МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ"

Transcription

1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу Управління персоналом (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки "Менеджмент". Професійне спрямування - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") 2009

2 УДК Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу Управління персоналом (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки "Менеджмент". Професійне спрямування - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") / Уклад. І.Б. Швець Донецьк: ДонНТУ, с. Методичні вказівки містять тематичний зміст курсу Управління песрсоналом, завдання та вказівки до контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури. Призначені для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки "Менеджмент". Професійне спрямування - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Укладачі: І.Б. Швець, д.е.н., професор Відп. за випуск: О.В. Захарова, к.е.н., доцент Рецензент: І.О. Бондарева, к.е.н., доцент

3 ВСТУП Мета дисципліни надання системи теоретичних та прикладних знань у галузі управління персоналом підприємств різноманітних форм власності, що функціонують у сфері економіки України; практичних навичок впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства та задоволення результатами праці кожного працівника. В результаті вивчення даного курсу студенти мають знати: зміст, завдання, принципи та напрямки реалізації стратегії і політики управління персоналом; нормативно-правову та інформаційну базу, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне й фінансове забезпечення; особливості організації роботи служб персоналу; методи визначення потреб організації у персоналі, джерела поповнення та оновлення персоналу, методи професійного підбору кадрів; види, фактори, показники руху персоналу та способи пристосування персоналу до економічних та організаційних змін; механізми забезпечення ефективної роботи працівників, контролю й обліку результатів діяльності; особливості регламентації робочого часу працівників; сутність, цілі, завдання, принципи та методи оцінювання персоналу. В результаті вивчення даного курсу студенти будуть вміти: розподіляти завдання з управління персоналом між службою персоналу, лінійними і функціональними керівниками та іншими суб єктами управління персоналом; розробляти засади формування стратегії та політики управління персоналом в підприємства; аналізувати чисельність, структуру та показники руху персоналу підприємства; визначати потребу у персоналі різних функціональних категорій; розробляти вимоги до претендентів на вакантні робочі місця та посади, використовувати різні методи професійного підбору кандидатів, оцінювати їхню ефективність; формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників; розраховувати та аналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу; використовувати різні методи оцінювання персоналу; аналізувати та оцінювати ефективність управління персоналом.

4 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Завдання до контрольної роботи складено у десяти варіантах. Номер варіанта вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента. Завдання кожного варіанту складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання. До виконання роботи слід ознайомитися з пропонованими розділами програми курсу, а потім підібрати рекомендовану програмою літературу у відповідності до індивідуального завдання. При виконанні контрольної роботи необхідно керуватися наступними вимогами: 1. В роботи необхідно зазначити номер варіанту індивідуального завдання. 2. Відповіді на запитання повинні бути змістовними і повністю розкривати сутність проблеми або явища. 3. Контрольна робота повинна бути оформлена з використанням комп'ютерної техніки. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування. 4. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, складений відповідно до прийнятої послідовності. Якщо після рецензування контрольна робота має зауваження, студент повинен зробити необхідні виправлення і доповнення.

