POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková"

Transcription

1 POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Department of Nursing, Jessenius Medical Faculty in Martin, Comenius University in Bratislava Abstrakt Cieľ práce: Konceptuálna analýza pojmov a meracích nástrojov súvisiacich s funkčným stavom, dizabilitou a vykonávaním sebaobsluţných aktivít denného ţivota pre potreby geriatrickej a ošetrovateľskej praxe. Východiská: V starostlivosti o seniorov a pacientov s chronickou chorobou je dôleţité posudzovanie funkčného stavu a schopnosť ţiť samostatne vo svojej domácnosti a v komunite. Základné aktivity denného ţivota (bazálne ADL, BADL) informujú o schopnosti byť nezávislý pri hygiene, obliekaní, jedení, vyprázdňovaní, presune/pohybe. Inštrumentálne aktivity (IADL) vypovedajú o komplexných a zloţitejších sebaobsluţných aktivitách. Metódy: Literárny prehľad, analýza, syntéza, komparácia dokumentov. Analýza: Objektívne dáta získané pouţitím indexov ADL pomôţu pri plánovaní individualizovanej rehabilitačnej a ošetrovateľskej starostlivosti. K najčastejšie pouţívaným a univerzálnym patria indexy ADL podľa Barthel, Katz posudzujúce BADL a Lawton-Brody pre zloţitejšie IADL. Včasná detekcia rizikových faktorov a špecifické intervencie môţu redukovať funkčnú dizabilitu a závislosť pacienta na pomôcke či osobe. Závery: Indexy ADL sú v procese ošetrovateľskej diagnostiky univerzálne pouţiteľné, multidisciplinárne a akceptabilné v klinickej praxi, avšak pri dodrţaní podmienok administrácie. Dôleţité je ich seriózne pouţívanie v klinickej praxi a výcvik posudzovateľa. Kľúčové slová: kvalita ţivota, funkčný stav/hodnotenie, dizabilita, sebaopatera, aktivity denného ţivota. Abstract Aim of work: Analyze of concept functional status/assesment, disability, self-care, ADLs and assessment tools in gerontology and nursing care. Background: The assessment of functional status/adls is important when caring for older adults or chronically ill patients. Normal aging changes, worsening chronic illness, and hospitalization can contribute to a decline in the ability to perform tasks necessary to live independently in the community. The Basic ADLs measure the most elementary aspects of self-care including the ability to independently bathe, dress, move, toilet and feed. The Instrumental ADLs evaluate the ability of the client to perform more complex daily tasks such as taking medicine, shopping, preparing meals. Methods: The following methods were employed in the work search for the literature, analysis, synthesis, comparison of dokuments. Analysis: The information from a functional assessment can provide objective data to assist with targeting individualized rehabilitation needs or to care plan (for nursing care or home-maker services). The Barthel Index of ADLs measures functional independence in personal care and mobility; it was developed to monitor performance in long-term hospital patients before and after treatment and to indicate the amount of nursing care needed. The Katz Index of ADLs is the most appropriate instrument to assess functional status as a measurement of the client s ability to perform ADLs independently. It was developed to measure the physical functioning of elderly and chronically ill patients. The Lawton IADLs is an appropriate instrument to assess independent living skills. These Ošetřovatelství a porodní asistence 24

