ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства"

Transcription

1 ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ДЕРЖАВНИХ АРХІВАХ УКРАЇНИ МІЖАРХІВНИЙ ДОВІДНИК Том 8, кн. 2 Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області Київ 2013

2 Міжархівний довідник УДК (477) ББК 79.3 (4Укр)я2 З 43 Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 1 : Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. К., с Багатотомний міжархівний довідник Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України включає відомості про колекції метричних книг, що відклалися в центральних архівах України та в державних архівах областей України. До тому 8, що складається з двох книг, включено відомості про метричні книги, що знаходяться у фондах Державного архіву Хмельницької області. Видання призначене для архівістів, істориків, генеалогів, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації. Головна редакційна колегія серії Архівні зібрання України : Ольга Гінзбург (голова), Владислав Верстюк, Віктор Воронін, Іван Кисіль, Володимир Лозицький, Олена Мельниченко, Наталія Маковська, Олексій Онищенко, Діана Пельц, Юлія Прилєпішева, Леонід Скрипка, Валерій Смолій, Павло Сохань, Ніна Топішко, Наталія Христова, Микола Щербак Упорядники: Сергій Зворський, Вікторія Патик Автори описових статей: Г. В. Лях, І. В. Бортник, Ю. С. Руденко (Держархів Хмельницької обл.) Затверджено до друку рішенням Вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (протокол 7 від 10 листопада 2013 р.). ISBN Державна архівна служба України, 2013 Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2013 С. Зворський, В. Патик (упорядкування), 2013 Автори описових статей та історичної довідки, 2013 ISBN

3 ЗМІСТ Список скорочень Від упорядників... 4 Православ я... 7 Волинська губернія... 7 Заславський повіт... 7 Кременецький повіт Новоград-Волинський повіт Острозький повіт Старокостянтинівський повіт Київська губернія Бердичівський повіт Київський повіт Липовецький повіт Сквирський повіт Таращанський (П ятигірський) повіт Римо-католицизм Деканати Подільської губернії Деканати інших губерній Костьоли, приналежність яких не визначено Старообрядництво Іудаїзм Покажчик населених пунктів Список скорочень

4 Міжархівний довідник ВІД УПОРЯДНИКІВ Специфіка зведеного, а відтак значного за обсягом довідника про метричні книги, що зберігаються в державних архівах України, зумовила особливості як його структурування, так і змістовного наповнення. Задля зручності користування довідник вирізняється лаконічністю і чіткою послідовністю викладу відомостей про метричні книги. Інформація, подана у ньому, має фондову, географічну, віросповідну, статистичну, хронологічну і мовну складові (компоненти). Вона відображена у відповідних розділах. Покажчик побудовано у вигляді зведених відомостей про метричні книги по кожній архівній установі. З технічних причин покажчик видається окремими томами, по мірі надходження до УНДІАСД й опрацювання інформації від держархівів України. Інформація по кожній архівній установі розпочинається з відомостей комунікативного характеру: про її поштову й електронну ( ) адреси, телефони і факси. Оскільки в різних регіонах України, які свого часу перебували у складі двох імперій (Російської та Австро-Угорської) та деяких держав Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Румунії спостерігалася місцева специфіка як ведення метричних (церковних) книг, так і шляхів надходження їх до архівів, яка до того ж змінювалася з плином часу, автори описових статей підготували невеликі за обсягом, але фактографічно насичені передмови у вигляді історико-архівних довідок як вступ до загальної інформації щодо конкретних метричних книг, що відклалися у кожному з держархівів України. В цих передмовах подано лаконічну довідку про практику ведення цих книг та історію їх надходження до архіву, а також загальні відомості про фонди, у складі яких знаходяться метричні книги та їхні кількісні й хронологічні показники, наявність науково-довідкового апарату до них, публікації про ці документи тощо. Після передмови по кожному держархіву подано розділ, що має назву Інформація про фонди, до складу яких входять метричні книги 1. Частково він дублює відомості, подані у вступі, водночас є максимально стислим і зручним для отримання загальної структурованої інформації про конкретні фонди, поданої у такому порядку: номер, назва фонду, його хронологічні межі (виділяються жирним шрифтом); загальна кількість метричних книг у фонді (при наявності також і кількість описів із зазначенням кількості одиниць зберігання) та їхні хронологічні межі; перелік і характер стандартизованих відомостей, поданих у метричних книгах, до яких населених пунктів відносяться ці відомості та якою мовою велися записи в книгах; перелік складових наявного науково-довідкового апарату до метричних книг, із зазначенням їх числових ознак, або ж відмітка про відсутність такого апарату; назва конфесії, за якою здійснювались записи в цих метричних книгах. Далі подано основний і найбільший за обсягом розділ, у якому, власне, і міститься конкретна інформація про метричні книги. Вона згрупована в однотипних блоках, кожний з яких складається з 10 пронумерованих позицій у чітко визначеній послідовності, а саме: 1 У томі 8 цей розділ подано у кн. 1. 4

