Statistička izvješća Statistical Reports ISSN Zagreb, 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Statistička izvješća Statistical Reports ISSN 1333 1876. Zagreb, 2011."

Transcription

1

2

3 1441 Popis stanovništva, kućanstava i stanova Prvi rezultati po naseljima Census of Population, and Dwellings 2011, First Results by Settlements 1 Statistička izvješća Statistical Reports ISSN Zagreb, 2011.

4 Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80. Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80 Telefon/ Phone: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0) Elektronička pošta/ Internetske stranice/ Web site: Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač. Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General Priredile: Prepared by: Redaktorica: Sub-editor: Ivana Buršić, Ivana Lasan, Grozdana Stolnik, Vlasta Miler, Ksenija Miloš, Jadranka Škrebenc Dubravka Rogić-Hadžalić Kompjutorska obrada podataka: Computer Data Processing: Ana Delić-Sraga, Krešimir Magjer Urednica: Editor-in-Chief: Ljiljana Ostroški Lektorica: Language Editor: Anđa Matić Prevoditeljica i lektorica za engleski jezik: Translator and Language Editor for the English Language: Gordana Štampar Tehnička urednica: Technical Editor: Grafička priprema: Graphic Design: Ankica Bajzek Đurđa Mić Omot: Cover: Vlado Bartolić Statistička izvješća Statistical Reports ISSN MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR. USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE Tiskano u primjeraka. Printed in copies Obavijesti daje Odjel informacija. Information is available at the Information Department. Telefon/ Phone: +385 (0) , , Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) Telefaks/ Fax: +385 (0) , Elektronička pošta/

5 SADRŽAJ CONTENTS PREDGOVOR FOREWORD... 5 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENUSUS FIRST RESULTS, BY STATISTICAL SPATIAL UNITS AT LEVEL 2 AND COUNTIES POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PO NASELJIMA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENSUS FIRST RESULTS, BY SETTLEMENTS POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PO GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA ZAGREBA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENSUS FIRST RESULTS, BY DISTRICTS OF CITY OF ZAGREB KAZALO NASELJA INDEX OF SETTLEMENTS BIBLIOGRAFIJA BIBLIOGRAPHY STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 3

6 KRATICE ABBREVIATIONS i sl. i slično etc. and so on (from Latin: et cetera) NN Narodne novine NN Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia npr. na primjer tj. to jest 4 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

7 PREDGOVOR FOREWORD Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: Popis) proveden je od 1. do 28. travnja na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj godine (NN, br. 92/10.) (u nastavku teksta: Zakon). U pripremi Popisa primijenjene su Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova godine, kojima je cilj pružanje smjernica zemljama u planiranju i provođenju popisa stanovništva i stanova, olakšavanje regionalne usporedivosti podataka preko osnovnih grupa popisnih obilježja te usklađivanje definicija i klasifikacija. S obzirom na to da je Republika Hrvatska zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, Popis je u pogledu definicija i klasifikacija potpuno usklađen s Uredbom (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova te Uredbom (EZ) br. 1201/2009 kojom se provodi Uredba br. 763/2008 u pogledu tehničkih specifikacija obilježja te razine prikazivanja obilježja. Državni zavod za statistiku bio je nositelj pripreme, organizacije i provedbe Popisa. Za popisivanje određenih kategorija stanovništva (članci 25. do 28. Zakona) bili su nadležni Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa, dok je za pripremu tehničke dokumentacije bila zadužena Državna geodetska uprava. U svim županijama i Gradu Zagrebu osnovana su županijska popisna povjerenstva odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba, a unutar njih i popisna povjerenstva ispostava za područje gradova, općina odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba. Kao najniže organizacijske jedinice Popisa za područje dijela grada ili općine odnosno gradskih četvrti Grada Zagreba bili su osnovani popisni centri. U Popisu je sudjelovalo oko sudionika, a od toga oko popisivača i oko kontrolora. Prvi rezultati Popisa dobiveni su neposrednim zbrajanjem jedinica popisa (osoba, kućanstava i stanova) na najnižoj prostornoj jedinici, tj. popisnom krugu. Rezultati na razini popisnoga kruga koje je izradio svaki popisivač agregirani su zatim na višim prostornim jedinicama, tj. za naselje, gradove/općine, županije i Grad Zagreb te za Republiku Hrvatsku. Prvi rezultati Popisa sadrže podatke o m broju popisanih osoba te m broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, prostornih jedinica za statistiku 2. razine, županija, gradova/općina i naselja. Podaci Popisa nisu neposredno usporedivi s podacima Popisa budući da je statistička definicija g stanovništva, korištena u Popisu 2011., dijelom izmijenjena u skladu s međunarodnim standardima. The Census of Population, and Dwellings 2011 (hereinafter referred to as: Census) was carried out in the Republic of Croatia from 1 to 28 April 2011 on the basis of the Act on the Census of Population, and Dwellings in the Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10) (hereinafter referred to as: Act). The Census was prepared according to the Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing. The aim of the Recommendations is to provide guidelines to countries in the planning and implementation of the census of population and housing, to facilitate the regional comparability of data by using the core sets of census topics and to harmonise definitions and classifications. Since the Republic of Croatia is a candidate for the membership in the European Union, the Census is, in terms of definitions and classifications, fully harmonised with the Regulation (EC) No. 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses and the Regulation (EC) No. 1201/2009 implementing Regulation (EC) No 763/2008 as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns. The Croatian Bureau of Statistics was in charge of the preparation, organisation and implementation of the Census. The Ministry of Foreign Affairs and European Integration, the Ministry of Interior, the Ministry of Defence and the Ministry of Justice were in charge of the enumeration of specific categories of population (Articles of the Act), while the State Geodetic Administration was in charge of the technical documentation. In all counties and in the City of Zagreb there were county census committees and the Census Committee of the City of Zagreb established. Also, established were branch census committees for the areas of towns and municipalities, that is, for the areas of districts of the City of Zagreb. Finally, as the lowest organisation units of the Census, established were census centres for areas of town or municipality sections and town districts of the City of Zagreb respectfully. About participated in the implementation of the Census, out of which there were about enumerators and about controllers. The First Results of the Census were obtained by a direct summing up of census units (, households and dwellings) at the lowest spatial unit level, that is, at the level of an enumeration area. The results at the enumeration area level, created by each enumerator, were then aggregated at the level of higher spatial units, that is, for settlements, towns/municipalities, counties and the City of Zagreb as well as for the whole of the Republic of Croatia. The First Results of the 2011 Census contain data on the total number as well as on the total number of population, households and housing units at the level of the Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2, counties, towns/municipalities and settlements. The 2011 Census data are not directly comparable to the 2001 Census data because, in the meantime, a statistical definition of the total population was partly changed according to the international standards. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 5

8 Prvi rezultati još su podložni promjenama jer u idućem razdoblju slijedi detaljna obrada podataka. Konačni rezultati Popisa bit će poznati po završetku obrade podataka i objavit će se prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku. Popis je uspješno i na vrijeme proveden, a veliko iskustvo i stručnost statističara Državnog zavoda za statistiku u pripremi, organizaciji i provedbi statističkih istraživanja i ovaj je put bilo od posebne važnosti. Posebno zahvaljujem građanima Republike Hrvatske koji su svojom odgovornom suradnjom i izvrsnim odazivom najviše pridonijeli provođenju ovako velikog i sveobuhvatnoga statističkog istraživanja kao što je popis stanovništva. Također zahvaljujem svim sudionicima Popisa: popisivačima, kontrolorima, instruktorima, koordinatorima, voditeljima popisnih centara, članovima županijskih popisnih povjerenstava i popisnih povjerenstava ispostava te svima ostalima koji su, na bilo koji način, sudjelovali u Popisu. At this point, the First Results may still be a subject of change since a detailed data processing is still to come. Final results of the Census will be made known after the data processing is completed and will be released according to the publishing programmes and calendars of statistical data issues of the Croatian Bureau of Statistics. The Census was carried out successfully and on time. Even this time, a great experience and expertise of the statisticians of the Croatian Bureau of Statistics in the preparation, organisation and implementation of statistical surveys were exceptionally important. I would like to express my special gratitude to the citizens of the Republic of Croatia, who mostly contributed, with their responsibility in co-operation and their exceptional response, to the realisation of such a huge and comprehensive statistical survey as the population census. I would also like to express my gratitude to all who participated in the Census: enumerators, controllers, instructors, co-ordinators, supervisors of census centres, members of county and branch census committees and to others who in any way participated in the Census. ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač Dr. Ivan Kovač, Ph.D. Director General Zagreb, lipanj Zagreb, June STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

