МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

Transcription

1 УДК С. Є. Пасечник Миколаївський державний гуманітарний університет імені П. Могили МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглядається структура методу концептуального аналізу на прикладі досліджень сучасних вітчизняних лінгвістів; окреслюється послідовність етапів проведення такого аналізу. Інтенсивний розвиток нових напрямків сучасної лінгвістики зумовлений її взаємодією з суміжними науками у х роках минулого століття. До них належать як гуманітарні, так і негуманітарні дисципліни: літературознавство, психологія, антропологія, семіотика, математика, логіка тощо. Результатом такої взаємодії стала розробка численної методики формального аналізу: метод структурного й математичного аналізу, дескриптивна та генеративна лінгвістика, модель опису мови «від змісту до тексту», дистрибутивний і компонентний методи аналізу, функціональна граматика, прагматичний метод тощо. Крім того, теоретична лінгвістика пов язана з розробкою автоматичного аналізу тексту, що застосовується в комп ютерних операціях з мовою. Для вивчення становлення поняття в колективній свідомості лінгвістична наука була змушена звернутися до таких логічних прийомів, як аналіз, синтез, абстрагування [6, с. 317]. Розробка та використання логічних підходів до вивчення мови була зумовлена тим, що основою мови є єдина та незмінна система людського мислення, яку можна зрозуміти лише шляхом аналізу природних мов, незалежно від різноманіття їх структури та звукового вираження. М. П. Кочерган стверджує, що «сучасне мовознавство характеризується прагненням поєднати і розумно комбінувати різні загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи. Це позитивно впливає на розвиток лінгвістики, оскільки різні методи доповнюють один одного і разом ефективніше допомагають вивчити такий складний феномен, як мова» [7, с. 403]. Когнітивний підхід до аналізу мови полягає у виявленні процесів категоризації та концептуалізації, які, відображаючись у мові, реконструюються у вигляді системи понять. В етнолінгвістиці та лінгвокультурології широкого розповсюдження набув метод концептуального аналізу. Мета статті полягає у висвітленні суттєвих ознак методу концептуального аналізу; завданням є розгляд опису та використання цього методу у дослідженнях сучасних вітчизняних лінгвістів. Перш за все, слід зазначити, що в широкому науковому визначенні метод концептуального аналізу полягає в розчленуванні думки на її кінцеві (на певному етапі) логічні елементи. Це метод дослідження складних систем понять для різноманітних предметних галузей, мета якого полягає у забезпеченні ефективного аналізу колективної діяльності в цих предметних галузях. Цей метод наслідує, узагальнює, інтегрує й розвиває досягнення сформованих дисциплін і, як наслідок, виокремлюється у самостійний предмет дослідження, який має практичне застосу- Пасечник С. Є., 2007

