میدهد.

Size: px
Start display at page:

Download "میدهد."

Transcription

1 بررسی اثر محلول کلوي یدي نانو سیلیس بر خواص ملات علیاکبر رمضانیانپور شبنم فیروزمکان تقی عبادي استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ري یس مرکز تحقیقات تکنولوژي و دوام بتن 2- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر خلاصه نانو فناوري روش جدیدي است که بشر را قادر به ساختار مواد مختلف مینماید. در سالهاي اخیر تحقیقات بر روي استفاده از نانومواد همچون در خمیر سیمان و بتن انجام شده است. منظور از کلوي یدي ذرات بسیار ریز (بین تا 00 نانومتر) سیلیس بیشکل با خلوص بیش از 99 درصد بهصورت یک محلول کلوي یدي در آب میباشد. استفاده از خصوصیات مکانیکی و دوام بتن را بخشیده و با افزایش عمر مفید سازه آلودگیهاي زیسستمحیطی همچون تولید گاز گلخانهاي دي اکسید کربن را کاهش داده و دستیابی به توسعه پایدار را تسهیل میسازد. در این مقاله محلولهاي نانو سیلیس با پایههاي مختلف کلوي یدي تهیه و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی و دوام ملات بررسی شدهاست. جهت بررسی اثر محلول کلوي یدي از مقدار ثابت نانو سیلیس با جایگزینی % وزنی سیمان در ساخت نمونههاي ملات استفاده گردید. نتایج مقاومت فشاري و برخی فاکتورهاي دوام نمونه حاوي با پایداري کلوي یدي بیشتر را نسبت به نمونههاي دیگر نشان میدهد. کلمات کلیدي: ملات پایداري کلوي یدي مقاومت فشاري جذب مویینگی آب. مقدمه اخیرا فناوري نانو بدلیل کاربردهاي بالقوه ذرات در مقیاس نانومتري توجهات بسیاري از محققان را به خود جلب کرده و بدلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد آن براي ساخت مواد با قابلیت جدید بکار می رود[ ]. فناوري نانو روشی جدید و رویکردي تازه در فناوري می باشد که توانایی بشر جهت ساختار مواد را افزایش می دهد. ذرات در اندازه نانومتري می توانند بطور چشمگیري خواص مواد را نسبت به ترکیبات مشابه آن در اندازه معمول دهند[ 2 ]. در سال هاي اخیر با ورود فناوري نانو دیدگاه هاي جدیدي در زمینه فناوري بتن ایجاد شده است و انتظارآن می رود که استفاده از نانوذرات تاثیرات قابل توجهی در خواص بتن داشته باشد. یکی از نانوذرات مورد استفاده در بتن سیلیس می باشد. ذرات به عنوان پرکننده درونی عمل کرده و خلل و فرج بتن و فضاي خالی ژل C-S-H را پر مینماید. بعلاوه با انجام واکنش پوزولانی با هیدروکسید کلسیم میزان ژل سیلیکاتی را افزایش داده و مقدار و اندازه هیدروکسید کلسیم را به شدت کاهش می دهد[ 3,4 [. با استفاده از میتوان وجوه هستهاي بیشتري را براي فراوردههاي هیدراتاسیون ایجاد کرد و متعاقب آن با شکل گیري ساختار ژل پایدار خواص مکانیکی خمیر سیمان سخت شده را با افزایش میزان داد[ ]. تحقیقات Ji و همکاران نشان داد که در نسبت آب به سیمان ثابت در بتن با افزایش مقدار از به 2 درصد وزنی سیمان مقاومت در برابر نفوذ آب یافت[ 6 ]. هم چنین در تحقیق li می توان مشاهده کرد که با افزایش مقدار مقاومت فشاري نیز افزایش می یابد[ 7 ]. در این پژوهش 3 طرح ملات کنترل و ملات هاي حاوي دو نوع با پایه مختلف کلوي یدي در نظر گرفته شد و جهت مقایسه تاثیر آن ها بر ملات آزمایش هاي مقاومت فشاري و جذب مویینگی آب در راس برنامه کاري قرار گرفت. در طرح هاي مورد نظر نسبت آب به سیمان ثابت و روانی یکسان درنظر گرفته شد. به منظور تحلیل نتایج آزمایش هاي XRF و زتاسایزر بر محلول هاي انجام گرفت. 2. برنامه آزمایشها و ساخت نمونهها

2 .2 مواد و مصالح مصرفی سیمان مورد استفاده در ساخت تمامی نمونهها سیمان تیپ -42 تهران می باشد. در این مطالعه از دو نوع آمورف کلوي یدي با غلظت %2/ تولیدي شرکت نانو لوتوس پارس ایران و % تولیدي شرکت Akzo Nobel سوي د با نام تجاري Cembinder 0 استفاده گردید. خصوصیات شیمیایی این مواد در جدول و خصوصیات فیزیکی دو نمونه محلول در جدول 2 نشان داده شدهاست. جدول - ترکیبات شیمیایی سیمان و مصرفی آنالیز شیمیایی SiO 2 MgO CaO SO 3 Fe 2 O 3 Al 2 O 3 Na 2 O K 2 O <١٠ppm ٠ / ٧٩ ٨٣ ١٩ / ٩ ٢ / ٠٧ ٦٤ / ١ ٤ / ٠٩ ٤ / ١ ٣ / سیمان (نوع ( (نوع ( 2 ٦٣ /٩ ٠ / ١٥ ٠ / ٠٨٧ ٠ / ٣٩ ٠ / ٠٣٨ ٠ / ١٥ ١٧ / ٣ ٤ / ٣ ٩١ /٥ ٠ / ٠٨٥ ٠ / ٠٦٥ ٠ / ٢٦ ٠ / ٠٢١ ٠ / ٠٨٥ ٠ / ٩٧ ٠ / ٠١٣ آنالیز شیمیایی قانون بوگ Cl 2 TiO 2 P 2 O MnO LOI C 2 S C 3 S C 3 A C 4 AF ٠ / ٠٠٨ ٠ / ٤٧ ٠ / ٠٦٤ ٠ / ٢٣ ٠ / ٠٤ ٦ / ٩٢ ٦٦ / ٤٥ ٣ / ٢١ ١٢ / ٤٧ سیمان (نوع ( (نوع ( 2 ٠ /١٨ ٠ / ٠٤٧ ٠ / ٠١٩ ٠ / ٠٠٩ ١٣ / ٢٧ ٠ /٠٤٥ ٠ / ٠٤ ٠ / ٠٠٨ ٠ / ٠٠٣ ٦ / ٧٩ ذرات جامد جدول - 2 خصوصیات فیزیکی محلول مصرفی وزن ویسکوزیته مخصوص رنگ حالت PH (gr/cm3) (cps) (نوع ( (نوع ( 2 < 0 2 / 4 3 /0-/ شفاف مایع <0 0 / شفاف مایع شود. ماسه مصرفی براي ساخت ملات سیمان در این پژوهش ماسه استاندارد با وزن 30± گرم تولیدي شرکت آمیتیسآزما بوده که دانه بندي آن با حداکثر اندازه سنگدانه 2/ میلیمتر مطابق با استاندارد 96- DIN EN می باشد. خصوصیات فیزیکی ماسه مصرفی در جدول 3 مشاهده می- مدول نرمی جدول - 3 خصوصیات فیزیکی ماسه مصرفی جذب آب وزن مخصوص حالت اشباع (gr/cm3) 0 / ماسه 2 / 62 2 / 67 2

