'DALAM' DAN 'DI DALAM', BAGAIMANAKAH CARA PENGGUNAAN NYAYANG BETUL TOKOH A.BM. F AJEER KUNTUM BERPUTIK USAHA W AN TVA

Size: px
Start display at page:

Download "'DALAM' DAN 'DI DALAM', BAGAIMANAKAH CARA PENGGUNAAN NYAYANG BETUL TOKOH A.BM. F AJEER KUNTUM BERPUTIK USAHA W AN TVA"

Transcription

1 f,,. MENUJU KEMANTAPAN BAHASA DAN PENGHA Y ATAN SASTERA KEBANGSAAN ' ",''11:.~....f ~1 [SSN Jilid S Bilangan '* Disember 1990 Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah 'Dr, 'DALAM' DAN 'DI DALAM', BAGAIMANAKAH CARA PENGGUNAAN NYAYANG BETUL TOKOH A.BM. F AJEER KUNTUM BERPUTIK KEDIRIAN SEORANG PENYAIR USAHA W AN TVA DIANTARA PERSOALAN BUDAYAYANG DANGKALDAN PRASANGKA YANGKENTAL

2 SIDANG EDITOR WADAH Ketua Editor Ismail Abbas Editor Matlin Dullah Karikatur Mohd. Fajeer B. A wang Besar Editor Bersekutu Hjh. Zaiton Hj. Ajamain Sitti Hadiah Hj. Abd. Mutalib Nadin Haji Salleh Pengurus PengedarlIkian Unit Pemasaran Pembaca Pruf Yussof Ismail Pelukis M ohd. Anwar Mahmud Chuchu Jurufoto Cliff A. Kamijan 'Di', 'DaIam' dan 'Di Dalam' Bagaimanakah Cara Penggunaannya Yang Betul Tokoh A.BM. Fajeer Kuntum Berputik Puisi Hadiah Sastera Sabah Sudut Remaja H akci pla T crpclihara Sidang Edito r bcrhak mengcdit karya yang dil erima sclagi tidak mcngubah isinya. Ka rya yang ditcrbitkan tidak scmestin ya mencerminkan pendapat dan sikap Wadah. Wadah ditcrb itkan sebanyak em pat kali selahun olch Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Sabah. S urat-mcnyurat dan bahan untuk Wodah he ndaklah dia lamatka n kcpada: Edito r Wadah Beg berkunci Ko la Kinabalu. Sctiap karya yang dilcrbitkan dalam Wadoh dibayar ho norarium. Kedirian Seorang Penyair U sahawan Tua Di antara Persoalan Budaya Yan~ Dangkal dan Prasangka Yang KentaI Beberapa Kendala Lafaz Baku Di Sabah: Satu Pemerhatian Sepintas Lalu

3 GMUA aspek yang mewarnai alam semakin canggih. Teknologi, rekacipta sains, perubatan, perekonomian, kemasyarakatan, o kebudayaan, intelek, kecerdasan otak manusia, pemikiran, sikap dan sebagainya berubah secara radikal. Perubahan ini hasil daripada pencapaian tahap keilmuan manusia. Semua kecanggihan ini, jika dipandang dari aspek positifnya akan mengangkat martabat man usia ke arah kesempurnaan dan sekaligus pula akan mengangkat tamadun man usia ke tahap yang lebih tinggi. Arus kecanggihan ini wajiblah dihayati dan dimanfaatkan oleh masyarakat penulis di Malaysia, kerana mereka adalah perakam yang peka, dan pendokumentasi yang cekap melalui karya-karya mereka. Semua aspek perubahan: teknologi, budaya, sosio-politik dan sosio-ekonomi dunia perlu ditulis dan dirakam oleh penulis, mengikut daya tanggap dan daya rasa mereka. Merakam dan mendokumentasikan kecanggihan alam dan semua unsur yang ada di dalamnya, adalah sebahagian daripada kewajipan masyarakat penulis dekad 90-an ini. Apa'saja evolusi kecanggihan yang bergerak di alam maya ini, akan membantu kreativiti masyarakat penulis dan memperkayakan bahan penciptaan mereka untuk diabadikan di dalam karya yang kemudian dihidangkan kepada masyarakat untuk membina intelek dan mentaliti mereka. Penulis yang tidak peka dengan kecanggihan, dikhuatiri akan hanyut dan ket~nggalan zaman. Apalagi kalau daya tanggap mereka tidak dinamik dan tidak i:ekap menelaah perubahan dan kecanggihcln itu. Lebih malang lagi kalau mereka tidak menghayati ubahgerak masyarakat dan ubahgerak budaya global. Seharusnya merekatidak lagi melihat persoalan manusia dan persekitaran dari perspektijyang sempit, terbatas dan terhad. Manusia Mafaysia haritslah melihat dunia ini secara global. Tidak lagi melihat dan merasa dengan mata kita dan rasa kita semata-mata, tetapi harusfah dengan mata dan rasa manilsia sejagat. Namun, penting jua diingatkan bahawa, titik tolak kita menjangkau ke aspek kecanggjhan ini, haruslah dari landas bu1aya kita yang utuh dan kukuh serta mantap itu, supaya kita tidak dim amah dan ditelan oleh citarasa budaya global yang semakin rakus m engganyang inti budaya masyarakat kita. Janganlah kiranya berlaku dalam keinginan kita mengejar kecanggihan kehidupan, kita memusnahkan pula kemumian tradisi kita yang m enjadi landas pembinaan tamadun bangsa kiia selama ini. Sesungguhnya da/am lingkungan kiia ini, kita terus berkecamuk dengan "perang" dan pemusnahan terhadap budaya kita. S etiap saat ada saja agen perombak yang digei'akkan untuk merubah tradisi kita. Janganlah kiranya, ada di an tara kita menjadi agen pemusnah budaya kita, atas alasan pemodenan bu'daya dan cara hidup kita yang telah mantap itu. Jangan pull! atas hasrat dan keinginan menikmati kehidupan canggih dan meningkatkan tamadun, kita tetjebak dalam perangkap yang dipasang oleh agen-agen pemusnah budaya kita itu. Tamadun yang diangkat dari landas budaya kita yang murni itu, akan menjadikan kita benar-benar canggih dan benamadun m engikut alur dan landas budaya tradisi masyarakat ini. Inilah tugas, kewajipan dan tanggungjawab penulis dekad /990-an. Menulislah dengan niat membina kecanggihan bangsa dan negara berlandaskanpengeka'ian keutuhan budajla bangsa kitayang telah menempuh uji dan gelombang budaya mendatang itu. Dalam keghairahan kita menjadi warga penults global,jangan lupa kepada leluhur budaya kita yang murni itu, sebagai landas dan titik tolak gerak kepenulisan kita. Ketua Editor

4 CA- ~ra\o-q4f[(j) I 'Df, 'Dalant' dan 'Di Dalant', Bagaimanakah Cara Penggunaannya Yang Betu1? DALAM penggunaan bahasa Melayu hari ini, kita kadang-kadang tersilap meletakkan kata sendi 'di' di tempat 'dalam' dan frasa sendi 'eli dalam' di tempat kata sendi 'dalam'. Kesilapan ini berlaku kerana kekeliruan tentang fungsi kata sendi dan frasa sendi tersebut. A. Di bawah 1m diperturunkan contoh-contoh kesilapan penggunaan kata sendi 'di' di tempat 'dalam'. SALAH BETUL 1. Beliau memiliki 1. Beliau memiliki saijana di bidang saijana da/am pengurusan bidang pengurusan pemiagaan. pemiagaan. 2. Di masyarakat itu, ahl inya merupakan insan yang sihat. 2. Da/am masyarakat itu ahlinya merupakan insan yang sihat. Kata sendi 'di' digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Contohnya: I. Majlis itu diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. II. Mereka menunggu ketibaan tetamu kehormat itu di /apangan terbang. iii. Pelajar itu menelaah pelajarannya di perpustakaan. iv. Penderma darah mendapat rawatan percuma di hospital kerajaan. v. Di Paris, mereka akan mengunjungi pejabat UNESCO. Kata sendi 'da/am'pula digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian 'tempat yang tidak mempunyai ruang ataujarak' (seperti perkara, peristiwa, hal, urusan, bahasa, bidang, masyarakat dan sebagainya). Mari kita amati bersama-sama contoh penggunaan kata sendi 'da/am ' dalam ayat-ayat yang berikut: I. Da/am hal ini, kita semua bersetuju. II. III. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus fasih bertutur da/am bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. M asalah itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat yang lalu. IV. Dia tidak terlibat da/am urusan perniagaan bapanya. v. Hal-hal berhubung dengan keijasarna serantau telah elibincangkan da/am pertemuan antara pemimpin kedua-dua buah negara itu. VI. Beliau merupakan contoh belia Malaysia yang aktif da/am pe/bagai kegiatan kebajikan. VII. Persoalan itu bennain-main da/am jikirannya. viii. Rakyat hidup aman damai da/am. negara yang stabil seperti Malaysia. IX. Mereka sanggup melakukan apa sahaja da/am peljuangan mereka untuk m encapai kem erdekaan. x. Da/am usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat negara ini. Kerajaan telah melancarkan berbagai-bagai projek pembangunan. XI. Keperluan jawatan baru telah beberapa kali dikemukakan da/am anggaran belanjawan tahunan. xu. Beliau diraikan da/am maj/is yang serba sederhana. xiii. Keretanya rosak semasa da/am pelja/anan ke K uala Terengganu. xiv. Da/am keheningan malam, dia duduk berdoa dengan penuh khusyuk dan tawaduk. B. Seperti yang dijelaskan di atas, kata sendi 'da/am ' digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian 'tempat yang tidak mempunyai ruang ataujarak' (seperti perkara, peristiwa, hal, urusan, bahasa, bidang, masyarakat dan sebagainya). Kesilapan selalu berlaku apabila di tempat yang sepatutnya digunakan kata sendi 'da/am', frasa sendi 'di da/am ' (iaitu rangkaian kata sendi 'di' dan kata nama arah 'da/am ~ digunakan. Contohnya: SALAH terdapat bahagian yang terlibat di da/am penggunaan isti /ah... BETUL terdapat bahagian yang terlibat da/am penggunaan isli /ah Bellau sering 2. BeIiau sering dijemput menyampaikan cenyampaikan ce elijemput meramah dan kertas keija di datas keija dalam ramah dan kerlam beberapa seminar beberapa seminar sudah terdidik3... sudah terelidik di dalam bahasa dalam bahasa Melayu... Melayu mereka semua terperangkap di dalam bahasa kebangsaannya Malaysia tidak mungkin hidup sendirian di dalam siluasi ini mereka semua terperangkap dalam bahasa kebangsaannya Malaysia tidak mungkin hidup sendirian dalam siluasi ini di da/am pel dalam pelbabagai bidang ke- gai bidang kehihidupan... dupan... Penggunaan frasa sendi di dalam yang betul adalah seperti dalam ayat-ayat contoh yang berikut: I. Semua peserta berkumpul di dalam dewan. ii. Pengembara itu sesat di dalam hu Ian. iii. Semua surat dan laporan berhubung dengan perkara itu disimpan di dalam foil khas. iv. Tanda harga ada di dalam dan eli luar kolak. v. Penumpang-penumpang tidak elibenarkan merokok di dalam kabin kapal terbang. vi. Sila catatkan nama dan alamat anda di dalam pelak kosong yang disediakan. vii. Tuliskan jawapan anda di dalam ruangan yang disediakan. Dipetik daripada risalah Ke Arah bahasq Melayu yang Oerkesan, Oil. I, Mel

5 Apakahfaktor-faktor yang mendorong sdr. melibatkan diri dalam bidang penulisan? Faktor-faktor yang mendorong saya melibatkan diri dalam bidang penulisan ini adalah mengikut perkembangan umur saya. Saya flkir serupa juga dengan penulis-penulis lain, sua sana dan keluarga turut mempengaruhi. Saya mula-mula menulis ketika masih berstatus pelajar. Jadi, faktor yang mendorong saya ketika itu, adalah masalah keremajaan. Masalah remaja ini bukan sekadar cinta monyet tetapi juga soal kelainan agama dan pertembungan,.kebudayaan; misalnya dia meniup sompoton, sedangkan kita main rebana. Kemudian apabila saya meningkat dewasa, saya terdedah pula kepada masyarakat sebenar. Dalam keadaan baru mengenal dunia, secara mengejut terdedah pada sua sana masyarakat, misalnya dari segi politik, makna kemerdekaan, soal-soal bahasa dan seurnpamanya. Akhir-akhir ini mungkin kerana penerapan nilai-nilai Islam di jabatanjabatan kerajaan, membuat saya berfikir ke mana arahnya kita ini. Ini juga mempengaruhi trend penulisan saya kerana itu saya rasa akhir-akhir in! saya tidak begitu produktif seperti masa lalu. Apabila saya menulis, saya perlu berflkir semula. apakah tulisan atau karya itu boleh membawa manfaat. Bukan sekadar untuk memaparkan nama di akhbar. Bagaimana sdr. memperkembangkan daya kreativiti sdr? Semenjak di peringkat pelajar lagi, saya sudah rajin membaca. Abang saya juga seorang penulis, selalu membawa akhbar balik ke rumah dan saya rajin membaca karyanya dan mengikuti perkembangan penulisan secara keseluruhan. Di samping itu, saya juga sering mengikuti perbincangan informal terutama sekali yang dianjurkan oleh BAHASA di Sandakan ketika berada di tahap kegemilangan. Di sinilah saya dapat bela jar daripada penulis-penulis yang lebih dewasa dan berpengalaman. Satu faktor lagi ialah kerana sering mengikuti pertemuan-pertemuan penulis. Dalam menghasilkan karya. ada masamasa tenentu seseorang penulis begitu produktif dan ada masanya penulis tersebut berdiam diri. Bagi sdr. bilakah masanya sdr. produktif berkarya dan kenapa? Saya kira di akhir tahun 70-an dan awal 80-an saya benar-benar serius dalam bidang penulisan. lni disebabkan ketika itu saya memimpin W ARISAN sebuah persatuan. Ini memungkinkan saya ban yak bercampurgaul dan benarbenar terdedah pada masyarakat. Oleh itu ban yak isu dan bahan untuk ditulis. Di samping itu timbul persaingan yang sihat antara persatuan dan para penulis sendiri. Persaingan itu bukan saja cuba menonjolkan produktiviti penulis tetapi siapa karyanya yang lebih mendalami soal-soal kehidupan. M isalnya dalam persatuan WARISAN, Mahmud Jahar begitu ban yak mengemukakan tema tentang kehidupan masyarakat luar bandar. Say'l mengakui sejak kebelakangan ini saya memasuki kategori penulis yang 'berdiam din" kerana apabila saya menulis, saya terpaksa memikirkan semula apa yang telah saya tulis, apakah betul- 3

