KESAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KE ATAS PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIVITI PELAJAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KESAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KE ATAS PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIVITI PELAJAR"

Transcription

1 15 1st International Malaysian Educational Technology Convention KESAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KE ATAS PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIVITI PELAJAR Kamarudin bin Yusof Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, Johor. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan apilkasi multimedia interaktif yang bertajuk Poster Digital yang direka bentuk berasaskan pembelajaran berasaskan projek dengan persekitaran pembelajaran koperatif. Kajian berbentuk penyelidikan dan pembangunan ini dijalankan dalam dua fasa iaitu pembangunan aplikasi multimedia interaktif dan penilaian keberkesanan aplikasi multimedia interaktif terhadap pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar. Dalam fasa pembangunan, proses mereka bentuk dan membangunkan aplikasi ini mengandungi strategi pembelajaran yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek. Kaedah pengumpulan data penyelidikan melalui pemerhatian berstruktur pemikiran kritikal, pemerhatian berstruktur kreativiti dan refleksi kendiri dalam portfolio yang telah dihasilkan oleh pelajar untuk melihat kesan pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. Data dikumpul melalui maklumat diperolehi dianalisis menggunakan kaedah triangulasi dalam penyelidikan kualitatif yang dijalankan. Hasil analisis data kualitatif yang berasaskan kaedah triangulasi. Ini menunjukkan terdapat kesan yang signifikan terhadap pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. Kesimpulannya, aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek mempunyai potensi meningkatkan tahap kemahiran pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar. PENGENALAN Perkembangan teknologi pada hari ini seharusnya dimanafaatkan dalam bidang pendidikan seiring dengan perkembangan dan inovasi dalam dunia pendidikan dalam arus globalisasi. Pembelajaran berasaskan dunia sebenar merupakan reformasi yang perlu diterjemahkan ke arah realiti sebenar pendidikan kepada para pelajar yang menyumbangkan ke arah pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan dalam meningkatkan kreativiti mereka sesuai dengan kehendak dunia pada masa sekarang. Sebagaimana yang diluahkan oleh Tun Dr. Mahathir yang menyatakan aset terbesar atau paling bernilai bagi sesebuah negara ialah kreativiti penduduknya (Yew Kam Keong, 2002). Dalam merealisasikan ke arah pembelajaran pelajar yang bermakna dalam penguasaan pemikiran kritikal dan kreativiti beberapa kemahiran perlu diberikan penekanan terutamanya mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Seperti yang dicadangkan oleh Toffler (1971) mengenai penguasaan kemahiran-kemahiran berikut; i. Kemahiran Pembelajaran ii. Kemahiran Pemahaman dan Peningkatan iii. Kemahiran Memilih (Mat Desa Mat Rodzi, 2000) Melalui kemahiran-kemahiran tersebut, kreativiti boleh dikembangkan dan dirangsang melalui proses pengajaran dan pembelajaran mengikut sesuatu domain atau bidang. Ini sesuai dengan pendapat Abu Hassan Othman (2004) yang menekankan bahawa peradaban yang kita warisi akan diperkukuhkan melalui penerokaan ilmu-ilmu baru yang berasaskan teknologi. Disiplin yang menjadi keutamaan adalah keupayaan menguasai soft skills seperti menilai kreativiti, inovasi serta kemahiran berkomunikasi. Selaras dengan matlamat ke arah penyesuaian baru ke era globalisasi dalam pembelajaran berasaskan dunia sebenar. Maka mata pelajaran Pendidikan Seni Visual perlu menguasai kemudahan teknologi maklumat ini sepertimana yang diharapkan oleh Ahmed Ghazie (2000),

