ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ"

Transcription

1 ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ Аналітична записка Автори: Павло Кухта, радник Ірина Піонтківська, старший економіст ЦЕС Дата: 2 листопада 2015 р.

2 Зміст 1 Головне Мета дослідження Теорія та міжнародний досвід Ситуація в Україні Альтернативи та рекомендації Додаток 1. Рівень державних видатків у країнах світу та в Україні Додаток 2. Інституційна спроможність країн світу та України Додаток 3. Регресійний аналіз залежності темпів економічного зростання та обсягів державних видатків на прикладі України ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 2

3 1 Головне Україна входить до десяти країн з найвищою у світі часткою видатків державного сектора у ВВП. Водночас, інституційна спроможність українського державного апарату ефективно розпоряджатись наявними ресурсами є низькою: у міжнародних рейтингах ефективності державного управління, якості регулювання та боротьби з корупцією Україна посідає дуже низькі місця. Навіть урахування вищої, ніж у інших країнах, частки тіньової економіки у ВВП України не змінює цієї картини кардинально: частка державних видатків у ВВП все одно залишається порівняно високою. Економічна теорія стверджує, що існує оптимальний рівень частки державних видатків у ВВП. Якщо державні видатки перевищують цей рівень, це негативно впливає на економічне зростання, причому низький рівень інституційної спроможності держави посилює цей вплив. Згідно з результатами економетричного аналізу, проведеного Центом економічної стратегії, для України такий оптимальний рівень видатків становить 37% від ВВП. Відхилення від нього на 10 п.п. сповільнює економічне зростання на 2,1-4,2 п.п. Це більше за аналогічний ефект для інших європейських країн, оскільки в Україні негативний вплив великих державних видатків на економічне зростання підсилюється низькою інституційною спроможністю держави. Аналіз альтернативних підходів до скорочення державних видатків та їх впливу на економічне зростання у роках демонструє, що найкращим підходом є якнайшвидше скорочення державних видатків до 37% від ВВП. Наприклад, їх негайне зменшення до такого рівня вже з 2016 року дозволило би прискорити середньорічне зростання ВВП у роках на 1,2-1,8 п.п. порівняно з поточним прогнозом МВФ. Більш поступовий підхід, який передбачає рівномірне, протягом періоду до 2020 року, скорочення державних видатків до рівня 37% від ВВП, здатен прискорити середньорічне економічне зростання на 0,9-1,3 п.п. Одже, відмова від швидкого скорочення видатків призведе до втрати додаткових 0,3-0,5 п.п. зростання реального ВВП на рік. Збереження нинішнього рівня державних видатків взагалі не дозволить отримати додаткових дивідендів від прискореного економічного зростання. В перспективі одного року радикальне і швидке скорочення рівня перерозподілу ВВП через державний сектор може бути як негативним, так і нейтральним для економіки, в залежності від того, чи скорочуються податки одночасно з видатками, та впливом конкретних скорочуваних категорій видатків та податків на сукупний попит. 2 Мета дослідження Мета цієї аналітичної записки дати відповідь на питання, чи дійсно частка державних видатків у ВВП України є занадто високою, та надати кількісні показники оптимального для України рівня державних видатків та його впливу на економічне зростання. Такий аналіз дозволить у подальшій роботі зосередитися на більш вузькому аналізі категорій видатків та альтернативних політиках управління державними видатками з метою сприяння економічному зростанню. 3 Теорія та міжнародний досвід 3.1 В економічній теорії тривають пошуки оптимуму державних видатків Теорія та емпіричні дослідження визначальних факторів економічного зростання свідчать про негативний вплив великої частки перерозподілу ВВП через державний сектор на темпи зростання економіки. Менша частка перерозподілу ВВП через державний сектор асоціюється з кращими показниками економічного розвитку, а саме показниками продуктивності інвестицій, нагромадження капіталу та темпів зростання економіки (Таблиця 1). Протягом останніх 20 років було проведено багато емпіричних досліджень впливу державних видатків на економічне зростання, ці дослідження визначили широкий діапазон рівнів видатків, ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 3

