Sistem Paten di Malaysia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Sistem Paten di Malaysia"

Transcription

1 Sistem Paten di Malaysia

2 Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di Malaysia 5. Sistem Reka Bentuk Perindustrian di Malaysia 6. Sistem Petunjuk Geografi di Malaysia 7. Sistem Hakcipta di Malaysia 8. Sistem Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu di Malaysia 9. Maklumat Am Mengenai Harta Intelek Penafian Buku panduan ini mengandungi maklumat asas mengenai tajuk yang berkaitan tetapi tidak bermaksud sebagai ganti kepada dokumen atau khidmat nasihat perundangan profesional. Rujukan kepada produk dan perkhidmatan, nama syarikat, pertubuhan dan laman web tidak bermaksud sebarang sokongan atau pengiktirafan oleh MyIPO. Hakcipta MyIPO (2009) Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian penerbitan ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. MyIPO April 2009

3 Panduan Harta Intelek - 3 Sistem Paten di Malaysia Buku panduan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai harta intelek. Penyediaan dokumen ini turut mengambil kira maklum balas yang diterima oleh MyIPO.

4

5 MAKLUMAT AM MENGENAI PATEN 1. Maklumat Am 1.1 Paten 1.2 Perbaharuan Utiliti 1.3 Pemohon 1.4 Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti 1.5 Kepentingan Perlindungan Paten dan Perbaharuan Utiliti 1.6 Kriteria untuk Mendapatkan Paten 1.7 Rekacipta yang Boleh Diberikan Sijil Perakuan Perbaharuan Utiliti 1.8 Rekacipta yang Tidak Boleh Dipatenkan 1.9 Pemfailan Pertama di MyIPO Demi Keselamatan Negara 1.10 Tempoh Perlindungan 2. Panduan Mengisi Borang Permohonan (Borang 1) Bahagian I: Tajuk Rekacipta Bahagian II: Pemohon Bahagian III: Perekacipta Bahagian IV: Ejen atau Wakil Bahagian V: Permohonan Terbahagi Bahagian VI: Penzahiran yang Diabaikan Sebagai Teknologi Terdahulu 2.7 Bahagian VII: Tuntutan Prioriti 2.8 Bahagian VIII: Senarai Semakan 2.9 Bahagian IX: Tandatangan 3. Spesifikasi Paten Perihalan Tuntutan Ringkasan Keperluan Fizikal dan Istilah Spesifikasi Paten Keperluan Fizikal Ukuran, Istilah dan Tanda

6 4. Pemeriksaan 4.1 Peringkat Proses Pemeriksaan 4.2 Penentuan Tarikh Pemfailan 4.3 Pemeriksaan Permulaan 4.4 Semakan Awam 4.5 Permintaan Pemeriksaan Substantif 4.6 Permintaan Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai 4.7 Pemeriksaan Substantif 4.8 Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai 4.9 Laporan Pemeriksaan Substantif atau Substantif yang Diubahsuai 4.10 Pemberian Geran Paten atau Perakuan Perbaharuan Utiliti 4.11 Carta Aliran Prosedur Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti 5. Triti Kerjasama Paten (PCT) 5.1 Pengenalan 5.2 Carta Aliran Permohonan PCT 5.3 Permohonan Antarabangsa PCT 5.4 Fi 5.5 Laporan Carian Antarabangsa 5.6 Penerbitan 5.7 Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa 5.8 Fasa Nasional 6. Fi dan Borang Berkaitan 6.1 Bahagian I 6.2 Bahagian II 6.3 Bahagian III 7. Bayaran bagi Permohonan PCT (Mac 2009) 7.1 Bayaran Transmital 7.2 Bayaran Pemfailan Antarabangsa 7.3 Bayaran Carian 7.4 Dokumen Prioriti 8. Klasifikasi Paten Antarabangsa (IPC) 9. Contoh Borang Permohonan Paten (Borang 1) 10. Pejabat Pendaftaran Paten

7 1. Maklumat Am 1.1 Paten Paten adalah satu hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta, sama ada satu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu, atau pun untuk penyelesaian teknikal bagi sesuatu masalah. Paten dilindungi di bawah Akta Paten 1983 dan perlindungan paten adalah selama 20 tahun dari tarikh pemfailan permohonan. Contoh contoh paten: A storage means for a rainwater harvester system Material handling equipment having lifting, lowering and tipping capabilities Television receiver High reach harvesting pole The new technology of using the water from rainfall for industrial

8 1.2 Perbaharuan Utiliti Perbaharuan utiliti adalah hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta kecil yang tidak memerlukan ujian langkah merekacipta sebagaimana yang diperlukan untuk mendapat paten. Perbaharuan utiliti dilindungi selama 10 tahun dari tarikh pemfailan dan boleh dilanjutkan ke 5+5 tahun, tertakluk kepada penggunaan. Contoh contoh perbaharuan utiliti: An air cinditioning system for a small enclosure Improvement made to a valve box or chamber 1.3 Pemohon Combined toothbrush and tounge cleaner Filter unit for use with washing machines Semua orang boleh mengemukakan permohonan paten ataupun perbaharuan utiliti sama ada secara individu atau secara pemunyaan bersama atau syarikat/organisasi. Pemohon tempatan atau residen di Malaysia boleh memfailkan permohonan paten sendiri atau melantik ejen paten berdaftar yang boleh mewakilinya. Pemohon dari luar negara yang ingin memfailkan permohonan patennya perlulah melantik ejen paten berdaftar di Malaysia untuk mewakilinya.