2 skills are considered more complex than the BADLs. The instrument is most useful for identifying how a person is functioning at the presenttime, and to identify improvement or deterioration over time. The early detection of such risk factors for functional decline, coupled with specific interventions, may help reduce dependency and functional disability. Conclusion: The instruments is most effectively used among older adults in a variety of care settings. It is important to use tools ADLs seriously by professionals. Key words: quality of life, functional status/assesment, disability, self-care, activities daily living. Úvod Problematika chronických chorôb so svojimi následkami pre spoločnosť i jednotlivca, je v popredí celosvetového záujmu profesionálov z rôznych oblastí ľudskej činnosti (liečebnopreventívna, ošetrovateľská, psychologická, sociálna, legislatívna). Progresivita chronickej choroby vedie k vývoju funkčnej dizability a invalidity, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje celkovú kvalitu ţivota jednotlivca v oblasti fyzickej i psychosociálnej. Parametre funkčného poškodenia sa dajú ovplyvniť včasnou diagnostikou a vhodne volenou komplexnou farmakologickou i nefarmakologickou liečbou. Jej stratégie sa posúvajú od eliminácie choroby k udrţaniu prijateľnej úrovne funkčného stavu. Aj v oblasti ošetrovateľského posudzovania a diagnostiky sa venuje pozornosť pouţívaniu štandardnej terminológie a meracím nástrojom (generickým i špecifickým), ktoré môţu objektivizovať klinický nález a predikovať zmenu funkčného stavu. Cieľ a metodika Bibliografický prieskum zameriavame na vyhľadanie a zhromaţdenie relevantných domácich a zahraničných bibliografických dokumentov 1 so zadaním uvedených kľúčových slov týkajúcich sa pouţívaných konceptov a meracích nástrojov k problematike aktivít denného ţivota. Získanú retrospektívnu výberovú rešerš (roky ) z oblasti ošetrovateľstva, gerontológie/geriatrie, fyzio/ergoterapie analyzujeme a komparujeme jednotlivé koncepty s cieľom zadefinovať ich pouţívanie v klinickej praxi a prezentovať pôvodné autorské informácie k nástrojom indexom ADL so zameraním na ich originálne verzie. Obsah Koncepty funkčný stav (FS, functional status) a funkčné hodnotenie (functional assessment) sú zadefinované najmä pre potreby geriatrickej a rehabilitačnej praxe (fyzio/ergoterapie). Funkčný stav je viacrozmerná veličina a zahŕňa hodnotenie zdravotného stavu (fyzického, psychického a sociálneho) v kontexte s hodnotením vonkajšieho prostredia, pričom najviac metód hodnotí oblasť fyzickej diazbility, ktorá významne ovplyvňuje celkové schopnosti 1 Printové, plnotextové monografické a časopisecké dokumenty slovenské, české. Elektronické databázy: MEDLINE na platforme PubMed, The Hartford Institute for Geriatric Nursing (materiály podporujúce prax zaloţenú na dôkazoch, databáza nástrojov pre komplexné posudzovanie FS seniorov), The Quality of Life Instruments Database (ProQolid), The University of Iowa (Iowa Geriatric Education Center, databáza Geriatric Assessment Tools). Ošetřovatelství a porodní asistence 25