3 نانوذرات به علت ریزي فوقالعاده زیاد و سطح ویژه بالا باعث کاهش کارایی بتن میشوند. به این منظور در این پژوهش از فوق روان کننده نسل سوم با پایه کربوکسیلیک اتر با نام تجاري GELENIUM-0P تولیدي کارخانه ب.آ. سا.اف ایرانیان استفاده گردید. این ماده کدر و به رنگ o ابري بوده و چگالی آن در دماي 20 C برابر / گرم بر سانتی متر مکعب میباشد و مقدار یون کلرید موجود در آن کمتر از 0/ درصد است. علاوه بر این غیر از خاصیت روان کنندگی خاصیت دیگري ندارد و جزء فوق روان کنندههاي خنثی محسوب میشود. آب مورد استفاده در ساخت نمونههاي ملات آب شرب شهر تهران می باشد. 2.2 طرح اختلاط نمونه هاي ملات در این پروژه تاثیر دو نوع با خصوصیات مختلف بر مقاومت فشاري و جذب آب مویینه در سنین 7 و 28 روز بررسی گردید. بدین منظور 3 طرح ملات در نظر گرفته شد که خصوصیات آن در جدول 4 مشاهده میشود. نمونه هاي ملات ساخته شده با محلول نوع و 2 به ترتیب به صورت NS- و NS-2 نشان داده میشوند. درصد مصرفی در NS- و NS-2 % وزنی سیمان میباشد. طرح اختلاط نمونه هاي ملات مطابق با استاندارد ASTM C09 با نسبت آب به سیمان 0/48 و نسبت سنگدانه به سیمان 2/7 انتخاب شد و میزان استفاده از روان کننده در نمونه هاي ملات NS- و NS-2 با در نظر گرفتن میزان روانی ثابت و برابر با روانی ملات کنترل (OPC) تنظیم شد. میزان روانی نسبت فوق روان کننده به مواد سیمانی جدول - 4 مشخصات طرح هاي اختلاط (kg/m3) نسبت آب به سیمان ماسه آب سیمان (cm) نام طرح OPC / 0 / / 8 NS- 632 / / 0 / / 3 / 3 4 NS / / 0 / / 3 4 / 2 4 /.2.2 ساخت و عمل آوري ابتدا نانو سیلیس آب وفوق روان کننده به مدت دقیقه توسط همزن اولتراسونیک مخلوط گردید. در این پژوهش همزن اولتراسونیک جهت پخش همگن ذرات و عدم انباشتگی و کلوخگی آن در محلول کلوي یدي و فوق روان کننده مورد استفاده قرار گرفت. بعد از 30 ثانیه اختلاط سیمان ومحلول آماده شده درون مخلوط کن با دور کند ماسه به آن اضافه میگردد و عمل اختلاط با دور تند پره هاي مخلوط کن به مدت 30 ثانیه ادامه می یابد. پس از توقف مخلوط کن به مدت 2 دقیقه عمل اختلاط با سرعت بالا به مدت 60 ثانیه انجام می پذیرد. میزان روانی نمونه هاي ملات توسط میز سیلان مطابق با استاندارد 230-C ASTM بصورت میانگین چهار نقطه اي اندازه گیري گردید. به منظور مقایسه بهتر بین نمونه هاي ملات میزان روانی ثابت و برابر با میزان روانی ملات OPC در نظر گرفته شد. پس از آن قالب گیري نمونهها در قالب هاي مکعبی سانتیمتري در 2 لایه و در هر لایه با 32 ضربه کوبش انجام پذیرفت. نمونه هاي ساخته شده توسط گونی مرطوب و یک لایه پلاستیک پوشیده و به مدت 24 ساعت در اتاق رطوبت نگهداري میشوند. پس از طی این مدت قالبها باز شده نمونهها پس از ثبت مشخصات تا زمان آزمایش در آب آهک قرار گرفتند. نتایج آزمایشات و بحث زتا سایزر

4 سیستم زتاسایزر توانایی اندازهگیري سه خصوصیت ذره یا مولکول در بستر مایع را دارد. این سه پارامتر اساسی اندازه پتانسیل زتا و وزن مولکولی ذرات میباشد. سیستم زتاسایزر حرکت براونی ذرات در نمونه را با استفاده از پراکندگی نور دینامیکی (DLS) اندازهگیري میکند و با تفسیر شدت نوسانات در نور پراکنده شده اندازه ذرات را مشخص مینماید. هنگام حرکت یک ذره تحت تاثیر نیروي ثقل یون هاي داخل محدوده اثر ذره همراه با آن حرکت میکنند و یونهاي خارج از محدوده اثر در جاي خود باقی میمانند این محدوده سطح برشی هیدرودینامیک یا سطح لغزش نامیده میشود و پتانسیلی که در محدوده وجود دارد پتانسیل زتا نامیده میشود. بزرگی پتانسیل زتا نشانه اي از پایداري پتانسیل سیستم کلوي یدي می باشد. اگر تمام ذرات در سوسپانسیون پتانسیل زتاي مثبت یا منفی بزرگی داشته باشند آن ها تمایل به دفع یکدیگر دارند و گرایش به کلوخه شدن در آن ها وجود ندارد و اگر ذرات مقدار پتانسیل زتاي کمی داشته باشند نیرویی براي ممانعت جمع شدن و کلوخه شدن ذرات وجود ندارد. تراز تقسیم بندي عمومی بین سوسپانسیون پایدار و ناپایدار عموما ±30 میلی ولت میباشد. ذرات با پتانسیل بیشتر از 30+ mv یا کمتر از 30mv عموما پایدار در نظر گرفته میشود[ 8 ]. اندازه ذرات دو نمونه محلول در شکل و 2 نشان داده شده اند. 90/4 درصد حجمی ذرات در محلول کلوي یدي نوع داراي قطر 847 نانومتر و 99/9 درصد حجمی ذرات در محلول کلوي یدي نوع 2 داراي قطر /68 نانومتر می باشند. هم چنین پتانسیل کلوي یدي ذرات در محلول نوع و 2 به ترتیب برابر با 8/7- میلی ولت و 44- میلی ولت است. در یک نوع افزایش میزان قلیاییت باعث افزایش بیشتر بار Na 2 O نتایج منفی ذرات و پایداري بالاتر آن نسبت به قرارگیري در محیطهاي با قلیلییت کمتر میشود[ 8 ]. میزان قلیاییت نوع بهدلیل میزان بالاي در وضعیت مناسبی قرار داشته و در صورت کاهش قلیاییت میل ناپایداري ذرات میتواند افزایش یابد. خصوصیات مکانیکی و دوام بهتر نمونه NS-2 را می توان به ریزتر بودن ذرات سیلیس در محلول کلوي یدي و در نتیجه پرشدن بهتر منافذ مویینه در ملات مرتبط دانست. هم چنین با توجه به پتانسیل کلوي یدي ذرات در محلول کلوي یدي نوع ناپایدار و در محلول کلوي یدي نوع 2 پایدار درنظر گرفته میشوند و این خود میتواند دلیل دیگري بر عملکرد بهتر نمونه NS-2 از جهت بزرگی نیروي دافعه بین ذرات سیلیس و عدم کلوخگی آن ها در ملات باشد. شکل - منحنی توزیع اندازه ذرات نوع شکل 2 - منحنی توزیع اندازه ذرات نوع 2 slipping plane 4

