VYBRANÉ MO NOSTI FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKT METALURGICKÝCH FIREM V KONTEXTU VÝVOJE KOHEZNÍ POLITIKY EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VYBRANÉ MO NOSTI FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKT METALURGICKÝCH FIREM V KONTEXTU VÝVOJE KOHEZNÍ POLITIKY EU"

Transcription

1 VYBRANÉ MO NOSTI FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKT METALURGICKÝCH FIREM V KONTEXTU VÝVOJE KOHEZNÍ POLITIKY EU SELECTED OPTIONS OF FINANCING DEVELOPMENT PROJECTS OF METALLURGY COMPANIES WITHIN THE CONTEXT THE EU COHESION POLICY Petr KU NIERZ a, Lucie BARÁNKOVÁ b, Roman KOZEL c, árka VILAMOVÁ d a Ú ad Regionální rady regionu soudr nosti Severozápad, Ústí nad Labem, eská republika, b Institut environmentálního in enýrství, HGF, V B-TUO, Ostrava Poruba, eská republika, c Katedra marketingu a obchodu, EkF, V B-TUO, Ostrava Poruba, eská republika, d Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii, FMMI, V B-TUO, Ostrava Poruba, eská republika, Abstrakt Významnou sou ástí kohezní politiky EU je podpora podnikatelského prost edí jako to jednoho z klí ových atribut budoucího dal ího úsp ného rozvoje evropské ekonomiky. Kvalitní podnikatelské prost edí vytvá í podmínky pro úsp ný vznik a rozvoj konkurenceschopných podnikatelských subjekt, které následn vytvá ejí nová pracovní místa a celkov posilují hospodá skou a sociální soudr nost. eské pr myslové podniky i nadále zaostávají z hlediska své kvality, vybavenosti, efektivity i inovativnosti za zem mi Evropské unie. Z tohoto d vodu vznikly n které opera ní programy, je mají pomoci pr myslovým firmám k dosa ení uvedených cíl. Zejména se jedná o Opera ní program Podnikání a inovace na období let , který je orientován práv na odstran ní i eliminaci nazna ených problém a nedostatk. Jeho globálním cílem je zvý ení konkurenceschopnosti sektoru pr myslu a slu eb a rozvoj podnikání, udr ení p ita livosti region eské republiky pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích v dy a výzkumu, komercializace výsledk v dy a výzkumu, podpora podnikatelského ducha a r stu hospodá ství zalo eného na znalostech pomocí kapacit pro zavád ní nových technologií a inovovaných výrobk, v etn nových informa ních a komunika ních technologií. P ísp vek se zabývá specifickými problémy financování pr myslových a zejména ocelá ských firem z ve ejných zdroj s cílem identifikovat soubor existujících opera ních program, ze kterých mohou podniky z odv tví metalurgie erpat prost edky ze zdroj strukturálních fond EU. V rámci p edlo eného lánku dále uvádíme výsledky sekundárního výzkumu zam eného na konkrétní p íklady úsp ných, ji e ených projekt známých metalurgických spole ností. Klí ová slova: kohezní politika EU, metalurgické firmy, konkurenceschopnost, strukturální fondy, citlivá odv tví Abstract A significant component of the EU cohesion policy is the enhancement of business environment as one of the key attributes of further successful development of the European economy. A quality business environment creates conditions for a successful start and development of competitive business entities which subsequently create new jobs and generally strengthen economic and social cohesion. Czech industrial companies continue to lag behind the European Union countries in quality, equipment, effectiveness or innovation. For that reason, some operational programmes have been opened to help industrial firms achieve the above goals. In particular, this concerns the Operational Programme Enterprise and Innovation for the period which is focused directly on removing or eliminating the problems

2 and inadequacies outlined above. Its global objective is to increase competitiveness of the industry and services sectors, and to develop entrepreneurship, to sustain the attractiveness of the Czech Republic regions for investors, to support innovations, to stimulate demand for science and research results, to commercialise the science and research results, to encourage the enterprising spirit and growth of a knowledge based economy by means of capacities for introducing new technologies and innovated products, including new information and communication technologies. The article deals with specific problems of financing industrial and mainly metallurgical firms from public sources. It aims to identify a set of existing operational programmes which can be used by the metallurgical companies to draw funding from the EU Structural Funds. The article also presents results of a secondary research focused on specific examples of successful, already implemented projects of well-known metallurgy companies. Key words: EU cohesion policy, metallurgy companies, competitiveness, structural funds, sensitive sectors 1. INTRODUCTION Upon entering the OECD in 1995, the Czech Republic (CR) was symbolically included among the most developed economies of the world, and at the same time, along with other countries of Central and Eastern Europe, it was economically integrated into the EU internal market. Although, compared to the 139 evaluated countries of the world, the CR reaches relatively good results, within the 27 EU member states it ranks only average. Nevertheless, along with Estonia, it tops safely all the new member states. [1] Today, the Czech Republic is a country with relatively developed technologies and therefore ranks among economies which base their performance on their ability to innovate and create products with a high added value. The future process of economic convergence depends on the ability to integrate further in the international manufacturing process. Although, thanks to the relatively inexpensive qualified labour force, the CR still has a comparative advantage in producing goods with a higher added value, that advantage will gradually diminish. Therefore, the long-term competitiveness strategy must focus on measures supporting innovations. [2] By means of its cohesion policy, the European Union seeks a balanced economic and social development of all its member states and their regions. The aim is to reduce disparities in the living and economic conditions between the poorer and richer EU countries and, at the same time, to improve the ability of the EU as a whole to face the challenges of the 21 st century. The EU regional policy is constantly changing, particularly out of the need to improve its efficiency. That situation is reflected also in the EU budget for some time, the trend of reducing expenditure on the common agricultural policy has been promoted with a parallel increase in funds dedicated to the regional policy. [3] The European regional policy is based on financial solidarity - member states contribute a fixed financial amount into the general budget of the EU in order to help the less prospering regions and social groups. The annual expenditure of the EU general budget reaches on average only 1% of the EU GNP (i.e. approximately EUR 235 per capita). It is divided into sections, and it reflects the current priorities set by the EU for the given period. In the period , the EU budget expenditure is channelled mainly into agriculture and the environment, to reducing disparities among EU states and regions, and to enhancing their development (support for competitiveness, research, education etc.) and to ensuring security and stability inside the EU as well as outside it. In 2010, the EU managed a budget of EUR bil. [4] This text deals with specific problems of drawing funds for projects of industrial and mainly metallurgy firms from public sources. In spite of a significant limitation of state aids, we provide the results of our secondary research in which we identified the possible grant programmes which can be used even by metallurgy firms to draw public funding for many useful projects.

