KULTÚRA Z POHĽADU SYNKRITICIZMU JOZEF PIAČEK. Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KULTÚRA Z POHĽADU SYNKRITICIZMU JOZEF PIAČEK. Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava"

Transcription

1 oname z :11 KULTÚRA Z POHĽADU SYNKRITICIZMU JOZEF PIAČEK Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava Keywords: syncritical philosophy of culture syncriticism culture transformation of evil into good transformation of ugly to beautiful cultural community image of culture syncritization reculturalisation of the dead Western civilization Filozofia je súčasťou kultúry. Alebo by aspoň mala ňou byť. Od čoho to závisí a čo vyplýva z toho, že ňou je, alebo sa ňou stane? Každý hneď vidí alebo chápe, že to určite bude závisieť prinajmenšom sčasti od toho, čím je sama kultúra, a čím ďalším okrem svojej sebareflexívnosti a kultúrnosti je zasa filozofia. A ako je to s tým, čo budeme počuť alebo čítať v ďalšom? Všetko, čo ďalej budeme počuť/čítať, závisí okrem iného od toho, kým je hovoriaci. Hovoriaci je filozof, čiže človek, ktorý zastáva určitú filozofickú pozíciu, t. j. chce okrem iného, aby jeho hovorenie povedalo niečo celkom určitého tak o filozofii, ako aj o kultúre a o vzťahu alebo vzťahoch medzi filozofiou a kultúrou, napríklad o tom, čo znamená byť časťou niečoho, byť časťou kultúry. Sú tu však aj ďalšie otázky: A dá sa vôbec hovoriť o časti kultúry? Je kultúra členiteľná na časti? Nemalo by sa skôr hovoriť o vrstvách kultúry alebo procesoch, ktoré tvoria kultúru atď.? Od čoho závisí to, ako vidíme kultúru? Ovplyvňuje to, ako vidíme kultúru, to, aká táto kultúra je, alebo aká bude? Zmení sa niečo na kultúre, ak sa zmení naše videnie kultúry? Alebo je kultúra niečo inertné bez ohľadu na to, ako sa ňu dívame? Odpovede na tieto otázky závisia aj od toho, kým sú poslucháči alebo čitatelia, akej sú profesie, aké sú východiská, z ktorých vychádzajú pri hľadaní odpovede. A samozrejme i to, čo hovorí a bude hovoriť hovoriaci v tomto príspevku, stojí na určitých základoch na poznatkoch, názoroch, predstavách, na hodnotách, ktoré zastáva hovoriaci, na jeho túžbach, ak nejaké túžby vôbec má. Pozrime sa na súbor, celok toho všetkého, čo sme naznačili, v príspevku, v ktorom ide o náčrt filozofického pristupovania ku kultúre. Tento celok tu už nejakým spôsobom je, keď o ňom začíname uvažovať a keď o ňom hovoriaci začína hovoriť. Tento celok preto možno označiť ako celok daného. Ak chceme k nemu pristupovať filozoficky, môžeme povedať, že je to celok predfilozoficky daného, ak kulturologicky, tak celok predkulturologicky daného, ak eticky, tak celok predeticky daného, ak sociologicky, tak celok predsociologicky daného, ak religionisticky, celok predreligionisticky daného, ak teologicky, celok predteologicky daného atď. Pre hovoriaceho, ktorý zastáva filozofiu synkriticizmu, je to celok predsynkriticky daného. Pre nás všetkých nech je to trebárs celok predkriticky daného (CPD). Tento návrh vyplýva z predpokladu hovoriaceho, že sa k jeho príspevku pristupuje kriticky, ba v priebehu výkladu čoraz kritickejšie. Synkriticizmus totiž stojí na princípe prajnosti kritickosti vo vzťahu k nemu, žičí túto inakosť druhému, druhej filozofii alebo inej profesii či inému povolaniu. Princíp žičenia inakosti je prvý princíp synkriticizmu. Takto zhruba vyzerá situácia, v ktorej sme sa všetci počúvajúci alebo čítajúci vrátane hovoriacieho ocitli. Nazvime ju výskumná situácia vo vzťahu ku kultúre. Všetci o tejto situácii máme alebo môžeme mať nejakú predstavu, niečo z tejto situácie vyplýva pre všetkých participantov na nej, niečo z toho, čo z nej vyplýva, je nevyhnutné, niečo záväzné a niečo, čo môže závisieť aj od vôle participantov od počúvajúcich/čítajúcich a od hovoriaceho. Z tejto východiskovej výskumnej situácie sme zatiaľ vyzdvihli celok predkriticky daného, ktorého súčasťou je táto situácia sama. Tematizácia výskumnosituačného aspektu CPD tvárou v tvár úlohe skúmať kultúru z pozície filozofie, konkrétne filozofie synkriticistickej,

