Úvod. Příslušenství. Příprava. Vlastnosti. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Úvod. Příslušenství. Příprava. Vlastnosti. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda"

Transcription

1 Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištìní... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly... 3 Údržba... 3 Likvidace odpadu... 3 Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie... 3 Odpojení zařízení... 3 Hlasitost sluchátek... 3 Instalace... 3 LCD Obrazovka... 3 Varování... 3 Popis funkce dálkového ovládání... 4 LCD TV a Ovládací tlačítka... 5 Přehled zapojení - zadní konektory... 5 Přehled zapojení - postranní konektory... 6 Připojení k síti... 6 Připojení antény... 6 USB připojení... 7 Připojení USB disku... 7 Nahrávání programů... 7 Připojení LCD TV k PC... 8 Připojení DVD přehrávače... 8 Použití postranních AV konektorù... 9 Připojení jiného vybavení skrze Scart... 9 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 9 Vypnutí / Zapnutí TV... 9 Zapnutí TV... 9 Vypnutí TV... 9 Výběr vstupu Zásadní obsluha Ovládání tlačítek na TV Dodatečné nastavení Základní obsluha...11 Timeshift nahrávání...11 Okamžité nahrávání...11 Sledování nahraných programů Pomalu dopředu Elektronický průvodce programy (EPG) Možnosti programů Výběr kanálu Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače. 13 Nastavit časovač / Vymazat časovač Zobrazení titulků Digitální Teletext (** jen pro UK) Analogový Teletext Širokoúhlá obrazovka IDTV Menu Systém Seznam kanálů Nahrávací časovače Přidání nahrávacího časovače Editace nahrávacího časovače Vymazání nahrávacího časovače Časovače Knihovna záznamů Podmíněný přístup Nastavení TV Nastavení Nahrávky Prohlížeč médií Přehrávání souborů MP Prohlížení JPG souborů Možnosti prezentace Přehrávání videa Nahrávky Nastavení Prohlížeče Medií Analogový TV Menu systém Obrazové menu Zvukové menu Menu vlastností Instalační menu Zdrojové menu PC režim menu systém PC Pozice menu Zobrazení TV informací Funkce utlumení Výběr obrazového režimu Zmrazení obrazu Zoom režimy Auto : : Panoramatický : Kino Titulky Zoom Teletext Tipy Stálost obrazu Bez elektriky Nahrávání nedostupné USB příliš pomalé Slabý obraz Žádný obraz Zvuk Dálkové ovládání Vstupní zdroj Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy 31 Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu) Dodatek C: Podporované formáty souboru pro USB režim Specifi kace Čeština - 1 -

2 SLEEP FAV SCREEN LANG. EPG INFO SOURCE SUBTITLE / PRESETS Příslušenství RETURN MENU Dálkové ovládání Baterie : 2 X AAA Návod k použití Vlastnosti Dálkově ovládaná barevná LCD TV. Plně integrovaná digitální TV (DVB-T) HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálù s vysokým rozlišením (High Defi nition). USB vstup Nahrávání programů 200 programů z VHF, UHF (analog). 500 programů pro digitální režim (DTV). OSD soustava menu Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.). Stereo zvukový systém. Teletext, fastext, TOP text Připojení sluchátek. Automatické programování. Dopředu nebo dozadu manuální ladìní Časovač. Dìtská pojistka Automatické utlumení zvuku při nulovém přenosu. NTSC přehrávání. AVL (Automatické omezování zvuku) Není-li detekován platný signál, po 5 minutách se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. PLL (Automatické hledáni TV frekvence). PC vstup Funkce PVR (nahrávání na pevný disk skrze USB). Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista Herní režim Úvod Dìkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správnì používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtìte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místì kvùli budoucím odkazùm. Příprava Kvůli ventilaci je třeba kolem televizoru ponechat asi 10 cm volného místa. Pro zabránìní poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předmìty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách. Bezpečnostní opatření Pro vaši bezpečnost, přečtìte si prosím pečlivì tato bezpečností opatření. Zdroj energie TV se připojuje do 230V~240 V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistìte se, že jste vybrali správné napìtí, odpovídající vašim podmínkám. Síťový kabel Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod) a ani nepřiskřípnìte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama, mùže to zpùsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by mìly být umístìny takovým zpùsobem, aby se na nì nešlapalo. Poškozený síťový kabel mùže zpùsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vymìnit, mìl by být vymìnìn oprávnìnou osobou. Vlhkost a voda Nepoužívejte toto zařízení na vlhkém místì (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodì, protože to mùže nebezpečné, a nepokládejte předmìty naplnìné vodou, jako třeba kvìtinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodì. Čeština - 2 -

3 Pokud spadne nějaký předmìt nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávnìnou osobou. Čištìní Před čištìním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík. Vìtrání Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek. Teplo a plameny Neumisťujte TV blízko otevřeného ohnì a zdrojù tepla, jako třeba elektrické topení. Ujistìte se, že žádné zdroje otevřeného ohnì, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadmìrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheò, atd. Blýskání V případì bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky. Náhradní díly Když jsou potřeba náhradní díly, ujistìte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávnìné náhražky mohou zpùsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí. Údržba Prosím, uvìdomte o všech opravách oprávnìnou osobu. Neodstraòujte kryt sami, mùžete dostat elektrický šok. Likvidace odpadu Instrukce pro likvidaci odpadu. Obaly a výplně jsou recyklovatelné a měly by být recyklovány. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dìtí. Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Zneškodnìte, prosím, použité baterie v souladu s životním prostředím. Zjistìte si možnosti recyklace v místì vašeho bydlištì. Chladná katoda fluorescentní lampy v LCD panelu obsahuje malé množství rtuti, proto prosím následujte místní vyhlášky nebo pokyny pro zneškodnění odpadu. Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodnìno na konci jeho životnosti, oddìlenì od odpadu z domácnosti. V zemích EU existují rùzné metody pro třídìní odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce. Odpojení zařízení Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítì, a proto musí zùstat snadno přístupná. Hlasitost sluchátek Nadmìrná hladina zvuku ze sluchátek mùže zpùsobit ztrátu sluchu. Instalace Pokud chcete připevnit zařízení na zeï, pro zabránìní úrazu je nutno následovat montážní pokyny. LCD Obrazovka LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližnì milión maličkých tranzistorù, poskytující ostrý obraz. Nìkdy se mùže stát, že se na obrazovce objeví nìkolik stálých pixelù v barvì modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Varování Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu. Čeština - 3 -