6 sesuai dengan tingkatan usia pada masa itu, semangat begitu berkobar-kobar. Dalam menghasilkan cerpen pula, dalam satu hari saya mesti menulis beberapa ratus perkataan. Tetapi kini keadaan telah berubah. Saya beijalan membawa pena dan kertas hanya lebih pada menjalankan tugas harian. Misalnya perlu mencatat di mana ada kucing mati dan sebagainya kemudian beritahu kepada para pekeija. betuj membawa manfaat kepada masyarakat. Kadang-kadang bisa teijadi sejepas menujis, apabila dilihat semula, seperti tidak sesuai Jagi, kemudian diubah semula, dan lihat lagi, tidak sesuai lagi, jadi keadaan itu berpanjangan. Walaupun kini saya masih berkarya namun tidak begitu produktif seperti masa lalu. Saya cuma ban yak menumpukan pada acara baca puisi di majlismajlis yang dianjurkan oleh W ARISAN. Saya kira cara ini lebih berkesan kerana lebih ban yak audiens dapat menghayati berbanding dengan karya yang tersiar di akhbar. Apakah yang menggalakkan menghantar karya ke penerbitan? sdr. Ini adalah usaha saya sendiri, walaupun secara tidak langsung bermula daripada perkembangan PERPESA di Sandaka n pada akhir tahun 70-an. PER PESA Sandakan, salah sebuah cawa ngan yang ak tif, yang ban yak menonjolkan penulis. Oleh itu apabila melihat kemampuan mereka menghantar karya ke akhbar, secara tidak langsung mem pengaruhi saya. Ramai juga penulis yang menghantar karya mereka ke akhbar itu, dari segi akademik hanya luius darjah en am sedangkan saya sedang menduduki tingkatan empa\. Oleh itu saya membuktikan bahawa saya juga mampu menghantar karya saya ke akhbar. M ungkin ini satu dorongan yang tidak sihat, tetapi itulah kenyataannya. Sebaga ; penulis yang telah aktif sejak tahun 70-an dan 80-an, bagaimanakah saudara mendisiplinkan diri? Pad a awal tahun 70-an, saya kira itu scmangat muda, ke mana saja saya pergi saya pasti membawa pena dan buku catatan. Apabila timbul saja idea, saya terus mencatatnya walaupun dalam kelas. Nasib baik say a lulus SPM kerana ketika guru mengajar pui) saya sempat menyiapkan scbuah puisi. Ini Wadah Di sem ber 1990 Kalau dulu apabila idea banyak terus siap satu puisi atau cerpen tetapi kini, apabila ada idea, saya cuma mengingat beberapa baris daripadanya, misalnya ketika memandu kereta. Tiba di rumah atau di pejabat, barulah mencatat baris atau bait-bait yang dapat dihafal itu. Saya tidak nafikan, disiplin itu masih ada, tetapi saya tidak lagi terlalu 'ambition' seperti masa lalu sehinggakan kalau hendak tidur pun, ada kertas dan pensil di bawah tempat tidur, dan ketika itu saya pemah menulis dalam gelap. A.S. Amin adalah pelopor puisi kabur. Apakah sikap dan pandangan sdr. terhadap puisi sedemikian? Bagi saya, puisi itu harus dinikmati oleh pembaca. Oleh itu saya lebih suka membaca puisi daripada menulis, kerana saya fikir lebih ramai orang yang menikmati puisi yang dibacakan daripada yang ditulis. Oleh itu sekiranya puisi itu kabur tidak akan dapat dinikmati oleh khalayak atau pembaca. Sebuah puisi, sekurang-kurangnya mesti ada apresiasi daripada pembaca dari segi kekuatan dan kejemahannya. Puisi itu sesuatu yang indah jadi mesti ada poetical device iaitu dari segi imejan, alegori, rima dan sebagainya, perlu dikekalkan untuk mengindahkan puisi itu tetapi tidak sampai ke peringkat orang tidak boleh lagi menghayatinya. Sebagai penulis yang giat menulis puisi dan cerpen, apakah tema yang menjadi bah an tulisan sdr? Tentang tema, masa muda-muda dulu soal kehidupan anak muda peringkat remaja dan pelajar. Misalnya bagaimana hendak pergi sekolah tida:k ada tam bang. Pendeknya tema penulisan saya berkembang mengikut peningkatan usia. Setelah agak dewasa, tema berkisar pada masyarakat, politik dan kini menulis mengikut kesesuaian dengan firman Allah S.W.I. yang bermaksud: Tidakku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Saya bukan seorang tokoh agama, tetapi kerana komited pada agama, inilah pegangan saya. Dalam persoalan masyarakatsebagaicontoh,baru-baruinisaya cukup tertarik dengan isu hendak me4 majukan sebidang tanah lapang untuk dijadikan tapak lumba kuda. Saya melihat ada sesuatu yang tidak betul, ini mendorong saya memikirkan apakah kesannya kerana ini bukan melibatkan satu dua orang sahaja tetapi hampir keseluruhan masyarakat di Sandakan. Hal ini amat menarik bagi saya sehingga saya pergi sendiri melihat tanah tersebut dan mengambil gambarnya. Contoh lain, seorang wanita menemui saya untuk meminta ketja. Dia menceritakan segala kesukaran hidupnya hingga membuat saya simpati. Tiba-tiba di akhir perbincangan kam~ dia kata hendak ke pejabat tanah menguruskan tanahnya kerana hendak membuka kolam ikan, daripada peristiwa tersebut saya melihat ada sesuatu yang ironikal. Tambahan wanita itu seorang janda yang 'ambitions'. Sekiranya waktu itu kerana rasa simpati saya menolongnya, sudah tentu saya memotong peluang orang lain. Inilah persoalannya. A pabila bercakap soal kepincangan masyarakat, tidak semestinya kita hanya melihat orang yang ada banglo, dua tiga buah mercedes, kemudian kita bandingkan dengan orang yang hidup susah. Kadang-kadang kepincangan masyarakat itu ada yang tidak menonjol, bukan kepincangan dari segi kedudukan tetapi kepincangan daripada segi morat Seseorang itu kita lihat memang tidak berada dan ada kesempatan tetapi kenapa pula mahu memotong kesempatan orang lain. Perkara seperti ini masuk dalam kategori kepincangan masyarakat. Sejak akhir-akhir ini di Malaysia lelah timbul istilah penulis veteran dan penulis muda. Apa sikap dan pandangan sdr. dalam hal ini? Bagi saya daripada apa yang saya ikuti dalam perkembangan setakat ini, saya tidak melihat ada satu garis panduan atau kriteria untuk memisahkan penulis veteran dan penulis muda. Saya sendiri pe~nah dikategorikan sebagai penulis veteran namun saya sendiri tidak yakin dengan kriteria sedemikian. Bagi saya istilah penulis veteran dan muda ini tidak perlu diperbesar-besarkan. Dari segi pengalaman ada penulis veteran yang menulis sejak tahun 60-an tetapi tidak dapat mengaut pengalaman daripada kedudukannya sebagai seorang penulis. Oleh itu sesuailah kalau penulis veteran dan penulis muda ini tidak dibezakan. Apakah pandangan dan pendapat sdr. terhadap karya-karya penulis Sabah yang mutakhir? Bersambungke h(1laman " ~'!/!, '.: ~"';;; (!l

7 ~"""-~-jv~ '_~' \ ). I -'i",~}':,~ or'. - :' "_~>;l~j'r Kuntum Berputik Oleh,SittiRahmah G. Ibrahim,"",-:.>, 24 JuJai 1960, di mendapat pendimerupakan seorang. menujis novel, Sitti dalam antologi bertugas di Sekolah.. :4. LAND CRUISER berhenti tidak jauh dan balai raya. Penduduk kampung sudah mula memba~iri balai ray a yang terletak di tengah-tengah perkampungan itu. Rumah-rumah di kampung itu ~eakan menjadi pagar. Satu lokasi yang amat menarik hatinya. M eskipun sebenarnya dia adalah anakjati daerah itu, itulah kali pertama dia berkunjung ke perkampungan yang kira-kira sepuluh kilometer jauhnya dari pekan Keningau itu. Perkampungan itu dan kampung ibunya cuma bersebelahan. Kalau tidak kerana merakam ten tang perubatan. suku kaum itu, kaum Murut, dia pasti tid~k akan sampai ke situ. ltu pun atas paksaan ketua jabatannya untuk menggantikan tempat Nadia yang terpaksa balik ke kampungnya. Hatinya terkilan. Dia pasti bahawa dia akan meflghadapi masalah berkomunikasi. Dia langsung tidak memahami oahasa M urut, walaupun bahasanya sendiri. Biasanya jika dia mengunjungi keluarga ibunya, dia akan terlopong apabila mereka membawanya bereakap. Dia tidak tahu di mana letaknya kesilapan itu. 5 Dia mengeluh, perhatiannya masih tertumpu ke dada perkampungan. Kerbau, sapi dan babi serta ayam bebas berkeliaran. Menurut taklimat Ketua Kampung itu, majoriti penduduk kampung itu masih pagan dan sebahagiannya SRC. Dari perkampungan itu juga lahir seorang tokoh politik yang berwibawa. "O~ apa yang dimenungkan tu. Jauh saja lamunanmu," Nazidah menepuk bahu kanan N azirah. "Allah!" jerit Nazirah sambil mengurut dadanya. Dia terkejut. "Idah ni, hilang semangat Zirah!" sam bung Nazirah lagi. Rusuk kanan Nazidah dicubitnya. "Hantu!" sumpah Nazidah. Dia merasa geli dilakukan sedemikian. "Ha... rasakan. Pantang tengok orang lain bahagia. Itu balasan orang yang suka menggangu kebahagiaan orang lain." "Apa yang bahagia?" sambung Hairi sambil membuka pintu land crniser. Dia menggeleng kepala, melihat N azirah dan Nazidah belum bersedia untuk turun. Masing-masing masih sibuk.

