ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")"

Transcription

1 огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна лексика в українських замовляннях функціонує у значній кількості спонукальних і бажальних синтаксичних конструкцій. Космоніми найчастіше зустрічаються у різноманітних повторах, які конкретизують образ бажаного. Порівняння й зіставлення явищ є характерним для текстів з лексикою на позначення образів сонця, місяця, зорі (зірок). Використання мовних засобів уособлення й персоніфікації спричиняють створення особливого емоційнопсихічного фону замовлянь із космонімічними елементами. 1. Замовляння / упоряд., передмова, примітки М.К. Дмитренка. К.: Видавець Микола Дмитренко, с. (Серія "Народна творчість". Кн. 9). 2. Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник / Лановик М. Б., Лановик З. Б. 3-тє вид., стер. К. : Знання-Прес, с. 3. Остроушко О.А. Семантикосинтаксична структура текстів українських замовлянь : дис. канд. філол. наук : / Дніпропетровський національний університет / Оксана Андріївна Остроушко. Дніпропетровськ, с. 4. Рідна моя Україна: [Текст] / укл. І.І. Сметана ; худож. А. Єрьоміна. Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного дозвілля", с. 5. Українські символи / за ред. М.К. Дмитренка. К., с. Шум О. В., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь") У статті розглядаються особливості індивідуального стилю В. Барки. Дослідження присвячене аналізу особливостей відтворення німецькою мовою українських кольороназв. Об єктом дослідження статті є роман В. Барки "Жовтий князь" та його переклад 480

2 німецькою мовою. Дослідження доводить існування трьох способів перекладу кольорової гами однієї мови іншою. Ключові слова: кольорова гама, роман, символ, колористика, ідіостиль, колір, теорія перекладу. В статье рассматриваются особенности индивидуального стиля В. Барки. Данная работа посвящена анализу особенностей передачи в немецком языке украинских цветообозначений. Объектом исследования является роман В. Барки "Желтый князь" и его перевод на немецкий язык. Исследование доказывает существование трех способов перевода цветовой гаммы с одного языка на другой. Ключевые слова: цветовая гамма, роман, символ, колористика, идиостиль, цвет, теория перевода. The article is devoted to the peculiarities of V.Barka individual style. Thе translation of colors from Ukrainian into German is investigated. A novel "The Yellow Prince" by V.Barka is analyzed. This study proves the existence of three methods to translate color terms from one language into another. Key words: color gamma, novel, symbol, coloring, individual style, color, theory of translation. Знаним письменником і перекладачем української еміграції є Василь Барка. Він один із модерністів, який спирався на традицію нового типу художнього мислення, прикметної для початку XX ст., на фольклорні джерела, релігійні традиції християнства, досвід Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника. Василь Барка тонкий знавець народної мови, майстер її індивідуальної обробки [5]. За мету свого дослідження ми обрали розгляд особливостей передачі кольорової гами роману В. Барки "Жовтий князь" німецькою мовою. Дана розвідка спрямована на подальше глибше дослідження цієї та споріднених тем. Актуальність обраної теми пов язана з потребами глибшого дослідження особливостей перекладу творів української художньої літератури німецькою мовою, зокрема перекладачамивихідцями з України. Завдання статті полягає у створенні бази для подальших розвідок та досліджень у галузі перекладознавства. 481

3 Мова обраного нами для дослідження письменника характеризується системою повторів, уживанням діалектизмів, слів іншомовного походження, русизмів, просторіч, фразеологізмів, використанням тропів та інших засобів творення образності. Важливу роль у пізнанні концепції створеної автором художньої моделі відіграють символи протилежностей світла і тіні, символічна кольористика. Вагомі праці у дослідженні даної теми належать В. Проппу, Б. Успенському, Р. Шютцейхелю, Г. Кеблеру та ін. Не дивно, що саме завдяки неповторності авторського стилю В. Барки, його роман "Жовтий князь" не зміг залишитись поза увагою мовознавців (Н. Адах, Ж. Колоїз, В. Пушко, Т. Хомич та ін.), а також перекладачів (М. Остґайм-Дзерович) [6]. У романі багато слів утворено способом складання (один із основних способів номінації). У мовознавстві поширеною є номінація усіх типів складних слів терміном "композити". У художній мові складні слова є поширеним і багатоаспектним стилістичним явищем. Здатність вступати в образно-асоціативні зв язки, набувати переносних значень формує в них текстотвірний потенціал. Із такими естетичними настановами використовує складні слова В. Барка у романі "Жовтий князь" [2]. На думку І. Бабій, виразними номінативно-естетичними засобами образності є в романі складні слова. Більшу частину з них становлять прикметники, що мотивується їх здатністю здійснювати всебічну характеристику описуваного завдяки властивій ознаковості. У романі композити-прикметники виражають різні ознаки зображуваних предметів чи явищ: колірну (чорно-зелені сутінки, темно-синя сорочка, сіробрунатна руїна), характеризують розмір і форму (краснокарнизі будівлі), портрет персонажа (суховидий) та ін. Кольористика є одним з елементів ідіостилю і світобачення письменника. Це помітна риса індивідуального стилю В. Барки. Прямі номінативні значення, традиційна символіка кольорів і їх авторське, індивідуальне озвучення переплітаються. У романі "Жовтий князь" В. Барка використовує різні кольори (білий, срібний, синій, зелений, червоний, жовтий, рудий, чорний, сірий). Кольори у автора виступають як конкретними описами, так і символічними, фразеологічними позначеннями. Кожен 482