4 Popis funkce dálkového ovládání Úsporný režim (Standby) Velikost obrazu Časovač vypnutí Numerická tlačítka Zpět/Opustit/TXT rejstřík Šipka nahoru/txt stránka další Kurzor doleva O program výš / O stránku níž (v Režimu DTV) O program níž / O stránku výš (v Režimu DTV) 10. Oblíbené (*) (Volba oblíbených) (v Režimu DTV) 11. Mono-Stereo / Dual I-II 12. Předchozí program 13. Programový prùvodce (v režimu DTV) 14. Bez funkce 15. Bez funkce 16. Zastavit (v DTV režimu) 17. Nahrávat (v DTV režimu) 18. Hledat dozadu (v DTV režimu) Strana doleva (v DTV režimu). 19. Hledat dopředu (v DTV režimu) / Strana doprava (v DTV režimu). 20. Info / TXT odhalit 21. Bez funkce 22. Výběr obrazového Režimu 23. Výběr zdroje 24. ČERVENÉ / Zvuk 25. ZELENÉ / Obraz 26. Žluté tlačítko (Nabídka funkcí) / Aktuální jazyk (v Režimu DTV) (*) 27. Menu 28. Modré tlačítko / Instalace 29. OK / Zvolit / Přidržet (v režimu teletextu) 30. Kurzor vpravo / Podstránka teletextu 31. Kurzor dolů / Podstránka teletextu 32. Zesílit 33. Ztlumit 34. Titulky (v Režimu DTV) / TXT titulky (v analogovém režimu) 35. Utlumit 36. Teletext / Mix/ PAT režim 37. Bez funkce 38. Bez funkce 39. Bez funkce Čeština SLEEP RETURN FAV SCREEN LANG. EPG 40. Hrát (v DTV režimu) INFO SOURCE MENU SUBTITLE / PRESETS Pauza (v DTV režimu) / nahrávání (v PVR DTV režimu) 42. Přeskočit další (v DTV režimu) 43. Přeskočit předešlý (v DTV režimu) (*) Možnosti, dostupné jen pro země EU. Poznámka: Tlačítka, která nemají na vyobrazení dálkového ovladače přiřazena žádná čísla, nemají v režimu TV žádnou funkci. Dosah ovladače je přibližně 7m/23ft.

5 LCD TV a Ovládací tlačítka POHLED ZEPŘEDU a ZBOKU BOČNÍ POHLED Ovládací tlačítka 1. Pohotovostní tlačítko 2. TV / AV tlačítko 3. Programové tlačítko nahoru/ dolù 4. Hlasitost zesílit/zeslabit Poznámka: Při současném stisku tlačítek / se zobrazí hlavní nabídka. Přehled zapojení - zadní konektory 1. Vstupy nebo výstupy konektoru SCART pro externí zařízení. Připojte kabel SCART do konektoru SCART na televizoru a do konektoru SCART na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači). Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do Režimu AV. 2. PC vstup slouží k propojení počítače s TV. Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na počítači. Nezapojujte zařízení do YPbPr pokud právě používáte PC vstup. 3. S/PDIF Koaxiální výstup vyvádí digitální audio signály právì sledovaného zdroje. 4. Vstup RF slouží k připojení antény nebo kabelové televize. Pokud chcete použít dekodér nebo media rekordér, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách. 5. HDMI 2: HDMI vstup 6. HDMI 1: HDMI vstup HDMI vstup slouží k připojení zařízení do HDMI zdířky. Vaše LCD TV je schopná zobrazit High Defi nition obraz ze zařízení např. High Defi nition satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto zdířky přijímají 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p signály. Pro připojení HDMI k HDMI není potřeba zvuk. Pokud se rozhodnete použít sadu k připevnìní LCD TV na zeï (volitelné), doporučujeme vám nejdříve zapojit všechny kabely zezadu televizoru předtím, než začnete s montáží. Čeština - 5 -

6 Přehled zapojení - postranní konektory 1. CI zdířka je určena k vložení CI karty. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části Podmíněný přístup. 2. Komponentní video vstup (YPbPr) slouží pro připojení komponentního videa. Lze propojit komponentní video a audio zdířek se zařízením, které má komponentní výstup. Zařízení s komponent výstupním konektorem video-zvuk propojte s KOMPONENT VSTUPNÍM konektorem TV, pomocí komponent video kabelu. Bìhem připojování se ujistìte, že značky na televizoru - Y, Pb a Pr korespondují se stejnými konektory na zařízení. Důležité: Nezapojujte zařízení do PC pokud právě používáte YPbPr vstup. 3. USB vstup (funkční jen v Režimu DTV). Nahrávání programů je dostupné pouze skrz USB vstup). Do tohoto vstupu nelze připojit externí hardisk. 4. Video vstup se používá pro přenos videosignálù z externích zařízení. Videokabelem propojte zásuvky VIDEO IN na televizoru a VIDEO OUT na přístroji. 5. Audio vstupy jsou používány pro audio signály externích zařízení. Připojte zvukový kabel na jedné stranì k AUDIO VSTUPŮM na televizoru a na druhé stranì k AUDIO VÝSTUPU na zařízení. Pro umožnění PC/YPbPr zvukového propojení, použijte vhodný zvukový kabel mezi výstupy na zařízení a zvukové vstupy na TV: Poznámka: Připojíte-li zařízení k televizoru pomocí obrazového nebo PC/YPbPr kabelu, je třeba kvůli zvuku zapojit také zařízení pomocí zvukového kabelu do ZVUKOVÝCH VSTUPŮ na televizoru. 6. Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Pro poslech ze sluchátek, připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru. Připojení k síti DÙLEŽITÉ: Tento TV set je zkonstruován pro napájení na 230V~240V AC, 50 Hz. Po rozbalení ponechte TV dosáhnout pokojové teploty, předtím než ji zapojíte do elektriky. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi. Připojení antény Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně televizoru. Čeština - 6 -

7 USB připojení USB hardisk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat uložené soubory nebo nahrávat programy. Podporovány jsou 2.5 a 3.5 externí hardisky (HDD s externím napájením). Vlastnost nahrávání je pouze dostupná skrze USB vstup na levé straně (z pohledu zepředu) na TV. Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. DŮLEŽITÉ! Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. DŮLEŽITÉ: TV podporuje pouze FAT32 formátování disku. NTFS není podporován. Pokud připojíte USB disk s NTFS formátem, TV bude vyžadovat zformátování. Pro více informací o formátování disků viz část Formátování disků. V takovém případě budou VŠECHNA data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32. Připojení USB disku Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. Poznámka: Připojte a odpojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poznámka: Pokud chcete připojit USB hardisk k TV, USB kabel mezi hardiskem a TV musí mít USB logo a měl by být co nejkratší. Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, můžou nastat problémy s formátováním. V takovémto případě zformátujte disk na vašem počítači a zformátovaný disk musí být FAT32. Nahrávání programů Nahrávání programů je dostupné v digitálním TV režimu. Pro nahrávání programů, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Dùležité: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme nejdříve zformátovat disk pomocí volby Formátování disku. K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV, a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva. Nahrané programy jsou uloženy na připojený USB disk ve formátu.ts (MPEG-2). Uložené nahrávky lze zazálohovat/zkopírovat do vašeho počítače. Poznámka: Je možné, že nahraná vysílání v.ts formátu nejsou podporována vaším přehrávačem medií. V takovémto případě nainstalujte vhodný přehrávač do vašeho počítače. Hodina uložené nahrávky zabere přibližně 2 GB místa. Pro více informací o nahrávání programů viz část Okamžité nahrávání, Timeshift nahrávání, Elektronický programový průvodce, Knihovna nahrávek nebo Časovače nahrávání. Nahrané programů jsou rozdělené do 1GB částí (přibližně hodinu). Poslední tři čísla názvů nahrávek označují toto: Např ts, ts. Nahrané programy jsou uloženy v následujících adresářích připojeného USB disku: \DVR\RECS. Všechny nahrávky jsou označeny číslem (např ts). Pro každou nahrávku je vytvořen textový soubor (txt). Tento text obsahuje informace o vysílači, programu a času nahrávky. BOČNÍ POHLED USB PAMĚŤ UPOZORNĚNÍ! Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Obzvláštì opakovanì nevytahujte a znovu nezapojujte USB pamìť. Mùže to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte. Čeština - 7 -

