INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PANDUAN UMUM STRUKTUR KURSUS PISMP AMBILAN JUN 2015

Size: px
Start display at page:

Download "INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PANDUAN UMUM STRUKTUR KURSUS PISMP AMBILAN JUN 2015"

Transcription

1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PANDUAN UMUM STRUKTUR KURSUS PISMP AMBILAN JUN 2015 untuk PENSYARAH DAN PELAJAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2 KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-Aluan Pengarah 3 Pengenalan 4 Matlamat Program 4 Hasil pembelajaran Program 5 Sistem Akademik 5 Struktur Program 7 Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester 9 Perincian Kursus Kursus Umum 12 Kursus Asas Pendidikan 12 Amalan Profesional 12 Kursus Teras 13 Kursus Elektif Teras 18 Kursus Elektif Terbuka 20 Maklumat Am Program Kohot XI Ambilan JUN

3 SEKILAS MADAH PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim dan Assalamualaikum wbrt. Sesungguhnya saya memanjatkan kesyukuran terhadap Ilahi kerana Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh telah berjaya melahirkan para graduan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian selepas tamat pengajian lapan semester melalui kurikulum PISMP. Seuntai bunga seharusnya dikalungkan kepada semua yang telah bertungkus-lumus melahirkan Buku Panduan Struktur Kursus PISMP ini. Terbitan buku ini sebenarnya dapat membantu para pensyarah dan pelajar bagi setiap sesi akademik merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Reka bentuk Kurikulum, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh para pensyarah agar aspirasi negara untuk melahirkan para guru yang bertaraf dunia tercapai. Saya amat yakin dengan maklumat yang terdapat dalam buku ini yang merupakan petikan daripada Buku Panduan PISMP ambilan Jun Ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang keperluan kurikulum dan seterusnya diaplikasikan dengan efisien mengikut agenda yang ditetapkan. Sekian, Selamat Maju Jaya. Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak. 3

4 1.0 PENGENALAN Program ini dikhususkan untuk melatih guru dalam pelbagai bidang bagi memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Program pengajian yang ditawarkan adalah bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan menyediakan pengalaman bagi membolehkan bakal guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas yang berkaitan dengan profesion perguruan. Program ini ditawarkan di 27 kampus Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh negara. 2.0 MATLAMAT PROGRAM Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru siswazah sekolah rendah terlatih, dinamik, berwibawa dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pendidik dan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. 3.0 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) PEO adalah penyataan-penyataan yang menjelaskan hasil-hasil pendidikan yanhg perlu dicapai oleh setiap graduan dalam sesebuah program akademik setelah berada di alam pekerjaan selama di antara 3-5 tahun. Program ini mempunyai enam (6) PEO yang perlu dicapai oleh setiap graduan. PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) Berpengetahuan(L01) dan berkemahiran praktikal (L02) dalam bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan. Menjana penyelesaian masalah (L03) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik (L03) secara inovatif, kreatif dan beretika (L08). Berkomunikasi (L04) secara berkesan dengan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh Bahasa Inggeris. Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber(l06). Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan(l07) dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat(l06) untuk pembangunan kerjaya. Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (L08), ciri-ciri kepimpinan(l09), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan(l05). 4

5 4.0 HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PLO adalah peryataan-peryataan yang menjelaskan hasil-hasil pendidikan yang perlu dicapai oleh setiap pelajar setelah melengkapkan semua kursus yang ditawarkan dalam kurikulum sesebuah program akademik. Program ini mempunyai sembilan (9) PLO yang mencangkum sembilan (9) domain hasil pembelajaran KPM. PL01 PL02 PL03 PL04 PL05 PL06 PL07 PL08 PL09 HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan teori dan prinsipprinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pengkhususan. Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pengkhususan bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan. Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti. Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai satu pasukan. Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat. Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa. Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan. Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan dalam bidang keguruan. 5.0 SISTEM AKADEMIK 5.1 Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 15 minggu interaksi, 1 minggu ulangkaji dan 2 minggu peperiksaan. Pelaksanaan aktiviti dan bilangan minggu bagi setiap semester dijalankan ditunjukkan dalam jadual berikut: SEMESTER Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah BIL.MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2-3 minggu 20 minggu 5

6 5.2 Pelaksanaan Kurikulum Program Semua program pengajian dikendalikan melalui kuliah, amali dan projek. Kuliah diadakan setiap minggu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, pelajar akan didedahkan dengan kerja amali di makmal atau bengkel atau di lapangan bagi mendapat kemahiran yang berkaitan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar juga diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Penggunaan unit plan, portfolio pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Di samping itu pelajar juga diwajibkan menjalani amalan profesional di sekolah yang menekankan pemerhatian klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan service learning yang dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. 5.3 Pentaksiran Pentaksiran terhadap setiap kursus dibuat secara berterusan di sepanjang semester berdasarkan kerja kursus dan peperiksaan bertulis. Penilaian kerja kursus dibuat berasaskan projek, ujian amali dan ujian akhir kursus kendalian kampus. Manakala peperiksaan bertulis diadakan secara berpusat. Penilaian bagi amalan profesional dilakukan oleh pensyarah bersama guru pembimbing yang dilantik oleh IPG dan pihak sekolah mengikut tatacara yang telah ditetapkan. 5.4 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, yang mencakupi teori dan amali. 1 kredit adalah bersamaan 40 jam pembelajaran pelajar. Jam pembelajaran pelajar (SLT) di setiap kursus ditentukan mengikut keperluan kursus dan piawaian MQF seperti yang ternyata dalam Ringkasan Maklumat Kursus (RMK). 5.5 Prinsip Pengiraan Jam Kredit Huruf kod kursus dicadang: - Kursus Umum / Kursus IPG: MPU - Kursus Teras dan Elektif: 4 huruf dicadangkan dengan huruf ke-empat menunjukkan bidang ilmunya seperti berikut: Bidang Ilmu Bahasa Asas Pendidikan Sains Kognitif Sosial dan Kemanusiaan Huruf Kod B P S K 6

7 Contoh untuk Program Sarjana Muda BCN B Kursus Bidang Ilmu Tahap Program Bil. Kursus Kredit Kursus Contoh untuk program diploma BCN B Kursus Bidang Ilmu Tahap Program Bil. Kursus Kredit Kursus Tahap Program: 3 - Ijazah 2 - Diploma 1 - Sijil 6.0 STRUKTUR PROGRAM Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursuskursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan wajarannya. Secara umumnya kurikulum program ini mengandungi enam komponen utama iaitu Kursus Umum, Kursus Asas Pendidikan, Kursus Bidang Teras dan Kursus Elektif Terbuka. Struktur program ini dibangunkan mengikut keperluan Standard Program Pendidikan: Education Programme Standard (EPS). 7

8 BIL KOMPONEN KURSUS KREDIT Tamadun Islam dan tamadun Asia(2K) Pendidikan Islam/Pendidikan Moral(2K) A Hubungan Etnik (2) KURSUS Bahasa Melayu komunikatif/english UMUM Language Proficiency*(2K) Ko Kurikulum (6K) Bina Insan Guru (2K) 16 (12%) B C D E F ASAS PENDIDIKAN BIDANG TERAS AMALAN PROFESIONAL ELEKTIF TERAS ELEKTIF TERBUKA Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia(3K) Perkembangan Kanak-kanak(3K) Murid dan Pembelajaran(3K) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku(3k) Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran (3K) Pentaksiran dalam Pendidikan(3K) Budaya dan Pembelajaran (3K) Asas kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru (3K) Kursus Major CK (30K) Kursus major TPCK (18K) Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (2K) Praktikum 1 (6K) Praktikum 2 (6K) Internship (2K) Pengalaman Berasaskan Sekolah** 4 Kursus Elektif Teras CK (12K) 3 Kursus Elaktif Teras TPCK (8K) 3 Kursus Elektif Terbuka*** 24(18%) 48 (36%) 16 (12%) 20 (15%) 9 (7%) JUMLAH 133(100%) Nota: * Bahasa Melayu komunikatif ditawarkan kepada Kumpulan pelajar TESL. English Language Proficiency ditawarkan kepada kumpulan pelajar selain dari di atas. ** Pengalaman Berasaskan Sekolah dijalankan selama 3 minggu dan disandarkan dengan Kursus major, EDU, Elektif Teras. PBS 1 dilaksanakan pada semester 2 Tahun 1 (disandarkan dengan kursus Asas Pendidikan) PBS 2 dilaksanakan pada semester 1 Tahun 2 ( disandarkan dengan kursus bidang Teras) 8

