Statistička izvješća Statistical Reports ISSN Zagreb, 2011.

Size: px
Start display at page:

Download "Statistička izvješća Statistical Reports ISSN 1333 1876. Zagreb, 2011."

Transcription

1

2

3 1441 Popis stanovništva, kućanstava i stanova Prvi rezultati po naseljima Census of Population, and Dwellings 2011, First Results by Settlements 1 Statistička izvješća Statistical Reports ISSN Zagreb, 2011.

4 Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0) Elektronička pošta/ Internetske stranice/ Web site: Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač. Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General Priredile: Prepared by: Redaktorica: Sub-editor: Ivana Buršić, Ivana Lasan, Grozdana Stolnik, Vlasta Miler, Ksenija Miloš, Jadranka Škrebenc Dubravka Rogić-Hadžalić Kompjutorska obrada podataka: Computer Data Processing: Ana Delić-Sraga, Krešimir Magjer Urednica: Editor-in-Chief: Ljiljana Ostroški Lektorica: Language Editor: Anđa Matić Prevoditeljica i lektorica za engleski jezik: Translator and Language Editor for the English Language: Gordana Štampar Tehnička urednica: Technical Editor: Grafička priprema: Graphic Design: Ankica Bajzek Đurđa Mić Omot: Cover: Vlado Bartolić Statistička izvješća Statistical Reports ISSN MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR. USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE Tiskano u primjeraka. Printed in copies Obavijesti daje Odjel informacija. Information is available at the Information Department. Telefon/ Phone: +385 (0) , , Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0) , Elektronička pošta/

5 SADRŽAJ CONTENTS PREDGOVOR FOREWORD... 5 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENUSUS FIRST RESULTS, BY STATISTICAL SPATIAL UNITS AT LEVEL 2 AND COUNTIES POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PO NASELJIMA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENSUS FIRST RESULTS, BY SETTLEMENTS POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PO GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA ZAGREBA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENSUS FIRST RESULTS, BY DISTRICTS OF CITY OF ZAGREB KAZALO NASELJA INDEX OF SETTLEMENTS BIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAPHY STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 3

6 KRATICE ABBREVIATIONS i sl. i slično etc. and so on (from Latin: et cetera) NN Narodne novine NN Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia npr. na primjer tj. to jest 4 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

7 PREDGOVOR FOREWORD Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: Popis) proveden je od 1. do 28. travnja na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj godine (NN, br. 92/10.) (u nastavku teksta: Zakon). U pripremi Popisa primijenjene su Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova godine, kojima je cilj pružanje smjernica zemljama u planiranju i provođenju popisa stanovništva i stanova, olakšavanje regionalne usporedivosti podataka preko osnovnih grupa popisnih obilježja te usklađivanje definicija i klasifikacija. S obzirom na to da je Republika Hrvatska zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, Popis je u pogledu definicija i klasifikacija potpuno usklađen s Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova te Uredbom (EZ) br. 1201/2009 kojom se provodi Uredba br. 763/2008 u pogledu tehničkih specifikacija obilježja te razine prikazivanja obilježja. Državni zavod za statistiku bio je nositelj pripreme, organizacije i provedbe Popisa. Za popisivanje određenih kategorija stanovništva (članci 25. do 28. Zakona) bili su nadležni Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa, dok je za pripremu tehničke dokumentacije bila zadužena Državna geodetska uprava. U svim županijama i Gradu Zagrebu osnovana su županijska popisna povjerenstva odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba, a unutar njih i popisna povjerenstva ispostava za područje gradova, općina odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba. Kao najniže organizacijske jedinice Popisa za područje dijela grada ili općine odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba bili su osnovani popisni centri. U Popisu je sudjelovalo oko sudionika, a od toga oko popisivača i oko kontrolora. Prvi rezultati Popisa dobiveni su neposrednim zbrajanjem jedinica popisa (osoba, kućanstava i stanova) na najnižoj prostornoj jedinici, tj. popisnom krugu. Rezultati na razini popisnoga kruga koje je izradio svaki popisivač agregirani su zatim na višim prostornim jedinicama, tj. za naselje, gradove/općine, županije i Grad Zagreb te za Republiku Hrvatsku. Prvi rezultati Popisa sadrže podatke o m broju popisanih osoba te m broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, prostornih jedinica za statistiku 2. razine, županija, gradova/općina i naselja. Podaci Popisa nisu neposredno usporedivi s podacima Popisa budući da je statistička definicija g stanovništva, korištena u Popisu 2011., dijelom izmijenjena u skladu s međunarodnim standardima. The Census of Population, and Dwellings 2011 (hereinafter referred to as: Census) was carried out in the Republic of Croatia from 1 to 28 April 2011 on the basis of the Act on the Census of Population, and Dwellings in the Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10) (hereinafter referred to as: Act). The Census was prepared according to the Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing. The aim of the Recommendations is to provide guidelines to countries in the planning and implementation of the census of population and housing, to facilitate the regional comparability of data by using the core sets of census topics and to harmonise definitions and classifications. Since the Republic of Croatia is a candidate for the membership in the European Union, the Census is, in terms of definitions and classifications, fully harmonised with the Regulation (EC) No. 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses and the Regulation (EC) No. 1201/2009 implementing Regulation (EC) No 763/2008 as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns. The Croatian Bureau of Statistics was in charge of the preparation, organisation and implementation of the Census. The Ministry of Foreign Affairs and European Integration, the Ministry of Interior, the Ministry of Defence and the Ministry of Justice were in charge of the enumeration of specific categories of population (Articles of the Act), while the State Geodetic Administration was in charge of the technical documentation. In all counties and in the City of Zagreb there were county census committees and the Census Committee of the City of Zagreb established. Also, established were branch census committees for the areas of towns and municipalities, that is, for the areas of districts of the City of Zagreb. Finally, as the lowest organisation units of the Census, established were census centres for areas of town or municipality sections and town districts of the City of Zagreb respectfully. About participated in the implementation of the Census, out of which there were about enumerators and about controllers. The First Results of the Census were obtained by a direct summing up of census units (, households and dwellings) at the lowest spatial unit level, that is, at the level of an enumeration area. The results at the enumeration area level, created by each enumerator, were then aggregated at the level of higher spatial units, that is, for settlements, towns/municipalities, counties and the City of Zagreb as well as for the whole of the Republic of Croatia. The First Results of the 2011 Census contain data on the total number as well as on the total number of population, households and housing units at the level of the Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2, counties, towns/municipalities and settlements. The 2011 Census data are not directly comparable to the 2001 Census data because, in the meantime, a statistical definition of the total population was partly changed according to the international standards. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 5