5 Від упорядників 1. Назва державної адміністративно-територіальної одиниці (губернії, воєводства, жупи та ін.), у межах якої велася метрична книга (виділяється жирним курсивом); 2. Назва церковної адміністративної установи, в межах якої велася метрична книга (виділяється жирним шрифтом); 3. Назви храму, в якому велася метрична книга та населеного пункту, в якому він знаходився і його адміністративно-територіальна підпорядкованість (повіт, волость та ін.); 4. Назва(и) населених пунктів, мешканці яких були прихожанами цього храму; якщо частина цих населених пунктів відносилася до інших адміністративнотериторіальних одиниць, то зазначаються ці одиниці; 5. Відомості про записи в метричній книзі про народження: їх хронологічні межі, номери фондів, описів, справ; у разі значного масиву таких записів ці відомості перелічуються по кожному фонду, опису, справі у хронології цих записів; 6. Аналогічно побудовані відомості про шлюбні записи; 7. Аналогічно побудовані відомості про записи про розлучення; 8. Аналогічно побудовані відомості про записи про смерть; 9. Аналогічно побудовані відомості про наявність інших записів, зокрема, сповідальних відомостей; 10. Відомості про додаткову інформацію, що міститься в метричних книгах, наприклад, про персональний склад парафіян та ін., у такому ж порядку, як і в пункті 5; У зв язку з тим, що далеко не завжди по всіх зазначених позиціях (особливо 9 і 10) у метричних книгах містилися відповідні записи, по частині цих позицій є пропуски (у довіднику вони позначені довгим тире або ж зазначено, що інформація відсутня). Задля зручності орієнтування у цьому великому блоці інформація, наведена у ньому, групується за віросповідним принципом, а релігійні напрями і течії подаються у тій послідовності, яка наведена у Генеральній схемі класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України, підготовленій УНДІАСД (К., 2006, с. 65), індекс , тобто: християнство (у такій послідовності православ я, римо-католицизм, греко-католицизм (уніатство), протестантизм, інші християнські течії); іслам; іудаїзм; інші релігії та вірування. У зв язку з великим обсягом відомостей про метричні книги, що зберігаються у Державному архіві Хмельницької області, том 8 складається з двох книг. До книги першої увійшли відомості виключно про метричні книги, що велися у православних церквах, соборах та інших релігійних осередках на території Подільської губернії. Метричні книги православних храмів Волинської і Київської губерній, а також інших конфесій (римо-католицизм, старообрядництво, іудаїзм) відображені у книгі другій, що побудована за тим же принципом, що й книга перша. У межах кожного повіту матеріали подаються за алфавітним принципом назв населених пунктів, у яких містилися ті чи інші церкви, костьоли, синагоги тощо. Науково-допоміжний апарат до видання складається, насамперед, з географічного покажчика, в якому за алфавітним принципом наведено назви населених пунктів, у храмах яких велися метричні книги. У покажчику, задля зручності користування ним, також міститься додаткова інформація про сучасну адміністративнотериторіальну підпорядкованість цих населених пунктів, приєднання їх до інших населених пунктів чи зняття з обліку, тобто про припинення їхнього існування з 5

