KTH. obrvtorrl$ IDr. nnn. ooa. [!l AAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KTH. obrvtorrl$ 1991-96. IDr. nnn. ooa. [!l AAN"

Transcription

1 KTH obrvtorrl$ IDr AAN I I c BB 0[ CO nnn [!l ooa

2 j KTI"I 'f,!lorlt' 10 ir 5: har det oe qetr yrterligare "e'r 3r 'som vi har sks fdrsiika m.innas och beratta om Den 'i fsbruari samlades vi pe Blas.ieholmen vid Eeet ska palatset d5r F rlrnurarorden hel1er li1.l. Ui visades runt i de vackra sa.larna med anor fren 1600-ta1et. EfterAt besiikte vi ett annal gammaft anrikt sta.lle ql,o Rorna - e. j.blic( i des riga Fisroria son niijesloka] och mat6talle kunde vi biinka oss f ijr att inta en god lunch. Arsnriitet hd.lls den 24 nats. I samband dermsd fick vi hiirs ett intressant och in 'i_itieral Fijreoraq dv T'ro-as \o_dlilg, verksar ino'.d. DeLLa var jl trp 5'..dre omrbstnlngen och han \tlde att kalla sitt Eoliat?rr. Ddvio oc\ Var avhaflne ordfijrande, Egon Broberg' ii-:.aoe d-a si9 Li-tlbaka E: grjnd av sjrrdom. Ti1.L ny ordfdrande valdes Gunil-La Johnson,

3 _I fn vacker ve!da g i maj ti l1 A Iand med god mat sa.nma kvi Il. men en Alandsresa Tyv?irr in dr j to9 vi VikingfArjan ombo!d och heatkornst te nr&n ga deftagare, u varoa qsma t numera. Den 3 juni qick fhrden ti11 Vad tena. In ganska lang bllsstesa men vd1 vard sin lenqa ektid, Vi fick en bra guide som fijrde oss qenon slottets imponerande salar. Frgn slottet ti11 klosterkyrkan k!lnde vi eka med ett titet 6ppet turisttag av samma typ son pe Skansen. Lunch och fite shopping hann vi med innan det var da!s f iir hemfard.

4 n.n 1q "6.tomh.r mi'rlcir rtar vi med en sed- I I i'naalo-on L,+ +i I I q+.ra ql"^nrn rlr.,,!r.lcl',ca+..h ' nnl o,,.r ningarna. i ;i-- l,-.h.; ',.lo L,:. t<. r nmni r,- Alfl:qt\5 'loenv.vl qliu, J4 p: leps-aoarqatan ar vart n6sta nr4l dar vi flrdts den 17 oklober. 0.car pl qren q ridar oss 'L-r! i de, gaarla "abrikslokdlen -pd sira,/;v- <t.12* "r. i. rr r, L i.,-,.. Vi.5r se en film Fren 1930 om v;iveriets verksamnee. ljnde r fabriken i '!sidenke11a.en1r b.lir vi splvfrade l6voi", glijdqtfkt vld boroel p: leta cle-ar _Fo -:--1.'.-\) z c- \ -, 1 6i j' '"' \ )!u J') 'tj c.d_r,) ol ird slser. ii.l CoLr: 11,'

5 6 Den 24 n ovemb er gijr vi annu en bussutflrd, denna geng t.i11 Reijmyre GLasbruk. Vi fer se pa hur skickliga hantverkare bl6ser glas. Sedar passdr vj oj gdra j rlkaoosfyrd ^atl i b ruk sb odarn a.' -.F Den 10 december julniddag med fijredtag av f. r i k s p o -L i s c h e f e n Carl persson kal1at itljtan omsvep'r. Det handlade tiff stor dei ol qaol I al.le'berg_aff;ren Llen zt r -oo ruaf r r ar ning av 0bservatori,,--- rih.-.,,.+-.i -3 Lunch pa e 9en hand vi en -intressant visemuseet som 1i gger hijgst ekull en i Stockholm. i n;rt i ^-enjo trno..