4 колір створює власне мікропіле. В.Барка використовує у своїх творах переважно власні назви кольорів, які стають у його ідейно-естетичній системі наскрізними символами. За словами дослідників, утворювані використанням назв кольорів прирощення смислу пов'язуються з ідейно-художньою структурою твору, з індивідуальним стилем письменника, а також з культурно-історичними традиціями [1]. Кольори з погляду їхньої фізичної природи поділяються на ахроматичні (чорний, білий, сірий) та хроматичні (червоний, жовтий, оранжевий, зелений, синій, голубий, фіолетовий). Ахроматичні кольори різняться ступенем світлості, хроматичні світлістю, насиченістю і тоном. Деякі назви кольорів створені шляхом калькування з іншої мови. Науковці називають кілька типів відповідників при перекладі: а) узуальні чи словникові відповідники; б) аналоги або варіативні відповідники; в) адекватні заміщення [7]. У "Жовтому князі" В. Барки чільне місце належить усім можливим відтінкам білої і чорної барв. Спочатку поняття "чорний" не було конкретним, точним кольоропозначенням, а характеризувало темні тони при протиставленні білому. Темрява ночі, яка огортає все навколо і робить видимі до цього предмети розмитими, ледь помітними; зловісна тиша, характерна для цього часу доби. Чорний це колір біса, відьом та іншої нечисті [6]. Цей колір має негативну конотацію, підкреслює протиставлення світла і тіні, білого і чорного, добра і зла, смутку і смерті: чорнота [3, с. 58] Schwärze [10, с. 40], чорнявець [3, с. 78] der Dunkle [10, с. 66], цього чорного дня [3, с. 97] mit diesem schwarzen Tag [10, с. 87], чорніший, ніж ніч [3, с. 97] dunkler als die Nacht [10, с. 88], вечір чорний [3, с. 125] der Abend ist schwarz [10, с. 122], батько змарнів, аж чорний [3, с. 139] der Vater ist abgemagert, direkt schwarz [10, с. 139], чорніти [3, с. 164] schwarz werden [10, с. 170], настав чорнющий вечір [3, с. 171] kam die Nacht schwarz heran [10, с. 177], чорна, мов північна туча [3, с. 182] schwarz wie ein nächtliches Gewitter [10, с. 189], чорні карточки [3, с. 184] schwarze Karten [10, с. 191]. Однак у сучасній німецькій мові "schwarz" також має значення будь-якого темного кольору, може мати некольорову якість, якість хліба 483