8 Připojení LCD TV k PC Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, mùžete propojit váš počítač s TV. Před jakýmkoli zapojováním vypněte počítač i televizor. Pro připojení PC k LCD TV použijte 15ti kolíkový D-sub kabel. Pro zvukové připojení použijte audio kabel mezi vstupy na TV (strana) a audio výstup vašeho PC. Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz Výběr vstupù Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení mùžete najít v dodatcích. Připojení DVD přehrávače Jestliže chcete připojit DVD přehrávač k LCD TV, mùžete použít konektory TV. DVD přehrávače by mohly mít rozdílné konektory. Pro dodatečné informace shlédnìte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypnìte TV a přehrávač. Poznámka: Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Má-li váš DVD přehrávač konektor HDMI, připojte jej přes HDMI. Po připojení DVD přehrávače, přepnìte na HDMI, viz obrázek dole. Viz Výběr vstupù Většina přehrávačů se připojuje pomocí KOMPONENTNÍCH KONEKTORŮ. Pro zapojení videa použijte komponent video kabel. Pro připojení zvuku použijte audio vstup umístěný na straně TV.(YPbPr kabel není dodáván.) Po zapojení, připojení přepněte na zdroj signálu YPbPr. Viz Výběr vstupu Lze také připojte skrze SCART zdířku. Scart kabel použijte jak je ukázáno níže. Poznámka : Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi metodami. Čeština - 8 -

9 Použití postranních AV konektorù K tomuto LCD TV je možno připojit řadu dalšího vybavení. Možná propojení jsou ukázána dole. Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Pro připojení videokamery slouží vstup VIDEO IN a ZVUKOVÉ KONEKTORY. Pro výběr správného zdroje, viz Výběr vstupù v následující části. Chcete-li poslouchat zvuk ze sluchátek, připojte konektor SLUCHÁTEK k televizoru. Vkládání baterií do dálkového ovladače Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače. Vložte dvì baterie AAA/R3 nebo ekvivalentního typu. Vložte baterie správným smìrem a zavřete kryt. Připojení jiného vybavení skrze Scart Většina zařízení podporuje SCART připojení. Lze připojit DVD rekordéry, VCR a dekodér k LCD TV, použitím SCART zdířek. Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Před zapojením vypněte TV a přístroj. Pro více informací shlédněte návod k použití příslušného přístroje. Poznámka : Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjmìte baterie z ovladače. Baterie mohou vytéct a ovladač mùže být poškozen. Vypnutí / Zapnutí TV Zapnutí TV Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 230V~240V s frekvencí 50 Hz. Stisknìte tlačítko POHOTOVOST. Rozsvítí se LED. K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností: Stiskněte tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko na ovladači. Stisknìte tlačítko P/CH nebo P/CH+ na televizoru. TV se poté zapne. Poznámka : Pokud TV zapnete tlačítkem program nahoru/ dolù na ovladači, program který jste sledovali naposledy se zmìní. Jakoukoli z tìchto metod použijete, TV se zapne. Vypnutí TV Na dálkovém ovládání stisknìte tlačítko nebo tlačítko POHOTOVOST, takže se televizor přepne do pohotovostního Režimu. Chcete-li televizor vypnout úplnì, vytáhnìte zástrčku ze zásuvky elektrického vedení. Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED mùže blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Čeština - 9 -

10 Výběr vstupu Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojùm vstupù. Pro přímou volbu zdroje stisknìte tlačítko dálkovém ovládání. nebo na Pomocí tlačítka nebo z hlavní nabídky vyberte volbu Zdroj. Poté použijte tlačítko nebo pro zvýraznění vstupu a tlačítko pro jeho výběr. Poznámka : Můžete také označit požadovaný zdroj stisknutím OK tlačítka. Je-li stisknuto tlačítko bude k dispozici pouze označený zdroj (s výjimkou zdroje TV). Zásadní obsluha TV mùžete ovládat použitím dálkového ovladače anebo tlačítek na čelním panelu. Ovládání tlačítek na TV Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte a tlačítkem hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník). Nastavení programu Stiskem tlačítka P/CH+ zvolte následující kanál, stiskem tlačítka P/CH- přepnete na předchozí kanál Prohlížení hlavního menu Při současném stisku tlačítek / se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek P/CH- nebo P/CH+, podnabídku lze otevřít tlačítkem nebo. Pro pochopení jak zacházet s menu, se vražte k části Menu systémy. AV režim Stiskem tlačítka TV/AV na ovládacím panelu na televizoru lze televizor přepnout mezi režimy AV. Ovládání dálkového ovladače Dálkové ovládání televizoru je určeno k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou zobrazeny podle menu systému vaší TV. Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech. Nastavení hlasitosti Stiskem tlačítka hlasitost zvýšíte. Stiskem tlačítka hlasitost snížíte. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce. Výběr programù ( Předešlý nebo Další program) Stisknutím tlačítka P- přepnete na předchozí program. Stisknutím tlačítka P+ přepnete na následující program. Výběr programù (Přímý přístup) Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro výběr programů mezi (pro IDTV) nebo (pro analog), tiskněte číselná tlačítko za sebou. Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu. Dodatečné nastavení Když zapnete TV poprvé, na obrazovce se objeví menu pro výběr jazyka. Zobrazí se zpráva Vítejte, prosím vyberte jazyk! ve všech jazykových variantách v OSD. Stisknutím nebo tlačítka označíte jazyk, který potřebujete nastavit, a poté stiskněte OK tlačítko. Poté se na obrazovce zobrazí První instalace OSD. Stiskem tlačítek nebo vyberte zemi, kterou chcete nastavit, a stisknìte tlačítko OK (* jen pro zemì EU). Poznámka: Pro UK není výběr zemí OSD k dispozici. Pro pokračování stiskněte OK tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce: K vybrání Ano či Ne možnosti, označte položky stisknutím nebo a potvrïte OK tlačítkem DTV automaticky naladí UHF nebo VHF(*)(* pro země EU) přenosové kanály, vyhledá digitální TV vysílání a zobrazí jména nalezených kanálů. Tento proces potrvá pár minut. Čeština