8 "Menyampuk. Ha, eloklah Hairijalan dulu. Jangan jadi Pak Sampuk," Nazidah bersuara. Dia mengangkat fail dan tape recorder. Pak Mail dan Nazirah tergelak. Lueu. "Hmmm,jangan lupa pantang-iarang seperti yang dipesankan oleh Ketua Kampung semalam. Terlanggar susah nanti," Hairi bersuara lagi. "Zirah tahulah Hairi. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Hai, Zirahkan saudara mereka." Sahut Nazirah masih tersenyum. "Fikir saja kamu berdua tu, tak tahu pantang larang... " tambah Nazirah. Beg tangan disandang di bahu. Kamera dan iampul surat diangkatnya, sambil dia bersedia untuk keluar dari land cruiser. Dia menolak Hairi yang menghalang laluannya. "Alahai, mengaku tahu, walhal dia tu telah dianugerahkan pangkat oleh Pengarah. A pa dia H airi?" N azidah berpaling kepada Hairi. "Mungkar," jawab Hairi. Gelaknya berderai. "Oi... sampai begitu sekali kamu menghukum Zirah.. :' "Bukan kami yang kata. Pengarah yang eakap maeam itu. Bukanlah dia yang bereakap depan-depan Zirah hari itu. Dia kata Zirah tu termasuk dalam golongan orang-orang mungkar, seperti kemungkaran budaya. Bayangkanlah sedikit pun pantang larang atau budaya sukuan ibunya langsung tidak diketahuinya. M ungkarlah tu, ya Hairi?" Nazirah mengeluh. Terasa satu sindiran yang tajam mengusik hatinya. "... Zirah rasa, belum terlewat untuk mendekatkan diri. Hari ini pun Zirah dah datang ke kampung ini... " "Itu kerana terpaksa. Sebab, Nadia tidak ada. Bukan begitu Idah?" "Ha. Siapalah tak kenai Zirah... " "Kamu berdua ini sarna dengan Pengarah, menghukum Zirah sampai begitu jauh sekali. Teruklah. Zirah tak nafik an yang Zirah ini adalah orang Murut. Pernahkah Zirah sembunyikan kenyataan itu dari kamu? Sekalipun orang kata, M urut itu kenakan bayaran mati, itulah, inilah,... " "Bayaran mati apa?" tingkah Hairi. Gelaknya berderai lagi. Lueu. "Berian mati oii," Nazidah pula meningkah. Senyumnya lebar. "Celaka!" sumpah Nazirah. Hatinya sakit. Dia menjeling tajam sambil me- langkah meninggalkan Nazidah dan Hairi. Hairi dan Nazidah berpandangan. Senyum mereka semakin melebar. Dan kemudian Nazidah melangkah mengejar N azirah. "Idah... Idah tunggulah," pinta Hairi sambil mengambil alat perakam video. Diajuga berlari anak mengejar Nazirah dan N azidah. Pak Mail geleng kepala. Lueu hatinya melihat telatah pegawai-pegawai yang dibawanya itu. M ereka bertiga bejjalan seiringan menuju ke balai raya. Mereka berdiam diri. Fikiran Nazirah jauh melayang membawa persoalan tentang dirinya. "Ha... jahilkah aku tentang budaya sukuanku sendiri?" bisiknya. Namun demikian, itulah realitinya. Dia buta tentang sukuan dan budaya ibunya. Bila dibandingkan dengan sukuan ayahnya. "Ha... mereka menghukum melalui pandangan mata kasar!" bisiknya lagi. "Hebat juga sambutan mereka ya Zirah? Ini tentu ada yang istimewa. Tajau yang besar-besar, Hairi apa lagi? N azidah bersuara. "Itu budaya mereka. Terpulanglah kepada kita nak pertahankan harga diri kita ataukah menjadi korban budaya mereka. Idah, Hairi, dalam apapun hal, kita sendiri yang menentukan, termasuk minum tapai. Bagaimanapun mereka paksa, kalau kita menolak, rasanya... " Nazirah tidak meneruskan biearanya. Dia menggeleng-geleng kepalanya. Dia rasa terkilan kerana mereka selalu memberi alasan kononnya mereka terpaksa minum tapai kerana terdesak. "Persoalan yang tidak kita ingini tidak akan tejjadi. Ini silapnya sebahagian masyarakat kita, tahu menghukum orang lain tu salah, sendiri tak tahu bagaimana. Manusia," tambahnya lagi. Mereka bersalaman dengan penduduk kampung yang sedia menunggu kedatangan mereka. Ketua Kampung yang berusia lewat lima puluh tahun itu memperkenalkan mereka dengan para penduduk kampung yang ramah. Setelah diperkenalkan, mereka bertiga dibawa oleh ketua kampung melihat-lihat persediaan yang disediakan untuk mengadakan upaeara membuang sial. Sepuluh buah tajau yang besar-besar berdiri gagah di ruang tengah. Empat lima orang lelaki duduk menghadap tajau. Ada sebuah rumah-rumah keeil yang dihias indah dengan beranekajenis daun dan bunga-bungaan. Ada perea kain beraneka warna, menjadikan 6 rumah-rumah ked] itu kelihatan begitu menarik. Mata Nazirah liar meneari bunyian yang mengeluarkan irama indah, yang semakin mendekat itu. Dia terpegun melihat sekumpulan wanita yang telah melewati umur en am puluh dan tujuh puluh tahun lengkap dengan pakauln tradisi suku kaum mereka yang dilengkapi pula dengan alat perhiasan kalung daripada manik-manik. "Menarik," bisiknya. "Cantik perhiasan yang mereka paka~ ya Zirah? Gelang kaki dan tangan yang mereka paka~ merdu bunyinya," N azidah bersuara. Pandangannya tertumpu ke arah kumpulan wanita yang lengkap dengan baju tradisi itu. Nazirah angguk. "Alangkah menariknya tradisi suku kaum ibu," bisik Nazirah. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Mereka bertiga mengambit tempat masing-masing mengikut tugas yang diamanahkan. Setelah mendapat arahan daripada Ketua Kampung, acara pengubatan itu diadakan sebentar kemudian. Kulintangan berbunyi. Seorang wanita yang lebih tua daripada yang lain masuk ke rumah-rumah keeit. Seorang lagi mengekorinya sambit memegang tiga ekor ayam di tangannya. Wanita yang ketiga mengibar-ngibar sehelai daun. Titikan kulintangan terus mengiringi mereka. Titikan itu kemudiannya dihentikan. Wanita tua di dalam rumahrumah tersebut mula membaea menteranya. Menurut taklimat Ketua Kampung, sekiranya sebuah rumah dimasuki burung hantu, maka upaeara membuang sial itu akan ditakukan. U paeara menghalau hantu diadakan. Kalau tidak, sial dan petaka akan menirnpa penghuni dalam rumah tersebut. Menurut Ketua Kampung lagi mereka begitu berpegang teguh dan pereaya dengan adat dan pan tang larang itu. Nazirah teringat kepada penyelidikan tentang perubatan suku kaum Sungai yang tinggal di Paitan yang dibuatnya dua tahun lalu. Kalau burung hantu memasuki sebuah rumah, upaeara membuang sial akan diadakan. "Pelik. Berlainan sukuan, tetapi hampir sarna adatnya," bisik Nazirah. Hampir dua jam lamanya ketujuhtujuh orang wanita itu berpusing di luar rumah-rumah itu. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah itu dan menghadap tajau serta memakan kuih-muih yang disediakan. Aeara perubatan itu

9 berakhir dengan penyerahan tiga ekor ayam kepada seorang wanita yang meluru ke rumah-rumah itu. N azidah dan Hairi mendekllti Nazirah yang sibuk menggulung filem, kemudian memasukkan kamera ke dalam begnya. ' "Hei!" Nazidah berkejar ke tepi tingkap apabila mendengarjeritan ayam yang kesakitan. Dill melambaikan tangannya ke arah Nazirah dan Hairi. ''Tengok 'tu," Nazidah menudingkan ibu jarinya 'ke arah sekumpulan wanita. "Allah, menyeksa... Adakah patut ayam dipanggang hidup-hidup... " Bisiknya penuh ngeri. Rupanya ayam-ayam tadi sedang dibakar dengan api yang menjujang tinggi. Ayam-ayam itu terus bergerak-gerak untuk cuba melepaskan diri dengan suara yang sungguh menyayat hati. "Allah, menyeksa. Adakah patut ayam dipanggang hidup-hidup. Hei... " "Sibuk," cemuh Nazirah. "Jangan buat hal, ingat pesan Ketua Kampung semalam." Giliran N azirah pula mengingatkan Nazidah dan Hairi. N azirah beredar mengambil sampul surat yang diletakkannya di atas meja. Dia kemudian duduk menghadap ketujuh-tujuh wanita yang menjayakan upacara itu. Anjing-anjing yang berkeliaran di ruang balai raya itu sempat diliriknya. Tajau-tajau yang berdiri gagah sudah dikerumuni oleh orang-orang yang menyambut ketibaan mereka tadi. Riuh-rendah suara kanak-kanak. Mereka juga turut seronok. "Masuk T.V.kah acara perubatan tadi?" tanya wanita yang bertindak sebagai ketua itu. ''Tidak, cum a untuk sirnpanan pejabat kami. Sebahagian budaya sukuan yang terdapat di Sabah ini telah pun dirakamkan oleh Kementerian Kebudayaan kita. Semua akan dirakam supaya acara-acara kebudayaan sepert.i ini tidak akan luput ditelan zaman... " ''Baik. Itu satu usaha yang baik." Balas wanita tadi sambil menganggukangguk kepalanya dengan senyuman puas tanda kegembiraan. "Anak-anak zaman sekarang sudah tidak berminat mempelajari adat kebudayaan mereka sendiri. Mereka seolah-olah lupa bahawa negeri terkenal kerana budayanya. Malaysia terkenill di rantau benua kerana budayanya yang pelbagai dan unik. Bukan begitu? Hem... cik atau puan?" "Cik atau puan, sama saja." Nazirah menjawab. "Anak-anak zaman ini tidak tahu menghargai budaya mereka sendiri, sayang dan sungguh sayang... " wanita itu menambah lagi sambil mengelenggeleng kepalanya. Sekali lagi Nazirah terasa bagai terpukul. ''Boleh cik rakamkan untuk sirnpanan saya?" Nazirah menganggukkan kepalanya. "Saya pun minat juga mengumpuj tentang kebudayaan ini. U ntuk sirnpanan, supaya satu waktu generasi akan datang dapat melihatnya." N azirah dan N azidah berpandangan j>enuh rasa kagum. "Iili daripada kami yang tidak seberapa." Nazirah menghulurkan sampul surat. ''T erima kasih atas keijasama yang telah mak cik berikan kepada kami." Wajah wanita itu muram. Dia mengeleng-gelengkan kepalanya. "Mak cik... " ''Tidak. Saya tidak perlukan semua itu. Saya tidak mahu cik menganggap saya menjual tradisi saya." "Sekali lagi Nazirah terpukul. Dia teringat dua hari lalu N azidah ada menceritakan kepadanya tentang informan yang merungut kerana diberikan wang yang sedikit. Tapi kini, wanita yang duduk di hadapannya, lain daripada yang diceritakan N azidah. Dia menatap. wanita itu. ''Tradisi saya bukan untuk dijual beli. Saya tahu di dalamnya tentu wang. Bukan begitu cik?" Nazirah hanya terdaya memandang ke arah wanita itu sambil mengangguk lemas. "Menerima wang ini bermakna saya menerima upahan dan secara tidak langsung saya menjual tradisi saya. Saya bukanlah golongan yang menerima, upahan. Saya dan semua kawan-kawan, juga penduduk kampung, berbangga kerana cik bersusah payah merakamkan tradisi bum kami. Setidak-tidaknya ia akan abadi dalam Iipatan sejarah. Dan saya mewakili suku kaum saya, mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kesudian cik merakamkan tradisi ini... " kata wanita itu. Sayu bicaranya. N azirah dan N azidah berpandangan penuh serba salah. "Cik, kami tidak perlukan... " "Jangan salah sangka mak cik terang N azidah. 7 " "Ini ikhlas. Penghargaan atas kesudian makcik-makcik memberi keijasama kepada kami." "Itu bagi cik, tetapi tidak pad a kami. Tradisi itu adalah milik kita. Tradisi itu adalah budaya yang melambangkan kaum kita, bukan begitu cik? Jadi, sebagai seorang pencinta budayanya, tidak salah dia dengan ikhlas memberi keijasama bukan? Ambillah balik cik." N azirah mengeluh. Secara tidak langsung, satu pukulan hebat menghambat dirinya. Sesuai dengan tugasnya sebagai pegawai kebudayaan, dia seharusnya berusaha mempeijuangkan budaya sukuan ibunya. Sudah semestinya dia mengetengahkan budayanya sendiri. Ini tidak. Dia tidak pernah ambil kisah tentang kebudayaannya. Dia sekadar membuat penyelidikan dan kemudian diserahkan kepada Pengarah. Dia tidak pernah mempraktikkannya. "Saya dan kawan-kawan telah sepakat tidak mahu menerima wang ini. Dengan rakaman video ini, tradisi kami akan tersirnpan di pejabat cik dengan selamat, tidak akan luput ditelan masa. lni bermakna budaya tradisi suku kaum kami akan berkembang. Dan ini lebih penting dari wang ringgit. Kami tidak perlu wang. Kalau esok cik ada kesempatan, datanglah lagi ke sini, kami bersedia memberi keijasama untuk merakamkan tradisi yang lain tentang budaya kami kaum Murut... " Nazirah semakin tersentuh. Diajuga semakin sedar. "Saya dulu pernah bertugas sebagai guru. Saya bersara sepuluh tahun yang lalu. Saya telah merakamkan sebahagian daripada kebudayaan M urut. Sayang sekali, nampaknya generasi hari ini tidak berminat dengan tradisi suku kaumnya. lni sungguh menyedihkan saya. Cuba kita perhatikan hasil kajian bahasa yang terdapat di mana-manajua buku rujukan. Hampir semua dari negara Barat. Mengapa tidak dari suku kaum kita atau dari orang di negeri kita sendiri? Di mana letaknya kesilapan ini?" tanya wanita itu lagi.. "Betul kata mak cik. Yang tersilap adalah kita sendiri. Kita sendiri yang melarikan diri daripada budaya kita," tingkah N azidah. Seorang demi seorang wanita yang duduk di hadapannya ditatapnya. Sikap wanita-wanita ini berlainan dengan sikap wanita-wanita yang pernah ditemuinya sebelum ini.

10 9'2uisi C-zA\b ~MO q L\ t6 (6 7 Senja Jingga Labuan Dakapan kesenyapan diam-diam menyusup sukma dalam lipatan senja jingga bermukim cerita seja'rah Pulau Mayat yang terlantar meriah dengan pesta ikan yang beraneka laut berair jernih menyelitkan resah nelayan di balik desiran ombak menyebak asinan laut garam kehidupan yang larut sebati zaman berzaman kila mulakan cerita di sini di balik tabir malam angin sepoi yang basah merempuh rasa sendu ah. anak-anak yang bakal lahir pasti akan menyesali kelalaian dan keterlewatan ini. Tanpa ber/engah mari rungkai pagar tradisi lontarkan rasa sangsi tataplah ciptaan /zzati celahnya tiada di mana-mana maya ini azali kita dicipla sebagai makhluk yang mulia kehidupan ini anugerah Yang Maha Kaya singsinglah kainmu kita harungi selat pemisah mengutip mutiara dasar laut penatah khazanah budi melambung nilai hayat pada darjat terpuji tiada hina menjadi kaya tiada mulia menjadi fakir tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rona-rona falamorgana calar hidup yang lidak wajar pelangi Ranca-ranca dingin cengkerik cinla m elengking lenyap dalam deruan pesawat diri realili lerpampang taman mawar berceracakan duri kita pekebun yang bijak dan penyayang mengulil haruman-nya menguak angin malam membawa pesan para wali dari Taman Firdausi igauan para syuhada ucap tasbih dan tahmid dalam tahajud. Rasa yang lidak sempal terucap lewal jelingan Tanjung Balu alau senyuman Bukil Kalam kila cantumkan di sini bukan pada kepak camar yang palah atau pada sayap rerama yang manis pun pada hamparan pasir putih Panlai Layang-Iayangan dan Pohon Balu leguh kasih ibunda pada IUgu Paduka puncak utuh Kinabalu. Kesenyapan yang menyusup kern bang-kern bang ujiduga menenun siralan fikir "Ierlerai bersama alunan azan tauhidkan Kebesaran liahi marilah menuju kem enangan. Heidi AM. 14 Mac 1990 MH 350 Labuan - Kota Kinabalu ~ ~-M0 ~ 4. ~(o1 Perkasihan M enggenggam pesan ini pada keheningan subuh bahawa aku bernaung di lindungan awan berpayungkan langil pulih dipancari kasihnya mentari lalu nafasku kian beralun menghidu wanginya cinta lermahal. perlahan-iahan meresap bisikan sud ke alma dan aku pun memandang, jauh ruang penuh sinar kasih, sayang bulan tersenyum, manis bintang berkelip. indah aduhai, bahagianya dan kupasrahkan. Ariah Judah 15 Oktober - 29 November, 1990 Kota Kinabalu! t i Wadah D isember 1990

