POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková

Size: px
Start display at page:

Download "POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková"

Transcription

1 POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Department of Nursing, Jessenius Medical Faculty in Martin, Comenius University in Bratislava Abstrakt Cieľ práce: Konceptuálna analýza pojmov a meracích nástrojov súvisiacich s funkčným stavom, dizabilitou a vykonávaním sebaobsluţných aktivít denného ţivota pre potreby geriatrickej a ošetrovateľskej praxe. Východiská: V starostlivosti o seniorov a pacientov s chronickou chorobou je dôleţité posudzovanie funkčného stavu a schopnosť ţiť samostatne vo svojej domácnosti a v komunite. Základné aktivity denného ţivota (bazálne ADL, BADL) informujú o schopnosti byť nezávislý pri hygiene, obliekaní, jedení, vyprázdňovaní, presune/pohybe. Inštrumentálne aktivity (IADL) vypovedajú o komplexných a zloţitejších sebaobsluţných aktivitách. Metódy: Literárny prehľad, analýza, syntéza, komparácia dokumentov. Analýza: Objektívne dáta získané pouţitím indexov ADL pomôţu pri plánovaní individualizovanej rehabilitačnej a ošetrovateľskej starostlivosti. K najčastejšie pouţívaným a univerzálnym patria indexy ADL podľa Barthel, Katz posudzujúce BADL a Lawton-Brody pre zloţitejšie IADL. Včasná detekcia rizikových faktorov a špecifické intervencie môţu redukovať funkčnú dizabilitu a závislosť pacienta na pomôcke či osobe. Závery: Indexy ADL sú v procese ošetrovateľskej diagnostiky univerzálne pouţiteľné, multidisciplinárne a akceptabilné v klinickej praxi, avšak pri dodrţaní podmienok administrácie. Dôleţité je ich seriózne pouţívanie v klinickej praxi a výcvik posudzovateľa. Kľúčové slová: kvalita ţivota, funkčný stav/hodnotenie, dizabilita, sebaopatera, aktivity denného ţivota. Abstract Aim of work: Analyze of concept functional status/assesment, disability, self-care, ADLs and assessment tools in gerontology and nursing care. Background: The assessment of functional status/adls is important when caring for older adults or chronically ill patients. Normal aging changes, worsening chronic illness, and hospitalization can contribute to a decline in the ability to perform tasks necessary to live independently in the community. The Basic ADLs measure the most elementary aspects of self-care including the ability to independently bathe, dress, move, toilet and feed. The Instrumental ADLs evaluate the ability of the client to perform more complex daily tasks such as taking medicine, shopping, preparing meals. Methods: The following methods were employed in the work search for the literature, analysis, synthesis, comparison of dokuments. Analysis: The information from a functional assessment can provide objective data to assist with targeting individualized rehabilitation needs or to care plan (for nursing care or home-maker services). The Barthel Index of ADLs measures functional independence in personal care and mobility; it was developed to monitor performance in long-term hospital patients before and after treatment and to indicate the amount of nursing care needed. The Katz Index of ADLs is the most appropriate instrument to assess functional status as a measurement of the client s ability to perform ADLs independently. It was developed to measure the physical functioning of elderly and chronically ill patients. The Lawton IADLs is an appropriate instrument to assess independent living skills. These Ošetřovatelství a porodní asistence 24