5 2.3. مقاومت فشاري نتایج مقاومت فشاري نمونه هاي ملات در سنین 7 و 28 روز در شکل 3 نشان داده شده است. Compressive strength (MPa) days 28 days 0 OPC NS- NS-2 Mortar specimens شکل 3- روند کسب مقاومت فشاري نمونه ها در سنین 7 و 28 روز به علت سطح ویژه بزرگ و واکنش پذیري بالا می تواند به سرعت با کریستال هاي هیدروکسید کلسیم که اغلب در ناحیه انتقال بین خمیر سیمان و سنگدانه شکل گرفته اند واکنش دهد و تولید ژل ثانویه C-S-H نماید بنابراین اندازه و میزان هیدروکسید کلسیم به شدت کاهش یافته و ژل C-S-H فضاي خالی ناحیه انتقال بین سنگدانه و ماتریس سیمان را پر کرده و آن را متراکم تر می سازد[ 4 ]. با استفاده از میتوان وجوه هستهاي بیشتري را براي فراوردههاي هیدراتاسیون ایجاد کرد و متعاقب آن با شکل گیري ساختار ژل پایدار خواص مکانیکی خمیر سیمان سخت شده را با افزایش میزان داد[ ]. در نتیجه در حالت کلی باعث مقاومت فشاري میشود که این امر در نمونه هاي ملات NS-2 مشهود است. جدول مقاومت فشاري ملات هاي حاوي را نسبت به ملات کنترل نشان می دهد. جدول - مقاومت فشاري نمونه ها در سنین 7 و 28 روز مقاومت فشاري در سن 7 روز مقاومت فشاري در سن 28 روز مقدار (مگا پاسکال) / 4 0 مقدار (مگا پاسکال) نام طرح OPC / 7 NS / 7 3/ 8-4/ NS-2 42/ 30 6/ 3 در صورت زیاد بودن میزان نانوذرات پخش همگن آنها در بتن مشکل شده و امکان ایجاد منطقه ضعیف در بتن وجود دارد که می تواند باعث کاهش مقاومت فشاري با افزایش میزان در بتن شود[ 9 ]. با در نظرگرفتن نتایج آزمایش پتانسیل زتا در نمونه NS- و پایداري نامناسب ذرات کلوي یدي در محلول پخش همگن ذرات نانو در ملات بهدرستی انجام نگرفته و بهعلت کلوخه شدن ذرات و ایجاد منطقه ضعیف در ملات افت مقاومت فشاري رخ میدهد جذب مویینگی آب

6 میزان آب جذب شده را میتوان با مقدار فضاهاي موي ینە نمونههاي گوناگون بتنی و شکل و پیوستگی آنها ارتباط داد. بالا بودن مقدار جذب آب موي ینه و مقدار بالاآمدگی آب در نمونههاي ملات می تواند نشانگر ضعف ساختار ماتریس سیمانی نفوذپذیري بالاي آن و خطر تخریب در حملات کلرایدي باشد. در این آزمایش ابتدا نمونه هاي مکعبی به منظور خالی شدن تمامی حفرات آن ها از آب در آون با دماي 0 c به مدت 0 روز قرار داده شدند. جهت نفوذ آب تنها از تراز کف نمونه اطراف نمونهها با رنگ اپوکسی پوشانده شده و پس از توزین به گونهاي که سطح آب به اندازة 3± میلیمتر از تراز کف نمونهها بالاتر باشد درون ظرف آب قرار گرفتند. لازم به ذکر است که کف نمونه ها بایستی در تماس کامل با آب باشد. وزن نمونه ها پس از و 72 ساعت قرارگیري در آب قراي ت شد. () جذب مویینگی آب را با پارامتري به نام ضریب جذب مویینگی نیز میتوان بیان نمود که در حقیقت نرخ جذب سطحی مایع توسط جسم جامد متخلخل را نشان میدهد. ضریب جذب مویینگی آب از رابطه () محاسبه میشود[ 0 ]. s=.. که در آن W میزان آب جذب شده توسط نمونه در انتهاي آزمایش A سطح مقطع نمونه و t مدت زمان که همان 72 ساعت می باشد.. جرم مخصوص آب برابر با است بنابراین واحد S را میتوان بهجاي ضرایب جذب مویینگی آب (s) نمونههاي ملات در جدول 6 با بیان نمود.. نشان داده شدهاند. ضریب جذب مویینگی آب نمونه ها در سنین 28 روز جدول - 6 ضرایب جذب موییینگی آب در نمونه هاي ملات مقدار ضریب جذب مویینگی آب نمونه ها در سنین 7 روز مقدار نام طرح (cm 000/hr 0. ) (cm 000/hr 0. ) OPC 97/ 0 88/ 4 0 NS- 93/ 4/ 87/ / NS-2 8/ / 2 44/ 3 از این نمودارها می توان دریافت که ملات حاوي جذب مویینگی کمتري نسبت به ملات کنترل داشته و بیشترین میزان کاهش در جذب مویینگی آب مربوط به نمونه ملات NS-2 می باشد نمونه NS- کاهش کمی در جذب مویینگی نسبت به ملات شاهد و نمونه است که می توان دلیل آن را مربوط به پتانسیل پایین ذرات در محلول کلوي یدي و عدم همگنی مناسب ذرات در ملات دانست. NS-2 داشته 4. نتیجه گیري - ). افزودن دو نوع با خصوصیات ذکر شده به ملات باعث افزایش مقاومت فشاري در نمونههاي ساخته شده با محلول نوع 2 و کاهش مقاومت فشاري در نمونههاي ساخته شده با محلول نوع نسبت به ملات کنترل میشود و در تمامی نمونههاي حاوي جذب مویینگی آب را میدهد. 2). در کاهش جذب مویینگی عملکرد بهتري را نسبت به افزایش مقاومت فشاري از خود نشان داده است. 3). دلایل عملکرد بهتر نمونههاي ملات NS- نسبت به نمونههاي ملات NS-2 را میتوان به صورت زیر بیان نمود: با توجه به میزان SiO 2 حاصل از نتایج آزمایش XRF در محلول هاي ذرات در نمونه NS-2 عملکرد پوزولانی بهتري نسبت به نمونه NS- داشته اند. شود. - - نتایج آزمایش اندازه ذرات نشان می دهد که محلول کلوي یدي نوع 2 در پرکردن خلل و فرج در ابعاد نانو موثرتر عمل میکند. نتایج آزمایش زتاسایزر نشان از پایداري ذرات کلوي یدي در نمونه NS-2 و ناپایداري ذرات نمونه NS- دارد. کم بودن نیروي دافعه بین ذرات نمونه NS- میتواند باعث جذب ذرات کلوي یدي به یکدیگر و کلوخگی آنها و ایجاد منطقه ضعیف نسبت به ملات شاهد در بتن 6

