Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi

Size: px
Start display at page:

Download "Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi"

Transcription

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi Mine TARLAN Tez Danışmanı Yrd. Doç Dr. Mesut Yalvaç Düzeltilmiş Tez İstanbul, 2005

2 ÖZ Bu araştırmada, tıp kütüphanelerinin tanımı ve tarihçesi, akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynak türleri ve tanımları yer almaktadır. Araştırma doğrultusunda Türkiye de tıp fakültesi bulunan üniversitelerin kütüphanelerine anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket çalışması ile kütüphanelerde kullanılan elektronik kaynakların türleri, kütüphanelerin personel yapısı, basılı yayın durumu, hangi elektronik kaynakların tercih edildiği, bu kaynakların tercih edilmesinde hangi özelliklere önem verildiği konularında veri alınmıştır. Bu veriler sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilerek çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu ilk anketten bir yıl sonra ikinci bir anket çalışması ile ortaya çıkan ikinci bulgular karşılaştırma yöntemi ile değerlendirilmiş ve bir yıl içindeki değişim ile ilgili çıkarımlarda da bulunulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT This research is composed of, the history and the definitions of medical libraries as well as the variations and the definitions of the electronic resources that used in academic medical libraries. Regarding the research a survey has been applied to the libriaries which belong to the medical faculties throughout the country's state and private universities. In this survey under the following headlines data is obtained; variations of e-resources that used, library staff's background, published document's status, which e-resources mostly preferred and which qualifications of e-resources mostly stressed in making the preferance. After having the survey results, the outcome of the survey has been evaluated and inferences drawn. Following the first survey one year later second successive survey has been applied, recent results of the second survey has been comparetively evaluated and additional inferences drawn regarding the changes occured within one year. DÜZELTME III

3 ÖNSÖZ Tıp alanında Selçuklulara dayanan bir geleneğe sahip olmamıza, tıp literatürüne telif ve tercüme yoluyla önemli eserler kazandırmış olmamıza rağmen, günümüzde, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinde, özellikle elektronik kaynaklar konusunda nasıl bir yerde olduğumuzu incelemek istemem, bu çalışmanın ortaya çıkmasında temel itici güç olmuştur. Bilgi kaynaklarının bulunduğu ortamlar, kullanıcıların zaman içinde gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçları karşısında kendilerini yenilemiştir. El yazması bilgi kaynaklarından, matbaa aracılığıyla üretilen ve çoğaltılan bilgi kaynaklarına geçiş, bilginin daha geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlamıştır. Zaman içerisinde elektronik kaynakların gelişmeye ve kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, kaynağa ulaşmaya ilişkin zaman ve mekan sınırlılıkları da önemini yitirmeye başlamıştır. Kaynak ile aynı mekanda olma veya kaynağın bulunduğu kütüphanenin çalışma saatleri arasında kütüphanede bulunma gerekliliği, yerini kaynağa ulaşabilecek teknik donanıma ve ondan yararlanabilecek bilgi, beceri ve yeteneğe (bilgisayar okuryazarlığı, enformasyon okuryazarlığı v.b.) sahip olma yeterliliğine bırakmıştır. Her alanda olması gereken yayın takibinin, kullanıcıların ihtiyaçlarına aktif bir şekilde cevap verecek nitelikte bulunması gerekmektedir. Türkiye de tıp alanında çalışan, zamanları çok kısıtlı kişiler, taramalarını çoğu zaman kendi imkanlarıyla yapmaya, yayınlara yine kendi özel imkanlarıyla ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu kişilerin ilişki içinde oldukları üniversitelerin kütüphanelerinde bulunan kaynakların durumu, özellikle elektronik kaynakların durumu bu tez çalışmasında ortaya konmaya çalışılmıştır. Lisans dönemimin başlangıcından bu araştırmamın son satırına dek, bana danışmanlık bilgisinden çok daha fazlasını sunmuş olan tez danışmanım sayın Yrd.Doç.Dr.Mesut Yalvaç a, tez çalışmam sırasında görüş ve önerilerinden yararlandığım Prof.Dr.Ayşe Üstün e, Doç.Dr.Oğuz İcimsoy a, Yrd.Doç.Dr.Tûba DÜZELTME IV

4 Çavdar Karatepe ye ve Yrd.Doç.Dr.Ümit Konya ya, ayrıca verdikleri destek için Hacettepe Üniversitesi Uzman Kütüphanecisi sayın Ayşen Küyük e, Ankos un Başkanı ve ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı sayın Prof.Dr.Bülent Karasözen e, sağladıkları olanaklar için TKD İstanbul Şubesi Başkanı ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Müdürü sayın Didar Bayır a ve Müdür Yardımcısı sayın Güneş Kara ya, kütüphanecisi sayın Derya Soğuksu ve Bilgi Üniversitesi kütüphanecisi sayın Cem Özel e, babam Doç. Dr.Selim Tarlan başta olmak üzere tüm aileme, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen arkadaşım Burak Akkurt a ve tezimde bana destek olan burada adı bulunmayan herkese teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamın, Türkiye de tıp kütüphanelerine ilişkin olarak ileride yapılacak araştırmalara faydalı olması dileğimdir. İstanbul, Mine TARLAN DÜZELTME V