9 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Što je Popis? Popis je statističko istraživanje kojim se u redovitim intervalima (najčešće svake desete godine) provodi službeno prebrojavanje stanovništva, kućanstava i stanova na teritoriju neke zemlje. Prikupljaju se osnovne informacije o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva. Također, popisom se dobivaju podaci o kućanstvima i obiteljima, kao i podaci o stanovima te njihovoj veličini i opremljenosti kao osnovici za analizu stambene situacije i standarda stanovanja. Podaci popisa nužni su za provođenje raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika te znanstvenih istraživanja. S obzirom na brojnost jedinica koje je potrebno popisati te broj i raznovrsnost modaliteta odgovora, Popis je najsloženije statističko istraživanje koje zahtijeva velika financijska sredstva i posebnu organizaciju (izvan okvira redovitih statističkih istraživanja). Popis uključuje prikupljanje podataka na terenu, obradu podataka, agregiranje individualnih podataka, vrednovanje podataka te diseminaciju i analizu podataka. NOTES ON METHODOLOGY What is Census? Census is a statistical survey carried out at regular intervals (most often every ten years) for the purpose of official enumeration of the population, households and dwellings on the territory of a country, collecting basic data on demographic, ethnic, educational, economic, migration and other characteristics of population. In addition, the census provides data on households and families as well as on dwellings, their size and installations in them, which is further used as a base for the analysis of the housing situation and the housing standard. Census data are necessary for implementing various economic and social development policies or scientific research. Considering the numerosity of units to be enumerated as well as the number and variability of response modalities, the Census is the most comprehensive statistical survey that requires huge financial means and special organisation (outside the framework of regular statistical surveys). The Census includes the process of collection of data in the field, data processing, aggregating of individual data, evaluation, dissemination and analysis of data. Vrijeme popisivanja i kritični trenutak Popisa Popis se provodio od 1. do 28. travnja prema stanju na dan 31. ožujka u sata, što se smatra kritičnim trenutkom popisa. Taj je trenutak potrebno odrediti zbog promjena koje se događaju jedinicama popisa. Npr. ako se dijete rodilo 1. travnja, ono nije bilo popisano unatoč tome što je bilo prisutno u kućanstvu kad je popisivač vršio popisivanje. Suprotno tomu, ako je osoba umrla npr. 2. travnja, popisivač ju je popisao prema izjavi ukućana iako je osoba već bila mrtva kad je popisivač došao u kućanstvo. Enumeration period and census moment In the Republic of Croatia, the Census took place between 1 and 28 April 2011 according to the situation as on 31 March 2011 at midnight, which shall be deemed the census moment. It is necessary to determine this moment because of changes that affect Census units. For example, if a child was born on 1 April, it has not been enumerated despite of the fact it was present in the household when the enumerator carried out enumeration in that household. On the other hand, if a person died on 2 April, the enumerator enumerated that person according to the information by household members, regardless of the fact that the person had already been dead by the time the enumerator visited the household. Zakonska osnova provođenja Popisa Popis proveo se na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj godine (NN, br. 92/10.), kojim se uređuju sadržaj, priprema, organizacija i provedba Popisa, obveze državnih i drugih tijela uključenih u Popis, vrijeme popisivanja, obrada, čuvanje i objavljivanje rezultata te način osiguravanja sredstava za Popis. Legal basis for the implementation of the Census The 2011 Census was implemented on the basis of the Act on the Census of Population, and Dwellings in the Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10), which regulates the content, preparation, organisation and implementation of the Census, obligations of state and other bodies included in the Census, enumeration period, processing, keeping and releasing of results and the way of providing finances for the Census. Teritorijalni ustroj Prema članku 21. Zakona, Popis je proveden na temelju službenih podataka iz Registra prostornih jedinica koje je priredila Državna geodetska uprava. Republika Hrvatska je prema stanju na dan 31. ožujka imala 21 županiju (uključujući i Grad Zagreb), 127 gradova, 429 općina te naselja. Territorial constitution In line with Article 21 of the Act, the Census has been carried out on the basis of official data from the Register of Spatial Units, which were provided by the State Geodetic Administration. According to the situation as on 31 March 2011, the Republic of Croatia had 21 counties (including the City of Zagreb), 127 towns, 429 municipalities and settlements. Metoda Popisa Popis provodio se tradicionalnom metodom, tj. intervjuom "licem u lice", a popisivanje se obavljalo na popisnim obrascima: Popisnici (obrazac P-1) i Upitniku za kućanstvo i stan (obrazac P-2). Svaki je popisivač bio dužan popisati određeno područje, tj. popisni krug, u kojem je trebao popisati sve jedinice popisa. Method of implementation of the Census The 2011 Census was carried out by using a traditional method, that is, by using face-to-face interviews carried out by interviewers and using the following specially designed forms: the Personal Questionnaire (P-1 form) and the Household and Dwelling Questionnaire (P-2 form). Each enumerator was obliged to enumerate a certain enumeration area in which he/she had to enumerate all census units. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 7

10 Jedinice Popisa U skladu sa Zakonom, Popis je obuhvatio tri jedinice: stanovništvo, kućanstva te stanove i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali su se u vrijeme Popisa koristile za stanovanje. stanovništvo (osobe) Popisom su se popisivale osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to nalaze li se u vrijeme Popisa u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te osobe koje u kritičnom trenutku Popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj. kućanstva Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.) odnosno osoba koja u naselju popisa živi sama i nema kućanstvo u drugom naselju Republike Hrvatske ili inozemstvu (samačko kućanstvo). Kućanstvom se smatra i tzv. institucionalno kućanstvo, tj. kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, objektima vojske, policije, pravosuđa, kampovima za smještaj izbjeglica i prognanika i sl. stanovi i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali se u kritičnom trenutku Popisa koriste za stanovanje Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija i ima svoj poseban ulaz. Popisom su se obuhvatile i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali su se u kritičnom trenutku Popisa koristile za stanovanje. Census units In line with the Act, the Census included three units: population, households and dwellings and other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the census moment. population () The Census enumerated who are citizens of the Republic of Croatia, foreign citizens and stateless resident in the Republic of Croatia, regardless of the fact whether at the time of the Census they were located in the Republic of Croatia or abroad, as well as who, at the Census moment, temporarily resided in the Republic of Croatia. households Household is any family or other nucleus of residing and living together, who share their income to cover the basic costs of living (accommodation, food and so forth), or each person who lives alone in a census settlement and does not have a household in another settlement in the Republic of Croatia or abroad (one-person household). Household also means the so-called institutional household, that is, any household consisting of living in institutions for the permanent accommodation of children and adults, in hospitals for the permanent accommodation of the terminally ill, convents, military premises, police premises, judicial premises, refugee camps, camps for displaced and so forth. dwellings and other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the Census moment Dwelling is a construction unit intended for habitation, consisting of one or more rooms with or without auxiliary rooms (kitchen, pantry, hallway, bathroom, toilet, etc.) and having a separate entrance. In addition, the Census comprised other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the Census moment. Povjerljivost podataka Popisa Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva zaštitu i povjerljivost individualnih podataka. Individualne podatke građana koje su doznali tijekom popisivanja ili će ih doznati tijekom obrade podataka u Državnom zavodu za statistiku sudionici Popisa moraju trajno čuvati kao službenu tajnu. Podaci Popisa koriste se isključivo za statističke svrhe i prikazuju se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja. Zaštita individualnih podataka jamči se Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj godine (NN, br. 92/10.), Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03.). Confidentiality of census data One of the basic principles of the official statistics implies the protection and confidentiality of individual data. The Census participants are obliged to permanently keep as official secret all individual data on citizens that they learned during the enumeration or will learn during the data processing in the Croatian Bureau of Statistics. Individual data collected in the Census may only be used for statistical purposes and will be expressed strictly in an aggregate form at the levels of the Republic of Croatia, counties, towns/municipalities and settlements. The protection and confidentiality of individual data is guaranteed by the Act on the Census of Population, and Dwellings in the Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10), the Official Statistics Act (NN, Nos. 103/03 and 75/09) and the Act on Personal Data Protection (NN, No. 103/03). Međunarodni statistički standardi korišteni u Popisu Popis usklađen je s međunarodnim standardima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu i stanovima te propisuju definicije koje su zemlje obvezne primijeniti u svojim popisima kako bi se osigurala međunarodna usporedivost podataka, od kojih su najvažniji: Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova godine, pripremljene u suradnji s Ekonomskom komisijom UN-a za Europu i Statističkim uredom Europske unije Eurostatom International statistical standards used in the 2011 Census The 2011 Census is harmonised with international standards that define the joint rules for the collection of data on population and housing and prescribe definitions that countries are obliged to apply in their censuses in order to provide the international comparability of data. The most important of them are the following: the Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), New York and Geneva, STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

