MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION

Size: px
Start display at page:

Download "MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION"

Transcription

1 MIGRATIONSINSTITUTET SIIRTOLAISUUSINSTITUUTT 1988 SIIRTOLAISUUS MIGRATION

2 SIIRTOLAISUUS - MIGRATION 15 vuos kerta 1sth year Srrrtola suus nstituutl NilieJrat ons nsttutet Tl-re lnstttute of l\ilrgrat on Paalorrn llala' Ed tor In-ch ei O avr Koivukanqas To mrtuss hteer i Edrtor Marla'L sa Kaihama Torrn tuskuntaled toria Board S irtola suusrnst tuut n hal lus Adrnrn stral ve Board of the Institute of M grat on Torm tuksen oso tei Edrtor al Address P spankatu Tr'1.. FlNLAND Puh /Te. (921) Tilau kset / Su bscn ption s A kakaus eh1 mestyy ne la kertaa vuodessa Tilaush nta on 30 mk One year (4 rssues) F nlanci and Scancjrnav a 30 Finmarks other countr es S 1000 SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN HALLITUS/ADMINISTRATIVE BOARD To m johi Taurl Aallr!' Suorr,.r Seura t y Prol Erkkr Asp Turur y op sto Vs proi E naflaav o-mann la H sngnyropslo Kauppat et s Ruth llasan Turun kaupunkl Esrtte rla He d Kuus Opetusm n steno ULkoas ainsrht Juha Knuutt la U koas arnmlf rster o Neuv v rkan R s1o Laakkonenlyovormam n ster o Se\rtukaavaloht Seulus!r.rnn tle Ra mo Narlus ur keskus r tto Ohle maloht Ai.ro PLr kk nerl Vaesto tto Apul proi Ton Sandlund Abo Akadem tal!luksen plrheenjohlalal Cha rman ol the A.Jrrn stfat ve 8oar.l Apu prof,ass prof Tom Sand L.rnd Valluuskunnaf puheenlohtalar ChaLrman ot the Counci KanslerL akaleenr kko O av Grarro SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN HENKILOKUNTA / STAFF Olavr Korvukangas lohlaja,drreclor smo Sodefl ng, tutk siht /research slcr N,/la Lr sa Ka hama osastos hleer l depanmenla secretafy Se ja S rk a, lo m stosihteerrl bu reau secretary Taiml Sa n o, vs.to m s hl r'bureausecretafy N,4erja Ha seva-so la tutk ia,'research Hanne e Hentula tutk ja/researcher K mmo Ko ranen, tutkija/researcher Joun Kork asaafr tutk lar'researcher Matl SimpanFrn, tutkllairesearcher afn:!:cra: I 1l a^,<<r<l:fr lanne e Kosonen llrtkapu ;assslanl Matt Kump! a nen tlrtk apllassrstaf l S rkka L sa Laur a, tulk apu rass stant Delawaren sloma a slen vanha asu,rpa kka F nn s Por.1 Ne\\r Jersey on ssa ssodaf haulalsmaana kansa nen rnu slornerkk lkuva O KovLrkangas) F ra s Pornl fr.ltior a Cenretery Th s c-.mclery con ta fs the qraves of 2436 conjederalir so d ers who o ed wh e pr sof-ors of war a1 Fort De aware lphoto O Ko vukanga.-i TYPOPRESS OY Turku 1988

3 Anla Dob er-n/ ikola Suomalaiset Sveitsissii "Ei-syrjityn" vdhemmist<in sosiokulttuurin sopeutu m i nen Keski-Eu roopassa I osa "Ntchl da ist man daheim, wo man setnen l//ohn<ip hdl, sonde t to lrtln,-tslanden wird." Christian Morgenstern 'lhm/sen koti et ole sie e, mlssa hanen asuntonsa on, vaan siella mssa hente ymmarreean. Keen nos. Anj a Dobl e r - M i kola Johdanto Sverls hjl:r Fu'oooaT Ja foro -ndarlnlan flkkarmprn va t ott't n. Taten et olekaan mitenkaan y laftavaa, efta Sveitsi on myos yks tarkeimpla siirtola styovo man vastaanottajia Ldns Euroopassa Vars n krn kuus kymmenla-luvul a s rlo arsvrrrat Svertsun parsu vat rnaan koon huomtoon ottaen yli ayraidensa la lo vuonna % maassa asuvasta vaestostd oli vie 'a>maalasa (rlran ns pir ou.omars,a. tolka o rvat saaneel kansalaisuuden es m avrolr lor ".ajttal Syrtype a set SVe ls,d set a korvat taman ulkoma atstulvan edessa tuntea per ntee rsen kulttuur nsa uhaluksi ja yha useammin lmesty vaati rnus vallrollisisla lormenpjtersta rnaahan muuton rajo ttamrseksr eri polilfttsten puouerden ohlejrnaan Ongelmaa on pyrltty ratkarsemraan Sveitsil e orninaisen suoran denr'l'r,'l a'l,d.t715-. Vaialr Io'' ka.]sa- FL Anla Dob er'n/ kola lo m Zurchny opslonpsy kratr sen k nrkan lutk musosaslon lutk lana Ohe iren a11 kke perusluu hanen.,ens aattulkre nraansa lola kas lle ee slr,rrra stpr, srp-.ullrmrclzl Srerls s sa larset oval sertsemankymmen- uvu ta ahlren ol eet n toka viides vuosr vaal uurn la pajnara5sa 'naa" 5 'lold soolrtr'1. asla la tai maassa asuv en u komaa aisten kohtaosta, ja maarayksia maahan muutosla on latkuvast trukennettu S rtola sten vrta ol)krn ldnkun verran laanlunut Ja rnaassa asuvren Lr Komaalatsteu osuus on v fftel set kymmenen vuotta pysynyt suhteellrsen rat aara (r orr n,joo1a vrerasraa il 5ld v fia mrljo.rna sverts laista kohden) ^t-_

4 Eniten sirrlo aisia Sverlsiin on tullut Euroopan taloudelisesti kehirymanomilta reuna aluer ta {Valimeren maat, Balkan, Turkki). V ela kuusikymmenta-luvulla s ir' tola sten enemmisto oli kotoisin ltaliasta. Taman paivan siirto aiset tulevat yleensii kuitenkrn jo huomattavasl kauenrpaa lju goslavia, Turkkr, Lahr-lta ja muut Euroopa1 ulkoojo,sel keh,tysmaal) Ja vdslaavasti ovat ku ttuurerot muuttuneet s I rnddnprstdvdmmrksi. Ne raky^"/al yha sel. vemmin myos arkipaivan katukuvassa. Nama kultluuri taan taysin erlla set, talou del sestl kehrttymatlomista maisla tulevat, use n taysin koulua kaynranomat s rrtola smassat muodostavat Sveitsin ulkomaalaisongeltan y1r'nen. TJSkirnrrhaanla s- ta huomrota ovat saaneet osakseen kult tuuritaustaltaan paremm n mukautuneel, hyr,/inkoulutetut ponjors- la keskreurooppalaiset maahan muuttalat kuten suoma- AISET, He porkkeavat nonessa srl-teessa valtaosasta maahan rnuuttane la ulkomaala - sia. Heilla on jo tul essaan yleensii hy/a koulutus ja jonkun verran kreirta toa - molemmat resursseja, jotka ovat keskersra uuteen ympar stoon sopeutumiselle. S ten hellla on hwat edellytykset onnistunee le integraatiolle tyoelamean myds kuluiukseen He ervat n inollen koe sosioekonomtsta syrltntata, vaan - torsin kuin valta osaltaan ammattrtaidottomia etelaeurooppalaisia siirtolaisia - herta loytyry kaikissa yhte skuntaluokissa. Siten eivat myoskaan sopeutumrsvai keudet herdan kohdallaan ole niin silm in pistavrd kurn vastaavat ongelmat Vdlimerenmatsta Lansi-Euroopan teollisuuskeskuksiin muuttaneen sirtolaistyovoiman keskuudessa. NIutta myos muutto, josta ei seuraa ilmersia sosiaalisia ha ftoja asettaa mulnajan JUSren vaalin'uks en Ja l-aas teiden eteen Sopeutumrnen uuteen ymparist6on arheuttaa usein sisarsra ristiriito-.a Joka'nen si 40a nen tuntee alussa 1- sensa vleraaksi. Hiin joutuu kokemaan, et te hanen tahanastis a tapolaan la tottu muksiaan ehkai hyvaksyta lai ymmarreta. Selv ylybkseen hanen on opittava ymmar' tamaan vastaanottavan yhteison normit ta arvot. Tamantyyppiset ku ttuuriperarset r st flrdal a va keudet leirvirl s 'lola slyovoir''ran sopeutumista kasitelevissa tutkirnukssa enimmakseen ensisijarsempen rakenteeliisten ongelmren varloon. iaman art k- kelin perustana o evan laalemman tutkimuksen yksr tarkoitus oli selvrnda sopeu tumisvaikeuksia s irtolaisten keskuudes sa jotka eiveit koe sosioekonomis a esteila ervalka srler o e Inersen syrl 'rnd.r ufirela Nain maa(te ty paamaaraseftaa omat vaat muksensa tyon teoreettrsille puitterlle. larl.eala o'r nahda sopejljnrne'r n o'lrlotteisena kas teenii, joka srsellaa n rn srirrolaise'l "nahdo lisuudel saavr,tlaa hyvd yhteiskunnallinen asema (sosroekonomine'r i4legraa'o) kuir rryos halen sjl-- teensa uuden ympariston asukkaisi n, tapo hin la tottumuksi n yks lo- la loukkotaso la (sosiokulttuurinen ntegraatio). Nai' de1 L olljvujksren aarrflelyssd laldetaan olettamuksesta, ettd mahdolisuudet keske sten tarpeiden tyydftamrseen kuten riittava eintaso, hyvat yhteislyssuhteet ja erilaiset itsensa toteuttam sen muodot, ovat edellytys ihm sen hyvinvoinnil e (A lardt, 1976) Tarpeiden lmarsu ]a tyydytlamrnen cvat kinleassai yhleydessa yksrlon osall stumrsmahdollisuuksi n er aisilla yhteiskunnall slllareenoilla Sellais a ovat es m. tyoelarna perhe, ystavap iri la poliittrnen systeemi. Henkilokohtaisil a resurs seilla on keske nen merk tys narlla toiminta-areenoilla; ensrnnakr ne ovat liirkea ede ly'tys tyydltaval e osallrstumise le ylipaataan,la toiseks yksilo vor osal istumal la sosiaalisrin va htosuhteisiin hankkia uusia itselleen arvokka ta resursseja S ten tuniuu rnyos luontevalla maaritel a srrrtolaisten sopeulumjnen uuteen ympe nstoon lahtien heidan mahdol suuksistaan tyydyftaa keskersetarpeensa sen piir ssa. Se merkitsee, etta sosiaaliseen va hloo'l r'alflarnbtlor,en resurss el ja to m nta-areeno den on ollava s rtolalsten 2