2 16 1st International Malaysian Educational Technology Convention semenjak akhir-akhir ini komputer telah digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa hadapan komputer akan digunakan dengan meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran seni. Sesuai dengan matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah secara amnya adalah untuk melahirkan individu imaginatif, kreatif, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Ini adalah untuk membolehkannya menggunakan seni dalam kehidupan seharian. Penekanan yang jelas diberikan oleh Mat Desa Mat Rodzi (2000) yang menyatakan bahawa teknologi lebih merupakan alat pengajaran dan pembelajaran di peringkat persekolahan. Tetapi yang penting di sini adalah kemahiran apa yang perlu dikuasai oleh pelajar menerusi pendekatan atau strategi yang dipilih. Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran khususnya yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi sesuai dengan pendidikan alaf baru. Kebijaksanaan dan kepekaan guru amat perlu untuk menggalakkan pelajar menggunakan potensi kecerdasan pelbagai terutamanya pemikiran kritikal dan kreativiti mereka secara optimum. LATAR BELAKANG MASALAH Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) di peringkat sekolah memberi sumbangan yang penting dalam meningkatkan kualiti generasi muda di abad ke-21 yang mewujudkan daya kreativiti dan berkeupayaan tinggi dalam menghasilkan inovasi. Oleh itu, perancangan perlu dilakukan untuk menangani keperluan ini supaya kualiti pemikiran kritis dan kreatif dapat disemai di kalangan pelajar. Penekanan yang lebih serius dan terancang melalui mata pelajaran Pendidikan Seni supaya dapat membantu melahirkan guna tenaga yang berkualiti (Iberahim Hassan dan Roskang Jailani, 2004). Hal ini selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPDPP), Kementerian an Malaysia (2000) yang mendapati peratus objektif kurikulum Pendidikan Seni kurang berjaya dicapai untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam menilai hasil karya dan penggunaan teknologi untuk menghasilkan karya seni. Keadaan ini wujud disebabkan faktor minat, sikap, bakat, kreativiti, pengetahuan dan kemahiran asas pelajar dalam Pendidikan Seni. Seterusnya, kajian ini juga menyatakan peratus daripada guru Pendidikan Seni selalu berbincang dengan pelajar mengenai karya seni rakan sekelas mereka dan pelajar dari kelas lain. Keadaan ini menyebabkan tahap pencapaian pelajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di tahap tinggi terbatas disebabkan pendedahan hanya di persekitaran bilik seni dan sekolah sahaja. Bukannya kepada keperluan dunia sebenar yang patut diberi penekanan kepada para pelajar. Oleh yang demikian, perubahan dalam proses penghasilan karya perlu dilakukan berasaskan kemampuan media teknologi terkini yang kian penting serta penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran mampu menimbulkan anjakan paradigma pemikiran terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni. Seperti yang disarankan oleh NCET (1995) melalui oleh Art and Computer: a pupil s entilement to IT dan Abdul Halim Husain (2004), supaya pengkarya seharusnya peka terhadap pengunaan media baru dalam meluahkan idea dan karya seni mereka kerana masyarakat pada hari ini begitu meningkat dari segi pengetahuan dan pengalaman berdasarkan persekitaran dan perubahan dalam penghasilan seni. Maka penggunaan komputer dalam seni visual adalah medium yang memang kena pada tempatnya dalam kurikulum mata pelajaran ini sebagai satu alat dan maklumat untuk meluahkannya. Kenyataan ini disokong oleh Baharuddin et al., (2003) bahawa pembelajaran berbantukan komputer (PBK) adalah satu pendekatan yang menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. PBK boleh berbentuk menggunakan komputer untuk mempelajari sesuatu secara langkah demi langkah, iaitu program terancang atau menggunakan untuk pembelajaran secara penemuan yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk meneroka maklumat melalui komputer. Walaubagaimapun perkembangan ini seharusnya mempunyai keselarasan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk dipelbagaikan dalam meningkatkan tahap pencapaian mata pelajaran ini. Sepertimana yang dinyatakan oleh Solomon (2003), pembelajaran berasaskan projek mencabar pelajar untuk belajar mengatasi masalah dalam kehidupan yang sebenar di dalam bilik darjah sebagai satu titik