8 Prvi rezultati još su podložni promjenama jer u idućem razdoblju slijedi detaljna obrada podataka. Konačni rezultati Popisa bit će poznati po završetku obrade podataka i objavit će se prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku. Popis je uspješno i na vrijeme proveden, a veliko iskustvo i stručnost statističara Državnog zavoda za statistiku u pripremi, organizaciji i provedbi statističkih istraživanja i ovaj je put bilo od posebne važnosti. Posebno zahvaljujem građanima Republike Hrvatske koji su svojom odgovornom suradnjom i izvrsnim odazivom najviše pridonijeli provođenju ovako velikog i sveobuhvatnoga statističkog istraživanja kao što je popis stanovništva. Također zahvaljujem svim sudionicima Popisa: popisivačima, kontrolorima, instruktorima, koordinatorima, voditeljima popisnih centara, članovima županijskih popisnih povjerenstava i popisnih povjerenstava ispostava te svima ostalima koji su, na bilo koji način, sudjelovali u Popisu. At this point, the First Results may still be a subject of change since a detailed data processing is still to come. Final results of the Census will be made known after the data processing is completed and will be released according to the publishing programmes and calendars of statistical data issues of the Croatian Bureau of Statistics. The Census was carried out successfully and on time. Even this time, a great experience and expertise of the statisticians of the Croatian Bureau of Statistics in the preparation, organisation and implementation of statistical surveys were exceptionally important. I would like to express my special gratitude to the citizens of the Republic of Croatia, who mostly contributed, with their responsibility in co-operation and their exceptional response, to the realisation of such a huge and comprehensive statistical survey as the population census. I would also like to express my gratitude to all who participated in the Census: enumerators, controllers, instructors, co-ordinators, supervisors of census centres, members of county and branch census committees and to others who in any way participated in the Census. ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač Dr. Ivan Kovač, Ph.D. Director General Zagreb, lipanj Zagreb, June STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

9 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Što je Popis? Popis je statističko istraživanje kojim se u redovitim intervalima (najčešće svake desete godine) provodi službeno prebrojavanje stanovništva, kućanstava i stanova na teritoriju neke zemlje. Prikupljaju se osnovne informacije o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva. Također, popisom se dobivaju podaci o kućanstvima i obiteljima, kao i podaci o stanovima te njihovoj veličini i opremljenosti kao osnovici za analizu stambene situacije i standarda stanovanja. Podaci popisa nužni su za provođenje raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika te znanstvenih istraživanja. S obzirom na brojnost jedinica koje je potrebno popisati te broj i raznovrsnost modaliteta odgovora, Popis je najsloženije statističko istraživanje koje zahtijeva velika financijska sredstva i posebnu organizaciju (izvan okvira redovitih statističkih istraživanja). Popis uključuje prikupljanje podataka na terenu, obradu podataka, agregiranje individualnih podataka, vrednovanje podataka te diseminaciju i analizu podataka. NOTES ON METHODOLOGY What is Census? Census is a statistical survey carried out at regular intervals (most often every ten years) for the purpose of official enumeration of the population, households and dwellings on the territory of a country, collecting basic data on demographic, ethnic, educational, economic, migration and other characteristics of population. In addition, the census provides data on households and families as well as on dwellings, their size and installations in them, which is further used as a base for the analysis of the housing situation and the housing standard. Census data are necessary for implementing various economic and social development policies or scientific research. Considering the numerosity of units to be enumerated as well as the number and variability of response modalities, the Census is the most comprehensive statistical survey that requires huge financial means and special organisation (outside the framework of regular statistical surveys). The Census includes the process of collection of data in the field, data processing, aggregating of individual data, evaluation, dissemination and analysis of data. Vrijeme popisivanja i kritični trenutak Popisa Popis se provodio od 1. do 28. travnja prema stanju na dan 31. ožujka u sata, što se smatra kritičnim trenutkom popisa. Taj je trenutak potrebno odrediti zbog promjena koje se događaju jedinicama popisa. Npr. ako se dijete rodilo 1. travnja, ono nije bilo popisano unatoč tome što je bilo prisutno u kućanstvu kad je popisivač vršio popisivanje. Suprotno tomu, ako je osoba umrla npr. 2. travnja, popisivač ju je popisao prema izjavi ukućana iako je osoba već bila mrtva kad je popisivač došao u kućanstvo. Enumeration period and census moment In the Republic of Croatia, the Census took place between 1 and 28 April 2011 according to the situation as on 31 March 2011 at midnight, which shall be deemed the census moment. It is necessary to determine this moment because of changes that affect Census units. For example, if a child was born on 1 April, it has not been enumerated despite of the fact it was present in the household when the enumerator carried out enumeration in that household. On the other hand, if a person died on 2 April, the enumerator enumerated that person according to the information by household members, regardless of the fact that the person had already been dead by the time the enumerator visited the household. Zakonska osnova provođenja Popisa Popis proveo se na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj godine (NN, br. 92/10.), kojim se uređuju sadržaj, priprema, organizacija i provedba Popisa, obveze državnih i drugih tijela uključenih u Popis, vrijeme popisivanja, obrada, čuvanje i objavljivanje rezultata te način osiguravanja sredstava za Popis. Legal basis for the implementation of the Census The 2011 Census was implemented on the basis of the Act on the Census of Population, and Dwellings in the Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10), which regulates the content, preparation, organisation and implementation of the Census, obligations of state and other bodies included in the Census, enumeration period, processing, keeping and releasing of results and the way of providing finances for the Census. Teritorijalni ustroj Prema članku 21. Zakona, Popis je proveden na temelju službenih podataka iz Registra prostornih jedinica koje je priredila Državna geodetska uprava. Republika Hrvatska je prema stanju na dan 31. ožujka imala 21 županiju (uključujući i Grad Zagreb), 127 gradova, 429 općina te naselja. Territorial constitution In line with Article 21 of the Act, the Census has been carried out on the basis of official data from the Register of Spatial Units, which were provided by the State Geodetic Administration. According to the situation as on 31 March 2011, the Republic of Croatia had 21 counties (including the City of Zagreb), 127 towns, 429 municipalities and settlements. Metoda Popisa Popis provodio se tradicionalnom metodom, tj. intervjuom "licem u lice", a popisivanje se obavljalo na popisnim obrascima: Popisnici (obrazac P-1) i Upitniku za kućanstvo i stan (obrazac P-2). Svaki je popisivač bio dužan popisati određeno područje, tj. popisni krug, u kojem je trebao popisati sve jedinice popisa. Method of implementation of the Census The 2011 Census was carried out by using a traditional method, that is, by using face-to-face interviews carried out by interviewers and using the following specially designed forms: the Personal Questionnaire (P-1 form) and the Household and Dwelling Questionnaire (P-2 form). Each enumerator was obliged to enumerate a certain enumeration area in which he/she had to enumerate all census units. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 7