7 . مراجع. Ji, T., (200), Perliminary study on the water premeabiity and microstructure of concrete incoroporating nano-sio 2, Cement and Concrete Research, 3, pp Jo, B. W., Kim, C. H., Tae, G. H. and Park, J. B., (2007), Characteristics of cement mortar with nano- SiO2 particles, Construction and Building Materials, 2, pp Senff, L., Labrincha, J. A., Ferreira, V. M., Hotza, D. and Repette, W. L., (2009), Effect of nano-silica on rheology and fresh properties of cement pastes and mortars, construction and Building Materials, 23, pp Ye, Q., Zhang, Z.N., Chen, R.S. and Ma, C.C., (2003), Interaction of nano-sio2 with calcium hydroxide crystals at interface between hardened cement paste and aggregate, Journal of the Chinese Ceramic Society, 3, pp Ye, Q., (200), Study and development of nanocomposite cement-based material, Gypsum and Cement for Building,, pp Ji, T., Mirzayee, A., Zangeneh-Madar, Z. and Zangeneh-Madar, E., (2009), Preliminary study on water infiltration of concrete containing nano-sio2 and silicone, 8 th International Congress on Civil Engineering, Iran. 7. Li, H., Xiano, H.G., Yuan, J. and Ou, J., (2004), Microstructure of cement mortar with nano-particles, Cement and Concrete Composites, 3, pp Malvern Instruments Ltd., (2004), Zetasizer Nano Series User Manual, Man037, Issue.. 9. Li, H., Zhang, M. H. and Ou, J. P., (2007), Flexural fatigue performance of concrete containing nanoparticles for pavement, International Journal of Fatigue 29, pp Ghrichi, M., Kenai, S. and Said-Mansour, M., (2007), Mechanical Properties and Durability of Mortar and Concrete Containing Natural Pozzolana and Limestone Blended, Cement and Concrete Composites, vol 29, pp

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

Ectrodactyly in a Mix Breed Dog

Ectrodactyly in a Mix Breed Dog IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Clinical Report Ectrodactyly in a Mix Breed Dog Hossein Kazemi Mehrjerdi *, DVSc Farzad Hayati 2, DVM Kamran Sardari, DVSc Ali Mirshahi, DVSc Sara

More information

Strategies Applied in Translating Proverbs in. Bilingual English-Persian Dictionaries

Strategies Applied in Translating Proverbs in. Bilingual English-Persian Dictionaries Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages Department of English Translation Studies Strategies Applied in Translating Proverbs in Bilingual English-Persian Dictionaries

More information

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

WHY EXERCISE IS IMPORTANT

WHY EXERCISE IS IMPORTANT 1 2 3 (97) دوره پیش دانشگاهی LESSON ONE WHY EXERCISE IS IMPORTANT Conjunctions (ربط دهندهها) ربط دهندهها به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: الف) ربط دهندههای هم پایه coordinate conjunction ب) ربط

More information

تا ثیر فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی بر پروتي ینوري و هماتوري دختران غیر ورزشکار دوره متوسطه

تا ثیر فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی بر پروتي ینوري و هماتوري دختران غیر ورزشکار دوره متوسطه تا ثیر فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی بر پروتي ینوري و هماتوري دختران غیر ورزشکار دوره متوسطه 3 2 1 راحیل آتشگاهیان مجیدکاشف و امیرحسین براتی 1 کارشناسارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاي ی

More information

چکیده: کلمات کلیدی: پیچ خوردگی مکرر مچ پا پروپریوسپشن کینزیوتیپ بریس نئوپرن. Abstract

چکیده: کلمات کلیدی: پیچ خوردگی مکرر مچ پا پروپریوسپشن کینزیوتیپ بریس نئوپرن. Abstract چکیده: مقدمه: پیچ خوردگی ها ی مچ پا از شایعترین آسیب های حیطه ی پزشکی ورزشی هستند. پیچ خوردگی ها ی اینورژن یا خارجی همان آسیب ها ی وارده به لیگامان های سمت خارج مفصل گفته می شود که شایعترین نوع پیچ خوردگی

More information

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr.