5 ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ Тема 1. Стратегічна роль персоналу в управлінні підприємством Сутність і структура персоналу. Класифікація персоналу у відповідності до Класифікатору професій ДК 003:2005. Професійнокваліфікаційна структура персоналу. Практичні підходи до управління персоналом. Концепції управління персоналом. Економічний, органічний та гуманістичний підходи. Методи управління персоналом: економічні, адміністративні та соціально-психологічні. Принципи управління персоналом. Тема 2. Організація служби управління персоналом на підприємстві Історія розвитку служб кадрів і працевлаштування. Організація роботи кадрової служби підприємства. Чинники, що впливають на формування структури служби управління персоналом та її чисельність. Завдання служби персоналу: динамічні та статичні. Типові структурні підрозділи служби управління персоналом. Система управління персоналом підприємства та її складові. Основні функції та ключові компетенції менеджера з персоналу. Етика ділових відносин у роботі менеджера з персоналу. Тема 3. Кадрова політика і кадрова стратегія Мета та місія підприємства, їх роль в формуванні кадрової політики та стратегії підприємства. Сутність, цілі, принципи та види кадрової політики. Зовнішні та внутрішні фактори формування кадрової політики. Види кадрової політики: пасивна, реактивна, превентивна, активна, відкрита, закрита. Етапи проектування кадрової політики: нормування персоналу, програмування, моніторинг. Сутність кадрової стратегії. Сучасні стратегії управління людськими ресурсами. Стратегії функціонування та стратегії розвитку підприємства, їх вплив на кадрову стратегію. Кадрові заходи, їх залежність від кадрової стратегії. Моделі управління персоналом: бюрократична та патерналістська. Система управління персоналом підприємства, її складові. Тема 4. Планування потреби у персоналі Кадрове планування. Поняття, цілі, завдання планування персоналу. результативність кадрового планування. Етапи планування потреби у персоналі. Джерела інформації при визначенні потреби у персоналі. Види планування персоналу. Планування складу персоналу. Поточна та довгострокова потреба у персоналі. Розрахунок потреби у персоналі за окремими категоріями.

6 Методи планування чисельності персоналу: економетричний, метод екстраполяції, метод експертних оцінок, балансовий метод, економікоматематичні моделі, метод лінійного програмування, комп ютерні моделі, нормативний метод. Тема 5. Організація підбору персоналу Етапи залучення персоналу. Створення професійного портрету кандидата на вакантну посаду. План «7 крапок» А.Роджера. Внутрішні й зовнішні джерела залучення персоналу, їх порівняльна характеристика та особливості застосування. Правила складання оголошення при прийомі на роботу. Модель робочого місця: елементи моделі та їх характеристика. Тема 6. Організація відбору кандидатів на вакантну посаду Етапи процедури відбору персоналу. Види резюме. Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу: використання засобів масової інформації, вербувальників, комп ютерних служб підбору працівників, ярмарок вакансій, корпоративних свят. Набір під час літніх канікул, у навчальних закладах. Схема наймання фахівця на роботу. Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади. Організація процесу добору претендентів на заміщення вакантної посади. Помилки при оцінці та відборі кандидатів на вакантну посаду. Економічні аспекти підбору персоналу. Тема 7. Трудова адаптація персоналу Сутність і цілі трудової адаптації персоналу. Аспекти трудової адаптації: психофізіологічний, соціально-психологічний, професійний, організаційний. Види трудової адаптації: первинна, вторинна. Етапи процесу адаптації: оцінка рівня підготовки робітника до роботи у новому колективі, орієнтація робітника, дієва адаптація, функціонування. Розробка програми адаптації персоналу. Управління трудовою адаптацією. Умови успішної адаптації персоналу. Тема 8. Атестація персоналу Сутність і цілі атестації. Періодичність проведення атестації. Вимоги до проведення атестації. Види атестації: чергова, по закінченню випробувального періоду, атестація для професійного просування. Методи проведення атестації: метод стандартних оцінок, метод порівнянь, метод управління шляхом постановки завдань.