6 Міжархівний довідник тих чи інших причин. У зв язку з тим, що багато населених пунктів свого часу було перейменовано і користувачі можуть не знати їхніх старих назв, за якими велися метричні книги, для зручності пошуку відповідної інформації у виданні по кожному регіону вміщено також т. зв. зворотні покажчики населених пунктів. За цим покажчиком, знаючи лише сучасну назву села, селища міського типу, міста, можна віднайти його стару назву і, таким чином, отримати відсилку до відповідного храму, а відтак і до метричних книг. Водночас у покажчику про метричні книги не наведено ані повних текстів цих книг чи витягів (фрагментів) з них, ані прізвищ осіб, що занесені до книг, ані наукових коментарів. Це є предметом окремих досліджень і публікацій археографічного характеру. Щоб відшукати відповідну інформацію, дослідникам необхідно звертатися безпосередньо до метричних книг у державних архівах, тобто, у своїх пошуках користуватися методом de visu. Для осіб, які бажають поглибити свої знання про історію запровадження метричних (церковних) книг, практику і регіональну специфіку їх ведення, особливості їх оформлення, шляхи надходження в архіви, практику фондування, розкриття в науково-пошуковому апараті тощо, наприкінці тому 1 «Зведеного каталогу метричних книг, що зберігаються в державних архівах України» (К., 2009) наведено бібліографічний покажчик публікацій з даної теми (хронологічно він охоплює період від кінця ХІХ до початку ХХІ ст.), який, втім, не претендує на вичерпну повноту. 6

7 Від упорядників ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ хмельницької області ПРАВОСЛАВ Я Волинська губернія Заславський повіт 3. Свято-Параскевинська церква, с. Антоніни Заславського пов. Антонінської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 4; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 5; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 6; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 7; 1893: ф. 18, оп. 1, спр. 6; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 8; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 1; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 2; 1915: ф. Р-6379, оп. 1, спр. 45; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 4; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 5; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 6; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 7; 1893: ф. 18, оп. 1, спр. 6; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 8; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 1; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 2; 1915: ф. Р-6379, оп. 1, спр. 45; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 4; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 5; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 6; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 7; 1893: ф. 18, оп. 1, спр. 6; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 8; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 1; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 2; 1915: ф. Р-6379, оп. 1, спр. 45; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Свято-Михайлівська церква, с. Багланівка Заславського пов. Хоровецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр

8 Міжархівний довідник 8. Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Варварівська церква, с. Барборівка Заславського пов. Славутської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Різдво-Богородична церква, с. Бейзими Заславського пов. Новосільської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Параскевинська церква, с. Білів Заславського пов. Ізяславської вол. 4. с. Кіндратка Заславського пов. Ізяславської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Воскресенська церква, м-ко Білогородка Заславського пов. Білогородецької вол. 4. Села: Бісівочка, Білогородка Заславського пов. Білогородецької вол. 8

9 Державний архів Хмельницької області 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Троїцька церква, м-ко Білогородка Заславського пов. Білогородецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Михайлівська церква, с. Білокриниця Заславського пов. Судилківської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Михайлівська церква, с. Білопіль Заславського пов. Грицівської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр

10 Міжархівний довідник 3. Свято-Дмитрівська церква, с. Булаївка Заславського пов. Бутовецької вол. 4. с. Чернятин Малий Заславського пов. Бутовецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 126; : ф. 18, оп. 1, спр. 127; : ф. 18, оп. 1, спр. 128; : ф. 18, оп. 1, спр. 129; : ф. 18, оп. 1, спр. 130; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 126; : ф. 18, оп. 1, спр. 127; : ф. 18, оп. 1, спр. 128; : ф. 18, оп. 1, спр. 129; : ф. 18, оп. 1, спр. 130; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 126; : ф. 18, оп. 1, спр. 127; : ф. 18, оп. 1, спр. 128; : ф. 18, оп. 1, спр. 129; : ф. 18, оп. 1, спр. 130; : ф. 18, оп. 1, спр Хресто-Воздвиженська церква, с. Бутівці Заславського пов. Бутівецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Васьківці Заславського пов. Ізяславської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр

11 Державний архів Хмельницької області 3. Свято-Покровська церква, с. Васьківчики Заславського пов. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 145; : ф. 18, оп. 1, спр. 146; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 146; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 146; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Свято-Дмитрівська церква, с. Велика Березна Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 68; 1888, : ф. 18, оп. 1, спр. 68а; , 1889: ф. 18, оп. 1, спр. 70; : ф. 18, оп. 1, спр. 70а; : ф. 18, оп. 1, спр. 69; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 68; 1888, : ф. 18, оп. 1, спр. 68а; , 1889: ф. 18, оп. 1, спр. 70; : ф. 18, оп. 1, спр. 70а; : ф. 18, оп. 1, спр. 69; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 68; 1888, : ф. 18, оп. 1, спр. 68а; , 1889: ф. 18, оп. 1, спр. 70; : ф. 18, оп. 1, спр. 70а; : ф. 18, оп. 1, спр. 69; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 8, : ф. Р-6380, оп. 1, спр Свято-Різдво-Богородична церква, с. Великі Мацевичі Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1181; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1181; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1181; : ф. 18, оп. 1, спр

12 Міжархівний довідник 3. Свято-Михайлівська церква, с. Великі Пузирки Заславського пов. Новосільської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Свято-Покровська церква, с. Вербівці Заславського пов. Сульжанської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Волинська губерні 3. Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Влашанівка Заславського пов. Новосільської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118 вол. 3. Свято-Дмитрівська церква, с. Вовковинці Заславського пов. Шепетівської 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр

13 Державний архів Хмельницької області 8. Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Покровська церква, с. Волиця Вонсовича Заславського пов. 4. Села: Волиця Татарська, Кременчуки Заславського пов. 5. Народження: : ф. 18, оп. 1, спр. 200; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: : ф. 18, оп. 1, спр. 200; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: , : ф. 18, оп. 1, спр. 200; : ф. 18, оп. 1, спр Свято-Дмитрівська церква, с. Волиця Польова Заславського пов. Тернавської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Хресто-Воздвиженська церква, с. Кременчуки Заславського пов. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 938; : ф. 18, оп. 1, спр. 939; : ф. 18, оп. 1, спр. 942; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 46; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 938; : ф. 18, оп. 1, спр. 939; : ф. 18, оп. 1, спр. 942; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 46; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 938; : ф. 18, оп. 1, спр. 939; : ф. 18, оп. 1, спр. 942; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 46; : ф. Р-6379, оп. 1, спр

14 вол. вол. Міжархівний довідник 3. Свято-Параскевинська церква, с. Гайворонці Заславського пов. Грицівської 5. Народження: 1808: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1808: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1808: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Миколаївська церква, с. Городище Заславського пов. Шепетівської 5. Народження: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Різдво-Богородична церква, м-ко Гриців Заславського пов. Грицівської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Покровська церква, с. Губча Заславського пов. Грицівської вол. 4. с. Партинці Заславського пов. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 341; : ф. 18, оп. 1, спр. 342; : ф. 18, оп. 1, спр. 343; , : ф. 18, оп. 1, спр. 344; 1897, : ф. 18, оп. 1, спр. 345; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 341; : ф. 18, оп. 1, спр. 342; , : ф. 18, оп. 1, спр. 343; : ф. 18, оп. 1, спр. 344; 1897, : ф. 18, оп. 1, спр. 345; : ф. 18, оп. 1, спр

15 Державний архів Хмельницької області 8. Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 341; : ф. 18, оп. 1, спр. 342; : ф. 18, оп. 1, спр. 343; , : ф. 18, оп. 1, спр. 344; 1897, : ф. 18, оп. 1, спр. 345; : ф. 18, оп. 1, спр Свято-Успенська церква, с. Даньківці Заславського пов. Новосільської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Хрестовоздвиженська церква, с. Двірець Заславського пов. Білогородецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Василівська церква, с. Драчі Заславського пов. Бутовецької вол. 4. Села: Пеньки, Бовкуни Заславського пов. Бутовецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 405; , : ф. 18, оп. 1, спр. 406; : ф. 18, оп. 1, спр. 407; : ф. 18, оп. 1, спр. 127; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 405; , : ф. 18, оп. 1, спр. 406; : ф. 18, оп. 1, спр. 407; : ф. 18, оп. 1, спр. 127; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 405; , : ф. 18, оп. 1, спр. 406; : ф. 18, оп. 1, спр. 407; : ф. 18, оп. 1, спр. 127; : ф. 18, оп. 1, спр

