INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PANDUAN UMUM STRUKTUR KURSUS PISMP AMBILAN JUN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PANDUAN UMUM STRUKTUR KURSUS PISMP AMBILAN JUN 2015"

Transcription

1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PANDUAN UMUM STRUKTUR KURSUS PISMP AMBILAN JUN 2015 untuk PENSYARAH DAN PELAJAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2 KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-Aluan Pengarah 3 Pengenalan 4 Matlamat Program 4 Hasil pembelajaran Program 5 Sistem Akademik 5 Struktur Program 7 Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester 9 Perincian Kursus Kursus Umum 12 Kursus Asas Pendidikan 12 Amalan Profesional 12 Kursus Teras 13 Kursus Elektif Teras 18 Kursus Elektif Terbuka 20 Maklumat Am Program Kohot XI Ambilan JUN

3 SEKILAS MADAH PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim dan Assalamualaikum wbrt. Sesungguhnya saya memanjatkan kesyukuran terhadap Ilahi kerana Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh telah berjaya melahirkan para graduan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian selepas tamat pengajian lapan semester melalui kurikulum PISMP. Seuntai bunga seharusnya dikalungkan kepada semua yang telah bertungkus-lumus melahirkan Buku Panduan Struktur Kursus PISMP ini. Terbitan buku ini sebenarnya dapat membantu para pensyarah dan pelajar bagi setiap sesi akademik merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Reka bentuk Kurikulum, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh para pensyarah agar aspirasi negara untuk melahirkan para guru yang bertaraf dunia tercapai. Saya amat yakin dengan maklumat yang terdapat dalam buku ini yang merupakan petikan daripada Buku Panduan PISMP ambilan Jun Ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang keperluan kurikulum dan seterusnya diaplikasikan dengan efisien mengikut agenda yang ditetapkan. Sekian, Selamat Maju Jaya. Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak. 3

4 1.0 PENGENALAN Program ini dikhususkan untuk melatih guru dalam pelbagai bidang bagi memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Program pengajian yang ditawarkan adalah bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan menyediakan pengalaman bagi membolehkan bakal guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas yang berkaitan dengan profesion perguruan. Program ini ditawarkan di 27 kampus Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh negara. 2.0 MATLAMAT PROGRAM Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru siswazah sekolah rendah terlatih, dinamik, berwibawa dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pendidik dan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 3.0 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) PEO adalah penyataan-penyataan yang menjelaskan hasil-hasil pendidikan yanhg perlu dicapai oleh setiap graduan dalam sesebuah program akademik setelah berada di alam pekerjaan selama di antara 3-5 tahun. Program ini mempunyai enam (6) PEO yang perlu dicapai oleh setiap graduan. PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) Berpengetahuan(L01) dan berkemahiran praktikal (L02) dalam bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan. Menjana penyelesaian masalah (L03) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik (L03) secara inovatif, kreatif dan beretika (L08). Berkomunikasi (L04) secara berkesan dengan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh Bahasa Inggeris. Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber(l06). Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan(l07) dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat(l06) untuk pembangunan kerjaya. Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (L08), ciri-ciri kepimpinan(l09), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan(l05). 4

5 4.0 HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PLO adalah peryataan-peryataan yang menjelaskan hasil-hasil pendidikan yang perlu dicapai oleh setiap pelajar setelah melengkapkan semua kursus yang ditawarkan dalam kurikulum sesebuah program akademik. Program ini mempunyai sembilan (9) PLO yang mencangkum sembilan (9) domain hasil pembelajaran KPM. PL01 PL02 PL03 PL04 PL05 PL06 PL07 PL08 PL09 HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan teori dan prinsipprinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pengkhususan. Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pengkhususan bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan. Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti. Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai satu pasukan. Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat. Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa. Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan. Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan dalam bidang keguruan. 5.0 SISTEM AKADEMIK 5.1 Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 15 minggu interaksi, 1 minggu ulangkaji dan 2 minggu peperiksaan. Pelaksanaan aktiviti dan bilangan minggu bagi setiap semester dijalankan ditunjukkan dalam jadual berikut: SEMESTER Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah BIL.MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2-3 minggu 20 minggu 5