4 оптимальних для стійкого економічного розвитку. Проте, вони не дали однозначної відповіді щодо оптимального розміру державного сектора, оскільки існує багато факторів, які визначають рівень державних видатків та темпи економічного зростання у конкретній країні чи регіоні. Співвідношення між рівнем державних видатків та темпами економічного зростання є нелінійним, в кожній країні існує свій оптимальний рівень розміру державного сектора, який максимізує темпи економічного зростання і не несе негативних наслідків для функціонування економіки. Таблиця 1. Наслідки високої частки перерозподілу ВВП через державний сектор Переваги Менший розрив між багатими та бідними верствами населення (за рахунок більших витрат на соціальний захист) Захист від монополізації ринків приватними гравцями (часто за рахунок створення державних монополій) Доступність базової освіти Доступність охорони здоров я Соціальна захищеність (пенсійне забезпечення, захист від безробіття та непрацездатності) Широкий спектр державних послуг Наявність добре розвиненої інфраструктури Вища спроможність протистояти економічним шокам (як зовнішнім, так і внутрішнім) Недоліки Високий рівень оподаткування доходів Зниження стимулів до праці Зниження стимулів до інвестицій та заощаджень Нижчий рівень продуктивності інвестицій та ефективності використання ресурсів Менша гнучкість прийняття рішень, повільніше впровадження інновацій Вища вартість державних послуг Вища ймовірність утворення груп впливу, орієнтованих на пошук ренти та корупційну діяльність Вищий рівень заборгованості державного сектора Нижчі темпи економічного зростання Джерело: думка авторів на основі Gill I. and Raiser M Golden Growth: Restoring the Lustre of the European Economic Model The World Bank; Tanzi V. and Schuknecht L Public Spending in 20 th Century: a global perspective. Cambridge University Press; Gupta S. et al Transition Economies: How Appropriate the Size and Scope of Government? IMF Working Paper. Теоретичні засади співвідношення між рівнем державних видатків та темпами економічного зростання сформулював Роберт Барро, який ввів державні видатки у модель економічного зростання 1 і показав, що виробництво державних послуг є оптимальним і сприяє економічному розвитку до певної межі (поки граничний продукт не дорівнює одиниці). Так зване «правило Барро» згодом знайшло підтвердження у емпіричних дослідженнях як самого Барро, так і багатьох інших науковців. Концепцію «оптимального розміру державного сектора» популяризував Річард Армей, який графічно зобразив співвідношення між обсягом перерозподілу ВВП через державний сектор та економічним зростанням (так звана крива Армея, Рисунок 1) 2. Зокрема, Армей стверджував, що відсутність або занадто малий розмір державного сектора асоціюється з низьким рівнем добробуту та низькими темпами економічного розвитку через відсутність захисту прав власності, охорони правопорядку та брак базової інфраструктури. Такий стан не створює достатньо стимулів для інвестицій та заощаджень, оскільки існує високий ризик експропріації майна. Якщо розмір державного сектора завеликий або коли, скажімо, у екстремальній ситуації, всі економічні рішення приймає держава, темпи зростання економіки також 1 Robert J. Barro Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth.The Journal of Political Economy, Vol. 98. No. 5 Part 2: The Problem of Development. 2 Armey R The Freedom Revolution. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 4

5 низькі, оскільки високий рівень оподаткування пригнічує дух підприємництва і мотивацію до праці, що зрештою призводить до низької продуктивності інвестицій і неефективного використання ресурсів. Криву Армея емпірично підтвердили як міжкраїнні порівняння (Рисунок 2), так і дослідження розвитку окремих країн у часі. Рисунок 1. Крива Армея співвідношення між рівнем перерозподілу ВВП через бюджет та економічним зростанням Джерело: The Path to Sustainable Growth: Lessons from Twenty Years of Growth Differentials in Europe. Рисунок 2. Співвідношення між реальним зростанням ВВП та часткою державних видатків у ВВП, ВВП, реальна зміна, % y = -0,0058x 2 + 0,3389x R² = 0, Державні витрати, % ВВП Джерело: Розрахунки ЦЕС на основі даних МВФ (WEOdatabase) 3 Середні значення реального зростання ВВП та частки державних видатків у ВВП за період рр. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 5

6 Так, наприклад, кардинальне скорочення частки перерозподілу ВВП через державний сектор у Ірландії сприяло прискоренню економічного зростання. На початку 1980-х розмір державного сектора Ірландії перевищував 50% ВВП (у 1985-му зріс до 55%), і це було однією з причин стагнації економіки (середній темп зростання ВВП був на рівні 2% у рр.). Радикальне скорочення державних видатків, реформа державного управління та зміна податкової системи у рр. призвели до прискорення економічного зростання. У рр. середньорічний темп зростання ВВП досяг 6,8%, а обсяг державних видатків зменшився до 40% ВВП (Рисунок 3). Рисунок 3. Державні видатки та зростання ВВП у Швеції та Ірландії Ріст ВВП у Ірландії, % Державні видатки у Ірландії, % ВВП Ріст ВВП у Швеції Державні видатки у Швеції Джерело: Розрахунки ЦЕС на основі IMF WEOdatabase. 3.2 Розмір державних видатків залежить від соціально-політичних та економічних характеристик, притаманних країні Існує значне географічне розмежування в оптимальних розмірах державного сектора. У деяких суспільствах існує соціальний запит на високі темпи зростання економіки, в інших громадяни більше поділяють цінності рівності і тому схильні до моделі розвитку, яка забезпечує більш рівномірний розподіл ресурсів у суспільстві. Тобто у країнах першої групи (країни Америки, Азії, Африки) обсяг державних видатків відносно ВВП буде значно меншим, ніж у країнах другої групи (переважно європейські країни). Для США, які мають великий масив даних для дослідження, оптимальним рівнем державних видатків визначено приблизно 20% ВВП, тимчасом як для Канади оптимальним визнано рівень у 27% ВВП 4. На глобальному масиві даних було визначено, що оптимальний рівень державних видатків є близьким до 30% ВВП і тоді вони не спричиняють негативного впливу на економічне зростання 5. На звуженому до європейських країн масиві показників емпіричні дослідження показали, що середнім оптимальним розміром державного сектора у Європі є діапазон від 36% до 42% ВВП 6, що вважається завеликим за мірками решти світу. Для групи країн ЄС було визначено, що 4 Pevcin P Does Optimal Size of Government Spending Exists? 5 Tanzi V. and Schuknecht L Public Spending in 20 th Century: a global perspective. Cambridge University Press. 6 Pevcin P Does Optimal Size of Government Spending Exists? ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 6