7 Етапи атестації та аналіз її результатів. Порядок проведення атестації. Функції керівників по проведенню атестації. Висновки після проведення атестації. Тема 9. Управління кар єрою персоналу Ділова кар єра працівників та планування її в сучасних умовах на пiдприємствi. Цiлi ділової кар єри працівника. Класифікація типів ділової кар єри. Система управління i планування ділової кар єри персоналу на пiдприємствi. 3авдання та принципи, організація професійноквалiфiкацiйного просування i планування ділової кар єри працівників в організації. Внутрипрофесiйне, мiжпрофесiйне, лінійно-функціональне i соціальне просування робітників. Планування та розвиток кар єри фахівців i керівників у сучасній організації. Тема 10. Кадровий резерв Горизонтальне, вертикальне и комплексне просування фахівців i керівників. планування i підготовка резерву керівників на пiдприємствi. 0сновнi завдання формування кадрового резерву. Етапи формування резерву керівників підприємства. 0сновнi форми роботи з підготовки резерву керівників. Тема 11. Формування колективу Колектив як соціальна група. Класифікація соціальних груп, їх характеристика. Взаємозв язок засобів впливу та ефективність роботи різних груп. Формальні та неформальні групи. Ефективність роботи неформальних груп. Програма створення колективу. Команда як організаційна форма колективного управління. Технологія і фактори формування команди. Побудова ефективної команди. Методи формування команди. Модель взаємовідносин у команді. Командні ролі по М. Белбіну. Типи лідерів. Управлінські команди лідерів. Рекомендації щодо створення ефективного колективу. Тема 12. Управління процесами руху персоналу Види, фактори та показники руху персоналу. Трудова мобільність. Управління процесом руху кадрів на підприємстві. Основні процеси руху персоналу: підвищення посади, переміщення, пониження в посаді, звільнення з посади. Основні мотиви звільнень за власним бажанням. Порядок звільнення працівників на підприємстві. Позитивні та негативні риси плинності кадрів. Оцінка стану плинності кадрів на підприємстві. Показники плинності кадрів. Заходи по скороченню та усуненню плинності кадрів. Управління плинністю кадрів і мотивацією робітників в зарубіжних фірмах.

8 Тема 13. Методи забезпечення працездатності персоналу Сутність працездатності та її види. Продуктивність праці та нормування праці, їх роль у забезпеченні працездатності персоналу. Організація робочого місця. Техніка особистої праці: використання календарів, щоденників, організаторів, електронної записної книжки. Комп ютерні системи організації праці. Оцінка робочих місць. Підготовка і проведення оцінки робочих місць. Забезпечення якості праці. Рівні якості. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Варіант 1 1.Трудова адаптація персоналу. 2. Технологія управління «Assessment Centre». 3. Скласти посадову інструкцію менеджера з персоналу (1477.1) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 2 1.Види інтерв ю при наймі персоналу. 2. Встановлення випробувального терміна при прийнятті на роботу. 3. Скласти посадову інструкцію інспектора з кадрів (3423) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 3 1. Методи поточної оцінки персоналу. 2. Корпоративні стандарти роботи персоналу. 3. Скласти посадову інструкцію соціального працівника (3460) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 4 1.Кадрова політика і кадрова стратегія. 2. Кадрова безпека. 3. Скласти посадову інструкцію спеціаліста-бухгалтера (2419.3) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 5 1. Управління кар єрою персоналу. 2. Інвестиції в персонал. 3. Скласти посадову інструкцію фахівця з найму робочої сили (3423) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 6 Код КП ДК 003:2005. Київ. Видавництво «Соцінформ», с.

9 1. Методи управління персоналом. 2. Управління персоналом згідно зі стандартом EN ISO 9001: Скласти посадову інструкцію фахівця з питань зайнятості (2412.2) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 7 1. Планування потреби у персоналі. 2. Якість робочої сили. 3. Скласти посадову інструкцію начальника відділу кадрів (1232) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 8 1. Атестація персоналу. 2. Концепції управління персоналом. 3. Скласти посадову інструкцію фахівця з аналізу ринку праці (2412.2) за формою, наведеною в додатку А. Варіант 9 1. Кадровий резерв. 2. Нормативно-правова база менеджменту персоналу. 3. Скласти посадову інструкцію інженера з нормування праці (2412.2) за формою, наведеною в додатку А. Варіант Ефективність управління персоналом підприємства. 2. Управління робочим часом працівників. 3. Скласти посадову інструкцію економіста з праці (2412.2) за формою, наведеною в додатку А. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды. Учеб. пособие для вузов. М.: Финансы и статистика, с. 2. Аксенова Е.А. Управление персоналом. Учебник для вузов. Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л. Еремина. 2-е изд. М.: ЮНИТИ, с. 3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. СПб.: Питер, с. 4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учеб. пособие для сред. проф. образования. 2-е изд. М.: Академия, с. 5. Беляцкий Н.П. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. Минск: Экоперспектива, с.