5 KUVO ]: ALXUPAAOMA: SOSIAALINEN TAUSTA HENKILOKOHTAISET RESURSSIT SOSIMLISTEN SUHTEIDEN VERKOSTOT SOSIOKULTTUUFJNEN INTEGRAATIO YHTEISKUNNAN MAKROTASOLLA!lottuvrssa vastaanottavan yhteiskunnan puitterssa. Sopeulunr saste maarafyy taten sosioekonom sen la sosroku ttuuflsen osallrstumisen kautta Osallrstumrsen uonne - tapantuuko se uuden yntetson keskella var sen artamil a - maarlftee, ku nka rnonipuo sta ja perusteel sta sopeurunr nen on Kuvro 1 esittaa mallia johon sisaltyvat sopeutumisprosessin tiirkermp en totmlnta areeno den ja resurssilahte den va set yhleydel Tassa.kaksiosaisen art kkei sar-.a^ er \r'r r' rarsecsa osassd kds.lellaanal ]a Inlegraalron eri osa aluerta kuvaavastt. Torsessa osassa on tarkoitus ahemmrn larkastella en osa-alueiden val s a r ppll vuussuhte ta kuviossa esrtettyler'r nuolten ntukaan. Tutkimusaineisto ia -menetelmat Tutk musaineisto keratt in kayttamalla postlkyselya. Sve tsin Suomen Ystav en Seuran lta'sve tsin osasto luovuti ysiavallsesli oso tekort stonsa tulkrmuksen kayftoon. Syntyperaltaian suomaiaiset tasenei pyrli tiin tunnrstamaan nimren perusteella 51 ten kysellyn saatiin mukaan myos sveitsila slen kanssa avioituneet suomaarsnarset, joita vlrallisten u komaa aiskortrstolen kautta er o si votu tavoittaa Otoksen heikkoutena voidaan pitaa, ette sen edustavuudesta voda sanoa mitaan tarkkaa. Tama ongelma e kuitenkaan ole kovtn keske nen koska tutk muksen luonne o exoloraliiv nen (vrt Hynan. 1955).a >en paamaara ol ensikertaa karloillaa "ei syr Jtyn sii(olarsrvh'ran sopelllm sja I arsr- Euroopan teollisuuskeskuksissa Karhrlie oso lehoris:on d,l la :Jr l rsle turl e suomalaisille lahetettirn kesalla 1977 n ko mekymmenta sivua kdsrttavd kyse, lylomake, loka ssdsi kysymyks ii seka heidiin yhte skunnallisestasemastaan, asunto-olorstaan la sosiaalrsta verkos to staa'l Sverlssa ena herdan sosiaalrses ta taustastaan la nyky sista ystave- tai perhesuhteistaan kotimaassa

6 Kun otetaan huomloon kyse ylomak keen laaluus voidaan vastausprosenttirn o1 a erittain tyyt! iaisia. Lehetetyrsta 480 omakkeesta palaulett in 310 (6/ %) Palauleftulen lomakkerden maara olr mersestr myos oso tus tutkrmuksen suoma lalsten keskuudessa herattamasta ki n- nostuksesta Kysymyksissai kasrtel yt aihep rt olivat ahelsra ja niita er a na koettu Lrgelrnatlor''f s Jlko sesl l'wasla "ve't"l a seen eliimaan sopeutumisesta huol crdna. AJrpcr r' ol tdrkoljs ottaa lulk mukseen kaikkr ko(iston suomalarset sukupuolesta r ippumatta. Mufla lo osort tela keraittaessa kavi mr, efla suur enemmrsto ol narsia Vaikka mrehrl e srita huoimatta lahetett rn kyse ylomake, oli ne dal sullettavd po s t aslollisestd afayysista, si1 a vaslaajien joukossa he tii oli va 24. Empl flsessa ana yysrssa ka!'tetyn otoksen slluruus on silen 286 Kyse ylomake laaditti n tretokoneajo e sovellaaks Aine sto analysotrn Zurichin y op ston laskentakeskuksessa kaynarna - ld lrlastopaketteja SPSS, OSIRIS ja SAS. Tassa kaksiosarsessa artikkelrsarjassa es - tetyt tulokset ja niiden tu kinnat perustuvat kaksr ja mon muutlaja-ana yyse hrn kuten rist ntaulukolnnit, varianssiana yys N,4CA ([,4ult ple C]ass f cation Analysis), AID (Aulomat c nteractions Detector) Ja 'Path- Analysrs", jotka laskin lsensraatt tyotan varten vuoden 19/8 kuluessa. faman saksr o'lgeltan kas ne y 'liir vars 'ra sessa tutkimuksessan kuin taissii artikkel s- sakrn saa varmaslr varkutterta omasta p an 20-v.oUsesla Sverlsrn.o(emJkseslaf Suomalaisten sosioekonomiset resurssit Tarkea osatekrla sopeutumrsessa on sirr rolarser n al'doll.sjuksier ralo,ssa oleva sos oekonomrnen asema vastaanotlavan yhteiskunnan sosiaal sessa rakenteessa Sen kaufta maaraf) /at siirto aisen uloftuv lla olevataloudel iset la aineell set resurssit Siirtoia set ovat h!./ n sopeutuneet tal a ulotluvuude la, los he lla on keski maa n sarral mahdollisuudet a neei slen tarpeidensa lyydyttamiseen kuin maan kanta asukka lla Sosioekonom nen integraatro merk lsee narnollen. e1la s rto larsstatus e aiheuta minkaanlarsta talou de lista ta a neellista syrllntaa. Se e ku - tenkaan su je pois yhteiskunta uokkaan ta sukupuo een perustuvan syrlinnan mah Ljo lrsuutta Sopeulumrrren ei klrtenkaan rrrpu pelkastaan vastaanottavan yhte skunnan olosuhte sta N,4yosr rlo aisen mukanaan tuomat resursst kuten kou utustaso am rrattitarto ta v eraan kie en tuntemus va - kuttavat sope ulu m rsprosessin kulkuun Keskeiset kysymyksetassai yhteydessa kasrttevat suomaiaisten lahtoasemia kot maassa ja niiden va fiamaa alkupalao'"]aa JLtep'.] ynpar Stoo't sopejlj-'li5essa Se la s a kysymyks Er ovat Ketka suomaiarset ililevat Sveitsrin? Miste parn Suomea he ovat koto srn ja m nka aista resursseja herlla on tul essaan? Naih n et srtt n vastausta ana ysoima la maahan muuttanerder suornala sten na sten sos aalrsta taustaa kotimaassa held6n kou u- lustasoaan la ammat llista asemaansa Kyselryn osal istuneet suomalatset o t- vat odotuksen mukaan nuoria yli puolet heista oli kyselyhetkella ale 30-vuotarta 157 "/"), 327" olr vuolaita la vain 11 % o yl neilakymmenta Suomala s naisten Svertsln muutto naltaa olevan melko uusi ilrnio; Suur n osa vastanneista ol saapunut 60 ja 70 luvun vathteessa: 18 % oli asunul Sve ts ssa vasta alle viis vuolta, 52 % 5'9 vuotla ta 30 % oli ollut jo yli yhdeksan vuofta maassa. Nama luvut vastaavat Saksan Lilftotasava lassa tehtyjen tutkimukslen tuloksia (Tuom-Nlku a, 1986). Tassa kastelty s rtolasuus on ilmersestr srlen yl-teydessa Iorsla rraa l- mansotaa seuranneeseen korkeamrnan koulutuksen yleistymiseen la sen mukaraan ljonriin ujsiir rrandot sujks tn. Eteld-Suomen kaupunk en nuoret naisel e val valtlanrana nlr,la Sverlsrrr puo lel kyselyyn osallistuneista cn kotorsin lta- Keski- tai Pohio s-suomesta. Lapsuutensa 4

