AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù"

Transcription

1 AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù

2 Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA Y EY YN π TOY MA HMATO KATA TH Y PAºH Y EY YNH TOY Y OEP OY à POEKTY øtike EP A IE ÓÙÈÁfiÓË ªappleÚ ÙÛfiÏË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÁÁÂÏÈÎ È Ì ÓÙ Ô, Ù. ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ ÃÚÈÛÙ Ó ÁÈ ÎÏ, ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ Ï ÓË ªappleÈÓÙ Î, ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ ÚÈÛ ÁÂÓË È ÓÓ ÚË, Îapple È Â ÙÈÎfi Ó Ú ÙÛ Ô ÓË, ÎÈÙÛÔÁÚ ÊÔ - EÈÎÔÓÔÁÚ ÊÔ ÚÁ Ú appleôûùôï Ô, ºÈÏfiÏÔÁÔ πˆû Ê. ÃÚ ÛÔ fiô, Ú ÚÔ Â.ı. ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ ÙÚÔ ªappleÂÚÂÚ, Ì Ô ÏÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ ÕÓÓ ÈÁ ÓÔ, EÎapple È Â ÙÈÎfi π ƒ ªª ACCESS Ú ÊÈÎ T Ó A.E. ã... / ππ / Ó ÚÁÂÈ / ÙËÁÔÚ Ú ÍÂˆÓ : «Ó ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÛappleÔ ÒÓ Î È Û ÁÁÚ Ê Ó ˆÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ apple Î ÙˆÓ» π ø π π π À ËÌ ÙÚÈÔ. µï Ô ÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ... Úfi ÚÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ Ú ÍË Ì ٠ÙÏÔ: «ÁÁÚ Ê Ó ˆÓ È Ï ˆÓ Î È apple Ú ÁˆÁ appleôûùëúèîùèîô ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ ÏÈÎÔ Ì ÛË ÙÔ Î È Ù ÁÈ ÙÔ ËÌÔÙÈÎfi Î È ÙÔ NËappleÈ ÁˆÁ Ի appleèûùëìôóèîfi Àapple ı ÓÔ ŒÚÁÔ ÂÒÚÁÈÔ apple Ì Ô ÏÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ Ó appleïëúˆù appleèûùëìôóèîfi Àapple ı ÓÔ ŒÚÁÔ ÂÒÚÁÈÔ ÈÎÔÓfiÌÔ Ì Ô ÏÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ ŒÚÁÔ Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÔ ÌÂÓÔ 75% applefi ÙÔ Úˆapple Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È 25% applefi ÂıÓÈÎÔ applefiúô.

3 À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À AÓÙÈÁfiÓË MappleÚ ÙÛfiÏË ÁÁÂÏÈÎ È Ì ÓÙ Ô ANA OXO Y PAºH : AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA

4 Contents LESSON SKILLS LANGUAGE Functions Unit 1: BACK TO SCHOOL pp A new student in class Reading: My new school Describing buildings/rooms Speaking: What s my school like? Measuring quantity in numbers pp Listening: Which one is my classroom? Writing: Fill in the survey 2. My timetable Reading: Andrew s timetable Asking and answering Speaking: Find the differences about timetables pp Listening: What s the day today? Writing: My timetable 3. This is my school My project: Interview your teachers and talk about Finding information about your school! your school and making pp a poster about it Unit 2: WHAT S YOUR FAVOURITE HOBBY OR SPORT? pp My favourite sport Reading: Basketball or football? Talking about my favourite sport pp Speaking: Guess the sport Listening: Which is his/her favourite sport? Writing: Which sports do you like? 2. Have you got a hobby? Reading: My pen friend, Olina Talking about my favourite hobby Speaking: What do you think about this hobby? and my friend's hobby pp Listening: He/she likes... Writing: My friend likes but he/she doesn't like The Olympic Games My project: Find out about Olympic sports Finding information about Olympic sports pp Compare Olympic Sports between the past and now /famous athletes Unit 3: THIS IS WHERE I LIVE 1. My country pp Reading: Tell me about your country, Andrew Asking and answering about nationality Speaking: Which is this country? Finding and determining position pp Listening: My penfriend is.. of buildings on a map Writing: He's/She's from He's/she's 2. My city Reading: Oxford, England - Athens, Greece Describing my village/town/city Speaking: Is there a supermarket next to the cinema? Asking and answering about facilities pp Listening: Greta lives in... in a city Writing: In my area, there is. 3. Let's talk about Greece My project: Find out about a place in Greece Finding information about places in Greece pp Unit 4: TIME pp Happy Birthday! Reading: Party invitation Telling the time Speaking: When's your birthday? Talking about your birthday pp Listening: What's the time? and about your favourite season Writing: My birthday is in What's the weather like? Reading: What a great party! Asking about the weather Speaking: Finish the phrase Describing the weather pp Listening: Sophia's holiday habits Talking about activities typical Writing: My holiday habits of months/seasons 3. Weather around the world My project: Find out about the weather Describing the weather in other parts of Greece and about climate and food, Expressing feelings about seasons pp jobs and houses Write your poem about your favourite season Unit 5: HABITS AND CUSTOMS pp It's only a dream! Reading: I have a dream Describing daily routines Speaking: Maria never... pp Listening: Sophia's real life Writing: My habits 2. British customs Reading: Christmas and Halloween! Describing customs in the UK Speaking: Guess the word and other countries pp Listening: Bonfire Night Writing: Christmas in Greece 3. Finding out about habits My project: Find out about customs in Greece Describing customs in Greece and customs pp and other countries and other countries on Christmas, Halloween, Easter and other national holidays 4

5 LANGUAGE Structures/Lexis STRATEGIES/RELATED SUBJECTS There is/there are Numbers School/classroom vocabulary Focus on Vocabulary Language, Art, Maths, Music, School Life Have got for possession School subjects Days of the week There is/there are, Numbers Have got for possession, There is/there are, Numbers School/classroom vocabulary I like - I don't like... Vocabulary for sports Focus on Reading Language, Art, P.E., Olympic Sports Studies, Music, History He/she likes... He/she doesn't like... Vocabulary for hobbies Vocabulary for Olympic sports Countries and Nationalities I'm from.. Where are you from? Focus on Listening Language, Environmental Studies, Art, School Life, History, Music Is there..?/are there? There is./there are.. Prepositions and prepositional phrases of place (next to, between, on the corner of..) /Facilities in a city There is/there are Prepositions and prepositional phrases of place It s o clockfocus on Speaking It s half past.. Language, Music, Environmental Studies, History It s (a) quarter to/past My birthday is in., Weather words/expressions Present simple for seasonal activities Weather words/expressions Present simple for seasonal activities Present simple for daily routines Adverbs of frequency Focus on Writing Language, Art, Maths, Music, School Life, Environmental Studies Present Simple to describe customs Adverbs of frequency Vocabulary for Christmas, Halloween Present Simple to describe customs Adverbs of frequency 5