11 Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova Uredba (EZ) br. 1201/2009 koja implementira Uredbu 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihova raščlanjivanja Načela i preporuke Ujedinjenih naroda za popise stanovništva i stanova the Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses the Commission Regulation (EC) No 1201/2009 of 30 November 2009 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and their breakdowns the Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 2, United Nations, New York, PRVI REZULTATI U skladu s člankom 37. Zakona o Popisu, Državni zavod za statistiku obvezan je objaviti prve rezultate Popisa do 30. lipnja Prvi, tj. preliminarni rezultati Popisa izrađuju se neposredno nakon završetka Popisa kako bi se zadovoljio interes stručne i šire javnosti za osnovnim podacima o broju stanovnika, kućanstava i stanova. Prvi rezultati okvirni su podaci o broju i teritorijalnom rasporedu popisnih jedinica (osoba, kućanstava i stanova). Oni su sadržajem ograničeni, a dobiveni su zbrajanjem prvih rezultata koje su na obrascu P-3 (Kontrolnik) načinili popisivači za područje (popisni krug) koje su popisivali. Rezultati na razini popisnoga kruga zatim su zbrajani na višim teritorijalnim jedinicama, tj. za naselje, gradove/općine, županije i Grad Zagreb te za Republiku Hrvatsku. Prvi rezultati još su podložni promjenama, a konačni će se podaci Popisa dobiti tek nakon završetka obrade podataka u kojoj će svaki popisni obrazac biti podvrgnut brojnim kontrolama. FIRST RESULTS In line with Article 37 of the Act on the Census of Population, and Dwellings, the Croatian Bureau of Statistics is obliged to release the first results by 30 June The first, that is, preliminary results of the Census are prepared immediately after the Census is finished in order to meet the interests of experts and broader public for basic data on the number of population, households and dwellings. First results are broad data on the number and territorial dispersion of census units (, households and dwellings). They are limited in their content and were obtained by summing up of first results got on the P-3 form (Control Sheet) by enumerators for the enumeration area they were in charge of. The results at the enumeration area level were then summed up at the higher territorial units, that is, at the level of settlements, towns/municipalities, counties and the City of Zagreb and, at the end, at the level of the Republic of Croatia. The first results are still a subject to changes, while the final results of the 2011 Census will be done only after the data processing is finished, in which each questionnaire will be put to numerous controls. Objašnjenja uz tablice U tablici 1. iskazani su prvi rezultati Popisa za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine te za županije i Grad Zagreb. U tablici 2. iskazani su, u okviru svake županije, prvi rezultati za gradove/općine i njima pripadajuća naselja, dok su podaci za Grad Zagreb prikazani samo po naseljima. U tablici 3. iskazani su prvi rezultati za gradske četvrti Grada Zagreba. Popisivanje je trajalo od 1. do 28. travnja 2011., kada su popisivači obilazili teren i popisivali sve jedinice Popisa. Međutim, pojedine osobe ili cijela kućanstva, iz određenih se razloga tada nisu popisali pa su se oni još nekoliko dana nakon službenog završetka Popisa popisivali u popisnim centrima odnosno popisnim ispostavama. Podaci za sve naknadno popisane jedinice popisa (osobe, kućanstva i stanove) iskazani su zasebno na kraju svakoga grada/općine. Tijekom obrade podataka sve naknadno popisane jedinice bit će uključene u popisni krug prema njihovoj adresi. Explanations of tables Table 1 presents the first results of the Census for the Republic of Croatia, statistical spatial units at level 2, counties and the City of Zagreb. Table 2 presents, within each county, the first results for towns/municipalities and settlements appurtenant to them, while data for the City of Zagreb are presented only by settlements. Table 3 presents the first results for the districts of the City of Zagreb. The enumeration was carried out from 1 till 28 April 2011, when the enumerators went out into the field and enumerated all census units. However, individual or whole households were not enumerated at that time for various reasons, so they had to check in and be enumerated in census centres or branch census committees during additional several days after the Census had been officially completed. Data on all census units (, households and dwellings) that were enumerated with delay are presented separately below the data of each town/municipality. During the data processing, all units enumerated with delay will be included in the enumeration area according to their address. (stupac 1) Podatak o broju popisanih osoba odnosi se na sve osobe koje su popisane Popisom, dakle osobe za koje je ispunjena popisnica (obrazac P-1). number (column 1) The information on the total number refers to all enumerated in the Census, that is, to for whom the Personal Questionnaire (P-1 form) was duly filled in. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 9

12 Moglo se desiti da je ista osoba u prvim rezultatima prikazana dvaput, tj. u jednom je naselju popisana kao stalni stanovnik, a u drugome kao privremeno prisutna osoba (npr. studenti). Ta će dvostrukost biti eliminirana u konačnim rezultatima nakon obrade podataka. It could had happened that the same person was presented twice in the first results, that is, in one settlement enumerated as a resident and in the other one as a temporary present person (e.g. students). This duplicity will be eliminated in the final results after the data processing is over. (stupac 2) Treba razlikovati broj popisanih osoba (stupac 1) od g broja stanovnika, tj. broja osoba koje prema statističkoj definiciji ulaze u stanovništvo naselja popisa, odnosno Republike Hrvatske (stupac 2). U Popisu 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje g stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja (place of usual residence). Prema tom konceptu ukupnim stanovništvom naselja Popisa odnosno zemlje smatraju se sve osobe koje u tom naselju odnosno zemlji imaju svoje uobičajeno mjesto stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto gdje osoba provodi većinu svoga dnevnog vremena bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan treba obuhvatiti: osobe koje uoči kritičnog trenutka Popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka Popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana. Dakle, razdoblje od jedne godine i dulje te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz g stanovništva zemlje odnosno naselja Popisa. U skladu s međunarodnim statističkim standardima, članak 15. Zakona određuje kategorije osoba koje neće biti uključene u ukupan Republike Hrvatske. To su: osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište, a u kritičnom trenutku Popisa odsutne su dulje od jedne godine ili namjeravaju biti odsutne dulje od jedne godine, a u Republiku Hrvatsku ne dolaze tjedno. Iznimka su diplomatsko i vojno osoblje Republike Hrvatske zajedno s članovima njihovih obitelji, bez obzira na trajanje odsutnosti u inozemstvu osobe koje u Republici Hrvatskoj imaju boravište kraće od jedne godine i ne namjeravaju ostati u Republici Hrvatskoj dulje od jedne godine studenti koji studiraju u inozemstvu bez obzira na učestalost dolaska u Republiku Hrvatsku, s iznimkom studenata koji svakodnevno prelaze granicu. Radi što jednostavnijeg dobivanja g broja stanovnika, pri izračunu prvih rezultata nisu uzeti u obzir neki parametri za definiranje g stanovništva koji će biti uzeti u obzir pri izradi konačnih rezultata Popisa. To je u prvom redu namjera odsutnosti iz naselja popisa, odnosno namjera prisutnosti u naselju popisa (izražena u godinama odnosno mjesecima). Također, u ukupan u prvim rezultatima nije uključeno diplomatsko osoblje Republike Hrvatske i članovi njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu odsutni iz zemlje dulje od jedne godine, a vraćaju se rjeđe. Oni će u konačnim rezultatima biti uključeni u ukupan bez obzira na duljinu boravka u inozemstvu. population (column 2) One has to distinguish between the total number (column 1) and the total population, that is, the number of who are, according to the statistical definition, included in the total population of the census settlement or the Republic of Croatia respectively (column 2). In the 2011 Census, according to the international statistical standards, the concept of usual residence is used in defining of the total population. According to this concept, the total population of the census settlement, or a country respectively, consists of all whose place of usual residence is located in that settlement or country. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a shortterm absence from it (e.g. due to going to vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population should include the following : those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year. Therefore, the period of one year or longer and the intention of presence/absence of at least one year are the basic criteria for the inclusion or exclusion of in/from the total population of the country, that is, the census settlements. In line with the international statistical standards, Article 15 of the Act defines categories of who will not be included in the total population of the Republic of Croatia. These are the following: resident in the Republic of Croatia, but who were at the census moment absent from it for more than a year or intended to be absent for more than a year and did not come to the Republic of Croatia on the weekly basis. Exception is diplomatic and military personnel of the Republic of Croatia including members of their families, irrespective of the duration of their absence abroad, temporarily resident in the Republic of Croatia for less than a year and who did not intend to stay in the Republic of Croatia for more than a year, students who studied abroad, irrespective of the frequency of their coming to the Republic of Croatia, with the exception of students who crossed the border on the daily basis. In order to obtain the total population in the simplest way possible, certain parameters for the defining of the total population were excluded from the process of the calculation of the first results, but they will be taken into account in the process of the calculation of the final results of the Census. In the first place, it included the intention of the absence from the census settlement and the intention of the presence in the census settlement respectively (expressed in years or in months). Also, in the first results, the total population did not include the diplomatic personnel of the Republic of Croatia and members of their families living with them abroad, who were absent from the country for more than a year and seldom coming to it. They will be included in the total population in the final results, irrespective of the duration of their residence abroad. 10 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