2 skills are considered more complex than the BADLs. The instrument is most useful for identifying how a person is functioning at the presenttime, and to identify improvement or deterioration over time. The early detection of such risk factors for functional decline, coupled with specific interventions, may help reduce dependency and functional disability. Conclusion: The instruments is most effectively used among older adults in a variety of care settings. It is important to use tools ADLs seriously by professionals. Key words: quality of life, functional status/assesment, disability, self-care, activities daily living. Úvod Problematika chronických chorôb so svojimi následkami pre spoločnosť i jednotlivca, je v popredí celosvetového záujmu profesionálov z rôznych oblastí ľudskej činnosti (liečebnopreventívna, ošetrovateľská, psychologická, sociálna, legislatívna). Progresivita chronickej choroby vedie k vývoju funkčnej dizability a invalidity, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje celkovú kvalitu ţivota jednotlivca v oblasti fyzickej i psychosociálnej. Parametre funkčného poškodenia sa dajú ovplyvniť včasnou diagnostikou a vhodne volenou komplexnou farmakologickou i nefarmakologickou liečbou. Jej stratégie sa posúvajú od eliminácie choroby k udrţaniu prijateľnej úrovne funkčného stavu. Aj v oblasti ošetrovateľského posudzovania a diagnostiky sa venuje pozornosť pouţívaniu štandardnej terminológie a meracím nástrojom (generickým i špecifickým), ktoré môţu objektivizovať klinický nález a predikovať zmenu funkčného stavu. Cieľ a metodika Bibliografický prieskum zameriavame na vyhľadanie a zhromaţdenie relevantných domácich a zahraničných bibliografických dokumentov 1 so zadaním uvedených kľúčových slov týkajúcich sa pouţívaných konceptov a meracích nástrojov k problematike aktivít denného ţivota. Získanú retrospektívnu výberovú rešerš (roky ) z oblasti ošetrovateľstva, gerontológie/geriatrie, fyzio/ergoterapie analyzujeme a komparujeme jednotlivé koncepty s cieľom zadefinovať ich pouţívanie v klinickej praxi a prezentovať pôvodné autorské informácie k nástrojom indexom ADL so zameraním na ich originálne verzie. Obsah Koncepty funkčný stav (FS, functional status) a funkčné hodnotenie (functional assessment) sú zadefinované najmä pre potreby geriatrickej a rehabilitačnej praxe (fyzio/ergoterapie). Funkčný stav je viacrozmerná veličina a zahŕňa hodnotenie zdravotného stavu (fyzického, psychického a sociálneho) v kontexte s hodnotením vonkajšieho prostredia, pričom najviac metód hodnotí oblasť fyzickej diazbility, ktorá významne ovplyvňuje celkové schopnosti 1 Printové, plnotextové monografické a časopisecké dokumenty slovenské, české. Elektronické databázy: MEDLINE na platforme PubMed, The Hartford Institute for Geriatric Nursing (materiály podporujúce prax zaloţenú na dôkazoch, databáza nástrojov pre komplexné posudzovanie FS seniorov), The Quality of Life Instruments Database (ProQolid), The University of Iowa (Iowa Geriatric Education Center, databáza Geriatric Assessment Tools). Ošetřovatelství a porodní asistence 25

