СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ"

Transcription

1 УДК Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення семантичного поля. На прикладі медичної термінології китайської мови було побудовано інверсійний словник, завдяки якому виявлено найпродуктивніші суфікси на позначення лікарських засобів ( 药剂 ). Ключові слова: медична термінологія, лікарські засоби, семантичне поле. Зображення лексико-семантичної системи мови у вигляді семантичних полів з урахуванням асоціативних зв язків широко застосовується під час побудові тезаурусів, ідеографічних словників. Семантичними полями вважають семантичні класи (групи) слів однієї частини мови, або семантично співвідносні класи (групи) слів різних частин мови, а також лексико- граматичні (функціонально-семантичні) поля, парадигми синтаксичних конструкцій, зв язаних трансформаційними (дериваційними) відношеннями, різні типи семантичних синтагм. Усі вони мають у своїй основі ту чи іншу семантичну категорію або категоріальну ситуацію. Доцільно розмежовувати семантичні класи слів (до них можуть належати зокрема і фразеологізми) і семантичні поля (поряд зі словами й фразеологізмами вони включають також граматичні засоби мови). Семантичні класи слів однієї частини мови це лексичні поля парадигматичного типу, що представляють собою більш або менш складні угруповання, члени яких зв язані загальним змістом (інваріантним значенням-ідентифікатором) [1, с. 126; 3, с. 3]. Дещо критично оцінює ці поняття Г. С. Щур. Поняття "поле" у мовознавстві виникло як інтуїтивне відбиття структурнофункціонального підходу до явищ мови. Такий підхід не можна відділити від аналізу груп; на різних етапах він розглядався то як 481

2 системний, то як просто груповий. Незалежно від розходжень у загальних концепціях окремих авторів матеріал завжди обумовлював необхідність такого підходу, однак та обставина, що типи груп виявляються неоднорідними, а принципи, що лежать в основі різних угруповань елементів, неоднакові, обумовлює необхідність спроби синтезу, за якого не змішувалися б неоднорідні явища. Проста заміна терміна "поле" терміном "група", що вже давно пропонувалося, також невиправдана й малопродуктивна, як і заміна терміна "система" терміном "поле", що подеколи спостерігається зараз [4, с. 95 ]. У нашому дослідженні увага зосереджена не на інтерпретації терміна "семантичне поле", а на методі його виокремлення. Попередньо були проведені дослідження юридичної термінології китайської мови, що дали значну підказку. Важливо вдало повторити послідовність кроків дослідження на матеріалі медичної термінології. Для виділення найбільшого семантичного поля медичної термінології на основі статистичних характеристик було досліджено співвідношення рангу частотного списку із загальною кількістю вживання морфем медичного терміна "Російськокитайського, китайсько-російського практичного медичного словника" [2]. Це допомогло виявити найпродуктивніші морфеми. 482

3 Частотний список 1. Морфеми медичного терміна, їх ранг та загальна кількість 1 性 素 血 病 器 炎 术 剂 酸 管 药 骨 心 气 神 经 生 体 子 毒 菌 膜 霉 动 白 化 的 脉 液 尿 皮 法 肠 状 瘤 细 学 水 痛 胞 内 合 结 黄 肌 腺 基 脑 发 切 疗 物 计 甲 中 抗 大 质 分 精 感 维 镜 肿 糖 记 阿 二 量 节 不 因 胺 症 射 胃 外 电 形 肾 线 草 伤 石 压 眼 针 麻 小 成 出 虫 囊 描 牙 脂 觉 定 尔 巴

4 За допомогою статистичних даних частот побудовано графіки (див. логарифмічний графік 1), визначено такі важливі для медичної термінології елементи, як кількість різних морфем медичного терміна 2545, загальну кількість морфем у словнику 47029, точку перетину графіків 96 морфем (3,8 % від кількості різних морфем), загальна кількість найчастотнішої морфеми 700 (1,5%). Слід звернути увагу на відносно низьку кількість вживання найчастотнішої морфеми і загальну кількість частотних морфем (точка перетину графіків). Логарифмічний графік 1. Співвідношення рангу частотного списку до загальної кількості вживання морфеми медичного терміна ранг частотного списку загальна кількість морфем Потім на основі методу "зворотного сортування" було створено інверсійний (або зворотний) словник медичної лексики, у якому слова розташовуються з урахуванням фонетичного принципу (алфавіту) не від початку слова до кінця, як у більшості словників, а від кінця до початку; вирівнювання списку слів у такому словнику йде не за лівим, а за правим краєм (для мов із читанням зліва направо). Зворотні словники складаються для мов, у яких кінець слова граматично навантажений; вони можуть бути корисними для вивчення суфіксального словотвору. Помічено, що найбільшими у медичній термінології є категорії термінів на позначення "лікарських засобів", "частин тіла", "хвороб" ( 炎, 病 ), "медичного обладнання" ( 器 ), "операцій та методів лікування" ( 术, 法 ). Як приклад, досліджено лише найбільше семантичне поле "лікарські засоби". У результаті дослідження з допомогою створеного інверсійного словника виявлено найпродуктивніші суфікси на позначення "лікарських засобів" 药剂 (діаграма 1), що охоплюють 11 % термінів словника [2] (1760 термінів); окремо було виділено продуктивні префікси (діаграма 2). На діаграмах цифрами поряд із 484