10 Jedinice Popisa U skladu sa Zakonom, Popis je obuhvatio tri jedinice: stanovništvo, kućanstva te stanove i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali su se u vrijeme Popisa koristile za stanovanje. stanovništvo (osobe) Popisom su se popisivale osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to nalaze li se u vrijeme Popisa u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te osobe koje u kritičnom trenutku Popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj. kućanstva Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.) odnosno osoba koja u naselju popisa živi sama i nema kućanstvo u drugom naselju Republike Hrvatske ili inozemstvu (samačko kućanstvo). Kućanstvom se smatra i tzv. institucionalno kućanstvo, tj. kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, objektima vojske, policije, pravosuđa, kampovima za smještaj izbjeglica i prognanika i sl. stanovi i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali se u kritičnom trenutku Popisa koriste za stanovanje Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija i ima svoj poseban ulaz. Popisom su se obuhvatile i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali su se u kritičnom trenutku Popisa koristile za stanovanje. Census units In line with the Act, the Census included three units: population, households and dwellings and other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the census moment. population () The Census enumerated who are citizens of the Republic of Croatia, foreign citizens and stateless resident in the Republic of Croatia, regardless of the fact whether at the time of the Census they were located in the Republic of Croatia or abroad, as well as who, at the Census moment, temporarily resided in the Republic of Croatia. households Household is any family or other nucleus of residing and living together, who share their income to cover the basic costs of living (accommodation, food and so forth), or each person who lives alone in a census settlement and does not have a household in another settlement in the Republic of Croatia or abroad (one-person household). Household also means the so-called institutional household, that is, any household consisting of living in institutions for the permanent accommodation of children and adults, in hospitals for the permanent accommodation of the terminally ill, convents, military premises, police premises, judicial premises, refugee camps, camps for displaced and so forth. dwellings and other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the Census moment Dwelling is a construction unit intended for habitation, consisting of one or more rooms with or without auxiliary rooms (kitchen, pantry, hallway, bathroom, toilet, etc.) and having a separate entrance. In addition, the Census comprised other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the Census moment. Povjerljivost podataka Popisa Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva zaštitu i povjerljivost individualnih podataka. Individualne podatke građana koje su doznali tijekom popisivanja ili će ih doznati tijekom obrade podataka u Državnom zavodu za statistiku sudionici Popisa moraju trajno čuvati kao službenu tajnu. Podaci Popisa koriste se isključivo za statističke svrhe i prikazuju se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja. Zaštita individualnih podataka jamči se Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj godine (NN, br. 92/10.), Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03.). Confidentiality of census data One of the basic principles of the official statistics implies the protection and confidentiality of individual data. The Census participants are obliged to permanently keep as official secret all individual data on citizens that they learned during the enumeration or will learn during the data processing in the Croatian Bureau of Statistics. Individual data collected in the Census may only be used for statistical purposes and will be expressed strictly in an aggregate form at the levels of the Republic of Croatia, counties, towns/municipalities and settlements. The protection and confidentiality of individual data is guaranteed by the Act on the Census of Population, and Dwellings in the Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10), the Official Statistics Act (NN, Nos. 103/03 and 75/09) and the Act on Personal Data Protection (NN, No. 103/03). Međunarodni statistički standardi korišteni u Popisu Popis usklađen je s međunarodnim standardima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu i stanovima te propisuju definicije koje su zemlje obvezne primijeniti u svojim popisima kako bi se osigurala međunarodna usporedivost podataka, od kojih su najvažniji: Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova godine, pripremljene u suradnji s Ekonomskom komisijom UN-a za Europu i Statističkim uredom Europske unije Eurostatom International statistical standards used in the 2011 Census The 2011 Census is harmonised with international standards that define the joint rules for the collection of data on population and housing and prescribe definitions that countries are obliged to apply in their censuses in order to provide the international comparability of data. The most important of them are the following: the Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), New York and Geneva, STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

