KTH. obrvtorrl$ IDr. nnn. ooa. [!l AAN

Size: px
Start display at page:

Download "KTH. obrvtorrl$ 1991-96. IDr. nnn. ooa. [!l AAN"

Transcription

1 KTH obrvtorrl$ IDr AAN I I c BB 0[ CO nnn [!l ooa

2 j KTI"I 'f,!lorlt' 10 ir 5: har det oe qetr yrterligare "e'r 3r 'som vi har sks fdrsiika m.innas och beratta om Den 'i fsbruari samlades vi pe Blas.ieholmen vid Eeet ska palatset d5r F rlrnurarorden hel1er li1.l. Ui visades runt i de vackra sa.larna med anor fren 1600-ta1et. EfterAt besiikte vi ett annal gammaft anrikt sta.lle ql,o Rorna - e. j.blic( i des riga Fisroria son niijesloka] och mat6talle kunde vi biinka oss f ijr att inta en god lunch. Arsnriitet hd.lls den 24 nats. I samband dermsd fick vi hiirs ett intressant och in 'i_itieral Fijreoraq dv T'ro-as \o_dlilg, verksar ino'.d. DeLLa var jl trp 5'..dre omrbstnlngen och han \tlde att kalla sitt Eoliat?rr. Ddvio oc\ Var avhaflne ordfijrande, Egon Broberg' ii-:.aoe d-a si9 Li-tlbaka E: grjnd av sjrrdom. Ti1.L ny ordfdrande valdes Gunil-La Johnson,

3 _I fn vacker ve!da g i maj ti l1 A Iand med god mat sa.nma kvi Il. men en Alandsresa Tyv?irr in dr j to9 vi VikingfArjan ombo!d och heatkornst te nr&n ga deftagare, u varoa qsma t numera. Den 3 juni qick fhrden ti11 Vad tena. In ganska lang bllsstesa men vd1 vard sin lenqa ektid, Vi fick en bra guide som fijrde oss qenon slottets imponerande salar. Frgn slottet ti11 klosterkyrkan k!lnde vi eka med ett titet 6ppet turisttag av samma typ son pe Skansen. Lunch och fite shopping hann vi med innan det var da!s f iir hemfard.

4 n.n 1q "6.tomh.r mi'rlcir rtar vi med en sed- I I i'naalo-on L,+ +i I I q+.ra ql"^nrn rlr.,,!r.lcl',ca+..h ' nnl o,,.r ningarna. i ;i-- l,-.h.; ',.lo L,:. t<. r nmni r,- Alfl:qt\5 'loenv.vl qliu, J4 p: leps-aoarqatan ar vart n6sta nr4l dar vi flrdts den 17 oklober. 0.car pl qren q ridar oss 'L-r! i de, gaarla "abrikslokdlen -pd sira,/;v- <t.12* "r. i. rr r, L i.,-,.. Vi.5r se en film Fren 1930 om v;iveriets verksamnee. ljnde r fabriken i '!sidenke11a.en1r b.lir vi splvfrade l6voi", glijdqtfkt vld boroel p: leta cle-ar _Fo -:--1.'.-\) z c- \ -, 1 6i j' '"' \ )!u J') 'tj c.d_r,) ol ird slser. ii.l CoLr: 11,'

5 6 Den 24 n ovemb er gijr vi annu en bussutflrd, denna geng t.i11 Reijmyre GLasbruk. Vi fer se pa hur skickliga hantverkare bl6ser glas. Sedar passdr vj oj gdra j rlkaoosfyrd ^atl i b ruk sb odarn a.' -.F Den 10 december julniddag med fijredtag av f. r i k s p o -L i s c h e f e n Carl persson kal1at itljtan omsvep'r. Det handlade tiff stor dei ol qaol I al.le'berg_aff;ren Llen zt r -oo ruaf r r ar ning av 0bservatori,,--- rih.-.,,.+-.i -3 Lunch pa e 9en hand vi en -intressant visemuseet som 1i gger hijgst ekull en i Stockholm. i n;rt i ^-enjo trno..

