DicLE TIP DERGISi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:28 S:3-4. ROMATiD ARTRiTLi HASTALARDA GOZ TUTULUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DicLE TIP DERGISi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:28 S:3-4. ROMATiD ARTRiTLi HASTALARDA GOZ TUTULUMU"

Transcription

1 DicLE TIP DERGISi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:28 S:3-4 ROMATiD ARTRiTLi HASTALARDA GOZ TUTULUMU Remzi f;evik1 AIi GOR1 SeYim SOKER f;akmak 2 Kemal NAS 1 Dr. Suat EM 4 Mehmet KARAKOf; 4 Ferda ERDoGAN DZET Bu 9S1/~mada, romatoid artritte ortaya r;/kan goz bulgulannt ve r;e~itli durumlarla ili$kisini ara~t/rmay/ amar;lad/k. 29 romatoid artritli hasta (23 bayan, 6 erkek ve ya~ ortalamas/: 42.45%10.08) 9S1/~ma kapsamtna almd/. Hastal/k suresi(ay) 86.93%82.83 olarak belirlendi. Hastalarm % 52'sinde goz patolojisi saptand/. Hastalarm 0/o24.1'inde gorme alanmda santral skotom, %34.5'inde goz ya~/ yetersizligi ( schirmer testi); hastalarm %6.9'unda komeal apasite, keratit ve pterjium (ayrt ayn); %3.4'unde ise katarakt, makula dejenerasyonu ve bletarit (ayrt ayrt) saptand/. Olgulartm/zda schirmer pozititligi ile keratit arasmda pozitit; cinsiyet ile katarakt ve bletarit arasmda ise negatit anlaml/ bir korelasyon belirlendi (pdj05). Hastalanmlzm ya$, hastal/k sureleri ve iiar; ku/lamm/ ile goz bulgular/ arasmda anjaml1 korelasyon bulunmadl(p>(j05). Sonur; olarak, romatoid artritte goz tutulumu olduk9s s/k olup, gozun duzenli ve aynnt/i/ degerlendirilmesinin hastal/gm morbiditesini azaltacag/ kanaatindeyiz. Anahtar kelime#er: Romatoid artrit, goz. GiRi$ Romatoid artrit (RA), etyolojisi belli olmayan; sistemik tutulumlar gosteren, ozellikle kronikeklem tutulumu ye deformasyonlar ile seyreden enflamatuyar otoimmonbir hastal!ktlr. Eklemlerdl~mda plorit, perikardit, kas atrofisi, lenfadenopati, splenomegali, cilt altl nodolleri ye goz tutulumuna ait bulgular ortaya Clkar.RA'I!hastalarda %20-50 dolaymda okuler tutulum olabilecegi bildirilmektedir(1,2,3).en slk ortaya Clkabilen goz bulgulan kuru goz (keratokonjunktiyitissikka), sklerit ye periferik korneal Olser geli~imidir(4). Bunun dl~lnda episklerit, periferal korneal incelme ye retinal yaskolitsayllabilir(5). Hastallgm slk olarak gozo etkilemesi yanmda tedayide kullamlan glukokortikoidler. altm ye antimalaryal gibi ilaclann goz Ozerine olan olumsuz etkileri (6) nedeniyle RA'l! hastalarda gozon degerlendirilmesi onem kazanmaktadlr. Biz bu cah~mamlzda romatoid artritli hastalarda ortaya Clkan goz bulgulanm ye bu bulgulann ce~itlidurumlarla iii~kisini degerlendirmeyi amacladlk. (1.3.4) D.O. Tip FakOnesi Fiziksel Tip ve RehabHhasyon Anablllm Dah Vard.mcl D~nll (7) D.O. Tip FakOnesl Flzlksel Tip ve Rehabililasyon Anabilim Dah Vardlmcl Do~nll. (4) D.O. Tip FakOnesi Fiziksel Tip ve Rehabllltasyon Anabllim Dah Ar~.GOr.. (2) D.O. Tip FakOllesl GOz Hastahklar. Anabllim Dah Vardlmc. ~ntl.