2 noname 2 z :11 nám otvorila výhľad na participantov hovoriaceho/píšuceho a počúvajúcich/čítajúcich. Zvláštnosťou hovoriaceho a ostatných filozofických participantov v danom kontexte je to, že generujú taký či onaký filozofický obraz kultúry, pričom tieto obrazy sa nemusia a pravdepodobne ani nemôžu absolútne rovnať, ale môžu byť vo väčšom alebo menšom súlade; niektoré momenty týchto obrazov môžu byť logicky kompatibilné, niektoré môžu byť inkompatibilné a o niektorých sa predbežne nedá rozhodnúť ani ich kompatibilita ani ich inkompatibilita. Parafilozofické obrazy kultúry generujú mimofilozofickí účastníci výskumnej situácie. Tieto obrazy môžeme rozčleniť na špeciálnovedné obrazy kultúry a súbor mimovedeckých obrazov kultúry, najmä umelecký obraz kultúry, náboženský obraz kultúry a každodenný obraz kultúry. Z minulosti dodnes pretrvávajú či dokonca sa znovuoživujú mytologické obrazy kultúry, mystické obrazy kultúry a magické obrazy kultúry. Otázka zmysluplnosti a účelnosti znovuoživovania obrazov kultúry vygenerovaných už v praveku by si vyžadovala osobitnú pozornosť. Tu máme priestor len na jej pripomenutie. Načrtnutú topológiu obrazov kultúry by sme mohli ďalej precizovať, čo však nie je vzhľadom na tento príspevok rozhodujúce. Poznamenajme iba to, že tieto obrazy kultúry sa môžu do istej miery a s takou či onakou úspešnosťou zlučovať, napríklad syntetizovať, integrovať a tak ďalej alebo špecifikovať. Napríklad v množine náboženských obrazov kultúry možno vyčleniť obrazy kultúry generované svetovými náboženstvami kresťanstvom, islamom, hinduizmom, judaizmom, buddhizmom, ktoré nie sú vnútorne homogénne, ale ďalej sa členia na podsvetovonáboženské zdroje generovania konkrétnejších náboženských obrazov kultúry. Pokiaľ ide o špeciálnovedné obrazy kultúry, možno vyčleniť možno ešte viac druhov týkajúcich sa tak aplikovaných metód, ako aj záberu vylupujúcemu z totality kultúrnej reality ten či onen aspekt, výrez, rovinu a podobne v súlade s kategóriami intervenujúcimi v jednotlivých vedách. Generovanie obrazov kultúry sa zvyčajne neodohráva v izolovanosti od ostatných prameňov a spôsobov obrazotvorby nad kultúrou. Z hľadiska filozofického pristupovania ku kultúre sa však musíme dlhšie zastaviť pri tematizácii rozdielov. Tematizácie rozdielov čiže diferenciácia a diferencovaný prístup vyplývajú zo základného predpokladu múdrosti, a to z pohľadu akejkoľvek kultúry, či kresťanskej, či hinduistickej atď. Prejavuje sa to jednoznačne v terminológii, kde na strane kresťanského chápania múdrosti pracujeme s (po latinsky vyjadreným) pojmom distinguere alebo distinctio, distinctiones, na strane spomenutého hinduistického chápania múdrosti zasa s pojmom v sanskrte vyjadreným termínom vivéka. Toto rozlišovanie je zakaždým veľmi naliehavé a vážne, pokiaľ ide na jednej strane o vnútorné, svoje, naše a na druhej strane o vonkajšie, ich alebo cudzie. Ale nielen rozlišovanie toho, čo sa označuje slovom naše a slovom cudzie, je dôležité. Naše a cudzie je relatívne vzhľadom na pozíciu, ktorú zaujímame v tej-ktorej náboženskej, vedeckej, filozofickej alebo inej kultúrnej komunite (kultúrnom spoločenstve, cultural community). Rozpoznanie akýchkoľvek rozdielov by nám samozrejme nemalo brániť v zahliadnutí a výskume spoločných momentov, stránok a vôbec štrukturálnych komplexov. Osobitne to platí pre špeciálnovedné a filozofické skúmanie kultúry a výskumnej situácie tohto skúmania. Aj špeciálnovedné aj filozofické prístupy ku kultúre a výskumnej situácii okolo nej majú sebareflexívne zložky, no zatiaľ čo v špeciálnovedných vystupuje sebareflexívnosť skôr v krízových fázach ich skúmania kultúry, vo filozofii alebo filozofiách (filozofémach) je sebareflexívny aspekt systémotvorný. Za najdôležitejšiu úlohu sebareflexívnych zložiek filozofického skúmania kultúry a situácie, v ktorej sa tento výskum odohráva, možno pravdepodobne pokladať rozlíšenie obrazu kultúry a kultúry samej, čiže toho, čoho obraz kultúry je obrazom. Stotožnenie obrazu kultúry s kultúrou má fatálne následky a vedie k veľmi nekultúrnym konzekvenciám prechádzajúcim až do vojnových konfliktov. Tvárou v tvár kardinálnej dištinkcii obraz kultúry x kultúra nám prichodí uvedomiť si v prvom rade odlišný ontologický status týchto entít. Obraz kultúry má inú ontologickú povahu (iný ontologický status) ako kultúra. Úplne primitívne povedané, kultúry je ontologicky viac než jej obrazu. Kultúra vykazuje znaky transcendencie vzhľadom na obraz, ktorý aspoň pri zbežnom pohľade nám prichodí ako úplne