11 Hadiah Sastera Sabah 1988/89 Hadiah Sastera Sabah adalah Hadiah b'erbentuk dwitahunan disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Hadiah kali ini adalah bagi karya yang terbit sepanjang tahun 1988 dan Tujuan Hadiah Sastera Sabah bertujuan: Memberi galakan ke arah pembinaan dan pengembangan kesusasteraan di Sabah. Menilai dan melihat kemajuan dan prestasi seseorang penulis. Mendorong dan menggalakkan para penulis untuk menghasilkan karya sastera yang bermutu tinggi. Menggalakkan dan menimbulkan bakat-bakat penulis. Mendapatkan karya-karya sastera bermutu yang ditulis dalam bahasa Malaysia. M enggalakkan para penerbit untuk menerbitkan lebih banyak karya-karya sastera yang bermutu dalam bahasa Malaysia. Pemilihan Bahan P.enilaian dilakukan terhadap karyakarya yang diterbitkan melalui media cetak sepanjang tahun 1988 dan Bagaimanapun hanya karyl!- sastera yang tersiar dalam akhbar, majalah, 'buku cenderamata dan seumpamanya dan yang diterbitkan dalam bentuk buku di Malaysia dan Brunei sahaja dipertimbangkan untuk dinilai. Bagi tahun penilaian kali ini, karya yang dimaksudkan adalah dalam bentuk cer-.. pen, puisi dan novel sahaja. Karya yang dipertimbangkan untuk menerirna Hadiah hendaklah karya yang ditulis oleh penulis Sabah seperti berikut: Warganegara Malaysia rakyat Sabah yang berkarya di Sabah, Sa_rawak, Wllayah Persekutuan Labuan, Brunei Il>arussalam dan Semenanjung; atau Warganegara Malaysia yang telah bermastautin di Sabah selama 5 tahun ke atas. Radiah Hadiah Sastera Sabah memperuntukkan hadiah-hadiah berikut: 1. Novel: $2,000 satu hadiah sahaja. ii. Cerpen: $ setiap satu, maksimum 10 hadiah. iii. Puisi: Tatacara Kerja $ setiap satu maksimum 10 hadiah. U ntuk menilai karya sastera yang terbit tahun 1988/89 Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah telah menubuhkan sebuah U rusetia yang beralamat di Unit Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka' Cawangan Sabah. U rusetia ini telah mengumpul semua karya sastera para penulis Sabah yang diterbitkan sepanjang tahun 1988 dan Pihak penganjur telah melantik sebuah Panel Penilai yang terdiri daripada tokoh-tokoh sastera tempatan dan kebangsaan. Panel Penilai ini terbagi kepada 3 kumpulan dengan setiap kumpulan menilai satu genre sahaja. Anggota Panel Penilai Pengerusi: Tuan Haji Hamdan Yahya Setiausaha: Puan Wok Yamsiah Mohd. Zain Anggota Panel 1. Novel: Encik S. Othman Kelantan Tuan Hj. Hamzah Hamdani 2. Cerpen: Prof. Madya Dr. Haleem Mohd. Radzi (Ketua) 3. Puisi: Encik Zainal Abidin Bakar (Ketua). Encik Baharuddin Datuk Ujang Drs. Rakib Abbas Novel U ntuk genre novel, Panel Penilai telah menerirna 4 buah novel, iaitu: 9 i. Dukanya Abadi - Azmah Nordin ii. Pungkad - Obasiah Haji Usman iii. Hijrah - Sitti Rahmah G. Ibrahim iv. Alungei - Abdul Manaff Ahmad Zainie Cerpen U ntuk genre cerpen Panel Penilai menerirna sebanyak 175 buah cerpen yang tersiar dalam akhbar Sabah Times, Daily Express, Borneo Mail; Majalah Dewan Sas/era, Bahana,- Wadah. buletin dan dalam dua antologi iaitu:- I. Rantau Utara (1989 DBP Brunei Darussalam) ii. Pulu/ Kuning Daging R endang (1988 DBP Cawangan Sabah) Puisi U ntuk genre puisi, Panel Penilai telah menerima sebanyak 1,342 buah puisi yang termuat dalam media cetak tempatan dan kebangsaan iaitu akhbar Sabah Times, Daily Express, Borneo Mail, Berita Harian, Berita Minggu, majalah Dewan Sastera: buletin Wadah; dan buku cenderamata 'Malam Pengucapan Puisi Islam Sabah II' serta antologi-antologi berikut:- i. Siapakah An/ara Kita (1988) ii. Ujana Laut, Ujana Hati (1989) iii. S erindit Pagi (1989) iv. Laut Sebuah Ayunan (1989) v. Balada Paduka Mat Salleh (1 989) Penilaian PeringkatPertama Setiap ahli panel meneliti setiap karya yang dikemukakan untuk masingmasing genre, bagi memilih karya yang didapati layak untuk diberi Hadiah. Pilihan setiap ahli panel ini disatukan untuk dibawa ke sesi perbicangan peringkat kedua. Peringkat Kedua Ahli panel setiap genre berbincang secara berkelompok, mengikut genre untuk menilai karya setiap genre yang telah dipilih pada peringkat pertama untuk dinilai oleh seluruh anggota panel

12 Hadiah Sastera Sabah 1988/89 pada penilaian peringkat akhir. Peringkat akhir Semua karya yang dipilih dan dinilai pada peringkat kedua, diberikan kepada setiap anggota panel untuk diteliti, dinilai dan dibincangkan untuk diberi Hadiah Sastera Sabah 1988/1989. Anggota Panel Hadiah Sastera 1988/89 bermesyuarat di Kota Kinabalu pada 14 dan 15 Oktober 1990 untuk membincangkan, meneliti dan menilai karyakarya yang telah ditapis pada peringkat kedua. Laporan Panel Penilai Novel Panel Penilai telah menerirna empat buah novel terbitan tahun 1988/1989 untuk dinilai bagi Hadiah Sastera Sabah 1988/ 89. Setelah meneliti dengan saksarna, Panel Penilai mendapati bahawa pengarangnya telah memilih persoalan kemiskinan yang merupakan belitan nasib manusia di seluruh dunia. N egara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah juga masih tidak dapat membasmikan kemiskinan rakyatnya yang masih bergelandangan di tamantaman bunga dan tempat lapang sebagai tempat mereka makan dan tidur. Apalagi di negara-negara yang sedang membangun, terutama di Afrika dan Asia. Malaysia menghadapi masalah kemiskinan yang termaju dalam kelompoknya. Malaysia menghadapi masalah kemiskinan yang tidak begitu teruk kalau dibandingkan dengan negara lain di sekitarnya, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Demikianlah, keempat-empat buah novel, iaitu A lungei (1989) oleh Abdul Manaff Ahmad Zainie, Hijrah (1988) oleh Sitti Rahmah O. Ibrahim, Dukanya Abadi(l988) oleh Azmah Nordin dan Pungkad (1989) oleh Obasiah Haji Osman, telah mengaitkan masalah kemiskinan sebagai tern a dan sebagai permasalahan manusia dalam adat dan politik. Kemudian perkembangan perwatakan dijuruskan kepada masalah lain yang menimbulkan pelbagai ragam manusia dalam kehidupan mereka. Alungei dan Hijrah memang memilih kemiskinan sebagai tema, sedangkan Dukanya A badi dan Pungkad menghubungkan kemiskinan dengan tern a nya tentang adat dan penyelewengan politik. Novel-novel ini memperlihatkan kepelbagaian ragam manusia di Sabah dengan adat istiadat, pantang larang, kehidupan tradisional dan mengongkong, eksploitasi tenaga manusia untuk kepentingan diri, ahii politik dan lupa tanggungjawabnya dan sebagainya, yang memperlihatkan keupayaan penulis Sabah dalam merakamkan kehidupan masyarakatnya. Kecuali beberapa kelemahan tertentu kerana kekurangan pengalaman, novelnovel ini telah menyumbangkan warna warni masyarakat Sabah kepada dunia. kesusasteraan kebangsaan. Kecuali Dukanya Abadi,. ketiga-tiga novel yang lain itu ban yak sekali menonjolkan kelemahan terutama dalam penampilan perwatakan, jalinan plot dan pengucapan bahasa atau stail. Perkara yang tidak boleh dipertikaikan ialah aspek pemilihan tern a yang seakan-akan seragam iaitu yang berhubungkait dengan kemiskinan walaupun persoalan pentingnya adat dan politik. Tetapi dalam keindahan estetik, sesebuah novel tidak diukur dalam pemilihan tema. Yang dipilih dan dilihat ialah dalam struktur keseluruhan penciptaan. novel itu. Misalnya, Pungkad telah memilih tema besar ten tang politik yang membawa kepada penyelewengan pelaksanaan politik setelah menjadi orang besar atau Yang Berhormat (yb), tidak seimbang dan malah menjadi kac~'u bilau dalam pemaparan watak dan pembinaan perwatakan, terutama dalam diri watak penting dan utama, Osu Undayah. Oleh sebah penekanan terhadap watak Osu tidak begitu kelihatan, menyebabkan pembinaan plotnya menjadi tidak menentu. Pemaparan watak utama, Osu, hanya berlaku dalam Bab 1 (him. 1-15), kemudian dalam Bab 2 hingga Bah 12 (him ) secara terperinci dan meyakinkan pemaparan watak YB B utai, dan Bab (him ) masih juga tidak memperlihatkan perwatakan Osu yang meyakinkan, kecuali penonjolan citacita Osu untuk membangunkan masyarakat yang dibina tidak secara psikologis. Pungkad memilih tema yang besar tetapi tidak dapat dibangunkan secara semestinya melalui pembinaan perwatakan dan jalinan plot. Watak utama, Osu, tidak dibina dengan wajar seperti pembinaan perwatakan B utai, watak antagonis dalam novel ini. Lebih separuh daripada halaman novel Pungkad membincangkan watak Butai dengan pembinaan perwatakannya yang meyakinkan. Butai digambarkan secara perkembangan psikologi dalam diri manusia: pandai mengeksploitkan manusia untuk kepentingan diri. Manusia terpengaruh dengan sikap Butai yang hal us, licik, lincah dan berotak apabila Butai memegang falsafah 'wang, pang kat dan kuasa' (him. 45). Dengan menggunakan masalah kemiskinan dalam belitan nasib manusia, Butai dapat menguasai se- 10 bahagian besar manusia dalam kawasannya, malah menguasai Anggas kawan seangkatan dengannya yang dianggap lebih cerdas daripadanya; majah kemudiannya dapat menjatuhkan Anggas. Butai secara perkembangan psikologi dapat menguasai semua keadaan: kekayaan, pangkat, pengaruh dan wanita. Pembinaan perwatakan Butai amat meyakinkan sekal~ kecuali penentangan terhadapnya oleh orang bawahannya seperti budak pejabat, misalnya, atau Saunah atau Anggas sendiri, kurang meyakinkan. Terlihat dan terfikir dalam sanggahan terhadap kelakuan Butai itu seperti ada 'khutbah' daripada penulisnya sendiri. Peranan 'pembaharuan' yang hendak dibuat oleh Osu, seorang lepasan U niversiti dari USA, tidak kelihatan seperti pembinaan perwatakan B utai. Inilah kejemahan terbesar dalam Pungkad, yang sebenarnya mahu menirnbulkan peranan Osu untuk pembaharuan dan menentang keburukan Butai dalam politik, tetapi yang jejas ialah pembinaan perwatakan Butai yang lebih meyakinkan, sedangkan penampilan watak dan pembinaan perwatakan Osu seperti tempelan atau 'cita-cita' penulisnya saja. padahal, pembinaan perwatakan Butai itu boleh dilakukan dalam imbaskembali yang dikaitkan terus menerus dengan pembinaan perwatakan Osu yang bercita-cita tinggi itu. Kekacauan ini menimbulkanjalinan plot yang aneh, iaitu separuh lebih daripada isi novel ini berada dalam imbas kembali (Bab 2-12 mengenai Butai) yang sebenarnya boleh berdiri sendiri dan lebih meyakinkan, daripada dikhayalkan dengan 'pembaharuan' atau 'penentangan' Osu yang lemah dan tidak menggunakan psikologis manusia secara meyakinkan. Ini berbeza dengan Dukanya Abadi, yang memilih tema mempertahankan a:dat dalam masyarakat M urut. Tema ini dikembangkan dalam persoalan berian dan buli yang menyebabkan watak Paring terhina dan terseksa sepanjang hidupnya, setelah dia berkahwin dengan Kinawa dan mendapat tiga orang anak. Sikap Angusi, ibu Kinawa dan mertua Paring yang teguh memegang adat, yang tidak bertimbang rasa dan memandang matabenda dan mengharapkan kekayaan dari anak menantu dengan terlalu mengongkong anak-anaknya, sebenarnya untuk mempertingkatkan pembinaan perwatakan Paring. Watak Paring benar-benar hidup dan terasa diseksakan apabila dalam sepanjang hidupnya masih merasa ada tanggungjawab terhadap anak-anak dan isterinya walaupun dia terpisah daripada isterinya kerana tidak membayar