3 17 1st International Malaysian Educational Technology Convention permulaan. Di mana pelajar belajar dan bekerja dalam satu pasukan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat authentik berasaskan kurikulum dan pelbagai kemahiran. Pernyataan ini disokong oleh Lucas (2002) yang menyatakan strategi pembelajaran berasaskan projek berkomputer, pelajar dapat menguasai pembelajaran dan perkembangan kemahiran melalui projek yang dijalankan dengan melatih mereka menggunakan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi keadaan dunia sebenar yang kompleks dan berasaskan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah ini, adalah menjadi satu kewajaran untuk mengkaji kemahiran menggunakan media teknologi komputer berpotensi meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Seperti yang dijelaskan oleh Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2003), aplikasi multimedia pendidikan sewajarnya mampu memenuhi keperluan pembelajaran secara individu dan kumpulan seperti forum, perbincangan, dan sebagainya. Ini secara tidak langsung membolehkan pelajar bekerjasama serta berkongsi idea di samping mencabar pemikiran masing-masing menerusi aktiviti perbincangan. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk; 1. Membangunkan sebuah aplikasi multimedia interaktif bertajuk Poster Digital dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek dengan persekitaran pembelajaran koperatif. 2. Mengenalpasti kesan pemikiran kritikal dan potensi kreativiti pelajar dalam proses dan penghasilan produk seni poster digital menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. PERSOALAN KAJIAN 1. Adakah terdapat kesan yang signifikan terhadap tahap pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar menggunakan aplikasi multimedia interaktif poster digital pembelajaran berasaskan projek? METADOLOGI KAJIAN Sampel Kajian Terdapat dua kumpulan sampel yang digunakan dalam kajian ini iaitu pelajar dan pakar. Berikut penjelasan mengenai kedua-dua kumpulan tersebut. yang dipilih adalah pelajar Tingkatan Empat yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang ditawarkan oleh Kementerian an Malaysia di salah sebuah sekolah menengah di daerah Johor Bahru. Kumpulan pelajar ini mempunyai ciri-ciri yang sama dari segi tahap pencapaian akademik dengan pelajar-pelajar dari sekolah menengah lain yang mengikuti mata pelajaran tersebut. Jumlah sampel yang dipilih seramai 20 orang pelajar yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Mengikut jadual penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan (1970) saiz sampel sebanyak 19 responden hampir menyamai populasi sebanyak 20 responden. Memandangkan bilangan pelajar yang terhad dan kemudahan komputer di makmal komputer di sekolah terhad sebanyak 20 unit komputer dengan mempunyai perisian-perisian yang diperlukan dalam kajian ini (Charles M. Friel, 2004). Bagi Cohen (1977), memilih satu sampel yang mewakili populasi adalah lebih baik daripada memilih satu sampel yang besar tetapi bias yang akan membimbing pengkaji untuk memperoleh keputusan kajian yang tidak benar. Ini disokong oleh Chua (2006), menyatakan bahawa semakin kecil aras kesignifikanan (semakin kecil nilai alfa) semakin besar saiz sampel diperlukan dalam kajian. Dalam kajian sains sosial, aras kesignifikanan biasanya ditetapkan pada p<0.05.