13 (stupci 3 i 4) U Popisu razlikujemo dva tipa kućanstva: privatno i institucionalno kućanstvo. Kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba za koje se izjavi da zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.), bez obzira na to borave li svi članovi u naselju gdje je kućanstvo nastanjeno ili neki od njih privremeno borave u drugom naselju Republike Hrvatske ili u inozemstvu, radi zaposlenja, školovanja ili su odsutni iz drugih razloga. Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja u naselju popisa živi sama, tzv. samačko kućanstvo, i koja nema svoje kućanstvo u nekome drugom naselju Republike Hrvatske ili u inozemstvu. Institucionalno kućanstvo jest kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive npr. u domovima umirovljenika, ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, kao i skupina veća od 10 osoba na trajnom smještaju u udomiteljskoj obitelji i slično. To su po pravilu kućanstva koja je osnovala pravna ili fizička osoba radi dugotrajnog udomljavanja i zbrinjavanja određene skupine ljudi. Podaci iskazani u stupcu 3 odnose se na ukupan broj kućanstava (privatnih i institucionalnih), dok su u stupcu 4 iskazani podaci koji se odnose samo na. (columns 3 and 4) Two types of households were present in the Census: private and institutional. Household is any family or other nucleus of who claimed to reside and live together and to share their income to cover the basic costs of living (accommodation, food and so forth), irrespective of whether all members reside in the settlement that was the place of usual residence of the household or some of them temporarily reside in another settlement in the Republic of Croatia or abroad for employment, education or other reasons. Household is also considered each person who lives alone in a census settlement and does not have a household in another settlement in the Republic of Croatia or abroad (one-person household). Institutional household is the one consisting of living in e.g. homes for the elderly, institutions for the permanent accommodation of children and adults, in hospitals for the permanent accommodation of the terminally ill, in convents as well as any group consisting of more than ten permanently accommodated in a foster family etc. The latter ones are usually households established by a legal entity or a natural person for a long-term placing and care of a particular group of people. Data presented in column 3 refer to the total number of households (private and institutional), while those presented in column 4 refer only to private households. (stupac 5) Podatak se odnosi na ukupan broj popisanih stambenih jedinica. Popisom su obuhvaćeni svi stanovi koji odgovaraju definiciji stana, kao i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana, ali su se u kritičnom trenutku Popisa koristile za stanovanje Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice. Stanovi su se popisivali bez obzira na to jesu li se u kritičnom trenutku Popisa koristili samo za stanovanje, za stanovanje i obavljanje neke djelatnosti, samo za obavljanje djelatnosti, za stanovanje u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi, za odmor i rekreaciju, ili se radilo o privremeno nenastanjenim ili napuštenim, ali građevinski ispravnim stanovima. Popisom su se, po pravilu, obuhvatili samo završeni stanovi. Stan se smatra završenim ako su na njemu završeni svi predviđeni građevinski radovi, tako da je u cjelini osposobljen za stanovanje. Završen stan može se nalaziti i u zgradi koja nije u potpunosti završena. Popisom se iznimno obuhvatio i nezavršen stan, ako se kućanstvo koristilo njime za stanovanje u kritičnom trenutku Popisa. Popisom su obuhvaćeni i prostorije i objekti koji u građevinskom smislu nisu stanovi, ali su se u kritičnom trenutku Popisa koristili za stanovanje. To su mogli biti npr. nastanjen podrum, spremište, garaža, nastanjena poslovna prostorija (skladišna prostorija, uredska ili hotelska soba) te neki pokretni ili nepokretni objekt, npr. vagon, brod, šator, prikolica, straćara i slično. total (column 5) Data refer to the total number housing units. The Census covered all dwellings that match the definition of dwelling as well as other housing units that are not dwellings by definition but were used for habitation at the Census moment. Dwelling is a construction unit intended for housing purposes, consisting of one or more rooms with or without auxiliary rooms (kitchen, pantry, hallway, bathroom, toilet, etc.) and having a separate entrance directly from a hall, staircase, yard or street. Dwellings were enumerated irrespective of whether at the Census moment they were used either only for habitation, for habitation and running a business, only for running a business, for habitation during seasonal works in agriculture, for rest and recreation or they were temporarily non-occupied or abandoned dwellings that were functional in construction terms. As a rule, the Census included only completed dwellings. A dwelling is considered completed when all planned works in it have been completed, which made that dwelling functional for habitation as a whole. The completed dwelling may be located in a building that has not been completed yet. Exceptionally, the Census covered a non-completed dwelling if used by a household for habitation at the Census moment. The Census also covered premises and facilities that were not dwellings in construction terms but were used for habitation at the Census moment. This comprised, for example, an occupied basement, warehouse, garage, occupied business premise (warehouse, office or hotel room) as well as mobile or immobile facilities, for example a wagon, ship, tent, trailer, hut etc. STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 11

14 Popis je obuhvatio i kolektivne stanove, tj. prostore koji se koriste za organizirani smještaj i stanovanje većih skupina ljudi (institucionalnih kućanstava ili privremeno prisutnih osoba). To su npr. domovi umirovljenika, domovi za zbrinjavanje djece i mladeži, ustanove za trajnu skrb i smještaj teško bolesnih osoba, samostani, studentski i đački domovi, zatvori, vojarne i slično. In addition, the Census coverd collective dwellings, that is, premises used for organised accommodation and habitation of larger groups of people (institutional households or temporarily present ). These are, for example, homes for the elderly, homes for placing of children and youths, institutions for the permanent accommodation of the terminally ill, students' or pupils' homes, prisons, military facilities etc. (stupac 6) Stanovi za jesu stambene jedinice koje odgovaraju definiciji stana, a koje su se u kritičnom trenutku Popisa koristile samo za stanovanje, za stanovanje i obavljanje djelatnosti ili su bile privremeno nenastanjene ili napuštene. dwellings for (column 6) are housing units that match the definition of a dwelling, which were at the Census moment used only for habitation, for habitation and running of a business or were temporarily unoccupied or abandoned. 12 STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

15 1. POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND HOUSING UNITS, 2011 CENUSUS FIRST RESULTS, BY STATISTICAL SPATIAL UNITS AT LEVEL 2 AND COUNTIES popisane osobe number broj stanovnika population stalno stanovanje Republika Hrvatska Republic of Croatia Sjeverozapadna Hrvatska North-West Croatia Grad Zagreb City of Zagreb Zagrebačka županija County of Zagreb Krapinsko-zagorska županija County of Krapina-Zagorje Varaždinska županija County of Varaždin Koprivničko-križevačka županija County of Koprivnica-Križevci Međimurska županija County of Međimurje Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska Central and East (Panonian) Croatia Bjelovarsko-bilogorska županija County of Bjelovar-Bilogora Virovitičko-podravska županija County of Virovitica-Podravina Požeško-slavonska županija County of Požega-Slavonia Brodsko-posavska županija County of Slavonski Brod-Posavina Osječko-baranjska županija County of Osijek-Baranja Vukovarsko-srijemska županija County of Vukovar-Sirmium Karlovačka županija County of Karlovac Sisačko-moslavačka županija County of Sisak-Moslavina Jadranska Hrvatska Adriatic Croatia Primorsko-goranska županija County of Primorje-Gorski kotar Ličko-senjska županija County of Lika-Senj Zadarska županija County of Zadar Šibensko-kninska županija County of Šibenik-Knin Splitsko-dalmatinska županija County of Split-Dalmatia Istarska županija County of Istria Dubrovačko-neretvanska županija County of Dubrovnik-Neretva STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 13

16 number population Republika Hrvatska Republic of Croatia Sjeverozapadna Hrvatska North-West Croatia Grad Zagreb City of Zagreb Adamovec Belovar Blaguša Botinec Brebernica Brezovica Budenec Buzin Cerje Demerje Desprim Dobrodol Donji Čehi Donji Dragonožec Donji Trpuci Drenčec Drežnik Brezovički Dumovec Đurđekovec Gajec Glavnica Donja Glavnica Gornja Glavničica Goli Breg Goranec Gornji Čehi Gornji Dragonožec Gornji Trpuci Grančari Havidić Selo Horvati Hrašće Turopoljsko Hrvatski Leskovac Hudi Bitek Ivanja Reka Jesenovec Ježdovec Kašina Kašinska Sopnica Kučilovina Kućanec Kupinečki Kraljevec Lipnica Lučko Lužan Mala Mlaka Markovo Polje Moravče Odra STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

17 number population Odranski Obrež Paruževina Planina Donja Planina Gornja Popovec Prekvršje Prepuštovec Sesvete Soblinec Starjak Strmec Šašinovec Šimunčevec Veliko Polje Vuger Selo Vugrovec Donji Vugrovec Gornji Vurnovec Zadvorsko Zagreb Žerjavinec Naknadno popisani Zagrebačka županija County of Zagreb Gradovi Towns Dugo Selo Andrilovec Donje Dvorišće Dugo Selo Kopčevec Kozinščak Leprovica Lukarišće Mala Ostrna Prozorje Puhovo Velika Ostrna Naknadno popisani Ivanić-Grad Caginec Deanovec Derežani Graberje Ivanićko Greda Breška Ivanić-Grad Lepšić Lijevi Dubrovčak Opatinec Posavski Bregi Prečno STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 15

18 number population Prerovec Šemovec Breški Šumećani Tarno Topolje Trebovec Zaklepica Zelina Breška Naknadno popisani Jastrebarsko Belčići Brebrovac Brezari Breznik Plešivički Bukovac Svetojanski Celine Crna Mlaka Cvetković Čabdin Čeglje Črnilovec Dolanjski Jarak Domagović Donja Reka Donji Desinec Draga Svetojanska Dragovanščak Goljak Gorica Svetojanska Gornja Kupčina Gornja Reka Gornji Desinec Grabarak Gračac Slavetićki Guci Draganički Hrastje Plešivičko Hrašća Ivančići Izimje Jastrebarsko Jurjevčani Kupeć Dol Lanišće Lokošin Dol Malunje Miladini Novaki Petrovinski Orešje Okićko Paljugi Pavlovčani Pesak Petrovina Plešivica Prhoć Prilipje Prodin Dol Rastoki STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