6 v irsmdtat Fll I: der 2h ra s i kol I egi esa er d,i",,i.r-(-3 F.3" ha". tr.^ni" i.16-ron l_' l om konsten pa KTH. llycket av v irdef u.l.l.01-t dd jer siq iro.6t!":s v:qqdr. Jt,Jtptrrer, lresco-liri.gar ocl- relie'er. i c.5! son vi kanske aldrig observerade ner vi r.,4- -^^rr^^ Ub9-r u3 -qa r a I1g. frter;l al vi riddaq pi UUA\Tll l1, den rya r Bstauran Ben i Dsquldas backe, lvlycket i den hdr.edagdrelsen handlar om mat och nu tar vi steget lullt ut och sanlas pe Hasselbacken en vack r v&rdaq i mai - bara f.ir att :ra. Den a't ili6sa sttrelser r kommenderade att vi efterat skulle besijka narliggande museer pa eqen hand. Oet:jr dock ovisst om negon hijrsammade dessa f 6rslaq.

7 I Den 25 maj Sker vi till NorrkijpinO och Liifstad Slott i d ste rqiittand. I ll orrk6pinq moter oss en quid som fdljer med bussen och berdttar om stadens historia och dess sevardheter. Lunch pe krogen ILax och strajmmingi inrymd hdgst upp i Arbetets lluseum, den stt:ykjaroslorfirade byggnadsn mitt i lvlotala strdm. Sedan bbr det av til.l Ldfstad slott fran 160u-ta_1et som beskadas savil invendigt so{n utvandiijl 5r GTU Vi inleder hdsten rned en utf:ird tifl Siqtuna den 27 septefiber. En guide be-!attar om stadens 1000-eriOa historia och,/i.dr R:dnL-ct (r rer iqe. ai- ra) oc1 </r\orli'r-n 5: L 0IoF. lurch j 5igr r-lasli{ Lel. Fn5 vackra byggnad. Fromenad genonr idy.iliska cn."o-rr-,_ i.r rdstvdder.

8 I A. 8 ntr rn 7 Cosrnonova i I\ a t u r h i s t o r i s k a Fi ksmusee t dr vid detta liilfaile en ny fijreteelse i museivarlden som ireste utlor sk as. Den 2B F: hil ol-re. n.f o;ckar os- "6r alr,e 'rde-l tropista rfq, - skoqenr'. fn hisnande upplevelse. nc.fmherir;ll no.l i,lmi.i.i,n.lon O.6.--h-"!- i-d,,i + --:i..-o d: c^o-;o 1r /-4.- \i",, v.>,:sk ocf rso,erri t 'rqtbl'ci-r nr \, c it q<er - o{. 1ar 5. et!!rdve. vgra huvuden'r, Efteret middag pe pprconai'al.aif lpd lo Lerier, fo^ar och sang.

9 l /i li;ri' cori +lii <+-r i c- r Mr'<a-f a+t uvd, rfg! -A^^^,,4,9o -^^r: fo irr9q -- Vi Fick dock inte smaka fdremelen, kaffe bara lukta. besdk pi Vin- den I iebruarl. uer Ldgdr 6 f,^--^ p& u tstiillnin gsfft ret med smijrges pa RestaLlran g lvlorkullan. & drack vi ^A- - I l-; -:11 2..ki--rr,,r -rq Lr en -:-^;ror.: Pe rru arq, I vid en kaflestund i klubblokalen fa in- fnrm. i.n.m,,:r Aranin-< <,r+o C.: 2n no--nnor L nm rli + KTH att Arsmiite den 16 rnars med fdredraq benamt rrb ak om 0perans kulisser rr av i ntenden ten v Kgl Teate rn I rik 6Lrstav Rddin, lili d da q pi FersonalmatsaIen,

10 I ledfinqen: 11 Guiilla h)r med istafldiqa" sskretetaaen Eva Festniddeq i personalrnatsalen har blivit tradition

11 t9 Den? naj -96 Utferd till f j ij d e r h o -l m a r n a.,. Lily Sven GuniIIa B j ijrn Ann-lvla r i e margareta l 21 sep l. -95 P3 ueq till l,laldemarsudde