6 Contents LESSON SKILLS LANGUAGE Functions Unit 6: ANIMALS pp My pet Reading: A poem: My dog, Archie Describing animals and talking about their life Speaking: Guess the animal pp Listening: I want a. Writing: My favourite animal: a riddle 2. A visit to the Sea Turtle Reading: Learn about the caretta caretta sea turtle Giving factual information about Rescue Centre Speaking: Which animal is it? endangered animals pp Listening: Let's find out about the monachus monachus seal Writing: The carreta caretta sea turtle: some facts 3. Animals in danger My project: Find out about endangered animals Describing endangered animals and giving pp in Greece or in other parts of the world factual information about them Unit 7: WHAT ARE YOU DOING? 1. Helping around the house pp Reading: Helping in the kitchen Asking and answering about on-going actions pp Speaking: What am I doing? Listening: Jobs in the house Writing: Remember and write 2. What do you do? Reading: My father's and my mother's jobs Giving factual information about professions pp Speaking: Places and things Listening: What are they doing? Writing: Neil White and my friend's father/mother 3. Tell me about your job My project: Interview a professional in your area Asking and answering in search of pp Write about an old or endangered job factual information Unit 8: AROUND THE CITY 1. At the park pp Reading: A school outing at the parktalking about rules and regulations Speaking: School rules Giving/Following orders or instructions pp Listening: Can you write a secret message? Giving permission Writing: School rules 2. A traffic warden visits Reading: Do you know this traffic sign? or instructions Giving/Following orders our school Speaking: My rules Giving permission pp Listening: Find the correct road sign Talking about obligation Writing: My rules 3. Walking in the street My project: Draw large road signs and find out what Talking about rules and regulations pp they mean/write road safety advice for pedestrians Giving permission, Talking about obligation Unit 9: THE SCHOOL PARTY 1. At the supermarket pp Reading: At the supermarket Talking about quantity Speaking: What shall we buy for the party? Shopping pp Listening: Eating healthy Writing: My healthy menu 2. Let's make some sandwiches Reading: Don't fight! Talking about quantity Speaking: Salty or sweet? Giving cooking instructions pp Listening: Let's make some pancakes Writing: Let s make a Spanish omelette 3. Recipes from around the world My project:find a recipe from Greece or another Talking about quantity pp country Giving cooking instructions Unit 10: ENJOY YOUR HOLIDAYS! 1. Our yearbook pp Reading: Our yearbook entries Giving information about oneself pp Writing/Speaking: Talk about yourself and one s family Asking questions to find out personal information 2. "Dairy the fairy" Listening: Listen and guess Listening for gist Speaking: Guess the end of the story Guessing and developing the ending of a story pp Guessing from context 3. Your yearbook My project: Make a yearbook. Interview your Using descriptive and personal information classmates and write about them. to write about somebody pp Use photos and make a booklet. Appendix I Appendix II Appendix III Appendix IV Appendix V pp pp pp pp p. 166 Work at your own pace- Ô Ï  ÛÙÔ ÈÎÔ ÛÔ Ú ıìô My grammar corner ÁˆÓÈ ÙË ÁÚ ÌÌ ÙÈÎ Glossary Ô ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÌÔ Maps Acknowledgements 6

7 LANGUAGE Structures/Lexis STRATEGIES/RELATED SUBJECTS Present simple for statement of fact Have got for description Animals Focus on Grammar Language, Environmental Studies, Music, History Present simple for statement of fact Have got for description Animals Present simple for statement of fact Have got for description Endangered animals Present Continuous to describe on-going actions Household chores Focus on Songs and Games Language, Environmental Studies, Music, History Present Simple for statement of fact Present Simple vs. Present Continuous Jobs Present Simple for statement of fact Imperative for orders Can/Can t for permission School rules Focus on Group Work Language, Art, Music, P.E., Road Safety Instruction Can/Can t for permission Must/mustn t for obligation Road signs. Traffic regulations Imperative for orders, Must/mustn t for obligation Can/Can t for permission, Road signs, Traffic regulations Countable and uncountable nouns Some a/an Food vocabulary Focus on Revising Language, Music, Maths, Environmental Studies, History, Health Instruction Countable and uncountable nouns Some a/an Imperative for cooking instructions Countable and uncountable nouns Some a/an, Imperative for cooking instructions Wh- questions, I ve got /I haven t got, I can.../i can t, I like /I don t like, Habits, Pets, Sports, Food, Family What I like best about learning English Language, Environmental Studies, Music, History, Art Present Simple for narration Wh- questions, He/she likes/doesn t like... He/she has got/hasn t got, He/she can/can t Habits, Pets, Sports, Food, Family 7

