DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI"

Transcription

1 DASAR PEMBANGUNAN KOLEKSI 1. PENDAHULUAN Bahagian Pembangunan & Pengurusan Koleksi (BPK) diwujudkan dengan mengikut garis panduan Dasar Pembangunan Koleksi untuk menilai, memantap, mengukuh dan menguruskan koleksi perpustakaan. Dasar ini akan digunakan untuk keseragaman di antara individu yang diberi tanggungjawab di bahagian ini untuk menilai, memantap, mengukuh dan membuat cadangan perolehan bahan melalui bahagian perolehan perpustakaan. Dalam proses menentukan pertumbuhan koleksi yang sistematik demi mencapai matlamat asal BPK, polisi di bahagian ini akan disemak dari masa ke semasa agar selaras dengan program dan keperluan universiti. 2. TUJUAN Tujuan BPK diwujudkan untuk memantap dan mengukuhkan koleksi dengan menyokong dari segi penyediaan koleksi dan maklumat kepada program akademik di universiti ini. Sejajar dengan proses penyebaran maklumat, BPK wajar menyediakan koleksi yang berkualiti untuk dinikmati oleh pelanggan. 3. SKOP Dasar ini merupakan dasar umum kajian, penilaian dan cadangan ke atas bahan koleksi perpustakaan. Ia merangkumi bahan cetak dan bukan cetak. 4. MISI Untuk menyediakan koleksi perpustakaan yang lengkap, sempurna dan terkini yang dapat membantu memberi maklumat dan menyokong proses pengajaran pembelajaran dan penyelidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1

2 5. DASAR UTAMA PEMBANGUNAN KOLEKSI Dasar utama BPK ialah melakukan kajian, penilaian dan cadangan koleksi perpustakaan dengan pertumbuhan koleksi sekurang-kurangnya yang setara atau cepat dari masa ke semasa. 6. KANDUNGAN KOLEKSI Kandungan koleksi yang diambilkira dalam proses penilaian dan pengukuhan adalah bahan cetak dan bahan bukan cetak 7. DEFINISI Bahan Cetak Bahan yang dikeluarkan dalam bentuk cetak sama ada salinan fotokopi yang terang, merangkumi semua bahan monograf yang terdiri daripada buku atau terbitan berkala dan tidak berkala, terbitan bersiri dan sumber media seperti peta, poster, carta, risalah, brosur, pamplet, gambar, lukisan dan kertas muzik Bahan Bukan Cetak Bahan bukan cetak iaitu gabungan bahan multimedia yang terdiri daripada transparensi, slaid, filem gelung, strip, cakera liut, cakera padat, pita, video, pita audio dan pangkalan data atas talian. Proses ini disokong oleh projektor, pemain cakera, pita, komputer dan perisian program semasa proses penggunaannya. 2 1 Kamus Bahasa Malaysia.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,1985,98 2 Prytherch, Raymond John, Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management, compiled by Ray Prytherch, Gower Pulshing:England,2005,

3 7.3 Memantapkan Koleksi Bermaksud menambahkan koleksi dalam bidang yang sedia ada Mengukuhkan Koleksi Meneguhkan atau menjadikan lebih kukuh koleksi koleksi yang berkaitan program yang ditawarkan di universiti Berkualiti Isi kandungan bahan berkaitan dengan silibus atau kursus yang ditawarkan Senarai bahan yang dicadangkan oleh penyelaras dan pensyarah Bahan digunakan oleh pengguna Keadaan bahan yang sempurna dan bermutu Lengkap Koleksi yang meliputi semua bidang program dan pengetahuan am Terkini Koleksi yang diterbitkan pada tahun terkini dan 5 tahun terkebelakang Menyediakan bahan yang mengandungi maklumat yang diperkatakan umum Yang paling kini, terbaru. 7 3 Kamus Bahasa Malaysia.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,1985,290 4 Ibid., Prytherch, Raymond John, Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management, compiled by Ray Prytherch, Gower Pulshing:England,2005, Kamus Bahasa Malaysia.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,1985,923 7 Ibid.,