7 10 п.п. відхилення від оптимального рівня державних видатків (визначеного емпірично) означає скорочення темпів росту ВВП на 2,1 п.п. 7. Великий розмір державного сектора є феноменом, притаманним європейському регіону, в основному через високі соціальні видатки. За період від 1996 до 2011 рр. середній рівень державних видатків (медіана) у країнах світу складав 26% ВВП, тимчасом як у європейських країнах цей показник сягав 43% ВВП 8. Слід зауважити, що середньорічні темпи економічного зростання у країнах Європейського регіону були нижчими, ніж у решті розвинених країн світу за той самий період (приблизно 2,0% проти 3,4%). Існування в одних країнах відносно великого, порівняно з іншими країнами, державного сектора пояснюється низкою соціально-політичних та економічних причин. Зокрема, визначальними щодо розміру державного сектора є такі фактори: демократичний устрій, старіння населення, запит суспільства на соціальний захист, добробут населення, глобалізація, відкритість економіки 9. У демократичних суспільствах, де існує тенденція до старіння населення, формується запит на високий рівень соціального захисту, тож середній виборець схильний підтримувати політичні сили, які обіцяють підвищення соціальних видатків. Із зростанням добробуту населення, державний сектор стає багатшим і має більшу спроможність розширювати соціальні програми, що безпосередньо збільшує загальний розмір державних видатків. Процеси глобалізації та збільшення відкритості економіки вимагають більш потужного державного сектора, який міг би згладжувати зовнішні шоки. У тих країнах, де політична система управління представлена парламентом та коаліційними урядами, розмір державного сектора, як правило, є більшим, ніж у країнах, де влада більш централізована (сильна президентська влада чи парламент з більшістю, представленою однією партією). 3.3 Оптимальний розмір державних видатків визначається інституційною спроможністю держави їх здійснювати Висока частка перерозподілу ВВП через державний сектор не має негативного впливу на економічний розвиток країни за умови існування якісних інститутів перерозподілу ресурсів та високого відсотку довіри до державних установ у суспільстві. Досвід Швеції та інших скандинавських країн показує, що значний розмір державного сектора, притаманний цьому регіону (понад 50% ВВП), не є великою перешкодою для економічного зростання у цих країнах, хоча загалом їхні темпи зростання нижчі, ніж, наприклад, у ЄС та США. Це пояснюється високою якістю державного управління та високим рівнем довіри громадян до державних інститутів 10. Наприклад, у Швеції якість інститутів є однією з найвищих у світі: Швеція посідає третє місце у світі за інтегральним показником державної інституційної спроможності 11, розрахованим за показниками World Governance Indicators, а рівень довіри громадян до уряду становить 63% 12. Треба зауважити, що розмір державного сектору не є єдиним визначальним фактором, що зумовлює темпи економічного зростання у країнах, які знаходяться на порівняно високих стадіях економічного розвитку (тобто їх ВВП близький до потенційного). 7 Magazzino C. and Forte F Optimal Size of Government and Economic Growth in EU-27. Online at MPRA Paper No , posted 14. November Gill I. and Raiser M Golden Growth: Restoring the Lustre of the European Economic Model The World Bank. 9 Gill I. and Raiser M Golden Growth: Restoring the Lustre of the European Economic Model The World Bank. 10 Andreas B. and Magnus H Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence 11 Середнє значення між показниками ефективності урядування, якості регулювання та стримування корупції згідно з World Governance Indicators Світового банку. 12 Дані ОЕСР (2013). Government at a Glance. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 7

8 Хоча не існує універсального підходу до поняття, яким має бути оптимальний обсяг і конфігурація державних видатків у конкретній економіці, економічна думка схиляється до того, що розмір державного сектора не повинен перевищувати 40% ВВП 13. Країни, в яких частка перерозподілу ВВП через державний сектор перевищувала 45%, показували нижчі темпи зростання ВВП (1,6% на рік), ніж країни з меншим розміром державного сектора (Рисунок 4). Наприклад, у країнах з обсягами державних видатків, меншими за 35% ВВП, спостерігалося економічне зростання на рівні 4,2% на рік. Рисунок 4. Економічне зростання сповільнюється у країнах з високою часткою державних видатків відносно ВВП 14 Витрати державного сектора, % ВВП (середнє) більше 45% 40-45% 35-40% 25-35% менше 25% Ріст ВВП, % (медіана) Джерело: Розрахунки ЦЕС на базі даних МВФ (WEOdatabase) У розвинутих країнах з високою часткою перерозподілу ВВП через державний сектор якість державного управління вища, а темпи зростання економіки нижчі, ніж у бідніших країнах з меншим розміром державного сектора. З Рисунку 5 випливає, що занадто високі частки державних видатків у ВВП (понад 45%), навіть за умови високої ефективності державного управління, асоціюються з низькими темпами розвитку економіки. Найвищі темпи зростання показують регіони, де зосереджені порівняно бідні країни з меншим розміром державного сектора (25-30% ВВП) та невисокою ефективністю державного управління, а в середньому діапазоні (розмір державних видатків 30-40% ВВП) зосередилися країни з доволі високоефективним державним управлінням та високим рівнем розвитку, але їх темпи зростання різняться від доволі низьких 1-2% ВВП на рік до цілком пристойних 4-5% зростання ВВП на рік (Туреччина та країни Близького Сходу). Дослідження показують, що інституційна спроможність держави (до якої належить і ефективність державного управління) впливає на залежність економічного розвитку від рівня державних видатків 15. Так, негативний вплив високої частки державних видатків у ВВП на рівень ВВП на душу населення є сильнішим при низькому рівні інституційної спроможності, водночас позитивний вплив інституційної спроможності на рівень ВВП на душу населення є вищим за низької частки державних видатків у ВВП. 13 Gill I. and Raiser M Golden Growth: Restoring the Lustre of the European Economic Model The World Bank. 14 Вибірка охоплює 165 країн світу за період рр. 15 Afonso. A., Joao T.J Economic Performance and Government Size European Central Bank ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 8