8 Á appleëù Ì apple È È, Ïapple Ô Ì fiùè ÙÔ È Ï Ô appleô ÎÚ Ù Ù ÛÙ ÚÈ Û ı Û ÔËı ÛÂÈ Ó ÌÈÏ ÛÂÙÂ Î È Ó ÁÚ ÂÙ ÛÙ ÁÁÏÈÎ ÏÏ Î È Ó ÚıÂÙ Û Âapple Ê Ì ÙÔ appleôïèùèûìô ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Î È ÏÏˆÓ Ï ÒÓ Î È Ó Ó ÁÓˆÚ ÛÂÙ ÙÈ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ Î È ÙÈ È ÊÔÚ appleô Ô Ó Ì ÙÔ ÈÎfi Ì appleôïèùèûìfi. ÙÔ È Ï Ô Ùfi ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ٠ÁÁÏÈÎ ÁÈ Ó Û ÔÏËı Ù ÌÂ È ÊÔÚ ı Ì Ù ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ ÙÈ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÙÈ ÈÎ ÓfiÙËÙ appleô ÂÙ appleôîù ÛÂÈ Ì Û applefi ÏÏ Û ÔÏÈÎ Ì ı Ì Ù, fiappleˆ Ë ÏÒÛÛ, Ë πûùôú, Ù ª ıëì ÙÈÎ, Ë ªÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, Ë ÌÓ ÛÙÈÎ, Ë ªÔ ÛÈÎ Î È Ù ÏÏÈÙ ÓÈÎ. ÂÎÌÂÙ ÏϠ٠٠ÙÈ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÙÈ ÈÎ ÓfiÙËÙ Û Ù ÁÈ Ó ÊÙÈ ÍÂÙÂ Û È ÂÚÁ Û (projects), Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ Û ٠ÙÔÌÈÎ ÔÌ ÈÎ. appleâú ÛÂÙ  ÚÈÛÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù ÁÁÏÈÎ Û apple È Ó È, ÙÚ ÁÔ È Î È ÔÚfi. Ô È Ï Ô Û ÂÈ 10 ÎÂÊ Ï È Î È ÙÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ 3 Ì ı Ì Ù. Ù Ô appleúòù Ì ı Ì Ù Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô apple Ú Ô Ó appleâúèûù ÙÈÎ applefi ÙË ˆ ÌÈ ÔÌ Û ÌÌ ıëùòó ÛÙËÓ Ù ÍË ÂÓfi ÈÂıÓÔ Û ÔÏ Ô. Ô ÙÚ ÙÔ Ì ıëì Â Ó È Û ÈÔ ÂÚÁ Û Û ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı Ì ÙÔ ÎÂÊ Ï Ô. ÙÔ Ù ÏÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô ı ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÍÈÔÏÔÁ Ù ÙÈ ÂÙÂ Ì ıâè Î ÓÔÓÙ Ó ÙÂÛÙ, fiappleô ı ıìôïôáâ Ù ÂÛ ÔÈ ÈÔÈ ÙÔ Â ÙÔ Û. ÎfiÌ ı ÂÙ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Á Ú ÛÂÙ ÛÙ apple Ú ÚÙ Ì Ù ÁÈ Ó Ì ıâùâ appleâúèûûfiùâú ÁÈ ÙË ÁÚ ÌÌ ÙÈÎ, Ó ÁÚ ÂÙ ÙÔ ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô ÏÏ Î È Ó Î ÓÂÙ appleèô  ÎÔÏÔ ÙÔ È ÛÌ Û ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ ÙÈ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Ì ıëûë appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÂÍÒÊ ÏÏÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô.  fiì ÛÙÂ Ï ÔÏÈÎ ÃÚÔÓÈ Î È Ï ÚfiÔ Ô ÂÏapple ÔÓÙ fiùè Û appleúôûê ÚÔ ÌÂ Ó È Ï Ô appleô ı Û ÔËı ÛÂÈ Ó Ì ıâùâ ÁÁÏÈÎ ÏÏ Î Ú ˆ Ó Á apple ÛÂÙ ٠ÙË ÁÏÒÛÛ Î È ÙÔÓ appleôïèùèûìfi ÙË. OÈ Û ÁÁÚ Ê ÙÔ È Ï Ô And don t forget! In the English class try to speak in English and don t be afraid to make mistakes! Mistakes can help you learn! be smart! Look out and listen for key words! use your glossary or a dictionary! ask your teacher or your classmates for help and make your own study plan to organize your ideas and thoughts. try to read books or magazines in English and never stop trying! 8

9 Unit 1: Back to school Back to school Today we ve got History, English... International School of Athens Hello. I m Andrew and this is my new school. Come in and meet my new friends and my teachers In this unit you will learn to: Describe your school and your classroom Talk about your timetable and school subjects Use numbers from 20 to 99 When I find a word I don t know Strategy corner - Vocabulary I ask my teacher for the Greek word I go home and look it up in a dictionary/my glossary I try to guess its meaning I can still understand the text, so it s OK Yes No When I revise and try to learn new words. I study from a dictionary/my glossary I read the texts in my book again and try to remember what the words mean I put the words into groups, it helps me remember It helps me to match words to pictures It helps me to translate in Greek Yes No 9

10 BACK TO SCHOOL Lesson 1 : A new student in class 1 Warm up 5 Look around your classroom. What is there? Can you make a list? 2 Listen, read and find Andrew is a new student in the school. Listen, read and find out: How many students are there in his class? Hi! I m Andrew and I m a new student in the school. I m in D class. I m from Oxford, England. My mother is English and my father is Greek. My new school is very nice. It s big with large, sunny classrooms, a large playground, a basketball court, a computer room and a music room. There are 25 students in my class. My teacher s name is Mrs Stathaki. You ve got 1 minute to find the secret word. It s Andrew s surname. Write the word:...then, count the letters and write down your score:... 10

11 LESSON 1 A new student in class 3 New words! 10 = ten 20 = twenty 30 = thirty 40 = forty 50 = fifty 60 = sixty 70 = seventy 80 = eighty 90 = ninety 4 Listen and sing Ten, twenty, thirty, forty Ooh, I want to have a party Fifty, sixty, seventy, eighty With Andrew, Sophia, Nick and Betty And another ten is ninety Come, my friends, come to my party! Ten, twenty, thirty, forty Ooh, I want to have a party Fifty, sixty, seventy, eighty With Andrew, Sophia, Nick and Betty And another ten is ninety Come, my friends, come to my party! 11

12 BACK TO SCHOOL 5 Read and write This is part of a survey on the number of pupils in Andrew s school for the school newspaper. Can you help Andrew and his classmates fill in the blanks? In the total, write words, not numbers. Class µ Total Boys Girls In our school (1) around the world. There are 6 Let s play! Break my code (1).... are children from many different countries from Can you break this code? boys and girls, in total. In ãclass there are (4) children, (5) A B C D 2 E F G H 3 I J K L 4 M N O P 5 Q R S T 6 U V W X 7 Y Z (2).... boys and Every letter has got a number. Look: e.g. A is 11, N is 42, W is (3).... (6) girls Now make a short message in the secret code. Dictate it to your classmate sitting next to you. Tell him/her to write it on a piece of paper. Can he/she break your code?

13 LESSON 1 A new student in class 7 Listen and speak Andrew wants to meet some of his new friends at school but he doesn t know which their classrooms are. Listen to his friends talking about their classrooms. Can you help him find them? Write numbers in the boxes. Which of these classrooms do you like and why? Tell the class. a. b. c. 8 Speak and write Can you talk about your school now? What is there? Is there a playground, a basketball court, a music room, a computer room? How many classrooms are there? How many students are there in your class and how many teachers are there in the school? Write down your answers and use them to talk about your school to a pen friend (look at lesson 3 and see how you can find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA Remember! Affirmative Negative Interrogative Long form Short form Long form Short form Singular There is There s There is not There isn t Is there? Plural There are There re There are not There aren t Are there? 13

14 BACK TO SCHOOL Lesson 2: My timetable 1 5 Do you know the days of the week? What day is it today? What day is it tomorrow? What is your favourite day and why? On which days do you have English classes at school? Are they your favourite days, too? 2 Warm up Hello! It s me, Andrew, again! This is our timetable for this year. My favourite days are Tuesday and Wednesday. We ve got History and it s my favourite subject. I like it because we can learn about ancient Greece. What about you, Nick? Which is your favourite day? Have you got a favourite subject? Language Language Language Language Language Language Language Language Language Maths Name:... Andrew Marinellis Class:... D Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Maths History Maths Environmental Religious Studies Education Environmental Physical English Maths English Studies Education English Music History Physical Art Education Listen, read and find Andrew is talking to us about his school programme. Listen, read and find out: Why does Andrew like History? Well, my favourite day is Religious Environmental Environmental Art Music Education Studies Studies You ve got 1 minute to find the secret word. It s Nick s favourite day. Write the word:...then, count the letters and write down your score:... 14