4 8. OBJEKTIF 8.1 Mengenalpasti kekukuhan koleksi dalam bidang-bidang yang relevan untuk menyokong keperluan rujukan, penyelidikan dan pembelajaran 8.2 Menyediakan maklumat koleksi yang terkini setara dengan perkembangan teknologi maklumat. 8.3 Mengkaji keperluan pelanggan dari segi keperluan koleksi 8.4 Memantapkan koleksi yangs sedia ada. 9. TANGGUNGJAWAB 9.1 Pustakawan BPK bertanggungjawab membuat cadangan untuk perolehan bahan. 9.2 Pustakawan Bahagian Perolehan (BPO) bertanggungjawab menilai bahan untuk dibeli. 9.3 Pustakawan BPK bertanggungjawab membuat penilaian koleksi yang sedia ada. 9.4 Pustakawan BPK bertanggungjawab untuk mengkaji, mengawal dan menyelenggara bahan supaya pertumbuhan bahan sentiasa meningkat 10. STRATEGI Pembangunan koleksi dilakukan dengan cara membuat kajian melalui: Kaedah soal selidik pengguna perpustakaan mengenai koleksi yang disediakan Membuat kajian dengan cara menilai hasil lawatan, kursus, seminar, latihan yang dihadiri Membuat kajian pengukuhan koleksi dengan membuat perbandingan nisbah pelajar dengan jumlah koleksi yang disediakan. 4

5 10.4 Menilai statistik rujukan pelanggan di perpustakaan Membuat pengesanan bahan untuk memantapkan koleksi yang sedia ada. 11. TAHAP KOLEKSI Ahli profesional perpustakaan perlu meneliti dan menilai bidang yang bersesuaian dengan program dan kursus yang ditawarkan di UPSI. Penilaian terhadap koleksi hendaklah dibuat semasa menentukan tahap koleksi sekarang dan masa akan datang. Garis panduan ini yang diubahsuai dari Library of Congress boleh digunapakai dalam membangunkan koleksi perpustakaan. Definisi umum tahap koleksi adalah seperti berikut: 11.1 Comprehensive level a) Koleksi idaman perpustakaan iaitu yang merangkumi semua karya yang berkaitan dengan bidang perkara Research level a) Koleksi yang merangkumi bahan terbitan lama yang diperlukan untuk penulisan disertasi dan penyelidikan bebas. b) Bahan laporan, penemuan baru, keputusan eksperimen saintifik dan maklumat lain yang berguna untuk penyelidikan seperti karya rujukan utama, bahan monograf yang meluas, bahan terbitan bersiri yang menyeluruh, serta perkhidmatan indeks dan abstrak dalam sesuatu bidang berkenaan Study level a) Koleksi karya yang membantu kursus/program yang ditawarkan seperti buku, karya penulis untuk subjek berkaitan, karya penulis-penulis lain, jurnal yang berkaitan, bahan rujukan dan bibliografi yang berkaitan. 5

6 11.4 Basic level a) Koleksi terkini seperti kamus subjek utama, ensiklopedia, bibliografi dan jurnal Minimal level a) Bidang matapelajaran di mana pemilihan akan dibuat melebihi karya asas. 12. GARIS PIAWAIAN 12.1 Perpustakaan akan menggunapakai garis piawaian berikut: Untuk membangunkan koleksi yang membantu kurikulum dan ko-kurikulum kursus/program di UPSI Memastikan sekurang-kurangnya 80% judul yang dicadangkan dalam senarai rujukan ada di perpustakaan. Daripada senarai tersebut sekurang-kurangnya 3 naskah bahan akan dibeli untuk 100 full time equivalent (FTE) student atau mana yang bersesuaian Memastikan perolehan judul-judul lain yang lebih meluas yang bersangkutan dengan pengajaran dan pembelajaran kursus/program akademik Cuba untuk memperolehi format bahan yang berbagai berdasarkan kursus/program yang ditawarkan Menyediakan kemudahan secara dalaman atau dari sumber luar untuk aktiviti baikpulih dan pemuliharaan bahan Memastikan jumlah bahan adalah sesuai dengan jumlah pelajar dan saiz kursus/program yang ditawarkan. Untuk pengguna yang melebihi 1,000 FTE jumlah asas koleksi ialah sebanyak 85,000 naskah Cuba untuk mencapai pertumbuhan sekurang-kurangnya sebanyak 5% setiap tahun sekiranya jumlah koleksi berada pada tahap kurang dari tahap asas yang 6

7 dicadangkan iaitu 40,000 naskah untuk 1,000 orang pelajar Formula Piawaian Untuk mencapai keperluan tersebut di atas, satu formula yang didasarkan kepada piawaian oleh Association of College Libraries (ACRL) American Library Association (ALA) akan digunakan. Bahan Bercetak Koleksi asas 85,000 naskah Untuk setiap ahli fakulti 100 naskah Untuk setiap pelajar sepenuh masa 15 naskah Untuk setiap program major/minor (ijazah) 350 naskah Untuk setiap program pasca siswazah (MA shj.) 6,000 naskah Untuk setiap program pasca siswazah (MA dan PhD.) 3,000 naskah Untuk keperluan tahun ke 6 (ijazah) 6,000 naskah Untuk setiap bidang kedoktoran 25,000 naskah Angka tersebut di atas hendaklah dikira secara menyeluruh. Satu naskah dianggap sebagai satu unit secara fizikal yang telah dicetak atau diterbitkan semula secara bertaip atau tulis tangan, terkandung dalam satu jilidan atau folio, berkulit keras atau tidak, telah dikatalog, dikelaskan atau dihitung secara hitung panjang atau berdasarkan jumlah gelung yang ada. Bahan Multimedia Bahan multimedia termasuk pita audio dan video akan dikira sebagai 1 1. Filem gelung, perisian komputer, peta akan dikira sebagai 1 1 manakala slaid dikira sebagai