5 (зерна), кольору шкіри, виражати ступінь забрудненості речі, предмета, частини тіла, може вживатися для позначення негативного душевного стану людини (його думок, планів) або явища, у переносному значенні та у фразеологічних одиницях. Дані приклади ілюструють нам, що при перекладі для передачі українського слова "чорний" перекладачка використовувала німецьке слово "schwarz". Однак, порівняльні і підсилювальні елементи, такі як, наприклад, українські суфікси -ущ-, -ющ- у перекладі не передаються. Слово "білий" відомо, перш за все, як кольоропозначення, яке використовується для визначення божественних сил. Білий колір як світлий, яскравий, володіє ефектом світіння, у силу його протиставності темному, чорному викликає радісний, оптимістичний настрій, символізує світле, життєрадісне начало. Білий колір з давніх часів був кольором чистоти, торжества і тріумфу [6]. Але у той же час білий колір пов'язаний з такими поняттями як хвороба, смерть, траур, нещастя, тобто асоціюється з негативними емоціями, переживаннями людини. Щодо білого кольору, то він має в українській мові значення світла, сонця, життя, вічності, святості, божества, місяця, смерті, радості, святковості, одягу, добра, краси, прозорого, невидимого, зими, снігу тощо: білавий лоб [3, с. 45] die bleiche Stirn [10, с. 23], біла, як празників хліб [3, с. 56] weiß wie ein Feiertagsbrot [10, с. 38], димуватобіляста мла [3, с. 80] der neblige Schleier [10, с. 68], біляста світлота [3, с. 92] ein weißliches Licht [10, с. 82], прозора з лиця [3, с. 94] das Gesicht ist durchscheinend [10, с. 85], він білий, як голуб [3, с. 130] er ist so weiß wie eine Taube [10, с. 127], очі побілішали: стали зовсім сивасті [3, с. 146] die Augen waren weißer geworden. Sie waren gänzlich gräulich [10, с. 148], білий, як березова кора [3, с. 155] weiß, wie die Rinde der Birken [10, с. 160], блідий, як сніг [3, с. 158] blass, wie der Schnee [10, с. 163], по білості сніговій [3, с. 160] auf der Weiße des Schnees [10, с. 164], білясті очі [3, с. 171] die weißliche Augen [10, с. 178], блідий огонь [3, с. 177] ein blasser Feuerschein [9, с. 183], біла курява [3, с. 177] eine weiße Staubwolke [10, с. 184], білі карточки [3, с. 184] weiße Karten [10, с. 191], хатки, як білі горлиці [3, с. 210] die Häuschen wie weiße Turteltauben [10, с. 222], дівчина, білявиця [3, с. 235] das Mädel, blass [10, с. 253], білий, як місяць [3, с. 263] weiß wie der Mond [9, с. 484

6 288], хлібець, такий білий, як була колись недільна сорочка [3, с. 289] das kleine Brot, das so weiß war wie einst das Sonntagshemd [10, с. 317], мов старочасні білі жерці [3, с. 294] wie altehrwürdige reine Opfer [10, с. 323]. Отже, така подвійність символіки вказує на те, що людина сприймала колір як єдине і неподільне поняття, у якому імпліцитно співіснували бінарні протиставлення "білий" і "чорний". Зазначені приклади підтверджують використання білого кольору в українській мові з метою зображення добра і святості. Як ми бачимо, перекладачка передає українське слово "білий" переважно за допомогою німецького "wieß", намагаючись якомога точніше відтворити відтінки та тони оригіналу за допомогою притаманних німецькій мові словотвірних суфіксів. Не менше значення має у романі "Жовтий князь" червоний колір та його відтінки. Червоний колір колір захисту земляних ресурсів, ґрунту від неврожаїв, неплодючості. Він часто асоціювався з позначенням світанку, вогню, сонця. Поступово значення червоного кольору трансформувалося, набувало іншого сенсу відтінку негативності. Рудоволосі люди з яскраво вираженим рум'янцем і червоними очима сприймалися як одержимі чортом. Не менш цікавим є те, що білий і червоний використовуються разом, один колір підкріплює магічну силу іншого. Червоний відмітний колір крові і м'яса, колір плоті. Тому він пов'язаний з агресивністю і плотськими бажаннями. Пізніше слово "rоt" стало ототожнюватися з поняттям "schlecht" "поганий" [6]. Це символізує вбивство, а також усяку болісно важку працю. У німецькій мові червоний колір перевищує всі інші. Інколи слова "rot" ("червоний") і "Blut" ("кров") вживаються як синоніми. В експериментальній психології відомим є той факт, що червоний колір впливає на глядачів збудливим чином, зігріваюче, пожвавливо, а інтенсивність підвищується з більшою насиченістю відтінку до яскраво червоного. В українській мові цей колір символізує енергійність і активність, повноту життя і свободу, урочистість і радість, але й ворожість, помсту, війну та агресивність, наприклад: хоч і шерсть є, руденька-руденька [3, с. 44] dennoch sind Haare vorhanden; rötlich, rötlich [10, с. 22], рудавець [3, с. 45] tothaariger Mensch [10, с. 23], рудун [3, с. 485