11 Po dokončení Automatického vyhledávání se zobrazí zpráva vyžadující analogové vyhledávání kanálů. Vyhledávání analogových kanálu, vyberte Ano. TV se přepne do analogového TV režimu. Zobrazí se následující menu pro vyhledávání analogových kanálu: Použitím nebo a nebo tlačítek vyberete Zemi, Jazyk a Jazyk teletextu. Po dokončení stiskněte OK nebo ČERVENÉ tlačítko. Pro zrušení stiskněte MODRÉ tlačítko. Pro více informací viz část Instalační menu Poznámka : Pokud chcete zajistit správné fungování digitálního teletextu v režimu DTV, nastavte v položce analogových AUTO PROGRAM zemi na UK (jen pro vysílání v UK). Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace. Základní obsluha Pro přepnutí nastavení TV na digitální pozemní vysílání stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte DTV. Informační tabule Kdykoli zmìníte kanál použitím P- / P+ nebo číselných tlačítek, TV zobrazí vysílací symbol a informační tabuli ve spodu obrazovky (dostupné pouze v DTV režimu). Toto na obrazovce zùstane na pár sekund. Informační proužek lze také kdykoli během sledování televize zobrazit stiskem tlačítka INFO na dálkovém ovládání. Pokud je vybraný kanál zamčený, musíte navolit správný čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat. V takovém případě se zobrazí Vložte PIN : Toto přehrávání bude vykonáno v x1 rychlosti. Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu. Použijte tlačítka (PŘEDEŠLÝ/DALŠÍ) pro posunutí dopředu nebo dozadu na timeshift přehrávání. Když je dosaženo časového posunu (timeshift), timeshift režim bude opuštěn a přepne se zpět do normálního vysílání. Pro opuštění timeshift režimu stiskněte tlačítko (STOP). (*) Délka simultánní timeshift nahrávky záleží na velikosti souboru připojeného USB disku a nastaveném Max. Timeshift v menu Konfigurace nahrávek. Pro více informací o nastavení Max. timeshifting viz Nahrávky. Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení hlavního menu nejsou během timeshift nahrávání. Okamžité nahrávání Dùležité: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko (RECORD). Na obrazovce se zobrazí OSD. Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko (RECORD) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Timeshift nahrávání Dùležité: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete vysílaní, stiskněte tlačítko (PAUSE). V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk (*). Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko (PLAY). Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko. Zobrazí se následující OSD: (STOP) Čeština

12 Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek nebo / OK. Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání. Sledování nahraných programů Zvýrazněte položku Knihovna nahrávek v hlavním menu pomocí tlačítek nebo a poté stiskněte OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek. Dùležité: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Elektronický průvodce programy (EPG) Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Stisknìte tlačítko EPG a zobrazí se nabídka elektronického prùvodce EPG. EPG se zobrazí na obrazovce. Může získat informace o kanálu-programu týdně prostřednictvím 7-DAY-EPG. Zobrazí se všechny programy kanálů. Ve spodu obrazovky se zobrazí info panel, který ukáže dostupné příkazy. Vyberte nahrávku ze seznamu použitím tlačítka nebo. Stiskněte tlačítko OK pro prohlížení Volby přehrávání. Vyberte volbu pomocí tlačítek / nebo OK. Dostupné volby přehrávání: Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku. Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku. Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání. Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání. Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko (STOP). Pomalu dopředu Pokud stiskněte tlačítko (PAUSE) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu. ČERVENÉ tlačítko (Zmenšit): zmenší informační okna. ZELENÉ tlačítko (Zvětšit): zvětší informační okna. ŽLUTÉ tlačítko (Předešlý den) zobrazí programy z předešlého dne. MODRÉ tlačítko (Následující den): zobrazí programy následujícího dne. INFO (Podrobnosti): zobrazí podrobnosti programu. Číselná tlačítka (Přeskočit): přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka. OK: prohlíží/nahrává nebo nastaví časovače budoucích programů. PŘESUN: skok na aktuální vysílání. Pro zobrazení nabídky Vyhledávání v průvodci stiskněte tlačítko 0 na dálkovém ovládání. S použitím této funkce můžete hledat v databázi programového průvodce podle zvoleného žánru nebo podle názvu. (Rekord): TV nahraje vybraný program. DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji. / : Strana levá/strava pravá. Čeština

13 Možnosti programů V EPG menu, stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu Možnosti programů. Pokud jsou Titulky zapnuté a jazyk nastaven, stisknutím tlačítka způsobí zobrazení varovné zprávy (pouze pro UK): Výběr kanálu Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu. Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Nahrávat a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program. Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost Vymazat nahrávací. časovač. Nahrávání bude zrušeno. Poznámka: Pokud je aktivní nahrávání na současném kanálu, nelze přepnout na jiný kanál. Nastavit časovač / Vymazat časovač Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Nastavit časovač a stiskněte OK. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte program a stiskněte OK. Poté vyberte Vymazat časovač. Časovač bude zrušen. Poznámka: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu. Zobrazení titulků Při digitálním pozemním vysílání (DVB-T) jsou nikteré programy vysílány s titulky. Pro zobrazení hlavní nabídky stisknìte tlačítko M, s pomocí tlačítek nebo zvolte položky Nastavení a potom Jazyk, načež stiskem tlačítka OK zobrazíte nabídku Jazyková nastavení. Zvýrazněte Titulky v menu Nastavení jazyku a použitím nebo tlačítka nastavte Titulky do požadovaného jazyka. Digitální Teletext (** jen pro UK) Stiskněte tlačítko. Zobrazí se informace digitálního teletextu. Ten lze ovládat pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek nebo tlačítka OK. Možnosti se můžou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Pokud se na obrazovce objeví nápis Stiskněte VÝBĚR nebo podobné, stiskněte tlačítko OK. Když stisknete tlačítko televizor se vrátí na sledování televizního vysílání. U pozemního digitální vysílání (DVB-T) existují kromě digitálního teletextu, vysílaného s normálním vysíláním, i kanály, které vysílají pouze digitální teletext. Poměr stran (rozměr obrazu) při sledování kanálu, který vysílá pouze digitální teletext, je stejný, jaký byl poměr stran obrazu naposledy sledovaného. Pokud znovu stisknete tlačítko zobrazí se obrazovka digitálního teletextu. Analogový Teletext Použití teletextu a jeho funkcí, je stejné jako analogový systém teletextu. Viz TELETEXT část. Širokoúhlá obrazovka Program můžete sledovat v různých formátech, záleží na typu vysílání. Pro změnu formátu obrazovky, opakovaně tiskněte tlačítko. Pokud vyberete Auto, zobrazí se předurčený formát vysílaného obrazu. VŠIMNĚTE SI: Změny ve velikostech menu závisí na velikosti vybraného obrazu. UPOZORNĚNÍ! Pokud není k dispozici zvuk, na obrazovce se zobrazí následující nápis: Čeština