8 13. KRITERIA UMUM PENILAIAN BAHAN Kriteria yang akan dipakai oleh pustakawan BPK sewaktu menilai sesuatu bahan adalah seperti berikut: 13.1 Kesesuaian bahan dengan kegunaan pelajar, pensyarah dan kakitangan 13.2 Kesesuaian bahan dengan keperluan penyelidikan pelajar, pensyarah dan kakitangan 13.3 Kesesuaian mengikut program atau kursus yang akan ditawarkan 13.4 Kekuatan atau kelemahan koleksi dalam sesuatu bidang / subjek 13.5 Tahap kualiti yang tinggi pada kandungan, format dan nilai kesusasteraan 13.6 Kekukuhan bahan dari segi penggunaan pengguna 13.7 Kekukuhan bahan dari segi pemilikan koleksi 13.8 Kekinian dan kesesuaian bahan dari segi masa 13.9 Mengambil kira adanya bahan di perpustakaan lain sekiranya bahan tersebut amat mahal dan bahan terlalu khusus dalam sesuatu bidang Mengambil kira koleksi yang dibina di perpustakaan lain 14. KRITERIA PENILAIAN DAN PENYEMAKAN BAHAN 14.1 Piawaian yang digunakan Penilaian dan penyemakan semua bahan adalah diubahsuai daripada piawai yang digunakan oleh American Library Association (ALA) dan Association of College Libraries (ACL). Ia akan digunapakai dalam mengenalpasti tahap koleksi sedia ada dan kesesuaiannya dengan bidang subjek dan aktiviti koleksi semasa. 8

9 14.2 Maklumbalas dari pelanggan Untuk mendapat input yang baik dan berkesan, pustakawan BPK boleh mendapat pandangan dari kakitangan akademik serta pelanggan perpustakaan untuk mencadangkan bahan yang perlu ada di perpustakaan Sumber rujukan Oleh kerana perpustakaan jarang dapat memeriksa dan menilai bahan sebagaimana yang diinginkan, peralatan lain seperti Global Books in Print, bibliografi, pangkalan data atas talian, katalog penerbit, indeks, senarai perolehan dan ulasan buku akan digunapakai bagi menilai sesuatu judul. 15. PENILAIAN KOLEKSI Untuk memantapkan koleksi perpustakaan, pustakawan BPK hendaklah melakukan penilaian berdasarkan: 15.1 Kajian terhadap program universiti Pustakawan BPK hendaklah sentiasa mengambil tahu dan peka terhadap sebarang program yang akan ditawarkan oleh universiti dari masa ke semasa Pustakawan BPK perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan setiap fakulti untuk mengetahui perkembangan kurikulum pada setiap fakulti Kajian keperluan pengguna Pustakawan BPK hendaklah membuat kajian atau tinjauan terhadap pengguna perpustakaan mengenai koleksi yang diperlukan oleh mereka Tinjauan atau kajian boleh diadakan melalui cara mengedarkan borang soal selidik, temuramah, temubual, 9

10 pemerhatian, menyediakan peti cadangan dan penyelidikan Kajian keperluan pengguna perlu diadakan sekurangkurangnya dua kali setahun atau lebih kerap. Laporan hendaklah dikeluarkan setiap kali kajian dijalankan Cadangan pelanggan Pustakawan BPK perlu mendapat tindakbalas dari pelanggan sama ada secara manual atau atas talian Pustakawan BPK hendaklah mengambil tindakan yang cepat sekiranya cadangan yang dikeluarkan oleh pelanggan adalah mustahak atau bersesuaian dengan keadaan Untuk memudahkan lagi mendapat cadangan dari pelanggan, perpustakaan hendaklah memaklumkan dan menyediakan ruangan cadangan secara atas talian bagi memudahkan pelanggan menghantar cadangan Tinjauan koleksi sedia ada Pustakawan BPK hendaklah memperuntukkan masa untuk meninjau koleksi yang sedia ada untuk memantapkan lagi perpustakaan Pustakawan perlu mempunyai data atau statistik bahan yang ada dalam koleksi Pembahagian jumlah koleksi bagi setiap program juga perlu diambilkira untuk mengkaji kekukuhan koleksi. Pustakawan perlu mempunyai statistik jumlah koleksi mengikut program dengan nisbah pelajar bagi program berkenaan. Pustakawan perlu mendapatkan statistik jumlah pelajar mengikut program dari bahagian akademik. 10

