Sistem Paten di Malaysia

Size: px
Start display at page:

Download "Sistem Paten di Malaysia"

Transcription

1 Sistem Paten di Malaysia

2 Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di Malaysia 5. Sistem Reka Bentuk Perindustrian di Malaysia 6. Sistem Petunjuk Geografi di Malaysia 7. Sistem Hakcipta di Malaysia 8. Sistem Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu di Malaysia 9. Maklumat Am Mengenai Harta Intelek Penafian Buku panduan ini mengandungi maklumat asas mengenai tajuk yang berkaitan tetapi tidak bermaksud sebagai ganti kepada dokumen atau khidmat nasihat perundangan profesional. Rujukan kepada produk dan perkhidmatan, nama syarikat, pertubuhan dan laman web tidak bermaksud sebarang sokongan atau pengiktirafan oleh MyIPO. Hakcipta MyIPO (2009) Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian penerbitan ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. MyIPO April 2009

3 Panduan Harta Intelek - 3 Sistem Paten di Malaysia Buku panduan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai harta intelek. Penyediaan dokumen ini turut mengambil kira maklum balas yang diterima oleh MyIPO.

4

5 MAKLUMAT AM MENGENAI PATEN 1. Maklumat Am 1.1 Paten 1.2 Perbaharuan Utiliti 1.3 Pemohon 1.4 Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti 1.5 Kepentingan Perlindungan Paten dan Perbaharuan Utiliti 1.6 Kriteria untuk Mendapatkan Paten 1.7 Rekacipta yang Boleh Diberikan Sijil Perakuan Perbaharuan Utiliti 1.8 Rekacipta yang Tidak Boleh Dipatenkan 1.9 Pemfailan Pertama di MyIPO Demi Keselamatan Negara 1.10 Tempoh Perlindungan 2. Panduan Mengisi Borang Permohonan (Borang 1) Bahagian I: Tajuk Rekacipta Bahagian II: Pemohon Bahagian III: Perekacipta Bahagian IV: Ejen atau Wakil Bahagian V: Permohonan Terbahagi Bahagian VI: Penzahiran yang Diabaikan Sebagai Teknologi Terdahulu 2.7 Bahagian VII: Tuntutan Prioriti 2.8 Bahagian VIII: Senarai Semakan 2.9 Bahagian IX: Tandatangan 3. Spesifikasi Paten Perihalan Tuntutan Ringkasan Keperluan Fizikal dan Istilah Spesifikasi Paten Keperluan Fizikal Ukuran, Istilah dan Tanda

6 4. Pemeriksaan 4.1 Peringkat Proses Pemeriksaan 4.2 Penentuan Tarikh Pemfailan 4.3 Pemeriksaan Permulaan 4.4 Semakan Awam 4.5 Permintaan Pemeriksaan Substantif 4.6 Permintaan Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai 4.7 Pemeriksaan Substantif 4.8 Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai 4.9 Laporan Pemeriksaan Substantif atau Substantif yang Diubahsuai 4.10 Pemberian Geran Paten atau Perakuan Perbaharuan Utiliti 4.11 Carta Aliran Prosedur Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti 5. Triti Kerjasama Paten (PCT) 5.1 Pengenalan 5.2 Carta Aliran Permohonan PCT 5.3 Permohonan Antarabangsa PCT 5.4 Fi 5.5 Laporan Carian Antarabangsa 5.6 Penerbitan 5.7 Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa 5.8 Fasa Nasional 6. Fi dan Borang Berkaitan 6.1 Bahagian I 6.2 Bahagian II 6.3 Bahagian III 7. Bayaran bagi Permohonan PCT (Mac 2009) 7.1 Bayaran Transmital 7.2 Bayaran Pemfailan Antarabangsa 7.3 Bayaran Carian 7.4 Dokumen Prioriti 8. Klasifikasi Paten Antarabangsa (IPC) 9. Contoh Borang Permohonan Paten (Borang 1) 10. Pejabat Pendaftaran Paten

7 1. Maklumat Am 1.1 Paten Paten adalah satu hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta, sama ada satu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu, atau pun untuk penyelesaian teknikal bagi sesuatu masalah. Paten dilindungi di bawah Akta Paten 1983 dan perlindungan paten adalah selama 20 tahun dari tarikh pemfailan permohonan. Contoh contoh paten: A storage means for a rainwater harvester system Material handling equipment having lifting, lowering and tipping capabilities Television receiver High reach harvesting pole The new technology of using the water from rainfall for industrial

8 1.2 Perbaharuan Utiliti Perbaharuan utiliti adalah hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta kecil yang tidak memerlukan ujian langkah merekacipta sebagaimana yang diperlukan untuk mendapat paten. Perbaharuan utiliti dilindungi selama 10 tahun dari tarikh pemfailan dan boleh dilanjutkan ke 5+5 tahun, tertakluk kepada penggunaan. Contoh contoh perbaharuan utiliti: An air cinditioning system for a small enclosure Improvement made to a valve box or chamber 1.3 Pemohon Combined toothbrush and tounge cleaner Filter unit for use with washing machines Semua orang boleh mengemukakan permohonan paten ataupun perbaharuan utiliti sama ada secara individu atau secara pemunyaan bersama atau syarikat/organisasi. Pemohon tempatan atau residen di Malaysia boleh memfailkan permohonan paten sendiri atau melantik ejen paten berdaftar yang boleh mewakilinya. Pemohon dari luar negara yang ingin memfailkan permohonan patennya perlulah melantik ejen paten berdaftar di Malaysia untuk mewakilinya.