9 1.4 Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan paten atau perbaharuan utiliti di dalam borang yang telah ditetapkan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Pemohon juga boleh memfailkan permohonan paten atau perbaharuan utiliti secara elektronik melalui laman web MyIPO. Pemeriksaan akan dijalankan oleh pihak MyIPO untuk menentukan sama ada permohonan layak dianugerahkan paten atau tidak berdasarkan syarat-syarat di bawah Akta Paten 1983 dan Peraturan-Peraturan Paten Kepentingan Perlindungan Paten dan Perbaharuan Utiliti Perlindungan paten atau perbaharuan utiliti memberi hak eksklusif kepada pemunya untuk membuat, mengguna atau menjual rekaciptanya di Malaysia. Pemunya paten boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak lain yang melanggar haknya tanpa kebenaran pemunya paten. 1.6 Kriteria untuk Mendapatkan Paten Bagi pemberian paten, suatu rekacipta mestilah : - Baru, iaitu rekacipta itu masih belum dizahirkan kepada orang awam di mana-mana di dunia; - Melibatkan langkah merekacipta yang mana rekacipta itu tidak ketara kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi tersebut; dan - Dapat digunakan dalam mana-mana industri.

10 1.7 Rekacipta yang Boleh Diberikan Sijil Perakuan Perbaharuan Utiliti Untuk mendapat Sijil Perbaharuan Utiliti, sesuatu rekacipta hanya perlu baru dan dapat digunakan dalam mana-mana industri. 1.8 Rekacipta yang Tidak Boleh Dipatenkan - Penemuan, teori-teori saintifik dan kaedah-kaedah matematik; - Varieti tumbuhan atau binatang atau proses yang ada pada dasarnya adalah proses biologi bagi pengeluaran tumbuhan atau binatang, selain daripada mikro organisma hidup buatan manusia, proses mikrobiologi dan keluarankeluaran proses mikro-organisma itu; - Skim, aturan atau kaedah bagi menjalankan perniagaan, melakukan perbuatan-perbuatan mental semata-mata atau bermain apa-apa permainan; - Kaedah-kaedah merawat tubuh manusia atau binatang melalui pembedahan atau terapi, dan kaedah-kaedah diagnosis yang dilakukan kepada tubuh manusia atau binatang. 1.9 Pemfailan Pertama di MyIPO Demi Keselamatan Negara Demi kepentingan dan keselamatan negara, sesiapa yang tinggal atau bermastautin di Malaysia yang ingin memohon paten atau perbaharuan utiliti di luar negara, hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Pendaftar Paten. Walaubagaimanapun, kebenaran bertulis ini tidak perlu jika permohonan telah dibuat di Malaysia selepas 2 bulan. Seksyen 62A: Perlanggaran Seksyen 23A merupakan satu kesalahan dan jika bersabit boleh dikenakan denda tidak lebih daripada lima belas ribu ringgit (RM 15,000.00) atau penjara selama tempoh tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya. 1 0

11 1.10 Tempoh Perlindungan Paten dilindungi selama 20 tahun daripada tarikh pemfailan tertakluk kepada pembayaran fi tahunan. Manakala perbaharuan utiliti dilindungi selama 10 tahun dari tarikh pemfailan dan boleh dilanjutkan selama tahun tertakluk kepada penggunaannya. 2. Panduan Mengisi Borang Permohonan (Borang1) 2.1 Bahagian I: Tajuk Rekacipta Pemohon perlu menyatakan tajuk rekacipta yang dipohon. 2.2 Bahagian II: Pemohon Pemohon perlu menyatakan nama. Nama syarikat atau nama individu atau kedua-duanya sekali boleh digunakan sebagai nama pemohon. 2.3 Bahagian III: Perekacipta Pemohon perlu menyatakan nama perekacipta. Nama syarikat atau pertubuhan tidak boleh digunakan sebagai nama perekacipta. Jika pemohon bukan perekacipta, Statement Justifying the Applicant s Right to the Patent hendaklah dikemukakan. 2.4 Bahagian IV: Ejen atau Wakil Pemohon tempatan perlu menyatakan nama ejen paten berdaftar yang dilantik sekiranya permohonan dibuat melalui ejen paten. Bagi permohonan dari luar negara, setiap permohonan hendaklah melalui ejen paten yang berdaftar di Malaysia. Borang 17 iaitu perlantikan sebagai ejen paten yang mewakili pemohon hendaklah difailkan. 1 1