3 jednotlivca/pacienta (Takáč, 2003, s. 189). Chronická progresívna choroba vyúsťuje obvykle do stavu telesného postihnutia fyzickej dizability, ktorá predstavuje nedostatok (deficit) aţ trvalú stratu určitých funkcií; je súčasťou a výsledným stavom chorôb rôznych systémov tela, napr. muskuloskeletálneho, kardiovaskulárneho, respiračného, neuromuskulárneho (Helander et al., 1989, s. 19). Znamená obmedzenie, nespôsobilosť, neschopnosť vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, ktorý je povaţovaný za normálny pre človeka; neschopnosť na úrovni jednotlivca, tela ako celku (obmedzená schopnosť presunu, nutnosť pouţitia kompenzačnej pomôcky (Bornman, 2004, s. 185). V reumatologickej praxi sa pouţíva koncept funkčnej dizability. Definuje sa ako kaţdé obmedzenie alebo nedostatočná schopnosť vykonávať denné aktivity a pracovnú činnosť beţným spôsobom alebo v normálnom rozsahu beţnom pre človeka (Rovenský et al., 2001, s. 1419), spôsobuje neschopnosť udrţať prevádzku domácnosti, zvyšuje závislosť na pomôcke, rodine a/alebo opatrovateľovi. Sebaopatera ako jeden z ošetrovateľských fenoménov je predmetom záujmu ošetrovateľských teórií, klasifikačných systémov, ošetrovateľských plánov a podporných programov pre jednotlivca, rodinu alebo komunitu s dlhodobou starostlivosťou. V najširšom slova zmysle je súčasťou denného ţivota a starostlivosti o svoje zdravie, zahŕňajúc aj starostlivosť o svoje deti, rodinu, priateľov a iných vo svojom blízkom okolí a lokálnej komunite; saturáciu psychických a sociálnych potrieb (Department of Health, 2006); prevenciu chorôb (menej závaţných i chronických) a úrazov, správne uţívanie medikamentov a udrţanie/prinavrátenie zdravia/ pohody po prekonaní akútnej choroby alebo po prepustení z nemocnice (Brock, Dost, 2005, s. 1). Ošetrovateľská diagnóza Deficit sebaopatery (so špecifikáciou oblasti a funkčnej úrovne) je v ošetrovateľskej praxi frekventovanou diagnostickou kategóriou a práca D. E. Orem (2001) nám umoţňuje bliţšie pochopiť model sebaopatery ako špecifickej paradigmy ošetrovateľstva. Súčasťou sesterského posúdenia zdravotného (funkčného) stavu pacienta je posudzovanie aktivít denného života (ADŢ; activities daily living, ADL). Označujú sa ako rutinné aktivity, ktoré vykonáva jednotlivec pre seba samého v priebehu dňa (v zmysle sebaobsluhy a sebestačnosti). Súčasťou ţivota a návykov sa stávajú v priebehu sociálneho učenia a vyjadrujú individualitu jednotlivca. Vo svojej podstate zodpovedajú základným biologickým potrebám a počas ontogenetického vývinu sa mení miera participácie jednotlivca pri ich uspokojovaní (Fitzpatrick, Wallace, 2006, s. 3; Ţiaková et al., 2009, s. 14). Chronické choroby 2 si vyţadujú opakované meranie a hodnotenie FS (IGEC, 2010). Súčasťou komplexného hodnotenia pacienta sú okrem iných metód zberu dát aj reliabilné a validné meracie nástroje rôzne indexy ADL s prihliadnutím na ich benefity či limitácie. Kvantifikujú a objektivizujú funkčný potenciál v ADL, odhaľujú ťaţkosti jednotlivca a vytvárajú časový priestor na vykonanie cielených intervencií za účelom prevencie funkčnej dekompenzácie. Indexy ADL majú podobu štruktúrovaného rozhovoru s viac či menej špecifikovanými poloţkami rôzneho počtu a ich výsledné skóre pomáha kategorizovať pacientov pre potreby praxe podľa miery závislosti. Administráciu (5-20 min., osobne, telefonicky) môţe vykonať sestra, fyzioterapeut (v prípade IADL ergoterapeut), pacient (verzia self-report), rodinný príslušník či opatrovateľ. K najstarším, najznámejším a najviac citovaným (i pouţívaným) patria indexy ADL podľa Barthel (Tab. 1), Katz (Tab. 2) a Lawton-Brody (Tab. 3). V nasledujúcich tabuľkách prezentujeme relevantné dáta k jednotlivým nástrojom a prehľad bibliografických zdrojov, ktoré sa k nim najčastejšie citujú a povaţujú za reprezentatívne v zahraničnej a domácej literatúre. 2 vedúce k dizabilite: neuromuskulárne, neurologické, muskuloskeletálne (artritídy), kardiovaskulárne (choroby srdca s ťaţkou dušnosťou), po NCMP, po úraze, s diabetes mellitus, demenciou, poškodením kognitívnych funkcií Ošetřovatelství a porodní asistence 26