13 berian sepenuhnya sebagai hantaran kahwinnya dengan Kinawa. Kerana kemiskinan Paring itulah yang menyebabkan masa hendak kahwin dahulu dia terpaksa menghutangi berian itu. Walaupun terpisah dan dipisahkan oleh Angusi yang berkuasa ke atas anak Kinawa selagi berian tidak dibayar sepenuhnya, Paring terus bertanggungjawab mengirimkan belanja sehingga anaknya N ani, melanjutkan pelajaran ke universiti dan akhirnya berkahwin dengan Kevin Sinclair, tanpa mempedulikan adat M urut yang dianut oleh neneknya Angusi. Oleh sebab pembinaan perwatakan Paring begitu hidup dan meyakinkan, kita dapat melihat urutan plotnya yang teratur. Plotnya berlaku secara in medias res, melalui dialog yang meyakinkan dan diselang-selikan dengan irnbaskembali secara normal yang menyebabkan pembaca tidak kehilangan punca. Ertinya, dalam dialog dan irnbaskembali masih tersusun pembinaan perwatakan secara teratur. Tidak seperti yang berlaku dalam Pungkad bentuk 'irnbas kembali' atau dialog atau peristiwa tentang B utai berlaku dalam sebelas bab, 140 halaman, sehingga plotnya menjadi terputus dan kacau bilau. Dukanya A bad; membentuk akhiran sedih yang sebenamya merupakan kejutan peleraian yang mengakhiri cerita ini. Seharusnya setelah Angusi menyesali perbuatannya dan N ani kern bali ke pangkuan masyarakat serta Kinawa yang setia kepada suaminya sejak permulaan sampai akhir dan semuanya seakan-akan Paring menerima segala pengorbanan dan tanggungjawabnya itu, Paring akan kern bali bersatu dengan isteri dan anak-anaknya. Tetapi inilah kekuatan Dukanya Abad; sebagai sebuah novel, Paring tidak kembali kerana harga dirinya yang terhalang oleh berian, dia terus meninggalkan keluarganya; dan sekaligus novel ini membentuk sejenis plot secara terbuka, iaitu plot 'orang di atas jalan raya'. Kekuatan novel itu terserlah di dalam pembentukan perwatakan Paring dan pembinaan plot secara terbuka dengan stail bahasanya yang kreatif dan irnaginatif. M i salnya, "Kasih Kinawa terhadap Paring, bagaikan pengaliran Sungai Longgongan yang mengalir terus dari hulu ke kuala. Bermula dari sekecil mata air, lalu mengembang di sepanjang perjalanan dan akhimya menjadi lautan yang luas terbentang" (hlm. 56) atau "Fajar merendah sayap. Terang benderang. Sebentar lagi sinar matahari pula akan menjenguk dan alam pun akan benderang" (hlm. 68) atau "Perasaan takut itu bermula sebesar busut saja'! (him. 84) atau "Pekikannya bergema tertam- pan di puncak bukit" (him. 111) dan lain-lain. Novel Hijrah dan Alungeilebih ringan lagi dan lebih tidak meyakinkan. Hijrah misalnya, membina watak pipih yang lemah, bersabar, tanpa had dan menggambarkan watak terseksa sepanjang hidup, iaitu Ansuri isteri Dising. Watak Dising yang dilukiskan sebagai lelaki yang penyabar, sebenamya tidak lebih daripada seorang manusia yang menjadi mangsa kemiskinan yang tidak berdaya untuk mengubah nasibnya, sehingga akhirnya Dising mati dipagut ular. Watak Ansuri, kerana ditolong oleh adiknya, Junil seorang doktor, dalam segala kelemahan, kebodohan dan kejahilannya terhadap makna 'sabar' itu, akhirnya terpaksa mengikut kehendak adiknya berpindah daripada tempat suaminya yang terlalu banyak musuh: iaitu ibu mertuanya sendiri, kakak iparnya dan jirannya. Penghinaan jiran dan ibu mertua serta kakak ipamya, Ansuri masih bertahan, dan akhimya difitnah sebagai 'jalang' juga Ansuri masih bersabar tanpa perasaan marah sedikit pun dalam dadanya. Ini membayangkan bagairnana lemahnya fikiran watak ini digambarkan oleh penulisnya. Bagaimanapun novel ini adalah satu-satunya yang mewujudkan jenis plot 'orang dalam lubang'. Maknanya, plot yang wujud dari akibat pemikiran yang lemah, terseksa kerana kebodohan, pemikiran sempit, memahami konsep sabar yang salah, tetapi akhimya dapat mengatasi masalahnya sarna ada ditolong oleh orang lain atau atas usahanya sendiri. Hijrah terlalu ban yak dialog dan kebanyakannya dialog biasa saja tanpa pemikiran yang baik atau yang membolehkan watak-watak lain berfikir. Dalam dialognya yang ban yak itu temampak jelas stailnya yang tidak menarik kerana terakam dalam kata-kata biasa yang mendatar, tanpa kreatif dan irnaginatif. Demikian juga dengan novel Alungei. Tema kemiskinan menjadi pilihan utarna dan dikembangkan dengan alasan perpindahan, tanah diambil oleh kerajaan, pembukaan pelabuhan yang menyebabkan pencemaran sungai dan kehilangan ikan dan udang, musim tengktijuh dan banjir semuanya menjadi sebab kepada pembinaan perwatakan Malai yang seakan-akan ada irnbas watak neurosis atau neurotic character. Ini dijelaskan pad a akhirnya, apabila Malai yang miskin itu mengamuk dipelabuhan dengan membunuh seorang kuli pengangkut beras, lalu Malai ditembak mati. Pembinaan perwatakan Malai berlaku secara deskriptif, secara irnbas kern bali, dalam monolog-dalaman, mirnpi dan juga dialog. Tetapi se- 11 muanya secara tidak mendalam kerana disampaikan dalam stail yang rnendatar seperti sebuah bahasa laporan yang tidak menarik. Plotnya pula berlaku secara longgar walaupun dalam teknik in medias res. Persoalan yang dikernukakan dalam novel ini rnenarik kerana adanya rna salah orang tengah dan usaha Malai untuk mengubah nasibnya sebagai nelayan pukat dan pancing yang kecewa kepada nelayan pukat dan bot berenjin. Tetapi nasib tidak rnenyebelahinya sehingga akhirnya dia hilang akal dan dibunuh kerana rnernbunuh orang. Walaupun ini dilakukan oleh penulisnya dengan mengernbalikan kesuburan ingatan Malai tentang anaknya yang hilang, tetapi cara penyarnpaian dalarn stailnya yang rnendatar itu tidak begitu rnenarik dan tidak mernperlihatkan perc kembangan psikologis wataknya seperti yang kita Iihat dalarn perwatakan Butai dalarn Pungkad. Dernikian kita rnelihat dan rneneliti empat buah novel sepanjang tahun 1988/ 1989 di Sabah. Pungkadrnernbawa persoalan besar tentang ahli politik yang menyeleweng. T etapi novel ini lebih ban yak rnengernbangkan perwatakan antagonis daripada perwatakan protagonisnya, dan plotnya rnenjadi kacau bilau dan lebih lemah lagi disarnpaikan dalam stail yang rnendatar. Hal sarna berlaku juga dalam Hijrah dan A lungei; yang rnenariknya Hijrah mewujudkan plot 'orang dalam lubang' dan A lungei rnewujudkan watak neurosis walaupun kurang mendalarn. Dalarn Dukanya Abadi amat meyakinkan dalarn pernbentukan perwatakan dan perkembangan plotnya yang rnenarik dengan stail yang kreatif dan irnaginatif. Dukanya Abadi rnernbawa beberapa rnesej perkahwinan yang rnenarik untuk difikirkan, rnisalnya dikatakan oleh watak utamanya, Paring, bahawa dalarn rnasyarakatnya telah berlaku pernasaran dalam perkahwinan dengan mewujudkan catalyst ayam dara yang disembelih setelah dirnasukkan ke dalam pasaran. Sarna saja dengan Kinawa yang dara dimasukkan ke dalarn pasaran perkahwinan lalu 'disernbelih' oleh Angusi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, dengan ini jelaslah bahawa novel Dukanya Abadi mernbawa keindahan estetik yang cukup jelas sebagai hasil seni, kalau dibandingkan dengan tiga novel yang lain. Akhirnya karni rnernilih novel 'DUKANY A ABADf' karya Azrnah Nordin sebagai novel terbaik. Panel: Encik S. Othman Kelantan Tuan Haji Harnzah Harndani Bersambung ke halaman 24

14 eva ~'1- Mt ~ Li( (t; 1 Ibu Ihu engkaulah infan yang penyayang pengasih penuh kelemhuran. hahasa keibuan m enyuluh perjalanan unrukku mengorak langkah meneari makna kehidupan. Ihu senyuman gerirmu kerikaku m encubir harimu relah memheriku keinsafan un ruk mengenal diri meluruskan rali-rati kehidupan.reorang insan alpa pada yang.\'ow. Ihu rompok-rompok hiram yang mewarnai kolak jikiran kini Ielah lerkiki.\ seperli.rejalnya emhun pagi yank dipaksa sinaran m enrari meninkkalkan dedaunan hijau kellka paki menjelma dan ihu..i enyumlah meresluiku. Mohd. Amir Mahmud Kota Kinabalu. I C!li \jv) ~ / l'\ U V\ ~~ a 1 Legenda Hitam (Bual Syarij Osman) l,t'w'lida Ilu klan kelam melewali elegi silam 1II/'lIldahall air mala nenek lito mcneil's.\ ltralll lii ellkallyam m emori hilam.\'/'ij//ah ICKcllda yallg lersemi dari likar hidup y alj/o: IIK(',I, /I {'(a/){i 1"111 kdopak mcgah herkembang /li/'/l/llap kltlm dall pltsaraml1 hl'r.i'l liitltli )a.mtl dall cillla merpali purih halljl.m uda wakllt plllt mellgclltk pinlu ItIha 1II/'lI ala!,.1 CllrI,1 Icslt omhak lciltk Marudlt 1II/'lI/ltlah air mala sl'iirallg gltnt rika /IIltllillya dlhl/lj/lh 1II/'lIl:ltImp ti/'jlitp )011/ slpenrlaylliig. A tllllt!!'alll:li/llu III/'Jlllh III/ A'lulI rerscpll alllara sejarah. air 11111/11 ti//11 tlarah 111:11111: 1Iltl:ltrllJ/l liia.rlij Icrkenang.IWllhlllll: 1/lIl:liuiJlIlIl m as/h lerhayallg. SIII/IIII hormal I/IJlltklll1l pahlawan Ii..,,/lla lllilt lit/ok panalt laltll siapa lamm /111 IIIc' IIJ1I:,'/lJll:alll mrl:ah pnmala bert/arah. Zulkini Yui K olu M IIrudu Wlldllh Di. "mb"r 1990 Malaysiaku Malaysiaku menyenangkan seliap insan di muka bumi jua harummu di serala dunia. Malaysiaku kegemilanganmu melelakkanmu disegani di NIISanlara kini. K elenangan jua kedamaian keharmonian jua keindahanmu membuolkan infan menyayangimu. mencinraimu membualkan insan menyayangimu. mencinraimu malahan untuk memilikimu lerimakasih unlukmu yang menghadiahkanku langit yang hijau udara yang nyaman. Walau aku insan yang kerdll leiap kutl'guhkan kedaulalanmu Malaysiaku. Ku berlafakur sem oga resiu lelap kekal di bumi Malaysia ku.... ah M a a y s a k u. Malaysia...! Pesin Benedict Pee 28 September 1990 Ranau 12 Tiada Pengakhimya Subuh yang belling kelopak wakju berkembtvtg fajor JOdiq memerah di tumit langit betapa riniunya benimpuh di sejadtzh mengucup manisnya wangian. Kekarih betapa mumifl)'a Ar-Rahman Ar-Rahim betapa Agungnya liada lemilaikan. Kekasih kupasrahkan roh dan jasad kutadahkan dua tangan kupohonkan restu simpati-mu gugurkan jejalur pedoman cahaya iman takwa. Kekasih kejutkan mereka dari lena kehidupan dunia fana! hanya satu sandiwara salu drama sesungguhnya petjalanan ini liada pengakhimya kerana mali sesudah hidup dan hidup sesudah mali abadi dan abadi... Abdul Shah Murjan Kota Kinabalu. S>{-~~,. c; <r;-h) Hidup Insan Hidup insan di alam inl lidak selalunya indah nasib yang dilentukan-nya ilulah yang akan dihadapi walau sepahil hempedu walau semanis madu. Hidup Insan di alam ini kekadang berhadapan dengan seribu rinlangan walau peril dilempuhl alau pedlh dlrruakan. Hidup insan dl alam Inl beredar benama waktu yang lerw berlari kekadang dalam perjalanan ada kuku besl yang CI/bQ mencengkam ada rolf/au yang CI/bQ menghalang dalam menctui sinor kemnarall. Hldup 11IJ1Vl dl aiam Inl.JUka dujca dan.ii!fu'iupi IDlWIIU'D Ielah ttfcqlqi di mfmo Gall lukl.san hldup kllq IIda/c.stla/auu'o huvi bgk garl.r-ggiu cakerawglca. Jaafar Mohd Oan P. Putatan