10 6. Десслер Гари. Управление персоналом. Учеб. пособие. Пер. с англ. Под общ. ред. И.М. Степнова. М.: БИНОМ, с. 7. Егоршин А.П. Управление персоналом. Учебник для вузов. Н.Новгород: НИМБ, с. 8. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально-развитых стран. Учебное пособие. М.: Издательство "Экзамен", с. 9. Кафидов В.В. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. Моск. гос. социал. ун-т. М.: Акад. Проект, с. 10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник для вузов. Гос. Ун-т Управления. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, с. 11. Кибанов А.Я. Управление персоналом, Регламентация труда: Учеб. пособие. А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. Под ред. А.Я. Кибанова. Гос. Ун-т Упр. 3-е изд.,перераб. и доп. М.: ЭКЗАМЕН, с. 12. Лукичев Л.И. Управление персоналом. М.: Омега-Л, с. 13. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учеб. пособие. Новосиб. гос. акад. экономики и упр. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, с. 14. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. Учеб. пособие. М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", с. 15. Мордовин С.К. Управление персоналом: современная российская практика. Учеб. пособие. СПб.: Питер, с. 16. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. К.: Т-во "Знання", КОО, с. 17. Одегов Ю.Г. Управление персоналом, Оценка эффективности. Учеб. пособие для вузов. Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. М.: Экзамен, с. 18. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное пособие / Т.С. Кабаченко. СПб.: Питер, с. 19. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации. Учеб. пособие для вузов. Пензенская гос. архит.-строит. академия. М.: ИНФРА-М, с. 20. Родионова Н.В. Управление персоналом предприятия. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ; М.: Единство, с. 21. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. К.: ВД "Професіонал", с. 22. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. К.: КНЕУ, с. 23. Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. Учеб. пособие. СПб.: Питер, с.

11 24. Самыгин С.И. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. Ростов н/д: Феникс, с. 25. Тараненко В.И. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика. Тесты для отбора персонала. К.: Ника-Центр, с. 26. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практ. пособие. 4-е изд. М.: Дело, с. 27. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. -2-е изд. М.: ЮНИТИ, с. 28. Управление персоналом в организации. Кадровая политика. Мотивация. Структура. Учеб. пособие для вузов, А.К. Саакян, Г.Г. Зайцев, Н.В. Лашманова, Н.В. Дягилева. Спб.: Питер, с. 29. Управление персоналом для современных руководителей / Е.А. Борисова. СПб.: Питер, с. 30. Управление персоналом организации. Учебник для вузов. А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др., Под ред. А.Я. Кибанова, Гос. ун-т управления. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, с. 31. Федосеев В.Н. Управление персоналом организации. Учебное пособие. В.Н. Федосеев, С.Н. Капустин. Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. Высш. шк. "Ин-т менеджмента и маркетинга". М.: Экзамен, с. 32. Хигир Б.Ю. Нетрадиционные методы подбора и оценки персонала. Изд. 2-е. М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", с. 33. Цветаев В.М. Управление персоналом. Учеб. пособие. СПб.: Питер, с. 34. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, с.