16 Міжархівний довідник 3. Церква євангеліста Луки, с. Дяків Заславського пов. Жуківської вол. 5. Народження: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Троїцька церква, с. Жабче Заславського пов. Бутовецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118 вол. 3. Свято-Параскевинська церква, с. Жиленці Заславського пов. Шепетівської 5. Народження: 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Покровська церква, с. Жолудки Заславського пов. Хролинської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр

17 Державний архів Хмельницької області 3. Свято-Миколаївська церква, с. Жуків Заславського пов. Жуківської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Архидияконо-Стефанівська церква, с. Забари Заславського пов. Ізяславської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Троїцька церква, с. Закриниччя Заславського пов. Антонінської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1812: ф. 316, оп. 1, спр. 133; , 1883: ф. 18, оп. 1, спр. 445; 1882, : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 27; : ф. 18, оп. 1, спр. 446; : ф. 18, оп. 1, спр. 447; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 28; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1812: ф. 316, оп. 1, спр. 133; , 1883: ф. 18, оп. 1, спр. 445; 1882, : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 27; : ф. 18, оп. 1, спр. 446; 1894, : ф. 18, оп. 1, спр. 447; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 28; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1812: ф. 316, оп. 1, спр. 133; , 1883: ф. 18, оп. 1, спр. 445; 1882, : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 27; : ф. 18, оп. 1, спр. 446; : ф. 18, оп. 1, спр. 447; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 28; : ф. Р-6379, оп. 1, спр

18 Міжархівний довідник 3. Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Зеленці Заславського пов. Грицівської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 475; , : ф. 18, оп. 1, спр. 476; : ф. 18, оп. 1, спр. 477; 1908: ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 475; , : ф. 18, оп. 1, спр. 476; : ф. 18, оп. 1, спр. 477; 1908: ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 475; , : ф. 18, оп. 1, спр. 476; : ф. 18, оп. 1, спр. 477; 1908: ф. 18, оп. 1, спр. 344 вол. 3. Свято-Преображенська церква, м-ко Ізяслав Заславського пов. Ізяславської 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Миколаївська церква, м-ко Ізяслав Новий Заславського пов. Ізяславської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Трисвятительська церква, с. Каленичі Малі Заславського пов. Хролинської вол. 18

19 Державний архів Хмельницької області 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 545; , : ф. 18, оп. 1, спр. 546; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 545; , : ф. 18, оп. 1, спр. 546; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 545; , : ф. 18, оп. 1, спр. 546; : ф. 18, оп. 1, спр Свято-Дмитрівська церква, с. Каленичі Великі Заславського пов. Хролинської вол. 4. с. Каленичі Малі Заславського пов. Хролинської вол. 5. Народження: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; : ф. 18, оп. 1, спр. 548; : ф. 18, оп. 1, спр. 549; 1907: ф. Р-6380, оп. 1, спр. 10; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; : ф. 18, оп. 1, спр. 548; : ф. 18, оп. 1, спр. 549; 1907: ф. Р-6380, оп. 1, спр. 10; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Смерть: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; : ф. 18, оп. 1, спр. 548; : ф. 18, оп. 1, спр. 549; 1907: ф. Р-6380, оп. 1, спр. 10; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Свято-Трисвятительська церква, с. Каленичі Малі Заславського пов. Хролинської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 545; , : ф. 18, оп. 1, спр. 546; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 545; , : ф. 18, оп. 1, спр. 546; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 545; , : ф. 18, оп. 1, спр. 546; : ф. 18, оп. 1, спр

20 Міжархівний довідник 3. Свято-Різдво-Богородична церква, с. Капустин Заславського пов. Бутовецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 764; , : ф. 18, оп. 1, спр. 765; 1882: ф. 18, оп. 1, спр. 545; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 764; 1882: ф. 18, оп. 1, спр. 545; : ф. 18, оп. 1, спр. 765; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1858, : ф. 18, оп. 1, спр. 764; 1882: ф. 18, оп. 1, спр. 545; 1889, : ф. 18, оп. 1, спр. 765; : ф. 18, оп. 1, спр Свято-Кузьмо-Дем янівська церква, с. Клембівка Заславського пов. Ізяславської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Троїцька церква, с. Корниця Заславського пов. Білогородецької вол. 4. с. Залужжя Заславського пов. Білогородецької вол. 5. Народження: : ф. 18, оп. 1, спр. 903; : ф. 18, оп. 1, спр. 904; : ф. 18, оп. 1, спр. 905; : ф. 18, оп. 1, спр. 906; 1899: ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: : ф. 18, оп. 1, спр. 903; : ф. 18, оп. 1, спр. 904; : ф. 18, оп. 1, спр. 905; : ф. 18, оп. 1, спр. 906; 1899: ф. 18, оп. 1, спр Смерть: : ф. 18, оп. 1, спр. 903; : ф. 18, оп. 1, спр. 904; : ф. 18, оп. 1, спр. 905; : ф. 18, оп. 1, спр. 906; 1899: ф. 18, оп. 1, спр