15 ~V/-MO~ Sb/a, ~~~~~~m0~~i0,~a Kedirian Seorang Penyair oleh Shahnon Ahmad 'SAY A s~lalu diyakini oleh gagasan ~agasan bahawa puisi pada prinsipnya membisikkan domaindalaman, the inner world yang subjektif sifatnya, yang lebih terjurus kepada perihalan-perihalan fancy dan pasti saja lebih terbuka, lebih saujana, bebas tanpa batasan-batasan nya. Jangkauan kreativitinya adalah jangkauan serba yojana, serba hala, serba benda, serba citra dan serba makna. lni berlainan dengan domain luaran, the outer world yang objektif sifatnya, yang bobot dengan perihalan-perihalan.fakta dan pasti saja lebih tertutup; ditutupi oleh nonna-nonna dan batasanbatasan Iingkungan mengikut perkembangan tradisi. J angkauan kreativitinya ~dalah jangkauan serba sekatan, serba 'kongkongan, citranya konvensional dan maknanya searas. Kalau sekiranya puisi jtu audio-visual wajahnya dan hanya menyarankan perihalan domain luaran, sebenamya kewujudannya lebih merupakan saranan-saranan yang tersirat. Kaedah audio-visual dan kandungan domain luaran di situ hanya sebagai muslihat sahaja. Sasarannya tetap terarah kepada domain dalaman yang subjektif, yang fancy, yang saujana, terbuka; kepelbagaian jangkauannya dan citra-citra serta simbol-simbolnya senantiasa menyarankan makna berarasan, bak kelapa, serta keluasannya nun seyojana bak samudera. Demikian hakikat puisi pada prinsipnya. Tetapi bilamana.domain dalatnan yang serba kiotik ini ditransfiuskan kepada bahasa puisi yang pastinya pula dikonkritkan serta dialamatkan pula kepada dunia, kewujudannya dengan sendirinya berubah kerana puisi pada waktu itu sudah disedekahkan oleh penyair kepada semua yang sedia menerimanya. Konsep sedekah adalah satu konsep yang cukup mulia. Di dalamnya terkandung ciri-ciri pertanggungjawaban, kejujuran, keikhlasan, rasa cinta, rasa ingin bersama meningkatkan keinsanan; baik kepada si pemberi (penyair), n:taupun kepada si penerima (penikmat). Dalam erti. kata yang lain, ia melahirkan rasa turut- bersama sebagai sebahagian dalam proses pembangunan insan dan sebaliknya akan meninggalkan rasa bersalah dalam batin kalau pemberian itu bertujuan membunuh, menghina ataupun sekadar meneruskan lonjakan ego. Sebelum perihalan domain dalaman ini ditransfiuskan kepada bahasa puisi dan kemudiannya disedekahkan kepada duma, ia pasti saja bercikcok dan mengalir dalam kedirian atau apa yang disebut sebagai nafs atau selfhood. Salah satu aspek kedirian ialah minda. Minda pula adalah takhta kepada emosi. Minda ini seharusnya adalah pengaliran pemikiran dalam minda, minda itu tak ubah seperti bank yang mati sistem datanya. Dalam minda seorang penyair, perihal domaindaiaman ini pada mulanya kiotik, berkecamuk, menerawang sana sini bertolak-tolakan; malah membolehkannya memabuki minda si penyair sehingga boleh mewabak kepada tahap kerasukan kerana si penyair sudah tenggelam dalam kelupaan selain bergelumang dalam kancah perihalan domain dalamannya. Inilah yang diperingatkan oleh Ibn Qutaiba bahawa dalam keadaan sedemikian, seorang penyair sudah wujud dalam ikiim kerasukan; malah dalam ikiim kegilaan. Apa yang terbit dari lidahnya adalah pembohongan 2 lni telah diperingatkan menerusi wahyu bahawa pen yair-pen yair itu senantiasa berada dalam kesesatan dan sekaligus menyesatkan orang lain pula. Mereka berpuisi tetapi tidak mengamalkan apa yang dipuisikan3. M ereka adalah pendusta besar. Tidak mengapa kalau pada tahap itu keperihalan domain dalaman tidak terbit lagi dari minda dan kedirian penyair kerana yang tersesat hanya penyair seorang saja. Dia berhak membuat pilihannya sendiri tetapi bilamana ia telah ditransfiuskan kepada bahasa puisi dan dikonkritkan pula dengan diksi-diksi khusus serta sekaligus disebatikan pula dengan citra-simbol yang efektif, ia sudah menjadi hak dunia. Maka untuk menyejamatkan dunia (dan penyair atau sesiapa saja sebenamya bertanggungjawab me- 13 nyelamatkan duma dari keparahan) dan juga penyair sendiri, penyair seharuslah mempunyai landasan yang benar lagi jelas sebagai titiktolak dalam kerja-kejja kepenyairannya. Dalam erti kata yang lain, kedirian atau selfhood pen yair itu mestilah ketara dan sah, kecualilah kepada mereka yang merasai tidak bertanggungjawab kepada sesiapa: khususnya kepada Yang Maha Pencipta. Apakah seharusnya kedirian pen yair itu? Bukankah penentuan kedirian akan mengongkong kepenyairan, menyekat kebebasan dan membantut kreativiti yang serba jangkauan? Soalan-soalan ini tertubi-tubi datang kerana setiap penyekatan dianggapnya membunuh kreativiti. Tapi sebelum ciri-ciri kedirian ini diutarakan, seorang pen yair terlebih dulu perlu jelas tentang beberapa hakikat puisi itu sendiri; terutama status bahasanya, status bentuknya; kerana bahasa dan bentuklah akan merealisasikan keperihalan domain dalaman yang akan dibisikkan dan kemudian disedekahkan oleh pen yair. Tentang bahasa, sememangnya sudah jelas betapa pentingnya aspek ini malah begitu penting kerana bahasa ialah di antara ejemen yang terkuat dalam pembentukan estetik puisi. Bahasa memang penting s e kal ~ namun bukan yang ulung pentingnya kerana ia sekadar berfungsi mendokong keperihalan domain dalaman yang penuh dengan idea-idea, Seperti kata Abdul Qahir al-jujjam," Kata-kata hanya hamba kepada idea. Dan idea-idea dalam puisi itu perlu mempunyai hak menentukan segala; bukan bahasa yang menjadi landasan penentu. Idealah yang berkuasa dan menuntut hak dari bahasa. Sekiranya dibiar bahasa menguasai idea, maka penyimpangan pasti wujud dari status puisi yang sebenar. Hal ini am at penting disedari kerana selama ini bahasa dan peranannya ban yak mengelirukan hakikat puisi yang sebenar. Ibn Khaldim dalam Muqaddimahnya sendiri terkeliru bila beliau menyatakan bahawa puisi dan prosa hidup dengan kata-kata, bukan dengan idea-idea. Idea adalah se-

16 condary kepada kata-kata. Kata-katalah yang mendasari puisi dan prosa. Keharubiruan kesusasteraan sekarang, baik puisi atau prosa atau kritikan sekalipun (khususnya pendekatan postmodern), beranggapan bahawa bahasalah yang menentukan segala-galanya dalam kesusasteraan sehingga ban yak sasterawan, terutama penyair, asyik dan tenggelam dalam keghairahan bermain dengan kata-kata saja. Penglibatan dalam permainan mologi serta semantik ini jelas merupakan satu penyirnpangan dari kedudukan puisi yang sebenar. Ini juga diperingatkan oleh al-sayuti bahawa kebanyakan penyair mencipta kata-kata hiasan (penegyrics) yang kosong dan langsung tidak menyarankan sebarang makna yang dapat diasosiasikan. Beliau bertanya: mana yang lebih bererti dalam puisi - lafz (phonetics sound of words) atau makna (conceptual content). Beliau menjawab: Pasti sajalah bahawa makna lebih diutamakan daripada lafz 6. Baru-baru ini persoalan yang sarna disuarakan oleh Cleanth Brooks, seorang Profesor Emeritus bidang Rhetoricdi Yale. Beliau melahirkan rasa birnbang tentang perkembangan kesusasteraan post-modern ini kerana kesusasteraan sekarang, baik puisi maupun prosa disogokkan oleh eksploitasi mainan kata-kata saja sehingga tenggel am atau terus luput segala nuance dan human being. Begitu juga dengan bentuk-bentuk puisi yang lebih berfungsi memperhaluskan perihalan domain dalaman. Yang pokok masih pad a soal-soal keinsanan. Jika idea-idea yang terterap dalam puisi itu didasari oleh kedirian yang bertonggakan kebenaran, pasti saja puisi itu lebih indah kerana keindahan adalah kebenaran. Kata Ibn Rashiq: Puisi adalah pengucapan bersepadu. Apa yang selaras dengan kebenaran adalah mukaddas, indah. Apa yang tidak selaras dengan kebenaran adalah profane, comot 8. Lalu kita terus lagi: Apakah pegangan atau sikap seorang pen yair yang sebenar sesudah memahami hakikat puisi itu sendiri terutama status bahasa, bentuk dan isinya yang lebih menjurus kepada perihalan domain dalaman atau apa yang disebut juga sebagai the inner feeling, the subjective universe atau the inner world yang bersifat kerahsiaan (cryptic) dan ketekatekian (enigmatic) itu.9. Dalam erti kata yang lain bagaimanakah seharusnya ked irian atau self hood seseorang penyair yang bertanggungjawab? Sebagai langkah awal untuk kita renungi bersama, mari kita renungi ke dirian seorang penyair agung Islam, Dr. Mohammad Iqbal kerana beliau bukan saja seorang pen yair yang jelas kediriannya tapi juga seorang pemikir yang cukup kreatif sifatnya. Pemusatan kepenyairan dan pemikiran Iqbaljelas terarah kepada satu matlamat asas iaitu manusia dan kemanusiaan; bukan bahasa dan bentuk seperti yang bersemarak dalam zaman post-modern sekarang ini. M enerusi daya kreatifnya yang kuat, Iqbal berusaha merealisasikan manusia ten tang kemanusiaannya yang sebenar; khususnya tentang kecantikan kejadiannya, kefitrahannya, alammiyahnya serta peijalannya yang penuh ujian dari lumpur yang serba comot meningkat kepada roh yang mulia. Tonggak yang menjadi titik-tolak dan pemikiran serta penciptaan Iqbal sendiri sebagai khudi seperti yang jelas terakam dalam antologi puisinya berbentuk Matsnawi Asra-i Khudi (Rahsiarahsia Kedirian). Konsep ini sering merongrong diri untuk terus bekeija dan berkuasa, terus bergerak ke arah perubahan menuju keinsankamilan, terus berkreatif dan yang paling mendasari segal a gerak-tindak ialah penerusan merealisasikan cinta luhur kepada Allah dan bertolak dari situ kepada makhlukmakhluk yang lain terutama yang sejenis dengan diri iaitu manusia kerana kemanusiaannya; malah dengan begitu ketara Iqbal mengketengahkan konsep khudi ini sebagai "dasar falsafahnya serta alas penopang keseluruhan bangunan pemikirannya"lo. Menurut Iqbal lagi, Khudi adalah satu kesatuan yang nyata dan benar-benar mempunyai erti, yang merupakan pusat dan landasan keseluruhan organisasi kehidupan manusia. 11 Dan bagi I qballagi, kejernihan dan makna kehidupan, termasuk kegiatan kreativiti, mestilah diukur dari keteguhan Khudiini. Dalam A srar-i Khudi, Iqbal berpuisi: Lantaran kehidupan alam semesta lahir dari kekuatan Khudi Kehidupan ini diukur dari kekuatan dari bila setetes air menyemak makna Khudi wujudnya yang tak berharga menjelma menjadi mutiara Namun seperti rerumputan menemukan sarana pertumbuhan dalam dirinya sendiri Cita-citanya "kan membelah dada taman sari Kerana bumi teguh berdiri atas kekuatan sendiri Sang rem bulan mengitarinya "nantiasa Kekuatan mentari yang lebih besar tinirnbang bumi 14 Membuat bumi sasaran mata sang Mentari Bila kehidupan menghimpun kekuatan dari Khudi Sungai kehidupan "kan meluas menjadi samudera lepas. (Asrar-i KhudJ) Di sini Iqbal memadankan Khudinya dengan citra-citra setetes air, r~ rumputan, bum~ rembulan dan mentari. Bila setetes air meresapi ajaran Khud~ wujudnya yang tidak bemiiai itu akan menjelma menjadi permata berharga. Begitujuga padang rumput akan membuka kekayaan taman. keteguhan bumi membuat bulan berputar meng~ liiinginya seperti juga kekuatan mentari yang lebih besar membuat bumi mengedarinya. 12 Bertambahjelas di sini bahawa esensi Khudinya Iqbal ialah kekuatan dan kekuasaan. Dan kekuatan dan kekuasaan dalam kedirian Nietzche. Nietzche dan Iqbal sememangnya sarna-sarna bertolak dari kekuatan dan kekuasaan tapi Nietzche yakin bahawa kalau yang maha kuat dan maha kuasa itu adalah Tuhan, maka beliau tidak sabar-sabar lagi untuk menjadi Tuhan. tetapi hal itu tidak diperlukan lagi kerana Tuhan sudah tak ada. Tuhan sudah mati. Berbeza dengan kekuatan dan kekuasaan Khudinya Iqbal yang bertitiktolak dari sumber Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat serta terus beraktif. Kerana itulah Iqbal daiam mujahadahnya untuk teguh sebagai mujaddid merealisasikan gagasan Khudinya itu bercirikan empat ukuran khusus iaitu 'isyd, faqr, pemberani dan kreativiti. 13 'Isyq (cinta) bagi Iqbal adalah landasan dari cinta yang seharusnya ruberi kepada yang tercinta iaitu Allah dan ia menjadi sumber segala gerak dan tindakan kita dalam kehidupan ini. termasuk aspek-aspek kreativiti. Dalam suratnya kepada RA. Nicholson, Iqbal dengan amat je1as, menghuraikan makna 'isyq yang dimaksudkan itu: Perkataan (isyq) ini dipergunakan dalam erti yang sangat luas dan dimaksudkan sebagai suatu hasrat untuk berbaur dan menyerah. Bentuk tertingginya adalah penciptaan niiainilai dan cita-cita, dan berusaha me'vlljudkannya, cinta mengindividualisasikan sang 'isyiq yang mencintai dan sang ma'syuq yang dicintai. 14 Dalam ASra-i Khud~ lagi sekali Iqbal berpuisi ten tang cinta: Titik Cahaya ini bernama Khudi Ialah pancaran dian kehidupan di