7 82] der Rothaarige [10, с. 70], стаючи з жовтого і сизого аж червонастий [3, с. 94] wechselte di Farbe von gelb und blau ins Rot [10, с. 85], червона низка [3, с. 101] die rote Kette [10, с. 92], у рудому, ніби ржавому, пальті [3, с. 109] in einem rötlichen, fast rostfarbenem Mantel [10, с. 103], руда стіна [3, с. 160] rote Wand [10, с. 165], червона партія [3, с. 163] die rote Partei [10, с. 169], червоний світ [3, с. 188] die rote Welt [10, с. 196], як червоні гейзери [3, с. 220] wie rote Geysire [10, с. 235], рудий, як з пожежі [3, с. 231] ein Rotartige. Ці приклади показують, що червоний колір символізує смерть і ворожість, помсту і боротьбу, які перекладачка намагається передати німецькою мовою переважно завдяки використанню прикметника "rot" у поєднанні зі словами, які посилюють значення певного відтінку. Отже, зробити точний переклад назви кольору дуже складно. Для вдалого виконання цієї задачі необхідно знати основні засади теорії перекладу, що стосуються добору слів. Вибір слова може залежати як від багатозначності українського чи німецького слова, так і від наявності синонімів з майже тотожним значенням. Відтінок, що має назву в одній мові, може залишатися без відповідника в іншій. У цьому випадку відтінки не відокремлюються від основного кольору. 1. Бабій І.М. Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового). К., Бабій І.М. Складні слова як номінативно-текстотвірний компонент (на матеріалі роману В. Барки "Жовтий князь") // 3. Барка В. Жовтий князь: [роман] / Василь Барка. К., с. 4. Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Карпалюк Н.В. Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір. Кам'янець-Поділ., Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів Вінниця, с. 6. Козак Т.Б. Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові // Дисертація. О., с. 7. Пушко В.Ф. Жанрово-стильові особливості прози В. Барки // Дисертація. Л., с. 8. Семашко Т.Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології. // 486

8 Автореферат. К., Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). М., с. 10. Vasyl Barka. Der gelbe Fürst: [Roman] / Übersetzt von Maria Ostheim- Dzerowycz. K., S. ІІІумейко O.B., асп., Чернівецький НУ імені Юрія Федьковича ЗАСОБИ МОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО БАЗОВОГО ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ SADNESS/СУМ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРОЗІ Стаття присвячена аналізу засобів мовної репрезентації негативного базового емоційного концепту SADNESS/СУМ у прозових творах сучасних американських письменників. Ключові слова: негативний базовий емоційний концепт, номінації емоційного стану суму, номінації причин емоційного стану, номінації невербальних реакцій в емоційному стані, номінації вербальних реакцій в емоційному стані Статья посвящена анализу средств языковой репрезентации негативного базового эмоционального концепта SADNESS/ПЕЧАЛЬ в прозаических произведениях современных американских писателей. Ключевые слова: негативный базовый эмоциональный концепт, номинации эмоционального состояния печали, номинации причин эмоционального состояния, номинации невербальных реакций в эмоциональном состоянии, номинации вербальных реакций в эмоциональном состоянии. The article deals with the analysis of the means of verbal representation of the negative basic emotive concept SADNESS in prosaic works by modern American writers. Key words: negative basic emotive concept, nomination of the emotive state, nomination of causes of the emotive state, nomination of nonverbal reactions in the emotive state, nomination of the verbal reactions in the emotive state. Актуальність дослідження зумовлена загальним антропоцентричним спрямування сучасних мовознавчих розвідок та все зростаючим інтересом дослідників до емоційної 487

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) 1 Зміст завдання та правильна відповідь Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УДК 811.161.2-139 С. Є. Пасечник Миколаївський державний гуманітарний університет імені П. Могили МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглядається структура

More information

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Випуск 197. Том 209 УДК 811.111 243 374 Стрельчук Я. В. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розкрито важливість розширення потенційного словника

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. В. Ковтун ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 57 УДК 331.001 Т. Ю. ПАВЛЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ

More information

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 1-річної

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА

3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 3. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА Знищення або пошкодження чужого майна є досить поширеними злочинами, відповідальність за які передбачена статтями 89. 90 та 145 КК. Знищенням визнається повне зіпсування

More information

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 174 УДК 334.724.6:658.14 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Яришко О.В., к.е.н., доцент, Ткаченко Є.Ю., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія Розглянуто особливості проведення

More information

розв'язання якої має певну наукову цінність. Мовний символ грунтується на своєрідному порівнянні й співвідношенні предметів, явищ, якостей, що