4 Tab. 1 The Barthel Index of Activities of Daily Living rok, autorky 1955 Mahoney Florence I., Barthel Dorothea W prvýkrát publikovaný cieľová skupina/pacienti pôvodne vyvinutý pre pacientov s neuromuskulárnou, muskuloskeletálnou chorobou a dlhodobo hospitalizovaných; hospitalizovaní pacienti (nie nutne seniori) s chronickou chorobou a indikáciou dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti; seniori všeobecne koncept 10 ADL najedenie/napitie, presun lôţko-stolička-vozík, osobná hygiena, pouţitie toalety, kúpanie, chôdza po rovine, chôdza po schodoch, obliekanie, kontinencia moču, kontinencia stolice psychometrické rozptyl reliability , dobrá prediktívna validita charakteristiky prednosti testuje fyzickú dizabilitu v oblasti hrubej i jemnej motoriky, osobnej starostlivosti a mobility; posudzuje schopnosť jednotlivca samostatne existovať, byť sebestačný v ADL; pravidelné a opakované pouţitie umoţňuje posúdiť zlepšenie stavu po liečbe/intervencii limitácie orientuje sa iba na oblasť fyzickej mobility; výsledné skóre môţe ukázať rozdiel medzi posúdením pacienta a posúdením profesionála, preto je nevyhnutný tréning a kontrola pacienta; slabá detekcia hranice medzi ľahkou a strednou závislosťou pozn. v súčasnosti je všeobecne rozšírený v klinickej praxi; pozor na rôzne modifikované verzie výsledného skóre literárne zdroje historický 1958, 1965 Mahoney, Barthel prierez 2002 McCormack, Slater 2004 Functional Status 2004 Zahradnická 2005 Samuel 2006 McDowell 2010 IGEC Tab. 2 The Index of Independence in Activities of Daily Living (skrátene The Katz Index of ADL) rok, autor 1959 Katz Sidney 1963 prvýkrát publikovaný 1970 modifikovaný 1983 k BADL pridané aj IADL cieľová skupina/pacienti pôvodne vyvinutý pre rezidentov ošetrovateľských domov; seniori s chronickou chorobou a s indikáciou dlhodobej ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti koncept 6 bazálnych ADL kúpanie, obliekanie, pouţívanie toalety, premiestňovanie (posteľ-stolička), (BADL) in/kontinencia a jedenie (s alebo bez dozoru) psychometrické rozptyl reliability , dobrá prediktívna validita charakteristiky prednosti zachytí progresiu choroby a efektivitu terapie a rehabilitácie; pôvodný 6 poloţkový index zostáva zlatým štandardom pre posudzovanie BADL v klinickej i domácej starostlivosti limitácie nie je vhodný na jemnejšiu diferenciáciu FS a pouţitie v oblasti akútnej starostlivosti pozn. v domácej odbornej literatúre sa cituje len veľmi sporadicky; pre potreby literárne zdroje historický prierez klinickej praxe a výskumné účely sa uprednostňujú iné indexy ADL 1963, 1970, 1983 Katz et al Kalvach et al McDowell 2007, 2008 Wallace, Shelkey 2010 IGEC Ošetřovatelství a porodní asistence 27