17 bawah lempung IOta Cinta membuatnya lebih abadi Lebih segar, lebih membakar, dan lebih memijar Cintalah yang mengangkat Insan tinggi menggapai kebesaran haioio Wujudku ialah patung yang terbengkalai Cinta telah mengukirku hingga selesai Aku pun menjelma menjadi Manusia sejati. (Asrar-i Khudi) Cinta di sini melahirkan kedirian yang semakin berapi, menuju kelanggengan, membuahkan kekuatan dan daya untuk bergerak di sam ping senantiasa mengamankan minda. Ia menjadi bak matahari; diri sendiri terang benderang dan senantiasa pula sekaligus menerang dan membenderangkan orang lain. Faqr (kemiskinan) pula akan memperteguhkan lagi Khudi kerana faqr mengikut pengertian Iqbal menyentuh aspek kebatinan yang sedia berkorban apa saja meliputi kesenangan untuk terus meresapi cinta martabat tertinggi bagi mencapai tahap yang mesra dengan hakiki tanpa pula menolak kemesraan kepada masyarakat; berbeza dengan ban yak amalan ahli sufi dan mistik yang mensifatkan faqr sebagai kehidupan kezuhudan yang tersisih dari masyarakat dan hanya hidup menyepi dalam kontempelasi. Di samping itu perlu pula memiliki sifat-sifat sang pemberani yang pasti saja rasional dan saintifik, sedia mempertahankan yang hak dan sedia bermusuh dengan sesiapa yang berhak dimusuhi. Sifat berani ini seharusnya menjadi sebagian yang integral dalam keinsanan demi untuk menghadapi persekitaran yang mencabar. Seorang penyair harus berani menjadi pembaharu (mujaddid). Dia tidak seharusnya takut kerana ketakutan bukan sifat asasi insan kecuali takut hanya kepada Allah. Kata Iqbal: Biarkan cinta membakar sikap ragu dan mundur maju Janganlah tundukkan diri kecuali pada Tuhan Kelak kau 'kan menjadi singa (Asrar-i Khudt) Kedirian penyair akan lebih teguhmantap kiranya 'Isyq, Faqr, sifat pemberani diintegralkan dengan kualiti kreativiti kerana kreativiti akan memperlihatkan pembaharuan, kedayaan minda untuk berkritis dan beranalitikal. Dalam satu aspek yang lain kreativiti adalah sifat I1ahi, dan kerana itu, manusia, yang diirnbaukan untuk menghiasai dirinya dengan akhlak I1ahi, mestilah berusaha makin mendekat kepada-nya dengan jalan mengembangkan sifat kreatif dalam dirinya menuju kesempumaan. 15 Demikianlah beberapa perkara yang mendasari pembinaan kedirian mengikut pandangan dan amalan Iqbal. Persoalan kedirian ini, dalam satu aspek yang lain adalah satu proses pembinaan keinsanan atau lebih kepada keperibadian. Kemantapannya bergantung kepada dasar-dasar yang disandarinya dan juga kaedah-kaedah yang diaplaikannya. Ahli-ahli falsafah dunia amat banyak membicarakan aspek ini dalam usaha mereka melahirkan manusia yang ideal mengikut pandangan mereka. Adalah menjadi tugas kita sebagai seniman yang bertanggungjawab mengetahui hal ini dan membuat perbandingan untuk mencari satu kedirian yang sah. Umpamanya kita boleh membandingkan kedirian Iqbal yang jelas dengan gagasan Khudinya dengan gagasan bidimensional man yang diketengahkan oleh Ali Shariati, atau dengan gagasan Mortez M utahhari yang menyimpulkan manusia sebagai multi-dimensional atau terus membandingkannya lagi dengan pegangan Herbert Marcuse yang menekankan persoalan one dimensional man. Pandangan-pandangan ahli falsafah ini yang memberi berbagai sikap untuk kita sebagai pen yair merenunginya, amat menarik dikaji. Ataupun kita terus lagi mengambil keputusan Albert Camus yang jelas dengan kehidupan absurditi dan irasionalitinya dan padankannya dengan gagasan simbol dan Chiffer (sifr atau kekosongan) yang diketengahkan oleh Karl Jaspers dengan manusia yang ditonjolkan.oleh Hossein Nasr sebagai harus mempunyai Visi Keilahian dan manusia yang real mengikut pandangan al-ghazaji laltu manusia indriawi, manusia aqaliah dan manusia rohaniah., Atau pun lebih menarik lagi kalau semua gagasan ini kita meragukannya pula dengan sikap Jose 0 rtega Y G asset tentang Persona atau keakuannya dan menyimpulkannya dengan pandangan manusia Homo-religiousnya Mirce Eliade. Segala ini, termasuk yang ban yak lagi, adalah bahan-bahan renungan kita sebagai penyair untuk kita berada dalam proses pembinaan kedirian kita sendiri. Kedirian itu amat diperlukan kerana ia adalah dasar dan tonggak bagi kita berkreatif. Tanpa ked irian yang sah IOta 15 pasti berada dalam kesesatan. Dan kita juga akan membawa orang lain menuju kesesatan itu. Dan iniiah yang diperingatkan oleh Allah kepada kita. 16 Rujukan 1 Shykh Fadhlalla Haeri, The Sufi Way to SelfUnfeldment, Zahrah Publication, Great Britain, 1987, h.3. 2 Ibn Qutaiba, 'Uyum al-akhbar, Cairo, 1984, Vol. 11, h AI-Quran: 26: Abdul Qahir al-jurjan ~ Asrar al Balagha, h.50 5 Ibn Khaldun, Mukaddimah. 6 Al-Sayuti, Muzhir, Vol. 11, h.292. Dipetik oleh Vicente Cantario, Arabic Poetics In the Golden Age, Leiden, EJ. Brill, Lihat 'Conversation between Cleanth Brooks-Willei Morris dengan Humanities' dalam Humanities, September-Oktober Ibn Rashiq dalam kitabnya al Umda, dipetik oleh Vicente Cantario, Arabic Poetics in the Golden Age, Leiden, EJ. Brill, Justus Buchler, The M ain of Light - On the Concept of Poetry, OUP, London, 1974, h K.G: Saiyidain, Iqbal's Educational Philosophy, Arafat Publication, Lahore, Dipetik oleh Djohan Effendi dalam Adam, Khudi dan Insan Kamil: Pandangan Iqbal Tentang Manusia terkumpul dalam Dawam Rahardjo, Insan Kamil Konsepsi Manusia M enurut Islam, P.T. Grafiti, Jakarta, 19876, h Ibid, h Ibid, h Ibid, h RA. Nicholson, pengantar buku The S ecrets of the Self, Farhan Publishers. Lahore, H. XXV 15 Djohan Effendi, Ibid. h Al-Quran: 26:

18 ~.. "., : UNTUK men<!;eani aneka kerenah anak tunggal iu):iat sendiri memang menuntut ke~b~ran. Kalau tewas ",,< -:-:::.;::-:-:-, membendung :',S)iliar ertinya sengaja >:> ~, Ii <;;::;:::::;:;::::inengundang ril~salah yang pastinya :'~~>;";c/",- : <»~<:) ~~~n memben~1kan kepala. Dan kalau ;/ :'>~ :::::;:;:;:<::::::::<:libiarkan b~galnya berlarutaji, ::~:~ :~:~ :::!i~i!:;i:!ji,!i;ii'~!:!:~~~:~~~~~~;~:~:h7~;mt.~~\.," '<'".. ~ ~ ~ ':':-: :-:<':':-:-:,: dafa:rig Jll.erly~fa:ng "'paling " tidalcdeta:k!;~!i1i~~)1!1 1;.I~i~lllfl~~: ' ':. :. ::::::::: ~';->"\$ ~g~lii:::'k~miih~~ica:r:if; sejak dia di 't;,<\~:.. :... :.~~~~~~~~ : : )~~agai >pengurus syarikat ~':': ':,: -t":.:":-:-l:ii~a<ily:~j]i~)(eluarga itu dituruti sahaja.\\;c\~;~~~;;[~ p!ti;';:;:ka~:n:'~~ ':: ': ::::::~':::":'::,:':': ',':' kelak~<r~k,:,ap~lah wang syankat ber-.h\\)\c;{.)(. ~~~:;:1~'.t~!~:~~~~:;:,:,~:::'::: ':':'::':::":::':'::'::':':"\:' nya. Taklisilb1ilh karpetltali wama biru,',>,':),:,: ',' '' "" ':'., 0- lembut yang hampir menenggelami,... buku lali itu sudah terhampar rapi dari ", J~I< ~dinding ke dindingi>dik pejabatnya itu. Apa sai~nya kalau pintu bilik tugasnya g~n~.!-n pintu kayu nyatuh berukii a~tjatfli bereat varnis kilat yang menyilaukan mata. Dan di dada pintu itulah terpampang jelas papantanda plastik berhuruf kasar! Pengurus: Arif Haji Deris! Meja tulis Arif yang berbentuk buah pinggang itu tentunya tidak cocok lagi b,~igilti9,i.pgan dengan kerusi eksekutif 1~{yiii1g sudah tampak kusamnya itu. ': S~~~ga.j:'gantinya, sebuah kerusi empuk, : fe#~ti ' mutakhir yang lebih gah, dibeli <kan Jua. Kerusi eksekutif wama merah bata, terdepang angkuh mendampingi meja tulisnya. U ntuk keselesaan berbincang dengan ternan-ternan perniagaan dan tetamutetamu istirnewa, Arif bu~t pe~ngai lagi. Satu set sofa mewah sudah diatur kemas di sudut bilik tugasnya. Di meja cermin sofa itulah terletak sejambak bunga segar yang silih berganti setiap pagi. Bunga segar pula tersusun daiam sebuah bekas kaca leper berbentuk hati. Tugas meletakkan bunga itu dilakukan oleh Liza, kerani akaun, gadis ayu yang 16

19 menggiurkan itu. Liza jugalah yang melanggannya daripada Sweet Florist. "Arif, Arif. Anak ayah bertuah! Cuba renungi bilik tugas ayah di sebelah bilikmu yang jarang-jarang kau masuki itu. Bilik yang tak pemah diubahsuai malah tak terlintas di hati ayah untuk mengubahsuainya sejak bangunan ini bertukar mitik menjadi hak keluarga kita. Renungilah dengan mata hati. Di bilik ayah ini tiada deru dan getaran alat pendingin hawa. Yang ada hanya sebuah kipas siting yang berkeriut dan berlenggang-ienggang putaranya. Meski sudah lama dan tak pemah berganti, namun ia masih berfungsi menghembuskan angin segar ke tubuh ayah yang kadangkadang membuatkan ayah terleka keseronokan. Cuba tenung pula meja dan kerusi kayu ayah yang sudah tanggal cat itu. Agaknya sudah bejjuta-juta ringgit nilai cek yang telah ayah tandatangani di atas meja yang masih kukuh ini. Tandatangan tulisanjawi yang huruf"dalnya" agak temganga dan bersiku tajam sedangkan huruf "ranya" agak kontot rhacam sudu tembikar patah tangkai. Tandatangan unik yang amat dikenali oleh juruwang bank tempat kita berurusan. Arif, Arif... Di bilik tugas ayah ini tak ada apa hiasan yang menarik perhatian. Yang ada hanya peti kebal antik yang masih tertonggok di sudut bilik. Di dalam peti kebal itulah tersimpan dokumendokumen penting yang suatu hari nanti akan ayah serahkan kepada kau. Se\ain dokumen-dokumen penting, peti kebal itu juga ayah gunakan untuk menyimpan cek syarikat, buku akaun ayah sendiri, dan wang buat belanja mengejut. Dawai penyidai kain di be\akang meja ayah ini masih terentang terik dan kejap yang tak pemah kendur. Pada penyidai dawai yang masih tegang itulah tempat ayah mtmyidaikan sejadah usang yangamat ayah sayangi. Sejadah yang sentiasa ayah bawa bersama berulanga\ik ke rumah dan ke pejabat untuk memudahkan ayah bersolat Zohor dan Asar di pejabat. Meskipun sejadah ini sudah usang dan berumur lebih tua daripada umurmu, tetapi ayah tak berhajat untuk menggantikannya dengan sejadah baru. Biarlah pada bahagian kepalanya kian menipis hampir tembuk oleh sentuhan sujud ayah! Anak muda julung berkeris macam Arif memang gemarkan sesuatu yang indah-indah dan mewah-mewah..derni untuk survival syarikat binaan kita apa sahaja kehendakmu yang tidak keterlaluan akan ayah tunaikan. Lakukanlah apa yang wajar asa1kan prinsip dan etika niaga ayah yang ayah pertabankan selama ini tidak kau cabul~" bisik bati kecil Haji Deris sambil membendung sabamya sejak tadi lagi. Namun dalam mengbadapi senbu satu macam kerenah Arif itu ada bikmah di sebaliknya. Sesuatu yang tak diduga yang cukup melegakan Haji Deris. Sejak Arif ditugaskan sebagai pengurus syarikatnya terasa sekali bahawa segala urusan pejabat bertambah kemas dan Ian car. Sistem fail teratur begitu rapi. Hubungan dengan pihak-pihak tertentu untuk memenangi tender-tender kontrak bejjalan dengan bail<. Bahkan tahap disiplin di kalangan beberapa kerat kakitangan pejabat itu temyata meningkat. KeJjasama antara Arif dengan klikitangan bawahan kian erat dan mesra tanpa tercetusnya kecoh yang tal< menyenangkan. Pagi itu Haji D eris tiba di pejabat agak lewat daripada biasanya. SetIbanya dia di pejabat, seperti selalunya pintu bilik Arif tertutup rapat. Tanpa ragu-ragu tombol pintu Arif diputar. Haji Deris menjengah ke dalam. Ada dua orang tetamu duduk di sofa sambil menghadapi Arif yang sedang rancak bersembang. Tentunya mereka sedang berbincang soal perniagaan, fikir Haji Deris yang terus melangkah masuk ke bi1iknya. Seperti biasa, sebelum duduk, Haji Deris akan mengeluarkan sejadah kesayangannya dari dalam beg bimbit yang sentiasa dibawanya berulang-alik ke pejabat itu. Lipatan sejadah diorak dan dikira-kirai dahulu sebelum ia disidaikan pada dawai di belakang kerusinya. Kemudian barulah dia duduk menunggu deringan telefon atau kalau-kalau ada cek syarikat yang perlu ditandatangani. Telefon yang ditunggunya tak kunjung berdering. Pinggang juga terasa kebas kalau duduk lama-lama. Tiba-tiba Haji Deris bingkas bangun daripada kerusi Ialu menggeliat untuk meluruskan urat-sarar. Tulang belikat dan segala sendi berkeretap-keratup. Lega! Perlahan-Iahan Haji D eris melangkah ke pintu dan daun pintu dikuak secukup lolos kepala untuk memudahkannya menjengah-jengah ke ruang luar. Dan sekajigus pandangannya tersorot ke meja Liza. T emyata Liza sedang tekun menjalankan tugas. Kemudian jengahanya dialih ke kiri dan pandangannya segera binggap ke meja iiafiz, penyejia projek yang juga 17 bertanggungjawab menjaga jenterajentera berat dan ringan rnilik syarikat. Kerana kemahirannya yang luarbiasa tentang jentera, HafIZ juga menguruskan segala pembelian a1at ganti. Temyata meja HafIZ kosong. Kebelakangan ini HafIZ yang cekap dan dedikasi itu jarang-jarang berada di pejabat. "Pastinya HafIZ sedang sibuk mengawasi projek binaan di Teluk Bambangan yang dijangka siap menurut jadual itu," ftkir Haji Deris sebe\um dia melangkah kembali ke mejanya. Belum pun punggungnya mencecah kerusi tiba-tiba pintu bi1iknya terkuak dan Arif tersembul di muka pintu. T entunya Arif datang nak kecek duit lagi. Masih tidak cukupkah dengan kehebatan bi1ik tugasnya itu? Dernikian andaian yang segera menerpa ke dalam kotak kepala Haji DAris. Arif yang sudah pun sedia duduk berdepanan dengannya itu ditenungnya tajam-tajam. "Ya, apa lagi yang tak cukup, Arif?" "Segala-galanya dah cukup, ayah. Sebenamya ada perkara mustahak yang nak saya rundingkan dengan ayah." ''Nak runding pasal apa, mustahak sangat ke? Katakanlah." "Err, nak runding tentang projek Sungai tiram tu, ayah. Tadi saya dah berbual panjang lebar dengan kawankawan saya tentang projek Sungai Tiram tu." "Apa kata mereka?" "U ntuk mendapatkan tender projek tu, ayah. Kita terpaksa bersaing hebat, mendapatkan tender projek tu, ayah. Saingan agak sengit, nampaknya harapan kita mendapatkan tender projek tu, terlalu tipis." Ujar Arif yang terus menyentuh ke soal pokok. Tiba-tiba tunduk seolah-olah tak sanggup mengangkat muka kerana renungan si ayah yang semakin tajam.