4 18 1st International Malaysian Educational Technology Convention Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ini juga terlibat dalam pentaksiran berbentuk kerja kursus dan portfolio dalam penghasilan produk seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun Pakar Penglibatan pakar yang terdiri daripada Jurulatih Utama dan Pentaksir Peperiksaan Awam yang dilantik oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual diperlukan sebagai responden untuk menilai aplikasi multimedia interaktif yang dibangunkan. Pakar yang dipilih ini mempunyai ciri-ciri seperti berikut; i. mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan seni melebihi 10 tahun. ii. mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul pengajaran berdasarkan pembelajaran berasaskan projek. iii. mempunyai pengetahuan yang baik dalam reka bentuk dan penilaian bahan pengajaran berbentuk multimedia. iv. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam proses pembelajaran berasaskan projek yang melibatkan proses pewujudan dan perkembangan idea serta penghasilan produk seni. Pakar yang dipilih seramai empat orang, iaitu dua orang bagi menilai dari segi isi kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam aplikasi multimedia interaktif tersebut. Manakala dua orang lagi menilai reka bentuk dan pendekatan pembelajaran berasaskan projek yang digunakan dalam aplikasi multimedia interaktif yang dibangunkan. Kesemuanya merupakan Jurulatih Utama mata pelajaran Pendidikan Seni Visual negeri Johor dan pentaksir peperiksaan awam bagi mata pelajaran yang sama di peringkat negeri dan kebangsaan. Instrumen kajian Terdapat dua jenis instrumen pemerhatian berstruktur iaitu pemerhatian berstruktur pemikiran kritikal dan pemerhatian berstruktur kreativiti. Pemerhatian berstruktur akan mencatatkan segala bentuk tingkahlaku yang berkaitan dengan pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar. Setiap borang pemerhatian berstruktur yang mengandungi 10 item bagi setiap pemerhatian. Pembinaan item pemerhatian pemikiran kritikal adalah merujuk kepada elemen-elemen pemikiran kritikal oleh Karen Gocsik (2005). Bagi pembinaan item pemerhatian kreativiti pula merujuk kepada elemen-elemen kreativiti oleh Lowenfeld (1975). Sementara penilaian markah pemerhatian berstruktur mengikut nilai skor skala Likert seperti berikut: i. Apabila anda amat tidak baik, tandakan 1. ii. Apabila anda tidak baik, tandakan 2. iii. Apabila anda sederhana baik, tandakan 3. iv. Apabila anda baik, tandakan 4. v. Apabila anda amat baik, tandakan 5. (Azizi Yahya et al., 2007) Melalui aktiviti pemerhatian berstruktur ini, pengkaji akan menandakan mengikut skala tersebut sesuai dengan penguasaan pelajar menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. Kemudian data-data ini dikumpulkan mengikut setiap skala yang dinyatakan dan dianalisis dalam bentuk bilangan dan peratus pelajar yang berada di setiap skala tersebut. Menurut Weick (1968) dan Chua (2006), pemerhatian ke atas peristiwa bukan verbal membantu pengkaji memungut maklumat mengenai tingkahlaku individu seperti kepuasan, perasaan, sikap dan sebagainya yang meliputi pergerakan badan yang memberi maklumat. Manakala instrumen refleksi kendiri pelajar terdapat di dalam portfolio penghasilan karya seni yang berbentuk luahan pendapat pelajar semasa dan selepas menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. Seperti yang dinyatakan oleh Bateson (1994), Yong (1995), Roblyer dan Edwards (2000) dan Hazimah Samin (2001), dalam

5 19 1st International Malaysian Educational Technology Convention pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer, pelajar boleh dinilai melalui penyediaan portfolio bertulis atau portfolio elektronik yang merangkumi hasil kerja yang mereka telah buat. Analisis Data Pada peringkat ini, analisis data kajian yang dijalankan menggunakan reka bentuk kualitatif untuk mendapatkan data-data tersebut. Namun begitu, data pemerhatian berstruktur yang terdapat dalam reka bentuk kualitatif ini akan dianalisis secara kuantitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Chua (2006) data-data kualitatif juga boleh disusun secara kuantitatif supaya ia mudah dianalisis. Manakala refleksi kendiri pelajar digunakan untuk menyokong data dari pemerhatian berstruktur adalah dalam bentuk penulisan luahan pendapat pelajar.seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1994) dan Aini Hassan (2001), satu ciri data kualitatif ialah datanya berbentuk perkataan iaitu teks bertulis. Oleh itu, segala luahan pendapat pelajar dalam refleksi kendiri dapat menjelaskan lagi datadata yang diperoleh melalui pemerhatian berstruktur pemikiran kritikal dan kreativiti dengan membuat analisis data triangulasi. PERBINCANGAN KEPUTUSAN KAJIAN Dalam menjawab persoalan kajian mengenai kesan yang signifikan terhadap pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. Data kualitatif diperoleh dari pemerhatian berstruktur pemikiran kritikal, pemerhatian berstruktur kreativiti dan refleksi kendiri pelajar yang tercatat dalam portfolio mereka seperti yang telah dibincangkan. Data yang dikumpulkan daripada pemerhatian langsung (iaitu dengan cara melihat dan mendengar apa yang berlaku di tempat kejadian) atau melalui pemerhatian peserta (iaitu dengan mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah), mampu membekalkan maklumat yang kaya dan boleh menambah kebolehpercayaan kepada penyelidikan yang dijalankan (Delmont, 1992, Hammerseley dan Atkinson, 1995 dan Suseela Malakolunthu, 2001). Jadual 1.1, memaparkan taburan bilangan pelajar dan peratus penguasaan elemen-elemen pemikiran kritikal ketika menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek diperolehi dari pemerhatian berstruktur. Jadual 1: Taburan bilangan pelajar dan peratus penguasaan elemen-elemen pemikiran kritikal menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek Elemen-elemen Pemikiran Sederhana Baik Baik Amat Baik Kritikal Bil. peratus Bil. peratus Bil. peratus Pemerhatian Berasaskan Fakta Kesimpulan Andaian Pendapat Penghujahan Analisis Secara Kritikal Dari jadual 1.1, didapati elemen pemerhatian mempunyai bilangan pelajar dan peratus yang paling tinggi dalam skala amat baik iaitu 12 orang pelajar (60.00 peratus). Diikuti oleh elemen berasaskan fakta iaitu 10 orang pelajar (50.00 peratus). Manakala elemen andaian dalam pemikiran kritikal mempunyai bilangan pelajar dan peratus yang paling rendah dalam penguasaannya iaitu seorang pelajar dengan nilai peratusnya 5.00 peratus. Pada keseluruhan penguasaan kemahiran pemikiran kritikal sebahagian besar di kalangan pelajar berada di skala baik dalam menguasai kesemua elemen pemikiran kritikal. Seterusnya, jadual 1.2, memaparkan taburan bilangan pelajar dan peratus penguasaan elemen-elemen kreativiti ketika menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek diperolehi dari pemerhatian berstruktur.