5 афіксальною морфемою позначено абсолютну кількість ужи вань афіксальної морфеми у словнику і процентне співвідношення її вживання відносно інших афіксів. Діаграма 1. Суфікси на Діаграма 2. Префікси на позначення "лікарських значення по "лікарських засобів" 药剂 у китайській мові засобів" 药剂 у китайській мові 片 51 3% 酮 40 2% 胺 55 3% 膏 57 醇 3% 62 碱 80 5% 物 72 品 32 2% 酸 125 7% 花 28 2% 粉酯 % 1% 药 % 盐 18 1% 酚丸 胶 1% 1% 13 1% 素 % 剂 % 485 六 20 3% 卡 24 乙 27 氯 28 四 32 5% 氨 33 5% 苯 35 5% 亚甲基 % 2% В основному суфіксальні морфеми на позначення "лікарських засобів" мають такі значення: ~ 素 sù проста речовина, елемент; суфікс "-ін"; ~ 剂 jì засіб, препарат; ліки; ~ 药 yào ліки, лікарський засіб; ~ 酸 suān кислота; ~ 碱 jiǎn луг; ~ 物 wù речовина; ~ 醇 chún спирт, алкоголь; "алко-"; "-ол"; ~ 膏 gāo мазь; ~ 胺 àn амін; "-мін"; "-мід"; "-ін"; "-нін"; "-ол"; ~ 片 piān таблетка; ~ 酮 tóng кетон; ~ 品 pǐn річ, предмет; продукт; ~ 花 huā квітка; ~ 粉 fěn порошок; ~ 酯 zhǐ складний ефір; ~ 酚 fēn фенол; ~ 胶 jiāo клейка речовина; желатин; ~ 盐 yán сіль; "-іт", "-ат", "-ят"; 水 ~ shuǐ "-гідрат"; ~ 丸 wán пілюля. Недоцільно наводити в межах цієї статті усю сукупність лексичних одиниць поля "лікарські засоби", утворених за допомогою вищезазначених афіксів. Зауважимо лише деякі з них: 灭癌素 mièáisù туморцидін; 吡胺素 bǐànsù піридоксамін; 硫胺素 liúànsù тіамін; 抗硫胺素 kàngliúànsù іхтіамін; 侧柏素 cèbǎisù туяпліцин; 柔瘢素 róubānsù фібролізин; 气孢素 qìbāosù аероспорін; 氨基比素 ānjībǐsù амідопірин; 垂菜素 chuícàisù віолін; 拳参素 quáncānsù бістальбін; 治疝草素 zhìshàncǎosù герніарин; 福寿草素 fúshòucǎosù адонідин та багато інших. Виявлено, що у медичній термінології використовуються префікси з нижченаведеними значеннями: 抗 ~ kàng "анти-", "проти-"; 阿 ~ ā звук "a" у запозиченнях; 乳 ~ rǔ "лакт(о)-", "галакто-"; 异 ~ yì "ізо-"; "гетеро-", "ало-"; 苯 ~ běn бензол, бензин; "феніл-" (від 苯基 феніл); 氨 ~ ān аміак; "аміно-"; 卡 ~ kǎ 异 41 6% 丙 10 2% 二 45 7% 环 9 1% 三 52 8% 抗 % 乳 57 9% 阿 %