11 Selain itu, penggunaan bahan koleksi perlu disemak untuk mengetahui sejauh mana koleksi perpustakaan digunakan Permohonan pengguna ke pusat sumber atau perpustakaan lain Permohonan untuk membuat rujukan di tempat lain perlu diambil kira Kajian hendaklah dilakukan dengan mengedarkan borang soalselidik. 16. AKTIVITI PENGURUSAN KOLEKSI Aktiviti pengurusan koleksi adalah: Penyemakan Stok Tujuan Memastikan keadaan koleksi berada dalam keadaan yang sempurna dan tidak mengalami cacat fizikal Pelaksanaan penyemakan stok Dilakukan setiap cuti semester Dilakukan oleh BPK Kriteria Bahan rosak ringan dan bahan rosak berat.(rujuk AK baikpulih bahan) 16.2 Pengambilan Stok Tujuan Mengira jumlah koleksi di atas rak Mengira jumlah koleksi mengikut bidang Mengetahui jumlah koleksi yang hilang Mengetahui kekerapan pinjaman bahan Mengetahui kekinian koleksi 11

12 Pelaksanaan pengiraan stok Dilakukan setiap 5 tahun sekali Dilakukan semasa cuti semester Kriteria Koleksi di atas rak Buku di bilik stek Koleksi monograf, koleksi sumber media dan koleksi terbitan bersiri Hapus Kira Bahan Tujuan Mengeluarkan buku yang tidak sesuai diletakkan di atas rak untuk proses pelupusan Pelaksanaan hapus kira bahan Dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali Kriteria Bahan koleksi yang jarang atau tidak digunakan Bahan rosak yang masih boleh digunakan tetapi kos pembaikan lebih tinggi dari kos gentian Kebanyakan mukasurat bahan telah hilang dan sukar untuk mendapatkan naskah lain untuk salinan gentian Pilih buang Tujuan Memilih dan mengeluarkan dari penggunaan Penilaian semula bahan secara berkala hendaklah dilaksanakan setiap dua tahun. Bahan- bahan yang akan dipilihbuang dan dihapuskira termasuklah bahan yang sudah tidak lagi berkaitan dari segi isi kandungan dan fakta, edisi lama, set yang tidak mencukupi, jurnal- jurnal yang tidak lengkap dan tidak diindeks, bahan yang jumlahnya banyak serta bahan yang sudah rosak teruk. 12

13 Prosedur Prosedur pilihbuang hendaklah mengikut kriteria dalam dasar pelupusan. Lain- lain kriteria yang digunakan sewaktu penilaian semula ialah kriteria - kriteria yang dinyatakan dalam kriteria umum penilaian di atas. Penekanan kepada faktor masa dan kekinian hendaklah diutamakan. Sekiranya terdapat keraguan, maklumbalas dari kakitangan akademik hendaklah diberikan perhatian sebelum sesuatu keputusan diambil. Walau bagaimanapun Pustakawan Bahagian Pembangunan Koleksi mempunyai hak untuk membuat keputusan muktamad Jilid bahan Tujuan Semua koleksi perpustakaan yang mempunyai frekuansi akan dijilid supaya klien mudah merujuk kepada isu terkebelakang. Bahan-bahan perpustakaan yang akan dijilid adalah bahan terbitan bersiri, keratan akhbar, kertas peperiksaan, kertas seminar dan kertas laporan. Prosedur Proses penjilidan adalah mengikut peraturan penjilidan dengan mengisi borang penjilidan yang disediakan. Tempoh menjilid bahan mestilah tidak melebihi dari sebulan. Proses penjilidan bahan akan dilakukan pada masa cuti semester untuk mengelakkan bahan yang dikehendaki tidak dapat diperolehi oleh klien. Peraturan Semua bahan yang dijilid hendaklah menggunakan kulit tebal dari jenis violin atau vakrum untuk mendapat kualiti yang baik. Tulisan pada bahan jilid hendaklah bertinta emas supaya senang dibaca dan kemas. Setiap isu 13