Islamic Azad University Science & Research Campus. M. A. Thesis in Translation Studies. Advisor: Dr. Mohammad Khatib. Reader: Dr. Islamic Azad University Science & Research Campus M. A. Thesis in Translation Studies The Functional Unit of Translation in Practice Advisor: Dr. Mohammad Khatib Reader: Dr. Farzaneh Farahzad Mehri Absari

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Sythesis of Biodiesel from Coconut Waste via In-situ Transesterification

Iranica Journal of Energy & Environment. Sythesis of Biodiesel from Coconut Waste via In-situ Transesterification Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of Technology, ISSN:2079-2115 Sythesis of Biodiesel from Coconut

More information

IJE TRANSACTIONS A: Basics Vol. 27, No. 7, (July 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS A: Basics Vol. 27, No. 7, (July 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS A: Basics Vol. 27, No. 7, (July 2014) 1127-1132 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Characterization of TiN, CrN and (Ti, Cr) N Coatings Deposited by Cathodic

More information

بررسی تاثیر سس گوجه و نوشابه بر بیشتر حال دادن پیتزا و نقش خوشبختی کردن خانواده های شهر تهران

بررسی تاثیر سس گوجه و نوشابه بر بیشتر حال دادن پیتزا و نقش خوشبختی کردن خانواده های شهر تهران از آنجا که تولید علم بر هر دانشجوی آزاده ای فرض است و در راستای افزودن یه دانش بشری و از آنجا که نوشتن مقاله برای آینده هر دانشجویی بسیار مفید است و از آنجا که هدف اول و اخر از تحصیل همانا نوشتن مقاله

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

The Journal of Engine Research

The Journal of Engine Research The Journal of Engine Research, Vol. 41 (Winter 2016), pp. 13-19 The Journal of Engine Research Journal Homepage: www.engineresearch.ir Investigation of combustion and emissions of natural gas-diesel dual-fuel

More information

غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست بیشتر بدانید.

غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست بیشتر بدانید. غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست در مورد گزینههای موجود بیشتر بدانید www.bcprenatalscreening.ca چیست ژنتیکی غربالگری است خون آزمایش نوعی ژنتیکی غربالگری قرار کلمبیا بریتیش باردار زنان همه دسترس در که به

More information

38 اعلاء نصیري و همکاران مقدمه کشور ما براي اولین بار درگیر جنگی شد که از نظر مدت زمان درگیري و خسارتهاي بهجامانده در سالهاي اخیر بینظیر بود و باعثشد

38 اعلاء نصیري و همکاران مقدمه کشور ما براي اولین بار درگیر جنگی شد که از نظر مدت زمان درگیري و خسارتهاي بهجامانده در سالهاي اخیر بینظیر بود و باعثشد 5 4 3 2 * 1 اعلاء نصیري صدراله خسروي زهرا قادري طیبه وفاي ی مریم اسماعیلی 1 5 دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و دبیر آموزش و پرورش شهرستان کازرون 3 اسلامی واحد فیروزآباد عضو

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) 341-348 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Convective Heat Transfer of Oil based Nanofluid Flow inside a

More information

Determination of Optimal Pattern of Conventional Agrarian Activities of Forest Fringe Villagers in Hezarjarib Area, Iran

Determination of Optimal Pattern of Conventional Agrarian Activities of Forest Fringe Villagers in Hezarjarib Area, Iran J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 11-20 Determination of Optimal Pattern of Conventional Agrarian Activities of Forest Fringe Villagers in Hezarjarib Area, Iran N. Heidari 1, H. Amirnejad 1 *, and S.

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 26, No. 11, (November 2013) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 26, No. 11, (November 2013) International Journal of Engineering IJE TRANSATIONS B: Applications Vol. 6, No. 11, (November 013 1331-1336 International Journal o Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Modeling o apacitance and Sensitivity o a MEMS Pressure Sensor with

More information

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean.

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Soodeh Razeghi 1, Seyed rafi Arefhosseini 2, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani 3, Mansoureh Togha 4,Leyla Roshangar

More information

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

More information

Effect of Agricultural Research on Productivity and Rural Poverty: Evidence from Iran

Effect of Agricultural Research on Productivity and Rural Poverty: Evidence from Iran J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 21-32 Effect of Agricultural Research on Productivity and Rural Poverty: Evidence from Iran A. Esmaeeli 1 *, and H. Sadighi 2 ABSTRACT Most developing countries have

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW

A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW A NEWLY DEVELOPED LABORATORY SLAB ROLLER COMPACTOR (TURAMESIN): AN OVERVIEW R. Muniandy, F. M. Jakarni*, S. Hassim and A. R. Mahmud Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Putra

More information

Optimal Timing of Mental Practice Learning the Volleyball Service Skill

Optimal Timing of Mental Practice Learning the Volleyball Service Skill Annals of Applied Sport Science, vol. 1, no. 3, pp. 29-38, Autumn 2013 Original Article w w w. a a s s j o u r n a l. c o m ISSN (Online): 2322 4479 Received: 16/07/2013 Accepted: 03/10/2013 Optimal Timing

More information

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB) Vol. 2/No. 1/June 2014/ 29-44 Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] M. Arefrad 1,

More information

برای ا زمون ا ناليز واريانس رگرسيون گزينه را در انتهای اين کادر محاوره انتخاب کنيد. پيش بينی شده و باقيمانده ها را برای هر يک از الگوهای انتخاب شده به

برای ا زمون ا ناليز واريانس رگرسيون گزينه را در انتهای اين کادر محاوره انتخاب کنيد. پيش بينی شده و باقيمانده ها را برای هر يک از الگوهای انتخاب شده به به نام او که ا رام بخش دلهاست رگرسيون غير خطی دو متغيره بررسی و شناخت رفتار بين متغيرها اساس کار رگرسيون است. معمولا دو متغير نسبت به هم رفتارهای متفاوتی دارند. بهتر است پيش از پرداختن به تحليل رفتارهای

More information

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province The Scientific Journal Of Rehabilitation Medicine Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province Mohammad Ghassemi Broumand,

More information

The Effects of Backpack Weight on the Static and Dynamic Balances of Female Students

The Effects of Backpack Weight on the Static and Dynamic Balances of Female Students Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 57-66, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 28/11/2014 Accepted: 11/07/2015 The Effects of

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) 1723-1730 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Experimental Detection of Composite Delamination Damage based

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 25-34, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 22/10/2014 Accepted: 28/01/2015 The Role of Mass

More information

ﻢﻫد ﺰﻴﺳ هرﺎﻤ ﺷ ﻢﺘﻔ ﻫ لﺎﺳ تﻼﻀﻋ ﻲﻓﺮﺼﻣ ﺰﻛﻮﻠﮔ و ﺎﻤﺳﻼﭘ دازآ بﺮ

ﻢﻫد ﺰﻴﺳ هرﺎﻤ ﺷ ﻢﺘﻔ ﻫ لﺎﺳ تﻼﻀﻋ ﻲﻓﺮﺼﻣ ﺰﻛﻮﻠﮔ و ﺎﻤﺳﻼﭘ دازآ بﺮ رابطه بين اسيد چرب آزاد پلاسما و گلوكز مصرفي عضلات مصطفي جانجان دانشجو تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل سيده ندا علوي دانشجو تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل چكيده با

More information

ISMS etom COBIT ITIL Val ...