9 1.4 Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan paten atau perbaharuan utiliti di dalam borang yang telah ditetapkan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Pemohon juga boleh memfailkan permohonan paten atau perbaharuan utiliti secara elektronik melalui laman web MyIPO. Pemeriksaan akan dijalankan oleh pihak MyIPO untuk menentukan sama ada permohonan layak dianugerahkan paten atau tidak berdasarkan syarat-syarat di bawah Akta Paten 1983 dan Peraturan-Peraturan Paten Kepentingan Perlindungan Paten dan Perbaharuan Utiliti Perlindungan paten atau perbaharuan utiliti memberi hak eksklusif kepada pemunya untuk membuat, mengguna atau menjual rekaciptanya di Malaysia. Pemunya paten boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak lain yang melanggar haknya tanpa kebenaran pemunya paten. 1.6 Kriteria untuk Mendapatkan Paten Bagi pemberian paten, suatu rekacipta mestilah : - Baru, iaitu rekacipta itu masih belum dizahirkan kepada orang awam di mana-mana di dunia; - Melibatkan langkah merekacipta yang mana rekacipta itu tidak ketara kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi tersebut; dan - Dapat digunakan dalam mana-mana industri.

10 1.7 Rekacipta yang Boleh Diberikan Sijil Perakuan Perbaharuan Utiliti Untuk mendapat Sijil Perbaharuan Utiliti, sesuatu rekacipta hanya perlu baru dan dapat digunakan dalam mana-mana industri. 1.8 Rekacipta yang Tidak Boleh Dipatenkan - Penemuan, teori-teori saintifik dan kaedah-kaedah matematik; - Varieti tumbuhan atau binatang atau proses yang ada pada dasarnya adalah proses biologi bagi pengeluaran tumbuhan atau binatang, selain daripada mikro organisma hidup buatan manusia, proses mikrobiologi dan keluarankeluaran proses mikro-organisma itu; - Skim, aturan atau kaedah bagi menjalankan perniagaan, melakukan perbuatan-perbuatan mental semata-mata atau bermain apa-apa permainan; - Kaedah-kaedah merawat tubuh manusia atau binatang melalui pembedahan atau terapi, dan kaedah-kaedah diagnosis yang dilakukan kepada tubuh manusia atau binatang. 1.9 Pemfailan Pertama di MyIPO Demi Keselamatan Negara Demi kepentingan dan keselamatan negara, sesiapa yang tinggal atau bermastautin di Malaysia yang ingin memohon paten atau perbaharuan utiliti di luar negara, hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Pendaftar Paten. Walaubagaimanapun, kebenaran bertulis ini tidak perlu jika permohonan telah dibuat di Malaysia selepas 2 bulan. Seksyen 62A: Perlanggaran Seksyen 23A merupakan satu kesalahan dan jika bersabit boleh dikenakan denda tidak lebih daripada lima belas ribu ringgit (RM 15,000.00) atau penjara selama tempoh tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya. 1 0

11 1.10 Tempoh Perlindungan Paten dilindungi selama 20 tahun daripada tarikh pemfailan tertakluk kepada pembayaran fi tahunan. Manakala perbaharuan utiliti dilindungi selama 10 tahun dari tarikh pemfailan dan boleh dilanjutkan selama tahun tertakluk kepada penggunaannya. 2. Panduan Mengisi Borang Permohonan (Borang1) 2.1 Bahagian I: Tajuk Rekacipta Pemohon perlu menyatakan tajuk rekacipta yang dipohon. 2.2 Bahagian II: Pemohon Pemohon perlu menyatakan nama. Nama syarikat atau nama individu atau kedua-duanya sekali boleh digunakan sebagai nama pemohon. 2.3 Bahagian III: Perekacipta Pemohon perlu menyatakan nama perekacipta. Nama syarikat atau pertubuhan tidak boleh digunakan sebagai nama perekacipta. Jika pemohon bukan perekacipta, Statement Justifying the Applicant s Right to the Patent hendaklah dikemukakan. 2.4 Bahagian IV: Ejen atau Wakil Pemohon tempatan perlu menyatakan nama ejen paten berdaftar yang dilantik sekiranya permohonan dibuat melalui ejen paten. Bagi permohonan dari luar negara, setiap permohonan hendaklah melalui ejen paten yang berdaftar di Malaysia. Borang 17 iaitu perlantikan sebagai ejen paten yang mewakili pemohon hendaklah difailkan. 1 1