2 36 MATERYAL VE METOD Amerika Romatizma Dernegi kriterlerine (7) gore RA tamsl alan ye Dicle Oniyersitesi Tip FakOltesi Fiziksel Tip ye Rehabilitasyon ile Goz Anabilim Dallan taraflndan takip edilen 29 hasta cah~ma kapsamma ahndl. TOm hastalann aynntllt anamnez, klinik muayene, radyolojik ye rutin laboratuar tetkikleri yaplldl. TOm olgular goz bulgulan aclsmdan degerlendirildi. Hastalann refraksiyon ye biomikroskopik muayeneleri yaplldl. Schirmer ye Fluorescein klnlma zamam (FKZ) testleri uygulandl. Schiermer testinde total sekresyon 5 dakikada 5 mm'den az ise; FKZ 10 saniyeden az ise patolojik olarak kabul edildi. Aplanasyon tonometresi ile goz ici basmclan oicoldo.fundus direkt ye indirekt oftalomoskopla incelendi. Goldmann Ocaynalt lensi ile periferik retina ve iridokorneal aci degerlendirildi. Gorme ala m muayeneleri yaplldj. istatiksel degerlendirmede "Pearson korelasyon testi" kullanlldl. BULGULAR Hastalarm 23'0 (%79,3) kadm, 6'sl (20,7) erkek olup Ya~ ortalamasl: 42.45:1:10.8 (22-60) olarak belirlendi. Hastallk soresi ortalamasl ise (ay) 86,93:t82,83 (2-300) idi. Olgulanmlzm ya~, cinsiyet ve hastahk soreleritablo-1'de gosterilmi~tir. TabIo-1: HastaJannya~. cinsiyet Yehastahk soreleri n % Ye, artai8ma8i Hastellk soresi ortaiamasl( ay) Kadln :1: :t87.18 Erkek :1: :1:63.75 Gene! :1: :1:82.83 Hastalanmlzda en fazla saptadlglmlz bulgu goz ya~mda azalmayi (gozde kuruma) gosteren Schirmer testi pozitifligiydi (%34,5). Bunun yanmda %24,1 hastada gorme alamnda santral skotom saptandl. % 6,9 hastada ise ayn ayn olarak komeal opasite (nefelyone), pterjium ve keratit bulundu. Hastalanmlzda saptadlglmlz goz bulgulan tablo-2'de gosterilmi~tir.

3 37 Tablo-2: Romatoid artritli 29 olguda saptanan goz bulgulart. GOz bulgusu Olgu saylsl Ok Schirmer GA'da santral skotom Korneal opasite Pteium Katarakt Keratit Komeal mukus plak Blefarit Makula dejenerasyonu Konjunktivit TARTI$MA Romatoid artritte ortaya elkan tom okoler goronomler gercekte hastaltgm bir komplikasyonu olarak degerlendirilebilir (8). RA'nm temel goz komplikasyonlanmn Sjogren's sendromu, episklerit ye sklerit oldugu bildirilmi~tir (9). RA'II olgulanmlzda en fazla saptadlglmlz bulgu(%34.5) kuru goz (Schirmer pozitifligi) idi. literatorde de romatoid artritin seyrinde en slk saptanan goz patolojisinin keratokonjiktiyitis sikka(kks) oldugu bildirilmi~tir (10,11,12). KKS slkllglm Karaka~ ye ark (1) %32.25, Albach ye ark(11) % 37.64, Celikel ye ark(10) %39.47, Boztok ye ark (13) ise %55.8 olarak bildirmi~lerdir. Reddy ye Rao(2) yaptlklan prospektif bir eall~mada hastalarm %22,4'Onde goz komplikasyonu saptaml~lar ye keratokonjiktiyitis sikkanm en yaygm okoler lezyon oldugunu bildirmi~lerdir. Diger lezyonlarm ise episklerit, sklerit, keratolizis ile birlikte marjinal kornea incelmesi, periferal yaskolarizasyonla birlikte stromal komea opasiteleri ye iridosiklit oldugu belirlenmi~tir. Hastalanmlzda saptadlglmlz ikinci slkllktaki bulgu, gorme alanmda santral skotomdu (%24.1). Retina dejenerasyonunun erken belirtisi olarak degerlendirilen gorme alanmda santral skotomun Yarhglmn klorokin kullammlna bagh olarak geli~tigi bildirilmi~tir (14). Biz eah~mamlzda herhangi bir ilae kullamml ile santral skotom arasmda anlamll bir korelasyon saptayamadlk. Bununla birlikte cah~mamlzda santral skotomun azlm- sanmayacak oranda saptanmasl, hem romatoid