9 PBS 3 dilaksanakan pada semester 2 Tahun 2 (disandarkan dengan bidang elektif Teras) *** Pelajar boleh memilih 3 kursus Elektif Terbuka daripada kursus elektif terbuka yang ditawarkan ( pemilihan kursus juga bergantung kepada keupayaan kampus yang menawarkan kursus yang dipilih). 6.1 Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti berikut; Semester 1 (Tahun 1) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Bahasa Melayu Komunikatif MPU English Language Proficiency MPU ASAS Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia EDUP PENDIDIKAN Perkembangan Kanak-Kanak EDUP BIDANG Kursus 1 (CK) XXXX TERAS Kursus 2 (CK) XXXX ELEKTIF Kursus 1 (CK) XXXX TERAS Kursus 2 (CK) XXXX JUMLAH 20 Semester 2 (Tahun 1) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 Kokurikulum Pengurusan Kokurikulum MPU Kokurikulum-Permainan MPU MPU Tamadun Islam dan Tamadun Asia 3 MPU (TITAS) 4 ASAS PENDIDIKAN Murid dan Pembelajaran EDUP Kursus 3 (CK) XXXX BIDANG TERAS Kursus 4 (CK) XXXX Kursus 5 (TPCK)-Seni dalam 7 XXXX Pendidikan AMALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah 0 8 PROFESIONAL (Asas Pendidikan) 9 Kursus 3 (CK) XXXX ELEKTIF 10 TERAS Kursus 4 (CK) 3 XXXX3043 JUMLAH 21 9

10 Semester 1( Tahun 2) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Ko Kurikulum- Unit Beruniform MPU Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku EDUP ASAS Teknologi untuk Pengajaran dan EDUP PENDIDIKAN Pembelajaran 4 BIDANG Kursus 6 (TPCK) XXXX TERAS Kursus 7 (TPCK) XXXX AMALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah 0 PROFESIONAL (Bidang Teras) 7 ELEKTIF Kursus 5 (TPCK) XXXX TERAS Kursus 6 (TPCK) XXXX JUMLAH 20 Semester 2 (Tahun 2) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 Kokurikulum Olahraga MPU Kokurikulum-Persatuan MPU MPU Pendidikan Islam MPU Pendidikan Moral MPU3102 Pentaksiran dalam Pendidikan EDUP ASAS PENDIDIKAN Budaya dan Pembelajaran EDUP Kursus 8 (CK) XXXX BIDANG TERAS 6 Kursus 9 (TPCK) XXXX Perancangan Pengajaran dan 2 PRKA3012 AMALAN Pembelajaran 9 PROFESIONAL Pengalaman Berasaskan Sekolah 0 (Elektif Teras) 10 ELEKTIF TERAS Kursus 7 (TPCK) XXXX JUMLAH 20 Semester 1 (Tahun 3) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Bina Insan Guru MPU AMALAN PROFESIONAL Praktikum 1 PRKA ELEKTIF TERBUKA Kursus 1 (CK) YYY3XX3 3 JUMLAH 11 10

11 Semester 2 (Tahun 3) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 MPU Hubungan Etnik MPU Kursus 10 (CK) XXXX Kursus 11 (CK) XXXX Kursus 12 (CK) XXXX BIDANG 5 Kursus 13 (TPCK)-Pendidikan Inklusif XXXX TERAS Kursus 14(CK)- Asas Penyelidikan dalam 6 XXXX Pendidikan 7 Kursus 15 (TPCK)-Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran XXXX JUMLAH 18 Semester 1 (Tahun 4) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT 1 AMALAN PROFESIONAL Praktikum 2 PRKA ELEKTIF TERBUKA Kursus 2 (CK) YYY3XX3 3 JUMLAH 9 Semester 2 (Tahun 4) BIL KOMPONEN KURSUS KOD KREDIT ASAS Asas Kepimpinan dan Perkembangan EDUP PENDIDIKAN Profesional Guru 2 Kursus 16 (CK) XXXX BIDANG Kursus 17 (TPCK)-Penyelidikan dalam XXXX TERAS Pendidikan- Kertas Projek AMALAN 4 Internship PRKA PROFESIONAL ELEKTIF Kursus 3 (CK) YYY3XX3 3 5 TERBUKA JUMLAH 14 11

12 7.0 KURSUS UMUM 7.1 Perincian Kursus Umum KOD KURSUS KREDIT SEM-THN MPU3012 Bahasa Melayu Komunikatif MPU3022 English Language Proficiency MPU3031 Ko Kurikulum-Pengurusan Kokurikulum MPU3041 Ko Kurikulum-Permainan MPU3052 Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS) MPU3062 Ko Kurikulum-Unit Beruniform MPU3071 Ko Kurikulum-Olahraga MPU3081 Ko Kurikulum-Persatuan MPU3092 Pendidikan Islam MPU3102 Pengenalan Kepada Pendidikan Moral MPU3112 Bina Insan Guru MPU3122 Hubungan Etnik JUMLAH 16 (12%) 8.0 ASAS PENDIDIKAN 8.1 PERINCIAN KURSUS ASAS PENDIDIKAN KOD KURSUS KREDIT SEM-THN EDUP3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia EDUP3023 Perkembangan kanak-kanak EDUP3033 Murid dan Pembelajaran EDUP3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku EDUP3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan EDUP3073 Budaya Dan Pembelajaran EDUP3083 Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru JUMLAH 24(18%) 9.0 AMALAN PROFESIONAL Amalan Profesional merupakan kursus amali yang membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional memperuntukkan sejumlah 16 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan profesionalisme selama 31 minggu yang dilaksanakan melaui tiga bentuk iaitu: i ii Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)- dijalankan selama 3 minggu dan diserap menerusi kursus Asas Pendidikan, teras dan Elaktif Teras. Praktikum - dilaksanaklan selama 24 minggu dengan 12 kredit dan diagihkan kepada 2 fasa. Fasa 1 memperuntukkan 6 kredit dan dilaksanakan pada Semester 5 selama 12 minggu, Fasa 2 dilaksanakan pada semester 7 selama 12 minggu dan bilangan kredit yang diperuntukkan adalah 6 kredit. 12

13 iii Internship - dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8 dengan peruntukkan kredit sebanyak 2 kredit. 9.1 Perincian Amalan Profesional KOD KURSUS KREDIT SEM-THN Pengalaman Berasaskan Sekolah I- Asas Pendidikan 2-1 Pengalaman Berasaskan Sekolah II- Kursus Teras 1-2 Pengalaman Berasaskan Sekolah III- Kursus Elektif Teras 2-2 PRKA3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran PRKA3026 Praktikum Fasa PRKA3036 Praktikum Fasa PRKA3042 Internship (12%) Nota: Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Asas Pendidikan, Kursus Teras dan Kursus Elektif Teras mengikut semester yang ditetapkan KURSUS TERAS 10.1 Senarai Kursus Teras dan kod yang terdapat di IPG IPOH BIL UNIT KURSUS MAJOR KOD 1 Q1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMMB 2 Q2 Teaching English as a Second Language (Pengajaran bahasa TSLB Inggeris sebagai Bahasa Kedua)Pendidikan Rendah 3 Q3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCNB 4 Q4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTMB 5 Q5 Pendidikan Pemulihan Sekolah Rendah PKPK 6 Q6 Pendidikan Khas-Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKBK 7 Q7 Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 8 Q8 Sejarah Pendidikan Rendah SJHK 10.2 Perincian Kursus Teras 13