15 LESSON 2 My timetable 3 New words! Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 4 Listen and sing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, too Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, too Five days for school and two days to play! Five days for school and two days to play! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, too 5 Listen and write Betty can t remember what day it is today. Look at the timetable, listen to the children talking and help her remember. 5 Well, Betty, today is... 15

3rd Grade of Junior High School STUDENT S BOOK

3rd Grade of Junior High School STUDENT S BOOK 3rd Grade of Junior High School STUDENT S BOOK À ƒ º Patrick Mc Gavigan ƒπδ - π Δ ª Ú Âapple ÚÁÈÒÙË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÙÂÚÁ ÊÔappleÔ ÏÔ - ªapple ÏÙÈÚ ÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÂÒÚÁÈÔ fiappleô ÏÔ, Îapple È Â

More information

1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK

1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK 1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK Προχωρημένοι À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ ÛÈÏÈÎ Ô, Îapple È Â ÙÈÎfi ÈÎ ÙÂÚ ÓË ÈÎÔÏ ÎË, Îapple È Â ÙÈÎfi Ï ÓË ªappleÈÓÙ Î, ÔÏÈÎ Ì

More information

1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK

1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK 1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK Αρχάριοι À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ ÛÈÏÈÎ Ô, Îapple È Â ÙÈÎfi ÈÎ ÙÂÚ ÓË ÈÎÔÏ ÎË, Îapple È Â ÙÈÎfi Âfi ˆÚÔ ÎÂÓ ÚË, ÔÏÈÎfi Ì Ô ÏÔ

More information

1st Grade of Junior High School WORKBOOK

1st Grade of Junior High School WORKBOOK 1st Grade of Junior High School WORKBOOK Προχωρημένοι À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ ÛÈÏÈÎ Ô, Îapple È Â ÙÈÎfi ÈÎ ÙÂÚ ÓË ÈÎÔÏ ÎË, Îapple È Â ÙÈÎfi Ï ÓË ªappleÈÓÙ Î, ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ ª

More information

1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK

1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK ARXARIOI student arxikes 26-11-08 14:05 ÂÏ i 1st Grade of Junior High School STUDENT S BOOK Αρχάριοι ARXARIOI student arxikes 26-11-08 14:05 ÂÏ ii À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ

More information

1st Grade of Junior High School WORKBOOK

1st Grade of Junior High School WORKBOOK prox work arxikes 26-11-08 15:45 ÂÏ 1 1st Grade of Junior High School WORKBOOK Προχωρημένοι prox work arxikes 26-11-08 15:45 ÂÏ 2 À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ ÛÈÏÈÎ Ô, Îapple È

More information

E Ã E I P I I O Ã P H T H BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES

E à E I P I I O à P H T H BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES E à E I P I I O à P H T H BEST III 56K PCI BEST MODEM SERIES 1. Eƒπ à ª À À π BEST II PCI MODEM H Û ÛÎÂ Û ÙÔ modem appleâúèï Ì ÓÂÈ : 1. Crypto Best III 56K PCI modem 2. ËÏÂʈÓÈÎfi Î ÏÒ ÈÔ RJ-11 3. ÔÁÈÛÌÈÎfi

More information

3rd Grade of Junior High School STUDENT S BOOK

3rd Grade of Junior High School STUDENT S BOOK 3rd Grade of Junior High School STUDENT S BOOK À ƒ º Patrick Mc Gavigan ƒπ - π ª Ú Âapple ÚÁÈÒÙË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÙÂÚÁ ÊÔappleÔ ÏÔ - ªapple ÏÙÈÚ ÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÂÒÚÁÈÔ fiappleô ÏÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi

More information

It s Kate s birthday today. Look at her hobbies and think of presents for her:

It s Kate s birthday today. Look at her hobbies and think of presents for her: LESSON 2 Have you got a hobby? 5 It s Kate s birthday today. Look at her hobbies and think of presents for her: 5 She likes listening to music. Let s give her... 5 She likes dancing. Let s give her...

More information

LESSON 1 Helping around the house

LESSON 1 Helping around the house LESSON 1 Helping around the house 6 Listen and write Andrew, his mum, his dad and his sister are doing some jobs around the house. Listen and find out which ones. Complete the sentences: 1. Mum is... 2.

More information

9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas

9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas EXPRESIÓN ORAL 9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas 1 SPEAKING SET 1 CANDIDATE A TASK 1 (MONOLOGUE): FILMS You are a Spanish student living in London and you meet a Polish friend for coffee. You

More information

Δ Δ Δ À 19Ô πø. ATHENS AT THE END OF THE 19th CENTURY

Δ Δ Δ À 19Ô πø. ATHENS AT THE END OF THE 19th CENTURY Δ Δ Δ À 19Ô πø ATHENS AT THE END OF THE 19th CENTURY ÓÙ apple ÓÔÚ ÌÈÎ applefi ÂÈ ÙË ı Ó Ï ÁÔ appleúèó applefi ÙËÓ Â ÛÔ Ô ÙÔ 20Ô ÈÒÓ. apple ÙÈ ÌËÏ fiúôê Î È ÙÚÈfiÚÔÊ, ÎÂÚ ÌÔÛÎÂapple appleôïèùâ appleïˆì

More information

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Englisch 5. Klasse

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Englisch 5. Klasse Seite 1 Turmzimmer 1: Numbers, Alphabet & Pronunciation 1. Alphabet 7. Rhyme Time (Hard) 2. Learning Words (E-D) 8. Hidden Words 3. Rhyming Numbers 9. Can You Calculate? ( /:) 4. Dictation (Easy) 10. Hangman

More information

Reading. Re d on Power up. Skill. Sum up. Spe k up 4 D. You use a digital camera.

Reading. Re d on Power up. Skill. Sum up. Spe k up 4 D. You use a digital camera. 03 We school Reading Re d on Power up 1 music 3 Match the school subjects with the photos. computer studies geography history maths science A B Read the article on page 27 about a school in Northern Ireland.

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about.