12 1i ll l-l rga ulla Kalie lnqa 0agny lvlaria Greta Helmer Le 'narl RLln En underbar hijstdaq pe DjurgArdsn

13 t-1 f' Den : juni -96 titfar:den till La.ldscrl blev elt soliot minne, Fr

14 IJ non )6 anri I ni.r.lo,/i an nrrrli^ F' ee+ 'r gen om sta'n Ledd av k iir i.!.n hor;i+..1b tltockno lm T or tuu af i cen tral a 5 tock ho 1m om.iiv och Ieverne i sedan. Vi ku skade run t n.h h:mnr.lo ql' t l i.on Den 19 maj er det Ster dags fdr hussresa, denna q&ng LiI Crios-rol-s c.orl. V.irrrrg av s-lottet och li.llfblle att se det beromda leriet. Lunch pe slottskafeeu och tid Fiir en stil_la promenad qenom llariefreds idyl.llska qato.. 0en 27 septembbr Siirm lands sackra Dar visas vi rrnt rummen. I en lada bruk6fiifemel av dppelsorter. kall t kallt I rdppo-l samt vader q6r vi sn utfard genom 1an dskap tili bland de vacke rt Jul i ta gird. inredda bredvid lar vi se qamla en tilllalliq utstaflning Ni gon promenad i parken denna qinq fdr ifren sjijn. det blesl-e

15 16 STOCKHOLMS BORGARGILLES STOCKHOLMIANASAMLINGAR " Kiinn din stad'' wnrn.:f:n Jr rr- Pd -ir ett rnuseum om skrivasen, handel och h ntverk i Stockholm fren gsngna tide! fram ti 1f vara da gar. ttt intressant bes6k, speciellt fdr gamla stockholmare. 27/10. Den B december f.ick vi lbrmgnen att besk&da aen ny ren ove ra de safen i f_huse t med tak_ mslningar av Axel Tdrneman. Flyttninqen av dessa takmilninqar fren en bortqlijmd plats pi vind6n er ett spannande och skick.liqt arbste som rijnt stor Lrppmark_ samhst. Vgr framste expert pa konsten rndm KTH, Ra qnar ljideg.en, berbttade sjalvufplevt och medryckande om oeira nrijrkliqa projekt. Sedan 5t vi julrniddag r personaf nlatsa1en.

16 Do.? 'FbTUari becd'-r vi pi -olis-u.el u, r. cr l-pr,.1i(n r.fot.i1n) pr slor fitt'a,^.on oct FgFnda 1jg. prvldr sanl e1 i oo.rfra,de (a1_jnn,,/ E;.c?ts/a I. ravror. tr'i orp poli.raf, so- rl pl.vl del TB La, vdr v5r klr.liqe g iide. L'tp-:- 3r vi luncr pe ro<+.'irr.. L: FL'ef i., D6n 9 rnaxs tog vi taqet till Saltsjijbaden och U&r 65rd fdr att se den beriimda konstsamlingen av 190U-talets $venska konstnarer. In qod lunch pj Strandtofta msd utsikt dver Baggensfj irden inledds besijket. D.a 5 ao-il;- oft.:rs::',e, oe1'la g:-g red ell sp"rra.ee "d pdraq pv Br itr,i.- vander om hennes vandrinq i Nepa.L med :vertvrl.od b e I g q r, e 5 L i g. i r q a r pe rijo, iuj. En medryckan de beskrivninq fren en annorlrrda v '-Io, Cod niooaq p.' persdla' arsafen som nu har blivit vert stanlokus.