14 atau frekuansi yang dijilid hendaklah tidak melebihi 5 inci tebal. Tulisan pada tulang belakang jilidan hendaklah standard pada setiap bahan Pemuliharaan Adalah menjadi tanggungjawab pustakawan bahagian pembangunan koleksi untuk memantau koleksi supaya berada dalam keadaan terkawal dan sempurna. Mana-mana bahan perpustakaan yang berada dalam keadaan uzur atau tidak sempurna, perlu dibuat pemuliharaan dengan segera Bahan-bahan yang perlu dibuat pemuliharaan adalah bahan cetak dan juga bahan media. Proses untuk pemuliharaan bahan perlu diberi perhatian serius kerana proses ini mengambil masa yang lama. Pustakawan pembangunan koleksi perlu mengenalpasti jumlah koleksi yang akan dipulihara untuk menyediakan peruntukan Baikpulih bahan Baikpulih bahan perlu dilakukan kepada semua bahan perpustakaan supaya bahan yang dirujuk oleh klien berada dalam keadaan baik. Adalah menjadi tugas pustakawan pengurusan koleksi untuk menyemak bahan koleksi untuk mengetahui keadaan bahan. Penyemakan bahan yang rosak boleh juga dilakukan oleh pembantu dan pembantu am rendah semasa menyusun buku di rak. Penyemakan bahan koleksi perlu dilakukan setiap tiga bulan untuk mengawal koleksi supaya berada dalam keadaan baik dan sempurna. 14

15 Peraturan Proses baik pulih bahan akan dibahagikan kepada tiga kategori iaitu ringan, sederhana dan berat. Mana-mana buku yang mengalami kerosakan ringan akan dibaiki oleh kakitangan perpustakaan sendiri dan mana-mana bahan yang mengalami kerosakan berat, perlu dihantar ke kedai untuk dibaikpulih. Kesemua status buku yang dihantar keluar perlu dimaklukan kepada unit katalog untuk proses makluman status bahan kepada klien perpustakaan Penyediaan indeks dan abstrak Pustakawan pengurusan koleksi perlu memastikan indeks dan abstrak bahan-bahan yang dipilih disediakan untuk klien. Proses mengindeks dan mengabstrak perlu dilakukan oleh bahagian yang mengeluarkan bahan tersebut Brosur dan panduan bahan Setiap jenis bahan yang terdapat dalam koleksi perpustakaan perlu dipromosikan dengan brosur sebagai hebahan kepada klien. Dengan cara ini, penggunaan koleksi tersebut akan meningkat atau sekurangkurangnya dapat memberi pengetahuan kepada klien yang mungkin tidak mengetahui mengenai koleksi yang terdapat dalam perpustakaan. Setiap bahagian adalah perlu menyediakan brosur masing-masing. 15

16 16.10 Pendigitalan bahan koleksi Adalah menjadi tanggungjawab pustakawan pembangunan koleksi merancang dan memastikan bahan koleksi yang terpilih didigitalkan agar selaras dengan perkembangan teknologi imejan masa kini. 17. PENGUKUHAN KOLEKSI Pengukuhan bahan koleksi akan dititik beratkan kepada bahan cetak dan bahan bukan cetak. 18. PENGUKUHAN BAHAN CETAK Pengukuhan bahan cetak akan berdasarkan kepada proses-proses penilaian, pemilihan, pembelian, pengawalan dan kajian yang akan dilakukan dari masa ke semasa. Proses-proses ini akan sentiasa disemak untuk memastikan tahap pengukuhan koleksi sentiasa bergerak secara praktikal atau luar biasa Pengukuhan sumber elektronik. Sumber elektronik dirujuk kepada sebarang bentuk bahan yang boleh digunakan melalui sistem komputer. Sumber elektronik ini termasuklah data atas talian dan data elektronik dalam format fizikal misalnya Cd-ROM dan disket. Kesemua bahan elektronik yang terdapat dalam perpustakaan mestilah melalui proses pembelian atau dapatan yang betul iaitu mengikut prosedur. Dasar pengukuhan bahan elektronik di perpustakaan adalah dititik beratkan kepada penjagaan dan pengawasan oleh kakitangan untuk memastikan keadaan bahan sentiasa baik dan dapat berfungsi dengan betul Skop sumber elektronik. 16

17 Selain bahan eletronik dalam bentuk fizikal, perpustakaan boleh juga mempunyai bahan dalam bentuk pangkalan data. Bahan dalam pangkalan data diuruskan oleh kakitangan perpustakaan yang diberi tanggungjawab mengendalikan sistem dalam perpustakaan. Selain I tu juga, bahan elektronik boleh diperolehi dari pangkalan data lain secara percuma misalnya menerusi laman web yang ditawarkan dalam Internet. Pemilihan subjek atau perkara untuk sumber elektronik mestilah mengikut subjek yang bersesuaian dan selaras dengan penawaran kursus di universiti Antaramuka sumber elektronik perpustakaan. Perpustakaan perlu mempunyai antaramuka untuk menyatakan koleksi yang terdapat dalam perpustakaan. Format untuk menyimpan sumber elektronik mestilah diwakili dengan format semasa iaitu antaramuka, pautan kepada rangkaian lain untuk menyokong proses penyelidikan yang dikehendaki. Sumber elektronik hendaklah meliputi bahan AV, bahan cetak, imej dan peta. 19. HADIAH DAN SUMBANGAN Perpustakaan akan menerima bahan hadiah dan sumbangan dalam bentuk material dan wang bagi pembelian bahan tanpa sebarang syarat. Kriteria di bawah turut digunakan untuk bahan-bahan yang didermakan kepada perpustakaan: 19.1 Bahan yang diterima oleh perpustakaan akan dinilai sama seperti bahan baru yang akan dibeli melalui prosidur biasa Bahan hendaklah boleh diintegrasi dengan koleksi sedia ada dan tidak memerlukan kemudahan tambahan, pengawalan atau gunatenaga. 17