3 jednotlivca/pacienta (Takáč, 2003, s. 189). Chronická progresívna choroba vyúsťuje obvykle do stavu telesného postihnutia fyzickej dizability, ktorá predstavuje nedostatok (deficit) aţ trvalú stratu určitých funkcií; je súčasťou a výsledným stavom chorôb rôznych systémov tela, napr. muskuloskeletálneho, kardiovaskulárneho, respiračného, neuromuskulárneho (Helander et al., 1989, s. 19). Znamená obmedzenie, nespôsobilosť, neschopnosť vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, ktorý je povaţovaný za normálny pre človeka; neschopnosť na úrovni jednotlivca, tela ako celku (obmedzená schopnosť presunu, nutnosť pouţitia kompenzačnej pomôcky (Bornman, 2004, s. 185). V reumatologickej praxi sa pouţíva koncept funkčnej dizability. Definuje sa ako kaţdé obmedzenie alebo nedostatočná schopnosť vykonávať denné aktivity a pracovnú činnosť beţným spôsobom alebo v normálnom rozsahu beţnom pre človeka (Rovenský et al., 2001, s. 1419), spôsobuje neschopnosť udrţať prevádzku domácnosti, zvyšuje závislosť na pomôcke, rodine a/alebo opatrovateľovi. Sebaopatera ako jeden z ošetrovateľských fenoménov je predmetom záujmu ošetrovateľských teórií, klasifikačných systémov, ošetrovateľských plánov a podporných programov pre jednotlivca, rodinu alebo komunitu s dlhodobou starostlivosťou. V najširšom slova zmysle je súčasťou denného ţivota a starostlivosti o svoje zdravie, zahŕňajúc aj starostlivosť o svoje deti, rodinu, priateľov a iných vo svojom blízkom okolí a lokálnej komunite; saturáciu psychických a sociálnych potrieb (Department of Health, 2006); prevenciu chorôb (menej závaţných i chronických) a úrazov, správne uţívanie medikamentov a udrţanie/prinavrátenie zdravia/ pohody po prekonaní akútnej choroby alebo po prepustení z nemocnice (Brock, Dost, 2005, s. 1). Ošetrovateľská diagnóza Deficit sebaopatery (so špecifikáciou oblasti a funkčnej úrovne) je v ošetrovateľskej praxi frekventovanou diagnostickou kategóriou a práca D. E. Orem (2001) nám umoţňuje bliţšie pochopiť model sebaopatery ako špecifickej paradigmy ošetrovateľstva. Súčasťou sesterského posúdenia zdravotného (funkčného) stavu pacienta je posudzovanie aktivít denného života (ADŢ; activities daily living, ADL). Označujú sa ako rutinné aktivity, ktoré vykonáva jednotlivec pre seba samého v priebehu dňa (v zmysle sebaobsluhy a sebestačnosti). Súčasťou ţivota a návykov sa stávajú v priebehu sociálneho učenia a vyjadrujú individualitu jednotlivca. Vo svojej podstate zodpovedajú základným biologickým potrebám a počas ontogenetického vývinu sa mení miera participácie jednotlivca pri ich uspokojovaní (Fitzpatrick, Wallace, 2006, s. 3; Ţiaková et al., 2009, s. 14). Chronické choroby 2 si vyţadujú opakované meranie a hodnotenie FS (IGEC, 2010). Súčasťou komplexného hodnotenia pacienta sú okrem iných metód zberu dát aj reliabilné a validné meracie nástroje rôzne indexy ADL s prihliadnutím na ich benefity či limitácie. Kvantifikujú a objektivizujú funkčný potenciál v ADL, odhaľujú ťaţkosti jednotlivca a vytvárajú časový priestor na vykonanie cielených intervencií za účelom prevencie funkčnej dekompenzácie. Indexy ADL majú podobu štruktúrovaného rozhovoru s viac či menej špecifikovanými poloţkami rôzneho počtu a ich výsledné skóre pomáha kategorizovať pacientov pre potreby praxe podľa miery závislosti. Administráciu (5-20 min., osobne, telefonicky) môţe vykonať sestra, fyzioterapeut (v prípade IADL ergoterapeut), pacient (verzia self-report), rodinný príslušník či opatrovateľ. K najstarším, najznámejším a najviac citovaným (i pouţívaným) patria indexy ADL podľa Barthel (Tab. 1), Katz (Tab. 2) a Lawton-Brody (Tab. 3). V nasledujúcich tabuľkách prezentujeme relevantné dáta k jednotlivým nástrojom a prehľad bibliografických zdrojov, ktoré sa k nim najčastejšie citujú a povaţujú za reprezentatívne v zahraničnej a domácej literatúre. 2 vedúce k dizabilite: neuromuskulárne, neurologické, muskuloskeletálne (artritídy), kardiovaskulárne (choroby srdca s ťaţkou dušnosťou), po NCMP, po úraze, s diabetes mellitus, demenciou, poškodením kognitívnych funkcií Ošetřovatelství a porodní asistence 26

4 Tab. 1 The Barthel Index of Activities of Daily Living rok, autorky 1955 Mahoney Florence I., Barthel Dorothea W prvýkrát publikovaný cieľová skupina/pacienti pôvodne vyvinutý pre pacientov s neuromuskulárnou, muskuloskeletálnou chorobou a dlhodobo hospitalizovaných; hospitalizovaní pacienti (nie nutne seniori) s chronickou chorobou a indikáciou dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti; seniori všeobecne koncept 10 ADL najedenie/napitie, presun lôţko-stolička-vozík, osobná hygiena, pouţitie toalety, kúpanie, chôdza po rovine, chôdza po schodoch, obliekanie, kontinencia moču, kontinencia stolice psychometrické rozptyl reliability , dobrá prediktívna validita charakteristiky prednosti testuje fyzickú dizabilitu v oblasti hrubej i jemnej motoriky, osobnej starostlivosti a mobility; posudzuje schopnosť jednotlivca samostatne existovať, byť sebestačný v ADL; pravidelné a opakované pouţitie umoţňuje posúdiť zlepšenie stavu po liečbe/intervencii limitácie orientuje sa iba na oblasť fyzickej mobility; výsledné skóre môţe ukázať rozdiel medzi posúdením pacienta a posúdením profesionála, preto je nevyhnutný tréning a kontrola pacienta; slabá detekcia hranice medzi ľahkou a strednou závislosťou pozn. v súčasnosti je všeobecne rozšírený v klinickej praxi; pozor na rôzne modifikované verzie výsledného skóre literárne zdroje historický 1958, 1965 Mahoney, Barthel prierez 2002 McCormack, Slater 2004 Functional Status 2004 Zahradnická 2005 Samuel 2006 McDowell 2010 IGEC Tab. 2 The Index of Independence in Activities of Daily Living (skrátene The Katz Index of ADL) rok, autor 1959 Katz Sidney 1963 prvýkrát publikovaný 1970 modifikovaný 1983 k BADL pridané aj IADL cieľová skupina/pacienti pôvodne vyvinutý pre rezidentov ošetrovateľských domov; seniori s chronickou chorobou a s indikáciou dlhodobej ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti koncept 6 bazálnych ADL kúpanie, obliekanie, pouţívanie toalety, premiestňovanie (posteľ-stolička), (BADL) in/kontinencia a jedenie (s alebo bez dozoru) psychometrické rozptyl reliability , dobrá prediktívna validita charakteristiky prednosti zachytí progresiu choroby a efektivitu terapie a rehabilitácie; pôvodný 6 poloţkový index zostáva zlatým štandardom pre posudzovanie BADL v klinickej i domácej starostlivosti limitácie nie je vhodný na jemnejšiu diferenciáciu FS a pouţitie v oblasti akútnej starostlivosti pozn. v domácej odbornej literatúre sa cituje len veľmi sporadicky; pre potreby literárne zdroje historický prierez klinickej praxe a výskumné účely sa uprednostňujú iné indexy ADL 1963, 1970, 1983 Katz et al Kalvach et al McDowell 2007, 2008 Wallace, Shelkey 2010 IGEC Ošetřovatelství a porodní asistence 27