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about. UNIT 5 ON THE JOB IN THIS UNIT YOU learn language to talk about jobs, workplaces and schedules, and to tell the time read an article about different people s jobs learn to get someone s attention, for

More information

Cambridge ESOL Entry 1 Certificate in ESOL Skills for Life

Cambridge ESOL Entry 1 Certificate in ESOL Skills for Life Centre Number Candidate Number Candidate Name UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS English for Speakers of Other Languages Cambridge ESOL Entry 1 Certificate in ESOL Skills for Life [Reading] 0781

More information

ESCOLA BÁSICA D. DOMINGOS JARDO. 7.º ANO Coursebook: iteen 7 ANO LETIVO 2013/2014. 1st TERM Number of lessons: 39-42

ESCOLA BÁSICA D. DOMINGOS JARDO. 7.º ANO Coursebook: iteen 7 ANO LETIVO 2013/2014. 1st TERM Number of lessons: 39-42 7.º ANO Coursebook: iteen 7 ANO LETIVO 2013/2014 1 PRESENTATION DIAGNOSTIC TEST Students are expected to: Recall knowledge previously acquired. Widen their vocabulary range within the subtopics. Develop

More information

Unit 1: Greetings and Introductions. Level 2 ESL

Unit 1: Greetings and Introductions. Level 2 ESL Unit 1: Greetings and Introductions Level 2 ESL Revision 3.5 Instructor: Robert Ferrier ferrierr@durhamtech.edu 1 Please bring the following to every class: Your binder and all unit packages Pencil or

More information

openmind 1 Practice Online

openmind 1 Practice Online Macmillan Practice Online is the easy way to get all the benefits of online learning and with over 100 courses to choose from, covering all competence levels and ranging from business English to exam practice

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 5 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Choose the correct alternative

More information

Look at the pictures and write words for them. Use some or a/an:

Look at the pictures and write words for them. Use some or a/an: 5 1 Self-Assessment test Look at the pictures and write words for them. Use some or a/an: 1. 2. 3. 4. 5.... 1.... 2.... 3.... 4.... 5................ 6. 7. 8. 9.... 6.... 7.... 8.... 9............. 2 Match

More information

'New Inspiration 1' Practice Online

'New Inspiration 1' Practice Online 'New Inspiration 1' Practice Online This course accompanies 'New Inspiration 1'. It corresponds to CEFR level A1-A2. There are eight Units and four 'Self Assessment' units. Resources are grouped into eight

More information

Grades 5 & 6 (B1): choosing a Topic

Grades 5 & 6 (B1): choosing a Topic GESE language exam preparation Grades 5 & 6 (B1) - Lesson Plan 1 Grades 5 & 6 (B1): choosing a Topic Level: GESE Grades 5 & 6 (CEFR B1) Time: 3 x 45 minutes Aims: To understand which topics are suitable

More information

International ESOL English for Speakers of Other Languages Preliminary Level Sample Paper

International ESOL English for Speakers of Other Languages Preliminary Level Sample Paper International ESOL English for Speakers of Other Languages Preliminary Level Sample Paper This paper must be returned with the candidate s work, otherwise the entry will be void and no result will be issued.

More information

Ewa Ko odziejska Portfolio Builder

Ewa Ko odziejska Portfolio Builder Ewa Ko odziejska Portfolio Builder 1 This Portfolio is for you: to help you plan your work with English to keep a record of your work and progress to collect your language achievements to show it to your

More information

Straightforward Pre-intermediate Practice Online

Straightforward Pre-intermediate Practice Online Macmillan Practice Online is the easy way to get all the benefits of online learning and with over 100 courses to choose from, covering all competence levels and ranging from business English to exam practice

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Flyers Information for Candidates Information for candidates YLE Flyers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

SPANISH Kindergarten

SPANISH Kindergarten SPANISH Kindergarten Use Junior SYMTALK workbook Recognize 80+ Vocabulary words Recognize basic greetings and courtesies. Identify colors and numbers 1-10 Develop reading skills using pictures to identify

More information

Shopping: Week 1 of 2

Shopping: Week 1 of 2 The Minnesota Literacy Council created this curriculum with funding from the MN Department of Education. We invite you to adapt it for your own classrooms. Beginning Level (CASAS reading scores of 181-200)

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

Anno scolastico 2015/2016

Anno scolastico 2015/2016 Pag. 1/9 Anno scolastico 2015/2016 Docente : BARION ANNALISA Materia : INGLESE Classe : 1^ A Indirizzo : CLASSICO 1 Pag. 2/9 Argomenti (indicare anche eventuali percorsi di ripasso) Capitoli e/o pagine

More information

MONOLOGUE 13 : YOUR FAVOUTE RELATIVE

MONOLOGUE 13 : YOUR FAVOUTE RELATIVE SET 7 CANDIDATE A TASK 1 MONOLOGUE Please introduce yourself to the other candidate. You are going to give a short talk on a topic. Choose two or three ideas to talk about. You can add your own ideas.

More information

Lifelong Learning and Review

Lifelong Learning and Review U n i t 8 Lifelong Learning and Review Divers examine the remains of a skeleton found in an underwater cave. Unit Out c omes Organize study materials Make purchases Give and follow directions Make goals

More information

GMAT.cz www.gmat.cz info@gmat.cz. GMAT.cz KET (Key English Test) Preparating Course Syllabus

GMAT.cz www.gmat.cz info@gmat.cz. GMAT.cz KET (Key English Test) Preparating Course Syllabus Lesson Overview of Lesson Plan Numbers 1&2 Introduction to Cambridge KET Handing Over of GMAT.cz KET General Preparation Package Introduce Methodology for Vocabulary Log Introduce Methodology for Grammar

More information

My week. Vocabulary (SB page 18) Unit objectives. My day. Word XP. To start. Power up

My week. Vocabulary (SB page 18) Unit objectives. My day. Word XP. To start. Power up 02 My week Unit objectives Reading: Vocabulary: Grammar: Listening: Speaking: Writing: Vocabulary (SB page 18) Ask students: How many days are there in a week? Which days are the weekend and which are

More information

Pearson Curriculum Solution 2011-12

Pearson Curriculum Solution 2011-12 Pearson Curriculum Solution 2011-12 Correlation between & CYLET Comparisons Starters Movers Flyers Learner Age Course Study Hours CYLET 7-8 8-11 9-12 6-8 8-10 10-12 CYLET N/A N/A N/A 1-3 4-5 6 CYLET 100-120

More information

Islands 1 Wordlist. Islands Alphabet booklet. Islands 1 Grammar Booklet. Islands 1 Pupils Book. Islands 1 Activity Book.