17 @,\Kobings hus I lra Verens utfard, den 18 maj, g&r ti11 f'lykijpinqshus med dess historiska och ratt ruskiga minnen. Vi brukar ju ha stri.iande so1 pi alla utferder r men denna q6n g reqnade det, si vi seg slottet mest inifren. Lunch pe Hamnmagasinet vid N ykupingsen. Sedan bar det av nerat K olmbrden och VlxA brlrk. Ddr finns ett oriqinellt Forslinsmuseum, ett resultat av ett livslangt samfande av ett eldrs par. De har bygqt si q en 15nq Iada f ijr alla sina tallrikar, kopp at och kalfekannor m.m. Kaffe med hsrliqt henrbakat brbd Err 1o,i9!urui

18 t2 0en 21 septembet, i strafande hijstvadel t eker vi ti-11 ljaldematelldde ddr vi bl.a. ser ef utst.rllning av teaterk ufl sser och drak te r av Cunil]a palfirstierna-ljeiss. Vi strosar i parken och naqra fbrtsatter ut till Blockhusudden. Den 26 oktober qer fdrden mot Hallstahammar Striimsholnrs kanal och Strdnsholms sfott. Vi tas emot av sn:jlla v eak sbyn runt manni sk oa i han t_ Skantzens kanalmuseum. Efte! kaffe med dopp fer vi hijra bygdens historia samt besdka det filfs kapellet (Sveriges minsta? ), k anafmu seet och en brukshandsl. D?jrefte. ia! vi ner till strbmsholms sfott, sorn tyvarr just stiinqt fdr refaration. Vi fir en god lunch i,!stenk68jet,l som liqqer i slottsparkbn. Jtifmiddag blir det dven i 5r och den eger rum den 7 d6cember med samlinq kring ett qlas ql6qo.ait 'bredrag i Lo,IFg.psaler. Nils Abramson talar lart och populart om sitt arbete med -Lase[, Ett ljmne iriom vi.lket han fatt IVA:s qufdmedafj. fliiddag i personalmatsalen med besiik av sma sljta lucior och stj.irnqossar fagn ett dagis i Huddin!e.

19 qh a"" 30 januati promenad i vinterkylan. Rune lovar att sofen tittat fram kf 10 - och det qijr den; vi 9er fran Nlybropfan ti11 Aquariamuseet p5 Djurg&rden. Vi ser pa tropiska liskar och en orkid6samlinq. Lr..]nch pe verandan med utsikt iiver vattnet. Tilf den 20 feb!uari har: vi kontaktat dr fgon Hansen f or: en visning av Gamla sta'ns qator och qrander i kvallsbelysninq. TyvHrr skramde kylan bort de flesta deltaqarfa. Han samfade oss inne i en k?j11ar1oka.i si att vi skulle sl.ippa frysa. lvlen visst var det ka1.lt. Den '19 mars e! det Srsmiite i kollegiesalen. Vi notera! en ;indrinq i styrefsen. Rrne larls50., idigarb vice orofd'"'de, flyltar upp till o r d " d, a 1 d e D o q L P n - edan Cunifla Johnson, som statt som ordfijrande i iyra 3r, ijnskar taappa ner och fo.tsdtter diirf iir tiflsvidare som vice ordf. ffter &rsniitet f6ljde elt intressant fdred.aq kaflat 'rguldfynd och forntida offer'r trevfiqt framfdrt av arkeofog Kristina Svensson r verksam vid Statens Hi s l0ai ska rn!seum.

20 2l \\\\ttt//// Vi fir ett vllkonrrnet moddelande fren tektor Jann e C arl sson att KTH har beslutat bldra ti11 v:r verksamhet msd kr :- Ui tackar:?tttr\-'---a.'-"]..".-.k.- D n 16 apri.l gjorde vi en virpromenad fran Universitetet ner mot Brunnsviken, fbrbi Frescati, Lttmed s t. anden tifl AIklstan och LappkArrsberqeE och hamnade till sfut t.rijtta och hunqriga pa verdshuset vid Stora Skuqgan. Vdr tur msd vacke rt vader heller i siq. den 7 maj hade vi en ufderbar dag pe Fj 5de rholmarna fired besdk i nanrverksb odarna och lunch pi ett kaf6. Den 5 j uni. A ter en soliq utflyktsdag. pendeltaq till l',iynbshamn, buss till Ankarudden pe Tor:b och sedan en halvtimmes batldrd mot LandBort p5 iin 0ja, lenqt ut i havsbandet. Besdk i fyren (114 trappsteq) rned milsvid atsikt. lledhavd matsdck ets i la nbta hamnen, Vi fick upp Leva skiirgerden nar den 5r som affra i fbrsorimarsol. Vilken dagj vackrast