19 number population Redovje Slavetić Srednjak Stankovo Špigelski Breg Tihočaj Toplice Vlaškovec Volavje Vranov Dol Vukšin Šipak Zdihovo Naknadno popisani Samobor Beder Bobovica Braslovje Bratelji Bregana Breganica Brezovac Žumberački Budinjak Bukovje Podvrško Celine Samoborske Cerje Samoborsko Cerovica Dane Dolec Podokićki Domaslovec Draganje Selo Dragonoš Drežnik Podokićki Dubrava Samoborska Falašćak Farkaševec Samoborski Galgovo Golubići Gornja Vas Gradna Grdanjci Gregurić Breg Hrastina Samoborska Jarušje Javorek Kladje Klake Klokočevec Samoborski Konšćica Kostanjevec Podvrški Kotari Kravljak Lug Samoborski Mala Jazbina Mala Rakovica Mali Lipovec Manja Vas Medsave STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS 17

20 number population Molvice Noršić Selo Novo Selo Žumberačko Osredek Žumberački Osunja Otruševec Pavučnjak Petkov Breg Podgrađe Podokićko Podvrh Poklek Prekrižje Plešivičko Rakov Potok Rude Samobor Samoborski Otok Savršćak Selce Žumberačko Sječevac Slani Dol Slapnica Slavagora Smerovišće Stojdraga Sveti Martin pod Okićem Šimraki Šipački Breg Tisovac Žumberački Velika Jazbina Velika Rakovica Veliki Lipovec Višnjevec Podvrški Vratnik Samoborski Vrbovec Samoborski Vrhovčak Naknadno popisani Sveta Nedelja Bestovje Brezje Jagnjić Dol Kalinovica Kerestinec Mala Gorica Novaki Orešje Rakitje Srebrnjak Strmec Sveta Nedelja Svetonedeljski Breg Žitarka Naknadno popisani Sveti Ivan Zelina Banje Selo STATISTIČKA IZVJEŠĆA 1441/2011. STATISTICAL REPORTS

ISSN Žene i muškarci u Hrvatskoj Women and Men in Croatia Zagreb, 2015.

ISSN Žene i muškarci u Hrvatskoj Women and Men in Croatia Zagreb, 2015. ISSN 1848-4603 Žene i muškarci u Hrvatskoj 2015. and in Croatia 2015 Zagreb, 2015. Phone Fax E-mail Web site Prepared by: Translator Phone: Phone: Phone: E-mail: Fax: E-mail: Fax: E-mail: Fax: Sadržaj

More information

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za godinu. Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2013.

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za godinu. Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2013. GODINA / YEAR V SARAJEVO, 28. 2. 214. BROJ / NUMBER: 1 UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 213. godinu. Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 213. U ovom saopštenju dati su podaci

More information

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address:

Naziv tvrtke Business name: Pravni oblik Legal form:.. Matični broj Tax number:.. Sjedište Address: R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA COPY 1 MINISTRY OF FINANCE-TAX ADMINISTRATION - for the claimant

More information

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No: 83 Podgorica, 12. 07. 2011. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Name the source when using

More information

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena):

Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Outlook Express 5 Postojeći Mail Account u Outlook Expressu (podešavanje promjena): Microsoft Outlook Express je dio Microsoft Internet Explorer. izaberite: Ako Outlook, kada dva puta pritisnete na gornju

More information

No. 66 January 2012 issn 1333-4263. Much ado about nothing three questions about immovable property taxation in Croatia 1

No. 66 January 2012 issn 1333-4263. Much ado about nothing three questions about immovable property taxation in Croatia 1 newsletter an occasional publication of the institute of public finance Zagreb Smičiklasova 21 office@ijf.hr www.ijf.hr phone: +385 (0)1 4886 444 No. 66 January 2012 issn 1333-4263 Much ado about nothing

More information

6. Rally Show SANTA DOMENICA 2015

6. Rally Show SANTA DOMENICA 2015 MEĐUNARODNO RALLY SHOW NATJECANJE 6. Rally Show SANTA DOMENICA 2015 Sveta Nedelja-Savrščak, 28-29/11/2015 POTVRDA PRIJEMA PRIJAVE Poštovani natjecatelji, drago nam je da Vas možemo obavijestiti da je Vaša

More information

Homelessness in the Republic of Croatia: A Review of the Social Welfare System for Homeless People

Homelessness in the Republic of Croatia: A Review of the Social Welfare System for Homeless People Part D _ Profiling Homelessness: Serbia and Croatia 287 Homelessness in the Republic of Croatia: A Review of the Social Welfare System for Homeless People Morena Šoštarić Faculty of Law, University of

More information

Educational structure of population in Montenegro Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro in 2011

Educational structure of population in Montenegro Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro in 2011 MONTENEGRO STATISTICAL OFFICE R E L E A S E No. 157 Podgorica, 15 June 2012 When using the data, please name the source. Educational structure of population in Montenegro Census of Population, Households

More information

klasa class: 602-04/08-04/9 urbroj receipt designation: 380-07/1-08-1 Zagreb, 29. svibnja May 2008.

klasa class: 602-04/08-04/9 urbroj receipt designation: 380-07/1-08-1 Zagreb, 29. svibnja May 2008. klasa class: 602-04/08-04/9 urbroj receipt designation: 380-07/1-08-1 Zagreb, 29. svibnja May 2008. nakladnik publisher: Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb tisak print: Sveučilišna tiskara d.o.o.

More information

The Role of Higher Education Institutions in the Development of Entrepreneurship Competences on the Study Programs other than Economics

The Role of Higher Education Institutions in the Development of Entrepreneurship Competences on the Study Programs other than Economics The Role of Higher Education Institutions in the Development of Entrepreneurship Competences on the Study Programs other than Economics Anica Hunjet University North, 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Croatia

More information

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA 164 Krešimir Lukač* UDK 621.391:65.01.012(497.5) Prethodno priopćenje SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT AT REPUBLIC OF CROATIA Autor u članku prikazuje glavne značajke i probleme globalne industrije software-a,

More information

2. C R OAT I A INTRODUCTION

2. C R OAT I A INTRODUCTION 2. C R OAT I A INTRODUCTION The focus of this chapter is on the role of social welfare institutions in the provision of LTC since they are undergoing changes in terms of their ownership, as well as the

More information

Usluge softverske podrške - ServicePac popis brojeva dijelova. Usluge softverske podrške Sadržaj

Usluge softverske podrške - ServicePac popis brojeva dijelova. Usluge softverske podrške Sadržaj Usluge softverske podrške Sadržaj Software Support Part Number List Stranica 2 IBM ServicePac for Support Line for VMware on System x Stranica 3 Support Line for Microsoft Windows or Linux Stranica 6 Support

More information

Identifying Key Obstacles for Performance Measurement at the Sub-National Level in Croatia

Identifying Key Obstacles for Performance Measurement at the Sub-National Level in Croatia 1117 Identifying Key Obstacles for Performance Measurement at the Sub-National Level in Croatia Dubravka Jurlina Alibegović * Sunčana Slijepčević ** UDK 35.073.515(497.5) Primljeno / received: 7. 10. 2011.

More information

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 2012. godinu Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2012

UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 2012. godinu Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 2012 GODINA/ YEAR V SARAJEVO, 15. 2. 213. BROJ/ NUMBER 1 UNUTRAŠNJE MIGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI za 212. godinu Internal migration in Bosnia and Herzegovina for 212 U ovom saopštenju dati su podaci o unutrašnjim

More information

Developing Infrastructural Frame for Nationwide Management of Spatial Information s in Croatia

Developing Infrastructural Frame for Nationwide Management of Spatial Information s in Croatia Developing Infrastructural Frame for Nationwide Management of Spatial Information s in Croatia Prof. Dr. Željko BAČIĆ, Croatia Ivana ŠAINOVIĆ Dipl. Ing., Croatia Key words: NSDI, legislative frame, infrastructural

More information

PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA

PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA Interdisciplinary Description of Complex Systems 10(1), 16-27, 2012 PUBLIC ADMINISTRATION MAIN FACTOR IN SUCCESSFUL MANAGEMENT OF COASTAL AREA DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF CROATIA Alen Jugović* 1 Faculty

More information

Data sources on international migration: Case of the Russian Federation *

Data sources on international migration: Case of the Russian Federation * UNITED NATIONS SECRETARIAT ESA/STAT/AC.119/17 Department of Economic and Social Affairs November 2006 Statistics Division English only United Nations Expert Group Meeting on Measuring international migration:

More information

SPECIJALNA LAST MINUTE PONUDA! JUTARNJI LETOVI IZ SARAJEVA I IZ ANTALIJE! JEDNO DIJETE IMA GRATIS AVIO KARTU!

SPECIJALNA LAST MINUTE PONUDA! JUTARNJI LETOVI IZ SARAJEVA I IZ ANTALIJE! JEDNO DIJETE IMA GRATIS AVIO KARTU! LJETO U TURSKOJ! SPECIJALNA LAST MINUTE PONUDA! JUTARNJI LETOVI IZ SARAJEVA I IZ ANTALIJE! JEDNO DIJETE IMA GRATIS AVIO KARTU! VAŽI ZA POLASKE 20.7, 24.7, 27.07, 31.7 i 7.8.2016.* OGRANIČEN BROJ MJESTA!