21 Державний архів Хмельницької області 3. Свято-Покровська церква, с. Корчик Заславського пов. Хоровецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Успенська церква, с. Коськів Заславського пов. Грицівської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Коханівка Заславського пов. Хролинської вол. 4. Села: Михайлівці, Минів, Титків Заславського пов. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 922; : ф. 18, оп. 1, спр. 923; : ф. 18, оп. 1, спр. 924; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 922; : ф. 18, оп. 1, спр. 923; : ф. 18, оп. 1, спр. 924; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 922; : ф. 18, оп. 1, спр. 923; : ф. 18, оп. 1, спр. 924; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Криворудка Заславського пов. Тернавської вол. 4. с. Льодянка Заславського пов. Тернавської вол. 5. Народження: : ф. 18, оп. 1, спр

22 Міжархівний довідник 6. Шлюб: : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: : ф. 18, оп. 1, спр Свято-Різдво-Богородична церква, с. Криворудка Заславського пов. Тернавської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 18, оп. 1, спр. 940; 1889: ф. 18, оп. 1, спр. 942; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 43; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 44; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1886, 1912: ф. 18, оп. 1, спр. 940; 1889: ф. 18, оп. 1, спр. 942; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 43; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 44; 1906, , : ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 940; 1889: ф. 18, оп. 1, спр. 942; , : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 43; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 44; 1906, : ф. Р-6379, оп. 1, спр Свято-Різдво-Богородична церква, с. Кропивна Заславського пов. Тернавської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Дмитрівська церква, с. Кузьминці Заславського пов. Білогородецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр

23 Державний архів Хмельницької області 8. Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Кучманівка Заславського пов. Тернавської вол. 4. с. Трусилівка Заславського пов. Тернавської вол. 5. Народження: : ф. 315, оп. 2, спр. 235; 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1025; : ф. 18, оп. 1, спр. 1026; : ф. 18, оп. 1, спр. 1027; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 54; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1026; : ф. 18, оп. 1, спр. 1027; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 54; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: : ф. 315, оп. 2, спр. 235; 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1026; : ф. 18, оп. 1, спр. 1027; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 54; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Свято-Вознесенська церква, м-ко Лабунь Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1030; : ф. 18, оп. 1, спр. 1031; : ф. 18, оп. 1, спр. 1032; : ф. 18, оп. 1, спр. 1033; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 45; 1915: ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1030; : ф. 18, оп. 1, спр. 1031; : ф. 18, оп. 1, спр. 1032; : ф. 18, оп. 1, спр. 1033; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 45; 1915: ф. Р-6380, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1030; : ф. 18, оп. 1, спр. 1031; : ф. 18, оп. 1, спр. 1032; : ф. 18, оп. 1, спр. 1033; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 45; 1915: ф. Р-6380, оп. 1, спр Свято-Георгіївська церква, м-ко Лабунь Заславського пов. Лабунської вол. 4. с. Троєщина Заславського пов. Лабунської вол. 23