18 19.3 Bahan yang menambah kepada koleksi sedia ada tidak akan diterima 19.4 Nilai sumbangan hendaklah dibandingkan dengan adanya ruang penyimpanan dan kos memproses bahan tersebut 19.5 Perpustakaan mempunyai hak untuk menyimpan atau melupuskan bahan atas budi bicara sendiri 19.6 Langganan bahan terbitan bersiri akan diterima jika ia memenuhi keperluan sesuatu bidang atau subjek dan 19.7 Bahan terbitan bersiri retrospektif akan diterima jika ia mengisi kekosongan dalam koleksi secara keseluruhannya. 20. PERTUKARAN Perpustakaan hanya akan bersetuju terhadap sebarang pertukaran sekirannya ia memenuhi Syarat-syarat Am Pemilihan Bahan. Untuk tujuan ini perpustakaan akan membuat pertukaran (daripada sumber yang berkenaan) untuk dihantar kepada institusi atau perpustakaan berkenaan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Hadiah dan Pertukaran Bahan Bahan Tajaan Komersial Bahan yang ditaja secara komersial akan diterima jika ia memenuhi kriteria di bawah: Ia menambah atau memperkaya koleksi Ia memenuhi piawaian yang sama dengan bahan yang dibeli Kadar iklan tidak dititikberatkan (hanya pada tahap minimum) 18

19 21. TARIKH KUATKUASA Dasar Pembangunan Koleksi ini diluluskan dan berkuatkuasa pada 01 hb. Januari 2001 Diluluskan oleh : (ZAHARIAH MOHAMED SHAHAROON) Ketua Pustakawan Universiti Pendidikan Sultan Idris 19

20 21 JENIS KOLEKSI 21.1 MONOGRAF Satu naskah yang secara sistematik dan terperinci dengan satu subjek atau kelas subjek-subjek. Termasuk monograf bersiri dengan judul kolektif dan sumber-sumber rujukan KRITERIA PEMILIHAN BAHAN MONOGRAF Kriteria dibawah akan digunapakai sebagai tambahan kepada kriteria umum pemiliha Penilaian : 1) Ulasan positif daripada media atau agen pengulas 2) Kewibawaan penulis dalam bidang berkenaan 3) Kewibawaan penerbit; 4) Jika harga bahan melebihi RM senaskah sokongan dari Ketua Bahagian, Unit, Dekan atau Pustakawan hendaklah diambil kira; 5) Bahan dalam Bahasa Melayu hendaklah mendapat penekanan yang lebih; 6) Bahan bahan yang menjadi minat pelajar dan mengandungi isu-isu semasa; 7) Judul yang ditulis oleh kakitangan UPSI; 8) Judul yang melengkapi satu siri; 9) Judul adalah edisi terbaru, semakan atau cetakan semula; dan 10) Kualiti penerbitan semula bagi judul yang mempunyai illustrasi. BUKU KULIT NIPIS 1) Bahan yang hanya terdapat dalam kulitnipis tetapi memenuhi kriteria 20

21 penilaian akan dibeli; 2) Sekurang-kurangnya satu naskah judul berkulit keras akan dibeli bagi judul yang mungkin akan kerap diperlukan; 3) Jika terdapat perbezaan harga yang agak nyata diantara edisi kulit keras dan kulit nipis sedangkan bahan tidak begitu diperlukan atau jika diperlukan hanya untuk satu jangkamasa yang singkat sahaja, pembelian satu naskah edisi kulit nipis adalah dicadangkan; dan 4) Apabila naskah kulit keras tiada lagi dalam penerbitan perpustakaan akan secara otomatik membeli naskah kulit nipis. KOLEKSI RUJUKAN Bahan rujukan dari semua jenis dipilih berdasarkan kepada kriteria umum. Penilaian untuk lain-lain kriteria adalah seperti berikut: Ensiklopedia Seharusnya terdiri daripada edisi terkini yang bersesuaian dengan taraf perpustakaan universiti. Termasuk karya umum tahap universiti, ensiklopedia, bahasa dan subjek yang berkaitan dengan kurikulum. Judul yang melebihi dari 3 tahun harus diganti dengan edisi yang baru. Kamus Kamus hendaklah terdiri dari yang terbaik bagi orang dewasa dan tahap universiti termasuk kamus bahasa utama dunia, kamus bidang subjek, tisaurus dan sinonim. Hendaklah dikemaskini selalu. Naskah yang outdated lebih dari 5 tahun hendaklah diganti dengan yang terbaharu. Handbook Handbook dalam kebanyakan bidang subjek yang ditawarkan di universiti hendaklah dibeli. Indeks dan Abstrak 21