3 oname z :11 imamentný našej mysli. Výskum obrazu kultúry nás však veľmi rýchlo postaví pred úlohu rozhodovať, či obraz kultúry je konštituovaný čisto v aktivitách nášho vedomia, alebo či je výsledkom aj rekonštitúcie predchádzajúcich aktivít generujúcich obraz kultúry. Ďalej, či je vyčerpateľný alebo nevyčerpateľný, otvorený alebo uzavretý, a to bez ohľadu na to, či ide o náboženské, filozofické, teologické atď. obrazy kultúry. Z tézy odlišného ontologické statusu obrazu kultúry a kultúry vyplýva, že aj všetky nálezy získané výskumom obrazu kultúry a kultúry samej sa budú ontologicky diferencovať. Vezmime si povedzme nôž. Nik nepochybuje, že nôž je ontologicky čosi úplne iné ako obraz noža. Ak uvažujeme o ontologickej náplni týchto dvoch entít v kontexte filozofického skúmania kultúry, musíme si popri ontopraxeologických aspektoch noža a obrazu noža uvedomiť nielen to, že nožom sa dá krájať, zatiaľ čo obrazom noža sa krájať nedá, ale aj to, že kultúrnosť oboch entít sa líši. Aby sme však mohli vyčleniť kultúrnu náplň nejakej entity alebo jej kultúrnu zložku, vrstvu a podobne, a to bez ohľadu na to, či pôjde o entitu materiálnej alebo duchovnej povahy, musíme si ujasniť, čo vlastne je samou kultúrou, čo je to byť kultúrny, čo je to kultúrnosť. Prakticky od začiatkov synkriticizmu v druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia sme si kládli otázku filozofického vyčlenenia kultúrneho aspektu alebo kultúrnej vrstvy bytia vrátane bytia materiálnych a duchovných entít. Táto otázka tkvie dokonca priamo v jadre vymedzenia synkriticistickej filozofie, ktorá sa považuje za činnosť objavovania, skúmania, a rozširovania predpokladov premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo a ľudského indivídua na člena kultúrneho spoločenstva. Chápali sme, že spoločnosť a ľudské indivíduum môžu byť, a zväčša aj naozaj sú, entity, ktorých kultúrnosť sa eufemisticky povedané rada skrýva. Otázka znela: čo robí spoločnosť, jej členov, ich materiálne a duchovné činnosti a výtvory týchto činností kultúrnymi? A ak sú kultúrnymi, ako k tomu prišlo? Výchovou? Ak výchovou, tak ako je možné, že je toľko nekultúrnosti okolo nás a v nás? Ako je možné, že mohutná hradba spoločenských inštitúcií nedokáže zabrániť nekultúrnosti, ba nekultúrnosť sa zmocňuje aj povahy a štýlu činnosti týchto inštitúcií samých. Pritom sme nenarážali a nenarážame len na nekultúrnosť (povedzme vulgárnosť ) politikov a politických diskusií, neogabanosť široko uznávaných vodcov (samozrejme nielen vtedy, keď náhodou zostanú zapnuté mikrofóny, ale najmä vtedy, keď sú vypnuté a v súkromí), korupciu, úroveň masmédií, školstva, zdravotníctva, súdnictva, polície, cirkví, nekultúrnosť sexuality, pedofíliu a iné formy perverzity (a to zasa nielen vtedy, keď vyrazia na povrch, ale najmä vtedy, keď sa potajomky odohrávajú tzv. bez vedomia verejnosti), nekultúrnosť postihnutých (útoky na záchranárov, požiarnikov,...), nekultúrnosť reklamy, správania sa za volantom atď. a pod. Povedľa nekultúrnosti mladistvých, ktorá sa vcelku berie vzhľadom na úroveň spoločnosti ako prirodzená, sa stretávame čoraz viac s nekultúrnosťou ľudí strednej a staršej generácie. Narážame však aj na nekultúrnosť (alebo ak chcete, nevychovanosť) nás samých vnútri nás samých, ktorá sa tu nezriedka ukrýva dvojnásobne, nielen pred verejnosťou a blížnymi, ale aj pred nami samými, pred mnou samým alebo pred mnou samou. Tak ako sa prakticky všade a vo všetkom môžeme stretať s nekultúrnosťou, pýtame sa, ako túto situáciu zmeniť teoreticky, ale najmä prakticky. Dá sa to vôbec nejako zmeniť? Foriem alebo druhov vedeckých disciplín, filozofických škôl a smerov a všakovakých aktivít venujúcich sa kultúre v najširšom zmysle slova a zameraných na prekonávanie nekultúrnosti, je možno také isté množstvo ako foriem a druhov nekultúrnosti samej. Ako je teda možné, že nekultúrnosti stále pribúda? Kde sa berie? Takéto alebo podobné otázky stáli pri zrode synkriticizmu, keď sme sa stretávali a vykonávali sme našu meditáciu nahlas na pôde Stáleho seminára Integrácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto otázky sú nepríjemné a nepohodlné pre všetkých zúčastnených, pre tých, ktorí ich vyslovujú i pre tých ktorí ich počúvajú a pre všetkých, ktorí na ne chcú nájsť odpoveď. V našej západnej civilizácii to takto nie je len v našej dobe, ale sledovať to môžeme od čias Sokrata, ktorého tieto otázky stáli život. Nie inak pochodil Ježiš Kristus a množstvo jeho nasledovníkov vo viere alebo v činoch. Ako je teda možné, že nekultúrnosť má stále navrch?