6 5.2 Pelaksanaan Kurikulum Program Semua program pengajian dikendalikan melalui kuliah, amali dan projek. Kuliah diadakan setiap minggu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, pelajar akan didedahkan dengan kerja amali di makmal atau bengkel atau di lapangan bagi mendapat kemahiran yang berkaitan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar juga diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Penggunaan unit plan, portfolio pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Di samping itu pelajar juga diwajibkan menjalani amalan profesional di sekolah yang menekankan pemerhatian klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan service learning yang dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. 5.3 Pentaksiran Pentaksiran terhadap setiap kursus dibuat secara berterusan di sepanjang semester berdasarkan kerja kursus dan peperiksaan bertulis. Penilaian kerja kursus dibuat berasaskan projek, ujian amali dan ujian akhir kursus kendalian kampus. Manakala peperiksaan bertulis diadakan secara berpusat. Penilaian bagi amalan profesional dilakukan oleh pensyarah bersama guru pembimbing yang dilantik oleh IPG dan pihak sekolah mengikut tatacara yang telah ditetapkan. 5.4 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, yang mencakupi teori dan amali. 1 kredit adalah bersamaan 40 jam pembelajaran pelajar. Jam pembelajaran pelajar (SLT) di setiap kursus ditentukan mengikut keperluan kursus dan piawaian MQF seperti yang ternyata dalam Ringkasan Maklumat Kursus (RMK). 5.5 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Huruf kod kursus dicadang: - Kursus Umum / Kursus IPG: MPU - Kursus Teras dan Elektif: 4 huruf dicadangkan dengan huruf ke-empat menunjukkan bidang ilmunya seperti berikut: Bidang Ilmu Bahasa Asas Pendidikan Sains Kognitif Sosial dan Kemanusiaan Huruf Kod B P S K 6

7 Contoh untuk Program Sarjana Muda BCN B Kursus Bidang Ilmu Tahap Program Bil. Kursus Kredit Kursus Contoh untuk program diploma BCN B Kursus Bidang Ilmu Tahap Program Bil. Kursus Kredit Kursus Tahap Program: 3 - Ijazah 2 - Diploma 1 - Sijil 6.0 STRUKTUR PROGRAM Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursuskursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan wajarannya. Secara umumnya kurikulum program ini mengandungi enam komponen utama iaitu Kursus Umum, Kursus Asas Pendidikan, Kursus Bidang Teras dan Kursus Elektif Terbuka. Struktur program ini dibangunkan mengikut keperluan Standard Program Pendidikan: Education Programme Standard (EPS). 7

8 BIL KOMPONEN KURSUS KREDIT Tamadun Islam dan tamadun Asia(2K) Pendidikan Islam/Pendidikan Moral(2K) A Hubungan Etnik (2) KURSUS Bahasa Melayu komunikatif/english UMUM Language Proficiency*(2K) Ko Kurikulum (6K) Bina Insan Guru (2K) 16 (12%) B C D E F ASAS PENDIDIKAN BIDANG TERAS AMALAN PROFESIONAL ELEKTIF TERAS ELEKTIF TERBUKA Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia(3K) Perkembangan Kanak-kanak(3K) Murid dan Pembelajaran(3K) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku(3k) Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran (3K) Pentaksiran dalam Pendidikan(3K) Budaya dan Pembelajaran (3K) Asas kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru (3K) Kursus Major CK (30K) Kursus major TPCK (18K) Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (2K) Praktikum 1 (6K) Praktikum 2 (6K) Internship (2K) Pengalaman Berasaskan Sekolah** 4 Kursus Elektif Teras CK (12K) 3 Kursus Elaktif Teras TPCK (8K) 3 Kursus Elektif Terbuka*** 24(18%) 48 (36%) 16 (12%) 20 (15%) 9 (7%) JUMLAH 133(100%) Nota: * Bahasa Melayu komunikatif ditawarkan kepada Kumpulan pelajar TESL. English Language Proficiency ditawarkan kepada kumpulan pelajar selain dari di atas. ** Pengalaman Berasaskan Sekolah dijalankan selama 3 minggu dan disandarkan dengan Kursus major, EDU, Elektif Teras. PBS 1 dilaksanakan pada semester 2 Tahun 1 (disandarkan dengan kursus Asas Pendidikan) PBS 2 dilaksanakan pada semester 1 Tahun 2 ( disandarkan dengan kursus bidang Teras) 8

9 PBS 3 dilaksanakan pada semester 2 Tahun 2 (disandarkan dengan bidang elektif Teras) *** Pelajar boleh memilih 3 kursus Elektif Terbuka daripada kursus elektif terbuka yang ditawarkan ( pemilihan kursus juga bergantung kepada keupayaan kampus yang menawarkan kursus yang dipilih). 6.1 Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti berikut; Semester 1 (Tahun 1) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Bahasa Melayu Komunikatif MPU English Language Proficiency MPU ASAS Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia EDUP PENDIDIKAN Perkembangan Kanak-Kanak EDUP BIDANG Kursus 1 (CK) XXXX TERAS Kursus 2 (CK) XXXX ELEKTIF Kursus 1 (CK) XXXX TERAS Kursus 2 (CK) XXXX JUMLAH 20 Semester 2 (Tahun 1) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 Kokurikulum Pengurusan Kokurikulum MPU Kokurikulum-Permainan MPU MPU Tamadun Islam dan Tamadun Asia 3 MPU (TITAS) 4 ASAS PENDIDIKAN Murid dan Pembelajaran EDUP Kursus 3 (CK) XXXX BIDANG TERAS Kursus 4 (CK) XXXX Kursus 5 (TPCK)-Seni dalam 7 XXXX Pendidikan AMALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah 0 8 PROFESIONAL (Asas Pendidikan) 9 Kursus 3 (CK) XXXX ELEKTIF 10 TERAS Kursus 4 (CK) 3 XXXX3043 JUMLAH 21 9