6 v irsmdtat Fll I: der 2h ra s i kol I egi esa er d,i",,i.r-(-3 F.3" ha". tr.^ni" i.16-ron l_' l om konsten pa KTH. llycket av v irdef u.l.l.01-t dd jer siq iro.6t!":s v:qqdr. Jt,Jtptrrer, lresco-liri.gar ocl- relie'er. i c.5! son vi kanske aldrig observerade ner vi r.,4- -^^rr^^ Ub9-r u3 -qa r a I1g. frter;l al vi riddaq pi UUA\Tll l1, den rya r Bstauran Ben i Dsquldas backe, lvlycket i den hdr.edagdrelsen handlar om mat och nu tar vi steget lullt ut och sanlas pe Hasselbacken en vack r v&rdaq i mai - bara f.ir att :ra. Den a't ili6sa sttrelser r kommenderade att vi efterat skulle besijka narliggande museer pa eqen hand. Oet:jr dock ovisst om negon hijrsammade dessa f 6rslaq.

7 I Den 25 maj Sker vi till NorrkijpinO och Liifstad Slott i d ste rqiittand. I ll orrk6pinq moter oss en quid som fdljer med bussen och berdttar om stadens historia och dess sevardheter. Lunch pe krogen ILax och strajmmingi inrymd hdgst upp i Arbetets lluseum, den stt:ykjaroslorfirade byggnadsn mitt i lvlotala strdm. Sedan bbr det av til.l Ldfstad slott fran 160u-ta_1et som beskadas savil invendigt so{n utvandiijl 5r GTU Vi inleder hdsten rned en utf:ird tifl Siqtuna den 27 septefiber. En guide be-!attar om stadens 1000-eriOa historia och,/i.dr R:dnL-ct (r rer iqe. ai- ra) oc1 </r\orli'r-n 5: L 0IoF. lurch j 5igr r-lasli{ Lel. Fn5 vackra byggnad. Fromenad genonr idy.iliska cn."o-rr-,_ i.r rdstvdder.

8 I A. 8 ntr rn 7 Cosrnonova i I\ a t u r h i s t o r i s k a Fi ksmusee t dr vid detta liilfaile en ny fijreteelse i museivarlden som ireste utlor sk as. Den 2B F: hil ol-re. n.f o;ckar os- "6r alr,e 'rde-l tropista rfq, - skoqenr'. fn hisnande upplevelse. nc.fmherir;ll no.l i,lmi.i.i,n.lon O.6.--h-"!- i-d,,i + --:i..-o d: c^o-;o 1r /-4.- \i",, v.>,:sk ocf rso,erri t 'rqtbl'ci-r nr \, c it q<er - o{. 1ar 5. et!!rdve. vgra huvuden'r, Efteret middag pe pprconai'al.aif lpd lo Lerier, fo^ar och sang.

9 l /i li;ri' cori +lii <+-r i c- r Mr'<a-f a+t uvd, rfg! -A^^^,,4,9o -^^r: fo irr9q -- Vi Fick dock inte smaka fdremelen, kaffe bara lukta. besdk pi Vin- den I iebruarl. uer Ldgdr 6 f,^--^ p& u tstiillnin gsfft ret med smijrges pa RestaLlran g lvlorkullan. & drack vi ^A- - I l-; -:11 2..ki--rr,,r -rq Lr en -:-^;ror.: Pe rru arq, I vid en kaflestund i klubblokalen fa in- fnrm. i.n.m,,:r Aranin-< <,r+o C.: 2n no--nnor L nm rli + KTH att Arsmiite den 16 rnars med fdredraq benamt rrb ak om 0perans kulisser rr av i ntenden ten v Kgl Teate rn I rik 6Lrstav Rddin, lili d da q pi FersonalmatsaIen,

10 I ledfinqen: 11 Guiilla h)r med istafldiqa" sskretetaaen Eva Festniddeq i personalrnatsalen har blivit tradition

11 t9 Den? naj -96 Utferd till f j ij d e r h o -l m a r n a.,. Lily Sven GuniIIa B j ijrn Ann-lvla r i e margareta l 21 sep l. -95 P3 ueq till l,laldemarsudde

12 1i ll l-l rga ulla Kalie lnqa 0agny lvlaria Greta Helmer Le 'narl RLln En underbar hijstdaq pe DjurgArdsn

13 t-1 f' Den : juni -96 titfar:den till La.ldscrl blev elt soliot minne, Fr

14 IJ non )6 anri I ni.r.lo,/i an nrrrli^ F' ee+ 'r gen om sta'n Ledd av k iir i.!.n hor;i+..1b tltockno lm T or tuu af i cen tral a 5 tock ho 1m om.iiv och Ieverne i sedan. Vi ku skade run t n.h h:mnr.lo ql' t l i.on Den 19 maj er det Ster dags fdr hussresa, denna q&ng LiI Crios-rol-s c.orl. V.irrrrg av s-lottet och li.llfblle att se det beromda leriet. Lunch pe slottskafeeu och tid Fiir en stil_la promenad qenom llariefreds idyl.llska qato.. 0en 27 septembbr Siirm lands sackra Dar visas vi rrnt rummen. I en lada bruk6fiifemel av dppelsorter. kall t kallt I rdppo-l samt vader q6r vi sn utfard genom 1an dskap tili bland de vacke rt Jul i ta gird. inredda bredvid lar vi se qamla en tilllalliq utstaflning Ni gon promenad i parken denna qinq fdr ifren sjijn. det blesl-e