3 2. OPTIONS OF FINANCING DEVELOPMENT PROJECTS OF INDUSTRIAL FIRMS FOCUSED ON METALLURGY The current operational programmes include thematic operational programmes which cover the whole of the CR, except the City of Prague, and regional operational programmes drawn up for the particular cohesion regions except Prague. The thematic operational programmes include: Integrated Operational Programme OP Enterprise and Innovation OP Environment OP Transport OP Education for Competitiveness OP Research and Development for Innovations OP Human Resources and Employment OP Technical Assistance For the programming period , the following three objectives of regional policy have been set: [5] a) Convergence This objective is focused on supporting growth and creation of jobs in areas where the GDP per capita is lower than 75% of the EU average. b) Regional Competitiveness and Employment Support for areas where the GDP per capita is higher than 75% of the EU average and at the same time the unemployment rate in urban or rural areas exceeds the EU average, and for areas where employment in industry or agriculture is higher than the EU average. c) European Territorial Cooperation Support for cross-border, international and inter-regional cooperation to ensure development of the whole of the EU. EU CR Obr.1. Rozlo ení finan ních prost edk fond EU mezi cíle Regionální politiky EU v období [5] Fig.1. Distribution of the funding of EU funds among the EU regional policy objectives in the period [5] The figure demonstrates the priority focus on growth support and creation of jobs in the least developed EU regions. A much smaller part of finances is spent on the second of the objectives because that objective is focused on regions whose GDP per capita is higher than 75% of the EU average.

4 The financing of projects of business entities from EU funds falls under so-called state aid. State aid is understood to be any aid provided in any form by the state or from state funds, which distorts or may distort competition by giving advantage to certain companies or certain sectors of production, and when it affects trade among member states. Aid which meets the above criteria is not compatible with the common market and is therefore forbidden. An exception from the general prohibition of providing state aid may be permitted either as a so-called block exemption or based on a decision by the EC. De minimis state aid does not affect competition and does not have an impact on trade among EU member states, and therefore is not considered as state aid, provided that all provisions of the relevant EC regulation are complied with. [6] The block exemptions are regulations defining state aid for small and medium-sized enterprises, state aid for employment, state aid for education, regional development etc. If conditions laid down in the relevant regulation are met, such aid may be provided without being subject to approval by the Commission. The metallurgy sector belongs to so-called sensitive sectors in terms of providing state aid. State aid channelled to certain sectors is subject to stricter rules or a certain type of aid is prohibited in such sectors. That concerns the following sectors see Tab. 1. Tab 1. Odv tví, která nelze podporovat v rámci jednotlivých na ízení [6] Table 1. Sectors that cannot receive aid under the particular regulations [6] Regulation 800/2008 General block exemption Regulation (Project output is considered) Sectors that cannot receive aid Fisheries and aquaculture Primary production, processing and market introduction of agricultural products pursuant to Annex 1 to the Treaty Establishing the EC Coal industry Metallurgy Ship construction Production of synthetic fibres. 1998/2006 De minimis (the company activity is considered) In the road transport sector max. aid at Fisheries and aquaculture Manufacture of products from Annex I to the EC Treaty Coal industry Acquisition of vehicles for road freight transport by companies which operate road freight transport for the need of others 1628/ Regional investment block exemption (not applicable to Decisions issued after the effective date of Regulation 800/2008, which replaces 1628/2006) Fisheries and aquaculture Ship construction Coal mining Metallurgy Synthetic fibres Manufacture of products as per Annex I to the EC Treaty The business activity of entities wishing to apply for a grant from the Operational Programme Enterprise and Innovation (OP EI) must rank among the supported categories in line with the Classification of Economic Activities (CZ-NACE). Applicants must meet the condition of sector definition in the CZ NACE branch, further specified in each grant programme. Grants from the OP EI are not intended for projects whose object falls under fishery, aquaculture, agricultural and food production set out in Annex I to the Treaty establishing the EC, the ship construction industry, synthetic fibres, metallurgy and coal mining. At the same time, applicants must meet other conditions set in the Call for Proposals document under the given programme (e.g. proving minimum business history, the project must be implemented outside the City of Prague etc.).