5 Tab. 3 The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) rok, autori 1969 Brody Elaine M., Lawton Powel M. cieľová skupina/pacienti seniori žijúci v komunite; seniori všeobecne; pacienti dlhodobo hospitalizovaní koncept 8 inštrumentálnych telefonovanie, nakupovanie, príprava jedla/varenie, domáce ADL práce/vedenie/údrţba domácnosti, pranie/práce okolo domu, transport/pouţívanie dopravných prostriedkov, uţívanie liekov, financie/manipulácia s peniazmi psychometrické reliabilita 0.85, signifikantná validita charakteristiky prednosti limitácie pozn. literárne zdroje historický prierez Záver deteguje schopnosť jednotlivca samostatne existovať vo vlastnej domácnosti bez pomoci inej osoby posudzuje aj zloţitejšie činnosti, ktoré vo svojom súhrne umoţňujú nezávislú existenciu jednotlivca a teda plnú sebestačnosť (IADL vyţadujúce pouţitie hrubej i jemnej motoriky, ale aj kognitívne procesy telefonovanie, medikácia, financie); zachytí zmeny vzniknuté počas dlhodobej starostlivosti, napr. u pacientov s redukciou mobility po úraze, s artritídou, chorobou srdca, cukrovkou, demenciou, kognitívnym poškodením nie je vhodný na pouţitie pre inštitucionalizovaných pacientov/ rezidentov ošetrovateľských domov v databáze ProQolid zaradený ako generický nástroj ; poskytuje údaje o potrebe individualizovanej starostlivosti alebo potrebe plánovania špecifických terénnych sluţieb (napr. donáška nákupu/hotového jedla do domu, upratovacie sluţby, sluţby verejnej práčovne a pod.); identifikuje FS jednotlivca v prítomnosti, ale aj zlepšenie alebo zhoršenie FS v čase 1969 Lawton, Brody 1999 Magula 2004 Kalvach et al Topinková 2008 Graf 2010 ProQolid V slovenských a českých literárnych dokumentoch sa citované indexy ADL publikujú aj v rôznych modifikovaných verziách (iný počet poloţiek, ich číselné hodnotenie, rozptyl výsledného skóre) pre špecifické skupiny pacientov pod inými názvami, napr. Stanfordský dotazník hodnotenia zdravia (The Health Assessment Questionnaire, HAQ) pre pacientov s reumatoidnou artritídou (Szilasiová et al., 2002), Funkčná miera nezávislosti (The Functional Independence Measure, FIM) ako indikátor efektivity rehabilitačnej starostlivosti (Kalvach et al., 2004; Zahradnická, 2004), verzia IADL pre pacientov po NCMP (Mádlová et al., 1999), pre fyzio/ergoterapeutov (Kociová, Peregrinová, 2003) alebo pre potreby domácej starostlivosti (Odborné usmernenie MZ SR o poskytovaní DOS, 2007). Na základe analýzy literárnej rešerše môţeme konštatovať, ţe prezentované nástroje sú v procese ošetrovateľskej diagnostiky univerzálne pouţiteľné, multidisciplinárne a akceptabilné v klinickej praxi, avšak pri dodrţaní podmienok administrácie 3. Aplikáciu v konkrétnej skupine pacientov treba zváţiť vzhľadom na účel pouţitia, pretoţe uvedené indexy ADL pokrývajú len obmedzené spektrum aktivít a nie sú dostatočne citlivé pri ťaţších formách fyzickej dizability. Odporúčajú sa skôr na posúdenie východiskového stavu predovšetkým pre potrebu plánovania dlhodobej starostlivosti a rehabilitačných intervencií. Výber adekvátneho nástroja 3 Podmienky pre administráciu nástroja (manuál) v domácich dokumentoch často absentujú, publikujú sa len veľmi sporadicky. Ak chceme pouţívať nástroj v klinickej praxi seriózne, treba ich dohľadať v zahraničných (originálnych) dokumentoch. Ošetřovatelství a porodní asistence 28