15 16 STOCKHOLMS BORGARGILLES STOCKHOLMIANASAMLINGAR " Kiinn din stad'' wnrn.:f:n Jr rr- Pd -ir ett rnuseum om skrivasen, handel och h ntverk i Stockholm fren gsngna tide! fram ti 1f vara da gar. ttt intressant bes6k, speciellt fdr gamla stockholmare. 27/10. Den B december f.ick vi lbrmgnen att besk&da aen ny ren ove ra de safen i f_huse t med tak_ mslningar av Axel Tdrneman. Flyttninqen av dessa takmilninqar fren en bortqlijmd plats pi vind6n er ett spannande och skick.liqt arbste som rijnt stor Lrppmark_ samhst. Vgr framste expert pa konsten rndm KTH, Ra qnar ljideg.en, berbttade sjalvufplevt och medryckande om oeira nrijrkliqa projekt. Sedan 5t vi julrniddag r personaf nlatsa1en.

16 Do.? 'FbTUari becd'-r vi pi -olis-u.el u, r. cr l-pr,.1i(n r.fot.i1n) pr slor fitt'a,^.on oct FgFnda 1jg. prvldr sanl e1 i oo.rfra,de (a1_jnn,,/ E;.c?ts/a I. ravror. tr'i orp poli.raf, so- rl pl.vl del TB La, vdr v5r klr.liqe g iide. L'tp-:- 3r vi luncr pe ro<+.'irr.. L: FL'ef i., D6n 9 rnaxs tog vi taqet till Saltsjijbaden och U&r 65rd fdr att se den beriimda konstsamlingen av 190U-talets $venska konstnarer. In qod lunch pj Strandtofta msd utsikt dver Baggensfj irden inledds besijket. D.a 5 ao-il;- oft.:rs::',e, oe1'la g:-g red ell sp"rra.ee "d pdraq pv Br itr,i.- vander om hennes vandrinq i Nepa.L med :vertvrl.od b e I g q r, e 5 L i g. i r q a r pe rijo, iuj. En medryckan de beskrivninq fren en annorlrrda v '-Io, Cod niooaq p.' persdla' arsafen som nu har blivit vert stanlokus.

17 @,\Kobings hus I lra Verens utfard, den 18 maj, g&r ti11 f'lykijpinqshus med dess historiska och ratt ruskiga minnen. Vi brukar ju ha stri.iande so1 pi alla utferder r men denna q6n g reqnade det, si vi seg slottet mest inifren. Lunch pe Hamnmagasinet vid N ykupingsen. Sedan bar det av nerat K olmbrden och VlxA brlrk. Ddr finns ett oriqinellt Forslinsmuseum, ett resultat av ett livslangt samfande av ett eldrs par. De har bygqt si q en 15nq Iada f ijr alla sina tallrikar, kopp at och kalfekannor m.m. Kaffe med hsrliqt henrbakat brbd Err 1o,i9!urui

18 t2 0en 21 septembet, i strafande hijstvadel t eker vi ti-11 ljaldematelldde ddr vi bl.a. ser ef utst.rllning av teaterk ufl sser och drak te r av Cunil]a palfirstierna-ljeiss. Vi strosar i parken och naqra fbrtsatter ut till Blockhusudden. Den 26 oktober qer fdrden mot Hallstahammar Striimsholnrs kanal och Strdnsholms sfott. Vi tas emot av sn:jlla v eak sbyn runt manni sk oa i han t_ Skantzens kanalmuseum. Efte! kaffe med dopp fer vi hijra bygdens historia samt besdka det filfs kapellet (Sveriges minsta? ), k anafmu seet och en brukshandsl. D?jrefte. ia! vi ner till strbmsholms sfott, sorn tyvarr just stiinqt fdr refaration. Vi fir en god lunch i,!stenk68jet,l som liqqer i slottsparkbn. Jtifmiddag blir det dven i 5r och den eger rum den 7 d6cember med samlinq kring ett qlas ql6qo.ait 'bredrag i Lo,IFg.psaler. Nils Abramson talar lart och populart om sitt arbete med -Lase[, Ett ljmne iriom vi.lket han fatt IVA:s qufdmedafj. fliiddag i personalmatsalen med besiik av sma sljta lucior och stj.irnqossar fagn ett dagis i Huddin!e.