4 noname 4 z :11 Synkriticizmus pri hľadaní odpovede na túto otázku vychádza z hypotézy väčšieho automatizmu na strane zla než na strane dobra. Byť nekultúrny, nevychovaný a pod. je ľahšie, ako byť kultúrny a vychovaný. Nekultúrnosť, nevychovanosť a ich šírenie si nevyžadujú osobitnú aktivitu a osobitné inštitúcie, ani nejaké špeciálne školenia a certifikáty nekultúrnym a nevychovaným sa môže bez problémov stať každý, dokonca takým môže zostať od narodenia, nezriedka bez toho, aby si to ktokoľvek všimol. Prekvapujúcejšie je však to, že k nekultúrnosti dochádza aj úmyselne a s podporou inštitúcií alebo štátu, pozri napríklad právna ochrana pornografie v internete, ale aj v iných verejných oblastiach. Z hľadiska princípu väčšieho stupňa automatizmu na strane nekultúrnosti než na strane kultúrnosti vyplýva, že činnosť šírenia nekultúrnosti je zbytočná, nie je potrebné sa na nej podieľať, zatiaľ čo kultúra, kultúrnosť si vyžadujú našu angažovanosť, zapojenosť do výchovy a sebavýchovy, angažovanosť v poznávaní a pestovaní kultúrnej kompetencie. Kultúrnou kompetenciou pritom rozumieme súbor alebo klaster schopností pretvárať zlo na dobro, škaredé na krásne, menej dobré na lepšie a menej krásne na krajšie. A kultúru považujeme za túto transformačnú činnosť. Výskumu kultúry, kultúrnosti, kultúrnej kompetencie a ich predpokladov sa venujú aj konkrétne špeciálnovedné disciplíny a odvetvia jednak v rámci vlastnej kulturológie, ale aj v celej palete spoločenských a interdisciplinárnych či transdisciplinárnych odborov, počnúc sociológiou, cez psychológiu, edukológiu, etnografické, etnologické, historiografické, medicínske, religionistické, teologické odbory, policajnú vedu až po odbory kombinujúce postupy spoločenských a prírodných vied. Ako je teda možné, že táto kolosálna spoločenská aparatúra a jej praktické výstupy nedokážu zastaviť marazmus našej civilizácie, prakticky možno emfaticky povedané jej smrť, alebo triezvejšie povedané, zánik jej kultúry, kultúrnosti. Dívajúc sa na mŕtve more našej civilizácie a jej smrtonosné účinky na prírodu, iné civilizácie a jej vlastných nositeľov, videlo by sa nám asi najschodnejším rezignovať, uspokojiť sa s tupým nihilizmom alebo negativizmom, utiahnuť sa povedané Patočkovými slovami do mučiarne svojich pracovných izieb, ako to urobil