розв'язання якої має певну наукову цінність. Мовний символ грунтується на своєрідному порівнянні й співвідношенні предметів, явищ, якостей, що Ольга Яковлева (Одеса) СЛОВА-СИМВОЛИ І АРХЕТИПИ У ФОЛЬКЛОРНОМУ ТЕКСТІ У статті па міждисциплінарно~му рівні розглядаються складні поняття сучасної лінгвістики символ і архетип. Як приклад, зроблено аналіз

More information

ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ

ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ В.П. Самохіна, О.М. Голікова ІДІОСТИЛЬ ЯК «НАПРУЖЕНА» БАГАТОВИМІРНІСТЬ: ВРАЖЕННЯ ВІД КНИГИ (Скоробогатова Е.А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях:

More information

Фольклорні балади про Робін Гуда

Фольклорні балади про Робін Гуда Фольклорні балади про Робін Гуда. Карточка 1 Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. 2 Фольклорні балади про Робін Гуда Індивідуальні завдання на карточках для учнів 7-го класу Підготувала М. П. Короленко, вчитель світової

More information

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М.

Рецензент доктор педагогічних наук, професор Алфімов В.М. Чеботарьова Ірина Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) Рецензент доктор педагогічних наук,

More information

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання

More information

Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови)

Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови) БІБЛІОТЕКА УЖГОРОДСЬКОГО ВПУ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ Віртуальна виставка Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня української писемності та мови) Мова то серце народу: гине мова,гине

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ»

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ «БЮДЖЕТУВАННЯ» Висновки. Проведене дослідження змістовно-сутнісної характеристики терміну «система бюджетів» дозволило автору сформулювати визначення даного поняття як сукупності взаємодіючих бюджетів, яка ґрунтується

More information

Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року

Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року УДК 37.016 ББК 74.263 П24 Серія «Мій конспект» Заснована 2008 року Автор: М. Л. Пелагейченко канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної та професійної освіти Бердянського державного

More information

1. Поетика Петровська Т.

1. Поетика Петровська Т. Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, рекомендованих МОН України Укладач: А.О. Седеревічене Авторські права на

More information

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ

УДК : : [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ УДК 378.14:371.134: [61+613/614] О.І. Міхеєнко ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ У статті розглянуто сутність змісту освіти. Обґрунтовано відмінність між поняттями «інформація»

More information

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ

ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ 4 ТЕМ АТИ ЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВП РАВ Тема Номери вправ Точки та прямі 1-3 Відрізок і його довжина 4-16 Промінь. Кут. Вимірювання кутів 17-34 Суміжні та вертикальні кути 35-48 Перпендикулярні прямі 49-53 Рівні

More information

ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРАХ ОСТАПА ВИШНІ (ДО ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА)

ЗАСОБИ КОМІЧНОГО У ТВОРАХ ОСТАПА ВИШНІ (ДО ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА) 1. Володимир Мономах. Поучення (уривки) // Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М.Сулима. К.: Рад. школа, 1001. 163 166 с. 2. Гапоненко Володимир. Природоохоронні напрями в державницькій

More information

Сьогодні ми розглянемо такі питання:

Сьогодні ми розглянемо такі питання: Сьогодні ми розглянемо такі питання: Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl Згадаємо основні функції табличного процесора Основні об єкти Ехсеl та їх властивості Основні елементи інтерфейсу

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О. В. Колесников ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2-ге видання, виправлене та доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр

More information

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Т.Л. Атаман м. Одеса, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського tasiyadiy_tanya@mail.ru Анотація: В

More information

Карабан В.І. Частина I. Граматичні труднощі ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ TEMPUS

Карабан В.І. Частина I. Граматичні труднощі ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ TEMPUS Карабан В.І. ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Частина I Граматичні труднощі TEMPUS Флоренція - Страсбург - Гранада - Київ 1997 КАРАБАН В ячеслав

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ УДК 657:471 Реслер М.В. ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського

More information

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА 854 Серія ФІЛОЛОГІЯ ВИПУСК 57 Заснований у 1965 році Харків-2009 У віснику розглядаються актуальні

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) За підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко (7 годин на тиждень 1 ) м Тема уроку Дата Добукварний період 1. Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ "Затверджую" Ректор Житомирського державного університету імені

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД

АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД УДк 811.161.2'367.52 АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО РЕЧЕННЯ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД Чейлитко Наталія Геннадіївна, канд. філол. наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка Стаття

More information

ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСЕВДОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ

ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСЕВДОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ УДК 811.161.2 373.23 Н.В. Щербакова 164 ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСЕВДОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ У статті йдеться про особливості вибору псевдонімів як номінативних одиниць з огляду на той факт, що номінатор це мовна