12 2.5 Bahagian V: Permohonan Terbahagi Sekiranya terdapat lebih daripada satu rekacipta di dalam satu permohonan, pemohon perlu membahagikan permohonan tersebut kepada dua atau lebih permohonan. Setiap permohonan terbahagi adalah layak memperolehi tarikh pemfailan permohonan yang terawal. 2.6 Bahagian VI: Penzahiran yang Diabaikan Sebagai Teknologi Terdahulu Pemohon boleh memohon untuk mengabaikan penzahiran sebagai teknologi terdahulu dengan mengemukakan pengakuan yang berkaitan. Peruntukan ini hanya dibenarkan sekiranya penzahiran rekacipta yang sama berlaku dalam tempoh 1 tahun sebelum tarikh pemfailan di Malaysia. 2.7 Bahagian VII: Tuntutan PrioritI Pemohon boleh membuat tuntutan prioriti ke atas tarikh pemfailan permohonan yang terdahulu. Permohonan yang terdahulu hendaklah difailkan tidak melebihi 12 bulan sebelum tarikh pemfailan permohonan di Malaysia. 2.8 Bahagian VIII: Senarai Semakan Pemohon perlu melengkapkan senarai semakan untuk memastikan borang dan spesifikasi yang hendak difailkan adalah lengkap. 2.9 Bahagian IX: Tandatangan Pemohon atau ejen yang dilantik perlu menandatangani dan menyatakan nama individu yang berkenaan (bukan nama syarikat atau pertubuhan). 1 2

13 3. Spesifikasi Paten 3.1 Perihalan Rekacipta/ inovasi hendaklah dinyatakan dengan jelas dan lengkap bagi membolehkan seseorang yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang teknologi menjalankan pemeriksaan ke atas rekacipta tersebut. Perihalan hendaklah dinyatakan dengan menggunakan turutan tajuk di bawah: (i) Tajuk - Tajuk hendaklah terang dan ringkas bagi menyatakan subject matter berhubung dengan rekacipta/ inovasi dan hendaklah serupa dengan tajuk dalam borang permohonan dan ringkasan (abstrak). (ii) Bidang Teknikal - Ia adalah pernyataan umum menerangkan tentang seni atau teknologi berhubung rekacipta/ inovasi. (iii) Latarbelakang Teknologi - Ia harus mengandungi ringkasan latar belakang teknologi yang diketahui oleh pemohon yang berguna bagi memahami rekacipta/ inovasi tersebut. (iv) Penzahiran Rekacipta - Lazimnya ia mengandungi pernyataan mengenai ciri-ciri yang diperlukan dan alternatif rekacipta serta kelebihan rekacipta/ innovasi terhadap teknologi yang terdahulu. 1 3

14 (v) Contoh Spesifikasi - Termasuklah Penerangan Tentang Lukisan (jika ada) Ia hendaklah mengandungi penerangan tentang mod terbaik bagi pemohon untuk menonjolkan hasil rekacipta, menggunakan contoh yang sesuai dan rujukan gambarajah, sekiranya ada. (vi) Pemakaian dalam Mana-mana Industri Cara bagaimana rekacipta dapat digunakan di industri hendaklah dinyatakan dengan jelas. Lazimnya kepenggunaan di industri adalah jelas dari perihalan rekacipta dan contoh-contoh spesifik. Walau bagaimanapun di dalam kes-kes yang tertentu sebagai contoh rekaciptanya adalah kandungan bahan kimia yang baru, kepenggunaan di industri adalah mungkin tidak jelas. 3.2 Tuntutan Fungsi utama tuntutan adalah untuk menjelaskan skop perlindungan paten. Tuntutan hendaklah jelas, ringkas dan mesti disokong oleh perihalan yang dizahirkan di bahagian penerangan di dalam perihalan paten [Peraturan 13 dan14]. Tuntutan adalah bahagian yang terpenting dari spesifikasi paten dan disebab oleh sifat perundangannya, adalah mungkin yang paling sukar untuk disediakan. Tuntutan boleh dibatalkan sekiranya dideraf terlalu umum menyebabkan ia tidak baru atau tiada langkah merekacipta. Tuntutan juga mungkin dideraf terlalu terhad sehingga mudah bagi pesaing untuk mendapatkan faedah dari rekacipta tersebut tanpa pelanggaran tuntutan. Tuntutan mesti dimulakan pada muka surat baru dan setiap tuntutan hendaklah ditulis sebagai satu ayat. Di mana 1 4