7 hesta on 53% vleftanyt maaseudu la. 29% prkkukaupunglssa ja varn T8% suurkaupung ssa {> as ) Jos ver rataari. r-.arta luku1a koko 91131'l rn keskl arvo hrn vuonrra 1976 (Suorner-r tr asto l-,len vuos k rla) on lta- Kesk - ta Pohjois- S:omen samo n kurn maaseudun osuus Sveits n s rtyneiden loukossa lonklrn ver ran odotettlra suurempr Sosraalise ta tausta laan la kou utustaso taarl Sve ts n muullaneet suonlala set eroavat huornattavast Lans -Euroopan s rtotyovo man enemm stosta: 31 % on kotosin yla- ta y errman keskrluokan perhe sla la 62 % on suoriltanlit yliopililastulkrnnori' Suurirr osa freista puhur myos lo ntuuttaessaan anakin jonkun verran maan keta. vatn 16% el osannut oj enkaaf saksaa Komanneksella oli oppikoulun saksan prtkaa kufssa vastaavat ledot Yhteenvetona vo daan todeta etta suom a s lla Sve tsissa o lo maahan muutlaessaan huomatlavast paremmat lahloasemat ku n valtaosalla vala iiton u - l.^r aa,arsrsla FPi a oli kjylell,r',rssj;r fuomatlava ntaard resurssela lorden teoreett sest oletetaaf he pottavan sos o ekonom sta integraatrota Kysymys on stten ennenka kkea siita, ku nka halutlula he dan resurssrnsa ollvat uuden yhterson sosraalrsessa varlrdossa ja ku nka hyvn he onn stu val kayttamaan ta asemansa.d. 't flllla-rsep- vdslda'loha\,d1 yhl6 \ Kunnan purnerssa. Paamaarava t orr si rtola spol I kalla on tal-lan keskernen varkutus. Jos se takaa mairdo suudet monrpuol seen sostaali rls'-l o5d rsl-n,eyr ol il ar] adl o la hrnna sl rtolasten resursse sta flrppuval nen Svetsn pol t kka e kurtenkaan 60 llvun puol va n lalkeen ole o ul eflkorsen suosrollinen laalar..rtlarsen sopeulunlrsen toleuttam sei e. Sen paamaarrzi on ennen karkkea s rto arsuuden rajo ttamlnen l- man an suuna harttoja maan talouselaffra e Tyoluvan saaminen on silen varkeaa Nrita laelaan varn sel ars e e lnke no haarorl e lorl e sve ts a sen lyovo rnan hankk m nen on rne ke n mahdotonta. Nrrta ovat esrrrerks rakennus, ravntola 'ro e I A cl )dllnd d d dl l,o,.esl calldd,rl ovatk I o leet e tta n k nnoslunerta hlnr' n.v.,1,lofl 1op 1'61.r S ddrarsl,,l aal^al luonn sta Ne morttavat saanno rsest myos suoma a s ssa lehdrssd vaparsta tyopa ko sta Talta pohjalta ei ole miten -da1 y'l dlld,d.1 ella -cpr-^rd slo"rad set tu eval Sve ts n sa raalaan loih n: 43 % lrno tt ens ll]rfa sen tyollarkkansa olleen terveyden huoltoammaterssa Vuoden 1972 lalkeen muuttaneil a tdma osuus ol jopa 60 % lle e vat ku tenkaan tu e talou )cr ', I l.d"r.'.dr ur! tdt rj,lu_ /ovo rr-al...sr I'Jo[) p!dlrl tyosk-.nlelr alusta a]- kaen 1o Suor.nessa opp nrassaan ammat ssa (51%), 13 % tul op ske emaan la la jel e jaavan 37 % loukosta enemrn sto tu maahan harlo lte uva hdon kautta. Va kka suoma arslen yhte skunnallrnell asen)a ehf A <, rol,r \J,der ar < fl r' d >erj vuor' na (tar ensrlrma sina vuos na) on jonkun verran huofomp ku n kantavaeston efernmrstolla. varn harval hersta sarnals lavat rtsensa slrlo alstyovrl man massaar'1. Vuosren kuluessa sosioekononi'inen rn tegraat o yleensa paralree Keske nen osuus s hen on avollton sommsella q I oo i a /.'llyf.d. lar,etsla o sve l< la nef av om es Suoma arstra sen sverts - la smres on usermmrten hyvassa yhleis kunna sess asermassa 44'7o kuuluu y a t6,lon p33r. ^b. Jol-l'ad1 Vdslad"a osuus na mattomren ta u komaala sten kanssa avro ton so m nerden keskuudes saonvan 1690 Avrolltosta nuol matla on lyoelama suorrala sna selle tarkea sosioekonomisen ntegraatron areena Hane e merkrtsee perneen perustamrnen narvemmrn omastammalrsta luopumrsla kuln hanen svertsrlaisrlle kafssasisarl een 5T 7" na - mrsrssa olevista suomala srsta tyoskentel edel een rnyos kod n u kopuo ella. Vas taava osuus kantavaeston keskuudessa olr tutk muksen su or itusalan kohtana n i30 %. Yksr se rlys suoma arsten runsaaseen tyossakaym seen on he dan korkea kou Lrtustasonsa Se on larkea edeli)4ys

8 tyydylystantavan lvoparkan lrankkr{nisel le Tutkrrrus Sve lsrn naisen asemasta (He d & Le\,^/ 1973) oso l1aa, etla y emman keskrluokanarsten vapaaehtorsen ' rydssakaynnin keske nen rroli v on mah doiiisuus rtsensa loteutlamrseen amnralin purlleissa. 2/il ansiotyossa kayvrsta suomalai sta avrovaimorsta olikin amnrat s 5dar va5ruu'ld'd 5e55d lo rl5e'la SeSSa asemassa. Naimattomen keskuudessa vastaava osuus at 43o/. Otettaessa huomioon, etla va taosa narmattom sta o asunul Svelsssa vasta muulartran vuoden la oli a le ko n.lekymmenta-vuotlarta on suomalaislenarsten korkea ammat l- lfen asema todiste heidan menestykselsesta sopeutum sestaan Sve ts n tyoelarnaan Tassa suhteessa he ovat huomattavasti paremmassa asemassa ku n etelaeurooppala set siirtola sva mot lotka myos kesk vertoa useammrn ovat taloudeliiserl pakon sane em na ansiotyossa kodin u - kopuolella, mutta tekevat suuren osan r- karsesta" la yksitoikko sesta naisten tyosta svertsrlasessa yhleiskunnassa (Ley 1978) Sos o ekonom nen integraatio e kurtenkaar-r viela merkrlse mon ouol sta so peutum sta Toinen tdrkea sopeutum sen ulottuvuus on sos okulttuur nen ntegraa' tio Se merkitseennenkaikkea, etta si r' tola nen csal istuu samassa rnaann kuin kanta asukkaal er larsiin sosiaal slen slrh teiden verkostorh n la etta hane la on sa nat nahdo lis rlder lotejtlda,lspdar JLden ympar ston pu tte ssa. Tallanen laa dullrnen osall stum nen tapahtuu yhte s kunnar.. makro la mrkrolaso La lvakrolasolla se lmenee loukkotiedotusval neiden seuraarnisena ja osal stumrsena vastaanottavan yhte skunnan polrrftrs n, sosraalrsiin la kultluur tapahtumiin. M krotasolla soslokultluur]nen sopelltumlnen rlnenee sr ta rn ssa maefln s rrto arsen ystavaprrrl koosluu uuden ympaflston kanta asuk ka sta. Sr rto ars a, lo La on kyil ksr arneel lis a resursseja, on myos paremmat mahdclr,'-del sd> dd,seen o-alji'.,l-r- i\aa I " uudessa ympar sto:lsa Suomalaisten sosiaaliset verkostot Erikorsen tarkerta sopeutumisen ku u1 e ovat s rto arsen sosraal set verkostot fvl ta enemman ne koosluvai kanla-asukkarsta >,1a oderr dl, or>erl-p o1 (ol.ona s/d Iai nen sosroku ttuurinen suautumnen uu teen yrnpanstilon Kanta asukkaista koos- - r/d yslj /dp,[,ad s llo n l.asf erse'l reierenssrryhman aseman joka muovaa ympar clno I t oji\rlv,d ds.nte td. r o'-a_a Jd arvola {Merlof & Kitt I963 Gordon. 1964) Sosroekonomsen Integraationsa joh dos{a suon]alarsrlla hyvat rakenteellrset ede lytykset sos okulttuunsee ntegraat - oon sve tsr arsen yhleiskunnan puil1e ssa Ens mmarnen askel tahan suuntaan on use n av o la avo tto kantavaestoon kuu iuvan kanssa Kuten edelld todetlrin on suun osa suomaralsrsta na mlsrssa sve ISra,ce1 Ldrs5d \a naflorr stakrr lse3l elavat avol tossa vala ton kansalarsen farc\a Nrrfo let or, uotnol sta, ptta i-el ddn ystavaplrrrssdan yleensa on usearl e a qvpil: ats,a 55 "." l,vsa yyr vasla'lne 1. 'a o1 al e 5ecs; r'5la /yyssu h leessa vaf r- taan v den Sveltsrlalsen kanssa {avro ta avokumppan a ukuunottamatta). Varn 3 % r,r on, 5tdfLt vl-la.aar :vertsila,sld ystav<ta 41 % moitl parha den ystav ensa o evan sveilsrla s a O na o-rl er s"blu.tt.tu'r or td /ed varhtoehto sos aa selle osallistumrselle uuteen ymfianstoon. Koska suun osa henkrlokohtais sta tarpe sla vodaan ty/- dltaa myos etn sen sullkulttuur n oultlps5.l sa v - rlodostua esleeksr orr,stuneelle sopeutun.rise le vastaanottavan yhteiskunfan purtte ssa Se ei KUitenkaan koskaan pysty Korvaamaan sopeutumrsla uuteer yrnpdlsioon, koska sen larloamal r'irahdo isuudet keskeisten tarpe den tyy dyttam seen ovat pakoslakrn rajoltelut (Jaakko a 1976). Subkulttuunafrdaan kin use n ennenka kkea sosioekonomisella ulolluvuucjella syrjrllyjen vahemmlstolei areerana Tame nakemys perustuu olet 6