Kierkagaard alebo Nietzsche. Zaiste, je to jedna z možných ciest a z hľadiska princípu vyššieho stupňa automatizmu na strane zla a nekultúrnosti než na strane dobra a kultúrnosti cesta omnoho ľahšia ako vystaviť sa tvárou v tvár smrti našej civilizácie. Naozaj nie je ľahké byť Sokratom alebo Františkom z Assisi. Ak však medzi smrť našej civilizácie a našu tvár vsunieme obrazy vrátane obrazov kultúry, ktorých máme naozaj neúrekom, tak so stratou kontaktu stratíme aj možnosť reálnej premeny nekultúrnej civilizácie na kultúru. K strate možnosti tejto reálnej premeny prichádza v okamihu, keď namiesto činu prichádza k hovoreniu o ňom. Konať čin a hovoriť o konaní činu je taký istý rozdiel ako byť statočným a hovoriť o tom, že som statočný. Exemplárnym príkladom tohto zamieňania si činu s hovorením o ňom je reklamné sebachválenkárstvo. Jedinou možnosťou reálnej premeny sa ukazuje sebapremena, bezdôvodná premena seba samého zo slobodného rozhodnutia. Ten, kto sa totiž dá na cestu sebapremeny, nečaká na to, či sa premenia druhí, či druhí prestanú zabíjať v nejakej cudzej krajine, či druhí prestanú s korupciou, či sa o chudobných postará štát atď. Reálna cesta zastavenia zla je nekonať ho. Prípravy a plány na odstránenie zla vyznievajú pekne a propagandisticky sa výdatne využívajú, ale z filozofického i empirického hľadiska jasne vidno, že sú ľahšie ako prestať s konaním zla. Predsavzatie prestať fajčiť je ontologicky na inom liste než prestať fajčiť. Takýchto príkladov možno uviesť neobmedzený počet. V našej moci je minimálne sebapremena a možnosť nezúčastniť sa na konaní zla, pokiaľ nám zostalo svedomie. Vstúpiť na cestu sebapremeny znamená prestať vsúvať medzi nečin a čin čin alebo činy spostredkujúce, alebo, ak tak robíme, neriediť ďalej naše vnútorné prostredie rozčuľovaním sa na tým, sebaobviňovaním sa a tak ďalej, pretože týmto zrieďovaním vnútorného priestoru nášho života očakávaný čin v podstate iba ďalej odsúvame. Cesta sebapremeny je cesta minimalizácie sprostredkujúcej peny chcení, túžob, nevlastných činov do číreho bytia kultúrnej činnosti čiže pretvárania zlého na dobré atď. Byť činuplný v naznačenom zmysle znamená byť neustále v cieli, brať dosiahnuté ako cieľ. Týmto sa v mŕtvom mori civilizácie vytvárajú ostrovčeky kultúry. Podstatou tejto monadickej kultúrotvorby je