21 s9 Ln resa atl Mtltnns llndea vintern t!effades en qrupp Grekfands_ intresssrade f iir att under Run s kunniga fedning lara oss landet och senare giila en resa tillsammans. Ben 12 maj toq vi kfivet ut i kulturan och varmen' Den.1.i11a ijn Foros blev vert centrum, 0iirifrAn nadde vi manga fina pfatser i arkipelagon. Vert hotefl va! fre6cht och nybyqqt. Atltfiir nybyqgt visade det 6iq' men med hlirlig utsikt ijver betqen och havet Vi besijkte ijn Spetse mbd sina marmotkajer, trhbetsvarv och hus i ganmal enqelsk stil. Vi gick aven i ia.1o pe 6n h/ora. Sr,aoen kljttrar uppfdr berqssidorna, skyddad av en ganmal bo.g vid dst trgnqa inloppet. tn ij he.lt utan bila!. In rad n!ed Ssnor nere vid hamnen skdtte alfa transpotter. In dag zignades 5t Athen. Snsbb berplansbet tiil Pireus. obrifran quidad busstur rllnt Athens seviiadheter. Vi vandrade uppfiir trapporna tili Akropolisk I ippans tempsl med en v idunderli g utsikt et alla he11. Pe denna historiska plats fick de 10 kursdeltagarna var sitt certifj.kat 9om minne' lliddagarna 5t vi tillsammans ute pe olika tavsrnor. God mat och gott vin. De Ii umma kvel larna avsl utades ofta pe negons balkong med hemkokt snabbkaffe, levan de Ijus och sen g. Vi lsngtar titlbakal

22 T xl o bi ld: Gllni11a Foto: In.la-lla-ia, Eva, Larqa.eLa B-

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix:

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Enfo Zystems Services

Enfo Zystems Services Enfo Zystems Services ibpo Business Process Outsourcing Martin Rydman, Director - Baseline Stephan Seliger, Director Services The Playing Field = Governance Business demands Requirements Development Operations

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface

Interface Programmera mot interface Johan Eliasson Johan Eliasson Interface kan bryta beroendekedjor Skriv generell kod «Type» Class2 Interface Interface Snabba att implementera Programmera mot interface Bryter beroenden Gör det enklare att samarbeta Gör det enkelt att i ett senare skede byta ut implementationer mot effektivare Interface kan bryta

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting 20 August 2015 FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Your coordinators Katarina Wingkvist International Coordinator Fanni Faegersten

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

2013 InterlinearBooks.com

2013 InterlinearBooks.com Selma Lagerlöf. Skatten: Herr Arnes Penningar Selma Lagerlöf. The Treasure: Sir Arne s Money An Interlinear translation by InterlinearBooks.com 1 st edition 2013 InterlinearBooks.com This book, as an original

More information

THE USE OF ICT TO SUPPORT CHILDREN S REFLECTIVE LANGUAGE

THE USE OF ICT TO SUPPORT CHILDREN S REFLECTIVE LANGUAGE THE USE OF ICT TO SUPPORT CHILDREN S REFLECTIVE LANGUAGE Eva Riesbeck Malmö University The importance of language and learning with different artefacts in mathematics education is the focus in this paper.

More information

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013 3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö Peter Wahlgren, September 2013 Vem är Peter Wahlgren? VD & Konsult på 3gamma sedan 2008 AstraZeneca

More information

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska

IBM idag. Johan Rittner VD IBM Svenska IBM idag Johan Rittner VD IBM Svenska Agenda 2014 var ett händelserikt år Strategin - Organisation Svenska tillväxtplanen Tillbakablick 2014:Year of strategic transformation for IBM $1.2B Global Cloud

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

För fullständigt kursschema e-handel se vår. Där kan ni även boka och betala kursera!