5 Tab. 3 The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) rok, autori 1969 Brody Elaine M., Lawton Powel M. cieľová skupina/pacienti seniori žijúci v komunite; seniori všeobecne; pacienti dlhodobo hospitalizovaní koncept 8 inštrumentálnych telefonovanie, nakupovanie, príprava jedla/varenie, domáce ADL práce/vedenie/údrţba domácnosti, pranie/práce okolo domu, transport/pouţívanie dopravných prostriedkov, uţívanie liekov, financie/manipulácia s peniazmi psychometrické reliabilita 0.85, signifikantná validita charakteristiky prednosti limitácie pozn. literárne zdroje historický prierez Záver deteguje schopnosť jednotlivca samostatne existovať vo vlastnej domácnosti bez pomoci inej osoby posudzuje aj zloţitejšie činnosti, ktoré vo svojom súhrne umoţňujú nezávislú existenciu jednotlivca a teda plnú sebestačnosť (IADL vyţadujúce pouţitie hrubej i jemnej motoriky, ale aj kognitívne procesy telefonovanie, medikácia, financie); zachytí zmeny vzniknuté počas dlhodobej starostlivosti, napr. u pacientov s redukciou mobility po úraze, s artritídou, chorobou srdca, cukrovkou, demenciou, kognitívnym poškodením nie je vhodný na pouţitie pre inštitucionalizovaných pacientov/ rezidentov ošetrovateľských domov v databáze ProQolid zaradený ako generický nástroj ; poskytuje údaje o potrebe individualizovanej starostlivosti alebo potrebe plánovania špecifických terénnych sluţieb (napr. donáška nákupu/hotového jedla do domu, upratovacie sluţby, sluţby verejnej práčovne a pod.); identifikuje FS jednotlivca v prítomnosti, ale aj zlepšenie alebo zhoršenie FS v čase 1969 Lawton, Brody 1999 Magula 2004 Kalvach et al Topinková 2008 Graf 2010 ProQolid V slovenských a českých literárnych dokumentoch sa citované indexy ADL publikujú aj v rôznych modifikovaných verziách (iný počet poloţiek, ich číselné hodnotenie, rozptyl výsledného skóre) pre špecifické skupiny pacientov pod inými názvami, napr. Stanfordský dotazník hodnotenia zdravia (The Health Assessment Questionnaire, HAQ) pre pacientov s reumatoidnou artritídou (Szilasiová et al., 2002), Funkčná miera nezávislosti (The Functional Independence Measure, FIM) ako indikátor efektivity rehabilitačnej starostlivosti (Kalvach et al., 2004; Zahradnická, 2004), verzia IADL pre pacientov po NCMP (Mádlová et al., 1999), pre fyzio/ergoterapeutov (Kociová, Peregrinová, 2003) alebo pre potreby domácej starostlivosti (Odborné usmernenie MZ SR o poskytovaní DOS, 2007). Na základe analýzy literárnej rešerše môţeme konštatovať, ţe prezentované nástroje sú v procese ošetrovateľskej diagnostiky univerzálne pouţiteľné, multidisciplinárne a akceptabilné v klinickej praxi, avšak pri dodrţaní podmienok administrácie 3. Aplikáciu v konkrétnej skupine pacientov treba zváţiť vzhľadom na účel pouţitia, pretoţe uvedené indexy ADL pokrývajú len obmedzené spektrum aktivít a nie sú dostatočne citlivé pri ťaţších formách fyzickej dizability. Odporúčajú sa skôr na posúdenie východiskového stavu predovšetkým pre potrebu plánovania dlhodobej starostlivosti a rehabilitačných intervencií. Výber adekvátneho nástroja 3 Podmienky pre administráciu nástroja (manuál) v domácich dokumentoch často absentujú, publikujú sa len veľmi sporadicky. Ak chceme pouţívať nástroj v klinickej praxi seriózne, treba ich dohľadať v zahraničných (originálnych) dokumentoch. Ošetřovatelství a porodní asistence 28