9 tamlkseen etta vasta kun yks ol a e o c mahdol suuksa va itsevaan kulttuur n Osa slum seen haf vetaylyy subku nlru r n suolaan. A nak I teoreett scssa an3 yy s SSa prtars ottaa huomroon tornenkrn ^ dhdo rc-l. v,,^5 /d^et nslo\o, 5rrla enerrrrrsloa la naytlaa lamen velay '/^ d d,j-rtd1,l.rj1 'rdjs'd_ta't pd n Subkulttuuri a on n mittai ntyos pos t rv nen rnerkrtysopeutumrsprosess ssa. se antaa lauslatlrkea Ja alrllaa s len y aprla, mean omaa identeeftia uus en r strn ta s- ten va kutteiden keske la Useatutk jat to, teavat etta ein sen subku tluur n olemas saolo suojaa srlrlolarsra muutcn arheultamrlta psykosos aalrs ta onge m ta (B n der et al 1978 Haav o-lvann la et a Va kka suonralars l{a orr n! r'dt yhteydet sve ts aisiin, on omal a etnrsella subkult l-u d heda.l he:lu rde>>aar lari,pa asema Vain 7 % suomalais s1a e ole yhdd ( J,r'rrdtd.slh ys.d"/da li1 h(r l-l^af ngs om staa y vi sr kotrmaista yslavaa. Yl puo et on jatkuvasti k inteassa yhteydessa muihrn suornalalsr n Sve ts ssa Suomala set Svertssa rlruodostaval usein or an sulleturryhmansa: 87 % suoma alslen suomalaista ystbv sta tuntee ainak n os 1 larn lornen torsensa. Use ssa kalrpuge ssa onkrn o emassa suomala slen kantap6yta jonka aareen kokoonnutaanoin kerran kuussa Suomalarsta kulttuuria ptaa y a myos Svcrtsin Suonren Yslavren Seura Se jarlestaa saannol sesi vappu juhanrus rtsenaisyyspaiva' la pikkujoulujuhl a Nai hin juhl n osall sluu 37% vastanne sta use[] Yliaftavan suur osa (40%) kuitenkn ottaa va n harvorn osaa ta as n vra siin" suornala sluh iin Oman kulttuuritaustan merkitys Sveitsin suomalaisille U>er^"-"1 t rll^'n-f 5et ldrlasteevals (o a stef sopeuturn sta ennenka kkea oblek t visten nd kaatlore den avu a Tutk muk'.essa nl or l;-n I d lrl-f A' lo.,1-r-.rr tett n mybs vala sta sopeutum sef sublek t vlsta puo ta Oblekt rv sta ]a srblektr v sta sol)eulum sta vodaan parharlen anay so Oa otlanra a avuks,tolektrv sen la sufl lektrvsen sosraa sef eta syydei tcrrnrt Nr ta kayletaan tutk ttaessa sos aal s a verkostoja (lv lche l, 197I. Laumanr 1973) Oiilekt v sen etarsyyden aste rlnrenee s ra, o.alho " tola 5r.l \d'ro,.-d a r ndla - sa, asuvatko he samorl a asu na uer a la Ds.rlli-l-vall o 're.an oll vdpdd-,i.)t,rel tomahdol suuksi n ku n kanta asukkaat ",dr pldval[^ hp.r ctelly'r a o ^ ra y'l pl so naan vaslaanotlavan yhte skunnan sosraaliseo larleste man ulkoprole a Sublekt rv nen soslaal nen elarsyys taas kuvaa srrrtola sten la kanta-asukka den vaim utta ol a keskinarsessa kanssakaymisessa to - sen ryhman edusta en kanssa. Subleklrr u tot SOs a.tlrr pn ela Syy's Ot- l5a I l.i L cd valine oman ryhma-identiteetin s.i Wam - sossa d a al n'aar llelen- Sec s,r ror, 'r (etn s in) ryhmfn. Sublektrvnen etatsyys p detaan srllo n vo massa ennakko uulo len ja stereotyyppren avu la (Markefka 1975). Sr rlo aisten la kanta asukka den suhte ssa syntyy herkztstr ennakkoluulola. koska kunrma lakaan ryhma la ei o e mahdo rsurrksra oppia tuntemaan toinen lo staan koko rnonlpuo suudessaan Part ku ar st set kokemukset saatlaval lohtaa omren ralo tettulen kokemuksien yieista orseen koko tosta ryhmaa koskevks (Herntz er a ). Kun tarkaste aan suomala sten yhtets t 'a ln.ld d5e-da la,oc adrtlra sllla d Sre t.a I d,/ ad?.)dl a SV: 15 ra \re't.arl'.1 Ct.Ptl /rl^a1,n\rddl r,ar^ o'drsyr/\ o evan rnelko vaha en Ku tenkrn fe e suhteetors n suoma als n ovat time sen larke ta Usermmat korostavat a nak n yhaien todeiia iaheisen suomaia sen ystavan '.trrt ly'5 a va f l-a,a laosa la ly'slav c a koostu srk n sve ts arststa. Monet ongelmat kulen s on ta on meleen nouseva I'olr-l-a,,.r'r ldpatre r I atlp-s u'ia utr-tl teett la ympdr ston vreraatavat oval kai k,esla fruol matta sen aatuts a etta va n L ro.,r 't.rid'llri,,. 'ta'odtrl a /--d'

10 tae Ja myos ard nkre en tardon y aprtam - se e on to sten suoma a sten seura va t tamaton sr a va n hyry n harva svertsrla nen avonles puhuu ta1 edes ymrnartaa suomea Kysymystai, missa maar n suoma laset srrrtolaset Svertsissa kokevat sub o.l, 'd d.o.raal alarsyldla td'ta\aac toon analysot n tassa a(ikke ssa kai!4etyssal a ne slossa tutkirna a ntegraat o motrvaatrota ja oman er a suuden koros tam sta kyse yyn vastanne den kes KUUOESSA, ntegraatrorfotvaation Ind kaatlorelta ovat a komus laada pysyvast Sve tsrin asumaan ja sve tsr arsten ystavlen tarkeys Varkka suur n osa suomala snais sta tulee a unper n Sve ts in vuoden sop muksel a. 51 % r mo tt kyse yhetkell a komukse naan o evan jaada pysyvast maahan Yllattavaa on, etta va n norn puo et seka avi o ton solm nesta kuu u tahan ryhmaan. A. o tt. >.e l>r or)lr trl^61 l'anssd o s e. merk tse svets arsyyden omaksumsta. Vaatrmus, loka vre a vuoden 1988 alkuun asti epasuoraan s salty Sve ts n avto t1o ak n Noln ko mannes tutkimukseen osa stune sta ei pitainy4 sverts aisia ystavra rn '6^kddr t;tt a I a, 2h.o O \ ta -nta Id F-ta on enttan tarkeaa om staa myos hyva sve tsilais a ystavra Taysrn man sve tstld - s a ystavra rlmo tt vat tu evansa to meen ennenka kkea suomalarset, loiden avo rn es cr myoskaan ollut sverts a nen He naltavat s ten mu ta vo makkaamm n saffalstavan tsensa Lr komaa aisvaestoon Svc lsrn slrotna a set oval y pe,ta karsa suudestaan S la p detaan nakylas t' esl a es lrerk ksl reppua kor Stavar] S!om-.n p!n Tnuodossa vlottslova e Ltks lil