För fullständigt kursschema e-handel se vår. Där kan ni även boka och betala kursera! OBS Snart övergår vi helt från k urskalendern till vår e-handel För fullständigt kursschema e-handel se vår. Där kan ni även boka och betala kursera! Har du frågor - får du också självklart kontakta oss

More information

MAXimize the benefits of Mobility Management

MAXimize the benefits of Mobility Management MAXimize the benefits of Mobility Management New tools for more sustainable transport systems Christer Ljungberg, Trivector Traffic Årets Bild 2010: Henrik Montgomery, Scanpix Max project in short December

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Video og IP TV - h v or da n p هv ir k es n et t v er k en e? t t a d A c c o u n t M a n a g S P / T o m S m t Ole-P et er R s er elec eg en 1 Hva gjorde vi u t en T V.... 2 2 0 0 m il l s am t idige

More information

Computer animations in physical chemistry. Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås

Computer animations in physical chemistry. Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås Computer animations in physical chemistry Kim Bolton School of Engineering, University College of Borås, SE-501 90, Borås Introduction The immense increase in computational power, variety of computer-based

More information

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 Car Customer Service SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 1 Lean SERVICE En upptäcktsresa Måns Falk Volvo Car Customer Service Customer Service Lean Knowledge

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Den mänskliga dimensionen

Den mänskliga dimensionen Den mänskliga dimensionen David Sim Partner, Creative Director david@gehlarchitects.dk Bo 01 Malmö Me lego First edition 1971 Gehl Architects, Copenhagen First edition 1971 Livet mellan husen The Brasilia

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam Materialplanering och styrning på grundnivå 7.5 ECTS Ladokcode: The exam is given to: (TI6612) 41I29M KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12 Name: (Ifylles av student) Personal number: (Ifylles av student)

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Exploring the Writing of Children and Adolescents in the Information Society

Exploring the Writing of Children and Adolescents in the Information Society Exploring the Writing of Children and Adolescents in the Information Society Written language in change? Previous research: Texts written by children 9-13 years (Sylvana s dissertation) Use of written

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Angel Hour. The healthiest game ever made

Angel Hour. The healthiest game ever made Angel Hour The healthiest game ever made Angel Hour 50% reduction risk for cancer 75% reduction risk for stroke 75% reduction risk for heart attack 5-8 extra of (healthy) live 30 min of pulse controlled

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Scania. High quality products/services

Scania. High quality products/services Leif Östling 1 2 Scania Customers Employees High quality products/services 3 Flow of activities Raw material/ semi-manufactured Production 1 2 3 4 5 Product ready for delivery Service Customer 1 2 3 4

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling

Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Förslag till ny internationell standard Vägledning för hållbar upphandling Svenskt och internationellt standardiseringsarbete SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande Deltar aktivt i: ISO/PC 277 Sustainable procurement

More information

BALANCE BEN FÄRGVAL BEN ARMSTÖD. Handla nu, betala senare. Hos oss kan du dela upp betalningen med re:member

BALANCE BEN FÄRGVAL BEN ARMSTÖD. Handla nu, betala senare. Hos oss kan du dela upp betalningen med re:member SOFFAN I BUTIKEN: armstöd 3 +2,5:a +90gr hörn runt +2,5:a +armstöd 3. Soffan i visningen är klädd i tyg Softlen och kostar 18740:- RAM Alla bärande delar i stommen är byggda av massivt trä. SITTPLYMÅ Kärnan

More information

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel http://labs.centralnic.com/net_epp_client.php Mer komplett Klarar

More information

DEMONSTRATION OF AND EXPERIENCES FROM AN INTERACTIVE DIGITAL QUESTIONNAIRE

DEMONSTRATION OF AND EXPERIENCES FROM AN INTERACTIVE DIGITAL QUESTIONNAIRE DEMONSTRATION OF AND EXPERIENCES FROM AN INTERACTIVE DIGITAL QUESTIONNAIRE Rexfelt, O 1 1. Department of Product- and Production Development, Division of Design Chalmers University of Technology, SE-412

More information

' &&. 2007

' &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 1 016:004 91.9:3 70 :!"# $#%& '()*& '+, -&" 70 &)*+,-./01 + /)234,01 56+,&47+8/03+, /5808282 3496 ;8.&/01 5058.9 4 /)*+4/)?=/4>4 64?+8.1/+-/4>4 2/+,.&508.82:.&).