More information

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL INFORMATION SYSTEM UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA 286 INFO-1035 UDK: 64.024: 519.68:007 Primljeno / Received: 2008-03-18 Preliminary Communication / Prethodno priopćenje UPRAVLJANJE KVALITETOM HOTELSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA Faculty of Tourism and Hospitality

More information

THE CONCEPT OF THE INTERNATIONAL MIGRATION STATISTICS SYSTEM IN POLAND

THE CONCEPT OF THE INTERNATIONAL MIGRATION STATISTICS SYSTEM IN POLAND THE CONCEPT OF THE INTERNATIONAL MIGRATION STATISTICS SYSTEM IN POLAND The hitherto work on an improvement of international migration statistics has led to the development of a new system of migration

More information

FINANCING REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH DEVELOPMENT BANKS *

FINANCING REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH DEVELOPMENT BANKS * FINANCING REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH DEVELOPMENT BANKS * Branko Matić 1, Hrvoje Serdarušić 2 1 Full Professor, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, matic@efos.hr 2 Teaching Assistant, Faculty of

More information

Promoting social inclusion of children in a disadvantaged rural environment. Introduction CROATIA

Promoting social inclusion of children in a disadvantaged rural environment. Introduction CROATIA Promoting social inclusion of children in a disadvantaged rural environment Antun Ilijaš and Gordana Petrović Centre for Social Care Zagreb Dora Dodig University of Zagreb Introduction Roma have lived

More information

CROATIAN PARLIAMENT. Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION

CROATIAN PARLIAMENT. Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION CROATIAN PARLIAMENT 4144 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION PROMULGATING THE SOJOURN TAX ACT I hereby promulgate the Sojourn Tax Act passed

More information

ELECTRONIC SIGNATURE LAW

ELECTRONIC SIGNATURE LAW REPUBLIC OF SERBIA ELECTRONIC SIGNATURE LAW JUGOSLOVENSKI PREGLED Belgrade, 2009 ELECTRONIC SIGNATURE LAW Note: This is a true translation of the original Law, but it is not legally binding. Original title:

More information

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK 94 INFO- 2019 Primljeno / Received: 2010-01-15 UDK : 681.327:371.8:37 Izvorni znanstveni rad / Original Scientific Paper E-LEARNING: PERCEPTIONS OF STUDENTS AT THE E-UČENJE: PERCEPCIJA STUDENATA SVEUČILIŠTA

More information

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac

EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac EU Beautiful Kosovo Programme Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in Rahovec/Orahovac The project Renovation of the School Yard 4 dëshmorët in the village Ratkoc/Ratkovac municipality of Rahovec/Orahovac,consists

More information

LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT

LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT 2300 Pursuant to its authority from Article 59 of the Rules of Procedure of the Croatian Parliament, the Legislation Committee determined the revised text

More information

APPLICATION FOR A STUDENT VISA. Please note that access to the Australian Embassy Belgrade is by appointment only.

APPLICATION FOR A STUDENT VISA. Please note that access to the Australian Embassy Belgrade is by appointment only. Department of Immigration and Citizenship Australian Embassy, Belgrade Vladimira Popovica 38-40, Floor 8, 11070 New Belgrade, Serbia Tel: 381 11 3303400 Fax: 381 11 3303441 website: www.serbia.embassy.gov.au

More information

HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA

HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA HOW DOES EDUCATION INFLUENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION? CASE STUDY OF CROATIA Ivana Bilić *, Ante Prka **, Gaia Vidović *** Received: 13. 9. 2010 Case study Accepted: 17. 3. 2011 UDC 378:65.012>(497.5)

More information

A PROCESS MODEL OF MARITIME INSURANCE

A PROCESS MODEL OF MARITIME INSURANCE Pomorstvo, god. 23, br. 1 (2009), str. 13-20 13 Mile Pavlić, Ph. D. Sanja Čandrlić, M. Sc. University of Rijeka Department of Computer Science Omladinska 14 51000 Rijeka Croatia Daniel Pavlić RIS Medovićeva

More information

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Preliminary data

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Preliminary data Preliminary data Hungarian Central Statistical Office POPULATION CENSUS 2011 1. Preliminary data Budapest, 2012 Hungarian Central Statistical Office, 2012 ISBN 978-963-235-361-6 Compiled by the Census

More information

Title of the proposed paper: TOURISM CONGRESS AS A SPECIAL TYPE OF TOURISM

Title of the proposed paper: TOURISM CONGRESS AS A SPECIAL TYPE OF TOURISM Author: Marijana Kožul Co-author: Ivana Brozović Organisation: Croatian Bureau of Statistics, Tourism Department Job Title: Senior Adviser Job Title: Head of Department, Address: Ilica 3, 10 000 Zagreb,

More information

THE CAYMAN ISLANDS LABOUR FORCE SURVEY REPORT SPRING 2015

THE CAYMAN ISLANDS LABOUR FORCE SURVEY REPORT SPRING 2015 THE CAYMAN ISLANDS LABOUR FORCE SURVEY REPORT SPRING 2015 Published September 2015 Economics and Statistics Office i CONTENTS SUMMARY TABLE 1. KEY LABOUR FORCE INDICATORS BY STATUS... 1 SUMMARY TABLE 2.

More information

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica za dodatne internet i data usluge

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica za dodatne internet i data usluge Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma a.d Podgorica za dodatne internet i data usluge Verzija: 01/2014 Sadržaj 1 Web hosting 3 2 Registracija domena 3 3 Internet marketing 3 4 E mail paketi 4 5 Virtuoz

More information

Alcohol-Related Road Traffic Accidents Before and After the Passing of the Road Traffic Safety Act in Croatia

Alcohol-Related Road Traffic Accidents Before and After the Passing of the Road Traffic Safety Act in Croatia Coll. Antropol. 36 (2012) 4: 1483 1489 Professional paper Alcohol-Related Road Traffic Accidents Before and After the Passing of the Road Traffic Safety Act in Croatia Eduard Missoni 1, Boris Bo`i} 2 and

More information

Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals?

Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals? IZVORNI ZNANSTVENI RAD UDK: 316.77:659.4 Primljeno: veljača 2007. Public Relations Influence on Croatian Media Is There a Difference Between the Opinions of Journalists and Public Relations Professionals?

More information

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA

THE CONCEPT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA Domagoj Karačić Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, Croatia karacic@efos.hr Phone: +385911555685 Bruno Dernaj Martina Divalta

More information

NATIONAL PAYMENT SYSTEM ACT

NATIONAL PAYMENT SYSTEM ACT (official gazette Narodne novine, No. 117/2001) NATIONAL PAYMENT SYSTEM ACT I GENERAL PROVISIONS Article 1 This Act shall regulate the functioning of the national payment system. Article 2 "Payment system"

More information

THE CROATIAN PARLIAMENT. Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION

THE CROATIAN PARLIAMENT. Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION THE CROATIAN PARLIAMENT Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the 2729 DECISION ON PROMULGATING THE SECURITY VETTING ACT I hereby promulgate the Security

More information

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT

A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN STUDENTS AS SUPPORT IN PLANNING THE HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT G. Kozina et al. Studija računalne pismenosti hrvatskih studenata kao podrška planiranju razvoja visokog obrazovanja ISSN 1330-3651 UDC/UDK 65.012.12:[004.7:378.1] A STUDY OF COMPUTER LITERACY AMONG CROATIAN

More information

Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Software

Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Software Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Software Programme Zagreb, SIPO 14-16 November 2007 CARDS 2003 National Programme Croatia Strengthening the Intellectual Property Implementation System

More information

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS DISKRETNA MATEMATIKA I NJENE PRIMJENE U MREŽNOJ ANALIZI DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS mr. sc. Anton Vrdoljak, prof. matematike Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru Abstract: In this article we will give a small introduction

More information

The Overview and Analysis of the State of Rural Tourism in Croatia

The Overview and Analysis of the State of Rural Tourism in Croatia DOI 10.5673/sip.52.1.4 UDK 338.48:63(497.5) Pregledni rad The Overview and Analysis of the State of Rural Tourism in Croatia Damir Demonja Institute for Development and International Relations, IRMO, Croatia

More information

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People

Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Coll. Antropol. 27 (2003) 2: 439 444 UDC 613.98:331.3-053.9 Original scientific paper Leisure-Time Activities Its Program and Importance in the Institutionalized Protection of Old People Marijana Ljubi}

More information

METHODOLOGY. Financial sector

METHODOLOGY. Financial sector METHODOLOGY Financial sector Ninamedia interviewers asked questions from competent persons employed in banks and insurance companies and wrote down their replies. Data were then entered through licenced

More information

STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS

STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS STUDENT DROPOUT ANALYSIS WITH APPLICATION OF DATA MINING METHODS Mario Jadrić * Željko Garača ** Maja Ćukušić *** Received: 23. 10. 2010 Preliminary communication Accepted: 30. 03. 2010 UDC 65.012.34:378

More information

CROATIAN PARLIAMENT 1364

CROATIAN PARLIAMENT 1364 CROATIAN PARLIAMENT 1364 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the DECISION PROMULGATING THE ACT ON PERSONAL DATA PROTECTION I hereby promulgate the Act on