2 вання [9]. Відповідно загальним тенденціям, результати концептуального аналізу відносять до сфери знань про мовні структури. В сучасному мовознавстві, у зв язку із популярністю антропоцентричного напрямку досліджень, аналізу ролі людини в процесах концептуального пізнання дійсності й мовного мислення, все більша увага приділяється концептуальному аналізу слів, які є носіями великого досвіду попередніх поколінь, культури і менталітету всього народу. Етимологія слів, їхня сполучуваність, типові синтаксичні позиції, семантичні поля, образні асоціації, метафорика створюють для кожного поняття особливу мову, яка дає можливість реконструювати концепт, визначити його національну специфіку і місце в людській свідомості. Важливість вивчення культурних концептів полягає в тому, що вони виконують функцію посередників між людиною та навколишньою дійсністю. Сучасна лінгвістика зробила значний крок від системно-структурного аналізу мови до аналізу мови у зв язку з ментальною діяльністю людини. Концептуальний аналіз спрямований на системне дослідження й опис знань про світ і є основним способом вивчення мовної картини світу. У лінгвістиці розробкою та представленням методу концептуального аналізу займався французький мовознавець Еміль Бенвеніст у книзі «Загальна лінгвістика». Наголошуючи на тому, що «наука про мову повинна обирати собі зразок для наслідування» серед «наук математичних чи дедуктивних» дослідник пропонує новий метод, де «беручи за відправну точку природний мовний вираз, лінгвісти шляхом аналізу проводять точне розчленування кожного виразу на складові його елементи, потім за допомогою подальших послідовних операцій, членування кожного елементу на більш прості одиниці. Мета цієї процедури полягає у виділенні розрізнювальних одиниць мови, і вже в цьому є радикальне змінення методу» [3, с ]. Як бачимо, лінгвістична думка останніх десятиліть розвивається у напрямку концептуального аналізу. Як зазначає М. П. Кочерган, «дослідження концептів у мові стало предметом багатьох студій когнітивістів. Можна констатувати, що існує декілька різновидів концептуального аналізу. Як правило, концепти досліджуються на основі сполучуваності, переважно предикативної, рідше атрибутивної, комплементарної, а інколи враховуються різноманітні широкі мовні контексти (фольклорні, художні, публіцистичні та інші твори)» [7, с. 153]. Поширення цього методу дослідження науковець пов язує «із розвитком когнітивної лінгвістики. Чимало українських концептів досліджено в зіставленні з концептами інших мов. Концепти безпосередньо відображають мовні картини світу» [8, с. 22]. Пояснення та відповідні схеми дослідження методом концептуального аналізу зображені у роботах Л. Г. Бабенко, М. Г. Лебедько, О. В. Пашиної, О. О. Селіванової, Г. Г. Слишкіна, Ю. С. Степанова, Н.В Фоміних, Р. М. Фрумкіної, Г. Г. Хазагерова, Л. О. Чернейко та інших. Серед тих, хто використовує цей метод у сучасному вітчизняному мовознавстві, відомими є Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булигіна, С. Г. Воркачов, С. А. Жаботинська, Т. В. Радзієвська, К. В. Рахіліна, О. Д. Шмельов, Г. М. Яворська та багато інших. Поштовхом до становлення методу концептуального аналізу стало активне дослідження лінгвокультурних концептів (вербально виражені «основні ланки культури в ментальному світі людини» [14, с. 41]). Цей метод дав можливість поєднати усі матеріальні та нематеріальні ознаки слова-концепту, тобто всю систему знань людини про те чи інше явище. Як зазначає О. О. Селіванова, «методика моделювання концепту ґрунтується на використанні метамови формалізованого сема-

3 нтичного запису, підставою чого є комбінаторика лексикону (комбінаторна методика І. А. Мельчука, О. К. Жолковського, Т. В. Булигіної, О. Д. Шмельова та ін.), методів психосемантики та психолінгвістики, зокрема асоціативного експерименту, кластерного аналізу та інтерпретації текстового матеріалу, інтроспекції. Така методика в когнітології одержала назву концептуального, або логічного, аналізу мови» [13, с. 74]. Метод концептуального аналізу ґрунтується на вивченні мови, яка є не тільки засобом спілкування, пізнання й відображення об єктивного світу, але й засобом його інтерпретації. Метою цього методу є аналіз поняття, що стоїть за мовним знаком. За допомогою концептуального аналізу поєднується мовна та культурна семантика слова, що розмежовується в прикладній лінгвістиці у зв язку з поділом на мовну та концептуальну картини світу. В процесі цього аналізу розкривається не тільки визначений, але й глибинний, пов язаний з ментальною діяльністю індивіда зміст поняття. В. З. Дем янков концептуальним аналізом називає такий прийом дослідження, що дозволяє «окреслити контури ідеалу». В результаті такого підходу «реконструюється концепт, в існуванні (але важкій досяжності) якого ми переконуємося під час спілкування» [5, с. 22]. З погляду Л. О. Чернейко, концептуальний аналіз пов язаний з «описом розумовоосяжного світу, невидимого, але названого» [18, с. 289]. В сучасній лінгвістиці цей метод все ще стверджується, оскільки загальноприйнятої схеми концептуального аналізу поки ще не вироблено, що пов язано з відсутністю загальноприйнятого визначення концепту. Тому в наш час можна виділити декілька схем, за якими проводиться концептуальний аналіз. О. В. Пашина, звертає увагу на те, що «залежно від позицій дослідника концептуальний аналіз включає два підходи: когнітивний та культурологічний. Когнітивний підхід пов язаний з залученням даних формальної логіки, психолінгвістики, фізіології мозку до вивчення мовного матеріалу. Культурологічний підхід передбачає широке використання екстралінгвістичних даних культурології, історії, соціології, антропології тощо. Подібне розмежування достатньо умовне, тому дослідники переважно використовують ці підходи у їх взаємодії» [12, с. 5 6]. До прийомів концептуального аналізу, на її думку, входять: «1) дефініціювання; 2) контекстуальний аналіз; 3) етимологічний аналіз; 4) інтерв ювання; 5)аналіз синонімічних одиниць, які репрезентують концепт; 6) аналіз репрезентацій у пареміях, афоризмах, індивідуально-авторських номінаціях тощо». Крім того, дослідниця підкреслює: «Методика лінгвокультурологічного концептуального аналізу ґрунтується на співставленні сукупності лексем, що реалізують той чи інший концепт» [12, с. 6]. Інший спосіб репрезентації методу концептуального аналізу пропонує Л. О. Чернейко, зображуючи зміст концепту крізь гештальти («імпліцитні субстантивні лексичні параметри») та їх загальні інваріанти архетипи, які виводяться з буквального читання сполучуваності імен. Наприклад: «Наклеп до нього не липне». Наклеп зображується як реальна і відчутна субстанція бруд, який має цілком реальну властивість прилипати [18, с ]. Метою концептуального аналізу є розкриття усіх знань (уявлень, образів, гештальтів), що характерні для тієї чи іншої культури, тобто це метод оформлення того, що «знає інтуїція, про те, що існує в колективному несвідомому і передається мовою, яка перебуває у дії, тобто мовленням» [18, с. 286]. Ю. С. Степанов запропонував метод опису концепту, який складається з таких етапів: дослідження етимології слова, яке репрезентує концепт, історичного