11 > lr!rr:- a.q.r..* 'rt :t"' '' t$ii," * t -af fll ' 7 '[L i 4 $ tj lir'::trifrlti,':. :",T:ilifl [n"rl:]:'1":'l:":xr:li^ Jrr' cesld \/rl\l'dl5-- Pa -\^ )< l: --]"1 ",-"i,:"-:.._l* ::':;"j:,', d,\el ovdl,' o* 'd ner tt"'" "-- il'jo, "' o'"- ^"t"''t Pd nva:tttn ruttt t'* ;:::;;:i,o,."."' t:;'::,;i:"';:: I.a r o\qv\a '"ultn ',,1,^"'l_o,. " o *' ti "'.:::l'lj:'":.":'-' '" -,,' 3]i'',t nj' io..i 'o o"'o tt'o 5'o "i:';;-"';''a''er "'"' er' "''"''" '- o''" 'drl -"ii t^1rra la 16 nu'"dl ;:;1"".. ;;;;"""^".1,',f1 I 1,,,"i ^, L61112 Y3 hka lllonel ovdlr rr 'll"y,..."": =l:]il :,':':f;","- L r c poerloa^l- r l- or osrdv) :" :-,". _,",. r Ylr Duolet kyselvyn osdrr >r "n l]1'"' ".-" 'a oar 1rP'l- oa "-;'' rd.. 6ar d -la nl,":rr. '":-',.'',:l'ij","rt. lt,<on 1a sve(staserr KU tuurrr v 'Lo,,au,i.'u" 'rr 'o r- a ld '. /o ''r'. a - -u :i"i:1.: ;tt";: i.i J. :;i5";l' t".] "s"'' lj tt: ' 'or 'r, rrioel I -' d -,n, O 5LUll "" d ar\lr t l- c"r 1: - o r Ol r'urr 'r! '''r tird. l^;-;:;;-"'lrl' r '"il,li,"''i"ri"' ' 'tt ddt 't' ":o'.: :::."i; :;."' optrrlo- rrcpr da^] '-;l':;""11 l\,'tlalnlst'ssa Svetlstn >uut',: i'i'' ^ mt- ara 'e l: I'' j'' dd\a' ;;,""'J ' 'i't ar e'ta'"1 01 r'd r o ra,, n P;dsrd spi d -Jr' 5 l dl Pt l"', "t r:j^ ".1,. s-olll'::": ii: \y' e[o'n a la oudcl] s a tntaur> I

12 ..*{1 :.' t Va Kka rnonel sloma a sel ovalk fr saan-oel Sve lsrf kansa a suuden avrolrton karrtla he edele-orki at'/oslaval sjam3 il slutlaa I.-lse ntoten sva ls n slroftre ar slen alrto ssa on rck sler k ven! eresaa s!or c p[)rr la a sla ialrsr,) rrc nr a LrkosuoInaagLJ Kuva a,n tlellll armafi 11k.i a S larrji.)ssli seyyn osa stune sta kay kotrmaassa vahlntearr kerran vuollessa Herlla on y eensa la rp mat Ja lahe srna sa lyneet suhteet vanhenlpiinsa la s saruks In Suomesta vterarllaa nryos ahkerasti svetsssa la rnonen sveits n-suoma a sen kot a d n ke' saohle flraan kuuluvatklr-l orn en aps en ohe55d nter-'a.lla r3'l'1e 47"15 <dlll 'e tai naiden lapset Yhteydet kot maahan c - vat klr lenkaan ralotu varn lrerhepltf r 60?. kyselyyn vastannerstil mo Il ole vansa latkuvastr kr nteassa yfrteydessa en t si I yslav nsa la koulutoveleih nsa Suo- IneSsa Suomalaiset ja sveitsildinen yhteiskunta ntegraal o sos aa rsten suhteidei verkos to h n er to llr nla'areeno a on va n yksl sos okrjlttuur serl ntegr:lat orr osa aiue Laalan lta seef sooeulum seen ulloessa ympar stossa kuu uu yhta ai a sosiaa nen osa stumrnen yhteiskunnan matkrotaso d Td d r' qr ee 5 ld,r,.\ -rla rr'.r, yhte skunta omrne saantoineen ja arvo neen muociostaa s rto aisen normat vrsen la moraa ser'r v tekehyksen S 1a votdaan.ll/ d as 't - u l: luti ra d p\r [ ((d Osa stum sta Tama e ktr tenkaan anna o ke aa kuvaa ulkomaala slutk muks ssa, koska Lrol tt ner) svsleem use mm ssa malssa O' \ 16 d rf o.l ats 6.L _ell, A.o \lo\ 1rl lohon tama artikkelt perustuu. vortirn po t '. d osd'i Lrl^ sld df.ily)o oa./a r s,,6 c a sen kanssa avro rlon so rt ne d-.n keskulrdessa To nen yittetskun a sen osa rslum scn areena ovat loukkottedotlsva Ineet Tulkrma la srirlo aisen m elef k n nod kohlerla ta a alueella vordaetr tehdar lofrtopaatoks a hdnef aattee lrsesta suun I ll' j^. ',.,d^. tddr Sn. r,f,lfl-rur r rer I r, legraat o firerk tsec s llo I etta sr rtola nen seuraa lehdrston radron la televrsron valrtykse a vastaafottavan yhte skunnan po 10

13 tl sta la sos aal sta e amaa Sveits n kan a ar...d6' d. o ur. djl a so.t'leet.u, d,rr,l1l r'.d'.la"ta<i,,q^dyde/l/n,\es )d,.j.r tooe >.t f dr1el.,t-ba ars,a ft I 3 kyse yyn osa sture sta sverts larsrstav o varml)sta rrnrlll kayr'anlia sdanno lrsest adn-oslamassa Tan,.a crsuus on h)"nrrn kor rer.:lldllda d -ld Lu'L,S.el\rr '1dre - tysprosentterh I jotka va hte eval.257a la 459" valr A Tusk n onkaaf kvsymys lodel.d,a lattl'7tit I ra<lr noo ^/l<nr t ]' pea on, etla vastauslakauma kuvastaa suorfa a sva molen norrfeja lotka mal sevalvormakasla sve ts arseen kesk uok kaan sopeulunr sen pa[']el1a Joukkotiedolusvaltnetden seuraam sta tutkrfiiin kaikk en kyseyyn vastanneiden l. e5l UJOe\sd JRoo:pu i? rda'1.lurt5est Srert> r 1a orr,rr aql rf t'rio rsd 'dpd'r tum a ehdrsta, rad osta la televis osta He e val kuitenkan va tse ennenka kkea sve ls arsta yhteiskuntaa vitekehyksekseen, vaan suur mrnalle osalle hersta of omrnarsta ionkrnla nen kosmopol ttinen suunlautune suus He seuraavat yhta tiheii n'yos raa?rar Do Irl.dr. :apa I tumra ku n sve ts la s a uul sta vl-leervelo4a vo daa.l rodeld, erd Suoma set Sveitsrssd ovat y eensa hy "/ n sopeutuneet yhlerskunnan er torrtlntaareenor a Herdan suuntautune suudessaan, ntegraat ovalmiudessaan ja integraat onsa monrpuol suudessa on ku ten k n myos erola. Na ta erola la n den ra kentee lis a ja kulttuuflsra determrnanttela on larkotus tarkaste la leman artkkelln l0rsessa osassa Ldhteet A arajl Er L 1 I91761 Hr''' n!t rr. r r.rl1u',.rriks a P.l 3ndef.l &Snioes M{l97Bi Sor a psych a1r e.ier Gaslarbe rer Forlschr N-.r,ro Pt/.h at.16 pfl?,42:1,,') Dobefful 1,1,a A (l!ri.ll Probefire.ler sozokr.lt! re en rlleqral ori. L zerrl atsarbc t Urr vers lal ZLr ai [Job er l/ h.] a1 A 1l981l Detefrn rarrlen der so7., k! lure cr).1pr{jrat.r. Sclrwe zcr :che Ze 15.:fr i Iur Soz L,fr.j! 1 pe?57.?77 Co(ion N.4 lorl lv Ass rn al or n Arner ca l I l,r:r;r! l,4,,jlrrrl,r I a SrrrrLr! l( i I I / ;) A.lenta h.-,illh ol nrnrof.,lllls I SweLlcr Hesnlt nyopslon:lr! o og an a lo(sen llrtk nruksa fo 2l l Heftz P -.t a (19781 Stfuklure e Bed nqurjalcn v)n sozra eri Vorurle en I Karslen A (cd) Va,r,r le Darnrstadl Held Th LeW R (1973) Unlersrchung uber d l Slelung der Frau n der Schwerz Zur ch Hyman H rtjerl { 1955) Sur!ey desrgn and :ir):rlysrs. Glencoe Jaakkola l,4agda eena 11976) Frendshp networks rn Scandn.rvan col.rnlr es. Research group lor jr_,rnparal ve socrolog/ U I vers ty.)l Hels nk Lauman E O 11973) B.rr dsofpllrra sm New yof li Ley Kalhar na (1978): Fralcn n der Effrgratro Z!rch Ny'arkeika tvl (1975) V.rrLrle e. N4 rrderhe(en Dit knm nrerl frg Luchlerharld lvlerlon R K & Kn A S (1963) Rel-.rsnc.tr.rt.. n Coser A L & Rosefberg B (e.ls) Soc oloqical M tche. J C (ed)(197i) Socra nelworks n urban s{lrat ons. Loodon TLrom ij k! a. OLrt (1986) Suornala slen akku rlrror luan nen Saksan tlolasavassa ll (naarlrraflsi)oarr la keen S rlo d suus f,/ grat on plr 1927 Turku 11