20 "Setahu ayah tender bagi projek Sungai Tiram tu belurn pun dimesyuaratkan lagi. Biarlah saingannya hebat dan sengit. Kalau Allah dah tentukan projek tu rezeki kita, takkan ke mana perginya Tunggu sajalah dengan sabar." Sanggah si ayah yang. cukup selamba. Arif tunduk. Si ayah yang kaya dengan asam garam hidup mudah benar membaca riak dan jalur pada raut wajah si anak yang sedang kepayahan untuk meluahkan sesuatu. ''Err, begini ayah. Saya dah usahakan orang perantaraan untuk menguruskan supaya tender projek Sungai Tiram itu jatuh ke dalam tangan kita" "Bagaimana caranya?" "Memberi sogokan pada orangorang tertentu." "Arill Sedarkah apa yang kau katakan itu. Kaurnahu menyogok orangorang atasan tu dengan wang? Dan kaurnahu libatkan syarikat kita ni dengan rasuah?" Sergah Haji Deris yang tiba-tiba melenting menampar meja Arif tergamam. Kedua-dua biji mata si ayah bun tang merenung si anak yang tiba-tiba moyok macam ayam kena sampar. "Ayah tak izinkan kau mencemari syarikat kita ill, Rif. Pemberi dan penerirna rasuah sama-sama dikutuk dan sarna pula saham dosanya Apakah perniagaan cara ini yang kautuntut di universiti dulu, Arifl" Bentak Haji Deris lagi. Arif terus membisu sekadar untuk menguji reaksi si ayah yang pada hematnya jahil dan bl.lta ten tang dunia perniagaan yang kian canggih dan mencabar itu. "Arif, dah hampir 40 tahun ayahjadi kontraktor. Petua yang ayah pertahankan dan menjadi pegangan ayah curna satu. Ikhlas, tak memusuhi sesiapa, berusaha seupayanya, dan bertahajud untuk memohon pertolongan Allah." Si ayah bertarbiah lagi bersama luapan amarahnya yang mula mengendur. Arif terus terkucam-kucam menyepi. Pada kesempatan itu si ayah sudah bersedia untuk meluahkan segala prinsip dan amalan yang telah menanjakkan dirinya sebagai seorang kontraktor yang berwibawa dan disegani oleh rakan-rakan seniaga "Ingat Arif. Kalau dah kaya-raya, serta kekayaan itu rniiik Allah, tandanya tidak bersyukur. Lupa berzakat dan bersedekah, orang seperti itu kalau sesekali menghulurkan derma untuk membina masjid, rnisalnya, akan melenting kalau nama dan jumlah dermanya tidak ter- pampang di dada akhbar. Ayah harap kau tidak jadi manusia seperti itu." Si ayah mengakhiri khutbahnya Ialu mengerling si anak yang terus tunduk terlentok. Sengih dan sinar mata si anak dibacanya lagi. Falsafah pendidikan sekularnya masih enggan untuk menerirna apa yang telah kukatakan, demikian menurut firasat si ayah yang tertunggu-tunggu akan reaksi dan hujah si anak. "Petua perniagaan ayah tu curna keyakinan ayah sendiri. Ia sebenarnya lebih merupakan suatu fenomena tanpa landasan teori yang mampat dan kukuh. Padahal dunia perniagaan kini bertambah canggih dan mencabar, yang memaksa kita sama ada mahu atau tidak menejjuni arus kecanggihan itu." Tibatiba Arif berhujah macam profesor di bilik kuliah. Haji Deris terlqpong. Otak tuanya terasa macam berpilin-pilin untuk menafsirkan buah butir bicara Arif dengan istiiah-istiiah yang jarang-jarang didengarinya itu. N yaris-nyaris lagi bahang amarahnya mernijar kembali. M ujurlah luapannya terbendung sebab dia teragak-agak akan jawapan Arif yang padanya masih samar-samar itu. Namun Haji Deris berasa puas. Puas kerana sempat meluahkan segala prinsip dan petua niaganya yang tak pernah dicabulinya selama ini. Apakah jawapan Arif tadi suatu penolakan bulat-bulat? Kalau pun dia tak mahu menerirna, tak apalah. Anak muda sepertinya kadang-kadang mata sahaja yang celik sedangkan mata hatinya masih terkatup rapat.walaupun merniiiki sebeban ijazah. Esok atau lusa bila hijab yang menabiri mata hatinya terkuak sekaligus kebenaran di seba\ik petuaku itu akan terserlah dan kemungkaran akan tertolak. Dan segala petua yang telah kugariskan kepadanya itu akan diwarisinya, fikir Haji Deris yakm. "Arif, seingat ayah belum ada sesiapa. pun yang teraniaya sejak ayah digelar kontraktor kecil sehinggalah menjadi kontraktor bejjuta ringgit ini. Semua pihak yang ayah langgani beroleh ganjaran yang setirnpal." Ujar si ayah yang tiba-tiba beralih tajuk. Apa yang terujar itu bukan direka-reka tetapi suatu kenyataan meski macam masuk bakul angkat sendiri bunyinya. "Fikirkanlah kata-kata ayah tu, Rif. Sekarang balikiah ke bilikmu." Tanpa berkata sepatah pun Arifbangun lalu melangkah pergi meninggalkan 18 ayahnya yang duduk tercatuk seorang diri. Haji Deris mengeluh kecii JaIu tergeleng-geleng sendirian. Selalunya, bila duduk-duduk menyendiri seperti ini, semacam ada ngiangan suara-suara halus menerjahi deria dengarnya Suara-suara yang seojaholah menyapa akan hakikat hidupnya kini Lalu sebuah keinsafan yang amat. mendalam datang lagi mengepungi diri. Haji Deris memang akur setulus hati bahawa dirinya kini kianjauh menapak ke hujung titian usia Haji Deris bersandar santai di kerusinya bersama keinsafan itu sambil mendongak. Pandangannya terjurus tepat pada kipas angin di siling biliknya yang berputar teroleng-oleng macam cupak hanyut itu. Lalu dia leka berjurus-jurus bersama rentak keriut kipas yang sudah akrab benar menusuki gegendang t~ linganya Leka dan khayalnya tambah mengasyikkan. Satu demi satu wajah-wajah ternan sebayanya yang telah kembali ke alam baka muncul ke daiam dirinya. S~ macam terdengar olehnya bisikan ternan-ternan arwah itu. Suara-suara itu semacam ingin menyedarkannya yang perniagaan itu masih sibuk dengan duma. "Aku memang sedar orang tua sepertiku tak sepatutnya lagi sibuk menguruskan perniagaan. Tunggulah, segala urusan syarikat ini akan kuserahkan bulat-bulat kepada Arif anak tunggalku itu." Bisik Haji Deris seolah-olah menangkis suara-suara sindiran itu. Dia kemudiannya khusyuk sejenak sambil memanjatkan seungkap doa pendek melalui bisikan seperti selalunya. "Hendaknya kau kekalkanlah syarikatku ini, ya Allah, macam syarikat binaan Edward Wong yang terus kekal dan maju hingga ke anak cucu itu. Dan berilah petunjuk kepada Arif supaya dia menerirna petua bertunjangkan irnan yang telah kuturunkan kepadanya itu. Moga-moga segala petua itu akan teradun mantap bersama ilmu yang dituntutnya bertahun-tallun di universiti itu." Sebaik sahaja selesai memanjatkan doa tiba-tiba Haji Deris dikepungi lintasan yang amat mengerikan. Lintasan yang benar-benar berlaku ke atas syarikat binaan Haji Din yang suatu ketika dahulu menanjak naik tiba-tiba jatub menjunam disebabkan oleh kerenah anak kandungnya sendiri. Akhirnya, Haji Din diisytiharkan muftis lalu menderita oleh tekanan jiwa yang agak parah. Dalam keadaannya separah itu,

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA Selamat datang. Terima kasih kerana memuat turun Nota Penceramah bagi Kursus Pusat Penyembahan. Untuk sesi pertama ini, kami telah menggariskan struktur dan perkara penting

More information

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia Pendahuluan Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020

PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 PENDIDIKAN BUKAN FORMAL (PBF) DI MALAYSIA: CABARAN DAN HALA TUJU WAWASAN 2020 Mohd. Azhar Abd. Hamid Muhammed Fauzi Othman Zainudin Hassan Othman A. Kassim Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Financial Freedom Mohd Nazri Ab Rahim 011-35396115 IDP : 588266 kerjadarirumahla.blogspot.com ISI KANDUNGAN TAJUK M/S E-MAIL #1 (Salam pengenalan) 2 E-MAIL #2

More information

PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN MODAL INSAN MENURUT IBN KHALDUN

PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN MODAL INSAN MENURUT IBN KHALDUN Perubahan Sosial dan Impaknya Terhadap Pembentukan Modal Insan Menurut Ibn Khaldun JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Bil. 1 (2009) 45-76 INSTITUTE

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS)

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS) Journal of Business and Social Development Volume 3 Number 1, March 2015: 66-75 ISSN: 2289-2915 Penerbit UMT PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian Cara memanfaatkan brosur ini: Brosur ini akan membantu anda menikmati pembelajaran FirmanTuhan, Bible. Ayat rujukanpada hujung setiap perenggan membantu

More information

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan

Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan 14 bab Pendidikan Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 517 Bab 14: Transformasi Bidang Pendidikan sebagai Engin Pembangunan Pada tahun 2009, Kerajaan telah memperkenalkan agenda NKRA Pendidikan

More information

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam RAJA ROSLAN BIN RAJA ABD. RAHMAN INSTITUT PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN KEUSAHAWANAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA AZIZI YAHAYA

More information

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam DP. Jilid 7, Bil. 1/2007 Pendidikan Sains Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam Hazura Abu Bakar Sharifah Norhaidah Syed Idros snsi@usm.my Pengenalan Pemeliharaan alam tabii merupakan

More information

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK. Perdana Menteri, Malaysia PRAKATA Pelbagai inisiatif telah diambil Kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Selain tumpuan mengukuhkan sektor ekonomi negara, Kerajaan turut menitik

More information

SEJARAH AWAL PULAU PINANG

SEJARAH AWAL PULAU PINANG SEJARAH AWAL PULAU PINANG SEJARAH AWAL PULAU Noriah Mohamed Muhammad Haji Salleh Mahani Musa Mokhtar Saidin Ahmad Jelani Halimi Mohd lsa Othman Sohaimi Abd. Aziz Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan Universiti

More information

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu?

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu? Sewaktu kecil, saya sering diajar menggunakan bahasa yang berbeza dengan kehendak hati sebenarnya. Keadaan ini sangat ketara apabila saya ke rumah nenek di sebelah abah yang sangat menjaga etika sopan

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Akademika 81(3) 2011: 103-115 Nota Penyelidikan/Research Note Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Knowledge, Attitude and Practices of Malaysian Society regarding

More information

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur

Bab 1. 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Bab 1 1Malaysia: Mencarta PeMBangunan Ke arah negara BerPendaPatan tinggi Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Akademika 79 (Mei-Ogos) 2010: 73-86 73 Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak Exploring Justice, Culture and Football Referees Communication

More information