Islands 1 Wordlist. Islands Alphabet booklet. Islands 1 Grammar Booklet. Islands 1 Pupils Book. Islands 1 Activity Book. Islands 1 Junior A Components Islands Alphabet let Islands 1 Islands 1 Pupils Book Islands 1 Islands 1 Online World Book Also: Teacher s Book Test Audio material (in the ActiveTeach) Online World ActiveTeach

More information

KEY ENGLISH TEST for Schools

KEY ENGLISH TEST for Schools KEY ENGLISH TEST for Schools PAPER 1 Reading and Writing Sample Paper Time 1 hour 10 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this question paper until you are told to do so. Write your name, Centre

More information

CONTENT / ACTIVITY CAN DO PAGE LEVEL GRAMMAR

CONTENT / ACTIVITY CAN DO PAGE LEVEL GRAMMAR Speakout Starter Speakout CEF ALTE UCLES IELTS TOEIC TOEFL ibt PTE Starter - - 0-245 9-18 Elementary /A2 1 KET 3.0 246-500 19-29 1 Pre-intermediate A2/B1 2 PET 4.0 500-650 30-52 2 Intermediate B1+/B2 3

More information

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing CEFR Level A1 Level A1 is the lowest level of generative language use - the point at which the learner can interact in a simple way, ask and answer simple questions about themselves, where they live, people

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. Nombre: PRESENT CONTINOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You

More information

http://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

http://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/ ANIMALS http://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/ http://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-esl-vocabulary-memory-game/ http://www.eslgamesplus.com/pets-vocabulary-esl-memory-game-dog-cat/

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Unit 7: Childhood memories

Unit 7: Childhood memories Unit 7 Childhood memories KEY READING SKILL INFERRING MEANING KEY VOCABULARY SKILL WORDS WITH DIFFERENT MEANINGS Focus 1 Look at these pictures and read the information. childhood noun the time of your

More information

SAMPLE PAGES. GRIVAS PUBLICATIONS 2003 ll rights reserved

SAMPLE PAGES. GRIVAS PUBLICATIONS 2003 ll rights reserved GRIVAS PUBLICATIONS 2003 ll rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

Reading aloud to a child

Reading aloud to a child Reading aloud to a child Festivals and celebrations: introduction Me and my culture: festivals and celebrations Contents Festivals and celebrations: teachers notes Festivals and celebrations: classroom

More information

Speaking. Procedure, Script and Materials. Time: 20 minutes. You now have 10 minutes to prepare the picture story

Speaking. Procedure, Script and Materials. Time: 20 minutes. You now have 10 minutes to prepare the picture story Practice Test Webset EURO B2 Speaking Procedure, Script and Materials Time: 20 minutes You now have 10 minutes to prepare the picture story You may use a non-electronic dictionary. You must not speak to

More information

The band. 4 Write sentences: Here students must rewrite the sentences given as negatives under the pictures.

The band. 4 Write sentences: Here students must rewrite the sentences given as negatives under the pictures. The band Level: 2º E.S.O. Grammar: Present simple, frequency adverbs and word order Functions: describing habits and routines; asking for and giving personal information; talking about abilities Vocabulary:

More information

School activities. Lesson 5 AFTERNOON BREAK MORNING BREAK I love it./it s great. Lesson 1. Mon Tues Wed Thur Fri

School activities. Lesson 5 AFTERNOON BREAK MORNING BREAK I love it./it s great. Lesson 1. Mon Tues Wed Thur Fri 1 Back to school Grammar Present simple affirmative Prepositions of time Present simple negative Object pronouns Vocabulary School subjects School activities Everyday activities Speaking Talking about

More information

SOMMAIRE NIVEAU 1 - DEBUTANT

SOMMAIRE NIVEAU 1 - DEBUTANT SOMMAIRE NIVEAU 1 - DEBUTANT Unit A Lesson 1 - People and places Greetings; introductions; saying where you're from Grammar: Pronouns; Present tense of to be ; short forms; This is... Listening: Photos

More information

Walter Published by Oxford. 1) A/an shows that we are talking about 1 person or thing. 2) The usually means you know which one(s) I m talking about.

Walter Published by Oxford. 1) A/an shows that we are talking about 1 person or thing. 2) The usually means you know which one(s) I m talking about. From: THE GOOD GRAMMAR BOOK by Michael Swan and Catherine Walter Published by Oxford. 1) A/an shows that we are talking about 1 person or thing. We often use a/an: In descriptions She s an interesting

More information

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION A1 Read the text below Tammy Roddick is 15 years old. She is a professional tennis player. She is from Omaha, Nebraska, in the United States of America. She has

More information

Classroom Language Companion

Classroom Language Companion Classroom Language Companion Real life language for every day macmillan advantage A new pupil at school A - Hello, I m Nick, what s your name? B - My name s Silvia. A - How old are you Silvia? B - I m

More information

Speakout Pre-Intermediate

Speakout Pre-Intermediate Speakout Pre-Intermediate Lead in: Review: Classroom language Spelling Parts of Speech Tenses and structures Question words Auxiliary verbs Vocabulary Unit 1 Life Language Question forms Past Simple A2

More information

ARQUIDIOCESIS DE CALI FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA FUNDACIÓN EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA COORDINACIÓN AREA DE INGLÉS

ARQUIDIOCESIS DE CALI FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA FUNDACIÓN EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA COORDINACIÓN AREA DE INGLÉS ARQUIDIOCESIS DE CALI FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA FUNDACIÓN EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA COORDINACIÓN AREA DE INGLÉS FUNDACIONES EDUCATIVAS ARQUIDIOCESANAS CALI, EQUIPO COORDINACIÓN

More information

PICAI Italian Language Courses for Adults 6865, Christophe-Colomb, Montreal, Quebec Tel: 514-271 5590 Fax: 514 271 5593 Email: picai@axess.

PICAI Italian Language Courses for Adults 6865, Christophe-Colomb, Montreal, Quebec Tel: 514-271 5590 Fax: 514 271 5593 Email: picai@axess. PICAI Italian Language Courses for Adults 6865, Christophe-Colomb, Montreal, Quebec Tel: 514-271 5590 Fax: 514 271 5593 Email: picai@axess.com School Year 2013/2014 September April (24 lessons; 3hours/lesson

More information

How can I revise for Writing in my IGCSE exam?

How can I revise for Writing in my IGCSE exam? How can I revise for Writing in my IGCSE exam? Revising for your English examination is not as straightforward as preparing for other subjects since you do not have a body of content to learn. On the other

More information

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress Work Choices UNIT 3 Getting Ready Discuss these questions with a partner. flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress 1 Look

More information

Healthy lunch ideas. Sample ISE I Controlled Written examination tasks Candidate answers, assessments and rationale

Healthy lunch ideas. Sample ISE I Controlled Written examination tasks Candidate answers, assessments and rationale Sample ISE I Controlled Written examination tasks Candidate answers, assessments and rationale ISE I Task 1 Reading into writing task Read the text below about some healthy lunch ideas for children. Then,

More information

2 Complete the crossword. B O 6 R A 7. 4 You do ballet here. 1 You study chemistry 5 You borrow books and biology here. from here.