19 qh a"" 30 januati promenad i vinterkylan. Rune lovar att sofen tittat fram kf 10 - och det qijr den; vi 9er fran Nlybropfan ti11 Aquariamuseet p5 Djurg&rden. Vi ser pa tropiska liskar och en orkid6samlinq. Lr..]nch pe verandan med utsikt iiver vattnet. Tilf den 20 feb!uari har: vi kontaktat dr fgon Hansen f or: en visning av Gamla sta'ns qator och qrander i kvallsbelysninq. TyvHrr skramde kylan bort de flesta deltaqarfa. Han samfade oss inne i en k?j11ar1oka.i si att vi skulle sl.ippa frysa. lvlen visst var det ka1.lt. Den '19 mars e! det Srsmiite i kollegiesalen. Vi notera! en ;indrinq i styrefsen. Rrne larls50., idigarb vice orofd'"'de, flyltar upp till o r d " d, a 1 d e D o q L P n - edan Cunifla Johnson, som statt som ordfijrande i iyra 3r, ijnskar taappa ner och fo.tsdtter diirf iir tiflsvidare som vice ordf. ffter &rsniitet f6ljde elt intressant fdred.aq kaflat 'rguldfynd och forntida offer'r trevfiqt framfdrt av arkeofog Kristina Svensson r verksam vid Statens Hi s l0ai ska rn!seum.

20 2l \\\\ttt//// Vi fir ett vllkonrrnet moddelande fren tektor Jann e C arl sson att KTH har beslutat bldra ti11 v:r verksamhet msd kr :- Ui tackar:?tttr\-'---a.'-"]..".-.k.- D n 16 apri.l gjorde vi en virpromenad fran Universitetet ner mot Brunnsviken, fbrbi Frescati, Lttmed s t. anden tifl AIklstan och LappkArrsberqeE och hamnade till sfut t.rijtta och hunqriga pa verdshuset vid Stora Skuqgan. Vdr tur msd vacke rt vader heller i siq. den 7 maj hade vi en ufderbar dag pe Fj 5de rholmarna fired besdk i nanrverksb odarna och lunch pi ett kaf6. Den 5 j uni. A ter en soliq utflyktsdag. pendeltaq till l',iynbshamn, buss till Ankarudden pe Tor:b och sedan en halvtimmes batldrd mot LandBort p5 iin 0ja, lenqt ut i havsbandet. Besdk i fyren (114 trappsteq) rned milsvid atsikt. lledhavd matsdck ets i la nbta hamnen, Vi fick upp Leva skiirgerden nar den 5r som affra i fbrsorimarsol. Vilken dagj vackrast

21 s9 Ln resa atl Mtltnns llndea vintern t!effades en qrupp Grekfands_ intresssrade f iir att under Run s kunniga fedning lara oss landet och senare giila en resa tillsammans. Ben 12 maj toq vi kfivet ut i kulturan och varmen' Den.1.i11a ijn Foros blev vert centrum, 0iirifrAn nadde vi manga fina pfatser i arkipelagon. Vert hotefl va! fre6cht och nybyqqt. Atltfiir nybyqgt visade det 6iq' men med hlirlig utsikt ijver betqen och havet Vi besijkte ijn Spetse mbd sina marmotkajer, trhbetsvarv och hus i ganmal enqelsk stil. Vi gick aven i ia.1o pe 6n h/ora. Sr,aoen kljttrar uppfdr berqssidorna, skyddad av en ganmal bo.g vid dst trgnqa inloppet. tn ij he.lt utan bila!. In rad n!ed Ssnor nere vid hamnen skdtte alfa transpotter. In dag zignades 5t Athen. Snsbb berplansbet tiil Pireus. obrifran quidad busstur rllnt Athens seviiadheter. Vi vandrade uppfiir trapporna tili Akropolisk I ippans tempsl med en v idunderli g utsikt et alla he11. Pe denna historiska plats fick de 10 kursdeltagarna var sitt certifj.kat 9om minne' lliddagarna 5t vi tillsammans ute pe olika tavsrnor. God mat och gott vin. De Ii umma kvel larna avsl utades ofta pe negons balkong med hemkokt snabbkaffe, levan de Ijus och sen g. Vi lsngtar titlbakal

