences of Consumption of Tobacco and Tobacco Products. of 9 November 1995. (J.L. of 30 January 1996)

ACT. on Protection of Health against the Consequences of Consumption of Tobacco and Tobacco Products. of 9 November 1995. (J.L. of 30 January 1996) Annex 1 to the FCTC 1 report Poland Dziennik Ustaw - Journal of Laws (J.L.) 96.10.55 1997-10-22 amended by J.L. 97.121.770 article 82 1998-09-01 amended by J.L. 97.88.554 article 5 2 point 47 2000-01-01

More information

Under European law teleradiology is both a health service and an information society service.

Under European law teleradiology is both a health service and an information society service. ESR statement on the European Commission Staff Working Document on the applicability of the existing EU legal framework to telemedicine services (SWD 2012/413). The European Society of Radiology (ESR)

More information

Guide on the New Place of Supply of Services Rules

Guide on the New Place of Supply of Services Rules Guide on the New Place of Supply of Services Rules Introduction: The new place of supply of services rules in the VAT Act (Chapter 406 of the Laws of Malta) are transposed from Council Directive 2008/8/EC

More information

ACT on Payment Services 1 ) 2 ) of 19 August 2011. Part 1 General Provisions

ACT on Payment Services 1 ) 2 ) of 19 August 2011. Part 1 General Provisions ACT on Payment Services 1 ) 2 ) of 19 August 2011 Part 1 General Provisions Article 1. This Act sets out rules for the provision of payment services, including: 1) the conditions for provision of payment

More information

INFORMATION ON THE RULES OF THE GENERAL GOOD

INFORMATION ON THE RULES OF THE GENERAL GOOD INFORMATION ON THE RULES OF THE GENERAL GOOD Introduction: This information is aimed at insurance companies from the UE Member States, as well as from the EFTA Member States the party to the European Economic

More information

LAW ON PAYMENT SERVICES

LAW ON PAYMENT SERVICES LAW ON PAYMENT SERVICES Part I INTRODUCTORY PROVISIONS Subject matter Article 1 This Law regulates the conditions and manner of providing payment services, electronic money, payment systems and supervision

More information

CABINET OFFICE THE CIVIL SERVICE NATIONALITY RULES

CABINET OFFICE THE CIVIL SERVICE NATIONALITY RULES ANNEX A CABINET OFFICE THE CIVIL SERVICE NATIONALITY RULES Introduction The Civil Service Nationality Rules concern eligibility for employment in the Civil Service on the grounds of nationality and must

More information

T H E G O V E R N M E N T

T H E G O V E R N M E N T [Symbol of the State of Israel] RESHUMOT (Official Gazette) BILLS T H E G O V E R N M E N T Shvat 7, 5768 356 January 14, 2008 Page Electronic Commerce Bill, 5768 2008..................................

More information

Vocational Qualification in Business and Administration 2009

Vocational Qualification in Business and Administration 2009 Requirements for Vocational Qualifications Vocational Qualification in Business and Administration 2009 Study Programme/Specialisation in Customer Services and Sales Study Programme/Specialisation in Accounting

More information