14 Ve 1o Sa ohe rno Norjan ja Delawaren suomalaisten rautalampilaisuus Skandinav an metsasuomarnen asutus la De aware-srtolaisuus on totuftu li ttamaan Rautaamm n nimeen Taman kasilyksen yksityiskohta nen tarkaslelu on ol' lul va keaa useaslak n syysla Metsasuo -'ldla sasjl.hsel dlf L ^al/eylvv ldrraraan e oe ahto ekatuotretola si avaki dnlr arnak,l obrltarr varkarr [llots,ssa aad tut tata vaestoa koskevat asiak rlat laaditti n yrnmartamattai merkila naky^/ in rlasuomalais le om naisia sukunrmia, joita i-lo'rall' 1 re'hrla 'r- sl.rt vasld sur'jpo; v en mentya Tissa rarkasteljssa koetar selv naa rn ssa maar'r mjlflo sa 'nukaalsa raltalamp la sia la mrnka verran mu ta itasuoma a s a Vertarlua neksena on vuonna 1686 Norlassa laaci ttu metsiisuonrala s uette o, S. llmosen vuonna 1938 lulkaisema teos De awaren suomala srsta seka saman tek lan 'Amerikan suor].ralaisten h storiaa" (1919). Ensinmain tun asrakirja sarjan ju karsi rovasti ls dor Sundberg Ruotsrssa Lahtoaiueen nrmrtiedot on koottu vuosren I 593 la 1600 maakirloista, ja lisaksi on kaytetty muitak n, Savon la Karla an sukulen ev nners}}tta 1500 luvul a koskevra t edostola. Lahtoaluella larkaste lessa on mu stet' tava, elta ja 1600-lukuien Rautalarnpi oli verrattomast laalemp ku n nykyinen ptaja krkolta prtalan rtarajaan ol 200 rnetria, lansirajaan 200 krlometria l',/ukana oh koko pohjoinen Kesk -Suom Krv jarvea ja Prhl pudasta myolen Kakkl *.1 '{tt'w - prol Ve io Sa ohermo on Karjalan lutkrmuslarloksen vanhempr lulk la JoensLJUn y op slossa Ohernen ar I kke on Rautalarimrn kunnan lerjestamassa De a ware JUh assa p def,y es lelma talta alueella lahteneet vojvat pilaa rlseaen raulalamp lalslna. Lahin tuloalue ol Ruotsissa. Sikaiiset lutkijat ovat kartolttaneet er aluerden suomala sasutuks a. Richard Gothe lulka si useita se vryks a Niledelpadin, Angermanlannrn Jarnllannin ja Fi.ilsrngannrn suom ais sta, Bichard Broberg taas tunnetu mman suornala srnetsan Verm annin asutuksesta Han aat myos k nto san kokona sesityksen suomala s- ten es intym sesla Buotsrssa er alueilla la 12

15 -\,1.-t('r' ',( ' i ,'\--' d') ' \ '-,.,,1r:---\,.:'{L- i.. (:',,i;'r\:,i-;;,. -i,..-".t,'-, 'i;:; j. ri *A\j -,..-J""-''1.r, -""')r,,[''''t,--'' ttli '3"*^.,i.-,..)'.--,ll:-=-_,t1 ih" -'l' ^,,.7' g._{ f i-i,./ ''--,,' '-l'=--i. i I XS" i,^-,-.1, E= \:,-1,i..,11;;',1;! i ;'-.".: i',1".--,.1..*q,a ' ;,-:-$--::i--.-i i j,... l^..i., i;il^ -E -L _,.1, \*.,.'^/-,,x i i. \,_--.t-('o '. r '. E.l',.-ll.-; -(,'-t.' ',.' ',.4 ''. *u" \ 4. r'yll" t,i -:tr*--e-s 'i!;*''r"".'.i"^,-.;;1...['", " ).;,.i'r*{*}&'- fu-ii Norjaan F Delawareen muuttaneden suomalatsten lehbalueel sukunimivertailun perusteella. Metkit suhteessa lahteneiden sukujen maahan. N - Norja; D - Delaware. eri arkoina. Hanen rnukaansa suomalaisla muutti Ruotsiin lo keskiaikana ja ajorttain pitkrn I 500-lukua Yreisesti tunnettu muut to, lossa Rautalampikin malnitaan lahtoalueena, ol siten vain eras vaihe tassa muuiovrrrassa Fuotsalaisen tutkrmuksen puuneena on edelleen se, ette muuttovirtolen alkupaata voida osolttaa tarkalleen. Merdan on lokseenkin mahdotonta erottaa suomalais sta lahtersla poismuuttajia etu- ja rsannimrneen vertaillaksemme niila ruotsalaisten lahterden Ja sika aisen tutkimuksen tar, Joamrn t eto htn Tama olisi kuttenktn valt, tamatonta vordaksemme todeta, mrnka verran, m loin la minne juuri rautamplaisia srirtyi Koska kokonaiskuvaa on taman vuoksi mahdotor) hafmonaa Vydytaan tassa norlalaislahterden tarloamaan otokseen. Se s salsi kaikkiaan liki 800 henkea y isatana perheena, lotka tuolloin vuonna 1686 asuivat Oslon korllis,, pohjo s, ja osrn myos lansrpuoisrssa pltajtssa ostttarn maanvrllel lotna, osittainorjalaisten talolen torpparerna tai muuten tilattomina. Suur osa mainitaan vain isannimella, mut L t3

16 ta joukossa o i yli 60 sukun mell stakin edustaen 43 sukua. Luette oon oll merk t1y kunk n suoma' a sen syntymaaika ja paikka sekii tulo Norlaan la muutot sie la Enemm sto 01 syntynyt Ruots ssa Verm annrn metsissa, Bergs agrssa, Orsassa, nuorimmat tietyst Norlassa, multa 12 Suomessakin. Naiden iasta voidaan paate a muutto valherta, sil a asianomainen o tietystl lehteny,t Suomesta syntymavuotensa la keen Kolmen suomessa syntyneet synrymavuotta ei merkitty. kaksr o syntyn)4 T 500 uvu a, vuoteen 1620 mennessa ko rre la sen jalkeen ko me mm Laur Juhananpo ka Lapualla, samo n Nii o Juha nanporka seka 1634 Heikkr Pesonen. Nama olivat sr s ahteneet loko syntymaiatkansa puristuksessa tai perati I 640 luvun alun nalkdd pakoon. Tuon lapualaisen lisaksi malnittiin toinenk n eteliipohjarnen, Vahassakyrossa 1606 syntynyt Jakob Bru n. Norden 43 sukunrmen perusteella vol daan paate a Jotak n nilden haltrlarn alku perasta. Suur Fautalammtn vaeksi tasta voidaan paaitelle l'/atti Pekanpo ka F nne, petrumalaista sukua Laukaasta, Olli Juusonpoika ja Paavo Antinpoika Hakkara - rren, lonka sukuinen Paavo asuiaikanaan Huopanassa Viitasaarella, Eer kk Sihvon poika Hamalaiinen Vi tasaaren Haapan emesta iihtenytta sukua, Heikki Hann - nen Konneveden Srikakoskelta, E li He - kinty,tar Kurki P htiputaan Kurvasmaesta Vappu Lassintfar Karkkainen Hankasal men Karkka arsta, O i Pekanpoika Ha munen Tervon Hamu asta Anna Tahvontytzir lvlull kka Karstulan Karangasta, Katrl Paavont)'tar Pel inen Hankavedelta Antti Eeronpo ka Puranen, askenmain tun l\/u I kattaren aviom es Pudasjarvelta Pihtlpu taa ta He kk Hekinpoika Puttonen Lau kaan Leppavede ta, Juhana Taavetinpo ka Pont nen Hakki asta, Pekka Paavonpoika ja Samu Heikrnpoika Raat karnen Tervon Haapamaestata Konneveden Sarkrsalosta, Hannu Hekinpoika Sormunen Kete leen Vuonamolahdesta Berfta Ollinty'tdr Tossavatar Keiteleen Sulkavajarvelta, ken tes Abraham Pentrnpoka Vestennen Kerkonjoensuulta seka Antt ja Paavo Tane npoika Vaisanen loko Rautaammrn. 'h of kyla la tat Sr-,olander Padderlaroaieesla Nyky-RaJla'"r'nin a Lreelta dhteneita oli sils tdssa joukossa turkr vahan, korke ntaan kolme Su urrautalampila sia sukula kertyi 17. V hke ri s <s vo s rodeta. ulr5r. p el.- samakela siksi nelja ja juvalaisiksr kolme n mea, pital en tytarprtajat mukaanluetlu - na, rantasa mela sra ja lisa melarsra ol s l.ans caan th,lasa a kjopoaod vks kumpiak n Viipufln Karjalasta tavataan ko "'re n.r'ea se[at Jdasker efla Ayrdpaan suurpital sta, ede leen Kainuusta Kaksi Na ssa savolaisnimissii tietysti ol a RaJld arrrr la arkans asu'leden 1ira, silla t aton vak va fti helposi verottalan elka joutunut taman krrjo hrn. Teoksessaan'Delawaren suomaaiset' ma nitsee S lmonen luku sasti takaiaisia sukunimia ka kkiaan 32 erilaista Hanen kin lahdeaine stonsa 01 puutteellinen, silla ruotsala nen tai hollantila nen es valta ei ki nniftany,t huom ota sukun m1 n la vasta englantilaisel viranomaiset k rlastvat n tai muisti n. Osa on saattanut sirhen mennes sa kadota ja kirjo tusasu po kkesi paikoi rpller paljork r all. Lpe'a,sesta No sta nrm sta vordaan lta-suomesta ident f orda 24, joista raut amprla sra I 3. N4att Halttusen sukupera o Laukaan I eppaveoe at lar Ha'll.asal"ren Nrem s atrvella Jos Antti Homrnanen voidaan palautlaa Hamuseksr, n in ahtopaikka ol Tervon Hamulassa Pekka Kokkisen isat ovat voineet iahtea Kokkos na V rtasaaren /o 'nasld elle kys/'-yl"ser5d oe adsred qer (o^'r sl,kl Or KJhkosen e, rsd nlrobra asji V lasdaren (rrr ngissi 1590-luvu a. Yrjanal Kyni voita s n palaut taa Kymonkosken Paavo Kymrin samassa pitajassa. N4artti ja Nuutl Nilartt sen tausta on Laukaan Ku varnaessa, Anttr.Le kkosen 14