5 İÇİNDEKİLER ÖZ... III ÖNSÖZ...IV İÇİNDEKİLER...VI TABLOLARIN LİSTESİ...IX GRAFİKLERİN LİSTESİ... X GİRİŞ BÖLÜM: TIP VE TIP ALANINDA KÜTÜPHANE Kütüphane Tarihçesi Tıp Kütüphanesinin Tanımı Tıp Kütüphaneciliğinin Tarihi Genel Amerika A.B.D Kanada Güney Amerika Arjantin Brezilya Orta Amerika ve Meksika Avrupa İngiltere Fransa DÜZELTME VI

6 Almanya ve Avusturya Diğer Avrupa Ülkeleri Afrika Asya Rusya Hindistan Çin ve Tayvan Japonya Diğer Asya Ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda Türkiye BÖLÜM: TIP KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK KAYNAKLAR Elektronik Kaynağın Tanımı Elektronik Kaynakların Türleri Elektronik Kaynakların Önemi ve Oynadığı Rol Elektronik Kütüphaneler Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Tarihçesi Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Önemi ve Değeri Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinin Tıp Alanında Abone Oldukları Elektronik Veri Tabanları BÖLÜM: TÜRKİYE DEKİ AKADEMİK TIP KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TEMEL ELEKTRONİK KAYNAKLARIN ANALİZİ Birinci Anket Çalışmasının Analizi, Bulguları ve Değerlendirmesi İkinci Anket Çalışmasının Analizi, Bulguları ve Değerlendirmesi DÜZELTME VII

7 3.3. Birinci ve İkinci Analiz Çalışmasının Bulgularının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Anket Ek 2: ANKOS Kanalı İle Abone Olunan Veri Tabanları Listesi: Veri Tabanı Adına Göre Ek 3: ANKOS Kanalı İle Abone Olunan Veri Tabanları Listesi: Üniversite Kütüphanesi Adına Göre Ek 4: Elektronik Tıp Dergilerinin Listesi Ek 5: Çevrimiçi Kullanıcılar İçin Dizinlenmiş, Süreli Yayınların Listesi DÜZELTME VIII

8 TABLOLARIN LİSTESİ Tablo 1: Kanada da Cilt Barajını Aşabilen Biyomedikal Kütüphaneler Tablo 2: Avustralya Tıp Kütüphaneleri, Kuruluş Yılı, Dergi ve Cilt Sayıları Tablo 3: Türkiye'de Tıp Fakültesi Bulunan Üniversitelerin Listesi...40 Tablo 4: Yılları Arasında Veri Tabanı Sayısı, Üreticileri ve Dağıtımcılarının Sayıları Tablo 5: Geniş Kapsamlı Bazı Veri Tabanları Tablo 6: Veri Tabanlarının Özellikleri DÜZELTME IX

9 GRAFİKLERİN LİSTESİ Grafik 1: Birinci Anket: Ankete cevap veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 2: Birinci Anket: Merkez kütüphaneden ayrı tıp fakültesi kütüphanesi olan ve olmayan üniversitelerin sayıları ve oranları Grafik 3: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili basılı yayını olan ve olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 4: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olan ve olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 5: Birinci Anket: Tıp/sağlık bilimleri ile ilgili elektronik kaynakları satın almada, seçimi etkileyen faktörler Grafik 6: Birinci Anket: Uzmanlaşmış kütüphanecileri bulunan ve bulunmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 7: Birinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphanecilerin eğitim durumların oranları Grafik 8: Birinci Anket: Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayıları Grafik 9: Birinci Anket: Kütüphanelerde bulunan elektronik kaynak türlerinin sayıları Grafik 10: Birinci Anket: Kütüphanelerinin aboneliklerinin bulunduğu veri tabanlarının sayıları Grafik 11: Birinci Anket: Veri tabanları hakkında eğitim alan ve almayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 12: Birinci Anket: Kütüphanecilerin veri tabanları konusunda aldıkları eğitim türlerinin oranları Grafik 13: Birinci Anket: Kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 14: İkinci Anket: İkinci ankete cevap veren ve vermeyen kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 15: İkinci Anket: Merkez kütüphaneden ayrı tıp fakültesi kütüphanesi olan ve olmayanların sayıları ve oranları Grafik 16: İkinci Anket: Tıp bilimleri ile ilgili basılı yayını olan ve olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 17: İkinci Anket: Tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili elektronik yayını olan ne olmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 18: İkinci Anket: Elektronik kaynakları satın almada, seçimi etkileyen faktörler Grafik 19: İkinci Anket: Uzmanlaşmış kütüphanecisi bulunan ve bulunmayan kütüphanelerin sayıları ve oranları Grafik 20: İkinci Anket: Tıp bilimleri konusunda uzmanlaşmış kütüphanecilerin eğitim durumlarının oranları Grafik 21: İkinci Anket: Kütüphanelerde kullanıcılara açık bilgisayar sayıları Grafik 22: İkinci Anket: Kütüphanelerde bulunan elektronik kaynak türlerinin sayıları Grafik 25: İkinci Anket: Kütüphanecilerin veri tabanları konusunda aldıkları eğitim türlerinin oranları DÜZELTME X

10 Grafik 26: İkinci Anket: Kullanıcılarına veri tabanları konusunda eğitim veren ve vermeyenlerin sayıları ve oranları DÜZELTME XI