12 Додаток А. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) РЕСТОРАНУ (код КП ; належить до класифікаційного угруповання 1456 «Менеджери (управителі) в ресторанах, кафе, барах, їдальнях і на підприємствах, які готують та постачають готові страви») Завдання та обов'язки: 1. бере участь в організації роботи щодо забезпечення стабільного функціонування ресторану відповідно до рівня якості та технології приготування страв, стандартів обслуговування тощо; 2. розробляє разом із керівниками структурних підрозділів правила внутрішнього трудового розпорядку та вживає заходів щодо забезпечення нормальних умов праці на робочих місцях, організовує господарський і санітарний нагляд за експлуатацією виробничих і побутових приміщень; 3. аналізує, планує та регулює роботу щодо поліпшення позитивної дії різноманітних форм і видів рекламування послуг харчування у ресторані з метою підвищення ефективності його роботи; 4. контролює складання планової калькуляції цін на страви; 5. сприяє зростанню обсягу товарообігу, валового доходу й рентабельності ресторану та підвищенню якості обслуговування; 6. розробляє письмові стандарти (інструкції) для персоналу ресторану; 7. контролює організацію банкетів, обслуговування учасників конференцій та інших представницьких заходів стосовно харчування; 8. аналізує результативність роботи персоналу ресторану; 9. контролює безпеку харчування та надання інших послуг рестораном; 10. аналізує стан і тенденцію розвитку цінової стратегії у ресторанній справі; 11. вдосконалює організацію роботи ресторану на основі вивчення сучасного зарубіжного та вітчизняного досвіду і відгуків відвідувачів; 12. організовує роботу із розроблення конкурентоспроможних видів послуг і асортименту страв, кулінарних і кондитерських виробів, напоїв відповідно до запитів клієнтів і гостей готелю; 13. здійснює контроль за станом документації та встановленої звітності; 14. забезпечує захист комерційної таємниці у напрямах діяльності ресторану; 15. представляє підприємство у межах своєї компетенції або за дорученням керівника; 16. видає, в межах своїх повноважень, розпорядження й доручення, підписує і візує документи; 17. вживає заходів щодо удосконалення форм і методів роботи, підвищення кваліфікації підлеглих працівників. Повинен знати: 1. Закон України «Про туризм»; 2. нормативно-правові документи, що стосуються розвитку ресторанної справи; 3. нормативні матеріали, які регламентують роботу ресторанів; 4. технологічні процеси заготівлі та виробництва продукції або надання послуг; 5. трудове законодавство; 6. правила внутрішнього трудового розпорядку; 7. організацію праці та виробничих процесів на підприємствах харчування; 8. планувальну та просторову структуру ресторану (службових приміщень, житлових поверхів готелю, номерів тощо);

13 9. санітарію і гігієну готельних і ресторанних комплексів; 10. технологію виробництва кулінарної продукції; 11. правила сервісу в залах ресторану та в номерах, порядок і правила розроблення рекламно-інформаційних матеріалів; 12. технологію розважально-тематичних заходів та офіційних прийомів; 13. організацію діловодства; 14. діловий етикет та ділове спілкування; 15. організацію виробництва та управління; 16. принципи роботи на комп'ютері та відповідне програмне забезпечення; 17. правила і порядок застосування норм охорони праці, захисту персоналу та об'єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій. Кваліфікаційні вимоги: 1. повна вища освіта відповідного напрямку підготовки за освітньокваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста); 2. для спеціаліста - післядипломна освіта за напрямком підготовки «Менеджмент в готельному господарстві» та стаж роботи за фахом не менше 3 років; 3. для магістра - без вимог до стажу; 4. періодичність підвищення кваліфікації -1 раз на 3 роки. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ВИДАВНИЦТВА (код КП , належить до класифікаційної групи «Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту». Кваліфікаційну характеристику остаточно не розроблено, не погоджено та не затверджено, тому викладений матеріал має рекомендаційний характер) Завдання та обов'язки: 1. визначає творчу концепцію діяльності видавництва, організовує і спрямовує редакційно-виробничий процес створення видань; 2. відповідає за своєчасне формування і виконання тематичних планів; 3. сприяє випуску видань на належному національно-патріотичному, літературнохудожньому, науковому, професійному рівні; 4. контролює формування запасів договірного та редакційного портфелів встановленого обсягу, своєчасне їх поповнення та проведення інвентаризації; 5. керує добором авторів, рецензентів, спец редакторів; 6. організовує роботу редакційного апарату, контролює роботу завідувачів редакціями; 7. проводить оцінювання матеріалів, запропонованих до видання, коригує найважливіші рукописи; 8. затверджує видання до друку; 9. відповідає за терміни редакційно-видавничого процесу, його комп'ютеризацію; 10. упроваджує прогресивні технічні засоби і технології, передові форми та методи праці; 11. зберігає матеріальні ресурси; 12. організовує підготовку договорів з творчими працівниками, погоджує документи про розрахунки з ними; 13. затверджує акти про схвалення рукописів, припинення роботи над виданнями; 14. координує випуск видань, запобігає дублюванню їх змісту; 15. контролює дотримання вимог нормативної та юридичної документації з