4 38 artritli hastalarm hem de gorme alanmda santral skotom saptanan hastalarm daha aynntlh degerlendirilmesinin geregini do~ondormektedir. Sklerit ve periferal korneal Olsergeli~iminin RA'da en slk saptanan bulgulardan oldugu bildirilmi~tir (2). Buna kar~lllk Karaka~ ve ark. <;all~malannda periferal korneal Olser geli~imine rastlamazken, bir vakada nodoler sklerit saptaml~lardlr (1). Biz <;ah~mamlzdasklerit ve periferal korneal Olser geli~imine rastlamadlk. Ancak olgulanmlzm %6.9'unda keratit ve korneal opasite artl~1 (nefelyon) mevcuttu (ayn ayn). Bir hastada (%3,4) ise korneal mukus plak mevcuttu. Aynca schirmer patolojikligi (gozde kuruma) ite keratit geli~imi arasmda pozitif anlamll bir korelasyon soz konusuydu. Bunun da gozde olu~an kurumaya sekonder olarak geli~ebilen keratitle iii~kili olmasl muhtemeldir. RA'I! hastalarda uzun sore steroid kullammma bagll olarak ozellikle subkapsoler katarakt riskinin arttlgl bildirilmi~tir (15). Biz vakalanmlzm sadece birinde ba~langl«;kataraktl saptadlk. Bogliolo ve ark.(16) 23 hastadan birinde steroid kullammma bagll posterior subkapsuler katarakt saptadlklanm bildirmi~lerdir. Aynca birer olgumuzda ya~a bagh makula dejenerasyonu ve blefarit saptadlk. Hastalanmlzda katarakt ve blefarit geli~imi ile cinsiyet arasmda negatif anlamh bir korelasyon mevcuttu. Sonu«;olarak, romatoid artritte ekstraartikoler tutulum olarak goz, geli~bilecek patolojiler a«;lsmdan zengin bir spektruma sahiptir. Bu nedenle romatoid artritli hastalarda gozon dozenli ve aynntlll muayenelerle izlenmesi hastahgm morbiditesini azaltacaktlr. SUMMARY OCULAR INVOL VEIlENT IN RHEUMA TOlD ARTHRITIS We aimed to evaluate ocular findings and relationship with some conditions at rheumatoid arthritis(ra). 29 patients (23 female, 6 male and mean age 42.45:1:10.08) with RA were evaluated in our study. Disease duration(month) was 86,93:1:82,83.Ocular pathology was detected 52 % of patients % of patients had central scotoma in the visual field, 34.5 % had deficiency in tear production(schirmer's test positive), 6.9 % had keratitis, and corneal apacity, and pterygium, 3.4% had cataract, and macular degeneration, and blepharitis There were significant correlation positive between positivity of the Schirmer's test and keratitis; significant negative correlation between sex, cataract, and blepharitis (p<0.05). There weren't significant correlation between ocular findingsand age, disease durationand drug using (p>o.05). In conclusion we think that there is frequently ocular involvement in RA, and ophthalmic evaluationregularlyand in detail willdecrease disease morbidity. Key words: Rheumatoid arthritis,eye.