6 a zručnosti pri jeho pouţití spolu s verifikáciou údajov sú základnými podmienkami posudzovania. Meracie nástroje môţe sestra alebo iný posudzovateľ kompetentne pouţívať na len na základe výcviku kognitívnych, interpersonálnych, technických zručností a kritického myslenia (Bóriková, Ţiaková, 2007, s. 16). Príspevok vznikol v rámci APVV projektu č. SK-CZ Problematika ošetrovateľskej diagnostiky teoretické východiská a aplikácia v ošetrovateľskej praxi. Bibliografické zdroje BÓRIKOVÁ, I., ŢIAKOVÁ, K Problematika posudzovacích nástrojov v ošetrovateľstve. In BUŢGOVÁ, R., JAROŠOVÁ, D. (eds). Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita, s ISBN BORNMAN, J The World Health Organisation s terminology and classification: application to severe disability. In Disability and rehabilitation. 2004, vol. 26, no. 3, p ISSN BROCK, C., DOST, A Self care A real choice. Self care support A practical option. London: Department of Health, p. DEPARTMENT OF HEALTH Health Services Management Centre University of Birmingham [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dh.gov.uk/selfcare> FITZPATRICK, J. J., WALLACE, M Encyclopedia of Nursing Research. 2 nd ed. New York: Springer Publishing Company, p. ISBN FUNCTIONAL STATUS Toolkit of Instruments to Measure End-of-Life Care [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.chcr.brown.edu/pcoc/functi.htm#the%20barthel%20index> GRAF, C How to Try This: The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale. In American Journal of Nursing. 2008, vol. 108, no. 4, p ISSN X. HARTFORD INSTITUTE FOR GERIATRIC NURSING [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.hartfordign.org> HELANDER, E. et al Training in the community for people with disabilities. Geneva: WHO, p. ISBN IGEC IOWA GERIATRIC EDUCATION CENTER. Geriatric Assessment Tools. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.healthcare.uiowa.edu/igec/tools/default.asp> KALVACH, Z. et al Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN KATZ, S. et al Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychological function. In JAMA. 1963, vol. 185, no. 12, p ISSN KATZ, S. et al Progress in development of the Index of ADL. In Gerontologist. 1970, vol. 10, no. 1, p ISSN KATZ, S Assessing Self-Maintenance: Activities of Daily Living, Mobility and Instrumental Activities of Daily Living. In J Am Geriatr Soc. 1983, vol. 31, no. 12, p ISSN KOCIOVÁ, K., PEREGRINOVÁ, Z Fyzioterapia v geriatrii. Martin: Osveta, s. ISBN LAWTON, M. P., BRODY, E. M Assessment of Older People: Self-Maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. In Gerontologist. 1969, vol. 9, no. 3, p ISSN MÁDLOVÁ, I. et al Príručka pro ošetřování pacienta s cévní mozkovou příhodou. 1. vyd. Praha: UCB Pharma s. r. o. a ČAS, s. MAHONEY, F. I., WOOD, O. H., BARTHEL, D. W Rehabilitation of chronically ill patients: the influence of complications on the final goal. In South Med J. 1958, vol. 51, no. 7, p ISSN MAHONEY, F. I., BARTHEL, D. W Functional evaluation: The Barthel Index. In Maryland State Med J. 1965, vol. 14, no. 2, p ISSN MAGULA, D Vyuţitie štandardizovaných škál v komplexnom hodnotení stavu geronta. In Lekárske listy, Zdravotnícke noviny. 1999, roč. IV/XLVIII, č. 54, s. 2, 4, 10. ISSN McCORMACK, B., SLATER, P Determining an Appropriate Framework for Assessing Older Peoples Need for Free Nursing. Pilot Project Report. April, p. Ošetřovatelství a porodní asistence 29