6 позначає звук "кa" у запозиченнях; 氯 ~ lǜ хлор; 亚 ~ yà початковий склад у запозиченнях; 甲基 ~ jiǎjī "метил"; 环 ~ huán "цикло-"; 新 xīn "ново-"; 甲 ~ jiǎ звук "ме" у запозиченнях; 乙 ~ yǐ звук "a", "е" у запозиченнях. Знайдено префіксальні морфеми на позначення кількості у назвах: 二 ~ èr "ди-"; 三 ~ sān "три-"; 四 ~ sì "тетра-"; 六 ~ liù "гекса-"; 丙 ~ bǐng значення "три-" у запозиченнях. На прикладі семантичної групи " 精神药品 " [5] ("психоактивні речовини") простежимо інші особливості медичних термінів китайської мови. Переклад українською мовою було виконано за посередництва англійської. Наприклад: 阿洛巴比妥 аллобарбітал; 阿米雷司 амінорекс; 阿普唑仑 альпрозолам; 艾司唑仑 естазолам; 安非拉酮 амфепрамон, диетилпропіон; 安咪奈丁 амінептін; 安钠咖 бензоат натрію; 氨酚氢可酮片 парацетамол і ацетамінофену гідрокодоном; 奥沙西泮 оксазепам; 奥沙唑仑 оксазолам; 巴比妥 барбітал, веронал; 苯巴比妥 фенобарбітал; 苯丙胺 фенамін; 苯环利定 фенциклідін; 苯甲曲秦 фендиметразін; 吡咯戊酮 піровалерон; 苄非他明 бензфетамін; 丙己君 пропілгекседрін; 布苯丙胺 бромомфетамін; 布他比妥 буталбітал; 布托啡诺 буторфанол; 地洛西泮 ділоразепам; 地西泮 діазепам; 地佐辛 дезоцін; 丁巴比妥 бутобарбітал; 丁丙诺啡 бупренорфін; 二甲基安非他明 диметиламфетамін; 二甲基色胺 (DMT) диметілтріптамін; 二甲氧基安非他明 (DMA)диметоксиамфетамін; 二甲氧基甲苯异丙胺 ізопропіламін; 二甲氧基乙基安非他明 (DOET)2,5-диметооксі-4-етиламфетаміну гидрохлорид; 二亚甲基双氧安非他明 (MDMA)Диметілендіоксимет амфетамін; 二乙基色胺 (DET) диетиловий триптамін; 芬氟拉明 фенфлурамін; 芬坎法明 фенкамфамін; 芬美曲秦 фенметразін; 芬普雷司 fenproporex; 芬特明 фентермін; 芬乙茶碱 фенетіллін; 呋芬雷司 фурфенорекс; 氟地西泮 (FM2) флудіазепам; 氟西泮 флуразепам; 氟硝西泮 флунітразепам; 副甲氧基安非他明 (PMA) параметоксиамфетамин; 格鲁米特 глутетимід; 哈拉西泮 халазепам; 环己巴比妥 циклобарбітал; 甲苯巴比妥 метилфенобарбітал; 甲丙氨酯 мепробамат; 甲卡西酮 меткатінон, ефедрон; 甲喹酮 метаквалон; 甲氯喹酮 меклоквалон; 甲米雷司 4-метиламінорекс; 甲乙哌酮 метіпрілон; 咖啡因 кофеїн; 卡马西泮 камазепам; 卡西酮 катинон; 凯他唑仑 кетазолам; 劳拉西泮 лоразепам; 利非他明 лефетамін; 六氢大麻酚 парагексил; 486

7 咯环利定 ролициклидин; 卤沙唑仑 haloxazolam; 氯胺酮 (k 粉 )кетамін; 氯巴占 клобазам; 氯氮卓 хлоразепат, хлордиазепоксид; 氯氟卓乙酯 ethyl loflazepate; 氯甲西泮 лорметазепам; 氯口恶唑仑 cloxazolam; 氯拉卓酸 хлоразепат; 氯普唑仑 лопразолам; 氯噻西泮 клотіазепам; 氯硝西泮 клоназепам; 马吲哚 мазиндол; 麦角胺咖啡因片 таблетки ерготаміну і кофеїну; 麦角二乙胺 діетиламід лізергід; 麦司卡林 мескалін; 美达西泮 медазепам; 美芬雷司 мефенорекс; 美索卡 сиднокарб, месокарб; 咪达唑仑 мідазолам; 莫达非尼 модафініл; 纳布啡 нальбуфін; 尼美西泮 німетазепам; 哌苯甲醇 піпрадол; 哌醋甲酯 метілфенідат; 喷他佐辛 пентазоцин; 匹莫林 пемолін; 匹那西泮 піназепам; 普拉西泮 празепам; 齐培丙醇 зіпепрол; 羟芬胺 N-hydroxy, MDA; 羟基四氢甲基二苯吡喃 (DMHP)гідроксиметил дифеніл тетрагідропіран; 曲马多 трамадол; 去甲伪麻黄碱 норпсевдоефедрін; 去甲西泮 нордазепам; 去氧麻黄碱 метамфетамін; 去氧麻黄碱外消旋体 метамфетамін рацемату; 炔已蚁胺 етинамат; 赛洛西宾 Sailuoxibin; 赛洛新 псілоцин; 三甲氧基安非他明 (TMA)триметоксіамфетамін; 三唑仑 триазолам; 司可巴比妥 секобарбітал; 四氢大麻酚 тетрагідроканнабінол; 四氢西泮 тетразепам; 替苯丙胺 (MDA)тенамфетамін; 替马西泮 темазепам; 替诺环定 теноциклідін; 戊巴比妥 пентобарбітал; 硝西泮 нітразепам; 溴替唑仑 бротизолам; 溴西泮 бромазепам; 乙非他明 етіламфетамін; 乙芬胺 (MDA); 乙环利定 етициклідін; 乙氯维诺 етхлорвінол; 乙色胺 етриптамін; 乙烯比妥 вінілбітал; 异戊巴比妥 амобарбітал; 右苯丙胺 декстроамфетамін; 右旋芬氟拉明 d- фенфлурамін; 扎来普隆 залеплон; 仲丁比妥 Secbutabarbital; 左苯丙胺 лівоамфетамін; 左甲苯丙胺 лівометамфетамін; 唑吡坦 золпідем тощо. Чимало морфем, що було виокремлено нами попередньо за допомогою підготовленого інверсійного словника, продуктивно вживаються як афіксальні компоненти медичних термінів; якщо ж термін фонетично запозичений із англійської мови, то він семантично невмотивований у китайській мові, що було проілюстровано на прикладі назв "психоактивних речовин". Часто обидва зі згаданих способів запозичення поєднуються у назвах термінів. Саме завдяки великій кількості фонетичних запозичень китайсько-український переклад медичних термінів зручно робити за посередництва англійської мови. Таким чином, на основі 19-и суфіксів було виокремлено семантичне поле "лікарські засоби" 药剂 у медичній термінології китайської мови, що сягає 11 % обсягу зазначеного словника. Через стрімкий розвиток 487