5 KAYNAKLAR 1. Karaka~ N, Sara~ J, Erdo~an F, $enerkek E, Ata~lu S, unlu MK: Romatoid artritli hastalarda goz bulgulan. Fizik Ted. ve Rehabil Derg; 19: , Reddy SC, Rao UR: Ocular complications of adult rheumatoid arthritis. Rheumatol Int; 16(2):49-52, Blocy KJ, Buchanon WW, WohlMJ, BunimJJ: Sjogren's syndrome, a clinical pathological and serological study of sixtytwo cases. Medicine,44:187, Reddy CV, Foster CS: Adultrheumatoid arthritis. In: AlbertDM,Jacobiec FA ed. Principles and Practice of Ophtalmology. W. B. Saunders Company, Philadelphia: , Matsuo I, Kono R, Matsuo R, Ezewa K: Incidence of ocular complications in rheumatoid arthritis and the relation of keratoconjunktivitis sicca with its systemic activity.scand J Rheumatol; 26: 113-6, Matteson EL,Cohen MD,Conn DL:Rheumatoid Arthritis,ClinicalFeatures and Systemic Involvement. KlippelJH, Dieppe PA ed. Rheumatology 2nd edition Voll, Mosby, London: : Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The American Rheumatizm Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arhritis. ArthritisRheum; 31: , Harris ED: ClinicalFeatures of Rheumatoid Arthritis.In: KellyWN, Ruddy S, Harris EO, Sledge CB eds. Textbook of Rheumatology, 5th ed. Vol I, WB Saunders Company, Philadelphia: , AkilM, Amos RS: Rheumatoid Arthritis:ClinicalFeatures and Diagnosis. British MedicalJournal, 310(6979):587(4), QelikelM, GundClzK, Okudan S, Zengin N, Ozka~nlcl A : Romatoid artritli hastalarda gozincelemesi. T KlinOft; 2: 124-7, Albach KA,Lauer M,Stolze HH: Diagnosis keratoconjunctivitissicca in rheumatoid arthritis. The value of various tests. Ophthalmology;91: , Gumu~i~ G: Romatoid Artrit.Gumu~i~ G, ~anav~argil E ed. KlinikRomatoloji. istanbul, Deniz Matbaasl; , Boztok Y, Anda~ K, Yagcl A, AkkmC: Romatoid artritlihastalarda goz bulgulanmn degerlendirilmesi. TOD 24. Ulusal Kong. BUIt.,Ankara; 297-9, Cursiefen C, Grunert U, Junemann A: Chloroquine-induced bull's eye maculopathy withoutelectrophysiologic changes. KlinMonatsblAugenheilkd;210: 400-1, Black RL, Oplesby RB, Von Salmon L, BunimmJJ: Posterior subcapsuler cataracts induced by corticosteroids in patients with rheumatoid arthritis. JAMA; 174: , Bogliolo A, Mela a, Perpignano L, Demontis L, Hellies L, Tanda A, Serra A, Perpignano G: Ocular involvement in rheumatoid Arthritis.Clin Ter ;142(1):41-46, 1993.

Tekrarlayici Herpetik Stroma Keratiti; Immiinolojik Bir Yakla Im

Tekrarlayici Herpetik Stroma Keratiti; Immiinolojik Bir Yakla Im T. Oft. Gaz. 33, 149-154,2004 Tekrarlayici Herpetik Stroma Keratiti; Immiinolojik Bir Yakla Im Giizin iskeleli (* ), Yzldzz Camczoglu (** ), Giinnur Deniz(***), Niliifer Akova (**** ), Bayram Kzran (*****

More information

FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler*

FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler* FARELERDE PAPiLLA FUNGiFORMisLERiN POSTNATAL GELi~iMi UZERiNE I~IK VE TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBiK (SEM) incelemeler* letlik Merkez Veteriner Kontrol ve Ara~t1ITnaEnstitiisii Ankara - TORKiYE 2Flrat Oniversitesi

More information

Değişime Hazır Olma Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Değişime Hazır Olma Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Elementary Education Online, 12(1), 23 35, 2013. İlköğretim Online, 12(1), 23 35, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr Değişime Hazır Olma Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Yaşar

More information

Diffuse alveolar hemorrhage due to donor lymphocyte infusion in a case of acute lymphoblastic leukemia

Diffuse alveolar hemorrhage due to donor lymphocyte infusion in a case of acute lymphoblastic leukemia Letter to the Editor 101 Diffuse alveolar hemorrhage due to donor lymphocyte infusion in a case of acute lymphoblastic leukemia Akut lenfoblastik lösemili bir olguda donör lenfosit infüzyonuna ba l geliflen

More information

Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality

Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20130510033959 Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality Bahadir Bakim 1, Elif Karaahmet 1, Kursat Altinbas 1, Timucin Oral 2 ÖZET: Lityum düzeylerinde kış

More information

Sezaryen sonras a r tedavisinde epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 μg ml-1 Sufentanil kombinasyonunun karfl laflt r lmas