12 2.5 Bahagian V: Permohonan Terbahagi Sekiranya terdapat lebih daripada satu rekacipta di dalam satu permohonan, pemohon perlu membahagikan permohonan tersebut kepada dua atau lebih permohonan. Setiap permohonan terbahagi adalah layak memperolehi tarikh pemfailan permohonan yang terawal. 2.6 Bahagian VI: Penzahiran yang Diabaikan Sebagai Teknologi Terdahulu Pemohon boleh memohon untuk mengabaikan penzahiran sebagai teknologi terdahulu dengan mengemukakan pengakuan yang berkaitan. Peruntukan ini hanya dibenarkan sekiranya penzahiran rekacipta yang sama berlaku dalam tempoh 1 tahun sebelum tarikh pemfailan di Malaysia. 2.7 Bahagian VII: Tuntutan PrioritI Pemohon boleh membuat tuntutan prioriti ke atas tarikh pemfailan permohonan yang terdahulu. Permohonan yang terdahulu hendaklah difailkan tidak melebihi 12 bulan sebelum tarikh pemfailan permohonan di Malaysia. 2.8 Bahagian VIII: Senarai Semakan Pemohon perlu melengkapkan senarai semakan untuk memastikan borang dan spesifikasi yang hendak difailkan adalah lengkap. 2.9 Bahagian IX: Tandatangan Pemohon atau ejen yang dilantik perlu menandatangani dan menyatakan nama individu yang berkenaan (bukan nama syarikat atau pertubuhan). 1 2

13 3. Spesifikasi Paten 3.1 Perihalan Rekacipta/ inovasi hendaklah dinyatakan dengan jelas dan lengkap bagi membolehkan seseorang yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang teknologi menjalankan pemeriksaan ke atas rekacipta tersebut. Perihalan hendaklah dinyatakan dengan menggunakan turutan tajuk di bawah: (i) Tajuk - Tajuk hendaklah terang dan ringkas bagi menyatakan subject matter berhubung dengan rekacipta/ inovasi dan hendaklah serupa dengan tajuk dalam borang permohonan dan ringkasan (abstrak). (ii) Bidang Teknikal - Ia adalah pernyataan umum menerangkan tentang seni atau teknologi berhubung rekacipta/ inovasi. (iii) Latarbelakang Teknologi - Ia harus mengandungi ringkasan latar belakang teknologi yang diketahui oleh pemohon yang berguna bagi memahami rekacipta/ inovasi tersebut. (iv) Penzahiran Rekacipta - Lazimnya ia mengandungi pernyataan mengenai ciri-ciri yang diperlukan dan alternatif rekacipta serta kelebihan rekacipta/ innovasi terhadap teknologi yang terdahulu. 1 3

14 (v) Contoh Spesifikasi - Termasuklah Penerangan Tentang Lukisan (jika ada) Ia hendaklah mengandungi penerangan tentang mod terbaik bagi pemohon untuk menonjolkan hasil rekacipta, menggunakan contoh yang sesuai dan rujukan gambarajah, sekiranya ada. (vi) Pemakaian dalam Mana-mana Industri Cara bagaimana rekacipta dapat digunakan di industri hendaklah dinyatakan dengan jelas. Lazimnya kepenggunaan di industri adalah jelas dari perihalan rekacipta dan contoh-contoh spesifik. Walau bagaimanapun di dalam kes-kes yang tertentu sebagai contoh rekaciptanya adalah kandungan bahan kimia yang baru, kepenggunaan di industri adalah mungkin tidak jelas. 3.2 Tuntutan Fungsi utama tuntutan adalah untuk menjelaskan skop perlindungan paten. Tuntutan hendaklah jelas, ringkas dan mesti disokong oleh perihalan yang dizahirkan di bahagian penerangan di dalam perihalan paten [Peraturan 13 dan14]. Tuntutan adalah bahagian yang terpenting dari spesifikasi paten dan disebab oleh sifat perundangannya, adalah mungkin yang paling sukar untuk disediakan. Tuntutan boleh dibatalkan sekiranya dideraf terlalu umum menyebabkan ia tidak baru atau tiada langkah merekacipta. Tuntutan juga mungkin dideraf terlalu terhad sehingga mudah bagi pesaing untuk mendapatkan faedah dari rekacipta tersebut tanpa pelanggaran tuntutan. Tuntutan mesti dimulakan pada muka surat baru dan setiap tuntutan hendaklah ditulis sebagai satu ayat. Di mana 1 4

15 bersesuaian, tuntutan harus menerangkan rekacipta/ inovasi terlebih dahulu dengan menyatakan latarbelakang teknologi terdahulu, diikuti oleh bahagian characterizing. Bahagian ini menerangkan tentang ciri-ciri rekacipta/ inovasi yang ingin dilindungi. Setiap ciri-ciri teknikal yang dinyatakan di dalam tuntutan dan diilustrasikan dalam lukisan harus diikuti oleh rujukan angka tanda kurungan. Hanya satu tuntutan dibenarkan di dalam spesifikasi perbaharuan utiliti manakala lebih dari satu tuntutan dibenarkan di dalam spesifikasi paten. Walau bagaimanapun tuntutan-tuntutan di dalam spesifikasi paten hendaklah berkaitan dengan rekacipta yang sama. 3.3 Ringkasan Ringkasan adalah penerangan ringkas mengenai penzahiran yang terkandung di dalam perihalan dan tuntutan. Ringkasan hendaklah dideraf dengan efisyen untuk tujuan carian teknikal. Ia tidak harus mengandungi pernyataan tentang merit atau nilai rekacipta/inovasi [Peraturan 16]. Ringkasan hendaklah dimulakan pada muka surat baru dengan tajuk rekacipta dan seringkas yang mungkin dari perihalan (tidak melebihi dari 150 perkataan). Pemohon harus menyatakan lukisan yang sesuai (jika ada) untuk disertakan bersama ringkasan, seharusnya dalam kurungan di penghujung ringkasan. Setiap ciri-ciri utama yang dinyatakan dalam ringkasan dan diillustrasikan di dalam lukisan hendaklah diikuti oleh angka rujukan di dalam kurungan. PERHATIAN : Sebelum menyediakan perihalan, tuntutan dan lukisan, pemohon adalah dinasihatkan untuk membuat carian ke atas dokumen paten yang terdahulu dan dokumen teknikal di dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan tujuan untuk memperolehi petunjuk tentang kebaharuan rekacipta/ inovasi. 1 5