6 20 1st International Malaysian Educational Technology Convention Jadual 2: Taburan bilangan pelajar dan peratus penguasaan elemen-elemen kreativiti ketika menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek Elemen-elemen Kreativiti Sederhana Baik Baik Amat Baik Bil. peratus Bil. peratus Bil. peratus Kepekaan Fleksibiliti Keaslian Keterbukaan, Kebebasan dan Keterbacaan Keupayaan Menganalisis Keupayaan Membuat Sintesis Makna Baru Ketekalan Organisasi Dari jadual 1.2, didapati penguasaan kreativiti pelajar bagi setiap elemen berada di skala baik. Di mana hampir kesemua elemen kreativiti berada di atas peratus atau melebihi 12 orang pelajar bagi setiap elemen kecuali elemen keupayaan menganalisis hanya 8 orang pelajar (40.00 peratus). Dalam skala amat baik, peratus yang paling tinggi adalah elemen keupayaan menganalisis iaitu 9 orang pelajar (45.00 peratus) yang dapat menguasai elemen di tahap yang amat baik. Manakala pada skala sederhana baik, penguasaan elemen keupayaan membuat sintesis adalah paling ramai berada di skala ini iaitu 6 orang pelajar (30.00 peratus). Selain itu data kualitatif juga diperoleh melalui refleksi kendiri pelajar terhadap penggunaan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek yang mereka lalui semasa mempelajari dan menghasilkan produk seni. Luahan pendapat pelajar melalui refleksi kendiri ini terdapat di dalam muka surat terakhir portfolio mereka. Jadual 1.3, memaparkan contoh luahan pendapat pelajar melalui refleksi kendiri. Jadual 3: Refleksi Kendiri Terhadap Penggunaan Aplikasi Multimedia Interaktif Pembelajaran Berasaskan Projek Bil. Tema Contoh Refleksi Kendiri 1. Pemikiran Kritikal Saya dapat mengolah idea melalui pemerhatian. Saya senang mendapat idea ketika saya menggunakan komputer. Banyak membantu saya dalam menghasilkan projek saya dengan kualiti yang terbaik. Setelah sekian lama saya mempelajarinya barulah saya mengerti. 2. Kreativiti Boleh mengolah idea yang baik berdasarkan gambar yang diberikan. Mendapatkan bahan-bahan untuk diubahsuai ini akan mendatangkan lebih idea. Sepanjang saya menghasilkan poster saya banyak idea. Tidak dapat idea dengan membuat lakaran tetapi senang dapat idea ketika gunakan PC. Dari jadual 1.3 tersebut, dapat diperhatikan sebahagian daripada luahan pendapat yang dinyatakan melalui refleksi kendiri pelajar didapati peratus pelajar menjurus luahan pendapat yang positif kepada pemikiran kritikal dan kreativiti semasa menggunakan medium teknologi komputer. Antara luahan yang berkaitan dengan pemikiran kritikal banyak memberi mereka pengalaman dan idea menghasilkan projek mereka dengan kualiti yang terbaik. Begitu juga dengan luahan yang berkaitan dengan kreativiti mempunyai nilai jumlah yang sama. Antara luahan mereka seperti boleh mengolah idea dengan baik berdasarkan gambar yang diberikan dan mendapatkan bahan-bahan untuk diubahsuai ini akan mendatangkan lebih banyak idea.