8 медицини, з являється багато нових лікарських засобів, які запозичуються до китайської мови фонетично. Вони семантично невмотивовані, це ускладнює виокремлення їх у семантичні поля. Побудова інверсійних термінологічних словників китайської мови може суттєво пришвидшити роботу в галузі термінології. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., с. 2. Кочергин И. В. Русско-китайский, китайско-русский практический медицинский словарь. / Под ред. Лю Биншань, Чжан Сюхуа, 2007; 3. Теория поля в современном языкознании. Тезисы докладов научно-теоретического семинара. Уфа, Ч с. ; 4. Щур Г. С., Теории поля в лингвистике, М. Л., 1974; 5. %E5%93%81 Стаття надійшла до редакції Козорез А.П., асист., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ" В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В статье предлагается методика выделения семантического поля. На примере медицинской терминологии китайского языка был создан инверсионный словарь, благодаря которому обнаружены суффиксы для обозначения лекарственных средств. Ключевые слова: медицинская терминология, лекарственные препараты, семантическое поле, китайский язык. Kozoriz Oleksandr, Assist. Prof., Institute of Philology, Taras Shevtchenko National University of Kyiv THE SEMANTIC FIELD "DRUGS" IN THE MEDICAL TERMINOLOGY OF CHINESE LANGUAGE The authir proposes a technique for separation of the semantic field, makes an example for term "drugs" ( 药剂 ) in the Chinese medical terminology. An inversion dictionary was built, by which discovered suffixes to denote drugs. Key words: medical terminology, pharmaceutical drugs, semantic field, Chinese language. 488

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Випуск 197. Том 209 УДК 811.111 243 374 Стрельчук Я. В. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОТЕНЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті розкрито важливість розширення потенційного словника

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з української мови і літератури (1 сесія) 1 Зміст завдання та правильна відповідь Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української

More information

Лекція 27. Дерева. Рис

Лекція 27. Дерева. Рис Дискретна Математика :: Дерева 157 Лекція 27. Дерева 27.1. Основні означення та властивості Поняття дерева широко застосовують у багатьох розділах математики й інформатики. Наприклад, дерева використовують

More information

Consideration: which is the most important in new drug development?

Consideration: which is the most important in new drug development? Consideration: which is the most important in new drug development? Stability? Mechanism? Safety? Effectiveness? Individualization? Speaker: Dr. Yue-li Sun Mentor: Prof. Yong-jun Wang Shanghai University

More information

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. В. Ковтун ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КОРЕЛЯЦІЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Вказівки до виконання роботи Подані далі завдання призначені для практичної реалізації знань, здобутих при вивченні окремих розділів курсу. Пропонуються розрахункові

More information

УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка УДК 81'373.1 УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ Білошицький Костянтин Миколайович, студ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті розглядаються етапи укладання частотного