16 3.4 Keperluan Fizikal dan Istilah Spesifikasi Paten 1. Di bawah adalah ringkasan kepada keperluan fizikal dan istilah berkaitan dengan penyediaan dokumen permohonan paten dan perbaharuan utiliti. 2. Pemohon perlu menggunakan borang rasmi yang disediakan oleh Pejabat Pendaftaran Paten dan pejabat-pejabat cawangan. Sebagai contoh, Permohonan Bagi Pemberian Paten harus menggunakan Borang 1 dan Permohonan bagi Perakuan Perbaharuan Utiliti harus menggunakan Borang Keperluan Fizikal i) Permohonan dan sebarang pernyataan atau dokumen yang disertakan hendaklah difailkan dalam 2 salinan. ii) iii) Semua dokumen permohonan yang dikemukakan hendaklah jelas untuk penghasilan semula melalui fotografi, proses elektrostatik, photo offset dan mikrofilem. Semua helaian hendaklah dipastikan tiada kerosakan atau kesan lipatan dan hanya menggunakan sebelah muka surat sahaja pada setiap helaian. iv) Semua dokumen permohonan hendaklah menggunakan kertas A4 (29.7cm x 21 cm) yang tahan, kuat, putih, licin dan tidak berkilat. v) Dalam keadaan tertentu Pendaftar boleh menerima kertas selain saiz A4. vi) Margin minima bagi helaian adalah 2 cm. 1 6

17 vii) viii) ix) Semua helaian hendaklah dinomborkan pada sebelah atas, tengah helaian berkenaan dalam urutan angka Arab. Teks permohonan tersebut hendaklah dicetak dalam warna hitam yang tidak luntur, sekurang-kurangnya 1.5 ruang baris, tetapi simbol grafik, formula kimia atau matematik dan simbol tertentu dibenarkan. Lukisan dan tulisan tangan juga dibenarkan jika perlu. Dalam permohonan, setiap baris ke lima, setiap helaian perihalan dan tuntutan hendaklah dinomborkan dengan angka Arab di sebelah kiri baris yang berkaitan tetapi di sebelah kanan margin. x) Permohonan dan sebarang pernyataan yang berkaitan atau dokumen hendaklah difailkan dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris. 3.6 Ukuran, Istilah dan Tanda i) Unit berat dan ukuran hendaklah dinyatakan dalam terma sistem metrik. ii) iii) iv) Suhu hendaklah dinyatakan dalam darjah Celsius. Kepadatan hendaklah dinyatakan dalam unit metrik. Bagi kepanasan, tenaga, cahaya, bunyi, kemagnetan, juga formula matematik dan unit elektrikal, undangundang amalan antarabangsa haruslah dilaksanakan. v) Bagi formula bahan kimia, simbol, berat atom, dan formula molekular dalam penggunaan secara umum akan diguna pakai. 1 7

18 vi) vii) Secara umumnya, hanya istilah teknikal tertentu, tanda dan simbol yang diterima umum di dalam bidang yang berkaitan hendaklah digunakan. Istilah dan tanda hendaklah konsisten sepanjang permohonan. 4. Pemeriksaan 4.1 Peringkat Proses Pemeriksaan 1. Terdapat tiga peringkat dalam proses pemeriksaan : (i) Penentuan tarikh pemfailan yang dijalankan oleh pemeriksa formaliti paten selepas permohonan diterima [Seksyen 28]. (ii) Pemeriksaan permulaan dijalankan sekiranya permohonan diberi tarikh pemfailan [Seksyen 29]. (iii) Pemeriksaan substantif dilakukan selepas menerima permohonan untuk pemeriksaan substantif atau substantif diubahsuai dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pemfailan dengan bayaran fi yang ditetapkan [Seksyen 29A, Seksyen 30]. 4.2 Penentuan Tarikh Pemfailan 1. Adalah penting bagi pemohon untuk mendapatkan tarikh pemfailan yang terawal bagi permohonannya. Sebarang penzahiran atau pemfailan permohonan paten yang lain, selepas pemfailan pemohonan beliau, tidak boleh digunakan untuk membatalkan kebaharuan permohonannya. 1 8