7 21 1st International Malaysian Educational Technology Convention KESIMPULAN KAJIAN Berdasarkan kepada perbincangan keputusan kajian. Maka rumusan dapat dijelaskan lagi mengenai analisis keputusan melalui pendekatan triangulasi seperti berikut; i. Penguasaan pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar dalam menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek berada pada skala baik. Di mana hampir keseluruhan elemen pemikiran kritikal dan kreativiti berada pada skala tersebut. ii. Kemampuan pelajar untuk menguasai pemikiran kritikal dan kreativiti pada skala yang amat baik terhalang mungkin disebabkan faktor kerosakan teknikal pada komputer menyebabkan penumpuan pelajar terganggu semasa mengikut pembelajaran menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. Keadaan ini boleh mengurangkan minat pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menghasilkan produk seni. iii. mempunyai keyakinan yang baik dalam menguasai pemikiran kritikal dan kreativiti melalui luahan pendapat mereka yang terdapat dalam refleksi kendiri yang dicatatkan dalam portfolio mereka. memberi pendapat yang positif terhadap penggunaan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek semasa mengikuti pembelajaran dan penghasilan produk seni. Kesimpulannya, terdapat kesan yang signifikan terhadap pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar menggunakan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek. PENUTUP Berdasarkan kesimpulan kajian yang telah dibuat, jelas menunjukkan bahawa hasil dapatan kajian yang dibuat boleh memberi implikasi dalam dunia pendidikan dari beberapa aspek khususnya dari segi kurikulum mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan, strategi pembelajaran, penginterasian media teknologi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran, pelajar, guru dan sebagainya. Penggunaan aplikasi multimedia interaktif pembelajaran berasaskan projek mampu memberi kesan terhadap pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar serta menggalakkan penglibatan pelajar yang aktif secara individu mahupun berkumpulan dalam menguasai pelbagai kemahiran yang ingin dikuasainya. Diharapkan penyelidikan yang telah dijalankan ini boleh dimanfaatkan serta memberi sumbangan yang positif dalam penyelidikan yang berterusan bagi memajukan lagi dunia pendidikan di negara kita selari dengan matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang dilaksanakan. RUJUKAN Abdul Halim Husain (2004). Cabaran Pendidikan Seni Visual di Malaysia Dalam Era Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Dalam Pendidikan Seni Visual dan Muzik. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. ms 55-64; Abu Hassan Othman (2004). UMS Satu Dasawarsa: Memaknakan Usaha Memperkayakan Ilmu, Memperkasakan Bangsa dan Membangunkan Negara. Aini Hassan (2001). Penggunaan Pelbagai Teknik Mendapatkan Data Kualitatif Pengetahuan Guru. Dalam Penyelidikan Kualitatif Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. ms Ahmed Ghazie Ibrahim (2001). Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Di Sekolah: Dulu, Kini dan Masa Hadapan. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. ms Azizi Yahya et al., (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2000). Kajian Pelaksanaan Pendidikan Seni di Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Kementerian an Malaysia. Baharuddin Aris et al., (2003). Sains Komputer Teknik & Teknologi. Batu Caves: Venton Publishing (M) Sdn. Bhd.