6 a zručnosti pri jeho pouţití spolu s verifikáciou údajov sú základnými podmienkami posudzovania. Meracie nástroje môţe sestra alebo iný posudzovateľ kompetentne pouţívať na len na základe výcviku kognitívnych, interpersonálnych, technických zručností a kritického myslenia (Bóriková, Ţiaková, 2007, s. 16). Príspevok vznikol v rámci APVV projektu č. SK-CZ Problematika ošetrovateľskej diagnostiky teoretické východiská a aplikácia v ošetrovateľskej praxi. Bibliografické zdroje BÓRIKOVÁ, I., ŢIAKOVÁ, K Problematika posudzovacích nástrojov v ošetrovateľstve. In BUŢGOVÁ, R., JAROŠOVÁ, D. (eds). Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita, s ISBN BORNMAN, J The World Health Organisation s terminology and classification: application to severe disability. In Disability and rehabilitation. 2004, vol. 26, no. 3, p ISSN BROCK, C., DOST, A Self care A real choice. Self care support A practical option. London: Department of Health, p. DEPARTMENT OF HEALTH Health Services Management Centre University of Birmingham [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < FITZPATRICK, J. J., WALLACE, M Encyclopedia of Nursing Research. 2 nd ed. New York: Springer Publishing Company, p. ISBN FUNCTIONAL STATUS Toolkit of Instruments to Measure End-of-Life Care [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < GRAF, C How to Try This: The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale. In American Journal of Nursing. 2008, vol. 108, no. 4, p ISSN X. HARTFORD INSTITUTE FOR GERIATRIC NURSING [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < HELANDER, E. et al Training in the community for people with disabilities. Geneva: WHO, p. ISBN IGEC IOWA GERIATRIC EDUCATION CENTER. Geriatric Assessment Tools. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < KALVACH, Z. et al Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN KATZ, S. et al Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychological function. In JAMA. 1963, vol. 185, no. 12, p ISSN KATZ, S. et al Progress in development of the Index of ADL. In Gerontologist. 1970, vol. 10, no. 1, p ISSN KATZ, S Assessing Self-Maintenance: Activities of Daily Living, Mobility and Instrumental Activities of Daily Living. In J Am Geriatr Soc. 1983, vol. 31, no. 12, p ISSN KOCIOVÁ, K., PEREGRINOVÁ, Z Fyzioterapia v geriatrii. Martin: Osveta, s. ISBN LAWTON, M. P., BRODY, E. M Assessment of Older People: Self-Maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. In Gerontologist. 1969, vol. 9, no. 3, p ISSN MÁDLOVÁ, I. et al Príručka pro ošetřování pacienta s cévní mozkovou příhodou. 1. vyd. Praha: UCB Pharma s. r. o. a ČAS, s. MAHONEY, F. I., WOOD, O. H., BARTHEL, D. W Rehabilitation of chronically ill patients: the influence of complications on the final goal. In South Med J. 1958, vol. 51, no. 7, p ISSN MAHONEY, F. I., BARTHEL, D. W Functional evaluation: The Barthel Index. In Maryland State Med J. 1965, vol. 14, no. 2, p ISSN MAGULA, D Vyuţitie štandardizovaných škál v komplexnom hodnotení stavu geronta. In Lekárske listy, Zdravotnícke noviny. 1999, roč. IV/XLVIII, č. 54, s. 2, 4, 10. ISSN McCORMACK, B., SLATER, P Determining an Appropriate Framework for Assessing Older Peoples Need for Free Nursing. Pilot Project Report. April, p. Ošetřovatelství a porodní asistence 29