19 2. Permohonan akan diberi tarikh pemfailan tertakluk kepada permohonan mengandungi : (i) nama dan alamat pemohon; (ii) nama dan alamat perekacipta; (iii) perihalan; (iv) tuntutan atau tuntutan-tuntutan; dan (v) bayaran fi yang ditetapkan dibuat semasa pemfailan. PERINGATAN: Fi tambahan dikenakan bagi setiap tuntutan yang melebihi 10 [Seksyen 28, Peraturan 25]. 3. Pemohon akan dimaklumkan tentang sebarang pindaan yang perlu dibuat dalam tempoh 3 bulan untuk pembetulan. Pemohon akan diberikan tarikh pemfailan yang baru mengikut tarikh pembetulan yang diterima. 4. Tarikh pemfailan, akan diberi dan Pendaftar Paten akan mengeluarkan Sijil Pemfailan kepada pemohon. 4.3 Pemeriksaan Permulaan 1. Pemeriksaan permulaan akan dijalankan selepas permohonan diberi tarikh pemfailan [Seksyen 29]. 2. Permohonan akan diperiksa bagi memastikan bahawa ia memenuhi keperluan formaliti mengikut Peraturan-Peraturan Paten. Seperti dinyatakan dalam Peraturan 5, 6, 7 (1 ), 8, 9, 11, 18 dan 51 pemeriksaan ini dikaitkan kepada perkara-perkara bukan teknikal seperti pengisian borang dengan lengkap dan betul, penggunaan saiz kertas yang betul, margin yang betul dan dokumen adalah sesuai untuk salinan semula 1 9

20 melalui percetakan atau mikrofilem. Pemohon akan dimaklumkan mengenai sebarang kekurangan atau kesilapan dan diberi tempoh 3 bulan untuk pembetulan [Peraturan 26]. 4.4 Semakan Awam Selepas 18 bulan dari tarikh prioriti atau tarikh pemfailan, permohonan akan dibuka untuk semakan awam dengan bayaran fi yang ditetapkan. Maklumat yang Boleh Disemak Ialah: Nama dan alamat pemohon Nama dan alamat ejen (jika ada) Nombor permohonan Tarikh pemfailan dan maklumat prioriti (jika ada) Spesifikasi permohonan paten termasuk perihalan, tuntutan, lukisan dan ringkasan Sebarang maklumat berkaitan pemohon dan perlesenan (jika ada) Semakan Awam Tidak Dibenarkan Sekiranya: Permohonan ditarikbalik oleh pemohon atau ditolak oleh Pendaftar sebelum tamat tempoh 18 bulan dari tarikh prioriti atau tarikh pemfailan. Pendaftar berpendapat bahawa permohonan mengandungi maklumat yang bertentangan dengan ketenteraman awam dan nilai-nilai moral. Selepas permohonan dibuka untuk semakan awam, pemohon boleh membuat amaran bertulis kepada mana-mana pihak yang telah secara komersil dan industri menggunakan rekacipta tersebut. Pemohon berhak mendapat bayaran gantirugi daripada mana-mana pihak yang telah secara komersial atau industri menggunakan rekacipta tersebut setelah paten diberi geran. 2 0

21 4.5 Permintaan Pemeriksaan Substantif Selepas lulus pemeriksaan permulaan, pemohon boleh memohon pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif hendaklah dibuat oleh pemohon melalui Borang 5 dengan fi yang ditetapkan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pemfailan permohonan [Seksyen 29A dan Peraturan 27]. Permohonan bagi pemeriksaan substantif boleh disertakan dengan maklumat berkaitan dengan apa-apa hasil carian atau pemeriksaan yang dijalankan ke atas permohonan paten luar negara yang ditetapkan. Pemohon digalakkan untuk mengemukakan hasil carian dan pemeriksaan luar negara pada bila-bila masa, dan juga mengemukakan sebarang pindaan dengan mengambil kira perundangan Malaysia [Seksyen 29A (4)]. Di bawah peruntukan Seksyen 29A(8) Akta Paten, tempoh 2 tahun untuk mengemukakan permintaan bagi pemeriksaan substantif tidak boleh dilanjutkan di bawah Seksyen 82. Walau bagaimanapun, di atas permintaan yang dibuat oleh pemohon sebelum tamat tempoh 2 tahun, penangguhan untuk memfailkan permintaan pemeriksaan substantif boleh dibuat dengan mengemukakan Borang 5B [Seksyen 29A(6)]. Tempoh maksima penangguhan yang ditetapkan adalah 5 tahun dari tarikh pemfailan permohonan [Peraturan 27B(2)]. 4.6 Permintaan Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai Bagi permohonan paten yang telah mendapat geran paten luar negara, pemohon boleh meminta pemeriksaan substantif yang diubahsuai dengan mengemukakan Borang 5A dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pemfailan dengan fi yang ditetapkan [Seksyen 29A, Peraturan 27A]. Pemeriksaan substantif yang diubahsuai hendaklah disertakan dengan salinan geran paten luar negara yang 2 1