15 bersesuaian, tuntutan harus menerangkan rekacipta/ inovasi terlebih dahulu dengan menyatakan latarbelakang teknologi terdahulu, diikuti oleh bahagian characterizing. Bahagian ini menerangkan tentang ciri-ciri rekacipta/ inovasi yang ingin dilindungi. Setiap ciri-ciri teknikal yang dinyatakan di dalam tuntutan dan diilustrasikan dalam lukisan harus diikuti oleh rujukan angka tanda kurungan. Hanya satu tuntutan dibenarkan di dalam spesifikasi perbaharuan utiliti manakala lebih dari satu tuntutan dibenarkan di dalam spesifikasi paten. Walau bagaimanapun tuntutan-tuntutan di dalam spesifikasi paten hendaklah berkaitan dengan rekacipta yang sama. 3.3 Ringkasan Ringkasan adalah penerangan ringkas mengenai penzahiran yang terkandung di dalam perihalan dan tuntutan. Ringkasan hendaklah dideraf dengan efisyen untuk tujuan carian teknikal. Ia tidak harus mengandungi pernyataan tentang merit atau nilai rekacipta/inovasi [Peraturan 16]. Ringkasan hendaklah dimulakan pada muka surat baru dengan tajuk rekacipta dan seringkas yang mungkin dari perihalan (tidak melebihi dari 150 perkataan). Pemohon harus menyatakan lukisan yang sesuai (jika ada) untuk disertakan bersama ringkasan, seharusnya dalam kurungan di penghujung ringkasan. Setiap ciri-ciri utama yang dinyatakan dalam ringkasan dan diillustrasikan di dalam lukisan hendaklah diikuti oleh angka rujukan di dalam kurungan. PERHATIAN : Sebelum menyediakan perihalan, tuntutan dan lukisan, pemohon adalah dinasihatkan untuk membuat carian ke atas dokumen paten yang terdahulu dan dokumen teknikal di dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan tujuan untuk memperolehi petunjuk tentang kebaharuan rekacipta/ inovasi. 1 5

16 3.4 Keperluan Fizikal dan Istilah Spesifikasi Paten 1. Di bawah adalah ringkasan kepada keperluan fizikal dan istilah berkaitan dengan penyediaan dokumen permohonan paten dan perbaharuan utiliti. 2. Pemohon perlu menggunakan borang rasmi yang disediakan oleh Pejabat Pendaftaran Paten dan pejabat-pejabat cawangan. Sebagai contoh, Permohonan Bagi Pemberian Paten harus menggunakan Borang 1 dan Permohonan bagi Perakuan Perbaharuan Utiliti harus menggunakan Borang Keperluan Fizikal i) Permohonan dan sebarang pernyataan atau dokumen yang disertakan hendaklah difailkan dalam 2 salinan. ii) iii) Semua dokumen permohonan yang dikemukakan hendaklah jelas untuk penghasilan semula melalui fotografi, proses elektrostatik, photo offset dan mikrofilem. Semua helaian hendaklah dipastikan tiada kerosakan atau kesan lipatan dan hanya menggunakan sebelah muka surat sahaja pada setiap helaian. iv) Semua dokumen permohonan hendaklah menggunakan kertas A4 (29.7cm x 21 cm) yang tahan, kuat, putih, licin dan tidak berkilat. v) Dalam keadaan tertentu Pendaftar boleh menerima kertas selain saiz A4. vi) Margin minima bagi helaian adalah 2 cm. 1 6

17 vii) viii) ix) Semua helaian hendaklah dinomborkan pada sebelah atas, tengah helaian berkenaan dalam urutan angka Arab. Teks permohonan tersebut hendaklah dicetak dalam warna hitam yang tidak luntur, sekurang-kurangnya 1.5 ruang baris, tetapi simbol grafik, formula kimia atau matematik dan simbol tertentu dibenarkan. Lukisan dan tulisan tangan juga dibenarkan jika perlu. Dalam permohonan, setiap baris ke lima, setiap helaian perihalan dan tuntutan hendaklah dinomborkan dengan angka Arab di sebelah kiri baris yang berkaitan tetapi di sebelah kanan margin. x) Permohonan dan sebarang pernyataan yang berkaitan atau dokumen hendaklah difailkan dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris. 3.6 Ukuran, Istilah dan Tanda i) Unit berat dan ukuran hendaklah dinyatakan dalam terma sistem metrik. ii) iii) iv) Suhu hendaklah dinyatakan dalam darjah Celsius. Kepadatan hendaklah dinyatakan dalam unit metrik. Bagi kepanasan, tenaga, cahaya, bunyi, kemagnetan, juga formula matematik dan unit elektrikal, undangundang amalan antarabangsa haruslah dilaksanakan. v) Bagi formula bahan kimia, simbol, berat atom, dan formula molekular dalam penggunaan secara umum akan diguna pakai. 1 7