10 Semester 1( Tahun 2) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Ko Kurikulum- Unit Beruniform MPU Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku EDUP ASAS Teknologi untuk Pengajaran dan EDUP PENDIDIKAN Pembelajaran 4 BIDANG Kursus 6 (TPCK) XXXX TERAS Kursus 7 (TPCK) XXXX AMALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah 0 PROFESIONAL (Bidang Teras) 7 ELEKTIF Kursus 5 (TPCK) XXXX TERAS Kursus 6 (TPCK) XXXX JUMLAH 20 Semester 2 (Tahun 2) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 Kokurikulum Olahraga MPU Kokurikulum-Persatuan MPU MPU Pendidikan Islam MPU Pendidikan Moral MPU3102 Pentaksiran dalam Pendidikan EDUP ASAS PENDIDIKAN Budaya dan Pembelajaran EDUP Kursus 8 (CK) XXXX BIDANG TERAS 6 Kursus 9 (TPCK) XXXX Perancangan Pengajaran dan 2 PRKA3012 AMALAN Pembelajaran 9 PROFESIONAL Pengalaman Berasaskan Sekolah 0 (Elektif Teras) 10 ELEKTIF TERAS Kursus 7 (TPCK) XXXX JUMLAH 20 Semester 1 (Tahun 3) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Bina Insan Guru MPU AMALAN PROFESIONAL Praktikum 1 PRKA ELEKTIF TERBUKA Kursus 1 (CK) YYY3XX3 3 JUMLAH 11 10

11 Semester 2 (Tahun 3) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Hubungan Etnik MPU Kursus 10 (CK) XXXX Kursus 11 (CK) XXXX Kursus 12 (CK) XXXX BIDANG 5 Kursus 13 (TPCK)-Pendidikan Inklusif XXXX TERAS Kursus 14(CK)- Asas Penyelidikan dalam 6 XXXX Pendidikan 7 Kursus 15 (TPCK)-Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran XXXX JUMLAH 18 Semester 1 (Tahun 4) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 AMALAN PROFESIONAL Praktikum 2 PRKA ELEKTIF TERBUKA Kursus 2 (CK) YYY3XX3 3 JUMLAH 9 Semester 2 (Tahun 4) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT ASAS Asas Kepimpinan dan Perkembangan EDUP PENDIDIKAN Profesional Guru 2 Kursus 16 (CK) XXXX BIDANG Kursus 17 (TPCK)-Penyelidikan dalam XXXX TERAS Pendidikan- Kertas Projek AMALAN 4 Internship PRKA PROFESIONAL ELEKTIF Kursus 3 (CK) YYY3XX3 3 5 TERBUKA JUMLAH 14 11

12 7.0 KURSUS UMUM 7.1 Perincian Kursus Umum KOD KURSUS KREDIT SEM-THN MPU3012 Bahasa Melayu Komunikatif MPU3022 English Language Proficiency MPU3031 Ko Kurikulum-Pengurusan Kokurikulum MPU3041 Ko Kurikulum-Permainan MPU3052 Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS) MPU3062 Ko Kurikulum-Unit Beruniform MPU3071 Ko Kurikulum-Olahraga MPU3081 Ko Kurikulum-Persatuan MPU3092 Pendidikan Islam MPU3102 Pengenalan Kepada Pendidikan Moral MPU3112 Bina Insan Guru MPU3122 Hubungan Etnik JUMLAH 16 (12%) 8.0 ASAS PENDIDIKAN 8.1 PERINCIAN KURSUS ASAS PENDIDIKAN KOD KURSUS KREDIT SEM-THN EDUP3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia EDUP3023 Perkembangan kanak-kanak EDUP3033 Murid dan Pembelajaran EDUP3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDUP3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan EDUP3073 Budaya Dan Pembelajaran EDUP3083 Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru JUMLAH 24(18%) 9.0 AMALAN PROFESIONAL Amalan Profesional merupakan kursus amali yang membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional memperuntukkan sejumlah 16 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan profesionalisme selama 31 minggu yang dilaksanakan melaui tiga bentuk iaitu: i ii Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)- dijalankan selama 3 minggu dan diserap menerusi kursus Asas Pendidikan, teras dan Elaktif Teras. Praktikum - dilaksanaklan selama 24 minggu dengan 12 kredit dan diagihkan kepada 2 fasa. Fasa 1 memperuntukkan 6 kredit dan dilaksanakan pada Semester 5 selama 12 minggu, Fasa 2 dilaksanakan pada semester 7 selama 12 minggu dan bilangan kredit yang diperuntukkan adalah 6 kredit. 12