9 Рисунок 5. Темпи економічного зростання, розмір державного сектора та ефективність державного управління* 8 Ріст ВВП, % (середнє за ) Індія Південна та Центральна Азія Східна Азія та Тихоокеанський регіон Близький Схід та Туреччина Північна Африка Африка на південь від Сахари Латинська Америка та Карибський регіон Австралія Нова Зеландія США Центральноєв ропейські члени ЄС Канада Україна Ізраїль Скандинавія 1 Японія ЄС Видатки державного сектора, % ВВП (середнє за ) * Розмір кругів відображає значення індексу ефективності державного управління, нормалізованого до діапазону 0-100; чим більший розмір круга тим вища ефективність державного управління Джерело: МВФ (WEO), World Bank (WGI Government Efficiency), розрахунки ЦЕС 4 Ситуація в Україні Рівень державних видатків в Україні є високим у порівнянні з іншими країнами світу. З-поміж 180 країн світу 16, дані про які наводить МВФ, Україна посідає 9-е місце за часткою сукупних видатків державного сектора у ВВП (Додаток 1). Щодо країн, що розвиваються, то до 10 країн світу з найбільшою часткою сукупних видатків державного сектора у ВВП (Рисунок 6), окрім України, входять країни у специфічній ситуації, як-от: Лівія, що перебуває у стані громадянської війни; офіційна економіка концентрована навколо бюджетних видатків, які покриваються нафтогазовими доходами; Лесото, що повністю перебуває на території Південно-Африканської Республіки; більша частина громадян Лесото працює та виробляє ВВП саме на території ПАР, проте платить податки вдома. Решта країн зі списку країн з найбільшою часткою державних видатків у ВВП є розвиненими країнами з дуже високою інституційною спроможністю, на відміну від України. Слід зазначити, що інституційна спроможність до ефективного перерозподілу економічних ресурсів через державний сектор в Україні є обмеженою (Додаток 2). За показниками інституційної спроможності з World Governance Indicators Світового банку, Україна в 2,5-10 разів відстає від розвинених країн, що мають співставний з Україною рівень перерозподілу ВВП через державні видатки (Таблиця 2). 16 За винятком малих острівних країн ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 9

10 Рисунок 6. Частка державних видатків у ВВП України, розвинених країн та країн, що розвиваються, різних регіонів у 2014 році, % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Україна Розвинені країни СНД Східна Європа та Балкани Латинська Америка Африка Джерело: МВФ Таблиця 2. Топ-10 країн світу за рівнем частки державних видатків у ВВП та показники їхньої інституційної спроможності згідно з World Governance Indicators Світового банку Країна Частка сукупних Ефективність Якість Контроль корупції видатків урядування регулювання держсектора у ВВП, % Лівія 84,44 4,78 1,91 0,96 Лесото 64,11 42,58 39,71 63,64 Фінляндія 58,26 100,00 98,56 98,09 Франція 57,50 89,47 85,17 88,04 Данія 54,60 99,04 97,61 100,00 Бельгія 54,54 93,30 87,56 91,87 Австрія 53,31 92,82 91,39 89,95 Італія 51,69 67,46 74,64 57,42 Україна 50,95 30,14 28,71 11,96 Швеція 50,62 98,56 99,04 99,04 Джерело: МВФ, Світовий банк Якщо подивитися на сусідів України та країни Чорноморського регіону, то Україна має найвищу частку державних видатків у ВВП та водночас ледь не найнижчу інституційну спроможність державного управління. Середній рівень частки державних видатків у ВВП сусідів України та країн Чорноморського регіону складає 39%, в Україні 51%. Середнє значення між показниками ефективності держуправління, якості регулювання та стримування корупції, згідно з World Governance Indicators Світового банку, для сусідів України та країн Чорноморського регіону складає 53, тимчасом як для України 24 (Рисунок 7). ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 10