11 Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova Uredba (EZ) br. 1201/2009 koja implementira Uredbu 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihova raščlanjivanja Načela i preporuke Ujedinjenih naroda za popise stanovništva i stanova the Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses the Commission Regulation (EC) No 1201/2009 of 30 November 2009 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and their breakdowns the Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 2, United Nations, New York, PRVI REZULTATI U skladu s člankom 37. Zakona o Popisu, Državni zavod za statistiku obvezan je objaviti prve rezultate Popisa do 30. lipnja Prvi, tj. preliminarni rezultati Popisa izrađuju se neposredno nakon završetka Popisa kako bi se zadovoljio interes stručne i šire javnosti za osnovnim podacima o broju stanovnika, kućanstava i stanova. Prvi rezultati okvirni su podaci o broju i teritorijalnom rasporedu popisnih jedinica (osoba, kućanstava i stanova). Oni su sadržajem ograničeni, a dobiveni su zbrajanjem prvih rezultata koje su na obrascu P-3 (Kontrolnik) načinili popisivači za područje (popisni krug) koje su popisivali. Rezultati na razini popisnoga kruga zatim su zbrajani na višim teritorijalnim jedinicama, tj. za naselje, gradove/općine, županije i Grad Zagreb te za Republiku Hrvatsku. Prvi rezultati još su podložni promjenama, a konačni će se podaci Popisa dobiti tek nakon završetka obrade podataka u kojoj će svaki popisni obrazac biti podvrgnut brojnim kontrolama. FIRST RESULTS In line with Article 37 of the Act on the Census of Population, and Dwellings, the Croatian Bureau of Statistics is obliged to release the first results by 30 June The first, that is, preliminary results of the Census are prepared immediately after the Census is finished in order to meet the interests of experts and broader public for basic data on the number of population, households and dwellings. First results are broad data on the number and territorial dispersion of census units (, households and dwellings). They are limited in their content and were obtained by summing up of first results got on the P-3 form (Control Sheet) by enumerators for the enumeration area they were in charge of. The results at the enumeration area level were then summed up at the higher territorial units, that is, at the level of settlements, towns/municipalities, counties and the City of Zagreb and, at the end, at the level of the Republic of Croatia. The first results are still a subject to changes, while the final results of the 2011 Census will be done only after the data processing is finished, in which each questionnaire will be put to numerous controls. Objašnjenja uz tablice U tablici 1. iskazani su prvi rezultati Popisa za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine te za županije i Grad Zagreb. U tablici 2. iskazani su, u okviru svake županije, prvi rezultati za gradove/općine i njima pripadajuća naselja, dok su podaci za Grad Zagreb prikazani samo po naseljima. U tablici 3. iskazani su prvi rezultati za gradske četvrti Grada Zagreba. Popisivanje je trajalo od 1. do 28. travnja 2011., kada su popisivači obilazili teren i popisivali sve jedinice Popisa. Međutim, pojedine osobe ili cijela kućanstva, iz određenih se razloga tada nisu popisali pa su se oni još nekoliko dana nakon službenog završetka Popisa popisivali u popisnim centrima odnosno popisnim ispostavama. Podaci za sve naknadno popisane jedinice popisa (osobe, kućanstva i stanove) iskazani su zasebno na kraju svakoga grada/općine. Tijekom obrade podataka sve naknadno popisane jedinice bit će uključene u popisni krug prema njihovoj adresi. Explanations of tables Table 1 presents the first results of the Census for the Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2, counties and the City of Zagreb. Table 2 presents, within each county, the first results for towns/municipalities and settlements appurtenant to them, while data for the City of Zagreb are presented only by settlements. Table 3 presents the first results for the districts of the City of Zagreb. The enumeration was carried out from 1 till 28 April 2011, when the enumerators went out into the field and enumerated all census units. However, individual or whole households were not enumerated at that time for various reasons, so they had to check in and be enumerated in census centres or branch census committees during additional several days after the Census had been officially completed. Data on all census units (, households and dwellings) that were enumerated with delay are presented separately below the data of each town/municipality. During the data processing, all units enumerated with delay will be included in the enumeration area according to their address. (stupac 1) Podatak o broju popisanih osoba odnosi se na sve osobe koje su popisane Popisom, dakle osobe za koje je ispunjena popisnica (obrazac P-1). number (column 1) The information on the total number refers to all enumerated in the Census, that is, to for whom the Personal Questionnaire (P-1 form) was duly filled in. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 9