Sezaryen sonras a r tedavisinde epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 μg ml-1 Sufentanil kombinasyonunun karfl laflt r lmas Ic 1-72.qxd 12/23/08 3:08 PM Page 30 EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Sezaryen sonras a r tedavisinde epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 μg ml-1 Sufentanil

More information

An evaluation of 4 th and 5 th grade English language teaching program

An evaluation of 4 th and 5 th grade English language teaching program Elementary Education Online, 9(1), 52-65, 2010. lköretim Online, 9(1), 52-65, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An evaluation of 4 th and 5 th grade English language teaching program Ece

More information

Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development?

Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development? Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development? Dr. Asuman Cincioğlu İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü abirdal@istanbul.edu.tr ÖZET Yabancı dil müfredat geliştirme

More information

Effect of Potassium Sorbate on Some Microbiological Properties of Cokelek Stored at Different Temperatures

Effect of Potassium Sorbate on Some Microbiological Properties of Cokelek Stored at Different Temperatures Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (SupplA): S99S105, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.1840 RESEARCH ARTICLE Effect of Potassium Sorbate on Some Microbiological Properties of Cokelek Stored at Different Temperatures

More information

Effects of Fresh Frozen Plasma on Hematologic Parameters in Open Heart Surgery

Effects of Fresh Frozen Plasma on Hematologic Parameters in Open Heart Surgery Original article Effects of Fresh Frozen Plasma on Hematologic Parameters in Open Heart Surgery Mahmut Mustafa ULAŞ 1, Necmettin ÇOLAK 2, Kumral ERGUN 3, Gökhan LAFÇI 1, Hacı Alper UZUN 1, Adnan YALÇINKAYA

More information

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL 1 09.15-09.30

More information

Care of the Patient with Amblyopia

Care of the Patient with Amblyopia OPTOMETRIC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE Care of the Patient with Amblyopia OPTOMETRY: THE PRIMARY EYE CARE PROFESSION Doctors of optometry are independent primary health care providers who examine, diagnose,

More information

GUEST EDITORIAL. Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles. Tom Lang. Tom Lang Communications, Murphys, Ca, USA

GUEST EDITORIAL. Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles. Tom Lang. Tom Lang Communications, Murphys, Ca, USA 5():-7, GUEST EDITORIAL Twenty Statistical Errors Even YOU Can Find in Biomedical Research Articles Tom Lang Tom Lang Communications, Murphys, Ca, USA Critical reviewers of the biomedical literature have

More information

Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality

Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality Harran Üniv Vet Fak Derg, 4(1) 10-14; 2015 Araştırma Makalesi Maturation Rate of Cattle Oocytes in Different Quality Ömer KORKMAZ 1 *, Şükrü KÜPLÜLÜ 2, Birten EMRE 1, Abuzer K. ZONTURLU 1, Deniz KORKMAZ

More information

An Investigation of the Association Between MMR Vaccination and Autism in Denmark

An Investigation of the Association Between MMR Vaccination and Autism in Denmark An Investigation of the Association Between MMR Vaccination and Autism in Denmark G.S. Goldman, Ph.D. F.E. Yazbak, M.D., F.A.A.P. ABSTRACT The measles, mumps, rubella (MMR) vaccine was added to the childhood

More information

ORIGINAL INVESTIGATION. Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression

ORIGINAL INVESTIGATION. Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression ORIGINAL INVESTIGATION Effects of Exercise Training on Older Patients With Major Depression James A. Blumenthal, PhD; Michael A. Babyak, PhD; Kathleen A. Moore, PhD; W. Edward Craighead, PhD; Steve Herman,

More information

In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds

In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds Research Article Turk J Bot 33 (29) 277-283 TÜBİTAK doi:1.396/bot-79-8 In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds Betül BÜRÜN 1, *, Oral ŞAHİN 2 1 Muğla University, Faculty of Science and

More information

Mobile Phone Use by Resident Doctors: Tendency to Addiction-Like Behaviour

Mobile Phone Use by Resident Doctors: Tendency to Addiction-Like Behaviour Reprinted from the German Journal of Psychiatry http://www.gjpsy.uni-goettingen.de ISSN 1433-1055 Mobile Phone Use by Resident Doctors: Tendency to Addiction-Like Behaviour Munish Aggarwal, Sandeep Grover,