11 Рисунок 7. Частка державних видатків у ВВП та середнє значення між показниками ефективності урядування, якості регулювання та контролю за корупцією, згідно з World Governance Indicators для України, сусідніх країн та країн Чорноморського регіону, останні наявні дані Середній рівень інституційної спроможності за World Governance Indicators Джерело: МВФ, Світовий банк Грузія Туреччина Румунія Росія Польща Словаччина Болгарія Білорусь Молдова Угорщина Україна 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Частка державних видатків у ВВП Таким чином, у рамках Східної Європи та Чорноморського регіону Україна так само вирізняється високим рівнем перерозподілу ВВП через видатки державного сектора та водночас низькою спроможністю до ефективного використання коштів цим самим державним сектором. З метою визначення оптимального розміру державного сектора для України ми провели регресійний аналіз залежності темпів економічного зростання від обсягу державних видатків. Таким чином, ми спробували перевірити гіпотезу щодо існування нелінійної залежності між темпами економічного зростання та величиною державного сектора, яка описується кривою Армея, з використанням наявних порівнюваних даних для України. Економетричний аналіз (Додаток 3) показує, що оптимальний рівень частки державних видатків у ВВП в Україні становить 37%. Цей рівень є нижчим як за частку державних видатків у ВВП у 2014 році (45,4% від ВВП), так і за середню частку державних видатків у ВВП років (47% від ВВП). Близько оптимального рівня державні видатки в Україні знаходилися в рр., коли середньорічний темп зростання ВВП складав 8,3%. За розрахунками, відхилення розміру державних видатків від оптимального спричиняє середньорічний негативний вплив на зростання реального ВВП, який у 2014 р. становить 2,9 п.п., а за роки у середньому 4,2 п.п. Враховуючи неточності економетричного аналізу, пов'язані з малим набором даних, швидкими структурними змінами в економіці України тощо, та результати досліджень впливу державних видатків на економічне зростання в інших європейських країнах 17, можна оцінити негативний вплив перевищення на 10 п.п. від ВВП оптимального рівня державних видатків на економічне зростання в діапазоні від 2,1 п.п. (розрахунки для європейських країн 18 ) до 4,2 п.п. (для України). З огляду на відомий з досліджень зв'язок між інституційною спроможністю, рівнем державних видатків та економічним зростанням (див. розділ 3), є підстави вважати, що негативний вплив високої частки 17 Magazzino C. and Forte F Optimal Size of Government and Economic Growth in EU-27. Online at MPRA Paper No , posted 14. November Magazzino C. and Forte F Optimal Size of Government and Economic Growth in EU-27. Online at MPRA Paper No , posted 14. November ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 11

12 державних видатків у ВВП в Україні додатково посилюється у порівнянні з країнами Європи через поганий стан державних інституцій. Урахування тіньової економіки при розрахунку частки державних видатків у ВВП Можна аргументувати, що в Україні вищий, ніж у багатьох сусідів (зокрема, у тих, що належать до ЄС) рівень тіньової економіки, який спотворює в офіційній статистиці реальну картину перерозподілу ВВП через державний бюджет. Чи змінить урахування тіньової частини при розрахунку ВВП позицію країни з точки зору навантаження державних видатків на ВВП та інституційної спроможності їх ефективно витрачати? Таблиця 3. Частка державних видатків у ВВП та рівень тіньової економіки як відсоток від офіційного ВВП в Україні, сусідніх країнах та країнах Чорноморського регіону Країна Частка сукупних видатків держсектора у ВВП, % Тіньовий ВВП, % від офіційного Частка сукупних видатків держсектора у ВВП, з урахуванням тіні, % Середній рівень інституційної спроможності за World Governance Indicators Рік розрахунку показника тіньової економіки Україна 50,9% 41% 36,1% Угорщина 49,6% 22,1% 40,6% Польща 42,1% 23,8% 34,0% Словаччина 41,4% 15% 36,0% Білорусь 40,2% 43,3% 28,0% Молдова 39,8% 44,3% 27,6% Болгарія 38,0% 31,2% 28,9% Туреччина 37,5% 26,5% 29,7% Росія 36,3% 40,6% 25,8% Румунія 33,8% 28,4% 26,3% Грузія 29,7% 62,1% 18,3% Джерело: МВФ, The Shadow Economy in Europe 19, Shadow Economies All over the World 20, Тенденції тіньової економіки в Україні 21 З урахуванням тіньової економіки (Таблиця 3) розрив між часткою державних видатків у ВВП України та середнім значенням цього показника для країн сусідів України та країн Чорноморського регіону дещо зменшується, проте Україна все одно витрачає більше. На перше місце за рівнем видатків виходить Угорщина, а Польща та Словаччина посідають приблизно однакове з Україною місце. Також, з урахуванням тіньового ВВП у країнах сусідах України та країнах Чорноморського регіону, з являється помітна залежність між рівнем державних видатків та інституційною e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 12

13 спроможністю. Із загальної тенденції випадає лише Україна, де видатки є великими, а інституційна спроможність невеликою, та Грузія, де, навпаки, видатки невеликі, а інституційна спроможність велика (Рисунок 8). Рисунок 8. Частка державних видатків у ВВП з урахуванням тіні та середнє між показниками ефективності урядування, якості регулювання та контролю за корупцією, згідно з World Governance Indicators, для України, сусідніх країн та країн Чорноморського регіону, останні наявні дані Середній рівень інституційної спроможності за World Governance Indicators Грузія Румунія R² = 0,0162 Туреччина Білорусь Болгарія Молдова Росія Польща Словаччина Україна R² = 0,4842 Угорщина 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Частка державних видатків у ВВП, з урахуванням тіньового ВВП Джерело: МВФ, Світовий банк, The Shadow Economy in Europe 22, Shadow Economies All over the World 23, Тенденції тіньової економіки в Україні 24 5 Альтернативи та рекомендації Неоптимально високий рівень державних видатків становить проблему для економічного розвитку, сповільнюючи його на 2,1-4,2 п.п. при частці державних видатків у ВВП на рівні рр. Цей ефект негативного впливу державних видатків на економічне зростання підсилюється низькою інституційною спроможністю державного сектора в Україні. Можливими альтернативними підходами до економічної політики у такій ситуації можуть бути: Швидке скорочення державних видатків до оптимального рівня у 37% від ВВП протягом одного-двох років. Враховуючи великий розмір необхідної для цього фіскальної консолідації, такий підхід вимагає часткової або повної відмови від участі держави у певних сферах діяльності (де-етатизацію): наприклад, скасування субсидій підприємствам, обмеження прав на безкоштовну вищу освіту і медицину для заможних та забезпечених категорій громадян, скорочення соціальних та пенсійних видатків для таких категорій громадян тощо. Повільне скорочення видатків до оптимального рівня у 37% від ВВП за рахунок гальмування темпів їх підвищення, які мають бути нижчими за темпи зростання номінального ВВП. Підтримання стабільно високого рівня державних видатків та зосередження на підвищенні інституційної спроможності e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 13