22 T xl o bi ld: Gllni11a Foto: In.la-lla-ia, Eva, Larqa.eLa B-

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE Strid i IT-domänen Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S MODERN SWEDISH GRAMMAR \SgM S T O C K H O JL M P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S F O R I, A O 1m. Bjorkliagen, Phil. Lie. MODERN SWEDISH GRAMMAR M O D E R N SWEDISH GRAMMAR by I m. Bj orkhag e n,

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och riskhantering Lunds tekniska högskola

More information

Summer Studies. assistants 2014. Uppsala International Summer Session

Summer Studies. assistants 2014. Uppsala International Summer Session Summer Studies assistants 2014 Uppsala International Summer Session Sweden 2015 UISS staff 2014 in style, from left to right: Emma, Ruud, Nelleke, Axel, Niki Intensive Swedish courses Uppsala Cathedral

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

Straight Forward. Extraövningar. In Your Dreams

Straight Forward. Extraövningar. In Your Dreams Straight Forward Extraövningar In Your Dreams I Had a Dream Pupil A Work with a partner and act out the following dialogue. You and your partner have different dialogue forms. The lines that are in Swedish

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO

Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO Professor Ahlbom, who is supposed to chair the expert group on epidemiology at the upcoming IARC evaluation

More information

Talking about the Good Childhood

Talking about the Good Childhood Talking about the Good Childhood An Analysis of Educators Approaches to School Children s Use of ICT 1 Anna Lundh, Birgitta Davidsson & Louise Limberg This paper presents a study on how primary school

More information

An overview of fire protection of Swedish wooden churches

An overview of fire protection of Swedish wooden churches Magnus Arvidson An overview of fire protection of Swedish wooden churches Brandforsk project 500-061 SP Swedish National Testing and Research Institute SP Fire Technology SP REPORT 2006:42 Magnus Arvidson

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Air pollution and children s health in Sweden

Air pollution and children s health in Sweden Air pollution and children s health in Sweden An enquiry into how the economic benefit of improvements in children s health resulting from reductions in air pollution can be assessed LENA NerHAGEN, TOM

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

P-04-127. Forsmark site investigation. Peatland investigation Forsmark. Dag Fredriksson, Geological Survey of Sweden. May 2004

P-04-127. Forsmark site investigation. Peatland investigation Forsmark. Dag Fredriksson, Geological Survey of Sweden. May 2004 P-04-127 Forsmark site investigation Peatland investigation Forsmark Dag Fredriksson, Geological Survey of Sweden May 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box

More information

Pertussis surveillance in Sweden. Fifteen year report

Pertussis surveillance in Sweden. Fifteen year report Pertussis surveillance in Sweden Fifteen year report Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

More information

l ' t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN 0349-234. ' På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel

l ' t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN 0349-234. ' På UFO- r nt-n- - - Du följer väl d i Hakan Blomqvists artikel i l ' H l t AFU N -1-tt r * t Nr B JANUARV - DECEMBER 198 * t ISSN 0349-234. ' * Publiahed irr.,ul.rly bye * * Are hl v for LPO -.r ch CAFU) * t P.O.BoM 11027 * * s-ooo 11 Narrklplnt Sw.den * AFU dur-:l.ng

More information

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2 CIENCIA 15(3), 366-370, 07 Maracaibo, Venezuela An ti bac te rial ac ti vity of essen tial oil of foe ni cu lum vul ga re mi ller against mul ti re sis tant gram- ne ga ti ve ba ci lli from no so co mial

More information

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '. " l ' ,,, i I ;J :. ." : ".'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .";.. \ ' " :. '.", _., " ' ved '.

. ; ... . ~. ~. ..,, ;! ~ \~,, I . '.  l ' ,,, i I ;J :. . : .'. '.. , ; ... ... . : .: : ',. . p:. \ I' ' : : .;.. \ '  :. '., _.,  ' ved '. '.,. '. '.. '... ', ' f; ::-...,,......,,.,:. ~ l, _.,.: : ',... ~ '. \. ~..". t,,, i ;J :.,.!,... ~.... ', ". -. f'c,, " " l ' "'i,' ".. ; :.,;.,:.,"... -. ; i,.: : :.. )...,. -: ved " i. -..,.,_ '...";..

More information

PM 2/11. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. Swedish Chemicals Agency www.kemi.se

PM 2/11. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. Swedish Chemicals Agency www.kemi.se PM 2/11 Mercury phase-out A study of the eperiences of Swedish companies Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Mercury phase-out A study of the eperiences of Swedish companies Order No. 511 017 Sundbyberg,

More information