ISMS etom COBIT ITIL Val  ... بررسي و تحليل چارچوبهاي ISMS,eTOM,COBIT,ITIL و Valبراي IT مديريت اطالعات و رابطه انها با همسوي ي کسب و کار و فناوري اطالعات تهيه و تنظيم: الهام خسروي استاد سمينار: دكتر مهدي شجري استاد مشاور : دكتر محمدرضا

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Cattle urine increases lipid content in Chlorella pyrenoidosa: A low cost medium for bioenergy application

Iranica Journal of Energy & Environment. Cattle urine increases lipid content in Chlorella pyrenoidosa: A low cost medium for bioenergy application Iranica Journal of Energy and Environment 6(4): 334-339, 2015 Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University

More information

Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries

Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries Intl. J. Humanities (2014) Vol. 21 (3): (17-43) Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries Jafar Ghasemi Varnamkhasti 1, Nader Mehregan 23 Received: 5/12/2012 Accepted:

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

توضيحات : // ID: your Student ID مثال: // ID: o o

توضيحات : // ID: your Student ID مثال: // ID: o o به نام خدا دانشگاه صنعتی شريف دانشکده مهندسی کامپيوتر درس مبانی برنامهسازی پيک شادی (تمرين سری دوم) سال نو مبارک توضيحات : قبل از شروع موارد زير را به دقت بخوانيد. در خط اول هر يک از برنامهها شماره دانشجويی

More information

The Relationship between Communication Skills with Aggression and Perfectionism of Lifeguards

The Relationship between Communication Skills with Aggression and Perfectionism of Lifeguards Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 35-42, Autumn 2015 Short Communication www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 10/01/2015 Accepted: 08/07/2015 The Relationship

More information

SERVICES FOR ATATURK AIRPORT: FROM 01.10.2016-30.11.2016 RT TRASNFER = SERVICES FOR SABIHA GOKCEN AIRPORT: FROM 01.10.2016-30.11.2016 RT TRASNFER = ASK خدمات ترانسفر )VIP( خدمات ترانسفر تک )بدون رزرو اتاق

More information

Journal of Applied Chemistry

Journal of Applied Chemistry Journal of Applied Chemistry Vol. 7, No. 23, 2012 Journal of Applied Chemistry Determination of Nitrite and Nitrate by Forming Two 8- Hydroxyquinoline Based Azo Dyes Habibollah Eskandari 1, and Simin Isazadeh

More information

طراحی به نام خدا و پیادهسازی یک خطایاب فارسی محسن صبوریان مهندسی نرمافزار گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران m.saboorian@ece.ut.ac.ir صادق د ر ی نوگورانی مهندسی نرمافزار گروه برق و کامپیوتر

More information

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011)

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011) VIBRATION MECHANISM OF 13 TH CENTURY HISTORICAL MENAR-JONBAN MONUMENT IN IRAN N. Hosseinzadeh* Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),

More information

Iranica Journal of Energy & Environment. Palm Oil Mill Effluent Tertiary Treatment By Physicochemical Treatment Using Ferrous Sulphate

Iranica Journal of Energy & Environment. Palm Oil Mill Effluent Tertiary Treatment By Physicochemical Treatment Using Ferrous Sulphate Iranica Journal of Energy and Environment 7(2): 163-168, 216 Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University of

More information

Raschig Rings Versus PVC as a Packed Tower Media in Scrubbing Ammonia from Air

Raschig Rings Versus PVC as a Packed Tower Media in Scrubbing Ammonia from Air Iranica Journal of Energy & Environment 5 (3): 270-276, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.03.06 BUT

More information

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases / عيسي محمدي / دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس Theories / Models تعريف اهميت و نقش ** شكل نظام يافته منسجم فرموله شده دانش ** شاخص

More information

Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia

Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia J. Agr. Sci. Tech. (2017) Vol. 19: 33-46 Assessing the Competencies and Training Needs of Agricultural Extension Workers in Saudi Arabia K. H. Al-Zahrani 1, F. O. Aldosari 1, M. B. Baig 1*, M. Y. Shalaby

More information

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY FORM # 412 بسمه تعالي 1250 23 rd St NW Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073 WWWDAFTARORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTARORG فرم شماره : 214 THE MARRIAGE REGISTRATION

More information

Iranica Journal of Energy & Environment

Iranica Journal of Energy & Environment Iranica Journal of Energy and Environment 7(2): 137-143, 2016 Iranica Journal of Energy & Environment Journal Homepage: www.ijee.net IJEE an official peer review journal of Babol Noshirvani University

More information

Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir

Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir ORIGINAL ARTICLE Veterinary Research Forum. 2013; 4 (1) 19-24 Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir Veterinary Research Forum The effects of vitamin B12 and diclofenac and their combination on cold and

More information

Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry of jejunum in broiler chicks

Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry of jejunum in broiler chicks ORIGINAL ARTICLE Veterinary Research Forum. 2013; 4 (3) 169-174 Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir Veterinary Research Forum Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 11, (November 2014) 1767-1776 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir RESEARCH NOTE Physical Modeling of a Hybrid Wind Turbine-solar

More information

TECHNICAL NOTE EFFECT OF DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE CONVERT TO SEQUENTIAL INJECTION CNG ENGINE IN INTAKE PORT GAS FLOW PRESSURE PROFILE

TECHNICAL NOTE EFFECT OF DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE CONVERT TO SEQUENTIAL INJECTION CNG ENGINE IN INTAKE PORT GAS FLOW PRESSURE PROFILE TECHNICAL NOTE EFFECT OF DIRECT INJECTION DIESEL ENGINE CONVERT TO SEQUENTIAL INJECTION CNG ENGINE IN INTAKE PORT GAS FLOW PRESSURE PROFILE S. Semin*, A.R. Ismail, R.A. Bakar and I. Ali Automotive Excellent

More information

Archive of SID. محمدي ابراهيم جعفرزادهپور چكيده

Archive of SID.  محمدي ابراهيم جعفرزادهپور چكيده كودكان مبتلا به اختلال خواندن عليرضا * 1 محمدي ابراهيم جعفرزادهپور مقاله پژوهشي چكيده مقدمه: اگرچه توافق جامعي در مورد اهميت ادراك بينايي در فرآيند خواندن وجود دارد نقش آن در ايجاد ديسلكسي شديدا مورد بحث

More information

A NEW HYBRID BRUSHLESS DC MOTOR/GENERATOR WITHOUT PERMANENT MAGNET

A NEW HYBRID BRUSHLESS DC MOTOR/GENERATOR WITHOUT PERMANENT MAGNET A NEW HYBRID BRUSHLESS DC MOTOR/GENERATOR WITHOUT PERMANENT MAGNET E. Afjei*, O. Hashemipour, M. A. Saati and M. M. Nezamabadi Department of Electrical and Computer Engineering, Shahid Beheshti University

More information

استاد : آقاي دكتر آبادي

استاد : آقاي دكتر آبادي اراي ه درس پروتكل هاي امنيتي استاد : آقاي دكتر آبادي مهرداد تاج بخش دانشجوي رشته كارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات امنيت اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس نيمسال دوم سال تحصيلي - 94 1393 آشنايي با زبان برنامه

More information

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured).