22 diperakui seperti yang ditetapkan. Jika perlu, ia juga hendaklah disertakan dengan pindaan bagi memastikan permohonan paten di Malaysia adalah mematuhi Akta Paten 1983 [Peraturan 27A(3)]. Di bawah peruntukan Seksyen 29A(8) Akta Paten, tempoh 2 tahun untuk mengemukakan permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuai tidak boleh dilanjutkan di bawah Seksyen 82. Walau bagaimanapun, di atas permintaan yang dibuat oleh pemohon sebelum tamat tempoh 2 tahun, pemohon boleh mengemukakan permohonan penangguhan untuk memfailkan permintaan pemeriksaan substantif yang diubahsuai dengan mengemukakan Borang 5B [Seksyen 29A(6)]. Tempoh maksima penangguhan yang ditetapkan adalah 5 tahun dari tarikh pemfailan permohonan [Peraturan 27B(2)]. 4.7 Pemeriksaan Substantif Di bawah pemeriksaan substantif, permohonan paten/ perbaharuan utiliti akan diperiksa dengan tujuan membuat laporan samada permohonan tersebut mematuhi kehendak Akta dan Peraturan Paten. Carian dibuat untuk perbandingan teknologi terdahulu (prior art) bagi menentukan kebaharuan dan langkah-langkah merekacipta. Pemeriksaan juga dijalankan bagi menentukan perihalan yang lengkap, tuntutan yang jelas dan menepati peraturan-peraturan yang ditetapkan [Seksyen 30 dan Peraturan 27C]. Carian untuk teknologi terdahulu yang dibuat adalah ke atas semua maklumat paten yang diterbitkan dari Malaysia, USA, Jepun, UK, Eropah dan Triti Kerjasama Paten (PCT) yang didapati di Pejabat Pendaftaran Paten. 2 2

23 4.8 Pemeriksaan Substantif yang Diubahsuai Di bawah pemeriksaan substantif yang diubahsuai, pemeriksa melaporkan kesamaan di antara permohonan paten Malaysia dan pemberian paten luar negara. Pemeriksa paten hanya membuat carian lanjutan ke atas dokumen paten Malaysia dan keperluan Akta Paten 1983 [Seksyen 30 dan Peraturan 27D]. 4.9 Laporan Pemeriksaan Substantif atau Substantif yang Diubahsuai Sekiranya pemeriksa mendapati permohonan tidak memenuhi kehendak bagi pemberian paten maka pemohon akan menerima laporan pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang menyatakan kehendak-kehendak yang tidak dipatuhi. Pemohon akan diberi tempoh 3 bulan untuk menjawab laporan tersebut, samada dengan mengemukakan alasan bertulis atau meminda tuntutan yang berkenaan [Seksyen 30 (3), Peraturan 27C (4); 27D (5)] Pemberian Geran Paten atau Perakuan Perbaharuan Utiliti 1. Apabila permohonan mematuhi kehendak Akta dan Peraturan, Pendaftar akan mengeluarkan pemberian geran paten [Seksyen 31] atau perakuan perbaharuan utiliti. 2. Paten memberi hak kepada pemunya ke atas rekaciptanya di Malaysia untuk tempoh 20 tahun dari tarikh pemfailan. Manakala perbaharuan utiliti diberi untuk tempoh 10 tahun dari tarikh pemfailan dan boleh dilanjutkan ke tahun tertakluk kepada penggunaannya. Walaubagaimanapun, paten/ perbaharuan utiliti mestilah diperbaharui setiap tahun mengikut fi yang ditetapkan. 2 3

24 4.11 Carta Aliran Prosedur Permohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti CARTA ALIRAN PROSEDUR PERMOHONAN PATEN/PERBAHARUAN UTILITI (AKTA PATEN 1983) PERMOHONAN (Borang 1 - RM200)/ (Borang 14 RM100) Lengkap PEMBERIAN TARIKH PEMFAILAN Tidak lengkap Diterima PEMBETULAN (Tempoh diberi 3 bulan) Tidak diterima TIDAK SAH Diterima PEMERIKSAAN PERMULAAN Tidak memenuhi syarat PEMBETULAN (Tempoh diberi 3 bulan) Tidak diterima DITOLAK PERMOHONAN DIBUKA UNTUK PEMERIKSAAN AWAM (18 bulan dari tarikh prioriti atau tarikh pemfailan) PERMINTAAN UNTUK PEMERIKSAAN SUBSTANTIF/SUBSTANTIF DIUBAHSUAI (Borang 5 - RM700)/ (Borang 5A - RM450) Tiada permintaan DITARIK BALIK Diterima PEMERIKSAAN SUBSTANTIF SIJIL PEMBERIAN PATEN (Sijil - RM150/RM100) PEWARTAAN PEMBETULAN/ HUJAHAN (Tempoh diberi Tidak 3 bulan) mematuhi Akta Tidak diterima DITOLAK RAYUAN DI MAHKAMAH TINGGI (HARTA INTELEK) * Sila rujuk Manual Paten untuk prosedur terperinci. 2 4