18 vi) vii) Secara umumnya, hanya istilah teknikal tertentu, tanda dan simbol yang diterima umum di dalam bidang yang berkaitan hendaklah digunakan. Istilah dan tanda hendaklah konsisten sepanjang permohonan. 4. Pemeriksaan 4.1 Peringkat Proses Pemeriksaan 1. Terdapat tiga peringkat dalam proses pemeriksaan : (i) Penentuan tarikh pemfailan yang dijalankan oleh pemeriksa formaliti paten selepas permohonan diterima [Seksyen 28]. (ii) Pemeriksaan permulaan dijalankan sekiranya permohonan diberi tarikh pemfailan [Seksyen 29]. (iii) Pemeriksaan substantif dilakukan selepas menerima permohonan untuk pemeriksaan substantif atau substantif diubahsuai dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pemfailan dengan bayaran fi yang ditetapkan [Seksyen 29A, Seksyen 30]. 4.2 Penentuan Tarikh Pemfailan 1. Adalah penting bagi pemohon untuk mendapatkan tarikh pemfailan yang terawal bagi permohonannya. Sebarang penzahiran atau pemfailan permohonan paten yang lain, selepas pemfailan pemohonan beliau, tidak boleh digunakan untuk membatalkan kebaharuan permohonannya. 1 8

19 2. Permohonan akan diberi tarikh pemfailan tertakluk kepada permohonan mengandungi : (i) nama dan alamat pemohon; (ii) nama dan alamat perekacipta; (iii) perihalan; (iv) tuntutan atau tuntutan-tuntutan; dan (v) bayaran fi yang ditetapkan dibuat semasa pemfailan. PERINGATAN: Fi tambahan dikenakan bagi setiap tuntutan yang melebihi 10 [Seksyen 28, Peraturan 25]. 3. Pemohon akan dimaklumkan tentang sebarang pindaan yang perlu dibuat dalam tempoh 3 bulan untuk pembetulan. Pemohon akan diberikan tarikh pemfailan yang baru mengikut tarikh pembetulan yang diterima. 4. Tarikh pemfailan, akan diberi dan Pendaftar Paten akan mengeluarkan Sijil Pemfailan kepada pemohon. 4.3 Pemeriksaan Permulaan 1. Pemeriksaan permulaan akan dijalankan selepas permohonan diberi tarikh pemfailan [Seksyen 29]. 2. Permohonan akan diperiksa bagi memastikan bahawa ia memenuhi keperluan formaliti mengikut Peraturan-Peraturan Paten. Seperti dinyatakan dalam Peraturan 5, 6, 7 (1 ), 8, 9, 11, 18 dan 51 pemeriksaan ini dikaitkan kepada perkara-perkara bukan teknikal seperti pengisian borang dengan lengkap dan betul, penggunaan saiz kertas yang betul, margin yang betul dan dokumen adalah sesuai untuk salinan semula 1 9

20 melalui percetakan atau mikrofilem. Pemohon akan dimaklumkan mengenai sebarang kekurangan atau kesilapan dan diberi tempoh 3 bulan untuk pembetulan [Peraturan 26]. 4.4 Semakan Awam Selepas 18 bulan dari tarikh prioriti atau tarikh pemfailan, permohonan akan dibuka untuk semakan awam dengan bayaran fi yang ditetapkan. Maklumat yang Boleh Disemak Ialah: Nama dan alamat pemohon Nama dan alamat ejen (jika ada) Nombor permohonan Tarikh pemfailan dan maklumat prioriti (jika ada) Spesifikasi permohonan paten termasuk perihalan, tuntutan, lukisan dan ringkasan Sebarang maklumat berkaitan pemohon dan perlesenan (jika ada) Semakan Awam Tidak Dibenarkan Sekiranya: Permohonan ditarikbalik oleh pemohon atau ditolak oleh Pendaftar sebelum tamat tempoh 18 bulan dari tarikh prioriti atau tarikh pemfailan. Pendaftar berpendapat bahawa permohonan mengandungi maklumat yang bertentangan dengan ketenteraman awam dan nilai-nilai moral. Selepas permohonan dibuka untuk semakan awam, pemohon boleh membuat amaran bertulis kepada mana-mana pihak yang telah secara komersil dan industri menggunakan rekacipta tersebut. Pemohon berhak mendapat bayaran gantirugi daripada mana-mana pihak yang telah secara komersial atau industri menggunakan rekacipta tersebut setelah paten diberi geran. 2 0