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Басюк ТМ, УДК 7: ТМ Басюк Національний університет Львівська політехніка, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ ДЕРЕВО НА ПЛОЩИНІ Проаналізовано основні труднощі,

More information

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Основні поняття теорії графів. Види графів. ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ Введення в теорію графів. Основні поняття і ознаки. Графічне представлення графа. Види графів. Зв язні компоненти графа. Ейлерові

More information

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КНИГА ЗАПИСІВ НАСЛІДКІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (П. І. Б. адміністратора) (назва навчального закладу) (навчальний рік) Харків Видавнича група «Основа» 2015 Автор: В. В. Григораш Урок це дзеркало загальної

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року

ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНІВ В УКРАЇНІ. Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року Київський міжнародний інститут соціології Червень 2016 року МЕТОДОЛОГІЯ ОПИТУВАННЯ oопитування було проведене на замовлення LEAD9 Mobile Marketing Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УДК 811.161.2-139 С. Є. Пасечник Миколаївський державний гуманітарний університет імені П. Могили МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Розглядається структура

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo

Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Порівняльний аналіз при викладенні навчального матеріалу як засіб інтелектуального розвитку учнів (на прикладі порівняння об єктних моделей Turbo Pascal 7.0 і Delphi) І.М. Лукаш Проблема інтелектуального

More information

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК ДЛЯ МНОЖИНИ РУХОМИХ ТОЧОК

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК ДЛЯ МНОЖИНИ РУХОМИХ ТОЧОК УДК 004.59.7 +004.9 В.М. ТЕРЕЩЕНКО, С.Є. СКЛЯРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК ДЛЯ МНОЖИНИ РУХОМИХ ТОЧОК Анотація. У роботі запропоновано структури даних у вигляді В х -дерев для побудови ефективних алгоритмів

More information

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах

Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах бібліотечка фізико-математичної школи Т.Ю. Демець, С.В. Кметюк Раціональні рівняння, нерівності та їхні системи. Параметри в раціональних рівняннях, нерівностях та їхніх системах ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею.

Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Зміст Урок 125 (читання). Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че») 15 Урок 126 (письмо). Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Розвиток зв язного мовлення. Закріплення вивченого про

More information

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ

Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Г. П. БЕВЗ, В. Г. БЕВЗ Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 1-річної

More information

The gonadal hormones & inhibitor. Huifang Tang Email: tanghuifang@zju.edu.cn

The gonadal hormones & inhibitor. Huifang Tang Email: tanghuifang@zju.edu.cn The gonadal hormones & inhibitor Huifang Tang Email: tanghuifang@zju.edu.cn Contents Sex hormones & contraceptives A. Estrogens & antiestrogens( 雌 激 素 类 药 及 抗 雌 激 素 类 药 ) B. Progestogens & antiprogestogens(

More information

Research Aims. Do commercials in the OTC category typically perform as well as ads in other categories? What makes good OTC commercials perform well?

Research Aims. Do commercials in the OTC category typically perform as well as ads in other categories? What makes good OTC commercials perform well? 1 The Essence of Great OTC Advertising i Research Aims Do commercials in the OTC category typically perform as well as ads in other categories? What makes good OTC commercials perform well? 2 3 http://www.ifa-hd.com/videoplay.aspx?adname=138273_c2f6.mpg

More information

Научно-технический сборник 87

Научно-технический сборник 87 7.Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях // Финансовый менеджмент. 2003. 6. С.42-51. 8.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб єктів господарювання. К.: КНЕУ, 2003. 554 с.

More information

CCHI Mini-Glossary Project Glossary #2 Subject: ENT - Ear Language: Mandarin

CCHI Mini-Glossary Project Glossary #2 Subject: ENT - Ear Language: Mandarin CCHI Mini-Glossary Project Glossary #2 Subject: ENT - Ear Language: Mandarin # English Translation Definition 1. ENT (Ear Nose Throat) Syn. Otorhinolaryngology 2. ENT doctor Syn. Otolaryngologist 耳鼻喉科

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP

Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Налагодження послуги Internet 3 за допомогою модему Novatel U720 для Windows XP Для того, щоб використовувати послугу Internet3, Вам необхідно встановити драйвер USB модему. Драйвер знаходиться на CD диску,

More information

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ)

УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) УКРАЇНСЬКА МОВА (НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: МОВА І ЧИТАННЯ) За підручником М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко (7 годин на тиждень 1 ) м Тема уроку Дата Добукварний період 1. Вступ. Ознайомлення з «Букварем». Державний

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Сьогодні ми розглянемо такі питання:

Сьогодні ми розглянемо такі питання: Сьогодні ми розглянемо такі питання: Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl Згадаємо основні функції табличного процесора Основні об єкти Ехсеl та їх властивості Основні елементи інтерфейсу