4 нашарування концепту, встановлення його семіотичного й асоціативного кола, визначення імен концептів, «синонімізація слів та речей» [14, с. 44]. Іншу схему концептуального аналізу пропонує Г. Г. Хазагеров, де для того, щоб зафіксувати в мові факти дійсності, «необхідно виявити в ній факти предиціювання, ствердження чогось, тобто знайти щось, що є виразом у видимому чи невидимому вигляді». Крім того, слід зосередитися на виявленні «множини явищ, з якими пов язане ключове та які порівнюються з ключовим» [16]. А. В. Мєдвєдєва пропонує проводити концептуальний аналіз (прикладом є концепт дім), спрямовуючи його у двох напрямках: «по-перше, в бік вивчення концептосфери народу та виявлення її національних особливостей шляхом аналізу культурно значущих концептів, і, по-друге, в бік аналізу внутрішньої будови концепту, його так званих шарів, що дозволяє зробити висновок про крайні кутові поняття у свідомості носія певного менталітету» [11, с ]. О. Ю. Лукашкова наголошує на тому, що «в рамках когнітивнолінгвістичного дослідження нам необхідно окреслити і проаналізувати засоби об єктивізації цього концепту в національній мові, щоб скласти уявлення про зміст концепту в національній свідомості». Для проведення концептуального аналізу дослідниця пропонує: 1) виявити основні лексеми, що репрезентують концепт у мові; 2) описати похідні словотворення одиниці, що позначають осіб, якості, дії, стан; 3) розглянути ряд синонімів. Отже, першим кроком дослідження є встановлення значень основної лексеми, які репрезентують концепт у мові, а екстралінгвістичну інформацію про зміст концепту пропонує почерпати з прислів їв, приказок та афоризмів. Достовірність отриманих результатів дослідниця радить підтверджувати соціологічними опитуваннями [11, с ]. О. М. Ракітіна проводить концептуальний аналіз (прикладом є концепт море) у такій послідовності: 1) виявлення просторових характеристик концепту; 2) дослідження специфіки відповідного типу простору у порівнянні з іншими; 3) опис ставлення людини до концепту [11, с. 119]. А. В. Рудакова, вказуючи на те, що «застосування сукупності прийомів аналізу дозволяє достатньо повно уявити зміст концепту в свідомості людини» [11, с. 126], використовує наступні етапи для проведення концептуального аналізу: 1) аналіз ключового слова; 2) аналіз синонімічних одиниць, що репрезентують концепт; 3) аналіз образних номінацій, що об єктивують концепт у мові; 4) аналіз словоутворюючої парадигми ключового слова, що репрезентує концепт; 5) аналіз репрезентації концепту в пареміях; 6) аналіз афоризмів і фразеологічних одиниць, що об єктивують концепт у мові; 7) аналіз вербалізації концепту в індивідуальноавторських номінаціях [11, с ]. На думку М. О. Красавського, «розуміння культурного концепту як трьохкомпонентної структури (поняття, образ, цінність) передбачає використання відповідних головних методів дослідження 1) метод компонентного дифініційного аналізу; 2) етимологічний аналіз; 3) інтерпретаційний (текстуальний) аналіз; 4) психолінгвістичні методи; 5) метод понятійного моделювання». До «форм мовної експлікації концепту» дослідник відносить: «1) лексеми, 2) різноманітні фразеологічні утворення (ідіоми, паремії, прислів я, приказки, афоризми тощо), 3) в цілому тексти» [11, с. 114]. В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін також вказують на те, що концептуальний аналіз може здійснюватися за допомогою використання «мовних одиниць різних рівнів: лексем, фразеологізмів, вільних словосполучень, речень Традиційні одиниці когнітивістики (фрейм, сценарій, скрипт тощо), маючи більш чіткішу, ніж концепт,