11 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri a.e. : aynı eser a.g.e. : adı geçen eser AIM/TWX : Abridged Index Medicus via the Teletypewriter Exchange Net-work ALA : American Library Association AMA : American Medical Association ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu AP : Academic Press ARPA : Advanced Research Projects Agency ASLIB : The Association for Information Management ASP : a.y. : aynı yer Bkz. : Bakınız bs. : basım BTT : Bilimsel, Teknik ve Tıbbi C : Cilt CAB : Commonwealth Agricultural Bureaux CD : Compact Disc CD-ROM : Compact Disc - Read Only Memory CINAHL : Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature CIQM : The Centre of Information Quality Management COMPENDEX: The Computerized Engineering Index COSMIC : Computer System for Medical Information Services Çev. : Çeviren DOAJ : Directory of Open Access Journals Doç. : Doçent Dr. : Doktor DVD : Digital Versatile Disk ECO : Electronic Collections Online Ed. : Editör DÜZELTME XII

12 e-posta FTP GATA genşl. GRACE HTML HTTP IAIMS IBM IFLA ILL Inc. INSPEC ISI ISSN IOP IP İ.Ö. İ.S. İ.Ü. JSTOR KAP KDT KTK LAN LISA LWW Marc M.D. MEDLARS MEDLINE MIT : elektronik posta : File Transfer Protocol : Gülhane Askeri Tıp Akademisi : genişletilmiş : Graphic Arts Composing Equipment : Hypertext Markup Language : Hypertext Transfer Protocol : Integrated Academic Information Management Systems : International Business Machines : International Federation of Library Associations and Institutions : Inter Library Loan : Incorporation : The Database for Physics, Electronics and Computing : Institute for Scientific Information : International Standard Serial Number : Institute of Physics : Internet Protocol : İsa dan Önce : İsa dan Sonra : İstanbul Üniversitesi : Journal Storage : Kluwer Academic Publishers : Kanıta Dayalı Tıp : Klinik Tıp Kütüphaneciliği : Local Area Network : Library and Information Science Abstracts : Lippincott Williams and Wilkins : Machine Readable Cataloging : Medical Doctor (Tıp Doktoru) : Medical Literature Analysis and Retrieval System : Medlars Online : Massachussets Institute of Technology DÜZELTME XIII

13 MLA : Medical Library Association NASA : National Aeronautics and Space Administration NHS : National Health Service NLM : National Library of Medicine no : numara OCLC : Online Computer Library Center ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi OPAC : Online Public Access Catalogue ort. : ortalama OUP : Oxford UniversityPress Ör. : Örneğin PC : Personel Computer PDF : Portable Document Format PHP : Hypertext PreProcessor PIN : Personel Identification Number PNI : Pharmaceutical News Index Prof. : Profesör PSLI :The Pilot Site Licence Initiative s.. : sayfa SCI : Science Citation Index SD : ScienceDirect SDC : System Development Corporation St. : Saint STM : Scientific Technical Medical TBD : Türkiye Bilişim Derneği T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol TDK : Türk Dil Kurumu T.K. : Türk Kütüphaneciliği TKD : Türk Kütüphaneciler Derneği TKDB : Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni DÜZELTME XIV

14 TÜBİTAK TWX ULAKBİM ULAKNET URL ÜNAK vb. VCD vd. vol. WHOLIS WOS WWW yay. haz. YÖK Yrd. Doç. yy. : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : Teletypewriter Exchange Service : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi : Ulusal Akademik Ağ : Uniform Resource Locator : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği : ve benzeri : Video Compact Disk : ve diğerleri : volume : World Health Organization Library Database : Web of Science : World Wide Web : yayına hazırlayan : Yüksek Öğretim Kurulu : Yardımcı Doçent : Yüzyıl DÜZELTME XV

15 GİRİŞ Bilginin, ona ihtiyacı olan kişiye, ihtiyacı olduğu anda, en uygun yer ve ortam üzerinde ulaştırılması, diğer tüm alanlarda hizmet veren kütüphanelerin ve bilgilendirme sistemlerinin olduğu gibi, tıp kütüphanelerinin ve bilgilendirme sistemlerinin de temel amacıdır. Bu araştırmanın başlangıçtaki amacı, tıp alanında kullanılan temel elektronik enformasyon kaynaklarının saptanması ve enformasyon kaynaklarının özelliklerinin tıp kütüphanesi ve kullanıcısı açısından analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve Türkiye de bu enformasyon kaynaklarının tıp kütüphanelerindeki yerinin analizini yapmaktı. Ancak tez süresinin ve araştırma kaynaklarının, özellikle mali kaynakların, tüm dünyadaki elektronik kaynaklara erişime ve onları analiz etmeye olanak tanımaması nedeniyle, çalışmanın amacı, Türkiye deki akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan temel elektronik bilgi kaynaklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi olarak değiştirilmiştir. Bu yeni amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmayla, Türkiye deki akademik tıp kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları ile ilgili profili ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmamızın hipotezi şu şekildedir: Türkiye de akademik tıp kütüphaneleri ve onların elektronik bilgi kaynakları, tıp alanındaki kullanıcıların doğru, güvenilir ve güncel bilgiye hızlı, verimli ve etkin erişimini sağlamak için bir kapıdır. Ancak, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinde bu konuda sorunlar bulunmaktadır Araştırma amacı doğrultusunda kullanılan yöntemler belgesel kaynak analizi ve karşılaştırma yöntemleridir. Kullanılan veri toplama teknikleri ise, anket ve görüşmedir. Araştırma konusu ile ilgili bilgilere ulaşabilmek amacıyla öncelikle bir yayın taraması yapılmıştır. Yayın taraması yapılan kaynaklar aşağıdaki gibidir. DÜZELTME 1