More information

Kommissonens arbete med Strategic Transport Research Agenda (STRIA) Annelie Nylander

Kommissonens arbete med Strategic Transport Research Agenda (STRIA) Annelie Nylander Kommissonens arbete med Strategic Transport Research Agenda (STRIA) Annelie Nylander Trafikverket 1 Strategic research innovation agenda - STRIA Det finns Junkerplanen för kommissionens arbete I den finns

More information

2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A

2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A 2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A Question 1 (a) A 1 Question 1 (b) D 1 Question 1 (c) Correctly identifies the reason for the changed arrangements

More information

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics

Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Elvin Kušmić Product subsystem owner - Vehicle Bachelor of Science in Electronics Year of Birth: 1989 Employment Date: 2012-01 I am an enthusiastic and easy going individual with an interest in technology

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Sjukförsäkring. If you are signed off sick for a long period. Include your family!

Sjukförsäkring. If you are signed off sick for a long period. Include your family! Sjukförsäkring If you are signed off sick for a long period Long-term sickness can have a considerable effect on your finances. Reduction in income due to long term sickness can often lead to financial

More information

Tanden Care Provider Interfaces Reverse Claim v1

Tanden Care Provider Interfaces Reverse Claim v1 Integrationskrav.dot PB3 Tanden Care Provider Interfaces Integrationskrav ICC 2 (18) Attachment- and reference list Number Title, document ID, search path 1 ZT_I_028_ZSubmit.doc PA3 2 TandenTypes.xsd 20080328

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

Gruppdynamik på nätet gör läraren fri!

Gruppdynamik på nätet gör läraren fri! Gruppdynamik på nätet gör läraren fri! Johan Thorbiörnson, PhD johanthor@kth.se KTH Mathematics Online Royal Institute of Technology, Stockholm http://www.math.kth.se/online/ Vuxenutbildning för framtiden

More information

WELCOME TO. Information Integration

WELCOME TO. Information Integration WELCOME TO Information Integration Enfo Pointer Sweden s leading full service Business Intelligence consultancy, founded in 2000. Projects focus on delivering superior business value, using agile methods,

More information

1. ME, MYSELF AND I 2. VAD ÄR VICE? 4. BRANDED CONTENT

1. ME, MYSELF AND I 2. VAD ÄR VICE? 4. BRANDED CONTENT OSCARSTEATERN!!! 1. ME, MYSELF AND I 2. VAD ÄR VICE? DAGENS 3. DISTRIBUTION SHOW! 4. BRANDED CONTENT 5. KASTA DISKUTERA VÅGA FRÅGA TOMATER 1. ME, MYSELF AND I 2. VAD ÄR VICE? 3. DISTRIBUTION 4. BRANDED

More information

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY.

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY. ANSÖKAN Emirates Academy Undergraduate KILROY education hjälper dig med ansökan till Emirates Academy. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

More information

Chinese market platforms in China and Europe

Chinese market platforms in China and Europe Chinese market platforms in China and Europe Learnings from the Fanerdun establishment in Kalmar BENCH seminar, Linköping 20110523 Susanne Sandberg PhD Student International Marketing Baltic Business Research

More information

EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN ART. NR ART. NR ART. NR ART. NR cm 16,5 cm incl.

EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN ART. NR ART. NR ART. NR ART. NR cm 16,5 cm incl. NEWS AUTUMN 2015 EDGE LANTERN ART. NR 062-52 EDGE LANTERN ART. NR 062-54 EDGE LANTERN ART. NR 062-53 EDGE LANTERN ART. NR 062-55 20 cm 20 cm AAA excl. 6 / 3,5kg /62 dm 3 LED Appr. battery life index ca

More information

Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen

Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen Introduktion till SAS 9 Plattformen Helikopterkursen Kursens mål: Denna kurs/workshop ger dig en samlad överblick över den nye SAS 9 Intelligenta Plattformen. Denna dag är en bra start för att förstå SAS

More information

Doing, being inclusive in free schools for whom and for what?