7 McDOWELL, I Measuring Health. A Guide to Rating Scales and Questionnaires. 3 rd ed. New York: Oxford University Press, p. ISBN ODBORNÉ USMERNENIE MZ SR O POSKYTOVANÍ DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI Vestník MZ SR, čiastka 8-10 zo dňa 22. marca 2007, ročník 55. Normatívna časť 19. OREM, D. E Nursing Concepts of Practice. 6 th ed. St. Louis: Mosby, p. ISBN X. PROQOLID Patient-Reported Outcome (PRO) and Quality of Life (QOL) Instruments Database. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < ROVENSKÝ, J. et al Reumatoidná artritída. In ĎURIŠ, I., HULÍN, I., BERNADIČ, M. et al. Princípy internej medicíny. Bratislava: SAP, s. ISBN SAMUEL, M Functioning scale. Barthel Index. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < SHELKEY, M., WALLACE, M Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). In Dermatology Nursing. 2002, vol. 14, no. 3, p ISSN SZILASIOVÁ, A. et al Reliabilita a validita slovenskej verzie a modifikácia Stanfordského dotazníka hodnotiaceho zdravie pomocou indexu disability (HAQ) u pacientov s reumatoidnou artritídou. In Vnitřní lékařství. 2002, roč. 47, č. 1, s ISSN X. TAKÁČ, P Metodologické princípy hodnotenia funkčného stavu v rehabilitácii. EuroRehab, 2003, roč. XIII, č. 4, s ISBN TOPINKOVÁ, E Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, s. ISBN WALLACE, M., SHELKEY, M How to Try This: Monitoring Functional Status of Hospitalized Older Adults. In American Journal of Nursing. 2008, vol. 108, no. 4, p ISSN X. WALLACE, M., SHELKEY, M Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL). In Try This: Best Practices in Nursing Care to Older Adults. Issue Number 2, Revised p. ISSN ZAHRADNICKÁ, I Hodnocení soběstačnosti. In Sestra, 2004, roč. XIV, č. 2, s ISSN ŢIAKOVÁ, K. et al Ošetrovateľský slovník. Martin: Osveta, s. ISBN Ošetřovatelství a porodní asistence 30

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková. Abstrakt. Abstract. Úvod

Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Libuša Tirpáková. Abstrakt. Abstract. Úvod roč. 2, č. 3/2011 BOLESŤ, FUNKČNÝ STAV, ÚZKOSŤ, DEPRESIA A SOCIÁLNA INTERAKCIA U SENIOROV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU PAIN, FUNCTIONAL STATUS, ANXIETY, DEPRESSION, AND SOCIAL INTERACTION IN OLDER ADULTS

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM INFLUENCE OF EEG BIOFEEDBACK ON MOTOR ABILITIES OF CHILDREN MEASURED WITH PANESS TEST Abstrakt Elena Žiaková, Iveta Schusterová

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE roč. 4, č. 3/2013 STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE Mária Sováriová Soósová 1, Jana Sušinková 1, Mária Cenknerová

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS

VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS VALIDATION THE NURSING DIAGNOSIS INEFFECTIVE BREATHING ON THE INTENSIVE CARE UNIT FOR ADULT PATIENTS Soňa Bocková, Jana Marečková Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc, CZECH REPUBLIC

More information

OŠETOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA A PRAXE ZALOŽENÁ NA DKAZECH NURSING DIAGNOSIS AND EVIDENCE BASED PRACTICE

OŠETOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA A PRAXE ZALOŽENÁ NA DKAZECH NURSING DIAGNOSIS AND EVIDENCE BASED PRACTICE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta OŠETOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA A PRAXE ZALOŽENÁ NA DKAZECH NURSING DIAGNOSIS AND EVIDENCE BASED PRACTICE Radka Bužgová, Darja Jarošová Ostrava 2007 1

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Assessing Function in the Elderly: Katz ADL and Lawton IADL. For: Dr. Susan Doble OCCU 6504

Assessing Function in the Elderly: Katz ADL and Lawton IADL. For: Dr. Susan Doble OCCU 6504 Assessing Function in the Elderly: Katz ADL and Lawton IADL For: Dr. Susan Doble OCCU 6504 Masters of Health Informatics Dalhousie University June 2008 Introduction Functional status can be conceptualized

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES

DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES Abstract DISKRÉTNA A SPOJITÁ SIMULÁCIA VÝROBNÝCH PROCESOV Ing. Maroš Fill, prof. Ing. Gabriel Fedorko PhD. Technická univerzita v Košiciach

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Activities of Daily Living Scale