25 5. Triti Kerjasama Paten (PCT) 5.1 Pengenalan Malaysia menjadi ahli PCT pada 16 Mei Triti ini yang dimeterai pada Ia terbuka kepada negara-negara anggota Konvensyen Paris bagi Perlindungan Harta Industri (1883). PCT menyediakan satu mekanisma pemfailan permohonan paten antarabangsa untuk memudahkan pemfailan paten di setiap negara ahli PCT. Permohonan PCT boleh difailkan oleh sesiapa yang merupakan warganegara atau residen kepada negara-negara anggota, di Pejabat Paten Nasional negara-negara anggota, atau ke Biro Antarabangsa (IB), WIPO di Geneva, Switzerland. Permohonan Paten antarabangsa seterusnya ini tertakluk kepada carian antarabangsa. Carian ini dijalankan oleh salah satu pejabat paten utama yang dilantik oleh WIPO sebagai Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa (International Searching Authority - ISA). Keputusan carian tersebut mengandungi senarai rujukan dokumentasi yang mungkin mempengaruhi kelayakan mempaten rekacipta yang dipohon dalam permohonan antabangsa. Pada masa yang sama, ISA akan menyediakan pendapat bertulis tentang kelayakan paten bagi rekacipta itu. Maklumat terperinci mengenai PCT boleh didapati daripada laman web WIPO: 2 5

26 5.2 Carta Aliran Permohonan PCT Fail Permohonan Fail Permohonan PCT Bulan ke 12 Laporan Carian Antarabangsa Bulan ke 16 Penerbitan Antarabangsa Bulan ke 18 Permintaan Bagi Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa Bulan ke 22 Laporan Pemeriksaan Permulaan dan Kebolehanpaten Bulan ke 28 Fasa Nasional Bulan ke

27 5.3 Permohonan Antarabangsa PCT Sistem PCT membolehkan pemohon memfailkan satu permohonan paten antarabangsa di Malaysia dan kemudian memilih sebanyak mana negara anggota kepada PCT yang mana pemohon ingin mendapatkan perlindungan. Sistem PCT adalah sistem pemfailan paten, ia bukan sistem pemberian paten. Pemberian paten adalah di bawah bidang kuasa setiap negara anggota. Tiada pemberian paten PCT atau paten antarabangsa diberikan. Di Malaysia, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) bertindak sebagai Pejabat Penerima (Receiving Office). Untuk menerima pemfailan Permohonan Paten mengikut Sistem PCT permohonan PCT hendaklah mengandungi seperti berikut: Permohonan yang dikemukakan di MyIPO hendaklah di dalam Bahasa Inggeris; samada menggunakan borang PCT/RO/101 (3 salinan), atau secara permohonan elektronik (menggunakan perisian PCT-SAFE (WIPO) Perihalan rekacipta bersama tuntutan, ringkasan dan lukisan (jika ada) Fi-fi yang ditetapkan oleh Triti dan MyIPO Sila lawati laman web WIPO bagi maklumat lanjut mengenai perisian PCT-SAFE (WIPO)( Borang permohonan boleh diposkan terus kepada MyIPO atau melalui serahan tangan di Ibu Pejabat Kuala Lumpur, atau di mana-mana pejabat cawangan di Sabah atau Sarawak. 2 7

28 5.4 Fi Terdapat tiga fi utama yang mesti dibayar apabila mengemukakan permohonan. Ia adalah fi penghantaran, fi pemfailan antarabangsa dan fi carian. Fi penghantaran adalah bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh MyIPO, fi pemfailan antarabangsa bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh WIPO dan fi carian bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa (ISA). MyIPO menerima fi penghantaran manakala dua fi lain akan dihantar, masing-masing ke WIPO dan ISA. Semua fi hendaklah dibayar dalam Ringgit Malaysia (RM). 5.5 Laporan Carian Antarabangsa ISA akan menjalankan carian untuk memastikan samada rekacipta tersebut baru dan menepati ujian langkah merekacipta. Keputusan ke atas carian antarabangsa dapat membantu pemohon menilai peluang mendapatkan paten di negara-negara di mana pemohon ingin mendapatkan perlindungan patennya kelak. ISA yang diakreditasi oleh MyIPO bagi carian antarabangsa adalah seperti berikut : Pejabat Harta Intelek Korea (KIPO) Pejabat Harta Intelek Australia (IP Australia) Pejabat Paten Eropah (EPO) 5.6 Penerbitan Semua permohonan akan diterbitkan 18 bulan selepas tarikh pemfailan atau tarikh prioriti, jika pemohon membuat tuntutan prioriti. WIPO mengeluarkan jurnal yang dikenali sebagai PCT Gazette, yang diterbit pada setiap minggu. Ia mengandungi halaman ringkasan bagi semua permohonan. PCT Gazette juga boleh diakses di laman web WIPO. 2 8

29 5.7 Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa Pihak Berkuasa Pemeriksaan Permulaan (IPEA) akan melaksanakan pemeriksaan permulaan sekiranya pemohon memilih untuk meminta pemeriksaan permulaan antarabangsa. Pemohon hendaklah mengemukakan permintaan khusus dan hendaklah dikemukakan ke IPEA. IPEA akan mengeluarkan laporan pemeriksaan permulaan yang akan memberi pendapat kepada pemohon sama ada rekaciptanya sesuai untuk pemberian paten. IPEA yang ditentukan oleh MyIPO bagi pemeriksaan permulaan antarabangsa adalah seperti berikut: Pejabat Harta Intelek Korea (KIPO) Pejabat Harta Intelek Australia (IP Australia) Pejabat Paten Eropah (EPO) 5.8 Fasa Nasional Pemohon hendaklah memasuki fasa nasional bagi meneruskan permohonan antarabangsanya secara berasingan pada mana-mana negara-negara anggota PCT. Pemohon diberi tempoh 30 bulan dari tarikh prioriti untuk memasuki fasa nasional di Malaysia. Pemohon hendaklah mengemukakan kepada MyIPO perkara berikut: Satu salinan permohonan antarabangsa dalam Bahasa Inggeris Fi untuk fasa nasional menggunakan Borang 2A Permohonan yang memasuki fasa nasional hendaklah memenuhi syarat-syarat mengikut Akta Paten. Keputusan bagi pemberian paten adalah di bawah bidang kuasa MyIPO. 2 9