14 редакційної підготовки видань; 16. упроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід зі створення друкованої продукції; 17. бере участь у підготовці редакційної ради, забезпечує впровадження рішень ради; 18. планує маркетингові та рекламні заходи щодо реалізації продукції видавництва; 19. відповідає за проведення нарад, семінарів, конференцій, виставок; 20. організовує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-просвітніми закладами, засобами масової інформації; 21. сприяє пошуку інвесторів; 22. контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки у виробничій діяльності видавництва. Повинен знати: 1. чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі; 2. норми авторського права та правові аспекти укладання та виконання договорів; 3. технологію редакційно-видавничих та поліграфічних процесів, методи редагування та художнього оформлення видань; 4. правила підготовки видавничих оригіналів та випуску видань; 5. основи економічного аналізу, планування, організації редакційно-видавничої справи, управління виробництвом, трудового законодавства; 6. форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; 7. інформацію про громадсько-політичні події, 8. стан та перспективи розвитку господарського, наукового, духовного життя в країні та за кордоном, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі книговидання; 9. правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Кваліфікаційні вимоги: 1. повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст); 2. післядипломна освіта у галузі управління; 3. стаж роботи на посаді редактора - не менше 5 років. СЕКРЕТАР КОРПОРАТИВНИЙ (код КП 1231; належить до класифікаційного угруповання «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів»; кваліфікаційна характеристика перебуває в стадії погодження та затвердження) Завдання та обов'язки: 1. організовує роботу з підготовки і проведення загальних зборів акціонерів (учасників), виконує функції секретаря (голови секретаріату) зборів; 2. керує здійсненням комплексу організаційно-технічних і юридичних дій щодо скликання і проведення засідань наглядової ради і виконавчого органу, організації голосування на них (у т. ч. шляхом опитування), ведення і зберігання протоколів засідань; 3. забезпечує надання своєчасної і достовірної інформації про товариство органам товариства і акціонерам (учасникам); 4. забезпечує обмін інформацією про діяльність товариства між членами наглядової ради, виконавчого органу, акціонерами (учасниками) та іншими зацікавленими сторонами, здійснює роботу зі скаргами і зверненнями акціонерів;