21 4.5 Permintaan Pemeriksaan Substantif Selepas lulus pemeriksaan permulaan, pemohon boleh memohon pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif hendaklah dibuat oleh pemohon melalui Borang 5 dengan fi yang ditetapkan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pemfailan permohonan [Seksyen 29A dan Peraturan 27]. Permohonan bagi pemeriksaan substantif boleh disertakan dengan maklumat berkaitan dengan apa-apa hasil carian atau pemeriksaan yang dijalankan ke atas permohonan paten luar negara yang ditetapkan. Pemohon digalakkan untuk mengemukakan hasil carian dan pemeriksaan luar negara pada bila-bila masa, dan juga mengemukakan sebarang pindaan dengan mengambil kira perundangan Malaysia [Seksyen 29A (4)]. Di bawah peruntukan Seksyen 29A(8) Akta Paten, tempoh 2 tahun untuk mengemukakan permintaan bagi pemeriksaan substantif tidak boleh dilanjutkan di bawah Seksyen 82. Walau bagaimanapun, di atas permintaan yang dibuat oleh pemohon sebelum tamat tempoh 2 tahun, penangguhan untuk memfailkan permintaan pemeriksaan substantif boleh dibuat dengan mengemukakan Borang 5B [Seksyen 29A(6)]. Tempoh maksima penangguhan yang ditetapkan adalah 5 tahun dari tarikh pemfailan permohonan [Peraturan 27B(2)]. 4.6 Permintaan Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai Bagi permohonan paten yang telah mendapat geran paten luar negara, pemohon boleh meminta pemeriksaan substantif yang diubahsuai dengan mengemukakan Borang 5A dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pemfailan dengan fi yang ditetapkan [Seksyen 29A, Peraturan 27A]. Pemeriksaan substantif yang diubahsuai hendaklah disertakan dengan salinan geran paten luar negara yang 2 1

22 diperakui seperti yang ditetapkan. Jika perlu, ia juga hendaklah disertakan dengan pindaan bagi memastikan permohonan paten di Malaysia adalah mematuhi Akta Paten 1983 [Peraturan 27A(3)]. Di bawah peruntukan Seksyen 29A(8) Akta Paten, tempoh 2 tahun untuk mengemukakan permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuai tidak boleh dilanjutkan di bawah Seksyen 82. Walau bagaimanapun, di atas permintaan yang dibuat oleh pemohon sebelum tamat tempoh 2 tahun, pemohon boleh mengemukakan permohonan penangguhan untuk memfailkan permintaan pemeriksaan substantif yang diubahsuai dengan mengemukakan Borang 5B [Seksyen 29A(6)]. Tempoh maksima penangguhan yang ditetapkan adalah 5 tahun dari tarikh pemfailan permohonan [Peraturan 27B(2)]. 4.7 Pemeriksaan Substantif Di bawah pemeriksaan substantif, permohonan paten/ perbaharuan utiliti akan diperiksa dengan tujuan membuat laporan samada permohonan tersebut mematuhi kehendak Akta dan Peraturan Paten. Carian dibuat untuk perbandingan teknologi terdahulu (prior art) bagi menentukan kebaharuan dan langkah-langkah merekacipta. Pemeriksaan juga dijalankan bagi menentukan perihalan yang lengkap, tuntutan yang jelas dan menepati peraturan-peraturan yang ditetapkan [Seksyen 30 dan Peraturan 27C]. Carian untuk teknologi terdahulu yang dibuat adalah ke atas semua maklumat paten yang diterbitkan dari Malaysia, USA, Jepun, UK, Eropah dan Triti Kerjasama Paten (PCT) yang didapati di Pejabat Pendaftaran Paten. 2 2

23 4.8 Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai Di bawah pemeriksaan substantif yang diubahsuai, pemeriksa melaporkan kesamaan di antara permohonan paten Malaysia dan pemberian paten luar negara. Pemeriksa paten hanya membuat carian lanjutan ke atas dokumen paten Malaysia dan keperluan Akta Paten 1983 [Seksyen 30 dan Peraturan 27D]. 4.9 Laporan Pemeriksaan Substantif atau Substantif yang Diubahsuai Sekiranya pemeriksa mendapati permohonan tidak memenuhi kehendak bagi pemberian paten maka pemohon akan menerima laporan pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang menyatakan kehendak-kehendak yang tidak dipatuhi. Pemohon akan diberi tempoh 3 bulan untuk menjawab laporan tersebut, samada dengan mengemukakan alasan bertulis atau meminda tuntutan yang berkenaan [Seksyen 30 (3), Peraturan 27C (4); 27D (5)] Pemberian Geran Paten atau Perakuan Perbaharuan Utiliti 1. Apabila permohonan mematuhi kehendak Akta dan Peraturan, Pendaftar akan mengeluarkan pemberian geran paten [Seksyen 31] atau perakuan perbaharuan utiliti. 2. Paten memberi hak kepada pemunya ke atas rekaciptanya di Malaysia untuk tempoh 20 tahun dari tarikh pemfailan. Manakala perbaharuan utiliti diberi untuk tempoh 10 tahun dari tarikh pemfailan dan boleh dilanjutkan ke tahun tertakluk kepada penggunaannya. Walaubagaimanapun, paten/ perbaharuan utiliti mestilah diperbaharui setiap tahun mengikut fi yang ditetapkan. 2 3