24 Міжархівний довідник 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1762; : ф. 18, оп. 1, спр. 1763; : ф. 18, оп. 1, спр. 1765; : ф. 18, оп. 1, спр. 1766; : ф. 18, оп. 1, спр. 1767; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 72; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 49; 1915: ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1762; : ф. 18, оп. 1, спр. 1763; : ф. 18, оп. 1, спр. 1765; : ф. 18, оп. 1, спр. 1766; : ф. 18, оп. 1, спр. 1767; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 72; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 49; 1915: ф. Р-6380, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1762; : ф. 18, оп. 1, спр. 1763; : ф. 18, оп. 1, спр. 1765; : ф. 18, оп. 1, спр. 1766; : ф. 18, оп. 1, спр. 1767; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 72; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 49; 1915: ф. Р-6380, оп. 1, спр Свято-Покровська церква, м-ко Лабунь Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Різдво-Богородична церква, м-ко Лабунь Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Троїцька церква, м-ко Лабунь Заславського пов. Лабунської вол. 4. Села: Троєщина, Юровщина Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1761; : ф. 18, оп. 1, спр. 1764; 1874: ф. 316, 24

25 Державний архів Хмельницької області оп. 3, спр. 1; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 44; , : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 46; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 47; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1761; : ф. 18, оп. 1, спр. 1764; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 44; , : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 46; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 47; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Смерть: 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1761; : ф. 18, оп. 1, спр. 1764; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 44; , : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 46; : ф. Р-6380, оп. 1, спр. 47; : ф. Р-6380, оп. 1, спр Свято-Покровська церква, с. Лавринівці Заславського пов. Сульжанської вол. 4. с. Марківці Заславського пов. Сульжанської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Свято-Михайлівська церква, с. Лашки Заславського пов. Бутовецької вол. 4. Села: Кантівка, Лисинці, Нападівка, Свята Криниця Заславського пов. Бутовецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 315, оп. 1, спр. 7027; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1045; : ф. 18, оп. 1, спр. 1046; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1581; : ф. 18, оп. 1, спр. 1047; : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; , : ф. 315, оп. 1, спр. 7027; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; 1882: ф. 18, оп. 1, спр. 1045; : ф. 18, оп. 1, спр. 1046; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1581; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 315, оп. 1, спр. 7027; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; 1882: ф. 18, оп. 1, спр. 1045; : ф. 18, оп. 1, спр. 1046; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1581; : ф. 18, оп. 1, спр

26 Міжархівний довідник 3. Свято-Михайлівська церква, с. Ленківці Заславського пов. Сульжанської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Іоанно-Богословська церква, с. Лисинці Заславського пов. Бутовецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Дмитрівська церква, с. Ліщани Заславського пов. Сульжанської вол. 4. с. Бейзими Заславського пов. Новосільської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1094; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1856, : ф. 18, оп. 1, спр. 1094; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1094; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Свято-Параскевинська церква, с. Лотівка Заславського пов. Грицівської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1 26

27 Державний архів Хмельницької області 8. Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Свято-Покровська церква, с. Льодянка Заславського пов. Тернавської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Покровська церква, с. Мазепинці Заславського пов. Антонінської вол. 4. с. Орлинці Заславського пов. Антонінської вол. 5. Народження: 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1130; : ф. 18, оп. 1, спр. 820; : ф. 18, оп. 1, спр. 1131; : ф. 18, оп. 1, спр. 1132; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 41; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 42; : ф. Р-6379, оп. 1, спр Шлюб: 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1130; : ф. 18, оп. 1, спр. 820; : ф. 18, оп. 1, спр. 1131; : ф. 18, оп. 1, спр. 1132; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 41; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 42; 1915: ф. Р-6379, оп. 1, спр Смерть: 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1130; : ф. 18, оп. 1, спр. 820; : ф. 18, оп. 1, спр. 1131; : ф. 18, оп. 1, спр. 1132; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 41; : ф. Р-6379, оп. 1, спр. 42; 1915: ф. Р-6379, оп. 1, спр Свято-Параскевинська церква, с. Майдан Лабунь Заславського пов. Хоровецької вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; 1885: ф. Р-6380, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; 1885: ф. Р-6380, оп. 1, спр