14 1. Kursus Teras Bahasa Melayu Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN BMMB3013 Fonotik dan Fonologi Bahasa Melayu BMMB3023 Linguistik terapan Bahasa Melayu BMMB3033 Kesusasteraan Melayu BMMB3043 Kajian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3052 Seni dalam Pendidikan BMMB3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB3083 Drama dalam Pendidikan BMMB3093 Pengajaran Seni Bahasa dan Tatabahasa Bahasa Melayu BMMB3103 Penulisan Kreatif Sastera Kanak-Kanak BMMB3113 Perkamusan, Peristilahan Dan Penterjemahan Bahasa Melayu BMMB3123 Semantik Bahasa Melayu BMMB3132 Pendidikan Inklusif BMMB3143 Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan BMMB3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran BMMB3163 Kebudayaan Kebangsaan BMMB3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan-Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 2. Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN TSLB3013 Linguistics TSLB 3023 English for Academic Purposes TSLB 3033 Principles and Practice in English Language Teaching TSLB 3043 English Phonetics and Phonology TSLB 3052 Arts in Education TSLB 3063 Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3073 Teaching Reading and writing Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3083 Teaching of Grammer in the Primary ESL Classroom TSLB 3093 Language Arts in the Primary ESL Classroom TSLB 3103 Second Language Acquisition TSLB 3113 Language Assessment in the Primary ESL Classroom TSLB 3123 Literature in English TSLB 3132 Inclusive Education TSLB 3143 Basic Research in Education TSLB 3152 Digital Innovation in Teaching and Learning TSLB 3163 Curriculum Studies TSLB 3173 Research in Education-Project Paper JUMLAH 48 (36%) 14

15 3. Bahasa Cina Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN BCNB3013 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina BCNB 3023 Kesusasteraan Kanak-Kanak BCNB 3033 Karakter Cina dan Seni Penulisan BCNB 3043 Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCNB 3052 Seni dalam Pendidikan BCNB 3063 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca BCNB 3073 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang BCNB 3083 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur BCNB 3093 Prosa Bahasa Cina BCNB 3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina BCNB 3113 Puisi Bahasa Cina BCNB 3123 Pengetahuan Linguistik Bahasa Cina BCNB 3132 Pendidikan Inklusif BCNB 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan BCNB 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran BCNB 3163 Novel dan drama Bahasa Cina BCNB 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 4.0 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN BTMB3013 Linguistik Bahasa Tamil BTMB 3023 Ketrampilan Berbahasa Bahasa Tamil BTMB 3033 Kesusasteraan Tamil Klasik BTMB 3043 Tatabahasa Tamil l BTMB 3052 Seni dalam Pendidikan BTMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Tamil BTMB 3073 Kaedah Pengajaran Tatabahasa Tamil BTMB 3083 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTMB 3093 Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Tamil BTMB 3103 Tatabahasa Tamil ll BTMB 3113 Penulisan Karya Kreatif BTMB 3123 Kesusasteraan Tamil Moden BTMB 3132 Pendidikan Inklusif BTMB 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan BTMB 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran BTMB 3163 Kritikan Kesusasteraan Tamil BTMB 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 15

16 5.0 Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM- THN PKPK3013 Perkhidmatan dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3023 Kemahiran Pengamatan Dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3033 Asas Nombor untuk Guru Pemulihan PKPK 3043 Saringan dan Diagnostik Dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3052 Seni dalam Pendidikan PKPK 3063 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I PKPK 3073 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II PKPK 3083 Pengurusan Tingkah laku untuk Pendidikan Pemulihan PKPK 3093 Kaedah Pemulihan Matematik PKPK 3103 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3113 Seni Bahasa dan Sastera dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3123 Disleksia, Diskalkulia dan Disgrafia dalam Pendidikan Pemulihan PKPK 3132 Pendidikan Inklusif PKPK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PKPK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran PKPK 3163 Sistem Bahasa Melayu PKPK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 6.0 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM- THN PKUK3013 Bahasa dan Komunikasi kanak-kanak Berkeperluan Khas PKBK 3023 Kemahiran Asas Untuk Berdikari PKUK 3033 Pengurusan Tingkah Laku PKBK 3043 Pendidikan Kesihatan Murid Masalah Pembelajaran PKUK 3052 Seni dalam Pendidikan PKBK 3063 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Masalah Pembelajaran PKBK 3073 English Language Teaching Methodology for pupils with Learning Difficulties PKBK 3083 Terapi dalam Pendidikan Khas PKBK 3093 Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains Murid Masalah Pembelajaran PKUK 3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan Untuk Kanak Kanak Berkeperluan Khas PKUK 3113 Pentaksiran Dalam Pendidikan Khas PKBK 3123 Pemulihan dalam Komuniti PKUK 3132 Pendidikan Inklusif PKUK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PKUK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran PKUK 3163 Pengurusan dan Pentadbiran Dalam Pendidikan Khas PKUK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 16

17 7.0 Pendidikan Awal Kanak-Kanak KOD KURSUS KREDIT SEM-THN PAKK 3013 Asas Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 3023 Pengajian Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 3033 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-Kanak PAKK 3043 Pembelajaran Bahasa dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak PAKK 3052 Seni dalam Pendidikan PAKK 3063 Pengurusan Asuhan Kanak- kanak PAKK 3073 Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Awak kanak-kanak PAKK 3083 Muzik dan Seni Kreatif dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak PAKK 3093 Matematik dan Sains Dalam Pendidikan Awal Kanak Kanak PAKK 3103 Pengenalan dan Intervensi kanak-kanak Keperluan Khas PAKK 3113 Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak PAKK 3123 Pengurusan Kemajuan Perkembangan Kanak-Kanak PAKK 3132 Pendidikan Inklusif PAKK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PAKK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran PAKK 3163 Guru dan Komuniti PAKK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 8.0 Sejarah Pendidikan Rendah KOD KURSUS KREDIT SEM-THN SJHK 3013 Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke SJHK 3023 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa SJHK 3033 Pensejarahan Malaysia SJHK 3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian SJHK 3052 Seni dalam Pendidikan SJHK 3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah SJHK 3073 Sumber Pengajaran dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah SJHK 3083 Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah SJHK 3093 Kaedah Pengajaran Sejarah SJHK 3103 Penulisan Sejarah SJHK 3113 Sejarah sabah dan Sarawak, SJHK 3123 Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad ke SJHK 3132 Pendidikan Inklusif SJHK 3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan SJHK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran SJHK 3163 Perkembangan Perlembagaan Malaysia SJHK 3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan Kertas Projek JUMLAH 48 (36%) 17

18 11 KURSUS ELEKTIF TERAS Kursus Elektif Teras ditawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar satu mata pelajaran lain selain daripada kursus teras. Skop Kursus Elektif Teras merangkumi aspek pengetahuan kandungan, pedagogi pengetahuan kandungan dan pentaksiran. Kursus elektif Teras diperuntukkan sejumlah 20 kredit. BIL ELEKTIF TERAS Bahasa Melayu English Language Bahasa Cina Bahasa Tamil KOD KURSUS KREDIT SEM- THN BMMB 3013 Fonotik dan Fonologi Bahasa Melayu BMMB 3023 Linguistik terapan Bahasa Melayu BMMB 3033 Kesusasteraan Melayu BMMB 3043 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3063 kaedah PengajaranBahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMMB 3182 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke -21 TSLB 3013 Linguistics TSLB 3023 English for Academic Purposes TSLB 3033 Principles and Practice in English Language Teaching TSLB 3043 English Phonetics and phonology TSLB 3063 Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3073 Teaching of Reading and Writing Skills in the Primary ESL Classroom TSLB 3182 Teaching of Grammar in the Primary ESL Classroom BCNB 3013 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina BCNB 3023 Kesusasteraan Bahasa Cina BCNB 3033 Karakter Cina dan Seni Penulisan BCNB 3043 Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCNB 3063 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca BCNB 3073 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang BCNB 3182 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur BTMB 3013 Linguistik Bahasa Tamil BTMB 3023 Keterampilan Berbahasa Bahasa Tamil BTMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Tamil BTMB 3083 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah BTMB 3093 Kaedah Pengajaran Kesusasteraan Tamil BTMB 3123 Kesusasteraan Tamil Moden BTMB 3182 Asas Pengajaran Tatabahasa Tamil