8 22 1st International Malaysian Educational Technology Convention Chua Yan Piaw (2006a). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1 Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd. Hazimah Samin (2001). Teori Pembelajaran Konstruktivism Dalam Rekabentuk dan Pembinaan Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK). Iberahim Hassan dan Roskang Jailani (2004). Pendidikan Seni Visual dan Peranannya Abad Ke-21. Dalam Pendidikan Seni Visual dan Muzik. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. ms1-2. Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2003). Multimedia Dalam Pendidikan. Batu Caves: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Karen Gocsik (2004). Teaching Critical Thinking. Lembaga Peperiksaan Malaysia (2004). Kajian Rekaan Seni Visual: Sijil Peperiksaan Malaysia 2004 Pendidikan Seni Visual 2611/3. Kuala Lumpur: Kementerian an Malaysia. Mat Desa Mat Rodzi (2001). Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah: Antara Perancangan, Pelaksanaan dan Harapan. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. ms Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003). Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd. Suseela Malakolunthu (2001). Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif: Satu Imbasan. Dalam Penyelidikan Kualitatif Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. ms The George Lucas Educational Foundation (2002). What Is Project-Based Learning?. Instructional Module: Project-Based Learning /pdfs/ whatpbl.pdf. Yew Kam Keong (2002). Bebaskan Kreativiti Anda. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebngsaan Daerah Johor Bahru. Mohd Rizal Bin Mohd

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan KanakKanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Najeemah Bt Mohd Yusof Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti

More information

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 DI NEGERI SEMBILAN MOHD ARIS BIN OTHMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 2 (1 6) 1 Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang Habibah Lateh 1, Punitha Muniandy

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar

Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar Mastura Mahfar mastura_utm@yahoo.com Fadilah Zaini fadilahz2002@yahoo.com Nor Akmar Nordin nuur_akmar@yahoo.com Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Che Hasniza Che Noh niza@kustem.edu.my Jabatan Bahasa dan Komunikasi Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia

More information

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK 1 Tee Tze Kiong, 2 Mimi Binti Mohaffyza, 3 Jailani Bin Md Yunos, 4 Baharom Bin Mohamad, 5 Widad Bt. Othman dan 6 Yee Mei Heong 1 Universiti Tun Hussein

More information

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication,

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN- PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG (COMPUTER USAGE IN TEACHING AND LEARNING

More information

Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti

Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti Hubungan antara Kesedaran Jurnal Metakognisi, Pendidikan Motivasi 31 (2006) dan 21 Pencapaian - 39 Akademik 21 Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti

More information

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman 1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim 2 12 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 12 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK PENGENALAN 2 KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK Azizi Hj. Yahaya Elanggovan A/L M. Savarimuthu Kertas kerja ini meninjau beberapa aspek daripada pendapat ahli-ahli penyelidik dan psikologi mengenai

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan J Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 77-93 / ISSN: 2231-735X Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan 1

More information

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tuan Syarifah Atifah Binti Tuan Mat Zin*, Normaslina Binti Jamil,

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1 HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT, PENGAJARAN GURU DAN PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 Noor Erma Binti Abu * noorerma@siswa.um.edu.my Leong Kwan Eu * rkleong@um.edu.my

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor.

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Zainudin Bin Abu Bakar & Mohd. Rashidi Bin Mat Jalil Fakulti

More information

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim

Sekolah Pengajian Siswazah UTM Johor Bahru Johor Darul Ta zim Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Cetakan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-14) Diluluskan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK DARJAH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN SEGARAN A/L SHANMUGAM FPP 1999 36 PENGGUNAAN

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU STRES DALAM KALANGAN GURU: SEKOLAH RENDAH MUBALIGH DI KUALA LUMPUR Tajulashikin Jumahat Institute of Education, International Islamic University Malaysia Jalan Gombak 53100 Kuala

More information

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini.

PENGHARGAAN. Ribuan terima kasih kepada Dr. Soib Taib selaku penyelia projek ini yang banyak membimbing serta memberi nasihat sepanjang projek ini. PENGHARGAAN Syukur dan segala pujian kepada ALLAH S.W.T. Tiada kekuatan selain darinya dan setiap yang terjadi adalah atas kehendaknya,yang Masa Pengasih dan Maha Pemurah. Dengan rahmatnya projek dan laporan

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang 1 Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak oleh Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian bertujuan untuk mengenal pasti tingkah

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

Dimensi Amalan Etika Profesion

Dimensi Amalan Etika Profesion MALIM Bil. 10 (2009) 17 Dimensi Amalan Etika Profesion SHAMSUDDIN AHMAD, KHAIRUDDIN IDRIS & AZAHARI ISMAIL ABSTRACT A crisis of confidence in the society is partly due to the reason that the society increasingly

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information