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

Classification of CNS drugs

Classification of CNS drugs Classification of CNS drugs Sedative-hypnotics Epilepsy and convulsion Parkinson disease Analgesics Central stimulants Antipsychotic drugs depression-mania Dementia Neurological (general and special) Psychological

More information

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34

Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 Текст: Євангеліє від Матвія 6:1-6, 16-34 а) Пошук праведності не перед собою а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності не перед людьми а) Пошук праведності не перед собою б) Пошук праведності

More information

Teach Document-to-Structure to be Trilingual:

Teach Document-to-Structure to be Trilingual: Teach Document-to-Structure to be Trilingual: Extract, Display and Search Chemical Information within English, Chinese and Japanese Patents David Deng, Daniel Bonniot ACS San Francisco Aug 10 th, 2014

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих

Метадані. 1. Вступ. 2. Що таке метадані? 3. Цінність метаданих Метадані 1. Вступ Уряд є одним із найбільших власників інформаційних ресурсів. Тому він відповідає за забезпечення збільшення цінності цих ресурсів для громадян, підприємств, урядових посадових осіб і

More information

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами

Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами Правила проведення конкурсу на кращий дизайн банківської картки зі змінами КИЇВ 2016 Організатори конкурсу Конкурс організовує та проводить ПАТ «ДІАМАНТБАНК». Тема конкурсу Створення художньої роботи,

More information

Валова продукція сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України Державна служба статистики України Статистичний бюлетень Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010р.) за рік Остаточні дані м. Київ Державна служба статистики України адреса:

More information

Валентина Коваль КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Валентина Коваль КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЛІНГВОДИДАКТИКИ УДК 372.881.116 Валентина Коваль КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У статі привернено увагу до проблеми формування комунікативної компетентності, проаналізовано погляди

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

Л. А. Косирева. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп ютерна математика»

Л. А. Косирева. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп ютерна математика» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І МЕХАНІКИ Л. А. Косирева ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних

More information

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Магістр це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання

More information

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 6 з дисципліни Математична лінгвістика

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Pathology (for international students)

Pathology (for international students) Pathology (for international students) Zhou Ren M.D., Ph.D Institute of Pathology & Forensic Medicine Department of Pathology & Patho-physiology Centre of Forensic Science & Technology Services Zhejiang

More information

Diseases of the Nervous System

Diseases of the Nervous System Diseases of the Nervous System EPIDEMIC CEREBROSPINAL MENIGITIS ( 流行性脑脊髓膜炎 ) Definition: Acute purulent inflammation of leptomeninges, subarachnoid space and the spinal meninges caused by meningococcus(

More information

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва

Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва Вказівки щодо розв'язання завдання 32 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва 1. Голосування Нехай D деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо у таблиці голосування голоси лише

More information

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлення ДСТУ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлення ДСТУ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95 Видання офіційне ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ Київ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 3008-95 ДОКУМЕНТАЦІЯ.

More information

Ключові слова: задачі на доведення, властивості, обернені теореми, ознаки прямокутного трикутника.

Ключові слова: задачі на доведення, властивості, обернені теореми, ознаки прямокутного трикутника. Didtis of mthemtis: Problems nd Investigtions Issue # 38 01 ОЗНАКИ ТА ОБЕРНЕНІ ТЕОРЕМИ ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА ОА Кадубовський канд фіз-мат наук доцент ВІ Ірза студентка ДВНЗ «Донбаський державний педуніверситет»

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ СТАЛЕВИХ І АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1: ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT) ДСТУ Б EN 1090-1-201Х (Проект,

More information

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 174 УДК 334.724.6:658.14 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Яришко О.В., к.е.н., доцент, Ткаченко Є.Ю., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія Розглянуто особливості проведення

More information

Система лікування бойових травм

Система лікування бойових травм Розділ 35 Система лікування бойових травм Вступ Система лікування травм це організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, спрямовані на надання повного спектру допомоги усім пораненим

More information

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР УДК 519.14 Коваленко І. І., Передерій В. І., Швед А. В. ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР У статті розглянуто основні положення теорії графодинамічних систем

More information

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ С.Семенюк. Маркетингове планування діяльності підприємств / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. 2010. 1(26). С. 84-92. ( проблеми мікро- та макроекономіки України ) УДК 658.8.012.2 Світлана СЕМЕНЮК

More information

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності Тенденція соціально-економічного розвитку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень

More information

Дослідження операцій

Дослідження операцій Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний Дослідження операцій Частина 2. Алгоритми оптимізації на графах Рекомендовано Міністерством