More information

THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY

THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY ISSN: 2342-0251 Volume 2/2 Summer 2014 p. 48/69 THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY Dil Öğrenme Podkestlerinin İngilizce Öz-yeterlik Algısına Etkisi Süleyman BAŞARAN 1 & Neşe

More information

Falls and fear of falling are common syndromes with

Falls and fear of falling are common syndromes with Falls and Fear of Falling: Which Comes First? A Longitudinal Prediction Model Suggests Strategies for Primary and Secondary Prevention Susan M. Friedman, MD, MPH,* Beatriz Munoz, MS, Sheila K. West, PhD,

More information

THE VALIDITY OF GENERAL HEALTH QUESTION- NAIRES, GHQ-12 AND GHQ-28, IN MENTAL HEALTH STUDIES OF WORKING PEOPLE

THE VALIDITY OF GENERAL HEALTH QUESTION- NAIRES, GHQ-12 AND GHQ-28, IN MENTAL HEALTH STUDIES OF WORKING PEOPLE International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 15, No. 4, 353 2, 2002 THE VALIDITY OF GENERAL HEALTH QUESTION- NAIRES, -12 AND -28, IN MENTAL HEALTH STUDIES OF WORKING PEOPLE

More information

PRACTICE Advisories are systematically developed reports

PRACTICE Advisories are systematically developed reports for Perioperative Visual Loss Associated with Spine Surgery An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Visual Loss What other guideline statements are available

More information

An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals

An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals BAYSAL / Demokrasi Eğitimi İçin Karar Verme Modelinin Kullanılması: İlköğretim Üçüncü... 247 An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals Hüseyin IZGAR* Abstract This research

More information

International Journal of Nursing Practice 2009; 15: 566 573 RESEARCH PAPER. Accepted for publication July 2009

International Journal of Nursing Practice 2009; 15: 566 573 RESEARCH PAPER. Accepted for publication July 2009 International Journal of Nursing Practice 2009; 15: 566 573 RESEARCH PAPER Nurses perception of the quality of care they provide to hospitalized drug addicts: Testing the Theory of Reasoned Actionijn_1799

More information

Food in older men with somatic diseases Eating habits and approaches to food-related activities Kerstin Kullberg Dissertation for the Degree of Licentiate of Philosophy (Faculty of Medicine) in Caring

More information

Is There Cross-Reactivity Between Penicillins and Cephalosporins?

Is There Cross-Reactivity Between Penicillins and Cephalosporins? The American Journal of Medicine (2006) 119, 354.e11-354.e20 CLINICAL RESEARCH STUDY Is There Cross-Reactivity Between Penicillins and Cephalosporins? Andrea J. Apter, MD, MSc, a,b,c Judith L. Kinman,

More information

Current practices of diagnostic techniques requiring the use of ophthalmic drugs among KwaZulu- Natal optometrists*

Current practices of diagnostic techniques requiring the use of ophthalmic drugs among KwaZulu- Natal optometrists* Current practices of diagnostic techniques requiring the use of ophthalmic drugs among KwaZulu- Natal optometrists* KP Mashige and KS Naidoo, Discipline of Optometry, School of Physiotherapy, Sport Science

More information

An advice and exercise program has some benefits over natural recovery after distal radius fracture: a randomised trial

An advice and exercise program has some benefits over natural recovery after distal radius fracture: a randomised trial An advice and exercise program has some benefits over natural recovery after distal radius fracture: a randomised trial Sandra Kay, Margaret McMahon and Kathy Stiller Royal Adelaide Hospital Australia

More information

DETERMINANTS OF COMMERCIAL PROPERTY RENTAL GROWTH IN MINNA, NIGERIA

DETERMINANTS OF COMMERCIAL PROPERTY RENTAL GROWTH IN MINNA, NIGERIA DETERMINANTS OF COMMERCIAL PROPERTY RENTAL GROWTH IN MINNA, NIGERIA Namnso Bassey UDOEKANEM, James Idemudia IGHALO and Muhammad Bashar NUHU Department of Estate Management and Valuation Federal University

More information