Activities of Daily Living Scale How To try this 2.5HOURS Continuing Education By Carla Graf, MS, RN, CNS-BC The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale By detecting early functional decline, the scale can help nurses with

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2014 Ročník 4, číslo 1 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Ing. Anna Hamranová, Ing. Anita Romanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing Ilievová et al. Journal of Health Sciences 2013;3(1):20-25 http://www.jhsci.ba Journal of Health Sciences RESEARCH ARTICLE Open Access Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Exhibit A. Psychiatric Home Health Adult & Child Level of Care Guidelines Revision

Exhibit A. Psychiatric Home Health Adult & Child Level of Care Guidelines Revision Exhibit A Psychiatric Home Health Adult & Child Level of Care Guidelines 2013 Revision Table of Contents A. HOME CARE NURSING SERVICES Medication Administration, Pre-Pour and Skilled Nursing Visits (Adult

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika

PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M. mezinárodní konference 21. 4. 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Česká republika PROGRAM KONFERENCE P R O G R A M mezinárodní konference 21. 4. 2011 Vysoká škola polytechnická Jihlava Česká republika Vědecký výbor konference: Dr. Med.Tomasz Banas (PL) prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA From general education to key competences Mária Smreková & Eva Jahelková The 1 st Independent High School in Bratislava,

More information

SYLABUS. 2/3 hod. týždeň. Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Týždeň Prednášky Cvičenia

SYLABUS. 2/3 hod. týždeň. Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Týždeň Prednášky Cvičenia Názov predmetu: Propedeutics of dental medicine 1 Študijný program: Zubné lekárstvo Obdobie štúdia: 1. semester Hodnotenie absolvovanie Záväznosť predmetu: povinný Rozsah výučby: 2/3 hod. týždeň Pracovisko:

More information

Assisted Living Nurse Competencies

Assisted Living Nurse Competencies Assisted Living Nurse Competencies Competencies Necessary for Nurses to Provide High-Quality Care to Older Adults in Assisted Living Residences 1. Recognize one s own and others attitudes, values, and

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Confident Steps A Balance and Falls Prevention Program. Kendall Shearer and Danielle Spencer

Confident Steps A Balance and Falls Prevention Program. Kendall Shearer and Danielle Spencer Confident Steps A Balance and Falls Prevention Program Kendall Shearer and Danielle Spencer Outline Program Development Falls Prevention Research Development stages Outcome measures Criteria Program Implementation

More information

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ V Sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Within the next 2 decades, 55 million people in the. Seniors-at-Home: A Case Management Program for Frail Elders REPORTS FROM THE FIELD

Within the next 2 decades, 55 million people in the. Seniors-at-Home: A Case Management Program for Frail Elders REPORTS FROM THE FIELD Seniors-at-Home: A Case Management Program for Frail Elders Amy G. Rassen, LCSW Abstract Objective: To describe a case program to provide social services to frail elders living at home. Setting: The San

More information

SHOW ME: Enhancing OASIS Functional Assessment

SHOW ME: Enhancing OASIS Functional Assessment SHOW ME: Enhancing OASIS Functional Assessment MARY CURRY NARAYAN, MSN, RN, HHCNS-BC, COS-C, JOISE SALGADO, OTRL, AND ANN VANVOORHIS, PT, HCS-D Importance of Functional Assessment and Care Planning To

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

UI College of Nursing. The Need for Nurses Prepared to Address Care Needs of Older Adults in Iowa. Geriatric Nursing. Nursing

UI College of Nursing. The Need for Nurses Prepared to Address Care Needs of Older Adults in Iowa. Geriatric Nursing. Nursing The Need for Nurses Prepared to Address Care Needs of Older Adults in Iowa UI College of Nursing #1 in Gerontological nursing in the country! Janet Specht, PhD, RN, FAAN, FGSA Professor and Director John

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2012 Ročník 2, číslo 4 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

More information

Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP)

Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP) Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP) An integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly Annemarie JBM de Vos Kirsten JE Asmus-Szepesi Ton JEM Bakker Paul L de Vreede

More information

Posilňovanie systému verejného zdravotníctva

Posilňovanie systému verejného zdravotníctva 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva 9. - 10. 6. 2011, Košice Posilňovanie systému verejného zdravotníctva Strengthening Public Health Systems Recenzovaný

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

Meeting the healthcare needs of older persons with

Meeting the healthcare needs of older persons with Morbidity and Older Persons Perceptions of the Quality of Their Primary Care Efrat Shadmi, RN, PhD, Cynthia M. Boyd, MD, MPH, w Chun-Ju Hsiao, MHS, Martha Sylvia, RN, MSN, MBA, z Alyson B. Schuster, MPH,