12 Moglo se desiti da je ista osoba u prvim rezultatima prikazana dvaput, tj. u jednom je naselju popisana kao stalni stanovnik, a u drugome kao privremeno prisutna osoba (npr. studenti). Ta će dvostrukost biti eliminirana u konačnim rezultatima nakon obrade podataka. It could had happened that the same person was presented twice in the first results, that is, in one settlement enumerated as a resident and in the other one as a temporary present person (e.g. students). This duplicity will be eliminated in the final results after the data processing is over. (stupac 2) Treba razlikovati broj popisanih osoba (stupac 1) od g broja stanovnika, tj. broja osoba koje prema statističkoj definiciji ulaze u stanovništvo naselja popisa, odnosno Republike Hrvatske (stupac 2). U Popisu 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje g stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja (place of usual residence). Prema tom konceptu ukupnim stanovništvom naselja Popisa odnosno zemlje smatraju se sve osobe koje u tom naselju odnosno zemlji imaju svoje uobičajeno mjesto stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto gdje osoba provodi većinu svoga dnevnog vremena bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan treba obuhvatiti: osobe koje uoči kritičnog trenutka Popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka Popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana. Dakle, razdoblje od jedne godine i dulje te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz g stanovništva zemlje odnosno naselja Popisa. U skladu s međunarodnim statističkim standardima, članak 15. Zakona određuje kategorije osoba koje neće biti uključene u ukupan Republike Hrvatske. To su: osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište, a u kritičnom trenutku Popisa odsutne su dulje od jedne godine ili namjeravaju biti odsutne dulje od jedne godine, a u Republiku Hrvatsku ne dolaze tjedno. Iznimka su diplomatsko i vojno osoblje Republike Hrvatske zajedno s članovima njihovih obitelji, bez obzira na trajanje odsutnosti u inozemstvu osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju boravište kraće od jedne godine i ne namjeravaju ostati u Republici Hrvatskoj dulje od jedne godine studenti koji studiraju u inozemstvu bez obzira na učestalost dolaska u Republiku Hrvatsku, s iznimkom studenata koji svakodnevno prelaze granicu. Radi što jednostavnijeg dobivanja g broja stanovnika, pri izračunu prvih rezultata nisu uzeti u obzir neki parametri za definiranje g stanovništva koji će biti uzeti u obzir pri izradi konačnih rezultata Popisa. To je u prvom redu namjera odsutnosti iz naselja popisa, odnosno namjera prisutnosti u naselju popisa (izražena u godinama odnosno mjesecima). Također, u ukupan u prvim rezultatima nije uključeno diplomatsko osoblje Republike Hrvatske i članovi njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu odsutni iz zemlje dulje od jedne godine, a vraćaju se rjeđe. Oni će u konačnim rezultatima biti uključeni u ukupan bez obzira na duljinu boravka u inozemstvu. population (column 2) One has to distinguish between the total number (column 1) and the total population, that is, the number of who are, according to the statistical definition, included in the total population of the census settlement or the Republic of Croatia respectively (column 2). In the 2011 Census, according to the international statistical standards, the concept of usual residence is used in defining of the total population. According to this concept, the total population of the census settlement, or a country respectively, consists of all whose place of usual residence is located in that settlement or country. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a shortterm absence from it (e.g. due to going to vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population should include the following : those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year. Therefore, the period of one year or longer and the intention of presence/absence of at least one year are the basic criteria for the inclusion or exclusion of in/from the total population of the country, that is, the census settlements. In line with the international statistical standards, Article 15 of the Act defines categories of who will not be included in the total population of the Republic of Croatia. These are the following: resident in the Republic of Croatia, but who were at the census moment absent from it for more than a year or intended to be absent for more than a year and did not come to the Republic of Croatia on the weekly basis. Exception is diplomatic and military personnel of the Republic of Croatia including members of their families, irrespective of the duration of their absence abroad, temporarily resident in the Republic of Croatia for less than a year and who did not intend to stay in the Republic of Croatia for more than a year, students who studied abroad, irrespective of the frequency of their coming to the Republic of Croatia, with the exception of students who crossed the border on the daily basis. In order to obtain the total population in the simplest way possible, certain parameters for the defining of the total population were excluded from the process of the calculation of the first results, but they will be taken into account in the process of the calculation of the final results of the Census. In the first place, it included the intention of the absence from the census settlement and the intention of the presence in the census settlement respectively (expressed in years or in months). Also, in the first results, the total population did not include the diplomatic personnel of the Republic of Croatia and members of their families living with them abroad, who were absent from the country for more than a year and seldom coming to it. They will be included in the total population in the final results, irrespective of the duration of their residence abroad. 10 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

13 (stupci 3 i 4) U Popisu razlikujemo dva tipa kućanstva: privatno i institucionalno kućanstvo. Kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba za koje se izjavi da zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.), bez obzira na to borave li svi članovi u naselju gdje je kućanstvo nastanjeno ili neki od njih privremeno borave u drugom naselju Republike Hrvatske ili u inozemstvu, radi zaposlenja, školovanja ili su odsutni iz drugih razloga. Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja u naselju popisa živi sama, tzv. samačko kućanstvo, i koja nema svoje kućanstvo u nekome drugom naselju Republike Hrvatske ili u inozemstvu. Institucionalno kućanstvo jest kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive npr. u domovima umirovljenika, ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, kao i skupina veća od 10 osoba na trajnom smještaju u udomiteljskoj obitelji i slično. To su po pravilu kućanstva koja je osnovala pravna ili fizička osoba radi dugotrajnog udomljavanja i zbrinjavanja određene skupine ljudi. Podaci iskazani u stupcu 3 odnose se na ukupan broj kućanstava (privatnih i institucionalnih), dok su u stupcu 4 iskazani podaci koji se odnose samo na. (columns 3 and 4) Two types of households were present in the Census: private and institutional. Household is any family or other nucleus of who claimed to reside and live together and to share their income to cover the basic costs of living (accommodation, food and so forth), irrespective of whether all members reside in the settlement that was the place of usual residence of the household or some of them temporarily reside in another settlement in the Republic of Croatia or abroad for employment, education or other reasons. Household is also considered each person who lives alone in a census settlement and does not have a household in another settlement in the Republic of Croatia or abroad (one-person household). Institutional household is the one consisting of living in e.g. homes for the elderly, institutions for the permanent accommodation of children and adults, in hospitals for the permanent accommodation of the terminally ill, in convents as well as any group consisting of more than ten permanently accommodated in a foster family etc. The latter ones are usually households established by a legal entity or a natural person for a long-term placing and care of a particular group of people. Data presented in column 3 refer to the total number of households (private and institutional), while those presented in column 4 refer only to private households. (stupac 5) Podatak se odnosi na ukupan broj popisanih stambenih jedinica. Popisom su obuhvaćeni svi stanovi koji odgovaraju definiciji stana, kao i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali su se u kritičnom trenutku Popisa koristile za stanovanje Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice. Stanovi su se popisivali bez obzira na to jesu li se u kritičnom trenutku Popisa koristili samo za stanovanje, za stanovanje i obavljanje neke djelatnosti, samo za obavljanje djelatnosti, za stanovanje u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi, za odmor i rekreaciju, ili se radilo o privremeno nenastanjenim ili napuštenim, ali građevinski ispravnim stanovima. Popisom su se, po pravilu, obuhvatili samo završeni stanovi. Stan se smatra završenim ako su na njemu završeni svi predviđeni građevinski radovi, tako da je u cjelini osposobljen za stanovanje. Završen stan može se nalaziti i u zgradi koja nije u potpunosti završena. Popisom se iznimno obuhvatio i nezavršen stan, ako se kućanstvo koristilo njime za stanovanje u kritičnom trenutku Popisa. Popisom su obuhvaćeni i prostorije i objekti koji u građevinskom smislu nisu stanovi, ali su se u kritičnom trenutku Popisa koristili za stanovanje. To su mogli biti npr. nastanjen podrum, spremište, garaža, nastanjena poslovna prostorija (skladišna prostorija, uredska ili hotelska soba) te neki pokretni ili nepokretni objekt, npr. vagon, brod, šator, prikolica, straćara i slično. total (column 5) Data refer to the total number housing units. The Census covered all dwellings that match the definition of dwelling as well as other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the Census moment. Dwelling is a construction unit intended for housing purposes, consisting of one or more rooms with or without auxiliary rooms (kitchen, pantry, hallway, bathroom, toilet, etc.) and having a separate entrance directly from a hall, staircase, yard or street. Dwellings were enumerated irrespective of whether at the Census moment they were used either only for habitation, for habitation and running a business, only for running a business, for habitation during seasonal works in agriculture, for rest and recreation or they were temporarily non-occupied or abandoned dwellings that were functional in construction terms. As a rule, the Census included only completed dwellings. A dwelling is considered completed when all planned works in it have been completed, which made that dwelling functional for habitation as a whole. The completed dwelling may be located in a building that has not been completed yet. Exceptionally, the Census covered a non-completed dwelling if used by a household for habitation at the Census moment. The Census also covered premises and facilities that were not dwellings in construction terms but were used for habitation at the Census moment. This comprised, for example, an occupied basement, warehouse, garage, occupied business premise (warehouse, office or hotel room) as well as mobile or immobile facilities, for example a wagon, ship, tent, trailer, hut etc. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 11