14 IDTV Menu Systém Stisknìte tlačítko M. Zobrazí se hlavní menu. Seznam kanálů Pomocí tlačítek nebo na dálkovém ovládání najděte a zvýrazněte první položku, Seznam kanálů, a stiskněte tlačítko OK, čímž se zobrazí Seznam kanálů. Poznámka: Zadáte-li stejné číslo programu jako ten, který chcete přesunout, objeví se nápis... budou nahrazeny služby kanálu. Chcete pokračovat? Zobrazí se OSD. Stiskněte OK pro potvrzení, nebo stiskněte Ne pro zrušení. Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů Stiskněte tlačítka nebo a zvolte kanál, který chcete smazat. Stiskněte tlačítka nebo a v nabídce Seznam kanálu zvolte položku Smazat. Stisknutím tlačítka OK zvýrazněný kanál ze seznamu kanálů odstraníte. Na obrazovce se poté objeví zpráva zobrazená níže: Procházení celým seznamem kanálů Pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu stiskněte tlačítka nebo Stisknutím ČERVENÉHO nebo ZELENÉHO tlačítka můžete posouvat stránku nahoru nebo dolů. Pro sledování určitého kanálu jej nejprve zvýrazněte pomocí tlačítek nebo a poté stisknìte tlačítko OK, dokud je v nabídce Seznamu kanálù pomocí tlačítek nebo zvýrazněna položka Vybrat. Poté se v levé horní, případně v pravé horní části obrazovky kanálu zobrazí název a číslo vybraného kanálu. Přesouvání kanálů do seznamu kanálů Stiskněte tlačítka nebo a zvolte kanál, který chcete přesunout. Stisknìte tlačítka nebo a v nabídce Seznam kanálù zvolte položku PØESUN. Vedle položky OK se zobrazí následující OSD, která vás vybízí k zadání čísla s pomocí numerických tlačítek dálkového ovládání, načež stisknìte pro potvrzení OK. Požadovanou možnost zvýrazníte stiskem tlačítka nebo Pokud stisknete tlačítko OK během toho, co je zvýrazněno Ano (Yes), vybraný kanál se smaže. Vybráním možnosti Ne (No) se odstraňování kanálu zruší. Přejmenovávání kanálů Chcete-li přejmenovat určitý kanál, musí být zvýrazněn pomocí tlačítek nebo. Poté pomocí tlačítek nebo zvýrazněte položku Upravit jméno tak, jak vidíte na obrázku. Pro aktivaci funkce přejmenování stiskněte tlačítko OK. Čeština

15 Nyní stiskem tlačítek nebo posouvejte kurzor na předchozí / následující znak. Stiskem tlačítka nebo se přepínají znaky, např. písmeno b se po stisku stává a, a po stisku zase c. Stiskem numerických tlačítek zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte. Stisknutím tlačítka M mùžete editaci zrušit, nebo mùžete nový název uložit stiskem tlačítka OK. Přidání zámku ke kanálům Funkce Zámku kanálů nabízí možnost přístupu ke kanálům prostřednictvím hesla, zvoleného rodiči. Pro uzamčení kanálu je potřeba znát heslo pro rodičovský zámek (základní hodnota je nastavena z továrny na 0000 a lze ji změnit pouze v nabídce Konfi gurace). Zvýrazněte kanál, který chcete zamknout, poté pomocí tlačítka nebo vyberte možnost Zámek. Po stisku tlačítka OK se zobrazí dialogové okno, požadující heslo. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte heslo. Vedle zvoleného kanálu se objeví ikona se zámkem. Stejným postupem můžete uzamčení zrušit. Nastavení oblíbených Pokud chcete nastavit některý kanál jako oblíbený, vyznačte v nabídce Seznam kanálů položku Oblíbené. Stiskněte OK tlačítko a zobrazí se Upravit seznam oblíbených. F ikona ukazuje, že je kanál přidán do seznamu oblíbených. Odstranění kanálů ze seznamu oblíbených Označte kanál, který chcete vymazat ze seznamu a stiskněte OK. Můžete znovu stisknout OK pro opětovné přidání kanálu. Pro aktivaci Oblíbených, jděte do Konfi guračního menu a vyberte Režim oblíbených. Stiskněte / pro zapnutí Režimu oblíbených. Pro zrušení Oblíbených, vypněte Režim oblíbených. Nápověda na obrazovce Všechny nabídky mají nápovědu, kterou lze vyvolat pomocí tlačítka INFO. Průvodce programy Tato část je stejná s instrukcemi pro Základní obsluha. Viz Elektronický průvodce programy (EPG) v sekci Základní obsluha. Nahrávací časovače DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení nahrávacích časovačů nebo nahrávání programů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Použitím nabídky Nahrávací časovače můžete nastavit nebo zobrazit nahrávací časovače (pro nahrávání na USB disk). Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko M, poté pomocí tlačítek nebo zvýrazněte řádek Podmíněný přístup a stiskněte tlačítko OK: Zobrazí se všechny dostupné nahrávací časovače. Skrze tuto obrazovku můžete přidat, odebrat nebo zobrazit nastavené časovače. Jak přidat kanál do seznamu oblíbených Stiskem tlačítka nebo zvýrazníte kanál, který chcete do seznamu oblíbených přidat. Stisknutím OK tlačítka označený kanál je přidán do seznamu oblíbených. Čeština Zelená čára ve spodu obrazovky ukazuje prostor k dispozici. Červená čára ukazuje použitý prostor. Poznámka: Není možné nahrát nebo nastavit časovač na dvě nebo více jednotlivých událostí ve stejném časovém intervalu.

16 Přidání nahrávacího časovače Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na ovladači pro přidání nahrávacího časovače na seznam. Pro přidání časovače se zobrazí následující obrazovka: Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. Vymazat časovač?. Vyberte ANO pro vymazání časovače, nebo stiskněte Ne pro zrušení. Časovače Režim Vybere režim nahrávacího časovače. Kanál: Zvolte kanál. Nahrávací typ Navolí typ nahrávání. Datum: Datum je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Start: Čas začátku je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Konec: Čas konce je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Délka: Zobrazí délku nahrávání. Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Přehrávání Toto nastavení navolí kontrolu přehrávání. Toto lze nastavit jako Povoleno, Zamítnuto nebo jako Použít rodičovská nastavení : Budete vyzváni k vložení vašeho starého hesla (PIN). Změnit/Smazat: dovoluje nebo zakazuje jakékoli úpravy jinými uživateli. Budete vyzváni k vložení vašeho starého hesla (PIN). Poté co nastavíte vyžadované možnosti, stiskněte ZELENÉ tlačítko pro uložení nahrávacího časovače. Pro zrušení stisknìte ČERVENÉ tlačítko. Editace nahrávacího časovače Vyberte časovač v nabídce Nahrávací časovače a stiskněte tlačítko nebo. Stiskněte ZELENÉ tlačítko na ovladači a zpráva Upravit Časovač OSD se zobrazí na obrazovce. Můžete stisknout ČERVENÉ tlačítko pro nastavení nahrávání jako vyřazené, pokud je disk plný. Nastavte požadované předvolby a poté stiskněte ZELENÉ tlačítko pro uložení nastavení. Vymazání nahrávacího časovače Vyberte časovač v nabídce Nahrávací časovače a stiskněte tlačítko nebo. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko na dálkovém ovladači pro vymazání. Pro zobrazení okna s časovači aktivujte tuto položku z hlavního menu. Pro přidání časovače, stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Objeví se okno Přidat časovač. Kanál: nebo tlačítka vás provedou TV nebo Rádio seznamem. Datum: Datum je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Start: Začátek programu je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Konec: Konec programu je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Změnit/Vymazat: dovoluje nebo zakazuje jakékoli úpravy jinými uživateli. Délka: Doba trvání mezi časem Zahájení a Konce. Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Nastavení uložíte stisknutím ZELENÉHO tlačítka nebo zrušíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Seznam můžete upravit přes ZELENÉ a vymazat přes ČERVENÉ tlačítko. Knihovna záznamů DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pro zobrazení seznamu nahrávek stiskněte tlačítko M, pro zobrazení hlavního menu, poté pomocí tlačítek nebo zvýrazněte řádek Knihovna záznamů a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami. Čeština