More information

RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF ONLINE BANKING SERVICES 4

RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF ONLINE BANKING SERVICES 4 Sanja Raspor Janković 1 Izvorni znanstveni rad Maja Gligora Marković 2 UDK 33671:004.78](497.5) Alma Brnad 3 33671:658.89](497.5) RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTE AND OVERALL CUSTOMER SATISFACTION: A CASE

More information

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10

Uputstva za HTC. Sadržaj : 1. HTC HD2 2. 2. HTC Snap 4. 3. HTC Smart 6. 4. HTC Legend 8. 5. HTC Desire 9. 6. HTC Magic 10 Sadržaj : 1. HTC HD2 2 2. HTC Snap 4 3. HTC Smart 6 4. HTC Legend 8 5. HTC Desire 9 6. HTC Magic 10 1 HTC HD2 1. Start 2. Settings 3. Connections 4. Connections 5. U okviru My ISP izabrati Add a new modem

More information

CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY HOW TO START AN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN CROATIA

CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY HOW TO START AN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN CROATIA CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY HOW TO START AN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN CROATIA Zagreb, March 2015 How to start an entrepreneurial activity in Croatia CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY Zagreb, March 2015 The

More information

LAW ON ELECTRICITY MARKET

LAW ON ELECTRICITY MARKET TRANSLATION Narodne novine Official Gazette of the Republic of Croatia issue no. 68 of 27 July 2001 page 2179 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, herewith I pass the

More information

Article 2 This Law shall govern mandatory pension and disability insurance based on generational solidarity.

Article 2 This Law shall govern mandatory pension and disability insurance based on generational solidarity. PENSION AND DISABILITY INSURANCE LAW 1 ( Official Gazette of the Republic of Montenegro, no. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07 and 47/07 and Official Gazette of Montenegro, no. 79/08, 14/10 and

More information

Podešavanje e-mail klijenata

Podešavanje e-mail klijenata Podešavanje e-mail klijenata - Mozilla Thunderbird - Microsoft Outlook U daljem tekstu nalaze se detaljna uputstva kako podesiti nekoliko najčešće korišćenih Email programa za domenske email naloge. Pre

More information

ARCHIVES AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT GENERAL PROVISIONS. Article 1

ARCHIVES AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT GENERAL PROVISIONS. Article 1 (Public Bulletin, Official Register of the Republic of Croatia, No. 105/1997 - Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske, broj 105/1997) ARCHIVES AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT I GENERAL PROVISIONS

More information

Questionnaire on principles of public prosecution as regards juvenile justice for Consultative Council of European Prosecutors (CCPE)

Questionnaire on principles of public prosecution as regards juvenile justice for Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) THE REPUBLIC OF CROATIA THE OFFICE OF THE STATE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CROATIA No: A-14/10 Zagreb, 11th January 2010 MK/SP SUBJECT: Questionnaire on principles of public prosecution as regards

More information

INTERDEPENDENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP STYLES IN LARGE FIRMS

INTERDEPENDENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP STYLES IN LARGE FIRMS ITERDEPEDECE OF ORGAIZATIOAL CULTURE AD LEADERSHIP STYLES I LARGE FIRMS Mario Buble * Received: 17. 9. 2012 Preliminary communication Accepted: 21.11. 2012 UDC: 65.01:65.017.1>(497.5) The purpose of this

More information

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije

Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije Postupak konfiguracije ADSL modema ZTE u Routed PPPoE modu Detaljni opis konfiguracije 1. Podešavanje računara Nakon povezivanja modema svim potrebnim kablovima na računar, linija i napajanje, uključujemo

More information

LIFELONG LEARNING: THE ARCHIVAL PROFESSION IN THE 21 st CENTURY

LIFELONG LEARNING: THE ARCHIVAL PROFESSION IN THE 21 st CENTURY T. Huskamp Peterson, Lifelong Learning: the Archivai Profession in 21 s Century, Arh. vjesn., god. 40 (1997) str. 89-93 Trudy Huskamp Peterson Arhiv Otvoreno društvo Budimpešta Mađarska LIFELONG LEARNING:

More information

INTRODUCTION VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2. Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied. Sciences in Safety, accredited, Zagreb

INTRODUCTION VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2. Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied. Sciences in Safety, accredited, Zagreb VESNA NIKOLIC 1 JOSIP TARADI 2 1 University of Niš, Faculty of Occupational Safety in Niš 2 University College of Applied Sciences in Safety, accredited, Zagreb 1 vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs 2 josip.taradi@vss.hr

More information

THE CONCEPT of State Migration Policy

THE CONCEPT of State Migration Policy The Decree of the President of Ukraine, #622/2011 On the Concept of State Migration Policy With a purpose of creation of proper conditions for realization of state policy in the sphere of migration I hereby

More information

External aid programmes - Service contract - Contract notice - Restricted procedure

External aid programmes - Service contract - Contract notice - Restricted procedure 1/5 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340372-2010:text:en:html HR-Zagreb: IPA preparation of the 'Han Agency marketing plan' and 'Plan of sustainable economic development

More information

Tourism. Capacity and occupancy of tourist accommodation establishments

Tourism. Capacity and occupancy of tourist accommodation establishments Tourism The current information system on tourism statistics produced by ISTAT relies on several sources that analyse the phenomenon from the point of view of both demand and supply. The oldest sources

More information

Guideline on the Application for Visas and Residence Permits in China

Guideline on the Application for Visas and Residence Permits in China Guideline on the Application for Visas and Residence Permits in China Applying for, and obtaining, a visa to enter China has never been an easy process. Since September 2013 visas for foreigners and residence

More information

TURIZAM U SIJEČNJU ) TOURISM, JANUARY )

TURIZAM U SIJEČNJU ) TOURISM, JANUARY ) GODINA/ YEAR: LIII. ZAGREB, 24. OŽUJAK 2016./ 24. MARCH, 2016 BROJ/ NUMBER: 4.3.1/1. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 TURIZAM U SIJEČNJU 2016. 1) TOURISM, JANUARY 2016 1) U komercijalnim smještajnim objektima

More information

1 INTRODUCTION AND SUMMARY OF ACHIEVEMENTS... 2 2 PROJECT MANAGEMENT... 3 3 GENERAL PROGRESS IN THE PROJECT... 3

1 INTRODUCTION AND SUMMARY OF ACHIEVEMENTS... 2 2 PROJECT MANAGEMENT... 3 3 GENERAL PROGRESS IN THE PROJECT... 3 TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION AND SUMMARY OF ACHIEVEMENTS... 2 2 PROJECT MANAGEMENT... 3 3 GENERAL PROGRESS IN THE PROJECT... 3 4 DETAILED OVERVIEW OF THE PROGRESS... 4 4.1 Progress on Component 1 -

More information

Large Scale Topographic Maps Generalisation and Visualization Based on New Methodology

Large Scale Topographic Maps Generalisation and Visualization Based on New Methodology Dinar, I. et al.: Large Scale Topographic Maps Generalisation and, Geod. list 2015, 3, 189 198 189 UDK 528.93:528.914:528.711.1:681.32]:004 Prethodno priopćenje / Preliminary note Large Scale Topographic

More information

Enterprise in Croatia

Enterprise in Croatia How to Start Up an Enterprise in Croatia CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY Zagreb, September 2013 The legal framework in force and business organization available to a business start-up, the procedures to follow

More information

BANKING OUTSIDE THE BRANCH. YOUR FINANCES ALWAYS WITH YOU SB SmartNet new online banking

BANKING OUTSIDE THE BRANCH. YOUR FINANCES ALWAYS WITH YOU SB SmartNet new online banking BANKING OUTSIDE THE BRANCH YOUR FINANCES ALWAYS WITH YOU SB SmartNet new online banking New generation of internet banking Let us present SB SmartNet, your portal to the online world of finance. Starting

More information

MINISTRY OF THE INTERIOR

MINISTRY OF THE INTERIOR MINISTRY OF THE INTERIOR Pursuant to Article 65 of the Act on Amendments to the Aliens Act (Official Gazette 36/09), the Minister of the Interior, hereby issues the ORDINANCE ON AMENDMENTS TO THE ORDINANCE

More information

POGLAVLJE 16 CHAPTER UGOSTITELJSTVO CATERING. Izvori i metode prikupljanja podataka. Sources and methods of data collection

POGLAVLJE 16 CHAPTER UGOSTITELJSTVO CATERING. Izvori i metode prikupljanja podataka. Sources and methods of data collection POGLAVLJE 16 CHAPTER UGOSTITELJSTVO Izvori i metode prikupljanja podataka Podaci o mreži, zaposlenima i prometu u ugostiteljstvu svih oblika svojine, prikupljeni su u redovnim tromjese nim i godišnjim

More information

LAW OF THE REPUBLIC OF GEORGIA ON CITIZENSHIP OF GEORGIA

LAW OF THE REPUBLIC OF GEORGIA ON CITIZENSHIP OF GEORGIA /unofficial translation/ LAW OF THE REPUBLIC OF GEORGIA ON CITIZENSHIP OF GEORGIA Citizenship is the stable legal relationship of a person with the state which is expressed in the totality of their mutual