14 Popis je obuhvatio i kolektivne stanove, tj. prostore koji se koriste za organizirani smještaj i stanovanje većih skupina ljudi (institucionalnih kućanstava ili privremeno prisutnih osoba). To su npr. domovi umirovljenika, domovi za zbrinjavanje djece i mladeži, ustanove za trajnu skrb i smještaj teško bolesnih osoba, samostani, studentski i đački domovi, zatvori, vojarne i slično. In addition, the Census coverd collective dwellings, that is, premises used for organised accommodation and habitation of larger groups of people (institutional households or temporarily present ). These are, for example, homes for the elderly, homes for placing of children and youths, institutions for the permanent accommodation of the terminally ill, students' or pupils' homes, prisons, military facilities etc. (stupac 6) Stanovi za jesu stambene jedinice koje odgovaraju definiciji stana, a koje su se u kritičnom trenutku Popisa koristile samo za stanovanje, za stanovanje i obavljanje djelatnosti ili su bile privremeno nenastanjene ili napuštene. dwellings for (column 6) are housing units that match the definition of a dwelling, which were at the Census moment used only for habitation, for habitation and running of a business or were temporarily unoccupied or abandoned. 12 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

15 1. POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENUSUS FIRST RESULTS, BY STATISTICAL SPATIAL UNITS AT LEVEL 2 AND COUNTIES popisane osobe number broj stanovnika population stalno stanovanje Republika Hrvatska Republic of Croatia Sjeverozapadna Hrvatska North-West Croatia Grad Zagreb City of Zagreb Zagrebačka županija County of Zagreb Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje Varaždinska županija County of Varaždin Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci Međimurska županija County of Međimurje Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska Central and East (Panonian) Croatia Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium Karlovačka županija County of Karlovac Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina Jadranska Hrvatska Adriatic Croatia Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar Ličko-senjska županija County of Lika-Senj Zadarska županija County of Zadar Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia Istarska županija County of Istria Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 13

16 number population Republika Hrvatska Republic of Croatia Sjeverozapadna Hrvatska North-West Croatia Grad Zagreb City of Zagreb Adamovec Belovar Blaguša Botinec Brebernica Brezovica Budenec Buzin Cerje Demerje Desprim Dobrodol Donji Čehi Donji Dragonožec Donji Trpuci Drenčec Drežnik Brezovički Dumovec Đurđekovec Gajec Glavnica Donja Glavnica Gornja Glavničica Goli Breg Goranec Gornji Čehi Gornji Dragonožec Gornji Trpuci Grančari Havidić Selo Horvati Hrašće Turopoljsko Hrvatski Leskovac Hudi Bitek Ivanja Reka Jesenovec Ježdovec Kašina Kašinska Sopnica Kučilovina Kućanec Kupinečki Kraljevec Lipnica Lučko Lužan Mala Mlaka Markovo Polje Moravče Odra STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

17 number population Odranski Obrež Paruževina Planina Donja Planina Gornja Popovec Prekvršje Prepuštovec Sesvete Soblinec Starjak Strmec Šašinovec Šimunčevec Veliko Polje Vuger Selo Vugrovec Donji Vugrovec Gornji Vurnovec Zadvorsko Zagreb Žerjavinec Naknadno popisani Zagrebačka županija County of Zagreb Gradovi Towns Dugo Selo Andrilovec Donje Dvorišće Dugo Selo Kopčevec Kozinščak Leprovica Lukarišće Mala Ostrna Prozorje Puhovo Velika Ostrna Naknadno popisani Ivanić-Grad Caginec Deanovec Derežani Graberje Ivanićko Greda Breška Ivanić-Grad Lepšić Lijevi Dubrovčak Opatinec Posavski Bregi Prečno STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 15