17 Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů. ČERVENÝ pruh: Ukazuje využitý prostor nahrávek na hardrivu. ZELENÝ pruh: Ukáže volný prostor na USB disku. ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané nahrávky. ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách. Modré tlačítko (Roztřídit): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení. Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání: Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku. Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku. Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání. Poznámka: Prohlížení hlavní nabídky a položek menu není dostupné během přehrávání. INFO (Podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech. (Rekapituluj): Přehraje všechny záznamy od začátku. Podmíněný přístup Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko M, poté pomocí tlačítek nebo zvýrazněte řádek Podmíněný přístup a stiskněte tlačítko OK: Některé digitální terestrické kanály fungují na principu Zaplať, co sleduješ. V tom případě musíte mít zařízení účet a hardwarový dekodér. Jakmile se stanete zákazníkem nìjakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmínìného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru. Vypněte televizor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. CAM by měla být vložena správně; pokud je obráceně, nelze ji zcela vložit. CAM modul a TV zdířka by mohly bıt poškozeny, jestliže jsou vloženy násilnì. Zapojte TV do zásuvky, zapněte a chvíli počkejte dokud je karta aktivována. Některé moduly CAM mohou vyžadovat následující nastavení. Modul CAM nastavíte vstupem do nabídky IDTV, do položky Podmíněný přístup a stiskem tlačítka OK. (CAM nastavení se nezobrazí pokud není vyžadováno.) Pro zobrazení informací o smlouvě: vstupte do nabídky IDTV, stiskněte tlačítko M, zvolte položku Podmíněný přístup a stiskněte tlačítko OK. Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva Nebyl detekován žádný modul pro podmíněný přístup. Pro podrobnosti nastavení, pročtěte návod k použití jednotky. Poznámka: Modul CI lze zasouvat nebo vysouvat z televizoru pouze v pohotovostním Režimu nebo pokud je televizor vypnutý. Nastavení TV Tuto položku použijte pro zobrazení funkcí TV. Digitální TV nastavení je přístupná z hlavního menu. Pro a zobrazení hlavní nabídky stisknìte tlačítko M a ke zvolení nabídky Nastavení TV použijte tlačítka nebo pro zobrazení nabídky Nastavení TV stisknìte tlačítko OK. Detailní informace o všech položkách nabídky naleznete v části Systém nabídek analogové TV. Nastavení Nastavení v tomto menu je popsáno v následující části: Nahrávky Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek. Zobrazí se následující upozornění pro konfi guraci nahrávek. Čeština

18 Dostupné jsou následující možnosti: Začít dříve (*) Použitím této funkce nastavíte zahájení časovače, aby začal nahrávat dříve. (*) Možnosti, dostupné jen pro země EU. Skončit později (*) Použitím této funkce nastavíte zahájení časovače, aby začal nahrávat později. (*) Možnosti, dostupné jen pro země EU. Max Časový posun Tato funkce umožní nastavit maximum času povoleného pro časový posun. Možnosti délky jsou přibližné a může se změnit podle přijatého vysílání. Zformátovat disk DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud chcete vymazat všechny soubory na USB pevném disku nebo paměti, můžete použít možnost Zformátovat disk. Také pokud USB disk selhává, můžete ho zkusit zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena. Stiskněte tlačítko OK, zatímco je zvýrazněna možnost Zformátovat disk. Na obrazovce se zobrazí menu, vyžadující PIN kód. Pokud jste PIN nezměnili, přednastavené číslo je Poté, co vložíte PIN, zobrazí se vysunovací menu. Pokud chcete pevný disk zformátovat, vyberte ANO a stiskněte OK k zformátování disku. Pro zrušení vyberte NE a stiskněte OK. Ujistěte se, že zazálohujete důležité nahrávky předtím, než zformátujete USB disk. Informace o pevném disku Pro shlédnutí podrobností o USB disku, označte Informace o pevném disku použitím nebo stisknutím OK. Zobrazí se informace o USB disku. Konfigurace Můžete uspořádat nastavení vaší TV. Vyberte Konfigurace z Nastavení TV menu, pro prohlížení toho menu stiskněte OK. Stiskněte RETURN na ovladači pro opuštění. Dolby D Digital V nabídce Konfi gurace zvýrazněte položku Dolby D pomocí tlačítek nebo. Pro zapnutí/vypnutí Dolby Digital použijte tlačítka nebo. Pokud kanál, který právě sledujete podporuje Dolby Digital, zapněte toto nastavení. Pro sluchově postižené (* jen pro země EU) Pro výběr Pro nedoslýchavé stiskněte nebo tlačítko a pro zapnutí nebo vypnutí potvrďte stejným tlačítkem nebo. Pokud vysílač umožòuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapnìte toto nastavení pro příjem takového signálu. Režim oblíbených Použijte toto nastavení k zapnutí nebo vypnutí Režimu oblíbených. Stisknutím / tlačítka zapnete nebo vypnete tento režim. Seznam kanálů Pro seznam kanálu, stiskněte nebo tlačítko. Pomocí tlačítek nebo lze položku Seznam kanálů zapnout a vypnout. Pokud tlačítky nebo zvolíte možnost Jen TV, budete se pohybovat jen mezi televizními kanály. Pokud tlačítky nebo zvolíte možnost Jen rádio, budete se pohybovat jen mezi rozhlasovými kanály. Pokud tlačítky nebo zvolíte možnost Jen text, budete se pohybovat jen mezi textovými kanály. Vyhledávání zakódovaných kanálů Prohlížení zakódovaných kanálů bude zapnuté po první instalaci. Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce ručně vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání. Pro výběr Hledat zakódované stiskněte nebo tlačítko a pro zapnutí nebo vypnutí potvrďte stejným tlačítkem nebo. Aktualizace přijímače Stahování (OAD) Tato funkce pomůže vaší TV s aktualizací. Pracuje automaticky a nové informace vyhledává pokus jsou dostupné. Toto nastavení je neaktivní pro úpravu. Zajistěte, prosíme, aby váš televizor zůstal v pohotovostním režimu. TV se automaticky zapne každý den ve 3 hodiny odpoledne a vyhledává nové informace, které budou vysílány, stáhne je a uloží do TV. Tato operace potrvá asi 30 min. Poznámka: Váš televizor může Režim První instalace zahájit až po aktualizaci OAD. Rodičovská kontrola Pomocí tlačítek nebo přejděte na položku Možnosti rodičovského zámku. Stiskem tlačítka Čeština