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured). S-1 Discuss the advantages and disadvantages of a limit order versus a market order. How does a stop order differ from a limit order? What is a wrap account/ How does it involve a change in the traditional

More information

BENZENE SPECIFICATION

BENZENE SPECIFICATION BENZENE SPECIFICATION No Typical Test Unit Specification Test Method Purity WT% 99.9 Min. ASTM D4492 2 Toluene WT% 0.05Max. ASTM D4492 3 Non Aromatics WT% 0.07 Max. ASTM D4492 4 Density @5.6ºC Gr/cm3 0.882-0.886

More information

Pressurized Fluid Extraction of Pistachio Oil Using a Modified Supercritical Fluid Extractor and Factorial Design for Optimization

Pressurized Fluid Extraction of Pistachio Oil Using a Modified Supercritical Fluid Extractor and Factorial Design for Optimization Pressurized Fluid Extraction of Pistachio Oil Using a Modified Supercritical Fluid Extractor and Factorial Design for Optimization Hassan S. Ghaziaskar 1, Ali Sheibani 2 (Received: July. 2-2007; Accepted:

More information

A GEING. Research Paper The Impact of Yoga and Pilates Exercises on Older Adults A B S T R A C T. *Khadije Irandoust 1, Morteza Taheri 1

A GEING. Research Paper The Impact of Yoga and Pilates Exercises on Older Adults A B S T R A C T. *Khadije Irandoust 1, Morteza Taheri 1 I RANIAN J OURNAL of A GEING Spring 2016. Vol 11. Num 1 Research Paper The Impact of Yoga and Pilates Exercises on Older Adults *Khadije Irandoust 1, Morteza Taheri 1 1. Department of Physical Education,

More information

دانشجویان باید چه چیزهایی دربارة

دانشجویان باید چه چیزهایی دربارة ب سماالله الر حمن الر حیم What Do Students Need to Know About Rhetoric? Author: Hepzibah Roskelly Source: Roskelly, Hepzibah. "What Do Students Need to Know About Rhetoric?" Special Focus in English Language

More information

مقدمه : کند. tar -xvzf squid-*-src.tar.gz cd squid -* ./configure make make install. ./configure --help. cache_dir

مقدمه : کند. tar -xvzf squid-*-src.tar.gz cd squid -* ./configure make make install. ./configure --help. cache_dir مقاله : نصب سريع Accelerator) Squid (Proxy Server and Web نويسنده : حميدرضا معينی به نام خدا مقدمه : امروزه اينترنت به يکی از رسانه های قدرتمند جامعه تبديل شده است. عاملی که باعث شده اينترنت ت ا اي ن ح

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems with Zero-one Variables by Ranking Function

Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problems with Zero-one Variables by Ranking Function Payame Noor University Journal of Control and Optimization in Applied Mathematics (JCOAM Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2015(69-78, 2015 Payame Noor University, Iran Solving Fully Fuzzy Linear Programming

More information

Epidural Analgesia with Bupivacaine, Ketamine, and the Combination of Bupivacaine and Ketamine in Sheep

Epidural Analgesia with Bupivacaine, Ketamine, and the Combination of Bupivacaine and Ketamine in Sheep IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Epidural Analgesia with Bupivacaine, Ketamine, and the Combination of Bupivacaine and Ketamine in Sheep Hadi Dadafarid 1, DVM Alireza Najafpour

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

TREATMENT OF WASTEWATERCONTAINING CARBOHYDRATES USINGPICHIA SAITOI CULTURE

TREATMENT OF WASTEWATERCONTAINING CARBOHYDRATES USINGPICHIA SAITOI CULTURE TREATMENT OF WASTEWATERCONTAINING CARBOHYDRATES USINGPICHIA SAITOI CULTURE T. Aani Biocheical and Bioenvironental Engineering Research Center, Sharif University of Technology Tehran, Iran S. Yaghaei and

More information

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 919-928 Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT Erosion by wind is one of the most important

More information

Influence of Nano-SiO 2 and Microsilica on Concrete Performance

Influence of Nano-SiO 2 and Microsilica on Concrete Performance Influence of Nano-SiO 2 and Microsilica on Concrete Performance M. Nili *a, A. Ehsani a, and K. Shabani b a Civil Eng., Dept., Bu-Ali Sina University, Hamedan, I.R. Iran b Eng., Research Institute of Jahad-Agriculture

More information

سال ورودي : مقدمه د : ICU كودكان ه : درمانگاهها:

سال ورودي : مقدمه د : ICU كودكان ه : درمانگاهها: برنامه درسي آموزش دستياري اطفال 3 سال نام دوره : دستياري كودكان طول دوره : سال ورودي : مسي ول برنامه : معاون آموزش تخصصي دانشكده پزشكي مقدمه تعريف : برنامه آموزشي رشته تخصصي كودكان شامل آموزش بهداشت تشخيص

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت.

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. 25 هتل برتر ترکیه سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. لیست فوق تماما بر اساس رای های توریست ها و گردشگران دنیا

More information

INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS

INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS INVITATION TO BID FOR SUPPLY AND INSTALATION OF 4 WATER PUMPS SOLAR SYSTEMS & 4 SPARE SOLAR WATER PUMPS درخواست آفر برای تھيه و نصب چھار سيت واتر پمپ با سيستم انرژی آفتابی و چھار سيستم اضافه Date: September

More information

Siamak Afshinmajd. 1 Reza Afshar 1. Iranian Journal of Neurology, Vol.7, No.23, Autumn 2008,

Siamak Afshinmajd. 1 Reza Afshar 1. Iranian Journal of Neurology, Vol.7, No.23, Autumn 2008, Comparison the effects of Gabapentin and Propranolol in Patients with essential tremor Siamak Afshinmajd. 1 Reza Afshar 1 Iranian Journal of Neurology, Vol.7, No.23, Autumn 2008, 284-299 Abstract Introduction:

More information

Radiographic Measurement of Vertebral Heart Scale (VHS) in New Zealand White Rabbits

Radiographic Measurement of Vertebral Heart Scale (VHS) in New Zealand White Rabbits IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Radiographic Measurement of Vertebral Heart Scale (VHS) in New Zealand White Rabbits Abdolvahed Moarabi, Bahman Mosallanejad *, Alireza Ghadiri,

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار رزومه (CV) مشخصات فردي: نام: امین نام خانوادگی: تاریخ تولد: 57 نام و نشانی محل کار: تلفن محل کار: 6596 شغل(سمت یا مسي ولیت): هیات علمی مرتبه علمی: (استاد دانشیار استادیار مربی ( پست الکترونیکی :(E-mail)

More information

Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir

Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir ORIGINAL ARTICLE Veterinary Research Forum. 2013; 4 (1) 1-6 Journal Homepage: vrf.iranjournals.ir Veterinary Research Forum Unilateral orchidectomy in donkey (Equus asinus): Evaluation of different surgical

More information

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2013 All rights reserved. Based on the Composite International

More information

ABSTRACT. Keywords: Greenhouse, Growth response, Natural ventilation, Optimal Temperature, Tomato.