5 3. SUCCESSFUL PROJECTS OF METALLURGY COMPANIES FINANCED FROM THE EU STRUCTURAL FUNDS It results from the conclusion of the chapter above that drawing grants from public sources is in the case of metallurgy either entirely forbidden or, in some specific cases, very limited. The next chapter presents the results of our secondary research which helped us identify certain grant programmes that allow metallurgy firms to draw specific aid, always with specified limitations or adjustments to conditions of the Call for Proposals under the given programme. They are examples of successful, already implemented projects of well known metallurgy companies. In order to protect sensitive data, only information available from public registers of the supported projects is provided. 3.1 Operational programme Enterprise and Innovation ArcelorMittal Ostrava a.s. Project title: Training centre ArcelorMittal Ostrava a.s. Size of grant CZK EUR SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. Project title: Equipment of a training centre Outline of the project: the project aims to obtain a grant for equipping a training centre. That concerns mainly purchasing hardware, software including installation works, furniture and an air-conditioning unit. In connection with the planned introduction of new manufacturing of special highly-alloyed nickel pipes for the first and second circuit of nuclear power stations, the number of employees will grow gradually new employees are expected, which must be duly trained and their knowledge and expertise broadened continuously. Size of grant CZK EUR VÚH a.s. Project title: Starting a production of spun castings using the technology of vertical centrifugal casting Outline of the project: The project aims to innovate the process of manufacturing rotational castings by introducing a new technology of vertical centrifugal casting. This new technology will enable the production of thick-walled or solid castings from steels and cast iron of a rotational shape with minimum extras for cutting. Thanks to the many years experience in horizontal centrifugal casting it is possible to use a part of the knowhow for the technology of vertical centrifugal casting, to expand the technological and product possibilities of the foundry operation, and to apply the results of research-development projects implemented successfully in the VÚH foundry in the past. Size of grant CZK EUR Operational programme Environment DB GROUP a.s. Project title: Technology for treatment of metal waste including the disposal of car-wrecks Outline of the project: The subject of the submitted project is the purchase of hydraulic scissors and a baling press for processing metal waste including car-wracks. The processing means compression or cutting of the waste to a pre-set length. Size of grant CZK EUR SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. Project title: Removing old environmental burdens carrying out survey works and risk analyses

6 Size of grant Operational programme Human Resources and Employment T INECKÉ ELEZÁRNY, a. s. Project title: Effective training, personal development and increasing adaptability of the employees of VÁLCOVNA TRUB T, a.s. Outline of the project: The project aims to improve the qualification and adaptability of employees, and to support mutual cooperation, which will help streamline the company processes and increase the competitiveness of the firm, and enhance the sustainability of jobs. Size of grant CZK EUR ArcelorMittal Distribution Czech, s.r.o. Project title: A complex system of further education of employees in the company ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o. Size of grant CZK CONCLUSION The article analyses the current situation in the financing of development projects of industrial firms focused on the metallurgy sector. That sector belongs to so-called sensitive sectors in terms of providing state aids. State aid directed to certain sectors is subject to stricter rules, and therefore we focused on identification of existing operational programmes which can be used by the metallurgy companies for drawing funds. That is demonstrated on specific examples of successful, already implemented projects of well-known metallurgy companies. At present, a debate has been started on the future of the EU cohesion policy in the upcoming period In the long term, the EU has sought the most effective possible use of financial resources. For the future, it appears very effective when public investment is able to mobilise private sector investment, it is called the leverage effect. The leverage effect can be achieved mainly in the implementation of PPP projects. By means of stronger interlinking of the strategic development of towns with the interests of the business sphere it will be possible to achieve a consistent economic growth with a positive impact on the aspects mentioned in the particular strategic plans. [7] REFERENCES: [1] WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report Geneva: WEF, [2] MINISTERSTVO PR MYSLU A OBCHODU. Analýza konkurenceschopnosti R. Prague: MPO [3] VILAMOVÁ,. erpáme finan ní zdroje EU praktický pr vodce. GRADA Publishing, a. s., Prague, 2005, 200 p., 1 st edition, ISBN X. [4] EUROPEAN COMMISION. Financial framework for European Parliament and the Council, [5] STRUKTURÁLNÍ FONDY EU OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Available at [6] AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST. Ve ejná podpora a de minimis. Prague: CzechInvest, Available at [7] EUROPEAN INVESTMENT BANK. Implementation of the JESSICA Financial Instrument in Moravia-Silesia. Supplementary Study, June ACKNOWLEDGEMENT The work was supported by the specific university research of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic No. SP2011/27

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008. ERDF e-business Development Grant

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008. ERDF e-business Development Grant INCENTIVE GUIDELINES Thematic: SME Development Regulation: Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008 Title of Incentive: ERDF e-business Development Grant Scheme Issue Date: 15

More information

CALL FOR SUBMISSION OF PROJECTS WITHIN THE OPEI DEVELOPMENT

CALL FOR SUBMISSION OF PROJECTS WITHIN THE OPEI DEVELOPMENT Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic Structural Funds Division Managing Authority for the OPEI CALL FOR SUBMISSION OF PROJECTS WITHIN THE OPEI DEVELOPMENT Call identification Programme

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

To the Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee programme

To the Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee programme Annex 4/1 To the Implementation Plan for the Czech Youth Guarantee programme (Update of April 2014) Table 1: Key organizations to promote and implement the Youth Guarantee programme Key organization name

More information

CALL FOR SUBMISSION OF PROJECTS IN OP RDI Strengthening Research Capacities of R&D Centres

CALL FOR SUBMISSION OF PROJECTS IN OP RDI Strengthening Research Capacities of R&D Centres Ministry of Education, Youth and Sports Managing Authority OP RDI CALL FOR SUBMISSION OF PROJECTS IN OP RDI Strengthening Research Capacities of R&D Centres Call Identification Priority Axis Call Number

More information

Third Call for Participation in the

Third Call for Participation in the Third Call for Participation in the CzechAccelerator 2011-2014 Project (Close of registration acceptance prolongs to 8 May 2012) The CzechAccelerator 2011-2014 project is being implemented within the Consulting

More information

SPECIFIC FEATURES OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN THE CZECH METALLURGICAL COMPANIES

SPECIFIC FEATURES OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN THE CZECH METALLURGICAL COMPANIES SPECIFIC FEATURES OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN THE CZECH METALLURGICAL COMPANIES Andrea SAMOLEJOVÁ a, Ivan DLUGOŠ b, Josef KUTÁČ c a,b,c VŠB Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba,Czech