14 Стосовно третього підходу слід зазначити, що зростання інституційної спроможності у країнах східноєвропейського та пострадянського регіонів відбувалося поступово та повільними темпами, за кількома винятками, як-от Албанія та Грузія (Таблиця 4). Крім того, як показують дослідження для розвинених країн Західної Європи 25, навіть за високого рівня інституційної спроможності неоптимально велика частка державних видатків у ВВП має негативний вплив на економічне зростання. Таблиця 4. Середні темпи зростання інституційної спроможності, згідно з World Governance Indicators, в окремих країнах та групах країн у роках Країна/Група країн Зростання ефективності урядування Зростання якості регулювання Зростання контролю корупції Країни Центральної та 21% 16% 45% Східної Європи 26 Європейські країни СНД 27-9% -7% 13% Албанія 94% 67% 121% Чехія 5% -1% -18% Грузія ( ) 256% 258% 809% Джерело: Світовий банк (World Governance Indicators), розрахунки ЦЕС Таблиця 5. Вплив альтернативних варіантів політики скорочення державних видатків на економічне зростання у роках та на довгострокове наздоганяюче економічне зростання Альтернатива Швидке скорочення державних видатків до рівня 37% від ВВП у 2016 році Поступове рівномірне скорочення державних видатків до рівня 37% від ВВП до 2020 року Утримання державних видатків на рівні, очікуваному за прогнозом МВФ на роки (43,4%) Середньорічні темпи економічного зростання у роках, % Середньорічне додаткове зростання ВВП у роках, % 4,7-5,3% 1,2-1,8% ,4-4,8% 0,9-1,3% ,5% 0% 34 Років до виходу на рівень Польщі 2015 року за ВВП на душу населення по ПКС, за таких середньорічних темпів зростання Джерело: МВФ, розрахунки ЦЕС 25 Magazzino C. and Forte F Optimal Size of Government and Economic Growth in EU-27. Online at MPRA Paper No , posted 14. November Албанія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Естонія, Латвія та Литва. 27 Білорусь, Молдова, Російська Федерація. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 14

15 Аналіз альтернативних підходів до скорочення державних видатків (Таблиця 5) та їхнього впливу на економічне зростання у роках демонструє, що найкращих результатів можна досягти за умови швидкого скорочення державних видатків вже у 2016 році до їхнього оптимального рівня у 37% від ВВП. Це дозволило б прискорити середньорічне зростання ВВП у роках на 1,2-1,8% у порівнянні з поточним прогнозом МВФ. Більш поступовий підхід, який передбачає рівномірне скорочення державних видатків до рівня 37% від ВВП до 2020 року, здатен прискорити середньорічне економічне зростання на 0,9-1,3 п.п., тобто відмова від радикального та швидкого скорочення видатків призведе до втрати додаткових 0,3-0,5 п.п. зростання реального ВВП на рік. Зважаючи на результати розрахунків, найбільш доцільним підходом видається якнайшвидше скорочення рівня державних видатків до 37% від ВВП (з відповідним зниженням оподаткування). Саме за цього сценарію Україна зможе отримати найбільший ефект з точки зору економічного зростання. Однак, таке радикальне і швидке скорочення рівня перерозподілу ВВП через державний сектор може бути негативним шоком для економіки в короткостроковій перспективі через різке скорочення зайнятості у державному секторі та приватного споживання. Щоб зробити вплив такого скорочення нейтральним, необхідно забезпечити його здійснення за рахунок найменш ефективних з точки зору впливу на сукупний попит статей видатків та комбінувати його зі зниженням податків, що найбільш впливають на сукупний попит. Наприклад, виразно негативний короткостроковий вплив на сукупний попит та економічне зростання мало б скорочення зайнятості у державному секторі, що негативно вплинуло б на попит з боку домогосподарств, у комбінації зі скороченням податку на прибуток підприємств, які не були б зацікавлені відразу інвестувати вивільнені кошти, враховуючи скорочення попиту. І, навпаки, скорочення витрат на надання соціальних трансфертів, пільг та безкоштовних державних послуг багатим та забезпеченим домогосподарствам у комбінації зі скороченням податків на заробітну платню, могло б позитивно вплинути на стан сукупного попиту. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 15