16 -Ebsco Medline-Ebsco OVID Proquest Pubmed Türk Kütüphaneciler Derneği Dizini Türkiye Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası Web of Science Yüksek Öğretim Kurulu Tez Tarama Sayfası Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi nden elde edilen Encylopedia of Librarianship 1 adlı kitabın Biomedical Libraries başlığı altındaki bilgilerden sıkça yararlanılmıştır. Çalışma sırasında, özellikle Türkiye de tıp kütüphanesi tarihi ile ilgili araştırma sırasında, İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphanesi kaynaklarından, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü öğretim elemanlarından ve bu bölümün kütüphanesinden büyük katkı alınmıştır. Araştırmada İstanbul Üniversitesi Tez Hazırlama Yönergesi temel alınmış ve kullanılmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tıp ve tıp alanında kütüphane konusu; kütüphane tarihçesi, tıp kütüphanesinin tanımı ve tıp kütüphaneciliğinin tarihi başlıkları ile ele alınarak işlenmiştir. Tıp kütüphaneciliğinin tarihçesi, kıtalar altında, bazı ülkeler tek tek ele alınarak işlenmiştir. Türkiye deki tıp kütüphaneleri tarihi ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve daha detaylı incelenmeye çalışılmıştır. 1 Thomas Landau, Encylopedia of Librarianship, Londra, Bowes and Bowes, DÜZELTME 2

17 İkinci bölümde, tıp kütüphanelerinde elektronik kaynaklar konusu; elektronik kaynağın tanımı, elektronik kaynakların türleri, elektronik kaynakların önemi ve oynadığı rol, elektronik kütüphaneler, tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların tarihçesi, tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların önemi ve değeri, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinin tıp alanında abone oldukları elektronik veri tabanları başlıkları ile ele alınarak işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türkiye de akademik tıp kütüphanelerinde kullanılan elektronik kaynakların analizi, tıp fakültesi bulunan 44 üniversitenin tıp kütüphanelerine bir yıl ara ile uygulanan iki anket çalışması ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Uygulanan anket çalışmalarının analizi ve bu analiz çalışmasındaki bulgular ile değerlendirmeler önce iki ayrı bölümde işlenmiştir. Daha sonra iki analiz çalışmasının bulguları, bir başka bölümde karşılaştırılıp değerlendirilerek verilmiştir. Bu çalışmanın ekler kısmında ise, araştırmada kullanılan anket (Ek:1); Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listeleri: veri tabanı adına göre (Ek:2) ve Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listeleri: üniversite kütüphanesi adına göre (Ek:3); elektronik tıp dergilerinin listesi (Ek:4), çevrimiçi kullanıcılar için süreli yayınların listesi (Ek: 5) bulunmaktadır. Ankos kanalı ile abone olunan veri tabanlarının listesini (Ek:2) ve (Ek:3) bu tez çalışmasının ekler kısmında verme amacımız, bazı üniversite kütüphanelerinden anket yolu ile elde edilemeyen veri tabanı adlarını bu liste aracılığıyla tam ve doğru olarak saptamak ve sunmaktır. Ayrıca, Pubmed Linkout, Ulrich Periodicals Directory ve Free Medical Journals kaynaklarından derlenerek oluşturulan elektronik tıp dergileri listesi (Ek: 4), tıp ve sağlık alanı ile ilgili elektronik kaynaklarla ilgilenenler için (kütüphaneciler, kullanıcılar için) yararlı olacağı düşünülerek verilmiştir Bu listede, sol kolonda dergilerin adları yer alırken, sağ kolonda ise hangi kaynakta bulunduğu yer almaktadır. DÜZELTME 3

18 Yine, National Library of Medicine tarafından hazırlanan, dizinlenmiş tıp ve sağlık alanındaki elektronik dergileri içeren, çevrimiçi kullanıcılar için süreli yayınların listesi (Ek: 5) de bu çalışma kapsamında, tıp ve sağlık alanındaki kütüphaneciler için yararlı olacağı düşünülerek verilmiştir. Liste, derginin adı ile birlikte künye bilgilerini de içermekte olup, daha çok kütüphanecilerin kullanımına yöneliktir. DÜZELTME 4

19 1. BÖLÜM: TIP VE TIP ALANINDA KÜTÜPHANE İlk çağlarda kişiler hastalıklarını iyileştirmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmuşlar, deneme yanılma yoluyla, doğanın şifalı gücünü zaman içinde keşfederek hastalıklarına çareler bulmuşlardır. Hastalıklara iyi gelen çareler, nesilden nesile aktarılmış, aktarılan bilgilere her nesil yenilerini ilave etmiştir. Bilgi birikimi sonucu ilerlemeler kaydedilmiş ve günümüze gelinmiştir. Nesilden nesile bilgi kaynaklarının aktarılmasıyla günümüze gelen bilgi birikimi, bilimsel süzgeçten geçerek bilimsel bilgi birikimi şekline dönüşmüştür. Bilimsel bilginin gelişimi yine bilgi paylaşımı yoluyla devam etmektedir. Bu gelişme tüm bilim alanları gibi tıp alanı için de söz konusudur. Geniş anlamda tıp, ilk insanlarla daha doğrusu ilk canlı ile yaşıttır. İlk insanın içgüdüleriyle derdine çare aradığı ilk devirlerden sora tıp, metafizik, dini, mistik ve ampirik evrelerden geçerek bugünkü modern tıbba ulaşmıştır. 2 Bu çalışmada öncelikle, çalışmanın ana kavramlarından olan tıp kavramının, bu çalışma kapsamındaki anlamlarının açıklanması gerekmektedir. Başvurulan çeşitli danışma kaynaklarında tıp, aşağıdaki şekillerde tanımlanmıştır; Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet. 3 Tıp nedir? in yanıtları arasında, onun koruyucu yönü, tedavi edici niteliği ile iyileştirici ve teknik bir alan olması, temel bilim özelliği ile araştırmacı boyutu, 2 Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalının Tıp Bilimleri İçindeki Yeri, Geleceğe Yönelik Özellikleri ve Bazı Orijinal Sonuçlar, II. Türk Tıp Tarihi Kongresi: Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999, s Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C. 2, İstanbul, Milliyet, 1992, s DÜZELTME 5