5 oname z :11 nahradzovanie egocentripetálnych aktivít aktivitami egocentrifugálnymi, ktorých súbor tvorí to, čo možno označiť ako deegoizácia. Eventuálna blaženosť sprevádzajúca deegoizáciu je epifenomenálny chyták nášho rozpúšťajúceho sa ega. Synkriticizmus navrhuje rozlišovať blaženosť a zmysluplnosť. Blaženosť je len jedným z možných útvarov alebo procesov zmysluplnosti. Zmysluplnosť kultúrneho ostrovčeka, činuplnej osobnosti spočíva v jeho/jej nevyplnenosti ktorýmkoľvek útvarom referenta slova by. Svet kultúry, nech by bol čo ako fragmentarizovaný na jednotlivé čo ako izolované monády kultúrneho diania, netrpí prítomnosťou referenta by. Elementárnou časticou sveta kultúry je absolútne homogénny, len teoreticky ďalej členiteľný čin. Čin je atóm zmyslu a posledná realita kultúry. Sceľovanie dynamických monád kultúrneho diania tých- ktorých konkrétnych činuplných osobností do kompaktného útvaru kultúry treba prenechať spontánnemu procesu žičenia inakosti. Realita kultúry sa môže dostavovať len ako proces spontánnej harmonizácie autonómnych kultúrnych osobností, a nie ako realizácia sebalepšie skoncipovaných projektov. Preto v základe synkriticistickej koncepcie kultúry je princíp prajnosti alebo žičenia inakosti. Ten je apriórny vzhľadom na logickú kompatibilitu obrazov kultúry. Rekulturalizácia našej civilizácie je schodnejšia, keď k zlaďovaniu očakávaných obrazov kultúry dochádza už na predlogickej úrovni prajnosti, čiže na emocionálnej úrovni, a nečaká sa až na logiku a ich (sc. obrazov) zdôvodňovanie, na úroveň logickú, ktorá otvára polemiku. V polemických diskurzoch totiž intervenuje kategória boja (po grécky: polemos). Emocionálna úroveň zlaďovania obrazov kultúry ponecháva otvorenú možnosť intervencie kategórie lásky (po grécky: agapé). Synkriticistická filozofia kultúry tak otvára výhľad na medzipriestor logickej a emocionálnej úrovne harmonizácie obrazov kultúry, nevylučuje logos, ale ukazuje, že polemizmu sa dá vyhnúť zostupom na emocionálne apriori tak obrazov kultúry, ako aj samých kultúr. Naostatok použitý plurál v spojení so slovom kultúra nie je náhodný, pretože keď si v súlade s princípom inakosti ponecháme otvorené možnosti rôznych obrazov kultúry, veľmi rýchle zistíme, že naša povedzme naša západná kultúra je možno najvyhovujúcejšia potrebám života v podmienkach západnej civilizácie, ale nemusí byť primeraná podmienkam civilizácií mimoeurópskych alebo mimo atlantických. Doc. PhDr. Jozef Piaček, CSc. Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK Gondova Bratislava SR SUMMARY JOZEF PIAČEK Culture in terms of Syncriticism