16 Додаток 1 Рівень державних видатків у країнах світу та в Україні Рисунок 9. Частка сукупних видатків державного сектора у ВВП (Україну виділено червоним), 29 останні наявні дані, % 28ʼ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Лівія Данія Угорщина Греція Ірак Норвегія Мальта Джибуті Намібія Молдова Саудівська Аравія Палау Естонія Росія Латвія Туніс Кабо-Верде Південна Африка Албанія Сент-Люсія Бутан Грузія Тонга Сенегал Гамбія Малі Таджикистан Коморські острови Таїланд ОАЕ Бенін Корея Індонезія Тайвань Гонконг Туркменістан Судан Джерело: МВФ 28 Дані для України наведено включно з дефіцитом НАК "Нафтогаз України" згідно з оцінкою МВФ Дані для України наведено за 2014 рік. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 16

17 Додаток 2 Інституційна спроможність країн світу та України Рисунок 10. Індикатори World Governance Indicators від Світового банку (Україну виділено червоним). Ефективність урядування Фінляндія Швейцарія Ліхтенштейн Австрія Ісландія Барбадос Португалія ОАЕ Французька Гвіана Естонія Латвія Литва Польща Американське Самоа Південна Африка Тринідад і Тобаго Гренада Болгарія Філіппіни Ямайка Кувейт Йорданія Індія Мальдіви Лесото Куба Сенегал Казахстан Уганда Мозамбік Іран Сан-Томе і Принсіпі Пакістан Соломонові Острови Камбоджа Нігерія Мадагаскар Ємен Гвінея Коморські Острови М'янма Екваторіальна Гвінея Джерело: Світовий банк Рисунок 11. Індикатори World Governance Indicators від Світового банку (Україну виділено червоним). Якість регулювання Сінгапур Данія Канада Німеччина Естонія Французька Гвіана Ізраїль Японія Польща Словаччина Антильські острови Грузія Бахрейн Коста-Рика Перу Південна Африка Гренада Тринідад і Тобаго Багамські Острови Бразилія Сенегал Ліван Буркіна-Фасо Самоа Китай Туніс Гамбія Бенін Малі Фіджі В'єтнам Мавританія Болівія Ліберія Того Гвінея Бутан Алжир Гвінея-Бісау Екваторіальна Гвінея Сирія Лівія Джерело: Світовий банк ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 17

18 Рисунок 12. Індикатори World Governance Indicators від Світового банку (Україну виділено червоним). Стримування корупції Данія Швейцарія Канада Японія Чілі Франція Бермудські острови Нормандські острови Мальта Ізраїль Реюньйон Словенія Макао, Китай Гренада Грузія Латвія Туреччина Македонія Кірибаті Південна Африка Боснія і Герцеговина Болгарія Тринідад і Тобаго Суринам Колумбія Монголія Мальдіви Нігер Болівія Косово Мавританія Албанія Кот-д'Івуар Домініканська Республіка Азербайджан Камбоджа Уганда Киргизстан Нігерія Венесуела Туркменістан Афганістан Джерело: Світовий банк ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 18

19 Додаток 3 Регресійний аналіз залежності темпів економічного зростання та обсягів державних видатків на прикладі України З метою визначення оптимального розміру державного сектора для України ми провели регресійний аналіз залежності темпів економічного зростання від обсягу державних видатків. Таким чином, ми спробували перевірити гіпотезу щодо існування нелінійної залежності між темпами економічного зростання та величиною державного сектора, яка описується кривою Армея, з використанням наявних порівнюваних даних для України. Для аналізу використовувалися річні дані щодо обсягів видатків сектора загального державного управління та реальної зміни ВВП України за період з роки. Для врахування впливу на ріст ВВП інших значущих факторів до регресійної моделі також додавалися такі змінні, як зміна світового попиту на сталь, цін на зернові культури, притік прямих іноземних інвестицій, зростання ВВП у Росії та ЄС (як найбільших торгівельних партнерів) та кризова даммі-змінна (набуває значення 1 у кризові роки). Було проведено багатофакторний регресійний аналіз з використанням методу найменших квадратів моделі такого виду: Ріст ВВП = k0 + k1*держвид + k2*(держвид)^2+k3*додатковий фактор+u(залишок). Як випливає з теорії, для того щоб крива Армея набула правильної форми, k1 має набути позитивного значення, а k2 негативного значення. Таблиця 6. Результати регресійного аналізу* Специфікація моделі Константа -63,02** (24,30) Держвидатки/ВВП 383,72** (142,07) (Держвидатки/ВВП)^2-534,80** (195,36) -59,16** (21,08) 347,02** (122,35) - 461,29** (163,69) Криза (даммі) - 13,71*** (2,69) -59,56*** (10,64) 319,03*** (60,99) - 415,18*** (80,67) -7,32*** (1,19) ВВП Росії 0,81*** (0,12) Індекс цін зернових (зміна %) Світовий попит на сталь, (зміна %) -41,26* (19,78) 264,56** (109,74) - 373,83** (142,29) -9,11** (3,04) 13,89** (5,89) -48,20*** (15,16) 271,55*** (83,31) - 374,47*** (111,66) 0,83*** (0,22) 9,69* (4,49) -84,92*** (21,02) 474,79*** (111,69) - 627,09*** (143,40) -7,05*** (2,00) 0,58** (0,20) -62,57*** (13,04) 326,99*** (75,98) - 426,42*** (103,61) 1,19*** (0,20) -0,14 (0,20) К-сть спостережень ,20*** (15,16) 271,55*** (83,31) - 374,47*** (111,66) 9,69* (4,49) R-квадрат , F-статистика , DW-статистика , Максимум кривої 35.9% 37.6% 38.4% 35.4% 36.3% 37.9% 38.3% 36.3% Примітки: Залежна змінна у всіх специфікаціях моделі реальна зміна ВВП України. *** (** та *) статистично значущі коефіцієнти на рівні 1% (5% та 10%). В дужках подані стандартні відхилення. ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 19