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions

AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions AmBank/ AmIslamic Bank Credit Card Acquisition Cash Reward Program Terms and Conditions The Program 1. This AmBank / AmIslamic Bank s Credit Card Acquisition Cash Reward Program ("Program") will commence

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions

AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions AmBank / AmBank Islamic Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme Terms and Conditions The Programme 1. This AmBank / AmBank Islamic s Credit Card Acquisition Apply & Get Cash Programme ("Programme")

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out the Amanah Saham Bumiputera (ASB) Loan. Be sure to also read the general terms and conditions. Please seek clarification

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign. Terms and Conditions

Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign. Terms and Conditions Get a Black & Decker Car Vacuum with PB-Petron Visa Gold Credit Card Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 11 April 2016 until 10 August 2016 ( Campaign period ).

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY. STAMP DUTY PAID MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay.

Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. WORLD ENRICH WORLD INFINITE SIGNATURE By invitation only PLATINUM GOLD WORLD PLATINUM Make it easy, make it smart. Choose Smart Pay. Education Medical Purchases Shopping Gadgets Art Vacation You don't

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS These terms and conditions govern the Credit Card issued by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) and the Credit Card has the joint imprint of the

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

Motorcycle Insurance. RHB Insurance Berhad

Motorcycle Insurance. RHB Insurance Berhad PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) RHB Insurance Berhad

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

Presented by: FRO Northern

Presented by: FRO Northern Presented by: FRO Northern SRM e-invoicing 1. FSSO Organization Chart 2. FRO Contact List 3. SRM E-Invoicing Summary 4. Business As Usual (BAU) 5. Document required Contract Payment 6. Storage & Filing

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT

GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT GARIS PANDUAN UNTUK PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2 KE ATAS PERMIT GUIDELINES FOR PAPERLESS PERMIT AND K1/K2 VALIDATION ON PERMIT Page 1 of 1 PERLAKSANAAN PAPERLESS BAGI PERMIT DAN VALIDASI K1/K2

More information

Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign

Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign Terms and Conditions for Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Campaign Campaign Period and Eligibility 1. The Auto BILLPAY RM30 Cash Rebate Enrolment Campaign ( Campaign ) shall commence from 1 September 2015

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate ) available under the CIMB Cash Rebate MasterCard Credit

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

TAX & INVESTMENT REVIEW 2006

TAX & INVESTMENT REVIEW 2006 CPA TAX & INVESTMENT REVIEW 2006 CPA Tax & Investment Review 2006 Copyright 2006 by The Malaysian Institute of Certified Public Accountants All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

More information

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM IMPORTANT Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad is licensed under the Financial

More information

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR POLICY TYPE OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply. THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies. "It is

More information

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period

CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions. 1. The Promotion Period CIMB Bank Kwik Account-Hotlink Promotions ( the Promotion ) Terms and Conditions 1. The Promotion Period 1.1 The Promotion is organized by CIMB Bank Berhad ( Bank ) and Maxis Mobile Services Sdn Bhd (

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR

HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR HONG LEONG BANK BERHAD PERADUAN SWIPE & WIN KAD DEBIT JUNIOR Dikemaskini pada 16 November 2015 Terma & Syarat TEMPOH PERADUAN 1. Peraduan Swipe & Win Kad Debit Junior ( Peraduan ) Hong Leong Bank Berhad

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard

Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard Terms & Conditions Cash Rebate MasterCard 1 July 2015 TERMS & CONDITIONS RELATING TO REBATE AND BENEFITS AVAILABLE UNDER THE CIMB CASH REBATE MASTERCARD CREDIT CARD 1. The cash rebates ( Cash Rebate )

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 65 No. 14 9hb Julai 2012 TAMBAHAN No. 18 PERUNDANGAN Sel. P.U. 72. ENAKMEN LEMBAGA URUS

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

Commercial Service Contract Terms & Conditions

Commercial Service Contract Terms & Conditions MICROSOF T COMPLETE FOR BUSINESS Commercial Service Contract Terms & Conditions BE SURE TO REGISTER YOUR SERVICE CONTRACT ONLINE! In order to maximize Your benefits, please go to https://mybusinessservice.surface.com/

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on you. You are deemed to have accepted these terms and

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Get 100% Cash Back* on your TNB bill when you pay with your American Express Card

Get 100% Cash Back* on your TNB bill when you pay with your American Express Card Get 100% Cash Back* on your TNB bill when you pay with your American Express Card Every RM50 bill payment will entitle you to 1 entry or 10 entries via AutoPay transaction. 1 ENTRY Over-the-counter & Online

More information