22 Pembelian indeks dan abstrak hendaklah mengambil kira adanya bahan berkaitan di perpustakaan atau boleh diperolehi melalui sistem perbekalan penerbitan. Bibliografi Termasuklah dalam pilihan ialah bibliografi yang umum dan kebangsaan. Penekanan harus diletakkan kepada bibliograpi yang umum dan dapat memberikan akses kepada bidang subjek yang utama. Bibliografi harus dipilih bukan hanya kerana kandungan subjek dan kepentingan tetapi penekanan yang berpatutan harus diberikan kepada corak bahan yang dinyatakan. Bahan bibliografi ini mesti ada dalam perpustakaan atau boleh diperolehi melalui sistem pembekalan penerbitan. Direktori Termasuk direktori semasa berbentuk umum, berkaitan sesuatu subjek, dan biografi. Panduan Termasuk panduan utama dan menyeluruh kepada bidang subjek, penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris serta teknik penulisan bersesuaian dengan taraf Universiti. Sumber Statistik Termasuk sumber statistik yang luas, panduan serta indeks yang berkaitan dengan pendidikan dan Malaysia secara keseluruhannya Koleksi Pelbagai Lain-lain koleksi yang sepatutnya dimasukkan kepada koleksi rujukan selari dengan keperluan pengguna, dengan syarat bahan tersebut dianggap bersesuaian dengan perpustakaan Universiti dan boleh diperolehi dengan peruntukan kewangan sedia ada. Bukan Fiksyen Bahan monograf yang tidak termasuk dibawah rujukan, fiksyen atau terbitan bersiri dianggap sebagai Bukan Fiksyen 22

23 Brosur dan risalah Brosur dan risalah terkini yang diperlukan seharusnya termasuk dalam koleksi Tesis dan dissertasi Adalah menjadi tanggungjawab semua kakitangan dan pelajar untuk mengemukakan apa sahaja bentuk penulisan bahan bercetak yang ditulis atau dikarang sewaktu bekerja atau belajar di UPSI tanpa bayaran. Ini termasuklah tesis, dissertasi, kertas projek, kertas kerja seminar, laporan penyelidikan dan gubahan lagu yang mempunyai kaitan dengan UPSI, kakitangan atau pelajarnya yang ditulis atau dikarang oleh orang lain juga hendaklah dibeli Fiksyen Suatu koleksi asas novel, karya klasik dan separa klasik berkaitan dengan Kesusasteraan Melayu yang tidak termasuk dalam program atau subjek yang ditawarkan akan disimpan. Bahan popular dan berbentuk rekreasi juga dimasukkan untuk memenuhi keperluan minat membaca pengguna. Ini termasuklah karya-karya penulis yang pernah memenangi anugerah kesusasteraan seperti Anugerah Negara dan SEA Writers Award. Terbitan Bersiri Terbitan bersiri merupakan karya yang diterbitkan secara berkala dan mempunyai rujukan susunan nombor yang berturutan dan akan disambung penerbitannya. Ini termasuklah jurnal, majalah, akhbar, memoir dna kertas seminar. Tidak dimasukkan ialah penerbitan monograf dalam bentuk siri yang mempunyai judul berlainan dan bahan yang dianggap sebagai sumber rujukan. Semua terbitan bersiri akan dinilai setiap tahun dan penilaian akan dibuat berdasarkan kriteria dibawah. 1. Berdasarkan naskah contoh, isi kandungan, artikel pilihan dan ulasan 2. Ketepatan fakta, isi kandungan dan objektif yang nyata 23