7 McDOWELL, I Measuring Health. A Guide to Rating Scales and Questionnaires. 3 rd ed. New York: Oxford University Press, p. ISBN ODBORNÉ USMERNENIE MZ SR O POSKYTOVANÍ DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Vestník MZ SR, čiastka 8-10 zo dňa 22. marca 2007, ročník 55. Normatívna časť 19. OREM, D. E Nursing Concepts of Practice. 6 th ed. St. Louis: Mosby, p. ISBN X. PROQOLID Patient-Reported Outcome (PRO) and Quality of Life (QOL) Instruments Database. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.proqolid.org> ROVENSKÝ, J. et al Reumatoidná artritída. In ĎURIŠ, I., HULÍN, I., BERNADIČ, M. et al. Princípy internej medicíny. Bratislava: SAP, s. ISBN SAMUEL, M Functioning scale. Barthel Index. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cnsforum.com/resources/ratingneurology/functioning> SHELKEY, M., WALLACE, M Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). In Dermatology Nursing. 2002, vol. 14, no. 3, p ISSN SZILASIOVÁ, A. et al Reliabilita a validita slovenskej verzie a modifikácia Stanfordského dotazníka hodnotiaceho zdravie pomocou indexu disability (HAQ) u pacientov s reumatoidnou artritídou. In Vnitřní lékařství. 2002, roč. 47, č. 1, s ISSN X. TAKÁČ, P Metodologické princípy hodnotenia funkčného stavu v rehabilitácii. EuroRehab, 2003, roč. XIII, č. 4, s ISBN TOPINKOVÁ, E Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, s. ISBN WALLACE, M., SHELKEY, M How to Try This: Monitoring Functional Status of Hospitalized Older Adults. In American Journal of Nursing. 2008, vol. 108, no. 4, p ISSN X. WALLACE, M., SHELKEY, M Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). In Try This: Best Practices in Nursing Care to Older Adults. Issue Number 2, Revised p. ISSN ZAHRADNICKÁ, I Hodnocení soběstačnosti. In Sestra, 2004, roč. XIV, č. 2, s ISSN ŢIAKOVÁ, K. et al Ošetrovateľský slovník. Martin: Osveta, s. ISBN Ošetřovatelství a porodní asistence 30

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát 1 Sociálne a politické analýzy 2012, 6, 1, s. 1-16 http://sapa.ff.upjs.sk ISSN 1337 5555 PSPP ako nová alternatíva spracovania dát Alojz Ritomský 1 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA MINIMONOGRAFIA Myasténia gravis Myasthenia gravis Souhrn Myasténia gravis (MG) je ochorením nervovosvalového spojenia, ktoré sa prejavuje kolísavou svalovou slabosťou a abnormnou unaviteľnosťou pri telesnej

More information

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Middle Ages to the End of the 18 th Century Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

More information

Copyright 2001 by The Gerontological Society of America

Copyright 2001 by The Gerontological Society of America The Gerontologist Vol. 41, No. 1, 4 14 Copyright 2001 by The Gerontological Society of America A Randomized, Controlled Trial of a Home Environmental Intervention: Effect on Efficacy and Upset in Caregivers

More information

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Základy paralelného programovania v jazyku

More information

Seniors and Alternate Level of Care: Building on Our Knowledge

Seniors and Alternate Level of Care: Building on Our Knowledge November 2012 Seniors and Alternate Level of Care: Building on Our Knowledge Health System Performance Executive Summary This study provides an in-depth look at transitions from acute care to the community.

More information

The Person Trade-Off Approach to Valuing Health Care Programs

The Person Trade-Off Approach to Valuing Health Care Programs WORKING PAPER 38 The Person Trade-Off Approach to Valuing Health Care Programs Erik Nord Dr, National Institute of Public Health, Oslo, Norway April, 1994 ISSN 1038-9547 ISBN 1 875677 33 X CENTRE PROFILE

More information

The Right Supports at the Right Time: How Money Follows the Person Programs Are Supporting Diverse Populations in the Community

The Right Supports at the Right Time: How Money Follows the Person Programs Are Supporting Diverse Populations in the Community The Right Supports at the Right Time: How Money Follows the Person Programs Are Supporting Diverse Populations in the Community Noelle Denny-Brown, Brynn Hagen, Ciara Bradnan, and Susan Williams EXECUTIVE

More information

Falls and fear of falling are common syndromes with

Falls and fear of falling are common syndromes with Falls and Fear of Falling: Which Comes First? A Longitudinal Prediction Model Suggests Strategies for Primary and Secondary Prevention Susan M. Friedman, MD, MPH,* Beatriz Munoz, MS, Sheila K. West, PhD,

More information

Americans With Disabilities: 2010 Household Economic Studies

Americans With Disabilities: 2010 Household Economic Studies Americans With Disabilities: 2010 Household Economic Studies Current Population Reports By Matthew W. Brault Issued July 2012 P70-131 INTRODUCTION The population of people with disabilities inhabit a distinct