19 OK do nabídky vstupte. Zobrazí se dialogové okno, vyžadující zadání klíče. Klíč je z továrny nastaven na hodnotu Zadejte PIN. Pokud nebude zadání správné, zobrazí se hlášení Špatný PIN. Pokud bude zadán správně, zobrazí se menu Rodičovského zámku: Zámek podle věku (*) (*) Pokud při první instalaci zvolíte jako Zemi UK, možnost Zámku podle věku nebude viditelná. Toto nastavení je dostupné jen pro země EU. Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a pokud je nastavení podle věku zrušeno, nezobrazuje obrazzvuk. Uzamčení Menu V možnosti zámku nabídky můžete nastavit uzamčení všech nabídek nebo nabídky instalace, čímž přístup k těmto nabídkám znemožníte. Pokud je Uzamčení znemožněno, menu systém je volně přístupný. Pomocí tlačítek nebo přejděte na položku Zámek nabídky. Pomocí tlačítek nebo zvolte režim Zámek nabídky. VYPNUTO: Všechna menu jsou odemčená. VŠECHNY NABÍDKY: Všechny nabídky jsou přístupné pouze po zadání správného klíče. Uživatel bez klíče nemůže přidávat, mazat nebo posunovat kanály, ani nastavovat časovače. MENU INSTALACE: Nabídka instalace je zamčena. Uživatel tedy nemůže přidávat kanály. Změny budou uloženy po opuštění nabídky Konfi gurace. Nastavení PINu Pro Nastavení PINu, stiskněte nebo tlačítko. Pro zobrazení Nastavení PINu okna stiskněte OK. Použijte číselná tlačítka pro vložení nového pinu. Bude potřeba vložit PIN podruhé pro potvrzení. Přednastavený PIN je Pokud změníte PIN, ujistěte se, že si ho napíšete a uschovejte na bezpečné místo. Nastavení času(volitelné) V nabídce Konfi gurace zvýrazněte pomocí tlačítek nebo položku Nastavení času. Stiskněte OK a podmenu Nastavení času. Bude možno nastavit Čas, Nastavení časového pásma a Časové pásmo. Pro označení Časového pásma, stiskněte nebo tlačítko. Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL. Pokud je vybráno AUTO, aktuální čas a časové pásmo nemůže být nastaveno. Pokud je vybrán MANUAL jako nastavení Časového pásma, časové pásmo může být pozměněno. Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. Použijte nebo pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali. Audio popis (volitelné) Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakovì postižené diváky vizuálních médií, včetnì televize a fi lmù. Vypravìč popisu hovoří bìhem vysílání a co se na obrazovce dìje, popisuje bìhem přirozených přestávek mezi zvuky (a nìkdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost mùžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Tlačítky nebo zvolte některou položku. Potom pro nastavení stiskněte tlačítka nebo. Audio popis (volitelné) Tato funkce stiskem tlačítek nebo zapíná nebo vypíná funkci audio popisu. Preferovaný jazyk (volitelné) Preferovaný jazyk audio popisu změníte stiskem tlačítek nebo. Toto nastavení muže být používáno, jen pokud je dostupné. Relativní hlasitost (volitelná) S použitím této možnosti lze hlasitost audio popisu relativně zvyšovat nebo snižovat v závislosti na celkové hlasitosti. Ladění v pohotovostním Režimu (*) (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Čeština

20 Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítko nebo a poté pomocí tlačítka nebo toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud Ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Abyste mohli Ladění v pohotovostním Režimu využívat, ujistěte se, prosím, že jste Ladění v pohotovostním Režimu zapnuli. Jazyk V této nabídce lze nastavit preferovaný jazyk. Jazyk změníte stiskem tlačítka OK. Menu : zobrazí jazyk systému Upřednostňovaný Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení. Zvuk: stisknutím nebo změníte audio jazyk. Titulky: změňte jazyk titulků pomocí nebo. Titulky budou ve vybrané řeči. Titulky filmů Aby se titulky zobrazili správně, použijte toto nastavení k výběru jazyka titulků. Tlačítkem nebo vyberte požadovaný jazyk. Průvodce: Jazyk průvodce změníte tlačítky nebo. Současné Zvuk: Pokud je k dispozici jazyk audio, změňte jazyk audia stiskem tlačítek nebo. Titulky: pokud jsou titulky k dispozici, změňte jazyk titulků pomocí nebo. Titulky budou ve vybrané řeči. Poznámka: Pokud je nastavená zemi na Dánsku, Švédsku, Norsku nebo Finsku, menu Nastavení jazyka bude pracovat následujíc: Nastavení řeči V konfi gurační nabídce pomocí tlačítek nebo zvýrazněte položku Jazyková nastavení. Stisknete tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Jazyková nastavení: Pro označení menu stiskněte nebo tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem nebo. Poznámky: Jazyk systému stanovuje jazyk nabídky na obrazovce. Audio jazyk se používá pro volbu zvukových stop kanálů. Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude první prioritou primární nastavení. Sekundární nastavení představují alternativu, pokud není dostupná první možnost. Instalace DŮLEŽITÉ! Pokud první instalaci provádíte se zapojeným USB diskem, měli byste nejprve vypnout TV po první instalaci. Poté můžete zapnout TV. Toto je důležité pro umožnění přístupu USB disku po první instalaci. Nabídka Instalace vám v zásadě pomáhá co nejefektivněji sestavit Tabulku kanálů. V nabídce Konfi gurace stiskem tlačítek nebo zvolte položku Instalace. Menu zahrnuje toto: (*) Pro Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Automatické prohlížení kanálů Automatické vyhledávání kanálu je nastartováno stisknutím OK, zatímco je označeno Automatické vyhledávání kanálů. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce. Čeština

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

More information

TVL 32925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 32925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 32925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Obsah. Specifikace výrobku... 34 NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEVIZORU. 35. Czech - 1 -

Obsah. Specifikace výrobku... 34 NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEVIZORU. 35. Czech - 1 - Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

More information

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

ETV4500AX CS NÁVOD K POUŽITÍ 01 SK UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 01

ETV4500AX CS NÁVOD K POUŽITÍ 01 SK UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 01 ETV4500AX CS NÁVOD K POUŽITÍ 01 SK UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 01 Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Dálkové ovládání - 1... 6 Připojení... 7 Počáteční instalace

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

TVU55348STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVU55348STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVU55348STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use.