13 iii Internship - dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8 dengan peruntukkan kredit sebanyak 2 kredit. 9.1 Perincian Amalan Profesional KOD KURSUS KREDIT SEM-THN Pengalaman Berasaskan Sekolah I- Asas Pendidikan 2-1 Pengalaman Berasaskan Sekolah II- Kursus Teras 1-2 Pengalaman Berasaskan Sekolah III- Kursus Elektif Teras 2-2 PRKA3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran PRKA3026 Praktikum Fasa PRKA3036 Praktikum Fasa PRKA3042 Internship (12%) Nota: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Asas Pendidikan, Kursus Teras dan Kursus Elektif Teras mengikut semester yang ditetapkan KURSUS TERAS 10.1 Senarai Kursus Teras dan kod yang terdapat di IPG IPOH BIL UNIT KURSUS MAJOR KOD 1 Q1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMMB 2 Q2 Teaching English as a Second Language (Pengajaran bahasa TSLB Inggeris sebagai Bahasa Kedua)Pendidikan Rendah 3 Q3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCNB 4 Q4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTMB 5 Q5 Pendidikan Pemulihan Sekolah Rendah PKPK 6 Q6 Pendidikan Khas-Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKBK 7 Q7 Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 8 Q8 Sejarah Pendidikan Rendah SJHK 10.2 Perincian Kursus Teras 13

14 1. Kursus Teras Bahasa Melayu Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN BMMB3013 Fonotik dan Fonologi Bahasa Melayu BMMB3023 Linguistik terapan Bahasa Melayu BMMB3033 Kesusasteraan Melayu BMMB3043 Kajian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3052 Seni dalam Pendidikan BMMB3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3083 Drama dalam Pendidikan BMMB3093 Pengajaran Seni Bahasa dan Tatabahasa Bahasa Melayu BMMB3103 Penulisan Kreatif Sastera Kanak-Kanak BMMB3113 Perkamusan, Peristilahan Dan Penterjemahan Bahasa Melayu BMMB3123 Semantik Bahasa Melayu BMMB3132 Pendidikan Inklusif BMMB3143 Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BMMB3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran BMMB3163 Kebudayaan Kebangsaan BMMB3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan-Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 2. Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN TSLB3013 Linguistics TSLB 3023 English for Academic Purposes TSLB 3033 Principles and Practice in English Language Teaching TSLB 3043 English Phonetics and Phonology TSLB 3052 Arts in Education TSLB 3063 Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3073 Teaching Reading and writing Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3083 Teaching of Grammer in the Primary ESL Classroom TSLB 3093 Language Arts in the Primary ESL Classroom TSLB 3103 Second Language Acquisition TSLB 3113 Language Assessment in the Primary ESL Classroom TSLB 3123 Literature in English TSLB 3132 Inclusive Education TSLB 3143 Basic Research in Education TSLB 3152 Digital Innovation in Teaching and Learning TSLB 3163 Curriculum Studies TSLB 3173 Research in Education-Project Paper JUMLAH 48 (36%) 14

15 3. Bahasa Cina Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN BCNB3013 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina BCNB 3023 Kesusasteraan Kanak-Kanak BCNB 3033 Karakter Cina dan Seni Penulisan BCNB 3043 Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCNB 3052 Seni dalam Pendidikan BCNB 3063 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca BCNB 3073 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang BCNB 3083 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur BCNB 3093 Prosa Bahasa Cina BCNB 3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina BCNB 3113 Puisi Bahasa Cina BCNB 3123 Pengetahuan Linguistik Bahasa Cina BCNB 3132 Pendidikan Inklusif BCNB 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan BCNB 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran BCNB 3163 Novel dan drama Bahasa Cina BCNB 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 4.0 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN BTMB3013 Linguistik Bahasa Tamil BTMB 3023 Ketrampilan Berbahasa Bahasa Tamil BTMB 3033 Kesusasteraan Tamil Klasik BTMB 3043 Tatabahasa Tamil l BTMB 3052 Seni dalam Pendidikan BTMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Tamil BTMB 3073 Kaedah Pengajaran Tatabahasa Tamil BTMB 3083 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTMB 3093 Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Tamil BTMB 3103 Tatabahasa Tamil ll BTMB 3113 Penulisan Karya Kreatif BTMB 3123 Kesusasteraan Tamil Moden BTMB 3132 Pendidikan Inklusif BTMB 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan BTMB 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran BTMB 3163 Kritikan Kesusasteraan Tamil BTMB 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 15

16 5.0 Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM- THN PKPK3013 Perkhidmatan dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3023 Kemahiran Pengamatan Dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3033 Asas Nombor untuk Guru Pemulihan PKPK 3043 Saringan dan Diagnostik Dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3052 Seni dalam Pendidikan PKPK 3063 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I PKPK 3073 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II PKPK 3083 Pengurusan Tingkah laku untuk Pendidikan Pemulihan PKPK 3093 Kaedah Pemulihan Matematik PKPK 3103 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3113 Seni Bahasa dan Sastera dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3123 Disleksia, Diskalkulia dan Disgrafia dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3132 Pendidikan Inklusif PKPK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PKPK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran PKPK 3163 Sistem Bahasa Melayu PKPK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 6.0 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM- THN PKUK3013 Bahasa dan Komunikasi kanak-kanak Berkeperluan Khas PKBK 3023 Kemahiran Asas Untuk Berdikari PKUK 3033 Pengurusan Tingkah Laku PKBK 3043 Pendidikan Kesihatan Murid Masalah Pembelajaran PKUK 3052 Seni dalam Pendidikan PKBK 3063 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Masalah Pembelajaran PKBK 3073 English Language Teaching Methodology for pupils with Learning Difficulties PKBK 3083 Terapi dalam Pendidikan Khas PKBK 3093 Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains Murid Masalah Pembelajaran PKUK 3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan Untuk Kanak Kanak Berkeperluan Khas PKUK 3113 Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas PKBK 3123 Pemulihan dalam Komuniti PKUK 3132 Pendidikan Inklusif PKUK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PKUK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran PKUK 3163 Pengurusan dan Pentadbiran Dalam Pendidikan Khas PKUK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 16