More information

THE CZECH REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS. Operational Programme. Research and Development for Innovation

THE CZECH REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS. Operational Programme. Research and Development for Innovation THE CZECH REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS Operational Programme Research and Development for Innovation 20. 2. 2012 CONTENT Introduction... 5 Research, Development and Innovation in the

More information

Multiannual Financial Framework State of play after the February 2013 European Council

Multiannual Financial Framework State of play after the February 2013 European Council Multiannual Financial Framework 2014 20 State of play after the February 2013 European Council Marc Lemaître Head of Cabinet of Budget Commissioner Janusz Lewandowski Trieste, 4 Marzo 2013 Outline A. February

More information

NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1. Abstract

NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1. Abstract International Conference On Applied Economics ICOAE 2011 649 NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1 JINDŘICH SOUKUP 2 Abstract The first section of the paper formulates the relationship

More information

ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012. [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012]

ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012. [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012] ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012 [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012] Kamila Turečková 1 1 Silesian University in Opava, School of Business Administration

More information

CzechInvest issues, on August 6 th 2013, Supplemental Call to the 5 th Call for Participation in the CzechAccelerator 2011-2014 Project

CzechInvest issues, on August 6 th 2013, Supplemental Call to the 5 th Call for Participation in the CzechAccelerator 2011-2014 Project CzechInvest issues, on August 6 th 2013, Supplemental Call to the 5 th Call for Participation in the CzechAccelerator 2011-2014 Project The CzechAccelerator 2011-2014 project is being implemented within

More information

27 September 2012, Krakow (Poland) European Commission European Commission, DG REGIO

27 September 2012, Krakow (Poland) European Commission European Commission, DG REGIO Financing Science and Business in the new financial perspective 27 September 2012, Krakow (Poland) European Commission European Commission, DG REGIO Outline 1. EU 2020, Regional Policy and Research&Innovation

More information

Healthcare informatics Standardization activities in Czech Republic. Petr Hanzlíček. HL7 Czech Republic

Healthcare informatics Standardization activities in Czech Republic. Petr Hanzlíček. HL7 Czech Republic Healthcare informatics Standardization activities in Czech Republic Petr Hanzlíček EuroMISE Center, Institute of Computer Science ASCR HL7 Czech Republic Introductory overview area of Czech Republic -

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

R&D Fund Reference Document. Supporting market-led innovation in manufacturing and internationally traded services companies.

R&D Fund Reference Document. Supporting market-led innovation in manufacturing and internationally traded services companies. R&D Fund Reference Document Supporting market-led innovation in manufacturing and internationally traded services companies. Revision date: 28th April 2016 http://www.enterprise-ireland.com/randd 1 Reference

More information

Consolidated TEXT CONSLEG: 1994R1164 01/01/2000. produced by the CONSLEG system. Office for Official Publications of the European Communities

Consolidated TEXT CONSLEG: 1994R1164 01/01/2000. produced by the CONSLEG system. Office for Official Publications of the European Communities EN Consolidated TEXT produced by the CONSLEG system of the Office for Official Publications of the European Communities CONSLEG: 1994R1164 01/01/2000 Number of pages: 21 Office for Official Publications

More information

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën. Cross-border Cooperation Programme 2007-2013. Programme Manual. Guidance on Eligibility and Project Management

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën. Cross-border Cooperation Programme 2007-2013. Programme Manual. Guidance on Eligibility and Project Management INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 Programme Manual Guidance on Eligibility and Project Management Version 06/02/2013 Operational programme of the European Territorial

More information

Bulgarian Innovation Policy: Options for the Next Decade

Bulgarian Innovation Policy: Options for the Next Decade Bulgarian Innovation Policy: Options for the Next Decade The political changes in the EU the entry into force of the Treaty of Lisbon, the new composition of EU institutions, as well as the development

More information

COMMISSION DECISION. of 10.7.2015

COMMISSION DECISION. of 10.7.2015 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.7.2015 C(2015) 4806 final COMMISSION DECISION of 10.7.2015 setting up the High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the

More information

Impact of Globalization and Foreign Direct Investment on the Regional Economies: The Case of the Czech Republic

Impact of Globalization and Foreign Direct Investment on the Regional Economies: The Case of the Czech Republic Impact of Globalization and Foreign Direct Investment on the Regional Economies: The Case of the Czech Republic Petr Hlaváček, Petra Olšová Petr Hlaváček University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, Ústí

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

Official Journal of the European Union

Official Journal of the European Union L 132/32 COMMISSION IMPLEMTING REGULATION (EU) No 447/2014 of 2 May 2014 on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council establishing an

More information

Leverage for. Western Finland. from the EU. Structural Fund period

Leverage for. Western Finland. from the EU. Structural Fund period Leverage for Western Finland from the EU Structural Fund period 2007 2013 Contents 3 The European Union plays a role in the development of the Finnish regions 4 Regional competitiveness and employment

More information

Software development centers Development of new software solutions, especially for foreign clients

Software development centers Development of new software solutions, especially for foreign clients INVESTMENT INCENTIVES FOR TECHNOLOGY CENTRES AND BUSINESS SUPPORT SERVICES IN THE CZECH REPUBLIC 1. TYPES OF SUPPORTED PROJECTS 1.A TECHNOLOGY CENTRES Development and innovations development and innovations

More information

State Supported R&D in the Czech Republic. Short Guidebook 2009

State Supported R&D in the Czech Republic. Short Guidebook 2009 State Supported R&D in the Czech Republic Short Guidebook 2009 Ministry of Education, Youth and Sports on the occasion of the Czech Presidency of the Council of the EU Prague 2009 State Supported R&D in

More information

The competitive strength factors of the company

The competitive strength factors of the company The competitive strength factors of the company Faktory konkurenceschopnosti firmy H. CHLÁDKOVÁ Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic Abstract: PATRIA Kobylí, Inc. is one

More information

Policies to Support Small and Medium Businesses

Policies to Support Small and Medium Businesses Policies to Support Small and Medium Businesses Ing. Petr Očko, Ph.D. Director of the EU Funds, Research and Development Section, MIT 6 March 2012 U.S.-Czech Innovation Conference, Prague Agenda 1. Operational

More information

Smart cities what does it mean in the Czech context?