20 На основі обчислених коефіцієнтів функції регресії було визначено, за якого співвідношення державних видатків до ВВП зростання ВВП буде максимальним (точка максимуму функції). Таким чином, діапазон оптимального співвідношення державних видатків до ВВП становив 35,4-38,3%, а середнє значення 37,0%, що можна вважати розрахунковим оптимальним рівнем державних видатків для України. (Таблиця 6) При цьому, згідно з розрахунками, відхилення від середнього оптимального рівня видатків до рівня видатків станом на 2014 рік (45,4% від ВВП) сповільнювало середньорічне зростання реального ВВП на 2,9 п.п., а відхилення до середнього рівня видатків за період рр. (47% від ВВП) на 4,2 п.п. Малий розмір вибірки, нестабільність економічного середовища та велика кількість структурних перетворень в економіці України у період 1997 по 2014 роки дозволяють поставити результати регресійного аналізу під певні сумніви. Однак, зміна специфікації моделі та введення різних незалежних змінних незначно впливають на рівень оптимального розміру державного сектору, а також вони добре стикуються як з результатами аналогічного аналізу для європейських країн 30, отриманими на базі більш якісних панельних даних, так і з очікуваним негативним впливом низької інституційної спроможності за високих державних видатків на економічне зростання. Виходячи з цього, можна обґрунтовано оцінити негативний вплив перевищення оптимального рівня державних видатків на 10 п.п. на економічне зростання в діапазоні від 2,1 п.п. (розрахунки для європейських країн 31 ) до 4.2 п.п. 30 Magazzino C. and Forte F Optimal Size of Government and Economic Growth in EU-27. Online at MPRA Paper No , posted 14. November Magazzino C. and Forte F Optimal Size of Government and Economic Growth in EU-27. Online at MPRA Paper No , posted 14. November ЯКИМ Є ОПТИМАЛЬНИЙ МАСШТАБ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ( ) 20

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО

ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СИМЕТРИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ У «ЗАСИПЛЕ ВС ЗАМЕТЕ» ВЛОДЗІМЄЖА ОДОЄВСЬКОГО Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп.

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

Передові технології в гармонії з природою

Передові технології в гармонії з природою Передові технології в гармонії з природою www.agrosem.kiev.ua Починаючи з 2000-го року ТОВ «Агросем» займається на ринку України впровадженням передового світового досвіду в галузі аграрних технологій,

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla

Vyzbrojení se skládalo z jednoho pevně umístěného kulometu a kg bomb [5, 32]. Letadla Firma Anatra (Анатра ) a její letadla Z historie ukrajinského leteckého průmyslu Přeloženo z ukrajinštiny. Originální text: http://www.refine.org.ua/pageid-126-1.html Začátek 20. st. byl charakteristický

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА ІНШІ 4 НАРКОТИКИ. УСВІДОМЛЕННЯ РИЗИКІВ ОБУМОВЛЮЄ ПОВОДЖЕННЯ Алкоголь, тютюн і наркотики дають відчуття насолоди, яке,

More information

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ 5. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами [Електронний ресурс] / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2009. 3. С. 159 167. Режим доступу

More information

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego)

WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego) Orysia Demska-Kulczycka Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY POJĘCIA «EUROPA» W JĘZYKU UKRAIŃSKIM (próba opracowania korpusowego) Dialog Ukrainy i Europy trwa od czasów Rusi Kijowskiej,

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną.

Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Antyterrorystyczną. Jednostka Strzelecka 4018 Gdańsk Telefony komórkowe w strefie objętej Operacją Jak utrzymywać kontakt z rodziną i nie dać szansy rosyjskiemu wywiadowi elektronicznemu. link: https://www.facebook.com/js4018/posts/738573566190079

More information

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ МЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК Медична грамотність найкраща профілактика хвороб ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО 7 ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), спричинені різними мікроорганізмами,

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe

150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 1 (81) 17.01.2013 Микола Головань: Свій будинок я ніколи не завершу Mykoła Gołowań: Swój dom nigdy nie zakończę Не люблю, коли його називають

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6 В. Г. СКЛЯРЕНКО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РУСЬ. 6 У статті наводяться докази того, що на початку VII ст. руси в азовсько-чорноморському регіоні вже існували: вони брали участь в облозі Константинополя в 626 році.

More information

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str.

06 (18) Двотижневик Dwutygodnik. str. www.monitor-press.com Ціна 1,50 грн Двотижневик Dwutygodnik 06 (18) 01.04.2010 str. 11 Благодать земного Воскресіння Łaska ziemskiego Zmartwychwstania або чому Великдень неможливий без Чистого четверга

More information

оскільки їхня позиція для неї «чітка і зрозуміла», проте вона має їх до польських організаторів. «На форум запросили провокаторів:

оскільки їхня позиція для неї «чітка і зрозуміла», проте вона має їх до польських організаторів. «На форум запросили провокаторів: Ціна 1,50 грн 49053 Двотижневик Dwutygodnik 2 (154) 28.01.2016 www.monitor-press.com Працівники поліції вивчають польську мову Pracownicy policji uczą się języka polskiego сторінка 3 Конкурс «Фотографії

More information