19 BIL 5 6 ELEKTIF TERAS Bahasa Arab Pendidikan Jasmani 7 Matematik 8 Sains 9 Pendidikan Islam KOD KURSUS KREDIT SEM- THN BAMB 3023 Al Nahw al Arabiy BAMB 3033 Al Nahw al Arabiy BAMB 3063 Pengenalan Kurikulum Dan Pentaksiran Bahasa Arab Sekolah Rendah(Elektif) BAMB 3183 Funan al-lughah al Arbiyyah BAMB 3193 Funan al-lughah al Arbiyyah BAMB 3203 Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 1 BAMB 3212 Kaedah Pengajaran Kemahiran Berbahasa Arab 2 PJMS 3013 Latihan Kecergasan Fizikal PJMS 3023 Olahraga, Badminton dan Sofbol PJMS 3033 Permainan Bola Sepak, Bola Jaring dan Bola Baling PJMS 3043 Anatomi dan Fisiologi Manusia PJMS 3063 Kurikulum Pendidikan Jasmani&Kaedah Pengajaran PJMS 3072 Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan PJMS 3093 Pergerakkan Asas, Gimnastik dan Renang MTES 3013 Nombor dan Struktur Nombor MTES 3023 Penaakulan Matematik MTES 3033 Geometri MTES 3043 Matematik Kewangan MTES 3063 Pengajian Kurikulum Matematik Sekolah Rendah MTES 3073 Pengajaran Nombor dan Operasi MTES 3182 Pengajaran Sukatan, Geometri dan Perwakilan Data SCES 3013 Biologi Am SCES 3023 Fizik Am SCES 3063 Bumi dan Angkasa Lepas SCES 3083 Kimia Am SCES 3093 Pengajian Kurikulum Sains Sekolah Rendah SCES 3123 Kemahiran Saintifik dan Pengurusan Makmal Sains SCES 3182 Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke PIMK 3023 Pengajian Tafsir al-quran dan Ulum Hadis PIMK 3063 Pedagogi Pendidikan Islam 1 (Aqidah dan Sirah) PIMK 3093 Pedagogi Pendidikan Islam 2 (Ibadah, Akhlak, dan Jawi) PIMK 3183 Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah dan Pengajian Jawi PIMK 3193 Pengajian Akidah dan Fiqh PIMK 3203 Pengajian Sirah dan Akhlak PIMK 3212 Pedagogi Pendidikan Al-Quran

20 BIL ELEKTIF TERAS Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Reka Bentuk dan Teknologi KOD KURSUS KREDIT SEM- THN ELMK 3013 Children s Literature ELMK 3023 Teori Etika Moral BMMB 3033 Nilai-nilai Murni Daripada Perspektif Pelbagai Agama dan Masyarakat ELMK 3043 Isu Moral dan Peranan Agen-Agen Moral ELMK 3053 Kurikulum, Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral ELMK 3063 Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral ELMK 3072 Perancangan dan Pelaksaan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Moral PSVK 3013 Pengenalan Pendidikan Seni Visual PSVK 3023 Kreativiti dan Seni Kanak-Kanak PSVK 3033 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah PSVK 3063 Pendidikan Seni Visual Bidang dan Pentaksiran PSVK 3073 Menggambar dan Membuat Corak & Rekaan PSVK 3083 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah PSVK 3182 Bidang Tiga Dimensi dan Kraf Tradisional MUZK 3093 Kaedah dan Pendekatan Pengajaran Muzik MUZK 3113 Aktiviti Muzikal Dalam Bilik Darjah MUZK 3193 Muzik Malaysia MUZK 3213 Asas Muzik I MUZK 3223 Kemahiran Asas Kibod MUZK 3233 Asas Muzik II MUZK 3242 Kurikulum & Pengajaran Muzik di Sekolah Rendah RBTS 3093 Pedagogi Reka Bentuk Dan Teknologi Sekolah Rendah RBTS 3183 Pengenalan kepada Teknologi Elektrik dan Elektronik RBTS 3193 Lukisan Kejuruteraan dan Lukisan Berbantu Komputer RBTS 3203 Pengenalan kepada Teknologi Rumah Tangga RBTS 3213 Pengenalan kepada Teknologi Bahan dan Pembuatan RBTS 3223 Pengenalan kepada Teknologi Pertanian RBTS 3232 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan KURSUS ELEKTIF TERBUKA Kursus Elektif Terbuka ditawarkan sebagai kursus pengayaan dan penyuburan diri. Pelajar perlu memilih tiga kursus elektif terbuka yang diperuntukkan sejumlah 9 kredit. Maklumat berkaitan kursus elektif terbuka ini akan diedarkan kemudian. 20

21 TUTOR PERIBADI UNIT MAJOR TUTUR/MENTOR JABATAN/UNIT Q1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Hj.Hamdan b. Bahasa Melayu Yakub Teaching English as a Second Language YM.Raja Ismail Bahasa Inggeris Q2 (Pengajaran bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)Pendidikan Rendah Edham b. Raja Othman Q3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah Cik Ng Sook Gun Bahasa Cina Q4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Dr.Arulnathan a/l Bahasa Tamil Visurasam Q5 Pendidikan Pemulihan Sekolah Rendah Dr.Ganesan a/l Ilmu Pendidikan Shanmugavelu Q6 Pendidikan Khas-Masalah Pembelajaran En.Abdul Aziz b. Ilmu Pendidikan Pendidikan Rendah Shamsuddin Q7 Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pn. Liew Phaik Ilmu Pendidikan Guat Q8 Sejarah Pendidikan Rendah En.Hairi b. Yahya Kajian Sosial PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KETUA PENYELARAS PROGRAM PISMP Dr. Wong Kiet Wah PENYELARAS PROGRAM KOHORT XI AMBILAN JUN 2015 En.Kanthasamy a/l Sundara Rajoo Kumpulan Pelajar Kohort XI Ambilan Jun 2015 (Unit Q) Unit Pengajian Bilangan Pelajar Jumlah Q1 B.Melayu Q2 B.Inggeris Q3 B.Cina Q4 B.Tamil Q5 Pemulihan Q6 Pendidikan Khas Q7 P.Awal Kanak-Kanak Q8 Sejarah L Jumlah P 21

22 Kenyataan Penafian (Disclaimer) Segala maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah : Untuk edaran terhad IPG Kampus Ipoh, Hulu Kinta, Perak. Untuk kegunaan pelajar PISMP-IPGM ambilan Jun 2015 sahaja. Maklumat dalam buku ini adalah petikan daripada Buku Panduan PISMP dengan Kepujian Jun 2015 Segala maklumat yang terkandung dalam buku ini betul semasa percetakan dan perubahan yang berlaku selepas pengedaran buku ini akan dimaklumkan oleh Ketua Penyelaras Program dari semasa ke semasa. Disusun oleh, En.Kanthasamy a/l Sundara Rajoo Penyelaras Program Kohort XI Ambilan Jun

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN PEMULIHAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN PEMULIHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BUKU PANDUAN STRUKTUR KURIKULUM PISMP AMB JAN 2010 Disususn oleh, PENDIDIKAN PEMULIHAN KANG HWA

More information

UNTUK PENSYARAH DAN PELAJAR

UNTUK PENSYARAH DAN PELAJAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU Kementerian Pendidikan Malaysia KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Ambilan Januari 2013 PANDUAN UMUM STRUKTUR