Smart cities what does it mean in the Czech context? Smart cities what does it mean in the Czech context? Petr Matolín Head of Strategy and Analysis Department SMART CITY GREEN CITY Impact Hub Praha, 25 th November 2015 Management of R&D System in the CR

More information

DRAFT ANNUAL TOURISM REPORTING TEMPLATE

DRAFT ANNUAL TOURISM REPORTING TEMPLATE DRAFT ANNUAL TOURISM REPORTING TEMPLATE 1. INTRODUCTION Council Decision 86/664/EEC of 22 December 1986 1 establishing a consultation and cooperation procedure in the field of tourism foresees that each

More information

THE TERTIARY TECHNOLOGICAL EDUCATION IN GREECE AND ITS POSITION IN THE SINGLE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA

THE TERTIARY TECHNOLOGICAL EDUCATION IN GREECE AND ITS POSITION IN THE SINGLE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA THE TERTIARY TECHNOLOGICAL EDUCATION IN GREECE AND ITS POSITION IN THE SINGLE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA Chatzichristos Christos 1, Karasavvoglou Anastasios 2, Vassiliadis Spyros 1 1 Technological

More information

PORTUGAL * 1. REGIONAL DISPARITIES AND PROBLEMS. Figure 1: Portugal. Portugal

PORTUGAL * 1. REGIONAL DISPARITIES AND PROBLEMS. Figure 1: Portugal. Portugal PORTUGAL * 1. REGIONAL DISPARITIES AND PROBLEMS Portugal is often characterised in terms of the contrast between the coastal strip between Lisbon and Oporto, where both population and economic development

More information

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP AGREEMENT FOR THE PROGRAMMING PERIOD 2014 2020 CZECH REPUBLIC

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP AGREEMENT FOR THE PROGRAMMING PERIOD 2014 2020 CZECH REPUBLIC MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP AGREEMENT FOR THE PROGRAMMING PERIOD 2014 2020 CZECH REPUBLIC 26 th August 2014 - version approved by the European Commission Page 1 of 237 TABLE OF CONTENTS

More information

CZECHINVEST Investment and Business Development Agency

CZECHINVEST Investment and Business Development Agency CZECHINVEST Investment and Business Development Agency Czech Automotive Suppliers and the Attractiveness of Investment Climate in the Czech Republic 13 th June 2012 Stepan Rabinak Sector Specialist of

More information

new challenges and how its delivery can be improved in order to maximise its impact in the future.

new challenges and how its delivery can be improved in order to maximise its impact in the future. Contribution of the Kent, Greater Essex and East Sussex Local Enterprise Partnership to the consultation on the conclusions of the Fifth Cohesion Report on Economic, social and territorial cohesion: the

More information

I FONDI STRUTTURALI E LA POLITICA REGIONALE DELL UE. IL CASO CAMPANIA

I FONDI STRUTTURALI E LA POLITICA REGIONALE DELL UE. IL CASO CAMPANIA Dipartimento di SCIENZE POLITICHE Cattedra POLITICA ECONOMICA I FONDI STRUTTURALI E LA POLITICA REGIONALE DELL UE. IL CASO CAMPANIA RELATORE Prof. MICHELE BATTISTI CANDIDATO GIUSEPPE LUONGO Matr. 062952

More information

NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS

NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS Frischer Robert a, David Ji í b, Vro ina Milan c a V B-TU OSTRAVA, 708 33, Ostrava - Poruba, eská republika, E-mailová adresa: robert.frischer@vsb.cz

More information

CALL FOR PROPOSALS. Reinforce learning networks for a more effective implementation of transnational actions under the ESF 2007-2013

CALL FOR PROPOSALS. Reinforce learning networks for a more effective implementation of transnational actions under the ESF 2007-2013 EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Inclusion DG Social Market Economy in Member States II : ESF Geographical & financial support, Thematic reporting, CELFI CALL FOR PROPOSALS VP/2012/005

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information

European Investment Bank Handbook for Beneficiaries JESSICA Projects eligible under Measure 1.6 of the Regional Operational Programme of

European Investment Bank Handbook for Beneficiaries JESSICA Projects eligible under Measure 1.6 of the Regional Operational Programme of www.pwc.com 20 September 2012 European Investment Bank Handbook for Beneficiaries JESSICA Projects eligible under Measure 1.6 of the Regional Operational Programme of Mazowieckie Voivodeship 2007-2013

More information

Regional Development in Hradec Králové Region

Regional Development in Hradec Králové Region al Development in Králové Jaroslav Kovárník Abstract This article deals with the issue of regional development in the NUTS II Northeast. At present, this problem is particularly topical in the European

More information

Role of Agriculture in Strategic Planning of Regional Development in Regions of the Czech Republic

Role of Agriculture in Strategic Planning of Regional Development in Regions of the Czech Republic Role of Agriculture in Strategic Planning of Regional Development in Regions of the Czech Republic PAVEL GREBENÍČEK Faculty of Management and Economics Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, 760 01