5 структуру, можуть використовуватися дослідниками для моделювання концепту» [11, с. 78]. Як матеріал концептуального аналізу, на думку Р. М. Фрумкіної, можна використовувати філософські контексти, контексти певної тематики та вільно відібрані широкі контексти [15, с ]. Для проведення концептуального аналізу художнього тексту свою методику запропонував Л. Г. Бабенко, що полягає в наступних етапах: виявлення ключових слів тексту, опис концептуального простору, що ними позначений, і виявлення основного концепту цього простору [1, с. 83]. Двома шляхами пропонує проводити опис концептів у тексті Н. В. Фоміних: «Перший шлях: від концепту, який конструюється гіпотетично, до різнорідних текстів. Інший шлях передбачає вихідною позицією літературний текст: від тексту до концепту в обох випадках можливий як діахронічний, так і синхронічний аналіз. Методики опису в обох випадках будуть різними, а результати доповнюватимуть один одного» [11, с. 177]. Тобто маємо логічний підхід до вивчення мови: створення якоїсь гіпотези та її перевірка на мовному матеріалі (дедуктивний метод) або протилежний рух від матеріалу до гіпотези та в подальшому її підтвердження чи спростування (індуктивний метод). Приклад дедукції знаходимо у поясненні методу концептуального аналізу О. Т. Хроленко. Розглядаючи цей аналіз як співставлення «сукупності слововживань лексем, які реалізують той чи інший концепт для подальшої інтерпретації змістових відмінностей у слововживанні», науковець намагається пояснити його, наводячи приклад дослідження концепту «свіча» в російській фольклорній та авторській поезії. Залучаючи до аналізу авторитетні зібрання народних ліричних пісень та билин, а також вірші російських поетів, дослідник вибирає всі контексти з лексемою свіча. «Аналіз контекстів дозволяє побачити, що у фольклорних піснях свіча асоціюється з дівочим чеканням коханого, а свіча з вінцем зображує взаємне кохання та радість. Отримуємо розвиток змістового зв язку свіча розлука : милий пішов свіча погасла». В билинах реалізується «поетична паралель: свіча людське життя, згасання свічі смерть героя» [17, с. 136]. До науковців, які вказують на складність дослідження ментальних концептів шляхом методу концептуального аналізу, належить О. В. Івашенко. Наголошуючи, на тому, що «сутність концептів розмита, недостатньо піддається визначенню, суб єктивна за своїм характером ; вони мають нечіткі межі, носії мови володіють ними несвідомо; тлумачні словники фіксують їх найзагальніші ознаки», науковець пропонує інтелектуальні концепти описувати «термінами когнітивних моделей, фреймів, сцен, скриптів, сценаріїв і гештальтів. Моделі інтелектуальних концептів мають ознаки, що співвідносяться з 1) підходом до ознаки (featural approach); 2) вченням про елементарні концепти (conceptual primitives); 3) теорією когнітивних класифікаторів; 4) виділенням шарів концепту: основного, актуального і пасивних ознак; 5) розумінням концептуальних ознак» [11, с. 107]. На важливості використання інших підходів при проведенні концептуального аналізу наполягає О. Левченко: «Доцільно говорити про окремі прийоми концептуального аналізу, які переважно використовуються комплексно, у тому чи іншому поєднанні, що становить специфіку тієї чи іншої методики. Серед них: візуальний метод Р. Ленекера, метод профілювання Є. Бартміньського та його школи; опис за предикатними зв язками та моделюванням діагностичних контекстів (Ю. Д. Апресян, Т. В. Булигіна, О. Д. Шмельов); опис концепту за його асоціативним полем (Л. О. Чернейко); аналіз значення за словниковими дефініціями; етимо-