More information

АЛГОРИТМІЧНА МОВА ПАСКАЛЬ

АЛГОРИТМІЧНА МОВА ПАСКАЛЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ АЛГОРИТМІЧНА МОВА ПАСКАЛЬ Навчальний посібник для студентів бакалаврату напрямку електроніка

More information

Section IV. Respiratory systems

Section IV. Respiratory systems Section IV Respiratory systems Chapter 6 Drugs for treatment of respiratory diseases Antitussives Expectorants Antiasthmatic drugs Normal structures of respiratory system Sensory and motor nervous pathways

More information

Session 1. Hospital Market Potential Estimate in China and its SFE Applications. Kelly Wang, ZS Associates, China Jon Wang, ZS Associates, China

Session 1. Hospital Market Potential Estimate in China and its SFE Applications. Kelly Wang, ZS Associates, China Jon Wang, ZS Associates, China Session 1 Hospital Market Potential Estimate in China and its SFE Applications Kelly Wang, ZS Associates, China Jon Wang, ZS Associates, China Hospital Market Size Estimate & Its Applications % Value Share

More information

- 3 - Структура мови VHDL

- 3 - Структура мови VHDL 23-3 - Структура мови VHDL вони поміщаються в одинарні лапки, наприклад: a b ; > 2.5. Рядки На відміну від Pascal у VHDL рядки поміщаються не в одинарні, а в парні лапки, наприклад: Рядок 1 Вивчаємо VHDL

More information

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМ АЛГОРИТМАМ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Т.Л. Атаман м. Одеса, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського tasiyadiy_tanya@mail.ru Анотація: В

More information

Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір (назва навчальної дисципліни)

Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір (назва навчальної дисципліни) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА Філологічний факультет Кафедра української мови Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір

More information

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам

Управління змінами. 1. Вступ. 2. Протистояння змінам 1. Вступ Організаціям необхідно ініціювати процес введення змін для того, щоб відповідати попиту ринку, збільшувати акціонерну вартість або для впровадження урядових стратегій. Часто їм необхідно ініціювати

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону

Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від З 1 липня 2016 року до цього Закону Увага! Текст брошури в редакції Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.08.2015. З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ 1.1.

More information

Карабан В.І. Частина I. Граматичні труднощі ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ TEMPUS

Карабан В.І. Частина I. Граматичні труднощі ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ TEMPUS Карабан В.І. ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Частина I Граматичні труднощі TEMPUS Флоренція - Страсбург - Гранада - Київ 1997 КАРАБАН В ячеслав

More information

Основні принципи та положення ведення Зеленої книги України

Основні принципи та положення ведення Зеленої книги України Історія Зеленої книги України Історія Зеленої книги Украйни Модельна структура Зеленої книги України Основні принципи та положення ведення Зеленої книги України Положення про Зелену книгу України Ідея

More information

ВИКОРИСТАННЯ АВС - АНАЛІЗУ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ АВС - АНАЛІЗУ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ АВС - АНАЛІЗУ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ Леонтьєва І.О. 1 1 Одеська національна академія харчових технологій, Одеса Copyright 2014 by author and the journal Automation technological

More information

Peginterferon alpha versus other antiviral regimes for Chinese HBeAg-positive chronic hepatitis B patients

Peginterferon alpha versus other antiviral regimes for Chinese HBeAg-positive chronic hepatitis B patients 中 南 大 学 学 报 ( 医 学 版 ) J Cent South Univ (Med Sci), () http://www.csumed.org; http://xbyx.xysm.net 93 articles 论 著 DOI:.9/j.issn.-...1 http://xbyx.xysm.net/xbwk/fileup/pdf/93.pdf Peginterferon alpha versus

More information

Пам ятка користувача «СОТА»

Пам ятка користувача «СОТА» Пам ятка користувача «СОТА» Зареєструвавшись у Персональному кабінеті, Ви отримуєте можливість організувати обмін електронними документами з Вашими контрагентами - користувачами програм «M.E.Doc-IS», «СОТА»

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю.

Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Налагодження підключення до високошвидкісного Інтернету через термінал Huawei ETS-1201 за допомогою USB-кабелю. Для того, щоб використовувати послугу високошвидкісний Інтернет, Вам необхідно активувати

More information

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики

А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір. Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики А. Г. Мерзляк В. Б. Полонський М. С. Якір АЛГЕБРА Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» 009 УДК 7:5 ББК.я7 М5 Рекомендовано

More information

Підготовлено Відділом технічних затверджень Науково-дослідного будівельного інституту

Підготовлено Відділом технічних затверджень Науково-дослідного будівельного інституту ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА PL 00-611 ВАРШАВА вул. ФІЛЬТРОВА, буд. 1 тел.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; факс: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Авторизований та нотифікований згідно зі ст.10 постанови