More information

L 347/320 Official Journal of the European Union 20.12.2013

L 347/320 Official Journal of the European Union 20.12.2013 L 347/320 Official Journal of the European Union 20.12.2013 REGULATION (EU) No 1303/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 laying down common provisions on the European

More information

Prague Institute of Planning and Development. [ September 2014 ]

Prague Institute of Planning and Development. [ September 2014 ] Prague Institute of Planning and Development PRAGUE Regional Innovation Strategy PRAGUE ris3 [ September 2014 ] 1 Table of Contents The Prague Regional Innovation Strategy was approved by the Prague Municipal

More information

Screening report Turkey

Screening report Turkey 3 February 2006 Screening report Turkey Chapter 25 Science and Research Date of screening meetings: Explanatory meeting: 20 October 2005 Bilateral meeting: 14 November 2005 1 I. CHAPTER CONTENT The acquis

More information

EUROPEAN PARLIAMENT 2014-2019. Committee on Petitions NOTICE TO MEMBERS

EUROPEAN PARLIAMENT 2014-2019. Committee on Petitions NOTICE TO MEMBERS EUROPEAN PARLIAMT 2014-2019 Committee on Petitions 29.4.2016 NOTICE TO MEMBERS Subject: Petition 2761/2013 by Marek Suski and Wojciech Surkiewicz (Poland), bearing approximately 10 000 signatures, on distribution

More information

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises

Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises Benefits of knowledge management from the perspective of human resources used in the management of enterprises PETR MORA Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia IGOR ROZENBERG Vysoká škola

More information

COHESION POLICY 2014-2020

COHESION POLICY 2014-2020 COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT COHESION POLICY 2014-2020 The new rules and legislation governing the next round of EU Cohesion Policy investment for 2014-2020 have been formally endorsed by the Council

More information

Dialogue between the Government and stakeholders a crucial factor for improving Business Environment

Dialogue between the Government and stakeholders a crucial factor for improving Business Environment Dialogue between the Government and stakeholders a crucial factor for improving Business Environment Anrijs Matīss Deputy State Secretary Ministry of Economics of the Republic of Latvia Brivibas street

More information

Serbian Career Guidance and Counseling System: Why National Career Guidance and Counseling Programme and Methodology for age group 19-30

Serbian Career Guidance and Counseling System: Why National Career Guidance and Counseling Programme and Methodology for age group 19-30 Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia CAREERS Serbian Career Guidance and Counseling System: Why National Career Guidance and Counseling Programme and Methodology

More information

Ivo Formánek, Prof. ivo.formanek@vsp.cz. Ostrava Business School, Czech Republic. Abstract

Ivo Formánek, Prof. ivo.formanek@vsp.cz. Ostrava Business School, Czech Republic. Abstract Knowledge Management as an Important Part of Strategic Management Ivo Formánek, Prof. ivo.formanek@vsp.cz Ostrava Business School, Czech Republic Abstract It can be relatively easy to prove that one of

More information

6 Quality of Public Finances Revenues and Expenditures

6 Quality of Public Finances Revenues and Expenditures 6 Quality of Public Finances Revenues and Expenditures 6.1 The Government s Strategy In 2003, the Czech government launched a public finance reform focusing on fiscal consolidation and elimination of the

More information

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION. on Poland s 2014 national reform programme

Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION. on Poland s 2014 national reform programme EUROPEAN COMMISSION Brussels, 2.6.2014 COM(2014) 422 final Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Poland s 2014 national reform programme and delivering a Council opinion on Poland s 2014 convergence

More information

EUROPE 2020 TARGETS: climate change and energy

EUROPE 2020 TARGETS: climate change and energy EUROPE 2020 TARGETS: climate change and energy Energy and climate change polices yield many macroeconomic benefits and contribute to smart and sustainable ( green ) growth 1. By increasing energy efficiency,

More information

Promoting Economic and Social Cohesion in Europe

Promoting Economic and Social Cohesion in Europe Promoting Economic and Social Cohesion in Europe The EIB helps to deliver growth, jobs and cohesion in Europe by supporting the implementation of EU regional policy. Through a mixture of loans and advisory

More information

ANNUAL REPORT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME TECHNICAL ASSISTANCE

ANNUAL REPORT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME TECHNICAL ASSISTANCE ANNUAL REPORT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME TECHNICAL ASSISTANCE FOR 2012 March 2013 Prepared for 11 th meeting of OPTA Monitoring Committee held on 4 June 2013 in Prague CONTENTS 1 IDENTIFICATION OF THE

More information

EU economic. governance. Strong economic rules to manage the euro and economic and monetary union. istockphoto/jon Schulte.

EU economic. governance. Strong economic rules to manage the euro and economic and monetary union. istockphoto/jon Schulte. EU economic governance Strong economic rules to manage the euro and economic and monetary union Economic and istockphoto/jon Schulte Responding to the sovereign debt crisis important reforms of EU economic

More information

FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE SWISS FEDERAL COUNCIL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA CONCERNING

FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE SWISS FEDERAL COUNCIL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA CONCERNING non-official publication FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE SWISS FEDERAL COUNCIL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE SWISS- ESTONIAN COOPERATION PROGRAMME TO

More information

Guidance for Member States on Article 37(4) CPR Support to enterprises/working capital

Guidance for Member States on Article 37(4) CPR Support to enterprises/working capital EUROPEAN COMMISSION European Structural and Investment Funds Guidance for Member States on Article 37(4) CPR Support to enterprises/working capital DISCLAIMER This is a working document prepared by the

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Kind of input data Cash basis a) central budgetary organisations b) state extra-budgetary funds. Government subsector Central government (S.