15 5. очолює роботу з розробки проектів статутних документів, положень та інших внутрішніх нормативних документів товариства, змін і доповнень до них, забезпечує збереженість їх оригіналів; 6. відповідає за узгодженість і взаємодоповнюваність проектів статутних документів, положень та інших внутрішніх нормативних документів товариства; 7. узагальнює і надає органам управління товариства висновки, розробляє пропозиції щодо узгодженості внутрішніх нормативних документів товариства з вимогами чинного законодавства, принципами корпоративного управління, найкращих вітчизняних і міжнародних стандартів корпоративної поведінки; 8. ознайомлює посадових осіб, акціонерів (учасників) та інших зацікавлених осіб із статутом, положенням та іншими нормативними документами товариства; 9. забезпечує належне зберігання корпоративних документів товариства відповідно вимог чинного законодавства України; 10. забезпечує нормативне врегулювання у статуті, положеннях та інших внутрішніх нормативних документах товариства дотримання порядку повідомлення про угоди із зацікавленими сторонами і вирішення питань щодо їх укладання; 11. організовує провадження процедур щодо розв'язання конфліктів інтересів посадових осіб товариства; 12. здійснює підготовку й оприлюднення регулярної та особливої інформації про товариство; 13. вирішує питання, пов'язані з емісією та обігом власних цінних паперів товариства; 14. координує роботу товариства щодо стосунків з органами державної влади і управління, ЗМІ, контролюючими, правоохоронними, судовими органами із розв'язання організаційних і юридичних питань корпоративного управління в товаристві; 15. здійснює керівництво апаратом корпоративного секретаря; 16. організовує підготовку і своєчасне подання на розгляд органу управління товариства, що здійснив його призначення (обрання), звітності про власну діяльність у формі й порядку, передбачених Статутом й іншими внутрішніми нормативними документами товариства. Повинен знати: 1. нормативно-правові акти України щодо корпоративного управління; 2. основи фінансового аналізу; 3. загальні питання менеджменту (стратегічного менеджменту); 4. міжнародні й національні стандарти корпоративного управління; 5. завдання й механізми побудови моделей корпоративного управління у господарських товариствах; 6. принципи рейтингової оцінки рівня корпоративного управління; 7. питання формування й організації роботи органів управління господарського товариства та їх основні функції; 8. психологію управління. Кваліфікаційні вимоги: 1. повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр або спеціаліст); 2. наявність кваліфікаційного посвідчення (свідоцтва) про підвищення кваліфікації з питань корпоративного управління; 3. стаж роботи у складі органів управління акціонерного товариства або на посадах сфери корпоративного управління не менше 2 років.

16 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу Управління персоналом (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки "Менеджмент". Професійне спрямування - "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") Укладач: Ірина Борисівна Швець, д.е.н., професор

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Інформаційний бюлетень

Інформаційний бюлетень Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження 9 (вересень)» 2013 Нові надходження 9 (вересень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ;

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

Богуш Аллі Михайлівні

Богуш Аллі Михайлівні Вітання доктору педагогічних наук, професорові, академіку, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії Богуш Аллі Михайлівні з нагоди її ювілею Високоповажану Аллу Михайлівну,

More information

Prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy Profesor SGGW. Kontakt

Prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy Profesor SGGW. Kontakt Prof. dr hab. inż. Ivan Kernytskyy Profesor SGGW Kontakt Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej Zakład Geodezji i Planowania

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

Інформація щодо найбільш рейтингових міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2016 році

Інформація щодо найбільш рейтингових міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2016 році Інформація щодо найбільш рейтингових міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2016 році Місто проведення Назва Організатор Азербайджанська Республіка м. Баку 9-th International Exhibition Caspian Agro

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Reputation is of particular importance among the resources. ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг. System of Enterprise Reputation Management

Reputation is of particular importance among the resources. ЕКОНОМІКА менеджмент і маркетинг. System of Enterprise Reputation Management System of Enterprise Reputation Management 2014 erevianko O. H. U 658:659.3:659.4 U 658:659.3:659.4 erevianko O. H. System of Enterprise Reputation Management The article offers a system of enterprise

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ МІЖНАРОДНА

More information

ЕФЕКТИВНА ЗУСТРІЧ EFFEKTIVES TREFFEN

ЕФЕКТИВНА ЗУСТРІЧ EFFEKTIVES TREFFEN Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра іноземних мов ЕФЕКТИВНА ЗУСТРІЧ EFFEKTIVES TREFFEN Методичні рекомендації для самостійної, індивідуальної

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS УДК 331.108.26 (075) QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS THE MAIN TOOL OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS Yu.M. Kliot, E.V. Bykovskaya Tambov State Technical University, Tambov Represented

More information

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник

Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник CS UK Návod k použití 2 Інструкція 13 Chladnička s mrazničkou Холодильник-морозильник ZBB24431SA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Provoz 4 Při prvním použití 5 Denní používání 5 Tipy

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 92 IAPGOŚ 4/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1176582 Współfinansowane ze środów Unii Europesie MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information