2 Complete the crossword. B O 6 R A 7. 4 You do ballet here. 1 You study chemistry 5 You borrow books and biology here. from here. Module 1 Schools Ge Ready Vocabulary: School Facilities 1 Find the missing words and complete the sentences. 1 2 3 roomlaboratorystudioroompitchcourtspool I love painting and drawing, so I m always in

More information

Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes

Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes Material promocional de muestra para Andalucía incluyendo contenido del Activity Book y el Teacher s Resource File de

More information

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI Programma di Lingua e civiltà inglese Anno scolastico 2014-15 Classe 1^ G Docente: Fulvia CAMURRI Testo in adozione: AA. VV., Success, Students book and Workbook

More information

GESE Initial steps. Guide for teachers, Grades 1 3. GESE Grade 1 Introduction

GESE Initial steps. Guide for teachers, Grades 1 3. GESE Grade 1 Introduction GESE Initial steps Guide for teachers, Grades 1 3 GESE Grade 1 Introduction cover photos: left and right Martin Dalton, middle Speak! Learning Centre Contents Contents What is Trinity College London?...3

More information

WELCOME BACK TO SCHOOL!

WELCOME BACK TO SCHOOL! WELCOME BACK TO SCHOOL! Dear Families, Greetings from room 204, where school is a week underway and your child is eager to learn so many fun and new things! I am looking forward to a wonderful new school

More information

Learning English with Bobby 1 Agricola-kustannus

Learning English with Bobby 1 Agricola-kustannus An Apple Story A red apple is for the mouse. A green apple is for the bird. l like green apples. Thank you Hedgehog! A yellow and green apple is for the cat. l like yellow and green apples. Thank you Hedgehog!

More information

A and The Explained A LEARNER S GUIDE TO DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES. Seonaid Beckwith

A and The Explained A LEARNER S GUIDE TO DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES. Seonaid Beckwith A and The Explained A LEARNER S GUIDE TO DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES Seonaid Beckwith Contents Acknowledgements... 8 Section 1: Introduction...10 Section 2: Known And Unknown...12 Part 2.1: Explanation...12

More information

REVISÃO DE INGLÊS- 6º ANO- 2ºBIMESTRE (TEACHER PATRÍCIA)

REVISÃO DE INGLÊS- 6º ANO- 2ºBIMESTRE (TEACHER PATRÍCIA) REVISÃO DE INGLÊS- 6º ANO- 2ºBIMESTRE (TEACHER PATRÍCIA) What time is it? It s (Que horas são?) 5:00- five o clock (para hora exatas) 5:05- Five Five ou Five past Five 5:15- five fifteen ou a quarter past

More information

Vocabulary. Values Syllabus Star Project Multiple Intelligences

Vocabulary. Values Syllabus Star Project Multiple Intelligences 1 School Days Grammar Prepositions of Place between, in the middle of, next to, on, on the left/right, opposite Have got What have you got on (Mondays)? We have got (Maths). Present simple I don t read

More information

English CEF. Pre-intermediate Portfolio Practice Book. Annie McDonald & Mark Hancock

English CEF. Pre-intermediate Portfolio Practice Book. Annie McDonald & Mark Hancock English Pre-intermediate Portfolio Practice Annie McDonald & Mark Hancock CEF 4 Contents Introduction What is a Language Portfolio? 3 The Language Passport What is a Language Passport? 4 How do I use it?

More information

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions.

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions. 3 Home sweet home Language focus there is / there are Jane is looking for a new flat. Look at her list of things in the area and complete the sentences with there s, there isn t, there are or there aren

More information

TEACHERS prox_con 24-11-08 16:33 ÂÏ 1. 1st Grade of Junior High School ΤEACHER S BOOK. Προχωρημένων

TEACHERS prox_con 24-11-08 16:33 ÂÏ 1. 1st Grade of Junior High School ΤEACHER S BOOK. Προχωρημένων TEACHERS prox_con 24-11-08 16:33 ÂÏ 1 1st Grade of Junior High School ΤEACHER S BOOK Προχωρημένων TEACHERS prox_con 24-11-08 16:33 ÂÏ 2 À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ ÛÈÏÈÎ Ô, Îapple

More information

Trek s reporters in Africa

Trek s reporters in Africa 2 Lesson 1 Aims Trek s reporters in Africa Learn and use new vocabulary: camera, big, small, lion, giraffe, tall, short, funny, Let s go. Learn and use new grammar: plural s Materials A camera, magazine

More information

The Internet is changing our memory

The Internet is changing our memory www.breaking News English.com Ready-to-use ESL/EFL Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS The Breaking News English.com Resource Book http://www.breakingnewsenglish.com/book.html

More information

e-learning English, Grammar Review, Level 1, A-Z

e-learning English, Grammar Review, Level 1, A-Z e-learning English, Grammar Review, Level 1, A-Z 00000 0 It s important to understand these grammatical concepts: A verb describes an action or state. It usually goes after the subject: Jack works on the

More information

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1)

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) NAME: CLASS: DATE:../12/2010 NUMBER: A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) arrive - finish - go - have - leave - start - watch - work Mr Parker (1)... breakfast at

More information

TeachingEnglish Lesson plans. Mobile phones. Topic: Mobile phones and text communications

TeachingEnglish Lesson plans. Mobile phones. Topic: Mobile phones and text communications Mobile phones Topic: Mobile phones and text communications Aims: - To develop students understanding of telephone and text communications - To give students a chance to practise speaking Level: Pre-intermediate

More information

Nombre: SIMPLE PRESENT AFFIRMATIVE. Subjet + verb (3 sing +s, or es) NEGATIVE. Subjet + do/does + not+ verb INTERROGATIVE. Do /Does + Subjet + verb?

Nombre: SIMPLE PRESENT AFFIRMATIVE. Subjet + verb (3 sing +s, or es) NEGATIVE. Subjet + do/does + not+ verb INTERROGATIVE. Do /Does + Subjet + verb? SIMPLE PRESENT Affirmative Negative Interrogative I play. You eat. He reads. She sleeps. It runs. We speak. You work. They study. I don t play. You don t eat. He doesn t read. She doesn t sleep. It doesn

More information

3 Complete the crossword puzzle. B C

3 Complete the crossword puzzle. B C a a chase The through town! Vocabulary Match the pictures to the sentences. Look at the pictures and circle the correct words. Where is the hospital? Go straight on / past! Is there a supermarket here?