18 number population Prerovec Šemovec Breški Šumećani Tarno Topolje Trebovec Zaklepica Zelina Breška Naknadno popisani Jastrebarsko Belčići Brebrovac Brezari Breznik Plešivički Bukovac Svetojanski Celine Crna Mlaka Cvetković Čabdin Čeglje Črnilovec Dolanjski Jarak Domagović Donja Reka Donji Desinec Draga Svetojanska Dragovanščak Goljak Gorica Svetojanska Gornja Kupčina Gornja Reka Gornji Desinec Grabarak Gračac Slavetićki Guci Draganički Hrastje Plešivičko Hrašća Ivančići Izimje Jastrebarsko Jurjevčani Kupeć Dol Lanišće Lokošin Dol Malunje Miladini Novaki Petrovinski Orešje Okićko Paljugi Pavlovčani Pesak Petrovina Plešivica Prhoć Prilipje Prodin Dol Rastoki STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

19 number population Redovje Slavetić Srednjak Stankovo Špigelski Breg Tihočaj Toplice Vlaškovec Volavje Vranov Dol Vukšin Šipak Zdihovo Naknadno popisani Samobor Beder Bobovica Braslovje Bratelji Bregana Breganica Brezovac Žumberački Budinjak Bukovje Podvrško Celine Samoborske Cerje Samoborsko Cerovica Dane Dolec Podokićki Domaslovec Draganje Selo Dragonoš Drežnik Podokićki Dubrava Samoborska Falašćak Farkaševec Samoborski Galgovo Golubići Gornja Vas Gradna Grdanjci Gregurić Breg Hrastina Samoborska Jarušje Javorek Kladje Klake Klokočevec Samoborski Konšćica Kostanjevec Podvrški Kotari Kravljak Lug Samoborski Mala Jazbina Mala Rakovica Mali Lipovec Manja Vas Medsave STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 17

20 number population Molvice Noršić Selo Novo Selo Žumberačko Osredek Žumberački Osunja Otruševec Pavučnjak Petkov Breg Podgrađe Podokićko Podvrh Poklek Prekrižje Plešivičko Rakov Potok Rude Samobor Samoborski Otok Savršćak Selce Žumberačko Sječevac Slani Dol Slapnica Slavagora Smerovišće Stojdraga Sveti Martin pod Okićem Šimraki Šipački Breg Tisovac Žumberački Velika Jazbina Velika Rakovica Veliki Lipovec Višnjevec Podvrški Vratnik Samoborski Vrbovec Samoborski Vrhovčak Naknadno popisani Sveta Nedelja Bestovje Brezje Jagnjić Dol Kalinovica Kerestinec Mala Gorica Novaki Orešje Rakitje Srebrnjak Strmec Sveta Nedelja Svetonedeljski Breg Žitarka Naknadno popisani Sveti Ivan Zelina Banje Selo STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

ISSN 1330-3678 56. godi{te

ISSN 1330-3678 56. godi{te ISSN 1330-3678 56. godi{te Nakladnik REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE Odjel za statistiku Za nakladnika IVICA FANJEK, dipl. ing. arh. Molimo korisnike Ljetopisa da prilikom

More information

No Data No Progress. Country Findings. Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion 2005 2015. No Data.

No Data No Progress. Country Findings. Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion 2005 2015. No Data. No Data No Progress Country Findings Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion 2005 2015 PRIMARY EDUCATION COMPLETION RATE Country Year Roma Albania Bosnia and Herzegovina

More information

LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION

LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT Publishing Number: 6 APRIL

More information

Comparative unemployment rates also

Comparative unemployment rates also International unemployment rates: how comparable are they? Adjusted to U.S. concepts, the Canadian unemployment rate is reduced by 1 percentage point; effects of adjustments on European unemployment rates

More information

Practical guide: The legislation that applies to workers in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland.

Practical guide: The legislation that applies to workers in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland. November 2012 2/40 Table of Content INTRODUCTION 5 Why do we need this guide? 5 The rules at a glance 5 PART I: POSTING OF WORKERS 6 1. Which social security system is applicable for employees temporarily

More information

60 YEARS OF NATIONAL STATISTICS IN SLOVENIA. Authors: Irena Kri`man Avgu{tina Kuhar de Domizio Andreja Mo`e Genovefa Ru`i} Boris Tka~ik Irena Tr{inar

60 YEARS OF NATIONAL STATISTICS IN SLOVENIA. Authors: Irena Kri`man Avgu{tina Kuhar de Domizio Andreja Mo`e Genovefa Ru`i} Boris Tka~ik Irena Tr{inar Authors: Irena Kri`man Avgu{tina Kuhar de Domizio Andreja Mo`e Genovefa Ru`i} Boris Tka~ik Irena Tr{inar In co-operation with: Jure Hribar, Jure Jakopi~, Majda Kmet, Milivoja [ircelj, Metka Zaletel, Magdalena

More information

FRAMEWORK FOR A SET OF E GOVERNMENT CORE INDICATORS

FRAMEWORK FOR A SET OF E GOVERNMENT CORE INDICATORS FRAMEWORK FOR A SET OF E GOVERNMENT CORE INDICATORS December 2011 ESCWA Preface Globally comparative e government indicators can assist users to understand the status of e government, both nationally and

More information

Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document

Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Inclusion DG Analysis, Evaluation, External Relations Impact Assessment, Evaluation Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European

More information

Internal Regulations Part 3. Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives Part 2:2011, modified)

Internal Regulations Part 3. Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives Part 2:2011, modified) Internal Regulations Part 3 Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives Part 2:2011, modified) June 2015 European Committee for Standardization Tel: +32 2 550 08

More information

Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and Reduce Them

Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and Reduce Them Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and Reduce Them The 2007 Federal Government Report on the Use of the Standard Cost Model Administrative Costs: The Effort to Identify, Measure and

More information

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CPT/Inf/C (2002) 1 English European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading

More information

THE PLAIN LANGUAGE VERSION OF THE PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION

THE PLAIN LANGUAGE VERSION OF THE PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION THE PLAIN LANGUAGE VERSION OF THE PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT CONTENTS Part 1: Introduction What is the Act trying to achieve? Who does the Act apply to? Part 2: Provisions in the Act relating

More information

Official Journal of the European Union. (Acts whose publication is obligatory)

Official Journal of the European Union. (Acts whose publication is obligatory) 27.12.2006 L 378/1 I (Acts whose publication is obligatory) REGULATION (EC) No 1901/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending

More information

How to present a project A guide for NGOs and individuals who want to draw up and present their projects to international organisations

How to present a project A guide for NGOs and individuals who want to draw up and present their projects to international organisations How to present a project A guide for NGOs and individuals who want to draw up and present their projects to international organisations Coordinating Committee for International Voluntary Service This document

More information

Your Family s Special Education Rights

Your Family s Special Education Rights VIRGINIA DEPARTMENT OF EDUCATION DIVISION OF SPECIAL EDUCATION AND STUDENT SERVICES Your Family s Special Education Rights VIRGINIA PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE SPECIAL EDUCATION PROCEDURAL SAFEGUARDS

More information

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE. Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations;

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE. Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; Page 117 AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE Members, Having regard to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations; Desiring to further the objectives of GATT 1994; Recognizing the important

More information

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012)

European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012) European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (2012) European Implementation Assessment IN-DEPTH ANALYSIS European Parliamentary Research Service Author: Jan Tymowski Ex-Post Impact

More information

ISO/IEC Directives Part 2

ISO/IEC Directives Part 2 ISO/IEC DIR 2 ISO/IEC Directives Part 2 Edition 6.0 2011-04 Rules for the structure and drafting of International Standards ISO/IEC DIR 2:2011(E) THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED Copyright 2011

More information

Bulgaria. As a Country of Asylum. UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria. Bulgaria. Slovakia. Ukraine. Moldova.

Bulgaria. As a Country of Asylum. UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria. Bulgaria. Slovakia. Ukraine. Moldova. Slovakia Ukraine Hungary Bulgaria As a Country of Asylum Moldova Romania Serbia Kosovo (UNSCR 1244) Bulgaria The former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey Albania Greece UNHCR Observations on the Current

More information

Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended

Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended by Act No. 60/1993 Coll., Act No. 15/1998 Coll., Act No. 442/2000

More information

THE BUILD-FOR-ALL REFERENCE MANUAL

THE BUILD-FOR-ALL REFERENCE MANUAL THE BUILD-FOR-ALL REFERENCE MANUAL Good intentions are not enough The Build-for-All Reference Manual aims to provide assistance for the inclusion of accessibility criteria in public calls for tender under

More information

THE MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON THE EDUCATION RIGHTS OF CHILDREN AND YOUTH IN HOMELESS SITUATIONS 1 (updated 11/09) Contents

THE MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON THE EDUCATION RIGHTS OF CHILDREN AND YOUTH IN HOMELESS SITUATIONS 1 (updated 11/09) Contents National Association for the Education of Homeless Children and Youth National Law Center on Homelessness & Poverty P.O. Box 26274 1411 K Street, NW; Suite 1400 Minneapolis, MN 55426 Washington, DC 20005

More information

Youth in Action. Programme guide

Youth in Action. Programme guide Youth in Action Programme guide Valid as of 1 January 2013 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION...1 PART A - GENERAL INFORMATION ABOUT YOUTH IN ACTION PROGRAMME...3 1. What are the objectives, the priorities

More information

AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES PART I: GENERAL PROVISIONS. Article 1. Definition of a Subsidy

AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES PART I: GENERAL PROVISIONS. Article 1. Definition of a Subsidy Page 229 AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES Members hereby agree as follows: PART I: GENERAL PROVISIONS Article 1 Definition of a Subsidy 1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy

More information

Who Pays? Determining responsibility for payments to providers August 2013

Who Pays? Determining responsibility for payments to providers August 2013 Who Pays? Determining responsibility for payments to providers August 2013 Page 1 of 43 NHS England INFORMATION READER BOX Directorate Medical Operations Patients and Information Nursing Policy Commissioning

More information

TURKISH JUDICIAL SYSTEM

TURKISH JUDICIAL SYSTEM TURKISH JUDICIAL SYSTEM BODIES, DUTIES AND OFFICIALS BY İsmail Aksel Judge 1 Turkish Judicial System By İsmail Aksel Publisher : The Ministry of Justice of Turkey The Department for Strategy Development

More information

Working time in the twenty-first century

Working time in the twenty-first century INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION Conditions of Work and Employment Programme TMEWTA/2011 Working time in the twenty-first century Report for discussion at the Tripartite Meeting of Experts on Working-time

More information

TWINNING PROJECT FICHE. Support to the Implementation of Gender Equality (SIGE project)

TWINNING PROJECT FICHE. Support to the Implementation of Gender Equality (SIGE project) TWINNING PROJECT FICHE Support to the Implementation of Gender Equality (SIGE project) 1. Basic Information 1.1. Publication reference: EuropeAid/ 135-919/IH/ACT/MK 1.2. Programme: Instrument for Pre-accession

More information

Get in on the Act. The Care Act 2014. Corporate

Get in on the Act. The Care Act 2014. Corporate Get in on the Act The Care Act 2014 Corporate Get in on the Act The Care Act 2014 Background The Care Act was first published as a Bill in the House of Lords on 9 May 2013, following prelegislative scrutiny.

More information

Europol Activities in Relation to the TFTP Agreement Information Note to the European Parliament

Europol Activities in Relation to the TFTP Agreement Information Note to the European Parliament The Hague, 8 April 2011 File no. 2566-566 Europol Activities in Relation to the TFTP Agreement Information Note to the European Parliament 1 August 2010 1 April 2011 Table of contents 1. Introduction...

More information