20 dahası toplumsal bir kurum olması ile sosyal boyutu alışılmış olarak ilk usa gelenlerdir. 4 Sağlıklı olma halinin sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi, hafifletilmesi ve tedavi edilmesi ile uğraşan bilim ve sanat. 5 Hastalıkları, sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek ya da önlemek ereği ile başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik. 6 İnsanların bedenen ve ruhen tam bir iyilik hali içinde olmaları amacına yönelik uygulamaların tümü ile uğraşan, bu amaca yönelik çeşitli doğal ve sosyal bilimleri ve kendine özgü bir deneyim birikimini kullanan disiplin. 7 Bütün bu tanımlardan yola çıkarak tıp, bireylerin sağlıklı olma hallerini koruma, hastalıklarını tanı ve tedavi etme amacıyla fen ve sosyal bilimleri ve kendine özgü deneyim; bilgi birikimini kullanarak, araştırmacı boyutu ile temel bilim özelliği taşıyan disiplindir şeklinde tanımlayabiliriz. Bu çalışmada, çalışma konusuyla ilgili bir diğer önemli kavram olan kanıta dayalı tıp kavramını da açıklamak gerekmektedir. Kanıta dayalı tıp kavramının ortaya çıkışı günümüzde kütüphanecilikle tıp alanını birbirine daha çok yaklaştırmıştır. Kanıta dayalı tıp (KDT) hastaların tanı ve tedavi sürecinde karar verirken varolan en iyi kanıtların dikkatli, özenli ve akıllıca kullanılmasıdır. Bir başka tanım, kişinin bireysel klinik deneyimiyle sistematik taramalar sonucunda elde edilen en iyi bilimsel ve klinik kanıtları birleştirerek kullanmasıdır. Tanımların içinde yer alan en iyi ve en güncel kanıtlar ise, çok büyük 4 Serap Şahinoğlu Pelin, Tıpta Görsel Estetik ve Dermatoloji, Turkish Journal of Dermatopathology, C.8, no. 1-2, 1998, (Çevrimiçi) 17 Temmuz K. Hakan Gülkesen, Sağlıkta Temel Kavramlar (Çevrimiçi) 23 Mart 2004, s.2. 6 Gülkesen, a.g.e., s Gülkesen, a.g.e., s. 2. DÜZELTME 6

21 boyutlara ulaşmış tıbbi literatür içerisinden stratejik taramalar sonucu elde edilir. KDT için gerekli literatür tarama becerisi, hekimlerin kendi bireysel gereksinimleri için yeterli olandan karmaşık ve profesyonel bir düzeydedir. Bu tür bilgi ancak konunun profesyonelleri, yani kütüphaneciler tarafından yeterli ve etkin bir biçimde sağlanabilir. 8 Yine bu çalışma konusu ile ilgili bir diğer kavram olan klinik tıp kütüphaneciliği nin tanımı şu şekildedir: İlk kez 1974 yılında tanımlanıp geliştirilen Klinik Tıp Kütüphaneciliği (KTK)de tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliğinin boyutunu artıran bir alandır. KTK, kütüphanecinin, hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi kişilerden oluşan sağlık ekip üyelerinin sorularını saptaması, bu soruları yanıtlayacak literatürü bulmak üzere kütüphanede tarama yapması ve bulduğu ilgili literatürü ekiptekilere en çok 24 saat içinde iletmesi esasına dayanır. Bugün birçok klinik kütüphanecisi KDT kütüphaneciliğinin teknik ve yöntemlerini uygulayarak hizmet vermektedir Kütüphane Tarihçesi İlk kütüphaneler milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Kil ve taş tabletler üzerine yazılmış çivi ve resim yazılarıyla kalıcı iletişim sağlanmış olup, ortaya konan bu yazılar saray ve kral kütüphanelerinde muhafaza edilmiştir. İ.Ö yıllarında Mezopotamya da çivi, Mısır da hiyeroglif yazılar, piktografik yazının gelişmesiyle biçimlenmiş ve gelişmiştir. Yazılı belgelerin gittikçe artması sonucu oluşan ilk kütüphaneler, dönemin krallarının saraylarında muhafaza 8 Murat Sincan, Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği, Bilgi Dünyası, C. 4, no. 1, 2003, s Nazlı Alkan, Günümüzde Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği, Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphanleri Ekim 2002 Bolu Bildiriler, Yay. Haz.: Fatih Rukancı, Hüseyin Odabaş, Malik Yılmaz, Hakan Anameriç, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Kültür Merkezi, 2002, s.28. * Papirüs, Nil nehrindeki sazlardan yapılan ve o zamanlar da kağıt görevini gören malzemedir. DÜZELTME 7