6 логічний аналіз (С. Г. Воркачов, Г. В. Кусов); метод вивчення концепту через лексико-граматичне поле лексеми, що його репрезентує (О. М. Воєвудська)» [10]. Підтримує відповідну позицію О. Ю. Лукашкова, яка зазначає: «Оскільки концепти не мають жорсткої структури, їх зміст неможливо розкрити в повному обсязі. Аналіз способів мовної репрезентації є продуктивним методом дослідження концептів. Сукупність методик, що доповнюють одна одну, дозволяє виявити різноманітні ознаки концепту» [11, с. 139]. Як приклад, можемо навести роботу О. В. Багумян, де дослідниця в межах концептуального аналізу застосовує методику фреймового аналізу у сполученні з методикою рольової іконографії, які використовуються для побудови концептуальних моделей ситуації, яка досліджується [2, с. 3]. Л. В. Лаєнко наполягає на тому, що «метод дослідження від семантики слова до змісту концепту дозволяє шляхом аналізу сем і семем різного типу виокремити концептуальні ознаки, що утворюють зміст концепту» [11, с. 139]. Отже, враховуючи позицію Ю. С. Степанова, відповідно до якої концепт має наступну структуру: «1) основна, актуальна ознака; 2) додаткові пасивні ознаки, які є історичними; 3) внутрішня форма, що зображена зовнішньою, словесною формою» [14, с. 44], окреслимо послідовність етапів проведення методу концептуального аналізу. По-перше виявлення концепту (концептів), який має культурне значення для вивчення концептосфери народу та визначення її національних особливостей. По-друге аналіз внутрішньої будови концепту, який проводиться у такій послідовності: 1) встановлення значень вербального вираження основного концепту, тобто аналіз мовної семантики ключового слова (імені концепту); 2) виділення основних, актуальних і пасивних ознак концепту та відповідно аналіз мовної семантики лексем, що репрезентують ознаки концепту у мові; 3) аналіз синонімічних одиниць, які репрезентують концепт, або (в залежності від назви концепту) опис похідних одиниць, що можуть позначати осіб, якості, дії, стан тощо. По-третє аналіз репрезентації концепту (його імені або змісту) в обраних контекстах (контекстуальний аналіз): у фразеологізмах, пареміях, афоризмах, періодиці, індивідуально-авторських номінаціях тощо, що передбачає наступні прийоми: 1) дослідження прямого та прихованого змісту, а також переносного значення слова, яке репрезентує концепт; 2) виявлення всіх можливих значень і способів вживання імені концепту; 3) встановлення частотності функціонування концепту; 4) компонентний аналіз; 5) композиційний аналіз; 6) аналіз лексичної сполучуваності; 7) дослідження парадигматичних та синтагматичних відносин. Доречно зауважити, що вище наведений перелік прийомів проведення третього етапу концептуального аналізу передбачає також і вибіркове їх використання. Крім того, можливе поповнення цього етапу новими прийомами це залежить від матеріалу, який слугуватиме для проведення такого аналізу. Достовірність отриманих результатів краще підтверджувати лінгвістичним експериментом, наприклад соціологічне опитування у вигляді анкет. Як бачимо, у когнітивній лінгвістиці метод концептуального аналізу формується поступово. Він поєднує у собі лінгвістичні та культурологічні прийоми. Кожен з етапів аналізу концепту має важливе значення для вивчення цього феномену. Наприклад: аналіз мовної семантики ключового концепту передбачає вивчення його етимології (що підтверджує чи заперечує стійкість відповідних концептуальних зв язків) та історичного нашарування концепту. Виділення ознак концепту допомагають виявити просторові характеристики концепту, дослідити специфіку від-