More information

BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN STRUKTUR KURIKULUM

BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN STRUKTUR KURIKULUM BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN STRUKTUR KURIKULUM JADUAL TARAF KURSUS: (1) WAJIB () (2) ELEKTIF/MINOR (EL) (I) Universiti (20 kredit) Kod Nama 1 SKP2101 Kenegaraan Malaysia

More information

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BUKU PANDUAN STRUKTUR KURIKULUM PISMP AMB JAN 2011 Disususn oleh, KANG HWA CHOO Ketua Penyelaras

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIDANG AKADEMIK 2016/2017 BIL PROGRAM PENGAJIAN [Tempoh Pengajian Minimum] SYARAT KELAYAKAN MINIMUM 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS

More information

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) Institut Pendidikan Guru Malaysia Aras 1, Blok 2200, Enterprise Building 3, Persiaran APEC,

More information

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK

More information

SYARAT KEMASUKAN CALON BUKAN WARGANEGARA SESI AKADEMIK

SYARAT KEMASUKAN CALON BUKAN WARGANEGARA SESI AKADEMIK SYARAT KEMASUKAN CALON BUKAN WARGANEGARA SESI AKADEMIK 2016-2017 Bil. Syarat Minimum Calon Bukan Warganegara Mempunyai kelayakan Diploma/STPM kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM DIPLOMA (SEPARUH MASA) LEPASAN SPM/SETARAF LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/SETARAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM DIPLOMA (SEPARUH MASA) LEPASAN SPM/SETARAF LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/SETARAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM DIPLOMA (SEPARUH MASA) LEPASAN SPM/SETARAF & LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/SETARAF SESI AKADEMIK 2015/2016 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Bil. (i)

More information

PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL [Outcome-Based Education -OBE]

PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL [Outcome-Based Education -OBE] PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL [Outcome-Based Education -OBE] Dibentang oleh : KANG HWA CHOO Ketua Sekretariat MQF IPGK Kent 17 OKT 2014 DEWAN TUN MUSTAPHA IPGK KENT Why OBE? About 44,000 graduates are without

More information

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations

KURSUS/ COURSE Kr/ Cr K/ L A/ T. Bahasa Melayu Asas/ Basic Malay Language Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Asian and Islamic Civilizations STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE Program/ Programme : Bacelor Pentadbiran Perniagaan/ Bachelor of Business Administration Jumlah Kredit Bergraduat/ Total Credits to Graduate Tempoh Pengajian/ Duration

More information

Hak Cipta : Institut Kepimpinan Pelajar Universiti Teknologi MARA

Hak Cipta : Institut Kepimpinan Pelajar Universiti Teknologi MARA Hak Cipta : Institut Kepimpinan Pelajar Universiti Teknologi MARA KEMAHIRAN INSANIAH Kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran dan persediaan pelajar menghadapi dunia pekerjaan.

More information

BAHAGIAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PROGRAM DOKTOR PERUBATAN (MD) (PPSP/MD/CP1)

BAHAGIAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PROGRAM DOKTOR PERUBATAN (MD) (PPSP/MD/CP1) BAHAGIAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN MS ISO 9001 : 2008 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PROGRAM DOKTOR PERUBATAN (MD) (PPSP/MD/CP1) Edisi 2 (Pindaan 1) Tarikh efektif : 1 September

More information

LATIHAN MENGAJAR TEACHING PRACTICE

LATIHAN MENGAJAR TEACHING PRACTICE LATIHAN MENGAJAR LATIHAN MENGAJAR PROGRAM IJAZAH DASAR UNDERGRADUATE PROGRAMMES SESI/SESSION 2015/2016 BACHELOR OF EDUCATION (TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) PROGRAMME PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN

More information

PROGRAM IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN MOD KERJA KURSUS [SECARA LUAR PESISIR (OFF-SHORE)] PERMOHONAN DIBUKA SEHINGGA 31 DISEMBER 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN MOD KERJA KURSUS [SECARA LUAR PESISIR (OFF-SHORE)] PERMOHONAN DIBUKA SEHINGGA 31 DISEMBER 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN MOD KERJA KURSUS [SECARA LUAR PESISIR (OFF-SHORE)] PERMOHONAN DIBUKA SEHINGGA 31 DISEMBER 2011 1 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN PENGIKTIRAFAN Universiti Penyelidikan

More information

Contoh halaman judul KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEE DALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID MENGHAFAL STRUKTUR JANTUNG MANUSIA

Contoh halaman judul KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEE DALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID MENGHAFAL STRUKTUR JANTUNG MANUSIA Contoh halaman judul LAMPIRAN A KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEE DALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID MENGHAFAL STRUKTUR JANTUNG MANUSIA X ALI BIN ABU X 4 cm Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UIAM (PROGRAM ASASI)

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UIAM (PROGRAM ASASI) UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UIAM (PROGRAM ASASI) SESI 2011/2012 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) PUSAT ASASI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (CENTRE FOR

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI PENDIDIKAN) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf

More information

JENIS DAN SKOP TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN

JENIS DAN SKOP TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN JENIS DAN SKOP TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN Oleh JAY-4 SILAR A/L MUNIANDI PROJEK SARJANA Diserahkan Kepada Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah Darul Aman Untuk Memenuhi Sebahagian

More information

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN BUKU PANDUAN PELAJAR (STUDENT HANDBOOK)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN BUKU PANDUAN PELAJAR (STUDENT HANDBOOK) CATATAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN, SABAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN BUKU PANDUAN PELAJAR (STUDENT HANDBOOK) PISMP IPGM (PJK) Ambilan 2011 JABATAN PENDIDIDKAN

More information

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2015/2016 CALON LEPASAN STPM

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2015/2016 CALON LEPASAN STPM SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2015/2016 CALON LEPASAN STPM BIL (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil

More information

DEVELOPING GRAMMAR TEACHING APPROACH BASED ON THE X-BAR THEORY NEDA SAEIPOOR

DEVELOPING GRAMMAR TEACHING APPROACH BASED ON THE X-BAR THEORY NEDA SAEIPOOR DEVELOPING GRAMMAR TEACHING APPROACH BASED ON THE X-BAR THEORY By Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor

More information

PANDUAN TAMBAHAN SEMAKAN KURIKULUM UiTM

PANDUAN TAMBAHAN SEMAKAN KURIKULUM UiTM PANDUAN TAMBAHAN SEMAKAN KURIKULUM UiTM FAKTOR-FAKTOR KEPERLUAN SEMAKAN KURIKULUM PERUBAHAN KURANG ATAU LEBIH 30% Panduan Semakan Kurikulum 2013_Unit Hal Ehwal Kurikulum Feb 2013/1 Page 1 A. JUSTIFIKASI/KEPERLUAN

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

TOPIK 8: REKOD PENILAIAN & BUKU LOG SLDN

TOPIK 8: REKOD PENILAIAN & BUKU LOG SLDN TOPIK 8: REKOD PENILAIAN & BUKU LOG SLDN REKOD PENILAIAN SLDN REKOD PENILAIAN SLDN Suatu kaedah mendokumentasi untuk merekodkan, mengumpul dan menyimpan pencapaian perantis yang mana bukti-bukti keterampilan

More information

PANDUAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA (GUIDELINES FOR AND RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISOR)

PANDUAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA (GUIDELINES FOR AND RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISOR) PANDUAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA (GUIDELINES FOR AND RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISOR) PANDUAN PELANTIKAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA (GUIDELINES FOR AND RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISOR) Syarat

More information

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS KATEGORI : Kategori STAM ALIRAN : STAM PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2015/2016 FAKULTI : KEWANGAN ANTARABANGSA

More information

MINAT, ASPIRASI KERJAYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMILIHAN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

MINAT, ASPIRASI KERJAYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMILIHAN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MINAT, ASPIRASI KERJAYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMILIHAN SEKOLAH MENENGAH TEKNIK Projek Sarjana ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan ljazah Sarjana Sains

More information

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN 130 Fakulti Psikologi dan FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN BPKP KOD PROGRAM PENGKHUSUSAN HT16 dengan Sains Fakulti Psikologi