6 noname 6 z :11 The contribution gives an overview of the basic principles underlying the syncritical philosophy of culture. Syncritical philosophy since its beginnings in the second half of the last century 80th was in principle conceived as a philosophy of culture, and culture was understood by it as the transformation of evil into good, ugly to beautiful, less good to more good or less beautiful to more beautiful. Syncriticism is the activity of detection, investigation and dissemination of the possibilities of conversion of society into the cultural community and the human individual to a member of this community. It is based on the distinction between the image of culture and the culture. The image of culture and culture are considered as entities of distinct ontological nature. It requires the two entities to be syncriticised, i. e. to be put into mutually irreducible relationship. This is the way how to avoid conflicts that could otherwise be caused by cultural reculturalisation of the dead Western civilization.

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS spektrum No. 2., Vol. 1 2013 Sociálnozdravotnícke Vedeckoodborný časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave Obsah čísla: Rómovia a zdravie pohľad na zdravotnú situáciu rómskej menšiny na Slovensku po roku

More information

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva Peter Halama Lucia Adamovová Mária Hatoková Michal Stríženec Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava 2006 Ústav

More information

SLOVENSKÉ DIVADLO REVUE DRAMATICKÝCH UMENÍ

SLOVENSKÉ DIVADLO REVUE DRAMATICKÝCH UMENÍ 1 SLOVENSKÉ DIVADLO REVUE DRAMATICKÝCH UMENÍ Vychádza štyri razy do roka. SLOVENSKÉ DIVADLO Rozširuje, objednávky a predplatné doma prijíma VEDA, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava 45,

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. 26. 11. 2010) Editorky Bronislava Chocholová Anna Ramšáková

VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. 26. 11. 2010) Editorky Bronislava Chocholová Anna Ramšáková VARIA XX Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. 26. 11. 2010) Editorky Bronislava Chocholová Anna Ramšáková Bratislava Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha, 2013 1 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9.

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Theologic-ethical and philosophic-ethical arguments for limited stem cell research. Igor Kišš

Theologic-ethical and philosophic-ethical arguments for limited stem cell research. Igor Kišš Theologic-ethical and philosophic-ethical arguments for limited stem cell research Igor Kišš The Roman Catholic Church, the Orthodox Churches and some Protestant Conservative Churches are strictly critical

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Zborník z 5. ročníka

Zborník z 5. ročníka Zborník z 5. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia 2011 Tri Grácie namaľoval francúzsky portrétista Alexandre-Jean Dubois-Drahonet začiatkom 19. storočia.

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Ročník VII. Číslo 1/2012 ALMANACH Actual Issues in World Economics and Politics Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava

More information

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI MARTIN ŠULÁK a DANIELA ŠMOGROVIČOVÁ Oddelenie biochemickej technológie Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

More information

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

More information

Roč. XVIII. č. 69 EMPATIA BULLETIN

Roč. XVIII. č. 69 EMPATIA BULLETIN Roč. XVIII. č. 69 EMPATIA BULLETIN Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Odbor poradensko-psychologických služieb. Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave.

More information

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING 1/2016 Informačné technológie a knižnice OBSAH CONTENS VYDAVATEĽ: Centrum VTI SR, Bra slava IČO vydavateľa: 00 151 882 marec 2016 ročník 20., vychádza 4x ročne evidenčné číslo: EV 3501/09 publikačné číslo

More information

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Punková modlitba v pravoslavnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej fronte Dnes Punk Prayer in Orthodox cathedral:

More information

Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník vedeckých prác

Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník vedeckých prác Zborník vedeckých prác Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Katedra manažmentu Vydavateľstvo EKONÓM 2007 Zborník vedeckých prác Editori: Ing. Peter Mesároš, PhD.

More information

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY CONTROL OF DECISION-MAKING PROCESS IN PUBLIC SERVICE AS MEANS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Pezinok 2013 Recenzenti: doc. JUDr. Ján Husár, Csc. doc. JUDr. Monika Jurčová,

More information

How to program a MapReduce cluster

How to program a MapReduce cluster How to program a MapReduce cluster TF-IDF step by step Ján Súkeník xsukenik@is.stuba.sk sukenik08@student.fiit.stuba.sk TF-IDF potrebujeme pre každý dokument počet slov frekvenciu každého slova pre každé

More information

INFORMAČNÉ KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ. Zborník štúdií

INFORMAČNÉ KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ. Zborník štúdií INFORMAČNÉ KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Zborník štúdií Bratislava STIMUL 2014 INFORMAČNÉ KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Zborník štúdií Bratislava STIMUL 2014 Informačné kompetencie pre znalostnú

More information

Aṡṭāṅga yoga - Za hranicou fyzickej praxe

Aṡṭāṅga yoga - Za hranicou fyzickej praxe Aṡṭāṅga yoga - Za hranicou fyzickej praxe % % Yogaḥ-cittavṛtti-nirodahaḥ. Joga je zastavenie pohybov mysle. Takto popisuje jogu dielo Yoga Sūtra od Patanjaliho, a dodnes je to podľa mňa najpresnejšia definícia

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca)

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca) MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jakub Kriš Sociológia smradu (Bakalárska diplomová práca) Vedúci práce: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Brno 2011 Prehlasujem, že

More information

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013 University of Economics Prague e Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok Miroslav Titze Abstract Main goal of the paper is discuss

More information

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Ernest Kováč a kolektív Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Asociácia mediátorov Slovenska Bratislava