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use. SET TOP BOX Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL Read this manual before installation and use. English SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV MSD 851 DVBT CINEMAX NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV POZOR: Je důležité,

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Uživatelská příručka Užívateľská príručka

Uživatelská příručka Užívateľská príručka Uživatelská příručka Užívateľská príručka Intek HD-C63CX Uživatelská příručka CZ strana 4 Užívateľská príručka SK strana 43 Intek HD-C63CX CZ 3 Obsah Obsah Bezpečnostní instrukce...6 Úvodem...8 Hlavní

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-F5500 BD-F5500E Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Sieťový reproduktorový systém

Sieťový reproduktorový systém IGS9 Síťový reproduktor Návod k obsluze Sieťový reproduktorový systém Návod na použitie SA-NS510 Síťový reproduktor Návod k obsluze Začínáme Připojení k síti LAN Poslech hudebního obsahu přes vaši domácí

More information

32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

32 LED 612 PVR 32 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (CZ-SK) Multi Channel AV Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH830/STR-DH730 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Návod k obsluze/návod na obsluhu Přehrávač Blu-ray Disc/Blu-ray prehrávač DMP-BD30

Návod k obsluze/návod na obsluhu Přehrávač Blu-ray Disc/Blu-ray prehrávač DMP-BD30 Návod k obsluze/návod na obsluhu Přehrávač Blu-ray Disc/Blu-ray prehrávač DMP-BD30 Vážený zákazníku / Vážený zákazník! Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro optimální výkon a bezpečnost se prosím

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1)

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

Návod k obsluze. Přehrávač disků Blu-ray DMP-BD35. Vážený zákazníku, Model DMP-BD55. Na vyobrazeních je uveden vzhled modelu DMP-BD55.

Návod k obsluze. Přehrávač disků Blu-ray DMP-BD35. Vážený zákazníku, Model DMP-BD55. Na vyobrazeních je uveden vzhled modelu DMP-BD55. Návod k obsluze Přehrávač disků Blu-ray Model DMP-BD55 DMP-BD35 Na vyobrazeních je uveden vzhled modelu DMP-BD55. Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. V zájmu optimálního výkonu

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

LG-E440 MFL67868137 (1.0)

LG-E440 MFL67868137 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LF32T699D OPERATION MANUAL UK CZ SK

LF32T699D OPERATION MANUAL UK CZ SK 32 L C D LF32T699D OPERATION MANUAL UK CZ SK Contents Warning Safety Instructions Introduction Installing Batteries Cable Installation Remote Control Operation Turning on and off the TV No signal Choosing

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-H6500 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player - Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

SET TOP BOX OWNER'S MANUAL. Digital receiver. Read this manual before installation and use. English BEN150 HD

SET TOP BOX OWNER'S MANUAL. Digital receiver. Read this manual before installation and use. English BEN150 HD SET TOP BOX Digital receiver BEN150HD OWNER'S MANUAL BEN150 HD Read this manual before installation and use. English SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS

More information

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW Èesky Slovensky NÁVOD K OBSLUZE Pøed prvním pouitím tohoto zaøízení si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze a ujistìte se, zda zcela rozumíte

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

BEN125 HD. www.bensat.cz. Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik. User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál

BEN125 HD. www.bensat.cz. Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik. User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál BEN125 HD User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik www.bensat.cz SET TOP BOX Digital receiver HDT913AEP OWNER'S MANUAL Read

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. GB CZ Wall mounted water heater with PCB Operation and installation 7 Nástěnný zásobník teplé vody s elektronikou Obsluha a instalace 25 EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-D160

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-D160 Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázkys

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P970

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P970 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-F8500 BD-F8900 E-MANUAL

BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-F8500 BD-F8900 E-MANUAL BD-F8500 BD-F8900 BD-HDD Combo uživatelská příručka E-MANUAL představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

GT540. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67008326 (1.0) WR

GT540. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67008326 (1.0) WR Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-D315 MFL68520421 (1.0)

LG-D315 MFL68520421 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Základní příručka Krátka príručka

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Základní příručka Krátka príručka HP Photosmart Premium Fax C309 series Základní příručka Krátka príručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna

More information

2 Copyright 2014 Acomp s.r.o.

2 Copyright 2014 Acomp s.r.o. OBSAH CZ KAPITOLA 1 ZAČÍNÁME... 3 REGISTRACE VAŠEHO KINDLE... 3 OVLÁDÁNÍ KINDLE... 3 FUNKCE DISPLEJE... 4 OBRAZOVKOVÁ KLÁVESNICE... 4 DOTYKOVÉ ZÓNY... 4 LIŠTA MENU A NASTAVENÍ... 5 INDIKACE STAVU... 6

More information

Návod k telefonu CPA Halo 12

Návod k telefonu CPA Halo 12 SK CZ NÁVOD Návod k telefonu CPA Halo 12 CZ OBSAH Obsah... 3 Popis ovládacích prvků telefonu... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 ZAČÍNÁME...10 Vložení/Vyjmutí baterie...10 Vložení/Vyjmutí SIM karty...11 Vložení/Vyjmutí

More information

Obsah. Řešení potíží. Úvod k této příručce... 7. Řešení potíží...10

Obsah. Řešení potíží. Úvod k této příručce... 7. Řešení potíží...10 Důležité S počítačem nejsou dodávány žádné disky pro obnovení, proto je vytvořte ihned po připravení počítače k používání. Pokyny k vytvoření disků pro obnovení najdete v části Vytvoření vlastních disků

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera

DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera DC180HD Návod k použití Návod na použitie User Manual SPortovní outdoorová kamera ŠPORTOVÁ outdoorová kamera outdoor Sports Camera Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Příslušenství... 4 Představení rozhraní...

More information

LG-E460. Uživatelská příručka Návod na používanie SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E460. Uživatelská příručka Návod na používanie SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázkys

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

LG-H410 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H410 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

LG-E455. Uživatelská příručka Návod na používanie SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E455. Uživatelská příručka Návod na používanie SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázkys

More information

LG-V500. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-V500. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázkys

More information

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

LG-D686 MFL68043741 (1.0)

LG-D686 MFL68043741 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte,

More information

LG-H735 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H735 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Bluetooth QD ID B013949. HB620T_Open_Czech_Cover_1.0_07072 2 2008.7.9 6:36:35 PM

Bluetooth QD ID B013949. HB620T_Open_Czech_Cover_1.0_07072 2 2008.7.9 6:36:35 PM HB620T Uživatelská příručka www.lgmobile.com MMBB0279359(1.0) W ELECTRONICS INC. HB620T C E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H HB620T_Open_Czech_Cover_1.0_07071 1 2008.7.9 6:36:35 PM Bluetooth QD ID B013949

More information

MP4 přehrávač MP4 prehrávač MP4 player MXM201FM GLIDER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

MP4 přehrávač MP4 prehrávač MP4 player MXM201FM GLIDER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP4 přehrávač MP4 prehrávač MP4 player MXM201FM GLIDER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP4 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

LG-E410I. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E410I. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázkys

More information

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL CZ SK EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR Mul CAN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CAN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CAN BUS

More information

LG-P760 MFL67725615 (1.1)

LG-P760 MFL67725615 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information