More information

PERSEPSI GURU SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PROSES PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERSEPSI GURU SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PROSES PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERSEPSI GURU SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PROSES PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tesis ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan ijazah Sarjana Sains (Pengurusan

More information

Prof Dr Hadariah Bahron Pengarah Pembangunan Akademik Universiti Teknologi MARA 17 Julai 2012

Prof Dr Hadariah Bahron Pengarah Pembangunan Akademik Universiti Teknologi MARA 17 Julai 2012 Prof Dr Hadariah Bahron Pengarah Pembangunan Akademik Universiti Teknologi MARA 17 Julai 2012 DESENTRALISASI PEPERIKSAAN AKHIR Telah diluluskan di mesyuarat Senat ke-164 pada 8 Mac 2012 Petikan Ucapan

More information

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN 130 Fakulti Psikologi dan Pendidikan FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN BPKP KOD PROGRAM PENGKHUSUSAN HS20 Sains Fakulti Psikologi

More information

MINAT KERJAYA, EFIKASI KENDIRI KEPUTUSAN KERJAYA, KEMAHIRAN EMPLOYABILITI, DAN PILIHAN KERJAYA PELAJAR VOKASIONAL PERTANIAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

MINAT KERJAYA, EFIKASI KENDIRI KEPUTUSAN KERJAYA, KEMAHIRAN EMPLOYABILITI, DAN PILIHAN KERJAYA PELAJAR VOKASIONAL PERTANIAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA MINAT KERJAYA, EFIKASI KENDIRI KEPUTUSAN KERJAYA, KEMAHIRAN EMPLOYABILITI, DAN PILIHAN KERJAYA PELAJAR VOKASIONAL PERTANIAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA ROHANA BINTI ABDUL RAHIM DOKTOR FALSAFAH UNIVERSITI PUTRA

More information

BEBAN TUGAS 01 KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH

BEBAN TUGAS 01 KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH BEBAN TUGAS 01 KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH Projek Sarjana ini dikemukakan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian Daripada keperluan ljazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia

More information

KATRIN SHAMSHIRI. Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia,

KATRIN SHAMSHIRI. Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, EFFECTS OF COGNITIVE STRATEGY TRAINING ON MALAYSIAN TERTIARY LEARNERS LISTENING COMPREHENSION SKILLS IN THE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM TEST (IELTS) By KATRIN SHAMSHIRI Thesis Submitted

More information

KONSEP DAN PELAKSANAAN PENAWARAN PROGRAM DIPLOMA 2 TREK & PROGRAM DIPLOMA 2 TAHUN. Unit Hal Ehwal Kurikulum, BHEA 20 April 2011

KONSEP DAN PELAKSANAAN PENAWARAN PROGRAM DIPLOMA 2 TREK & PROGRAM DIPLOMA 2 TAHUN. Unit Hal Ehwal Kurikulum, BHEA 20 April 2011 KONSEP DAN PELAKSANAAN PENAWARAN PROGRAM DIPLOMA 2 TREK & PROGRAM DIPLOMA 2 TAHUN Unit Hal Ehwal Kurikulum, BHEA 20 April 2011 AGENDA Konsep Penawaran Program Diploma 2 Trek Kerangka Cadangan Penawaran

More information

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 6 (TK6) ARKITEK GRED J54

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 6 (TK6) ARKITEK GRED J54 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 6 (TK6) ARKITEK GRED J54 1. MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai dalam perancangan dan penggubalan dasar pembangunan fizikal serta kebolehannya memberikan sumbangan yang

More information

PENGERUSI JK LATIHAN AMALAN 5S INDUK

PENGERUSI JK LATIHAN AMALAN 5S INDUK JAWATANKUASA LATIHAN AMALAN 5S Dipengerusikan oleh Pengerusi JK Latihan Induk, fungsi jawatankuasa ini adalah untuk menyelaras dan memantau aktiviti latihan di peringkat jabatan dengan dibantu oleh dua

More information

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A. (2012). Penyelidikan Kualitatif dalam Sains

More information

PROGRAM LESSON STUDY MAC 2011 OLEH PN. MASARIAH MISPARI SEK SULTAN ALAM SHAH

PROGRAM LESSON STUDY MAC 2011 OLEH PN. MASARIAH MISPARI SEK SULTAN ALAM SHAH PROGRAM LESSON STUDY 30-31 MAC 2011 OLEH PN. MASARIAH MISPARI SEK SULTAN ALAM SHAH Pengenalan Lesson Study... adalah model perkembangan profesional guru di Jepun amalan hampir seabad di Jepun (Isoda, 2007)

More information

PROGRAMME SPECIFICATION UNTIL SEMESTER 2011/12-3

PROGRAMME SPECIFICATION UNTIL SEMESTER 2011/12-3 1. Programme Name Bachelor in Civil Engineering 2. Final Award Bachelor of Engineering (Civil) 3. Awarding Institution UTM 4. Teaching Institution UTM 5. Professional or Statutory Body of Accreditation

More information

PENETAPAN DAN PEMBENTANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2014 UKM

PENETAPAN DAN PEMBENTANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2014 UKM PENETAPAN DAN PEMBENTANGAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2014 UKM 2 The OBA s Logic Model: Planning with End-in-Mind Matlamat Akhir Utama Strategi Tindakan dan Initiatif Utama Utama1 2 Utama 5 Utama 3

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

Contoh Borang Penyertaan Lengkap 1BestariNet Teacher Awards for Critical Thinking * Contoh borang penyertaan Bahasa Inggeris di muka surat 5

Contoh Borang Penyertaan Lengkap 1BestariNet Teacher Awards for Critical Thinking * Contoh borang penyertaan Bahasa Inggeris di muka surat 5 Contoh Borang Penyertaan Lengkap 1BestariNet Teacher Awards for Critical Thinking * Contoh borang penyertaan Bahasa Inggeris di muka surat 5 BAHAGIAN A Saya ingin mencalonkan diri sendiri Nama : Zaharah

More information

LILLIATI ISMAIL. April 2013

LILLIATI ISMAIL. April 2013 EFFECTS OF TASK REASONING DEMAND, TASK CONDITION, TYPES OF NEGOTIATION AND REPAIR PRACTICES ON AFFECTIVE VARIABLES, LANGUAGE-RELATED EPISODES, AND WRITTEN OUTPUT By LILLIATI ISMAIL Thesis submitted to

More information

PENGGUNAAN MODEL PENGAJARAN

PENGGUNAAN MODEL PENGAJARAN PENGGUNAAN MODEL PENGAJARAN Pengaplikasian kaedah dan model pengajaran adalah penting supaya sesuatu objektif pembelajaran dapat dicapai. Model pengajaran yang sesuai digunakan untuk membantu guru mengajar

More information

KERTAS KERJA CADANGAN DASAR PENERBITAN ARTIKEL DALAM JURNAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN

KERTAS KERJA CADANGAN DASAR PENERBITAN ARTIKEL DALAM JURNAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN KERTAS KERJA CADANGAN DASAR PENERBITAN ARTIKEL DALAM JURNAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk memaklumkan kepada ahli Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) essay questions. Answer ALL questions. SECTION A: 100 MARKS BAHAGIAN A: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

More information

TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP GURU PERMULAAN KELUARAN IPG KAMPUS KENINGAU SABAH

TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP GURU PERMULAAN KELUARAN IPG KAMPUS KENINGAU SABAH TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP GURU PERMULAAN KELUARAN IPG KAMPUS KENINGAU SABAH VIJAYEN GOPAL DONATUS JUSTIN Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Keningau Abstrak Kajian

More information

KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL

KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS Objektif Penilaian Kerja Kursus Pendidikan Moral adalah untuk menilai kebolehan calon: 1. mengetahui, memahami dan menghayati nilai-nilai untuk

More information

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Binaan Bangunan) 5. Anugerah Muktamad

Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Binaan Bangunan) 5. Anugerah Muktamad 1. Institusi Penganugerah Universiti Teknologi Malaysia 2. Institusi Pengajar Universiti Teknologi Malaysia 3. Profesional atau Badan Berkanun Akreditasi/ Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Tinggi

More information

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT. Maklumat Am

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT. Maklumat Am FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Maklumat Am Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1998 hasil daripada pengembangan tawaran program akademik dan telah

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) Program Pengajian. Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi. Tempoh Pengajian. Syarat Am Universiti

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) Program Pengajian. Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi. Tempoh Pengajian. Syarat Am Universiti Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Lulus

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

Abstrak thesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi sebahagian keperluan untuk Ijazah Doktor Falsafah

Abstrak thesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi sebahagian keperluan untuk Ijazah Doktor Falsafah Abstrak thesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi sebahagian keperluan untuk Ijazah Doktor Falsafah KEPIMPINAN BERKESAN DI KALANGAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA

More information

PEMBELAJARAN BERASASKAN HASIL (OBE)

PEMBELAJARAN BERASASKAN HASIL (OBE) PEMBELAJARAN BERASASKAN HASIL (OBE) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia PEMBELAJARAN BERASASKAN HASIL (OBE) FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 1.0 Pengenalan

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD)

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme

More information

Prof Madya Dr Zulhamri Abdullah (PhD, Cardiff, UK)

Prof Madya Dr Zulhamri Abdullah (PhD, Cardiff, UK) Oleh Prof Madya Dr Zulhamri Abdullah (PhD, Cardiff, UK) Timbalan Pengarah Pusat Inovasi Keusahawanan & Pembangunan Pelajar Jabatan Komunikasi, FBMK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Knowing You, Knowing Me Academic

More information

Bahasa Malaysia B MPW1123

Bahasa Malaysia B MPW1123 1. 2. 3. 4. Name of Course Course Code Name(s) of academic staff Rationale for the inclusion of the course/module in the programme Bahasa Malaysia B MPW1123 Not Assign Yet MQA To develop student s ability

More information

Konvensional. Tadbir Kendiri. Sepenuh Masa. 3 tahun. Jenis Semester Bil. Semester Bil.Minggu

Konvensional. Tadbir Kendiri. Sepenuh Masa. 3 tahun. Jenis Semester Bil. Semester Bil.Minggu Program Diploma Pengurusan Hospitaliti (Perhotelan) Institusi Penganugerah Institusi Pengajar Professional atau Badan Berkanun Akreditasi/ Jaminan Kualiti Nama Program Anugerah Muktamad Kod Bahasa Pengantar

More information

TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN DI STESEN KERETAPI : KAJIAN KES DI STESEN KERETAPI IPQH, PERAK NOOR AINITA BINTI MOHD BAKRI

TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN DI STESEN KERETAPI : KAJIAN KES DI STESEN KERETAPI IPQH, PERAK NOOR AINITA BINTI MOHD BAKRI TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN DI STESEN KERETAPI : KAJIAN KES DI STESEN KERETAPI IPQH, PERAK NOOR AINITA BINTI MOHD BAKRI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

DEVELOPMENT OF A NATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CONCEPTUAL MODEL AS PRACTICED IN MALAYSIA

DEVELOPMENT OF A NATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CONCEPTUAL MODEL AS PRACTICED IN MALAYSIA DEVELOPMENT OF A NATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CONCEPTUAL MODEL AS PRACTICED IN MALAYSIA DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2012 i DEVELOPMENT OF A NATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

More information

REFLEKSI Kursus Program i-think

REFLEKSI Kursus Program i-think REFLEKSI Kursus Program i-think 2 Bahan ini dibangukan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom Pembelajaran Sepanjang Minggu Kursus i-think 3 November

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

RANCANGAN PENGAJARAN. Nama Fakulti : Fakulti Tamadun Islam Mukasurat : 1 daripada 6

RANCANGAN PENGAJARAN. Nama Fakulti : Fakulti Tamadun Islam Mukasurat : 1 daripada 6 Nama Fakulti : Fakulti Tamadun Islam Mukasurat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : No. Bilik : No. Telefon Bilik : E-mel : Sinopsis : Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan: konsep tamadun, objektif, hubungan

More information

GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN BAHAN SECARA PAY PER VIEW (PPV)

GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN BAHAN SECARA PAY PER VIEW (PPV) GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN BAHAN SECARA PAY PER VIEW (PPV) 1.0 PENGENALAN i. Berdasarkan kajian Perpustakaan, banyak sumber elektronik yang dilanggan secara penuh merekodan bilangan muat turun

More information

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN PdP UNTUK PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE)

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN PdP UNTUK PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE) BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERSIARAN BUKIT KIARA 50604 KUALA LUMPUR GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN PdP UNTUK PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE) Isi Kandung

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM LEPASAN SPM SESI 2010/2011. Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, dan Bahasa Inggeris

SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM LEPASAN SPM SESI 2010/2011. Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, dan Bahasa Inggeris SYARAT KELAYAKAN KHAS PROGRAM LEPASAN SPM SESI 2010/2011 KELAYAKAN MINIMUM SPM Syarat Am Universiti Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian

More information

The Headmaster-As-A-Mentor: A Mentoring Model for Rural Primary Schools of Sarawak. Adi Badiozaman Tuah

The Headmaster-As-A-Mentor: A Mentoring Model for Rural Primary Schools of Sarawak. Adi Badiozaman Tuah The Headmaster-As-A-Mentor: A Mentoring Model for Rural Primary Schools of Sarawak Adi Badiozaman Tuah This paper attempts to present an alternative approach to training and improving the quality of teachers

More information

LAPORAN PENCAPAIAN KPI UPM SUKU KEDUA 2015 (Q2) AUDITORIUM, BANGUNAN CANSELORI PUTRA 10 JULAI 2015

LAPORAN PENCAPAIAN KPI UPM SUKU KEDUA 2015 (Q2) AUDITORIUM, BANGUNAN CANSELORI PUTRA 10 JULAI 2015 LAPORAN PENCAPAIAN UPM SUKU KEDUA 2015 (Q2) AUDITORIUM, BANGUNAN CANSELORI PUTRA 10 JULAI 2015 JUMLAH UPM 2015 Jumlah keseluruhan 2015 yang dilaporkan pada Q2 : 50 : 38 3 5 10 Akademik Penyelidikan & Inovasi

More information

AN INVESTIGATION ON THE USE OF COMPUTER TO LEARN ENGLISH LANGUAGE VOCABULARY: A CASE STUDY OF FORM FOUR STUDENTS IN A SUB-URBAN SCHOOL IN

AN INVESTIGATION ON THE USE OF COMPUTER TO LEARN ENGLISH LANGUAGE VOCABULARY: A CASE STUDY OF FORM FOUR STUDENTS IN A SUB-URBAN SCHOOL IN AN INVESTIGATION ON THE USE OF COMPUTER TO LEARN ENGLISH LANGUAGE VOCABULARY: A CASE STUDY OF FORM FOUR STUDENTS IN A SUB-URBAN SCHOOL IN KUCHING SARAWAK MAZIRA BINTI MOHD ZAIN A thesis submitted in fulfillment

More information

SEKOLAH RENDAH JURONG WEST JABATAN BAHASA MELAYU 2016 MAJLIS TAKLIMAT IBU BAPA

SEKOLAH RENDAH JURONG WEST JABATAN BAHASA MELAYU 2016 MAJLIS TAKLIMAT IBU BAPA SEKOLAH RENDAH JURONG WEST JABATAN BAHASA MELAYU 2016 MAJLIS TAKLIMAT IBU BAPA P1 4/1/2016 Powerpoint Templates Page 1 PERI Holistic Assessment Page 2 PERI (Primary Education Review & Implementation) Penyemakan