24 3. Bahan dalam Bahasa Melayu menjadi pilihan 4. Isi kandungan yang menitikberatkan isu-isu tempatan 5. Judul baru hendaklah mengambil kira koleksi Universiti lain 6. Judul baru hendaklah mengambil kira judul lain subjek yang sama 7. Judul tambahan tidak akan dilanggan SUMBER MEDIA / MULTIMEDIA Bahan - bahan Multimedia atau alat pandang dengar adalah seperti pita audio, pita visual, slaid, film strip, transparensi, photo, carta dan lain- lain. Kualiti aspek teknologi adalah berdasarkan kepada kesan penggunaannya. Bahan- bahan bukan cetak akan dipesan secara on a preview basis dan dinilai sebelum keputusan memesan / membeli dibuat. Bahan yang sama tidak akan dibeli. Bahan yang memerlukan pembelian perkakasan sampingan khusus yang tiada di UPSI tidak akan dibeli. Dalam membangunkan koleksi dan penyalinan semula bahan perpustakaan akan melaksanakan aktiviti berkenaan selaras dengan Akta Hakcipta yang berkuatkuasa. KRITERIA PEMILIHAN BAHAN SUMBER MEDIA / MULTIMEDIA Berasaskan kepada prinsip - prinsip yang sama dengan buku, bahan multimedia hendaklah mengambil kira aspek kualiti warna, sound track, 24

25 format, ulasan dsb. Berikut disenaraikan kriteria umum penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pemilihan bahan multimedia:- 1. Isi kandungan bahan hendaklah menyokong penuh kurikulum atau mempunyai potensi untuk digunakan dalam lebih dari satu bidang atau program 2. Isi kandungan subjek, penghuraian dan persembahan terutamanya pada bahagian yang khusus hendaklah pada aras yang bersesuaian 3. Kewibawaan penerbit atau pengeluar 4. Kualiti warna, bunyi, kesinambungan, imej dll. 5. Kekinian bahan 6. Kos efektif jika dibandingkan dengan format bercetak jika ada 7. Kemudahan untuk preview atau mempunyai ulasan 8. Bahan dalam Bahasa Melayu menjadi keutamaan kecuali aspek Bahasa yang menjadi asas program berkenaan 9. Ketahanan bahan 10. Kesesuaian digunakan dalam subjek berkenaan dan 11. Jika ada unsur - unsur komersial hanya pada tahap yang rendah dan tidak mengganggu penumpuan pada aspek isi kandungan atau tema boleh diterima. KOLEKSI KHUSUS Koleksi Perpustakaan UPSI antara lain mengandungi beberapa koleksi khusus yang tidak digolongkan dalam koleksi sedia ada. Diantara koleksi berkenaan ialah:- KOLEKSI PENDIDIKAN MALAYSIA Perpustakaan akan berusaha untuk menjadi pelopor dalam menyimpan koleksi yang berkaitan dengan Pendidikan di Malaysia. Ini termasuklah buku, artikel, kertas persidangan / seminar/ bengkel, memorandum, srikular, keratan akhbar, dll. TESIS / DISERTASI 25

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK 1. LATARBELAKANG 1.1 Dasar pembelian bahan-bahan bercetak dan bukan bercetak disediakan bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

DEVELOPMENT OF SCHEDULING SYSTEM FOR STAMPING DIE PRODUCTION USING SIMULATION DISPATCH APPROACH

DEVELOPMENT OF SCHEDULING SYSTEM FOR STAMPING DIE PRODUCTION USING SIMULATION DISPATCH APPROACH DEVELOPMENT OF SCHEDULING SYSTEM FOR STAMPING DIE PRODUCTION USING SIMULATION DISPATCH APPROACH By CHEW CHEE LEONG Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfilment of the Requirements

More information

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR

WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR WOODEN FURNITURE PURCHASING SYSTEM NOR ASIKIN BINTI OTHMAN BASIR A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology ( Software Engineering)

More information

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tuan Syarifah Atifah Binti Tuan Mat Zin*, Normaslina Binti Jamil,

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL KOMPUTER MUDAH ALIH CHROMEBOOK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2013 Programme Management Office (Inisiatif ICT) GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PERALATAN MAKMAL

More information

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION (GSM) KIT FOR VEHICLE S ALARM SYSTEM NIK MOHD KHAIRULFAHMI BIN NIK MAT This report is submitted in partial fulfillment of requirements for the award of Bachelor of

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK

GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK i GSM BASED HOME SECURITY SYSTEM CHENG KAR LOCK This report is submitted in partial of the requirement for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Telecommunication Electronics) With Honours Faculty

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS)

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) PENGENALAN KEPADA KOMPUTER KURSUS AUTOMASI PEJABAT (ASAS) Disediakan oleh Unit Latihan, Penerbitan dan Audio Visual Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Kesihatan Malaysia Apa itu Komputer?

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Beriltizam untuk mengekalkan STATUS SWAAKREDITASI 28 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2015 Apakah Maksud SWAAKREDITASI? Satu status yang melayakkan sesebuah Universiti mengakreditasi sendiri

More information

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT i CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL)

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia MARCH,

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information