More information

CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN PROSECUTORS (CCPE)

CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN PROSECUTORS (CCPE) Strasbourg, 27 February 2015 CCPE (2015)1 CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN PROSECUTORS (CCPE) Questionnaire for the preparation of the Opinion No. 10 of the CCPE on the relationship between prosecutors

More information

The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of recent trends in pension reforms

The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of recent trends in pension reforms The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of recent trends in pension reforms National Report Croatia Siniša Zrinščak May 9, 2011 This report

More information

Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia *

Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia * Comment on the Critique of the paper ERP and Management Accounting Changes of Industrial Enterprises in Serbia * UDK 001.83 Slobodan Malinić, University of Kragujevac,Faculty of Economics, Kragujevac Mirjana

More information

Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu

Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu Uputstvo za povezivanje na IPv6 mrežu Počevši od 6. juna 2012. godine, veliki javni servisi će biti dostupni širom sveta kako putem IPv4 tako i putem IPv6 adrese. Bitno je na vreme se priključiti novom

More information

Scientific Publication Productivity of the Information Sciences Doctors in the Republic of Croatia

Scientific Publication Productivity of the Information Sciences Doctors in the Republic of Croatia Professional paper Scientific Publication Productivity of the Information Sciences Doctors in the Republic of Croatia Summary Lucija Šćirek, student Department of Information Sciences Faculty of Humanities

More information

Policy Perspectives Paper

Policy Perspectives Paper Review of the Measurement of Ethnicity Policy Perspectives Paper Main Paper July 2001 Kate Lang Social Policy Division Statistics New Zealand Statistics New Zealand Review of the Measurement of Ethnicity

More information

Overview of Natural Gas Distribution Network in Croatia

Overview of Natural Gas Distribution Network in Croatia New York State Public Service Commission (NYS PSC) & Croatian Energy Regulatory Agency (CERA) Zagreb, Croatia, June 26-29,2007 Overview of Natural Gas Distribution Network in Croatia Nikola Vištica tica,

More information

Management Seminar on Global Assessments, Yalta, 23-25 September 2009. Macedonian experience with the use of Global Assessment

Management Seminar on Global Assessments, Yalta, 23-25 September 2009. Macedonian experience with the use of Global Assessment United Nations Economic Commission for Europe Management Seminar on Global Assessments, Yalta, 23-25 September 2009 Macedonian experience with the use of Global Assessment MSc Blagica Novkovska, Director

More information

THE CROATIAN PARLIAMENT

THE CROATIAN PARLIAMENT THE CROATIAN PARLIAMENT 3222 Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION PROMULGATING THE BUILDING INSPECTION ACT I hereby promulgate the Building

More information

PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF DRUG ADDICTION IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF CROATIA

PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF DRUG ADDICTION IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF CROATIA PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF DRUG ADDICTION IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF CROATIA Biserka Koren, Anto Zelić Ministry of Defence of the Republic of Croatia ABSTRACT Dependence problem is becoming

More information

2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS OF TURKEY

2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS OF TURKEY 2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS OF TURKEY 1. BACKGROUND In Turkey, the first population census was carried out in 1927. The following population censuses were carried out between 1935 and 1990 regularly,

More information

REPUBLIC OF CROATIA MINISTRY OF TOURISM

REPUBLIC OF CROATIA MINISTRY OF TOURISM REPUBLIC OF CROATIA MINISTRY OF TOURISM NAUTICA New legal regulations Sojourn Tax Act (Official Gazette 152/08 and 59/09 corrigendum) - Frequently asked questions - General 1. What are the advantages of

More information

LAW OF GEORGIA ON INTERNALLY DISPLACED PERSONS

LAW OF GEORGIA ON INTERNALLY DISPLACED PERSONS LAW OF GEORGIA ON INTERNALLY DISPLACED PERSONS Last amended 9 June 2006 The Law of Georgia on Internally Displaced Persons is based on the Constitution and internationally recognised principles of international

More information

CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION

CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION Z a k ł a d U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h The scope and purpose of benefits coordination The EU coordination

More information

IMMIGRATION FACTS. Health Insurance Coverage of the Foreign Born in the United States: Numbers and Trends

IMMIGRATION FACTS. Health Insurance Coverage of the Foreign Born in the United States: Numbers and Trends The Migration Policy Institute is an independent, non-partisan, and non-profit think tank dedicated to the study of the movement of people worldwide. The institute provides analysis, development, and evaluation

More information

THE CROATIAN PARLIAMENT. Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION

THE CROATIAN PARLIAMENT. Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION THE CROATIAN PARLIAMENT 1456 Pursuant to Article 89 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby issue the DECISION PROMULGATING THE ACT ON SETTLEMENT FINALITY IN PAYMENT AND FINANCIAL INSTRUMENTS

More information

Review. Nursing in Croatia: Past, Present, and Future. 298 www.cmj.hr. Sonja Kalauz 1, Marija Orlić-Šumić 2, Dragica Šimunec 3

Review. Nursing in Croatia: Past, Present, and Future. 298 www.cmj.hr. Sonja Kalauz 1, Marija Orlić-Šumić 2, Dragica Šimunec 3 Review Nursing in Croatia: Past, Present, and Future Sonja Kalauz 1, Marija Orlić-Šumić 2, Dragica Šimunec 3 > Correspondence to: 1 University of Applied Health Studies, Zagreb, Croatia 2 Zagreb University

More information

Touristic Development Project. Hotel Zlatni Jelen, Rakovica, Republic of Croatia

Touristic Development Project. Hotel Zlatni Jelen, Rakovica, Republic of Croatia Touristic Development Project Hotel Zlatni Jelen, Rakovica, Republic of Croatia Introducing Croatia Croatia (EU member) is well known as a touristic country and last couple of years is a hit destinantion,

More information

INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS (Practical approach to certain issues which are not regulated by law and international treaties)

INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS (Practical approach to certain issues which are not regulated by law and international treaties) BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA Judicial and prosecutorial training center team INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS (Practical approach to certain issues which are not regulated by law

More information

TURIZAM U VELJAČI 2015. 1) TOURISM, FEBRUARY 2015 1)

TURIZAM U VELJAČI 2015. 1) TOURISM, FEBRUARY 2015 1) GODINA/ YEAR: LII. ZAGREB, 7. TRAVNJA 2015./ 7 APRIL 2015 BROJ/ NUMBER: 4.3.1/2. CODEN POPCEA ISSN 1330-0350 TURIZAM U VELJAČI 2015. 1) TOURISM, FEBRUARY 2015 1) U veljači 2015. dolazaka turista više je

More information

Distinctions between Computer Self-Efficacy of Pupils and Teachers in Elementary School

Distinctions between Computer Self-Efficacy of Pupils and Teachers in Elementary School Distinctions between Computer Self-Efficacy of Pupils and Teachers in Elementary School Tomislav Topolovčan, Milan Matijević, University of Zagreb, Croatia Abstract The aim of this study was to establish

More information

LAW ON HEALTH CARE OF ALIENS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

LAW ON HEALTH CARE OF ALIENS IN THE REPUBLIC OF CROATIA ,- LAW ON HEALTH CARE OF ALIENS IN THE REPUBLIC OF CROATIA 1. GENERAL PROVISIONS. Article 1 - This Law regulates conditions and manner in which aliens in the Republic of Croatia receive health care. Aliens

More information

FLOW CHART OF PROCESSES FOR OBTAINING PERMITS IN SISAK MOSLAVINA COUNTY

FLOW CHART OF PROCESSES FOR OBTAINING PERMITS IN SISAK MOSLAVINA COUNTY FLOW CHART OF PROCESSES FOR OBTAINING PERMITS IN SISAK MOSLAVINA COUNTY SI-MO-RA d.o.o. S. i A. Radića 8b, Sisak simora@simora.hr www.simora.hr Sisak projekti d.o.o. Rimska 26, Sisak www.sisak-projekti.hr

More information

Index of import prices

Index of import prices Statistisches Bundesamt Quality Report Index of import prices Periodicity: irregular Published in 17.08.2012 For further information about this puplication please contact: Phone: +49 (0) 611 / 75 24 44;

More information

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT (ZJZP)

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT (ZJZP) PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT (ZJZP) PART I: GENERAL 1. GENERAL PROVISIONS Article 1 (subject of the Act) (1) This Act regulates the purpose and principles of private investment in public projects and/or

More information

REPORT On the work of the Croatian Energy Regulatory Agency For the year 2005

REPORT On the work of the Croatian Energy Regulatory Agency For the year 2005 Republic of Croatia Croatian Energy Regulatory Agency REPORT On the work of the Croatian Energy Regulatory Agency For the year 2005 Zagreb, July 2006 Croatian Energy Regulatory Agency CONTENT A. REPORT

More information

Application to participate in an. Advanced Training for specialists and executive staff. in Rhineland-Palatinate

Application to participate in an. Advanced Training for specialists and executive staff. in Rhineland-Palatinate Application to participate in an Advanced Training for specialists and executive staff in Rhineland-Palatinate ICUnet.AG welcomes your interest in our advanced training programme. ICUnet.AG has been entrusted

More information