More information

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ УДК 811.161.2 38 О. В. Тихоненко ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Тихоненко О. В. Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української

More information

Додаток 1 До наказу 1356-П від р. Затверджую: / Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» Авдєєв О.В /

Додаток 1 До наказу 1356-П від р. Затверджую: / Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» Авдєєв О.В / Додаток 1 До наказу 1356-П від 18.10.16 р. Затверджую: / Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» Авдєєв О.В / ЧАСТИНА 1. ПАКЕТИ ТЕЛЕПРОГРАМ, ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛОГОВОЇ

More information

Научно-технический сборник 87

Научно-технический сборник 87 7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Финансовый менеджмент. 2003. 6. С.42-51. 8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

More information

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Pascal 7.0 і Delphi) І.М. Лукаш Проблема інтелектуального

More information

Система менеджменту якості. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» (за кредитно-модульною системою)

Система менеджменту якості. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» (за кредитно-модульною системою) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології і перекладу ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор М.Кулик " " 2011р. Система менеджменту

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року 3206-VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати І зобов язання фінансового характеру за 20 І рік Розділ 1. Загальні

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!»

Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» Офіційні правила та умови акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» 1. Основні положення 1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «Відчути силу з MasterCard безцінно!» з платіжною карткою MasterCard

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР ЄРІВ

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР ЄРІВ 15 УДК 72.012.133.1 Кузнецова І.О., Сірак В.В. Національний авіаційний університет, м. Київ ОСОБЛИВОСТІ РУХУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР ЄРІВ Кузнецова І.О., Сірак В.В. Особливості руху в дизайні інтер єрів. В даній

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР УДК 519.14 Коваленко І. І., Передерій В. І., Швед А. В. ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР У статті розглянуто основні положення теорії графодинамічних систем

More information

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки...

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки... ЗМІСТ Вступ..................................................... Модуль 1 Політологія як система знань про політику. Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства. 1.1 Політика як

More information

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, c.

Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, c. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні,

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

Валентина Коваль КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Валентина Коваль КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЛІНГВОДИДАКТИКИ УДК 372.881.116 Валентина Коваль КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У статі привернено увагу до проблеми формування комунікативної компетентності, проаналізовано погляди

More information

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. мета завданнях.

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. мета завданнях. Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність 1. Соціально-педагогічна діяльність як умова успішної соціалізації. 2. Суб єкти та об єкти соціально-педагогічної діяльності. 3. Функції соціально-педагогічної

More information

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА УДК 32:34 О.В. Кукуруз, кандидат політичних наук ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА Досліджено сутність поняття суспільне благо, його вплив на сучасну політичну практику. Проаналізовано

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

(19) UA (11) (13) U (51) МПК ( ) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00

(19) UA (11) (13) U (51) МПК ( ) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00 УКРАЇНА (19) UA (11) 81688 (13) U (1) МПК (2013.01) F21S 8/00 F21V 7/00 F21V 29/00 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (21) Номер заявки: u 2013 00093

More information

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ

ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ УДК 379.825(7.011) Калініна Л.А. ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ У статті розглядаються особливості методу арт-терапії, зокрема

More information

1.2. Методологія, методика і методи організації. науково-педагогічних досліджень

1.2. Методологія, методика і методи організації. науково-педагогічних досліджень Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень // Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл. / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук, О.А. Дубасенюк, О.Є.

More information

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 6 з дисципліни Математична лінгвістика

More information

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). 2011 г. 2. С. 155-160. УДК 336.14 СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ

More information

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УДК 141.7:172.4 Коваль А.А. ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД Л. ТОЛСТОГО ДО ПРОБЛЕМИ НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ПАЦИФІСТСЬКОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У статті аналізується релігійно-моральне вчення представника

More information

УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка УДК 81'373.1 УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглядаються етапи укладання частотного

More information

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Басюк ТМ, УДК 7: ТМ Басюк Національний університет Львівська політехніка, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Проаналізовано основні труднощі,

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Матвієнко О.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Особистість, у першу чергу характеризується своїми відносинами з оточуючим світом і суспільством, різними людьми.

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

Оподаткування доходів засновників - фізосіб

Оподаткування доходів засновників - фізосіб Оподаткування доходів засновників - фізосіб Продовження. Початок див. у "ШБ" 3, 4, 5/2005 р. Зараз ми з усіх боків чуємо захоплення перших осіб держави про збільшення іноземних інвестицій і ні слова про

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information