17 7.0 Pendidikan Awal Kanak-Kanak KOD KURSUS KREDIT SEM-THN PAKK 3013 Asas Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 3023 Pengajian Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 3033 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-Kanak PAKK 3043 Pembelajaran Bahasa dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak PAKK 3052 Seni dalam Pendidikan PAKK 3063 Pengurusan Asuhan Kanak- kanak PAKK 3073 Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Awak kanak-kanak PAKK 3083 Muzik dan Seni Kreatif dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak PAKK 3093 Matematik dan Sains Dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak PAKK 3103 Pengenalan dan Intervensi kanak-kanak Keperluan Khas PAKK 3113 Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 3123 Pengurusan Kemajuan Perkembangan Kanak-Kanak PAKK 3132 Pendidikan Inklusif PAKK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PAKK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran PAKK 3163 Guru dan Komuniti PAKK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 8.0 Sejarah Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN SJHK 3013 Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke SJHK 3023 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa SJHK 3033 Pensejarahan Malaysia SJHK 3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian SJHK 3052 Seni dalam Pendidikan SJHK 3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah SJHK 3073 Sumber Pengajaran dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah SJHK 3083 Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah SJHK 3093 Kaedah Pengajaran Sejarah SJHK 3103 Penulisan Sejarah SJHK 3113 Sejarah sabah dan Sarawak, SJHK 3123 Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad ke SJHK 3132 Pendidikan Inklusif SJHK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan SJHK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran SJHK 3163 Perkembangan Perlembagaan Malaysia SJHK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 17

18 11 KURSUS ELEKTIF TERAS Kursus Elektif Teras ditawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar satu mata pelajaran lain selain daripada kursus teras. Skop Kursus Elektif Teras merangkumi aspek pengetahuan kandungan, pedagogi pengetahuan kandungan dan pentaksiran. Kursus elektif Teras diperuntukkan sejumlah 20 kredit. BIL ELEKTIF TERAS Bahasa Melayu English Language Bahasa Cina Bahasa Tamil KOD KURSUS KREDIT SEM- THN BMMB 3013 Fonotik dan Fonologi Bahasa Melayu BMMB 3023 Linguistik terapan Bahasa Melayu BMMB 3033 Kesusasteraan Melayu BMMB 3043 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3063 kaedah PengajaranBahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3182 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke -21 TSLB 3013 Linguistics TSLB 3023 English for Academic Purposes TSLB 3033 Principles and Practice in English Language Teaching TSLB 3043 English Phonetics and phonology TSLB 3063 Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3073 Teaching of Reading and Writing Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3182 Teaching of Grammar in the Primary ESL Classroom BCNB 3013 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina BCNB 3023 Kesusasteraan Bahasa Cina BCNB 3033 Karakter Cina dan Seni Penulisan BCNB 3043 Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCNB 3063 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca BCNB 3073 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang BCNB 3182 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur BTMB 3013 Linguistik Bahasa Tamil BTMB 3023 Keterampilan Berbahasa Bahasa Tamil BTMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Tamil BTMB 3083 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTMB 3093 Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Tamil BTMB 3123 Kesusasteraan Tamil Moden BTMB 3182 Asas Pengajaran Tatabahasa Tamil