17 li t\ l) lt t I ( ;i'9{ / -- ',. '' /.,,l.;1, r.-i r.-- \. s?. td I 't, ' -'-'d ^.j' \. i oo Es- _ j... oil.fl..o u?; ; oudn l' '". Jamtranlr 't;.ufit "^ nt't"n"-. $. )'".T, J,% ** S' o to'o V_ k. *;d*' :F,,..,H" " 't't 5q%L F" Poo,#" \i \lr i'.. i...,4 *q, H' /re l4 r're$ n -qj o-r,j ^u"' l.ytv? ir9i' h'.*09es\4 -r ),i'h' --".o-^,. -.?". \/ Dar g{ E. l-./ fi.,, j3 a?.i 7,: lt--, /4' 5',: 11 i ar, iur*, *';ff;'':lelg i 1-'{,ffigg*tra -o"-''!, 4ffi# - R jf li",,"f, l,.r:q;;;, =,ia d'* A?''-'' l#6l,9 f ^,"" y4,,,sf :,,:li_,,:i ' -/,rn -oo,.-.^ Yg 6 tbu t()20 1/./.oo,un.", l:j I l-.'...)" o t62.t l;)/--.'" i il o 16it-t5+A // l',:.$j o t64t-/6so,"' ;\) ',,. '' o e/tcr t6io,,'" \ Savolaisen asutuksen levbminen Keski-Buotsiin 1570-luvun lopulta 1600-luvulle. Merkkien tyhmftely kartalla sekd suuremmrlla efta pienemmilla megeafueilla antaa hwin havainnollisen kuvan savolaisen asutuksen me5apatnofteisesta luonteesta. Pohjots-Vdrm lannissa suomalaisasutus levtee atna Norjan itdrajalle saakka, puhtaasti suotnalainen an Klarajoen la Glommentn velilla noin 140 km pituinen ja 40 km levyinen alue. (Richard Broberg, lnvandringar fran Fnland till Sverige fare 17001alet). 15 L

18 OPPLAND BUSKERUD \. I I i i. I I ( i i f I i \ +a '+ ai H^ y''-\!1., ]}I, -V-i t VESTFOLD {fre l54o 't660 o e{ter 166O HEDMARK.l tt t ( --)' \J, ri s',\\, ' \ i )r( (. "o"oo \ t. tl :i-l{i'- *f,l i.,i'\u..j -.." ' X.i-a '*,*r' 'P AKERSHUS JI.i ( *'i-'' +l-.-...''l..r'l '-f,-.'r-) '\l /E OSTFOLD \ r. (, i"'i"--, :li :xll ; 5\ r!-(., I1,TY.-. ( 1. DALSLAND ] \ I I Suamalainen asutus ie-noriassa 1600 luvuila Richard Brobergin mukaan. 16

19 Vr tasaarella N n alrdessa. N4inkkrsia asul Laukaan Kuhalarvella ia Eer kki lmu ikan es - sa Anlt Karstulan Karangassa. He kk Parkkosen suku e rvr tasaaren Kol massa Ld55r DLrass'1 jlrjtet rfe.]ova' D'htrp-taan pudasjdrvelie Arfl,. Ju'rdfa ja O t, rossa va sen Kerteleen Sulkavajarvelle Pekka Valkosen suku eir Hankasalrien Kynsrve de a ta Laukaan Pelrumassa Suur-Rauta ammrn ulkopuole ta saardaan kaks mikkel aista. Kolehma set saatlo vat artrtea Juva ta Rantasa melta ta Karllu asla Juhana Ashrnan vo taneen paauttaa TLrlrkaseksr, alkukotina Juva. Han- ^o. Yr 2r'tr. pr 'a, \"r 6.raa lnra b,\<,a P ensavola sia naytaa o leen kaksr O ll St lle vo ta sirn pa auttaa Hiljaka seksl, lota slrkua asu Sdamrngrn saar stossa Ol Fdsanen taas on vehnrersalmelalsla luuita flaalar,aasr(sr lda Lolrre to5 n epavarmaa lapausta. Jos Jost Josteseen" on ldd-.e dv ->a -J afd JLUst seks: f '-r ahtopa kka o V purin ikella Juustilassa N,4attr PIpafl vo daan tulkita laaske aiseksi. eller lisenrnlr johlunut arnrnalrsla S llen P etar Flambon arvo tus. Olavl Ko vukangas prtaa hantai vaasala sena merim ehena, mufla tasuomaasena on sallunut srlmaan to nenk n varhloehto Ay repaessa oli verraten yle sena sukunrme na - N.4ull kan r nnal a Rampa ta Rampanen. loka levsi 1600 luvu la Inkerinmaa ekrn. Siirtolarsten hank nta u ottur kentres Ruots n suoma aisrnetsren isaks lse Suomeenkrn siitahan on selvra lalkra. l1- monen nrain tsee muutaman kdk salmea senk n s rrtola sen. Hanke saatlo jatkua ; erb 650- JVL e. s a eraana /arrdaja rd a siiiokjrna'l oaa lyslon jasener a '',d n ttu NAans Kl ng rrkkui Savossa, mur:tt Ruotsiin 1657 Saam ng sta, mutta palasi q,.rnaa.r ^arn v:.\aal_prral,la^af antmanf ks 1670-luvu la Lrperi kuulu Delaware-hankkeen kantavmmalle vorma le F em ng suvulle Sirloje'' lare5 llhdnsrer per'roder vdel uksesta on tassa k:ls ssaimme 46 Ruot sin ha k Norjaan ja 23 eri te tse De awareen paatyn)'tta tapausta. Norlaan mennersta or rautalamprlalsa I 7 la nasta ylr puolet Rautalammin neljanneskunnasta Hankasalmelta Ke telee e. Savosta o s laral m rl.adn lahteri/ l- Jh21 e er-na^ el 19 la muualta rippeet Delawarensuomalaisista niiltaa olleen rautalamprlaisia 13 e I yli puolet noista 23 tapauksesta Narsta taas s!ur-vitasaar lahetti use mmat el kuusr, Laukaa ja Raul.t a-'.ir n.ljd.lne5ljnla lolne pe'l-etla kunrpikin Savola sra o rsi taman mukaan seltseman vaate.tt t,rrdvol pd \^<1r -d olisi laukaa ais a a hetta mu staa John lvlortonia, joka sittemmin oi allekirlor[a massa Yhdysvalta n tsenaisyysju istusta Supervallan syntyh storiassa main taan myos n m Coleman, miksi Kolehma nen 1r rull erg anr 'rl, elrsessa Vhtetsossa Tassa olisr kent es karttu aiais lekin muis, lelemlsla Tando,rrr lar^aslell.1 uvl' oso,tlar'al etta Ruotsrn ja Amer kan sirrto arsuuden 350 vuotismuiston v etto luuri Rauta am- ^-lr la or arl-eell sla JosLaar la.nd e, slurp lalankaan purttersa yksin laheftan),1 norta eramets en ra vaalra merten taakse, ni n laata lahtr vakea runsamm n verrattuna atskenasuletun p tdlan harvaan vaestopohlaan Ldhteet Ra!lalammrn maak rla I 593 Valt onarkrskrrr t k rla sarla,1315 Ralta amffri maak/rla I600 Va tronarkrslof t k rla sarla 4347 Suomef as!luksen yiers!enelo. Fa!taa.npr t55o I620 Va I onark slo Fl chard Broberg nvandringar IrAn F nland I Sver, Oe lore 1700-lalel rverk rghet och tradrl on Svenska andsmal och svenskt fotk v Uppsaia i 968 rnonen S Amerkan slomalarslen hslora Was h ngton 191 I mlrnen S De awater suorn arsel Hets fk 1938 Surdberg ls dor F nnnrarksrafsten Norge er I686 Kar stad I947 L 17