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

T.L. OSBORN UZDRAVENIE

T.L. OSBORN UZDRAVENIE T.L. OSBORN UZDRAVENIE KŘESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO MILOSŤ T.L. OSBORN UZDRAVENIE HEALING THE SICK Banská Bystrica 2009 ÚVOD Z desiatok tisíc ludí, kterých Pán zázračne uzdravil vďaka našej služ-be vo viac

More information

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Sekcia III Session III 1 Sekcia III Session III Historické

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii

Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii P. HORÒÁK: Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii 34 Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii PAVEL HORÒÁK K ¾ ú è

More information

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA Program stretnutia: 1. Privítanie rodičov 2. Predstavenie účastníkov kurzu a zoznámenie sa 3. Čo je to bilingvizmus? 4. Vysvetlenie odborných pojmov 5. Mýtus alebo pravda

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 1, 2010 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 1, 2010 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 1, 2010 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín Spravodaj c 147 ++++++++++++++++++++ Motto 47: Národ neprestane byť národom, pokým si bude ctiť materinskú reč, pokým bude poznávať dejiny svojho národa, pokým bude mať lásku a aký taký záujem o duchovné

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita VÝSKUME A V IT RIEŠENIACH

Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita VÝSKUME A V IT RIEŠENIACH Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita OTVORENÝ SOFTVÉR VO VZDELÁVANÍ, VÝSKUME A V IT RIEŠENIACH Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2009 2. 5. júla 2009 Žilina, Slovensko

More information

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

KVALITATÍVNY VÝSKUM VO VEREJNOM PRIESTORE

KVALITATÍVNY VÝSKUM VO VEREJNOM PRIESTORE HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 10 (2008) KVALITATÍVNY VÝSKUM VO VEREJNOM PRIESTORE Príspevky zo 7. ãesko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o ãloveku Magda Petrjáno ová, Radomír

More information

SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2012

SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2012 SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2012 Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie 17.-19.9.2012 Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec Editori: Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk Bratislava

More information

Toto sú doterajšie misie JAZDCov C ASOM: PRVÁ MISIA DNI PREDÁTOROV KÓD APOKALYPSY

Toto sú doterajšie misie JAZDCov C ASOM: PRVÁ MISIA DNI PREDÁTOROV KÓD APOKALYPSY ALEX SCARROW v minulosti pracoval ako grafik. Neskôr sa rozhodol tvori počítačové hry. Nakoniec však dospel a stal sa z neho spisovateľ. Napísal niekoľ ko úspešných trilerov a filmových scenárov, ale až

More information

Ľudské práva a dnešok. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave

Ľudské práva a dnešok. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA Ľudské práva a dnešok Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave Bratislava 2010 Ľudské práva a dnešok Medzinárodné

More information

Medzinárodné vzťahy. Journal of International Relations

Medzinárodné vzťahy. Journal of International Relations Medzinárodné vzťahy Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Journal of International Relations

More information

Prednes poézií v multiprekladoch : Naďa Hammarberg (Rúfusova spoločnosť, Štockholm, Švédsko)

Prednes poézií v multiprekladoch : Naďa Hammarberg (Rúfusova spoločnosť, Štockholm, Švédsko) Spravodaj c 112 Motto: Som Slovákom a keby som bol i na Petrovom stolci, vyhlásil by som: Slovákom zostanem. Kardinál Alexander Štefan Rudnay-bernolákovec, ostrihomský arcibiskup pri menovaní za kardinála

More information

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 1, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 1.5.2011, Predregistrácia periodickej tlače na Ministerstve kultúri

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Kaedra operačného výskumu a ekonomerie Fakuly hospodárskej informaiky EU v Braislave a Kaedra ekonomerie Fakuly informaiky a saisiky VŠE v Prahe MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Kaedry

More information

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES Bachelor Thesis Bratislava 2015 Katarína Polievka BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN

More information

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka 79 2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka Materiál určený pre záujemcov o profesionálnu výchovu, profesionálne

More information

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU DVETISÍC SLOV... BAKALÁRSKA PRÁCA

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU DVETISÍC SLOV... BAKALÁRSKA PRÁCA BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU DVETISÍC SLOV... BAKALÁRSKA PRÁCA Bratislava 2011 BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ ZROD A NÁSLEDKY MANIFESTU

More information