19 BIL 5 6 ELEKTIF TERAS Bahasa Arab Pendidikan Jasmani 7 Matematik 8 Sains 9 Pendidikan Islam KOD KURSUS KREDIT SEM- THN BAMB 3023 Al Nahw al Arabiy BAMB 3033 Al Nahw al Arabiy BAMB 3063 Pengenalan Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Arab Sekolah Rendah(Elektif) BAMB 3183 Funan al-lughah al Arbiyyah BAMB 3193 Funan al-lughah al Arbiyyah BAMB 3203 Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 1 BAMB 3212 Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 2 PJMS 3013 Latihan Kecergasan Fizikal PJMS 3023 Olahraga, Badminton dan Sofbol PJMS 3033 Permainan Bola Sepak, Bola Jaring dan Bola Baling PJMS 3043 Anatomi dan Fisiologi Manusia PJMS 3063 Kurikulum Pendidikan Jasmani&Kaedah Pengajaran PJMS 3072 Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan PJMS 3093 Pergerakkan Asas, Gimnastik dan Renang MTES 3013 Nombor dan Struktur Nombor MTES 3023 Penaakulan Matematik MTES 3033 Geometri MTES 3043 Matematik Kewangan MTES 3063 Pengajian Kurikulum Matematik Sekolah Rendah MTES 3073 Pengajaran Nombor dan Operasi MTES 3182 Pengajaran Sukatan, Geometri dan Perwakilan Data SCES 3013 Biologi Am SCES 3023 Fizik Am SCES 3063 Bumi dan Angkasa Lepas SCES 3083 Kimia Am SCES 3093 Pengajian Kurikulum Sains Sekolah Rendah SCES 3123 Kemahiran Saintifik dan Pengurusan Makmal Sains SCES 3182 Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke PIMK 3023 Pengajian Tafsir al-quran dan Ulum Hadis PIMK 3063 Pedagogi Pendidikan Islam 1 (Aqidah dan Sirah) PIMK 3093 Pedagogi Pendidikan Islam 2 (Ibadah, Akhlak, dan Jawi) PIMK 3183 Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah dan Pengajian Jawi PIMK 3193 Pengajian Akidah dan Fiqh PIMK 3203 Pengajian Sirah dan Akhlak PIMK 3212 Pedagogi Pendidikan Al-Quran

20 BIL ELEKTIF TERAS Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Reka Bentuk dan Teknologi KOD KURSUS KREDIT SEM- THN ELMK 3013 Children s Literature ELMK 3023 Teori Etika Moral BMMB 3033 Nilai-nilai Murni Daripada Perspektif Pelbagai Agama dan Masyarakat ELMK 3043 Isu Moral dan Peranan Agen-Agen Moral ELMK 3053 Kurikulum, Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral ELMK 3063 Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral ELMK 3072 Perancangan dan Pelaksaan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Moral PSVK 3013 Pengenalan Pendidikan Seni Visual PSVK 3023 Kreativiti dan Seni Kanak-Kanak PSVK 3033 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah PSVK 3063 Pendidikan Seni Visual Bidang dan Pentaksiran PSVK 3073 Menggambar dan Membuat Corak & Rekaan PSVK 3083 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah PSVK 3182 Bidang Tiga Dimensi dan Kraf Tradisional MUZK 3093 Kaedah dan Pendekatan Pengajaran Muzik MUZK 3113 Aktiviti Muzikal Dalam Bilik Darjah MUZK 3193 Muzik Malaysia MUZK 3213 Asas Muzik I MUZK 3223 Kemahiran Asas Kibod MUZK 3233 Asas Muzik II MUZK 3242 Kurikulum & Pengajaran Muzik di Sekolah Rendah RBTS 3093 Pedagogi Reka Bentuk Dan Teknologi Sekolah Rendah RBTS 3183 Pengenalan kepada Teknologi Elektrik dan Elektronik RBTS 3193 Lukisan Kejuruteraan dan Lukisan Berbantu Komputer RBTS 3203 Pengenalan kepada Teknologi Rumah Tangga RBTS 3213 Pengenalan kepada Teknologi Bahan dan Pembuatan RBTS 3223 Pengenalan kepada Teknologi Pertanian RBTS 3232 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan KURSUS ELEKTIF TERBUKA Kursus Elektif Terbuka ditawarkan sebagai kursus pengayaan dan penyuburan diri. Pelajar perlu memilih tiga kursus elektif terbuka yang diperuntukkan sejumlah 9 kredit. Maklumat berkaitan kursus elektif terbuka ini akan diedarkan kemudian. 20

21 TUTOR PERIBADI UNIT MAJOR TUTUR/MENTOR JABATAN/UNIT Q1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Hj.Hamdan b. Bahasa Melayu Yakub Teaching English as a Second Language YM.Raja Ismail Bahasa Inggeris Q2 (Pengajaran bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)Pendidikan Rendah Edham b. Raja Othman Q3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Cik Ng Sook Gun Bahasa Cina Q4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Dr.Arulnathan a/l Bahasa Tamil Visurasam Q5 Pendidikan Pemulihan Sekolah Rendah Dr.Ganesan a/l Ilmu Pendidikan Shanmugavelu Q6 Pendidikan Khas-Masalah Pembelajaran En.Abdul Aziz b. Ilmu Pendidikan Pendidikan Rendah Shamsuddin Q7 Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pn. Liew Phaik Ilmu Pendidikan Guat Q8 Sejarah Pendidikan Rendah En.Hairi b. Yahya Kajian Sosial PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KETUA PENYELARAS PROGRAM PISMP Dr. Wong Kiet Wah PENYELARAS PROGRAM KOHORT XI AMBILAN JUN 2015 En.Kanthasamy a/l Sundara Rajoo Kumpulan Pelajar Kohort XI Ambilan Jun 2015 (Unit Q) Unit Pengajian Bilangan Pelajar Jumlah Q1 B.Melayu Q2 B.Inggeris Q3 B.Cina Q4 B.Tamil Q5 Pemulihan Q6 Pendidikan Khas Q7 P.Awal Kanak-Kanak Q8 Sejarah L Jumlah P 21