More information

Health Care for People Approaching the End of Life: An Evidentiary Framework

Health Care for People Approaching the End of Life: An Evidentiary Framework Health Care for People Approaching the End of Life: An Evidentiary Framework OHTAC End-of-Life Collaborative December 2014 Ontario Health Technology Assessment Series; Vol. 14: No. 14, pp. 1 45, December

More information

IMPROVING CARE FOR PEOPLE WITH LONG-TERM CONDITIONS

IMPROVING CARE FOR PEOPLE WITH LONG-TERM CONDITIONS IMPROVING CARE FOR PEOPLE WITH LONG-TERM CONDITIONS A review of UK and international frameworks HSMC 1 FOREWORD In January 2005, the government launched a bespoke NHS and Social Care Model designed to

More information

MANAGING OLDER PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES

MANAGING OLDER PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION MANAGING OLDER PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES GLOBAL GUIDELINE Foreword FOREWORD This Guideline for managing type 2 diabetes mellitus was considered a necessary development

More information

Person Centred Practice Guide to implementing person-centred practice in your health service

Person Centred Practice Guide to implementing person-centred practice in your health service Person Centred Practice Guide to implementing person-centred practice in your health service Photo: 2008 ABC i Table of contents Section 1: Concept of person centred practice 1 Philosophy of care 2 - What

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

SCL/PRB Index of Well-Being in Older Populations

SCL/PRB Index of Well-Being in Older Populations SCL/PRB Index of Well-Being in Older Populations Final Report Global Aging and Monitoring Project June 2011 Toshiko Kaneda, Marlene Lee, and Kelvin Pollard Population Reference Bureau Table of Contents

More information

Helping people help themselves

Helping people help themselves Evidence: Helping people help themselves A review of the evidence considering whether it is worthwhile to support self-management May 2011 Identify Innovate Demonstrate Encourage Author Dr Debra de Silva

More information

Palliative and End of Life Care Strategy for Northern Ireland. Consultation Document

Palliative and End of Life Care Strategy for Northern Ireland. Consultation Document Palliative and End of Life Care Strategy for Northern Ireland Consultation Document December 2009 Contents Page Foreword 4 Executive Summary including Recommendations 6 Vision for Quality Palliative and

More information

Getting the most out of proms

Getting the most out of proms Getting the most out of proms Putting health outcomes at the heart of NHS decision-making Nancy J Devlin Director of Research, Office of Health Economics John Appleby Chief Economist, The King s Fund With

More information

Palliative and End of Life Care

Palliative and End of Life Care Palliative and End of Life Care A Blueprint for Improvement A Progress Report From the ACI Palliative Care Network Executive Committee September 2014 1 Palliative and End of Life Care A Blueprint for Improvement

More information

PALLIATIVE CARE FOR OLDER PEOPLE: BETTER PRACTICES

PALLIATIVE CARE FOR OLDER PEOPLE: BETTER PRACTICES PALLIATIVE CARE FOR OLDER PEOPLE: BETTER PRACTICES FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D OVIDIO ONLUS WHO Collaborating Centre for Palliative Care and Older People Palliative care for older people: better practices

More information

MANAGING EPILEPSY WELL NETWORK PUTTING COLLECTIVE WISDOM TO WORK FOR PEOPLE WITH EPILEPSY

MANAGING EPILEPSY WELL NETWORK PUTTING COLLECTIVE WISDOM TO WORK FOR PEOPLE WITH EPILEPSY Prevention Research Centers MANAGING EPILEPSY WELL NETWORK PUTTING COLLECTIVE WISDOM TO WORK FOR PEOPLE WITH EPILEPSY CS242973 National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Division

More information

Training Physicians in Geriatric Care: Responding to Critical Need

Training Physicians in Geriatric Care: Responding to Critical Need Training Physicians in Geriatric Care: Responding to Critical Need Greg O Neill Patricia P. Barry As the nation s older population grows, the U.S. will require a well-trained workforce of health care providers

More information