28 Міжархівний довідник 8. Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр Свято-Покровська церква, с. Мацевичі Малі Заславського пов. Лабунської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр Свято-Михайлівська церква, с. Малі Пузирки Заславського пов. Жуківської вол. 5. Народження: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1474; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; , 1905: ф. 18, оп. 1, спр. 1475; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1477; 1887, : ф. 18, оп. 1, спр Шлюб: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1474; : ф. 18, оп. 1, спр. 1475; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1477; : ф. 18, оп. 1, спр Смерть: 1807: ф. 316, оп. 1, спр. 80; 1808: ф. 316, оп. 1, спр. 88; 1810: ф. 316, оп. 1, спр. 118; : ф. 18, оп. 1, спр. 1474; 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1; : ф. 18, оп. 1, спр. 1475; 1886: ф. 18, оп. 1, спр. 1477; : ф. 18, оп. 1, спр Свято-Воскресенська церква, с. Маньківці Заславського пов. Жуківської вол. 5. Народження: 1874: ф. 316, оп. 3, спр Шлюб: 1874: ф. 316, оп. 3, спр Смерть: 1874: ф. 316, оп. 3, спр. 1 28

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them.

Digital Typography. This reading describes different types of writing systems and the development of computer-based font files for representing them. D R A F T - FOR DISCUSSION ONLY - D R A F T Digital Typography and computer fonts Introduction Follow-up Classes Other readings This reading describes different types of writing systems and the development

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ МІЖНАРОДНА

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

«On ma pomnik ze wszystkiej ziemi polskiej»

«On ma pomnik ze wszystkiej ziemi polskiej» Ціна 1,50 грн 49053 Двотижневик Dwutygodnik 3 (155) 11.02.2016 www.monitor-press.com Тимошенко проживав тут у 1934 1939 рр. Tymoszenko mieszkał tu w latach 1934 1939. сторінка 3 Його роботи прикрашають

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6 В. Г. СКЛЯРЕНКО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6 У статті наводяться докази того, що на початку VII ст. руси в азовсько-чорноморському регіоні вже існували: вони брали участь в облозі Константинополя в 626 році.

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

ХОЧЕТЕ ГОВОРИТИ ПО-ЧЕСЬКОМУ

ХОЧЕТЕ ГОВОРИТИ ПО-ЧЕСЬКОМУ ХОЧЕТЕ ГОВОРИТИ ПО-ЧЕСЬКОМУ # ELGA CECHOVÄ HELENA TRABELSIOVÄ HARRY PUTZ ХОЧЕТЕ ГОВОРИТИ ПО-ЧЕСЬКОМУ? 1-й ТОМ CHCETE MLUVIT CESKY? 1. DIL (Чеська мова для початкових курсів) 1. vydânf, Libérée 1999 Mgr.

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla Firma Anatra (Анатра ) a její letadla Z historie ukrajinského leteckého průmyslu Přeloženo z ukrajinštiny. Originální text: http://www.refine.org.ua/pageid-126-1.html Začátek 20. st. byl charakteristický

More information

«БО!» знову в Луцьку. BO! znowu w Łucku

«БО!» знову в Луцьку. BO! znowu w Łucku Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 18 (78) 22.11.2012 «БО!» знову в Луцьку www.monitor-press.com З РІЧНИЦЕЮ! 2004 2012 День незалежності Польщі у Луцьку Dzień Niepodległości Polski w Łucku В урочистостях

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар

А ýэ СаЬЬа оча. А а Ьаусап. сар ч к тдв тап дт ФЁ Тч з ха а а п п А а Ьаусап п Ё Т о А е о п е па опа Ё й О о о а На еп ч о а п а ар С М о а Еар Ва е ако М а А агьаусап г Ъч пс А СаЬЬа оча Аупч а есе г А а Ьаусап сё а Ь у сар о чес Э

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

«ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». 14

«ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». 14 В. Г. СКЛЯРЕНКО «ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ». 14 У статті розглядаються чотири «темні місця» «Слова» («...начяти старыми словесы трудныхъ повістїй о пьлку Игорев Ъ», «Чръпахуть ми синее вино

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

перурикем я як фактор пог ршення переб гу артер ально г пертензг у ж нок Росул М М Буг р Корабельщикова Н В

перурикем я як фактор пог ршення переб гу артер ально г пертензг у ж нок Росул М М Буг р Корабельщикова Н В Т м сеа с ý ý Т м с л ý Г Ка о ц се Ь Мефс у Ь аь Ма а ач о а СМКР О О о о с ё Се Ме а Аа К а Ма е о а р еч е а а а о е Ы а Ьу Д а еч Не у о ý р ас р осе а е у роа ег э з э е То р оь е у а ё а есе е Рфсе

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information