Kind of input data Cash basis a) central budgetary organisations b) state extra-budgetary funds. Government subsector Central government (S. Government subsector Central government (S.1311) Kind of input data Coverage of units Cash basis a) central budgetary organisations b) state extra-budgetary funds Data sources Financial statement (FIN

More information

Finland must take a leap towards new innovations

Finland must take a leap towards new innovations Finland must take a leap towards new innovations Innovation Policy Guidelines up to 2015 Summary Finland must take a leap towards new innovations Innovation Policy Guidelines up to 2015 Summary 3 Foreword

More information

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE

IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 113 Number 3, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031023 IMPACT OF LUMP SUM EXPENSE RATES ON PUBLIC REVENUE Jana

More information

Official Journal of the European Union

Official Journal of the European Union 31.7.2006 L 210/25 COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

CEI Know-how Exchange Programme (KEP) KEP AUSTRIA. Call for Proposals 2014

CEI Know-how Exchange Programme (KEP) KEP AUSTRIA. Call for Proposals 2014 CEI Know-how Exchange Programme (KEP) KEP AUSTRIA Call for Proposals 2014 Date of publication: 10.04.2014 Deadline for the submission of Expressions of Interest: 30.05.2014 1. CEI Know-how Exchange Programme

More information

About the OECD Tourism Committee

About the OECD Tourism Committee Updated: July 2016 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems.

More information

What Is the Total Public Spending on Education?

What Is the Total Public Spending on Education? What Is the Total Public Spending on Education? Indicator On average, OECD countries devote 12.9% of total public expenditure to, but values for individual countries range from less than 10% in the Czech

More information

Ilona MÁTHÉ, Associate professor, PhD Tessedik Sámuel College

Ilona MÁTHÉ, Associate professor, PhD Tessedik Sámuel College HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS PROMOTERS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CONCLUSIONS OF A EUROPEAN UNION PROJECT HEFOP/3.3.1-2004-06-0033/1.0 ILONA MÁTHÉ Ilona MÁTHÉ, Associate professor, PhD Tessedik

More information

Tender Procedures for EU-funded Projects

Tender Procedures for EU-funded Projects Tender Procedures for EU-funded Projects Membership in the European Union opens up an opportunity for Bulgaria to utilize up to 7 billion EUR during the period 2007-2013. The economic and social areas

More information

Summary information about regulation in the electricity and gas industries in 2006

Summary information about regulation in the electricity and gas industries in 2006 Summary information about regulation in the electricity and gas industries in 2006 1. Basic information about regulatory authorities position on the Czech energy market Administrative authorities competencies

More information

Economic Planning in China by Gregory C. Chow, Princeton University CEPS Working Paper No. 219 June 2011

Economic Planning in China by Gregory C. Chow, Princeton University CEPS Working Paper No. 219 June 2011 Economic Planning in China by Gregory C. Chow, Princeton University CEPS Working Paper No. 219 June 2011 Economic Planning in China Gregory C. Chow This paper provides an up-to-date study of economic planning

More information

Main trends in industry in 2014 and thoughts on future developments. (April 2015)

Main trends in industry in 2014 and thoughts on future developments. (April 2015) Main trends in industry in 2014 and thoughts on future developments (April 2015) Development of the industrial sector in 2014 After two years of recession, industrial production returned to growth in 2014.

More information

LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities

LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities Agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion in Leipzig on 24 / 25 May 2007 PREAMBLE The LEIPZIG

More information

NETWORK ANALYSIS OF A TOLLING PROJECT

NETWORK ANALYSIS OF A TOLLING PROJECT NETWORK ANALYSIS OF A TOLLING PROJECT Kamila JANOVSKÁ a, Šárka VILAMOVÁ a, Iveta VOZŇÁKOVÁ a, Petr BESTA a, Josef KUTÁČ a, Jakub GAJDA b, Eva Švecová a a VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic,

More information

Cash Management and Cash Pooling. Cash Management a Cash Pooling

Cash Management and Cash Pooling. Cash Management a Cash Pooling Abstract Cash Management and Cash Pooling Cash Management a Cash Pooling Jan Krajíček 1 Bank financing is financing part of most companies and bring them many benefits. Most companies are in the planning

More information

Spreading Excellence and Widening Participation in Horizon 2020

Spreading Excellence and Widening Participation in Horizon 2020 Spreading Excellence and Widening Participation in Horizon 2020 Widening Infoday - Lisbon 14/03/2014 Telemachos TELEMACHOU, Coordination Widening WP 2014-15 Unit: Spreading Excellence and Widening Participation

More information

EASTERN EUROPEAN INVESTOR TOUR

EASTERN EUROPEAN INVESTOR TOUR EASTERN EUROPEAN INVESTOR TOUR Brno, Czech Republic 21.03.2007 AGENDA 1. Czech Macroeconomic Figures 2. Škoda Auto - Basic Information 3. Škoda Auto - Results 2006 Czech Macroeconomic Figures CZECH REPUBLIC

More information

Business Policy of CEZ Group and ČEZ, a. s.