7 повідного типу простору у порівнянні з іншими, описати ставлення людини до концепту. Бібліографічні посилання 1. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск, Багумян Е. В. Текстовая ситуация «Социальная защита»: лингвокогнитивный аспект (на материале разностилевых англоязычных текстов): Автореф. дис канд. филол. наук. К., Бэнвенист Э. Общая лингвистика. Пер. с фр. / Общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова. Изд. 2-е, стереотип. М., Гайдукова В. К вопросу о логическом анализе языка (на примере концептосферического поля власти) // Русский язык. 15/45/8 августа Режим доступа: Демьянков В. З. Концептуальный анализ термина понимание // Понимание в коммуникации. 2005: Тез. докл. Междунар. науч. конф. (28 февраля 1 марта 2005 г., Москва). М., С Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. К., Кочерган М. П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу // Мовознавство С Кучкаров З. А. Концептуальный анализ и проектирование. Режим доступа: Левченко О. Лінгвокультурологія та її термінна система. Режим доступа: lp.edu.ua/tc.terminology/tk_wisnyk490/tk_wisnyk490_lewchenko.htm. 11. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Науч. издание / Под ред. И. А. Стернина. Воронеж, Пашина А. В. Концепт человек в сказках И. М. Ермакова: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Тюмень, Селіванова О. О. Когнітивний аспект контрастивної ономасіології // Мовознавство С Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., Фрумкина P. M. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца ХХ века. М., С Хазагеров Г. Г. «Царь» и «Суд» в концептосфере русского языка. Режим доступа: Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии. Учеб. пособие / Под ред. В. Д. Бондалетова. М., Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., с. Надійшла до редколегії

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

МАКРОПОЕТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. Найдьонова Лідія Андріївна, асп. Маріупольський державний гуманітарний університет

МАКРОПОЕТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. Найдьонова Лідія Андріївна, асп. Маріупольський державний гуманітарний університет УДК 821.14 343(045) МАКРОПОЕТИКА ГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК Найдьонова Лідія Андріївна, асп. Маріупольський державний гуманітарний університет У статті розглянуто художні, стилістичні та поетичні особливості

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ 5. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами [Електронний ресурс] / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2009. 3. С. 159 167. Режим доступу

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

Богуш Аллі Михайлівні

Богуш Аллі Михайлівні Вітання доктору педагогічних наук, професорові, академіку, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії Богуш Аллі Михайлівні з нагоди її ювілею Високоповажану Аллу Михайлівну,

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6 В. Г. СКЛЯРЕНКО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6 У статті наводяться докази того, що на початку VII ст. руси в азовсько-чорноморському регіоні вже існували: вони брали участь в облозі Константинополя в 626 році.

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

«ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». 14

«ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». 14 В. Г. СКЛЯРЕНКО «ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». 14 У статті розглядаються чотири «темні місця» «Слова» («...начяти старыми словесы трудныхъ повістїй о пьлку Игорев Ъ», «Чръпахуть ми синее вино

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

ABOUT PROBLEM OF CONTROL THREE-DIMENSIONAL FIELD TRANSVERSE DYNAMIC DISPLACEMENTS OF THICK ELASTIC PLATE

ABOUT PROBLEM OF CONTROL THREE-DIMENSIONAL FIELD TRANSVERSE DYNAMIC DISPLACEMENTS OF THICK ELASTIC PLATE ~ 8 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка N 78-87 UC 5795598659 K c e K Naoa aa eceo Ue K BOU OBE OF CONO HEE-ENON FE NVEE NC CEEN OF HCK EC E e obe aagg ee-eoa co-fe ac

More information

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U.

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. 1 UDC 636.4.033.083 EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. Zasukha doctor of agricultural sciences, professor S. Grishchenko Candidate of Agricultural Sciences N. Gryshchenko graduate student

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл Р щ Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл, нз Я Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 8 Йе 30 ЛМ ( Во ),31 ЛМ ( ЛМ ), Мч :B-Con Plaza) тт лх, Йф Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 10 Йе 18 ЛМ ( Во ),19 ЛМ ( ЛМ ), Мч : ЛМ эб

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information