ABSTRACT. Keywords: Greenhouse, Growth response, Natural ventilation, Optimal Temperature, Tomato. J. Agr. Sci. Tech. (207) Vol. 9: 59-72 Dynamic Assessment of Air Temperature for Tomato (Lycopersicon esculentum Mill) Cultivation in a Naturally Ventilated Net-Screen Greenhouse under Tropical Lowlands

More information

Clinical Evaluation of 32 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy in Southern Khorasan

Clinical Evaluation of 32 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy in Southern Khorasan Clinical Evaluation of 32 Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy in Southern Khorasan Hamid Reza Ryasi 1, Mohammad Mehdi Hassanzadeh Taheri 2, Mohammad Reza Rezvani 3, Fariba Nakhaei 4, Forood Salehi

More information

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Abstract The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Shaemi Barzoki Ali PhD of Business Administration and academic member at University of Esfahan, Iran Abzari

More information

American. English File 4 جلد چهارم

American. English File 4 جلد چهارم راهنماي گرامر و نكات كاربردي American English File 4 جلد چهارم چاپ دوم : بهار 1393 گرد آوري و تاليف : عليرضا معتمد ج 4 سم. 21 ر 2 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك فهرست نويسي يادداشت

More information

به نام یگانه هستی بخش

به نام یگانه هستی بخش به نام یگانه هستی بخش عضو بورد تخصصی Kaveh Khabiri B.S., Human Nutrition M.Sc., Physical Education Ph.D., Exercise Physiology NCDFS,, MPEA,, Cl. Vita کانادا سرپرست دپارتمان طب ورزشی PIRC مدرس دوره های

More information

A Novel Approach to Investigate Adsorption of Crystal Violet from Aqueous Solutions Using Peels of Annona squamosa

A Novel Approach to Investigate Adsorption of Crystal Violet from Aqueous Solutions Using Peels of Annona squamosa Iranica Journal of Energy & Environment 5 (2): 3-23, 204 ISSN 2079-25 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 0.5829/idosi.ijee.204.05.02.02 BUT A Novel

More information

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BEHAVIOUR OF NANO CONCRETE

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BEHAVIOUR OF NANO CONCRETE International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 7, Issue 2, March-April 2016, pp. 315 320, Article ID: IJCIET_07_02_027 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jtype=ijciet&vtype=7&itype=2

More information

ScienceDirect TOP25 Hottest Articles in ATC subject

ScienceDirect TOP25 Hottest Articles in ATC subject ScienceDirect TOP25 Hottest Articles in ATC subject Mostafa Eidiani Abstract: What are Hot Papers? Hot Papers are papers that receive citations soon after publication, relative to other papers of the same

More information

تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی (AHP)

تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) 1393/3 1392/3/20 ص 689-675 تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) )مطالعة موردی: بخشی از مراتع قشالقی استان سمنان( سی سید دحسن * کابلی استادیار دانشکدة کویرشناسی دانشگاه

More information

Population Density and Spatial Distribution Pattern of Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on Different Bean Species

Population Density and Spatial Distribution Pattern of Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on Different Bean Species J. Agric. Sci. Technol. (2009) Vol. 11: 239-248 Population Density and Spatial Distribution Pattern of Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on Different Bean Species B. Naseri 1, Y. Fathipour 1*,

More information

MERITS / PRIFIS Technical issues

MERITS / PRIFIS Technical issues MERITS / PRIFIS Technical issues مسائل فني Tehran, 1 st September 2014 Fabrizio Setta, UIC Senior Advisor on Information Technology (IT) اصول MERITS Principles > MERITS aims at giving the possibility to

More information

Analysing the pozzolanic reactivity of nano-silica in cement paste

Analysing the pozzolanic reactivity of nano-silica in cement paste Southern Cross University epublications@scu 23rd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials 2014 Analysing the pozzolanic reactivity of nano-silica in cement paste Madhuwanthi

More information

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131 7 وC دوره 4 شماره 5 زمستان 68 ويژهنامه )1-33( شيوع هپاتيت B HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 1 3 1 دكتر فاطمه سادات مهدوياني دكتر سعيد صارمي دكتر محمد رفيعي چكيده سابقه و هدف بيماران

More information

Grammar Book to Accompany Units 1-8

Grammar Book to Accompany Units 1-8 Grammar Book to Accompany Units 1-8 1 Introduction This grammar section is a limited, simple, contrastive grammar for beginning students of Persian. It is written to accompany Persian in Context online.

More information

Swedish Chemical Agency

Swedish Chemical Agency 1 فصل پنجم سرمايه داری و پخش و نشر سموم در طبيعت در تھيه اين فصل مسلما قصد وقايع نگاری ندارم. مثل ھمه فصول ديگر نقد راديکال نظام سرمايه داری در عرصه محيط زيست و کار انسان ھا را دنبال می کنم. بازکاوی نقادانه

More information

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و...

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و... سر ی : بوسترپمپ ها تشکیل شده از دو یا چند پمپ به صورت سر ی می باشند که برای تأمین دبی باال به کار می روند. کاربرد: تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی

More information

Investigation on Host Finding Behavior of the Two Parasitoids of Potato Tuber Moth in a Flight Tunnel

Investigation on Host Finding Behavior of the Two Parasitoids of Potato Tuber Moth in a Flight Tunnel J. Agric. Sci. Technol. (2) Vol. 4: 95-2 Investigation on Host Finding Behavior of the Two Parasitoids of Potato Tuber Moth in a Flight Tunnel L. Salehi 1 and M. A. Keller 2 ABSTRACT Laboratory experiments

More information

EFFECT OF NANO-SILICA ON CONCRETE CONTAINING METAKAOLIN

EFFECT OF NANO-SILICA ON CONCRETE CONTAINING METAKAOLIN International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 7, Issue 1, Jan-Feb 2016, pp. 104-112, Article ID: IJCIET_07_01_009 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jtype=ijciet&vtype=7&itype=1

More information