More information

1 Online! 1 Listen and sing. 2 Look and ask a friend. LESSON 1

1 Online! 1 Listen and sing. 2 Look and ask a friend. LESSON 1 1 Online! LESSON 1 1 Listen and sing. 1.7 I love our computer, I use it every day. I search the internet, For new games to play. I upload photos, And I chat with my friends. I sometimes write an email,

More information

São Paulo, 18 de abril de 2012. Provas de Inglês Substitutivas E. Fundamental II e E. Médio. Prezados Pais,

São Paulo, 18 de abril de 2012. Provas de Inglês Substitutivas E. Fundamental II e E. Médio. Prezados Pais, São Paulo, 18 de abril de 2012. Provas de Inglês Substitutivas E. Fundamental II e E. Médio Prezados Pais, De 19 a 25 de abril, serão aplicadas as Provas de Inglês (Midterm Tests) Substitutivas do primeiro

More information

101 IELTS Speaking Part Two Topic cards about sports, hobbies and free time A- Z

101 IELTS Speaking Part Two Topic cards about sports, hobbies and free time A- Z 101 IELTS Speaking Part Two Topic cards about sports, hobbies and free time A- Z As the topics of sports, hobbies and free time are easy ones that tie in with IELTS Speaking Part One and students like

More information

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta)

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta) Baby_Kang_07.qxp 16-04-2007 12:17 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 20 marzo 2007 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

COURSE OBJECTIVES SPAN 100/101 ELEMENTARY SPANISH LISTENING. SPEAKING/FUNCTIONAl KNOWLEDGE

COURSE OBJECTIVES SPAN 100/101 ELEMENTARY SPANISH LISTENING. SPEAKING/FUNCTIONAl KNOWLEDGE SPAN 100/101 ELEMENTARY SPANISH COURSE OBJECTIVES This Spanish course pays equal attention to developing all four language skills (listening, speaking, reading, and writing), with a special emphasis on

More information

DIAGNOSTIC EVALUATION

DIAGNOSTIC EVALUATION Servicio de Inspección Educativa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua 2 0 1 1 / 1 2 DIAGNOSTIC EVALUATION 4th YEAR of PRIMARY EDUCATION ENGLISH LITERACY Name / surname(s):... School:... Group:... City / Town:.

More information

English for Life. E l e m e n t a r y. Lessons 1 4 Checklist Getting Started. Student s Book 3 Date. Workbook. MultiROM. Test 1 4

English for Life. E l e m e n t a r y. Lessons 1 4 Checklist Getting Started. Student s Book 3 Date. Workbook. MultiROM. Test 1 4 Lessons 1 4 Checklist Getting Started Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 What do you do? The alphabet Posession Introducing yourself Classroom language Plurals: regular and irregular this / that Useful

More information

NAME: DATE: ENGLISH: Ways to improve reading skills ENGLISH. Ways to improve reading skills

NAME: DATE: ENGLISH: Ways to improve reading skills ENGLISH. Ways to improve reading skills NAME: DATE: ENGLISH Ways to improve reading skills It is not necessary to carry out all the activities contained in this unit. Please see Teachers Notes for explanations, additional activities, and tips

More information

Academic Calendar for Faculty

Academic Calendar for Faculty Summer 2013 Term June 3, 2013 (Monday) June 3-4, 2013 (Monday Tuesday) June 5, 2013 (Wednesday) June 5-6, 2013 (Wednesday Thursday) June 6, 2013 (Thursday) July 3, 2013 (Wednesday) July 4, 2013 (Thursday)

More information

Parent s Consent Form for a School-Aged or Young Child

Parent s Consent Form for a School-Aged or Young Child Parent s Consent Form for a School-Aged or Young Child The Child Employment Act 2006 and the Child Employment Regulation 2006 define specific restrictions on work that can be performed by school-aged or

More information

Topic breakdown grid FCSE unit 1 set B

Topic breakdown grid FCSE unit 1 set B FCSE unit 1 set B Relationships, family and friends Family and step family Personal details about family Rank in family Personal details about friends Pets Relationships and reasons for good and bad relations

More information

PROGRAMMI SVOLTI LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI ANNO SCOLASTICO 2014/2015. Il Docente Silvana Foti PROF.SSA SILVANA FOTI LINGUA E CULTURA INGLESE

PROGRAMMI SVOLTI LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI ANNO SCOLASTICO 2014/2015. Il Docente Silvana Foti PROF.SSA SILVANA FOTI LINGUA E CULTURA INGLESE LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI Piazza I Maggio, 26-33100 Udine Tel. 0432 504577 Fax. 0432 511490 Codice fiscale 80023240304 e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.gov.it

More information

Sentence Blocks. Sentence Focus Activity. Contents

Sentence Blocks. Sentence Focus Activity. Contents Sentence Focus Activity Sentence Blocks Contents Instructions 2.1 Activity Template (Blank) 2.7 Sentence Blocks Q & A 2.8 Sentence Blocks Six Great Tips for Students 2.9 Designed specifically for the Talk

More information

Essential Science Plus 1 PRIMARY. Teacher s Book

Essential Science Plus 1 PRIMARY. Teacher s Book Essential Science Plus PRIMARY Teacher s Book Student's Book contents UNIT SCIENCE SYLLABUS TOPICS STARTER 4 At 2 My 3 My 4 I school and at home body senses am clean and healthy 6 4 22 30 Changes in time

More information

English Language (first language, first year)

English Language (first language, first year) Class contents and exam requirements English Language (first language, first year) Code 30123, Learning Path 1 Head Teacher: Prof. Helen Cecilia TOOKE Objectives pag. 2 Program pag. 2 Set and recommended

More information

SCHOOL ALL ABOUT. unit. What school activities do you see in the pictures? Write the numbers. going on a field trip. giving a presentation

SCHOOL ALL ABOUT. unit. What school activities do you see in the pictures? Write the numbers. going on a field trip. giving a presentation unit 1 ALL ABOU SCHOOL 1 What school activities do you see in the pictures? Write the numbers. 1 2 3 4 5 6 going on a field trip working on computers doing a project giving a presentation taking a test

More information

ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Student Book. Unit 1: Talking With Your Customer

ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Student Book. Unit 1: Talking With Your Customer ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Unit 1: Talking With Your Customer ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 2 What are your goals? Note to Instructor: If you have permission, use Stand Out

More information

World Explorer 2. Sylabus. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik Jadacka, Jolanta Sochaczewska - Kuleta

World Explorer 2. Sylabus. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik Jadacka, Jolanta Sochaczewska - Kuleta World Explorer 2 Sylabus Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik Jadacka, Jolanta Sochaczewska - Kuleta Unit Vocabulary Grammar Functions/Communication Starter Unit - at Jenny s discretion (of course,

More information

Letters and Sounds Progression of Skills

Letters and Sounds Progression of Skills Reckleford School Phonics Teaching The Nursery, Reception, Year One and Two classes follow Letters and Sounds phonics programme. The suggested progression of skills is listed below. We also subscribe to

More information

Talking Points for Kids TM School Time

Talking Points for Kids TM School Time Cover Photo: School Bus in Boca Raton, FL, December 2007. 2007 by Joedamadman in en.wikimedia. Some rights reserved (http://creativecommons.org/licenses/ by- sa/3.0). Talking Points for Kids TM Elfrieda

More information