24 4.11 Carta Aliran Prosedur Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti CARTA ALIRAN PROSEDUR PERMOHONAN PATEN/PERBAHARUAN UTILITI (AKTA PATEN 1983) PERMOHONAN (Borang 1 - RM200)/ (Borang 14 RM100) Lengkap PEMBERIAN TARIKH PEMFAILAN Tidak lengkap Diterima PEMBETULAN (Tempoh diberi 3 bulan) Tidak diterima TIDAK SAH Diterima PEMERIKSAAN PERMULAAN Tidak memenuhi syarat PEMBETULAN (Tempoh diberi 3 bulan) Tidak diterima DITOLAK PERMOHONAN DIBUKA UNTUK PEMERIKSAAN AWAM (18 bulan dari tarikh prioriti atau tarikh pemfailan) PERMINTAAN UNTUK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF/SUBSTANTIF DIUBAHSUAI (Borang 5 - RM700)/ (Borang 5A - RM450) Tiada permintaan DITARIK BALIK Diterima PEMERIKSAAN SUBSTANTIF SIJIL PEMBERIAN PATEN (Sijil - RM150/RM100) PEWARTAAN PEMBETULAN/ HUJAHAN (Tempoh diberi Tidak 3 bulan) mematuhi Akta Tidak diterima DITOLAK RAYUAN DI MAHKAMAH TINGGI (HARTA INTELEK) * Sila rujuk Manual Paten untuk prosedur terperinci. 2 4

25 5. Triti Kerjasama Paten (PCT) 5.1 Pengenalan Malaysia menjadi ahli PCT pada 16 Mei Triti ini yang dimeterai pada Ia terbuka kepada negara-negara anggota Konvensyen Paris bagi Perlindungan Harta Industri (1883). PCT menyediakan satu mekanisma pemfailan permohonan paten antarabangsa untuk memudahkan pemfailan paten di setiap negara ahli PCT. Permohonan PCT boleh difailkan oleh sesiapa yang merupakan warganegara atau residen kepada negara-negara anggota, di Pejabat Paten Nasional negara-negara anggota, atau ke Biro Antarabangsa (IB), WIPO di Geneva, Switzerland. Permohonan Paten antarabangsa seterusnya ini tertakluk kepada carian antarabangsa. Carian ini dijalankan oleh salah satu pejabat paten utama yang dilantik oleh WIPO sebagai Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa (International Searching Authority - ISA). Keputusan carian tersebut mengandungi senarai rujukan dokumentasi yang mungkin mempengaruhi kelayakan mempaten rekacipta yang dipohon dalam permohonan antabangsa. Pada masa yang sama, ISA akan menyediakan pendapat bertulis tentang kelayakan paten bagi rekacipta itu. Maklumat terperinci mengenai PCT boleh didapati daripada laman web WIPO: 2 5

26 5.2 Carta Aliran Permohonan PCT Fail Permohonan Fail Permohonan PCT Bulan ke 12 Laporan Carian Antarabangsa Bulan ke 16 Penerbitan Antarabangsa Bulan ke 18 Permintaan Bagi Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa Bulan ke 22 Laporan Pemeriksaan Permulaan dan Kebolehanpaten Bulan ke 28 Fasa Nasional Bulan ke

27 5.3 Permohonan Antarabangsa PCT Sistem PCT membolehkan pemohon memfailkan satu permohonan paten antarabangsa di Malaysia dan kemudian memilih sebanyak mana negara anggota kepada PCT yang mana pemohon ingin mendapatkan perlindungan. Sistem PCT adalah sistem pemfailan paten, ia bukan sistem pemberian paten. Pemberian paten adalah di bawah bidang kuasa setiap negara anggota. Tiada pemberian paten PCT atau paten antarabangsa diberikan. Di Malaysia, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) bertindak sebagai Pejabat Penerima (Receiving Office). Untuk menerima pemfailan Permohonan Paten mengikut Sistem PCT permohonan PCT hendaklah mengandungi seperti berikut: Permohonan yang dikemukakan di MyIPO hendaklah di dalam Bahasa Inggeris; samada menggunakan borang PCT/RO/101 (3 salinan), atau secara permohonan elektronik (menggunakan perisian PCT-SAFE (WIPO) Perihalan rekacipta bersama tuntutan, ringkasan dan lukisan (jika ada) Fi-fi yang ditetapkan oleh Triti dan MyIPO Sila lawati laman web WIPO bagi maklumat lanjut mengenai perisian PCT-SAFE (WIPO)(http://www.wipo.intpct/en). Borang permohonan boleh diposkan terus kepada MyIPO atau melalui serahan tangan di Ibu Pejabat Kuala Lumpur, atau di mana-mana pejabat cawangan di Sabah atau Sarawak. 2 7