22 Kenyataan Penafian (Disclaimer) Segala maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah : Untuk edaran terhad IPG Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak. Untuk kegunaan pelajar PISMP-IPGM ambilan Jun 2015 sahaja. Maklumat dalam buku ini adalah petikan daripada Buku Panduan PISMP dengan Kepujian Jun 2015 Segala maklumat yang terkandung dalam buku ini betul semasa percetakan dan perubahan yang berlaku selepas pengedaran buku ini akan dimaklumkan oleh Ketua Penyelaras Program dari semasa ke semasa. Disusun oleh, En.Kanthasamy a/l Sundara Rajoo Penyelaras Program Kohort XI Ambilan Jun

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

SULTAN HASSANAL BOLKIAH INSTITUTE OF EDUCATION UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM PROGRAMME 146: MASTER OF EDUCATION BY COURSEWORK

SULTAN HASSANAL BOLKIAH INSTITUTE OF EDUCATION UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM PROGRAMME 146: MASTER OF EDUCATION BY COURSEWORK SULTAN HASSANAL BOLKIAH INSTITUTE OF UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM PROGRAMME 146: MASTER OF BY PROGRAMME STRUCTURE: SEMESTER 1 MODULAR CREDITS EE-5101-F INTRODUCTION TO AL RESEARCH (PROGRAMME CORE MODULE)

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN Oleh Dayang Norhafizah Bt Abang Shamat dayangnorhafizah@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

Diploma In Business Management AB101 Programme Handbook

Diploma In Business Management AB101 Programme Handbook Diploma in Business Management (AB101) Academic Session 2014/2015 Diploma In Business Management AB101 ABOUT KPTM Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) is a private higher educational institution wholly owned by

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh 1 BENGKEL INOVASI PEDAGOGI Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah oleh Lai Kim Leong Institut Perguruan Batu Lintang kimleonglai@yahoo.com ABSTRAK

More information

Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia

Hala tuju Pengajian Komunikasi dan Media di Malaysia Tel: 603 8883 5999 Fax: 603 8889 4119 Email: webmasterjpt@mohe.gov.my Website: www.mohe.gov.my Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia Tel: 603 8921 5321 Fax: 603

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

FACULTY OF PHARMACY www.ukm.my/pharmacy

FACULTY OF PHARMACY www.ukm.my/pharmacy Type of Study : Course Work, Research Registration Status : Full Time Only Registration Status : Full Time & Part Time ADMISSION TO POSTGRADUATE PROGRAMMES (, MASTERS AND POSTGRADUATE DIPLOMA) SEMESTER

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman 1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim 2 12 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 12 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

More information

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru 74 Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak norazak@usm.my Pendahuluan Pendidikan telah diterima

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES LIM ZEK CHEW. FEM 2004 15 THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia EDISI PERTAMA: DISEMBER 2010 Hak Cipta Terpelihara Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.

More information

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan KanakKanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Najeemah Bt Mohd Yusof Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009

PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 PEKELILING UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 1 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN PROGRAM DAN PROJEK PEMBANGUNAN Tujuan 1. Pekeliling ini adalah untuk memberi satu

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Di dalam teks ucapan penyuburan semula pendidikan yang diadakan pada Sidang Kemuncak Pendidikan 2004 di Petaling Jaya, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pembelajaran Secara Kontekstual 1 Apakah Pembelajaran Secara 2 Kontekstual? Mengapa Kontekstual? 15 Faedah Pembelajaran Kontekstual 22 Bentuk

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 i KANDUNGAN Senarai Jadual Singkatan iv v Pengenalan 1 Penawaran Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) 2 Latar Belakang

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA

HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA HELP DESK SYSTEM IZZAT HAFIFI BIN AHMAD ARIZA A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the awards of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours Faculty of

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOFTWARE IN TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE ENVIRONMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOFTWARE IN TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE ENVIRONMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL SOFTWARE IN TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE ENVIRONMENT LEE PANG SENG. FK 2004 30 DEVELOPMENT OF A PRODUCTION PLANNING AND CONTROL

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE Latifah Ismail Faculty of Education, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Abstract: latifahismail@yahoo.co.uk

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

EFFECTIVE COST MANAGEMENT: APPLYING ACTIVITY BASED COSTING IN PRIVATE HEALTHCARE - (HAEMODIALYSIS SERVICES)

EFFECTIVE COST MANAGEMENT: APPLYING ACTIVITY BASED COSTING IN PRIVATE HEALTHCARE - (HAEMODIALYSIS SERVICES) EFFECTIVE COST MANAGEMENT: APPLYING ACTIVITY BASED COSTING IN PRIVATE HEALTHCARE - (HAEMODIALYSIS SERVICES) Cheow Jen Hurn HD 47.4 CS11 Corporate Master in Business Administration 2011 2011 Pusat i mat