22 edilmiştir. Bu konuda en eski bilgi Mısır (Gizeh) kralı Sepseskaf a aittir, bu bilgi İ.Ö. ( ) kitaplar evinin katibi olarak geçen yazılı belgedir. Anadolu da ise Sümerler ve Asurların kurmuş oldukları kütüphaneler bilinen ilk kütüphanelerdir (İ.Ö ). Rulo halinde kullanılan ve saray kütüphanelerinde bulunan papirüsten* sonra, uygarlıklar, hep iyi ve daha kullanışlı olan bilgi, teknolojisi ve ürünlerine yönelmişlerdir yılında Johannes Gensfleisch Gutenberg in matbaayı icadının en önemli sonucu, bilginin, kağıt üzerine seri olarak basılması ve insanlığın hizmetine kolay, hızlı ve ucuz yoldan sunulmasıydı. 10 Matbaanın yaygınlaşmasından sonra kitap ve kütüphanelerin sayıları artmış, bilim skolastik yani sorgulamanın yasak olduğu düşünceden sıyrılarak, gerçek anlamdaki akılcı (pozitif) düşünce ve araştırma sürecine girmiştir. Pozitif bilimin yayılmasında, gelişmesinde ve aktarılmasında kitaplar ile bu kitapların muhafaza edilip kullanıma sunulduğu kütüphanelerin önemli bir misyonu vardır. Araştırmaya dayalı pozitif bilimin yayılmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olmuştur böylelikle yayın ve bilgi alanında patlama meydana gelmiştir. Bilgi üreten araştırmacının, yeni bir bilgi üretmeden önce var olan bilgiye erişmesi gerekir. Bilgi, yığın haline geldiğinde bu yığının arasından araştırmacının kendi konusuyla ilgili bilgiyi çekip alması güçleşmektedir. Bilginin ulaşılabilir olması için örgütlenmesi, belli bir düzen, sistem içinde bulunması gerekmektedir. Bilginin örgütlenmesi işi çok eski tarihlerden beri kütüphanelerin görevidir. Artan bilgi ve yayın karşısında kütüphaneler yeni sistemler ve teknolojiler kullanarak kullanıcılarını bilgi yığını yerine, onlara bilgi yığını içinde aradıkları bilgiye ulaşmada kolay, hızlı erişilebilen bilgi sistemleri sunmaktadırlar. 10 Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, 2.bs., Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul, 1992, s.63. DÜZELTME 8

23 Günümüzde kitapların (basılı yayınlar) bir kısmı kağıt baskıdan, sanal ve saydam yapılı materyallere [CD (compact disk), CD-ROM (compact disk-read only memory), DVD (digital versatile disk), VCD (video compact disk) vb.] aktarılarak elektronik kitap formatına dönüşmüşlerdir. Bu gelişmeyle birlikte kütüphaneler de elektronik ortama doğru açılma yoluna girmişlerdir Tıp Kütüphanesinin Tanımı Tıp kütüphanesi; tıp fakültesi, hastahane, tıbbi araştırma enstitüsü, halk sağlığı kurumu ya da bir tıp derneği tarafından tıp ve diğer sağlık konuları ile ilgili basılı ve çevrimiçi kaynakları içeren koleksiyonu bulunan, öğrenciler, araştırmacılar ve sağlık bilimlerinde çalışanların (tıp, hemşirelik, dişçilik, eczacılık v.b.) bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir özel kütüphane türüdür ve sağlık bilimleri kütüphanesiyle eşanlamlıdır. 12 XX. yüzyılın ortalarına kadar tıp kütüphanesi olarak adlandırılan kütüphaneler, önce, araştırmaya yönelik dermeleri de barındırmaya başlayarak, biyotıp kütüphanesi, sonraki yıllarda da sağlık bilimleri kütüphanesi veya tıp merkezi kütüphanesi adını almışlardır. Tıp okullarının yanı sıra diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik okulları vb. ile genellikle uygulama ve öğretim hastahanelerini bünyelerine alan akademik kütüphaneler, çeşitli kullanıcı gruplarına, farklı düzeylerde hizmet veren büyük kütüphanelerdir. Bugün tıp kütüphanesi adı, genelde sağlık bilimleri kütüphanesi olarak değişmiş olsa da, hastahane, tıp derneği, tıbbi araştırma merkezi ve ilaç firması kütüphanelerini, sağlık bilimleri kütüphanesi olarak isimlendirmek doğru olmaz Orhan Alav, Elektronik Kütüphanelerin Doğuşu ve Eğitimdeki Yeri, (Çevrimiçi) 1 Eylül ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science (Çevrimiçi) 1 Eylül Alkan, a.g.e., s.18. DÜZELTME 9

24 ABD (Amerika Birleşik Devletleri) deki en büyük tıp kütüphanesi Washington da yer alan NLM (National Library of Medicine) dir. Tıp kütüphanecileri MLA (Medical Library Association) altında toplanmıştır. 14 Tıp kütüphaneleri genel olarak, ya üniversite kütüphanelerinin bünyelerinde, ya da özel kütüphane statüsündedirler. Hastahane Kütüphanesi: Bir hastahanenin bünyesinde yer alan, tıp ve diğer sağlık alanlarında basılı ve çevrimiçi kaynaklar içeren bir koleksiyona sahip olan, doktorların, hemşirelerin, hastaların ve diğer personelin bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan ve genellikle bir tıp kütüphanecisi tarafından yönetilen bir tıp kütüphanesidir. 15 Tıp kütüphanelerinde bulunabilecek başlıca dokümanlar aşağıdaki gibidir: 1. Tıbbi kitaplar 2. Tıbbi süreli yayınlar 3. Hasta dosyaları 4. Tıbbi indeksler 5. Tıbbi tezler 6. Tıbbi bildiriler 7. Tıbbi patentler 8. Tıbbi kataloglar 9. Tıbbi başvuru kaynakları Tıbbi görüntü kayıtları (filmler, slaytlar, kartlar, modeller, kabartmalar...) 14 ODLIS, a.g.e. 15 ODLIS, a.g.e. 16 Ramazan Uçmaz, Tıbbi Dokümantasyon 1, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2004, s DÜZELTME 10