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

AN EVALUATION OF FUNCTIONAL FITNESS IN ASSISTED LIVING AND INDEPENDENT LIVING RESIDENTS. Lauren N. Snyder. A Thesis

AN EVALUATION OF FUNCTIONAL FITNESS IN ASSISTED LIVING AND INDEPENDENT LIVING RESIDENTS. Lauren N. Snyder. A Thesis AN EVALUATION OF FUNCTIONAL FITNESS IN ASSISTED LIVING AND INDEPENDENT LIVING RESIDENTS Lauren N. Snyder A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10

František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Obsah František Albert, Matúš Albert, Jozef Novotný Úloha fyzioterapie na zmierňovanie vertebrogénnych porúch adolescentov... 10 Petra Baláţiová Postavenie a uplatnenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve...

More information

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Editori Juraj Čáp Katarína Žiaková MARTIN 2011 Recenzenti doc.

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Adult children provide the majority of care

Adult children provide the majority of care Caregiving Helping the elderly with activity limitations Number 7 May 2000 NATIONAL ACADEMY ON AN AGING SOCIETY Two of five people over age 70 need help with one or more daily activities. Yet many do not

More information

Canadian - Health Outcomes for Better Information and Care

Canadian - Health Outcomes for Better Information and Care Canadian - Health Outcomes for Better Information and Care Agenda Goals of C-HOBIC Implementation the Collection and Reporting of Standardized Information in Participating Provinces Mapping to ICNP Evaluation

More information

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka The educational system for health care professionals (nurses) and social services in the field of geriatrics and long-term care in Poland. Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka Why do we need to

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

Other silver products to insure the health of an ageing population

Other silver products to insure the health of an ageing population Other silver products to insure the health of an ageing population Dr John Schoonbee, Chief Medical Officer, Swiss Re Europe Geneva Association 2013, Insuring the health of an ageing population For age

More information

OCHRANA VEŘEJNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM PROFESIONÁLNÍCH STANDARDŮ POŽADAVKY NA STUDIJNÍ PROGRAM PORODNÍ ASISTENCE JAKO SOUČÁST PRE-REGISTRACE

OCHRANA VEŘEJNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM PROFESIONÁLNÍCH STANDARDŮ POŽADAVKY NA STUDIJNÍ PROGRAM PORODNÍ ASISTENCE JAKO SOUČÁST PRE-REGISTRACE OCHRANA VEŘEJNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM PROFESIONÁLNÍCH STANDARDŮ POŽADAVKY NA STUDIJNÍ PROGRAM PORODNÍ ASISTENCE JAKO SOUČÁST PRE-REGISTRACE (Protecting the public through professional standards NMC Nursing

More information

Massachusetts Department of Higher Education. Nursing Education Redesign Grant Program. Final Project Implementation Report

Massachusetts Department of Higher Education. Nursing Education Redesign Grant Program. Final Project Implementation Report Massachusetts Department of Higher Education Nursing Education Redesign Grant Program Final Project Implementation Report Submitted by: Berkshire Community College November 30, 2012 Executive Summary Overview

More information

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM OBSAH 3/2002 V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM V. DOČKAL - M. ŠPOTÁKOVÁ: Desať rokov činnosti Detského centra VÚDPaP 197 M. ŠPOTÁKOVÁ - V. DOČKAL: Všetko pod jednou strechou 205 M. ŠPOTÁKOVÁ - B. KUNDRÁTOVÁ

More information

PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH

PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH School and Health 21, 2011, Health Education: Initiatives for Educational Areas PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH Petra LAJČIAKOVÁ Abstract: The contribution presents sub-fi nding solutions

More information

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK)

Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK) VYSOKÉ ŠKOLY V POĽSKU Alena ŠTURMOVÁ Kľúčové porovnateľné ukazovatele Poľsko (PL) Slovensko (SK) Počet obyvateľov (2014) 38,0 mil. 5,4 mil. Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) > 2 mil. 221 tis.

More information

PRACTICE BRIEF. Preventing Medication Errors in Home Care. Home Care Patients Are Vulnerable to Medication Errors

PRACTICE BRIEF. Preventing Medication Errors in Home Care. Home Care Patients Are Vulnerable to Medication Errors PRACTICE BRIEF FALL 2002 Preventing Medication Errors in Home Care This practice brief highlights the results of two home health care studies on medication errors. The first study determined how often

More information