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

Pengaruh Kepimpinan Pentadbir Sekolah Terhadap Pembelajaran Pelajar : Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator

Pengaruh Kepimpinan Pentadbir Sekolah Terhadap Pembelajaran Pelajar : Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator Pengaruh Kepimpinan Pentadbir Sekolah Terhadap Pembelajaran Pelajar : Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator Oleh Prof Madya Dr. Abdul Ghani Kanesan bin Abdulah (agk@usm.my) Pusat Pengajian Ilmu

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF PROTOTYPE SCHEDULING AND SEQUENCING SOFTWARE FOR JOB SHOP MANUFACTURING IN SHEET METAL FABRICATION MOHAMAD ZAIHIRAIN MOHAMED RASIN FK 2002 9 DEVELOPMENT OF PROTOTYPE

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

Faculty of Computer Science & Information Technology

Faculty of Computer Science & Information Technology Faculty of Computer Science & Information Technology ADAPTIVE SYSTEM STATE BASED LOAD BALANCING FOR WEB APPLICATION SERVER CLUSTER OF HETEROGENEOUS PERFORMANCE NODES Chin Mei Lu Master of Computer Science

More information

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT This report is submitted in partial fulfillment of requirements for the award of Bachelor of

More information

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK 1 Tee Tze Kiong, 2 Mimi Binti Mohaffyza, 3 Jailani Bin Md Yunos, 4 Baharom Bin Mohamad, 5 Widad Bt. Othman dan 6 Yee Mei Heong 1 Universiti Tun Hussein

More information

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6

PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 ISI KANDUNGAN PRAKATA KETUA SETIAUSAHA NEGARA 5 PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU 6 PRAKATA KETUA PEGAWAI MAKLUMAT KERAJAAN/ 7 GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) BAHAGIAN 1.0 STRUKTUR TADBIR URUS GCIO,

More information

The Effectiveness of Administration and Cocurriculum in Sport to the Involvement of Students in Vocational College in Malaysia

The Effectiveness of Administration and Cocurriculum in Sport to the Involvement of Students in Vocational College in Malaysia The Effectiveness of Administration and Cocurriculum in Sport to the Involvement of Students in Vocational College in Malaysia Melati Binti Yaacob 1, Hairul Nurasyikin Binti Haron 2 1 Technical Education

More information

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator. Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI: Pendekatan dan Indikator Haris Abd.Wahab Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial Universiti Malaya Abstrak Kesejahteraan sosial merupakan matlamat yang ingin

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

MOHD KHALIL BIN ABDUL KADJR

MOHD KHALIL BIN ABDUL KADJR CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING: A CASE STUDY OF "CADANGAN MEMBJNA DAN MENYIAPKAN KEJLL1YYAH SAINS UNTUK UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA" MOHD KHALIL BIN ABDUL KADJR A final year project report

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN. Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM)

PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN. Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM) PENGETUA PEMACU ORGANISASI PEMBELAJARAN Nor FonizaMaidin (IAB) Prof. MadyaDr. MohdIzhamMohd Hamzah (UKM) Abstrak Penerapan sekolah sebagai organisasi pembelajaran membantu pengetua melengkapkan warganya

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN

More information

A GUIDANCE AND COUNSELING MODEL PRACTICED WITHIN MALAYSIAN SCHOOLS

A GUIDANCE AND COUNSELING MODEL PRACTICED WITHIN MALAYSIAN SCHOOLS International Journal of Education and Research Vol. 1 No. 4 April 2013 A GUIDANCE AND COUNSELING MODEL PRACTICED WITHIN MALAYSIAN SCHOOLS Abdul Malek Abdul Rahman 1 Nor Junainah Mohd Isa Azizah Atan Sultan

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Malaysian Journal of Distance Education 11(2), 65 76 (09) Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Jamilah Hj Ahmad School of Communication, Universiti

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN BERTERUSAN

PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN BERTERUSAN PANDUAN PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS (WIM) DAN PENILAIAN BERTERUSAN JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA TAHUN 2013 KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT Senarai Kependekan 2 Istilah

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT i CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR 12) disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah, Khazri Osman, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Hakim

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication,

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN- PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG (COMPUTER USAGE IN TEACHING AND LEARNING

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK DARJAH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN SEGARAN A/L SHANMUGAM FPP 1999 36 PENGGUNAAN

More information

PENILAIAN TAHAP PENGUASAAN KEMAHlRAN MENULIS DALAM BAHASA MELAYU MURID SEKOLAH KEBANGSAAN KEBOLEHPERCAYAANINSTRUMEN

PENILAIAN TAHAP PENGUASAAN KEMAHlRAN MENULIS DALAM BAHASA MELAYU MURID SEKOLAH KEBANGSAAN KEBOLEHPERCAYAANINSTRUMEN PENILAIAN TAHAP PENGUASAAN KEMAHlRAN MENULIS DALAM BAHASA MELAYU MURID SEKOLAH KEBANGSAAN KEBOLEHPERCAYAANINSTRUMEN Oleh: Hashim Othman, Ph.D Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Pulau

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information