20 Alpo lvustonen Suomalaisia menneini aikoina Ruotsin Hdrjedalenissa Kun tana pa vana puhutaan Fluotsrn suomalaismetsta tar suoma a sa ue sta, tuee prtaa m e essa etta omana aikanaan nama alueet ovat ol eet hyr'inkin tarkastl ralattula suoma a sten asuinalue ta Verm annissa Orsan rovast Axel Hambraeus, loka kuol muutam a vuos a srtten, to m kauan Orsan k rkkoherrana la tunsi sikalaiset suoma a smetsat eflnoma sestr Han o tunnettu k rjai la loka arkanaan lulka sl 'r^ t jar I rr1n ar" oul fdtlod ossa han elorsasti kuvaa oman a kansa elamaa suoma aismetsissii. Orsan suoma arsmet se1 ulottu vat Harjedalen rajaan astr, mut la -ldn-b'aalrs T 'Trenon adf l. eltad sroma a sasutusta o leen sie la main ten, efta a ue rtetti n Tanskan alaisuudesta Ruot ),c aosl der rau.dssd '658. Tdn; or va tetlavast o lut y ernen mie p de Fuot- S SSA Angerman ann n Mul tran seurakunnan kappa a nen f losofian tohtor Er k lvod n ( ) tuns kotiseutunsa Anger "rd^anf ^ Ta:_or suor"tasretsal a o ki nnostunut suorralaisista. Kun hanesta tu I890 L nse n komm nrster Harjeda en ssa, aiko han kerata kotiseututretoutta 1a julkais me ko laajan tutkrmuksen alueen n mrsta ja aantamisesta la itt tutkl mukseen myos asutuskertomuks a. Tutk muksista menee efta Harledalen ssa on o ut suomalarsasutusta ainak n uvun alkupuole ta lahtien.': Angerslon seurakunnan a uee ta marn taan jo 1273 n mi Frnsasen Yleensa ruot' Rovasl A po lvluslonen asuu nykyrs n Buolsrsa Han on lulk n!l Rrots n suorn a sas!1t,sla y 30 vuotla sinkrelinen parkann m en etu rite F n- tal Frn n- rnerk tsee suomala sasutusta. Koska ny4 Harledalenrssa on vanhemprna koi na ollut lappa arsasutusta la koska Norlan pohloisimman osan n mena on F nnmark 'v l.c Jol.a sll'essa -naar I ot ol LI lappaa sten asuttamaa, liitaa Nilodrn nrrnen appalarsirn! Tosin nrin Fuots ssa ku n myos Suomessa yleensa appaiaisten,oo, LU. utl ll,fleen Lapp, kuten es m Lap nvuori, Lap nkorp jne Fuokolahdella mm Hauk app joka kuvastaa lappa arsten tapaa maksaa verot ku vatturna kaio na ym luonnoniuotleina. 18

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Seminar Prevention campaigns 3.11-4.11. 2004 Tallinn. Organisers:

Seminar Prevention campaigns 3.11-4.11. 2004 Tallinn. Organisers: Seminar Prevention campaigns 3.11-4.11. 2004 Tallinn Organisers: National Council for Crime Prevention, Finland Ministry of Justice, Estonia CONTENTS 1. Seminar Program (in English) 3 2. Conclusions: Margus

More information

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta

Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas to, vas taus k irjas tove rk on ja tie toyh te is k unnan h aas te is iin Mus iik k iaine is ton k ans a lis e s ta varas toinnis ta Varas tok irjas ton uus i joh tok unta Varas tok irjas

More information

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography

Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Ottoman Contributions to Science and Technology: Some Examples from Medicine, Astronomy and Geography Salim AYDÜZ, PhD a a Senior Researcher at the Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC)

More information

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et

lize r i nde ara 9tlrmalar Summar y Tur key 'rid s study h as been car r i ed out on t he coz.nro L r:et Ttirkiye I. Eht omo1o j i Kongr es i, 13-16 li m 1987, t zmir l zoi r iii ~ e vre s i nd e kestane yet i 9ti r we alanla r ~ nd a meyvelerde ku r t l anmaya neden o Lar: z.ar-ar-lalar- ile s a v a~ ~ m

More information

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11.

ais in k äyttöönotto e te ne e H annove ris s a 20.-22.10.2009 näk yvik s i - Varas tok irjas ton ja STK S:n s e m inaari 16.11. Re s n k äyttöönotto e te ne e 11th Inte r e ndng nd Docum e nt Supp y Confe re nce, H nnove rs s 20.-22.10.2009 M te n te h dä k ok oe m t näk yvk s - Vrs tok rjs ton j STK S:n s e m nr 16.11.2009 Lv

More information

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA

CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE SO TE LI TA Re vis ta Cien tí fi ca, FCV- LUZ / Vol. XXIV, Nº 3, 205-212, 2014 CRE CI MIEN TO DE Staphylo coccus au reus Y PRO DUC CIÓN DE EN TE RO TO XI NAS DU RAN TE LA MA NU FAC TU RA Y AL MA CE NA MIEN TO DE QUE

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Ko-rezistansı Dr. Hasan NAZİK, a Dr. Betigül ÖNGEN, a Aysel

More information

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään

Laps e t o, jok a näyttää h uom is e n. tänään, h uom e nna. jos m e inaa e k s yä. antavat voim aa jok ais e e n päivään LEH TI UUD ISTUU TAI KATO AA SANAN TAIKAA: RUNO JA KIRJALLISUUSPIIRI VUO SIKO KO UKSIA, KO KO UKSIA NIKSIPIPO H ISTO RIALLISTA ULKO ILUA PYÖRÄTIELLÄ H ÄPPILÄÄN LASKIAISRIEH AA UUSIA ASUKKAITA SÄÄN VIISAUD

More information

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR MESLEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 560 MESELEK MENSUPLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR 27 MES LEK MEN SUP LA RI NIN UY MA SI GE RE KEN KU RAL LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mes

More information

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL

FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL FERRARA BASEL JERUSALEM KRAKOW SAN FRANCISCO VIENNA STOCKHOLM BEIJING COLOGNE BODRUM MONTEVIDEO SEOUL 1 Sd Refees 2015 1 se Meisrwke zein si dur ein hmises Mei d Kompn aus, v d eine die Einng i. Die Atmosä

More information

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović

Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

More information

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2

Laboratorio de Bacteriología Clínica, Departamento de Microbiología y Parasitología. 2 CIENCIA 15(3), 366-370, 07 Maracaibo, Venezuela An ti bac te rial ac ti vity of essen tial oil of foe ni cu lum vul ga re mi ller against mul ti re sis tant gram- ne ga ti ve ba ci lli from no so co mial

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

the im pac t of the arts on l earning

the im pac t of the arts on l earning C H A M P I O N S O F C H A N G E the im pac t of the arts on l earning ARTS EDUCATION PA R T N E R S H I P The Arts Edu c a ti on Pa rtn ership (form erly known as the Goals 2000 Art s E du c a ti on

More information

The Finnish Health Care System:

The Finnish Health Care System: The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective Juha Teperi, Michael E. Porter, 82 Lauri Vuorenkoski and Jennifer F. Baron Sitra Reports The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective

More information

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document]

Reading 5 AE2573. [American reprint of British document] Reading 5 AE2573 [American reprint of British document] Anonymous ONANIA; OR, THE Heinous Sin OF Self-Pollution, AND All its Frightful Consequences, in both SEXES, Considered. W ITH Spiritual and Physical

More information

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo

Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates. Stud ies in Fez and Colombo Ur ban De sign and Out door Ther mal Com fort in Warm Cli mates Stud ies in Fez and Colombo Arid zones Built environment Cli mate Cli ma tic de sign Colombo Developing countries Fez Keywords Humid tropics

More information

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009

Pys yvää on vain m uutos m ak artta vuonna 2009 K i irj o j Vr o irj o yh i p v uroo i: i yj p v uj h iä i Vr o irj o y ä vuo i 2008 Py yvää o vi uuo K o o r vuo 2009 1 /2009 Vr o irj o i do Vr o irj o i dou h i PL1710 (Päiväri 10) 70421 K UO PIO äh

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

Territorial Disputes and Their Resolution

Territorial Disputes and Their Resolution Territorial Disputes and Their Resolution The Case of Ecuador and Pe r u Beth A. Simmons United States Institute of Pe a c e Peaceworks No. 27. First published April 19 9 9. The views expressed in this

More information

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505

= ~ 2 = S =en Jørgensen, Præst 1 Sj e11e-s- L. ca. 1505 :.. tth1as Franolecl touby..m.ds ~ran sen Bruun ( K. ~. -.!:.. 3. n. 1 ~9? 151 HeJU"lc us (..!. ) 1" JlCctaaa.? :tniu. mm. l" 7 PIt s ii Ho, omm. 1597 (~. ", ) SeveriL s Je r 1i Arhus1ens1s, Komm. 1597

More information

Sisukord. Table of contents Sisältö. 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai...

Sisukord. Table of contents Sisältö. 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai... Sisukord Table of contents Sisältö 2 Nagu täht või briljant või Like a Star or a Diamond or... Kuin tähti tai briljantti tai... 5 Lilled päevasaare silmades Flowers in the Eyes of the Island of the Day

More information