More information

GARIS PANDUAN KRITERIA PENERBITAN JURNAL

GARIS PANDUAN KRITERIA PENERBITAN JURNAL GARIS PANDUAN KRITERIA PENERBITAN JURNAL GARIS PANDUAN KRITERIA PENERBITAN JURNAL Pusat Sitasi Malaysia (PSM) menyediakan bertujuan membantu penerbit dan pengarang menerbitkan jurnal dan artikel berkualiti

More information

SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA BERSEPADU

SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA BERSEPADU MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA BERSEPADU INTEGRATED HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (IHRIS) E-Attendance VERSI 1.0 Disediakan Oleh: Muhammad Fareez bin Borhanudin Seksyen Teknologi Maklumat

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN SEPTEMBER 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN SEPTEMBER 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN SEPTEMBER 2016 Permohonan dibuka : 25 Mei 25 Julai 2016 Penghantaran dokumen sokongan: 25 Mei 30 Julai 2016 Permohonan secara atas talian : www.utmspace.edu.my/intake

More information

Self reflection 1 1. Apa yang kita tahu mengenai kurikulum program JKE? 2. Apa yang kita tahu/faham mengenai OBE? 3. Berapa kali taklimat/bengkel/mesy

Self reflection 1 1. Apa yang kita tahu mengenai kurikulum program JKE? 2. Apa yang kita tahu/faham mengenai OBE? 3. Berapa kali taklimat/bengkel/mesy SESI 2 Self reflection 1 1. Apa yang kita tahu mengenai kurikulum program JKE? 2. Apa yang kita tahu/faham mengenai OBE? 3. Berapa kali taklimat/bengkel/mesyuarat yang kita hadiri yang menyebut tentang

More information

ANALISIS LARAS MANTERA MELAYU DARI ASPEK TEKS DAN KONTEKS SABRINA BINTI MD. ISMAIL

ANALISIS LARAS MANTERA MELAYU DARI ASPEK TEKS DAN KONTEKS SABRINA BINTI MD. ISMAIL KULIT DEPAN DISERTASI ANALISIS LARAS MANTERA MELAYU DARI ASPEK TEKS DAN KONTEKS SABRINA BINTI MD. ISMAIL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2013 HALAMAN DALAM ANALISIS LARAS MANTERA MELAYU DARI ASPEK TEKS DAN KONTEKS

More information

\} \ o,) Pengalaman kaunseling dalam kalangan pesakit HIV di pusat perlindungan HIV, Terengganu / Tuan Norbalkish Tuan Abdullah.

\} \ o,) Pengalaman kaunseling dalam kalangan pesakit HIV di pusat perlindungan HIV, Terengganu / Tuan Norbalkish Tuan Abdullah. KA TA US RP PE AH LT SU R NU H RA HI ZA 1100093577 pusat Pem I81'l1In Dlgltal Sulllnah Nur Zlhll'lh (UMl) Unlvilliti Malay. TerenQUllll&o - tesis BF 636.5.T9 2015 \} \ o,) 'fi '.- -... "ifsnd 'i"" ii 1100093577

More information

MAKLUMAN JUALAN BUKU DAN BAJU KEDAI SEKOLAH SRI AL-AMIN BANGI

MAKLUMAN JUALAN BUKU DAN BAJU KEDAI SEKOLAH SRI AL-AMIN BANGI MAKLUMAN JUALAN BUKU DAN BAJU KEDAI SEKOLAH SRI AL-AMIN BANGI 1 SENARAI BUKU TAHUN 1-5 TELAH LENGKAP 2 SENARAI BUKU AKADEMIK TAHUN 6 BELUM DIPEROLEHI DARI PIHAK DEWAN BAHASA PUSTAKA 3 BUKU TULIS DIJANGKA

More information

zll Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

zll Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 200512006 April-May 2006 RMT 558 - Pengurusan Pembinaan dan Fasiliti (Construction and Facilities Management) Masa: 3 jam (Duration:

More information

Universiti Teknologi Malaysia. Manual Panduan Pengguna PORTAL STAF UTM.

Universiti Teknologi Malaysia. Manual Panduan Pengguna PORTAL STAF UTM. Universiti Teknologi Malaysia Manual Panduan Pengguna PORTAL STAF UTM http://www.staff.utm.my Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor Kandungan Tajuk

More information

1 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)

1 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN MINGGU / BIDANG / TAJUK M (//0 9//0) M //0 //0) RANGKAIAN DAN INTERNET.0 Mengenal Rangkaian Komputer. Menerangkan konsep rangkaian. Menerangkan

More information

INPUT OUTPUT PROSES STORAN

INPUT OUTPUT PROSES STORAN KONSEP SISTEM Definisi sistem komputer: Peranti elektronik yang berupaya menerima data(input) menerusi peranti tertentu, memproses (proses) data tersebut menjadi maklumat yang berguna dan dipaparkan (output)

More information

AN ALTERNATIVE RANKING SCHEME FOR COMPUTATIONAL GRID RESOURCE SELECTION MEHRAN RANJBAR SERAYDASHTI

AN ALTERNATIVE RANKING SCHEME FOR COMPUTATIONAL GRID RESOURCE SELECTION MEHRAN RANJBAR SERAYDASHTI AN ALTERNATIVE RANKING SCHEME FOR COMPUTATIONAL GRID RESOURCE SELECTION MEHRAN RANJBAR SERAYDASHTI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

RANCANGAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN Nama : Fakulti Tamadun Islam Mukasurat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Fakulti Tamadun Islam No. Bilik : C01-12 No. Telefon Bilik : 07-5535085 E-mel : s-mohsin@utm.my Sinopsis : Kursus ini memperkenalkan

More information

3. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak

3. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak Nama Kursus Kod Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) PRA3107 Kredit 3 (3+0) Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 5 Jam

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN KERTAS PENERBITAN DAN PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN KERTAS PENERBITAN DAN PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN KERTAS PENERBITAN DAN PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK OBJEKTIF Garis panduan ini diterbitkan bagi memberi panduan mengenai pelaksanaan proses peer review

More information

TAHAP KESEDARAN PEKERJAAN BERHUBUNG DENGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA: Suatu Kajian Kes di Hume Cemboard Berhad, Primaboard Division

TAHAP KESEDARAN PEKERJAAN BERHUBUNG DENGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA: Suatu Kajian Kes di Hume Cemboard Berhad, Primaboard Division TAHAP KESEDARAN PEKERJAAN BERHUBUNG DENGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA: Suatu Kajian Kes di Hume Cemboard Berhad, Primaboard Division Kertas Projek ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah

More information

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4551/3 Biology Kertas 3 Ogos 2014 1 ½ Jam http://cikguadura.wordpress.com/ BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Skop 3 5.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 BAHAGIAN 2 : BENTUK DAN KAEDAH PENILAIAN KERJA

More information

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA. Maklumat Am

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA. Maklumat Am FAKULTI EKOLOGI MANUSIA Maklumat Am Fakulti Ekologi Manusia (FEM) ditubuhkan dengan rasminya pada 1 April 1992 melalui percantuman Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia, Fakulti Pertanian dengan Jabatan

More information

FACTORS INFLUENCING ACHIEVEMENT MOTIVATION IN LEADERSHIP ROLE OF EXTENSION AGENTS IN IRAN

FACTORS INFLUENCING ACHIEVEMENT MOTIVATION IN LEADERSHIP ROLE OF EXTENSION AGENTS IN IRAN FACTORS INFLUENCING ACHIEVEMENT MOTIVATION IN LEADERSHIP ROLE OF EXTENSION AGENTS IN IRAN By ROYA KARAMI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment of

More information

METHODS AND TECHNIQUES TO TEACH READING IN ENGLISH TO LIBYAN CHILDREN AMNA MOHAMED ALI MELAD. A dissertation submitted in fulfillment of the

METHODS AND TECHNIQUES TO TEACH READING IN ENGLISH TO LIBYAN CHILDREN AMNA MOHAMED ALI MELAD. A dissertation submitted in fulfillment of the METHODS AND TECHNIQUES TO TEACH READING IN ENGLISH TO LIBYAN CHILDREN AMNA MOHAMED ALI MELAD A dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Education

More information