Değişime Hazır Olma Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Değişime Hazır Olma Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Elementary Education Online, 12(1), 23 35, 2013. İlköğretim Online, 12(1), 23 35, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr Değişime Hazır Olma Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Yaşar

More information

Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development?

Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development? Why to Involve Teachers in the Process of Language Curriculum Development? Dr. Asuman Cincioğlu İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü abirdal@istanbul.edu.tr ÖZET Yabancı dil müfredat geliştirme

More information

An evaluation of 4 th and 5 th grade English language teaching program

An evaluation of 4 th and 5 th grade English language teaching program Elementary Education Online, 9(1), 52-65, 2010. lköretim Online, 9(1), 52-65, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An evaluation of 4 th and 5 th grade English language teaching program Ece

More information

MULTI-RESOLUTION MODEL PLUS CORRECTION PARADIGM FOR TASK AND SKILL REFINEMENT ON AUTONOMOUS ROBOTS

MULTI-RESOLUTION MODEL PLUS CORRECTION PARADIGM FOR TASK AND SKILL REFINEMENT ON AUTONOMOUS ROBOTS MULTI-RESOLUTION MODEL PLUS CORRECTION PARADIGM FOR TASK AND SKILL REFINEMENT ON AUTONOMOUS ROBOTS by Çetin Meriçli B.S. in Computer Engineering, Marmara University, 2002 M.S. in Computer Engineering,

More information

Curriculum Vitae. Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting

Curriculum Vitae. Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting Curriculum Vitae Guler Aras, PhD Professor of Finance and Accounting Visiting Scholar, Georgetown University McDonough School of Business, Center for Financial Markets and Policy Founding Director, YTU

More information

Episcopia Romanului si Bacăului The Diocese of Roman and Bacău Roman ve Bacau Piskoposluğu

Episcopia Romanului si Bacăului The Diocese of Roman and Bacău Roman ve Bacau Piskoposluğu PROGRAM FINANŢAT PRIN SPRIJINUL FINANCIAR PRIMIT ÎN CADRUL PROGRAMULUI SECTORIAL COMENIUS AL PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII. This material is produced with the financial help of the European

More information

TRENDS AND ISSUES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: A REVIEW OF RECENT RESEARCH IN TOJET

TRENDS AND ISSUES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: A REVIEW OF RECENT RESEARCH IN TOJET TRENDS AND ISSUES IN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: A REVIEW OF RECENT RESEARCH IN TOJET Dr. Ayfer ALPER Ankara University, Faculty of Educational Sciences Department of Computer Education and Instructional

More information

THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY BASED TEACHING ON STUDENTS ACHIEVEMENT AND RETENTION OF KNOWLEDGE (EXAMPLE OF THE ENZYMES SUBJECT)

THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY BASED TEACHING ON STUDENTS ACHIEVEMENT AND RETENTION OF KNOWLEDGE (EXAMPLE OF THE ENZYMES SUBJECT) THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY BASED TEACHING ON STUDENTS ACHIEVEMENT AND RETENTION OF KNOWLEDGE (EXAMPLE OF THE ENZYMES SUBJECT) ABSTRACT Assist. Prof. Dr.Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI Kafkas

More information

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal

Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal Osmanli Tarihine Yeni Bir Qati in a Etmek Baki Tezcan ve ikinci Osmanli imparatorlugu / Alp Eren Topal lg l Osm an li Tarihin e Ye n i Bir Qati in a Etm ek: Baki Te zcan ve ikin ci Osm an li im parato

More information

Available online at: http://ijer.eab.org.tr/1/1/2_usakli.h.pdf

Available online at: http://ijer.eab.org.tr/1/1/2_usakli.h.pdf Available online at: http://ijer.eab.org.tr/1/1/2_usakli.h.pdf http://eab.org.tr Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2010, 1(1):11-19 ISSN: 1308-9501 http://ijer.eab.org.tr

More information

An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals

An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals BAYSAL / Demokrasi Eğitimi İçin Karar Verme Modelinin Kullanılması: İlköğretim Üçüncü... 247 An Investigation of Depression and Loneliness among School Principals Hüseyin IZGAR* Abstract This research

More information

The Role and Place of Strategic Communication in Countering Terrorism

The Role and Place of Strategic Communication in Countering Terrorism Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 1-31. ISSN: 1303-6831 The Role and Place of Strategic Communication in Countering Terrorism

More information

In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds

In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds Research Article Turk J Bot 33 (29) 277-283 TÜBİTAK doi:1.396/bot-79-8 In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds Betül BÜRÜN 1, *, Oral ŞAHİN 2 1 Muğla University, Faculty of Science and

More information

THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY

THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY ISSN: 2342-0251 Volume 2/2 Summer 2014 p. 48/69 THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY Dil Öğrenme Podkestlerinin İngilizce Öz-yeterlik Algısına Etkisi Süleyman BAŞARAN 1 & Neşe

More information

Master of Architecture, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1990.