28 5.4 Fi Terdapat tiga fi utama yang mesti dibayar apabila mengemukakan permohonan. Ia adalah fi penghantaran, fi pemfailan antarabangsa dan fi carian. Fi penghantaran adalah bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh MyIPO, fi pemfailan antarabangsa bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh WIPO dan fi carian bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa (ISA). MyIPO menerima fi penghantaran manakala dua fi lain akan dihantar, masing-masing ke WIPO dan ISA. Semua fi hendaklah dibayar dalam Ringgit Malaysia (RM). 5.5 Laporan Carian Antarabangsa ISA akan menjalankan carian untuk memastikan samada rekacipta tersebut baru dan menepati ujian langkah merekacipta. Keputusan ke atas carian antarabangsa dapat membantu pemohon menilai peluang mendapatkan paten di negara-negara di mana pemohon ingin mendapatkan perlindungan patennya kelak. ISA yang diakreditasi oleh MyIPO bagi carian antarabangsa adalah seperti berikut : Pejabat Harta Intelek Korea (KIPO) Pejabat Harta Intelek Australia (IP Australia) Pejabat Paten Eropah (EPO) 5.6 Penerbitan Semua permohonan akan diterbitkan 18 bulan selepas tarikh pemfailan atau tarikh prioriti, jika pemohon membuat tuntutan prioriti. WIPO mengeluarkan jurnal yang dikenali sebagai PCT Gazette, yang diterbit pada setiap minggu. Ia mengandungi halaman ringkasan bagi semua permohonan. PCT Gazette juga boleh diakses di laman web WIPO. 2 8

29 5.7 Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa Pihak Berkuasa Pemeriksaan Permulaan (IPEA) akan melaksanakan pemeriksaan permulaan sekiranya pemohon memilih untuk meminta pemeriksaan permulaan antarabangsa. Pemohon hendaklah mengemukakan permintaan khusus dan hendaklah dikemukakan ke IPEA. IPEA akan mengeluarkan laporan pemeriksaan permulaan yang akan memberi pendapat kepada pemohon sama ada rekaciptanya sesuai untuk pemberian paten. IPEA yang ditentukan oleh MyIPO bagi pemeriksaan permulaan antarabangsa adalah seperti berikut: Pejabat Harta Intelek Korea (KIPO) Pejabat Harta Intelek Australia (IP Australia) Pejabat Paten Eropah (EPO) 5.8 Fasa Nasional Pemohon hendaklah memasuki fasa nasional bagi meneruskan permohonan antarabangsanya secara berasingan pada mana-mana negara-negara anggota PCT. Pemohon diberi tempoh 30 bulan dari tarikh prioriti untuk memasuki fasa nasional di Malaysia. Pemohon hendaklah mengemukakan kepada MyIPO perkara berikut: Satu salinan permohonan antarabangsa dalam Bahasa Inggeris Fi untuk fasa nasional menggunakan Borang 2A Permohonan yang memasuki fasa nasional hendaklah memenuhi syarat-syarat mengikut Akta Paten. Keputusan bagi pemberian paten adalah di bawah bidang kuasa MyIPO. 2 9

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN

CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN 2009 Nota Penerangan B 2009 Nota Penerangan B 2009 Nota Penerangan B 2009 CUKAI PENDAPATAN ORANG PERSEORANGAN (PEMASTAUTIN YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN) Nota Penerangan B 2009 Pindaan Akta Cukai Pendapatan

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 56

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 56 056B.fm Page 1 Tuesday, April 4, 2006 5:26 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 56 AKTA KETERANGAN 1950 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001 Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN

More information

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI

DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 1. PENDAHULUAN Bahagian Pembangunan & Pengurusan Koleksi (BPK) diwujudkan dengan mengikut garis panduan Dasar Pembangunan Koleksi untuk menilai, memantap, mengukuh dan menguruskan

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA POLISI OPERASI FARMASI AMBULATORI (HOSPITAL & KLINIK KESIHATAN) EDISI 1 : 2011 KANDUNGAN i Senarai Kandungan 1 ii Penghargaan 3 iii Prakata

More information

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN

More information

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PANDUAN AMALAN 5S JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan Panduan Amalan 5S ini ialah untuk: 1.1 memberi panduan asas pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti di Jabatan Akauntan Negara Malaysia

More information

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini

More information

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia i Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA

MAJLIS KESELAMATAN NEGARA. ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA ARAHAN No. 20 (SEMAKAN SEMULA) DASAR DAN MEKANISME PENGURUSAN BENCANA NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PRAKATA Susulan daripada kejadian keruntuhan Pangsapuri

More information

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MENJELAJAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA bersama MAIMUNAH Maimunah Aminuddin merupakan seorang pensyarah, penulis terkenal dan perunding di bidang pengurusan sumber manusia. Tajuk buku beliau termasuk: Human

More information

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH

More information

PELAN STRATEGIK 2011-2015

PELAN STRATEGIK 2011-2015 PELAN STRATEGIK 2011-2015 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PELAN STRATEGIK 2011-2015 1Care for 1Malaysia Bahagian Perancangan dan Pembangunan 2011 1 PELAN STRATEGIK 2011-2015 1CARE FOR 1MALAYSIA DITERBIT

More information