More information

ГРЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ СКЛАДНИХ СЛІВ У ЛАТИНОМОВНИХ ТАКСОНОМІЧНИХ НАЗВАХ КОМАХ

ГРЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ СКЛАДНИХ СЛІВ У ЛАТИНОМОВНИХ ТАКСОНОМІЧНИХ НАЗВАХ КОМАХ УДК 81'366:81'373=124'06 ГРЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ СКЛАДНИХ СЛІВ У ЛАТИНОМОВНИХ ТАКСОНОМІЧНИХ НАЗВАХ КОМАХ Воскобойник Галина Миколаївна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті

More information

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр

Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр Лабораторна робота 2. Пошук і вибірка записів бази даних за допомогою команд Форма та Фільтр 3.2.1. Вікно Форма В MS Excel 2003 користувачеві надається можливість створювати й редагувати бази даних за

More information

Тема 28. Застосування дерев

Тема 28. Застосування дерев Основи Дискретної Математики :: Застосування дерев 164 Тема 28. Застосування дерев 28.1. Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево дуже зручний метод організації даних, у разі використання якого можна легко

More information

Symmetry 系 列 色 谱 柱 应 用 文 集. Symmetry. SymmetryShield Symmetry300 SymmetryPrep Intelligent Speed (IS )

Symmetry 系 列 色 谱 柱 应 用 文 集. Symmetry. SymmetryShield Symmetry300 SymmetryPrep Intelligent Speed (IS ) Symmetry 系 列 色 谱 柱 应 用 文 集 Symmetry SymmetryShield Symmetry300 SymmetryPrep Intelligent Speed (IS ) www.waters.com Symmetry 色 谱 柱 高 品 质 高 质 控 高 重 现 的 完 美 经 典, 制 药 行 业 内 的 标 杆 产 品 严 苛 的 质 量 控 制 造 就 无 与

More information

Нечитайло І. М. Київський національний лінгвістичний університет (Україна)

Нечитайло І. М. Київський національний лінгвістичний університет (Україна) в целом. Дискурсивные связи в поэтическом тексте проявляется за счет координации систем текстличность, текст-социум, текст-время. Ключевые слова: поэтический текст, дискурс, дискурсивные связи, лингвокультурное

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

1.1 Деякі основні поняття

1.1 Деякі основні поняття 1 СУЧАСНІ ЗАСОБИ ІКТ. АРХІТЕКТУРА ПК На цьому етапі Ви ознайомитесь із: поняттями ІКТ, інформація та іншими; історією розвитку комп ютерної техніки; принципами роботи ОС; комп ютерними вірусами. 1.1 Деякі

More information

Концепція реформування корпоративного права України

Концепція реформування корпоративного права України Затверджено на засіданні Ради Комітету ПРОЕКТ корпоративного права і фондового ринку Асоціації правників України 20 жовтня 2014 р. Концепція реформування корпоративного права України I. Виклики 1. Станом

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА. проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1. ОРГАНІЗАТОР РОЗІГРАШУ ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення розіграшу в рамках рекламної акції «На сервіс завітай та Corolla вигравай!» 1.1. Організатором та Виконавцем розіграшу в рамках рекламної акції «На

More information

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!»

Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» Затверджено Рішенням Правління АТ «КІБ» Протокол від 2015 р. Голова Правління Березовик В.М. Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Подарунки за розрахунки! Карткою платиш виграш маєш!» 1.

More information

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ майбутнього вчителя музики втілюється в системі цілепокладання, мотивації, чуттєвообразній та інтелектуально-логічній сферах мислення (пізнання, переживання й оцінки), комплексу музично-виконавських знань,

More information

«Основи алгоритмізації та програмування мовою Паскаль»

«Основи алгоритмізації та програмування мовою Паскаль» Жовтоводська гуманітарна гімназія «Основи алгоритмізації та програмування мовою Паскаль» Розробки уроків за програмою курсу 9 клас Укладач: Передмова Конспекти уроків розроблені згідно програми курсу «Основи

More information

GЛ~.G'ЯПGЬКІ ~БРІІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ. XV Міжнародного з'їзду славістів. УКРАЇНСЬКИЙ KOMrrET СЛАВІСПБ

GЛ~.G'ЯПGЬКІ ~БРІІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ. XV Міжнародного з'їзду славістів. УКРАЇНСЬКИЙ KOMrrET СЛАВІСПБ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ KOMrrET СЛАВІСПБ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО.. GЛ~.G'ЯПGЬКІ ~БРІІ Випуск б Частина 1 МОВОЗНАВСІ'ВО Доповіді XV Міжнародного з'їзду

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information