Doing, being inclusive in free schools for whom and for what? DRAFT PLEASE, DO NOT QUOTE Doing, being inclusive in free schools for whom and for what? Eva Hjörne, University of Gothenburg Ann- Carita Evaldsson, Uppsala University In this presentation we focus on

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

Åtdragningsmoment & Bultordning Åbergs VTC Parts AB

Åtdragningsmoment & Bultordning Åbergs VTC Parts AB Åtdragningsmoment & Bultordning Åbergs VTC Parts AB Åbergs VTC Parts AB www.abergsvtc.se Hur avläser du tabellen?. Hita din motor för din specifika bil och årsmodell, om du inte hittar din bilfabrikant

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

THE PRINCIPLE OF ASSOCIATION IN THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH AND SWEDISH

THE PRINCIPLE OF ASSOCIATION IN THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH AND SWEDISH FOUA SCANDINAVIE VOL 1 POZNAŃ 1?92 THE PRINCIPLE OF ASSOCIATION IN THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH AND SWEDISH A r k a d iu s z B u d z is z e w s k i A b s t r a c t. In the first part of the

More information

I.WE.STHLM - Student apartment hotel (excerpt from project presentation) 2015-06-01

I.WE.STHLM - Student apartment hotel (excerpt from project presentation) 2015-06-01 I.WE.STHLM - Student apartment hotel (excerpt from project presentation) 2015-06-01 Stockholm a city for students? population is expected to reach more than Bålsta 1 000 000 Top 20 Mercer Quality Bro of

More information

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet The role of HEI in regional development Anders Olsson Region Värmland Håkan Spjuth Karlstads universitet www.regionvarmland.se Värmland www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se

More information

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis.

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis. 1 BABIES PG 1 är för barn mellan 0-4 år, finns i varierande storlekar. De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning. 24 st

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I A L A P K IK É P Z É S B E N F Ő IS K O L Á N K O N C T A N U L M Á N Y > N a p j a i n k b

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Tycker du att det bor vara tillatet att skicka sina barn till kristna friskolor? Freq. Percent Cum.

Tycker du att det bor vara tillatet att skicka sina barn till kristna friskolor? Freq. Percent Cum. Blinder, Ford, Ivarsflaten and Oskarsson, Secularism or anti-muslim sentiment. Supplementary material 1. Swedish items schools experiment Mp4_Q57: Christian schools Swedish wording: En del föräldrar i

More information

Readme10_054.doc page 1 of 7

Readme10_054.doc page 1 of 7 Readme10_054.doc page 1 of 7 Date of production: 2007-12-03 News in 10_054 Hardware 1) New thyristor module DASD 145, 600 V - 500 A 2) Improved speed control with incremental encoder at very low speed

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

School of Electrical Engineering

School of Electrical Engineering School of Electrical Engineering EE facts and figures in brief 358 employees: 31 professors, 70 teachers 12 departments and 2 strategic research centres 1, 200 students: 730 Master s students, 270 BSc

More information

Marknadsföring som en del av intäktsprocessen.

Marknadsföring som en del av intäktsprocessen. Marknadsföring som en del av intäktsprocessen. Jonas Ander Mathias Jonsson Agenda: Nya köpbeteenden förändrar marknadsorganisationen Buzzword Bingo: MA, Content, Social, Inbound, Outbound, Predictive

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

KINAR13h, KINLO13h. The marking period is, for the most part, 15 working days, otherwise it s the following date:

KINAR13h, KINLO13h. The marking period is, for the most part, 15 working days, otherwise it s the following date: Materialplanering och Styrning 7.5 ECTS Ladokcode: The exam is given to: 41I29M KININ13h, KININ13h1, KINAF13h-pgrp3, KINAF13h-pgrp4, KINAR13h, KINLO13h ExamCode: Date of exam: 2016-01-12 Time: 14:00 18:00

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING IN T RO DUCT ION T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e yo u w i t h t h e k n o w l e d g e to p r o t e c t y o u r p e r s o n a l

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information