Business Policy of CEZ Group and ČEZ, a. s. Business Policy of CEZ Group and ČEZ, a. s. Contents: Introduction 1. CEZ Group mission and vision 2. Scope of business of CEZ Group 3. Business concept Guiding principles Trade Generation Electricity

More information

The Competitiveness of the Bulgarian Economy - Competitive Advantages and Disadvantages

The Competitiveness of the Bulgarian Economy - Competitive Advantages and Disadvantages Economy - Competitive Advantages and Disadvantages (Analyzing with the TOWS Matrix) M. Marikina * Summary: The economic aspects of competitiveness are important and significant issues for both Bulgarian

More information

EVALUATION PLAN of the Partnership Agreement

EVALUATION PLAN of the Partnership Agreement MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT National Coordination Authority EVALUATION PLAN of the Partnership Agreement FOR THE PROGRAMMING PERIOD 2014 2020 February 2015 Version 2015.01 MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT

More information

2016 Tax Guideline for the Czech Republic. Legal forms of business Social security & Labor law aspects Overview of taxation system

2016 Tax Guideline for the Czech Republic. Legal forms of business Social security & Labor law aspects Overview of taxation system 2016 Tax Guideline for the Czech Republic Legal forms of business Social security & Labor law aspects Overview of taxation system General information about the Czech Republic Location: The Czech Republic

More information

FINLAND * 1. REGIONAL DISPARITIES AND PROBLEMS. Figure 1: Finland. Finland

FINLAND * 1. REGIONAL DISPARITIES AND PROBLEMS. Figure 1: Finland. Finland FINLAND * 1. REGIONAL DISPARITIES AND PROBLEMS The south-west core regions are areas of economic and population concentration; the rest of Finland consists of sparsely-settled rural areas. The key regional

More information

The Right Hon Jack Straw MP Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Downing Street UK London SW1A 2AL

The Right Hon Jack Straw MP Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Downing Street UK London SW1A 2AL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 23.I.2006 C(2006)168 Subject: State Aid N 73/2005 United Kingdom East Midlands Media Investment Sir, 1. PROCEDURE 1. By letter dated 14 February 2005, registered at the Commission

More information

CBI Product Factsheet: Brakes and Brake Parts in Eastern Europe

CBI Product Factsheet: Brakes and Brake Parts in Eastern Europe CBI Product Factsheet: Brakes and Brake Parts in Eastern Europe Practical market insights for your product Eastern European OEM production continues to rise, due to investment by the leading automotive

More information

EUROPE 2020 TARGETS: RESEARCH AND DEVELOPMENT

EUROPE 2020 TARGETS: RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE 2020 TARGETS: RESEARCH AND DEVELOPMENT Research, development and innovation are key policy components of the EU strategy for economic growth: Europe 2020. By fostering market take-up of new, innovative

More information

Programa Nacional de Reformas de España 2016 EXECUTIVE SUMMARY

Programa Nacional de Reformas de España 2016 EXECUTIVE SUMMARY EXECUTIVE SUMMARY Over the last four years, the Spanish Government has put in place an ambitious reform agenda that has transformed the Spanish economy. This agenda has been built over three pillars: fiscal

More information

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the Abstract EU and ources of rade inance Miroslava Makarová 1 The main goal of the paper is to present a complex view of obtaining external sources

More information

The current state of the application of international accounting standards in the Czech Republic

The current state of the application of international accounting standards in the Czech Republic The current state of the application of international accounting standards in the Czech Republic KAREL ŠTEKER, MILANA OTRUSINOVÁ Department of Finance and Accounting Tomas Bata University in Zlín Nám.

More information

ING International Trade Study Developments in global trade: from 1995 to Austria

ING International Trade Study Developments in global trade: from 1995 to Austria ING International Trade Study Developments in global trade: from 1995 to 2017 Austria Executive summary Austria is expected to grow on average 1.7% in the coming years. This is relatively high compared

More information

1. Purpose of the scheme:

1. Purpose of the scheme: Please note: this is an unofficial translation provided for your information only and does not have any legally binding effects, only the original French version is legally binding. Framework scheme exempt

More information

Preparation of the Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Cohesion Policy, Milan 10 October 2014

Preparation of the Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Cohesion Policy, Milan 10 October 2014 Preparation of the Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Cohesion Policy, Milan 10 October 2014 Cohesion Policy and economic governance: complementing each other Background paper September

More information

Annex 1: Conceptual Framework of the Swiss-Polish Cooperation Programme

Annex 1: Conceptual Framework of the Swiss-Polish Cooperation Programme Annex 1: Conceptual Framework of the Swiss-Polish Cooperation Programme The Conceptual Framework is an integral part of the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the

More information

2014-2020 CENTRAL BALTIC PROGRAMME

2014-2020 CENTRAL BALTIC PROGRAMME CENTRAL BALTIC PROGRAMME 2014-2020 EU-rahoitus aluekehityksen tukena / Pori 5.6.2014 Linda Talve, viestintävastaava, Central Baltic -ohjelma / Varsinais-Suomen liitto INDICATIVE TIMETABLE 2013 2014 April

More information

Karel Klusacek Technology Centre AS CR, Prague, Czech Republic klusacek@tc.cz

Karel Klusacek Technology Centre AS CR, Prague, Czech Republic klusacek@tc.cz CZECH TECHNOLOGY BUSINESS INCUBATORS-OPPORTUNITIES FOR R&D COLLABORATION AND JOINT VENTURES Karel Klusacek Technology Centre AS CR, Prague, Czech Republic klusacek@tc.cz Background Small and medium enterprises

More information

EU-Learning Networks under the 2007-2013 ESF

EU-Learning Networks under the 2007-2013 ESF DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities EU-Learning Networks under the 2007-2013 ESF Kick-off meeting ESF Learning Network Ex-Offender CoP Bremen, 28 May 2009 Luca PIROZZI DG Employment Social

More information

INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: EVALUATION DURING THE PROGRAMMING PERIOD

INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: EVALUATION DURING THE PROGRAMMING PERIOD EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY Thematic development, impact, evaluation and innovative actions Evaluation and additionality The New Programming Period 2007-2013 INDICATIVE GUIDELINES

More information

4. Government or statutory bodies authorised to implement the Scheme. The implementing body is the Department for Communities and Local Government.

4. Government or statutory bodies authorised to implement the Scheme. The implementing body is the Department for Communities and Local Government. Subject: State Aid United Kingdom The English Property Development State Aid Scheme 1. Member State United Kingdom 2. Regions East Midlands; Eastern; London; North East; North West; South East; South West;

More information