Master of Architecture, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1990. MELTEM Ö. GÜREL Associate Professor Founding Chair, Department of Architecture Faculty of Art Design and Architecture 06800 Bilkent, Ankara, Turkey Phone: (90)(312) 290 3463 E-mail: mogurel@bilkent.edu.tr

More information

Social Studies Teachers Views on Learning Outside the Classroom

Social Studies Teachers Views on Learning Outside the Classroom Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1836-1841 2013 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2013.3.1410 Social Studies Teachers Views on Learning

More information

DETERMINANTS OF COMMERCIAL PROPERTY RENTAL GROWTH IN MINNA, NIGERIA

DETERMINANTS OF COMMERCIAL PROPERTY RENTAL GROWTH IN MINNA, NIGERIA DETERMINANTS OF COMMERCIAL PROPERTY RENTAL GROWTH IN MINNA, NIGERIA Namnso Bassey UDOEKANEM, James Idemudia IGHALO and Muhammad Bashar NUHU Department of Estate Management and Valuation Federal University

More information

A STUDY ON COMPONENT BASED SOFTWARE ENGINEERING

A STUDY ON COMPONENT BASED SOFTWARE ENGINEERING A STUDY ON COMPONENT BASED SOFTWARE ENGINEERING A MASTER S THESIS in Computer Engineering Atılım University by MURAT GÜNEŞTAŞ JANUARY 2005 A STUDY ON COMPONENT BASED SOFTWARE ENGINEERING A THESIS SUBMITTED

More information

Keywords Efficiency, Measurement of Performance, Istanbul Stock Exchange Banks Index (BIST XBANK), Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Index.

Keywords Efficiency, Measurement of Performance, Istanbul Stock Exchange Banks Index (BIST XBANK), Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Index. Evaluating The Financial Performances Of The Banks Listed On Istanbul Stock Exchange Banks Index By Data Envelopment Analysis And Malmquist Index 1 (Borsa İstanbul Banka Endeksine Kote İşletmelerin Finansal

More information

;f)s ])w,e G S+ 3'D].@gt( R/V aa!!a!aaaaaaa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f)s ])w,e G S+ 3'D].@gt( R/V aa!!a!aaaaaaa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK İNGİLİZCE TESTİ 1. Bu testte 80 soru vardır. 1. - 7. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 5. Geology, the science of the Earth, is ---- several

More information

IFRS implementation and studies in Turkey

IFRS implementation and studies in Turkey Vol. 13, No. 2, pp. 373 399, 2014 IFRS implementation and studies in Turkey Cagnur Kaytmaz Balsari a,1 and Secil Varan a a Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey Abstract: The development of accounting

More information

The Role of Education as a Tool in Transmitting Cultural Stereotypes Words (Formal s):the Case of Kerem and Asli Story

The Role of Education as a Tool in Transmitting Cultural Stereotypes Words (Formal s):the Case of Kerem and Asli Story The Role of Education as a Tool in Transmitting Cultural Stereotypes Words (Formal s):the Case of Kerem and Asli Story Assist. Prof. Dr. Mesut BULUT Bayburt University Bayburt Faculty of Education The

More information

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 1, 2014. www.turkjans.com

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 1, 2014. www.turkjans.com TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com A Research on Grafted Vine Ratio and Vegetative Growth of Ora, Prima And Early Sweet Grape Cultivars

More information

USING WOMAN IN ADVERTISEMENT AS A SYMBOL OF SEX: COSMOPOLITAN MAGAZINE EXAMPLE

USING WOMAN IN ADVERTISEMENT AS A SYMBOL OF SEX: COSMOPOLITAN MAGAZINE EXAMPLE Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 USING WOMAN IN ADVERTISEMENT AS A SYMBOL OF SEX: COSMOPOLITAN MAGAZINE EXAMPLE KADININ CİNSEL BİR SİMGE OLARAK REKLAMDA KULLANILMASI: COSMOPOLİTAN DERGİSİ

More information

4. Controlled diet studies ---- that saturated fat increases cholesterol levels. lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

4. Controlled diet studies ---- that saturated fat increases cholesterol levels. lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. In England, the general public s ---- of medical advice from the government stems from the fact that, in the past, such information has often proved vastly

More information

Current Trends in Educational Technology Research in Turkey in the New Millennium

Current Trends in Educational Technology Research in Turkey in the New Millennium KARAHAN / The Effects of a Communication and Conflict Resolution Skill Training Program... 961 Current Trends in Educational Technology Research in Turkey in the New Millennium Ali ŞİMŞEK*, Nilgün ÖZDAMAR**,

More information

School Surveys on Alcohol Use in Turkey: Are They Policy Oriented?

School Surveys on Alcohol Use in Turkey: Are They Policy Oriented? DOI 10.15805/addicta.2015.2.1.078 Copyright 2015 Turkish Green Crescent Society http://addicta.com.tr/en/ Addicta: The Turkish Journal on Addictions Spring 2015 2(1) 99-112 ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305

More information

Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality

Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20130510033959 Winter Sale on Lithium Levels: The Impact of Seasonality Bahadir Bakim 1, Elif Karaahmet 1, Kursat Altinbas 1, Timucin Oral 2 ÖZET: Lityum düzeylerinde kış

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN)

TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL 1 09.15-09.30

More information